Jatkan kaupunkisuunnittelukysymysten seuraamista blogillani

Olin elämäni viimeises­sa kaupunkiym­päristölau­takun­nan kok­ouk­ses­sa pari viikkoa sit­ten. Tähän päät­tyi 12-vuoti­nen, oikeas­t­aan 16-vuoti­nen urani kaupunkisu­un­nit­telus­ta vas­taavas­sa lau­takun­nas­sa. Alka­vana vaa­likau­t­e­nani tehtäväni selvästi kevenevät.

Helsin­gin kehit­tämi­nen on edelleen into­hi­moni. Sik­si tulen täl­lä blogilla seu­raa­maan kaupunkiym­päristölau­takun­nan asioi­ta — myös kaupung­in­hal­li­tuk­sen asioi­ta ‑mut­ta en rapor­toi kaikesta vaan vain merkit­tävim­mistä ja min­ua eniten kiin­nos­tavista kysymyk­sistä tukeutuen kaikille avoimi­in esityslistoihin.

Ylen “uutinen” Sinnemäen rikosepäilystä oli likainen vaalitemppu

Ylen julkaise­ma ”uuti­nen” Sin­nemäen ”rikosepäilystä” oli mielestäni törkeä vaalitemp­pu, joka ei sovi Yleis­ra­di­olle. Kos­ka kyse on viisi vuot­ta van­has­ta tapah­tu­mas­ta, on vaikea pitää uutisen ajoit­tamista julka­istavak­si kak­si päivää ennen vaale­ja sat­tumana. Ajanko­h­ta oli niin aikainen, että se ehti vaikut­taa vaalei­hin, mut­ta niin myöhäi­nen, ettei täysin tuules­ta tem­mat­tua uutista ehdit­ty kumoa­maan. Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan tuon aikaise­na vara­puheen­jo­hta­jana tiedän suun­nilleen, miten asi­at menivät. Jos Yle sai jut­tuvi­h­jeen taitavasti ajoitet­tuna, uutisen sub­stanssi olisi pitänyt tes­ta­ta. Aiheesta uuti­soimises­sa ei ole mitään vikaa, mut­ta olisi pitänyt käyt­tää aikaa fak­to­jen tark­istamiseen.  Se kuu­luu laatu­jour­nal­is­mi­in. Poli­itikkoi­hin kohdis­te­taan rikosil­moituk­sia nyky­isin yht­enään ja poli­isin on ne kaik­ki tutkit­ta­va. Toimit­ta­jan pitäisi ymmärtää, ettei ilmoituk­sen kohteek­si olem­i­nen osoi­ta vielä syyl­listymistä mihinkään ja niin asia pitäisi myös yleisölle ker­toa. Jat­ka lukemista “Ylen “uuti­nen” Sin­nemäen rikosepäilystä oli likainen vaalitemppu”

Oden vaaliohjelma (11) Yksityiset palvelut

Olen vaa­likoneis­sa vas­tan­nut ole­vani osit­tain samaa mieltä siitä, että sosi­aali- ja ter­veyspalvelu­ja tulee ulkois­taa enem­män yksi­ty­is­ten tuot­tamik­si. Tässä poikkesin jonkin ver­ran puolueeni muista ehdokkai­ta. Täl­löin tarkoitin sosi­aali- ja ter­veyspalvelu­ja, en esimerkik­si peruskoulua.

Asia on mon­imutkainen ja sik­si tärkeä. Yritän ava­ta sitä lyhyesti. Jat­ka lukemista “Oden vaalio­hjel­ma (11) Yksi­tyiset palvelut”

Mihin tarvitsemme maakuntaveroa?

Kuvitelka­amme, että hyv­in­voin­tialueel­la kek­sitään, että mei­dän asukkaillepa tar­jo­taan muka­va mut­ta aika kallis lisä­palvelu, jot­ta meil­lä olisi kivaa ja päät­täjät suosit­tu­ja. Tarkastelka­amme kah­ta jär­jestelmää, kaavail­tua manku­miseen perus­tu­vaa rahoi­tusjär­jestelmää ja maakun­taveroon perus­tu­vaa rahoitusta.

  • Manku­misjär­jestelmä. Syksyä kohden men­täessä on selvää, että rahat lop­pu­vat. Siitä vain kir­je val­tio­val­lalle, että tilanne 0n kur­ja ja joudumme sulke­maan syn­nystys­sairaalat lop­pu­vuodek­si ja määräämään syn­nyt­täjät kotisyn­ny­tyk­seen, ellemme saa lisää rahaa. Lisää rahaa tulee tietysti, kos­ka kuole­via äite­jä ja lap­sia val­tio ei voi ottaa vas­tu­ulleen. Päät­täjät voivat elvis­tel­lä, että saati­in­pa tänne meille ylimääräistä val­tion rahaa ja kallis lisä­palvelu asukkaillemme.  Kansa hur­raa! Ensi vuon­na kek­sitään jokin toinen rahareikä.

Jat­ka lukemista “Mihin tarvit­semme maakuntaveroa?”

Oden vaaliohjelma (10) Helsinki tuottamaan markkinaehtoisia vuokra-asuntoja

Kun Jätkäsaa­reen raken­netaan 1 500 ARA-asun­toa ja kun näi­den vuokra alit­taa markki­navuokrata­son 500 eurol­la asun­toa kohden, ARA-asukkaiden saa­ma hyö­ty on vuodessa yhdek­sän miljoon­aa euroa. Posi­ti­iviseen diskrim­i­naa­tioon käytet­tävät rahat kohden­tu­vat minus­ta itse ongel­maan tehokkaammin.

