Kunnallisvaalien siirto perustui väärin ymmärrettyihin lukuihin

Viik­ko sit­ten puo­lue­sih­tee­rit oli­vat yksi­mie­li­siä sii­tä, ettei kun­nal­lis­vaa­le­ja pidä siir­tää. Niin olin minä­kin ja olen sitä miel­tä yhä. THL kui­ten­kin löi eteen sel­lai­set rätin­git, että puo­lue­sih­tee­rit tai­pui­vat siir­tä­mään. Kat­so­taan­pa vähän noi­ta rätinkejä.

THL:lla ei ymmär­tääk­se­ni ollut mitään mal­lia vaan oli­vat las­ke­neet kaa­va­mai­ses­ti, että mitä tapah­tui­si, jos tar­tun­to­jen mää­rä kas­vaa eks­po­nen­ti­aa­li­ses­ti. Teh­tiin kol­me las­kel­maa sii­tä, että tar­tun­to­jen mää­rä kak­sin­ker­tais­tuu 11,5 päi­väs­sä, 16 päi­väs­sä tai 25 päi­väs­sä. Näin saa­tiin tar­tun­to­jen mää­räk­si vaa­li­päi­vän tie­noil­la jotain välil­tä 2 600 – 11 000.

Har­mi, ettei oikeus­mi­nis­te­riöl­le ker­rot­tu, että samal­la mekaa­ni­sel­la las­ken­ta­kaa­val­la tar­tun­to­ja oli­si kesä­kuun 13. päi­vä­nä jotain välil­lä 11 000 – 230 000.

Oikeus­mi­nis­te­riös­sä tuo mekaa­ni­nen las­ken­ta otet­tiin ilmei­ses­ti ennus­tees­ta, mitä se ei miten­kään edes voi­nut olla. Jos se oli­si ennus­te, oli­si men­ty olet­ta­maan, ettei­vät pää­te­tyt sul­ku­toi­met vai­ku­ta tar­tun­toi­hin mitään ja ne yli mil­joo­na roko­tean­nos­ta, jot­ka on annet­tu maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä, oli­si­vat tehottomia.

Kun jos­kus olin assis­tent­ti­na tilas­to­tie­teen lai­tok­sel­la, kut­suim­me vii­voi­tin­mie­hik­si nii­tä, jot­ka ennus­ti­vat eks­po­nen­ti­aa­li­sen kas­vun jat­ku­van ikuisuuteen.

Kat­so­taan­pa Suo­men rekis­te­röi­ty­jen tar­tun­to­jen mää­rää syys­kuun alus­ta. En sot­ke tähän vii­me kevään luku­ja, kos­ka meil­lä ei ole mitään käsi­tys­tä sii­tä, pal­jon­ko tar­tun­to­ja oli keväällä.

Kuvas­sa näkyy kol­me kas­vu­pe­rio­dia, syys­kuun alus­ta loka­kuun puo­li­vä­liin, loka­kuun puo­li­vä­lis­tä itse­näi­syys­päi­vään ja tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­tä tois­tai­sek­si. Tuo vimei­nen kas­vu­pe­rio­di vai­kut­taa näis­tä kol­mes­ta isoimmalta.

Jos halu­aa ymmär­tää, mitä epi­de­mial­le kuu­luu, kuvio kan­nat­taa piir­tää loga­rit­mias­tei­kol­la. Epi­de­mias­sa on kyse eks­po­nen­ti­aa­li­ses­ta kas­vus­ta tai vähe­ne­mi­ses­tä. Kan­san­kie­lel­lä eks­po­nen­ti­aa­lis­ta kas­vua kut­su­taan jos­kus kor­koa korol­le ‑kas­vuk­si. Minä las­ken mie­lel­lä­ni kak­sin­ker­tais­tu­mi­sai­ko­ja, epi­de­mio­lo­git puhu­vat R0-luvus­ta eli sii­tä, kuin­ka mon­ta muu­ta yksi sai­ras­tu­nut tar­tut­taa. Sen esti­moi­mi­seen eivät tie­dot rii­tä, kos­ka emme pys­ty jäl­jit­tä­mään tar­tun­to­ja. Sik­si sen kor­vik­kee­na käy­te­tään vii­den päi­vän kas­vua. Jos siis R0=1,2 se tar­koit­taa, että tar­tun­to­jen mää­rä kas­vaa vii­des­sä päi­väs­sä 20 %.

[Kuvat päi­vi­tet­ty 16.3.2021]

Loga­rit­mias­tei­kol­la kuva näyt­tää hie­man toi­sen­lai­sel­ta. Nopein kas­vu­vauh­ti tar­tun­noil­la oli syys­kuun alus­sa alka­nees­sa kas­vu­py­räh­dyk­ses­sä. Kas­vu oli myös huo­mat­ta­van suo­ra­vii­vais­ta.  Esti­moin sil­le tren­din 26.9. tilan­teen perus­teel­la. Kak­sin­ker­tais­tu­mi­sai­ka on 13 päi­vää. Käy­rä seu­ra­si tren­diä hyvin loka­kuun puo­li­vä­liin. Mää­räyk­siä vähän tiu­ken­net­tiin, mut­ta ennen kaik­kea ihmi­set ymmär­si­vät ryh­tyä varo­vai­sem­mik­si. Pesi­vät esi­mer­kik­si taas enem­män käsi­ään. Kas­vu tait­tui, mut­ta ei kään­ty­nyt laskuun.

Jos tar­tun­nat oli­si­vat jat­ka­neet van­haa tren­diä pit­kin lain­kaan hidas­tu­mat­ta, nii­tä pitäi­si olla nyt puo­li mil­joo­naa päi­väs­sä. (Jos oli­si lait­ta­nut ajan­las­kun alus­sa euron pank­kiin ja saa­nut sil­le kor­koa 5 % vuo­des­sa, omis­tai­si nyt kol­me kuun mas­saa kultaa. )

Tar­tun­to­jen mää­rä pysyi jok­seen­kin vakio­na yli kuu­kau­den ja pyräh­ti hyvin nope­aan mut­ta lyhy­tai­kai­seen kas­vuun mar­ras­kuun lopul­la. Käyt­täy­ty­mi­nen muut­tui taas ja epi­de­mian kas­vu sammui.

Uusin kas­vu­pe­rio­di alkoi tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä. Se on sel­väs­ti hitaam­pi kuin syys­kuun kas­vu­pe­rio­di, vaik­ka abso­luut­ti­sia luku­ja kat­soen asia näyt­täi­si ole­van päin­vas­toin. Esti­moin­nin tren­din alkaen 15.1 ja päät­tyen tähän päi­vään 7.3. Kak­sin­ker­tais­tu­mi­sai­ka on noin 40 päi­vää eli R‑luku on noin 1,09. Vähän käy­räs­sä on aal­toi­lua, mut­ta hyvin se kui­ten­kin seu­raa trendiä.

Käy­räs­tä näkyy hel­mi­kuun 16. päi­väs­tä alka­nut vähän nopeam­man kas­vun aika, joka on vii­me päi­vi­nä vähän hel­lit­tä­nyt niin, että nyt ollaan taas tren­din tun­tu­mas­sa. Tämä pyräh­dys saat­taa joh­tua hel­pom­min tart­tu­vis­ta virus­muun­nok­sis­ta tai hiihtolomista.

Voi olla, että muun­to­vi­rus tuot­taa jat­kos­sa­kin nopeam­man kas­vun. Mut­ta aivan var­mas­ti tiu­ken­tu­neet rajoi­tus­toi­met vähen­tä­vät tar­tun­to­ja jon­kin ver­ran ja kan­sa­lais­ten kas­va­nut vaa­ran tun­ne pal­jon enemmän.

Jos­sa­kin vai­hees­sa kas­va­neet roko­tus­mää­rät­kin alka­vat vai­kut­taa. Kun 20 % on roko­tet­tu, R0-luvun pitäi­si pie­nen­tyä 20 %, eli esi­mer­kik­si luvus­ta 1,2 lukuun 0.96.

Piir­sin kuvaan tren­di­vii­van aina van­haan vaa­li­päi­vään saak­ka. Se ei nouse lähel­le­kään 11 000 tar­tun­taa päi­väs­sä vaan jää 1 300 tar­tun­taan päi­väs­sä. Olen aivan var­ma, että todel­li­nen kehi­tys kään­tyy vah­vas­ti tren­din ala­puo­lel­le rajoi­tus­toi­mien, kas­va­neen varo­vai­suu­den ja roko­tus­ten ansiosta.

Pää­tös vaa­lien lyk­kää­mi­ses­tä perus­tui vää­rään tie­toon. Näin sanoi myös ”ennus­teen” isä, THL:n Mika Salminen.

 

 

93 vastausta artikkeliin “Kunnallisvaalien siirto perustui väärin ymmärrettyihin lukuihin”

 1. Roko­tus­ten vai­ku­tuk­ses­sa on aja­tus­vir­he. Tuo 20% on ris­ki­ryh­mää. He eivät ole vuo­teen käy­neet mis­sään eivät­kä käy rokot­teen saa­tu­aan­kaan, joten hei­dän rokot­ta­mi­sen­sa ei vähen­nä tartuntoja.

  1. Alus­sa roko­tet­tin 50 000 hoi­va­ko­tien asu­kas­ta. Nämä eivät juu­ri tar­tu­ta ulko­puo­li­sia, toi­si­aan kyl­lä sitä­kin tehokkaammin.Maaliskuun lopull­la roko­tet­tu­ja on mil­joo­na. Ne ovat kes­kuu­des­sam­me elä­viä. Rokot­teet vai­kut­tai­si­vat epi­de­mi­aan parem­min, jos roko­tet­tai­siin ensin siel­lä, mis­sä on pal­jon tar­tun­to­ja ja esi­mer­kik­si rekennusmiehet.

   1. Rokot­teet vai­kut­tai­si­vat epi­de­mi­aan parem­min, jos roko­tet­tai­siin ensin siel­lä, mis­sä on pal­jon tar­tun­to­ja ja esi­mer­kik­si rekennusmiehet.”

    Ne on rakennushenkilöitä. 😀 

    Mies­ten rokot­ta­mis­ta pitäi­si kyl­lä pai­not­taa sel­väs­ti suu­rem­man ris­ki takia. Nyt­hän suu­rin osa roko­te­tuis­ta on ollut naisia. 

    Jat­kos­sa tilan­ne tulee ehkä tasoit­tu­maan uusien roko­tus­ten suh­teen — mut­ta ei mie­hiä tie­ten­kään ruve­ta suo­si­maan. Eihän THL edes suos­tu myön­tä­mään, että mie­het sai­ras­tu­vat kes­ki­mää­rin vaka­vam­min. Veik­kai­len — jul­kis­ta tie­toa­han meil­lä ei tai­da täl­lai­ses­ta sivusei­kas­ta olla — että 55–59-vuotias mies, jou­tuu tehol­le yhtä toden­nä­köi­ses­ti kuin 60–64-vuotias nai­nen. Tai jotain ton suuntasta.

    Tie­tys­ti voi käy­dä niin, että jon­kun mutaa­tion seu­rauk­se­na tai vaik­ka hal­li­tuk­sen kyvyt­tö­myy­den takia tilan­ne menee nii­hin pahak­si, että roko­tuk­set täy­tyy miet­tiä mah­dol­li­sim­man tehok­kaik­si suh­tees­sa ter­vey­den­huol­lon kan­to­ky­kyyn. Sil­loin oli­si pak­ko rokot­taa hel­sin­ki­läi­siä 60-vuo­tia­tia mie­hiä ennen uts­jo­ke­lai­sen sai­raan­hoi­ta­jan kave­rei­ta. En tosin jak­sa uskoa täl­lai­seen jär­ke­vyy­teen, jos ei sit­ten olla aivan katastrofissa.

    Mikä­hän mää­rä rokot­teis­ta jat­kos­sa menee kave­reil­le yms? Luu­li­si, että monel­le rokot­ta­jal­le tulee mie­leen jakaa “yli­mää­räi­siä” rokot­tei­ta ja roko­tusai­ko­ja tutuil­le, jos sitä ei päät­tä­väi­ses­ti este­tä. Nyt­hän jotain tol­las­ta on jo tapahtunut.

   2. Jat­kos­sa tilan­ne tulee ehkä tasoit­tu­maan uusien roko­tus­ten suh­teen – mut­ta ei mie­hiä tie­ten­kään ruve­ta suo­si­maan. Eihän THL edes suos­tu myön­tä­mään, että mie­het sai­ras­tu­vat kes­ki­mää­rin vaka­vam­min. Veik­kai­len – jul­kis­ta tie­toa­han meil­lä ei tai­da täl­lai­ses­ta sivusei­kas­ta olla – että 55–59-vuotias mies, jou­tuu tehol­le yhtä toden­nä­köi­ses­ti kuin 60–64-vuotias nai­nen. Tai jotain ton suuntasta. 

    Sala­liit­to­teo­ree­ti­koil­le tie­dok­si, että THL:n joka päi­vä päi­vit­ty­väl­le koro­na­ti­lan­ne­si­vul­la on link­ki myös Kuo­pion yli­opis­tol­li­sen kes­kus­sai­raa­lan yllä­pi­tä­mään val­ta­kun­nal­li­seen teho­hoi­don tilan­ne­ku­vaan. Se päi­vit­tyy sään­nöl­li­ses­ti, sisäl­tää nuo suku­puo­li­ja­kau­mat, eikä ole salai­nen. 3.3. päi­vä­tyn rapor­tin mukaan koko pan­de­mian aika­na Suo­mes­sa teho­hoi­to­po­ti­lais­ta on ollut mie­hiä 66 %. Osuus ei ole muut­tu­nut pan­de­mian aika­na. Sen sijaan ikä­ja­kau­ma on koko­nai­suu­te­na muut­tu­nut van­hem­paan suun­taan. Ole­tet­ta­vas­ti kun poti­lai­ta on opit­tu hoi­ta­maan parem­min, niin nuo­rem­pia on onnis­tut­tu pitä­mään parem­min pois­sa teholta.

    Teho­hoi­to­po­ti­lais­ta 84 % on ollut yli­pai­noi­sia. Sel­väs­ti ylei­sim­mät muut pit­kä­ai­kais­sai­rau­det poti­lail­la ovat dia­be­tes ja keuhkosairaudet.

    THL:n koro­na­ti­lan­ne:

    https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

    Siel­lä lin­kat­tu teho­hoi­don tilannekuva:

    https://www.psshp.fi/documents/7796350/8536307/Tehohoidon+tilannekuva+-+Koordinoivan+toimiston+raportti+2021_03_03.pdf/2d1d8dbe-37ca-4efa-b6d1-daa9c5aae991

   3. Näil­lä rokot­teil­la tosin menee israe­li­lais­ten ja brit­tien koke­muk­sen perus­teel­la ensin sen kak­si viik­koa, ennen kuin vai­ku­tus alkaa yhtään näkyä tilas­tois­sa, ja tehok­kuus kas­vaa aina­kin 1 kk asti. Eli tänään roko­tet­ta­vil­la on kun­nol­li­nen suo­ja vas­ta huh­ti­kuun alus­sa, ja huh­ti­kuun alkuun men­nes­sä roko­te­tuil­la arviol­ta mil­joo­nal­la on kai­kil­la suo­ja vas­ta huh­ti­kuun vii­mei­sil­lä viikoilla. 

    Brit­ti­va­rian­tin leviä­mi­nen myös­kin pii­lou­tui pit­kään nor­mi-covid-luku­jen taak­se — nor­mi­tar­tun­nat hil­jal­leen vähe­ni­vät rajoi­tus­toi­mil­la, mut­ta samal­la brit­ti­va­riant­ti lisään­tyi kun­nes sii­tä tuli aina­kin HUS-alu­eel­la jo domi­nant­ti kan­ta — sik­si tuo loga­rit­mias­tei­kol­le piir­tä­mä­si tren­di­käy­rä on mel­ko opti­mis­ti­nen. Hel­mi­kuun alus­ta kat­sot­tu­na tren­di näyt­tää ikä­väm­mäl­tä, tosin se on mel­koi­sen lyhyt aika pää­tel­lä mitään.

    Mal­lin­nuk­sis­ta tai vii­voit­ti­mis­ta huo­li­mat­ta aika tiu­kak­si menee, että 18.4. oli­si ollut mikään jär­ke­vä vaalipäivä.

    Oikea pää­tös vää­rin perustein?

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

    Alus­sa roko­tet­tin 50 000 hoi­va­ko­tien asu­kas­ta. Nämä eivät juu­ri tar­tu­ta ulko­puo­li­sia, toi­si­aan kyl­lä sitä­kin tehokkaammin.Maaliskuun lopull­la roko­tet­tu­ja on mil­joo­na. Ne ovat kes­kuu­des­sam­me elä­viä. Rokot­teet vai­kut­tai­si­vat epi­de­mi­aan parem­min, jos roko­tet­tai­siin ensin siel­lä, mis­sä on pal­jon tar­tun­to­ja ja esi­mer­kik­si rekennusmiehet.

    Suo­mi aikoo rokot­taa vain omia kan­sa­lai­si­aan. Suo­mi ei ole aina­kaan tois­tai­sek­si aikeis­sa edes kesäl­lä rokot­taa ulko­maa­lai­sia raken­nus­mie­hiä, joi­ta esim. pk-seu­dul­la on noin 30 000. Rau­man tela­kan­kin tar­tun­ta­ket­ju oli isol­ta osin ulko­maa­lais­ten työn­te­ki­jöi­den paris­sa — joi­ta Suo­mi ei ole aikeis­sa rokottaa.

