Lautamiesten jääviys

Nyt kun hov­ioikeus on antanut tuomion­sa Van­hasen oikeu­denkäyn­nis­sä, on minus­ta syytä vähän miet­tiä sitä, kävikö kaik­ki Käräjäoikeudessa kuten piti. Käräjäoikeus äänesti asi­as­ta 2–2 ammat­ti­tuo­marin jäädessä vähem­mistöön — tai ei vähem­mistöön vaan tap­pi­olle, sil­lä tasat­u­lok­sen sattues­sa syyt­tömyys voit­taa ja zsxyytet­tynä oli Kuro­nen ja hänen kustantajansa.

Voit­ta­neel­la puolel­la oli kak­si akti­ivipoli­itikkoa, joista ennen kaikkea demarien piirin vara­puheen­jo­hta­ja Ris­to Kola­nen on tun­net­tu kepuan­tipa­tiois­taan. Toinen Van­has­ta vas­taan äänestänyt oli kokoomuk­sen Tilkan osas­ton puheen­jo­hta­ja Antti-Jus­si Räihä.

Minus­ta jo val­la kolmi­jaon kannal­ta on arve­lut­tavaa, että akti­ivis­es­ti poli­ti­ikas­sa toimi­vat henkilöt toimi­vat käräjäoikeu­den lau­tami­hinä. Vielä oudom­paa on, etteivät he ymmär­rä jäävätä itseään, kun oikeudessa asiano­saise­na on hei­dän poli­it­ti­nen kilpailijansa.

En ole ihan var­ma, onko nykykäytän­tö, jos­sa käräjäoikeu­den jäsenet val­i­taan puolueide3n lis­toil­ta kovin hyvä; onko koko käräjäoikeusjär­jestelmä edes hyvä.

Hov­ioikeu­den ratkaisu oli sinän­sä odotet­tu. Kun maal­likot äänestävät ammat­ti­tuo­marin nurin, yleen­sä ammat­ti­tuo­mari voit­taa hovissa.

Myös itse päätöstä pidin hyvänä. Ei voi olla oikein, että ihmiusten yksi­ty­isyy­den suo­jaan kuu­luvil­la asioil­la tehdään rahaa. Rahan tekemis­es­tähän oli kyse. Mik­si muuten olisi jär­jestet­ty erilli­nen lehdis­töti­laisu­us, jos­sa kir­jas­ta pystyt­ti­in esit­telemään vas­ta kansi.

82 vastausta artikkeliin “Lautamiesten jääviys”

 1. Kuinka­han hov­in päästös kestää päivän­val­on. Eikö hovi istunut sul­je­tu­in ovin. Min­un mielestä ei voi olla niin, että PM saa oikeut­ta julk­isu­u­den tietämät­tä miten asi­at pros­es­sis­sa etenivät. Mik­si oikeu­denkäyn­ti piti “sala­ta” julk­isu­udelta. PM on viras­saan 24 tun­tia vuorokaudessa ja sil­lä sipuli.

 2. Eivätköhän jääviysongel­mat ole nyt muualla?

  Istu­va päämin­is­teri vas­tas­sa köy­hä yksin­huolta­ja ja pienkus­tan­ta­ja. Toivon totis­es­ti, että val­i­tuslu­pa heltiää korkeim­mas­ta oikeudesta. 

  Etkö myös näe siinä ongel­maa, että ammat­ti­tuo­marin sana ratkaisee aina hov­is­sa. Mitä virkaa lau­tamiehillä sit­ten ylipään­sä on?

 3. Ilmeisen asiantun­ti­jan kom­mentin on kir­joit­tanut Jyr­ki Viro­lainen blogissaan:

  http://jyrkivirolainen.blogspot.com/2009/02/hovioikeuden-tuomio-paaministerin.html

  Ei kai kukaan tosis­saan uskonut, että kulissien takana ei olisi vaikutet­tu tuomioon? Eniten kuitenkin ihme­tyt­tää, miten Suo­mi jatku­vasti EIT:ssa ja saa sieltä paljon tuomioi­ta. Viimek­si tänään Hesaris­sa oli esitel­ty eräs tapaus. Toiv­ot­tavasti tämä Van­hanen — Ruusunen ‑keis­si menee KKO­hon ja sieltä edelleen Euroop­palaiseen tuomioistuimeen.

 4. Jot­ta Eli­nan väite ei jäisi elämään, Van­hanen kävi oikeut­ta kus­tan­ta­jaa ja yleinen syyt­täjä Ruusus­ta ja kus­tan­ta­jaa vastaan.

  Se, että ammat­ti­tuo­marin kan­ta men­estyy hov­is­sa parem­min saat­taa tietysti olla tekemi­sis­sä sen kanssa, että ammat­ti­tuo­mari tun­tee lain paremmin. 

  Voisiko joku tuomioon tyy­tymätön ker­toa, mik­si kau­pal­lises­sa hyö­tymis­tarkjoituk­ses­sa olisi lain­mukaius­ta levitel­lä tieto­ja yksi­tyisen ihmisen sukupuolielämästä ja alaikäis­ten las­ten tunteista?

 5. Ei edes yksin­huolta­jal­la ole oikeut­ta kir­joit­taa päämin­is­terin sek­sielämästä. Se on halpaa.

  Ja on help­po nähdä ne lau­tamiehet poli­it­tis­es­ti motivoituneina. Lau­tamiesin­sti­tuu­tio menet­ti jotain arvokas­ta tässä farssissa.

  Van­hanen on hyväl­lä asial­la hakies­saan oikeutta.

 6. Kun Juhan­taloa aikoinaan haas­tatelti­in sotkuis­taan, niin YLE olikin koost­anut kat­so­jille setin hänen sil­loi­sista moraalivalinnoistaan.

  Yhdessä tapauk­ses­sa KJ ker­toi, että hän tomii kansane­dus­ta­jan moraalin mukaan.
  Toises­sa tapauk­ses­sa KJ ker­toi, että hän toimii min­is­terin moraalin mukaan.
  Kol­man­nes­sa tapauk­ses­sa KJ ker­toi, että hän toimii juristin moraalin mukaan.
  Nejän­nessä tapauk­ses­sa KJ ker­toin, että hän toimii kansalaisen moraalin mukaan. Samas­ta asi­as­ta hän­tä kuitenkin haastateltiin.

  Kuin­ka sit­ten PM:n moraali on. Onko hän itsekkään enää tietoinen tämän 2009-02-10 oikeu­denkäyn­nin jäl­keen mil­loin on viras­saan vaiko onko viras­saan sil­loin kuin mieli tekee. 

  Ei. PM on viras­saan 24 tun­tia vuorokaudessa per kautensa.

 7. En minä väit­tänyt mitään. Tot­ta kai Van­hanen tiesi, että Ruusus­takin syytetään tässä yhtey­dessä eikä pelkkää Ojalaa. Kyl­lä hän aivan var­masti kävi perus­teel­lisia keskustelu­ja etukä­teen juristin kanssa. 

  Aika härskiä muuten ilman mitään tietoa arvail­la lau­tami­esten moti­ive­ja kan­taansa. Aivan var­masti työtään voi tehdä ilman kytken­töjä politiikkaan. 

  Ehkä Osmo ei pysty, mut­ta sel­l­aisi­akin ihmisiä on. Kaik­ki eivät ole vuosikym­meniä ryvet­tyneet kor­rup­tion keskel­lä, vaan selkärankakin voi olla ole­mas­sa. Aivan var­masti lau­tamiehet pääsään­töis­es­ti aivan vil­pit­tömästi pyrkivät oikeu­den­mukaiseen ratkaisu­un. Asi­as­ta vain olti­in eri mieltä. Lak­i­han ei ollut mitenkään yksiselit­teinen, vaan tulkin­nas­ta oli kyse. 

  Outo perustelu on myös, ettei kir­jaa saa kir­joit­taa rahas­ta. Pitäisikö ihmis­ten kir­joit­taa kir­jo­ja hyvän­tekeväisyystyönä pelkästä hen­gen palosta? Entä muu kult­tuuri? Ruususen kir­jan ei var­maankaan ollut tarkoi­tus olla vuo­sisadan taiteelli­nen merkkiteos. 

  Totu­us on, että koko kir­jan kuumin pal­jas­tus on Van­hasen erikoiset ruokailu­tot­tumuk­set. Lap­sista on yksi main­in­ta, jos­sa hei­dän ker­ro­taan pelaa­van tietokoneel­la. Sek­siä kir­jas­sa on saman ver­ran kuin Anni Polvan Tiina-kir­jois­sa. Täl­laisel­la jutul­la ei olisi ollut mitään men­estymis­mah­dol­lisuuk­sia ilman Van­hasen asemaa.

 8. Onko niin, että yksin­huolta­ju­us kat­so­taan sel­l­aisek­si vam­mak­si, että nor­maalit tapasään­nöt eivät ole voimas­sa. Jos niin on, olisin yksin­huolta­jana aika loukkaan­tunut, min­u­a­han ei otet­taisi täydestä.

  Sat­u­in ole­maan Helsin­gin käräjäoikeu­den ala-aulas­sa, kun Ruusunen pur­je­hti sisään kuin filmitähti ikään, tun­nel­ma oli kuin Vic­to­ria Beck­hamin saapuessa.

  Lau­tamiehenä olin tuomios­ta häm­mästynyt, tuomio ei istunut min­un lau­tamies- eikä muuhunkaan oikeustajuntaani.

  En jak­sa uskoa, että hov­ioikeu­teen olisi vaikutet­tu kulis­seis­sa, en millään.

  Uskon suo­ma­laiseen oikeuslaitok­seen, jos todis­ta­jat malt­ta­vat pysyä totu­udessa. Todis­ta­jat saisi­vat miet­tiä mon­esti vähän pidem­pään puheitaan.

  Kaipaisin suo­ma­laisil­ta enem­män oikeusin­sti­tuu­tion kun­nioit­tamista. Jos oikeu­denkäyn­tei­hin suh­taudu­taan kepeästi ja oikeu­teen tul­laan, jos tulaan ja puhutaan, mitä puhutaan, mitä yhteiselämästämme tulee.

  (Erään oikeu­teen noude­tun saa­pumat­ta jääneen syyte­tyn mukaan oli asioi­ta, jot­ka ajoi­vat edelle.)

  Pekka Niskan tanssi­paviljon­ki Eduskun­tat­alon edessä ja lakien säätämi­nen letka­jenkan tai muun vas­taa­van musi­ikin tahdis­sa sym­bol­oi­vat ja tavoit­ta­vat jotakin oleel­lista monien suomalaisuudesta.

  Oikeuslaitos jauhaa tyhjää, kun enem­pää kan­ta­jat, vas­taa­jat kuin todis­ta­jatkaan eivät vält­tämät­tä tule oikeu­teen muu­toin kuin uhkasakon pakot­ta­m­i­na tai viime kädessä noudettuina.

  Lisää rahaa oikeuslaitok­seen, niin eiköhän tuomioi­ta ala tul­la sääde­tyssä ajas­sa. Kalli­ik­si se tulee. 

  Minus­ta lau­tamiehet eivät ole peru­songel­ma, todel­li­nen ongel­ma on muual­la. Minus­ta on sääli, että lau­tami­esten vähen­e­m­i­nen vähen­tää kom­mu­nikaa­tio­ta oikeud­es­ta yhteiskun­nan ja yhteiskun­nas­ta oikeu­den suuntaan.

 9. Enpä ole yleen­sä Van­hasen kanssa juuri mis­tään samaa mieltä, mut­ta tästä hov­ioikeu­den päätök­ses­tä olen todel­la iloinen ja mielestäni on hieno asia, että Van­hanen on viitsinyt lähteä tähän oikeuspros­es­si­in. Min­un oikeusta­ju­ni mukaan on päivän­selvää, että Ruusunen ja kus­tan­ta­ja toimi­vat väärin, siitäkin huoli­mat­ta, että Van­hasel­la on pelot­ta­van paljon val­taa ja hän on julk­isu­u­den henkilö. PM on PM 24/7, ja hänen sukupuolielämän­säkin kuu­luu julk­isu­u­teen sil­loin, kun sil­lä on rel­e­vanssia hänen tehtävien­sä tai hänen uskot­tavuuten­sa kannal­ta. Esim. jos hän olisi julkises­ti kieltänyt har­ras­ta­neen­sa lihan ilo­ja Ruususen kanssa, jos hän olisi pro­filoitunut per­hear­vo­jen kan­nat­ta­jana ja Ruusunen olisi ollut hänen avi­o­li­iton aikainen salarakkaansa, tai jos hän olisi laimin­lyönyt tehtäviään sukupuolielämän­sä vuok­si etc. Näin ei selvästikään ollut, vaan kyseessä oli taval­lisen sinkkupäämin­is­terin tavalli­nen seu­rustelusuhde, siihen ei sisäl­tynyt mitään sel­l­aista, minkä vuok­si suh­teen sukupuo­liasi­at kuu­luisi­vat julk­isu­u­teen. Toivoisin kovasti, että jokainen moista törkykir­jal­lisu­ut­ta ja ‑jour­nal­is­mia omil­la ostopäätök­sil­lään rahoit­ta­va henkilö jou­tu­isi ker­ran elämässään tilanteeseen, jos­sa hänen omia makuuka­mariedes­ot­ta­muk­si­aan puitaisi­in julkises­ti mediassa.

