Kirsi Pihan ylläri

Suu­tutin lauan­taina demar­it täl­lä twiitilläni:

Kun kuulin, että @kirsipiha luop­uu ehdokku­ud­es­ta, oli sekun­nin ajan iloinen vihrei­den vaalivoitos­ta, mut­ta sen jäl­keen kauhuis­sani. Voita­mme var­maankin vaalit, mut­ta voimme hävitä Helsin­gin mah­dol­liselle sinipunaniskar­in­ta­malle. (pers+kok+sdp)

Olin muo­toil­lut sen perin huonos­ti, kos­ka demar­it tulk­it­si­vat sen niin kuin tulkitsivat.

Halusin ker­toa vihreille, ettei Helsin­gin kokoomuk­sen per­su­un­tu­mis­es­ta kan­na­ta riemui­ta, vaik­ka se vähän paran­taakin mei­dän vaal­inäkymiämme. Se myös merk­it­see, että vihrei­den yhteistyömah­dol­lisu­udet kokoomuk­sen kanssa heikkeni­sivät radikaalisti.

Pelkäsin myös, että tämä voi johtaa van­han aseveli­ak­selin palu­useen. Sil­lä on niin pitkät per­in­teet Helsin­gin kun­nal­lispoli­ti­ikas­sa, ettei pelko ole tuules­ta tem­mat­tu. Min­un silmis­säni vihrei­den kun­nal­lispoli­ti­ikan ydin on pitää kokoomus ja demar­it kaukana toi­sis­taan. Ne ovat molem­mat yksinään ihan mukavia, mut­ta ovat heti pahanteossa, kun pää­sevät leikkimään keskenään.

Vähään aikaan aseveli­ak­selin kon­nuuk­sista ei ole ollut pelkoa, kos­ka noil­la kahdel­la puolueel­la ei ole ollut enem­mistöä keskenään, mut­ta enem­mistö syn­tyy, jos kokoomus han­kki­u­tuu nyky­istä tiivi­im­pään yhteistyöhön perus­suo­ma­lais­ten kanssa. En kuvit­tele mitään pysyvää kol­men puolueen liit­to­suhdet­ta, kos­ka sel­l­ainen olisi mah­do­ton, mut­ta yksit­täi­sis­sä asi­akysymyk­sis­sä voi käy­dä niin, että vihreät löytävät itsen­sä vähem­mistöstä. Eri­tyis­es­ti ajat­te­len liiken­nepoli­ti­ikkaa, jos­sa on men­ty kokoomuk­sen kauhuk­si paljon jalankulku‑, joukkoli­ikenne- ja fil­lariys­täväl­lisem­pään suun­taan. Ei se ole kaikkia demare­itakaan miel­lyt­tänyt. Voi hyvinkin olla, että syn­tyy enem­mistö häätämään jalankulk­i­joi­ta ja etenkin fil­lare­i­ta pois auto­jen tieltä.

Tämä ei kuitenkaan ollut pääske­naar­i­oni vaan se oli val­tu­us­to­työsken­te­lyn polar­isoi­tu­mi­nen akselille oikeis­to vas­taan vihreät ja vasem­mis­to. Mikäs hätä meil­lä siinä olisi; mehän olisimme osa tur­val­lista enemmistöä?

Hätä olisi Helsingillä.

Vihreät ovat tämän vaa­likau­den aikana tehneet tapausko­htais­es­ti yhteistyötä sekä vasem­mistop­uoluei­den että kokoomuk­sen kanssa – lukumääräis­es­ti olemme var­maankin äänestäneet use­am­min kokoomus­ta kuin vasem­mistop­uoluei­ta vas­taan. Kokoomuk­sen kanssa olemme saa­neet voit­to­ja ja vasem­mistop­uoluei­den kanssa tor­jun­tavoit­to­ja. Tor­jun­tavoitotkin ovat tärkeitä, mut­ta vain voitot vievät kaupunkia eteenpäin.

Anni Sin­nemäen suuri saavu­tus on ollut Helsin­gin asun­to­tuotan­non liki tuplaami­nen. Tähän on tul­lut paljon enem­män tukea kokoomuk­selta kuin vasem­mistop­uolueil­ta, mut­ta ei täyt­tä tukea kokoomukseltakaan.

Ilmeis­es­ti tulk­itsin kokoomuk­sen säh­lin­gin väärin

Pekka Sauri kom­men­toi twi­it­tiäni, että kan­nat­taisi nukkua yön yli. Hän oli oike­as­sa jo sikä­likin, että olin ilmeis­es­ti tulkin­nut kokoomuk­sen tapah­tu­mat väärin. Luulin, että kokoomuk­ses­sa oli tapah­tunut jokin kon­ser­vati­ivisi­iv­en val­lankaap­paus, jon­ka takia Kir­si Piha ja Han­na Gul­lich­sen vetäy­tyivät ehdokkuudesta.

Seu­raa­vana päivänä kokoomuk­sen val­tu­us­to­ryh­män puheen­jo­hta­ja Daniel Sazonov luet­teli, kei­den hän toivoisi hark­it­se­van pormes­tariehdokku­ut­ta, eikä hän edes main­in­nut Wille Ryd­ma­nia, joka oli sen­tään saanut piirikok­ouk­ses­sa kol­man­nek­sen äänistä.

Kyse oli siis muus­ta. En usko, että somen öyhöt­täjät oli­vat sitä saa­neet aikaan, kos­ka piti Pihan tietää, mil­laista somes­sa nyky­isin on. Uskot­tavin seli­tys on, että merkit­tävä osa kokoomuk­sen ehdokkaista oli ilmais­sut, ettei aio tanssia Pihan pillin mukaan ja tämä oli toden­nut, ettei voisi onnis­tua pormestarina.

Mut­ta en voi tietää.

Kokoomuk­sen lib­er­aale­ja ja kon­ser­vati­ive­ja on vaikea yhdis­tää, mut­ta nyt yhdis­täväk­si tek­i­jäk­si on löy­tynyt raha. Kokoomuk­sen pelas­ta­jak­si on nyt nos­tet­tu Eli­na Lep­omä­ki ja Juhana Var­ti­ainen, molem­mat var­teen otet­tavia taloudenasiantuntijoita.

Olen hyvin iloinen, jos molem­mat otta­vat vah­van roolin kokoomuk­sen val­tu­us­to­ryh­mässä, kun­han Sin­nemäestä kuitenkin tulee pormes­tari. Molem­mat ajat­tel­e­vat loogis­es­ti. Uskon, että vihrei­den kaupunkipoli­it­tiset lin­jauk­set saa­vat heiltä usein tukea. He oli­si­vat iso täy­den­nys kokoomuk­sen perin heiveröiseen pro mar­ket ‑siipeen. Muuten­han kokoomuk­ses­sa on enem­män pro busi­ness-ajat­telua, joka on läh­es vas­tako­h­ta pro mar­ket ‑ajat­telulle. Aika heiveröi­nen kun­nal­lispoli­it­ti­nen koke­mus heil­lä kum­mal­lakin kuitenkin on. Juhana on istunut neljä vuot­ta val­tu­us­to­ryh­mässä, mut­ta val­tu­us­tossa ei kun­nal­lispoli­ti­ikan todel­lisu­u­teen perehdytä.

Kokoomuk­ses­sa on syytet­ty Kir­si Pihaa puolueen vahin­goit­tamis­es­ta. Jokin vas­tuu tapah­tuneesta kai on niil­läkin, jot­ka savus­ti­vat hänet pois.

