Kirsi Pihan ylläri

Suu­tu­tin lau­an­tai­na dema­rit täl­lä twiitilläni:

Kun kuu­lin, että @kirsipiha luo­puu ehdok­kuu­des­ta, oli sekun­nin ajan iloi­nen vih­rei­den vaa­li­voi­tos­ta, mut­ta sen jäl­keen kau­huis­sa­ni. Voi­tam­me var­maan­kin vaa­lit, mut­ta voim­me hävi­tä Hel­sin­gin mah­dol­li­sel­le sini­pu­na­nis­ka­rin­ta­mal­le. (pers+kok+sdp)

Olin muo­toil­lut sen perin huo­nos­ti, kos­ka dema­rit tul­kit­si­vat sen niin kuin tulkitsivat.

Halusin ker­toa vih­reil­le, ettei Hel­sin­gin kokoo­muk­sen per­suun­tu­mi­ses­ta kan­na­ta rie­mui­ta, vaik­ka se vähän paran­taa­kin mei­dän vaa­li­nä­ky­miäm­me. Se myös mer­kit­see, että vih­rei­den yhteis­työ­mah­dol­li­suu­det kokoo­muk­sen kans­sa heik­ke­ni­si­vät radikaalisti.

Pel­kä­sin myös, että tämä voi joh­taa van­han ase­ve­liak­se­lin paluuseen. Sil­lä on niin pit­kät perin­teet Hel­sin­gin kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa, ettei pel­ko ole tuu­les­ta tem­mat­tu. Minun sil­mis­sä­ni vih­rei­den kun­nal­lis­po­li­tii­kan ydin on pitää kokoo­mus ja dema­rit kau­ka­na toi­sis­taan. Ne ovat molem­mat yksi­nään ihan muka­via, mut­ta ovat heti pahan­teos­sa, kun pää­se­vät leik­ki­mään keskenään.

Vähään aikaan ase­ve­liak­se­lin kon­nuuk­sis­ta ei ole ollut pel­koa, kos­ka noil­la kah­del­la puo­lu­eel­la ei ole ollut enem­mis­töä kes­ke­nään, mut­ta enem­mis­tö syn­tyy, jos kokoo­mus hank­kiu­tuu nykyis­tä tii­viim­pään yhteis­työ­hön perus­suo­ma­lais­ten kans­sa. En kuvit­te­le mitään pysy­vää kol­men puo­lu­een liit­to­suh­det­ta, kos­ka sel­lai­nen oli­si mah­do­ton, mut­ta yksit­täi­sis­sä asia­ky­sy­myk­sis­sä voi käy­dä niin, että vih­reät löy­tä­vät itsen­sä vähem­mis­tös­tä. Eri­tyi­ses­ti ajat­te­len lii­ken­ne­po­li­tiik­kaa, jos­sa on men­ty kokoo­muk­sen kau­huk­si pal­jon jalankulku‑, jouk­ko­lii­ken­ne- ja fil­la­riys­tä­väl­li­sem­pään suun­taan. Ei se ole kaik­kia dema­rei­ta­kaan miel­lyt­tä­nyt. Voi hyvin­kin olla, että syn­tyy enem­mis­tö hää­tä­mään jalan­kul­ki­joi­ta ja eten­kin fil­la­rei­ta pois auto­jen tieltä.

Tämä ei kui­ten­kaan ollut pääs­ke­naa­rio­ni vaan se oli val­tuus­to­työs­ken­te­lyn pola­ri­soi­tu­mi­nen akse­lil­le oikeis­to vas­taan vih­reät ja vasem­mis­to. Mikäs hätä meil­lä sii­nä oli­si; mehän oli­sim­me osa tur­val­lis­ta enemmistöä?

Hätä oli­si Helsingillä.

Vih­reät ovat tämän vaa­li­kau­den aika­na teh­neet tapaus­koh­tai­ses­ti yhteis­työ­tä sekä vasem­mis­to­puo­luei­den että kokoo­muk­sen kans­sa – luku­mää­räi­ses­ti olem­me var­maan­kin äänes­tä­neet useam­min kokoo­mus­ta kuin vasem­mis­to­puo­luei­ta vas­taan. Kokoo­muk­sen kans­sa olem­me saa­neet voit­to­ja ja vasem­mis­to­puo­luei­den kans­sa tor­jun­ta­voit­to­ja. Tor­jun­ta­voi­tot­kin ovat tär­kei­tä, mut­ta vain voi­tot vie­vät kau­pun­kia eteenpäin.

Anni Sin­ne­mäen suu­ri saa­vu­tus on ollut Hel­sin­gin asun­to­tuo­tan­non liki tuplaa­mi­nen. Tähän on tul­lut pal­jon enem­män tukea kokoo­muk­sel­ta kuin vasem­mis­to­puo­lueil­ta, mut­ta ei täyt­tä tukea kokoomukseltakaan.

Ilmei­ses­ti tul­kit­sin kokoo­muk­sen säh­lin­gin väärin

Pek­ka Sau­ri kom­men­toi twiit­tiä­ni, että kan­nat­tai­si nuk­kua yön yli. Hän oli oikeas­sa jo sikä­li­kin, että olin ilmei­ses­ti tul­kin­nut kokoo­muk­sen tapah­tu­mat vää­rin. Luu­lin, että kokoo­muk­ses­sa oli tapah­tu­nut jokin kon­ser­va­tii­vi­sii­ven val­lan­kaap­paus, jon­ka takia Kir­si Piha ja Han­na Gul­lich­sen vetäy­tyi­vät ehdokkuudesta.

Seu­raa­va­na päi­vä­nä kokoo­muk­sen val­tuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­ja Daniel Sazo­nov luet­te­li, kei­den hän toi­voi­si har­kit­se­van por­mes­ta­rieh­dok­kuut­ta, eikä hän edes mai­nin­nut Wil­le Ryd­ma­nia, joka oli sen­tään saa­nut pii­ri­ko­kouk­ses­sa kol­man­nek­sen äänistä.

Kyse oli siis muus­ta. En usko, että somen öyhöt­tä­jät oli­vat sitä saa­neet aikaan, kos­ka piti Pihan tie­tää, mil­lais­ta somes­sa nykyi­sin on. Uskot­ta­vin seli­tys on, että mer­kit­tä­vä osa kokoo­muk­sen ehdok­kais­ta oli ilmais­sut, ettei aio tans­sia Pihan pil­lin mukaan ja tämä oli toden­nut, ettei voi­si onnis­tua pormestarina.

Mut­ta en voi tietää.

Kokoo­muk­sen libe­raa­le­ja ja kon­ser­va­tii­ve­ja on vai­kea yhdis­tää, mut­ta nyt yhdis­tä­väk­si teki­jäk­si on löy­ty­nyt raha. Kokoo­muk­sen pelas­ta­jak­si on nyt nos­tet­tu Eli­na Lepo­mä­ki ja Juha­na Var­tiai­nen, molem­mat var­teen otet­ta­via taloudenasiantuntijoita.

Olen hyvin iloi­nen, jos molem­mat otta­vat vah­van roo­lin kokoo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mäs­sä, kun­han Sin­ne­mäes­tä kui­ten­kin tulee por­mes­ta­ri. Molem­mat ajat­te­le­vat loo­gi­ses­ti. Uskon, että vih­rei­den kau­pun­ki­po­liit­ti­set lin­jauk­set saa­vat heil­tä usein tukea. He oli­si­vat iso täy­den­nys kokoo­muk­sen perin hei­ve­röi­seen pro mar­ket ‑sii­peen. Muu­ten­han kokoo­muk­ses­sa on enem­män pro busi­ness-ajat­te­lua, joka on lähes vas­ta­koh­ta pro mar­ket ‑ajat­te­lul­le. Aika hei­ve­röi­nen kun­nal­lis­po­liit­ti­nen koke­mus heil­lä kum­mal­la­kin kui­ten­kin on. Juha­na on istu­nut nel­jä vuot­ta val­tuus­to­ryh­mäs­sä, mut­ta val­tuus­tos­sa ei kun­nal­lis­po­li­tii­kan todel­li­suu­teen perehdytä.

Kokoo­muk­ses­sa on syy­tet­ty Kir­si Pihaa puo­lu­een vahin­goit­ta­mi­ses­ta. Jokin vas­tuu tapah­tu­nees­ta kai on niil­lä­kin, jot­ka savus­ti­vat hänet pois.

