Kaupunkiympäristölautakunta 25.5.2021

Teol­li­suus­ka­dun akse­li, kaavarunko

Aika­naan Mik­ko Säre­lä teki aloit­teen, että Teol­li­suus­ka­dun alue mer­ki­tään kes­kus­ta­toi­min­to­jen alu­eek­si. Nyt tämä on toteu­tu­mas­sa hienosti.

Pal­jon työ­paik­ko­ja tulee alu­eel­le ja myös yöelä­mää ohja­taan tän­ne. (Ei tar­vit­se ihme­tel­lä, että kes­kus­tan elin­voi­mai­suus heik­ke­nee, kun sil­le omi­nai­sia toi­min­to­ja siir­re­tään pois. Sil­ti kan­na­tet­ta­va ajatus)

Ongel­ma­koh­tia on kol­me. Minus­ta ja näkö­jään myös Ris­to Rau­ta­van mie­les­tä alu­eel­la voi­si olla ylä­ker­rok­sis­sa myös asu­tus­ta. Viras­to pel­kää yhteen­tör­mäys­tä yöelä­män kans­sa. Pie­ni ja vähän kulah­ta­neen tun­tui­nen Dal­lapén puis­to esi­te­tään raken­net­ta­vak­si. Minus­ta yhden vih­reän plän­tin­kin voi­si tuon­ne jät­tää ja kohen­taa sitä. Täs­sä ei pää­te­tä lii­ken­ne­suun­ni­tel­mas­ta, mut­ta jo täs­sä vai­hees­sa voi­si koros­taa sii­tä, että Kulos­aa­ren sil­taa pit­kin tule­va baa­nayh­teys voi­si pysyä sil­lan tasol­la eikä las­kea ensin alas nous­tak­seen takai­sin Teol­li­suus­ka­dun tasoon. Tämä on ihmi­sil­le työ­mat­kayh­teys eikä kuntoilureitti.

Jat­kos­sa var­maan­kin kiis­tel­lään kais­to­jen luku­mää­räs­tä Teollisuuskadulla.

Hon­ka­suo asemakaava

Hel­sin­gin äärim­mäi­seen nurk­kaan suun­ni­tel­laan ker­ros­puu­ta­lo­ja. Aiem­pi vähän kevyem­pi raken­ta­mi­nen ei toi­mi­nut, kos­ka alu­eel­la on huo­no maa­pe­rä, joil­la pien­ta­lot eivät peli­tä talou­del­li­ses­ti. Nyt teh­dään kor­keam­paa raken­ta­mis­ta parem­mal­le maal­le. Pai­kal­le tulee noin 500 asukasta.

Poh­jois­kaa­ri 34–38

Ope­tus­käy­tös­sä ollut kiin­teis­tö muu­te­taan asuin­kort­te­lik­si, van­haa suo­jel­len ja uut­ta raken­taen. Tilas­to­tie­dois­sa on vähän epä­joh­don­mu­kai­suut­ta, mut­ta ilmei­ses­ti uut­ta ker­ro­sa­laa tulee 5 000 k‑m2. Laut­ta­saa­re­lai­set ovat muis­tut­ta­neet kaa­vas­ta ja valit­ta­neet lii­kaa tehok­kuut­ta, Poh­jois­kaa­ren kapeut­ta ja pyö­räi­li­jöi­den suur­ta määrää.

Ratik­ka­py­säk­kien ja jalan­kul­ku­yhe­tyk­sien kehittämine

Tähän pitää tutus­tua tar­kem­min, eli tämä menee var­maan­kin pöy­däl­le. Kyse on sii­tä, onko ratik­ka­py­sä­kin molem­mis­sa päis­sä suo­ja­tie vai vaan toi­ses­sa ja voi­ko rati­kan koh­dal­la olla ”yli­tys­paik­ka” jol­lai­nen on Stoc­kan kel­lon koh­dal­la. Kun suo­ja­tie­tä ei ole, jalan­kul­ki­ja väis­tää ratikkaa.

Kruu­nusil­to­jen hank­kei­den inves­toin­ti­mää­rä­ra­han ylitys

Tämä yli­tys­tar­ve ei lii­ty niin­kään itse ratik­kaan eikä sil­taan vaan kaik­keen muu­hun, mitä teh­dään Haka­nie­mes­sä.  