    Mitä itse asi­aan tulee, on mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, miten asia aio­taan perus­tel­la tule­vas­sa hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­sä. Yhdek­säs­tä puo­lue­sih­tee­ris­tä kukaan ei ole epi­de­mioi­den tai tilas­to­tie­teen asian­tun­ti­ja — ja yhdek­sän puo­lu­een ulko­puo­li­sil­ta ryh­mil­tä ei edes kysyt­ty mitään vaa­lien siir­ros­ta (jois­sain kun­nis­ta aika iso­kin osa läpi mene­vis­tä ehdok­kais­ta voi olla muil­ta­kin lis­toil­ta kun­nal­lis­vaa­lien tapauk­ses­sa). Mut­ta viral­li­nen hal­li­tuk­sen esi­tys vaa­lien siir­tä­mi­ses­tä pitäi­si perus­tel­la niin, että perus­te­lu menee läpi asian­tun­ti­jal­ta­kin. Toki sii­nä voi koit­taa ylei­sel­lä tasol­la vii­ta­ta epä­mää­räi­ses­ti THL:n näke­myk­seen, mut­ta kyl­lä esi­tyk­ses­tä oli­si syy­tä käy­dä ilmi kun­nol­li­nen perus­te­lu siirrolle.

   5. niin: Suo­mi aikoo rokot­taa vain omia kansalaisiaan. 

    Kyl­lä tääl­lä minun käsit­tääk­se­ni aio­taan rokot­taa kaik­ki asuk­kaat, ei vain kansalaisia. 

    Turis­te­ja ja keik­ka­mie­hiä ei sen­tään roko­te­ta; nyt voi­si olla aika myös hie­man rajoit­taa näi­tä akti­vi­teet­te­ja — vaa­ti­mal­la kun­nol­lis­ta karan­tee­nia ja todis­tus­ta koro­na­tes­tis­tä. Turis­min se saat­tai­si pysäyt­tää, keik­ka­työ­läis­ten lii­ket­tä hie­man hidas­taa karan­tee­ni­päi­vien ver­ran. Jo 3 päi­vää val­vot­tua karan­tee­nia ja sen jäl­keen PCR-tes­ti toi­si mel­koi­ses­ti tur­vaa, eikä aiheut­tai­si kovin mer­kit­tä­vää hait­taa työmaille.

   6. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Rokot­teet vai­kut­tai­si­vat epi­de­mi­aan parem­min, jos roko­tet­tai­siin ensin siel­lä, mis­sä on pal­jon tar­tun­to­ja ja esi­mer­kik­si rekennusmiehet.

    Jos jos­ta­kin roko­te­jär­jes­tyk­ses­sä ollaan yksi­mie­li­siä, niin sii­tä, että ris­ki­ryh­mät — siis ikään­ty­neet — ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­ta on roko­tet­ta­va ensim­mäi­se­nä. Tämä suo­jaa terveydenhuoltoa.
    Sen jäl­keen on eri­lai­sia valin­to­ja, jois­sa mate­ma­tiik­ka ja poli­tiik­ka ovat osa­na pää­tös­tä, Halu­taan­ko pai­not­taa leviä­mi­sen estä­mi­seen? Kesä­kuus­sa varus­so­ti­lai­den rokot­ta­mi­nen oli­si hyvin perus­tel­tua, kos­ka nuo­ril­la ihmi­sil­lä on enem­män kontakteja.
    https://www.scientificamerican.com/article/doing-the-touchy-math-on-who-should-get-a-covid-vaccine-first/

    Suo­men tilan­net­ta hel­pot­tai­si, jos osa rokot­teis­ta tääl­tä ohjat­tai­siin Viroon tai muu­al­le mis­sä tilan­ne on pahem­pi. Venä­jäl­lä muu­ten on rko­tet­tu 174 mil­joo­nas­ta kan­sa­lai­ses­ta vas­ta 4 mil­joo­naa, joten heil­lä luu­li­si ole­van paran­ta­mi­sen tar­vet­ta omal­la rokotteellaankin.

    Rokot­tei­ta ymmär­tääk­se­ni ohja­taan sai­raan­hoi­to­pii­reit­täin suhees­sa väes­töön, aluk­si suh­tees­sa pal­jon­ko on ikäih­mi­siä ja ter­vey­den­huol­lon työn­te­ki­jöi­tä. Sil­loin toki roko­te­taan suh­tees­sa kun­nis­sa, jois­sa on suh­tees­sa enem­män ikäih­mi­siä. Kiu­ru­ve­del­lä kol­man­nes hoi­va­ko­din asuk­kais­ta kuo­li kun virus tuli jos­tain, hekin ovat jon­kun suku­lai­sia ja tut­tu­ja. Ikäih­mis­ten rokot­ta­mi­nen hel­pot­taa hei­dän hoi­ta­mis­taan ja suku­lai­sia huo­mat­ta­van paljon.

    Yksin­ker­tai­set valin­nat ovat vai­keis­ta, kos­ka tar­tun­nat puh­kea­vat ryp­päit­täin. Nope­aa leviä­mios­tä voi olla mis­sä tahan­sa päin maa­ta, roko­tuk­set taas pitäi­si päät­tää paria viik­koa enna­koi­vas­ti. Virus ei kysy sai­raan­hoi­to­pii­riä, varal­li­suut­ta, puo­lue­kan­taa tai naa­man väriä. Sik­si Suo­mes­sa hajau­tet­tu rokot­ta­mi­nen voi olla ihan hyvä lähes­ty­mis­ta­pa. Ihmi­set kun liik­ku­vat, vii­mek­si hii­to­lo­ma­vii­koil­la pohjoiseen.

    Ammat­ti­ryh­mien osal­ta jokai­nen meis­tä kuu­luu taval­la tai toi­sel­la tär­ke­ään ryh­mään. Perus­te­lui­ta löy­tyy lai­das­ta lai­taan, lop­pua ei ole. Roko­tus­ta hidas­taa ja mut­kis­taa, kun ale­taan sel­vit­tä­mään, että mil­lai­nen ajo­kort­ti tai työ­paik­ka oikeas­taan tuli­jal­la onkaan. Ikä ja sai­rau­det sen­tään saa­daan nopeas­ti selville. 

    Ennus­ta­mi­sen mate­ma­tiik­ka on sit­ten 1970-luvun paran­tu­nut, tosin puo­lue­sih­tee­rien mate­ma­tik­kan tai­dot tai­ta­vat olla aika keh­not vaik­ka käyt­töä luu­li­si löytyvän.
    Täs­sä link­ki asial­li­seen ennus­tee­seen — ja kaa­vat­kin löy­ty­vät: https://covid19.solanpaa.fi/

  2. Jalo­nen:
   Roko­tus­ten vai­ku­tuk­ses­sa on aja­tus­vir­he. Tuo 20% on ris­ki­ryh­mää. He eivät ole vuo­teen käy­neet mis­sään eivät­kä käy rokot­teen saa­tu­aan­kaan, joten hei­dän rokot­ta­mi­sen­sa ei vähen­nä tartuntoja.

   Kyl­lä perus­ter­veet +70v alka­vat kyl­lä käy­dä ja liik­kua. Eli tar­tun­nat voi­vat jopa vähän lisään­tyä. Mut­ta vaka­vat tau­ti­muo­dot kyl­lä vähe­ne­vät ja sehän kait on tarkoituskin.

 2. Alkusyk­syl­lä tar­tun­to­jen mää­rät kas­voi­vat suh­teel­li­ses­ti nopeas­ti, kos­ka rajo­jen jos­tain syys­tä annet­tiin vuo­taa, ja mer­kit­tä­vä osa tar­tun­nois­ta oli tuon­ti­ta­va­raa. Nuo tuon­ti­tar­tun­nat sit­ten sai­vat Suo­men tilan­teen heik­ke­ne­mään. Täl­lä het­kel­lä rajat ovat mel­ko hyvin kiin­ni, ja Suo­mes­sa koti­mai­sia tar­tun­to­ja niin pal­jon, ettei­vät tuon­ti­tar­tun­nat enää juu­ri hei­lu­ta suh­teel­lis­ta tar­tun­to­jen kas­vua. Vahin­ko pääs­tet­tiin tapah­tu­maan, yhtä kaik­ki, alkusyk­syl­lä ja kesän hyvä tilan­ne pilattua.

  1. Rol­le:
   Alkusyk­syl­lä tar­tun­to­jen mää­rät kas­voi­vat suh­teel­li­ses­ti nopeas­ti, kos­ka rajo­jen jos­tain syys­tä annet­tiin vuo­taa, ja mer­kit­tä­vä osa tar­tun­nois­ta oli tuon­ti­ta­va­raa. Nuo tuon­ti­tar­tun­nat sit­ten sai­vat Suo­men tilan­teen heik­ke­ne­mään. Täl­lä het­kel­lä rajat ovat mel­ko hyvin kiin­ni, ja Suo­mes­sa koti­mai­sia tar­tun­to­ja niin pal­jon, ettei­vät tuon­ti­tar­tun­nat enää juu­ri hei­lu­ta suh­teel­lis­ta tar­tun­to­jen kas­vua. Vahin­ko pääs­tet­tiin tapah­tu­maan, yhtä kaik­ki, alkusyk­syl­lä ja kesän hyvä tilan­ne pilattua.

   THL jou­tuu tuos­sa outoon valoon jäl­leen ker­ran. Hei­nä­kuun lopun lähes nol­lan jäl­keen tar­tun­nat oli­vat pysy­väs­ti nouse­val­la eks­po­nen­ti­aa­li­sel­la käy­räl­lä ja THL tie­dot­ti sil­ti joka päi­vä tilan­teen ole­van “rau­hal­li­nen”. Loka­kuun ensim­mäi­sel­lä vii­kol­la oltiin vii­mein jo pako­tet­tu­ja otta­maan käyt­töön kovem­pia toi­mia. Eikö tuos­sa­kaan voi­nut toi­mia enna­koi­vas­ti. Muu­tok­sen vauh­ti sen­tään näkyi sel­keäs­ti. Ei voi olla jär­ke­vää että anne­taan tilan­teen men­nä “veit­sen­te­räl­le” ennen kuin mitään voi­daan teh­dä. Toki­han tar­tun­nat on hel­pom­pi pitää vakaa­na lähel­lä nol­laa kuin se että jou­lu­kuus­sa ne yri­tet­tiin pitää tasai­se­na useam­man sadan tasol­la. Enkä ymmär­rä min­kä stra­te­gian mukai­ses­ti tuos­sa edes toi­mit­tiin, ellei sit­ten kysees­sä ole edel­leen se kevään “flat­te­ning the cur­ve”, a.k.a. “flat­te­ning the sombre­ro” jon­ka piti olla jo unohdettu. 

   Ainoa tapah­tu­mien kul­ku jon­ka voi­sin kuvi­tel­la mah­dol­li­sek­si on että rajat pidet­tiin auki poliit­ti­sel­la pää­tök­sel­lä joka tuli THL:lle ylhääl­tä annet­tu­na. Sii­nä tilan­tees­sa ei oli­si aivan pää­tön joh­to­pää­tös että maan sisäi­set rajoi­tuk­set mene­vät huk­kaan kun rajan yli tulee koko ajan uusia tar­tut­ta­jia. Tuol­le asiain­ku­lul­le vaih­toeh­toi­nen seli­tys edel­lyt­täi­si mie­les­tä­ni niin mas­sii­vis­ta epä­pä­te­vyyt­tä THL:ssä että en usko sen ole­van mahdollista. 

   Hal­li­tuk­sen oman viras­ton, THL:n käyt­tä­mi­nen ainoa­na asian­tun­ti­ja­na on muu­ten­kin ollut ongel­mal­lis­ta riip­pu­vuus­suh­teen vuok­si ja THL jou­tuu sano­maan asioi­ta jot­ka hal­li­tus halu­aa sano­van (mas­kit kevääl­lä) ja jou­tuu jät­tä­mään sano­mat­ta asioi­ta joi­ta hal­li­tus ei sen halua sano­van (baa­rien ja yöker­ho­jen sul­ke­mis­so­vi­tus äskettäin).

   1. Kas­vut­ren­dien tar­kas­te­lus­sa pitäi­si myös huo­mioi­da tes­taus­mää­rien kehi­tys; mää­rät ja tahti.

    Nii­den vai­ku­tuk­sis­ta ko käp­py­röin­nit tai­pui­si­vat yhteen jos toi­seen. Eikö?

   2. Tähän vii­me syk­syn toi­met­to­muu­teen on syy­nä näh­däk­se­ni “perus­oi­keus­ta­li­ba­nis­mi”.

    Liik­ku­mi­nen rajo­jen yli on perus­oi­keus, ja jopa min­kään­lai­set karan­tee­ni- ja tes­ti­vaa­ti­muk­set näh­dään perus­oi­keuk­sien rajoit­ta­mi­se­na. Toi­saal­ta perus­oi­keuk­sia ei saa rajoit­taa sik­si, että on ris­ki tar­tun­ta­tau­deis­ta; mitään rajoi­tuk­sia ei sal­li­ta ennen kuin on näyt­töä sii­tä, että todel­lis­ta vahin­koa on aiheutunut.

    Ja sit­ten täl­lai­sen tar­tun­ta­tau­din kans­sa onkin jo lii­an myöhäistä.

   3. Niin, kyl­lä­hän tätä val­tio­val­lan toi­min­ta­ky­vyt­tö­myyt­tä ja toi­saal­ta kor­vi­ke­höt­kyi­lyä mil­loin mihin­kin suun­taan on ollut lähin­nä surul­lis­ta kat­soa. ”Voi­mak­kain mah­dol­li­nen mas­ki­suo­si­tus” joo.

    Ihmet­te­len toi­saal­ta myös, mis­sä vii­pyy lau­lu- ja tans­si­kiel­lon kri­tiik­ki ilmai­sun­va­pau­den rajoit­ta­mi­sen näkökulmasta.

 3. En usko, että vaa­le­ja siir­re­tään tuol­lai­seen ala-aste tasoi­seen pro­sent­ti­kas­vu­las­kel­maan perus­tuen. Vali­tet­ta­vas­ti uskot­ta­vam­mal­ta tun­tuu se että perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus­lu­vut ovat kor­keal­la, mut­ta las­kut­ren­dis­sä. Ylei­nen usko­mus on että lisä­ai­ka vie per­su­jen kan­na­tus­ta. Kan­na­tus­lu­vut tuli­vat jul­ki ja sama­na päi­vä­nä puo­lue­sih­tee­rit päät­ti­vät että vaa­lit siir­re­tään. Täs­sä pidet­tiin oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tet­ta pilkkana.
  Onko meil­lä muu­ten val­tio­sään­nös­sä mää­ri­tel­ty että puo­lue­sih­tee­rit päät­tä­vät vaa­lien ajankohdan?

  1. En minä­kään jak­sa uskoa, että vuo­den kes­tä­nei­den har­jo­tus­ten jäl­keen polii­ti­kot oli­si­vat niin pihal­la kuin nyt annet­tiin ymmär­tää. Teo­ria oli­si kui­ten­kin vie­lä parem­pi, jos otet­tai­siin huo­mioon dema­rei­den tois­tai­sek­si kor­kea kan­na­tus. Ja ehkä vie­lä se, että RKP:n kan­na­tus ei pal­jon hei­lu. Mut­ta mik­si THL/Salminen oli­si läh­te­nyt tol­la­seen ope­raa­tioon mukaan vir­kan­sa vaarantaen?

  2. Otta­mat­ta kan­taa sii­hen, vai­kut­ti­ko per­su­kan­na­tus vaa­lien siir­tä­mis­tä kose­vaan pää­tök­seen, minua­kin kyl­lä kovas­ti häi­rit­see, miten hel­pos­ti vaa­lien siir­tä­mi­nen muka­mas voi­daan teh­dä? Oikeus­mi­nis­te­ri ikään kuin päät­ti kat­sot­tu­aan “rätin­ke­jä” ja kes­kus­te­le­mat­ta oikeas­taan kenen­kään kanssa? 

   Jos Suo­men raja on ainoa maa­il­mas­sa, jos­sa ei voi­da tes­ta­ta ketään pakol­la muka­mas perus­tus­lail­li­sis­ta syis­tä, niin miten­käs perus­tus­la­ki voi sal­lia oikeus­val­tion kul­ma­ki­viin kuu­lu­vien vaa­lien siir­tä­mi­sen täl­lai­sel­la menettelyllä?

   Ben Z on ihan oikeas­sa mitä tulee “perus­tus­la­ki­fun­da­men­ta­lis­mis­miin”. Perus­tus­lain tul­kin­ta on Suo­mes­sa pit­käl­ti poli­tiik­kaa, kos­ka meil­lä ei ole perus­tus­la­ki­tuo­miois­tuin­ta. Perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nas­sa val­taa on lii­kaa har­val­la ja vali­tul­la “perus­tus­la­ki­asian­tun­ti­joi­den” ryh­mäl­lä. Minä en ole hei­tä äänestänyt. 

   Koro­na­ti­lan­tees­sa oli­si ihan kiva, että mui­ta­kin perus­oi­keuk­sia muis­tet­tai­siin, kun pun­ni­taan, mitä perus­tus­la­ki tilan­tees­sa oikeas­taan vaa­tii ja min­kä­lai­set rajoi­tuk­set ovat “oikea­suh­tai­sia ja vält­tä­mät­tö­miä”. Jos nyt aloi­tet­tai­siin vaik­ka­pa oikeu­des­ta työ­hön, elin­kei­non­va­pau­teen ja omai­suu­den suo­jas­ta. Mil­lai­nen pai­noar­vo anne­taan on pit­käl­ti politiikkaa.

 4. Hyvä vii­voi­tin­ver­sio R‑luvusta. THL:llä on vähän kor­keam­pia esti­maat­te­ja koko Suo­meen (1,15–1,35), ja mitä itse olen las­ke­nut moni­mut­kai­sem­mal­la mal­lil­la (twit­ter @Covid19HUS), HUS-alu­een tuplaan­tu­mi­sai­ka oli per­jan­tain tie­doil­la vii­mei­ses­tä vii­kos­ta las­ket­tu­na 20 päi­vää rei­lul­la epä­var­muu­del­la (80% 13–40 päi­vää). R‑luku voi vähän nous­ta kun variant­tien osuus ei ole sataa pro­sent­tia vie­lä, toi­saal­ta las­kea kun ihmi­set peläs­tyi­vät, plus tulee rajoituksia. 