Kokoo­musää­nes­tä­jien pitäi­si pereh­tyä vaalijärjestelmäämme

Kokoo­mus on ollut tämän vaa­li­kau­den suu­ris­sa vai­keuk­sis­sa oman val­tuus­to­ryh­män­sä kans­sa, jos­sa on jos min­kä­lais­ta vipel­tä­jää. Syy­nä on Jan Vapaa­vuo­ren saa­ma jät­tä­mäi­nen ääni­mää­rä. Mel­kein kaik­ki kokoo­muk­sen val­ta­vir­ran äänet meni­vät Vapaa­vuo­rel­le. Hänen äänil­lään tuli vali­tuk­si suu­ri mää­rä ”sivu­vir­to­jen” val­tuu­tet­tu­ja samal­la, kun moni kes­kei­nen pelin­ra­ken­ta­ja puto­si, alkaen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jas­ta Tatu Rau­ha­mäes­tä. Ja moni muu.

Kos­ka kokoo­muk­sen heik­ko ryh­mä on ongel­ma myös muil­le ryh­mil­le, annan kokoo­muk­sen äänes­tä­jil­le tak­ti­sen neu­von. Por­mes­ta­rik­si ei vali­ta eni­ten ääniä saa­nut­ta ehdo­kas­ta vaan on sovit­tu, että vali­tuk­si tulee eni­ten ääniä saa­neen puo­lu­een por­mes­ta­rieh­do­kas. Täl­le riit­tää, että pää­see valtuutetuksi.

Täl­lai­sia ongel­mia kokoo­muk­sel­la on ollut ennen­kin. Esi­mer­kik­si sil­loin, kun Sau­li Nii­nis­tö sai edus­kun­ta­vaa­leis­sa 60 000 ääntä.

Aja­tel­laan, että puo­lu­een väki jakau­tuu rus­kea­tuk­kai­siin ja tum­ma­tuk­kai­siin. Rus­kea­tuk­kai­sil­la on enem­mis­tö ja nämä saa­vat por­mes­ta­rieh­dok­kaak­si rus­kea­tuk­kai­sen. Val­tao­sa rus­kea­tuk­kai­sis­ta äänes­tää por­mes­ta­rieh­do­kas­ta, joka tulee­kin vali­tuk­si suu­rel­la ääni­mää­räl­lä, mut­ta koko muu val­tuus­to­ryh­mä koos­tuu tum­ma­tuk­kai­sis­ta. Tämä on pysy­vä ongel­ma vaa­li­jär­jes­tel­mäs­säm­me. Sik­si kan­na­tan­kin siir­to­ää­ni­jär­jes­tel­mää. Se ei kui­ten­kaan ehdi näi­hin vaa­lei­hin, tus­kin seuraaviinkaan.

= = =

Muu­ten olen sitä miel­tä, että täs­sä häs­sä­käs­sä Eli­na Lepo­mä­ki kohen­si osak­kei­taan roi­mas­ti kokoo­muk­sen puheenjohtajapelissä.

43 vastausta artikkeliin “Kirsi Pihan ylläri”

 1. Joku voi­si kysyä miten espoo­lai­nen Eli­na Lepo­mä­ki voi olla ehdol­la Hel­sin­gis­sä. Tai Sipoos­sa asu­va Hjallis.

 2. Vähään aikaan ei ase­ve­liak­se­lin kon­nuuk­sis­ta ehkä ole ollut pel­koa, mut­ta kon­nuuk­sis­ta on kyl­lä pääs­ty osal­li­sek­si muil­la­kin akseleilla.

 3. Maa­kun­nis­ta kat­sot­tu­na näyt­tää por­mes­ta­ri­mal­lin tus­kai­lu omituiselta. 

  Eikö val­tuus­to­ryh­män pj Sazo­nov oli­si kaik­kein luon­te­vin valin­ta Kokoo­muk­sen por­mes­ta­rieh­dok­kaak­si? Onko vika por­mes­ta­ri­vaa­leis­sa vai mis­sä? Tar­vi­taan joku vetä­vä nimi, vaik­kei oli­si kovin mari­noi­tu kau­pun­ki­po­li­tii­kas­sa. Vai?

 4. Ei ole kenen­kään etu, että kau­pun­ki­lai­set hou­ku­tel­laan näky­vien por­mes­ta­rieh­dok­kai­den avul­la äänes­tä­mään vain kah­ta pää­eh­do­kas­ta. Tämän seu­rauk­se­na äänet kes­kit­ty­vät kah­del­le suu­rim­mal­le puo­lu­eel­le ja puo­luei­den sisäl­lä­kin muut ehdok­kaat tule­vat vali­tuk­si enem­män tai vähem­män sattumanvaraisesti.

  1. Por­mes­ta­ri­de­mo­kra­ti­aa:
   Ei ole kenen­kään etu, että kau­pun­ki­lai­set hou­ku­tel­laan näky­vien por­mes­ta­rieh­dok­kai­den avul­la äänes­tä­mään vain kah­ta pää­eh­do­kas­ta. Tämän seu­rauk­se­na äänet kes­kit­ty­vät kah­del­le suu­rim­mal­le puo­lu­eel­le ja puo­luei­den sisäl­lä­kin muut ehdok­kaat tule­vat vali­tuk­si enem­män tai vähem­män sattumanvaraisesti.

   Tämä on se koko ongel­man ydin. Vaik­ka kun­nal­lis­vaa­leis­sa vali­taan vain kun­nan asois­ta päät­tä­vät, niin Hel­sin­gin por­mes­ta­ril­la on aika pal­jon sanan­val­taa myös kun­ta­ra­jan ylit­tä­vis­sä asiois­sa. Esim eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa, maan­käy­tös­sä, sosi­aa­li­po­li­tii­kas­sa, maa­han­muut­to­asiois­sa, isois­sa lii­ken­ne­hank­keis­sa ym. Oikeas­taan kai­kes­sa muus­sa kuin ulko­po­li­tii­kas­sa, tai sekin on vie­lä näke­mät­tä. Por­mes­ta­ri­han edus­taa pää­kau­pun­kia joka on maan käyn­ti­kort­ti ulko­mai­hin päin. 

   Nyt kaik­ki nel­jä suu­rin­ta puo­luet­ta ovat onnis­tu­neet nimeä­mään aika­moi­sen kau­hu­ka­bi­ne­tin jois­ta yksi pää­see kuk­koi­le­maan nel­jäk­si vuo­dek­si. Nämä ovat tyy­pil­li­siä ope­ra­tii­vi­sel­la toi­min­nal­laan eli omien tuki­ryh­mien­sä “nyrk­kei­nä” mai­neen­sa hankkineita. 

   Ei voi edes ver­ra­ta sii­hen ett­tä pää­mi­nis­te­rik­si vali­taan edus­kun­ta­vaa­lien voit­ta­jan pj, kos­ka edus­kun­ta­puo­lueil­la on joten­kin sel­keät val­ta­kun­nan­po­liit­ti­set erot ja pää­mi­nis­te­rin tulee pys­tyä tul­la toi­meen eri aate­suun­tien­kin kans­sa, vaan Hel­sin­gin tapauk­ses­sa voi joku sel­lai­nen asia kuten joku len­to­kent­tä tai auto­laut­ta­sa­ta­ma tai tun­ne­li tai ratik­ka­sil­ta tai muu asia jota vas­tus­te­taan /kannatetaan popu­lis­ti­sin argu­men­tein, lopul­ta ram­paut­taa rele­van­tim­pien asioi­den käsit­te­lyn, tai päin­vas­toin val­ta­kun­taa kos­ke­via asioi­ta ovat aina­kin jot­kut ehdok­kaat alka­neet sot­kea Hel­sin­gin kun­nal­lis­vaa­liin. Muut kuin hel­sin­ki­lää­i­set eivät kui­ten­kaan saa äänestää. 

   Me eläm­me vai­kei­ta aiko­ja tämän koro­na-tilan­teen takia joten paras oli­si siir­tää vaa­lit muu­ta­mal­la kuu­kau­del­la, niin että kam­pan­join­ti voi­si sujua rau­hal­li­sem­min, ja että kaik­ki todel­la uskal­ta­vat äänes­tää, kos­ka sii­hen en usko että kai­ken maa­il­man jänis­housut perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nas­sa tms uskal­tai­si­vat antaa äänes­tyk­sen tapah­tua netissä.