Kokoomusäänestäjien pitäisi pere­htyä vaalijärjestelmäämme

Kokoomus on ollut tämän vaa­likau­den suuris­sa vaikeuk­sis­sa oman val­tu­us­to­ryh­män­sä kanssa, jos­sa on jos minkälaista vipeltäjää. Syynä on Jan Vapaavuoren saa­ma jät­tämäi­nen ään­imäärä. Melkein kaik­ki kokoomuk­sen val­tavir­ran äänet menivät Vapaavuorelle. Hänen äänil­lään tuli val­i­tuk­si suuri määrä ”sivu­vir­to­jen” val­tu­utet­tu­ja samal­la, kun moni keskeinen pelin­rak­en­ta­ja putosi, alka­en kaupung­in­hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jas­ta Tatu Rauhamäestä. Ja moni muu.

Kos­ka kokoomuk­sen heikko ryh­mä on ongel­ma myös muille ryh­mille, annan kokoomuk­sen äänestäjille tak­tisen neu­von. Pormes­tarik­si ei vali­ta eniten ääniä saanut­ta ehdokas­ta vaan on sovit­tu, että val­i­tuk­si tulee eniten ääniä saa­neen puolueen pormes­tariehdokas. Tälle riit­tää, että pääsee valtuutetuksi.

Täl­laisia ongelmia kokoomuk­sel­la on ollut ennenkin. Esimerkik­si sil­loin, kun Sauli Niin­istö sai eduskun­tavaaleis­sa 60 000 ääntä.

Ajatel­laan, että puolueen väki jakau­tuu ruskea­tukkaisi­in ja tum­matukkaisi­in. Ruskea­tukkaisil­la on enem­mistö ja nämä saa­vat pormes­tariehdokkaak­si ruskea­tukkaisen. Val­taosa ruskea­tukkai­sista äänestää pormes­tariehdokas­ta, joka tuleekin val­i­tuk­si suurel­la ään­imääräl­lä, mut­ta koko muu val­tu­us­to­ryh­mä koos­t­uu tum­matukkai­sista. Tämä on pysyvä ongel­ma vaal­i­jär­jestelmässämme. Sik­si kan­natankin siir­toääni­jär­jestelmää. Se ei kuitenkaan ehdi näi­hin vaalei­hin, tuskin seuraaviinkaan.

= = =

Muuten olen sitä mieltä, että tässä hässäkässä Eli­na Lep­omä­ki kohen­si osakkeitaan roimasti kokoomuk­sen puheenjohtajapelissä.

43 vastausta artikkeliin “Kirsi Pihan ylläri”

 1. Joku voisi kysyä miten espoolainen Eli­na Lep­omä­ki voi olla ehdol­la Helsingis­sä. Tai Sipoos­sa asu­va Hjallis.

 2. Vähään aikaan ei aseveli­ak­selin kon­nuuk­sista ehkä ole ollut pelkoa, mut­ta kon­nuuk­sista on kyl­lä päästy osal­lisek­si muil­lakin akseleilla.

 3. Maakun­nista kat­sot­tuna näyt­tää pormes­tari­mallin tuskailu omituiselta. 

  Eikö val­tu­us­to­ryh­män pj Sazonov olisi kaikkein luon­tevin val­in­ta Kokoomuk­sen pormes­tariehdokkaak­si? Onko vika pormes­tari­vaaleis­sa vai mis­sä? Tarvi­taan joku vetävä nimi, vaikkei olisi kovin mari­noitu kaupunkipoli­ti­ikas­sa. Vai?

 4. Ei ole kenenkään etu, että kaupunki­laiset houkutel­laan näkyvien pormes­tariehdokkaiden avul­la äänestämään vain kah­ta pääe­hdokas­ta. Tämän seu­rauk­se­na äänet keskit­tyvät kahdelle suurim­malle puolueelle ja puoluei­den sisäl­läkin muut ehdokkaat tule­vat val­i­tuk­si enem­män tai vähem­män sattumanvaraisesti.

  1. Pormes­taridemokra­ti­aa:
   Ei ole kenenkään etu, että kaupunki­laiset houkutel­laan näkyvien pormes­tariehdokkaiden avul­la äänestämään vain kah­ta pääe­hdokas­ta. Tämän seu­rauk­se­na äänet keskit­tyvät kahdelle suurim­malle puolueelle ja puoluei­den sisäl­läkin muut ehdokkaat tule­vat val­i­tuk­si enem­män tai vähem­män sattumanvaraisesti.

   Tämä on se koko ongel­man ydin. Vaik­ka kun­nal­lis­vaaleis­sa val­i­taan vain kun­nan asoista päät­tävät, niin Helsin­gin pormes­tar­il­la on aika paljon sanan­val­taa myös kun­tara­jan ylit­tävis­sä asiois­sa. Esim erikois­sairaan­hoi­dos­sa, maankäytössä, sosi­aalipoli­ti­ikas­sa, maa­han­muut­toa­siois­sa, isois­sa liiken­nehankkeis­sa ym. Oikeas­t­aan kaikessa muus­sa kuin ulkopoli­ti­ikas­sa, tai sekin on vielä näkemät­tä. Pormes­tar­i­han edus­taa pääkaupunkia joka on maan käyn­tiko­rt­ti ulko­mai­hin päin. 

   Nyt kaik­ki neljä suur­in­ta puoluet­ta ovat onnis­tuneet nimeämään aikamoi­sen kauhuk­abi­netin joista yksi pääsee kukkoile­maan neljäk­si vuodek­si. Nämä ovat tyyp­il­lisiä oper­ati­ivisel­la toimin­nal­laan eli omien tukiryh­mien­sä “nyrkkeinä” maineen­sa hankkineita. 

   Ei voi edes ver­ra­ta siihen ett­tä päämin­is­terik­si val­i­taan eduskun­tavaalien voit­ta­jan pj, kos­ka eduskun­ta­puolueil­la on jotenkin selkeät val­takun­nan­poli­it­tiset erot ja päämin­is­terin tulee pystyä tul­la toimeen eri aate­su­un­tienkin kanssa, vaan Helsin­gin tapauk­ses­sa voi joku sel­l­ainen asia kuten joku lento­kent­tä tai auto­laut­tasa­ta­ma tai tun­neli tai ratikkasil­ta tai muu asia jota vas­tuste­taan /kannatetaan pop­ulis­tisin argu­mentein, lop­ul­ta ram­paut­taa rel­e­vantimpi­en asioiden käsit­te­lyn, tai päin­vas­toin val­takun­taa koske­via asioi­ta ovat ainakin jotkut ehdokkaat alka­neet sotkea Helsin­gin kun­nal­lis­vaali­in. Muut kuin helsinkilääiset eivät kuitenkaan saa äänestää. 

   Me elämme vaikei­ta aiko­ja tämän korona-tilanteen takia joten paras olisi siirtää vaalit muu­ta­mal­la kuukaudel­la, niin että kam­pan­join­ti voisi sujua rauhal­lisem­min, ja että kaik­ki todel­la uskalta­vat äänestää, kos­ka siihen en usko että kaiken maail­man jänishousut perus­tus­laki­valiokun­nas­sa tms uskaltaisi­vat antaa äänestyk­sen tapah­tua netissä.