  Toi­saal­ta olen tätä epi­de­mi­aa seu­rail­les­sa tul­lut skep­ti­sek­si ennus­tei­den ja mal­lien suh­teen. Sosi­aa­li­set ver­kot ovat reaa­lie­lä­mäs­sä niin hete­ro­gee­ni­sia, epi­de­mia ryp­päi­den ja super­tar­tun­ta­ta­paus­ten takia niin frak­taa­li­nen, ja ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­nen niin ennus­ta­ma­ton­ta, että koko tou­hu menee kuin menee. Miten, sen näkee jälkikäteen.

  Mut­ta tämän takia kom­men­toin alun perin: rokot­ta­mi­nen ei pie­nen­nä R‑lukua samas­sa suh­tees­sa, kos­ka ei roko­te­ta satun­nai­sia ihmi­siä. Sen sijaan vie­lä pit­kään roko­te­taan kes­ki­mää­räis­tä varo­vai­sem­pia ja vähem­män liik­ku­via, eli van­ho­ja tai vaka­val­le tau­dil­le alt­tii­ta. Kuol­lei­suus ja sai­raa­la­hoi­don tar­ve taas vähe­ne­vät radi­kaa­lis­ti nopeam­min kuin roko­tet­tu­jen mää­rä kas­vaa. Sik­si kevään mit­taan var­maan sie­de­tään sel­väs­ti aikai­sem­paa laa­jem­paa epidemiaa.

  1. Hyvä kom­ment­ti ja pis­tää miet­ti­mään roko­tus­jär­jes­tyk­sen valin­to­ja. Alun perin ei ollut tie­toa sii­tä, vähen­tää­kö rokot­ta­mi­nen tar­tut­ta­vuut­ta. Täl­löin oli luon­nol­lis­ta prio­ri­soi­da sai­rau­den vaka­vuu­den odo­tusar­von perusteella.

   Nyt, kun ilmei­ses­ti on tie­toa sii­tä, että roko­tuk­set leik­kaa­vat tar­tut­ta­vuut­ta mer­kit­tä­väs­ti, pää­tös pitäi­si arvioi­da uudel­leen. Jos esim. 30–50% rokot­teis­ta ohjat­tai­siin epi­de­mian leviä­mi­sen kan­nal­ta pahim­piin ris­ki­ryh­miin ja 50–70% rokot­teis­ta meni­si edel­leen nykyi­sen roko­tus­jär­jes­tyk­sen mukaan, mitä tapah­tui­si? Sai­rau­den kan­nal­ta pahim­pien ris­ki­ryh­mien kat­ta­va rokot­ta­mi­nen toki vii­väs­tyi­si muu­ta­mil­la vii­koil­la, mut­ta samal­la leviä­mi­sen kan­nal­ta pahim­pien ris­ki­ryh­mien kes­kuu­des­sa tar­tun­ta­ket­ju­ja saa­tai­siin poik­ki huo­mat­ta­vas­ti nykyis­tä enem­män ja viruk­sen leviä­mi­nen kaik­kiin kan­sa­lai­siin voi­si hidas­tua merkittävästi.

 5. Jäl­leen erin­omais­ta ana­lyy­siä. ”Vii­vo­tin­mies­ten” tou­hut sai­vat ansait­tua kri­tiik­kiä myös medias­sa. Ilta-Sano­mis­sa huo­mat­tiin, että vai­hees­sa tes­taus- ja ana­lyy­si­ka­pa­si­teet­ti tulee pul­lon­kau­lak­si: nykyi­sen kapa­si­tee­tin puit­teis­sa ei tuol­lais­ta 11k päi­vit­täis­tä tar­tun­ta­mää­rää kyet­täi­si totea­maan. Ver­tai­lun vuok­si: Suo­mes­sa on tähän men­nes­sä todet­tu yhteen­sä hie­man yli 60k koronavirustartuntaa.

  Lisään vie­lä yhden muut­tu­jan, joka on jää­nyt yllät­tä­vän vähäl­le huo­miol­le: alueellisuuden.

  Vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa hel­pos­ti tart­tu­van koro­na­vi­ruk­sen leviä­mis­da­ta osoit­taa, että suo­ma­lai­set elä­vät elä­mään­sä ”kuplis­sa”. Jopa Hel­sin­gin sisäl­lä pos­ti­nu­me­roa­luei­den väli­set ilmaan­tu­vuus­lu­vut eroa­vat hur­jas­ti. Maa­kun­nis­ta tai kau­pun­kien väli­sis­tä erois­ta puhu­mat­ta­kaan. Hesa­ris­sa vii­me kevää­nä näy­tet­ty R‑lukuja simu­loi­va ”pal­loa­ni­maa­tio” on todel­li­suu­des­sa täyn­nä kapeik­ko­koh­tia, jot­ka hidas­ta­vat viruk­sen leviämistä.

  Tämä­kin seik­ka hil­lit­see eks­po­nen­ti­aa­lis­ta kasvua.

 6. Minus­ta on louk­kaa­vaa olet­taa siir­to­pää­tök­sen kan­nal­la ollei­ta näin tie­tä­mät­tö­mik­si näin yksin­ker­tai­ses­ta asias­ta. Jos niin oli­si, hei­dän ei kuu­lui­si olla teh­tä­vis­sään. Par­hai­ten pää­tök­sen selit­tää poliit­ti­nen tar­ve siir­tää vaaleja.

 7. Hyvä ana­lyy­si. Tar­tun­to­jen kas­vu näyt­tää pahal­ta, aivan kuten se näyt­ti mar­ras­kuus­sa­kin. Sil­loin kas­vu saa­tiin tait­tu­maan jou­lu­kuus­sa. Tähän ei edes käy­tet­ty järei­tä sul­ku­toi­mia, ainoas­taan jou­lun lähei­syys ja sen moti­voi­ma kas­va­nut varo­vai­suus riittivät.

  Nyt lisä­haas­tee­na on brit­ti­va­riant­ti, mut­ta vas­taa­vas­ti käyt­töön tulee huo­mat­ta­vat rajoi­tus­toi­met. Tar­tun­to­jen mah­dol­li­suu­det yksin­ker­tai­ses­ti vähe­ne­vät huo­mi­ses­ta lukien. Lisäk­si rokot­tei­ta anne­taan joka viik­ko yli 100.000 lisää. 

  Vaa­lien siir­toon vai­kut­ta­nut tilan­ne­ku­va 2600–11000 päi­vit­täi­ses­tä tar­tun­nas­ta, eli tar­tun­ta­mää­rien kas­va­mi­nen monin­ker­tai­sek­si nykyi­ses­tä vai­kut­taa todel­la eri­koi­sel­ta. Rajoi­tus­toi­mien ja roko­te­suo­jan kas­va­mi­sen myö­tä on toden­nä­köi­sem­pää, että tar­tun­nat tule­vat ole­maan alle tuhan­nen päi­vä­ta­sol­la huhtikuussa.

  Toi­vot­ta­vas­ti tämä pää­tök­sen­te­ko­pro­ses­si ja pää­tök­sen jul­ki­suu­teen anne­tuk­si doku­men­toi­daan hyvin.

 8. Kyse on yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä, että Kes­kus­ta­puo­lu­een kan­na­tus on romah­ta­nut niin alas, että kun­ta­vaa­lien seu­rauk­se­na hal­li­tus hajo­aa. Siis vaa­le­ja ei voi­da mis­sään tapauk­ses­sa käydä.

  Ensin siir­re­tään vaa­le­ja vähän, sit­ten vähän enem­män jne …

  Nyt olen anta­nut ker­toa itsel­le­ni, että val­tio kor­vaa “tis­kin alta” vali­tuil­le puo­lueil­le “tur­has­ta” vaa­li­mai­non­nas­ta ym aiheu­tu­nei­ta kuluja.

 9. Näin­pä. Huo­les­tut­ta­vaa täs­sä on lähin­nä se, että joko asias­ta päät­tä­neet eivät ymmär­tä­neet yksin­ker­tais­ta mal­lin­nus­ta ja sen ole­tuk­sia tai sit­ten sen tulok­sia on käy­tet­ty siir­tä­mään vaa­lit poliit­ti­ses­ti otol­li­sem­mak­si aja­tel­tuun ajan­koh­taan. Mui­ta seli­tyk­siä näin kum­mal­li­sel­le pää­tök­sel­le siir­tää vaa­lit vii­me tipas­sa en osaa kek­siä. Kum­pi­kin seli­tys on erit­täin huo­les­tut­ta­va enkä oikein tie­dä, kum­pi on pahem­pi vaihtoehto.

 10. Minun arvauk­se­ni on, että meil­lä on aika­vä­lil­lä 12.4.–18.4. eli vaa­li­vii­kol­la kes­ki­mää­rin 495 todet­tua tar­tun­taa päivässä.

  THL:n arvauk­set ovat niin mon­ta ker­taa men­neet pie­leen täs­sä kulu­neen vuo­den aika­na, että minus­ta on aika eri­kois­ta, ettei sii­tä ole teh­ty mitään joh­to­pää­tök­siä. Mut­ta olem­me­kin Suo­mes­sa. Luot­ta­mus­mies luot­taa ikui­ses­ti, jopa THL:n “ennus­tei­siin”.

  1. Daniel Feder­ley:

   THL:n arvauk­set ovat niin mon­ta ker­taa men­neet pie­leen täs­sä kulu­neen vuo­den aika­na, että minus­ta on aika eri­kois­ta, ettei sii­tä ole teh­ty mitään joh­to­pää­tök­siä. Mut­ta olem­me­kin Suo­mes­sa. Luot­ta­mus­mies luot­taa ikui­ses­ti, jopa THL:n ”ennus­tei­siin”.

   Mitä tuol­la asial­le voi teh­dä? THL on pääl­lik­kö­vi­ras­to, jos­sa joh­to alle­kir­joit­taa esit­te­lys­tä alem­pien vir­ka­mies­ten val­mis­te­le­mat lausun­not. Jos viras­tos­sa on vir­hei­tä teke­viä alem­pia vir­ka­mie­hiä, tai vaik­ka hyvin­kin eri­mie­lis­tä vir­ka­kun­taa, niin mitä sil­le asial­le voi teh­dä? Se, että las­kee vää­rin tai antaa huo­no­ja lausun­to­ja ei ole perus­te antaa vir­ka­mie­hil­le pot­ku­ja. Alko­ho­lin vää­rin­käy­tön perus­teel­la vir­ka­mie­hiä voi lait­taa vaih­toon, mut­ta ei sen poh­jal­ta, että joku ei ole huo­mioi­nut las­kel­mas­sa vaik­ka­pa roko­tus­ten vai­ku­tuk­sia. Viras­ton pääl­li­kön voi aina lait­taa vaih­toon, mut­ta tus­kin sel­lai­nen­kaan toi­men­pi­de alem­pien vir­ka­mies­ten teke­miä ennus­te­las­kel­mia parantaisi.

 11. Ker­too karua kiel­tään oikeus­mi­nis­te­riön ja puo­luei­den edus­ta­jien ymmär­ryk­ses­tä, ettei kukaan poru­kas­ta tajun­nut näin tri­vi­aa­lia asi­aa. Ja ker­too myös ettei THL:llä ole kun­non ennus­tei­ta, kun lait­toi­vat pöy­tään ylä­as­te­ta­son mati­kal­la teh­dyt las­kel­mat ilman mitään arvio­ta uusien rajoi­tus­ten toimivuudesta.

  Ei sil­lä, minus­ta on hyvä että vaa­lit tuli siir­ret­tyä. Vaik­ka vaa­li­päi­vä­nä epi­de­mia­ti­lan­ne oli­si sama kuin nyt, olis se pää­kau­pun­ki­seu­dul­la sil­ti huo­no, eikä näy­tä sil­tä että vaa­lei­hin oli­si teh­ty kun­non jär­jes­te­ly­jä nii­den hoi­ta­mi­sek­si ter­veys­tur­val­li­ses­ti (esim. niin ettei kos­kaan tar­vit­se olla samas­sa tilas­sa mui­den ihmis­ten kans­sa, vaan vaa­li­vir­kai­li­ja­kin oli­si plek­sin taka­na, jos­sa oli­si jon­kin­lai­nen luuk­kusys­tee­mi äänes­tys­li­pun saa­mi­sek­si vir­kai­li­jal­le lei­mat­ta­vak­si). Se oli­si var­mas­ti vai­kut­ta­nut äänes­ty­sak­tii­vi­suu­teen­kin. Ole­tan tilan­teen ole­van parem­pi kesä­kuus­sa, jos joku uusi virus­muun­nos ei tule sot­ke­maan. Sil­loin pitäi­si olla roko­tet­tu aina­kin n. 2 mil­jo­naa suomalaista.

  1. Kyll THL:llä on var­maan ihan oikei­ta­kin mal­le­ja, mut­ta nyt hal­li­tus halusi siel­tä heti pai­kal­la luke­mia, jot­ka piti toi­mit­taa kii­reel­lä, ennen kuin oikei­den mal­lien teki­jöil­tä ehdit­tiin edes kysyä mitään.

   Joten joku las­kiexce­lil­lä kor­koa korol­le ‑kaa­van, jos­ta hal­li­tus voi aloit­taa tutus­tu­mi­sen aihepiiriin.

 12. Jos polii­ti­koil­la oli­si val­taa johon­kin, niin täl­lä oli­si väliä. Ros­ka­pön­töis­tä teh­tä­viä aloit­tei­ta voi­nee teh­tail­la joku bot­ti ja vir­ka­mie­het tekee pää­tök­set ison rahan puo­les­ta, kuten tähän­kin asti. Eli vaa­lit voi perua pysy­väs­ti. Oli­si kama­laa jos joku kuo­li­si sen takia, että saa jos­sain kir­jas­tos­sa nume­roa lap­puun vään­täes­sä viruk­sen ja kuo­lee, kos­ka joku hur­maa­va pyr­ky­ri halusi val­tuus­toon ja onnis­tui saa­maan jon­kun mum­mon puo­lel­leen. Ei rii­tä nau­ru maa­il­mas­sa niil­le väit­teil­le, että tämä peru­mi­nen uhkai­si kan­san­val­taa eikä se, että vaa­lit pyö­ri­vät ison rahan voi­mal­la ja kaik­ki leik­kii ettei se raha vai­ku­ta mihin­kään, kun kaik­ki ovat sii­nä mukana.

 13. Pää­tös vaa­lien lyk­kää­mi­ses­tä perus­tui vää­rään tietoon.”

  Pää­tös perus­tui ihan oike­aan tie­toon. Tie­to oli kes­kus­tan gal­lup-kan­na­tus ja kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­mää­rä, joka yhdes­sä uhkaa kaa­taa hallituksen.

  1. Mik­koR:
   ”Pää­tös vaa­lien lyk­kää­mi­ses­tä perus­tui vää­rään tietoon.”

   Pää­tös perus­tui ihan oike­aan tie­toon. Tie­to oli kes­kus­tan gal­lup-kan­na­tus ja kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­mää­rä, joka yhdes­sä uhkaa kaa­taa hallituksen.

   Tämä­hän se tosia­sial­li­nen syy siir­rol­le on. Vaa­lit voi­si kyl­lä jär­jes­tää tur­val­li­ses­ti alku­pe­räi­se­nä ajan­koh­ta, jos halut­tai­siin. Taan­noin meil­lä­päin jär­jes­tet­tiin kirk­ko­her­ran vaa­li koro­nas­ta huo­li­mat­ta. Kuvioon kuu­lui tur­va­vä­lit, mas­kit sekä vir­kai­li­jat plek­sien takana.

 14. Tar­tun­to­jen erit­täin raju kas­vu ON mah­dol­lis­ta. Irlan­nis­sa oli 8.12.2020 vah­vis­tet­tu­ja tar­tun­to­ja 214. Tasan kuu­kaut­ta myö­hem­min tar­tun­to­ja oli 8227. Tar­tun­nat siis 38-ker­tais­tui­vat kuukaudessa.

 15. Hal­li­tuk­sen tie­dot­ta­mi­nen kuu­los­ti tosi­aan sil­tä, ettei­vät tien­neet puhu­van­sa teo­reet­ti­ses­ta pahim­mas­ta ske­naa­rios­ta, vaan ajat­te­li­vat (tai yrit­ti­vät syöt­tää aja­tus­ta), että kysees­sä on ennus­tus huh­ti­kuul­le. Täy­tyy toi­voa, että kyse oli huo­nos­ta lää­ke­tie­teel­li­ses­tä ja tilas­to­tie­teel­li­ses­tä ymmär­ryk­ses­tä. Huo­nom­pi vaih­toeh­to oli­si se, että joku on halu­nut siir­tää vaa­le­ja poliit­ti­sis­ta syis­tä, ja on hui­jan­nut toi­sia hal­li­tuk­ses­sa ja/tai ylei­söä tie­toi­ses­ti, har­haan­joh­ta­vil­la luvuilla.

  Mika Sal­mi­sen kom­men­tit TV:ssä näyt­ti­vät vah­vis­ta­van sen, että tie­to­ja oli tul­kit­tu täy­sin väärin.

 16. Jos havait­sen tai saan tie­tää jota­kin ole­van tekeil­lä lail­li­sen esi­val­lan kukis­ta­mi­sek­si tai maan val­tio­jär­jes­tyk­sen kumoa­mi­sek­si, tah­don sen vii­py­mät­tä viran­omai­sil­le ilmoittaa.

  Näin on van­no­nut noin nel­jän­nes suo­men kansasta.

