Naiset kutsuntoihin!

Puo­lus­tusvoimil­la on ongel­mana se, että kut­sun­toi­hin tule­vat ikälu­okat ovat liian suuria. Maan puo­lus­tamiseen riit­täisi eri lähtei­den mukaan 10 000 — 15 000 alokas­ta vuosit­tain, mut­ta poli­itikot eivät suo­tu luop­umaan yleis­es­tä asevelvoll­su­ud­es­ta ide­ol­o­gi­sista syistä. Nyt vaa­di­taan puo­lus­tusvoimille lisää rahaa reaalis­es­ti kak­si pros­ent­tia vuodessa. Muuten pitää luiop­ua yleis­es­tä asevelvol­lisu­ud­es­ta, sanoo puo­lus­tus­min­is­teri Häkämies, joka aiem­min sanoi, että yleinen asevelvol­lisu­us tekee maan­puo­lus­tuk­ses­ta halvan.

Tämä rahan haaskaus ja sen mukanaan tuo­ma puo­lus­tuskyvyn sabotoin­ti ei kokoomuk­selle riitä.  Nyt Häkämies vaatii pakol­lisia kut­sun­to­ja — joskin vapaae­htoista axsevelvol­lisu­ut­ta — myös naisille, jot­ta armei­jan kiusak­si tulisi lisää turhaan koulutet­tavia. Kepu ei ole ain­oa, jon­ka ide­ol­o­giset pint­tymät tule­vat veron­mak­sajille kalliiksi.

45 vastausta artikkeliin “Naiset kutsuntoihin!”

 1. Minä en nyt näe ongel­maa siinä, että kut­sun­taikäisiä naisia muis­tute­taan mah­dol­lisu­ud­es­ta suorit­taa varus­mies­palvelus. Jos täl­lä saadaan moti­vaa­tio-ongel­maisia miehiä raakat­tua pois ja hei­dän tilallen motivoitunei­ta naisia, niin aina parempi.

  Pus­ke­taan sitä ihmis­ten pos­ti­laatikoi­hin turhempaakin mainospostia.

 2. Swe vika, että jo nyt koulute­taan enem­män kuin olisi tarvis. Jos jokaista palveluk­seen halukas­ta naista kohden vapautet­taisi­in yksi halu­ton mies, asia olisi kun­nos­sa, mut­ta näin ei tehdä.

 3. Seu­raa­va tek­sti ei ole min­un, mut­ta mie­lenki­in­toinen siitä huoli­mat­ta tai johtuen:

  - — - 

  Vuo­den 2004 selon­teko: Maavoimis­sa 87 pataljoon­aa, koko pv:n liikekan­nallepanovahvu­us 350 000

  Vuo­den 2008 toteu­ma: Maavoimis­sa 45 pataljoon­aa, koko pv:n liikekan­nallepanovahvu­us 360 000

  Vuo­den 2014 maavoimat selon­teon mukaan: Maavoimis­sa noin 16–30 pataljoon­aa koko pv:n lkp-vahvu­us 350 000

  Vielä karumpaa on kehi­tys ollut oper­ati­ivis­ten joukko­jen osalta, joille vuon­na 2004 ennakoiti­in 2010-luvul­la kuu­lu­van 32 pataljoon­aa (vast.) ja 2008 vas­taavasti 13kpl. Reservin mies­määrä ei kuitenkaan ole muut­tunut, ei edes muut­tumas­sa, mut­ta terävä kär­ki on supis­tunut 60% ilman mitään järkevää selitystä.

  Kalus­tos­ta riit­tänee main­in­ta että paperivahvu­udessa jotain, siis jotain teo­reet­tis­es­ti panssarin läpäi­sevää on tar­jo­ta 1 kpl joka 176 miehelle.

  Puo­lus­tusvoimat sai­vat 100 miljoo­nan euron tasoko­ro­tuk­sen joka olisi pitänyt antaa jo 10 vuot­ta sit­ten, nyt tuos­ta val­uu suurin osa kv pelleilyyn ja kiva­han se on mak­saa edes jotain palkan tapaista korviket­ta ammattilaisille.

  Mitä tulee fan­ta­sioi­hin 30 000 henkilön palk­ka-armei­jas­ta niin siitä ei ole pelkoa. Ensin­näkin palk­ka-armei­ja joutuu sil­loin kil­paile­maan yksi­tyisen puolen palkko­jen kanssa joten se pätevin aines jää saamatta.

  Se mikä jää jäl­jelle ei yksi­tyisel­lä puolel­la toden­näköis­es­ti työl­listy­isi ja nyt kel­paisi korkein­taan muon­akuskin apuriksi.

  Tietysti muu­ta­ma isän­maalli­nen kaveri värväy­ty­isi mut­ta kyr­pi­in­ty­isi touhu­un ja pyhäl­lä hen­gel­lä elämiseen.

  Vaik­ka puo­lus­tus­bud­jet­ti nos­tet­taisi­in naton perus­tamisas­i­akir­jan tasolle koko ammat­ti­maisen sotavoiman henkilö­vahvu­us olisi vain 10 000. Rahat eivät yksinker­tais­es­ti riit­täisi suurem­paan joukkoon.

  Kaikissa ammat­tiarmei­jois­sa on ongelmia värvätä tarpeek­si henkilöstöä joten todel­li­nen vahvu­us huitelisi jos­sain 6–8000 hen­gen välillä.

  Tämän lisäk­si kansalaiset menet­täi­sivät kos­ke­tus­pin­nan armei­jan toim­intaan nopeasti kos­ka juurikaan kukaan ei tun­tisi tai tietäisi ketään joka palveluk­ses­sa olisi.

  Tämä helpot­taisi päätök­siä käyt­tää jotakuinkin toim­intavalmi­udessa ole­via joukko­ja rauhaan­pakot­tamis oper­aa­tiois­sa tai tais­telu­joukkoina esimerkik­si afganistanissa.

