600 päivää koronakirjoittelua (1) Johdanto

Min­un piti tämän vuo­den maalisku­us­sa kir­joit­taa yhteen­ve­to vuo­den mit­tais­es­ta koron­akir­joit­telus­tani, mut­ta se jäi, kun ahkeroin kir­jani 2020-luvun yhteiskun­tapoli­ti­ik­ka kanssa. Per­jan­taina pidin Nais­ten­klinikan luen­tosar­jas­sa luen­non koron­apoli­ti­ikas­ta, ja jouduin sitä varten kokoa­maan kir­joituk­sia ker­toak­seni, miten koron­aan liit­tyvät käsi­tyk­seni ovat muuttuneet.

Tarkoituk­seni on julka­ista kat­saus pilkot­tuna use­ak­si artikke­lik­si. Kos­ka mainit­tu kir­jani näyt­tää tuot­ta­van min­ulle yhä duu­nia, eikä Helen oy:n hal­li­tuk­sen joht­a­mi­nenkaan aivan help­poa ole, en voi taa­ta kovin tiivistä ilmestymis­tah­tia, mut­ta yritetään.

Min­ua on use­aan otteeseen syytet­ty takinkään­täjäk­si, kos­ka mielip­i­teeni ovat muut­tuneet ajan mukana. Se johtuu vain siitä, että olen kir­joituk­sis­sani yrit­tänyt hei­jastel­la val­lit­se­vaa val­tavir­taa, ja käsi­tys Covid-19 taud­ista ja sen tor­jun­nas­ta on muut­tunut mon­een ker­taan tiedon karttuessa.

4 vastausta artikkeliin “600 päivää koronakirjoittelua (1) Johdanto”

 1. Itseasi­as­sa Helen Oy kiin­nos­taisi enem­män, olisiko siitä mah­dol­lista kir­joit­taa jotain?

  1. Todel­lakin. Käsi­tyk­seni on, että Helenin johto on viimeiset parikym­men­tä vuot­ta vienyt poli­itikko­ja kuin päs­siä narus­sa. On suo­ranais­es­ti vale­hdel­tu kap­a­siteetista tehdä vihreäm­pää sähköä, suuren­nel­tu merk­i­tys­tä kun­tat­aloudelle ja niin edelleen. Kun on pitänyt tehdä jotain, on ensim­mäisenä palkat­tu viher­pe­su… ei kun yri­tys­vas­tu­u­jo­hta­ja. Nyt viimeinkin on päästy tekemään jotain, mut­ta minus­ta tun­tuu näi­den kaukoläm­mön hin­nanko­ro­tusten myötä, että vieläkään ei olla rehellisiä. Klassi­nen agenttiongelma!

 2. Tämä on kiin­nos­ta­va kat­saus, kiitos. Olen seu­ran­nut näitä kir­joituk­sia alus­ta asti ja kokenut ne hyvin antoisik­si. Niiden ansioi­ta ovat olleet kir­joit­ta­jan yleinen avoimuus tosi­a­sioille, tilas­tolli­nen näkökul­ma ja ter­ve­järk­isyys. Ja näi­den kaut­ta tiet­ty rohkea inhorealismi.

  Kaik­ki me olemme olleet pan­demi­an aikana arviois­samme enem­män tai vähem­män väärässä jo sen takia, että tieto on lisään­tynyt ja lisään­tyy edelleen vain vähitellen. 

  Ties­imme hyvin esimerkik­si virus­muun­nos­ten riskeistä, mut­ta silti delta­muun­nok­sen vaiku­tuk­set arvioitu­un yhteiskun­nan avau­tu­miseen viime kesänä ja nyt syksyl­lä oli­vat meille kaikille ikävä pettymys.

 3. Parem­pi keskit­tyä laatu­un, kuin julkaisupäivämääriin.
  Tosin julka­isu­vuo­teen kandee kaeskit­tyä, jot­ta aihe yhä relevantti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.