 5. Minun­kin on vai­kea uskoa, että Ellun Kanat ‑vies­tin­tä­toi­mis­ton perus­ta­ja, omis­ta­ja ja vies­tin­tä­kon­sult­ti­na kai yhä toi­mi­va voi­si tul­la kovin yllä­te­tyk­si sii­nä, mil­lais­ta on nyky­ajan some-vies­tin­tä polii­tik­ko­ja koh­taan. Tuo on uskot­ta­vam­pi seli­tys, että hänel­le oli­si sel­vin­nyt, että ei saa vält­tä­mät­tä koko ryh­mää oman lin­jan­sa taak­se — vaan että jou­tui­si por­mes­ta­ri­na ehkä huo­mioi­maan alun­pe­rin olet­ta­maan­sa enem­män myös ryh­män näke­myk­set por­mes­ta­rin lin­jaa mää­rit­täes­sään. Voi olla, että Var­tiai­nen kyke­nee kokoa­maan rive­jä parem­min asial­li­sel­la talous­ar­gu­ment­ti­lii­mal­laan. Mitä vaa­lin tulok­siin tulee, nii­tä ei ole vie­lä käy­ty, eikä ehdok­kais­ta­kaan ole vie­lä var­muut­ta. Koro­na­kin saat­taa tuo­da muka­naan vie­lä omat yllä­tyk­sen­sä, jos moni viran­omais­kont­rol­lien puo­lus­ta­ja on omaeh­toi­ses­sa karan­tee­nis­sa pie­nen­kin nuhan joh­dos­ta, eikä tule äänes­tä­mään, kun taas rajoi­tuk­sis­ta vähem­män välit­tä­vät ehkä tule­vat vaa­li­uur­nil­le her­kem­min anta­maan äänen­sä. Van­hus­ten äänes­tys­pro­sent­ti voi jää­dä aiem­paa mata­lam­mak­si, mikä hyö­dyt­tää nii­tä puo­luei­ta, joi­den äänes­tä­jä­kun­nas­sa ei ole isoa osuut­ta vanhuksilla.

 6. Sin­ne­mäes­tä ei tule por­mes­ta­ria joten huo­let pois. Sau­ri ehkä keräi­si ääni­vyö­ryn kun onnis­tuu täy­del­li­ses­ti ole­maan mel­kein jokai­sel­le jotain ja samal­la ei mitään, mut­ta kun puo­lue halu­aa pakot­taa kan­sal­le Sin­ne­mäen, niin kokoo­mus voit­taa ja Sau­ria ei äänes­te­tä samaan mal­liin rivi­mie­he­nä. Mut­ta mitä sil­lä on väliä kun puo­let vih­reis­tä ehdok­kais­ta pitää Var­tiais­ta oppi-isä­nään ja kokoo­mus­ta koti­naan, jos siel­lä ei öyhö­tet­täi­si. Tehän sii­nä voi­tat­te joka tapauk­ses­sa. Van­hat vih­reät saa­vat sit­ten etsiä äänes­tet­tä­vää jos­tain muu­al­ta tai suo­ra­sel­käi­ses­ti tode­ta poli­tii­kan ole­van tur­haa tou­hua, joka ei täh­tää edes mihin­kään muu­tok­seen vaan val­lan luo­vut­ta­mi­seen pois kan­sa­lai­sil­ta yri­tyk­sil­le. Pelk­kää peliä löö­peis­sä ja uraoh­jus­ten len­to­ja. Demo­kra­ti­aa lei­ki­tään pari viik­koa ennen vaa­le­ja ja nii­den jäl­keen kato­aa poli­tiik­ka ja peli jat­kuu mitä type­rim­min tavoin. Poli­tii­kal­le kan­nat­taa antaa nis­ka­lau­kaus jät­tä­mäl­lä äänes­tä­mi­nen koko­naan, niin ei tar­vit­se sit­ten edes seu­ra­ta koko hom­maa ja höl­mö­nä odo­tel­la lupaus­ten lunastamista.

 7. Eli­na Maria Lepo­mä­ki (o.s. Val­to­nen, s. 23. loka­kuu­ta 1981 Hel­sin­ki)[ on seu­raa­va kokoo­muk­sen pj.
  Olis­ko vih­reäm­pi kuin Orpo ??

 8. Ei kai kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan tar­vit­se olla edes kun­nan­val­tuu­tet­tu. Ihan tur­haan te öyhö­tät­te näis­tä por­mes­ta­rieh­dok­kais­ta. Tuo peli vain sot­kee äänes­tä­jiä, joi­den teh­tä­vä on vain vali­ta val­tuu­te­tut. Muut teh­tä­vät sit­ten sovi­taan val­tuus­to­ryh­mien välillä.

 9. ELINA LEPOMÄKI PORMESTARIKSI
  Eli­na Lepo­mäel­tä tuli hyvä pää­tös muut­taa kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si Hel­sin­kiin. Täs­sä on nyt por­mes­ta­rieh­do­kas, joka voi vie­dä kokoo­muk­sen voit­toon Hesas­sa. Hie­no vaa­li­kir­joi­tus­kin jo valmiina.

  On odo­tet­ta­vis­sa, että vaa­leis­sa Lepo­mä­ki saa Hel­sin­gin kor­keim­man ääni­mää­rän. Jos kokoo­mus valit­si­si por­mes­ta­rieh­dok­kaak­seen Juha­na Var­tiai­sen, oli­si tilan­ne vähin­tään­kin kiusal­li­nen. Kun­ta­la­ki ei sinän­sä tun­ne vaa­lis­sa por­mes­ta­rieh­dok­kai­ta (eikä kysees­sä ole suo­ra por­mes­ta­ri­vaa­li kuten mie­les­tä­ni pitäi­si olla). Niin­pä por­mes­ta­rieh­do­kas voi­daan nime­tä vaik­ka uuden val­tuus­ton ensim­mäi­ses­sä kokouk­ses­sa kesä­kuus­sa. Vaa­lei­hin voi­si toki men­nä ilman nimet­tyä ehdo­kas­ta (tai vaik­ka kah­del­la ehdok­kaal­la), mut­ta useis­ta eri syis­tä ei täs­sä ole järkeä.

  Siis­pä Orpo & Hel­sin­gin kokoo­muk­sen pii­ri: Eli­na Lepo­mä­ki pormestariehdokkaaksi!

 10. Ei kai ole sel­vää että nime­no­maan kokoo­muk­sen vih­reä lai­ta kär­si Vapaa­vuo­ren lii­an suu­res­ta ääni­mää­räs­tä? Nyky­ään on unoh­det­tu mut­ta Vapaa­vuo­ren yli­suu­ri ääni­mää­rä joh­tui osit­tain sii­tä että Vapaa­vuo­ri teki Hel­sin­gin vaa­lis­ta samal­la kan­sa­nää­nes­tyk­sen suur­mos­kei­jas­ta. Sii­nä kan­ta oli sel­vä, Sin­ne­mä­ki oli­si sal­li­nut suur­mos­kei­jan ja Vapaa­vuo­ri lupa­si että suur­mos­kei­jaa ei tule. Sil­lä perus­teel­la Vapaa­vuo­ri saat­toi vie­dä esi­mer­kik­si Ryd­ma­nin kan­nat­ta­jien ääniä

  Ehdo­tus siir­to­ää­nis­tä on joka tapauk­ses­sa hyvä niin­kuin mikä tahan­sa joka lisää äänes­tä­jien tosia­sial­lis­ta vaikutusmahdollisuutta.

  1. Sin­ne­mä­ki oli­si sal­li­nut suur­mos­kei­jan ja Vapaa­vuo­ri lupa­si että suur­mos­kei­jaa ei tule. 

   Mis­tä­hän trol­li­teh­taas­ta tuo­kin on? Ehdo­tuk­sen sii­tä, ettei tont­tia vara­ta suur­mos­kei­jal­le teki Sinnemäki.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Mis­tä­hän trol­li­teh­taas­ta tuo­kin on? Ehdo­tuk­sen sii­tä, ettei tont­tia vara­ta suur­mos­kei­jal­le teki Sinnemäki. 

    2017 maa­lis­kuus­sa, eli ennen vaa­le­ja, tilan­ne oli tämä:

    https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005121024.html

    https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/1448573

    Sit­ten jou­lu­kuus­sa, 8 kuu­kaut­ta vaa­lien jäl­keen, tilan­ne päät­tyi tähän:

    https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005487767.html

    Eli Sin­ne­mä­ki puhui hank­kees­ta posi­tii­vi­ses­ti ennen vaa­le­ja, mut­ta sit­ten jou­lu­kuus­sa pal­jon vaa­lien jäl­keen, ei anta­nut han­keen ede­tä kun oli käy­nyt ilmi epä­sel­vyyk­siä rahoitussuunnitelmissa.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Mis­tä­hän trol­li­teh­taas­ta tuo­kin on? Ehdo­tuk­sen sii­tä, ettei tont­tia vara­ta suur­mos­kei­jal­le teki Sinnemäki.

    Esi­mer­kik­si
    Ilta-Sano­mat 9.3.2017

    Hel­sin­gin por­mes­ta­rieh­dok­kaat Anni Sin­ne­mä­ki (vihr) ja Jan Vapaa­vuo­ri (kok) oli­vat ISTV:n kaksintaistelussa.

    Por­mes­ta­rieh­dok­kai­den mie­li­pi­teet jakau­tui­vat sel­keäs­ti, kun ylei­sös­tä esi­tet­tiin kysy­mys Hel­sin­kiin kaa­vail­lus­ta suurmoskeijasta.

    Vapaa­vuo­ri vas­tus­taa, Sin­ne­mä­ki ei näe suur­mos­kei­jal­le suu­ria esteitä.”