  Käytän­nössä suo­mi kadot­taisi puo­lus­tuskykyn­sä ja muu­ta­ma poli­ti­ikko ja kansankomis­saari ken­raali pääsee erinäisi­in “ytimi­in” pat­sastele­maan parin pataljoo­nan vahvuisil­la joukoil­la jot­ka oli­si­vat oppi­mas­sa miehi­tys­tä jos­sain hevonperseessä.

 4. Maan­puo­lus­tus ja sen jär­jestämi­nen on ensisi­jais­es­ti ide­ologi­nen kysymys, joten siitä keskustelem­i­nen järkipo­h­jal­ta on vähin­tään vaikeaa tai peräti mahdotonta.

  Asian ydin on pohtia kuin­ka paljon resursse­ja (rahaa, työtä, ihmishenkiä) ollaan valmi­ita sijoit­ta­maan ennal­taehkäi­sevästi ja/tai tosi­paikan tullen nykyisen yhteiskun­ta­jär­jestelmän puolustamiseksi.

 5. Real­is­mia hie­man tuo­hon matem­ati­ikkaan, Osmo. Jos jokaista palveluk­seen halukas­ta naista kohden vapautet­taisi­in KOLME halu­ton­ta miestä, asia olisi kun­nos­sa. Jä tämäkin edel­lyt­täisi huo­mat­tavaa määrää palveluk­seen halukkai­ta naisia.

 6. Nois­sa ammat­tiarmei­jan mah­dot­to­muut­ta vaku­ut­tele­vis­sa hom­mis­sa lähde­tään aina siitä, että koko armei­ja on kokoa­jan parakeil­la valmi­ina sotaan. Ammat­tiarmei­ja voisi ihan hyvin olla reservipo­h­jainen niinkuin kaikkial­la muuallakin.

  Mitä tulee päte­vim­män ainek­sen saamiseen, niin jos sitä ei kum­minkaan ammat­tiarmei­jaan saa­da, niin ilmeis­es­ti nykyiset kan­tapeikotkin ovat osaa­mat­to­mia idioot­te­ja, sel­l­aisia jot­ka eivät yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la pärjäisi.

  N. 60 000 miehen ammat­tiarmei­ja 35v tais­telu­joukko­jen mak­si­mi-iäl­lä (sama kuin nyt) vaatii että max 7,5% miesten ikälu­okas­ta saadaan armei­jaan esimerkik­si kahdek­si vuodek­si. Akti­ivipalveluk­ses­sa olisi täl­löin kokoa­jan 8000 miestä, jos palvelu­sai­ka olisi vain vuosi niin sit­ten 4000 miestä. Nyt palveluk­ses­sa on 20 000 kerrallaan.

  Jos huolto­hom­mi­in yms. ei-tais­te­lute­htävi­in hyväksytään van­hem­matkin, miesten määrä piene­nee entis­es­tään. Tosin miesten määrää lisää luon­nol­lisen pois­tu­man kompensoiminen. 

  Lisäbonuk­se­na täm­möi­nen 60 000 kun­nol­la varustel­tu poruk­ka koulut­taa puo­lessa vudoes­sa 30 000 miestä lisää nykyiselle taitotasolle.

 7. “Jos jokaista palveluk­seen halukas­ta naista kohden vapautet­taisi­in yksi halu­ton mies, asia olisi kun­nos­sa, mut­ta näin ei tehdä.”

  Ei viral­lis­es­ti, mut­ta eivätkös ne keskeyt­tämis­pros­en­tit ole olleet koko ajan nousus­sa? Samoin kuin jo suo­raan kut­sun­nois­sa hylät­ty­jen? Vai muis­te­lenko ihan väärin? Tuos­sa yht­enä aamu­na töi­hin körötel­lessä kuun­telin radios­sa jutelta­van (Ykkösaa­mus­sa), että kut­sun­taikäis­ten miesten ikälu­ok­ka on kovasti polar­isoi­tu­mas­sa: on sekä todel­la hyväkun­toisia että täysin rapakun­nos­sa olevia.

 8. Jee jee kirjoitti:

  “Maan­puo­lus­tus ja sen jär­jestämi­nen on ensisi­jais­es­ti ide­ologi­nen kysymys, joten siitä keskustelem­i­nen järkipo­h­jal­ta on vähin­tään vaikeaa tai peräti mahdotonta”

  Ei se, mil­lä taval­la maan­puo­lus­tus jär­jestetään maan sisäl­lä, ole varsi­nais­es­ti ide­ologi­nen kysymys. Ide­ol­o­gisia kysymyk­siä ovat esim. se, jär­jestetäänkö maan­puo­lus­tus­ta ollenkaan tai liitytäänkö Natoon tms. Jos tavoit­teena on tiet­ty puo­lus­tuskyvyn taso, tähän tasoon pääsemiseen käytet­tävistä keinoista voi aivan hyvin käy­dä järkevää keskustelua. Tai siis voisi, jos poli­itikot uskaltaisi­vat tun­nus­taa, ettei asevelvol­lisu­us ole ain­oa mah­dolli­nen systeemi.

 9. Jos gallup­pei­hin olisi mitään luot­tamista, niin tarvit­ta­va määrä alokkaita­han saataisi­in kasat­tua pelkästään vapaae­htois­t­en joukos­ta. Etenkin, jos kut­sun­nat toteutet­taisi­in molem­mille sukupuo­lille. Tämähän olisi lois­ta­va tilanne, kun varsi­naista asevelvol­lisu­ut­ta ei enää tarvit­taisi. Pahoin pelkään, että gallupit eivät juurikaan vas­taa todellisuutta. 