 10. Mitä ihmettä Eli­na? Mitä väliä sil­lä on, että kuka on yksin­huolta­ja ja kuka on päämin­is­teri? Eihän se nyt voi niin men­nä, että yksin­huolta­jille on jotenkin eri laki kuin muille.

  Jääviy­destä ei voi puhua niiden kohdal­la, jot­ka aja­vat määritelmäl­lis­es­ti omaa etu­aan, vaan niiden kohdal­la joiden on määrä puolueet­tomasti päät­tää kum­man etu on “lail­lisem­pi”.

 11. Minus­ta on erit­täin kum­mallista, että lau­tamiehiä on käräjil­lä mut­ta ei hov­is­sa. Loogista olisi, jos olisi joko molem­mis­sa tai ei kummassakaan.

  Mitä taas ammat­ti­tuo­marin parem­paan lain­tun­te­muk­seen tulee … yksi lain­op­pi­neen puheen­jo­hta­jan tehtävistä lau­tamieskokoon­panos­sa on selostaa asi­aan liit­tyvä laki lautamiehille.

  Minus­ta nyky­istä parem­pi tapa jakaa lau­tamie­s­paikat olisi julis­taa paikat yleiseen haku­un, kar­sia hak­i­joista muodol­lis­es­ti kelvot­tomat ja arpoa jäl­jelle­jääneistä lau­tamiehet. Jonkin­laisen tavan ohit­taa arvon­ta sal­lisin kyl­lä lau­tamiehenä aiem­min toimineille. Tämän käyt­töön otta­mi­nen ei vaa­di lakimuu­tos­ta, jokainen kun­ta voi siihen itsenäis­es­ti siirtyä.

  Itse tuomioon en ota kan­taa, kos­ka en ole kumpaankaan tuomioon (toisin kuin niistä tehty­i­hin uutisi­in) tutustunut.

 12. “Kyöhä yksin­huolta­ja” tek­stis­säni vain sym­bol­oisoi asetel­man epäsym­metrisyyt­tä. En tietenkään ajat­tele, että yksin­huolta­ju­us oikeut­taisi rikok­si­in tai että yksin­huolta­jaa pitäisi kohdel­la oikeu­sis­tu­imen edessä toisin kuin muita. 

  Nyt pitää erot­taa moraa­li­nen pahek­sun­ta ja rikos. Minäkin pidän type­r­änä ja maut­tomana Ruususen avau­tu­mista kir­jas­saan. Silti en voi pitää sitä rikok­se­na. Ruusunen ker­toi itselleen merkit­tävän episodin elämästään, jos­sa Van­hanen ja sek­si hänen kanssaan oli­vat pääosas­sa. Rikollista? 

  Jokaisel­la oli tiedos­sa, että Van­hasen ja Ruususen suhde oli inti­i­mi. Mitään uut­ta ja hätkähdyt­tävää kir­ja ei kenenkään tieto­laari­in tuonut. 

  Nyt on siis lin­jat­tu, että main­in­ta esim. elämäk­er­ras­sa sek­sisuh­teesta on rikos. Suo­mi on täytenään täl­laisia kir­jo­ja, joten ruuhkaa odotet­tavis­sa syyttäjille. 

  Osmo tuo aika suo­rasti aloituk­ses­saan jul­ki epäi­lyn­sä, että lau­tamiehet ovat rikkoneet valansa ja toim­i­neet vilpil­lis­es­ti. Tämä on min­un oikeusta­ju­ni mukaan kun­ni­an­loukkaus, ei se, että tääl­lä ker­rot­taisi­in maini­tu­il­la her­roil­la ole­van sukupuolielämää.

  Vihreät ovat kun­nos­tau­tuneet viime aikoina ris­tiretkel­lään sanan­va­paut­ta vas­taan. Osmokin on liit­tynyt Vihrei­den nais­ten tiukkanut­turaiseen porukkaan.

 13. Anne:
  “Oikeuslaitos jauhaa tyhjää, kun enem­pää kan­ta­jat, vas­taa­jat kuin todis­ta­jatkaan eivät vält­tämät­tä tule oikeu­teen muu­toin kuin uhkasakon pakot­ta­m­i­na tai viime kädessä noudettuina.

  Lisää rahaa oikeuslaitok­seen, niin eiköhän tuomioi­ta ala tul­la sääde­tyssä ajas­sa. Kalli­ik­si se tulee. ”

  Ja ehdot­tomasti lisää rahaa vankilalaitoksille.

  Nykyi­nen tuomiokäytän­tö etenkin väki­val­tarikok­sista lähen­telee jo naurettavaa. 

  Miten on mah­dol­lista että kanaali-Koskisen tapainen tyyp­pi toikkaroi edelleen vapaal­la? Eihän hän ole tap­panut vas­ta kuin neljä ihmistä ja tehtailee astaloil­la suoritet­tu­ja pahoin­pite­lyjä kuin liukuhihnalta!

  Jos kaupungilla joku lyö min­ua tur­paan, en minä mene siitä polisille soit­ta­maan, se on ihan yhtä tyhjän kanssa, sen­si­jaan lyön takaisin ja lujaa.

 14. “Outo perustelu on myös, ettei kir­jaa saa kir­joit­taa rahasta.”

  Älä nyt vääris­tele! Ruususen kus­tan­ta­ja yrit­ti rahas­taa ker­toma­l­la päämin­is­terin yksi­ty­isas­ioi­ta, joi­ta tämä ei halun­nut julk­isu­u­teen. Poli­itikol­lakin on oikeus yksi­ty­isyy­teen­sä ja lyhyt seu­rustelu jonkun naisih­misen kanssa ei sitä oikeut­ta vie.

  Ja kyl­lä, käräjäoikeu­den lau­tami­esten val­it­sem­i­nen poli­it­tisin perustein on minus­takin vähin­täänkin arveluttavaa.

 15. Eli­na kirjoitti:

  “Aika härskiä muuten ilman mitään tietoa arvail­la lau­tami­esten moti­ive­ja kan­taansa. Aivan var­masti työtään voi tehdä ilman kytken­töjä politiikkaan”

  Éikö tältä arvailul­ta ole hel­poin­ta vält­tyä siten, että lau­tamiehik­si ei ote­ta poli­it­tis­es­ti sitoutunei­ta henkilöitä? Ihmiset eivät tietenkään ikinä kykene tekemään 100% objek­ti­ivisia päätök­siä, joi­hin hei­dän omat näkemyksensä/elämänkokemuksensa eivät lainkaan vaikut­taisi. Puoluei­den jäse­nil­lä voidaan kuitenkin olet­taa ole­van selkeä poli­it­ti­nen moti­ivi, jon­ka takia hei­dät olisi hyvä raja­ta pois tuomioistuimista. 

  Jos olete­taan, että esim. Hal­la-ahon case menisi käräjäoikeu­teen asti, niin oletko sitä mieltä, etteivät Vihrei­den ja RKP:n jäsenet olisi jääve­jä päät­tämään tuomiosta?

 16. Osmo Soin­in­vaara:

  “Voit­ta­neel­la puolel­la oli kak­si akti­ivipoli­itikkoa, joista ennen kaikkea demarien piirin vara­puheen­jo­hta­ja Ris­to Kola­nen on tun­net­tu kepuan­tipa­tiois­taan. Toinen Van­has­ta vas­taan äänestänyt oli kokoomuk­sen Tilkan osas­ton puheen­jo­hta­ja Antti-Jus­si Räihä.”

  Sinivihreä:

  Herää kysymys, ovatko leipä­tuo­mar­it vapai­ta antipa­tioista ja siitä, että ovat joskus äänestäneet jol­lain tietyl­lä tavalla.
  Halu­ais­in­pa nähdä ei jäävin henkilön, jos noi­ta kri­teere­itä alet­taisi­in käyttää.

 17. + oon Eli­nan kanssa samaa mieltä, että kir­jan kir­joit­tamisen moti­ivil­la ei pitäis olla mitään tekemistä tuomion kanssa.

 18. Yleis­es­ti olen sitä mieltä, että kir­jois­sa ei tulisi ruo­tia toisen ihmisen yksi­tyiselämää ilman kyseisen henkilön lupaa. Rajan­ve­to on tosin lakiteknis­es­ti var­maankin melko vaikeaa, kos­ka parisuhde ei sinän­sä nau­ti mitään täy­del­listä yksi­ty­isyy­den suo­jaa eivätkä suh­teen osa­puo­let ole vaiti­olovelvol­lisia suh­teessa tapah­tu­vista asioista. 

  Useim­miten ihmisil­lä on kuitenkin jonkin­lainen kohtu­ullisu­u­den taju ja suh­teen sisäi­sistä asioista lör­pötel­lään lähin­nä kavereille. Ruususen tapauk­ses­sa kir­joit­tamisen moti­iv­ina on tietysti ollut Van­hasen ase­man mah­dol­lis­ta­ma raha ja julk­isu­us. Tilanteen hyväk­sikäyt­tö on mielestäni ollut Ruususen tahol­ta törkeää ja tuomio sinän­sä kuu­lostaa kohtu­ulliselta. Lain näkökul­mas­ta on tietysti mah­do­ton sanoa mitään ilman tarkem­paa tietoa.

 19. Eli­na sot­kee jääviky­den vääri­in moti­ivei­hin. Jos on toimin­ut tuo­ma­ri­na vel­jen­sa asi­as­sa, on jäävi, vaik­ka antaisi kuin­ka oikeamielisen tuomion. Sama kos­kee julk­ista vihamiestä.

 20. En ota kan­taa juuri tähän tapauk­seen, mut­ta kom­men­toin oikeuslaitos­ta yleis­es­ti oman näke­myk­seni mukaan.

  Oikeuslaitos on demokraat­ti­nen. Se voit­taa, jol­la on eniten kavereita.

  Näke­myk­seni perus­tan siihen, että jokaises­sa oikeudessa olleessa tapauk­ses­sa, mis­tä min­ul­la on tietoa on tuomit­tu syytön. Syytön on myös jät­tänyt jokaises­sa tapauk­ses­sa valit­ta­mat­ta, sil­lä suurin ongel­ma eli itse asia on saatu hoidettua.

 21. Sinivihreä kir­joit­ti:

  “Herää kysymys, ovatko leipä­tuo­mar­it vapai­ta antipa­tioista ja siitä, että ovat joskus äänestäneet jol­lain tietyl­lä tavalla.
  Halu­ais­in­pa nähdä ei jäävin henkilön, jos noi­ta kri­teere­itä alet­taisi­in käyttää”

  Ei kukaan var­maankaan ole “vapaa antipa­tioista”. Poli­it­ti­nen sitoutuneisu­us muo­dostaa kuitenkin selkeän ongel­man tuomioista päät­tämisen kannal­ta ja poli­it­tis­es­ti sitoutuneet henkilöt olisi teknis­es­ti help­poa raja­ta pois tuomiois­tu­imista ilman kum­mem­paa taus­to­jen kartoitusta.

 22. En mitenkään iloitse tästä päätök­ses­tä tai laista, kos­ka pidän sanan­va­paut­ta kovin tärkeänä asiana. Ymmär­rän kyl­lä, että ihmisil­lä on tiet­ty yksi­ty­isyy­den­suo­ja ja laki on ilmeis­es­tikin tässä kohtaa se, että yksi­ty­isyys vetää rajan sanan­va­paudelle niin, että Ruususen kir­ja oli vääräl­lä puolella.

  Jääviys on minus­ta täysin päivän­selvä. Olen Osmon kanssa samaa mieltä siitä, että lau­tami­esten val­in­ta poli­it­ti­sista puolueista on täysin val­lan kolmi­jaon vas­tainen. Jos lau­tamiehiä käytetään (en oikein ymmär­rä, mik­si; ilman olisi parem­pi kuin nykyi­nen poli­it­tis­es­ti valit­tu­jen lau­tami­esten käytän­tö) niin eikä hei­dän kuu­luisi olla siel­lä anta­mas­sa “maal­likon” ääniä? 

  Nythän tilanne on se, että lau­tamiehet ovat puoluei­den terävim­mästä kär­jestä jääneitä, esimerkik­si kun­nal­lis­vaaleis­sa pudotet­tu­ja tms., joille annetaan täm­möi­nen lohdu­tus­palk­in­to, siis että pääsee pätem… eikun päät­tämään edes jostain.

