Julkisten laboratorioiden on voitava myydä palvelujaan yksityisille

Kieltämäl­lä julk­isia lab­o­ra­to­ri­oi­ta myymästä palvelu­jaan ulos Sip­ilän hal­li­tus edisti kallista tehot­to­muut­ta tervedenhuollossa.

Olen aloit­tanut HUS:n hal­li­tuk­ses­sa. Meil­lä oli tänään tutus­tu­mi­nen HUS:n Meilah­den sairaala-alueen toimintaan.

HUS­LABis­sa min­ua odot­ti yllä­tys, mikä johtuu vain siitä, että en eduskun­nas­ta päästyäni seu­ran­nut Sip­ilän hal­li­tuk­sen lainsäädäntöä.

Meilahdessa on HUS­LABin huip­pu­un­sa viritet­ty pitkälti roboti­ikkaan perus­tu­va lab­o­ra­to­rio, joka analysoi päivässä val­ta­van määrän näyt­teitä. Ison mit­takaa­van ansios­ta se on pystynyt paina­maan kus­tan­nuk­set mur­to-osaan siitä, mitä ana­lyysit yksi­ty­is­ten lab­o­ra­to­ri­oiden nyrkkipa­jois­sa maksavat.

Kysyin, että kai te myytte kap­a­siteet­tianne yksi­ty­isille. Eivät myy, kos­ka Sip­ilän hal­li­tus kiel­si heitä myymästä.

Siis mitä ihmettä?

Kyse on siitä, että EU on määrän­nyt, että niin san­otut inhouse ‑yhtiöt saa­vat myy­dä ulos vain 20 pros­ent­tia liike­vai­h­dostaan. Tämän EU-lain kanssa olisi voitu elää, mut­ta Sip­ilän hal­li­tus sääti paljon ankaram­man lain. Inhouse-yhtiöät saa­vat Suomes­sa myy­dä ulos vain viisi pros­ent­tia liike­vai­h­dostaan, mut­ta kuitenkin vain 500 000 euroal­la vuodessa. Toisin sanoen Hus­Lab ei saa myy­dä käytän­nössä lainkaan.

Joskus aiem­min olin ollut mukana suun­nit­tele­mas­sa aivan päin­vas­taista. Kos­ka yksi­tyiset lääkäri­ase­mat käyt­tivät tehokkaiden ja halpo­jen julk­isten lab­o­ra­to­ri­oiden sijas­ta omia tehot­to­mia ja silti erit­täin kan­nat­tavia (sic!) lab­o­ra­to­ri­oi­ta, oli puhe, että Kela-kor­vauk­set annet­taisi­in vain halvim­man tar­if­fin mukaan.

Nyt on siis näi­den yksi­ty­is­ten nyrkkipa­jo­jen talous tur­vat­tu sil­lä, että tehokkaat julkiset lab­o­ra­to­ri­ot eivät saa kil­pail­la niiden kanssa.

Kan­nat­taa muis­taa, mik­si me ylipään­sä yritämme pitää toimivia kil­pailu­olo­suhtei­ta maas­sa. Emme sik­si, että yksi­ty­is­ten palvelu­jen omis­ta­jien olisi help­po tehdä rahaa, vaan jot­ta edis­täisimme kus­tan­nuste­hokku­ut­ta. Nyt kuitenkin edis­tetään tietois­es­ti tehottomuutta.

En osaa sanoa, mikä tämän hin­ta­lap­pu on, mut­ta en yllät­ty­isi, jos se mak­saisi sata miljoon­aa. Lab­o­ra­to­ri­o­tutkimuk­si­in käytetään rahaa paljon ja nämä yksi­tyiset nyrkkipa­jat ovat mon­ta ker­taa kalli­impia kuin HUS­LABin automa­ti­soitu lab­o­ra­to­rio. Ja kehtaa­vat kepu­laiset ja kokoomus­laiset vielä esi­in­tyä talouden asiantun­ti­joina ja tiukkoina rahan kulun vartijoina.

Täl­lä on myös kansalli­nen merk­i­tys. On nimit­täin ole­mas­sa myös erit­täin tehokkai­ta yksi­ty­isiä lab­o­ra­to­ri­oi­ta, mut­ta ei Suomes­sa. Nämä kan­sain­väliset yri­tyk­set voivat tul­la kil­paile­maan Suomeen eivätkä tehokkaat julkiset lab­o­ra­to­ri­ot saa vas­ta­ta kilpailuun.

Mik­si HUS­LABia ei voitaisi yhtiöit­tää, jol­loin se vapau­tu­isi inhouse-rajoituksista?

Se kuulem­ma johtaisi voimavaro­jen haaskauk­si­in kil­pailu­tuk­sista ja siihen, että toim­intaa ei voitaisi jär­jestää tarkoituk­sen­mukaises­ti kokon­aisu­u­den etua mak­si­moiden. Se vaaran­taisi lab­o­ra­to­ri­on pääte­htävän, palvel­la julk­ista ter­vey­den­hoitoa. Tähän voi vielä lisätä, että aina joku valit­taa kil­pailu­tuk­ses­ta vain tehdäk­seen kiusaa ja saa aikaan tuhoisen toimen­piteen pysäytyksen.