 5. Min­unkin on vaikea uskoa, että Ellun Kanat ‑viestin­tä­toimis­ton perus­ta­ja, omis­ta­ja ja viestin­täkon­sult­ti­na kai yhä toimi­va voisi tul­la kovin ylläte­tyk­si siinä, mil­laista on nykya­jan some-viestin­tä poli­itikko­ja kohtaan. Tuo on uskot­tavampi seli­tys, että hänelle olisi selvin­nyt, että ei saa vält­tämät­tä koko ryh­mää oman lin­jansa taakse — vaan että jou­tu­isi pormes­ta­ri­na ehkä huomioimaan alun­perin olet­ta­maansa enem­män myös ryh­män näke­myk­set pormes­tarin lin­jaa määrit­täessään. Voi olla, että Var­ti­ainen kyke­nee kokoa­maan rive­jä parem­min asial­lisel­la talousar­gu­ment­tili­imal­laan. Mitä vaalin tulok­si­in tulee, niitä ei ole vielä käy­ty, eikä ehdokkaistakaan ole vielä var­muut­ta. Koron­akin saat­taa tuo­da mukanaan vielä omat yllä­tyk­sen­sä, jos moni vira­nomaiskon­trol­lien puo­lus­ta­ja on omae­htoises­sa karan­teenis­sa pienenkin nuhan joh­dos­ta, eikä tule äänestämään, kun taas rajoituk­sista vähem­män välit­tävät ehkä tule­vat vaal­i­u­urnille herkem­min anta­maan äänen­sä. Van­hus­ten äänestyspros­ent­ti voi jäädä aiem­paa mata­lam­mak­si, mikä hyödyt­tää niitä puoluei­ta, joiden äänestäjäkun­nas­sa ei ole isoa osu­ut­ta vanhuksilla.

 6. Sin­nemäestä ei tule pormes­taria joten huo­let pois. Sauri ehkä keräisi äänivyöryn kun onnis­tuu täy­del­lis­es­ti ole­maan melkein jokaiselle jotain ja samal­la ei mitään, mut­ta kun puolue halu­aa pakot­taa kansalle Sin­nemäen, niin kokoomus voit­taa ja Sauria ei äänestetä samaan malli­in riv­imiehenä. Mut­ta mitä sil­lä on väliä kun puo­let vihreistä ehdokkaista pitää Var­ti­aista oppi-isänään ja kokoomus­ta koti­naan, jos siel­lä ei öyhötet­täisi. Tehän siinä voitat­te joka tapauk­ses­sa. Van­hat vihreät saa­vat sit­ten etsiä äänestet­tävää jostain muual­ta tai suo­raselkäis­es­ti tode­ta poli­ti­ikan ole­van turhaa touhua, joka ei tähtää edes mihinkään muu­tok­seen vaan val­lan luovut­tamiseen pois kansalaisil­ta yri­tyk­sille. Pelkkää peliä lööpeis­sä ja urao­hjusten lento­ja. Demokra­ti­aa leik­itään pari viikkoa ennen vaale­ja ja niiden jäl­keen katoaa poli­ti­ik­ka ja peli jatkuu mitä type­r­im­min tavoin. Poli­ti­ikalle kan­nat­taa antaa niskalaukaus jät­tämäl­lä äänestämi­nen kokon­aan, niin ei tarvitse sit­ten edes seu­ra­ta koko hom­maa ja hölmönä odotel­la lupausten lunastamista.

 7. Eli­na Maria Lep­omä­ki (o.s. Val­to­nen, s. 23. lokaku­u­ta 1981 Helsin­ki)[ on seu­raa­va kokoomuk­sen pj.
  Olisko vihreämpi kuin Orpo ??

 8. Ei kai kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jan tarvitse olla edes kun­nan­val­tu­utet­tu. Ihan turhaan te öyhötätte näistä pormes­tariehdokkaista. Tuo peli vain sot­kee äänestäjiä, joiden tehtävä on vain vali­ta val­tu­ute­tut. Muut tehtävät sit­ten sovi­taan val­tu­us­to­ryh­mien välillä.

 9. ELINA LEPOMÄKI PORMESTARIKSI
  Eli­na Lep­omäeltä tuli hyvä päätös muut­taa kun­tavaaliehdokkaak­si Helsinki­in. Tässä on nyt pormes­tariehdokas, joka voi viedä kokoomuk­sen voit­toon Hesas­sa. Hieno vaa­likir­joi­tuskin jo valmiina.

  On odotet­tavis­sa, että vaaleis­sa Lep­omä­ki saa Helsin­gin korkeim­man ään­imäärän. Jos kokoomus val­it­sisi pormes­tariehdokkaak­seen Juhana Var­ti­aisen, olisi tilanne vähin­täänkin kiusalli­nen. Kun­ta­la­ki ei sinän­sä tunne vaalis­sa pormes­tariehdokkai­ta (eikä kyseessä ole suo­ra pormes­tari­vaali kuten mielestäni pitäisi olla). Niin­pä pormes­tariehdokas voidaan nimetä vaik­ka uuden val­tu­us­ton ensim­mäisessä kok­ouk­ses­sa kesäku­us­sa. Vaalei­hin voisi toki men­nä ilman nimet­tyä ehdokas­ta (tai vaik­ka kahdel­la ehdokkaal­la), mut­ta useista eri syistä ei tässä ole järkeä.

  Siis­pä Orpo & Helsin­gin kokoomuk­sen piiri: Eli­na Lep­omä­ki pormestariehdokkaaksi!

 10. Ei kai ole selvää että nimeno­maan kokoomuk­sen vihreä lai­ta kär­si Vapaavuoren liian suures­ta ään­imäärästä? Nykyään on uno­hdet­tu mut­ta Vapaavuoren ylisu­uri ään­imäärä joh­tui osit­tain siitä että Vapaavuori teki Helsin­gin vaal­ista samal­la kansanäänestyk­sen suur­moskei­jas­ta. Siinä kan­ta oli selvä, Sin­nemä­ki olisi sallinut suur­moskei­jan ja Vapaavuori lupasi että suur­moskei­jaa ei tule. Sil­lä perus­teel­la Vapaavuori saat­toi viedä esimerkik­si Ryd­manin kan­nat­ta­jien ääniä

  Ehdo­tus siir­toäänistä on joka tapauk­ses­sa hyvä niinkuin mikä tahansa joka lisää äänestäjien tosi­asial­lista vaikutusmahdollisuutta.

  1. Sin­nemä­ki olisi sallinut suur­moskei­jan ja Vapaavuori lupasi että suur­moskei­jaa ei tule. 

   Mis­tähän trol­lite­htaas­ta tuokin on? Ehdo­tuk­sen siitä, ettei tont­tia vara­ta suur­moskei­jalle teki Sinnemäki.

   1. Osmo Soin­in­vaara: Mis­tähän trol­lite­htaas­ta tuokin on? Ehdo­tuk­sen siitä, ettei tont­tia vara­ta suur­moskei­jalle teki Sinnemäki. 

    2017 maalisku­us­sa, eli ennen vaale­ja, tilanne oli tämä:

    https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005121024.html

    https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/1448573

    Sit­ten jouluku­us­sa, 8 kuukaut­ta vaalien jäl­keen, tilanne päät­tyi tähän:

    https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005487767.html

    Eli Sin­nemä­ki puhui han­kkeesta posi­ti­ivis­es­ti ennen vaale­ja, mut­ta sit­ten jouluku­us­sa paljon vaalien jäl­keen, ei antanut han­keen ede­tä kun oli käynyt ilmi epä­selvyyk­siä rahoitussuunnitelmissa.

   2. Osmo Soin­in­vaara: Mis­tähän trol­lite­htaas­ta tuokin on? Ehdo­tuk­sen siitä, ettei tont­tia vara­ta suur­moskei­jalle teki Sinnemäki.

    Esimerkik­si
    Ilta-Sanomat 9.3.2017

    “Helsin­gin pormes­tariehdokkaat Anni Sin­nemä­ki (vihr) ja Jan Vapaavuori (kok) oli­vat ISTV:n kaksintaistelussa.

    Pormes­tariehdokkaiden mielip­i­teet jakau­tu­i­v­at selkeästi, kun yleisöstä esitet­ti­in kysymys Helsinki­in kaavail­lus­ta suurmoskeijasta.

    Vapaavuori vas­tus­taa, Sin­nemä­ki ei näe suur­moskei­jalle suuria esteitä.”

   3. Osmo Soin­in­vaara: Mis­tähän trol­lite­htaas­ta tuokin on? Ehdo­tuk­sen siitä, ettei tont­tia vara­ta suur­moskei­jalle teki Sinnemäki. 