 23. Puu­tut­ti­inko hov­ioikeu­den päätök­sessä lau­tami­esten jääviy­teen? Jääviy­den arvioin­ti kuu­luu tuomioistru­imelle, ei akttivipoliitikolle.

 24. Nyt kyl­lä Soin­in­vaara esit­tää tosi­a­sis­sa aika arve­lut­ta­van syytök­sen, jon­ka mukaan lau­tami­esten ratkaisun perus­teena olisi ollut poli­it­ti­nen antipa­tia Van­has­ta kohtaan. Rohkea väite, jota itse pitäisin räikeän loukkaa­vana, jos olisin jom­pi kumpi lau­tamiehistä. Tuskin­pa kumpikaan miehistä on jääviyspe­rustei­den tarkoit­ta­mana Van­hasen julki­nen vihamies! 

  Samal­la logi­ikalla pitäisi aina selvit­tää jokaisen tuo­marin poli­it­ti­nen kan­ta ja henkilöko­htainen mielipi­de jutun osapuoliin.

  Lau­tamiesjär­jestelmä on kyl­lä huono ja poli­it­tiset valin­nat vielä huonom­pia, mut­ta kun jär­jestelmä on ole­mas­sa, sen mukaan eletään. On melkoisen epäkun­noit­tavaa oikeuslaitos­ta kohtaan nos­taa lau­tami­esten äänin tehdyt ratkaisut asial­lis­es­ti huonom­mik­si kuin juris­ti­tuo­marien. Onko Soin­in­vaara siis sitä mieltä, että lau­tamies voi olla oike­as­sa vain sil­loin kun on samaa mieltä kuin juristituomari!?

  Jotenkin tun­tuu että Soin­in­varaa sot­kee nyt puurot ja vel­lit tässä asiassa. 

  Tosi­aankaan sil­lä, mikä on tiedon julkaisemisen moti­ivi, ei ole tässä asi­as­sa mitään rikosoikeudel­lista merkitystä.

 25. Siis mitähän vääristelin?

  Tietysti kus­tan­ta­ja yrit­ti ansai­ta Ruususen kir­jal­la kuten var­masti kaikil­la muil­lakin kus­tan­ta­mil­laan kirjoilla. 

  Pitäisikö Riitan moraa­likood­is­ton mukaan juuri kus­tan­nusalal­la toimia tap­pi­ol­liset pro­jek­tit päämääränään? 

  Voit­to nyt sat­tuu ole­maan liike-elämässä toimin­nan tavoite. Sor­mi pystyssä voi olla sit­ten keino­ja moral­isoimas­sa tai niistä voi tul­la jopa rikos­tuomio kuten tässä tapauk­ses­sa. Mut­ta se on sit­ten täysin toinen juttu. 

  Osmo,

  En sekoi­ta jääviyt­tä ja tuomion perustei­ta. Ymmär­rän kyl­lä, että jäävikin voi toimia oikeuspe­ri­aat­tei­den mukaises­ti ja toisin päin. 

  Nyt vain asen­teesi on sel­l­ainen, että niin tai näin, niin väärin äänestet­ty. Eli jälkikä­teen on röyhkeätä men­nä vih­jaile­maan äänestämisen moti­ivei­ta poli­it­tisik­si. Siitä ei ole mitään tietoa tai jos sin­ul­la on siitä jotain tietoa, niin ker­ro se toki meillekin. Olisit avau­tunut jo vuosi sit­ten asi­as­ta, kos­ka sehän on ilman muu­ta tuomion purkuperuste.

 26. Minus­ta demarien Helsin­gin piirin vara­puheen­jo­hta­ja (nyt jo puheen­jo­hta­ja, mut­ta tapah­tuma­hetkel­lä vara­puheen­jo­hta­ja) ei ole sopi­va toim­i­maan tuo­ma­ri­na jutus­sa, jos­sa osa­puole­na on keskustapuolueen puheenjohtaja.

 27. Ei saa tart­tua yksi­tyisko­hti­in ja alkaa speku­loi­da niiden poh­jal­ta. Asia kan­nat­taa pitää yksinker­taise­na, Rot­wang oli oike­as­sa. Vaik­ka PM on julk­isu­u­den henkilö ei tässä tapauk­ses­sa ole mitään syytä kir­joit­taa hänen inti­imielämästään ja lap­sista. Sek­si­jut­tu­ja tärkeäm­pänä lin­jan­ve­t­ona näen juuyri lapset: lap­si ei val­itse van­hempiaan tai kasvuym­päristöään ja ain­oas­taan huolta­jil­la on oikeus määritel­lä minkälaista julk­isu­ut­ta lapsen tekemisille, ajatuk­sille ja tun­teille annetaan.

 28. Eli­na kirjoitti:

  “Eli jälkikä­teen on röyhkeätä men­nä vih­jaile­maan äänestämisen moti­ivei­ta poliittisiksi”

  Ei siinä ole mitään röyhkeää tai henkilöko­htaista, että ilmaisee pitävän­sä poli­ti­ikas­sa toimivia henkilöitä sopi­mat­tom­i­na tuomit­se­maan mui­ta poli­ti­ikas­sa toimivia henkilöitä.

 29. Suomes­sa sanan­va­paus on oikeas­t­aan vain sen­su­urin kieltämistä, vaik­ka oikeaan sanan­va­pau­teen kuu­luu myös oikeus sanoa san­ot­ta­vansa ilman seuraamuksia.

  Suomen perus­tus­la­ki:
  “Sanan­va­pau­teen sisäl­tyy oikeus ilmaista, julk­istaa ja vas­taan­ot­taa tieto­ja, mielip­iteitä ja mui­ta vieste­jä kenenkään _ennakolta_ estämättä.”

  Eli siis “emme sen­suroi, mut­ta saat sapiskaa”.

  Euroopan ihmisoikeussopimus:
  “Tämä oikeus sisältää vapau­den pitää mielip­iteitä sekä vas­taan­ot­taa ja levit­tää tieto­ja ja ajatuk­sia alueel­li­sista rajoista riip­pumat­ta ja vira­nomais­ten siihen puuttumatta”

  Eli ei erik­seen maini­ta mitään ennakkoa, vaan yleis­es­ti san­o­taan että vira­nomaiset ei siihen puu­tu. Siis ihan oikea sananvapaus.

  Toki tämäkin on pitänyt rys­siä heti perään:
  “[sanan­va­paut­ta voidaan rajoit­taa] ter­vey­den tai moraalin suo­jaamisek­si, muiden henkilöi­den maineen tai oikeuk­sien turvaamiseksi”

  En vain voi käsit­tää mik­si kenenkään mainet­ta pitäsi ikinä mis­sään tur­va­ta toisen sanan­va­paut­ta rajoit­ta­mal­la. Enkä todel­lakaan voi käsit­tää mik­si jotain moraalia pitäisi suo­jel­la tois­t­en peru­soikeuk­sia rajoittamalla.

 30. Eli­na kir­joit­ti 11.2.2009 kel­lo 3:27

  “Aika härskiä muuten ilman mitään tietoa arvail­la lau­tami­esten moti­ive­ja kan­taansa. Aivan var­masti työtään voi tehdä ilman kytken­töjä politiikkaan.

  Ehkä Osmo ei pysty, mut­ta sel­l­aisi­akin ihmisiä on. Kaik­ki eivät ole vuosikym­meniä ryvet­tyneet kor­rup­tion keskel­lä, vaan selkärankakin voi olla ole­mas­sa. Aivan var­masti lau­tamiehet pääsään­töis­es­ti aivan vil­pit­tömästi pyrkivät oikeu­den­mukaiseen ratkaisu­un. Asi­as­ta vain olti­in eri mieltä. Lak­i­han ei ollut mitenkään yksiselit­teinen, vaan tulkin­nas­ta oli kyse.”

  Lopetin kom­met­tien lukemisen ym. nim­imerk­ki Eli­nan vuo­datuk­seen. Vuo­datuk­set alkoi­vat ole­maan niin tun­nepi­toisia, että asia tun­tuu välistä unohtuvan. 

  En ole tutus­tunut ko. oikeu­den ratkaisu­un, mut­ta noin yleis­es­ti. Mikäli käräjäoikeu­den kokoon­pano tosi­aan oli tuo mitä Osmo alus­tuk­ses­saan mainit­si koko asia olisi kaatunut aikoinaan tehtyyn pros­es­siväit­teeseen. Oikeu­den jäse­nen on pystyt­tävä jääväämään itsen­sä sil­loin kun siihen on aihet­ta, nyt näyt­tää olleen.

  Muu­toin olen sitä mieltä, että nim­imerk­ki Eli­na voisi tul­la kaapista ulos ja alkaa kir­joit­ta­maan oma­l­la nimellään.

 31. Soin­in­vaara:
  “Minus­ta demarien Helsin­gin piirin vara­puheen­jo­hta­ja (nyt jo puheen­jo­hta­ja, mut­ta tapah­tuma­hetkel­lä vara­puheen­jo­hta­ja) ei ole sopi­va toim­i­maan tuo­ma­ri­na jutus­sa, jos­sa osa­puole­na on keskustapuolueen puheenjohtaja.”

  “Sopi­va” onkin hyvä muo­toilu tässä asi­as­sa, sen voisi kään­tää niin, että de lege fer­en­da tulisi vas­taa­van tilanteen olla jääviy­den piriissä.

  Ongel­ma on vaan se, että mik­si poli­it­ti­nen hier­arki­nen ase­ma tässä ratkai­sisi? Eikö poli­it­ti­nen kan­ta ase­mas­ta riipumat­taa olisi merk­i­tyk­selli­nen seik­ka? Ja miten puoluekan­ta sit­ten asi­aan vaikut­taa? Niin kuin arvon blog­gaa­ja varsin hyvin tietää poli­ti­ikas­sa pahim­mat viholle­set ovat usein saman puolueen ja kun­nan miehiä ja naisia! Tässä ajan takaa sitä, ettäj ääviys on vaka­va asia ja sitä on voita­va arvioi­da juridis­es­ti riit­tävän selkeästi. Yleiset poli­it­tiset, maaail­mankat­so­muk­sel­liset yms. asetel­mat eivät voi olla jääviy­den perus­ta, kos­ka sil­loin jääviysin­sti­tuu­ti­ol­ta katoaa pohja.

 32. Olen ratkaisua vas­taan, kos­ka kir­ja­han on täysin har­mi­ton ja hert­tainen kuvaus lyhyestä irtosuhteesta.

  Kus­tan­ta­jan ammat­ti­taidot­to­muut­ta on se, että kir­ja kir­joitet­ti­in muis­tel­matyyli­in ja nim­iä muut­ta­mat­ta. Kukaan ei olisi puut­tunut asi­aan, jos minä-muo­toisen romaan­i­teok­sen päähenkilöinä oli­si­vat olleet yksin­huolta­ja Sini Puro­nen ja päämin­is­teri Pekka Korhonen.

 33. Ajat­telin aivan samaa kuin Juha Jalkanen. 

  Yleen­sähän har­maal­la alueel­la liikku­vat teok­set puetaan fik­ti­iviseen muo­toon ja näin kier­retään koko yksi­ty­isyy­den suo­jan pykälä. Nimeno­maan ammat­ti­taidot­to­muut­ta oli olla tekemät­tä tässä tapauk­ses­sa niin. 

  En myöskään ymmär­rä mitä eri­ty­istä yksi­ty­isyy­den suo­jaa tarvi­taan sille, että aikuisil­la ihmisil­lä on sek­sisuhde. Tuliko jollekin yllä­tyk­senä, että Van­hanen ja Ruusunen naisken­te­liv­at saunan jäl­keen. Voi ei, apua… eivätkö he pelan­neetkaan lautapelejä?

 34. Pekka Vitikainen,

  Nim­imerkkikeskustelu on tääl­lä jo mon­een ker­taan käy­ty, mut­ta lyhyesti: 

  Olen kir­joit­tanut pitkin matkaa OIKEASTI yksi­ty­isyy­den alueelle kuu­lu­via asioi­ta lähipi­iristäni mm. lap­sis­tani, tut­tavis­tani ja naa­pu­rus­tostani. En kat­so, että olen oikeutet­tu pal­jas­ta­maan hei­dän henkilöl­lisyyt­tään netissä. 

  Jos alun perin olisin kir­joit­tanut nimel­läni, tilanne olisi tietysti toinen ja olisin rajan­nut aiheen käsit­te­lyt toisin. Mut­ta nyt on näin. 

  Mikäli jostain kum­man syys­tä olen niin kiin­nos­ta­va, että henkilöl­lisyyteni on tiedet­tävä, niin Osmo lähet­tää kyl­lä meilistään min­ulle osoite­tut viestit sähköpostiosoitteeseeni. 

  Vas­taan sit­ten hark­in­tani mukaan nimelläni.

 35. tietokone ei tot­tele nappaimistoa!!!