Näitä raho­ja ei voi kuitenkaan ver­ra­ta. Vaik­ka ARA-asukkaat hyö­tyvät yhdek­sän miljoon­aa, kaupun­ki ei menetä tont­ti­t­u­loina yhdek­sää miljoon­aa vaan olen­nais­es­ti vähemmän.

Tämä tarkoit­taa, että kaupun­ki saa tont­tivuokria kovan rahan vuokra-asun­noista liian vähän. Miten näin voi olla, vaik­ka vuokrat kil­pailute­taan? Jat­ka lukemista “Oden vaalio­hjel­ma (10) Helsin­ki tuot­ta­maan markki­nae­htoisia vuokra-asuntoja”

Oden vaaliohjelma (9) Tonttimaan kiinteistöveroa on korotettava rutkasti

Palkkaan kohdis­tu­vat verot ovat myrkkyä kaupungeille, kos­ka kaupunkien idea on vai­h­dan­ta ja erot jar­rut­ta­vat tätä. Verol­lis­ten palvelu­jen kil­pail­i­jat ovat verot­tomat itsepa­lve­lut tai itse tekeminen.

Tämä yksi syy siihen, että kiin­teistövero on parem­pi tapa kerätä rahaa kaupunkien kassaan.

Toinen syy liit­tyy maapo­h­jan ansiot­tomaan arvon­nousu­un. Se, että ranta­tont­ti Kata­janokalla mak­saa 3 000€/m2 ja saman­lainen ranta­tont­ti Inkoos­sa vähem­män kuin sada­sosan tästä, johtuu tietysti siitä ympäril­lä olev­as­ta kaupungista eikä mis­tään sen ton­tin omi­naisu­ud­es­ta, joka olisi ton­tin omis­ta­jan ansiota.

Anglosak­sises­sa maail­mas­sa pide­tään luon­nol­lise­na verot­taa tont­ti­maan arvon­nousu kiin­teistöveron kaut­ta yhteiskun­nalle. Jos näin olisi tehty aina, kukaan ei esit­täisi siihen mitään muu­tos­ta.  Sil­loin tont­tien (ja asun­to­jen) hin­nat oli­si­vat halvem­pia ja vas­taavasti vuo­tu­inen asumiskus­tan­nus korkeampi. Asumiskus­tan­nuk­set yhteen­sä asun­non osto­hin­ta mukaan luet­tuna ei siitä nousisi, joskaan ei myöskään lask­isi. Vuokrille ei tapah­tu­isi mitään. Jat­ka lukemista “Oden vaalio­hjel­ma (9) Tont­ti­maan kiin­teistöveroa on korotet­ta­va rutkasti”

Oden vaaliohjelma (8) Miten uudistaa asumistukea?

Asum­istuen rakenne on peräisin ajal­ta, jol­loin maas­sa val­lit­si vuokrasään­nöste­ly. Sil­loin asun­toa ei valit­tu vaan se osoitet­ti­in. Yksi­ty­isiä vuokra-asun­to­ja oli vähän ja niitä sai lähin­nä suhteilla.

Tarpeek­si pien­i­t­u­loiselta asum­is­tu­ki kor­vaa vuokras­ta 80 % per­heen koos­ta ja asumiskun­nas­ta riip­pu­vaan mak­simivuokraan saakka.

Täy­den asum­istuen saa, jos brut­to­tu­lot tulot ovat korkein­taan työ­markki­nat­uen suu­ruiset. Sitä suurem­mat tulot pienen­tävät asum­is­tukea 33,6 %, mikä nos­taa efek­ti­ivisen mar­gin­aaliv­eron varsin korkeaksi.

Jos siis halu­aa muut­taa parem­paan ja sata euroa kuus­sa kalli­im­paan asun­toon, asum­is­tu­ki mak­saa ero­tuk­ses­ta 80 €. Tämä 80 % on aika paljon, mut­ta ennen asun­toa ei valit­tu, vaan otet­ti­in se, mikä saati­in. Ei tarvin­nut kan­nus­taa hal­paan asun­toon, kos­ka asun­toa ei saanut vali­ta. Mak­simivuokran ajatuk­se­na oli estää ylel­lisen asumisen tukeminen.

Tilanne on nyt vuokrasään­nöste­lyn lop­ut­tua aivan toinen. Vuokrata­so on nous­sut jyrkästi, mut­ta toisaal­ta on mis­tä vali­ta. Oikotiel­lä oli tänään 4 400 asun­toa vuokrat­ta­vana Helsingissä.

Asum­istuen hyväksymät enim­mäisvuokrat ovat Helsingis­sä niin paljon alle markki­navuokrien, että asum­is­tu­ki aut­taa pien­i­t­u­loista todel­lisu­udessa vain ARA-asun­nois­sa. Kun ker­ro­taan, mil­lä sum­mil­la asum­is­tu­ki tukee yksi­ty­isiä vuokranan­ta­jia, uno­hde­taan, että huo­mat­ta­va osa asum­istues­ta menee ARA-asunois­sa asuville.

Jos siis halu­aa muut­taa parem­paan ja kalli­im­paan asun­toon, joutuu käytän­nössä mak­samaan ero­tuk­sen kokon­aan itse. Läh­es kokon­aan itse joutuu mak­samaan myös ARA-asun­non ja yksi­tyisen vuokra-asun­non välillä.

Tyyp­illi­nen yksin asu­van vuokra ARA-asun­nos­ta on 450 €/kk. Se on kokon­aan asum­is­tu­keen oikeut­ta­va. Asum­is­tu­ki kor­vaa 360 euroa ja itse mak­set­tavak­si jää 90 euroa.

Korkein asum­istues­sa hyväksyt­tävä vuokra yksinäiselle ihmiselle Helsingis­sä on 521 €/kk ja asum­is­tu­ki on työ­markki­nat­uen saa­jal­la tai vähä­varaisel­la opiske­li­jal­la täl­löin 416,80 €. Näin halpo­ja asun­to­ja ei vapail­la markki­noil­la ole kuin soluasunnoissa.