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Mis­tä­hän trol­li­teh­taas­ta tuo­kin on? Ehdo­tuk­sen sii­tä, ettei tont­tia vara­ta suur­mos­kei­jal­le teki Sinnemäki. 

    Sin­ne­mäel­lä oli sama ongel­ma Vapaa­vuo­ren vie­rel­lä suur­mos­kei­ja-asias­sa mitä Kokoo­muk­sel­la oli­si Per­su­jen vie­res­sä samas­sa jutussa.

    Vaik­ka min­kä teet, toi­sek­si jäät.

   4. Hesa­ri, Ilta-sano­mat ja Ilta­leh­ti oli­vat ne “trol­li­teh­taat”. Saat­tai­sin äänes­tää Vih­rei­tä, jos asiat oli­si mie­tit­ty laa­duk­kaas­ti ja moni­puo­li­ses­ti, niin että niis­tä muo­dos­tuu sel­keä kan­ta ja että polii­tik­ko myös sen kan­tan­sa ker­too roh­keas­ti. Täl­läis­tä popu­lis­mia ei esiin­ny pel­käs­tään Vih­reis­sä. Esim. Mal­min kent­tä oli tapaus, jos­sa moni polii­tik­ko ei oikein osan­nut muo­dos­taa kan­taan­sa mitä pitäi­si teh­dä ja kun lopul­ta sai­vat sen muo­dos­tet­tua, eivät uskal­ta­neet sitä kan­taan­sa oikein suo­raan sanoa.

 11. Hei voi­sit­te­ko vih­reät saa­da tuon oman hak­ka­rai­sen­ne — Iiris Suo­me­lan — kuriin. Ihan­ko haluat­te että tei­hin suh­tau­du­taan kuin per­sui­hin. Olen seu­ran­nut mie­len­kiin­nol­la tätä blo­gia mut­ta nyt men­nyt maku. Ihan tosi. Minä­kin toi­min kokoo­muk­sen äänes­tä­jä­nä yhdis­tyk­ses­sä jos­sa puo­let on vih­rei­tä itse. Pitää­kö minun ero­ta kos­ka vih­reät pitä­vät mei­tä spi­taa­li­si­na? Yhdis­tyk­sen vih­reät­kin ovat yks­tyi­ses­ti sano­neet että on Suo­me­lan per­su­mai­set jutut kuvottavia.

  Älä lai­ta kom­ment­tia julkiseksi. 

  Per­sut­kin sen­tään ovat heit­tä­neet sen pahim­man pel­len koko­naan ulos. Mik­sei Vihreät.

  Tai­taa jää­dä tois­tai­sek­si tähän.

  1. Juk­ka Aaku­la:
   Hei voi­sit­te­ko vih­reät saa­da tuon oman hak­ka­rai­sen­ne – Iiris Suo­me­lan – kuriin. Ihan­ko haluat­te että tei­hin suh­tau­du­taan kuin per­sui­hin. Olen seu­ran­nut mie­len­kiin­nol­la tätä blo­gia mut­ta nyt men­nyt maku. Ihan tosi. Minä­kin toi­min kokoo­muk­sen äänes­tä­jä­nä yhdis­tyk­ses­sä jos­sa puo­let on vih­rei­tä itse. Pitää­kö minun ero­ta kos­ka vih­reät pitä­vät mei­tä spi­taa­li­si­na? Yhdis­tyk­sen vih­reät­kin ovat yks­tyi­ses­ti sano­neet että on Suo­me­lan per­su­mai­set jutut kuvottavia.

   Älä lai­ta kom­ment­tia julkiseksi. 

   Per­sut­kin sen­tään ovat heit­tä­neet sen pahim­man pel­len koko­naan ulos. Mik­sei Vihreät.

   Tai­taa jää­dä tois­tai­sek­si tähän.

   Luke­mal­la pelk­kiä ilta­päi­vä­leh­tien otsi­koi­ta voi kehit­tää aika voi­mak­kai­ta luu­lo­ja vähän kai­kes­ta. Kan­nat­taa lukea myös se jut­tu, se on huo­mat­ta­vas­ti maltillisempi.

   Ihmet­te­len mik­sei Suo­me­lal­la ole oikeut­ta ker­toa jou­tu­neen­sa ahdis­te­lun koh­teek­si — tosin tätä seik­kaa­han sinä et jut­tua luke­mat­ta edes tiennyt.

   1. Joni Pel­ko­nen: Luke­mal­la pelk­kiä ilta­päi­vä­leh­tien otsi­koi­ta voi kehit­tää aika voi­mak­kai­ta luu­lo­ja vähän kai­kes­ta. Kan­nat­taa lukea myös se jut­tu, se on huo­mat­ta­vas­ti maltillisempi.

    Ihmet­te­len mik­sei Suo­me­lal­la ole oikeut­ta ker­toa jou­tu­neen­sa ahdis­te­lun koh­teek­si – tosin tätä seik­kaa­han sinä et jut­tua luke­mat­ta edes tiennyt.

    No ker­ro sit­ten mis­sä se jut­tu on luettavissa.
    Jos on kyse todel­li­ses­ta ahdis­te­lus­ta ts toi­seen tart­tu­mi­ses­ta fyy­si­ses­ti tai tör­keäs­tä vih­jai­lus­ta tai hal­ven­ta­vas­ta kie­len­käy­tös­tä tai vai­noa­mi­ses­ta niin ne asiat hoi­de­taan yleen­sä jon­kun edus­kun­nan kurin­pi­to­me­net­te­lyn tai vii­me tilas­sa polii­sin avul­la. Onko hoidettu?

  2. Juk­ka Aaku­la:
   Hei voi­sit­te­ko vih­reät saa­da tuon oman hak­ka­rai­sen­ne – Iiris Suo­me­lan – kuriin. Ihan­ko haluat­te että tei­hin suh­tau­du­taan kuin per­sui­hin. Olen seu­ran­nut mie­len­kiin­nol­la tätä blo­gia mut­ta nyt men­nyt maku. Ihan tosi. Minä­kin toi­min kokoo­muk­sen äänes­tä­jä­nä yhdis­tyk­ses­sä jos­sa puo­let on vih­rei­tä itse. Pitää­kö minun ero­ta kos­ka vih­reät pitä­vät mei­tä spi­taa­li­si­na? Yhdis­tyk­sen vih­reät­kin ovat yks­tyi­ses­ti sano­neet että on Suo­me­lan per­su­mai­set jutut kuvottavia.

   Älä lai­ta kom­ment­tia julkiseksi. 

   Per­sut­kin sen­tään ovat heit­tä­neet sen pahim­man pel­len koko­naan ulos. Mik­sei Vihreät.

   Tai­taa jää­dä tois­tai­sek­si tähän.

   Joka puo­lu­eel­la on omat ääri­pöl­jän­sä, ja äänes­tä­jän näkö­kul­mas­ta ko vouh­kaa­jia ei mis­sään nimes­sä saa vai­en­taa tai pii­lot­taa jul­ki­suu­del­ta. Puo­luei­den erot tule­vat par­hai­ten esiin ver­taa­mal­la Iirik­siä Hos­ko­siin, Hak­ka­rai­siin, Räsä­siin ja Lepo­mä­kiin sun mui­hin.. Tur­tiai­nen on oikeas­taan jo vähän eri tapaus saa­tu­aan oikeas­ti ken­kää eli hän edus­taa enää lähin­nä itseään.

 12. Onnek­si ei meil­lä Espoos­sa ole por­mes­ta­rin vir­kaa. Ei tar­vit­se aja­tel­la sitä että on pak­ko äänes­tää sitä tai tätä puo­luet­ta jot­ta ei kukaan “kau­hu­ka­bi­ne­tin” por­mes­ta­rieh­do­kas pää­se valtaan.

 13. OS: “Pek­ka Sau­ri kom­men­toi twiit­tiä­ni, että kan­nat­tai­si nuk­kua yön yli. Hän oli oikeas­sa jo sikä­li­kin, että olin ilmei­ses­ti tul­kin­nut kokoo­muk­sen tapah­tu­mat vää­rin. Luu­lin, että kokoo­muk­ses­sa oli tapah­tu­nut jokin kon­ser­va­tii­vi­sii­ven val­lan­kaap­paus, jon­ka takia Kir­si Piha ja Han­na Gul­lich­sen vetäy­tyi­vät ehdokkuudesta.”

  Sau­ri oli kyl­lä ihan oikeas­sa. Oli­han tuo twiit­ti nyt jun­nu­mais­ta höntyilyä.
  Itse olen äänes­tä­nyt aina kai­kis­sa vaa­leis­sa vih­rei­tä (vaik­ka ydin­voi­man kate­go­ri­nen vas­tus­tus on ollut vir­he jon­ka seu­rauk­se­na tuhan­net ihmi­set ovat kuol­leet tur­haan kivi­hii­len aiheut­ta­miin ilman­saas­tei­siin). Täs­tä huo­li­mat­ta en näe Sin­ne­mäes­sä tai Nasi­ma Raz­my­aris­sa por­mes­ta­riai­nes­ta. Joh­ta­jan kun on pak­ko kye­tä esiin­ty­mään ja arti­ku­loi­maan sel­keäs­ti, var­mas­ti ja uskottavasti.