  Joku 1–2 vuot­ta sit­ten julka­isti­in mm. gallup-tulos, jon­ka mukaan “~40% nai­sista suorit­taisi asepa­lveluk­sen, jos se muutet­taisi­in vapaaehtoiseksi”:DD Eli nais­ten osal­lis­tu­mi­nen asepa­lveluk­seen kas­vaisi siis tuon mukaan jostain 1%:sta 40%:n, jos palvelus olisi myös miehille vapaae­htoista. Right…

  Har­mi etten enää onnis­tunut löytämään lähdet­tä netistä.

 10. Yksi vai­h­toe­hto voisi olla kuukau­den — kah­den pikakurssi kaikille. Osalle soti­lask­oulu­tus, osalle täy­den­nyspoli­isin koulu­tus, sekä kaikkia mah­dol­lisia toimenku­via, mitä tarvi­taan enem­män kri­isi­aikanan. Lisäk­si puo­lus­tusvoimien yti­men muo­dostaisi pieni ammat­tiarmei­ja. suurin säästö tulisi siitä, että kaikil­la ei menisi vuot­ta asepa­lveluk­seen, vaan tuo mah­tu­isi lomi­in pienel­lä sovittamisella.

 11. Vielä kun saisi laskel­man siitä, miten paljon ylimääräisiä resursse­ja yksi asepa­lvelus­ta suorit­ta­va nainen sitoo. Ja siihen kau­pan­tek­i­jäisik­si vielä selvi­tyk­sen siitä, miten paljon tehokku­ut­taa haaskaa nip­pa nap­pa esimieskelpois­t­en nais­ten suosimi­nen koulutusvalinnoissa.

  Saisi lop­pua tämä pv:n medi­aspek­taakke­li, ei suinkaan laajeta.

 12. Kysymys on lähin­nä rahas­ta eli siitä, pide­täänkö Suomes­sa yllä tek­nol­o­gis­es­ti kovata­soista kansa­n­armei­jaa vaan tyy­dytäänkö vähem­män tek­nol­o­giseen kansa­n­armei­jaan. Jälkim­mäi­nen on selvästi halvem­pi kuin edelli­nen. Jos lähde­tään teknolo­gian tielle, vas­taus on NATO. Ei sovi myöskään uno­htaa alue­poli­ti­ikkaa. Varuskun­ta on suuri työnantaja. 

  Yhtä kaik­ki. Arve­len että lop­putule­ma on Nato, sil­lä Suomes­ta lop­pu­vat sotain­toiset nuoret miehet. Siitä kai tässä hätähu­u­dos­sa naiset armei­jaan on kyse.

 13. Kokoomuk­sen Ter­i­jo­ki-sar­jaan ei ole saatu tänään jatkoa. Sen sijaan Kaf­ka-vaikut­teista tuotan­toa on por­varipuolelta tul­lut kiitet­tävästi viime päivinä.

  Ensi Sasi selit­ti silmät sinisenä että pro­fes­sorit ei ymmär­rä tietotekni­ikkaa, kat­sokaas “kun se salainen tiedos­to tehdään, niin se voidaan tehdä niin tiivi­ik­si että jos sä otat sieltä muis­ti­tikul­la siitä jää jäl­ki, siitä tulee tieto, jol­loin tiede­tään että on otet­tu muis­ti­tikul­la. Jos sä otat sieltä fak­sil­la, tai print­taat sieltä, siitäkin tulee jäl­ki”, ja tätä ei tosiankaan ymmär­rä edes tieto­jenkäsit­te­lyn professorit.

  Seu­raavak­si Lin­den ker­toi että työ­nan­ta­ja saa riisua työn­tek­i­jän, toki tapa sekin paran­taa nuorten nais­ten työl­lisyyt­tä, ja nyt Häkämies halu­aa naiset kut­sun­toi­hin. (Onko armei­ja työ­nan­ta­ja?) Viikkoa on vielä jäl­jel­lä, ja Niin­istö ja Katainen eivät ole vielä edes avan­neet suu­taan. Ehdot­taako Vapaavuori Helsin­gin siirtämistä lähem­mäs Loviisaa?

 14. jouni lundqvist kir­joit­ti 12.2.2009 kel­lo 17:20
  “Ei sovi myöskään uno­htaa alue­poli­ti­ikkaa. Varuskun­ta on suuri työnantaja.” 

  Päin­vas­toin, juuri tuo siitä pitäisi uno­htaa. Puhutaan vaan maan­puo­lus­tuk­ses­ta ja jätetään alue­poli­ti­ik­ka keskustapuolueelle. Suomes­sa ylläpi­de­tään täysin tois­ar­voisin perustein usei­ta varuskun­tia jot­ka syövät tolkut­toman paljon rahaa. Siitähän tässä on kyse, rahasta.
  Maaseudun­puolue sit­tem­min keskustapuolue on jun­tan­nut kes­ki ja pohjois-suomeen yri­tyk­siä joi­ta mikään yhtiö tuskin olisi pelkil­lä taloudel­lisil­la perusteil­la sinne sijoittanut.
  Varuskun­nat tietenkin, Otaniemen vaunute­hdas, Raa­hen teräste­has & Tornio. Kemi­jär­ven mas­sate­hdas, Ima­tran kuva­putkite­hdas ym. ym. Kyl­lä hajasi­joi­tus­ta on Suomes­sa tehty, liiak­sikin. Eiköhän olisi aika sulkea pari turhempaa varuskun­taa ja alkaa tosis­saan kehit­tämään maan­puo­lus­tus­ta eikä pelkästään aluepolitiikkaa.

 15. Huonos­ti san­ot­tu, huonos­ti ymmär­ret­ty. Tarkoitin alue­poli­ti­ikalla ja varuskun­nil­la juuri sitä mitä sanoin, että Varuskun­nil­la on suuri alue­poli­it­ti­nen merkitys. 