Vapail­ta markki­noil­ta on vaikea löytää yksiötä alle 700 eurol­la kuus­sa. (Nyt se tosin onnis­tuu, kun korona on karkot­tanut opiske­li­jat Helsingistä, mut­ta tilanne ei ole pysyvä.)

Jos vuokra on 700 €, asum­is­tu­ki on 416,80 euroa, joten itse pitää mak­saa 283,20 euroa. Se veisi puo­let työ­markki­natukea saa­van tuloista, eikä riit­tävästi rahaa jäisi edes ruokaan.

Jot­ta työ­markki­nat­uen varas­sa ole­val­la olisi varaa asun­toon, hän tarvit­see sekä ARA-asunon että asum­istuen. Pelkästään toinen ei riitä.

Nyky­maail­mas­sa tuo 80 % hyväksyt­tävään vuokraan saak­ka on ihan pöhkö ja nol­la pros­ent­tia sen yli menevältä osalta on kohtuuton.

Kun opiske­li­jat siir­ret­ti­in yleisen asum­istuen piiri­in, solu­a­sun­to­jen suo­sio rom­ahti. Solu­a­sun­to on halvem­pi kuin oma yksiö, mut­ta väliäkös sil­lä, kun asum­is­tu­ki mak­saa ero­tuk­ses­ta 80 %.

Pienel­lä pal­ka­lla ei pysty markki­navuokraa Helsingis­sä mak­samaan, sil­lä vähänkin isom­pi palk­ka pienen­tää asumistukea.

Voidak­seen asua Helsingis­sä on pien­i­t­u­loisen joko saata­va ARA-asun­to tai täy­den­net­tävä asum­is­tukea toimeen­tu­lotues­ta. Kos­ka asum­is­tu­ki kor­vaa niin huonos­ti, lop­pu tulee toimeen­tu­lotues­ta. Kun yksinäisel­lä henkilöl­lä asum­is­tu­ki on korkein­taan 416,80 euroa, toimeen­tu­lotues­sa ote­taan täysimääräis­es­ti huomioon vuokrat aina 694 euroon saak­ka. Itse asi­as­sa erit­täin yleistä on kor­va­ta tätä suurem­piakin vuokria, kos­ka hal­paa vuokra-asun­toa ei pysty saa­maan. Tämä on aivan vihon­vi­imeinen asia, sil­lä toimeen­tu­lo­tu­ki on tukimuo­tona turmi­olli­nen. Jos joutuu siihen tur­vau­tu­maan, ei kan­na­ta tehdä työtä, kos­ka yli 80 % ansioista leikkau­tuu pois. Kymme­nen euron tun­tipalka­s­ta jää siis käteen alle kak­si euroa.

Tilanne on pieni­palkkaisen osalta huono, mut­ta ei aivan näin huono. Palka­s­ta jätetään otta­mat­ta huomioon 300 euroa, joten asum­is­tu­ki alkaa pienen­tua, kun palk­ka ylit­tää 1030 euroa. Se on helpot­tanut pieni­palkkaisten tilan­net­ta olen­nais­es­ti, tai siis korot­ti hei­dän asum­is­tukeaan sadal­la eurol­la. Pidän tätä hie­man omana ansio­n­ani. Esitimme suo­jaosaa Juhana Var­ti­aisen kanssa selvi­tyk­sessämme, jol­la pohdit­ti­in keino­ja paran­taa pieni­palkkaisten tilan­net­ta. (Lisää matalapalkkatyötä!)

Nyt kun vuokrasään­nöste­lyn päät­tymis­es­tä on kulunut neljän­nesvu­o­sisa­ta, olisi aika ottaa asia huomioon myös asumustuen rakenteessa.

Mitä siis pitäisi tehdä?

  • Asum­istuen hyväksymiä mak­simivuokria on korotet­ta­va olen­nais­es­ti, kos­ka ei ole järkevää, että toimeen­tu­lotues­ta tulee läh­es ruti­ini­no­mainen lisä sosi­aalietuuk­si­in ja kos­ka asum­is­tu­ki ei vas­taa tuke­na sitä, että onnis­tuu saa­maan itselleen ARA-asun­non. Asum­istuen mak­simivuokrat tulee nos­taa samalle tasolle toimeen­tu­lotuen kanssa. Se on siis yksin asu­val­la nyt 694 €/kk.
  • Asum­is­tu­ki voisi kor­va­ta johonkin järkevään rajaan saak­ka vuokran kokon­aan (tuloista riip­pu­val­la omavas­tu­u­o­su­udel­la vähen­net­tynä tietysti) ja sen yli menevältä osalta esimerkik­si 50 % ja jonkin korkeam­man rajan jäl­keen vaikka­pa vain 30 %
  • Hyväksyt­tävä mak­simivuokra voisi olla kalli­il­la alueel­la korkeampi kuin muual­la, kos­ka yksi asum­is­poli­ti­ikan tavoite on edis­tää sosi­aal­ista sekoit­tumista. Tämä voi herät­tää vasta­lau­sei­ta, mut­ta ei se sen kum­mallisem­paa ole kuin ARA-asun­to­jen rak­en­t­a­mi­nen kalli­isi­in kaupunginosiin.
  • Asum­istuen suo­jao­su­ut­ta voisi korot­taa 300 eurosta. Täl­lä tuet­taisi­in pieni­palkkaisia. On vähän outo tilanne, että työt­tömät pää­sevät asumaan Helsinki­in helpom­min kuin pieni­palkkaiset. Tämä on vai­h­toe­hoinen toimen­pide mak­simivuokrien korot­tamiselle. Jos suo­jao­su­ut­ta korote­taan, voidaan mak­samivuokria korot­taa vas­taavasti vähemmän.
  • Asum­istuen mak­satuk­ses­sa pitäisi ehkä muut­taa vas­tui­ta val­tion ja kun­nan välillä.