Tämä on yksi nykyisen han­k­in­ta­lain älyt­tömyyk­siä. Senkin piti alun perin johtaa voimavaro­jen tehokkaam­paan käyt­töön, mut­ta lop­putu­los on perin erilainen.

Jot­ta ei tulisi väärinkäsi­tys­tä, minus­ta yksi­ty­is­ten palvelu­iden on voita­va kil­pail­la ter­vey­den­huol­los­sa julk­isten kanssa ja voit­taa sil­loin, kun ne ovat parem­pia. Mut­ta niin on julkisenkin voita­va kil­pail­la yksi­ty­is­ten kanssa parem­pi voit­taa ‑peri­aat­teel­la.

Kuvan­tamis­palveluis­sa yksi­tyiset voivat olla julk­isia parem­pia, vaik­ka ne lab­o­ra­to­ri­onäyt­tei­den analysoin­nis­sa tule­vat kaukana jäljessä.

Jos yksi­tyiset han­kki­si­vat lab­o­ra­to­ri­opalve­lut julkiselta, ne ehkä hark­it­si­si­vat eri­lais­ten kokei­den tarpeel­lisu­ut­ta parem­min kuin nyt.

= = =

Yksi täs­men­nys: lab­o­ra­to­ri­ol­la ei tässä tarkoite­ta näyt­teen ottoa vaan näyt­teen analysointia.

23 vastausta artikkeliin “Julkisten laboratorioiden on voitava myydä palvelujaan yksityisille”

 1. Jos kuvit­teelli­nen eteläu­u­den­maan sote tek­isi nyt päätöstä ko. palveluista, niin mitkä oli­si­vat ne toim­i­jat, joiden välil­lä vali­ta tehtäisiin? 

  Help­po. SYNLAB tai HUSLAB.

  Blo­gisti on tain­nut saa­da hyvää main­ospuhet­ta. Val­in­ta tuon “parhaan” ja kalli­in “nyrkkipa­jan” välil­lä ei ole niin yksinker­tainen. Veikkaan, että se olisi fifty- sixty.

 2. Tuo 5 pros­entin sään­tö astuu ter­vey­den­huol­los­sa sidosyk­siköil­lä voimaan vuo­den 2022 alus­ta. Täl­lä het­kel­lä rajana on 10 %. Kuten jo vuon­na 2016 eduskun­ta sääti.

  Sidosyk­siköl­lä tarkoite­taan han­k­in­tayk­sikön tai – yksiköi­den määräys­val­las­sa ole­vaa eril­listä oikeushenkilöä, joka har­joit­taa liike­toim­intaansa ain­oas­taan mar­gin­aalis­es­ti muiden kuin siihen määräys­val­taa käyt­tävien han­k­in­tayk­siköi­den kanssa. Han­k­in­ta­lakia ei sovel­leta han­k­in­tayk­sikön han­k­in­toi­hin sen sidosyk­siköltä. Rajauk­ses­ta pääsee hel­posti ulos — muun­tu­mal­la sel­l­aisek­si yksikök­si, jol­ta tehtävis­sä yksiköis­sä pitää nou­dat­taa han­k­in­ta­lakia. HUS ei halunne ottaa riskiä siitä, jos sen oma lab­o­ra­to­rio ei pär­jäisikään sen omas­sa kilpailutuksessa. 

  Hal­li­tuk­sen sil­loisen esi­tyk­sen mukaan han­k­i­nalain sote-osa oli taval­laan osa sil­loista sote-kokon­ais­ratkaisua. Varsi­nainen sote-esi­tys kaa­tui, mut­ta soteu­ud­is­tuk­seen liit­tynyt han­k­in­ta­lain osa oli säädet­ty jo hal­li­tuskau­den alkupuolel­la voimaan, eikä Rin­teen tai Marinin ole näh­nyt asi­as­sa muu­tostarvet­ta. Asi­a­han ei koske vain sote-yksiköitä, vaan tuo rajoi­tus han­k­in­ta­lais­sa kos­kee kaikkia julkisen sek­torin yksiköitä. Mui­ta toim­i­joi­ta muu­tos kos­ki vain aiem­min. Sote-puolel­la siir­tymäa­jas­ta säädet­ti­in selvästi pidem­pi kuin muil­la toimialoilla.

  Hal­li­tuk­sen esi­tyk­sessä tuo asia perustelti­in aikoinaan sote-toim­i­joiden osalta näin:

  “Sosi­aali- ja ter­veyspalvelu­jen alal­la toimivien han­k­in­tayk­siköi­den ja sidosyk­siköi­den osalta pykälän 3–5 momen­tis­sa säädet­ty siir­tymäkausi olisi pidem­pi. Mui­ta pidem­män siir­tymäkau­den aset­tamisel­la pyritään varmis­ta­maan, että ehdote­tun lain 15 §:n 1 momen­tis­sa ja 16 §:n 1 momen­tis­sa asetet­tu rajoi­tus liike­toimin­nan har­joit­tamis­es­ta muiden kuin sidosyk­sikköön määräys­val­taa käyt­tävien han­k­in­tayk­siköi­den tai muiden kuin han­k­in­tayk­siköi­den yhteistyöhön osal­lis­tu­vien taho­jen kanssa ei muo­dos­tu­isi esteek­si tai rasit­teek­si sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon organ­isoimiselle voimas­sa ole­van lain­säädän­nön mukaises­ti tai valmis­teil­la ole­van sosi­aali- ja ter­veyspalvelu­jen raken­neu­ud­is­tuk­sen yhtey­dessä tehtäville julk­isy­hteisö­jen uudelleenorganisoimistoimenpiteille. 