  Se oli vaan totea­mus. Yritin sanoa sitä, että kun puo­lus­tus­poli­ti­ikas­ta Suomes­sa päätetään, myös alue­poli­ti­ikalla on suuri merk­i­tys. Henk. koht. olen sitämieltä, että ei saisi olla.

 16. Osmo: On toki mah­dol­lista, että kokoomus halu­aa naiset kut­sun­toi­hin, jot­ta armei­ja saa liikaa koulutet­tavia. Minä itse halu­aisin uskoa, että hei­dän tavoit­teen­sa on sukupuolten välisen tasa-arvon lisäämi­nen. (ja joo tämä ei kyl­lä lisää sitä ollenkaan järkeväl­lä tai tehokkaal­la tavalla…)

  Miesten asevelvol­lisu­us on kuitenkin sen ver­ran suuri vääryys, että kaik­ki askeleet, jot­ka edis­tävät tämän epäko­hdan kor­jaamista ovat mielestäni tervetulleita.

 17. Art­turi Björk kirjoitti:

  “Miesten asevelvol­lisu­us on kuitenkin sen ver­ran suuri vääryys, että kaik­ki askeleet, jot­ka edis­tävät tämän epäko­hdan kor­jaamista ovat mielestäni tervetulleita”

  Mil­lä taval­la askel “vapaae­htoinen kut­sun­takir­je naisille” edis­tää mainit­se­masi epäko­hdan korjaamista?

 18. Valitet­tavasti vai­h­toe­hdot ovat käytän­nössä joko pakolli­nen ase/siviilipalvelus kaikille (tai kaikille miehille), tai palk­ka-armei­ja. Kaik­ki sel­l­aiset vai­h­toe­hdot, jois­sa val­i­taan vain osa ikälu­okas­ta muun kuin sukupuolen perus­teel­la, johta­vat ongelmiin:

  1) Arpa vie moraalin koko hom­mas­ta, kuten aikanaan USA:ssa. Armei­jaan jou­tu­mis­es­ta tulee huonon tuurin tulosta.

  2) Rahal­lisen kor­vauk­sen nos­to ja vapaae­htoinen armei­ja tuo sisään ensik­si kaikkein huonoiten armei­jaan sopi­van joukon.

  3) Kuka halu­aa men­nä vapaae­htoise­na armei­jaan? Kuin­ka suuri osa vapaae­htoi­sista olisi juuri niitä, jot­ka mielu­um­min pitäisi pitää kaukana aseista? Kuka nor­maali ihmi­nen halu­aisi käy­dä armei­jan näi­den vapaae­htois­t­en seurassa?

  Itse kävin pakol­lisen armei­jan mielel­läni. Yksi perussyy tähän on se, että pakol­lisen ase/siviilipalvelusjärjestelmän varus­mies­poruk­ka koos­t­ui nor­maaleista suo­ma­lai­sista miehistä — armei­jan käymisessä ei ollut mitään outoa.

  Ja lopuk­si mainit­takoon, että meil­lä on läh­es dik­ta­tori­nen ja jos­sain määrin kansal­liski­ihkoinen, Suomea väestöltään yli 20 ker­taa suurem­pi naa­puri­maa, joka har­ras­taa sotaretk­iä naa­puri­mait­ten­sa alueille. Val­lit­se­vis­sa olo­suhteis­sa tarvit­semme armei­jaa aika paljon enem­män kuin esimerkik­si Irlan­ti tai Belgia.

 19. Maail­man­rauha kyl­lä edis­ty­isi sil­lä, että naiset ja miehet saataisi­in tas­a­parein armei­jan har­maisi­in. Tap­po­hom­mat eivät siinä vai­heessa enää jak­saisi kiin­nos­taa juuri ketään. Tuos­ta ilmiöstä kai uusi SA:n ohjesään­tökin ker­too: Liikaa hellyy­denosoituk­sia ja liian vähän totista tappomielialaa.

  Mah­taako­han ykkö­suhas­samme Venäjäl­lä olla nais­ten ja miesten yhtäläi­nen asevelvollisuus.

 20. Rogue: Njoo… entä mitä mieltä olisit, jos nais­ten olisi pakko osal­lis­tua kut­sun­toi­hin? Tai entä, jos nais­ten olisi pakko tul­la armei­jaan parik­si viikok­si? Entä parik­si kuukaudeksi?

  Minus­ta aina voidaan sanoa, että mikään näistä askeleista ei edis­tä lop­ullista tavoitet­ta, että asevelvol­lisu­us olisi yhtäläi­nen naisille ja miehillä. Toisaal­ta voidaan sanoa, että ero miesten ja nais­ten välil­lä kave­nee koko ajan. Vapaae­htoisen kut­sun­takir­jeen lähet­tämi­nen kaven­taa tätä eroa tietysti nau­ret­ta­van vähän ja sinän­sä olen siis kanssasi samaa mieltä.

 21. “entä mitä mieltä olisit, jos nais­ten olisi pakko osal­lis­tua kut­sun­toi­hin? Tai entä, jos nais­ten olisi pakko tul­la armei­jaan parik­si viikok­si? Entä parik­si kuukaudeksi?”

  No olisin sitä mieltä, että olisi type­rä muu­tos. En yleis­es­tikään näe mitään hyvää siinä, että jokin asia joka on jonkun kannal­ta huono tehdään myös muille huonok­si tilanteen tasoittamiseksi.

 22. Siis olet­taen, että asia voidaan hoitaa muul­la taval­la sekä järkeväm­min kuin val­lit­se­va sys­tee­mi että tasa-arvoisemmin.

