Kunnallisvaalien siirto perustui väärin ymmärrettyihin lukuihin

Viik­ko sit­ten puo­lue­sih­tee­rit oli­vat yksi­mie­li­siä sii­tä, ettei kun­nal­lis­vaa­le­ja pidä siir­tää. Niin olin minä­kin ja olen sitä miel­tä yhä. THL kui­ten­kin löi eteen sel­lai­set rätin­git, että puo­lue­sih­tee­rit tai­pui­vat siir­tä­mään. Kat­so­taan­pa vähän noi­ta rätinkejä.

THL:lla ei ymmär­tääk­se­ni ollut mitään mal­lia vaan oli­vat las­ke­neet kaa­va­mai­ses­ti, että mitä tapah­tui­si, jos tar­tun­to­jen mää­rä kas­vaa eks­po­nen­ti­aa­li­ses­ti. Teh­tiin kol­me las­kel­maa sii­tä, että tar­tun­to­jen mää­rä kak­sin­ker­tais­tuu 11,5 päi­väs­sä, 16 päi­väs­sä tai 25 päi­väs­sä. Näin saa­tiin tar­tun­to­jen mää­räk­si vaa­li­päi­vän tie­noil­la jotain välil­tä 2 600 – 11 000.

Har­mi, ettei oikeus­mi­nis­te­riöl­le ker­rot­tu, että samal­la mekaa­ni­sel­la las­ken­ta­kaa­val­la tar­tun­to­ja oli­si kesä­kuun 13. päi­vä­nä jotain välil­lä 11 000 – 230 000.

Oikeus­mi­nis­te­riös­sä tuo mekaa­ni­nen las­ken­ta otet­tiin ilmei­ses­ti ennus­tees­ta, mitä se ei miten­kään edes voi­nut olla. Jos se oli­si ennus­te, oli­si men­ty olet­ta­maan, ettei­vät pää­te­tyt sul­ku­toi­met vai­ku­ta tar­tun­toi­hin mitään ja ne yli mil­joo­na roko­tean­nos­ta, jot­ka on annet­tu maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä, oli­si­vat tehottomia.

Kun jos­kus olin assis­tent­ti­na tilas­to­tie­teen lai­tok­sel­la, kut­suim­me vii­voi­tin­mie­hik­si nii­tä, jot­ka ennus­ti­vat eks­po­nen­ti­aa­li­sen kas­vun jat­ku­van ikuisuuteen.

Kat­so­taan­pa Suo­men rekis­te­röi­ty­jen tar­tun­to­jen mää­rää syys­kuun alus­ta. En sot­ke tähän vii­me kevään luku­ja, kos­ka meil­lä ei ole mitään käsi­tys­tä sii­tä, pal­jon­ko tar­tun­to­ja oli keväällä.

Kuvas­sa näkyy kol­me kas­vu­pe­rio­dia, syys­kuun alus­ta loka­kuun puo­li­vä­liin, loka­kuun puo­li­vä­lis­tä itse­näi­syys­päi­vään ja tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­tä tois­tai­sek­si. Tuo vimei­nen kas­vu­pe­rio­di vai­kut­taa näis­tä kol­mes­ta isoimmalta.

Jos halu­aa ymmär­tää, mitä epi­de­mial­le kuu­luu, kuvio kan­nat­taa piir­tää loga­rit­mias­tei­kol­la. Epi­de­mias­sa on kyse eks­po­nen­ti­aa­li­ses­ta kas­vus­ta tai vähe­ne­mi­ses­tä. Kan­san­kie­lel­lä eks­po­nen­ti­aa­lis­ta kas­vua kut­su­taan jos­kus kor­koa korol­le ‑kas­vuk­si. Minä las­ken mie­lel­lä­ni kak­sin­ker­tais­tu­mi­sai­ko­ja, epi­de­mio­lo­git puhu­vat R0-luvus­ta eli sii­tä, kuin­ka mon­ta muu­ta yksi sai­ras­tu­nut tar­tut­taa. Sen esti­moi­mi­seen eivät tie­dot rii­tä, kos­ka emme pys­ty jäl­jit­tä­mään tar­tun­to­ja. Sik­si sen kor­vik­kee­na käy­te­tään vii­den päi­vän kas­vua. Jos siis R0=1,2 se tar­koit­taa, että tar­tun­to­jen mää­rä kas­vaa vii­des­sä päi­väs­sä 20 %.