    Sin­nemäel­lä oli sama ongel­ma Vapaavuoren vierel­lä suur­moskei­ja-asi­as­sa mitä Kokoomuk­sel­la olisi Per­su­jen vier­essä samas­sa jutussa.

    Vaik­ka minkä teet, toisek­si jäät.

   4. Hesari, Ilta-sanomat ja Iltale­hti oli­vat ne “trol­lite­htaat”. Saat­taisin äänestää Vihre­itä, jos asi­at olisi mietit­ty laadukkaasti ja monipuolis­es­ti, niin että niistä muo­dos­tuu selkeä kan­ta ja että poli­itikko myös sen kan­tansa ker­too rohkeasti. Täl­läistä pop­ulis­mia ei esi­in­ny pelkästään Vihreis­sä. Esim. Malmin kent­tä oli tapaus, jos­sa moni poli­itikko ei oikein osan­nut muo­dostaa kan­taansa mitä pitäisi tehdä ja kun lop­ul­ta sai­vat sen muo­dostet­tua, eivät uskalta­ne­et sitä kan­taansa oikein suo­raan sanoa.

 11. Hei voisit­teko vihreät saa­da tuon oman hakkaraisenne — Iiris Suome­lan — kuri­in. Ihanko halu­at­te että tei­hin suh­taudu­taan kuin per­sui­hin. Olen seu­ran­nut mie­lenki­in­nol­la tätä blo­gia mut­ta nyt men­nyt maku. Ihan tosi. Minäkin toimin kokoomuk­sen äänestäjänä yhdis­tyk­sessä jos­sa puo­let on vihre­itä itse. Pitääkö min­un ero­ta kos­ka vihreät pitävät meitä spi­taal­isi­na? Yhdis­tyk­sen vihreätkin ovat ykstyis­es­ti sanoneet että on Suome­lan per­sumaiset jutut kuvottavia.

  Älä lai­ta kom­ment­tia julkiseksi. 

  Per­sutkin sen­tään ovat heit­täneet sen pahim­man pellen kokon­aan ulos. Mik­sei Vihreät.

  Taitaa jäädä tois­taisek­si tähän.

  1. Juk­ka Aaku­la:
   Hei voisit­teko vihreät saa­da tuon oman hakkaraisenne – Iiris Suome­lan – kuri­in. Ihanko halu­at­te että tei­hin suh­taudu­taan kuin per­sui­hin. Olen seu­ran­nut mie­lenki­in­nol­la tätä blo­gia mut­ta nyt men­nyt maku. Ihan tosi. Minäkin toimin kokoomuk­sen äänestäjänä yhdis­tyk­sessä jos­sa puo­let on vihre­itä itse. Pitääkö min­un ero­ta kos­ka vihreät pitävät meitä spi­taal­isi­na? Yhdis­tyk­sen vihreätkin ovat ykstyis­es­ti sanoneet että on Suome­lan per­sumaiset jutut kuvottavia.

   Älä lai­ta kom­ment­tia julkiseksi. 

   Per­sutkin sen­tään ovat heit­täneet sen pahim­man pellen kokon­aan ulos. Mik­sei Vihreät.

   Taitaa jäädä tois­taisek­si tähän.

   Luke­mal­la pelkkiä iltapäiväle­htien otsikoi­ta voi kehit­tää aika voimakkai­ta luu­lo­ja vähän kaikesta. Kan­nat­taa lukea myös se jut­tu, se on huo­mat­tavasti maltillisempi.

   Ihmette­len mik­sei Suome­lal­la ole oikeut­ta ker­toa joutuneen­sa ahdis­telun kohteek­si — tosin tätä seikkaa­han sinä et jut­tua luke­mat­ta edes tiennyt.

   1. Joni Pelko­nen: Luke­mal­la pelkkiä iltapäiväle­htien otsikoi­ta voi kehit­tää aika voimakkai­ta luu­lo­ja vähän kaikesta. Kan­nat­taa lukea myös se jut­tu, se on huo­mat­tavasti maltillisempi.

    Ihmette­len mik­sei Suome­lal­la ole oikeut­ta ker­toa joutuneen­sa ahdis­telun kohteek­si – tosin tätä seikkaa­han sinä et jut­tua luke­mat­ta edes tiennyt.

    No ker­ro sit­ten mis­sä se jut­tu on luettavissa.
    Jos on kyse todel­lis­es­ta ahdis­telus­ta ts toiseen tart­tumis­es­ta fyy­sis­es­ti tai törkeästä vih­jailus­ta tai hal­ven­tavas­ta kie­lenkäytöstä tai vain­oamis­es­ta niin ne asi­at hoide­taan yleen­sä jonkun eduskun­nan kur­in­pit­o­menet­te­lyn tai viime tilas­sa poli­isin avul­la. Onko hoidettu?

  2. Juk­ka Aaku­la:
   Hei voisit­teko vihreät saa­da tuon oman hakkaraisenne – Iiris Suome­lan – kuri­in. Ihanko halu­at­te että tei­hin suh­taudu­taan kuin per­sui­hin. Olen seu­ran­nut mie­lenki­in­nol­la tätä blo­gia mut­ta nyt men­nyt maku. Ihan tosi. Minäkin toimin kokoomuk­sen äänestäjänä yhdis­tyk­sessä jos­sa puo­let on vihre­itä itse. Pitääkö min­un ero­ta kos­ka vihreät pitävät meitä spi­taal­isi­na? Yhdis­tyk­sen vihreätkin ovat ykstyis­es­ti sanoneet että on Suome­lan per­sumaiset jutut kuvottavia.

   Älä lai­ta kom­ment­tia julkiseksi. 

   Per­sutkin sen­tään ovat heit­täneet sen pahim­man pellen kokon­aan ulos. Mik­sei Vihreät.

   Taitaa jäädä tois­taisek­si tähän.

   Joka puolueel­la on omat ääripöljän­sä, ja äänestäjän näkökul­mas­ta ko vouhkaa­jia ei mis­sään nimessä saa vaien­taa tai piilot­taa julk­isu­udelta. Puoluei­den erot tule­vat parhait­en esi­in ver­taa­mal­la Iirik­siä Hoskosi­in, Hakkaraisi­in, Räsäsi­in ja Lep­omäki­in sun mui­hin.. Tur­tiainen on oikeas­t­aan jo vähän eri tapaus saat­u­aan oikeasti kenkää eli hän edus­taa enää lähin­nä itseään.

 12. Onnek­si ei meil­lä Espoos­sa ole pormes­tarin virkaa. Ei tarvitse ajatel­la sitä että on pakko äänestää sitä tai tätä puoluet­ta jot­ta ei kukaan “kauhuk­abi­netin” pormes­tariehdokas pääse valtaan.

 13. OS: “Pekka Sauri kom­men­toi twi­it­tiäni, että kan­nat­taisi nukkua yön yli. Hän oli oike­as­sa jo sikä­likin, että olin ilmeis­es­ti tulkin­nut kokoomuk­sen tapah­tu­mat väärin. Luulin, että kokoomuk­ses­sa oli tapah­tunut jokin kon­ser­vati­ivisi­iv­en val­lankaap­paus, jon­ka takia Kir­si Piha ja Han­na Gul­lich­sen vetäy­tyivät ehdokkuudesta.”

  Sauri oli kyl­lä ihan oike­as­sa. Oli­han tuo twi­it­ti nyt jun­nu­maista höntyilyä.
  Itse olen äänestänyt aina kaikissa vaaleis­sa vihre­itä (vaik­ka ydin­voiman kat­e­gori­nen vas­tus­tus on ollut virhe jon­ka seu­rauk­se­na tuhan­net ihmiset ovat kuolleet turhaan kivi­hi­ilen aiheut­tami­in ilmansaasteisi­in). Tästä huoli­mat­ta en näe Sin­nemäessä tai Nasi­ma Razm­yaris­sa pormes­tari­aines­ta. Johta­jan kun on pakko kyetä esi­in­tymään ja artiku­loimaan selkeästi, var­masti ja uskottavasti.

