Ei mene hyvin Stora-Ensolla

Sto­ra Enson vaikeudet esimerkik­si Kemi­järvel­lä juon­ta­vat juuren­sa strate­gisi­in päätök­si­in, jot­ka ainakaan jälkikä­teen eivät ole osoit­tau­tuneet mik­sikään menestykseksi.

 1) Neu­vos­toli­iton rom­ahdet­tua yhtiö rien­si käyt­tämään hyväk­seen Venäjän taloudel­lista alen­nusti­laa ja rak­en­si — kuten muutkin — paljon kap­a­siteet­tia Suomeen venäläisen tuon­tipu­un varaan ikään kuin olet­taen, että Venäjän siir­tomaa-ase­ma säi­ly­isi hamaan ikuisuuteen.

2) Kun ilmastopoli­ti­ik­ka oli jo laitet­tu putkaan ja uusi­u­tu­van ener­gian arvon nousun piti olla kaikkien tiedos­sa, yhtiö myi voimalaitok­sen­sa ja metsänsä.

3) Rahat se sijoit­ti Yhdys­val­tain paperi­te­ol­lisu­u­teen, mikä ei osoit­tau­tunut mik­sikään loisto-operaatioksi.

4) Amerikkalai­sista tehtais­taan yhtiö irtaan­tui suurin tap­pi­oin juuri ennen dol­lar­in arvon rom­ah­tamista. Nyt nuo tehtaat taitaisi­vat olla hyvinkin tuottoisia.

Aina ei voi onnis­tua, mut­ta onnis­tu­isi edes joskus. Ainakin nuo kak­si ensim­mäistä kohtaa ovat sel­l­aisia, joista häly­tyskel­lo­jen olisi pitänyt soi­da jo sil­loin, kun päätök­siä tehti­in. Dol­lar­in luisumisel­la on ekon­o­mistipi­ireis­sa speku­loitu pitkään, mut­ta myön­net­täköön, että val­u­ut­tapörs­seis­sä tähän ennus­teeseen ei ole yhtä vart­masti uskottu.

18 vastausta artikkeliin “Ei mene hyvin Stora-Ensolla”

 1. Minäkin olen tässä viime aikoina ihme­tel­lyt paljon nimeno­maan tuo­ta ykkösko­htaa. Meille opetet­ti­in met­säti­eteel­lisessä jo ensim­mäisenä vuon­na, että puun­hank­in­nan kus­tan­nuk­sia lask­ies­sa on syytä arvioi­da ris­ki ja ottaa se huomioon investoin­nin korko­ta­son valinnassa. 

  Käyt­tämäl­lä venäläiselle raa­ka-aineelle järkevää ja riskit huomioivaa korko­ta­soa, ei sen hin­ta todel­lakaan muo­dos­tu juurikaan koti­maista halvem­mak­si, ei edes 90-luvun alus­sa muo­dos­tunut. Luulisi ekonomien tajua­van edes tämän verran. 

  Mut­ta pis­tetään toki ammat­ti­laiset — met­sän­hoita­jat, diplo­mi-insinöörit — pel­lolle ja annetaan kaup­pako­rkean joka­paikan­höylien ajaa poten­ti­aalis­es­ti men­estyvä mut­ta perus­teel­lisia uud­is­tuk­sia tarvit­se­va (nimeno­maan teknisiä uud­is­tuk­sia kaipaa­va, tuoteke­hit­telystä hyö­tyvä, raa­ka-aineen han­k­in­nan suh­teen täys­re­mont­tia tarvit­se­va) ala jorpakkoon.

  3. ja 4. kohtia voisin kom­men­toidan vielä hiukan: seu­raa­vat 10–15 vuot­ta näyt­tävät, oliko pohjois-amerikan tehtaista ali­hin­taan luop­umi­nen ken­ties taas ker­ran hätäpäis­sä tehty virhe. Mik­si yhdys­val­ta­laiset pääo­masi­joit­ta­jat lait­ta­vat rahaa paperite­htaisi­in ja ‑fir­moi­hin?