Oden vaaliohjelma (7) Tuki seinille vai asukkaille?

Huo­mau­tus: seu­raa­va tek­sti ei vas­taa Helsin­gin vihrei­den kan­taa asun­topoli­ti­ikas­sa. Vihreät kan­nat­ta­vat sosi­aalisen asun­to­tuotan­non lisäämistä.

Jos val­lit­se­va vuokrata­so on kansalaisen A tuloi­hin näh­den kohtu­u­ton, onko parem­pi mak­saa hänelle 300 euroa kuus­sa asum­is­tukea vai antaa kolme­sa­taa euroa kuus­sa halvem­pi ARA-asun­to. Kan­nat­taa lukea jut­tu lop­pu­un, kos­ka lopus­sa ker­ron, mik­si kysymyk­se­naset­telu ei ole oikein.

Asumistuen puolesta

Pref­er­enssien kun­nioi­tus. Asum­is­tuki­vai­h­toe­hdos­sa saa itse etsiä vuokra-asun­non mis­tä halu­aa. Jos halu­aa asun­non Merikadul­ta, asum­is­tu­ki ei siihen riitä, mut­ta eipä Merikadul­la ole myöskään yhtään ARA-asun­toa. ARA-asun­toi­hin on 23 000 hak­i­jaa ja niitä vapau­tuu vuosit­tain run­saat 3 000, joten on otet­ta­va se, mitä tarjotaan.

Luk­i­tus­vaiku­tus. ARA-asun­nos­ta ei kan­na­ta lähteä, vaik­ka työ­paik­ka siir­ty­isi kaupun­gin toiselle puolelle, ei ainakaan, jos on onnis­tunut saa­maan asun­non hyvältä asuinalueelta.

Tuen osum­i­nen oikein Asum­is­tu­ki on tulosi­don­nainen, joten suu­rit­u­loiset eivät voi sitä saa­da kuin lyhyen aikaa. Ara-asukkaista suu­rit­u­loisem­paan puoliskoon kuu­lu­via on yli viidennes. Vaik­ka alun perin ARA-asun­to­ja jae­taan koroste­tun sosi­aal­isin perustein, niistä ei tarvitse muut­taa pois, vaik­ka tulot nou­se­vat. Lakipykälät tun­te­va voi siirtää asun­non myös las­ten­sa nimi­in, mitä kaut­ta myös asun­to­ja val­uu yli­t­u­loisille. Jos ARA-asun­not olisi suun­nitel­tu aut­ta­maan pien­i­t­u­loisia, niiden vuokra riip­puisi tuloista.

Asum­is­tu­ki kohdis­tuu parem­min pien­i­t­u­loisille kuin ARA-Asun­to­jen tuot­ta­ma vuokrasäästö. Lähde: Essi Eero­la ja Tuuk­ka Saari­maa: Who ben­e­fits from pub­lic housing?

Tas­a­puolisu­us. Pelkän onnen turvin kahdes­ta samas­sa ase­mas­sa olev­as­ta toinen onnis­tuu saa­maan edullisen ARA-asun­non ja toinen ei. Asum­istuen sään­nöt ovat samat kaikille.

Seg­re­gaa­tion vält­tämi­nen. Ara-asun­not tuot­ta­vat taloko­htaista seg­re­gaa­tio­ta, kun pien­i­t­u­loisen asute­taan samoi­hin taloi­hin. Kaupun­ki on paljon miel­lyt­tävämpi, jos rikkaat ja köy­hät asu­vat samoissa rapuissa.

Jos eläisimme kuin 1930-luvul­la rikkaat ja köy­hät samoissa talois­sa, ja pitäisimme aivan törkeänä, jos joku, kut­su­taan hän­tä vaik­ka Nallek­si, menisi esit­tämään, että köy­hät pitää siirtää pois her­rasväen asut­tamista taloista omi­in kasarmei­hin­sa. Kun tämä on val­lit­se­va asianti­la, emme näe siinä mitään ihmeellistä.

Hie­man yllät­täen ARA-poli­tik­ka jyrken­tää seg­re­gaa­tio­ta myös kaupungi­nosien välil­lä, vaik­ka ARA-poli­ti­ikkaa on perustel­tu sil­lä, että Hekan asun­to­ja voidaan rak­en­taa myös hyväo­sais­ten asuinalueille.  Palaan tähän alempana.

Ara-asuntojen puolesta

Asun­to­ja huono-osaisim­mille. ARA-asun­toi­hin pääsee myös sel­l­ainen luot­toti­eton­sa menet­tänyt tai muuten yksi­tyisen vuokranan­ta­jan silmis­sä riski­a­sukas, joka ei saa asun­toa yksi­ty­isiltä vuokra­markki­noil­ta mitenkään.

Ei kan­nustin­loukkua. Ara-asun­to­jen huono kohden­tu­mi­nen pien­i­t­u­loisille tarkoit­taa toisaal­ta, ettei niis­sä ole saman­laista kan­nustin­loukkua kuin asum­istues­sa, joka piene­nee, kun tulot kasvavat.