  Piha olisi voin­ut olla hyvä pormes­tari. Nyt kun sekoomus saa riv­it taas kasaan, ovat he vielä vahvem­pia kuin Pihan ehdokku­u­den aikana. Juhana Var­ti­ainen on poten­ti­aa­li­nen pormes­tari ja kun vielä toinen järkipoli­itikko Eli­na Lep­omä­ki aset­tuu kun­nal­lis­vaaliehdokkaak­si, on kokoomus taas taas nous­sut ojas­ta tänne tolkun ihmis­ten pariin.

  1. Juhana Var­ti­ainen on poten­ti­aa­li­nen pormes­tari ja kun vielä toinen järkipoli­itikko Eli­na Lep­omä­ki aset­tuu kun­nal­lis­vaaliehdokkaak­si, on kokoomus taas taas nous­sut ojas­ta tänne tolkun ihmis­ten pariin.

   Orpo on liian lah­na ja Var­ti­ainen liian muka­va saadak­seen siiv­o­tuk­si someson­ti­aiset kokoomuk­ses­ta. Someson­ti­ais­ten saas­tut­ta­ma kokoomus ei ole vai­h­toe­hto tolkun ihmiselle, vaik­ka pormes­tari-ehdokas olisi tolkulli­nen Vartiainen.

 14. Ruskea­tukkaisu­u­songel­ma ei ole pysyvä ongel­ma vaal­i­jär­jestelmässämme, vaan se tuli koroste­tusti esi­in vas­ta neljä vuot­ta sit­ten tämän pormes­tar­iöy­hö­tyk­sen myötä. Ja nyt sit­ten pitäisi ruve­ta kehit­telemään jotain siirtoäänijärjestelmiä.

 15. Vai että järkipoli­itikko. Lep­omäestä tulee min­ulle saman­laiset kylmät autis­tivi­bat kuin Hal­la-Ahos­ta. Täl­laisi­in ver­rat­tuna “teknokraat­ti” on hellittelysana.

  1. Niin­pä, seu­raa­van hal­li­tuk­sen voimakak­sikko voi hyvin olla: päämin­is­teri Hal­la-Aho — val­tio­varain­min­is­teri Lep­omä­ki. Saataisi­in Suomen Sisu henkistä maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa ja Aja­tus­pa­ja Lib­era — henkistä talous­poli­ti­ikkaa. Kylmää kyytiä luvassa!

 16. KUNTAVAALIT TAPAHTUVAT TOTUUDEN JÄLKEISESSÄ MAAILMASSA

  His­to­ri­al­lises­sa kat­san­nos­sa on selvää, että Suo­mi on nyt siir­tynyt täysin uuteen todel­lisu­u­teen, joka johtaa yhteiskun­tamme kri­isiy­tymiseen sen kaikissa osissa. 

  Juurisyynä tähän on se, että olemme siir­tyneet TOTUUDEN JÄLKEISEEN MAAILMAAN, jos­sa totu­udek­si väitet­tyä fak­taa pohdit­taes­sa päin­vas­tainen mielipi­de pitää ottaa huomioon samal­la painoarvolla. 

  Tämä kehi­tys alkoi 50-luvul­la, kun USAn tupakka­te­ol­lisu­us aloit­ti tais­telun sel­l­aisia tutkimus­tu­lok­isa vas­taan, joiden mukaan tupakan­polt­to aiheut­taa syöpää. Se rahoit­ti vuosikym­me­nien ajan pseu­do-tutkimuk­sia, jois­sa päädyt­ti­in tietenkin päin­vas­taisi­in tuloksiin. 

  Sit­ten samaan ideaan tart­tui­v­at 70-luvun ran­skalaiset vasem­mis­to­laiset post­mod­ernistit, mm. Der­ri­da, Lacan ja Latour. He väit­tivät, että totu­ut­ta ei ole, vaan kaik­ki onkin vain ”sosi­aal­isia kon­struk­te­ja”, ja rupe­si­vat käyt­tämään tätä aseena oikeis­toa vastaan.

  Samaa jatkoi­vat myöhem­min suuret öljy-yhtiöt, jot­ka halu­si­vat kiistää öljy­te­ol­lisu­u­den aiheut­ta­mat ympäristö­vahin­got ja nyt­tem­min tämän idean kaap­pa­si­vat USAn oikeis­to ja trumppilaiset.

  Suomes­sa totu­u­den jälkeinen maail­ma näyt­täy­tyy näin:

  1) Poli­it­ti­nen eli­it­timme, medi­amme ja ay-liike ovat hukan­neet moraalisen kom­passin­sa ja kon­tak­tin reaalimaailmaan.
  2) Kieltäy­dytään tun­nus­ta­mas­sa sitä, että taloutemme on aja­mas­sa täyt­tä vauh­tia kar­ille ja ulkop­uoliseen holhoukseen.
  3) Kieltäy­dytään uskonas­ta ”oikea­ta tiedet­tä” / fysi­ikan lake­ja, esimerkik­si puun vuosi-lus­toi­hin perus­tu­vaa ilmas­to­tutkimus­ta. Sen sijaan usko­taan IPC­Cn virheel­lisi­in ilmastomalleihin.
  4) Suo­mi on hylän­nyt nuorison­sa työt­tömyyskur­ju­u­teen ja nuoriso on hylän­nyt Suomen. Kan­sain­välistynyt nuori­somme on paljolti irronnut todel­lisu­ud­es­ta ja hakee tarkoi­tus­ta elämälleen eri­lai­sista some-heimoista, esim. CO2-uskon­nos­ta, jon­ka mukaan ilmas­to pyörii ihmisen navan ympärillä.
  5) Ikävistä tosi­a­sioista kieltäy­dytään puhumasta:
  — kori­na-kri­isin olois­sa ei voi jär­jestää uskot­tavia kuntavaaleja
  — 500 000 ihmisen massatyöttömyys
  — maail­man jäykin työlain­säädän­tö, jos­sa päätök­set tekevät maas­ta jo pois­tuneet suuryri­tyk­set ja Halka­niemen veroparati­i­sista toimi­va ay-liike
  — tur­val­lisu­usti­lanteemme merkit­tävä heikkeneminen
  — järkyt­tävän korkea kokonaisveroasteemme
  — Suomen markki­noille hyökkäävät voroparati­i­seista globaalit suury­htiöt, jot­ka vievät kau­pat suo­ma­laisil­ta yliv­erote­tu­il­ta yrityksiltä
  — parhaat yri­tyk­set ja osaa­jat lähtevät maasta
  — käyt­tökelvo­ton perustuslakimme
  6) Suomes­ta ei näytä löy­tyvän pätevää ja Suomen etua ajavaa kriisijohtajaa.

  1. Sep­po Korp­poo: 4) Suo­mi on hylän­nyt nuorison­sa työt­tömyyskur­ju­u­teen ja nuoriso on hylän­nyt Suomen. Kan­sain­välistynyt nuori­somme on paljolti irronnut todel­lisu­ud­es­ta ja hakee tarkoi­tus­ta elämälleen eri­lai­sista some-heimoista, esim. CO2-uskon­nos­ta, jon­ka mukaan ilmas­to pyörii ihmisen navan ympärillä.