  Osmo Soin­in­vaara kir­joit­ti 11.2.2009 kel­lo 10:09 Minus­ta demarien Helsin­gin piirin vara­puheen­jo­hta­ja (nyt jo puheen­jo­hta­ja, mut­ta tapah­tuma­hetkel­lä vara­puheen­jo­hta­ja) ei ole sopi­va toim­i­maan tuo­ma­ri­na jutus­sa, jos­sa osa­puole­na on keskustapuolueen puheenjohtaja.

  Minus­ta edel­lisen pitaisi olla itses­taan­selvyys, eli jos voidaan epail­la lau­tamiehen ennakkolu­u­loisu­ut­ta, ei lau­tamiehek­si jut­tuun. Jos lau­tami­esten arpo­ja ei huo­maa kom­mmah­dus­ta, hyva lau­tamies jaavaa itse itsensa.

  Se, voivatko puoluei­den nokkamiehet olla lau­tamiehia yleen­sakaan, kan­nat­taisi ehka miet­tia erikseen.

  Ei lau­tami­esten puoluekan­taa voi yleen­sa arva­ta, tay­tyy yrit­taa loutaa tieto netista, jos on kiin­nos­tunut. Puolue­poli­ti­ik­ka on asi­nakin Helsin­gin raas­tu­vanoikeudessa tabu aihe.

  Jotkut sovin­is­ti­her­rat jut­tuineen pal­jas­ta­vat puheil­laan puoluekan­tansa, mut­ta hei­dan kaut­en­sa taitaa olla ohi kevaan lautamiesvaihdossa.

  Ihmisen objek­ti­ivi­su­us on aika kinkki­nen jut­tu. Lienen saanut HYn yhta parhaim­mista meto­di­opetuk­sista sosi­aal­i­ti­etei­den alal­la. Usein­han jo pelk­ka aiheen val­in­ta on arvovalinta.

  Juha J. Olen ratkaisua vas­taan, kos­ka kir­ja­han on täysin har­mi­ton ja hert­tainen kuvaus lyhyestä irtosuhteesta.

  Kait ihmisil­lä, poli­itikoil­lakin, täy­tyy olla jonkin­lainen mah­dol­lisu­us päät­tää, mitä he itses­tään halu­a­vat ker­rot­ta­van julkises­ti ja vielä rahas­tamis­tarkoituk­ses­sa. Joku tolkku sen­taan meillakin.

  Tuo­mar­it ja lau­tamiehet yrit­ta­vat ratkaista jutut sen todis­tu­saineis­ton perus­teel­la, mita heille esite­taan. Ihmeen lahjo­mat­to­mia kara­jatuo­mar­it ovat esimerkik­si suh­teessa asiana­ja­jien palop­uheisi­in. Min­ulle oikeu­den toim­inta on ollut tas­sa suh­teessa myon­teinen yllatus.

  Jotkut asiana­ja­jat ja hei­dan asi­akkaansa har­ras­ta­vat vip­paskon­stein amerikkalaistyylis­es­ti vetoamista, ainakaan min­u­un tem­put eivat pure.

  Oikeus toimisi huo­mat­tavasti tehokkaam­min, jos huume­ju­tuis­sa mukana ole­vat sanois­i­vat hie­man harvem­min, etta eivat tie­da mitaan ja tekon­sa kan­nis­sa tehneet muis­taisi­vat parem­min, mita on tul­lut kan­ni­pais­saan touhunneeksi.

  Eiko kan­nat­taisi tutkia nyky­jar­jestel­man heikkoudet ensin. Hegelin teesi, anti­teesi ja syn­teesi Gid­densin mukaan sovel­let­tuna tarkoit­ta­nee, etta jokainen uud­is­tus sisaltaa tuhon­sa sieme­nen eli suomek­si, suo siel­la, vetela taalla.

  Juuri muutet­tua lau­tamies­jar­jestel­maa kuu­luu valmis­tel­lun 20 vuot­ta. Ettei nyt joku virkamies olisi rapeltanut yon tun­teina tek­stimuu­tok­sia, joiden oheis­vaiku­tuk­sia ei ole riit­tavasti tutkittu.

 36. “Nyt kun hov­ioikeus on antanut tuomion­sa Van­hasen oikeu­denkäyn­nis­sä, on minus­ta syytä vähän miet­tiä sitä, kävikö kaik­ki Käräjäoikeudessa kuten piti. Käräjäoikeus äänesti asi­as­ta 2–2 ammat­ti­tuo­marin jäädessä vähem­mistöön — tai ei vähem­mistöön vaan tap­pi­olle, sil­lä tasat­u­lok­sen sattues­sa syyt­tömyys voit­taa ja zsxyytet­tynä oli Kuro­nen ja hänen kustantajansa.”

  Viimeinen alioikeusu­ud­is­tus oli aikanaan ter­ve­tul­lut ja tarpeelli­nen, mut­ta ei kaik­il­ta osin lop­pu­un asti harkittu.
  Siinähän lopetet­ti­in kih­lakun­nanoikudet (maalaiskun­nat ja uudet kaupun­git) sekä raas­tu­vu­vanoikeudet (van­hat kaupun­git), tilalle saati­in käräjäoikudet.
  Käräjäoikeu­den heikkoute­na on, anteek­si vaan, lau­tamiehet. Kuten monas­ti on nähty lau­tamiehet äänestävät sen ain­oan ammat­ti­tuo­marin nurin ja usein pelkästään tun­nepi­toisel­la ratkaisulla. 

  Kri­ti­soin ker­ran uut­ta alioikeusys­teemiä erräälle juuri eläk­keelle jääneelle alioikeu­den puheen­jo­hta­jalle. Hän myön­si min­un ole­van oike­as­sa. Tote­si, että eihän se nyt niin vaar­al­lista ole kos­ka käräjäoiku­den ratkaisut menevät läh­es poikkeuk­set­ta hov­ioikeu­den ratkaistavaksi.
  Niin­hän ne menevätkin, mut­ta kun alioikeu­den päätös on vain “valmis­tel­e­va lausun­to” jää hov­ioikeus käytän­nössä ain­oak­si varsi­naisek­si oikeu­sis­tu­imek­si mis­sä asia käsitel­lään. Korkeim­paan oiku­teen valit­ta­mi­nen tehti­in, samoi­hin aikoi­hin, luvan­varaisek­si ja sitä lupaa ei pääsään­töis­es­ti irtoa kuin ennakko­ta­paus luon­tei­sis­sa jutuissa.
  Sum­ma sum­marum; asi­at käsitel­lään yhdessä ain­oas­sa todel­lises­sa oikeusas­teessa (Hov­ioikeudessa) ilman valitusoikeutta.
  Minus­ta tämä on täysin kestämätön tila. Käräjäoikeudessa asia ratkeaa sen mukaan miltä lau­tamiehistä sat­tuu tun­tu­maan. Ei, oikeu­den ratkaisu­ja ei tehdä tun­netilo­jen perus­teel­la. Ei yleisen mielip­i­teen perusteella.
  Oikeus ratkaisee asian siitä säädet­ty­jen lakien ja ase­tusten perus­teel­la aivan riip­pumat­ta siitä mitä ulkona ulvo­va roskavä­ki vaatii.

 37. Rogue:

  “Poli­it­ti­nen sitoutuneisu­us muo­dostaa kuitenkin selkeän ongel­man tuomioista päät­tämisen kannal­ta ja poli­it­tis­es­ti sitoutuneet henkilöt olisi teknis­es­ti help­poa raja­ta pois tuomiois­tu­imista ilman kum­mem­paa taus­to­jen kartoitusta.”

  Sinivihreä:

  En voi ymmärtää, miten poli­it­ti­nen ryh­mäy­tymi­nen tässä kohtaa eroaa muus­ta ryh­mäy­tymis­es­tä. Onko siis myös niin, että kuu­lumal­la esim. tiet­tyyn urheiluseu­raan, et ole kykenevä arvioimaan saman tai kil­pail­e­van urheiluseu­ran jäse­nen tekemisiä lau­tamiehenä. Jos näitä eri­laisia ryh­miä ale­taan laa­jem­minkin pitämään jääviy­den perus­teena huo­mataan äkkiä, että kukaan ei voi toimia kenenkään lau­tamiehenä. No, leipä­tuo­marien val­taa kai ollaankin lisät­ty huo­mat­tavasti, joten suun­ta onkin tuo.

  Tuo että poli­it­tis­es­ti sitoutuneet ihmiset rajataan lau­tami­este­htävistä pois, kuu­lostaa mielestäni siltä että yhdis­tymis­va­paus ei koske lau­tamiehik­si halu­avia. Taas oltaisi­in yksilön­va­pauk­sia naker­ta­mas­sa yhdestä kulmasta.

 38. En ole lukenut kaikkia kom­ment­te­ja, mut­ta lau­tamiehenä tässä pari mieleen tul­lut­ta asi­aa. Jos päätök­ses­tä äänestetään, niin vas­taa­jalle edullisem­pi ratkaisu (ei siis syyt­tömyys) voittaa.
  Ruti­ini­no­maises­sa lau­tami­estyössä sat­tuu aika har­voin kohdalle jut­tu, jos­sa kyseenalaista olisi syyttömyys/syyllisyys. Syyt­täjät yleen­sä arvioi­vat näyt­tön­sä riit­tävän hyvin ennen syyt­tämis­päätöstä. Olen kyl­lä ollut päät­tämässä syyttömyydestäkin.

  Useim­miten oikeu­den jäsen­ten kesken neu­votel­laan ran­gais­tuk­sista ja niitä pohdit­taes­sa lau­tami­esten arvo­maail­man mah­dolli­nen eri­laisu­us ja elämänkoke­mus tule­vat esi­in. Antoisimpia ovat keskuste­lut, jois­sa pohdi­taan, miten eri­laiset vai­h­toe­hdot tule­vat vaikut­ta­maan vas­taa­jan, esimerkik­si nuoren elämään; mil­lainen ratkaisu olisi paras niin yhteiskun­nan kuin kyseisen yksilönkin kannalta.
  Lau­tamie­s­paikko­jen puolue­poli­it­ti­nen jako toimii sikäli hyvin, että sitä kaut­ta lau­tamiehik­si tulee yhteiskun­nal­li­sista asioista kiin­nos­tunei­ta ja niistä koke­mus­ta omaavia ihmisiä. En ole koskaan osal­lis­tunut istun­toon, jos­sa puolue­poli­ti­ik­ka olisi vedet­ty esi­in syyl­lisyy­destä päätet­täessä tai ran­gais­tus­ta määrättäessä.

 39. Rogue,

  Hal­la-ahos­ta Vihreät naiset ovat tehneet tutk­in­tapyyn­nön. On selvä, että vihreät ovat omas­sa asi­as­saan jäävejä. 

  Sen sijaan poli­it­ti­nen kan­ta sinäl­lään ei tee ketään jääviksi ja kuten hin­to­la toteaa, vihamiehet voivat löy­tyä (ja usein löy­tyvätkin) nimeno­maan omas­ta puolueesta. 

  En kuitenkaan puol­la poli­it­tisin perustein valit­tu­ja lau­tamiehiä, pois se minusta. 

  Mielestäni vain näke­mys, että puolueeseen kuu­lu­va ihmi­nen automaat­tis­es­ti toimisi valan velvoit­ta­mana oikeudel­li­sis­sa kysymyk­sis­sä ain­oas­taan poli­ti­ik­ka ohjen­uo­ranaan, on alkeelli­nen ja herjaava. 

  Jos itse ei pysty irrot­tau­tu­maan poli­ti­ikas­ta, niin sitä ei pidä yleistää muihin.

 40. Eli­na kirjoitti:

  “Nyt on siis lin­jat­tu, että main­in­ta esim. elämäk­er­ras­sa sek­sisuh­teesta on rikos.” 

  Minä en kyl­lä lehti­tiedoista ymmärtänyt näin. Minus­ta vaikut­ti että oikeus ei ollut mis­sään tapauk­ses­sa näin yksiselit­teinen, ja hyvä niin. 

  Sil­lä eikö tuomios­sa nimen omaan lin­jat­tu että raja yksi­ty­isyyt­ta tai henkilöä loukkaa­van tek­stin ja sanava­pau­den välil­lä pitää käy­dä tapausko­htais­es­ti? (mielestäni aivan oikein)

  Ja tässä nimeno­maises­sa tapauk­sen kon­tek­stis­sa sukupuolielämän ja las­ten asi­at menivät oikeu­den mielestä rajan loukkaavalle puolelle. (en tiedä kun en ole lukenut)

  Var­maankin tämä vas­taa myös yleistä oikeusta­jua. Har­va on var­masti sitä mieltä jos asi­aa oikein ajat­telee että kuka tahansa saa pal­jas­taa ken­estä tahansa minkä tahansa asian jos sen vain saa tietoonsa?