 2. paljon kap­a­siteet­tia Suomeen venäläisen tuon­tipu­un varaan ikään kuin olet­taen, että Venäjän siir­tomaa-ase­ma säi­ly­isi hamaan ikuisuuteen.

  Saa­han sitä kär­jistää, mut­ta ei ter­ve jär­ki joskus 90-luvul­la ker­tonut, että Venäjä kehit­tyy eristäy­tyväk­si, nopeasti vauras­tu­vak­si sekat­aloudek­si, joka yhtääl­lä tun­kee ulko­maisia sijoit­ta­jia ulos ja toisaal­la puo­liväk­isin kiskoo sisään. Jef­frey Sachsin sun muiden (sil­lois­t­en) uus­lib­er­aalien neu­vom­ista ja innoit­tamista maista suurin piirtein vain Venäjä päät­ti hylätä inte­graa­tion län­nen suuntaan.

  Muitakin sel­l­aisia ske­naar­i­oi­ta, jois­sa Venäjä ei aset­taisi puu­tulle­ja, on help­po kek­siä. Joku “siir­tomaa-ase­man säi­lymi­nen” ei kuitenkaan tule mieleen jo pelkästään sen takia, että tuol­lainen siir­tomaa-ana­lyysi meni pois muodista jo 70-luvul­la (vaik­ka näkyi Waller­stein juuri käyneen mel­las­ta­mas­sa Helsingis­sä ;-). Uudem­mat arviot rahavir­to­jen suun­nista siir­tomaid­en ja emä­maid­en välil­lä ovat nimit­täin häm­men­täviä: miten riis­tet­ti­in mai­ta, joi­hin usein vir­tasi enem­män rahaa kuin niistä pois? Eikä Venäjä tietenkään edes ole ollut siir­tomaa sit­ten mongolien.

  Luul­tavasti tul­lit jäi­sivät myös määräämät­tä, jos Venäjä olisi kovasti riip­pu­vainen mon­en­lais­ten raa­ka-ainei­den myyn­nistä, eli jos öljyä yms. ei olisi niin paljon ja sen hin­ta niin korkea.

  Oikeasti autonomi­nen Kar­jala kai myös möisi mielel­lään puu­ta Suomeen.

  Niin tai näin, se että äiti-Venäjä aina nousee alen­nusti­las­taan, siihen kai paasikiven­sä äid­in­mai­d­os­sa ime­neet suo­ma­laiset uskoi­vat. Mut­ta kuka olisi uskonut, että Venäjä pää­ty­isi seu­raa­maan kuri­nalais­es­ti “nor­jalaista” finanssipoli­ti­ikkaa ja Aasian tiik­erei­den kehi­tyspoli­ti­ikkaa ja itsekästä — eli USA-tyyp­pistä — suurvaltapolitiikkaa?

  No joo, jälkikä­teen­hän Paasikivikin vas­ta osoit­tau­tui viisaaksi.

 3. Uno­h­tui ker­toa ennus­tuk­seni sen suh­teen, tuleeko niitä tulle­ja vai ei: Venäjä on mitä ilmeisem­min vih­jan­nut luop­u­vansa tulleista, kun­han Suo­mi neu­vot­telee kah­den kesken. Venäjä aikoo siis lyödä päätään Kar­jalan män­tyyn, kunnes uskoo taas ker­ran, että ei onnis­tu: Suo­mi ei taivu, Kol­laa kestää … öh … tai siis Bryssel …

 4. Puu­tulleista riip­pumat­ta on vaikea kehit­tää sel­l­aista talousjär­jestelmää, jos­sa olisi logis­tis­es­ti edullisem­paa kul­jet­taa puu Venäjältä Suomeen jalostet­tavak­si kuin jalostaa se paikan pääl­lä. Venäjän puun vien­ti­t­ul­lit eivät ole suun­natut pääsään­töis­es­ti Suomea vaan Kiinaa vastaan.