Ei liho­ta välistävetäjiä. Kun Jätkäsaa­reen raken­netaan noin 1 500 ARA-asun­to­ja ja kun näi­den asun­to­jen vuokrat ovat noin 500 euroa kuus­sa alem­mat, ARA-asukkaiden koke­ma hyö­ty on noin yhdek­sän miljoon­aa euroa. Kaupun­ki ei kuitenkaan menetä ton­tin­vuokris­sa yhdek­sää miljoon­aa vaan paljon vähem­män. Mik­si kaupun­ki saa kovan rahan ton­teista liian vähän vuokraa lihot­taen näin välikäsiä, on oma lukun­sa. Tämän vuok­si esitänkin myöhem­mässä postauk­ses­sa, että kaupun­ki ryhtyy tar­joa­maan kovan rahan vuokra-asun­to­ja markkinoille.

ARA-asun­to­ja voidaan rak­en­taa myös kalli­ille asuinalueille. Moni pieni­palkkainen ja keski­t­u­loinen on ihme­tel­lyt, mik­si köy­hä työtön pääsee ARA-asun­toon alueelle, johon heil­lä ei ole mitään asi­aa. Ideana on tor­jua asuinaluei­den sosi­aal­ista eristäytymistä.

Jos ajat­telisimme ARA-asukkai­ta vain yksilöinä, täl­lainen onnekkaiden suosimi­nen olisi yhtä type­r­ää kuin arpoa sosi­aal­i­tukia. Jos Lah­tiselle tar­jo­taan edullista ARA-asun­toa Jätkäsaares­ta, olisiko väärin, jos hän ottaisi tuon 500 euroa puh­taana käteen, ja tyy­ty­isi asumaan jos­sain halvem­mal­la alueel­la? Jos tarkastelemme vain hänen tilan­net­taan, se olisi järkevä val­in­ta ja hänel­lä pitäisi olla siihen oikeus, mut­ta seg­re­gaa­tio­ta ajatellen se ei olisi oikein.

On kuitenkin todet­ta­va, että myös kaupungi­nosien tasol­la ARA-asun­not lisäävät eivätkä vähen­nä seg­re­gaa­tio­ta. VATT:n tutkioiden (siihen aikaan) Essi Eerolan ja Tuuk­ka Saari­maan tutkimuk­ses­sa tode­taan, että pien­i­t­u­loiset ovat ARA-kan­nas­sa keskit­tyneet paljon jyrkem­min pien­i­t­u­loisille alueille kuin pien­i­t­u­loiset asum­istuen turvin asu­vat, joi­ta on tasaisem­min eri­lai­sis­sa kaupunginosissa.

Saari­maan ja Essi Eerolan tulos on jo 10 vuot­ta van­ha. Sik­si se ei vält­tämät­tä pidä enää paikkaansa tai ainakin ero­tus on pienen­tynyt, sil­lä aiem­min ARA-asun­not keskitet­ti­in huono­tu­lois­t­en asuinalueille. Nyt niitä yritetään rak­en­taa yhtä paljon kaikkialle.

Ei kuitenkaan mikään estä sitä, että myös asum­is­tu­ki aut­taisi pien­i­t­u­loisia pääsemään kalli­ille asuinalueille. Sil­loin hyväksyt­tävien vuokrien pitää vai­hdel­la kaupungi­nosit­tain. Ei se sen kum­mallisem­paa ole kuin ARA-asun­to­jen rak­en­t­a­mi­nen kalli­ille asuinalueille. Samas­ta asi­as­ta siinä on kyse.

ARA-asun­to­jen rak­en­t­a­mi­nen kalli­ille asuinalueille tor­juu yksipuolis­es­ti rikkaiden asuinaluei­den syn­tyä, mut­ta ei yksipuolis­es­ti köy­hien asuinaluei­den syn­tyä. Sitä tor­juu toisaal­ta meneil­lään ole­va esikaupunkialuei­den renes­sanssi, erään­lainen kasvo­jen koho­tus, omis­tusasun­to­jen kaavoit­ta­mi­nen esimerkik­si Meri-Rasti­laan (jota Vasem­mis­toli­it­to tosin yrit­tää estää) ja koulu­jen posi­ti­ivi­nen diskrim­i­naa­tio eli pien­i­t­u­lois­t­en asuinaluei­den kouluille annetut suurem­mat määrära­hat.  Todet­takoon, että posi­ti­ivisen diskrim­i­naa­tion määrära­ha on 3,5 miljoon­aa euroa eli paljon vähem­män kuin on Jätkäsaaren ARA-asukkaiden saa­ma vuokraetu.

Olen poht­in­ut tätä asi­aa neljä vuot­ta sit­ten tässä kir­joituk­ses­sa

Vuokrien nousu?

Asum­is­tukea on syytet­ty vuokrien nos­tamis­es­ta. Tässä mon­en intu­itio pet­tää. Jos pien­i­t­u­loisille tehdään tilaa asun­tomarkki­noil­la mil­lä tavoin tahansa, muille jää vähem­män asun­to­ja kil­pail­tavak­si ja vuokrata­so nousee. Ara-poli­ti­ik­ka ei nos­tasi mui­ta vuokria, jos ne tuli­si­vat muiden asun­to­jen lisäk­si, mut­ta nyt ne kil­pail­e­vat samoista ton­teista muiden kanssa, eli ne syr­jäyt­tävät muu­ta asun­to­tuotan­toa. Itse asi­as­sa ARA-asun­not nos­ta­vat mui­ta vuokria vähän asum­is­tukea enem­män, kos­ka ARA-asun­not rak­en­tu­vat hitaam­min ja kos­ka niis­sä asu­taan väljemmin.

Asumistuki ei kuitenkaan toimi oikein

Jos asum­is­tu­ki olisi sel­l­ainen kuin sen pitäisi olla, sen käyt­tö johtaisi selvästi oikeu­den­mukaisem­paan ja parem­paa asun­toti­lanteeseen kuin ARA-asun­to­jen rakentaminen.