 17. Puh­das­ta poli­tiik­kaa tuo on, eikä mikään vahin­ko. Ja todel­la okset­ta­vaa sel­lais­ta. Kevään 2020 lock dow­nit poh­jus­tet­tiin Ylen 3/2020 esi­te­tyn Val­tio­neu­vos­ton ennus­teen mukaan. Sen mukaan Suo­mes­sa tau­din sai­ras­tai­si tule­van vuo­den aika­na 1,2–3 mil­joo­naa ihmis­tä. Tähän men­nes­sä sai­ras­ta­nei­ta on 62 tuhat­ta ja val­tao­sa panii­kis­sa. Kat­soi koro­na epi­de­mi­aa mil­tä kan­til­ta hyvän­sä niin voi tul­la joh­to­pää­tök­seen, että se on politiikkaa.

 18. Kuka huh­ti­kuus­sa oli­si vapaarh­toi­ses­ti vaa­li­toi­mit­si­ja ennak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä ja vaa­li­päi­vi­nä? Suo­mes­sa äänes­te­tään hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja hen­ki­löl­li­syys tar­kis­te­taan? Kuka ehdo­kas kam­pan­joi­si lähi­viik­koi­na? Kuka menee jonot­ta­maan äänestykseen?

  Tämä nume­ro­kes­kus­te­lu on tätä laki­tek­ni­sen kes­kus­te­lun jat­koa, joka lisää hämmennystä.
  Teek­ka­ri­hen­gess yksi asia nousee esiin ja koko­nai­suut­ta ei ymmär­re­rä. Vie­lä on epä­sel­vää kuka ymmär­si ja mitä. Ehkä puo­lue­sih­tee­rien vah­vuus ei ole luke­mi­nen ja ajattelu?

  Kun­nal­lis­vaa­lien ajan­koh­ta oli ennen syy­kuu. Onko siir­ros­ta ollut täl­lais­ta hula­ba­loo­ta aiemmin?

  Irlan­nis­sa rajut sul­ku­toi­met kes­ti­vät kak­si kuu­kaut­ta, kun läh­dös­sä hie­man myö­häs­tyt­tiin. Englan­nin koke­mus­ten mukaan rajoi­tus­ten kes­ton on olta­va vähin­tään vii­si viik­koa. Virus­muun­nok­set lisää­vät tart­tu­vuut­ta ihan tar­peek­si eks­po­nen­ti­aa­li­seen kasvuun.

  Nuo­kin käy­räyt kuu­lu­vat ihan asial­li­seen mat­ri­aa­liin. Se muu­kin kan­nat­taa lukea. 

  Jo on kan­san­edus­ta­ja julis­ta­nut, että pan­de­mia on lähin­nä hui­jaus­ta ja muu­ta vas­taa­vaa ros­kaa. Tätä on uuti­soi­tu ja tois­tet­tu. Voi kysyä mik­si saa­da ker­rot­tua sel­keäs­ti, että taval­li­set ihmi­set ovat todel­li­ses­sa vaarassa.

  1. jts: Kuka huh­ti­kuus­sa oli­si vapaarh­toi­ses­ti vaa­li­toi­mit­si­ja ennak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä ja vaa­li­päi­vi­nä? Suo­mes­sa äänes­te­tään hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja hen­ki­löl­li­syys tar­kis­te­taan? Kuka ehdo­kas kam­pan­joi­si lähi­viik­koi­na? Kuka menee jonot­ta­maan äänestykseen?

   Sovi­taan, että vaa­li­toi­mit­si­jat ja hei­dän per­heen­sä saa­vat tur­va­toi­me­na rokot­teet hyvis­sä ajoin ns. jonon ohi. Vapaa­eh­toi­sia tulee enem­män kuin iki­nä mis­sään vaaleissa.

   Äänes­tyk­seen jonot­ta­mi­nen hoi­de­taan täs­mäl­leen samal­la taval­la kuin ruo­ka­kau­pas­sa, no problem. Jär­jes­te­tään vie­lä äänes­tys­pai­kat vaik­ka telt­toi­hin ulos, jol­loin jonot­ta­mi­nen tapah­tuu ulkoilmassa.

   1. Vaa­li­työn­te­ki­jöi­den tur­val­li­suut­ta voi­tai­siin hoi­taa myös sisä­ti­lois­sa, tar­vi­taan vain vähän puuse­pän­töi­tä, ei mitään vaativaa.

    Kävin ker­ran ter­veys­tar­kas­tuk­ses­sa Kii­nas­sa (pakol­li­nen, jot­ta saa oles­ke­lu­lu­van). Siel­lä mm. otet­tiin veri­näyt­tei­tä. Tämä hoi­tui erit­täin hygiee­ni­ses­ti siten, että veri­näy­te­sa­li oli kuin enti­sai­ko­jen pan­kin kont­to­ri: näyt­teen otta­ja istui tis­kin takan. Tis­kin edes­sä oli plek­si, ja sii­nä rei­kä, jos­ta sai pis­tet­tyä käsi­var­ren sisäl­le. Näyt­tee­not­ta­ja hoi­te­li näyt­teen­o­ton suju­vas­ti ja tur­val­li­ses­ti ilman että tar­vit­si hen­git­tää samaa ilmaa näyt­teen anta­jan kanssa.

    Äänes­tys voi­tai­siin teh­dä suun­nil­leen samaan tapaan. Plek­sin voi ulot­taa kat­toon saak­ka tai peit­tää raon muovilla.

    Kaik­kia tämän­lai­sia jär­jes­te­lyi­tä oli­si voi­tu teh­dä äänes­tyk­sen tur­vaa­mi­sek­si. Oikeus­mi­nis­te­riös­sä ei ilmei­ses­ti teh­ty vuo­teen *mitään*.

    Vai­kea pää­tyä muu­hun kuin sii­hen tulok­seen, että vaa­le­ja piti siir­tää vaa­li­tak­ti­sis­ta syistä.

   2. Pek­ka Tai­pa­le: Vai­kea pää­tyä muu­hun kuin sii­hen tulok­seen, että vaa­le­ja piti siir­tää vaa­li­tak­ti­sis­ta syistä.

    Olen vah­vas­ti sen vii­sau­den kan­nal­la, että aina kun johon­kin lop­pu­tu­lok­seen voi­daan pää­tyä pahan­tah­toi­suut­ta tai osaa­mat­to­muut­ta, äärim­mäi­sen pal­jon toden­nä­köi­sem­pää on osaamattomuus. 

    Tähän pääs­tään kun käy­tös­sä on sii­lou­tu­nut sek­to­ri­hal­lin­to: oikeus­mi­nis­te­riös­tä pyy­de­tään THL:ltä arvio­ta epi­de­mian tilas­ta vaa­li­päi­vä­nä, ja kos­ka THL:n vir­ka­mies ei halua ottaa vas­tuu­ta teh­dään vain “ske­naa­riot” eks­po­nen­ti­aa­li­sel­la kas­vul­la; mal­li on sisäi­ses­ti täy­del­li­nen kos­ka sii­nä ei ole kuin yksi yhtä­lö, ja eihän THL:n vir­ka­mies voi teh­dä mitään ole­tuk­sia tule­vai­suu­den käyt­täy­ty­mis- tai poli­tiik­ka­muu­tok­sis­ta, kos­ka ne eivät kuu­lu vir­ka­mie­hen teh­tä­vä­kent­tään. Oikeus­mi­nis­te­riön vir­ka­mies sit­ten saa THL:n vir­ka­mie­hen “ske­naa­rion”, ja vaik­ka tyh­mä­kin näkee ettei sil­lä tee mitään, vir­ka­mies ei halua ottaa vas­tuu­ta mis­tään vaan ottaa THL:n ske­naa­rion totuu­te­na ja esit­te­lee sen minis­te­ril­le. Kos­ka minis­te­ri ei halua ottaa vas­tuu­ta mis­tään, hän hyväk­syy vir­ka­mies­val­mis­tel­lun “esi­tyk­sen” totuu­te­na, ja vie sitä eteenpäin.

    Samal­la kan­sa hur­raa kun teh­dään “kipei­tä pää­tök­siä” ja “ote­taan tilan­ne vakavasti”.

    Vas­taa­vaa pel­lei­lyä on jokai­nen pää­tök­sen­te­ko­por­ras täyn­nä niin jul­ki­sel­la kuin yksi­tyi­sel­lä­kin puo­lel­la, sil­lä vas­tuun­pa­koi­lu on täy­sin ymmär­ret­tä­vä inhi­mil­li­nen omi­nai­suus. Aidos­ti holis­ti­nen pää­tök­sen­te­ko on niin har­vi­nais­ta, että kun sitä jos­kus jos­sain esiin­tyy, sii­tä kir­joi­te­taan leh­ti­jut­tu­ja ja kirjoja.

    Vaa­li­tak­tiik­ka on tilan­tees­sa kor­kein­taan sivuvaikutus.

   3. ark­ki­teh­ti: Olen vah­vas­ti sen vii­sau­den kan­nal­la, että aina kun johon­kin lop­pu­tu­lok­seen voi­daan pää­tyä pahan­tah­toi­suut­ta tai osaa­mat­to­muut­ta, äärim­mäi­sen pal­jon toden­nä­köi­sem­pää on osaamattomuus.

    Mut­ta avain­mins­te­rit, jot­ka kyl­lä osaa­vat olla näky­väs­ti mik­ro­ma­na­gee­raa­mas­sa jokais­ta nip­pe­li­pää­tös­tä ihan sat­tu­mal­ta eivät ole mis­sään teke­mi­sis­sä juu­ri tämän pää­tök­sen kans­sa joka vetää ver­to­ja 1973 poik­keus­lail­le jol­la Kek­ko­sen vir­ka­kaut­ta piden­net­tiin vuo­teen 1978.

    Ehkä­pä oikeus­mi­nis­te­riös­tä löy­tyi tar­vit­ta­vat hyö­dyl­li­set idiootit.

    Pahan­tah­toi­suus on vää­rä sana, var­maan­kin nämä ihmi­set ihan aidos­ti pitä­vät Perus­suo­ma­lai­sia anti­kris­tuk­ses­ta seu­raa­vi­na ja usko­vat vakaas­ti toi­mi­van­sa suo­ma­lai­sen demo­kra­tian puo­les­ta. Väi­nö Tan­ne­ria tulee ikävä.

   4. Uskot­ta­vin seli­tys tähän men­nes­sä. CYA (Cover Your A**) on hyvin teho­kas Occa­min par­ta­veit­si, sitä tehok­kaam­pi mitä näky­väm­pi ja kiis­ta­na­lai­sem­pi krii­si on. 

    ark­ki­teh­ti: Olen vah­vas­ti sen vii­sau­den kan­nal­la, että aina kun johon­kin lop­pu­tu­lok­seen voi­daan pää­tyä pahan­tah­toi­suut­ta tai osaa­mat­to­muut­ta, äärim­mäi­sen pal­jon toden­nä­köi­sem­pää on osaamattomuus. 

    Tähän pääs­tään kun käy­tös­sä on sii­lou­tu­nut sek­to­ri­hal­lin­to: oikeus­mi­nis­te­riös­tä pyy­de­tään THL:ltä arvio­ta epi­de­mian tilas­ta vaa­li­päi­vä­nä, ja kos­ka THL:n vir­ka­mies ei halua ottaa vas­tuu­ta teh­dään vain ”ske­naa­riot” eks­po­nen­ti­aa­li­sel­la kas­vul­la; mal­li on sisäi­ses­ti täy­del­li­nen kos­ka sii­nä ei ole kuin yksi yhtä­lö, ja eihän THL:n vir­ka­mies voi teh­dä mitään ole­tuk­sia tule­vai­suu­den käyt­täy­ty­mis- tai poli­tiik­ka­muu­tok­sis­ta, kos­ka ne eivät kuu­lu vir­ka­mie­hen teh­tä­vä­kent­tään. Oikeus­mi­nis­te­riön vir­ka­mies sit­ten saa THL:n vir­ka­mie­hen ”ske­naa­rion”, ja vaik­ka tyh­mä­kin näkee ettei sil­lä tee mitään, vir­ka­mies ei halua ottaa vas­tuu­ta mis­tään vaan ottaa THL:n ske­naa­rion totuu­te­na ja esit­te­lee sen minis­te­ril­le. Kos­ka minis­te­ri ei halua ottaa vas­tuu­ta mis­tään, hän hyväk­syy vir­ka­mies­val­mis­tel­lun ”esi­tyk­sen” totuu­te­na, ja vie sitä eteenpäin.

    Samal­la kan­sa hur­raa kun teh­dään ”kipei­tä pää­tök­siä” ja ”ote­taan tilan­ne vakavasti”.

    Vas­taa­vaa pel­lei­lyä on jokai­nen pää­tök­sen­te­ko­por­ras täyn­nä niin jul­ki­sel­la kuin yksi­tyi­sel­lä­kin puo­lel­la, sil­lä vas­tuun­pa­koi­lu on täy­sin ymmär­ret­tä­vä inhi­mil­li­nen omi­nai­suus. Aidos­ti holis­ti­nen pää­tök­sen­te­ko on niin har­vi­nais­ta, että kun sitä jos­kus jos­sain esiin­tyy, sii­tä kir­joi­te­taan leh­ti­jut­tu­ja ja kirjoja.

    Vaa­li­tak­tiik­ka on tilan­tees­sa kor­kein­taan sivuvaikutus.

   5. ark­ki­teh­ti:

    Tähän pääs­tään kun käy­tös­sä on sii­lou­tu­nut sek­to­ri­hal­lin­to: oikeus­mi­nis­te­riös­tä pyy­de­tään THL:ltä arvio­ta epi­de­mian tilas­ta vaa­li­päi­vä­nä, ja kos­ka THL:n vir­ka­mies ei halua ottaa vas­tuu­ta teh­dään vain ”ske­naa­riot” eks­po­nen­ti­aa­li­sel­la kasvulla

    Tus­kin tuos­sa on ollut sii­tä kyse, ettei oli­si oltu val­mii­ta teke­mään kun­nol­lis­ta las­kel­maa ja otta­maan vas­tuu­ta. Vika­na näyt­täi­si lausun­non alun toi­men­an­to­ku­vauk­sen perus­teel­la olleen se, että lausun­to on tilat­tu niin poik­keuk­sel­li­sel­la taval­la. Sii­tä ei ole ollut ole­mas­sa edes nor­maa­lia kir­jal­lis­ta tilaus­ta, jos­sa oli­si ollut kir­jal­li­nen doku­men­taa­tio sii­tä, mitä oikeus­mi­nis­te­riö halusi ja mil­lä ehdoilla.

    Lausun­non alus­sa lukee, että oikeus­mi­nis­te­riön val­tio­sih­tee­ri eli poliit­ti­sin perus­tein nimi­tet­ty apu­lai­nen, on tilan­nut puhe­li­mit­se arvio­lausun­non per­jan­tai­na 5.3.2021. Lausun­to on tilat­tu ole­tet­ta­vas­ti erit­täin kii­reel­li­se­nä, kos­ka 3‑sivuinen lausun­to liit­tei­neen on toi­mi­tet­tu sama­na päi­vä­nä. Erit­täin kii­reel­lis­tä lausun­toa var­ten ei kukaan asian­tun­ti­ja ehdi las­kea yhtään mitään uut­ta oikei­den mal­lien avul­la. Jon­kun las­ku­har­joi­tuk­sen voi joku ehtiä saa­maan aikaan. Puo­lue­sih­tee­rit kokoon­tui­vat 5.3.2021 päät­tä­mään vaa­lien siir­ros­ta. Tuos­sa THL:ltä lausun­to on siis tilat­tu vas­ta sama­na päi­vä­nä kun on ollut sovit­tu­na kokous, jos­sa puo­lue­sih­tee­rit kes­kus­te­le­vat vaa­lien siir­ros­ta, ja jon­ka kokouk­sen kan­nal­ta kes­kei­nen perus­te­lu tuo lausun­to on ollut.

    Mis­tään ske­naa­riois­ta tuos­sa ei ole kyse, vaan kii­reel­lä kyhään kasa­tus­ta teks­tis­tä, joka lie­nee laa­dit­tu kovas­sa aikataulupaineessa.

   6. ark­ki­teh­ti: Sovi­taan, että vaa­li­toi­mit­si­jat ja hei­dän per­heen­sä saa­vat tur­va­toi­me­na rokot­teet hyvis­sä ajoin ns. jonon ohi. Vapaa­eh­toi­sia tulee enem­män kuin iki­nä mis­sään vaaleissa.

    Ei ole ensim­mäis­tä­kään. Eikä kak­si roko­tus­ker­taa ei tai­da enää onnistua.On toki tie­tys­ti puo­lue, joka ei piit­taa jäsen­ten­sä eikä eteen­kään äänes­tä­jien­sä tule­mi­ses­ta tämän jäl­keen enään yhteen­kään vaa­liin koskaan.
    USA:n ohjeis­tus tuli juuri:

    The Cen­ters for Disea­se Cont­rol and Pre­ven­tion on Mon­day (8.3.) issued long-awai­ted advice to Ame­ricans ful­ly vacci­na­ted against Covid-19, free­ing them to take some liber­ties that the unvacci­na­ted should not, inclu­ding gat­he­ring indoors in small groups wit­hout precau­tions whi­le still adhe­ring to mas­king and dis­tancing in public spaces.