[Kuvat päi­vi­tet­ty 16.3.2021]

Loga­rit­mias­tei­kol­la kuva näyt­tää hie­man toi­sen­lai­sel­ta. Nopein kas­vu­vauh­ti tar­tun­noil­la oli syys­kuun alus­sa alka­nees­sa kas­vu­py­räh­dyk­ses­sä. Kas­vu oli myös huo­mat­ta­van suo­ra­vii­vais­ta.  Esti­moin sil­le tren­din 26.9. tilan­teen perus­teel­la. Kak­sin­ker­tais­tu­mi­sai­ka on 13 päi­vää. Käy­rä seu­ra­si tren­diä hyvin loka­kuun puo­li­vä­liin. Mää­räyk­siä vähän tiu­ken­net­tiin, mut­ta ennen kaik­kea ihmi­set ymmär­si­vät ryh­tyä varo­vai­sem­mik­si. Pesi­vät esi­mer­kik­si taas enem­män käsi­ään. Kas­vu tait­tui, mut­ta ei kään­ty­nyt laskuun.

Jos tar­tun­nat oli­si­vat jat­ka­neet van­haa tren­diä pit­kin lain­kaan hidas­tu­mat­ta, nii­tä pitäi­si olla nyt puo­li mil­joo­naa päi­väs­sä. (Jos oli­si lait­ta­nut ajan­las­kun alus­sa euron pank­kiin ja saa­nut sil­le kor­koa 5 % vuo­des­sa, omis­tai­si nyt kol­me kuun mas­saa kultaa. )

Tar­tun­to­jen mää­rä pysyi jok­seen­kin vakio­na yli kuu­kau­den ja pyräh­ti hyvin nope­aan mut­ta lyhy­tai­kai­seen kas­vuun mar­ras­kuun lopul­la. Käyt­täy­ty­mi­nen muut­tui taas ja epi­de­mian kas­vu sammui.

Uusin kas­vu­pe­rio­di alkoi tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä. Se on sel­väs­ti hitaam­pi kuin syys­kuun kas­vu­pe­rio­di, vaik­ka abso­luut­ti­sia luku­ja kat­soen asia näyt­täi­si ole­van päin­vas­toin. Esti­moin­nin tren­din alkaen 15.1 ja päät­tyen tähän päi­vään 7.3. Kak­sin­ker­tais­tu­mi­sai­ka on noin 40 päi­vää eli R‑luku on noin 1,09. Vähän käy­räs­sä on aal­toi­lua, mut­ta hyvin se kui­ten­kin seu­raa trendiä.

Käy­räs­tä näkyy hel­mi­kuun 16. päi­väs­tä alka­nut vähän nopeam­man kas­vun aika, joka on vii­me päi­vi­nä vähän hel­lit­tä­nyt niin, että nyt ollaan taas tren­din tun­tu­mas­sa. Tämä pyräh­dys saat­taa joh­tua hel­pom­min tart­tu­vis­ta virus­muun­nok­sis­ta tai hiihtolomista.

Voi olla, että muun­to­vi­rus tuot­taa jat­kos­sa­kin nopeam­man kas­vun. Mut­ta aivan var­mas­ti tiu­ken­tu­neet rajoi­tus­toi­met vähen­tä­vät tar­tun­to­ja jon­kin ver­ran ja kan­sa­lais­ten kas­va­nut vaa­ran tun­ne pal­jon enemmän.

Jos­sa­kin vai­hees­sa kas­va­neet roko­tus­mää­rät­kin alka­vat vai­kut­taa. Kun 20 % on roko­tet­tu, R0-luvun pitäi­si pie­nen­tyä 20 %, eli esi­mer­kik­si luvus­ta 1,2 lukuun 0.96.

Piir­sin kuvaan tren­di­vii­van aina van­haan vaa­li­päi­vään saak­ka. Se ei nouse lähel­le­kään 11 000 tar­tun­taa päi­väs­sä vaan jää 1 300 tar­tun­taan päi­väs­sä. Olen aivan var­ma, että todel­li­nen kehi­tys kään­tyy vah­vas­ti tren­din ala­puo­lel­le rajoi­tus­toi­mien, kas­va­neen varo­vai­suu­den ja roko­tus­ten ansiosta.

Pää­tös vaa­lien lyk­kää­mi­ses­tä perus­tui vää­rään tie­toon. Näin sanoi myös ”ennus­teen” isä, THL:n Mika Salminen.