  Juha Sip­ilän hal­li­tuk­sen hal­li­tu­so­hjel­man mukaan hal­li­tus valmis­telee sosi­aali- ja ter­veyspalvelu­iden jär­jestämis­ratkaisun kun­taa suurem­pi­en itse­hallintoaluei­den poh­jal­ta. Alueet vas­taa­vat sosi­aali- ja ter­veyspalvelu­iden jär­jestämis­es­tä alueel­laan ja voivat itse tuot­taa alueen­sa palve­lut tai käyt­tää palvelu­jen tuot­tamiseen yksi­ty­isiä tai kol­man­nen sek­torin palvelun­tuot­ta­jia. Ohjel­man mukaan kil­pailu­tuk­sis­sa koroste­taan eri­lais­ten tuot­ta­jien välistä kil­pailuneu­trali­teet­tia. Kos­ka ehdote­tun han­k­in­ta­lain 15 ja 16 § voivat muo­dos­tua merk­i­tyk­sel­lisik­si sosi­aali- ja ter­veyspalvelu­jen uudelleen­jär­jestämisen yhtey­dessä, pyrit­täisi­in ehdote­tul­la sään­nök­sel­lä varmis­ta­maan, että lainko­h­tien 1 momen­tis­sa asete­tut pros­ent­tio­su­udet eivät estä tai rajoi­ta rak­en­tei­den tarkoituk­sen­mukaisin­ta jär­jestämistapaa. Pros­ent­tio­su­u­den on kuitenkin olta­va yhteen­sopi­va han­k­in­tadi­rek­ti­iveis­sä asetet­tu­jen määräys­ten kanssa siten, että sidosyk­sikön tai yhteistyötä har­joit­tavien han­k­in­tayk­siköi­den toim­inta markki­noil­la ei ylitä direk­ti­iveis­sä asetet­tu­ja rajoja.”

  Hal­li­tuk­sen esi­tyk­sessä kuvailti­in myös lausun­to­jen ero­ja julkisen sek­torin yksiköi­den ja elinkei­noelämän lausun­to­jen välil­lä. Siel­lä luki:

  “Han­k­in­tayk­siköistä kysymyk­seen vas­tan­neista läh­es kaik­ki kat­soi­vat, että sidosyk­siköltä sal­li­tun ulos­myyn­nin osu­u­den tulisi olla han­k­in­tadi­rek­ti­ivin mukainen 20 pros­ent­tia sidosyk­sikön liike­vai­h­dos­ta. Sen sijaan elinkei­noelämän lausun­nonan­ta­jista puolestaan läh­es kaik­ki kat­soi­vat, että sidosyk­siköltä sal­li­tun ulos­myyn­nin osu­u­den tulisi olla vain tilapäistä ja erit­täin vähäistä siten, että pros­ent­tio­su­us olisi täysin tai läh­es 0 pros­ent­tia. Samat erot han­k­in­tayk­siköi­den ja elinkei­noelämän edus­ta­jien kan­nois­sa oli­vat esil­lä myös lausun­to­jen kom­menteis­sa julk­isy­hteisö­jen yhteistyötä koske­vaan soveltamisalapoikkeukseen. 

  Muun muas­sa saatu­jen lausun­to­jen perus­teel­la sidosyk­sikön ulos­myyn­nin rajak­si ehdote­taan enin­tään 5 pros­ent­tia tai enin­tään 500 000 euroa”

  Lob­bar­it onnis­tu­i­v­at tuos­sa asi­as­sa vaikut­ta­maan lausun­topalaut­teil­laan. Tuo sama raja kos­kee kuitenkin tosi­aan kaikkia sidosyk­siköitä, ei vain sotea. Eli se kos­kee esimerkik­si kaupunkien IT-keskuk­sia ja tilapalveluitakin.

 3. Itse olen sitä mieltä, että alku­peräi­nen lausun­noille laitet­tu lakiesi­tys oli parem­pi. Siinä rajana oli 10 % eikä 500 000 euron rajaa muis­taak­seni ollut ollenkaan. Elinkei­noelämästä tuli sit­ten lausun­tok­ier­roksel­la kri­ti­ikkivyöry, ja lop­ul­ta hal­li­tuk­sen esi­tys muut­tui 5 %:n osu­us­ra­jan ja 500 000 euron euromääräisen rajan sisältäväksi.

  1. ..eli Sip­ilä teki tässäkin niin kuin pääo­ma käs­ki. Ullatus.

 4. Eri­no­mainen nos­to. Tosin tietääk­seni hal­li­tuk­ses­sa kaavail­laan ensi vuon­na tuon 500 000 euron nau­ret­ta­van rajan nos­toa, jol­loin julk­isten toim­i­joiden toim­inta markki­noil­la helpot­tuu, mut­ta ne eivät silti muu­tu markki­nahäiriköik­si. Siir­tymäa­jas­sa otet­ti­in jo vuo­den aikalisä, mikä ennakoi tuo­ta muu­tos­ta Sip­ilän hal­li­tuk­sen lakiin.