 23. Minä olen vähän samoil­la lin­joil­la kuin Ville_ tuol­la ylem­pänä. Suomen maan­puo­lus­tus voisi tule­vaisu­udessa perus­tua mili­isiperi­aat­teeseen siten että joka ain­oalle miehelle ja naiselle maas­sa on osoitet­tu kri­isi­a­jan tehtävä ja annet­tu siihen noin kuukau­den mit­tainen pikak­oulu­tus jota välil­lä ker­rataan. Näistä tehtävistä osa olisi per­in­teistä nur­mi­po­ran elämää ja osa sivi­ili­palveluk­seen ver­rat­tavaa yhteiskun­nan pitämistä toim­intakun­nos­sa, jako menisi pääasi­as­sa henkko­ht sovel­tuvu­u­den mukaan koti­paikkakun­nan tarpeet huomioon ottaen. Tätä sit­ten voitaisi­in yrit­tää täy­den­tää pienel­lä joukol­la ammat­ti­soti­lai­ta sekä nyky­is­ten maakun­ta­joukko­jen kaltaisia vapaae­htoisker­ho­ja jot­ka tet­saa­vat hul­lu­na koko ajan ihan tet­saamisen riemusta.

  Kuukausi riit­tää yksinker­taisem­pi­in tehtävi­in kyl­lä. Ampumi­nen rynkyl­lä ja mudas­sa möyrim­i­nen ei sinän­sä ole vaikeaa, ongel­ma on lähin­nä moti­vaa­tios­sa ja siinä riit­tääkö fyysi­nen kun­to. Tässä mallis­sa fyysi­nen kun­to tulisi siitä että läski­moosek­set pas­sitet­taisi­in ambu­lanssikuskin apu­laisik­si tai mitä tehtäviä nyt kek­sitäänkin tarvi­ta, ja moti­vaa­tio taas järjestyy pitkälti itses­tään jos uhka on todel­li­nen ja maa vielä pelas­tamisen arvoinen.

 24. “Tämä rahan haaskaus ja sen mukanaan tuo­ma puo­lus­tuskyvyn sabotoin­ti ei kokoomuk­selle riitä. Nyt Häkämies vaatii pakol­lisia kut­sun­to­ja — joskin vapaae­htoista axsevelvol­lisu­ut­ta — myös naisille, jot­ta armei­jan kiusak­si tulisi lisää turhaan koulutet­tavia. Kepu ei ole ain­oa, jon­ka ide­ol­o­giset pint­tymät tule­vat veron­mak­sajille kalliiksi.”

  Mikäpäs siinä, kut­su­taan koko ikälu­ok­ka, mut­ta muute­taan vähän kelpoisu­us­vaa­timuk­sia. Eli…
  ‑kut­sukir­jeessä ker­ro­taan suo­raan, että palveluk­seen hyväksytään ain­os­taan henkilöt joista on maan­puo­lus­tuk­selle hyö­tyä. Joten…
  ‑mikäli olet yli­pain­oinen, rapakun­non­nos­sa, alko­holisoitunut tai käytät huumei­ta, podet jotain vakavaa sairaut­ta tms. ilmoi­ta siitä kut­sun­takir­jeen liit­tenä ole­val­la lomak­keel­la käyt­täen palautuskuorta.
  ‑Sin­ut joko vapautete­taan kut­sun­toi­hin osal­lis­tu­mis­es­ta tai mikäli näin ei tapah­du kelpoisu­ute­si asevel­ol­lisu­u­teen ratkaistaan kut­sun­tati­laisu­udessa mis­sä sinä voit esit­tää oman kan­tasi asevelvol­lisu­u­den suorit­tamiseen joko nor­maal­isti tai lykkäyk­sen tms. jälkeen.

  Tulos; koko ikälu­ok­ka kut­su­taan, mut­ta palveluk­sen aloit­taa huo­mat­tavasti pienem­pi joukko. Pait­si, että joukko on pienen­tynyt on sen moti­vaa­tio toden­näköis­es­ti huo­mat­tavasti parem­pi kuin näil­lä nyky­isil­lä isän­maan sankareil­la jot­ka, muu­ta­maa har­vaa luku­unot­ta­mat­ta, eivät pääse edes rin­net­tä ylös ilman hiihtohissiä.

 25. Mitenkähän Suomelle olisi käynyt viime kahi­noin­neis­sa pelkän 30000 ammat­ti­soti­laan armeijalla?
  Hädän tullen kansa on kuitenkin koko lail­la omil­laan, varsinkin jos “häir­it­si­jänä” on joku suur­val­ta. En jak­sa uskoa, että muut kauhean tosis­saan aut­ta­vat soti­mal­la sel­l­aises­sa tilanteessa. Ehkä mate­ri­aal­ista apua jne.
  Niin kauan, kun yleinen asevelvol­lisu­us on kansan tah­to, annetaan sen olla niin. Sil­loin­han kansa on myös valmis kestämään siitä aiheutu­vat kus­tan­nuk­set. Kun kansa muu­ta halu­aa, niin sil­loin sit­ten toim­i­taan niin. Vihreät voisi­vat seu­raavis­sa eduskun­tavaaleis­sa ottaa yhdek­si vaali­teemak­seen ammat­tiarmei­jaan siir­tymisen. Nähtäisi­in ehkä sen tee­man vaiku­tus, vai?
  Nais­ten pakol­lista osal­lis­tu­mista johonkin yhteiskun­nan hom­maan kan­natan, sil­lä hehän itse sitä tasa-arvoa vaa­ti­vat. Jos miehet/pojat joutu­vat käyt­tämään tietyn ajan yhteiskun­nan palvelu­un, niin mik­si ei sit­ten naiset/tytöt??
  Voidaan tiet­ty sanoa, että las­ten syn­nyt­tämi­nen (siis odotus/synnytys/imetys) on yhteiskun­nan palvelua, mut­ta se on kuitenkin vapaae­htoista, vaikkakin tärkeää.