 5. “Puu­tulleista riip­pumat­ta on vaikea kehit­tää sel­l­aista talousjär­jestelmää, jos­sa olisi logis­tis­es­ti edullisem­paa kul­jet­taa puu Venäjältä Suomeen jalostet­tavak­si kuin jalostaa se paikan päällä”

  Eipä tuo­ta nyt niin kovin vaikeaa ole “kehit­tää”. Johan tuo­hon riit­tää esimerkik­si se, että:
  1) Tääl­lä on tehdas ja osaami­nen ole­mas­sa, Venäjäl­lä tarvit­taisi­in investointeja
  2) Venäjälle investoimiseen (puun­jalostus vaatii huimia pääo­main­vestoin­te­ja) on riskaa­belia kun hallintoon, mafi­aan ja mui­hin sel­l­aisi­in tek­i­jöi­hin ei ole luottamista.
  3) Tämä on “matkan var­rel­la” län­sieu­roop­paan men­täessä (ainakin kunnes venäjä saa tiestön­sä ja sata­mansa kun­toon — mikä näyt­tää ole­van hidasta).

  Kari

 6. Enem­män kul­jet­tamista siinä puus­sa on kuin valmi­is­sa paperis­sa. Venäjäl­lä on pääo­mia. Osaamis­taki­non ja jos ei ole, sen voi ostaa.
  Län­si-Euroop­pa on paper­ille väärä suun­ta. Kiina on ihan toises­sa suunnassa.

 7. “Enem­män kul­jet­tamista siinä puus­sa on kuin valmi­is­sa paperissa.”

  Nämä vaan ovat vähän toisen­laisia kul­jetet­tavia. Puun kul­je­tuk­seen liit­tyvät epä­var­muudet voidaan vält­tää (jos­sain määrin) esimerkik­si pitämäl­lä isom­paa varas­toa tai käyt­tämäl­lä kalli­im­paa puu­ta, jos halvem­pi jääkin tul­li­in (tai häviää muuten johonkin), paperin myöhästymis­es­tä sen sijaan juok­see sakot välittömästi.

  Puhu­mat­takaan siitä, kun täältä tarvit­taisi­in ehdot­tomasti joku kri­it­ti­nen osa tehtaan pyörit­tämiseen, mut­ta sen kul­je­tus paikan päälle kestää byrökra­ti­as­ta ja muus­ta johtuen viikkokausia.

  “Venäjäl­lä on pääomia.”

  Niin on nyt, lähin­nä öljyn vuok­si. Mut­ta eipä ollut niihin aikoi­hin kuin S‑E investoi. Ja Venäjän pääomien ker­tymi­nen ja niiden käytön edes nykyi­nen arvioin­ti taitaa olla enem­män arvailu­jen kuin tiedon varassa.

  Oikeas­t­aan tarkoitin, vaikken sanonut, tuol­la sitä tilan­net­ta, jos­sa S‑E oli investoimas­sa omia pääo­mi­aan, ja päät­ti investoi­da mielum­min Suomeen ja tuo­da Venäjältä puu­ta kuin investoi­da suo­raan tehtaaseen Venäjäl­lä (nämähän siis kai ovat vai­h­toe­hdot, jos täl­lä alueel­la halu­aa omaa paperibisnestä tehdä).

  “Osaamis­taki­non ja jos ei ole, sen voi ostaa.
  Län­si-Euroop­pa on paper­ille väärä suun­ta. Kiina on ihan toises­sa suunnassa.”

  Ei se Kiinan kasvukaan tuol­loin itses­tään selvä ollut. Ja on siinä nykyisel­läänkin riskin­sä. Kiina­han voi vaik­ka pistää tuon­ti­t­ullin paper­ille ja sal­lia ain­oas­taan raaka­pu­un tuon­nin tukeak­seen omaa paperiteollisuuttaan 🙂

  Kari

 8. “2) Kun ilmastopoli­ti­ik­ka oli jo laitet­tu put­keen ja uusi­u­tu­van ener­gian arvon nousun piti olla kaikkien tiedos­sa, yhtiö myi voimalaitok­sen­sa ja metsänsä.”