  Kak­si asi­aa tek­stis­sä silti kum­mas­tut­taa. Hus­labin “han­kalat kil­pailu­tuk­set” eivät riipu siitä, onko Hus­lab HUS:n tulosyk­sikkö, liike­laitos vai osakey­htiö. Se joutuu silti toim­i­maan han­k­in­ta­lain mukaan, joka kos­kee joka tapauk­ses­sa julk­ista toim­i­jaa. HUS on tosin kil­pailu­vi­ras­ton mukaan saanut tois­tu­vasti moit­teet ja sakko­jakin julk­isten han­k­in­to­jen vas­tai­sista toimis­taan, iso­ja han­k­in­to­ja on tehty ilman avoin­ta kil­pailu­tus­ta. Esimerkik­si geneti­ikan alan tutkimusten osto­ja. Ei kai siinä ole mitään pahaa, että kil­pailute­taan avoimesti, eikä oste­ta tutun fir­mas­ta kil­pailut­ta­mat­ta? Sehän vas­ta tehot­to­muut­ta ja kus­tan­nusten nousua ajaisi.

  Toinen mikä ihme­tyt­tää, on ilmoi­tus että yksi­tyi­nen radi­olo­gia on julk­ista parem­paa. Yksi­tyisel­lä on lähin­nä reilu ylika­p­a­siteet­ti raken­net­tuna, muuten toim­inta ei eroa kuin korkein­taan negati­ivis­es­ti. Hin­tak­il­pailus­sa ja aika­paineessa liian har­vat leik­keet jne. Radi­olog­it toimi­vat useim­mat sekä julkisel­la että yksi­tyisel­lä puolella.

 5. Suomes­sa tehdään vuosit­tain yli miljoon­alle koiralle ja kissalle labrakokei­ta noin sadal­la miljoon­al­la eurol­la. Mei­dän koiran labrat­u­lok­set tuli­vat Sak­sas­ta, mak­soi noin satasen. Nämäkin kokeet yhteiskun­nan edun nimis­sä voitaisi­in var­masti tehdä suo­ma­lais­ten tek­i­jöi­den toimesta.

 6. Tässäkin näkee että lob­bar­it tekevät lain­säädän­nön yri­tys­ten palkkaam­i­na ja poli­itikot ovat vain naamo­ja peit­tämään sitä sys­teemiä, jos­sa fir­mat pää­sevät itse jär­jestämään pos­ket­tomat markki­nat itselleen lain­säädän­nöl­lä. Raken­nusala lob­basi itselleen myös kaikkea pakol­lista, mut­ta turhaa, mitä pitää raken­nuk­si­in lait­taa, jot­ta sai­vat lail­la pakotet­tua itselleen markki­nat. Poli­itikko­jen vas­taus tähän on sit­ten, että tämä on vain her­rav­i­haa ja jotain kom­mu­nis­mia, kun näitä kri­ti­soi. Mätää koko poli­ti­ik­ka täyn­nä, eikä kukaan halua sitä puhkaista.

  1. Raken­nusala lie­nee tosi­aan tutu­in jos ei paras esimerk­ki siitä, miten teol­lisu­us on onnis­tunut lob­ba­maan kaiken bis­nek­sen itselleen. Ns. pitkästä tavaras­ta tekem­i­nen on tehty niin byrokra­t­ian täyteisek­si laskelm­i­neen, että kan­nat­taa vaan kiltisti ostaa kaik­ki valmis­ta­jil­ta ja tyy­tyä siihen paskalaatu­un mitä viit­sivät tehdä.

   Rak­en­t­a­mi­nen onkin nykyään lähin­nä yhteen­sopi­mat­tomien ja huono­laa­tu­is­ten lego-palikoiden liit­tämistä toisi­in­sa eri­laisil­la mas­soil­la. Täl­lä tavoin taataan tasaisen huono laatu.

   Pro-bisnes ‑intres­sit kohtaa­vat sosial­i­sis­tisen sään­te­lyn. Huonoin lähtöko­h­ta millekään, mut­ta sitä se on, kun kok/kepu tekevät lain­säädän­töä demarei­den kanssa.

 7. Jotenkin huvit­tavaa, että niin paljon lain­säädän­töä keskit­tyy siihen, että mah­dol­lis­te­taan, tai jopa pakote­taan, kil­pailua markki­noil­la jot­ta jotenkin surkeak­si miel­let­ty julki­nen sek­tori ei tuh­laa kaikkia raho­ja. Kukaan ei ole ilmeis­es­ti tul­lut ajatelleek­si tilan­net­ta, että julki­nen sek­tori pystyy toimit­ta­maan jonkin palvelun tehokkaam­min ja parem­min kuin yksi­tyi­nen sektori.

  Halu­aisin nähdä jonkun kovan lin­jan markkin­ausko­vaisen ana­lyysin aiheesta.

 8. Jos täl­lainen sal­li­taan niin se ei saa huonon­taa palvelu­ja julkisel­la puolella.
  Lab­o­ra­to­ri­ot ovat sinän­sä suo­ravi­ivaisem­paa kuin muu ter­vey­den­hoito ja tehokku­us on voitu nos­taa ilman että palvelu kär­si­ii. Kap­a­siteet­tia rajaa­vat lähin­nä lait­teet ja henkilökun­nan määrä. Jos kap­a­siteetista tulee pula on tehtävä selväk­si että yksi­tyi­nen asi­akas ei mene jonon ohi.

