Perustulo – negatiivinen tulovero ‑yhtenäinen perusturva – Universal credit

Halu­ja kor­ja­ta sosi­aa­li­tur­vaa kan­nus­ta­vaan suun­taan on nyt liik­keel­lä pal­jon. Kovaa huu­toa on Bri­tan­nias­sa käyt­töön otet­tu Uni­ver­sal credit–järjestelmä, jota esi­tel­lään Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien puo­lue­sih­tee­ri Asmo Maan­se­län erin­omai­ses­sa kir­jas­sa Kan­nus­ta­va perus­tur­va. Kan­nat­taa lukea. Jos jos­kus löy­tyy vapaa­ta aikaa, arvos­te­len sen täl­lä blo­gil­la. Perus­tur­vaan liit­ty­vien tulon­siir­to­jen – lähin­nä perus­tur­van ja asu­mis­tuen yhdis­tä­mis­tä yhdek­si tulon­siir­rok­si esit­tää myös Juho Saa­ren sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mis­ta poh­ti­nut työ­ryh­mä. Täs­sä ale­taan lähes­tyä sitä, mitä esi­mer­kik­si minä olen tar­koit­ta­nut perustulolla.

Perus­tu­lo ja nega­tii­vi­nen tulovero

Kuu­lee sanot­ta­van, että perus­tu­lo on mah­do­ton, mut­ta nega­tii­vi­nen tulo­ve­ro käy. Sel­vyy­den vuok­si sanot­ta­koon, että ne ovat arit­meet­ti­ses­ti aivan sama asia. Jos meil­lä oli­si perus­tu­lo 600 €/kk ja sii­hen liit­ty­vä line­aa­ri­nen vero 40 %, se oli­si aivan sama asia kuin jos vero­tet­ta­van tulon ala­ra­ja oli­si 1500 euroa ja sen alit­ta­vis­ta tulois­ta mak­set­tai­siin nega­tii­vis­ta veroa 40 % sum­mas­ta, jol­la tulot alit­ta­vat tuon rajan. Kan­nat­taa kokeil­la Exce­lil­lä, jos ei usko. Tai jos kou­lun mati­kan­tun­neil­ta on jää­nyt jotain mie­leen, niin näin­kin sen voi todis­taa. Jat­ka luke­mis­ta “Perus­tu­lo – nega­tii­vi­nen tulo­ve­ro ‑yhte­näi­nen perus­tur­va – Uni­ver­sal credit”