   Suomen nuorison/nuorten aikuis­ten joukos­sa on muitakin alakult­tuure­ja. Osa ei ole kiin­nos­tunut mis­tään kan­sain­välistymis­es­tä eikä ympäristöa­sioista vaan someku­plia esi­i­in­tyy em lisäk­si myös seu­raa­van karkean jaon mukaan:
   — tois­tuvil­la ulko­maan­matkoil­la, rav­in­tolois­sa syömisel­lä, ker­takäyt­tö­vaat­teil­la ja lukuisil­la deit­tisuhteil­la kehuskel­e­vat muoti-ilmiöi­den orjat, jot­ka pyrkivät seu­rapi­irei­hin asumal­la pikkuyk­siöis­sä käve­ly­matkan päässä hienos­ton suosimista spin­ning-raiteista ja hotellibaareista
   — uusalki­o­laiset nur­mi­järvi-ilmiön lapset, joil­la pitää olla hehtaare­ja tilaa koir­ille, hevosille, ankoille, autoille, mönki­jöille, tram­poli­ineille, teras­seille, piz­za­u­u­nille, savusaunoille, kylpy­tyn­nyreille, bändilavalle ja koti­pan­i­molle kos­ka kaupun­ki on saas­tainen ja syn­ti­nen ja kaik­ki pitää löy­tyä kotoa
   — insinööri-bis­nes­nör­tit jot­ka peri­aat­teessa tietävät jotain ilmas­to­muu­tok­ses­ta mut­ta eivät halua oman mukavuuten­sa menet­tämisen pelos­sa tehdä muu­ta kuin rahaa osaamisel­laan, brändäävät kivo­ja jut­tu­ja jot­ka uppoa­vat kuin sima
   — moot­toripyöristä, autoista, viinas­ta, rock­musi­ik­ista, kamp­pailu-urheilus­ta, sek­suaalis­es­ta alis­tamis­es­ta naut­ti­vat, ja mikäli siir­ryt­ty kovem­pi­in aineisi­in, kaup­po­jen ryöstämisel­lä, ulkop­uolis­ten pahoin­pite­lyl­lä ja jopa tap­pamisel­la elävät

  2. Sep­po Korp­poo:
   KUNTAVAALIT TAPAHTUVAT TOTUUDEN JÄLKEISESSÄ MAAILMASSA

   His­to­ri­al­lises­sa kat­san­nos­sa on selvää, että Suo­mi on nyt siir­tynyt täysin uuteen todel­lisu­u­teen, joka johtaa yhteiskun­tamme kri­isiy­tymiseen sen kaikissa osissa. 

   Juurisyynä tähän on se, että olemme siir­tyneet TOTUUDEN JÄLKEISEEN MAAILMAAN, jos­sa totu­udek­si väitet­tyä fak­taa pohdit­taes­sa päin­vas­tainen mielipi­de pitää ottaa huomioon samal­la painoarvolla. 

   Tämä kehi­tys alkoi 50-luvul­la, kun USAn tupakka­te­ol­lisu­us aloit­ti tais­telun sel­l­aisia tutkimus­tu­lok­isa vas­taan, joiden mukaan tupakan­polt­to aiheut­taa syöpää. Se rahoit­ti vuosikym­me­nien ajan pseu­do-tutkimuk­sia, jois­sa päädyt­ti­in tietenkin päin­vas­taisi­in tuloksiin. 

   Sit­ten samaan ideaan tart­tui­v­at 70-luvun ran­skalaiset vasem­mis­to­laiset post­mod­ernistit, mm. Der­ri­da, Lacan ja Latour. He väit­tivät, että totu­ut­ta ei ole, vaan kaik­ki onkin vain ”sosi­aal­isia kon­struk­te­ja”, ja rupe­si­vat käyt­tämään tätä aseena oikeis­toa vastaan.

   Samaa jatkoi­vat myöhem­min suuret öljy-yhtiöt, jot­ka halu­si­vat kiistää öljy­te­ol­lisu­u­den aiheut­ta­mat ympäristö­vahin­got ja nyt­tem­min tämän idean kaap­pa­si­vat USAn oikeis­to ja trumppilaiset.

   Suomes­sa totu­u­den jälkeinen maail­ma näyt­täy­tyy näin:

   1)Poliittinen eli­it­timme, medi­amme ja ay-liike ovat hukan­neet moraalisen kom­passin­sa ja kon­tak­tin reaalimaailmaan.
   2)Kieltäydytään tun­nus­ta­mas­sa sitä, että taloutemme on aja­mas­sa täyt­tä vauh­tia kar­ille ja ulkop­uoliseen holhoukseen.
   3)Kieltäydytään uskonas­ta ”oikea­ta tiedet­tä” /fysiikan lake­ja, esimerkik­si puun vuosi-lus­toi­hin perus­tu­vaa ilmas­to­tutkimus­ta. Sen sijaan usko­taan IPC­Cn virheel­lisi­in ilmastomalleihin.
   4)Suomi on hylän­nyt nuorison­sa työt­tömyyskur­ju­u­teen ja nuoriso on hylän­nyt Suomen. Kan­sain­välistynyt nuori­somme on paljolti irronnut todel­lisu­ud­es­ta ja hakee tarkoi­tus­ta elämälleen eri­lai­sista some-heimoista, esim. CO2-uskon­nos­ta, jon­ka mukaan ilmas­to pyörii ihmisen navan ympärillä.
   5)Ikävistä tosi­a­sioista kieltäy­dytään puhumasta:
   –kori­na-kri­isin olois­sa ei voi jär­jestää uskot­tavia kuntavaaleja
   –500 000 ihmisen massatyöttömyys
   –maail­man jäykin työlain­säädän­tö, jos­sa päätök­set tekevät maas­ta jo pois­tuneet suuryri­tyk­set ja Halka­niemen veroparati­i­sista toimi­va ay-liike
   –tur­val­lisu­usti­lanteemme merkit­tävä heikkeneminen
   –järkyt­tävän korkea kokonaisveroasteemme
   –Suomen markki­noille hyökkäävät voroparati­i­seista globaalit suury­htiöt, jot­ka vievät kau­pat suo­ma­laisil­ta yliv­erote­tu­il­ta yrityksiltä
   –parhaat yri­tyk­set ja osaa­jat lähtevät maasta
   –käyt­tökelvo­ton perustuslakimme
   6)Suomesta ei näytä löy­tyvän pätevää ja Suomen etua ajavaa kriisijohtajaa.

   Oivoi. Nähtävästi Korp­poo on ilon­amme vielä kun kaik­ki muut yri­tyk­set ovat läht­e­neet maas­ta. — Ker­ro­han Sep­po, mil­laista palkkaa ja mil­lä työe­hdoil­la mak­sat niille työl­list­mille­si nuo­rille ja mikä muut­tuisi “paikallisel­la sopimisella”?

   1. Fidel,

    Olen toimin­ut 30+ vuot­ta ris­ki-yrit­täjänä, nyt kol­men suo­ma­laisen fir­man toim­i­tusjo­hta­ja ja omis­tan osakkei­ta muu­ta­mas­sa muus­sa. Kaik­ki nämä fir­mat sopi­vat palkoista ja muista ehdoista paikallis­es­ti, ilman ay-politrukkeja.

    Mak­samme kaikille hyviä palkko­ja ja tietyis­sä tilanteis­sa annamme myös osake-optioi­ta. Meil­lä on erit­täin jous­ta­vat työ-olot ja dynaami­nen organ­isaa­tio, jos­sa tit­telit ja koulu­tus­ta­so eivät paljoa paina, mut­ta ongel­man­ratkaisu-kyky painaa ja paljon! 

    Näis­sä know-now businek­sis­sa ihmiset ovat meille kul­taakin arvokkaampi voimavara ja pidämme heistä erit­täin hyvää huol­ta kaikissa elämän tilanteissa.

    Fir­mat toimi­vat teknolo­gia-vien­nis­sä, man­age­ment-koulu­tuk­ses­sa, sekä teköä­ly- / kyberturvallisuus-projekteissa.