 9. Itse­hän en näistä mitään ymmär­rä, mut­ta heräsi aja­tus kun käsit­tääk­seni sote uud­is­tuk­sen myötä tule­vat maakun­nat, tai mik­si näitä aluei­ta halu­aakaan sanoa, eivät voi omis­taa nykyisen mallisia kun­tay­htymien ja sairaan­hoitopi­irien yhteis­lab­o­ra­to­ri­oi­ta, kuten Fim­lab, Nord­Lab jne.
  Onko nämä tarkoi­tus pilkkoa soten myötä vai raken­nel­la jonkin­lainen hankintahimmeli?

 10. Eikö ole vähän takap­er­oista, että kun han­k­in­ta­lain heikkouk­sien takia HUS­LABia ei voi­da yksi­ty­istää, vai­h­toe­hdok­si ehdote­taan ulos­myyn­ti­ra­jan nostoa?
  Itse en ole edes var­ma, kuin­ka rehelli­nen tuo vas­taus on. Jos HUSLAB on kaikkia koti­maisia lab­o­ra­to­ri­oi­ta tehokkaampi, ei kil­pailu­tusten pitäisi olla merkit­tävä ongel­ma. Val­i­tuk­set ovat toki aina oma riesansa, mut­ta on muis­sakin han­k­in­nois­sa niiden kanssa osat­tu elää.
  HUSLAB on hyvä esimerk­ki, mik­si 20% ulos­myyn­ti­ra­ja on kohtu­ut­toman korkea. Tuo 20% tarkoit­taisi ymmärtääk­seni jo varsin merkit­tävää markki­nao­su­ut­ta Suomen lab­o­ra­to­ri­opalvelu­jen markki­nas­sa, jol­loin mah­dol­lisu­us markki­nahäir­iöön olisi suuri. HUS­LA­Bil­la olisi esimerkik­si hyvä mah­dol­lisu­us ns. saal­is­tushin­noit­telu­un mak­si­moidak­seen omat volyyminsä.
  Itse lähtisin HUS-päät­täjänä selvit­tämään HUS­LABin sidosyk­sikkös­tatuk­ses­ta luop­umista ja sitä kaut­ta luo­maan Suomeen avoin­ta, kil­pail­tua markki­naa laboratariopalveluille.

  1. Kil­pailu­tuk­sen ongel­ma on se, että toimivia kokon­aisuuk­sia jous­du­taan hajot­ta­maan tehot­tomik­si pirstaleik­si. Lab­o­ra­to­ri­oon tulee pikäväylää pitkin näyt­teitä ambu­lanssil­la tuo­duil­ta sydän­poti­lai­ta, jot­ka on käsiteltävä muu­ta­mas­sa min­uutis­sa tai poti­las kuolee. Kil­pailu­ta se nyt sit­ten. Tämä taas on osa kokon­aisu­ut­ta, jon­ka irrot­ta­mi­nen siitä nos­taa kokon­aiskus­tan­nuk­sia merkittävästi.
   Minus­ra riit­täisi sen valvom­i­nen, e4ttei lab­o­ra­to­rio myy alla tuotan­tokus­tan­nuk­sen, toisin sanoen har­joi­ta saalistushinnoittelua.
   Samal­la voitaisi­in velvoit­taa HUS osta­maan kuvan­tamis­palvelu­ja yksi­ty­isiltä, jos nämä myyvät halvemmalla.
   Kil­pailu­tuk­si­in liit­tyy suure­na hait­tana kiu­san­tekomielessä tai kos­ton takia tehdyt val­i­tuk­set, joi­hin lätkäistään ruti­ini­no­mais­es­ti kiel­to tehdä mitään, etten kuin val­i­tus on vuo­den tai parin kulut­tua käsitelty.

 11. Var­maan parhait­en Suomea kuvaa­va blogikir­joi­tus, mitä olen viime päiv­inä lukenut. 

  Suomes­sa kyl­lä saadaan aikaisek­si ongel­ma jokaiseen ratkaisuun

 12. Kyl­lähän tässä lab asi­as­sa on kyse peri­aat­teessa EU lain­säädän­nöstä. Ei ole reilua, että yksi­tyi­nen voi men­nä konkurssi­in mut­ta julki­nen ei. Poh­jaa EU:n kil­pailusään­nök­si­in. Ei Hus­lab tai Fim­lab ole tehokkain tai paras, näyt­teitä lähetetään myös ulko­maille Eesti­in, Englan­ti­in yms. Kaikkia ana­lyy­se­ja ei tehdä isois­sa sar­jois­sa, myös julk­isten taho­jen labrois­sa on ana­lyy­se­ja, jois­sa sar­jat eivät ole pitk­iä. Täl­laisi­in keskit­tymäl­lä yksi­tyi­nen saat­taa olla tehokkaampi. Tähän asti­han Sip­ilän hal­li­tus­ta on syytet­ty lähin­nä yksi­tyisen sek­torin suosimis­es­ta. On tain­nut HUS:n johdon markki­na­puhe men­nä hyvin perille.
  Samaan EU peri­aat­teeseen perus­tuu mm. kun­tien ener­giay­htiöi­den yhtiöittämisvelvoite.