Mut­ta se ei ole sel­l­ainen kuin sen pitäisi. Asum­istuen sään­nöt ovat peräisin ajal­ta, jol­loin vuokria sään­nöstelti­in. Se hyväksyy sel­l­aisia vuokria, joi­ta on vain ARA-asun­nois­sa. Jos asuu ARA-asun­toa kalli­im­min, joutuu mak­samaan ero­tuk­sen itse. Tosin, jos asun­to on eri­tyisen pieni, sen hyväksyt­tävä vuokra voi ylit­tää jonkin ver­ran ARA-asun­to­jen vuokrata­son. Niin­pä asum­i­nen asum­istuen turvin vapail­la markki­noil­la on läh­es aina selvästi kalli­im­paa kuin asum­i­nen ARA-asun­nois­sa – eri­tyis­es­ti, kun merkit­tävä osa ARA-asun­nois­sa asu­vis­takin saa asumistukea.

Pien­i­t­u­loinen ei pysty elämään yksi­tyises­sa vuokra-asun­nos­sa asum­istuen varas­sa, vaan hän tarvit­see sen lisäk­si toimeen­tu­lo­tukea. Se on aivan vihon­vi­imeinen asianti­la, kos­ka toimeen­tu­lo­tu­ki tekee työn tekemisen kan­nat­ta­mat­tomak­si ja sul­kee tuen kohteena ole­van köyhyysansaan.

Kos­ka vuokrasään­nöste­lyn lop­pumis­es­ta on kulunut jo yli neljän­nesvu­o­sisa­ta, olisi ehkä aika jus­teer­a­ta asum­istuen sään­nöt vuokrasään­nöste­lyn jälkeiseen aikaan.

Sil­loin siitä tulisi selvästi järkevämpi asun­topoli­ti­ikan työkalu kuin ARA-asunnoista.

Nykysään­nöil­lä ARA-asun­not ovat tarpeel­lisia, elleivät suo­ras­taan vält­tämät­tömiä. Mut­ta huonoa asun­topoli­ti­ikkaa ne ovat.

Seu­raavas­sa postauk­ses­sa asum­istuen säännöistä.

Oden vaaliohjelma (6) Asuntopolitiikan kolme hiljaista tavoitetta

Ase­tan hyvälle asun­topoli­ti­ikalle kolme tavoitet­ta, jot­ka ohjaa­vat asun­topoli­it­tis­ten keino­jen käyttöä.

  • Se kun­nioit­taa ihmis­ten asumispreferenssejä.
  • Se ei tuo­ta lukitusvaikutusta
  • Se vält­tää seg­re­gaa­tio­ta mut­ta ei estä oma­leimaisia asuinalueita.

Pref­er­enssit

Kuvitelka­amme, että asun­non jako perus­tu­isi arvon­taan. Asuinkun­nan saa vali­ta, mut­ta ei kaupungi­nosaa. Tämä on tarkoitet­tu sel­ven­tämään peri­aatet­ta. En sen­tään väitä, että kukaan olisi arvon­taa esit­tänyt, vaik­ka olisi­han se var­ma keino ehkäistä seg­re­gaa­tio­ta. Tosin on sitä arvon­taakin esi­in­tynyt Helsin­gin asuntopolitiikassa.

Joidenkin kohdal­la arpali­pus­sa luk­isi Kallio. Jotkut himoit­se­vat asun­nos­ta Kallios­sa ja toisille alue on inhok­ki. Arvon­ta johtaisi siihen, että moni jou­tu­isi Kallioon vas­ten tah­toaan ja jotkut taas evät pää­sisi sinne, vaik­ka kiihkeästi halu­a­vat. Syn­ty­isi val­ta­va hyvinvointitappio.

Hyv­in­voin­ti­tap­pi­on suu­ru­u­den voisi päätel­lä siitä, mitä itse kukin olisi valmis mak­samaan asumis­es­ta Kallios­sa. Jotkut ovat valmi­ita mak­samaan kak­sios­ta Kallios­ta enem­män kuin omakoti­talosta Pak­i­las­sa — hin­noista päätellen jopa aika moni.  Jos Vir­ta­nen on valmis mak­samaan 300 000, mut­ta kak­sio meneekin Kallio­ta inhoavalle Lah­tiselle, joka mak­saisi siitä korkein­taan 100 000 euroa, syn­tyy 200 000 euron hyv­in­voin­ti­tap­pio. Tämä ei näy rahana, mut­ta se on yhtä suuri hyv­in­voin­nin mene­tys kuin olisi 200 000 euron turha meno.

Kallio on ehkä ääries­imerk­ki, mut­ta kyl­lä näitä asum­is­pref­er­enssien ero­ja on muitakin. Osa niistä riip­puu kaupungi­nosan luon­teesta kuten Kallion tapauk­ses­sa, osa taas sijain­nista. Mikä on toisen kannal­ta kaukana kaikesta, on toisen kannal­ta lähel­lä sitä, mikä hänen elämässään on tärkeätä.

Hyvä asun­topoli­tik­ka kun­nioit­taa asum­is­pref­er­ensse­jä. Sen tuot­ta­ma hyö­ty on rahas­sa mitat­tuna todel­la suuri.

Luk­i­tus­vaiku­tus

Luk­i­tus­vaiku­tus tarkoit­taa sitä, että asukas on sidot­tu asun­toon, vaik­ka per­heen koko kas­vaa tai piene­nee tai työ­paik­ka siir­tyy kaupun­gin vas­takkaiselle laidalle. Mitä herkem­min asun­toa vai­hde­taan olo­suhtei­den vai­htues­sa sitä parempi.