 26. MIVa: “Mitenkähän Suomelle olisi käynyt viime kahi­noin­neis­sa pelkän 30000 ammat­ti­soti­laan armeijalla?”

  Se että isät ja isoisät soti­vat suksin ja rak­en­si­vat maan kuokin, on nos­tal­giaa, ei visio tulevaisuudesta.

  Olisi syytä erot­taa toi­sis­taan yleisen asevelvol­lisu­u­den sym­bo­l­i­nen arvo, todel­li­nen käyt­töar­vo, sekä puolue-ja alue­poli­it­tiset arvot, jot­ka kaik­ki hämärtävät keskustelua itse asi­as­ta, eli uhkaku­vista ja niitä vas­taan varustautumisesta. 

  Tule­vaisu­us on ammat­ti­lais­ten, oli kysymys sit­ten mis­tä toimes­ta hyvän­sä, jos­sa kat­so­taan asiantun­te­muk­sen ole­van eduksi.

  Kuka oikeasti kuvit­telee mah­dol­lisen tule­van kon­flik­tin ole­van ennem­min jonkin sort­ti­nen kylä­tap­pelu kuin korkeam­maala teknolo­gial­la kauko-ohjat­tu pommituskampanja? 

  Ensim­mäis­esä Irakin sodas­sa voit­ta­neen liitouman tap­pi­ot oli­vat reip­paimpi­en arvio­den mukaan yli tuhat ker­taa pienem­mät kuin Irakin. Liit­touman soti­lai­ta kuoli onnet­to­muuk­si­in ja “ystäväl­liseen” tuleen enem­män kuin vihol­lisen toimien joh­dos­ta. Irak­i­laiset sai­vat hengiltä 190 liit­touman joukkoi­hin kuu­lunut­ta. Irak­i­laisia soti­lai­ta kuoli 20t — 200t, otet­ti­in vangik­si 80t ja haavoit­tui 75t, Eli suurim­man arvion mukaan vihol­lis­tais­telijoi­ta neu­traloiti­in 355 000, kun omia kuoli 190 ja haavoit­tui alle tuhat. Irakil­la oli mies­vahvu­udeltaan yksi maail­man vahvim­mista armei­joista. Eipä paljoa aut­tanut. Mut­ta silti — rautaa rajalle! Ja naisia myös.

  Eikö muuten juuri näis­sä aiem­mis­sa kotoi­sis­sa rähinöis­sä vastapuolen bar­bariaa ole aina alle­vi­ivatu sil­lä, että hei­dän joukois­san soti jopa naisia? Sitä eivät Sak­sas­sa koulun­sa saa­neet suo­ma­laiset ammat­ti­soti­laat ja kypärä­pa­pit voineet sulattaa.

 27. Taneli Salo­vaara: Tuo mitä san­ot on uusien varuste­hank­in­to­jen puo­lus­tus, ei ammat­tiarmei­jan puo­lus­tus. Uusia pele­jä ja vehkeitä toki tarvi­taan joka tapauk­ses­sa, ei siinä mitään.

  “Ammat­ti­lainen” ei ole sota-asiois­sa paljoakaan parem­pi kuin perus­pul­li­ainen. Ihmisil­lä on kum­malli­nen eloku­vista saatu mieliku­va mer­i­jalka­väestä & kump­paneista jonkin­laisi­na yliv­er­taisi­na tap­pokoneina, kun todel­lisu­udessa on kyse luiskaot­sai­sista jun­teista jot­ka yrit­tävät rahoit­taa las­ten­sa tai oman koulu­tuk­sen­sa ain­oal­la keinol­la jon­ka osaavat.

 28. sole­noi­di: “Tuo mitä san­ot on uusien varuste­hank­in­to­jen puo­lus­tus, ei ammat­tiarmei­jan puolustus”

  Mil­laisen määrän joukko­ja puo­lus­tu­voimat kyke­nee varus­ta­maan huip­pumod­erneil­la välineil­lä lie­nee kysymys. Sil­lä per­in­teisim­mäl­lä porukalla kun ei tee oikein mitään. 

  Ylem­mässä esimerkissäni mer­i­jalka­vä­ki tai muu vas­taa­va ei suinkaan voit­tanut sotaa tai ratkai­se­via tais­telui­ta. Liit­touman joukothan nimem­o­maan vält­tivät eten­e­mistä syvälle Iraki­in. Irak­i­laisil­ta puut­tui lähin­nä kap­a­siteet­tia sotia niskaansa ammut­tu­ja ohjuk­sia vas­taan eivätkä he päässeet pom­mi­tuk­sia piiloon. 

  Uskoisin Suomen puo­lus­tusvoimil­la ole­van saman­tyyp­pi­iä ongelmia mah­dol­lisea konfliktissa.

 29. “Sil­lä taval­la saadaan vähem­män soti­lai­ta” on mielestäni aika erikoinen argu­ment­ti palk­ka-armei­jan puoles­ta. Vähem­män soti­lai­ta saadaan myös kut­sumal­la vähem­män porukkaa.

 30. Suomes­sa koulutet­ti­in ennen sotia ikälu­okas­ta suu­rus­lu­okas­sa 70%. Sotien koke­mus oli, että kan­nat­taa koulut­taa kaik­ki kyn­nelle kykenevät. Korkeim­mil­laan pros­ent­ti on ollut suu­ru­us­lu­okkaa 85% miespuolis­es­ta ikälu­okas­ta. Nyt alkaa olla niin mon­ta vuot­ta sodas­ta, että oppi tah­too unohtua.