  Ps. Olen enti­nen laboratoriopäällikkö.

 13. Jois­sakin asiois­sa julki­nen palvelu toimii ja jois­sakin ei. Jos siel­lä on val­tio takana, niin hom­ma ei yleen­sä toi­mi. Jos taas kun­ta, niin joskus toimii. 

  Min­ulle tuli tänään tarve saa­da lapselle pas­si. Soitin poli­isille ja kysyin, että mitenköhän tämä järjesty­isi. Poli­isi ker­toi, että vapai­ta aiko­ja on per­jan­taille, mut­ta pitää itse vara­ta aika sähköisen palvelun kaut­ta. Se, mitä poli­isi ei ker­tonut oli se, että tämä per­jan­tai oli tam­miku­us­sa 2022.

  En varan­nut aikaa, sil­lä joul­u­lo­man mat­ka olisi tässä vai­heessa jo ohi. Sen sijaan ajat­telin lähteä juuri nyt kuvaa­maan itseäni nopeusvalvon­takam­er­al­la. Veikkaan, että poli­isi kut­suu min­ut luok­seen ennen joulua ja saan tämän hoidet­tua pienel­lä lisä­mak­sul­la. Kom­men­toin tähän sit­ten myöhem­min, miten kävi.

  Laitoin lisäk­si eu:n por­taali­in kysymys­tä, että onko näis­sä mitään velvot­tavaa lain­säädän­töä takana. Luulisi, että tämä olisi vapaan liikkuimisen vas­taista, kun asi­akir­jo­ja ei käytän­nössä anneta niitä tarvitseville. 

  Tämä sama asia tulee vas­taan kaikessa, mitä vira­nomaiset tekevät.

 14. Kuu­lostaa hyvältä! Kysy huviksesi toimi­val­ta johdol­ta (1) minkä ihmeen takia HUS ei osta yksi­tyiseltä enem­pää kap­a­siteet­tia hoito­jono­jen ja ‑velan purkamiseen (2) onko reilua ostaa verora­hoil­la kalli­ita harv­inais­lääkkeitä joiden hin­taa kukaan ei tiedä mut­ta jot­ka veron­mak­sa­jat joutu­vat mak­samaan ja (3) miten ihmeessä he saa­vat polik­li­inisen käyn­nin käyn­ti­hin­naksi jopa 300e. Edes HUSin omis­ta­jat eivät tiedä, mitä nuo hin­nat ovat syöneet. Vas­taus on per­in­teis­es­ti ollut luokkaa ”tämä on niin vaikeaa ja mon­imutkaista että ei HUSin hin­to­ja voi ver­ra­ta mihinkään joten suu kiin­ni ja maksakaa”.

 15. HUS­Lab , FIM­lab ym sairaan­hoitopi­irien lab­o­ra­to­ri­oy­htiöt ovat niin suuria, että kokoa/analyysimäriä kas­vat­ta­mal­la tuskin saavute­taan suur­ta etua. Kli­in­i­sis­sä lab­o­ra­to­ri­ois­sa on ollut automati­ikkaa, auto­analysaat­tor­e­i­ta iät ajat. Mut­ta myös Hus­lab teet­tää ali­hank­in­tana yksi­ty­isil­lä tai muil­la julk­isil­la eräitä ana­lyy­se­ja. Esim veren lyi­jy näyt­tää ole­van edelleen sel­l­ainen ja muutenkin Hus­lab ei tee paljoa ns tok­sikol­o­gisia näytteitä.

  Sit­ten toinen asia. Mikä ihmeen konke­lo on tämä HUS/Tradeka yhteisyri­tys, jos­ta mm. Jari Lis­ki on kir­joit­tanut ? Hus­lab myy lait­teen­sa yhteisyri­tyk­selle ja vuokraa niitä takaisin. Voitot menevät vasem­mistop­uoluei­den hal­lit­se­malle Tradekalle. Mitä järkeä, mitä sil­lä kier­retään ? Mik­si valit­tu yhteistyökump­paniksi Tradeka ?

  1. Hus­lab myy lait­teen­sa yhteisyri­tyk­selle ja vuokraa niitä takaisin. Voitot menevät vasem­mistop­uoluei­den hal­lit­se­malle Tradekalle. Mitä järkeä, mitä sil­lä kierretään ?

   Fir­mat tekevät tätä yleen­sä kahdes­ta syys­tä: saadak­seen käteistä toim­intansa rahoit­tamiseen (joka toimii jos HUS:n sisäi­nen pääo­man tuot­to­vaa­timus on Tradekaa korkeampi) tai saadak­seen talousti­eto­jaan nätim­män näköisek­si (vaik­ka IFRS onkin tehnyt tämän vaikeammaksi).

  2. Perustelu HUS/Tradeka ‑puliveivauk­selle oli kai se, että SOTE-uud­is­tus­sotkun myötä päätös investoin­neista siir­ty­isi STM:n harkin­nan alaisu­u­teen ja että seu­rauk­se­na voisi olla se, että per­in­teisen sil­tarumpupoli­ti­ikan mukaan investoin­nit suun­tau­tu­isi­vat enenevässä määrin maakun­ti­in kul­lois­t­enkin “poli­it­tis­ten reali­teet­tien” mukaisesti.