  Piha oli­si voi­nut olla hyvä por­mes­ta­ri. Nyt kun sekoo­mus saa rivit taas kasaan, ovat he vie­lä vah­vem­pia kuin Pihan ehdok­kuu­den aika­na. Juha­na Var­tiai­nen on poten­ti­aa­li­nen por­mes­ta­ri ja kun vie­lä toi­nen jär­ki­po­lii­tik­ko Eli­na Lepo­mä­ki aset­tuu kun­nal­lis­vaa­lieh­dok­kaak­si, on kokoo­mus taas taas nous­sut ojas­ta tän­ne tol­kun ihmis­ten pariin.

  1. Juha­na Var­tiai­nen on poten­ti­aa­li­nen por­mes­ta­ri ja kun vie­lä toi­nen jär­ki­po­lii­tik­ko Eli­na Lepo­mä­ki aset­tuu kun­nal­lis­vaa­lieh­dok­kaak­si, on kokoo­mus taas taas nous­sut ojas­ta tän­ne tol­kun ihmis­ten pariin.

   Orpo on lii­an lah­na ja Var­tiai­nen lii­an muka­va saa­dak­seen sii­vo­tuk­si some­son­tiai­set kokoo­muk­ses­ta. Some­son­tiais­ten saas­tut­ta­ma kokoo­mus ei ole vaih­toeh­to tol­kun ihmi­sel­le, vaik­ka por­mes­ta­ri-ehdo­kas oli­si tol­kul­li­nen Vartiainen.

 14. Rus­kea­tuk­kai­suuson­gel­ma ei ole pysy­vä ongel­ma vaa­li­jär­jes­tel­mäs­säm­me, vaan se tuli koros­te­tus­ti esiin vas­ta nel­jä vuot­ta sit­ten tämän por­mes­ta­riöy­hö­tyk­sen myö­tä. Ja nyt sit­ten pitäi­si ruve­ta kehit­te­le­mään jotain siirtoäänijärjestelmiä.

 15. Vai että jär­ki­po­lii­tik­ko. Lepo­mäes­tä tulee minul­le saman­lai­set kyl­mät autis­ti­vi­bat kuin Hal­la-Ahos­ta. Täl­lai­siin ver­rat­tu­na “tek­no­kraat­ti” on hellittelysana.

  1. Niin­pä, seu­raa­van hal­li­tuk­sen voi­ma­kak­sik­ko voi hyvin olla: pää­mi­nis­te­ri Hal­la-Aho — val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Lepo­mä­ki. Saa­tai­siin Suo­men Sisu hen­kis­tä maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa ja Aja­tus­pa­ja Libe­ra — hen­kis­tä talous­po­li­tiik­kaa. Kyl­mää kyy­tiä luvassa!

 16. KUNTAVAALIT TAPAHTUVAT TOTUUDEN JÄLKEISESSÄ MAAILMASSA

  His­to­rial­li­ses­sa kat­san­nos­sa on sel­vää, että Suo­mi on nyt siir­ty­nyt täy­sin uuteen todel­li­suu­teen, joka joh­taa yhteis­kun­tam­me krii­siy­ty­mi­seen sen kai­kis­sa osissa. 

  Juu­ri­syy­nä tähän on se, että olem­me siir­ty­neet TOTUUDEN JÄLKEISEEN MAAILMAAN, jos­sa totuu­dek­si väi­tet­tyä fak­taa poh­dit­taes­sa päin­vas­tai­nen mie­li­pi­de pitää ottaa huo­mioon samal­la painoarvolla. 

  Tämä kehi­tys alkoi 50-luvul­la, kun USAn tupak­ka­teol­li­suus aloit­ti tais­te­lun sel­lai­sia tut­ki­mus­tu­lo­ki­sa vas­taan, joi­den mukaan tupa­kan­polt­to aiheut­taa syö­pää. Se rahoit­ti vuo­si­kym­me­nien ajan pseu­do-tut­ki­muk­sia, jois­sa pää­dyt­tiin tie­ten­kin päin­vas­tai­siin tuloksiin. 

  Sit­ten samaan ide­aan tart­tui­vat 70-luvun rans­ka­lai­set vasem­mis­to­lai­set post­mo­der­nis­tit, mm. Der­ri­da, Lacan ja Latour. He väit­ti­vät, että totuut­ta ei ole, vaan kaik­ki onkin vain ”sosi­aa­li­sia kon­struk­te­ja”, ja rupe­si­vat käyt­tä­mään tätä asee­na oikeis­toa vastaan.

  Samaa jat­koi­vat myö­hem­min suu­ret öljy-yhtiöt, jot­ka halusi­vat kiis­tää öljy­teol­li­suu­den aiheut­ta­mat ympä­ris­tö­va­hin­got ja nyt­tem­min tämän idean kaap­pa­si­vat USAn oikeis­to ja trumppilaiset.

  Suo­mes­sa totuu­den jäl­kei­nen maa­il­ma näyt­täy­tyy näin:

  1) Poliit­ti­nen eliit­tim­me, mediam­me ja ay-lii­ke ovat hukan­neet moraa­li­sen kom­pas­sin­sa ja kon­tak­tin reaalimaailmaan.
  2) Kiel­täy­dy­tään tun­nus­ta­mas­sa sitä, että talou­tem­me on aja­mas­sa täyt­tä vauh­tia karil­le ja ulko­puo­li­seen holhoukseen.
  3) Kiel­täy­dy­tään usko­nas­ta ”oikea­ta tie­det­tä” / fysii­kan lake­ja, esi­mer­kik­si puun vuo­si-lus­toi­hin perus­tu­vaa ilmas­to­tut­ki­mus­ta. Sen sijaan usko­taan IPCCn vir­heel­li­siin ilmastomalleihin.
  4) Suo­mi on hylän­nyt nuo­ri­son­sa työt­tö­myys­kur­juu­teen ja nuo­ri­so on hylän­nyt Suo­men. Kan­sain­vä­lis­ty­nyt nuo­ri­som­me on pal­jol­ti irron­nut todel­li­suu­des­ta ja hakee tar­koi­tus­ta elä­mäl­leen eri­lai­sis­ta some-hei­mois­ta, esim. CO2-uskon­nos­ta, jon­ka mukaan ilmas­to pyö­rii ihmi­sen navan ympärillä.
  5) Ikä­vis­tä tosi­asiois­ta kiel­täy­dy­tään puhumasta:
  — kori­na-krii­sin olois­sa ei voi jär­jes­tää uskot­ta­via kuntavaaleja
  — 500 000 ihmi­sen massatyöttömyys
  — maa­il­man jäy­kin työ­lain­sää­dän­tö, jos­sa pää­tök­set teke­vät maas­ta jo pois­tu­neet suu­ry­ri­tyk­set ja Hal­ka­nie­men vero­pa­ra­tii­sis­ta toi­mi­va ay-liike
  — tur­val­li­suus­ti­lan­teem­me mer­kit­tä­vä heikkeneminen
  — jär­kyt­tä­vän kor­kea kokonaisveroasteemme
  — Suo­men mark­ki­noil­le hyök­kää­vät voro­pa­ra­tii­seis­ta glo­baa­lit suu­ryh­tiöt, jot­ka vie­vät kau­pat suo­ma­lai­sil­ta yli­ve­ro­te­tuil­ta yrityksiltä
  — par­haat yri­tyk­set ja osaa­jat läh­te­vät maasta
  — käyt­tö­kel­vo­ton perustuslakimme
  6) Suo­mes­ta ei näy­tä löy­ty­vän päte­vää ja Suo­men etua aja­vaa kriisijohtajaa.

  1. Sep­po Korp­poo: 4) Suo­mi on hylän­nyt nuo­ri­son­sa työt­tö­myys­kur­juu­teen ja nuo­ri­so on hylän­nyt Suo­men. Kan­sain­vä­lis­ty­nyt nuo­ri­som­me on pal­jol­ti irron­nut todel­li­suu­des­ta ja hakee tar­koi­tus­ta elä­mäl­leen eri­lai­sis­ta some-hei­mois­ta, esim. CO2-uskon­nos­ta, jon­ka mukaan ilmas­to pyö­rii ihmi­sen navan ympärillä.