 19. THL:n ennus­teen “Lii­te 1. Las­kel­ma epi­de­mian kiih­ty­mi­ses­tä nykyi­sen Re arvon val­li­tes­sa” arvot voi las­kea suo­raan eks­po­nen­ti­aa­li­sen kas­vun mal­lil­la. Tämä pyt­hon-koo­di tuot­taa täs­mäl­leen samat numerot.

  import num­py as np
  t = np.arange(0,50,5)
  Re = np.array([[1.15], [1.25], [1.35]])
  tar­tun­nat = 750 * Re**(t/5)
  print(np.round(tartunnat))

  https://thl.fi/documents/10531/634402/lausunto_2021_03_05.pdf/

  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/705387e6-62db-4f3d-a190-555e88dafb1e

 20. näyt­tää sil­tä, että päät­tä­jäm­me (hal­li­tus ja puo­lue­sih­tee­ris­tö) ovat nuo­ria ja koke­mat­to­mia, jot­ka pani­koi­tu­vat hel­pos­ti. Vaa­lien äkil­li­nen siir­to­pää­tös on ilmei­ses­ti teh­ty täl­lai­ses­sa mielentilassa. 

  pää­tök­sis­sä on aina vii­vei­tä, jot­ka pitää huo­mioi­da. Mitä suu­rem­pi orga­ni­sa­tio sitä suu­rem­pi vii­ve. Tämän jokai­nen, jol­la on joh­ta­mis­ko­ke­mus­ta tietää.

  Ei ole kovin­kaan luot­ta­mus­ta herät­tä­vää, että teh­dään rajoi­tus­pää­tös 1 ja sit­ten heti perään pää­tös 2 joka on eri­lai­nen ´uuden tiedon´pohjalta. Saa­tu sig­naa­li esim epi­de­mian suun­nas­ta kun ei muu­tu ennen­kuin aikaa on kulu­nut mit­taus­vii­ve + reak­tio­ai­ka + vai­kut­ta­vuus­vii­ve pää­tök­ses­tä. Tämä lie­nee koro­nan tapauk­ses­sa suu­ruus­luok­kaa kuu­kausi mittaushetkestä.

  Toi­sin sanoen :

  teh­kää kun­nol­li­sia sel­kei­tä vai­kut­ta­via pää­tök­siä har­vem­min, odot­ta­kaa ennen seu­raa­vaa pää­tös­tä ja vält­tä­kää sähläystä.

 21. Vaa­lien lyk­kää­mis­tä ei oli­si pitä­nyt teh­dä taval­la kah­del­la kuu­kau­del­la hamaan tule­vai­suu­teen, vaan mie­luum­min sil­lä taval­la ehdol­li­se­na, että jos koro­na­ti­lan­ne on hyvin vai­kea vähän ennen vaa­le­ja, niin sil­loin vaa­le­ja lykä­tään. Yli kah­den kuu­kau­den pää­hän on vai­kea ennus­taa mikä koro­na­ti­lan­ne tulee sil­loin ole­maan ja nyt­hän voi hyvin olla niin, että sinä uute­na vaa­li­päi­vä­nä onkin koro­na­ti­lan­ne pahem­pi kuin mitä tulee ole­maan aiem­mal­la vaalipäivänä.

  Muu­ten­kin pitäi­si miet­tiä ja oli­si jo pitä­nyt aiko­ja sit­ten miet­tiä, että miten äänes­tys voi­tai­siin jär­jes­tää mah­dol­li­sim­man ris­kit­tö­mäs­ti myös epi­de­mian aika­na. Esi­mer­kik­si plek­si­la­sit vir­kai­li­joi­den ja äänes­tä­jien välil­le, äänes­tys ulko­ti­lois­sa tel­tois­sa tai muu­ten hyvin tuu­le­te­tus­sa tilas­sa, sel­väs­ti pidem­pi ennak­ko­ää­nes­ty­sai­ka ja mui­ta vas­taa­via kik­ko­ja, mil­lä ris­ki voi­daan pai­naa var­sin alhai­sek­si. Jos uskal­taa käy­dä ruo­ka­kau­pas­sa, niin luu­li­si, että itse äänes­tä­mi­sen ris­ki­ta­so on käy­tän­nön jär­jes­te­lyil­lä pai­net­ta­vis­sa ruo­ka­kaup­pa­vie­rai­lua alem­mal­le tasolle.

  1. Enti­nen vih­rei­den äänes­tä­jä:
   Vaa­lien lyk­kää­mis­tä ei oli­si pitä­nyt teh­dä taval­la kah­del­la kuu­kau­del­la hamaan tule­vai­suu­teen, vaan mie­luum­min sil­lä taval­la ehdol­li­se­na, että jos koro­na­ti­lan­ne on hyvin vai­kea vähän ennen vaa­le­ja, niin sil­loin vaa­le­ja lykä­tään. Yli kah­den kuu­kau­den pää­hän on vai­kea ennus­taa mikä koro­na­ti­lan­ne tulee sil­loin ole­maan ja nyt­hän voi hyvin olla niin, että sinä uute­na vaa­li­päi­vä­nä onkin koro­na­ti­lan­ne pahem­pi kuin mitä tulee ole­maan aiem­mal­la vaalipäivänä.

   Muu­ten­kin pitäi­si miet­tiä ja oli­si jo pitä­nyt aiko­ja sit­ten miet­tiä, että miten äänes­tys voi­tai­siin jär­jes­tää mah­dol­li­sim­man ris­kit­tö­mäs­ti myös epi­de­mian aika­na. Esi­mer­kik­si plek­si­la­sit vir­kai­li­joi­den ja äänes­tä­jien välil­le, äänes­tys ulko­ti­lois­sa tel­tois­sa tai muu­ten hyvin tuu­le­te­tus­sa tilas­sa, sel­väs­ti pidem­pi ennak­ko­ää­nes­ty­sai­ka ja mui­ta vas­taa­via kik­ko­ja, mil­lä ris­ki voi­daan pai­naa var­sin alhai­sek­si. Jos uskal­taa käy­dä ruo­ka­kau­pas­sa, niin luu­li­si, että itse äänes­tä­mi­sen ris­ki­ta­so on käy­tän­nön jär­jes­te­lyil­lä pai­net­ta­vis­sa ruo­ka­kaup­pa­vie­rai­lua alem­mal­le tasolle.

   Juu­ri näin! Myös säh­köi­sen äänes­tä­mi­sen ja pos­ti­ää­nes­tyk­sen mah­dol­li­suuk­sia pitäi­si pohtia.

   1. Vaa­lien jär­jes­tä­mi­ses­sä on niin pal­jon työ­tä, että nii­tä ei noin vain siir­rel­lä lyhyel­lä varoi­tusa­jal­la. Nyt­kin siir­to teh­tiin niin myö­hään, että ehdo­kas­a­set­te­lu sul­keu­tui ja var­maan vah­vis­te­taan­kin van­hal­la lailla.

    Säh­köis­tä äänes­tys­tä on tut­kit­tu, ja on todet­tu, että ei ole mah­dol­lis­ta jär­jes­tää vaa­li­sa­lai­suu­den vaa­ran­tu­mat­ta. Jois­sa­kin muis­sa mais­sa sitä ei pide­tä tär­keä­nä, Suo­mes­sa pidetään.

 22. On tau­ti­ti­lan­ne mikä tahan­sa, niin jos vaa­lit pidet­täi­siin huh­ti­kuus­sa, se oli­si syöt­tö popu­lis­ti­sen oikeis­ton lapaan. Sai­raat ja ter­vey­des­tään huo­les­tu­neet, ja ennen kaik­kea hen­gi­tys­tie­oi­reis­ta kär­si­vät eivät oli­si uskal­ta­neet läh­teä äänes­tä­mään. Huh­ti­kuus­sa on katu­pö­lyn pitoi­suus ilmas­sa muu­ten­kin kor­kein. Die­sel-mer­suis­sa istu­via ei haitanne.

  1. Eli

   R.Silfverberg:
   On tau­ti­ti­lan­ne mikä tahan­sa, niin jos vaa­lit pidet­täi­siin huh­ti­kuus­sa, se oli­si syöt­tö popu­lis­ti­sen oikeis­ton lapaan. Sai­raat ja ter­vey­des­tään huo­les­tu­neet, ja ennen kaik­kea hen­gi­tys­tie­oi­reis­ta kär­si­vät eivät oli­si uskal­ta­neet läh­teä äänestämään.Huhtikuussa on katu­pö­lyn pitoi­suus ilmas­sa muu­ten­kin kor­kein. Die­sel-mer­suis­sa istu­via ei haitanne.

   Eli vaa­lit pitäi­si pitää vain sil­loin kun oikeis­to ei saa ääniä? 🙂
   Sel­lai­nen vaaa­li­tu­los ei sinän­sä hait­tai­si minua, mut­ta aja­tuk­se­na tuo on aika eri­koi­nen. Tuol­la logii­kal­la poh­dit­tu­na oli­si paras­ta var­maan­kin se, ettei vaa­le­ja pidet­täi­si enää ollenkaan? 🙂

   1. Ukko Y:
    Eli 

    Eli vaa­lit pitäi­si pitää vain sil­loin kun oikeis­to ei saa ääniä?
    Sel­lai­nen vaaa­li­tu­los ei sinän­sä hait­tai­si minua, mut­ta aja­tuk­se­na tuo on aika eri­koi­nen. Tuol­la­lo­gii­kal­la poh­dit­tu­na oli­si paras­ta var­maan­kin se, ettei vaa­le­ja pidet­täi­si enää ollenkaan? 

    Nyt on poik­keus­ti­lan­ne, ja sel­lais­ten val­li­tes­sa kai­ken­maa­il­man popu­lis­tiak­ti­vis­tit pyr­ki­vät hyö­ty­mään sii­tä että muut eivät pää­se äänes­tä­mään. Rat­kai­su: Odo­te­taan että poik­keus­ti­lan­tees­ta pääs­tään eroon tai sit­ten jär­jes­te­tään äänes­tys­mah­do­li­suus netissä.

 23. Enpä usko ‚että vaa­lien siir­to­pää­tös oli­si teh­ty vain tuon yhden luvun perusteella.
  On pal­jon mui­ta vai­kut­ta­via tekijöitä.

  1. Roko­tuk­set ovat myö­häs­sä ja vaik­ka lähes mil­joo­na saat­taa olla roko­tet­tu­na vaa­lei­hin men­nes­sä niin suo­ja on vas­ta saa­dun yhden pis­tok­sen varas­sa eli sen anta­ma suo­ja voi olla hyvin vajaa eli alle 50%
  Osa ris­ki­ryh­mis­tä on huh­ti­kuus­sa edel­leen rokottamatta.

  Demo­kra­tia on myös vaa­ras­sa jos äänes­ty­sak­tii­vi­suus jää alhai­sek­si tai kam­pan­join­ti jää vähäiseksi

  2. Suo­meen­kin iski her­käs­ti tart­tu­va brit­ti­va­riant­ti ja se on otta­nut joh­toa­se­man kuukaudessa.
  Sul­ku­ti­la joh­tuu täs­tä varian­tis­ta ja juu­ri THL arvioi,ettei kol­men vii­kon sul­ku­ti­la rii­tä vaan se jat­kuu huhtikuulle.

  3.Irlannin esi­merk­ki vaikuttaa,siellä brit­ti­va­riant­tia ei ole saa­tu kuriin ja niin­pä sul­ku­ti­laa jatketaan

  3 Rokot­teet alka­vat vai­kut­taa vas­ta kun kat­ta­vuusn on nous­sut ja rokot­teet ovat saa­neet vas­ta-aine­ta­sot riit­tä­vän korkealle

  Olen muka­na vaa­leis­sa Pie­ni ele orga­ni­saa­tion puit­teis­sa ja nämä kaik­ki uhat ovat tul­leet esille.ja niin­pä ihmi­siä ei saa mukaan

  2.

  1. 1. Roko­tuk­set ovat myö­häs­sä ja vaik­ka lähes mil­joo­na saat­taa olla roko­tet­tu­na vaa­lei­hin men­nes­sä niin suo­ja on vas­ta saa­dun yhden pis­tok­sen varas­sa eli sen anta­ma suo­ja voi olla hyvin vajaa eli alle 50%
   Osa ris­ki­ryh­mis­tä on huh­ti­kuus­sa edel­leen rokottamatta.

   Yli mil­joo­na on roko­tyet­tu maa­lis­kun lop­puun men­nes­sä. Näil­le kehit­tyy noin 85 pro­sen­tin suo­ja paris­sa vii­kos­sa — siis alku­pe­räi­seen vaa­li­päi­kvään mennessä.

  2. Lii­an van­ha: Demo­kra­tia on myös vaa­ras­sa jos äänes­ty­sak­tii­vi­suus jää alhai­sek­si tai kam­pan­join­ti jää vähäiseksi

   Tuo on tot­ta. Mut­ta onko ole­tet­ta­vaa, että kes­ken monien kesä­lo­man ole­viin vaa­lei­hin tuli­si parem­min äänes­tä­jiä? Toki ennak­ko­ää­nes­tys­kin on mah­dol­lis­ta, mut­ta vaa­li­päi­vä­nä voi kesä­kuus­sa aika moni olla pois­sa koti­paik­ka­kun­nal­taan. Voi­ko se olla uhka demo­kra­tial­le? Perin­tei­ses­ti vaa­lit on pyrit­ty ajoit­ta­maan Suo­mes­sa muu­hun ajan­koh­taan kuin kesä­kau­teen — osin juu­ri sik­si, että on tavoi­tel­tu parem­paa äänes­tys­pro­sent­tia. Kou­lu­jen kesä­lo­mat alka­vat 5.6.2021. Työn­te­ki­jöi­den kesä­lo­mis­ta noin kol­man­nes pide­tään kes­ki­mää­rin kai kesäkuussa.

   Kam­pan­joi­mi­nen­kin voi olla kesä­kuus­sa han­ka­laa, jos äänes­tä­jis­tä monet ovat kesä­mö­kil­lä tai venei­le­mäs­sä, eivät­kä seu­raa koti­paik­ka­kun­tan­sa mainoksia.

  3. Lii­an van­ha:
   Enpä usko ‚että vaa­lien siir­to­pää­tös oli­si teh­ty vain tuon yhden luvun perusteella.
   On pal­jon mui­ta vai­kut­ta­via tekijöitä.

   1. Roko­tuk­set ovat myö­häs­sä ja vaik­ka lähes mil­joo­na saat­taa olla roko­tet­tu­na vaa­lei­hin men­nes­sä niin suo­ja on vas­ta saa­dun yhden pis­tok­sen varas­sa eli sen anta­ma suo­ja voi olla hyvin vajaa eli alle 50%
   Osa ris­ki­ryh­mis­tä on huh­ti­kuus­sa edel­leen rokottamatta.

   Demo­kra­tia on myös vaa­ras­sa jos äänes­ty­sak­tii­vi­suus jää alhai­sek­si tai kam­pan­join­ti jää vähäiseksi

   2. Suo­meen­kin iski her­käs­ti tart­tu­va brit­ti­va­riant­ti ja se on otta­nut joh­toa­se­man kuukaudessa.
   Sul­ku­ti­la joh­tuu täs­tä varian­tis­ta ja juu­ri THL arvioi,ettei kol­men vii­kon sul­ku­ti­la rii­tä vaan se jat­kuu huhtikuulle.

   3.Irlannin esi­merk­ki vaikuttaa,siellä brit­ti­va­riant­tia ei ole saa­tu kuriin ja niin­pä sul­ku­ti­laa jatketaan

   3 Rokot­teet alka­vat vai­kut­taa vas­ta kun kat­ta­vuusn on nous­sut ja rokot­teet ovat saa­neet vas­ta-aine­ta­sot riit­tä­vän korkealle

   Olen muka­na vaa­leis­sa Pie­ni ele orga­ni­saa­tion puit­teis­sa ja nämä kaik­ki uhat ovat tul­leet esille.ja niin­pä ihmi­siä ei saa mukaan

   2.

   Mil­lä perus­te­let sen, että Irlan­nis­sa ei ole saa­tu tar­tun­to­ja kuriin?
   Siel­lä on tul­tu n. 8000:sta tar­tun­nas­ta päi­väs­sä noin 400:aan tar­tun­taa päivässä.
   Brit­ti­va­rian­tin tehos­ta ei myös­kään ole vie­lä tie­teel­lis­tä näyttöä.
   Lisäk­si esim. UK:ssa tilan­ne on hyvä, ja menee koko ajan parem­paan suun­taan, vaik­ka tämän varian­tin piti teh­dä siel­lä tuhojaan.

 24. Samoi­ten on las­ket­ta­vis­sa että THL:n tar­koi­tus­ha­kui­ses­ta las­kel­mas­ta, että kesä­kuun äänes­tys­päi­vään men­nes­sä HUS:n alue on saa­vut­ta­nut joukkosuojan.
  Jo pit­kää HUS:n aueel­la päi­vit­täi­si­tä tar­tun­nois­ta on n. 2/3. Kun las­ke­taan 11 200 , 2/3 = 7467. 1 000 000 / 7467 = mil­joo­na tar­tun­taa 134 päiässä.
  Joten on sel­vää, että THL:n las­kel­ma oli täy­sin tarkoitushakuinen.

 25. Osmo puhuu hie­man har­haan­joh­ta­vas­ti kak­kos­ku­vas­sa: vaik­ka toi­nen nousu on huo­mat­ta­vas­ti loi­vem­pi kuin ensim­mäi­nen, on kas­vu­graa­fis­sa olen­nais­ta se, mihin kysei­nen kas­vu sijoit­tuu log-lin ‑astei­kol­la.

  Vaik­ka meil­lä oli­si 14 päi­vää tar­tun­to­jen kas­vua ker­toi­mel­la 2 (läh­tien yhdes­tä tar­tun­nas­ta) ja sen jäl­keen 14 päi­vää tar­tun­to­jen kas­vua ker­toi­mel­la 1,2, on jäl­kim­mäi­nen pal­jon vaka­vam­pi tilan­ne, kos­ka ensim­mäi­nen kas­vu alkaa 1,2,4,8… ja koko­nai­nen 14 päi­vän sai­ras­ta­vien mää­rä on 2 vii­kon jäl­keen 32703. Sen sijaan tuos­ta 14.päivän 16384 päi­vit­täi­ses­tä tar­tun­nas­ta loi­vem­min alka­va 1,2 ker­toi­men kas­vu alkaa: 16384, 19660, 23592… ja sen seu­rauk­se­na sai­ras­tu­nei­ta oli­si lopul­ta 210357 lisää.