   Trade­ka-koi­jauk­sen tarkoituk­se­na olisi siis kiertää investoin­ti­ra­jo­ja sil­lä, että yhteisyri­tys, jos­sa HUSil­la olisi vähem­mistöomis­tus, voisi edelleen investoi­da lait­teisi­in läh­es vapaasti. HUS saisi käyt­töön­sä edelleen tarvit­se­mansa lait­teet STM:n sil­tarumpupoli­tikoin­nista huoli­mat­ta ja Trade­ka saisi siinä sivus­sa “pienen siivun” kiitok­se­na palveluk­sis­taan (“pieni siivu” on siis hinnal­taan moninker­tainen julkisensek­torin lainako­rkoi­hin, mut­ta toki mar­gin­aalis­es­ti pienem­pi kuin markki­nahin­taiset leasingkulut).

   Siinähän sitä taas saataisi­in ohjat­tua julk­isia varo­ja vasem­mis­ton vaa­likam­pan­joi­hin, Eduskun­nas­ta pudon­nei­den edus­ta­jien (ja hei­dän avus­ta­jien) suo­jatyö­paikkoi­hin sekä Tradekan yhteiskun­taa “rak­en­tavi­in” ohjelmi­in, jois­sa mm. koulute­taan uusia punater­ror­is­te­ja vaikka­pa Keloapinoiden käyttöön.

   Jos­sain län­si­maas­sa täl­laista voitaisi­in pitää kum­mallise­na, mut­ta meil­lä val­tion pää­tarkoituk­se­na on pitkään ollut kansalais­ten raho­jen varas­t­a­mi­nen mitä kum­mallisim­mil­la koi­jauk­sil­la poli­it­tisen rälssin ja sitä lähel­lä ole­vien kor­po­raa­tioiden taskui­hin — joten eihän tässä sinän­sä ole mitään uutta.

 16. Toiv­ot­tavasti lab­o­ra­to­ri­opalveluista ja muista sotepalveluista tehtäisi­in koot­tu kar­toi­tus ja perus­run­gon rak­en­t­a­mi­nen tehtäisi­in huolel­lis­es­ti. Suomes­sa ter­veysasemia ja sairaaloi­ta on raken­net­tu aivan liikaa.
  Meil­lä on sato­ja sosi­aali- ja ter­veysalan julk­isia kiin­teistöjä: viisi yliopis­to­sairaalaa, 16 keskus­sairaalaa, noin 130 muu­ta sairaalaa tai ter­veyskeskus­ta ja noin 500 terveysasemaa.
  Sote-investoin­te­ja on rajoitet­tu lail­la heinäku­us­ta 2016 alka­en. Kuitenkin STM on myön­tänyt poikkeuslu­pia kiivaaseen tahti­in, yhteen­sä 5,73 mil­jardil­la eurol­la 122 hankkeeseen.
  Siis melkein 6 mil­jar­dia euroa (kuudessa vuodessa). Kuka mak­saa kaiken.
  Kuin­ka paljon myytävää syn­tyy sote-uud­is­tuk­sen yhtey­dessä. On paljon uud­is­raken­nuk­sia, joi­ta kun­nat ovat kiireesti viime vuosi­na raken­nut­ta­neet tur­vatak­seen palvelu­jen­sa säi­lymisen lähellä.
  On otet­ta­va huomioon lisäk­si dig­i­tal­isaa­tion vaiku­tuk­set ja väestömäärät, ammat­ti­lais­ten saatavu­us ja kustannukset.

  1. > Sote-investoin­te­ja on rajoitet­tu lail­la heinäku­us­ta 2016 alka­en. Kuitenkin STM on myön­tänyt poikkeuslu­pia kiivaaseen tahti­in, yhteen­sä 5,73 mil­jardil­la eurol­la 122 hankkeeseen.
   Siis melkein 6 mil­jar­dia euroa (kuudessa vuodessa). Kuka mak­saa kaiken.

   Jaa kukako mak­saa? No, kun­nat ovat otta­neet lainaa nämä turhak­si käyvät raken­nuk­set rak­en­taak­seen. Lainat ovat toki koroil­taan just nyt hyvin matalia, mut­ta joskus ne on takaisin mak­set­ta­va. Raken­nusten myymäl­lä ei saa läh­eskään lain­o­ja maksetuksi.

   Verovaroista lainat mak­se­taan. Kysymys on nyt lähin­nä siitä mak­sam­meko lainat takaisin kun­nal­lisveroin vai tuloveroin.

 17. Eikö lab­o­ra­to­ri­on vajaakäyt­töon­gel­ma olisi ratkaistavis­sa myymäl­lä lab­o­ra­to­rio yksi­ty­isille. Ehtona olisi fyy­sisen palve­lu­tuotan­non, siis lait­teis­ton ja henkilöstön, pitämi­nen toim­intakun­toise­na Suomes­sa ja sel­l­aises­sa paikas­sa, joka on soti­laal­lis­es­ti puo­lus­tet­tavis­sa ja muu­ta­ma muu kri­isi­valmi­u­teen liit­tyvä ehto.