   Suo­men nuorison/nuorten aikuis­ten jou­kos­sa on mui­ta­kin ala­kult­tuu­re­ja. Osa ei ole kiin­nos­tu­nut mis­tään kan­sain­vä­lis­ty­mi­ses­tä eikä ympä­ris­tö­asiois­ta vaan some­kuplia esiiin­tyy em lisäk­si myös seu­raa­van kar­kean jaon mukaan:
   — tois­tu­vil­la ulko­maan­mat­koil­la, ravin­to­lois­sa syö­mi­sel­lä, ker­ta­käyt­tö­vaat­teil­la ja lukui­sil­la deit­ti­suh­teil­la kehus­ke­le­vat muo­ti-ilmiöi­den orjat, jot­ka pyr­ki­vät seu­ra­pii­rei­hin asu­mal­la pik­ku­yk­siöis­sä käve­ly­mat­kan pääs­sä hie­nos­ton suo­si­mis­ta spin­ning-rai­teis­ta ja hotellibaareista
   — uusal­kio­lai­set nur­mi­jär­vi-ilmiön lap­set, joil­la pitää olla heh­taa­re­ja tilaa koi­ril­le, hevo­sil­le, ankoil­le, autoil­le, mön­ki­jöil­le, tram­po­lii­neil­le, teras­seil­le, pizza­uu­nil­le, savusau­noil­le, kyl­py­tyn­ny­reil­le, bän­di­la­val­le ja koti­pa­ni­mol­le kos­ka kau­pun­ki on saas­tai­nen ja syn­ti­nen ja kaik­ki pitää löy­tyä kotoa
   — insi­nöö­ri-bis­nes­nör­tit jot­ka peri­aat­tees­sa tie­tä­vät jotain ilmas­to­muu­tok­ses­ta mut­ta eivät halua oman muka­vuu­ten­sa menet­tä­mi­sen pelos­sa teh­dä muu­ta kuin rahaa osaa­mi­sel­laan, brän­dää­vät kivo­ja jut­tu­ja jot­ka uppoa­vat kuin sima
   — moot­to­ri­pyö­ris­tä, autois­ta, vii­nas­ta, rock­musii­kis­ta, kamp­pai­lu-urhei­lus­ta, sek­su­aa­li­ses­ta alis­ta­mi­ses­ta naut­ti­vat, ja mikä­li siir­ryt­ty kovem­piin ainei­siin, kaup­po­jen ryös­tä­mi­sel­lä, ulko­puo­lis­ten pahoin­pi­te­lyl­lä ja jopa tap­pa­mi­sel­la elävät

  2. Sep­po Korp­poo:
   KUNTAVAALIT TAPAHTUVAT TOTUUDEN JÄLKEISESSÄ MAAILMASSA

   His­to­rial­li­ses­sa kat­san­nos­sa on sel­vää, että Suo­mi on nyt siir­ty­nyt täy­sin uuteen todel­li­suu­teen, joka joh­taa yhteis­kun­tam­me krii­siy­ty­mi­seen sen kai­kis­sa osissa. 

   Juu­ri­syy­nä tähän on se, että olem­me siir­ty­neet TOTUUDEN JÄLKEISEEN MAAILMAAN, jos­sa totuu­dek­si väi­tet­tyä fak­taa poh­dit­taes­sa päin­vas­tai­nen mie­li­pi­de pitää ottaa huo­mioon samal­la painoarvolla. 

   Tämä kehi­tys alkoi 50-luvul­la, kun USAn tupak­ka­teol­li­suus aloit­ti tais­te­lun sel­lai­sia tut­ki­mus­tu­lo­ki­sa vas­taan, joi­den mukaan tupa­kan­polt­to aiheut­taa syö­pää. Se rahoit­ti vuo­si­kym­me­nien ajan pseu­do-tut­ki­muk­sia, jois­sa pää­dyt­tiin tie­ten­kin päin­vas­tai­siin tuloksiin. 

   Sit­ten samaan ide­aan tart­tui­vat 70-luvun rans­ka­lai­set vasem­mis­to­lai­set post­mo­der­nis­tit, mm. Der­ri­da, Lacan ja Latour. He väit­ti­vät, että totuut­ta ei ole, vaan kaik­ki onkin vain ”sosi­aa­li­sia kon­struk­te­ja”, ja rupe­si­vat käyt­tä­mään tätä asee­na oikeis­toa vastaan.

   Samaa jat­koi­vat myö­hem­min suu­ret öljy-yhtiöt, jot­ka halusi­vat kiis­tää öljy­teol­li­suu­den aiheut­ta­mat ympä­ris­tö­va­hin­got ja nyt­tem­min tämän idean kaap­pa­si­vat USAn oikeis­to ja trumppilaiset.

   Suo­mes­sa totuu­den jäl­kei­nen maa­il­ma näyt­täy­tyy näin:

   1)Poliittinen eliit­tim­me, mediam­me ja ay-lii­ke ovat hukan­neet moraa­li­sen kom­pas­sin­sa ja kon­tak­tin reaalimaailmaan.
   2)Kieltäydytään tun­nus­ta­mas­sa sitä, että talou­tem­me on aja­mas­sa täyt­tä vauh­tia karil­le ja ulko­puo­li­seen holhoukseen.
   3)Kieltäydytään usko­nas­ta ”oikea­ta tie­det­tä” /fysiikan lake­ja, esi­mer­kik­si puun vuo­si-lus­toi­hin perus­tu­vaa ilmas­to­tut­ki­mus­ta. Sen sijaan usko­taan IPCCn vir­heel­li­siin ilmastomalleihin.
   4)Suomi on hylän­nyt nuo­ri­son­sa työt­tö­myys­kur­juu­teen ja nuo­ri­so on hylän­nyt Suo­men. Kan­sain­vä­lis­ty­nyt nuo­ri­som­me on pal­jol­ti irron­nut todel­li­suu­des­ta ja hakee tar­koi­tus­ta elä­mäl­leen eri­lai­sis­ta some-hei­mois­ta, esim. CO2-uskon­nos­ta, jon­ka mukaan ilmas­to pyö­rii ihmi­sen navan ympärillä.
   5)Ikävistä tosi­asiois­ta kiel­täy­dy­tään puhumasta:
   –kori­na-krii­sin olois­sa ei voi jär­jes­tää uskot­ta­via kuntavaaleja
   –500 000 ihmi­sen massatyöttömyys
   –maa­il­man jäy­kin työ­lain­sää­dän­tö, jos­sa pää­tök­set teke­vät maas­ta jo pois­tu­neet suu­ry­ri­tyk­set ja Hal­ka­nie­men vero­pa­ra­tii­sis­ta toi­mi­va ay-liike
   –tur­val­li­suus­ti­lan­teem­me mer­kit­tä­vä heikkeneminen
   –jär­kyt­tä­vän kor­kea kokonaisveroasteemme
   –Suo­men mark­ki­noil­le hyök­kää­vät voro­pa­ra­tii­seis­ta glo­baa­lit suu­ryh­tiöt, jot­ka vie­vät kau­pat suo­ma­lai­sil­ta yli­ve­ro­te­tuil­ta yrityksiltä
   –par­haat yri­tyk­set ja osaa­jat läh­te­vät maasta
   –käyt­tö­kel­vo­ton perustuslakimme
   6)Suomesta ei näy­tä löy­ty­vän päte­vää ja Suo­men etua aja­vaa kriisijohtajaa.

   Oivoi. Näh­tä­väs­ti Korp­poo on ilo­nam­me vie­lä kun kaik­ki muut yri­tyk­set ovat läh­te­neet maas­ta. — Ker­ro­han Sep­po, mil­lais­ta palk­kaa ja mil­lä työ­eh­doil­la mak­sat niil­le työl­list­mil­le­si nuo­ril­le ja mikä muut­tui­si “pai­kal­li­sel­la sopimisella”?

   1. Fidel,

    Olen toi­mi­nut 30+ vuot­ta ris­ki-yrit­tä­jä­nä, nyt kol­men suo­ma­lai­sen fir­man toi­mi­tus­joh­ta­ja ja omis­tan osak­kei­ta muu­ta­mas­sa muus­sa. Kaik­ki nämä fir­mat sopi­vat pal­kois­ta ja muis­ta ehdois­ta pai­kal­li­ses­ti, ilman ay-politrukkeja.

    Mak­sam­me kai­kil­le hyviä palk­ko­ja ja tie­tyis­sä tilan­teis­sa annam­me myös osa­ke-optioi­ta. Meil­lä on erit­täin jous­ta­vat työ-olot ja dynaa­mi­nen orga­ni­saa­tio, jos­sa tit­te­lit ja kou­lu­tus­ta­so eivät pal­joa pai­na, mut­ta ongel­man­rat­kai­su-kyky pai­naa ja paljon! 

    Näis­sä know-now busi­nek­sis­sa ihmi­set ovat meil­le kul­taa­kin arvok­kaam­pi voi­ma­va­ra ja pidäm­me heis­tä erit­täin hyvää huol­ta kai­kis­sa elä­män tilanteissa.