Val­tio­val­ta pitää luk­i­tus­vaiku­tuk­ses­ta. Se on säätänyt oikein asun­non vai­h­tamisveron, jota kut­sut­ti­in ennen leimaveroksi ja nyt varain­si­ir­toveroksi. Sen vaiku­tus ei ole aivan vähäi­nen. Jos eläkeläis­pariskun­ta asuu liian suures­sa asun­nos­sa ja vai­h­taa pienem­pään, joka on 20 % halvem­pi, hei­dän hyö­tyn­sä asun­non vai­h­dos­ta on tuot­to tuolle hin­nan erolle. Jos arvioimme tuo­ton vähän yläkant­ti­in kahdek­si pros­en­tik­si, varain­si­ir­tovero vie viiden vuo­den hyö­dyn. Ei siis kan­na­ta vai­h­taa pienem­pään vaan asua ylisu­ures­sa ja antaa per­il­lis­ten myöhem­min myy­dä asun­non. Kun eläkeläiset näin pakote­taan pysymään per­hea­sun­nois­saan, lap­siper­heet joutu­vat vas­taavasti sin­nit­telemään pienasunnoissa.

Luk­i­tus­vaiku­tuk­sel­la on merk­i­tys­tä ARA-asun­to­jen ja Hitas-asun­to­jen kohdalla.

Oma­leimaiset asuinalueet

Jos asukkaat olisi alun perin arvot­tu kaupungi­nosi­in ja joku Kallioon halun­nut olisi joutunut Pak­i­laan, hän ei olisi halun­nut enää Kallioon, kos­ka arvon­nan tulok­se­na Kallio ei olisi enää se Kallio, johon hän olisi halun­nut. Kallioon ei halu­ta sen arkkite­htu­urin eikä edes sijain­nin vaan ennen kaikkea sen takia, että siel­lä asuu saman­mielisiä ihmisiä.

Seg­re­gaa­tion tor­ju­misen nimis­sä ei pidä estää omaperäis­ten asuinaluei­den syn­tymistä. Euroopas­sa asti ihailti­in aikanaan Green­wich Vil­lagea, eikä puhut­tu mitään segregaatiosta.

Ei ole aivan yksinker­taista tor­jua seg­re­gaa­tio­ta ilman, että tul­laan samal­la tuhon­neek­si kaupungi­nosien henk­i­nen oma­leimaisu­us, mut­ta elämä on täyn­nä haasteita.

Ei ole hyvä sijoit­taa kaikkia ulko­maalaisia samoi­hin kaupungi­nosi­in niin, että siel­lä mis­sä on soma­lialaisia, on myös irak­i­laisia, mut­ta samas­ta maas­ta kotoisin ole­vien hakeu­tu­mi­nen tois­t­en­sa läheisyy­teen on luon­nol­lista. Maail­ma on täyn­nä chi­na­towne­ja ja hyvä niin.

Miten itse käyt­täy­ty­isimme? Kuvitelka­amme, että meitä olisi tuhat suo­ma­laista lähdössä pako­laisik­si Nairo­bi­in, sen jäl­keen, kun Jus­si Hal­la-ahos­ta on tul­lut kokoomuk­sen tuke­m­ana päämin­is­teri. Miten aset­tuisimme asumaan Nairo­bis­sa? Mah­dol­lisim­man hajalleen, ettei syn­ty­isi suo­ma­lais­ten ghet­toa vai tiivi­isti tur­vaa ja seu­raa toi­sis­tamme hakien? Ain­oa huono puoli lähekkäin asumises­sa olisi, että oppisimme huonom­min swahilia.

Raha­nar­voisia vaan ei rahas­sa mitattavia

Nämä kolme tavoitet­ta ovat ihmis­ten hyv­in­voin­nin kannal­ta hyvin arvokkai­ta – sato­jen miljoonien euro­jen arvoisia, vaik­ka ne eivät näykään mis­sään menoina tai tuloina. Sik­si ne hel­posti uno­htu­vat syrjään.

Oden vaaliohjelma (5) Ketkä pääsevät asumaan Helsinkiin?

Helsin­gin Sanomat on kir­joit­tanut viime aikoina asumisen korkeas­ta hin­nas­ta ja kysynyt poli­itikoil­ta, mitä sille pitäisi tehdä. Asialle on vaikea tehdä mitään muu­ta kuin rak­en­taa lisää asun­to­ja ja paljon.

Asumisen korkea hin­ta johtuu siitä, että Helsinki­in halu­aisi päästä asumaan enem­män ihmisiä kuin kaupunki­in mah­tuu. Vas­taavasti asum­i­nen on hal­paa siel­lä, mis­tä ihmiset pyrkivät muut­ta­maan pois. Tämä on asia, jota on vaikea muuk­si muuttaa.

On tietysti toinenkin mah­dol­lisu­us: tehdä Helsingistä huonom­pi paik­ka asua, jot­ta niin moni ei tänne halu­aisi ja asun­to­jen hin­nat lask­i­si­vat. Tämän mah­dol­lisu­u­den kuitenkin sivuutan.

On kol­maskin tapa. Muut kun­nat, eri­tyis­es­ti Espoo ja Van­taa, voisi­vat tehdä itses­tään houkut­tel­e­vam­man paikan asua. Olen kuitenkin ehdol­la kun­nal­lis­vaaleis­sa Helsingis­sä ja yritän antaa mah­dol­lisim­man vähän neu­vo­ja naapureillemme.

Asun­topoli­ti­ikalla voidaan vaikut­taa jol­lakin tavoin siihen, ketkä pää­sevät asumaan, kun kaik­ki eivät mahdu.