  Tämä foku­soimi­nen ja ulkois­t­a­mi­nen on kyl­lä mie­lenki­in­toinen tren­di, yri­tysjo­hta­jat juok­se­vat kon­sultin kek­simän muo­tivir­tauk­sen perässä samaan tahti­in mur­rosikäisen jälkikasvun­sa kanssa. Pakko myy­dä fir­man kan­nat­ta­vat osat pois jot­ta voidaan keskit­tyä ydinbisnekseen.

  Vaik­ka yri­tysjo­htat ovat var­maankin keskimäärin älykkäitä ja kykeneviä ihmisiä, vaikut­taa siltä että kaik­ki menevät saman trendin mukana eikä kukaan pysähdy ajat­tele­maan, saati­ka että joku uskaltaisi uida vas­tavir­taan. Puhun siis isoista yri­tyk­sistä, suuri osa pienyri­tyk­sistä on tot­tunut mas­sas­ta poikkeamiseen ja näkee sen etuna.

  Saman­lainen tapaus on tämä Aker Yards jol­la tilauskir­jat pul­lot­ta­vat mut­ta tap­pi­o­ta tulee, pitäisi olla kap­i­tal­is­min sään­tö­jen mukaan melkein mah­do­ton­ta. Vaan kun kaik­ki on ulkois­tet­tu ali­hankki­joille joista pääsee hel­posti eroon, tämähän pitäisi aut­taa tasaa­maan suh­dan­ner­iske­jä. Sit­ten nousuh­dan­teessa kun on ali­hankki­jan markki­nat ja hin­nanko­ro­tuk­sia ei voi siirtää jo tehty­i­hin tilauk­si­in niin näin käy. Yri­tys tasa­ta suh­dan­tei­ta johtaakin siihen että nousu on entistä kovem­pi ja lama entistä syvempi.

  Tot­takai nousseet raa­ka-aineet yms. kus­tan­nuk­set ovat vaikut­ta­neet myös, ei tämä yksi asia venet­tä kaa­da, mut­ta mielestäni hyvä esimerk­ki. Oliko se ulkois­tamista saar­naa­va kon­sult­ti sit­tenkään palkkion­sa arvoinen, vai olisiko ollut kan­nat­tavam­paa mak­saa sille kym­menker­tainen raha siitä, että olisi jäänyt kotiin.

 9. Perusvirhe met­sä­fir­moil­la on ollut viime vuosi­na se, että jalostusas­teen nos­toon perus­tu­vaa kasvus­trate­giaa on ali­pain­otet­tu ja lyhyt­näköis­es­ti yli­pain­otet­tu volyymiä. Tuo taas on painanut hin­to­ja ja kan­nat­tavu­ut­ta alas. 

  Joh­tu­isiko­han optio-ohjelmien liian lyhyestä aika­jän­teestä tai kvar­taa­likap­i­tal­is­mista muuten? Palkka­jo­hta­jathan toimi­vat sil­lä aika­jän­teel­lä mil­lä yri­tyk­sen omis­ta­jat toivo­vat hei­dän toimi­van. Lisäk­si vain niiden omis­ta­jien mielipi­det­tä voidaan kuun­nel­la, jot­ka avaa­vat suun­sa ja ker­to­vat sen.

 10. Uno­h­dat vielä green­pea­cen osu­u­den. Kun kat­soo green­pea­cen sak­sankielisiltä sivuil­ta, niin Kemi­järvi maini­taan mon­ta ker­taa, eikä koskaan myön­teisessä val­os­sa. Pain­os­tus on epäilemät­tä ollut kovaa.