  Useim­mat ovat var­masti sitä mieltä että johtavista poli­itikoista on oikeu­den­mukaista voi­da saa­da pal­jas­taa enem­män mut­ta ei pelkkä ase­ma saa viedä kaikkea suo­jaa. Usem­mat lienevät myös sitä mieltä että pitkäaikaisen avi­o­li­iton eläneen elämäk­er­ras­sa on oikeu­den­mukaista saa­da pal­jas­taa enem­män kuin lyhyestä suh­teesta. Sekä siitä että alaikäis­ten asi­at ja inti­imi­asi­at ovat lis­tan kär­jessä, kun mietitään minkälai­sista asioista vaa­di­taan enem­män asi­ay­hteyk­siä jot­ta niistä ker­tomi­nen olisi oikeudenmukaista?

  Eikö oikeus nimen omaan lin­jan­nut että tämänkaltaisil­la asioil­la on merk­i­tys­tä kun rajaa vede­tään, eikä suinkaan niin että “sek­sielämästä ei saa mainita”.

  Se on sit­ten eri jut­tu että menikö rajan­ve­to tässä tapauk­ses­sa oikein. En osaa ottaa kan­taa kun en ole Ruususen kir­jaa lukenut.

 41. Sinivihreä kir­joit­ti:

  “En voi ymmärtää, miten poli­it­ti­nen ryh­mäy­tymi­nen tässä kohtaa eroaa muus­ta ryhmäytymisestä”

  Eroaa esim. siitä syys­tä, että lait määrätään poli­itikko­jen toimes­ta. Täl­löin näen ongel­mallise­na sen, että tuomioiden päät­tämis­es­tä vas­taa­vat henkilöt, jot­ka ovat suurel­la toden­näköisyy­del­lä suo­ras­sa kon­tak­tis­sa lakien säätäji­in. Sen sijaan laeista ei päätetä esim. mainit­se­mis­sasi urheiluseuroissa.

 42. Eli­na kirjoitti:

  “Hal­la-ahos­ta Vihreät naiset ovat tehneet tutk­in­tapyyn­nön. On selvä, että vihreät ovat omas­sa asi­as­saan jäävejä. 

  Sen sijaan poli­it­ti­nen kan­ta sinäl­lään ei tee ketään jääviksi ja kuten hin­to­la toteaa, vihamiehet voivat löy­tyä (ja usein löy­tyvätkin) nimeno­maan omas­ta puolueesta”

  Eivät Vihreät naiset käsit­tääk­seni edus­ta Vihre­itä kokon­aisu­udessaan sen enem­pää kuin SDP:n Helsin­gin piirin puheen­jo­hta­ja edus­taa koko SDP:tä.

  Entä mitä mieltä olet RKP:läisten jääviy­destä Hal­la-ahon tapauk­ses­sa? Tai Perus­suo­ma­lais­ten? Tietysti oman puolueen jäsen­ten pitäisi myös olla jääve­jä anta­maan tuomiota.

 43. Mil­tei ajat­telin tänään kirjoitti:
  “Har­va on var­masti sitä mieltä jos asi­aa oikein ajat­telee että kuka tahansa saa pal­jas­taa ken­estä tahansa minkä tahansa asian jos sen vain saa tietoonsa?”

  Kyl­lä meitäkin on, yllät­tävänkin paljon.

 44. Eli­na: Mielestäni vain näke­mys, että puolueeseen kuu­lu­va ihmi­nen automaat­tis­es­ti toimisi valan velvoit­ta­mana oikeudel­li­sis­sa kysymyk­sis­sä ain­oas­taan poli­ti­ik­ka ohjen­uo­ranaan, on alkeelli­nen ja herjaava. 

  Minus­ta näyt­tää siltä, että ymmär­rät jääviyssyytök­sen sisäl­lön väärin. Jääviys ei tarkoi­ta sitä, että jäävi ihmi­nen toimisi poli­ti­ik­ka ohjenuoranaan. 

  Jääviy­destä on kyse sil­loin, kun on syytä epäil­lä, että henkilön puolueet­to­muus on vaaras­sa. Se ei tarkoi­ta, että jäävi olisi “automaat­tis­es­ti” tai edes aktu­aalis­es­ti mil­loinkaan ollut puolueelli­nen. Useim­miten riit­tää, että täl­laista on jotenkin perustel­tua epäillä.

  Kil­paile­vien puoluei­den johto­hah­mot ovat nähtävästi Osmon mielestä — ja myös minus­ta — jääve­jä päät­tämään toisi­in­sa liit­tyvistä oikeudel­li­sista asioista. En ymmär­rä mitä “her­jaavaa” tai “alkeel­lista” tässä muka on. 

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Herjaus

 45. Eli­na kirjoitti:

  “Mielestäni vain näke­mys, että puolueeseen kuu­lu­va ihmi­nen automaat­tis­es­ti toimisi valan velvoit­ta­mana oikeudel­li­sis­sa kysymyk­sis­sä ain­oas­taan poli­ti­ik­ka ohjen­uo­ranaan, on alkeelli­nen ja herjaava”

  Ei kukaan ole väit­tänyt, että näin tapah­tu­isi “automaat­tis­es­ti”. Olen kuitenkin sitä mieltä, että puolueeseen kuu­lu­mi­nen nos­taa puolueel­lisu­u­den toden­näköisyyt­tä liikaa ja liian monien asioiden suh­teen, jot­ta se voitaisi­in jät­tää huomiotta. Etenkin sil­loin, kun syytet­tynä on toinen poli­ti­ikas­sa toimi­va henkilö.

 46. Kor­jaus aikaisempaan:

  Hal­la-aho ei tai­da olla PS:n jäsen. Ollut vain ehdol­la hei­dän listoiltaan.

 47. Lisätään nyt edel­liseen vielä se, että jos sovin lääkäri­ni kanssa (tai se sopimus on puolestamme tehty esim. lain kaut­ta) ettei poti­lasti­eto­jani saa antaa eteen­päin, niin sil­loin niitä ei saa antaa eteen­päin. Eli jos ei muu­toin ole sovit­tu, niin kyl­lä mielestäni yksi­ty­ishenkilö saa sanoa ihan mitä tykkää.

 48. Oon kaikkien kanssa samaa mieltä siitä, että lau­tamie­s­paikkoi­hin ei pitäisi olla poli­it­tisia mandaatteja.

  Lau­tamiehet vois vali­ta vaik­ka arval­la, jos niitä nyt yleen­sä ottaen tarvitaan.

  Olen kuitenkin Eli­nan kanssa samaa mieltä, että kyseiset lau­tamiehet eivät olleet jääve­jä pelkästään sik­si, että toimi­vat akti­ivis­es­ti poli­ti­ikas­sa. Minus­ta he ovat kuitenkin niin kaukana keskinäis­es­tä kil­pailus­ta, että jos hei­dät jäävät­täisi­in täl­lä perus­teel­la, niin se tarkot­taisi suun­nilleen, että Kuo­pi­o­laista leipäkaup­pi­as­ta ei saisi olla tuomit­se­mas­sa Helsinkiläi­nen mansikanmyyjä.

  Tämä rajan veto tapah­tuu kuitenkin aina fiil­ispo­h­jal­ta ja tärkeää on tietysti sekin, että ulkop­uoliset ja asiano­saiset itse koke­vat, että lau­tamiehet ovat toim­i­neet oikeusta­jun­sa ‑eivätkä oman etun­sa mukaan.

  Sit­ten itse tuomioon: Kysymys yksi­ty­isyy­destä on erit­täin han­kala, kos­ka näis­sä jutuis­sa ei ole ikinä kyse pelkästään toista osa­puol­ta koske­vista asioista ‑kyse on aina suh­teesta. Susan Ruususel­la on oikeus suh­teen osa­puole­na ker­toa siitä. Ei suhde ole pelkästään Mat­ti Van­hasen omaisu­ut­ta, eikä se ole myöskään pariskun­nan yhteistä omaisu­ut­ta, jos­ta ker­tomis­es­ta täy­tyy päästä yhteisymmärrykseen.

  Noin ylipään­sä minus­ta vaikut­taa epäoikeu­den­mukaiselta, että yksi­ty­isyyde suo­ja ei ole sama kaikille. (Eli siis että julk­isu­u­den henkilöil­lä on jotenkin alen­tunut yksi­ty­isyy­den suoja.)

 49. “En voi ymmärtää, miten poli­it­ti­nen ryh­mäy­tymi­nen tässä kohtaa eroaa muus­ta ryh­mäy­tymis­es­tä. Onko siis myös niin, että kuu­lumal­la esim. tiet­tyyn urheiluseu­raan, et ole kykenevä arvioimaan saman tai kil­pail­e­van urheiluseu­ran jäse­nen tekemisiä lautamiehenä.”

  No esimerkik­si sil­lä taval­la, että urheiluseu­rat eivät kil­paile keskenään äänestäjistä, joiden mielip­i­teeseen ja äänestyskäyt­täy­tymiseen täl­lainen tuomio saat­taa vaikut­taa. Jos oikeudessa olisi tapaus, jos­sa päätetään, joutuuko jääkiekko­joukkueen tähti­hyökkääjä vanki­laan vai ei, niin sil­loin luon­nol­lis­es­ti vas­tus­ta­jaseu­ran edus­ta­ja olisi lau­tamiehenä jäävi.

 50. En vain voi käsit­tää mik­si kenenkään mainet­ta pitäsi ikinä mis­sään tur­va­ta toisen sanan­va­paut­ta rajoit­ta­mal­la. Enkä todel­lakaan voi käsit­tää mik­si jotain 

  Onko Heik­ki Paavola nyt ihan var­ma asi­as­ta. Sanan­va­pau­den nimis­sä saa pitäisi siis saa­da levitel­lä sairausker­to­muk­sia tai naa­purin maku­uhuoneesta salaa kuvat­tu­ja videoita. Jot­ta Paavola ei selviäisi tästä helpol­la sanom­al­la, että on laiton­sa kuva­ta salaa, saanko minä levitel­lä salaa kuvat­tua video­ta, jos kuvaa­ja panee sen min­un pos­tiluukus­tani tarkoi­tusel­la, että alan levitel­lä sitä.

  Paavolan kan­ta kumoaisi pait­si yksi­ty­isyy­den suo­jan myös tieto­suo­jan kokonaan.

 51. Heik­istä en tiedä, mut­ta Har­ri Paavola on 😉

  Vähän kuin varaste­tuk­si olete­tun tavaran ost­a­mi­nen on laiton­ta, tulisi oletet­tavasti lait­tomasti han­ki­tun tiedon levit­täminekin olla laiton­ta. Ei siihen kuu­lu min­un maineeni mitenkään.

  Eli maku­uhuone­ma­te­ri­aalit voidaan olet­taa han­ki­tun lait­tomasti. Jos taasen joku kuvaa kadul­la ihmisiä, liit­tää sieltä naa­mani pornoku­vaan ja levit­tää netis­sä, niin siinäpähän levittää.

  Sama kos­kee poti­lasti­eto­jani. Jos joku itse kek­sii että Har­ril­ta on pois­tet­tu piilokives ja sen takaraivos­ta kas­vaa näkkileipä, niin aivan vapaasti voi lähet­tää ne nettiin.

 52. Paavola: En kyl­lä halu­aisi, että min­un naa­mani olisi laitet­tu johonkin usko­mat­toman hupaisaan jut­tuun joka kiertää kaik­ki Suomen ja ulko­maid­en s‑postit ja vas­taa­vat. Ihmiset nyt kuitenkin on sel­l­aisia, että asi­at vaikut­taa mielip­iteisi­in ja asen­teisi­in… Joskus on ihan kiva, että joku vielä ottaa vakavastikin.

  Jos painuisi väärän tiedon lev­i­tyk­ses­tä johtuen ihmis­ten mieli­in sel­l­aise­na tyyp­pinä jon­ka päälle kuu­luu kadul­la sylkeä, niin ei sekään mitään mukavaa olisi.

  Ihmiset on hölmöjä… usko­vat mitä sanotaan.

 53. Tuo Har­rin sanava­paus peri­aate läh­tee kai ole­tuk­ses­ta että vapaus on itseis­ar­vo. Eli kun tavoit­teena ei ole hyvä yhteiskun­ta, niin sil­lä ei ole väliä että rajoit­ta­mat­tomas­ta sanan­va­paud­es­ta aiheu­tu­isi merkit­tävää harmia.

  Täl­lainen peri­aat­teelli­nen vapau­den puo­lus­tus tietysti täysin utopista haavea­jat­telua, eikä sitä kai ole kukaan koskaan tosis­saan yrit­tänyt toteut­taa. Yhdys­val­lois­sakaan sanan­va­paus ei ole oikeasti pyhä asia. Käytän­nössä asioi­ta päätetään enem­män kus­tan­nus-hyö­ty näkökul­mas­ta kuin peri­aat­teel­lisin perustein.