 

10 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunta 25.5.2021”

 1. Joko Hel­sin­ki oli­si sen kokoi­nen, että tän­ne mah­tui­si kak­si “kes­kus­taa”?

  Myös Kof­fin puis­ton voi­si raken­taa täy­teen. Arvo­kas­ta tont­ti­maa­ta tur­hal­le puis­tol­le, jon­ka polii­si tyh­jen­tää jos sitä käy­te­tään puis­ton var­si­nai­seen tar­koi­tuk­seen eli oleskeluun.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Kokouk­sen asia­lis­tal­la on koh­das­sa 5 eräi­den raken­nus­ten ja kiin­teis­tö­jen myyn­ti: Kau­pun­ki aikoo myy­dä mark­ki­noil­le omis­ta­mi­aan (ja tyh­jil­lään) pitä­miä rakennuksia.

  Käpy­län van­han polii­sia­se­man (Poh­jo­lan­ka­tu 3) osal­ta on ollut jon­kin ver­ran kan­sa­lais­kes­kus­te­lua ja ‑aloit­tei­ta. Asu­ka­syh­dis­tys on esit­tä­nyt tilan vuo­kraa­mis­ta tai myy­mis­tä kau­pun­gin­osa­ti­lak­si, sil­lä Käpy­län alu­eel­ta ei löy­dy sel­lais­ta ja kol­man­nen sek­to­rin tila­tar­ve on huu­ta­va. Vetoan tei­hin luot­ta­mus­mie­hiin, että joko koh­de pois­te­taan myy­tä­väk­si esi­tet­ty­jen lis­tal­ta tai myyn­nin ehdok­si ase­te­taan etuos­to-oikeus sen kau­pun­ki­lais­ten yhtei­sek­si tilak­si tar­joa­val­le toi­mi­jal­le (asu­ka­syh­dis­tys). Tun­tuu hyvin häm­mäs­tyt­tä­väl­tä, että rikas kau­pun­ki ei ole ollut lain­kaan kiin­nos­tu­nut tilan kehit­tä­mi­ses­tä asuk­kai­den toi­veis­ta huolimatta.

  Alu­eel­la on nyt liki 10000 asu­kas­ta ja Kos­ke­lan sai­raa­la-alu­een ja hie­man myö­hem­min Tuusu­lan­bu­le­var­din raken­ta­mi­nen tuo asuk­kai­ta toi­sen moko­man. Ei ole kes­tä­vää muut­taa entis­tä jul­kis­ta raken­nus­ta yksit­täi­sek­si asun­nok­si tämän kai­ken kes­kel­lä kun toi­mi­joi­ta riittäisi.

  Lisäk­si ton­til­le kaa­vail­tu täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen on läh­tö­koh­tai­ses­ti ongel­mal­lis­ta, sil­lä sata­vuo­tias hie­nos­ti säi­ly­nyt Puu-Käpy­lä kuu­luu RKY-alu­ee­seen eikä sil­lä lie­ne yhtään sadan vuo­den aika­na teh­tyä näky­vää täy­den­nys­ra­ken­nus­ta. Ympä­ris­töön tul­laan raken­ta­maan niin pal­jon, etten läh­ti­si sot­ke­maan arvo­kas­ta raken­nus­tai­teel­lis­ta kokonaisuutta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Suun­nit­te­li­ja:
   Kokouk­sen asia­lis­tal­la on koh­das­sa 5 eräi­den raken­nus­ten ja kiin­teis­tö­jen myyn­ti: Kau­pun­ki aikoo myy­dä mark­ki­noil­le omis­ta­mi­aan (ja tyh­jil­lään) pitä­miä rakennuksia.

   Käpy­län van­han polii­sia­se­man (Poh­jo­lan­ka­tu 3) osal­ta on ollut jon­kin ver­ran kan­sa­lais­kes­kus­te­lua ja ‑aloit­tei­ta. Asu­ka­syh­dis­tys on esit­tä­nyt tilan vuo­kraa­mis­ta tai myy­mis­tä kau­pun­gin­osa­ti­lak­si, sil­lä Käpy­län alu­eel­ta ei löy­dy sel­lais­ta ja kol­man­nen sek­to­rin tila­tar­ve on huu­ta­va. Vetoan tei­hin luot­ta­mus­mie­hiin, että joko koh­de pois­te­taan myy­tä­väk­si esi­tet­ty­jen lis­tal­ta tai myyn­nin ehdok­si ase­te­taan etuos­to-oikeus sen kau­pun­ki­lais­ten yhtei­sek­si tilak­si tar­joa­val­le toi­mi­jal­le (asu­ka­syh­dis­tys). Tun­tuu hyvin häm­mäs­tyt­tä­väl­tä, että rikas kau­pun­ki ei ole ollut lain­kaan kiin­nos­tu­nut tilan kehit­tä­mi­ses­tä asuk­kai­den toi­veis­ta huolimatta.

   Alu­eel­la on nyt liki 10000 asu­kas­ta ja Kos­ke­lan sai­raa­la-alu­een ja hie­man myö­hem­min Tuusu­lan­bu­le­var­din raken­ta­mi­nen tuo asuk­kai­ta toi­sen moko­man. Ei ole kes­tä­vää muut­taa entis­tä jul­kis­ta raken­nus­ta yksit­täi­sek­si asun­nok­si tämän kai­ken kes­kel­lä kun toi­mi­joi­ta riittäisi.

   Lisäk­si ton­til­le kaa­vail­tu täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen on läh­tö­koh­tai­ses­ti ongel­mal­lis­ta, sil­lä sata­vuo­tias hie­nos­ti säi­ly­nyt Puu-Käpy­lä kuu­luu RKY-alu­ee­seen eikä sil­lä lie­ne yhtään sadan vuo­den aika­na teh­tyä näky­vää täy­den­nys­ra­ken­nus­ta. Ympä­ris­töön tul­laan raken­ta­maan niin pal­jon, etten läh­ti­si sot­ke­maan arvo­kas­ta raken­nus­tai­teel­lis­ta kokonaisuutta.

   Kyl­lä,
   Kau­pun­gin toi­min­ta kiin­teis­tö­jen­sä kans­sa on onnetonta.
   Kol­mat­ta sek­to­ria ei ikään­kuin ole ole­mas­sa, jos kat­soo kau­pun­gin strategiaa.
   Ehkä Kau­pun­ki (ja KYLK (?)) on yksi­mie­li­ses­ti sitä miel­tä, että kol­mas sek­to­ri saa kai­kin moko­min ostaa kau­pun­gil­ta tar­vit­se­man­sa tilat?

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Voi­si­kos ratik­ka­py­säk­kien kehit­tä­mi­sen yhtey­des­sä miet­tiä vih­doin, että pysä­keil­lä oli­si aina ros­kik­set? Nyt­hän näin ei ole – tosin saat­taa olla siel­lä kadun toi­sel­la puo­len… Mis­tä ei toki ole mitään iloa, ellei satu ole­maan sin­ne menos­sa ja/tai toi­sen suun­nan pysäk­ki ole juu­ri koh­dal­la sekä sopi­vas­ti suo­ja­tein varustettu…
  Pöl­jin­tä on myös, että pysä­kin olles­sa pois­sa käy­tös­tä, myös ros­kik­sia on hupu­tet­tu “väliai­kai­ses­ti pois­sa käy­tös­tä”, vaik­kei sitä var­mas­tik­kaan rati­kal­la tyhjennetä?

  Ei suo­raan lii­ty enää ratik­ka­py­sä­kei­hin, mut­ta tuo ros­kis­ten puu­te on muu­ten­kin ongel­ma ja Hel­sin­ki osin sik­si muis­tut­taa jon­kun kehi­tys­maan pää­kau­pun­kia. Kan­nat­taa vil­kais­ta kart­ta­pal­ve­lus­ta kes­kus­tan ros­kik­set, nimit­täin useam­paa katua saa kävel­lä usei­ta sato­ja met­re­jä, ennen­kö tulee seu­raa­va vas­taan (Kale­van­ka­dul­la tai­taa ola yli kilo­met­ri Mans­kul­ta Köy­den­pu­no­jan puis­toon).. Pai­koin­han astioi­ta, jopa “molok­ke­ja” sit­ten onkin ryp­pääs­sä, kuten esim Baa­nan ete­lä­pääs­sä, jot­ta ilmei­ses­ti voi­daan ne tyh­jen­tää yhden pysäh­dyk­sen taktiikalla…

  Voi­si­han nämä ehkä ulkois­taa kiin­teis­töil­le­kin? Ylei­nen hoi­det­tu ros­kis joka ton­til­la ei oli­si oikes­ti min­kään­lai­nen kus­tan­nus lisä­nä jal­ka­käy­tä­vän kun­nos­sa­pi­toon. Tosin kau­pun­ki ja Senaat­ti­kin jou­tui­si sit­ten omiin kiin­teis­töi­hin­sä vas­taa­vas­ti satsaamaan…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. J‑P: Voi­si­kos ratik­ka­py­säk­kien kehit­tä­mi­sen yhtey­des­sä miet­tiä vih­doin, että pysä­keil­lä oli­si aina roskikset? 

   Pitäi­si olla pie­ni­muo­toi­set lajit­te­lu­pis­teet, eikä ros­kik­sia, jois­sa kaik­ki jäte menee sekai­sin. Kes­kus­tas­sa kul­kies­sa on todel­la vai­kea saa­da jät­teen­sä laji­tel­luk­si, jos esim. ostaa nou­to­ruo­kaa, tai käsiin jää vaik­ka kuit­ti tai muo­vi­pak­kaus, jois­ta pitäi­si pääs­tä eroon — ellei ole val­mis kan­ta­maan jät­tei­tä pit­kiä mat­ko­ja. Sel­lais­ta jätet­tä, joka ei ole muo­via, pah­via, pape­ria, metal­lia tai bio­jä­tet­tä, syn­tyy lii­ken­tees­sä kul­ke­vil­la aika vähän. Nykyi­sin kaik­ki tämä hei­te­tään yleen­sä sekajätteeseen.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Kyl­lä, ratik­ka­py­sä­kin koh­dal­la voi olla yli­tys­koh­ta, jos­sa ei ole lii­ken­ne­va­lo­ja ollen­kaan! Voi­sit­te­ko kil­tit kil­tit pyör­tää sen jon­kin peri­aa­te­pää­tök­sen, että valot­to­mis­ta suo­ja­teis­tä luo­vu­taan, kun on useam­pia kuin 2 kais­taa. Tämä on var­si­nai­nen deter­rent­ti ter­ve­jal­kais­ten ihmis­ten jalankululle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Keke:
   Tule­vai­suu­des­sa puis­tot kan­nat­tai­si raken­taa talo­jen katoil­le, ja nii­den tuli­si siis olla julkisia.

   Niin, lain­muu­tos sal­lii sen, että eri kiin­teis­töt voi­vat sijai­ta pääl­lek­käin, eikä vain vie­rek­käin, kuten ennen.
   Jul­ki­nen kat­to­puis­to voi kui­ten­kin joh­taa jul­ki­sil­la varoil­la tapah­tu­van kun­nos­sa­pi­don, joka voi­kin olla pal­jon kal­liim­paa kuin maas­sa ole­vien puis­to­jen. Onko kukaan näh­nyt kos­kaan yhtään kiin­teis­tö­va­kuu­tus­hin­taa kattopuistolle?

   Jos aja­tel­laan, kuin­ka onnet­to­mas­ti kau­pun­ki täl­lä het­kel­lä esim. istut­taa pui­ta uusil­le raken­ne­tun ympä­ris­tön alueil­le (vrt. muun Euroo­pan isot kau­pun­git), “kos­ka kal­lis­ta”, niin kat­to­puis­to­jen kus­tan­nuk­set siir­täi­sin mie­lum­min pui­den istuttamiseen.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Ode: “Pie­ni ja vähän kulah­ta­neen tun­tui­nen Dal­lapén puis­to esi­te­tään rakennettavaksi.”

    Ole­tan että tämä oli myös esi­tee­li­jän mieleipide?
    Ja kum­pi­kaan ei tie­dä, että Dal­la­pen­puis­to on monen nuoriso/pop/ala/vastakulttuurin tär­kein kokoontumispaikka.
    Jat­kos­sa kokoon­tuu sit­ten jo legen­daa­ri­sek­si tul­lees­sa Muualla-puistossa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.