    Fir­mat toi­mi­vat tek­no­lo­gia-vien­nis­sä, mana­ge­ment-kou­lu­tuk­ses­sa, sekä teköä­ly- / kyberturvallisuus-projekteissa.

    Mei­dän fir­mois­sa on työs­sä todel­la upei­ta ja lah­jak­kai­ta nuo­ria ihmi­siä, koko ajan pal­jon uusia ja sti­mu­loi­via pro­jek­te­ja, muka­vaa pöhi­nää, jos­sa kaik­kien ammat­ti­tai­to kas­vaa kohisemalla!

    Toi­vo­tan­kin Fide­lit ja muut ter­ve­tul­leik­si otta­maan ris­kiä tääl­lä armot­to­mal­la tek­no­lo­gia-mark­ki­noit­ten eturintamalla!

   2. Sep­po Korp­poo:
    Fidel,

    Olen toi­mi­nut 30+ vuot­ta ris­ki-yrit­tä­jä­nä, nyt kol­men suo­ma­lai­sen fir­man toi­mi­tus­joh­ta­ja ja omis­tan osak­kei­ta muu­ta­mas­sa muus­sa. Kaik­ki nämä fir­mat sopi­vat pal­kois­ta ja muis­ta ehdois­ta pai­kal­li­ses­ti, ilman ay-politrukkeja.

    Mak­sam­me kai­kil­le hyviä palk­ko­ja ja tie­tyis­sä tilan­teis­sa annam­me myös osa­ke-optioi­ta. Meil­lä on erit­täin jous­ta­vat työ-olot ja dynaa­mi­nen orga­ni­saa­tio, jos­sa tit­te­lit ja kou­lu­tus­ta­so eivät pal­joa pai­na, mut­ta ongel­man­rat­kai­su-kyky pai­naa ja paljon! 

    Näis­sä know-now busi­nek­sis­sa ihmi­set ovat meil­le kul­taa­kin arvok­kaam­pi voi­ma­va­ra ja pidäm­me heis­tä erit­täin hyvää huol­ta kai­kis­sa elä­män tilanteissa.

    Fir­mat toi­mi­vat tek­no­lo­gia-vien­nis­sä, mana­ge­ment-kou­lu­tuk­ses­sa, sekä teköä­ly- / kyberturvallisuus-projekteissa.

    Mei­dän fir­mois­sa on työs­sä todel­la upei­ta ja lah­jak­kai­ta nuo­ria ihmi­siä, koko ajan pal­jon uusia ja sti­mu­loi­via pro­jek­te­ja, muka­vaa pöhi­nää, jos­sa kaik­kien ammat­ti­tai­to kas­vaa kohisemalla!

    Toi­vo­tan­kin Fide­lit ja muut ter­ve­tul­leik­si otta­maan ris­kiä tääl­lä armot­to­mal­la tek­no­lo­gia-mark­ki­noit­ten eturintamalla!

    Eli et halua vas­ta­ta kysy­myk­seen. Oli­pa yllätys.

   3. Kun tar­kas­tel­laan maa­il­man jäy­kim­pien työ­mark­ki­noit­tem­me vält­tä­mä­tön­tä refor­mia, asi­aa on kat­sot­ta­va his­to­rial­li­ses­ta perspektiivistä.

    Sotien aika­na Sta­lin antoi Puna-armei­jal­le kol­me ker­taa käs­kyn val­loit­taa Suo­mi ja siir­tää suo­ma­lai­set (pait­si upsee­rit ja suo­je­lus­kun­ta­lai­set…) Ura­lin taak­se. Tätä Suo­men kan­sa ei tätä kui­ten­kaan halun­nut, vaan aivan usko­mat­to­mien pon­nis­tus­ten ja onnen­kin ansios­ta esti Sta­li­nin suunnitelmat. 

    Suo­mi säi­lyi län­si­mai­se­na demo­kra­tia­na, eikä Neu­vos­to­liit­to sitä miehittänyt.

    Sta­lin sanoi­kin USA:n lähet­ti­lääl­le Ave­rell Har­ri­ma­nil­le: ”Suo­ma­lai­set ovat niin uppi­nis­kais­ta ja hida­sä­lyis­tä kan­saa, että jär­ki pitää lyö­dä lekal­la hei­dän päähänsä.”

    Neu­vos­to­lii­ton kom­mu­nis­ti­nen puo­lue (Polit­by­roo, полити́ческое бюро́) päät­ti­kin sit­ten hoi­taa asian ns. ”pidem­män meto­din” mukaan, ja antoi ”Suo­men ongel­man” hoi­det­ta­vak­si Mos­ko­vas­sa 1918 perus­te­tul­le Suo­men kom­mu­nis­ti­sel­le puo­lu­eel­le, SKP:lle.

    Tätä var­ten Polit­by­roo rahoit­ti, kou­lut­ti ja aktii­vi­ses­ti ohja­si SKP:n sta­li­nis­te­ja. Esi­mer­kik­si Vil­le Pes­si ja Tais­to Sini­sa­lo sai­vat teh­tä­väk­seen puh­dis­taa puo­lue ”sin­ne pesiin­ty­neis­tä luteis­ta” ja kaap­pa­ta val­ta ay-liik­keen kaut­ta, aiheut­ta­mal­la yhteis­kun­nal­lis­ta seka­sor­toa, yleis­lak­ko­ja, jne.

    Täs­sä tilan­tees­sa Suo­men teol­li­suus­joh­ta­jat ja SDP teki­vät salai­sen sopi­muk­sen, jon­ka tar­koi­tuk­se­na oli estää SKP:n ja Neu­vos­to­lii­ton suun­ni­tel­mat, var­sin­kin ay-liik­keen kaap­paa­mi­sen. Kuten tie­däm­me, täs­sä onnis­tut­tiin­kin mm. käyt­tä­mät­tä laa­jo­ja työ­eh­to­so­pi­muk­sia ja yleissitovuutta.

    Nyt Suo­men tilan­ne on täy­sin muut­tu­nut: Neu­vos­to­liit­to, ”reaa­li­so­sia­lis­mi” ja SKP on ovat hävin­neet maa­il­man­kar­tal­ta. Koko kyl­män sodan jäl­kei­nen maa­il­man­jär­jes­tys on muuttunut.

    Tilal­la on totuu­den jäl­kei­nen maa­il­ma ja glo­aa­li talous­so­ta ja sub­jek­tii­vi­nen talous­teo­ria, jol­la mani­pu­loi­daan kansalaisia. 

    Maa­il­man­ta­lout­ta joh­ta­vat 100 suu­rin­ta glo­baa­liy­tiö­tä, jot­ka toi­mi­vat vero­pa­ra­tii­seis­ta rajo­jen. Niil­lä on rajat­to­mat raha­va­rat ja vii­mei­nen tek­niik­ka käy­tös­sään. Ne kaap­paa­vat kan­nat­ta­mat­to­mia ja pai­kal­leen juut­tu­nei­ta mark­ki­noi­ta, sekä ket­te­räs­ti osta­vat uusin­ta tek­niik­kaa kehit­tä­viä yhtiöitä. 

    Suo­men koh­dal­la neu­vos­to­kau­pan romah­ta­mi­nen, 90-luvun ”Koi­vis­ton konklaa­vin” traa­gi­set vir­heet, sekä 1999 tapah­tu­nut euroon liit­ty­mi­nen, ovat aiheut­ta­neet eliit­tim­me ja ay-liik­keen moraa­li­sen kom­pas­sin huk­kaa­mi­sen ja irtaan­tu­mi­sen reaalimaailmasta. 

    Tämän kai­ken seu­rauk­se­na Suo­men talous ja ay-lii­ke ovat juut­tu­nut teli­nei­siin, van­han puo­lus­ta­mi­seen, kun pitäi­si juos­ta lujaa kovaa vauh­tia muut­tu­vas­sa ympäristössä. 

    Sii­nä satoi­hin eri­lai­siin sek­to­rei­hin jakau­tu­neet glo­baa­li-mark­ki­nat ja tek­no­lo­gian hur­ja kehit­ty­mi­nen vai­kut­ta­vat suo­raan Suo­meen, pitäi­si näkyä myös kuntavaaleissakin…. 

    Suo­men kan­sa ansait­see parempaa!

 17. Jos­pa Kir­si Pihas­ta pääs­täi­siin myös kun­nal­lis­vaa­lien var­si­nai­siin tee­moi­hin. Kuten, ajaa­ko Sote uudis­tus Hel­sin­ki­läis­ten etu­ja? Toi­mi­si­ko Sote sys­tee­mi parem­min tiu­kas­sa STM ohjauk­ses­sa? Onko ideo­lo­gi­nen valin­ta sul­kea yksi­tyi­set pal­ve­lun­tar­joa­jat pois Sote tuo­tan­nos­ta paras rat­kai­su? Pitäi­si­kö Pir­kan­maal­le antaa erioi­keuk­sia kun pää­mi­nis­te­ri nii­tä pyy­tää? Pitää­kö Hel­sin­gin por­mes­ta­rin ajaa Hel­sin­gin etu­ja vai ajaa hal­li­tuk­sen ideologiaa?