  Jos, kuten yleen­sä ajatel­laan, tavoit­teena on yhteiskun­ta mis­sä ihmis­ten on hyvä olla, niin lie­nee selvää että yksi­ty­isyy­den suo­ja on tärkeä asia. Ei niin ettei sanan­va­paus ole tärkeä. Se on ehdot­toman tärkeä esimerkik­si demokra­t­ian toteu­tu­misen kannal­ta, mut­ta päämin­is­terin sek­sielämäl­lä repostelu ei demokra­ti­aa edis­tä. Sen sijaan esimerkik­si Hal­la-ahon blo­gin syynäämi­nen vaikut­taa sel­l­aiselta sanan­va­pau­den rajoituk­selta jos­ta olisi jotain haittaa.

 54. Mat­ti Van­hanen haki oikeut­ta sille, että myös julk­isu­u­den henkilöl­lä on olta­va yksi­ty­isyy­den suo­ja. Hän voit­ti asiansa. Olen tyy­tyväi­nen päätök­seen. Kun kyse on yksi­ty­isyy­den inti­imeistä asioista, jokaisen on olta­va samal­la viival­la oikeu­den edessä.

  Ker­to­mus numero kak­si liit­tyy lau­tamiehi­in. Sen ver­ran olen ollut poli­ti­ikas­sa mukana, että ymmär­rän täysin Osmon näke­myk­sen ko tapauk­sen lautamiehistä.

  Jos Hal­la-Aho joutuu käräjille, jokainen täyspäi­nen tajuaa, että lau­tamiehek­si ei ole hyvä vali­ta vihreää naispoliitikkoa.

 55. En ymmär­rä lau­tami­esten mol­laamista yhtään enem­pää kuin että mol­lat­taisi­in ammattituomareita.

  En ole vaku­ut­tunut että lau­tamiehet pitäisi kokon­aan kor­va­ta ammat­ti­tuo­mareil­la. Lake­ja­han hei­dänkin pitää tuomiois­tu­in­toimin­nas­saan nou­dat­taa. Ihan samal­la tavoin kuin ammat­ti­tuo­marin. Ja ammat­ti­tuo­marin on neu­vot­ta­va lau­tamiehiä mitä laki asi­as­sa sanoo.

  Lop­pu onkin sit­ten ns vapaa­ta todis­tushark­in­taa eikä siinä ammat­ti­tuo­mar­it ole yhtään sen enem­pää puolueet­to­mia tai ennakkolu­u­lot­tomampia kuin lau­tamiehet. Mik­si oli­si­vat jos vain nou­dat­ta­vat lake­ja? Ihan kuten lautamiehetkin.

  Sokea ammat­ti­tuo­marei­den rehtiy­teen tai puolueet­to­muu­teen uskomi­nen ja luot­ta­mi­nen ei ole mielestäni perustel­tua. Ihan saman­laisia ihmisiä ovat ennakkolu­u­loil­laan. Ja lake­ja on molem­pi­en noudatettava.

  Lau­tamiehet ovat pitkään närästäneet ammat­ti­tuo­mare­i­ta sen jäl­keen kun he sai­vat ammat­ti­tuo­marei­den kanssa saman äänioikeu­den. ja koko jär­jestelmää on siitä läh­tien yritet­ty romuttaa.

  Aikaisem­min­han usein nau­reskelti­in että lau­tamiehek­si sopi kahvi­ra­ho­ja tarvit­se­va puolueosas­ton eläkeläi­nen joka osaa kuor­saa­mat­ta ja häir­it­semät­tä ammat­ti­tuo­maria nukkua tuomiois­tu­imen istun­nos­sa silmät auki. Olisi­han se tuo­mar­ille aina helpom­paa kun saisi helpom­min oman näke­myk­sen­sä lopputulokseksi.

  Että hov­ioikeudet otta­vat kumo­tak­seen lau­tami­esten läpi­a­jamia tuomioi­ta voi olla myös tak­tista. Mitä enem­män saadaan lau­tami­es­tuomiot näyt­tämään “vääriltä” sitä helpom­pi on saa­da myöhem­min ymmär­rystä koko lau­tamiesjär­jestelmän alasajolle. Raadolli­nen mut­ta ihan mah­dolli­nen skenaario 😉

 56. Vähän kuin varaste­tuk­si olete­tun tavaran ost­a­mi­nen on laiton­ta, tulisi oletet­tavasti lait­tomasti han­ki­tun tiedon levit­täminekin olla laiton­ta. Ei siihen kuu­lu min­un maineeni mitenkään.
  Tämä Har­ri Paavolaisen esi­tys rajaa lehdis­tön­va­paut­ta suuresti. Lehdet julkai­se­vat yht­enään lait­tomasti vuodet­tu­ja tietoja.

  Toinenkin ongel­ma hänen kan­nas­saan on. Jos joku saa psyykkisen kohtauk­sen julkisel­la paikalla, tästä saa ker­toa sanoin ja kuvin rajattomasti?

 57. Osmo kir­joit­ti:

  “Toinenkin ongel­ma hänen kan­nas­saan on. Jos joku saa psyykkisen kohtauk­sen julkisel­la paikalla, tästä saa ker­toa sanoin ja kuvin rajattomasti?”

  Mikä on “psyykki­nen kohtaus”?:D

  Tuol­lai­sista julkisel­la paikalla tapah­tu­vista kohtauk­sista lie­nee melko mah­do­ton­ta vaa­tia vaiti­olemista, mut­ta muuten kyl­lä kan­natan yksi­ty­isyy­den­suo­jaa tietyis­sä asioissa.

 58. Yksi­ty­isyy­den suo­jan ja sanan­va­pau­den tulisi olla tasavahvo­ja oikeuk­sia, mis­tä johtuen niistä var­maan päädytään käräjöimään jatkossakin.

  Ne, jot­ka puo­lus­ta­vat hanakim­min sanava­paut­ta, voinevat ihan mie­lenki­in­nos­ta ilmaista kan­tansa esim. valvon­takameroi­hin ja niiden kuva­ma­te­ri­aalin mah­dol­liseen viihdekäyt­töön. Tässä kelk­ka kään­tyy hel­posti toisin päin.

  Jos olisi julka­istu kotona aikuis­ten viihdekäyt­töön kuvat­tua mate­ri­aalia, jos­sa päämin­is­teri olisi esi­in­tynyt, mikä olisi ollut “kansalaisen oikeus tietää”?

  Ja niin edelleen. Maalaisjär­jel­lä tulisi päästä melko pitkälle. Myös itsen­sä jääväämisessä. Mut­ta kuin­ka hanakasti poli­itikot ylipäänäs jääväävät itseään, pait­si sil­loin, kun ollaan tekemässä epämieluisia päätök­siä, joista saat­taisi saa­da äänestäjäkun­nan vihat niskoilleen?

 59. Käsit­tääk­seni julkises­ti tun­ne­tu­ista ihmi­sistä kir­joitet­tu­jen pal­jas­tavien muis­tel­ma­teosten / päiväkir­jo­jen tms. kanssa on toimit­tu joskus niin, että elleivät elos­saolleet elämänkump­pan­it ym. elämän­tari­naan liit­tyneet henkilöt ole anta­neet lupaa ker­toa kaikkea itses­tään, heistä on ker­rot­tu vas­ta pos­tu­umisti. Mielestäni tämä on hyvä käytän­tö, perikun­taa edes­men­neen kunn­ian mah­dolli­nen loukkaami­nen ei kohtu­ut­tomasti haittaa.

 60. “Jos Hal­la-Aho joutuu käräjille, jokainen täyspäi­nen tajuaa, että lau­tamiehek­si ei ole hyvä vali­ta vihreää naispoliitikkoa”

  Pitäisikö sit­ten vali­ta perus­suo­ma­lainen lautamieheksi?
  Ei kukaan ole vail­la mielip­iteitä ja puoluett­toman pide­tään vain henkilöä, joka ei osaa päät­tää tai on muiden vietävissä.

  Nor­maalil­la ihmisel­lä on antipa­tioi­ta ‚a sym­pa­tioi­ta ja poli­it­tisia mielip­iteitä, ei niistä kukaan ole vapaa eikä sil­loin ole puoluee­ton­ta lau­tami­estäkään tai tuomaria.

  Nykya­jan päät­täjät lähtevät siitä, että heil­lä pitää olla rajat­tomat mah­dol­lisu­udet tutkia kansalais­ten yksi­tyiselämää ja luokitel­la kansalaisia.
  Mut­ta päät­täjistä ei saa antaa samo­ja tieto­ja kansalaisille.

 61. Oikeus on sokea, myös pahassa

  Tässä Soin­in­vaaran ketjus­sa on mon­ta mielipi­det­tä, jos­sa usko­taan oikeu­den toteu­tu­van Suomes­sa. Soin­in­vaara itse uskoo vah­vasti oikeusti­eteel­lis­ten opin­to­jen voimaan.

  Näin uskoin minäkin vuosikym­meniä. Viimeisen 10 vuo­den aikana olen näh­nyt läheltä niin mon­ta käsit­tämätön­tä oikeu­den päätöstä, että usko on rapau­tunut. Eräs suo­ma­lainen arvostet­tu huip­pu­juristi sanoikin min­ulle, että etenkin yri­tys­ri­ito­jen ratkaisut käräjäoikeuk­sis­sa ovat hyvin sat­tuman­varaisia. Usein jutun voit­taa se, jol­la on parem­mat todistajat.

  Net­tikir­joituk­sista anne­tuis­sa päätök­sis­sä nähdään jär­jestelmän mahti. Kun val­takun­nan syyt­täjä läh­tee aja­maan oikeut­ta sopi­ma­ton­ta net­tikir­joit­telua vas­taan, syytetyl­lä ei ole mitään mah­dol­lisu­ut­ta voit­taa. On mah­do­ton­ta uskoa, että käräjäoikeu­den tuo­mari ja lau­tamiehet edes kehtaisi­vat olla eri mieltä kuin val­takun­nan ylin syyt­täjä. Hal­la-ahollekin taitaa käy­dä köpelösti juuri tämän takia.

  Pro­fes­sori Jyr­ki Viro­lainen onkin oike­as­sa blo­gis­saan, jos­sa hän hyvin argu­men­toiden tuo esille, ettei kir­ja­ju­tus­sa syyte­ty­il­lä ollut mah­dol­lisu­ut­ta men­estyä hov­ioikeudessa. On selvää, että päämin­is­teri saa oikeut­ta helpom­min kuin yksin­huolta­ja. Tuo­mar­itkin ovat ihmisiä.

  Kir­janop­pi­neet oikeusti­eteil­i­jät ovat liian usein vier­aan­tuneet tosielämästä, mikä heiken­tää taval­lisen kansalaisen oikeustur­van toteu­tu­mista merkit­tävästi. Monas­ti kansan suus­ta kuulee parem­paa oikeu­denkäyt­töä kuin oikeu­sis­tu­in­ten päätöksissä.

  Tässä van­has-jutus­sa on mon­ta yhteiskun­nal­lis­es­ti han­kalaa asi­aa. Jos elävä ihmi­nen voi saa­da vahin­gonko­r­vaus­ta taval­lisen per­he-elämän kuvaamis­es­ta, niin mis­sä menee raja. Saako enää kir­joit­taa sek­sistä edes sen ver­taa, että per­heen esikoinen syn­tyi kun olimme niin rakas­tunei­ta ja kävimme niitylle rakastele­maan. Entä mikä ero on eläväl­lä ja kuolleel­la henkilöl­lä, kos­ka kuolleen jälkeläiset voivat kokea ahdis­tus­ta isoiso­van­hempi­en rakkauskir­jei­den julkaisemis­es­ta. Saako enää kir­joit­taa muis­telmia omas­ta lap­su­ud­estaan. Van­hasen voit­to hov­ioikeudessa oli mon­en hyvän asian tappio.

  Suullisia käsit­te­lyjä pitäisi lisätä, eikä vähen­tää. Jos perustelet asi­as­sa hyvin paper­il­la, tulee oikaisu­vaa­timuk­ses­ta niin pitkä, etteivät juris­tit edes jak­sa niitä lukea, saatik­ka perustel­la. Ker­ran sain suullisen käsit­te­lyn KHO:n val­i­tuslu­paa anot­taes­sa. Suulli­nen käsit­te­ly tuli, kun EU oli huo­maut­tanut Suomea suullis­ten käsit­te­ly­jen vähyy­destä. Vero­jut­tu, joka oli hävit­ty kaikissa oikeu­sis­tu­imis­sa, voitet­ti­in hallinto-oikeu­teen palaute­tus­sa suullises­sa käsit­telyssä 6–0. Voit­to oli itse asi­as­sa help­po kun todis­ta­jak­si tul­lut vero­tarkas­ta­ja jou­tui tun­nus­ta­maan käyt­täneen­sä jutun alkuläh­teenä vääräk­si osoit­tau­tunut­ta todis­tus­ta, jota ei koskaan oltu näytet­ty verov­elvol­liselle. Ilman suullista käsit­te­lyä tätä ei olisi koskaan tul­lut esille. Mut­ta ilman tätä väärää todis­tus­takin jut­tu olisi voitet­tu, kos­ka suullises­sa käsit­telyssä pystyy esit­tämään fak­tat perus­teel­lis­es­ti ja tarvit­taes­sa uud­estaan eri sanoin.