  Luvut 250 000 tai 350 000 ker­to­vat ker­ral­la rivis­sä ole­vien miesten määrän. Tai itse asi­as­sa sen määrän, joka on varustet­tuna ja käytet­tävis­sä välit­tömästi. Ihmisiä muut­taa uko­maille ja sairas­tuu ihan rauhan aikana. Kri­isi­ti­lanteessa sivi­iliy­hteiskun­nan on myös pyörit­tävä ja joukoille tulee tap­pi­oi­ta. Maa­han voidaan saa­da uut­ta kalus­toa, joka tarvit­see käyt­täjiä. Lisäk­si VSS-muo­dostel­mat tehdään kokon­aan pulus­tusvoimien koulut­tamista mieheistä, kos­ka sivi­ili­palvelus nyky­muo­dos­saan ei palvele yhteiskun­taa. Kaik­ki aiheut­ta­vat henkilöstön liiket­tä soan ajan puo­lus­tusvoimien ja sivi­iliy­hteiskun­nan välil­lä sekä puo­lus­tusvoimien sisällä. 

  Oliko­han tuo riit­tävästi rauta­lankaa, jot­ta ymmär­rätte, ettei voi koulut­taa vain 250 000 miestä, jos tarve on 250 000 miestä. Henkilöstön järkevä käyt­tö kri­isi­ti­lanteessa vaatii koko kelvol­lisen ikälu­okan koulut­tamisen. Kun kat­se­lemme jo ikään­tyvää vet­er­aanisukupolvea jotkut uno­hta­vat sodan ole­van nuorten miesten tehtävä.

 31. Vielä tähän van­ha tut­tu asia. Kun rikkaas­sa maas­sa kuten esim Suo­mi, Ran­s­ka ja Unkari katkea­vat sähköt, sota on ohi muu­ta­mas­sa tun­nis­sa. Miet­tikääpä omaa elämäänne ilman sähköä. Siinä ei paljon Vekaran kaljupäät merk­itse, kun pakkasel­la alkaa huoneläm­pö hyy­tymään ja net­tikään ei pelaa.

 32. Numeroi­ta voi pyöritel­lä miten tah­too, mut­ta tässä on kak­si eri asi­aa: Mil­lainen on uskot­taval­ta vaikut­ta­va puo­lus­tus? Riit­tääkö mikään real­is­testi ole­mas­sol­e­va määrä suo­ma­laisia soti­lai­ta puo­lus­ta­maan Suomea pahim­mas­sa mah­dol­lises­sa skenariossa?

  Talvi­so­das­ta haetut esimerk­it ovat näis­sä yhden­teke­viä jo sik­sikin, että useim­mis­sa tapauk­sis­sa hyökkäjä ymmärtää aloit­taa oper­aa­tion­sa ajanko­htana, jol­loin sen kalus­to ei jäädy. 

  Jatkoso­dan lop­pu ker­too enem­män: vihol­lisen tyk­istö möy­hen­si kaiken, minkä pystyi, joukot jyrä­sivät määräl­lisel­lä ylivoimal­laan, saati­in jär­jestet­tyä viime­hetken puo­lus­tus, joka sin­nit­teli juuri ja juuri riit­tävän kauan hyväksyt­tävän rauhan neu­vot­telemisek­si. Tämä sodan akti­ivi­nen lop­pu­vai­he kesti vähän päälle kuukauden.

  Sit­tem­min sodat ovat enenevässä määrin kehit­tyneet suun­taan, jos­sa maavoimia tuho­taan etäältä, elleivät nämä kyseiset joukot ole hylän­neet rin­ta­ma­l­in­jo­ja ja muut­tuneet lin­jo­ja puo­lus­tavista yksiköistä sis­siso­taa har­joit­taviksi yksiköik­si. Jos ei ole rin­ta­maa, ei ole ase­ma­so­taa, ja mikä on sil­loin reservin merkitys?

  Mut­ta olkoon — miten ja mil­loin puo­lus­te­taan on armei­jan tehtävä, enkä väl­itä int­tää siitä sen enem­pää. Usko­taan, että suun­nitel­mat on laa­dit­tu parhaal­la saatavis­sa ole­val­la kyvyllä.

  Uskoak­seni suurin syy mah­dol­lisim­man suuren väestön sitout­tamiseen puo­lus­tusvoimien arvoihin ei ole varsi­nainen sotaan varus­tau­tu­mi­nen, vaan pr-toim­inta. Täl­lä taas koete­taan usein taa­ta paras mah­dolli­nen bud­jet­ti puo­lus­tusvoimille. Se puolestaan on usein vähem­män pyy­teetön­tä isän­maan edun ajamista, ja enem­män silkkaa poli­it­tista peliä, jos­sa jael­laan hienoim­mat lelut parhait­en pelanneille.

 33. Taneli Salo­vaara kir­joit­ti 15.2.2009 kel­lo 21:20

  “Numeroi­ta voi pyöritel­lä miten tah­too, mut­ta tässä on kak­si eri asi­aa: Mil­lainen on uskot­taval­ta vaikut­ta­va puo­lus­tus? Riit­tääkö mikään real­is­testi ole­mas­sol­e­va määrä suo­ma­laisia soti­lai­ta puo­lus­ta­maan Suomea pahim­mas­sa mah­dol­lises­sa skenariossa?”

  Mikä mah­ta­va pes­simisti­nen vuo­da­tus. Isän­maa kan­nat­ta hylätä jo ennakol­ta var­muu­den vuok­si. No, minä vas­taan kun kysytään.
  Pahin mah­dolli­nen ske­nario, mis­sä use­ampi val­tio tekee Suomeen strate­gisen ydi­na­seiskun tekee enem­mästä puuo­lus­tau­tu­mis­es­ta tarpee­ton­ta. Tosin. riit­tävän mas­si­ivi­nen ydi­nase­hyökkäys vaikut­taa myös hyökkääji­in l. val­tioi­hin niin pahasti, että tuo tuskin on odotettavissa. 

  “Talvi­so­das­ta haetut esimerk­it ovat näis­sä yhden­teke­viä jo sik­sikin, että useim­mis­sa tapauk­sis­sa hyökkäjä ymmärtää aloit­taa oper­aa­tion­sa ajanko­htana, jol­loin sen kalus­to ei jäädy.”