  Jyr­käl­lä käy­räl­lä pie­nien mää­rien kas­vu ei auto­maat­ti­ses­ti ole pahem­paa kuin suu­rem­pien mää­rien kas­vu loi­vem­mal­la käyrällä.

 26. Juu­ri­kin näin. Kak­si point­tia lisää:

  1.
  Pelk­kä ilmaan­tu­mis­lu­ku ei suo­raan ker­ro äänes­tys­ta­pah­tu­man lisä­ris­kis­tä juu­ri mitään. Ris­kiar­vio pitäi­si teh­dä siis toi­min­nan kaut­ta. Ja myös mit­ta­kaa­va kan­nat­tai­si pitää hanskassa. 

  Jos nyt kuvi­tel­laan esim. että Hel­sin­gis­sä oli­si 3000 pii­los­sa ole­vaa ja tar­tut­ta­vaa koro­naa (eli Hel­sin­gis­sä esim. 500‑1000 / tapaus­ta per päi­vä), niin se tar­koit­tai­si sitä että näis­tä n. 60% on äänes­tä­jiä. Eli 2000 äänestäjää.

  Nyt on fik­sus­ti jat­ket­tu ennak­ko­ää­nes­tys­tä kah­dek­si vii­kok­si ja lisäk­si on vaa­li­päi­vä. Eli yhteen­sä 15 päi­vää. Äänes­tä­mäs­sä käy siis n. 133 koro­na­ta­paus­ta per päivä.

  Hel­sin­gis­sä on 36 ennak­ko­ää­nes­tys­paik­kaa ja 165 äänes­tys­paik­kaa. Tuo on siis 3,69 koro­na­po­ti­las­ta per päi­vä per ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka ja 0,8 per äänes­tys­paik­ka. Äänes­tys­pai­kat ovat auki klo 9–20 eli 11 tun­tia päi­väs­sä. (Ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kois­sa vähän hajontaa.)

  Täl­lä kes­kiar­vol­la saa­daan siis arviok­si että ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kal­la vie­rai­lee 0,33 koro­na­po­ti­las­ta per tun­ti ja äänes­tys­pai­kois­sa 0,08 koro­na­po­ti­las­ta per tunti.

  Äänes­tys­toi­mi­tus on itses­sään nopea ja voi­daan toteut­taa suh­teel­li­sen ris­kit­tö­mäs­ti. Mas­kit, ser­mit, käsi­de­sit, äänes­tys­pis­te put­sa­taan, jonot­ta­mi­nen ohja­taan äänes­tys­pai­kan ulko­puo­lel­le tur­va­vä­leil­lä jne.

  Mikä on tuol­lai­sen äänes­tys­ta­pah­tu­man tuo­ma lisä­ris­ki äänes­tä­mi­seen ja pan­de­mian kehittymiseen?

  2.

  Vaik­ka 20% roko­tus­kat­ta­vuus teo­rias­sa pitäi­si las­kea R‑lukua kuten sanoit, niin ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­nen tie­tys­ti vai­kut­taa ja kun tie­dos­sa on että 80+ ‑vuo­ti­aat, jot­ka nyt on roko­tet­tu eivät ole var­si­nai­ses­ti se eni­ten sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja omaa­va “bile­hi­lei­den” poruk­ka, niin tämä roko­te­kat­ta­vuu­den kaut­ta tule­va R‑luvun ale­ne­ma alka­nee vai­kut­taa kun­nol­la vas­ta kun pääs­tään roko­tuk­sis­sa nuo­rem­piin ikäluokkiin.

 27. Hmm. Siis vää­rin sammutettu.

  Las­kel­ma on las­kel­ma. Tie­to­na se ei ole vää­rä, kor­kein­taan las­kel­ma on vää­rin mate­maat­ti­se­na las­ku­toi­mi­tuk­se­na. Ja coro­na-virus­kin voi joka tapauk­ses­sa kas­vaa eksponentiaalisesti.

  Motii­vip­sy­ko­lo­gia on hyvin moni­mut­kai­nen tie­tee­na­la, aina­kin ko. tie­teen­har­joit­ta­jien mie­les­tä. Eikä kel­lään ole näky­mää lyk­käys­pää­tök­sen teh­nei­den päät­tä­jien pää­ko­pan sisään. Emme voi tie­tää, miten lopu­li­ses­sa pää­tös­ti­lan­tees­sa on arvo­tet­tu kaik­ki muut tie­dos­sa ole­vat fak­tat. Ja edel­li­nen­kin pää­tel­mä­lause nojaa käsi­tyk­seen ihmi­ses­tä ratio­naa­li­se­na pää­tök­sen­te­ki­jä­nä, mikä on tie­ten­kin riit­tä­mä­tön näkökulma.

  Kun hal­li­tus on vii­me kevään jäl­keen hävit­tä­nyt hen­ki­sen joh­ta­juu­ten­sa ja rea­goi­nut pää­sään­töi­ses­ti taka­ke­noa­sen­nos­ta, on häm­mäs­tyt­tä­vää, että kun vih­doin ote­taan vähän (mah­dol­li­ses­ti) etu­ke­noa kan­sal­li­sen ter­veys­tur­van vuok­si, se tuot­taa yllä näh­dyn näke­myk­sen. Viruse­pi­de­mia tor­ju­taan par­hai­ten ennakoimalla.

  Vaa­lien lyk­kää­mi­sel­lä on poten­ti­aa­li­ses­ti tär­keä ja myön­tei­nen tois­si­jai­nen vai­ku­tus kan­sa­lais­ten coro­na-käy­tök­seen. Pää­tös ohjaa itse kuta­kin vies­tin pai­na­vuu­den vuok­si entis­tä suu­rem­paan varo­vai­suu­teen kon­tak­tien mää­rän, kes­ton ja (fyy­si­sen) etäi­syy­den suh­teen. Se on myönteistä.

  Uskon, että suo­ma­lais­ten luot­ta­mus ei demo­kra­ti­aan täs­tä hor­ju. Tie­dos­tan, että poliit­ti­ses­ti lyk­käys avaa perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jis­sa puheen­joh­ta­jan joh­dol­la oven syy­tök­sil­le tak­ti­ses­ta poli­ti­koin­nis­ta, mikä on kaik­kien kan­nal­ta tie­ten­kin huo­no asia. 

  Sel­kein­tä oli­si ollut siir­tää vaa­lit suo­raan syk­syyn. Mut­ta se onkin sit­ten toi­nen keskustelu.

  1. Liekki&Leimaus:
   Hmm. Siis vää­rin sammutettu.

   Las­kel­ma on las­kel­ma. Tie­to­na se ei ole vää­rä, kor­kein­taan las­kel­ma on vää­rin mate­maat­ti­se­na las­ku­toi­mi­tuk­se­na. Ja coro­na-virus­kin voi joka tapauk­ses­sa kas­vaa eksponentiaalisesti.

   Motii­vip­sy­ko­lo­gia on hyvin moni­mut­kai­nen tie­tee­na­la, aina­kin ko. tie­teen­har­joit­ta­jien mie­les­tä. Eikä kel­lään ole näky­mää lyk­käys­pää­tök­sen teh­nei­den päät­tä­jien pää­ko­pan sisään. Emme voi tie­tää, miten lopu­li­ses­sa pää­tös­ti­lan­tees­sa on arvo­tet­tu kaik­ki muut tie­dos­sa ole­vat fak­tat. Ja edel­li­nen­kin pää­tel­mä­lause nojaa käsi­tyk­seen ihmi­ses­tä ratio­naa­li­se­na pää­tök­sen­te­ki­jä­nä, mikä on tie­ten­kin riit­tä­mä­tön näkökulma.

   Kun hal­li­tus on vii­me kevään jäl­keen hävit­tä­nyt hen­ki­sen joh­ta­juu­ten­sa ja rea­goi­nut pää­sään­töi­ses­ti taka­ke­noa­sen­nos­ta, on häm­mäs­tyt­tä­vää, että kun vih­doin ote­taan vähän (mah­dol­li­ses­ti) etu­ke­noa kan­sal­li­sen ter­veys­tur­van vuok­si, se tuot­taa yllä näh­dyn näke­myk­sen. Viruse­pi­de­mia tor­ju­taan par­hai­ten ennakoimalla.

   Vaa­lien lyk­kää­mi­sel­lä on poten­ti­aa­li­ses­ti tär­keä ja myön­tei­nen tois­si­jai­nen vai­ku­tus kan­sa­lais­tenco­ro­na-käy­tök­seen. Pää­tös ohjaa itse kuta­kin vies­tin pai­na­vuu­den vuok­si entis­tä suu­rem­paan varo­vai­suu­teen kon­tak­tien mää­rän, kes­ton ja (fyy­si­sen) etäi­syy­den suh­teen. Se on myönteistä.

   Uskon, että suo­ma­lais­ten luot­ta­mus ei demo­kra­ti­aan täs­tä hor­ju. Tie­dos­tan, että poliit­ti­ses­ti lyk­käys avaa perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jis­sa puheen­joh­ta­jan joh­dol­la oven syy­tök­sil­le tak­ti­ses­ta poli­ti­koin­nis­ta, mikä on kaik­kien kan­nal­ta tie­ten­kin huo­no asia. 

   Sel­kein­tä oli­si ollut siir­tää vaa­lit suo­raan syk­syyn. Mut­ta se onkin sit­ten toi­nen keskustelu.

   Entäs ne perus­teet? Jos jo nyt tie­de­tään, että koro­na­vi­ruk­seen kuo­lee n. 0.2 — 0.4% (Moni­sa mais­sa pro­sent­ti on pal­jon pie­nem­pi), niin mik­si kysei­sen viruk­sen vuok­si lai­te­taan koko maa­il­ma uusiksi? 

   Yleis­kuol­lei­suus­käp­py­röis­tä ei suo­men koh­dal­la koro­nan vai­ku­tus­ta edes löy­täi­si jos sitä yrit­täi­si etsiä vaik­ka­pa ver­taa­mal­la vii­mei­seen vii­teen vuoteen.
   Tämän kysy­myk­sen pitäi­si kuu­lua entis­tä lujem­min nyt, kun rokot­teet tule­vat enti­ses­tään las­ke­maan kuol­lei­suut­ta ja euroo­pas­sa on todel­la pal­jon hyviä esi­merk­ke­jä laskusuunnasta.

 28. Eks­po­nent­ti­funk­tion, johon eks­po­nen­tit on ravis­tet­tu sii­tä kuu­lui­sas­ta hihas­ta, nimit­tä­mi­nen “mal­lik­si” tun­tuu hiu­kan ylen­palt­ti­sel­ta. Mal­lis­ta voi­tai­siin puhua kun otet­tai­siin mukaan tar­tun­to­jen kas­vua rajoit­ta­vat teki­jät. Täl­lä “mal­lil­la” alkaa jo äänes­tä­jät lop­pu­maan uute­na vaalipäivänä.

  Huo­les­tut­ta­vaa on että THL suol­taa tuol­lai­sia hätäi­siä ennus­tei­ta, ja että minis­te­rit eivät ole olleet hereil­lä mate­ma­tii­kan tun­neil­la sen ver­taa, että ymmär­täi­si­vät eks­po­nen­ti­aa­li­sen kas­vun käsit­teen, ja sii­hen varau­tu­mi­sen. Ei voi toi­saal­ta vaa­tia kovin pal­jon, kun pro­sent­ti­las­ku­kin on aiem­min tuot­ta­nut vaikeuksia.

  Kun hal­li­tus uskoo tilan­teen ole­van niin vaka­va, että vaa­le­ja­kin pitää siir­tää, niin luu­li­si että viruk­sen voi­si nyt tukah­dut­taa Uuden-See­lan­nin ja Austra­lian mal­liin. Sen oli­si voi­nut teh­dä jo vii­me kesän jäl­keen. Oli­si tul­lut aika pal­jon hal­vem­mak­si ja terveellisemmäksi.

  1. 1

   Huip­pu­mal­li:
   Eks­po­nent­ti­funk­tion, johon eks­po­nen­tit on ravis­tet­tu sii­tä kuu­lui­sas­ta hihas­ta, nimit­tä­mi­nen ”mal­lik­si” tun­tuu hiu­kan ylen­palt­ti­sel­ta. Mal­lis­ta voi­tai­siin puhua kun otet­tai­siin mukaan tar­tun­to­jen kas­vua rajoit­ta­vat teki­jät. Täl­lä ”mal­lil­la” alkaa jo äänes­tä­jät lop­pu­maan uute­na vaalipäivänä.

   Kun hal­li­tus uskoo tilan­teen ole­van niin vaka­va, että vaa­le­ja­kin pitää siir­tää, niin luu­li­si että viruk­sen voi­si nyt tukah­dut­taa Uuden-See­lan­nin ja Austra­lian mal­liin. Sen oli­si voi­nut teh­dä jo vii­me kesän jäl­keen. Oli­si tul­lut aika pal­jon hal­vem­mak­si ja terveellisemmäksi.

   The Axe Files with David Axel­rod podcas­tis­sa nykyi­nen CNN-kom­men­taat­to­ri David haas­tat­te­li äsket­täin CNN-ank­ku­ri Fareed Zaka­ria tämän krjas­ta Ten Les­sons for a Post-Pan­de­mic World.

   Fareed tote­si tuos­sa lähe­tyk­ses­sä (kir­jas­ta löy­ty­vän) arvion sii­tä, että oleel­li­sin seik­ka, min­kä Taiwan on teh­nyt eri taval­la kuin muut, on ollut pak­koe­ris­tys kai­kis­sa karanteenitilanteissa.

   Taiwa­nis­sa, jos­sa asuk­kai­ta on noin 22 mil­joo­naa, on ollut kym­men­kun­ta covid-kuol­lut­ta, sanoi Fareed, kun New Yor­kin osa­val­tios­sa on noin 19 mil­joo­naa asu­kas­ta ja covid-kuol­lei­ta yli 40 000 ihmis­tä, hän totesi.

   Var­maan mui­ta­kin asioi­ta on teh­ty parem­min kuin EU-mais­sa keskimäärin.

   1. Viruk­sen tukah­dut­ta­mi­nen on kiih­ko­mie­li­nen aja­tus. Virus tulee mel­ko var­mas­ti aina uudestaan.
    Esim. Austra­lias­sa on nyt lop­pu­ke­sä, joten kat­so­taan miten asiat ovat tal­vel­la. Oli­han suo­mes­sa­kin kesäl­lä virus mil­tei kadon­nut. Sama tulee tapah­tu­maan tule­va­na kesänä. 

    Jois­sain tapauk­sis­sa tukah­dut­ta­mi­nen voi toi­mia, mut­ta sii­hen vaa­dit­ta­vien toi­mien seu­rauk­set ovat suu­rem­pia. Mon­ta­ko kuo­le­maa tukah­dut­ta­mi­nen estää ja mon­ta­ko se aiheuttaa?
    Täl­lä­kin het­kel­lä on köy­hien mai­den lap­si­kuol­lei­suus lisään­ty­nyt rajoit­tei­den seu­rauk­se­na.. Lisäk­si nälän­hä­tä on lisään­ty­nyt. Myös rik­kai­den mai­den syö­pä­seu­lon­nat yms. ovat las­ke­neet hälyttävästi. 

    Karo­li­nis­ka Ins­ti­tu­tet arvio, että seu­ran­na­si­vai­ku­tuk­siin on kuol­lut jo noin 2 000 000 ihmistä
    Eli aina kun puhut tukah­dut­ta­mi­ses­ta, mie­ti samal­la mon­ta­ko kuo­le­maa yksi koro­na­kuo­le­man estä­mi­nen vaatii.

  2. Huip­pu­mal­li:

   Huo­les­tut­ta­vaa on että THL suol­taa tuol­lai­sia hätäi­siä ennus­tei­ta, ja että minis­te­rit eivät ole olleet hereil­lä mate­ma­tii­kan tun­neil­la sen ver­taa, että ymmär­täi­si­vät eks­po­nen­ti­aa­li­sen kas­vun käsit­teen, ja sii­hen varau­tu­mi­sen. Ei voi toi­saal­ta vaa­tia kovin pal­jon, kun pro­sent­ti­las­ku­kin on aiem­min tuot­ta­nut vaikeuksia.

   Lausun­to oli annet­tu 5.3.2021, ja sitä oli pyy­det­ty sama­na päi­vä­nä 5.3.2021. Lausun­non alus­sa koros­tet­tiin sitä, että lausun­to oli annet­tu sama­na päi­vä­nä kuin sitä oli pyy­det­ty. Rivien väleis­tä voi lukea, että asian­tun­ti­joil­le ei annet­tu aikaa teh­dä kun­nol­lis­ta lausun­toa, vaan lausun­nol­la on ollut kova kii­re. Asian­tun­ti­ja­lausun­noil­le on läh­tö­koh­tai­ses­ti syy­tä vara­ta aikaa vähin­tään vuo­ro­kausi, jos halu­aa, että asian­tun­ti­jat ehti­vät yhtään miet­tiä lausun­to­jaan, saa­ti jos pitäi­si las­kea jotain uusia luku­ja. Työ­ryh­mät työs­tä­vät lausun­to­jaan kuu­kausia tai jopa vuosia.