Jos mitään asun­topoli­ti­ikkaa ei olisi, asukkaat kar­sit­taisi­in hin­nal­la. Köy­hillä ei siis asi­aa, ja tulota­so Helsingis­sä nousisi kohis­ten. Tämä on yleinen ratkaisu maail­mal­la. Sen seu­rauk­se­na köy­hät ihmiset ja maa­han­muut­ta­jat asu­vat esimerkik­si Pari­i­sis­sa kaukana radan­var­silähiöis­sä ja varsi­nainen Pari­isi on ökyrikkaiden aluet­ta. Ei hyvä.

Vasem­mistop­uolueet ja työ­nan­ta­jat vaa­ti­vat lisää kohtu­uhin­taisia asun­to­ja. Jos raken­net­taisi­in pelkästään kohtu­uhin­taisia asun­to­ja, se ei tarkoit­taisi, että kaik­ki halukkaat pää­sivät Helsinki­in ja asum­i­nen olisi hal­paa. Päin vas­toin, jonot kas­vaisi­vat entistä pidem­mik­si. Tämän jäl­keen on olen­naista, miten ne onnekkaat val­i­taan, jot­ka asun­toi­hin pääsevät.

Edullisia asun­to­ja jaet­taes­sa voidaan käyt­tää joko jono­tus­ta tai tarve­hark­in­taa tai näi­den yhdistelmää.

Jono­tus on vihon­vi­imeinen vai­h­toe­hto, kos­ka kaupun­ki hal­vau­tuu, jos asun­toa tarvit­se­va joutuu jonot­ta­maan sitä vuosia. Tukhol­mas­sa jono­tu­sai­ka on tois­takym­men­tä vuot­ta. Tukhol­man pelas­tuk­se­na ovat pimeät markki­nat, jos­sa ihmiset vuokraa­vat suurel­la voitol­la eteen­päin edullisia vuokra-asuntojaan.

Hyvä asun­topoli­ti­ik­ka edel­lyt­tää, että osa asun­noista toteutetaan markki­nahin­tais­es­ti ja niihin pää­sevät ne, joil­la on niihin varaa, ja osa taval­la tai toisel­la kohtu­uhin­tais­es­ti niin, että niiden jakamises­sa suosi­taan pienituloisia.

Miten pitäisi pain­ot­taa kohtu­uhin­taisu­ut­ta ja markki­nae­htoisu­ut­ta? Täl­lä valin­nal­la on merk­i­tys­tä muuhunkin kuin asumiseen. Se vaikut­taa myös työ­paikko­jen sijoit­tumiseen, kos­ka työ­paikat pyrkivät sijoit­tumaan niin, että henkilökun­nal­la on niihin help­po pääsy.

Ennen kaikkea tuo val­in­ta kuitenkin vaikut­taa kun­nan tuloi­hin. Ole­mal­la asun­topoli­ti­ikas­saan koroste­tun sosi­aa­li­nen, kun­ta rau­nioit­taa oman talouten­sa. Lop­putu­lok­se­na on isom­mat ope­tus­ryh­mät kouluis­sa, huono ter­vey­den­huolto, huonot van­hus­ten palve­lut ja niin edelleen.  On ikävä asia, että kun­tia kan­nuste­taan näin valikoimaan asukkaitaan.

Eri­tyisen kum­mallise­na pidin sitä, että päämin­is­teri San­na Marin esit­ti, että kun­tia pitäisi palki­ta entistä voimakkaam­min hyvä­tu­lois­t­en suosimis­es­ta asun­topoli­ti­ikas­saan, mitä pääo­mavero­tu­lo­jen ohjaami­nen kun­nille olisi tarkoit­tanut samoin kuin kun­nal­lisveron muut­ta­mi­nen pro­gres­si­ivisek­si. Voi olla sitä mieltä, että vero­tuk­sen pro­gres­si­ivi­su­ut­ta pitää lisätä, mut­ta en ymmär­rä lainkaan päämin­is­terin halua palki­ta kun­tia entistä enem­män hyvä­tu­lois­t­en suosimis­es­ta asuntopolitiikassaan.

Pääkaupunkiseudun kun­nat ovat har­joit­ta­neet ide­ol­o­gis­es­ti pain­ot­tunut­ta asukkaiden valikoin­tia pitkään. Vuon­na 2018 vero­tu­lot asukas­ta kohden olivat:

Espoo         25 678 €
Helsin­ki       23 631 €
Kau­ni­ainen  38 973 €
Van­taa        20 614 €

Helsin­gin ei kan­na­ta olla tässä kil­pailus­sa ahne ja itsekäs, mut­ta ei myöskään hölmö. Sinän­sä Helsin­ki voi halutes­saan paran­taa suh­teel­lista ase­maansa hel­posti, joten naa­purikun­tien ei kan­na­ta haas­taa sitä tässä asiassa.

Kovin tyy­tyväi­nen ei voi olla nykyiseen asun­topoli­ti­ikkaan. Sen uhre­ja ovat ne pieni­palkkaiset, jot­ka eivät ole tarpeek­si pieni­palkkaisia saadak­seen ARA-asun­toa mut­ta eivät tarpeek­si suuri­palkkaisia pär­jätäk­seen vapail­la asun­tomarkki­noil­la. Helsingis­sä on tilaa rikkaille ja kaik­ista köy­him­mille, mut­ta ei pieni­palkkaisille, joi­ta työpäivän päät­teek­si pakkau­tuu suurin joukoin lähili­iken­teen juni­in matkatak­seen koti­in­sa jos­sain juna­matkan päässä.

Mik­si työ­nan­ta­jat kan­nata­vat sosi­aal­ista asun­to­tuotan­toa? Kos­ka tarvit­se­vat työvoimaa eivätkä halua mak­saa pieni­palkkaises­ta työstä enem­pää. Sosi­aa­li­nen asun­to­tuotan­to voidaan nähdä myös sub­ven­tiona huono­ja palkko­ja mak­sav­ille työnantajille.

Jatkoa seu­raa.