  Pauli Vahtera

 62. “Myös itse päätöstä pidin hyvänä. Ei voi olla oikein, että ihmiusten yksi­ty­isyy­den suo­jaan kuu­luvil­la asioil­la tehdään rahaa.”

  Miten voit pitää hyvänä päätöstä jos­sa ran­gais­taan henkilön _omasta_ elämästä kir­joit­tamis­es­ta? Lisäk­si, mitä tekemistä rahan tekemisel­lä on koko asian kanssa? Tuol­la peri­aat­tel­la­han kir­joit­ta­mansa kir­jan myymi­nen olisi rikos, kos­ka sil­lä tekee rahaa.

  Kyse­hän ei ole siitä mikä on moraalis­es­ti pahek­sut­tavaa (kos­ta se on mielipi­dekysymys), vaan siitä, mikä on rikos ja mikä ei. Omas­ta elämästään ja ihmis­suhteis­taan kir­joit­ta­mi­nen ei voi olla rikos mil­lään mittakaavalla.

 63. Lau­tamiehistä noin yleen­sä. Olen itse sel­l­ainen — valit­tu Vihreän liiton man­daatil­la, vaik­ka en ollut jäsen enkä akti­ivi — muuten vain tut­tu. En myöskään ole koskaan mak­sanut puolueveroa.

  Kun ruvet­ti­in puhu­maan, että lau­tamiehet ovat turhia, nyökyt­telin, kos­ka vain har­voin jut­tu on oikeasti sel­l­ainen, että “monipuo­li­nen hark­in­ta ja eri näkökul­mat” juurikaan kirkas­ta­vat asi­aa. Selvää pässin­li­haa yleen­sä ja mit­taamisen hienomekani­ikkaa hämärtää toisaal­ta ran­gais­tusten ehdol­lisu­us toises­sa päässä ja taparikol­lisu­us toises­sa päässä.

  Mut­ta sit­ten: Heure­ka! Jos oikeu­den istun­not jätet­täisi­in vain niiden harteille, jot­ka ao. appa­raatil­ta saa­vat palkkansa ja hom­maa pyörit­tää val­lan kolmi­jako-opin mukaises­ti hän, jota ei hevil­lä erote­ta, niin voimme olla var­mo­ja, että oikeu­denkäyn­nin tehokku­us ei lähi­aikoina yhtään nouse. Ja voin vaku­ut­taa, että oikeuslaitos on min­un tapaamis­tani insti­tu­tioista ylivoimais­es­ti tehot­tomin. Hyvä jos kol­ma­sosa jutu­ista saadaan päätettyä.

  Menkääpä joskus käräjäoikeu­teen seu­raa­maan esim. yhden salin jut­tu­ja: Oblo­mov vaikut­taa sen jäl­keen James Bondil­ta. Voisi ajatel­la, että lau­tami­esten läs­näo­lo ainakin nuorem­miss­sa oikeushenkilöis­sä aiheut­taa sen, että jut­tu ainakin yritetään päät­tää. Lau­tamiehet sen­tään akti­ivis­es­ti kohot­tel­e­vat kul­mi­aan ja joskus jopa huo­maut­ta­vat huonos­ti laa­di­tu­ista syyt­teistä tai onnet­tomas­ta haas­tamis­es­ta. Eli kansalaiskon­trol­li­a­han se on. Ja aika halpaa.

  Val­in­ta toki voisi olla epäpoli­it­tisem­pikin. EN kuitenkaan ole salis­sa juuri poli­ti­ikkaan tör­män­nyt. Pikem­minkin ikä ja sukupuoli ennus­ta­vat asenteita.

  Touko Met­ti­nen

 64. Touko Met­ti­nen:

  “Menkääpä joskus käräjäoikeu­teen seu­raa­maan esim. yhden salin jut­tu­ja: Oblo­mov vaikut­taa sen jäl­keen James Bondilta.”

  Ver­ra­ton ver­taus. Tosin minus­ta tilanne on muut­tunut alun oblo­movi­laisu­u­den jäl­keen paljon, välil­lä on melkein paiskit­tu töitä.”

  “Voisi ajatel­la, että lau­tami­esten läs­näo­lo ainakin nuorem­miss­sa oikeushenkilöis­sä aiheut­taa sen, että jut­tu ainakin yritetään päättää.”

  En ole huo­man­nut tuol­laista piir­ret­tä. Sen sijaan käsi­tyk­seni mukaan nämä nuorehkot lau­tamiehet ovat olleet ongel­ma sikäli, että eivät ole vaivau­tuneet saa­pumaan käräjä­paikalle. Myöskään esteestä ei ole ilmoitet­tu. Odot­ta­mass­da onb saat­tanut olla aikamoinen joukko ihmisä.

  Suo­mi on siitä jän­nä maa, että monien ihmisku­vaan kuu­luu ole­tus, että ihmi­nen on syn­tyessään ja nuore­na fik­su ja ennakkolu­u­lo­ton ym. ja että kaik­ki paha liit­tyy iän lisääntymiseen.

  Oman nuoru­u­den super­rohkeu­den ja ennakkolu­u­lot­to­muu­den lasken koke­mat­to­muu­den piikkiin.

  Miltähän Oba­man min­is­terikaar­ti olisi mah­tanut näyt­tää suo­ma­laise­na versiona.

  Mitä, jos osa näistä yhteiskun­taamme vaivaav­ista ongelmis­tamme johtuukin siitä, että monien päät­täjien kul­tu­uri­nen pääo­ma on kovin ohut­ta, mikä johtaa päätök­si­in ja muu­tok­si­in, jois­sa seu­raus­vaiku­tuk­sia ei ole pohdit­tu riittävästi.

  Suomes­sa­han on tul­tu “maal­ta kaupunki­in ja pel­lol­ta tehtaaseen” maailmanennätysvauhtia.

 65. Olen Toukon kanssa tehot­to­muud­es­ta samaa mieltä. Toiv­ot­tavasti uud­is­tus tuo siihen parannuksen.
  Mah­ta­vatko muuten kaik­ki ei-lau­tamiehet tietää, että jokainen lau­tamies joutuu ennen toimeen ryhtymistä van­no­maan tuo­marin valan, sen saman kuin se ammat­ti­tuo­marikin. Jos ei ole valmis toim­i­maan tuon valan mukaises­ti, ei ole sopi­va lau­tamiehek­si. En tiedä, kuin­ka täl­lainen vala-asia esimerkik­si voitaisi­in jär­jestää, jos lau­tamiehet valit­taisi­in arval­la jokaiseen istun­toon erik­seen — pitem­mäk­si aikaa arpomi­nen olisi mah­do­ton­ta. Nythän kausi on neljä vuotta.

 66. TM,

  Ymmär­rän kyl­lä jääviy­den käsit­teen. Esteel­lisyys syn­tyy puh­taasti ase­man, esim. suku­lais­suh­teen perus­teel­la eikä sil­lä ole mitään tekemistä sen kanssa kuin­ka oikein tai väärin, huonos­ti tai hyvin ko. henkilö päät­tää tai toimii. 

  Jos jostain kom­men­tis­tani saa käsi­tyk­sen, etten tätä ole ymmärtänyt, olen vain ilmais­sut asiani sit­ten huonosti. 

  Kyse oli siitä, että jälkikä­teen on vähin­täänkin arve­lut­tavaa, jopa her­jaavaa vih­jail­la päätösten ole­van muil­la moti­iveil­la tehty kuin olisi pitänyt. Osmo ei usko, että joku voi aidosti olla ilmaisun­va­pau­den puolel­la senkin uhal­la, että val­taapitäjien yksi­ty­isyyt­tä raote­taan. Min­ul­la ei ole minkään maan jäsenkir­jaa, mut­ta silti olisin äänestänyt kuten Räi­hä ja Kolanen. 

  Kos­ka asia ei mitenkään ollut poli­it­ti­nen, niin minus­ta esteel­lisyyt­tä ei edes syn­tynyt. Eihän lau­tamies ole oikeudessa poli­it­ti­nen toim­i­ja eikä käytä poli­it­tista valtaa.

  Jus­si Hal­la-ahon tapaus on tääl­lä vedet­ty esi­in ikään kuin ver­ran­noil­lise­na tapauk­se­na ja min­ul­ta on kysel­ty hyväksy­isinkö ruot­salaisen tai vihreän päät­tämään Hal­la-ahon tuomiosta. 

  Tilanne on kuitenkin aivan eri. Hal­la-ahon syyte on nos­tet­tu poli­it­tisen ajo­jahdin tulok­se­na ja hänen kir­joituk­sen­sa käsit­televät usein vihreätä ja ruot­salaista poli­ti­ikkaa kiel­teisessä val­os­sa. Keis­si sinän­sä on siis poliittinen. 

  Näin ollen näi­den puoluei­den edus­ta­jat ovat jääve­jä asi­as­sa, joka kos­kee heitä itseään. 

  Poli­it­tise­na ajo­jahti­na Hal­la-ahon käräjille jou­tu­mista pidän sik­si, että syyt­teeseen johta­neet kir­joituk­set ovat olleet vuosikau­sia aivan rauhas­sa Scrip­tas­sa, kunnes ne yhtäkkiä alkoi­vat perus­suo­ma­lais­ten/Hal­la-ahon vaal­imen­estyk­sen myötä kiihot­taa vihre­itä naisia.

 67. Ei tehot­to­muus siitä mun mielestäni johdu, että tuo­mar­it eivät halu­aisi ratkaista jut­tu­ja, vaan siitä, että joku asiano­sainen ei tule paikalle. Turhau­tuneita­han mon­et ovat, kun jälkeä ei synny. 

  Helsin­gin käräjäoikeus tun­tuu ole­van kroonises­sa keikku­misen tilas­sa. On tehty yhtä sun toista muu­tos­ta kuten tämä lau­tami­estenkin määrän vähen­tämi­nen, mut­ta muu­tok­set lie­nee aikataulutet­tu väärin eikä niistä kaiken kaikki­aan ole tiedotet­tu asianosaisille.

  Kait tämän tapaiset organ­isaa­tiomuu­tok­set pitäisi tehdä sel­l­aises­sa aikataulus­sa, että ihmiset on ehdit­ty koulut­taa uuteen systeemiin. 

  Ole sit­ten motivoitunut keikku­vas­sa sys­tee­mis­sä, jos­sa tietoa ei tule eikä sitä saa pyy­det­täessäkään, jos ei kukaan oikein tiedä, kuka sitä tietoa jakaisi.

  Välin­pitämät­tömyys lie­nee tapa suo­jau­tua täl­laista sys­teemiä vas­taan, jos eivät väl­itä ne, jot­ka puit­tei­ta luo­vat, mik­si minäkään. Edelli­nen on speku­laa­tio­ta, mut­ta jos oma pal­li keikkuisi koko ajan johonkin suun­taan ja työrauha puut­tuisi, aika vasikeaa tilanteessa olisi motivoitua itse pääasiaan.

  Jos burn out uhkaa, ehkä hidastelu on tapa pysyä työkuntoisena.

  Jotkut asiano­saiset ker­to­vat etukä­teen, että eivät tule sairas­tut­tuaan juuri kyseisenä aamu­na. Toiset taas ovat sairas­tuneet juuri kyseisenä aamu­na ja ker­to­vat asian jälkikä­teen, ilman lääkärintodistusta.

  Tietenkin oikeu­teen men­e­m­i­nen on rank­ka jut­tu oli­pa mis­sä roolis­sa tahansa.

  Ehkä amerikkalainen sys­tee­mi, käsir­au­dat käteen heti alku­peleis­sä esi­tutkin­nan ajak­si voisi olla ratkaisu niin, että ihmisiä ei tarvit­sisi haeskel­la ja odotel­la. Sel­l­ainen ei vain tai­da istua suo­ma­laiseen kulttuuriin.

  Käräjäpäivät tehokku­u­den ja tehot­to­muu­den suh­teen ovat olleet kaiken kaikki­aan hur­jan eri­laisia, mut­ta viime aikoina tahti on paran­nut kovasti.

 68. Juk­ka Han­kamä­ki kir­joit­taa aiheesta blogissaan:

  —clip—
  Tiesit­tekö muuten, että hov­ioikeu­den tuo­mar­it nimit­tää tasaval­lan pres­i­dent­ti val­tioneu­vos­ton eli käytän­nössä Mat­ti Van­hasen omas­ta esityksestä.
  —clip—

  Onko asia noin, ja jos on, niin:

  Ovatko hov­ioikeu­den tuo­mar­it jääve­jä tuomit­se­maan esim. päämin­is­ter­iä tai presidenttiä?