 29. Nyt oikeus­mi­nis­te­riö kyl­lä sot­ki vaa­lit niin kum­mal­li­sel­la taval­la, ettei voi enää ymmär­tää. Aivan käsit­tä­mä­tön sot­ku. Eikö oikeus­mi­nis­te­riös­sä tie­de­tä, että sen pitää nou­dat­taa voi­mas­sa ole­vaa lakia tie­do­tuk­ses­saan? Ensin oikeus­mi­nis­te­riö ilmoit­ti sekä netis­sä, että ehdo­kas­a­set­te­lun päi­vä­mää­rät siir­ty­vät — ja on ohjeis­ta­nut niin myös puhe­lin­pal­ve­lun­sa kaut­ta — vaik­kei edus­kun­ta ole käsi­tel­lyt laki­muu­tos­ta, tai saa­nut edes lakie­si­tys­tä ehdo­kas­a­set­te­lun päi­vä­mää­rän muut­ta­mi­ses­ta. Nyt oikeus­mi­nis­te­riö on palaut­ta­nut net­ti­si­vuil­laan van­hat päi­vä­mää­rät ehdo­kas­a­set­te­lun osalta.

  https://www.uusisuomi.fi/uutiset/uusi-hamminki-kuntavaaleista-nyt-oikeusministerio-viestii-lainvastaisesti/d85f1f02-8175–4d65-8e34-6c351eed10e8

  Tuos­sa on muka­vaa ajan­vie­tet­tä juris­teil­le poh­tia nyt, että miten laki­muu­tos edes teh­dään jäl­ki­kä­tei­ses­ti tilan­tees­sa, jos­sa ehdo­kas­a­set­te­lu päät­tyy 9.3.2021, jos osa ehdok­kais­ta on jo ilmoit­tau­nut, että ei ase­tu ehdok­kaak­si, mikä­li vaa­lit jär­jes­te­tään­kin kesä­kuus­sa. Asi­aa ei voi­ne teh­dä ehdo­kas­a­set­te­lun täy­den­nyk­se­nä, kos­ka täy­den­nys­ti­lan­tees­sa ehdok­kuut­ta ei voi perua, vaan edus­kun­nan pitä­nee perua ensin kun­nal­lis­vaa­lit, joi­den ehdo­kas­a­set­te­lu on jo päät­ty­nyt ennen kuin hal­li­tuk­sen esi­tys­tä edes anne­taan, ja päät­tää sit­ten uusien vaa­lien jär­jes­tä­mi­ses­tä. Sii­hen liit­ty­viä aika­tau­lu­ja puo­les­taan sää­te­lee kai­ke­ti kan­sain­vä­li­set sopi­muk­set. Vaa­li­la­kia ei saa­ne muut­taa hiu­kan ennen vaa­le­ja. Vii­me hal­li­tus­kau­del­la suun­ni­tel­tu­jen maa­kun­ta­vaa­lien osal­ta vir­ka­mie­het sanoi­vat, että lakien pitäi­si olla voi­mas­sa puo­li vuot­ta ennen vaa­le­ja, jot­ta vaa­lit ovat oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen mukaiset.

  Voi hyvin olla, että kun­nal­lis­vaa­li­fars­sis­sa käy niin, että jos vaa­le­ja läh­de­tään siir­tä­mään, kun­nal­lis­vaa­lit siir­ty­vät syk­syyn. Sekin on yhä mah­dol­lis­ta, että vaa­lien siir­toa ei teh­dä. Edus­kun­ta ei ole vie­lä sii­tä asias­ta päät­tä­nyt. Edus­kun­ta tekee pää­tök­sen­sä sen het­ki­sen par­haan tie­don valos­sa. Puo­lue­sih­tee­rien vii­me vii­kos­sa käy­tös­sä ollut tie­to on ollut eri­lais­ta kuin mitä edus­kun­nal­la tulee ole­maan käytössä.

 30. Hal­li­tuk­ses­sa on kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­ja ihmi­siä joi­den älys­sä ei ole mitään vikaa. Vää­ri­nym­mär­rys on seli­tyk­se­nä epätodennäköinen.

  Sen sijaan hal­li­tuk­ses­sa osa­taan kyl­lä las­kea että kun saa­daan käyt­töön val­mius­lain pykälä

  106 § Hal­lin­to­vi­ran­omais­ten vies­tin­tä poikkeusoloissa


  Väes­tön tie­don­saan­nin tur­vaa­mi­sek­si ja viran­omais­ten vies­tin­nän yhteen­so­vit­ta­mi­sek­si poik­keus­o­lois­sa val­tion­hal­lin­non vies­tin­nän väli­tön joh­to kuu­luu val­tio­neu­vos­ton kans­lial­le. Val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­sel­la voi­daan tar­vit­taes­sa perus­taa Val­tion viestintäkeskus.

  Val­tio­neu­vos­ton kans­lia ja Val­tion vies­tin­tä­kes­kus voi­vat antaa vies­tin­nän sisäl­töä kos­ke­via mää­räyk­siä val­tion­hal­lin­non viranomaisille.

  Edel­lä 3 §:n 1 ja 2 koh­das­sa tar­koi­te­tuis­sa poik­keus­o­lois­sa val­tio­neu­vos­ton kans­lia ja Val­tion vies­tin­tä­kes­kus voi­vat vel­voit­taa val­tio­neu­vos­ton alai­sen viran­omai­sen tai kun­nal­li­sen viran­omai­sen omas­sa vies­tin­näs­sään jul­kai­se­maan tie­tyn­si­säl­töi­sen vies­tin tai kiel­tää tie­tyn­si­säl­töi­sen vies­tin julkaisemisen.

  saa­daan yllä­pi­det­tyä ral­ly ’round the flag ‑ilmiö­tä juu­ri niin pit­kään ettei pelät­tyä perus­suo­ma­lais­ten kun­ta­jyt­kyä pää­se syn­ty­mään. Jos demo­kra­tia oli­si halut­tu huo­mioi­da, oli­si edes siir­ret­ty vaa­lit ker­ral­la alkusyk­syyn, mut­ta ei. Vii­me vuon­na Ruot­sin tar­tun­ta­huip­pu oli muu­ten kesä­kuun puo­len­vä­lin paikkeilla.

  Suo­ma­lai­sen demo­kra­tian syök­sy­kier­re koh­ti hyvien ihmis­ten dik­ta­tuu­ria näyt­tää siir­ty­vän aivan uusil­le kierroksille.

 31. Jat­ko­na vie­lä edel­li­seen. Veik­kaan, että vaa­li­lain muu­tos­esi­tys­tä ei saa­da hal­li­tuk­sen esi­tyk­se­nä ulos vie­lä täl­lä vii­kol­la. Tuos­sa on nyt sen ver­ran syvä juri­di­nen sot­ku set­vit­tä­vä­nä. Asia oli­si ollut help­po teh­dä vie­lä tois­sa vii­kol­la. Mut­ta kun ehdo­kas­a­set­te­lun päi­vä­mää­rä tulee vas­taan 9.3.2021, eikä muu­tet­tua lakia ole voi­mas­sa ennen sitä, on pää­dyt­ty Suo­mes­sa ennen­nä­ke­mät­tö­mään juri­di­seen vaa­li­sot­kuun. Täl­lä menol­la ehdo­kas­a­set­te­lu saa­te­taan ehtiä vah­vis­ta­ma­na­kin 18.3.2021 ennen kuin edus­kun­ta on käsi­tel­lyt laki­muu­tos­ta hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä, joka ei ole ollut vie­lä lausun­noil­la, ja jota ei edes vie­lä ole. Tuo asia menee edus­kun­nas­sa takuu­var­mas­ti perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan käsit­te­lyyn, ja saat­taa vaa­tia vähän enem­män­kin asian­tun­ti­ja­kuu­le­mis­ta ja valio­kun­tien paneu­tu­mis­ta — kos­ka sii­tä muo­dos­tu­nee ennak­ko­ta­paus Suo­mes­sa vaa­lien sään­tö­jen jäl­ki­kä­teis­ten muut­ta­mis­ten lail­li­sis­ta toteu­tus­pe­ri­aat­teis­ta, jon­ka yksi­tyis­koh­tiin vii­ta­taan jat­kos­sa­kin aina, jos joku halu­aa vaa­le­ja juu­ri ennen vaa­le­ja siir­tää tai muut­taa vaa­lien sään­tö­jä muil­ta osin sen jäl­keen, kun ehdo­kas­a­set­te­lu on jo päät­ty­nyt. Suo­men voi­mas­sa ole­vas­sa vaa­li­lain­sää­dän­nös­sä ei ole edes pykä­lää sii­tä, saa­ko vaa­lien sään­tö­jä muut­taa sen jäl­keen, kun ehdo­kas­a­set­te­lu on päättynyt.

  1. tuo­ta:
   Jat­ko­na vie­lä edel­li­seen. Veik­kaan, että vaa­li­lain muu­tos­esi­tys­tä ei saa­da hal­li­tuk­sen esi­tyk­se­nä ulos vie­lä täl­lä vii­kol­la. Tuos­sa on nyt sen ver­ran syvä juri­di­nen sot­ku set­vit­tä­vä­nä. Asia oli­si ollut help­po teh­dä vie­lä tois­sa vii­kol­la. Mut­ta kun ehdo­kas­a­set­te­lun päi­vä­mää­rä tulee vas­taan 9.3.2021, eikä muu­tet­tua lakia ole voi­mas­sa ennen sitä, on pää­dyt­ty Suo­mes­sa ennen­nä­ke­mät­tö­mään juri­di­seen vaa­li­sot­kuun. Täl­lä menol­la ehdo­kas­a­set­te­lu saa­te­taan ehtiä vah­vis­ta­ma­na­kin 18.3.2021 ennen kuin edus­kun­ta on käsi­tel­lyt laki­muu­tos­ta hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä, joka ei ole ollut vie­lä lausun­noil­la, ja jota ei edes vie­lä ole. Tuo asia menee edus­kun­nas­sa takuu­var­mas­ti perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan käsit­te­lyyn, ja saat­taa vaa­tia vähän enem­män­kin asian­tun­ti­ja­kuu­le­mis­ta ja valio­kun­tien paneu­tu­mis­ta – kos­ka sii­tä muo­dos­tu­nee ennak­ko­ta­paus Suo­mes­sa vaa­lien sään­tö­jen jäl­ki­kä­teis­ten muut­ta­mis­ten lail­li­sis­ta toteu­tus­pe­ri­aat­teis­ta, jon­ka yksi­tyis­koh­tiin vii­ta­taan jat­kos­sa­kin aina, jos joku halu­aa vaa­le­ja juu­ri ennen vaa­le­ja siir­tää tai muut­taa vaa­lien sään­tö­jä muil­ta osin sen jäl­keen, kun ehdo­kas­a­set­te­lu on jo päät­ty­nyt. Suo­men voi­mas­sa ole­vas­sa vaa­li­lain­sää­dän­nös­sä ei ole edes pykä­lää sii­tä, saa­ko vaa­lien sään­tö­jä muut­taa sen jäl­keen, kun ehdo­kas­a­set­te­lu on päättynyt.

   Hyvä point­ti. Aina­kaan ehdo­kas­a­set­te­lua ei pitäi­si alkaa uudes­taan avaa­maan, jo sii­tä­kin syys­tä että näyt­tää tosi pahal­ta, jos hal­li­tus­puo­lu­eet yksin­ker­tai­sel­la enem­mis­töl­lä päät­tä­vät ehdo­kas­lis­to­jen täydentämisistä.

   Toi­saal­ta perus­tus­la­ki vaa­tii, että yli 18-vuo­tiai­den pitää saa­da äänes­tää ja olla ehdol­la. Kah­den kuu­kau­den aika­na osa ihmi­sis­tä ehtii tul­la täy­si-ikäi­sek­si, joten perus­tus­lain nojal­la hei­dän pitää myös pys­tyä ole­maan ehdol­la kun­ta­vaa­leis­sa. Mitä jos ehdo­kas­lis­to­jen täy­den­tä­mi­nen sal­lit­tai­siin vain näi­den poik­keus­ten osal­ta? Sit­ten heräi­si kysy­mys ehdok­kai­den tasa-arvoisuudesta.

   Tämä ei ole juri­di­ses­ti niin help­po ras­ti kuin mil­tä pääl­le­päin näyttää.

   1. On myös ihmi­siä, jot­ka menet­tä­vät tulon­sa sil­lä het­kel­lä, kun hei­dän ehdok­kuu­ten­sa on jul­ki­nen. Hei­dät pois­tet­tiin ehdo­kas­lis­toil­ta ja lisä­tään taas tou­ko­kuus­sa. Tämän takia ehdo­kas­lis­to­ja on voi­ta­va täy­den­tää toukokuussa.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    On myös ihmi­siä, jot­ka menet­tä­vät tulon­sa sil­lä het­kel­lä, kun hei­dän ehdok­kuu­ten­sa on jul­ki­nen. Hei­dät pois­tet­tiin ehdo­kas­lis­toil­ta ja lisä­tään taas tou­ko­kuus­sa. Tämän takia ehdo­kas­lis­to­ja on voi­ta­va täy­den­tää toukokuussa.

    Nyt näyt­tää sil­tä, että hal­li­tus koit­taa saa­da annet­tua kui­ten­kin esi­tyk­sen­sä vie­lä täl­lä vii­kol­la, jol­loin saa­tet­tai­siin vält­tää ehdok­kai­den vah­vis­ta­mis­päi­vän 18.3.2021 jäl­keen tulos­sa ole­va sot­ku — jos laki ehtii voi­maan ennen 18.3.2021. Mut­ta kii­re tuos­sa tulee, eikä asian­tun­ti­joi­ta ehdi­tä juu­ri valio­kun­nis­sa kuul­la, jos täh­dä­tään sii­hen, että pre­si­dent­ti vah­vis­tai­si laki­muu­tok­set vii­meis­tään 17.3.2021 niin, ettei ehdok­kai­ta ehdi­tä vah­vis­taa 18.3.2021. Nime­no­maan moni­kos­sa, kos­ka on käy­nyt ilmi, että pelk­kä vaa­li­lain­sää­dän­nön muu­tos ei rii­tä, vaan tar­vi­taan ilmei­ses­ti myös muu­tos aina­kin kuntalakiinkin.

 32. Me äänes­tä­jät olem­me toi­vo­neet vaa­lien siir­tä­mis­tä. Niin teh­tiin ja se on hyvä. Ihan lois­ta­vaa, jos se samal­la leik­kai­si per­su­jen kan­na­tus­ta, mut­ta tus­kin­pa tekee, kun per­sut pyö­rit­tä­vät täs­tä heti salaliittoteorian.

  1. Krtek:
   Me äänes­tä­jät olem­me toi­vo­neet vaa­lien siir­tä­mis­tä. Niin teh­tiin ja se on hyvä. Ihan lois­ta­vaa, jos se samal­la leik­kai­si per­su­jen kan­na­tus­ta, mut­ta tus­kin­pa tekee, kun per­sut pyö­rit­tä­vät täs­tä heti salaliittoteorian.

   me äänes­tä­jä”. Siis sinä olet toivonut.
   Veik­kaan, että tämän toi­veen toteut­ta­mi­nen sataa nime­no­maan per­su­jen laa­riin. Ehkä se on sit­ten oikein, vaik­ka en kyl­lä haluai­si näh­dä hei­dän ääni­saa­liin kasvavan.

 33. Kuun­nel­tua­ni lisää tähän hank­kee­seen liit­ty­viä seli­tyk­siä, ja eri­tyi­ses­ti minis­te­ri Hen­riks­so­nin haas­tat­te­lun, pitää ehkä lisä­tä mah­dol­lis­ten ter­vey­sar­gu­ment­tien ja poliit­ti­sen tak­ti­koin­nin (gal­lup­ke­hi­tys, ehdo­kas­a­set­te­lu) jat­kok­si kol­mas­kin mah­dol­li­nen vah­va seli­tys­mal­li, hal­li­tuk­sen myö­häs­ty­mi­nen koro­na-ajan vaa­li­jär­jes­te­lyis­sä (esim. piden­net­ty ennak­ko­ää­nes­ty­sai­ka). Sitä ei ole help­po sanoa, mis­tä narus­ta mikä­kin puo­lue ja minis­te­ri on vedel­lyt, ja miten ovat tilan­teen ymmärtäneet.

 34. Oli­ko “vää­ri­nym­mär­rys” tarkoituksellista? 

  Alkaa usko suo­ma­lai­seen demo­kra­ti­aan järk­kyä. Tun­tuu sil­tä, että päät­tä­jät ja asian­tun­ti­jat pitäi­si vaih­taa, jot­ta asioi­ta voi­tai­siin tar­kas­tel­la objektiivisesit. 

  Onko suo­mel­le tul­lut noot­tia EU:lta sii­tä, että näy­täm­me huo­noa esi­merk­kiä, kun rajoi­tuk­sem­me ovat olleet kevyem­piä kuin isois­sa EU-mais­sa? Olem­me­ko esi­merk­ki, joka kysee­na­la­si­taa iso­jen EU-mai­den tomia, kun olem­me koh­tuul­li­sen vähil­lä rajoi­tuk­sil­la pääs­seet näin hyvään tilanteeseen?

 35. Yleen­sä, kun suu auke­aa niin elä­mä alkaa, mut­ta nyky­suo­mes­sa alkaa vain elämöinti.

  Pää­tös vaa­lien siir­toon perus­tui koko­nai­sar­vioon vaa­lien ajan tilan­tees­ta ja ter­vee­seen jär­keen. Onnek­si jär­ki voitti.

  En voi käsit­tää, ettei ris­ki­ryh­mien mah­dol­li­suu­del­la osal­lis­tua vaa­lei­hin äänes­tä­ji­nä ole teil­le kaik­kien alo­jen asian­tun­ti­joil­le ja jäl­ki­vii­sas­te­li­joil­le näkö­jään mitään merkitystä.

  Pää­tök­sen taus­ta-aineis­tot ovat kaik­kien luet­ta­vis­sa. Jos jak­sai­si viitsiä.

  1. Las­se Mati­lai­nen:

   Pää­tök­sen taus­ta-aineis­tot ovat kaik­kien luet­ta­vis­sa. Jos jak­sai­si viitsiä.