  – Kri­isi­valmi­ut­ta kep­pi­hevose­na käyt­täen saadaan EU direk­ti­iv­it täytet­tyä ja tuotan­to sel­l­aisek­si, että HUS on mak­sa­vana asi­akkaana ylivoimaises­sa etulyöntiasemassa.
  – (Ajan hen­gen mukaises­ti kriisivalmius«lupa» haetaan tietenkin perustele­mal­la asian vakavu­ut­ta Venäjän uhal­la tai juuri tapah­tuneel­la ******, mut­ta itse pääa­sia: HUS:n monop­o­li, piilote­taan kak­si­tuhat­ta sivuisen hake­muk­sen pieni­in yksi­tyisko­hti­in, seurannaisvaikutuksiin.)

  Eikö EU sal­li jäsen­val­tioitaan mitenkään varautu­maan kri­isi­oloi­hin? Olem­meko lab­o­ra­to­ri­opalveluis­sa kokon­aan ulko­mail­ta sanel­tu­jen ehto­jen armoilla?

  Kansan­talouden kannal­ta olen­naista on, että lab­o­ra­to­rio pyörii täy­del­lä kap­a­siteetil­la yötä päivää, ei se onko virat jaet­tu poli­it­tis­es­ti oikeille henkilöille. — Peri­aate on sama kuin ideaalises­sa junaliikenteessä.

  Jos tuo HUS:n lab­o­ra­to­rio toimisi 100 %:n käyt­töas­teel­la, kuin­ka mon­ta pros­ent­tia (teo­reet­tis­es­ti) Suomen lab­o­ra­to­riokysyn­nästä nyky­hin­noil­la se pysty­isi tuot­ta­maan? Hin­to­ja alen­ta­mal­la tietenkin syn­ty­isi lisää kysyn­tää, kun vähäisem­päänkin tarpeeseen kan­nat­taisi ostaa tutkimus.

  Lab­o­ra­to­ri­on tuot­teet hin­noitel­laan tuotan­non läpi­menoa­jan perus­teel­la. Aika alkaa siitä het­kestä, kun tarve syn­tyy (lääkäri määrää) siihen het­keen, kun tulok­set «ovat näytöl­lä». Näyt­teen meno­mat­ka lab­o­ra­to­ri­oon on fyysi­nen ja tulok­sen palu­umat­ka digitaalinen.

  – Kalliskin ana­lyysi voi tul­la hal­vak­si, jos tulosta on odot­ta­mas­sa täy­del­lä miehi­tyk­sel­lä toimi­va leikkaussali.

  Johtu­vatko yksi­ty­is­ten sika-kalli­it lab­o­ra­to­ri­o­hin­nat siitä, että siel­lä niin lääkärin kuin poti­laankin aika on kallista. Kun­nal­lisel­la puolel­la taas lääkärin palk­ka mak­se­taan «bud­jetista» ja poti­lai­ta kul­jetel­laan edes-takaisin KELA-tak­sil­la, kos­ka se on ilmainen niin ter­veyspi­ir­ille kuin potilaallekin.

  – Poti­laan (lääkärin määräämä) hoit­o­mat­ka kuu­luisi aiheut­ta­jansa, ter­veyspi­irin, mak­set­tavak­si. Muuten palvelu­jen hajasi­joi­tus­ta ei pystytä optimoimaan.
  – Ilmainenkin hoito voi olla kallis, jos poti­las joutuu matkus­ta­maan sen perässä sato­ja kilo­me­tre­jä ja käyt­tämään kokon­aisia työpäiviä hoidon saamiseen.

  Sosial­is­tises­sa ja kun­nal­lises­sa hin­noit­telus­sa (jopa lain­säädän­nön tasol­la!) jätetään huomiotta tämä aikapref­er­enssi. Niin­pä läh­es ilmainen tuote, asun­to tai auto, on osta­jalle sika-hal­pa, mut­ta vain val­i­tut saa­vat sen heti.

  Logis­ti­ikan perus­teel­la voidaan määritel­lä lab­o­ra­to­ri­on teo­reet­ti­nen fyysi­nen toiminta-alue.

  – Fyysi­nen etäisyys on ehkä suurin rajoi­tus, kun asi­akaskun­taa han­ki­taan lisää. Ei riitä, että Oulus­ta saadaan näyte ana­lyysi­in paris­sa tun­nis­sa vaan myös se kuin­ka mon­ta lähtöä on [Helsinki­in]. Voihan ana­lyysin tarve syn­tyä juuri edel­lisen lennon lähdet­tyä matkaan.

  Jos tuotan­non logi­ik­ka hoide­taankin samal­la peri­aat­teel­la kuin rautatieli­iken­teen opti­moin­ti, niin vas­taavasti myyn­nin hin­noit­telu tehdään samal­la peri­aat­teel­la kuin lentolip­pu­jen hin­noit­telu: viime het­kel­lä oste­tut lennot, lyhyen toim­i­tusa­jan lab­o­ra­to­ri­o­vas­tauk­set (huo­maa: vas­taus on lab­o­ra­to­ri­on tuote, ei ana­lyysi) ovat kalli­impia kuin pitkän toim­i­tusa­jan tulok­set, jot­ka kuitenkin täyt­tävät suurim­man osan kap­a­siteetista (jota puolestaan on pidet­tävä yllä, että olisi tuotan­toka­p­a­siteet­tia nopeille vastauksille).

  – Yhdelle ja samalle tuot­teelle pitää olla mon­ta eri hin­taa. Miten kun­nalli­nen hin­noit­telu ottaa tänä huomioon?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.