  1. ant­ti:
   Jos­pa Kir­si Pihas­ta pääs­täi­siin myös kun­nal­lis­vaa­lien var­si­nai­siin tee­moi­hin. Kuten, ajaa­ko Sote uudis­tus Hel­sin­ki­läis­ten etu­ja? Toi­mi­si­ko Sote sys­tee­mi parem­min tiu­kas­sa STM ohjauk­ses­sa? Onko ideo­lo­gi­nen valin­ta sul­kea yksi­tyi­set pal­ve­lun­tar­joa­jat pois Sote tuo­tan­nos­ta paras rat­kai­su? Pitäi­si­kö Pir­kan­maal­le antaa erioi­keuk­sia kun pää­mi­nis­te­ri nii­tä pyy­tää? Pitää­kö Hel­sin­gin por­mes­ta­rin ajaa Hel­sin­gin etu­ja vai ajaa hal­li­tuk­sen ideologiaa?

   Kok­ka­rit­han ovat ilmoit­ta­neet että eivät halua koko Sotea. Odo­tam­me vih­rei­den, dema­rei­den ja perus­suo­ma­lais­ten kannanottoa.
   Aina­kin pari kuu­kaut­ta sit­ten joku dema­rei­den espoo­lai­nen? kan­san­edus­ta­ja puo­lus­ti sotea jos­sain täkä­läi­ses­sä mediassa.

   1. Sote­uu­dis­tuk­ses­ta ei kui­ten­kaan pää­te­tä kun­nan­val­tuus­tois­sa, joten kun­ta­vaal­lien tee­mak­si sii­tä ei oikein ole.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Sote­uu­dis­tuk­ses­ta ei kui­ten­kaan pää­te­tä kun­nan­val­tuus­tois­sa, joten kun­ta­vaal­lien tee­mak­si sii­tä ei oikein ole.

    Ei pää­te­tä, mut­ta Hel­sin­gin por­mes­ta­ril­la on kyl­lä jotain sano­mis­ta asiasta.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Sote­uu­dis­tuk­ses­ta ei kui­ten­kaan pää­te­tä kun­nan­val­tuus­tois­sa, joten kun­ta­vaal­lien tee­mak­si sii­tä ei oikein ole. 

    Tam­pe­reel­la val­tuus­to oli sotes­ta kovas­ti kiin­nos­tu­nut.

    Pää­mi­nis­te­ri ja Tam­pe­reen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu San­na Marin (sd.) sai val­tuu­te­tuil­ta usei­ta kysy­myk­siä ja kom­ment­te­ja jul­ki­so­mis­teis­ten yhtiöi­den tulevaisuudesta.

    Kysy­myk­siin vas­tan­nut Marin huo­maut­ti, että asia ei kuu­lu val­tuus­ton käsit­te­le­mään aihee­seen, eikä hän pitä­nyt puheen­joh­ta­ja Anna-Kai­sa Iko­sen (kok.) sal­li­vuu­des­ta kes­kus­te­lu­jen sisällössä.”

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Sote­uu­dis­tuk­ses­ta ei kui­ten­kaan pää­te­tä kun­nan­val­tuus­tois­sa, joten kun­ta­vaal­lien tee­mak­si sii­tä ei oikein ole.

    Nel­jä vuot­ta sit­ten muu­an Vil­le Nii­nis­tö sanoi että kun­nal­lis­vaa­lit ovat kan­sa­nää­nes­tys Sipi­län hal­li­tuk­sen jat­kos­ta. Että sopi­si kyl­lä ehdok­kai­den tuo­da esil­le aiko­vat­ko ajaa Sotea Hel­sin­kiin hal­li­tuk­sen uskol­li­si­na sotureina.

 18. No arvois­ta puhu­taan syy­nä mut­ta kyl­lä molem­pien bis­nek­set oli­si kär­si­nyt poli­tii­kas­ta. Han­naG ottaa vas­taan mai­nos­ka­maa pal­jon ja tekee mai­non­taa moneen suun­taan. Ellun kanat taas suun­nit­te­lee monen suun­tauk­sen vies­tin­tää muh­keal­la las­ku­tuk­sel­le. Kyl­lä raha ratkaisee

 19. Tuloe­roil­la ja varal­li­suu­del­la ei ole enää abso­luut­tis­ta arvoa, ainoas­taan suh­teel­lis­ta. Toi­saal­ta tuloe­rot kehit­ty­vät sii­hen suun­taan, että voit­ta­ja vie kai­ken. Suo­si­tut urhei­li­jat, tubet­ta­jat etc. voit­ta­jat vie­vät kai­ken. Tuos­sa pelis­sä ei enää asian­tun­ti­jat­kaan tule pär­jää­mään. Asian­tun­ti­jat toki saa­vat krää­sää lisää, mut­ta niu­kat hyö­dyk­keet ‚joil­la ainoas­taan enää on mer­ki­tys­tä, mene­vät pro­sent­ti­jen­gil­le. Sik­si asian­tun­ti­joi­den­kin kan­nat­tai­si alkaa kan­nat­ta­maan talous­kas­vun sijaan vapaa-aikaa.

  Minä näki­sin sil­le “Soi­nin­vaa­ra­lai­sel­le” työn vähen­tä­mi­sen lin­jal­le val­ta­van kysyn­nän. On aivan sel­vää, että oikeis­to­kaan ei usko enää veroa­len­nuk­siin demo­kra­tias­sa. Sil­lä resep­til­lä ei voi voit­taa. Sik­si oikeis­to on kään­ty­nyt vero­jen alen­nuk­ses­ta nyky­koo­ko­muk­sen “työ­lin­jaan” eli talous­kas­vun mak­si­moin­tiin yhdis­tet­ty­nä tulon­ja­koon ja kor­ke­aan vero­tuk­seen. Tuo­ta lin­jaa kut­sut­tiin talous­kriit­ti­sen vasem­mis­ton seas­sa vii­me vuo­si­tu­han­nel­la “kas­vuso­sia­lis­mik­si”, kos­ka se ei tar­jon­nut vaih­toeh­toa talous­kas­vun pakolle.

  Tuos­sa kokoo­muk­sen “työ­lin­jas­sa” eivät kui­ten­kaan enää edes asian­tun­ti­jat tule pär­jää­mään, kos­ka tulon­ja­ko kehit­tyy “voit­ta­ja vie kaiken”-suuntaan. Kos­ka vain suh­teel­li­sel­la varal­li­suu­del­la on väliä, niin asian­tun­ti­joi­den­kin kan­nat­tai­si kään­tyä kan­nat­ta­maan työn minimointia.
  Val­ko­kau­lus­asian­tun­ti­jat eivät voi enää pär­jä­tä talou­del­li­sel­la hie­rar­kial­la, kos­ka tulon­ja­ko kehit­tyy mihin kehit­tyy. Val­ko­kau­lus­asian­tun­ti­jat kui­ten­kin voi­vat pär­jä­tä ei-talou­del­li­sil­la hie­rar­kioil­la, kuten ystä­vyys­suh­teis­sa jne.. Sik­si hei­dän tuli­si alkaa kan­nat­taa “Soi­nin­vaa­ra­lais­ta” työn mini­moin­tia yhdis­tet­ty­nä jous­ta­vaan perusturvaan. 

  Tuo kokoo­muk­sen “työ­lin­ja” ei tar­joa asian­tun­ti­joil­le enää yhtään mitään tänä päi­vä­nä. Se tar­jo­aa pit­kää päi­vää ilman mah­dol­li­suut­ta pär­jä­tä talou­del­li­ses­sa hie­rar­kias­sa, kos­ka nuo hie­rar­kia­pai­kat on varat­tu aivan muil­le tänä päi­vä­nä. Mik­si puur­taa pit­kää päi­vää, jos niu­kat hyö­dyk­keet mene­vät urhei­li­joil­le, tubet­ta­jil­le etc. prosenttijengille?

 20. Mis­tä syys­tä ei voi­si olla suo­raa por­mes­ta­ri­vaa­lia? Täl­löin ei tar­vit­si­si miet­tiä lain­kaan tak­ti­koin­tia. Ulko­mail­la por­mes­ta­rin ja liit­to­val­tiois­sa osa­val­tion kuver­nöö­rin vaa­lit vai­kut­taa ole­van ylei­siä hen­ki­lö­vaa­le­ja pre­si­den­tin­vaa­lin lisäksi.

 21. Näyt­tää siltä,että kaik­kien sota kaik­kia vas­taan on käynnissä.
  Kei­nois­ta ei niin väliä ja sivii­lit eli kau­pun­ki­lai­set ovat suu­rin uhriryhmä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.