    Mei­dän fir­moissa on työssä todel­la upei­ta ja lah­jakkai­ta nuo­ria ihmisiä, koko ajan paljon uusia ja stim­u­loivia pro­jek­te­ja, mukavaa pöhinää, jos­sa kaikkien ammat­ti­taito kas­vaa kohisemalla!

    Toiv­otankin Fidelit ja muut ter­ve­tulleik­si otta­maan riskiä tääl­lä armot­toma­l­la teknolo­gia-markki­noit­ten eturintamalla!

   2. Sep­po Korp­poo:
    Fidel,

    Olen toimin­ut 30+ vuot­ta ris­ki-yrit­täjänä, nyt kol­men suo­ma­laisen fir­man toim­i­tusjo­hta­ja ja omis­tan osakkei­ta muu­ta­mas­sa muus­sa. Kaik­ki nämä fir­mat sopi­vat palkoista ja muista ehdoista paikallis­es­ti, ilman ay-politrukkeja.

    Mak­samme kaikille hyviä palkko­ja ja tietyis­sä tilanteis­sa annamme myös osake-optioi­ta. Meil­lä on erit­täin jous­ta­vat työ-olot ja dynaami­nen organ­isaa­tio, jos­sa tit­telit ja koulu­tus­ta­so eivät paljoa paina, mut­ta ongel­man­ratkaisu-kyky painaa ja paljon! 

    Näis­sä know-now businek­sis­sa ihmiset ovat meille kul­taakin arvokkaampi voimavara ja pidämme heistä erit­täin hyvää huol­ta kaikissa elämän tilanteissa.

    Fir­mat toimi­vat teknolo­gia-vien­nis­sä, man­age­ment-koulu­tuk­ses­sa, sekä teköä­ly- / kyberturvallisuus-projekteissa.

    Mei­dän fir­moissa on työssä todel­la upei­ta ja lah­jakkai­ta nuo­ria ihmisiä, koko ajan paljon uusia ja stim­u­loivia pro­jek­te­ja, mukavaa pöhinää, jos­sa kaikkien ammat­ti­taito kas­vaa kohisemalla!

    Toiv­otankin Fidelit ja muut ter­ve­tulleik­si otta­maan riskiä tääl­lä armot­toma­l­la teknolo­gia-markki­noit­ten eturintamalla!

    Eli et halua vas­ta­ta kysymyk­seen. Oli­pa yllätys.

   3. Kun tarkastel­laan maail­man jäykimpi­en työ­markki­noit­temme vält­tämätön­tä reformia, asi­aa on kat­sot­ta­va his­to­ri­al­lis­es­ta perspektiivistä.

    Sotien aikana Stal­in antoi Puna-armei­jalle kolme ker­taa käskyn val­loit­taa Suo­mi ja siirtää suo­ma­laiset (pait­si upseer­it ja suo­jeluskun­ta­laiset…) Uralin taakse. Tätä Suomen kansa ei tätä kuitenkaan halun­nut, vaan aivan usko­mat­tomien pon­nis­tusten ja onnenkin ansios­ta esti Stal­in­in suunnitelmat. 

    Suo­mi säi­lyi län­si­maise­na demokra­tiana, eikä Neu­vos­toli­it­to sitä miehittänyt.

    Stal­in sanoikin USA:n lähet­tiläälle Averell Har­ri­manille: ”Suo­ma­laiset ovat niin uppiniskaista ja hidasä­ly­istä kansaa, että jär­ki pitää lyödä lekalla hei­dän päähänsä.”

    Neu­vos­toli­iton kom­mu­nisti­nen puolue (Polit­by­roo, полити́ческое бюро́) päät­tikin sit­ten hoitaa asian ns. ”pidem­män metodin” mukaan, ja antoi ”Suomen ongel­man” hoidet­tavak­si Mosko­vas­sa 1918 peruste­tulle Suomen kom­mu­nis­tiselle puolueelle, SKP:lle.

    Tätä varten Polit­by­roo rahoit­ti, koulut­ti ja akti­ivis­es­ti ohjasi SKP:n stal­in­is­te­ja. Esimerkik­si Ville Pes­si ja Tais­to Sin­isa­lo sai­vat tehtäväk­seen puhdis­taa puolue ”sinne pesi­in­tyneistä luteista” ja kaap­pa­ta val­ta ay-liik­keen kaut­ta, aiheut­ta­mal­la yhteiskun­nal­lista seka­sor­toa, yleis­lakko­ja, jne.

    Tässä tilanteessa Suomen teol­lisu­usjo­hta­jat ja SDP tekivät salaisen sopimuk­sen, jon­ka tarkoituk­se­na oli estää SKP:n ja Neu­vos­toli­iton suun­nitel­mat, varsinkin ay-liik­keen kaap­paamisen. Kuten tiedämme, tässä onnis­tut­ti­inkin mm. käyt­tämät­tä laa­jo­ja työe­htosopimuk­sia ja yleissitovuutta.

    Nyt Suomen tilanne on täysin muut­tunut: Neu­vos­toli­it­to, ”reaal­isosial­is­mi” ja SKP on ovat hävin­neet maail­mankar­tal­ta. Koko kylmän sodan jälkeinen maail­man­järjestys on muuttunut.

    Tilal­la on totu­u­den jälkeinen maail­ma ja gloaali talous­so­ta ja sub­jek­ti­ivi­nen talous­teo­ria, jol­la manip­u­loidaan kansalaisia. 

    Maail­man­talout­ta johta­vat 100 suur­in­ta globaaliytiötä, jot­ka toimi­vat veroparati­i­seista rajo­jen. Niil­lä on rajat­tomat rahavarat ja viimeinen tekni­ik­ka käytössään. Ne kaap­paa­vat kan­nat­ta­mat­to­mia ja paikalleen juut­tunei­ta markki­noi­ta, sekä ket­terästi osta­vat uus­in­ta tekni­ikkaa kehit­täviä yhtiöitä. 

    Suomen kohdal­la neu­vos­tokau­pan rom­ah­t­a­mi­nen, 90-luvun ”Koivis­ton kon­klaavin” traagiset virheet, sekä 1999 tapah­tunut euroon liit­tymi­nen, ovat aiheut­ta­neet eli­it­timme ja ay-liik­keen moraalisen kom­passin hukkaamisen ja irtaan­tu­misen reaalimaailmasta. 

    Tämän kaiken seu­rauk­se­na Suomen talous ja ay-liike ovat juut­tunut telineisi­in, van­han puo­lus­tamiseen, kun pitäisi juos­ta lujaa kovaa vauh­tia muut­tuvas­sa ympäristössä. 

    Siinä satoi­hin eri­laisi­in sek­tor­ei­hin jakau­tuneet globaali-markki­nat ja teknolo­gian hur­ja kehit­tymi­nen vaikut­ta­vat suo­raan Suomeen, pitäisi näkyä myös kuntavaaleissakin…. 

    Suomen kansa ansait­see parempaa!

 17. Jospa Kir­si Pihas­ta päästäisi­in myös kun­nal­lis­vaalien varsi­naisi­in teemoi­hin. Kuten, ajaako Sote uud­is­tus Helsinkiläis­ten etu­ja? Toimisiko Sote sys­tee­mi parem­min tiukas­sa STM ohjauk­ses­sa? Onko ide­ologi­nen val­in­ta sulkea yksi­tyiset palvelun­tar­joa­jat pois Sote tuotan­nos­ta paras ratkaisu? Pitäisikö Pirkan­maalle antaa eri­oikeuk­sia kun päämin­is­teri niitä pyytää? Pitääkö Helsin­gin pormes­tarin ajaa Helsin­gin etu­ja vai ajaa hal­li­tuk­sen ideologiaa?