  Jäl­jet johta­vat sylttytehtaalle.…

 11. Soin­in­vaara: “Län­si-Euroop­pa on paper­ille väärä suun­ta. Kiina on ihan toises­sa suunnassa.”

  Itse asi­as­sa tavaran kul­jet­ta­mi­nen maare­it­tiä pitkin varsinkaan Län­si-Venäjältä Kiinaan ei vält­tämät­tä ole niin yksinker­tainen oper­aa­tion. Sille lie­nee syyn­sä, mik­si Kiinas­ta tule tavaraa Venäjälle nimeno­maan Suomen kautta…

 12. Muu­ta­ma kommentti

  Ensin­näkin puu­ta on tuo­tu 70-luvul­ta läh­tien melkois­es­ti ja sil­loin­han Suo­mi oli erään asteen siir­tomaa Neu­vos­toli­itolle eikä päin­vas­toin. Mut­ta on tot­ta sekin, että met­sä­te­ol­lisu­us on rak­en­tanut hal­van venäläisen puun varaan vail­la kehitysnäkemystä.

  Lyhyen aikavälin näke­mys on hallinnut ja lyhyel­lä aikavälil­lä näkyvät myös epäonnistumiset.

  USA on kiin­nos­ta­va. Sinän­sä on entiselle val­tion­lip­pu­laivalle kuvaavaa on Venäjän ja USAn mukanao­lo. Vähem­män kiin­nos­tavaa tun­tuu ole­van, että molem­mis­sa pyllähdetään. 

  USA-casen suh­teen syynä taitaa olla se, että markki­noiden perus­tun­te­mus oli huonoa.

  USAn suh­teen ongel­ma ei ehkä sit­tenkään ole val­u­ut­ta-arvo, vaan paikallisen teol­lisu­u­den ylika­p­a­siteet­ti ja van­henevat tehtaat. Vapaan markki­na­t­alouden airut yrit­tää suo­jau­tua huimien tul­lien ja tuon­ti­ra­joi­tusten taakse.

 13. Maini­tut virheet ovat sinän­sä ihan oikea havain­to, mut­ta nähdäk­seni Kemi­jär­ven tehtaan heikko kan­nat­tavu­us ei ole suo­raan näi­den johdannainen. 

  Alal­la on ylika­p­a­siteet­tia, jol­loin huonoim­mat ja väärim­mis­sä paikois­sa ole­vat saa­vat men­nä, ja Kemi­järvi kuu­luu tähän joukkoon, vaik­ka lap­palaiset näkevätkin asi­as­sa kiilu­vasilmäis­ten Helsin­gin her­ro­jen lap­palais­ten nujer­tamiseen tähtäävän salaliiton. 

  Asi­aa voi ajatel­la esimerik­si siten, että Kemi­jär­ven tehdas ei ole eri­tyisen lähel­lä yhtä tärkeää ja tule­vaisu­udessa vielä tärkeäm­pää raa­ka-ainet­ta, eli jätepaperivuoria.

 14. Han­nu Visti: “Asi­aa voi ajatel­la esimerik­si siten, että Kemi­jär­ven tehdas ei ole eri­tyisen lähel­lä yhtä tärkeää ja tule­vaisu­udessa vielä tärkeäm­pää raa­ka-ainet­ta, eli jätepaperivuoria.”

  Jätepa­pe­ria ei voi pitkän päälle käyt­tää raa­ka-aineena ilman paperin lujit­tamisek­si lisät­tävää kui­tu­ma­te­ri­aalia. Tätä tuoreen kuidun lisäämistä san­o­taan paperin armeer­aamisek­si. Armeer­auskuidun läh­teenä pitkäkui­tu­inen havusel­lu on paras­ta mah­dol­lista; paljon parem­paa, kuin Uruguayn eukalyptussellu.

 15. Tuo argu­ment­ti ei kyl­lä Kemi­jär­ven tehdas­ta paljon auta. Jos paperin valmis­tuk­ses­sa käytetään 80% jätepa­pe­ria ja 20 % uut­ta kuitua, ei oikein kan­na­ta kul­jet­taa tuo­ta 80 %:a Sak­sas­ta Suomeen, jot­ta siihen liitet­täisi­in se 20 % havukuitua ja sit­ten kul­jet­taa koko mas­sa takaisin Sak­saan. Ei ainakaan kemi­järvelle, jos­sa ei ole paperitehdasta.

