Kaupunkiympäristölautakunta 25.5.2021

Teol­lisu­uskadun akseli, kaavarunko

Aikanaan Mikko Särelä teki aloit­teen, että Teol­lisu­uskadun alue merk­itään keskus­ta­toim­into­jen alueek­si. Nyt tämä on toteu­tu­mas­sa hienosti.

Paljon työ­paikko­ja tulee alueelle ja myös yöelämää ohjataan tänne. (Ei tarvitse ihme­tel­lä, että keskus­tan elin­voimaisu­us heikke­nee, kun sille omi­naisia toim­into­ja siir­retään pois. Silti kan­natet­ta­va ajatus)

Ongel­mako­htia on kolme. Minus­ta ja näköjään myös Ris­to Rauta­van mielestä alueel­la voisi olla yläk­er­roksis­sa myös asu­tus­ta. Viras­to pelkää yhteen­tör­mäys­tä yöelämän kanssa. Pieni ja vähän kulah­ta­neen tun­tu­inen Dal­lapén puis­to esitetään raken­net­tavak­si. Minus­ta yhden vihreän pläntinkin voisi tuonne jät­tää ja kohen­taa sitä. Tässä ei päätetä liiken­nesu­un­nitel­mas­ta, mut­ta jo tässä vai­heessa voisi korostaa siitä, että Kulosaaren sil­taa pitkin tule­va baanay­hteys voisi pysyä sil­lan tasol­la eikä laskea ensin alas nous­tak­seen takaisin Teol­lisu­uskadun tasoon. Tämä on ihmisille työ­matkay­hteys eikä kuntoilureitti.

Jatkos­sa var­maankin kiis­tel­lään kaisto­jen lukumäärästä Teollisuuskadulla.

Honka­suo asemakaava

Helsin­gin äärim­mäiseen nurkkaan suun­nitel­laan ker­rospu­u­talo­ja. Aiem­pi vähän kevyem­pi rak­en­t­a­mi­nen ei toimin­ut, kos­ka alueel­la on huono maaperä, joil­la pien­talot eivät pelitä taloudel­lis­es­ti. Nyt tehdään korkeam­paa rak­en­tamista parem­malle maalle. Paikalle tulee noin 500 asukasta.

Pohjoiskaari 34–38

Ope­tuskäytössä ollut kiin­teistö muute­taan asuinko­rt­te­lik­si, van­haa suo­jellen ja uut­ta rak­en­taen. Tilas­totiedois­sa on vähän epäjo­hdon­mukaisu­ut­ta, mut­ta ilmeis­es­ti uut­ta ker­rosalaa tulee 5 000 k‑m2. Laut­tasaare­laiset ovat muis­tut­ta­neet kaavas­ta ja valit­ta­neet liikaa tehokku­ut­ta, Pohjoiskaaren kapeut­ta ja pyöräil­i­jöi­den suur­ta määrää.

Ratikkapysäkkien ja jalankulkuy­hetyk­sien kehittämine

Tähän pitää tutus­tua tarkem­min, eli tämä menee var­maankin pöy­dälle. Kyse on siitä, onko ratikkapysäkin molem­mis­sa päis­sä suo­jatie vai vaan toises­sa ja voiko ratikan kohdal­la olla ”yli­ty­s­paik­ka” jol­lainen on Stock­an kel­lon kohdal­la. Kun suo­jati­etä ei ole, jalankulk­i­ja väistää ratikkaa.

Kru­unusil­to­jen han­kkei­den investoin­timäärära­han ylitys

Tämä yli­tys­tarve ei liity niinkään itse ratikkaan eikä sil­taan vaan kaik­keen muuhun, mitä tehdään Hakaniemessä.