 69. Eli­na kirjoitti:

  “Jus­si Hal­la-ahon tapaus on tääl­lä vedet­ty esi­in ikään kuin ver­ran­noil­lise­na tapauk­se­na ja min­ul­ta on kysel­ty hyväksy­isinkö ruot­salaisen tai vihreän päät­tämään Hal­la-ahon tuomiosta. 

  Tilanne on kuitenkin aivan eri. Hal­la-ahon syyte on nos­tet­tu poli­it­tisen ajo­jahdin tulok­se­na ja hänen kir­joituk­sen­sa käsit­televät usein vihreätä ja ruot­salaista poli­ti­ikkaa kiel­teisessä val­os­sa. Keis­si sinän­sä on siis poliittinen.”

  Hyväksy­isitkö vihreän naisen Hal­la-ahon lau­tamiehek­si, jos Hal­la-aho olisi syytet­tynä jostain ihan muus­ta asi­as­ta kuin kirjoituksistaan?

  Mielestäni pelkästään se, että henkilöid­den välil­lä voidaan olet­taa ole­van “poli­it­tista skismaa” pitäisi riit­tää jääväämisen perus­teek­si, vaik­ka jutus­sa käsiteltäisi­in poli­ti­ikkaan liit­tymätön­tä asi­aa. Hyvä nyrkkisään­tö voisi olla, että puoluei­den jäsenet eivät ole tuomit­se­mas­sa omansa tai muiden puoluei­den jäseniä.

 70. “Minus­ta jo val­la kolmi­jaon kannal­ta on arve­lut­tavaa, että akti­ivis­es­ti poli­ti­ikas­sa toimi­vat henkilöt toimi­vat käräjäoikeu­den lautamihinä.”

  Todel­lakin. Voisi­han lau­tamiehenä olla joku poli­itikkokin, mut­ta että val­in­ta tapah­tuu [i]puolueiden listoilta[/i] on tietysti mah­don­ton yhtälö.

 71. Sas­ka Saarikos­ki kir­joit­taa torstain hesaris­sa aiheesta varsin osuvasti.

  Muis­tel­ma­teok­set ovat tästä lähin sal­lit­tu­ja vain erakoille. Vahin­gos­sakaan ei saa kuvail­la julk­isu­udessa tai kir­jal­lisu­udessa ihmis­suhteitaan, eikä _varsinkaan_ vih­jail­la har­ras­ta­neen­sa joskus poli­itikon kanssa sek­siä! Sehän on kuin rikok­seen yllyttämistä.

  Kuinkas muuten lau­tamiehek­si käytän­nössä pääsee?

 72. Usei­den kir­joit­ta­jien nai­ivi lapsenusko ammat­ti­tuo­marei­den kaikkivoipu­u­teen on jok­seenkin pelottavaa. 

  Suomes­sa on viisas sanan­lasku asi­as­ta: laki on niinkuin se lue­taan so. tuo­marin tehtävä on soveltaa oikeut­ta. Ei lakikir­jaa lue­ta kuin aapista, vaan se jät­tää tilaa monille hyvinkin eri­laisille tulkinnoille. 

  Val­lan kah­vas­sa roikku­vat oli­si­vat var­masti hyvin mielis­sään, jos kaik­ki oli­si­vat pekkav­i­tikaisia — nöyriä ja kuu­li­aisia korkea-arvoisem­pi­en edessä. Pekka sanoo: 

  “Oikeus ratkaisee asian siitä säädet­ty­jen lakien ja ase­tusten perus­teel­la aivan riip­pumat­ta siitä mitä ulkona ulvo­va roskavä­ki vaatii. ”

  Pekalta on tain­nut uno­htua, että laki ja tuo­mar­it ovat kyl­lä kansaa varten ja mikäli laki ei vas­taa yleistä oikeu­den­tun­toa, niin lakia tulee muut­taa. Siihen saate­taan tarvi­ta kansalais­ten mielip­i­teen ilmaisua eli roskaväen ulvontaa. 

  Miten muuten tilanteessa, jos­sa korkeim­man oikeu­den päätös syn­tyy äänin 5–4? Ovatko nämä neljä toisi­na­jat­teli­jaa roskaväkeä? Eikö Pekka ymmär­rä, että oikeuskin on paljolti ihan mielip­iteitä ja asen­tei­ta, ei pelkkiä pykäliä?

  Nythän esim. lainkäytön pro­fes­sori Jyr­ki Viro­lainen on ottanut voimakkaasti kan­taa hov­ioikeu­den ratkaisua vas­taan Vanhnasen jutussa. 

  Että sel­l­ainen roskaväen edustaja.….

 73. Kak­si kysymys­tä blo­gin pitäjälle
  — Mis­sä tapauk­ses­sa on lau­tami­esten päätös kumot­tu hovissa?
  — Oletko itse lukenut sen kir­jan, jos­ta annet­tuun tuomioon otat kantaa?

  Toivoisin, että keskustelu­un osal­lis­tu­vat ker­toisi­vat ovatko luke­neet kir­ja tai ei. Kir­ja on min­un koti­sivul­lani siltä osin kun päämin­is­terin pitää sitä rikollisena

 74. Henk­i­nen insinööri kir­joit­ti 12.2.2009 kel­lo 10:50

  Juk­ka Han­kamä­ki blogissaan:

  “Tiesit­tekö muuten, että hov­ioikeu­den tuo­mar­it nimit­tää tasaval­lan pres­i­dent­ti val­tioneu­vos­ton eli käytän­nössä Mat­ti Van­hasen omas­ta esityksestä.”

  Olen ollut hov­ioikeudessa tutus­tu­miskäyn­nil­lä, ei jäänyt mieleen, kuka nimit­tää hov­ioikeu­den tuo­mar­it, mut­ta se jäi mieleen, että aikamoi­sen keskustelun jäl­keen päätök­siä annetaan.

  Joskus käräjäoikeudessa on poht­in­ut ennen tuomio­ta, että liekö tuomit­taval­la ja tuo­mar­il­la liian paljon yhteistä. Olen yllät­tynyt tässä suh­teessa myön­teis­es­ti, ei ole näkynyt hyväveli ‑ajat­telua, melkein­pä päinvastoin.

  Minus­ta nyt menee para­noidean puolelle. Van­hanen on ajo­jahdin ja kiusaamisen kohde, selvästi. Hän joutuu syyni­in joka asiasta.

  En ole koskaan äänestänyt Van­hasen puoluet­ta, läh­es kaikkia mui­ta olen äänestänyt, eli tämä ei ole puoluepolitiikkaa.

  Mua on pitkään tympinyt Van­has-jahti. Ote­taan välil­lä joku muu suuren­nus­lasin alle, vaik­ka alet­taisi­in tarkastel­la Jyr­ki Kataisen ottei­ta val­lan tikapuilla.

  Olin alun­perin yllät­tynyt tuomios­ta, sik­si koen, että hov­ioikeu­den päätös oli oikea. Van­hanen odot­teli tuomio­taan yhtä inhot­ta­van kauan kuin muutkin. Eikö voisi vähitellen jatkaa eteenpäin.

 75. “Usei­den kir­joit­ta­jien nai­ivi lapsenusko ammat­ti­tuo­marei­den kaikkivoipu­u­teen on jok­seenkin pelottavaa.”

  Jos tuol­la viitat­ti­in min­u­un, olin hyvin ennakkolu­u­loinen käräjäoikeu­teen men­nessäni juristien suh­teen. Kun on ollut yli 20 vuot­ta avi­o­li­itossa juristin kanssa ja tun­tenut liu­dan juris­te­ja, ei tai­da olla nai­ivim­mas­ta päästä.

  Juris­te­ja on niin mon­een junaan, käräjä­tuo­mar­it ovat itsel­leni olleet myön­teinen yllä­tys ja kiva niin.

 76. Sep­po Iso­ta­lo: En ollut opus­ta aiem­min lukenut, mut­ta kahlasin nyt sita linkkaa­maasi tek­s­tia lapi ja kyl­la mun aani menee edelleen sel­l­aisen lain kan­nalle, jon­ka perus­teel­la toi kir­ja loukkaa Van­hasen yksi­ty­isyyt­ta. En halu­aisi, etta kenenkaan muis­telmis­sa minus­ta pal­jastet­taisi­in vas­taavia asioi­ta ilman suos­tu­mus­tani. En myoskaan nae, etta rajan vet­a­mi­nen tahan kohtaan rajoit­taisi sanan­va­paut­ta siina maarin, etta siita olisi hait­taa — vaik­ka kyseessa olisi paamin­is­teri. Luon­nol­lis­es­ti, jos inti­imi­a­sioil­la on rel­e­vanssia hanen ase­mansa kannal­ta, niin sil­loin asia on taysin toinen. Tas­sa tapauk­ses­sa ei ollut.

 77. Sinkku kaut­ta eron­nut Mat­ti Van­hanen voit­ti oikeustais­telun yksi­tyi­teen­sä puoles­ta. Minus­ta tämä oli hyvä ennakko­taus siitä, että myös julk­isu­u­den henkilö voi elää työn­sä ulkop­uolel­la taval­lista elämää.

 78. Rot­wang: “En halu­aisi, etta kenenkaan muis­telmis­sa minus­ta pal­jastet­taisi­in vas­taavia asioi­ta ilman suostumustani.”

  Ehdot­tomasti paras syy krim­i­nal­isoi­da jotain…

 79. “Ehdot­tomasti paras syy krim­i­nal­isoi­da jotain…”

  Vaan­netaan­pa Art­turi rauta­lan­gas­ta. Meil­la kaikil­la on omat pref­er­enssimme mm. yksi­ty­isyy­den suh­teen ja se var­mas­tikin vaikut­taa siihen mil­laisia yksi­ty­isyyt­ta suo­jaavia lake­ja halu­amme koti­maas­samme ole­van. Kos­ka halu­an, etta Suomen laki kieltaa min­un yksi­tyise­la­mani julkaisemisen ja kos­ka koen myos etta se on yleisel­la tasol­la oikein, halu­an oma­l­la aanestyskayt­tay­tymisel­lani moi­sen lain ole­mas­saoloa tukea. Siihen min­ul­la lie­nee oikeus?

 80. Kulut­ta­jan­suo­ja on lain­säädän­nön osalta san­gen heikko.

  Lake­ja (elämän käyt­töo­hjei­ta) alkaa olla niin paljon ja suuri osa niistä on hutiloiden ja huonoin tuloksin laa­dit­tu, että lain­säädän­tö alkaa muis­tut­taa vahvim­man oikeut­ta. Päätetään ensin lop­putule­ma ja pyöritetään epämääräistä pykälistöä aikansa halu­tun lop­putu­lok­sen saamisek­si. Oikeu­sis­tu­in­ten toim­inta alkaa muis­tut­taa Delfoin oraakke­lia. Oraakkelei­ta ei kuitenkaan yhden tapauk­sen paris­sa voi olla usei­ta, joten maal­likko­jäsenistä on hyvä päästä eroon johdon­mukaisen vaikutel­man luomisek­si. Mieliku­vis­ta­han on paljolti kyse. 

  Joku voi, ehkä hyvinkin perustel­lusti sanoa, että tilanne ei ole edel­lä kuvat­tu. Sil­lä ei kuitenkaan ole lop­ul­ta väliä onko vai ei, jos kansalais­ten silmis­sä tilanne siltä näyt­tää, alkaa suh­tau­tu­mi­nen lain­säädän­töön muut­tua. Ilmeis­es­ti näin on jo käynytkin ja sen seu­rauk­se­na lain­tuotan­tokoneis­to jauhaa yhä lisää ohjeis­tus­ta siitä, miten ihmis­ten pitää elämään­sä elää.

 81. Rot­wang: Min­ul­la on ainakin pref­er­enssit aika mon­en asian suh­teen, mut­ta nämä eivät vaiku­ta oikeas­t­aan ollenkaan siihen mitä minä halu­an muil­ta kieltää.

  Minus­ta omien pref­er­enssien yleistämi­nen mui­hin on oikeas­t­aan aika ylim­ielistä. Yhteiskun­ta, jos­sa yksilöil­lä ei olisi oikeut­ta rajoit­taa muiden elämää omien mielip­itei­den­sä perus­teel­la olisi parempi.

 82. Art­turi:
  Juu, mä taidan sit­ten ehkä olla vaan sua itsekkäämpi ja ylim­ielisem­pi. Ei se mitään, pystyn kyl­lä elämään sen kanssa. Olen jopa niin itsekäs, että aion jatkos­sakin äänestää sel­l­aisen lain­säädän­nön puoles­ta, joka mm. rajoit­taa yksilöi­den vapaut­ta pöl­liä mun omaisu­ut­ta tai riistää mul­ta hengen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.