   Vaa­lien siir­ros­ta ei ole vie­lä pää­tet­ty. Edus­kun­ta päät­tää teh­dä niin — jos päät­tää. Eikä taus­ta-aineis­to­ja ole edus­kun­nan pää­tök­sen osal­ta vie­lä annet­tu, kun ei ole asias­ta ole­mas­sa vie­lä edes lakie­si­tys­tä edus­kun­nal­le. Vas­ta esi­tyk­ses­tä näkee, että mil­lä siir­toa viral­li­ses­ti perus­tel­laan. Puo­lue­sih­tee­rien kokouk­set eivät ole perus­tus­lain mukai­nen pää­tös­paik­ka vaa­lien siir­roil­le, vaan asias­ta päät­tää edus­kun­ta kansanedustajineen.

 36. Uusin kas­vu­pe­rio­di alkoi tam­mi­kuun puolivälissä.”

  Täl­löin ilmei­ses­ti myös tes­ti­mää­rät läh­ti­vät nousuuun. THL ilmoit­ti, että vuo­den­vaih­tee­seen ver­rat­tu­na tes­ti­mää­rä on kaksinkertaistunut.

  1. Ukko Y:
   ”Uusin kas­vu­pe­rio­di alkoi tam­mi­kuun puolivälissä.”

   Täl­löin ilmei­ses­ti myös tes­ti­mää­rät läh­ti­vät nousuuun. THL ilmoit­ti, että vuo­den­vaih­tee­seen ver­rat­tu­na tes­ti­mää­rä on kaksinkertaistunut.

   Tes­tei­hin ei men­nä eikä pääs­te­tä jos ei ole oireita/väitä ole­van oireita.

  2. Täl­löin ilmei­ses­ti myös tes­ti­mää­rät läh­ti­vät nousuuun. THL ilmoit­ti, että vuo­den­vaih­tee­seen ver­rat­tu­na tes­ti­mää­rä on kaksinkertaistunut. 

   Ei nyt sen­tään. Pikem­min­kin on niin, että vuo­den­vaih­tees­sa ja vähän aikaa sen jäl­keen tes­tat­tiin vähän, mut­ta hel­mi­kuun lop­pu­puo­lel­ta alkaen tes­taus­mää­rät ovat olleet suun­nil­leen samal­la tasol­la kuin koko jou­lu­kuun ennen joulunpyhiä.

   https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020–12-01..latest&country=~FIN&region=World&testsMetric=true&interval=smoothed&perCapita=true&smoothing=7&pickerMetric=location&pickerSort=asc

   Var­si­nai­ses­ti huo­les­tut­ta­va asia on posi­tii­vis­ten tes­ti­tu­los­ten osuus.

   https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020–12-01..latest&country=~FIN&region=World&positiveTestRate=true&interval=smoothed&perCapita=true&smoothing=7&pickerMetric=location&pickerSort=asc

 37. Onko nykyi­nen hal­li­tus mis­sään vai­hees­sa miet­ti­nyt, mil­tä tämä kaik­ki näyt­tää? Jos kaik­ki eivät sitä vie­lä näe, niin myö­hem­min ehkä näkevät. 

  Hall­li­tus­kau­den aika­na olim­me teke­mäs­sä seu­raa­via asiota. 

  - Sul­jim­me uuden­maan lää­nin rajat. 

  - Sul­jim­me ravin­to­lat ja baa­rit kaik­kial­la suo­mes­sa. Yksi ker­ta ei riit­tä­nyt, ja se oli kivaa, joten sul­jim­me ne vie­lä toi­sen kerran. 

  - Sul­jil­le lii­kun­ta­pai­kat ja pyrim­me vält­tä­mään ulkoi­lua ihmis­ten läheisyydessä.

  - Sul­jim­me koulut. 

  - Suo­sit­te­lim­me, ettei­vät ihmi­set matkustasi.

  - Pyrim­me sii­heb, että ihmi­set eivät näki­si toi­si­aan, ja että he naamioituisivat.

  - Sul­jim­me val­tion rajat. 

  - Pyrim­me vai­kut­ta­maan leh­dis­töön ja muu­hun medi­aan siten, että se suol­tai­si vain kau­hu­ku­via. (Se oli help­poa, sil­lä sitä leh­dis­tö itse­kin halusi, sil­lä sel­lai­sil­la uuti­sil­la sai klik­ke­jä enem­män kuin koskaan.) 

  - Saa­toim­me vai­kut­taa sii­hen, mitä viran­omai­set sai­vat sanoa ja mitä eivät.

  - Lope­tim­me poliit­ti­sen kes­ku­te­lun mil­tei kokonaan. 

  - Pyrim­me sii­hen, että lähei­siä ei sai­si käy­dä kat­so­mas­sa sairaalassa. 

  - Pelot­te­lim­me ulko­na­lii­ku­mis­kiel­lol­la, sil­lä se vai­kut­ti tehok­kaal­ta aseel­ta, ja siir­si huo­mion sivuun.

  - Kir­si­kak­si kakun pääl­le peruu­tim­me vaalit. 

  Nämä toi­met teim­me sik­si, että suo­ma­lais­ten yleis­kuol­lei­suu­des­sa ei ollut havait­ta­vis­sa mitään. Uskom­me kui­ten­kin demo­kra­ti­aan ja toi­vom­me, että kan­sa­lai­set äänes­tä­vät oikein!

  1. Ukko Y: Nämä toi­met teim­me sik­si, että suo­ma­lais­ten yleis­kuol­lei­suu­des­sa ei ollut havait­ta­vis­sa mitään. Uskom­me kui­ten­kin demo­kra­ti­aan ja toi­vom­me, että kan­sa­lai­set äänes­tä­vät oikein!

   Miten­kä­hän oli­si yli­kuol­lei­suu­del­le käy­nyt, jos mitään ei oli­si tehty? 

   Yli­kuol­lei­suus ei yli­pää­tän­sä ole ainoa tär­keä tilan­teen indi­kaat­to­ri. Itse asias­sa vie­lä tär­keäm­pää on seu­ra­ta ja enna­koi­da sai­raa­las­sa ja teho­hoi­dos­sa ole­vien mää­rän kehi­tys­tä, sil­lä jos ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­mä romah­taa, seu­rauk­set ovat vaka­vat. Sydän­koh­tauk­sia, aivo­hal­vauk­sia, akuut­te­ja leu­ke­mioi­ta, umpi­suo­len­tu­leh­duk­sia, tapa­tur­mia, kola­rei­ta jne tapah­tuu edel­leen koro­nas­ta riippumatta.

  2. Ukko Y:
   Onko nykyi­nen hal­li­tus mis­sään vai­hees­sa miet­ti­nyt, mil­tä tämä kaik­ki näyt­tää? Jos kaik­ki eivät sitä vie­lä näe, niin myö­hem­min ehkä näkevät.

   Hall­li­tus­kau­den aika­na olim­me teke­mäs­sä seu­raa­via asiota.

   Nämä toi­met teim­me sik­si, että suo­ma­lais­ten yleis­kuol­lei­suu­des­sa ei ollut havait­ta­vis­sa mitään. Uskom­me kui­ten­kin demo­kra­ti­aan ja toi­vom­me, että kan­sa­lai­set äänes­tä­vät oikein! 

   Olem­me samaa ihmis­la­jia kuin ruot­sa­lai­set ja poh­joi­si­ta­lia­lai­set. Kan­nat­ti ottaa opik­si heil­tä, mitä tapah­tuu jos tau­din anne­taan levi­tä lähes vapaas­ti lii­an pit­kään. Sii­tä voi­daan kes­kus­tel­la, oli­vat­ko toi­met oikei­ta, Supo ei tule visii­til­le mus­tal­la Volgalla.

  3. Eihän tuo nätil­tä näy­tä. 2 vuot­ta sit­ten tuol­lais­ta oli­si pidet­ty mel­koi­se­na ihmi­soi­keus­louk­kauk­se­na, jol­lais­ta ei oli­si osat­tu kuvi­tel­la voi­van tapah­tua län­si­mais­sa. Nyt ele­tään toi­sen­lai­ses­sa maa­il­mas­sa. Sul­jet­tu­na ei ole vain baa­rit, vaan myös mm. uima­hal­lit ja monet muut sisä­lii­kun­ta­pai­kat, joi­den aukio­loa vie­lä pari vuot­ta sit­ten pidet­tiin tär­keä­nä lii­kun­nan posi­tii­vi­sil­la kan­san­ter­vey­del­li­sil­lä vai­ku­tuk­sil­la. Nyt yli­pai­no kasvaa. 

   Kou­lu­jen etä­lii­kun­ta­tun­nit ovat yksi huvit­ta­vim­mis­ta asiois­ta, jos­ta vie­lä pari vuot­ta sit­ten oli­si saa­tu mon­ta sket­siä aikaan. Nyky­ään mm. etä­lii­kun­ta­tun­nit ovat todel­li­suut­ta. Toden­nä­köi­ses­ti aika moni oppi­las ei nii­den tun­tien aika­na liiku.

   Itseä­ni huo­les­tut­taa mm. pien­ten las­ten kehi­tys, jos nämä näke­vät aikui­sia kodin ulko­puo­lel­la lähin­nä vain mas­kit pääs­sä, eli eivät näe näi­den ilmei­tä. Tutuis­ta pik­ku­lap­sis­ta monet eivät ole pääs­seet leik­ki­mään per­heen ulko­puo­lis­ten las­ten kans­sa juu­ri­kaan vii­mei­seen vuo­teen, kun on ohjeis­tet­tu ole­maan vie­rai­le­mat­ta mis­sään, ja sul­jet­tu val­tion mää­räyk­sil­lä pien­ten las­ten ker­hot, jois­sa van­hem­mat ovat saa­neet olla muka­na. Lap­si­vai­ku­tuk­sis­ta ei ole tun­tu­nut olleen kukaan kiin­nos­tu­nut aina­kaan hal­li­tuk­sen esi­tys ‑nimi­sis­sä doku­men­teis­sa, jois­sa rajoi­tuk­sia on kehitelty.

 38. Min­kä takia ihmi­set tah­to­vat väen väki­sin men­nä huh­ti­kuun rän­tä- ja virus­sa­tees­sa äänes­tä­mään? Minus­ta kyl­lä on muka­vam­pi liik­kua kesä­kuus­sa vaik­ka pol­ku­pyö­räl­lä äänes­tä­mään. Edel­li­sel­lä ker­ral­la vaa­le­ja siir­ret­tiin puo­li vuot­ta ilman mitään jäke­vää syytä.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kesä­kuus­sa sato­ja­tu­han­sia ihmi­siä kesälomalla.

    Sil­loin on aikaa pereh­tyä asi­aan. Ja mat­kan var­rel­le var­mas­ti sat­tuu sopi­va ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka. Nume­ro vain kotoa läh­ties­sä mie­leen tai var­mis­tus netis­tä, niin äänes­tys onnis­tuu vaik­ka Utsjoella.

   2. Ja mat­kan var­rel­le var­mas­ti sat­tuu sopi­va ennakkoäänestyspaikka.

    Ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka. Niin kuinRoomasta?

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka. Niin kuinRoomasta?

    Min­kä vuo­den kesä­kuus­ta oikein puhu­taan, jos joku suo­ma­lai­nen aikoo olla Roo­mas­sa? En usko edes EU:n sisäi­sen mat­kus­ta­mi­sen avau­tu­van ennen kuin koko väes­tön roko­tus­kat­ta­vuus alkaa olla lau­ma­suo­jan edel­lyt­tä­mäl­lä tasol­la ja sitä se ei vie­lä ole kesä­kuus­sa. Lisäk­si Ita­lias­sa jyl­lää jo nyky­ro­kot­teil­le immuu­ni virus­mu­taa­tio, joka lupaa vie­lä huo­nom­paa tule­vai­suut­ta (ja ainoa kei­no vält­tää se vie­lä huo­nom­pi tule­vai­suus oli­si pis­tää rajoil­le pak­ko­ka­ran­tee­ni tai rajat kiin­ni, jol­loin loma­mat­kai­lu ulko­mail­le estyi­si sii­nä­kin tilanteessa).

    Toki jot­kut hardco­re-mat­kaa­jat ovat mat­kus­tel­leet läpi pan­de­mian, mut­ta he mat­kus­te­li­si­vat nor­maa­li­ti­lan­tees­sa­kin ympä­ri vuo­den, joten hei­dän osal­taan mah­dol­li­suus äänes­tää ei muutu.

   4. huo­les­tu­nut ja samal­la opti­mis­ti: Min­kä vuo­den kesä­kuus­ta oikein puhu­taan, jos joku suo­ma­lai­nen aikoo olla Roo­mas­sa? En usko edes EU:n sisäi­sen mat­kus­ta­mi­sen avau­tu­van ennen kuin koko väes­tön roko­tus­kat­ta­vuus alkaa olla lau­ma­suo­jan edel­lyt­tä­mäl­lä tasol­la ja sitä se ei vie­lä ole kesä­kuus­sa. Lisäk­si Ita­lias­sa jyl­lää jo nyky­ro­kot­teil­le immuu­ni virus­mu­taa­tio, joka lupaa vie­lä huo­nom­paa tule­vai­suut­ta (ja ainoa kei­no vält­tää se vie­lä huo­nom­pi tule­vai­suus oli­si pis­tää rajoil­le pak­ko­ka­ran­tee­ni tai rajat kiin­ni, jol­loin loma­mat­kai­lu ulko­mail­le estyi­si sii­nä­kin tilanteessa).

    Toki jot­kut hardco­re-mat­kaa­jat ovat mat­kus­tel­leet läpi pan­de­mian, mut­ta he mat­kus­te­li­si­vat nor­maa­li­ti­lan­tees­sa­kin ympä­ri vuo­den, joten hei­dän osal­taan mah­dol­li­suus äänes­tää ei muutu.

    Puhut­te mie­les­tä­ni lil­lu­kan­var­sis­ta, kun iso asia täs­sä on se, että hal­li­tus näkö­jään voi edus­kun­nan yksin­ker­tai­sen enem­mis­tön tuel­la teh­dä kun­ta­vaa­leil­le mitä haluaa.

    Sekä hyvän- että pahan­tah­toi­set dik­ta­tuu­rit lie­ne­vät aina siir­tä­neet vaa­le­ja hyvin perus­tein. Sik­si oli­si demo­kra­tian kan­nal­ta kes­keis­tä, että vaa­le­ja ei siir­ret­täi­si kuin pai­na­vis­ta ja lais­sa mai­ni­tuis­ta syis­tä, jot­ka eivät oli­si kovin hel­pos­ti sub­jek­tii­vi­ses­ti mää­ri­tel­tä­vis­sä. Sota­ti­la tulee esi­merk­ki­nä mieleen.

    Polii­tik­ko ei oli­si polii­tik­ko, jos hän ei tilan­teen tul­len las­kes­ke­li­si plus­sia ja mii­nuk­sia omal­ta kan­nal­taan. Esi­mer­kik­si Ant­ton Rönn­holm ker­toi perus­te­lui­naan, että kon­sen­sus­ta läh­det­tiin hake­maan, mut­ta kun sel­lais­ta ei ollut saa­vu­tet­ta­vis­sa, niin ei sitä kon­sen­sus­ta sit­ten tarvittukaan.

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kesä­kuus­sa sato­ja­tu­han­sia ihmi­siä kesälomalla.

    Uuden aika­tau­lueh­do­tuk­sen mukaan ennak­ko­ää­nes­tys alkaa jo tou­ko­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la, viik­koa ennen kou­lu­jen lop­pu­mis­ta. Tus­kin­pa vie­lä sil­loin on sato­ja­tu­han­sia suo­ma­lai­sia lomal­la, saa­ti sit­ten ulko­mail­la. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä mukaan lukien äänes­ty­sai­kaa on kol­me viik­koa, sen luu­li­si rit­tä­vän useimmille.

 39. Nyt tai­si käy­dä niin, että voi­mas­sao­le­van vaa­li­lain mukaan ehdo­kas­a­set­te­lu on päättynyt.

  Jos laki ei takau­tu­vas­ti muu­tu, niin mei­dän kau­pun­gis­sa voit vapaas­ti ja demo­kraat­ti­ses­ti vali­ta min­kä tahan­sa perus­suo­ma­lai­sen edus­ta­maan itseä­si. Niil­lä on täy­si lis­ta, joten val­tuus­to kyl­lä täyttyy.

  Joten­kin tulee mie­leen 40- luku…

 40. Ennak­ko­ää­nes­tys alkaa jo tou­ko­kuus­sa ja on vii­kon pidem­pi kuin normaalisti. 

  THL siis esit­ti, että tar­tun­to­jen mää­rä voi­si olla vaa­li­päi­vän tie­noil­la jotain välil­tä 2 600 – 11 000. Ihan mah­do­ton ske­naa­rio? Viros­sa tar­tun­nat alkoi­vat kas­vaa voi­mak­kaas­ti hel­mi­kuun alus­sa, nyt vii­si viik­koa tar­tun­to­ja on Suo­meen suh­teu­tet­tu­na nyt yli 4 000/päivä, ilmaan­tu­vuus­lu­ku oli eilen 1360. Kun tuo on kes­kiar­vo, niin jos­sain 5 000 asuk­kaan kun­nas­sa voi­si tar­tun­to­ja olla 200 ja altis­tu­nei­ta (karan­tee­nis­sa) 1 000. Ei sii­nä kun­nas­sa vaa­le­ja ihan nor­maa­lis­ti toi­mi­tet­tai­si, kun nois­sa pik­ku­kun­nis­sa on vir­kai­li­joi­den saan­ti nor­maa­lio­lois­sa­kin hankalaa. 

  Mik­si vaa­lien siir­tä­mi­nen on nyt niin kama­laa? Edel­li­set­kin vaa­lit 2017 oli­vat siir­re­tyt (syk­syl­tä 2016) ja nii­tä aiot­tiin lisäk­si siir­tää uudem­man ker­ran syk­syl­le 2017. Kaik­ki puo­lue­sih­tee­rit oli­vat sen siir­ron taka­na. Se tosin peruun­tui, kun
  maa­kun­ta­vaa­le­ja ei tullutkaan.

Vastaa käyttäjälle Rolle Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.