 16. Ei tietenkään kan­na­ta, sik­si­hän siel­lä Kemi­järvel­lä ei sitä paperite­hdas­ta olekaan. Luulisi silti kan­nat­ta­van mielu­um­min kul­jet­taa pitkäkui­tu­ista sel­l­ua Kemi­järveltä Sak­saan, kuin Uruguaysta. Sitä pait­si pitkäkui­tu­ista havusel­lua ei tarvi­ta läh­eskään yhtä paljon jätepa­pe­ria lujit­ta­maan, kuin lyhytkui­tu­ista eukalyptussellua.
  Nykyisen puun­jalostus­te­ol­lisu­u­den myller­ryk­sen peru­songel­ma on siinä, että kaikil­la alkaa olla omat paperite­htaansa, eikä oikein kan­na­ta ostel­la van­haan tapaan pape­ria kaukai­sista maista ‑ei edes Suomesta.
  Pohjo­is­maat ovat pikku hil­jaa ajau­tu­mas­sa armeer­aus­mas­san tuotan­topaikoik­si. Puu­ta ei riitä, eikä kan­na­ta käyt­tää, kokon­aan neit­seel­lis­es­tä kuidus­ta valmis­tet­tuun paperi­in edes suomessa.
  Suo­ma­laisen puun­jalostus­te­ol­lisu­u­den tuotan­torakenne on siis muut­tumas­sa mata­lam­man lisäar­von suun­taan, eikä sille voi tehdä mitään. Koh­ta suomes­ta myy­dään ulko­maille pelkkää sel­l­ua, kun kaik­ki tekevät paperin­sa itse.
  Kokon­aan negati­ivi­nen tämä kehi­tys ei kuitenkaan ole. Kun kukaan ei enää osta suomes­ta pape­ria, ei myöskään paper­i­mas­saa kan­na­ta enää tehdä mekaanis­es­ti hiertämäl­lä. Sel­l­ute­htaat tuot­ta­vat käyt­tämän­sä ener­gian itse ja yleiseen myyn­ti­inkin jää noin 500 kWh jokaista tuotet­tua sel­l­u­ton­nia kohti. Aika hyvä lop­putu­los siihen näh­den, että nyky­isin eniten myytävä paper­ituote vaatii mekaanisen mas­san­tuotan­ton­sa takia läh­es 3 MWh ulkop­uolista sähköen­er­giaa jokaista myy­tyä paperi­ton­nia kohti. Kokon­aisuute­na tämä tarkoit­taa, että puun­jalostus­te­ol­lisu­us muut­tuu har­vaan asu­tul­la havupu­u­vyöhyk­keel­lä ennen pitkää ener­gian nettotuottajaksi.

 17. Kemi­järvi ei kil­paile jätepa­perin kanssa vaan lop­ul­ta tuot­taa sitä — paper­in­valmis­tuk­sen kurssille siitä 😉

  Kemi­jär­ven sel­l­ukuiduista tulee kier­rä­tyk­sen ja siis­tauk­sen jäl­keen juuri sitä Kes­ki-Euroopan paperite­htaiden himoit­se­maa hyvälaa­tu­ista kierrätyskuitua.…

  Kul­je­tuk­sista vielä: merikul­je­tus ei mak­sa “mitään”. Jotkut fir­mat kul­jet­ta­vat Etelä-Amerikas­ta sel­l­ukuitua Pohjois-Suomen tehtaille, mis­sä valmis­tet­tu paperi viedään sit­ten Keski-Eurooppaan.

 18. 1) Mik­si hal­paa kap­a­siteet­tia kan­nat­taa yrit­tää hyö­dyn­tää rakentamisessa?

  2) Mik­si pääo­marak­en­teen keven­tämi­nen on hyvä asia?

  3) Mik­si markki­noiden ennakoimi­nen epäon­nis­tuu joskus? Miten asi­aan tulee reagoida?

  4) Mik­si jatku­vasti tap­pi­ol­li­sista yksiköistä kan­nat­taa irtautua?

  9 pis­tet­tä tarjolla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *