Kaupunkiympäristölautakunnan lista 4.6.2019

PÖYDÄLTÄ

Her­man­nin ran­ta­tien ratikkakaava

Mäke­län­ka­dun remont­tiin liit­ty­vät katusuunnitelmat

Lausun­to Otso Kivek­kään pon­nes­ta kos­kien Sör­näis­ten tunnelia

UUDET ASIAT

Mal­min len­to­kent­tä­alu­een ete­lä­osan asemakaava

Mal­min len­to­kent­tä tulee aika­naan näyt­tä­mään täl­tä. Nyt käsit­te­lyl­lä ole­va kaa­va-alue on vase­mal­la kuvan ala­lai­das­sa.

Asui­na­lu­een kaa­voi­tus alkaa alu­een ete­lä­nur­kas­ta, tähän 2 800 asu­kas­ta. Tämä oli meil­lä luon­nos­vai­hees­sa jo aiem­min. Ihan tasok­kaan näköis­tä on tulossa.

Har­mi, ettei Mal­min ase­man­seu­tua aika­naan suun­ni­tel­tu samal­la otteella.

Ase­ma­kaa­va on yleis­kaa­van mukai­nen. Kor­kein hal­lin­to-oikeus on hylän­nyt yleis­kaa­vaa kos­ke­vat vali­tuk­sen Mal­min len­to­kent­tä­alu­een osalta.

Vih­din­tien ja Huo­pa­lah­den­tien bule­var­di­kau­pun­gin kaavarunko 

Kaa­va­run­ko on Hel­sin­gis­sä käy­tet­ty suun­nit­te­lu­vä­li­ne, joka sijoit­tuu yleis­kaa­van ja ase­ma­kaa­van väliin. Tähän bule­var­di­kau­pun­kiin on kaa­vail­tu 14 000 asu­kas­ta. Lii­ken­ne perus­tuu suu­rel­ta osin ratikkaan.

Erit­täin mer­kit­tä­vä han­ke, jon­ka yksi­tyis­koh­tiin on nyt mah­do­ton ottaa kan­taa.  Haa­gas­sa on vali­tet­tu Riis­ta­vuo­ren puis­ton koh­ta­los­ta. Sen osal­ta raken­ta­mis­ta on vähen­net­ty, mut­ta ei pois­tet­tu kokonaan.

Las­si­lan ja Kan­nel­mäen toi­mi­ti­la-alu­een suunnitteluperiaatteet

Toi­mis­to­jen omis­ta­jat ovat urput­ta­neet, ettei toi­mis­to­ti­loil­le alu­eel­la ole kysyn­tää ja halun­neet muut­taa ne asun­noik­si. Nyt nii­tä saa muut­taa asun­noik­si kor­kein­taan 75 %, joten jotain toi­mi­ti­laa raken­nuk­siin pako­te­taan jät­tä­mään. Samal­la alu­eel­la kaa­voi­te­taan lisää toi­mi­ti­laa niin, että toi­mi­ti­lo­jen mää­rä pysyy ennal­laan ja työ­paik­ko­jen mää­rä sel­väs­ti kas­vaa. Minä en ymmär­rä tätä ylen­palt­tis­ta toi­mi­ti­lo­jen suo­je­lua. Nii­tä on pää­kau­pun­ki­seu­dul­la yli mil­joo­na neliö­tä tyh­jil­lään. Toi­mis­tot tule­vat hakeu­tu­maan sijain­nil­taan edul­li­siin koh­tei­siin, kuten Teol­li­suus­ka­dun var­teen ja muut jää­vät vajaakäytölle

Jol­lak­sen suunnitteluperiaatteet

Jol­las on joten­kin unhoon jää­nyt yli kah­den neliö­ki­lo­met­rin suu­rui­nen asui­na­lue Hel­sin­gis­sä. En tun­ne siel­tä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ketään. Alue on var­sin iso 4 000 hen­gen asui­na­lu­eek­si. Nyt sen asu­kas­lu­ku ehkä kak­sin­ker­tais­te­taan. Nykyi­sil­tä asuk­kail­ta ei ehkä tulee täl­lä ker­taa pal­jon vas­ta­lausei­ta, kos­ka he omis­ta­vat itse tonttinsa.

Mel­kein puo­let Jol­lak­ses­ta on San­ta­ha­mi­nan melua­luet­ta ja sik­si raken­ta­mi­sen ulko­puo­lel­le. Tämä on osa sitä hin­taa, jon­ka mak­sam­me sii­tä, että upsee­rit halua­vat työ­paik­ko­jen­sa ole­van Hel­sin­gis­sä eivät­kä sik­si halua siir­tää varus­kun­taa jon­ne­kin maan­käy­tön ja maan­puo­lus­tuk­sen kan­nal­ta jär­ke­väm­pään paik­kaan. (”Alue on kuin tar­jot­ti­mel­la, kah­den sil­lan taka­na val­miik­si motis­sa.” Ken­raa­li evp.)

Jol­lak­sen ja Hevos­sal­men eräi­den kiin­teis­tö­jen aset­ta­mi­nen raken­nus­kiel­toon ase­ma­kaa­van laa­ti­mis­ta varten

On huo­mat­tu, että alu­eel­la on suo­jel­ta­via raken­nuk­sia, joi­ta ei ole ase­ma­kaa­val­la suo­jel­tu. Ilmei­ses­ti asial­la on kii­re, kos­ka pöy­tä­kir­ja tar­kis­te­taan tämän koh­dan osal­ta heti kokouk­ses­sa ja pää­tös tulee voi­maan heti.

Lii­ken­teen kehi­tys 2018

Jouk­ko­lii­ken­teen osuus nie­men rajal­la on jo 75,8 %. Sii­hen näh­den auto­lii­ken­teen käy­tös­sä on lii­ken­teen vaa­ti­mas­ta tilas­ta koh­tuut­to­man suu­ri osuus. Onnek­si hal­li­tus­oh­jel­mas­sa hyväk­sy­tään leh­ti­tie­to­jen mukaan ruuhkamaksut.

Poi­kit­tais­lii­ken­ne sen sijaan on kovas­ti hen­ki­lö­au­to­pai­not­teis­ta, liki 80 %. Joke­ri­ra­ta toi­vot­ta­vas­ti tuo tähän parannuksen.

Nie­men rajan ylit­tä­vä lii­ken­ne on kai­ken kaik­ki­aan vähen­ty­nyt samoin kuin jalan­kul­ku esi­mer­kik­si Alek­sil­la. Onko kes­kus­tan elin­voi­ma vähen­ty­nyt vai oni­ko työ­pai­kois­sa käy­mäs­sä niin, että ihmi­set alka­vat pik­ku­hil­jaa hakeu­tu­maan asu­maan lähel­le työ­paik­ko­jaan niin, että nie­men alu­eel­la töis­sä käy­vät myös asu­vat nie­men alueella.
Kun Ota­nie­mi, Tapio­la ja Kei­la­nie­mi lii­tet­tiin lii­ken­teel­li­ses­ti Hel­sin­kiin HSL:n vyö­hy­ke­mal­lin avul­la, tulee var­maan­kin yleis­ty­mään se, että ollaan töis­sä Espoos­sa ja asu­taan Hel­sin­gis­sä. Sil­loin nie­men rajan ylit­tä­vä lii­ken­ne lisään­tyy, mut­ta ruuh­kan vas­tai­seen suun­taan. Minä­kin kuu­lun tähän jouk­koon. Vie­lä ei ole met­ros­sa tun­gos­ta, mut­ta on siel­lä väkeä sii­hen­kin suuntaan.

Pyö­räi­ly­kat­saus 2019

Pyö­räi­ly lisään­tyy tasai­sen var­mas­ti, mut­ta tavoi­te 15 % mat­kois­ta vuon­na 2020 tun­tuu vai­keas­ti tavoi­tet­ta­val­ta. Nyt osuus on 11 %. Todet­ta­koon, että fil­la­ri­no­suus työ- ja opis­ke­lu­mat­kois­ta lähes­tyy hen­ki­lö­au­to­jen osuutta.

Vii­me tal­ve­na käyt­töön otet­tu ja pal­jon arvos­te­lua saa­nut har­ja­suo­laus on lisän­nyt tal­vi­pyö­räi­lyä merkittävästi.

Tii­vis­tys­kaa­va Pakilantiellä

Paki­lan­ties­tä on tar­koi­tus teh­dä katu­mai­nen ja sen var­rel­le raken­taa neli­ker­rok­si­sia taloa. Tämä ete­nee kort­te­li kort­te­lil­ta. Tämä kaa­va tuo alu­eel­le run­saat 50 uut­ta asukasta.

Lisää elä­mää Itä-Helsinkiin

Met­ro­va­ri­kon lähel­tä vara­taan kol­men heh­taa­rin tont­ti WasaGroup Oy:lle vapaa-ajan­kes­kus­hank­keen toteu­tuse­del­ly­tys­ten sel­vit­tä­mis­tä varten

Vapaa-ajan­kes­kuk­sel­la tar­koi­te­taan lähin­nä jää­ur­hei­lua – ja tie­tys­ti taas ker­ran hotellia.

Lisää melua Itä-Helsinkiin

Ton­tin varaa­mi­nen heli­kop­te­ri­ken­tän edel­ly­tys­ten sel­vit­tä­mis­tä var­ten Kivikkoon.

Oikai­su­vaa­ti­mus teras­si­syöt­tä­mös­tä Grillikeisarille

Gril­li­kei­sa­ril­la on myön­net­ty lupa teras­sil­le Kaup­pa­to­ril­le ja tämä risoo tori­kaup­piai­ta. Oikai­su­vaa­ti­mus on jätet­ty myöhästyneenä

38 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 4.6.2019”

 1. Ja aina­vaan lisää talo­ja haa­gaan, toi­mi­ti­la­kiin­teis­tö­jä, kau­puun­ki­bu­le­var­dia yms.(( Tämä Haa­gan alu­een jär­jes­tel­mäl­li­nen tuhoa­mi­nen on var­maa kau­pun­ki­suun­nit­te­lun kos­to, kun kes­kus­pui­ton toha­mis­suun­ni­tel­ma kaa­tui hal­lin­to-oikeu­des­sa. Lisäk­si kar­tal­la näkyy vie­lä­Näyt­te­li­jän­tie 15- 17 kau­niin met­si­kön raken­ta­mi­nen täy­teen talo­ja. Suret­taa näin Haagalaisena:((

  1. Mari­ka:
   Ja aina­vaan lisää talo­ja haa­gaan, toi­mi­ti­la­kiin­teis­tö­jä, kau­puun­ki­bu­le­var­dia yms.(( Tämä Haa­gan alu­een jär­jes­tel­mäl­li­nen tuhoa­mi­nen on var­maa kau­pun­ki­suun­nit­te­lun kos­to, kun kes­kus­pui­ton toha­mis­suun­ni­tel­ma kaa­tui hal­lin­to-oikeu­des­sa. Lisäk­si kar­tal­la näkyy vie­lä­Näyt­te­li­jän­tie 15- 17 kau­niin met­si­kön raken­ta­mi­nen täy­teen talo­ja. Suret­taa näin Haagalaisena:((

   Haa­gan sijain­ti on hyvin kes­kei­nen ja alue on väl­jäs­ti raken­net­tu, joten sitä sie­tää­kin tii­vis­tää. Tuhoa­mi­ses­ta puhu­mi­nen on absur­dia. Var­sin­kin Vih­din­tien var­si on anke­aa jou­to­maa­ta, jon­ka täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen ei pitäi­si hai­ta­ta ketään.

   1. Naa­pu­ri: Haa­gan sijain­ti on hyvin kes­kei­nen ja alue on väl­jäs­ti raken­net­tu, joten sitä sie­tää­kin tii­vis­tää. Tuhoa­mi­ses­ta puhu­mi­nen on absur­dia. Var­sin­kin Vih­din­tien var­si on anke­aa jou­to­maa­ta, jon­ka täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen ei pitäi­si hai­ta­ta ketään.

    Niin, mikä sinus­ta on tii­vis­tä­mi­sen tar­pees­sa ole­vaa väl­jyyt­tä, on meil­le haa­ga­lai­sil­le rakas­ta kau­pun­ki­mai­se­maa. Anke­aa jou­to­maa­ta? Olet­ko­han kos­kaan tutus­tu­nut alu­ee­seen muu­ten kuin aja­mal­la Vihdintietä? 

    Eni­ten minua häm­men­tää tosin halu tuho­ta ennen muu­ta met­sät Hel­sin­gis­tä. Oli­si­ko niin, että city­vih­reil­le met­sä on pelot­ta­va asia ja he halua­vat vain puis­to­ja? Hyvä esi­merk­ki täs­sä­kin kes­kus­te­lus­sa on halu tuho­ta myös San­ta­ha­mi­na. Nyt­hän siel­lä on erit­täin hyvin säi­ly­nyt­tä luon­toa, muu­ta tus­kin enään jos se ote­taan asui­na­lu­eek­si. Joten­kin tun­tuu. että nyky­vih­reät meni­si­vät sin­ne Koi­jär­vel­le lapio­den ja saho­jen kans­sa suo­je­lun sijas­ta. Oi aiko­ja, oi tapoja:(

 2. Onko san­ta­ha­mi­nan melus­ta mah­dol­lis­ta teh­dä uut­ta sel­vi­tys­tä ja mää­rit­tää melua­luen uudes­taan jos melu on muuttunut?

  Pv on uudis­ta­nut kalus­to­aan ja se on voi­nut vähen­tää melua

  Laa­ja­sa­los­sa ja jol­lak­ses­sa lenk­keil­les­sä tun­tuu omiin kor­viin sil­tä, että san­ta­ha­mi­nan ammun­to­jen äänet kuu­lu­vat mel­ko saman­lai­si­na riip­pu­mat­ta sii­tä mil­lä puo­lel­la saar­ta olet

 3. Oli­si mie­len­kiin­tois­ta kuul­la, mitä paik­kaa pitäi­sit Hel­sin­gin varus­kun­nal­le sopi­va­na, jos San­ta­ha­mi­na ei ole hyvä. Näki­sin, ettei täl­lai­sia paik­ko­ja hel­pos­ti löy­dy. Ensim­mäi­se­nä mie­leen tule­vat vaatimukset:
  * Riit­tä­vät lähi­har­joi­tus­maas­tot varus­mies­kou­lu­tuk­seen => muu­ta­ma neliö­ki­lo­met­riä met­sää ja paik­ka kouluampumaradalle
  * Ampu­ma­toi­min­nan tar­vit­se­mat varoa­lu­eet jal­ka­väen aseil­le. Eri­tyi­ses­ti krh-ammun­nan ja ilma­tor­jun­ta­ko­ne­ki­vää­rien varoa­lu­eet ovat niin iso­ja, että ne on mah­dol­lis­ta perus­taa vain merel­le. Tar­vi­taan siis meren­ran­ta­tont­ti tai sit­ten erit­täin laa­ja alue sisämaasta.
  * Meri­tor­jun­taoh­jus­pat­te­ri tar­vit­see suo­ja- ja tulia­se­ma-alu­een, joka on sul­jet­tu sivii­leil­tä ja jär­ke­vän lähel­lä mer­ta. Näin muu­ta­man ammat­ti­so­ti­laan sak­ki voi sää­del­lä Hel­sin­gin meri­puo­lus­tuk­sen val­miut­ta jous­ta­vas­ti ja näkymättömästi.
  * Val­miu­den koho­tuk­sen kan­nal­ta pitää saa­da varus­kun­ta riit­tä­vän lähel­le val­tion­joh­toa, että kaap­paus­hyök­käys voi­daan ehkäis­tä ja torjua.
  *Meri­val­von­nan ja ‑tulen­joh­don sen­so­rit­kin on lai­tet­ta­va johonkin.
  * Armei­jal­la on edel­leen olta­va sen ver­ran toi­min­taa eri puo­lil­la pää­kau­pun­ki­seu­tua, ettei ajo­neu­vo­jen liik­keis­tä voi oikein pää­tel­lä mitään sen kummempaa.

  Eli peri­aat­tees­sa, jos San­ta­ha­mi­nas­sa halut­tai­siin luo­pua puo­lus­tus­val­miut­ta hei­ken­tä­mät­tä, tämä onnis­tui­si var­maan sijoit­ta­mal­la varus­kun­ta jon­ne­kin Hel­sin­ki-Van­taan taka­maas­toon, tämän ken­tän melua­lu­eel­le. Näin eri­tyi­ses­ti sik­si, että uusien Gabriel-pin­ta­tor­jun­taoh­jus­ten kan­ta­ma lie­nee suu­rem­pi kuin van­ho­jen ohjus­ten. Tais­te­luam­mun­nat voi­tai­siin ampua Suo­men­lin­nas­sa tai Var­tio­saa­res­sa, jois­ta aiem­paa suu­rem­pi osa otet­tai­siin soti­las­käyt­töön. Sil­loin pitäi­si kui­ten­kin vaka­vas­ti har­ki­ta, että pää­var­tio­ta ja Hel­sin­gin var­tios­toa yleen­sä vah­vis­tet­tai­siin sijoit­ta­mal­la kehä I:n sisä­puo­lel­le pysy­väs­ti sota­vä­keä esim. Suo­men­lin­naan, Kata­ja­no­kal­le, Kaar­tin­kau­pun­kiin tai vaik­ka Roi­hu­pel­toon ja Kei­la­nie­meen, jois­ta oli­si lyhyt mat­ka tär­keim­mil­le mai­hin­nousu­ran­noil­le ja Kruu­nun­ha­kaan. Roi­hu­pel­to oli­si ihan toi­mi­va paik­ka, sil­lä sii­nä lähel­lä on Hert­to­nie­men-Vii­kin suu­ri vir­kis­ty­sa­lue, joka toi­mi­si aivan asial­li­se­na har­joi­tusa­lu­ee­na, vaik­ka tämä kyl­lä häi­rit­si­si vir­kis­tys­käyt­töä. Mut­ta kyl­lä sin­ne komp­pa­nia hyvin mahtuisi. 😉

  Joka tapauk­ses­sa San­ta­ha­mi­nan kor­vaa­mi­nen suo­ri­tus­ky­ky säi­lyt­täen oli­si sato­jen mil­joo­nien han­ke, joka sisäl­täi­si laa­jo­ja pak­ko­lu­nas­tuk­sia ja raken­nus­hank­kei­ta. Oli­sit­ko tosi­aan val­mis lait­ta­maan tähän Hel­sin­gin kau­pun­gin rahaa?

  1. Hel­sin­ki voi­si minun mie­les­tä­ni mak­saa San­ta­ha­mi­nas­ta puo­li mil­jar­dia, mut­ta tämä on siis vain minun mie­li­pi­tee­ni. Ran­ta­pys­sy ei ole enää SDan­ta­ha­mi­nas­sa, oska sen pitää olla jos­sain, jota sen koh­de ei tie­dä. San­ta­ha­mi­nan on Hel­sin­gil­le jopa tur­val­li­suus­ris­ki, kos­ka se on ilmi­nen koh­de tak­ti­sil­le ydinaseille. 

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Hel­sin­ki voi­si minun mie­les­tä­ni mak­saa San­ta­ha­mi­nas­ta puo­li mil­jar­dia, mut­ta tämä on siis vain minun mie­li­pi­tee­ni. Ran­ta­pys­sy ei ole enää SDan­ta­ha­mi­nas­sa, oska sen pitää olla jos­sain, jota sen koh­de ei tie­dä. San­ta­ha­mi­nan on Hel­sin­gil­le jopa tur­val­li­suus­ris­ki, kos­ka se on ilmi­nen koh­de tak­ti­sil­le ydinaseille. 

    Oli­si­ko nyt kui­ten­kin niin, että San­ta­ha­mi­na ei oikeas­taan muo­dos­ta ris­kiä, kos­ka varus­kun­nat ovat rau­han aika­na kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tioi­ta ja sodan uhan tai sodan aika­na ne tyh­je­ne­vät tais­te­lu­jou­kois­ta? Ja esi­kun­nat­kin saat­ta­vat vaih­taa paik­kaa. Tak­ti­sil­la ydin­a­seil­la saa­daan kyl­lä koko Hel­sin­ki tuhot­tua ja lähi­seu­dut myös eli tuo on aika nolo perustelu.

    Kuka se evp-kent­su oli, sil­lä on ehkä van­hen­tu­nut­ta tie­toa? Ajan­koh­tais­ta tie­toa Hel­sin­gin puo­lus­ta­mi­ses­ta saa kysy­mäl­lä puo­lus­tus­voi­mil­ta. Yleis­luon­tois­ta tie­toa siis, mut­ta kun­nal­lis­val­tuu­te­tut saat­ta­vat saa­da tar­kem­pa­kiin informaatiota.

   2. En voi sanoa ken­raa­lin nimeä, kos­ka yhtey­den­ot­to oli luot­ta­muk­sel­li­nen. Jos san­ta­ha­mi­nal­la sinun­kaan mie­les­tä ei ole osaa eikä arpaa Hel­sin­gin puo­lus­ta­mi­ses­sa, mik­si noin arvo­kas alue on varuskuntana?

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    En voi sanoa ken­raa­lin nimeä, kos­ka yhtey­den­ot­to oli luot­ta­muk­sel­li­nen. Jos san­ta­ha­mi­nal­la sinun­kaan mie­les­tä ei ole osaa eikä arpaa Hel­sin­gin puo­lus­ta­mi­ses­sa, mik­si noin arvo­kas alue on varuskuntana?

    Onko tuo San­ta­ha­mi­na oikeas­ti nyt sen suu­rem­pi ongel­ma kuin esim. Viikin/Haltialan pel­lot, lukui­sat siir­to­la­puu­tar­ha­pals­tat tai muut jou­to-/pie­nen pii­rin har­ras­te­maat, joi­ta kyl­lä Hel­sin­gis­sä riittää?

    San­ta­ha­mi­naan oli­si lisäk­si kal­lis raken­taa lii­ken­nein­fra, jos sin­ne alet­tai­siin tosis­saan taloa raken­ta­maan. Edel­lyt­täi­si mil­tei­pä met­roa. Moni muut tois­si­jai­ses­sa käy­tös­sä ole­va maa oli­si pal­jon hel­pom­min otet­ta­vis­sa käyttöön.

    Täs­sä hai­see nyt eni­ten sel­lai­nen pasi­fis­min sekai­nen näke­mys, että sota­hom­mat oli­si­vat kau­pun­kia­lu­eel­la joten­kin tur­hem­pia kuin vaik­ka­pa maanviljelys.

    Kiin­teis­tö­ve­ro pitäi­si muut­taa siten että kau­pun­kia­lu­een eri toi­min­noil­le saa­tai­siin hin­ta. Sit­ten voi­tai­siin kysel­lä mak­sa­jaa. Jos ei löy­dy, niin muu­ta käyt­töä saat­tai­si löytyä.

    Toki ihan ensim­mäi­sek­si kau­pun­ki voi­si lopet­taa vuo­krien sub­ven­toi­mi­sen omal­la maallaan. 

    En sano, että kau­pun­gis­sa mökkeily/golfaus/lentäminen/viljely on vää­rin, mut­ta omil­la rahoil­laan sitä pitäi­si har­ras­taa. Vää­rin on se, että muut maksavat.

   4. Vii­kin pel­lois­ta suu­rin osa liin lii­an ala­vaa maa­ta raken­net­ta­vak­si, kos­ka Hel­sin­gis­sä varau­du­taan mene­ren­pin­nan nmousuun. San­ta­ha­mi­na on kool­taan nel­jä neliökilometriä

  2. Mitä tulee Hel­sin­ki-Van­taan taka­maas­toon, niin Hyry­län varus­kun­ta-alu­eel­le oli­si var­maan­kin saa­nut mah­tu­maan jon­kin kokoi­sen jal­ka­väen yksi­kön ilma­tor­jun­nan muu­tet­tua Hämeen­lin­naan. Alu­eel­la oli varus­kun­nan raken­nus­ten lisäk­si pari neliö­ki­lo­met­riä met­sää taka­maas­tos­sa ja kou­luam­pu­ma­ra­ta, jos­kaan ras­kai­den asei­den ammun­toi­hin ei löy­dy tilaa.

   Lii­ken­teel­li­ses­ti tuol­ta läh­tee tei­tä aika moneen eri suuntaan.

 4. Mik­si Paki­lan­tien kaa­vaan tulee nel­jä ker­ros­ta? Kun teh­dään kau­pun­ki­mais­ta kaa­vaa, kuusi ker­ros­ta ja umpi­kort­te­li on perusratkaisu.

 5. Miten­kö­hän tuon Mal­min kans­sa oikein käy. Ken­tän hävit­tä­mi­ses­sä ei ole mitään jär­keä, mut­ta jos se hävi­te­tään, niin mihin teh­dään tar­vit­ta­va kau­pun­ki­kent­tä? Var­maan uhra­taan joku huo­no­kun­toi­sis­ta itä-hel­sin­ki­läi­sis­tä lähiöis­tä, kuten Lon­toos­sa teh­tiin City Airport. 

  https://en.wikipedia.org/wiki/London_City_Airport

  Ei muu­ta kuin kau­pun­gin­osa nurin pus­kut­rak­to­ril­la. Tuk­hol­mas­sa­kin mie­tit­tiin joku aika sit­ten Brom­man sul­ke­mis­ta, mut­ta todet­tiin, ettei sii­nä ole mitään järkeä.

  1. Hel­sin­ki on anta­nut maan kent­tään ilmai­sek­si 85 vuot­ta. Oli­si­ko nyt Espoon vuo­ro? Jäte­tää vain yksi kau­pun­gin­osa raken­ta­mat­ta met­ro­ra­dan var­res­ta ja se on siinä.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Hel­sin­ki on anta­nut maan kent­tään ilmai­sek­si 85 vuot­ta. Oli­si­ko nyt Espoon vuo­ro? Jäte­tää vain yksi kau­pun­gin­osa raken­ta­mat­ta met­ro­ra­dan var­res­ta ja se on siinä. 

    Espoos­ta ei löy­dy oikein paik­ko­ja kor­vaa­val­le ken­täl­le. Jos se raken­net­tai­siin Poh­jois-Espoo­seen niin Hki-Van­taan lii­ken­ne häiriintyy.
    Ete­lä-Espoos­sa ei ole tilaa, mut­ta kar­taa vil­kais­taes­sa yksi paik­ka löy­tyi­si, se oli­si Laa­ja­lah­den ran­ta­kais­ta­le Ota­nie­men poh­jois­puo­lel­la. Tosin lie­nee jotain lin­tua­lu­eet­ta mut­ta kos­ka ei lin­nut pel­kää Mal­mil­la­kaan konei­ta niin mik­si pel­käi­si­vät Espoon Laa­ja­lah­des­sa. Aal­to-Yli­opis­to ja ja Ota­nie­men yri­tyk­set sai­si­vat oman City-kentän.
    Muu­ten­han Espoo ei tar­vit­se mitään omaa kent­tää (Espoos­ta on Num­me­laan n 30 minuu­tin mat­ka) ja kos­ka toi­saal­ta Hel­sin­ki tulee hyö­ty­mään sii­tä että saa raken­taa Mal­mil­le asun­to­ja niin Hel­sin­gin asia oli­si jär­jes­tää kor­vaa­val­le ken­täl­le paik­ka esim Öster­sun­do­mis­ta jon­ka Hel­sin­ki sai val­tiol­ta aikoi­naan korvaukseksi.
    Ihan vain vink­ki­nä: jos asun­to­jen raken­ta­mi­nen Mal­mil­le on niin tär­ke­ää, niin jos ei Hel­sin­ki jär­jes­tä paik­kaa kor­vaa­val­le ken­täl­le koh­tuu­etäi­syy­del­lä (siis alle 50 km) niin vali­tus­rum­ba Mal­mis­ta tulee jat­ku­maan loputtomiin.

   2. Mal­mil­le asun­to­ja niin Hel­sin­gin asia oli­si jär­jes­tää kor­vaa­val­le ken­täl­le paik­ka esim Öster­sun­do­mis­ta jon­ka Hel­sin­ki sai val­tiol­ta aikoi­naan korvaukseksi.

    Ei val­tio anta­nut Hel­sin­gil­le neliö­met­riä­kään maa­ta Öster­sun­do­mis­ta. Sot­ket omis­tusoi­keu­den ja kunnanrajat.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ei val­tio anta­nut Hel­sin­gil­le neliö­met­riä­kään maa­ta Öster­sun­do­mis­ta. Sot­ket omis­tusoi­keu­den ja kunnanrajat.

    Se on tot­ta, mut­ta kovas­ti Hel­sin­ki halusi että raja siir­re­tään mut­ta nyt alue on jää­mäs­sä osit­tain jou­to­maak­si kii­tos Natu­ra-sään­nös­ten. Pie­ni len­to­kent­tä luu­li­si mah­tu­van sin­ne ja maan lunas­ta­mi­nen tus­kin mak­sai­si altaita.

   4. Kuka sen lunas­ta­mi­sen mak­saa Mal­min kent­tä vie maa­ta 3 neliö­ki­lo­met­riä, jos­ta puo­let raken­nus­kiel­toa­luet­ta melua­lu­eel­la. Maan hin­ta tuol­la on muis­taak­se­ni 60 €/ha, joten lunas­tus­hin­nak­si tuli­si 180 M€. Ei kai veron­mak­sa­jien pidä tätä­kin kus­tan­taa. Eivät kai len­tä­jät mitään sosi­aa­li­pum­me­ja ole?

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kuka sen lunas­ta­mi­sen mak­saa Mal­min kent­tä vie maa­ta 3 neliö­ki­lo­met­riä, jos­ta puo­let raken­nus­kiel­toa­luet­ta melua­lu­eel­la. Maan hin­ta tuol­la on muis­taak­se­ni 60 €/ha, joten lunas­tus­hin­nak­si tuli­si 180 M€. Ei kai veron­mak­sa­jien pidä tätä­kin kus­tan­taa. Eivät kai len­tä­jät mitään sosi­aa­li­pum­me­ja ole?

    Kor­vaa­van ken­tän ei tar­vit­si­si olla lähes­kään yhtä ison kuin Mal­min. Mal­mi­han on nykyis­tä käyt­töä aja­tel­len täy­sin yli­mi­toi­tet­tu kos­ka se on raken­net­tu Hel­sin­gin pää­len­toa­se­mak­si aikoi­naan. Kor­pi­ken­täl­le jol­lai­sia har­ras­ta­jail­mai­li­jat käyt­tä­vät, riit­tää alue joka on n 1,5 km pit­kä ja 100 m leveä. Mun las­kuo­pil­la koko oli­si 15 heh­taa­ria, hal­lit ja raken­nuk­set mukaan­lu­kien 20.

   6. Kent­tään kiin­ni on vähän vai­kea raken­taa ker­ros­ta­lo­ja. Melua­lu­eel­le nii­tä ei saa raken­taa lain­kaan. Suik­si tuol­lai­nen kent­tä pitäi­si lait­taa saa­rel­le. Espoon Suvi­saa­ris­tos­ta var­maan löy­tyy paikka.

   7. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kent­tään kiin­ni on vähän vai­kea raken­taa ker­ros­ta­lo­ja. Melua­lu­eel­le nii­tä ei saa raken­taa lain­kaan. Suik­si tuol­lai­nen kent­tä pitäi­si lait­taa saa­rel­le. Espoon Suvi­saa­ris­tos­ta var­maan löy­tyy paikka.

    Itse asias­sa Vuo­saa­ren sata­man itä­puo­lel­ta löy­tyi­si paik­ka kii­to­tiel­le. Melua­lu­eet ei ole siel­lä ongelma. 

    Mitä tar­koi­tin oli että Hel­sin­ki hyö­tyy val­ta­vas­ti sii­tä että val­tio luo­puu Mal­min ken­täs­tä yli 15 vuot­ta ennen vuo­kra­so­pi­muk­sen viral­lis­ta päät­ty­mis­tä. Itse kan­na­tan kyl­lä asun­to­jen raken­ta­mis­ta ken­täl­le, mut­ta ilmai­lu­har­ras­ta­jien rai­vo on kans­sa mie­les­tä­ni ollut oikeu­tet­tua kos­ka kau­pun­ki on suh­tau­tu­nut yli­mie­li­ses­ti eikä tar­jon­nut paik­kaa edes pie­nel­le kor­vaa­val­le ken­täl­le. Se että kuka sen kor­vaa­van ken­tän mak­saa on toi­nen jut­tu, mut­ta paik­ka pitäi­si löy­tyä. Kirk­ko­num­mi, Sipoo, jne ei halua kent­tää kos­ka hei­dän RKP-läi­set ja kokoo­mus­lai­set päät­tä­jät halua­vat aut­ta hel­sin­ki­läi­siä puo­lue­to­ve­rei­taan jot­ka ovat Mal­min säi­lyt­tä­mi­sen kan­nal­la eli pal­lo on kyl­lä Helsingillä. 

    Mil­loin tahan­sa Edus­kun­ta voi päät­tää että Mal­min kent­tä ote­taan uudel­leen käyt­töön jos ei asial­le tapah­du mitään. Ken­tän säi­lyt­tä­mis­tä kan­nat­ta­vil­la por­va­ri­puo­lueil­la on edus­ku­nas­sa enem­mis­tö. Lakia­loit­teet tähän asti on men­nyt ö‑mappiin mut­ta aina jos­sain valio­kun­nas­sa voi­daan asia ottaa uudel­leen esil­le ja aina­kin vii­väs­tys­rum­ba jat­kuu. Sipi­län hal­li­tus­han lähet­ti yleis­kaa­van ken­tän osal­ta uudel­leen ELY-kes­kuk­seen käsiteltäväksi.

   8. En edel­leen­kään ymmär­rä, mik­si tila ken­täl­le pitää löy­tyä Hel­sin­gis­tä vain sen takia, että ken­tän tuot­ta­ma hait­ta vähe­nee Hel­sin­gis­sä. Muu­al­la hait­taa ei ole ollut lain­kaan. Kai jokai­nen ymmär­tää, että tii­viis­ti raken­ne­tus­sa Hel­sin­gis­sä ken­tän vaa­tiu­ma maa on pal­jon kal­liim­paa kuin vaik­ka väl­jäs­ti raken­ne­tuis­sa Sipoos­sa tai Espoos­sa. Mik­si ken­tän aiheut­ta­ma hait­ta pitäi­si mak­si­moi­da. Eikö sitä voi­si minimoida.
    Edel­leen johon­kin pitää vetää raja sii­hen, mit­kä kaik­kea pitää vero­va­roin kus­tan­taa, Sik­si oli­si hyvä, että len­to­lii­ken­teen har­ras­ta­jat perus­tai­si­vat yhdistyksen/osuuskunnan, keräi­si­vät rahaa ja ostai­si­vat mark­ki­na­hin­taan ken­tän tar­vit­se­van maa-alu­een. Jos halua­vat ostaa sen Hel­sin­gis­tä, hin­nak­si tulee her­käs­ti mil­jar­di, mut­ta Sipoos­ta saa var­maan sadal­la miljoonalla.
    Hat­tu kiertämään.

   9. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    En edel­leen­kään ymmär­rä, mik­si tila ken­täl­le pitää löy­tyä Hel­sin­gis­tä vain sen takia, että ken­tän tuot­ta­ma hait­ta vähe­nee Hel­sin­gis­sä. Muu­al­la hait­taa ei ole ollut lain­kaan. Kai jokai­nen ymmär­tää, että tii­viis­ti raken­ne­tus­sa Hel­sin­gis­sä ken­tän vaa­tiu­ma maa on pal­jon kal­liim­paa kuin­vaik­ka väl­jäs­ti raken­ne­tuis­sa Sipoos­sa tai Espoos­sa. Mik­si ken­tän aiheut­ta­ma hait­ta pitäi­si mak­si­moi­da. Eikö sitä voi­si minimoida.
    Edel­leen johon­kin pitää vetää raja sii­hen, mit­kä kaik­kea pitää vero­va­roin kus­tan­taa, Sik­si oli­si hyvä, että len­to­lii­ken­teen har­ras­ta­jat perus­tai­si­vat yhdistyksen/osuuskunnan, keräi­si­vät rahaa ja ostai­si­vat mark­ki­na­hin­taan ken­tän tar­vit­se­van maa-alu­een. Jos halua­vat ostaa sen Hel­sin­gis­tä, hin­nak­si tulee her­käs­ti mil­jar­di, mut­ta Sipoos­ta saa var­maan sadal­la miljoonalla.
    Hat­tu kiertämään. 

    Teil­lä on joka tapauk­ses­sa se uhka pääl­lä että yleis­kaa­va ja suun­ni­tel­mat raken­taa asun­to­ja Mal­min ken­täl­le kaa­tuu. Vaik­ka se hait­ta on ollut Hel­sin­gil­lä niin Hel­sin­ki on kui­ten­kin Suo­men pää­kau­pun­ki ja joi­den­kin pro­pel­li­hat­tu­jen (anteek­si vaan) mie­les­tä pää­kau­pun­gis­sa tai välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä pitää olla pien­ko­ne­kent­tä. On myös nii­tä joi­den mie­les­tä ei pidä olla, mut­ta mie­li­pi­de­mit­taus­ten mukaan enem­mis­tö kan­nat­taa kent­tää ja heil­lä on tuki­joi­ta myös val­ta­kun­nal­li­sel­la tasol­la. Eli pal­lo on hei­tet­ty Hel­sin­gil­le. Vuo­saa­ren sata­man ja Sipoon rajan välil­lä on vaik­ka kuin­ka pal­kon tilaa yhdel­le ken­täl­le jon­ka ei tar­vit­se olla kuin 100 m leveä ja 1,5 km pit­kä ja jos se on Por­voon moot­to­ri­tien lähei­syy­des­sä niin lii­ken­teen melu peit­tää konei­den melun.
    Kau­pun­gin pitäi­si vain kaa­voit­taa ken­tän pai­ka ja kent­tää aja­vat tahot voi­vat sit­ten lunas­taa tai vuo­kra­ta sen maanomistajilta.

   10. Yleis­kaa­va on lainvoimainen.
    Len­to­ken­tän ja sen melua­luei­den vuo­kraa­mi­nen tai osta­mi­nen on aika kallista. 

   11. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kent­tään kiin­ni on vähän vai­kea raken­taa ker­ros­ta­lo­ja. Melua­lu­eel­le nii­tä ei saa raken­taa lainkaan…

    Ai jaa. Miten se onnis­tuu Lon­toos­sa ja Tukholmassa?

   12. Älä­nyt ihan has­su­ja puhu. Kum­mas­sa­kaan ei ole raken­net­tu ken­tään kiin­ni kerrostaloja.

   13. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ei val­tio anta­nut Hel­sin­gil­le neliö­met­riä­kään maa­ta Öster­sun­do­mis­ta. Sot­ket omis­tusoi­keu­den ja kunnanrajat.

    Alu­een liit­tä­mi­nen antaa kui­ten­kin mah­dol­li­suu­den kun­nal­le pak­ko­lu­nas­taa lain edel­lyt­tä­mäl­lä taval­la maa-aluei­ta, tosin ei tuo­ta tapah­du, kun tie­tää alu­een omis­tus­ra­ken­teen. Mut­ta noin periaatteessa.

  2. Kal­le:
   Ken­tän hävit­tä­mi­ses­sä ei ole mitään jär­keä, mut­ta jos se hävi­te­tään, niin mihin teh­dään tar­vit­ta­va kaupunkikenttä? 

   Otta­mat­ta kan­taa Mal­min len­to­kent­tään sinän­sä, kiin­nos­tai­si tie­tää perus­te­lusi, mihin Hel­sin­gin kokoi­ses­sa kau­pun­gis­sa tar­vi­taan kau­pun­ki­kent­tää? Ei noi­ta ole mones­sa pal­jon suu­rem­mas­sa oikeas­sa kau­pun­gis­sa­kaan, esim New Yor­kis­sa. Lon­toon Cityn len­to­ken­tän ympä­ril­lä sat­tuu sijait­se­maan kak­si ker­taa Suo­men asu­kas­lu­ku ja maa­il­man joh­ta­va raha­maa­il­man kes­kus, joten ver­taus Hel­sin­kiin menee kome­dian puolelle.

  3. Kal­le:
   Miten­kö­hän tuon Mal­min kans­sa oikein käy. Ken­tän hävit­tä­mi­ses­sä ei ole mitään jär­keä, mut­ta jos se hävi­te­tään, niin mihin teh­dään tar­vit­ta­va kau­pun­ki­kent­tä? Var­maan uhra­taan joku huo­no­kun­toi­sis­ta itä-hel­sin­ki­läi­sis­tä lähiöis­tä, kuten Lon­toos­sa teh­tiin City Airport. 

   https://en.wikipedia.org/wiki/London_City_Airport

   Ei muu­ta kuin kau­pun­gin­osa nurin pus­kut­rak­to­ril­la. Tuk­hol­mas­sa­kin mie­tit­tiin joku aika sit­ten Brom­man sul­ke­mis­ta, mut­ta todet­tiin, ettei sii­nä ole mitään järkeä.

   Brom­ma aio­taan kyl­lä sul­kea vii­meis­tään 2036 kun vuo­kra­so­pi­mus umpeu­tuu ja monet tuk­hol­ma­lai­set halua­vat että niin tapahtuu.

 6. Vii­me tal­ve­na käyt­töön otet­tu ja pal­jon arvos­te­lua saa­nut har­ja­suo­laus on lisän­nyt tal­vi­pyö­räi­lyä merkittävästi.”

  Luul­ta­vas­ti posi­tii­vis­ta arvos­te­lua. Se, että kevyen lii­ken­teen väy­liä hoi­de­taan samaan tapaan kuin auto­kais­to­ja, eli soran ja hie­kan sijaan suo­laa­mal­la, pitäi­si olla itses­tään­sel­vyys: autois­sa on nel­jä ren­gas­ta ja niis­sä nas­tat, käve­li­jäl­lä taas kak­si jal­kaa ja pyö­räs­sä kak­si ren­gas­ta. Auto ei voi kaa­tua, käve­li­jä ja pyö­räi­li­jä voi­vat. Nyky­ti­lal­le, jos­sa auto­kais­toil­la yllä­pi­de­tään kesä­ke­liä läpi vuo­den ja kevyen lii­ken­teen väy­lät ovat tap­pa­ja­se­pe­lil­lä pääl­lys­tet­ty­jä jää­tik­kö­jä ja satun­nai­ses­ti aurat­tu­ja, ei ole mitään perusteita.

  Jos pyö­räi­ly­kat­sauk­ses­sa esi­tel­lyt paran­nuk­set saa­daan toteu­tet­tua, tulee pyö­räi­lyn osuus aina­kin kes­kus­ta-alu­eel­la jat­ka­maan kas­vua. Se, että esi­mer­kik­si Pasi­las­sa yli­pään­sä ihmi­set enää pyö­räi­le­vät on ihme, niin kur­jat olo­suh­teet kevyel­le lii­ken­teel­le siel­lä on jär­jes­tet­ty. Yksi­tyi­sau­toi­lun ehdoilla.

  1. Koti-isä:
   “Vii­me tal­ve­na käyt­töön otet­tu ja pal­jon arvos­te­lua saa­nut har­ja­suo­laus on lisän­nyt tal­vi­pyö­räi­lyä merkittävästi.”

   Luul­ta­vas­ti posi­tii­vis­ta arvos­te­lua. Se, että kevyen lii­ken­teen väy­liä hoi­de­taan samaan tapaan kuin auto­kais­to­ja, eli soran ja hie­kan sijaan suo­laa­mal­la, pitäi­si olla itses­tään­sel­vyys: autois­sa on nel­jä ren­gas­ta ja niis­sä nas­tat, käve­li­jäl­lä taas kak­si jal­kaa ja pyö­räs­sä kak­si ren­gas­ta. Auto ei voi kaa­tua, käve­li­jä ja pyö­räi­li­jä voi­vat. Nyky­ti­lal­le, jos­sa auto­kais­toil­la yllä­pi­de­tään kesä­ke­liä läpi vuo­den ja kevyen lii­ken­teen väy­lät ovat tap­pa­ja­se­pe­lil­lä pääl­lys­tet­ty­jä jää­tik­kö­jä ja satun­nai­ses­ti aurat­tu­ja, ei ole mitään perusteita.

   Jos pyö­räi­ly­kat­sauk­ses­sa esi­tel­lyt paran­nuk­set saa­daan toteu­tet­tua, tulee pyö­räi­lyn osuus aina­kin kes­kus­ta-alu­eel­la jat­ka­maan kas­vua. Se, että esi­mer­kik­si Pasi­las­sa yli­pään­sä ihmi­set enää pyö­räi­le­vät on ihme, niin kur­jat olo­suh­teet kevyel­le lii­ken­teel­le siel­lä on jär­jes­tet­ty. Yksi­tyi­sau­toi­lun ehdoilla.

   Suo­la aiheut­taa myös tehok­kaas­ti kor­roo­sio­ta ja var­sin­kih alu­mii­ni­run­koi­set fil­la­rit ovat vahin­goit­tu­mis­vaa­ras­sa. Mik­si et käyt­täi­si tal­vi­ren­kai­ta pyö­räs­sä­si? Nas­ta­ren­kai­ta­kin saa. Suo­laa­mi­nen on sitä pait­si ympä­ris­töl­le hai­tal­lis­ta. Lisäk­si kivi­ka­duil­la suo­la­liu­os on aikas liu­kas­ta. Kivi­ka­duis­ta pitäi­si muu­ten­kin pääs­tä eroon, ne ovat tavat­to­man epä­mu­ka­via ajaa ja rik­ko­vat pyö­rän pahim­mas­sa tapauk­ses­sa, kun joka päi­vä niil­lä huris­te­lee. Haas­tan kaik­ki, ihan kaik­ki aja­maan tal­vis­ta Port­ha­nin­ka­tu ylös ja 4. lin­jaa alas. Lisä­pis­tei­tä saa, jos ei kaa­du rai­tio­vau­nun eteen. Kai­ken maa­il­man baa­noi­hin lai­te­taan mil­joo­na­tol­kul­la rahaa, mut­ta ihan perus­väy­liä ei voi­da kor­ja­ta jos­tain syystä.

   1. Fil­la­pi­tep­po­pis­ti: Suo­laa­mi­nen on sitä pait­si ympä­ris­töl­le haitallista.

    Var­sin­kin poh­ja­ve­sia­lueil­la. Lope­te­taan ensin auto­kais­to­jen suo­laa­mi­nen ja kun se tavoi­te on saa­vu­tet­tu, jat­ke­taan kevyen lii­ken­teen väy­lis­tä. Huo­mat­ta­vas­ti tehok­kaam­paa ympä­ris­tön suo­je­lua, kos­ka kevyen lii­ken­teen väy­lil­le levi­tet­tä­vän suo­lan mää­rä on pro­sen­tin luok­kaa auto­kais­toil­le levi­tet­tä­väs­tä määrästä.

    Pelk­kä har­jaus oli­si paras, mut­ta sen teho ei rii­tä pois­ta­maan tien pin­taan pai­nu­nut­ta ja kovet­tu­nut­ta lun­ta tai jää­tä. Ensin pitää sulat­taa ja samal­la estää jää­ty­mi­nen pin­taan ja vas­ta sit­ten voi­daan harjata.

    Ilman aktii­vis­ta pyö­rän kun­nos­sa­pi­toa tal­vi­pyö­räi­ly rik­koo het­kes­sä pyö­rän kuin pyö­rän, on väy­läl­lä suo­laa tai ei. Sii­tä pitä­vät huo­len los­ka, joka usein on aurat­tu auto­kais­toil­ta ja sisäl­tää sekin suo­laa, sekä ennen kaik­kea auto­jen nas­to­jen hie­ro­ma hie­no hiek­ka, joka ket­juis­sa ja muis­sa liik­ku­vis­sa osis­sa toi­mii kuten hiek­ka­pa­pe­ri. Jos halu­aa tal­vi­pyö­räi­lyyn käy­tet­tä­vän pyö­rän kes­tä­vän usei­ta vuo­sia, tar­vi­taan läm­min säi­ly­tys­paik­ka, riit­tä­vän tiheä huuh­te­lu vedel­lä sekä ket­jui­hin usein öljyä.

  2. Koti-isä:
   “Vii­me tal­ve­na käyt­töön otet­tu ja pal­jon arvos­te­lua saa­nut har­ja­suo­laus on lisän­nyt tal­vi­pyö­räi­lyä merkittävästi.”

   Luul­ta­vas­ti posi­tii­vis­ta arvos­te­lua. Se, että kevyen lii­ken­teen väy­liä hoi­de­taan samaan tapaan kuin auto­kais­to­ja, eli soran ja hie­kan sijaan suo­laa­mal­la, pitäi­si olla itses­tään­sel­vyys: autois­sa on nel­jä ren­gas­ta ja niis­sä nas­tat, käve­li­jäl­lä taas kak­si jal­kaa ja pyö­räs­sä kak­si ren­gas­ta. Auto ei voi kaa­tua, käve­li­jä ja pyö­räi­li­jä voi­vat. Nyky­ti­lal­le, jos­sa auto­kais­toil­la yllä­pi­de­tään kesä­ke­liä läpi vuo­den ja kevyen lii­ken­teen väy­lät ovat tap­pa­ja­se­pe­lil­lä pääl­lys­tet­ty­jä jää­tik­kö­jä ja satun­nai­ses­ti aurat­tu­ja, ei ole mitään perusteita.

   Jos pyö­räi­ly­kat­sauk­ses­sa esi­tel­lyt paran­nuk­set saa­daan toteu­tet­tua, tulee pyö­räi­lyn osuus aina­kin kes­kus­ta-alu­eel­la jat­ka­maan kas­vua. Se, että esi­mer­kik­si Pasi­las­sa yli­pään­sä ihmi­set enää pyö­räi­le­vät on ihme, niin kur­jat olo­suh­teet kevyel­le lii­ken­teel­le siel­lä on jär­jes­tet­ty. Yksi­tyi­sau­toi­lun ehdoilla.

   Suo­lauk­ses­ta on aiheu­tu­nut mel­koi­sia ongel­mia pyörille. 

   Suo­la­ve­si­soh­jo tun­keu­tuu joka koloon ja rik­koo vaih­teen­vaih­ta­jia, laa­ke­rei­ta jne. aiheut­taen sato­jen euro­jen kor­jaus­ku­lu­ja vaki­tui­ses­ti tal­vi­pyö­räi­le­vil­le. Pyö­rä pitäi­si pes­tä joka päi­vä pai­ne­pe­su­ril­labb, edes sisä­ti­laan varas­toin­ti yön ajak­si ei auta, eikä kai­kil­la tuol­lai­seen teho­pe­suun ole mahdollisuutta. 

   Pelk­kä pyö­rä­tei­den teho­kas har­jaus heti lumi­sa­teen jäl­keen oli­si pyö­räi­li­jöi­den kan­nal­ta pal­jon ystä­väl­li­sem­pi tapa hoi­taa väy­liä. Mus­ta jää tie­tys­ti on vaa­ra­na kelin pyö­ries­sä nol­lan paik­keil­la, sil­loin voi­si käyt­tää kalium­suo­laa. Kau­pun­gil­la ei tie­tys­ti­kään ole halua panos­taa aidos­ti pyö­räi­lyyn, vaan tyy­dy­tään tar­joa­maan tuo­ta perin­teis­tä suolasohjoa.

  3. Koti-isä: kevyen lii­ken­teen väy­lät ovat tap­pa­ja­se­pe­lil­lä pääl­lys­tet­ty­jä jäätikköjä

   Et kai aje­le kesä­ren­kail­la pit­kin talvea?

   Suo­mi on kum­mal­li­nen tal­vi­ren­kai­den kehi­tys­maa. Lait­ta­kaan kun­nol­li­set nas­ta­ren­kaat (eli kal­liit) eteen ja taak­se niin pyö­räi­ly muut­tuu tur­val­li­sek­si. On ihan hul­lua ajel­la kesä­ren­kail­la ympä­ri vuoden. 

   Autoil­le­kin vaih­de­taan tal­vi­ren­kaat alle ja syystä.

   PS. Hal­voil­la nas­ta­ren­kail­la ei tee mitään. kun ne toi­mi­vat pär­jää kesä­ren­kaal­la­kin ja sil­loin kun pitoa tar­vi­si, ne eivät riitä

 7. Jouk­ko­lii­ken­teen osuus nie­men rajal­la on jo 75,8 %. Sii­hen näh­den auto­lii­ken­teen käy­tös­sä on lii­ken­teen vaa­ti­mas­ta tilas­ta koh­tuut­to­man suu­ri osuus. Onnek­si hal­li­tus­oh­jel­mas­sa hyväk­sy­tään leh­ti­tie­to­jen mukaan ruuhkamaksut.”
  Jos jouk­ko­lii­ken­ne jo noin suu­ri (ja kas­va­mas­sa?), mihin ruuh­ka­mak­su­ja (=tie­tul­lit?) tarvitaan?

  1. Ham­pux:
   “Jouk­ko­lii­ken­teen osuus nie­men rajal­la on jo 75,8 %. Sii­hen näh­den auto­lii­ken­teen käy­tös­sä on lii­ken­teen vaa­ti­mas­ta tilas­ta koh­tuut­to­man suu­ri osuus. Onnek­si hal­li­tus­oh­jel­mas­sa hyväk­sy­tään leh­ti­tie­to­jen mukaan ruuhkamaksut.”
   Jos jouk­ko­lii­ken­ne jo noin suu­ri (ja kas­va­mas­sa?), mihin ruuh­ka­mak­su­ja (=tie­tul­lit?) tarvitaan?

   Kyl­lä sii­tä kuu­den­nek­sen auto­lii­ken­tees­tä on edel­leen hait­taa, vaik­ka osuus koko­nais­lii­ken­tees­tä on pieni.

   Yli­pään­sä ottaen ruuh­ka­mak­su­ja mak­se­taan jo. Ruuh­kas­ta nimit­täin mak­se­taan jonot­ta­mal­la eli käyt­tä­mäl­lä aikaa. Laki­uu­dis­tus täh­tää sii­hen, että ruuh­kis­ta voi­si alkaa veloit­ta­maan ajan sijaan rahalla. 

   Se on hyvä uudis­tus niil­le, joil­la on rahaa, mut­tei aikaa tuh­lat­ta­vak­si. Kar­si­taan huvik­seen ruuh­kis­sa krui­sai­le­vat sosi­aa­li­ta­pauk­set ja muu­ten vähem­män tär­keis­tä syis­tä liik­ku­vat net­to­mak­sa­jien tiel­tä, noin kokoo­musau­toi­li­ja­re­to­rii­kal­la ilmaistuna.

   Itse voi­sin mak­saa per­jan­tai-ilta­päi­vän suju­vas­ta mök­ki­baa­nas­ta, eli lähin­nä Hesa­ri-Mäke­län­ka­tu-Kus­taa Vaa­san ties­tä jo vitosen.

 8. ollaan töis­sä Espoos­sa ja asu­taan Hel­sin­gis­sä. Sil­loin nie­men rajan ylit­tä­vä lii­ken­ne lisään­tyy, mut­ta ruuh­kan vas­tai­seen suuntaan.”

  Jos näin on todel­la käy­mäs­sä, on se muu­ten indi­kaa­tio sii­tä, että kau­pun­ki­ra­ken­teen tii­vis­tä­mi­nen ja toi­min­to­jen sekoit­ta­mi­nen toi­mii. Jouk­ko­lii­ken­nein­ves­toin­neis­ta saa­daan mer­kit­tä­väs­ti parem­pi hyö­ty, kun vau­nut ovat täyn­nä molem­piin suun­tiin, ja samal­la tii­vis­tä­mi­sen ansios­ta lii­ken­teen koko­nais­tar­ve vähe­nee. Tämä pitäi­si teh­dä bule­var­di­de­ba­teis­sa­kin sel­vem­mäk­si. Onnis­tues­saan ne nime­no­maan hel­pot­ta­vat lii­ken­net­tä ver­rat­tu­na kau­pun­ki­ra­ken­teen hajaut­ta­mi­seen edelleen.

 9. Myö­häi­nen kom­ment­ti, kun ker­ran kokous jo meni.
  Pyö­räi­ly­kat­sauk­sen sivun 13 kar­tas­sa kui­ten­kin on vir­hei­tä jo val­miik­si mer­kit­ty­jen pyö­rä­lii­ken­teen väy­lien osal­ta, aina­kin seuraavat:
  — Län­si­sa­ta­man­ka­dul­ta ete­läs­tä poh­joi­seen välil­tä Väli­me­ren­ka­tu — Mar­tin Wege­liuk­sen kuja puut­tuu pyö­rä­lii­ken­teen väylä
  — Tyy­nen­me­ren­ka­dul­ta poh­joi­ses­ta ete­lään välil­tä Väli­me­ren­ka­tu — Rion­ka­tu puut­tuu pyö­rä­lii­ken­teen väy­lä (infra val­mii­na, mut­ta ei ole otet­tu käyttöön)
  — Ara­ka­dian­ka­dul­la län­nes­tä itään välil­lä Mec­he­li­nin­ka­tu — Ilma­rin­ka­tu on pyö­rä­lii­ken­teen väy­lä, mut­ta sin­ne ajo on kiel­let­ty joka suunnasta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.