  1. antti:
   Jospa Kir­si Pihas­ta päästäisi­in myös kun­nal­lis­vaalien varsi­naisi­in teemoi­hin. Kuten, ajaako Sote uud­is­tus Helsinkiläis­ten etu­ja? Toimisiko Sote sys­tee­mi parem­min tiukas­sa STM ohjauk­ses­sa? Onko ide­ologi­nen val­in­ta sulkea yksi­tyiset palvelun­tar­joa­jat pois Sote tuotan­nos­ta paras ratkaisu? Pitäisikö Pirkan­maalle antaa eri­oikeuk­sia kun päämin­is­teri niitä pyytää? Pitääkö Helsin­gin pormes­tarin ajaa Helsin­gin etu­ja vai ajaa hal­li­tuk­sen ideologiaa?

   Kokkarithan ovat ilmoit­ta­neet että eivät halua koko Sotea. Odotamme vihrei­den, demarei­den ja perus­suo­ma­lais­ten kannanottoa.
   Ainakin pari kuukaut­ta sit­ten joku demarei­den espoolainen? kansane­dus­ta­ja puo­lusti sotea jos­sain täkäläisessä mediassa.

   1. Soteu­ud­is­tuk­ses­ta ei kuitenkaan päätetä kun­nan­val­tu­us­tois­sa, joten kun­tavaal­lien teemak­si siitä ei oikein ole.

   2. Osmo Soin­in­vaara:
    Soteu­ud­is­tuk­ses­ta ei kuitenkaan päätetä kun­nan­val­tu­us­tois­sa, joten kun­tavaal­lien teemak­si siitä ei oikein ole.

    Ei päätetä, mut­ta Helsin­gin pormes­tar­il­la on kyl­lä jotain san­omista asiasta.

   3. Osmo Soin­in­vaara:
    Soteu­ud­is­tuk­ses­ta ei kuitenkaan päätetä kun­nan­val­tu­us­tois­sa, joten kun­tavaal­lien teemak­si siitä ei oikein ole. 

    Tam­pereel­la val­tu­us­to oli sotes­ta kovasti kiin­nos­tunut.

    “Päämin­is­teri ja Tam­pereen kaupung­in­val­tu­utet­tu San­na Marin (sd.) sai val­tu­ute­tu­il­ta usei­ta kysymyk­siä ja kom­ment­te­ja julk­i­somis­teis­ten yhtiöi­den tulevaisuudesta.

    Kysymyk­si­in vas­tan­nut Marin huo­maut­ti, että asia ei kuu­lu val­tu­us­ton käsit­telemään aiheeseen, eikä hän pitänyt puheen­jo­hta­ja Anna-Kaisa Ikosen (kok.) sal­livu­ud­es­ta keskustelu­jen sisällössä.”

   4. Osmo Soin­in­vaara:
    Soteu­ud­is­tuk­ses­ta ei kuitenkaan päätetä kun­nan­val­tu­us­tois­sa, joten kun­tavaal­lien teemak­si siitä ei oikein ole.

    Neljä vuot­ta sit­ten muuan Ville Niin­istö sanoi että kun­nal­lis­vaalit ovat kansanäänestys Sip­ilän hal­li­tuk­sen jatkos­ta. Että sopisi kyl­lä ehdokkaiden tuo­da esille aiko­vatko ajaa Sotea Helsinki­in hal­li­tuk­sen uskol­lisi­na sotureina.

 18. No arvoista puhutaan syynä mut­ta kyl­lä molem­pi­en bis­nek­set olisi kärsinyt poli­ti­ikas­ta. Han­naG ottaa vas­taan main­oska­maa paljon ja tekee main­on­taa mon­een suun­taan. Ellun kanat taas suun­nit­telee mon­en suun­tauk­sen viestin­tää muhkeal­la lasku­tuk­selle. Kyl­lä raha ratkaisee

 19. Tulo­eroil­la ja var­al­lisu­udel­la ei ole enää absolu­ut­tista arvoa, ain­oas­taan suh­teel­lista. Toisaal­ta tulo­erot kehit­tyvät siihen suun­taan, että voit­ta­ja vie kaiken. Suosi­tut urheil­i­jat, tubet­ta­jat etc. voit­ta­jat vievät kaiken. Tuos­sa pelis­sä ei enää asiantun­ti­jatkaan tule pär­jäämään. Asiantun­ti­jat toki saa­vat krääsää lisää, mut­ta niukat hyödyk­keet ‚joil­la ain­oas­taan enää on merk­i­tys­tä, menevät pros­ent­ti­jengille. Sik­si asiantun­ti­joidenkin kan­nat­taisi alkaa kan­nat­ta­maan talouskasvun sijaan vapaa-aikaa.

  Minä näk­isin sille “Soin­in­vaar­alaiselle” työn vähen­tämisen lin­jalle val­ta­van kysyn­nän. On aivan selvää, että oikeis­tokaan ei usko enää veroalen­nuk­si­in demokra­ti­as­sa. Sil­lä resep­til­lä ei voi voit­taa. Sik­si oikeis­to on kään­tynyt vero­jen alen­nuk­ses­ta nykykooko­muk­sen “työlin­jaan” eli talouskasvun mak­si­moin­ti­in yhdis­tet­tynä tulon­jakoon ja korkeaan vero­tuk­seen. Tuo­ta lin­jaa kut­sut­ti­in talouskri­it­tisen vasem­mis­ton seassa viime vuosi­tuhan­nel­la “kasvu­sosial­is­mik­si”, kos­ka se ei tar­jon­nut vai­h­toe­htoa talouskasvun pakolle.

  Tuos­sa kokoomuk­sen “työlin­jas­sa” eivät kuitenkaan enää edes asiantun­ti­jat tule pär­jäämään, kos­ka tulon­jako kehit­tyy “voit­ta­ja vie kaiken”-suuntaan. Kos­ka vain suh­teel­lisel­la var­al­lisu­udel­la on väliä, niin asiantun­ti­joidenkin kan­nat­taisi kään­tyä kan­nat­ta­maan työn minimointia.
  Valkokaulusasiantun­ti­jat eivät voi enää pär­jätä taloudel­lisel­la hier­arkial­la, kos­ka tulon­jako kehit­tyy mihin kehit­tyy. Valkokaulusasiantun­ti­jat kuitenkin voivat pär­jätä ei-taloudel­lisil­la hier­arkioil­la, kuten ystävyys­suhteis­sa jne.. Sik­si hei­dän tulisi alkaa kan­nat­taa “Soin­in­vaar­alaista” työn min­i­moin­tia yhdis­tet­tynä jous­tavaan perusturvaan. 

  Tuo kokoomuk­sen “työlin­ja” ei tar­joa asiantun­ti­joille enää yhtään mitään tänä päivänä. Se tar­joaa pitkää päivää ilman mah­dol­lisu­ut­ta pär­jätä taloudel­lises­sa hier­arki­as­sa, kos­ka nuo hier­arki­a­paikat on varat­tu aivan muille tänä päivänä. Mik­si puur­taa pitkää päivää, jos niukat hyödyk­keet menevät urheil­i­joille, tubet­ta­jille etc. prosenttijengille?

 20. Mis­tä syys­tä ei voisi olla suo­raa pormes­tari­vaalia? Täl­löin ei tarvit­sisi miet­tiä lainkaan tak­tikoin­tia. Ulko­mail­la pormes­tarin ja liit­to­val­tiois­sa osaval­tion kuvernöörin vaalit vaikut­taa ole­van yleisiä henkilö­vaale­ja pres­i­dentin­vaalin lisäksi.

 21. Näyt­tää siltä,että kaikkien sota kaikkia vas­taan on käynnissä.
  Keinoista ei niin väliä ja sivi­ilit eli kaupunki­laiset ovat suurin uhriryhmä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.