  Niin ymmärtää mikäli sil­lä on aikaa ja varaa odotel­la sopivia ilmo­ja. Useim­miten, jos his­to­ri­an opetuk­si­in on uskomi­nen, hyökkääjäl­lä on ollut seinä vas­tas­sa sekä ajal­lis­es­ti että polit­tis­es­ti ja sen on ollut pakko aloit­taa sota sil­loin kun se alkoi.
  Ymmär­rän kyl­lä, että poten­ti­aal­is­ten vihol­lis­ten pää­ma­jas­sa on opiskel­tu sen ver­ran, että tietävät Suomen ole­van talvel­la kylmä paik­ka, varsinkin jos jää sei­so­maan keskelle pohjois-suomen pikkutietä.
  No, Suomen, eteläisenkään osan val­loit­ta­mi­nen ei sit­ten olekkaan niin läpi­hu­u­to­jut­tu kuin muu­ta­mat tääl­läkin kom­men­toi­neet anta­vat ymmärtää. 

  “Jatkoso­dan lop­pu ker­too enem­män: vihol­lisen tyk­istö möy­hen­si kaiken, minkä pystyi, joukot jyrä­sivät määräl­lisel­lä ylivoimal­laan, saati­in jär­jestet­tyä viime­hetken puo­lus­tus, joka sin­nit­teli juuri ja juuri riit­tävän kauan hyväksyt­tävän rauhan neu­vot­telemisek­si. Tämä sodan akti­ivi­nen lop­pu­vai­he kesti vähän päälle kuukauden.”

  Niin möy­hen­si, kaiken mihin pystyi, mut­ta kun se ei riit­tänyt. Kas kun Taneli Salo­vaara ja muu­ta­mat muutkin antau­tu­mis­mielialaa lietso­vat eivät satu muis­ta­maan, että kesäl­lä ‑44 kanaksen tais­teluis­sa meil­läkin oli jotain mil­lä pan­na vas­taan. Tyk­istömme, mm, tuot­ti van­jalle melkoisen ikäviä yllä­tyk­siä, eikä muukaan osa armei­jas­ta jäänyt heinäla­toon makailemaan.

  Taneli Salo­vaaran huipen­nus on kun hän toteaa, että “Mut­ta olkoon — miten ja mil­loin puo­lus­te­taan on armei­jan tehtävä, enkä väl­itä int­tää siitä sen enem­pää. Usko­taan, että suun­nitel­mat on laa­dit­tu parhaal­la saatavis­sa ole­val­la kyvyllä.”
  Tuos­ta ei enää tiedä itk­isikö vai nau­raisi. Eipä tuol­la muuten ole väliä, mut­ta nämä Taneli Salo­vaarat ja muut tap­pi­omielialan liet­so­jat panevat funtsi­maan, että kenen etua tässä koite­taan ajaa.

 34. Rogue: Oot oikeessa. En tiedä mitä sekoilin. Ei se miesten orju­ut­ta­mi­nen siitä yhtään parane, että naisi­akin orju­ute­taan. Jos jol­lakin menee huonos­ti, niin tasa-arvon nimis­sä ei pitäisi vaa­tia muillekin tätä huonoa osaa.

 35. Vitikainen: “Taneli Salo­vaarat ja muut tap­pi­omielialan liet­so­jat panevat funtsi­maan, että kenen etua tässä koite­taan ajaa.”

  Resurssien pri­or­isoin­ti ei ole tapi­oon uskomista (tässä vai­heessa san­gen fik­ti­ivisessä kon­flik­tis­sa), eikä myöskään epäisänmaalliuutta. 

  Kysymys on niiden strate­gioiden etsimis­es­tä, mil­lä isän­maa men­estyy parhait­en tule­vis­sa haasteis­sa. Kun puhutaan tule­vista haasteista, todel­la puhutaan tule­vista, ei sel­l­aista, jot­ka perus­tu­vat suomen­hevosen vahvoihin vuosikymmeniin. 

  Jankaami­nen van­hoista asemista ei vie keskustelua mihinkään.

  Komi­ikan puolestaan jätän suo­si­ol­la pekkavitikaisille.

 36. Pari kom­ment­tia

  1) Sähkö kuu­luu kohtaan keskeisiä huolto­var­muu­den osa-aluei­ta. Suomes­sa kaikkien yhteiskun­nan toim­i­joiden avain­henkilöt koulute­taan alueel­lisil­la tai val­takun­nal­lisil­la maan­puo­lus­tuskurs­seil­la. Huolto­var­muu­den kokon­aisu­us on hyvin hoidet­tu Suomes­sa ja osana sitä myös sähkönjakelu.

  Huolto­var­muus on hyvin hoidet­tu kahdessa muus­sakin euroop­palaises­sa maas­sa: Ruot­sis­sa ja Sveit­sis­sä. Aja­tus huolto­var­muud­es­ta on nyt­tem­min herän­nyt sekä NATO:n piiris­sä että jonkin ver­ran EU:ssa. Selkeä vien­ti tuote siis Suomes­ta muualle Eurooppaan.

  2) Vekaran koulut­ta­mat ammati­taitoiset soti­laat ovat keskeinen osa soti­laal­lista maan­puo­lus­tus­ta. Meil­lä parhaat koulute­taan, kun ns. ammat­tiarmei­jois­sa miehistöaines on yhteiskun­nan poh­jasakkaa. Luku- ja kir­ji­tus­taito on hyvä poh­ja vaikka­pa panssar­i­jääkärille. Siitä on help­po koulut­taa ammat­ti­taitoien sotilas.

  Meil­lä läh­es kaikil­la upseereil­la reservis­sä ja pääos­al­la ali­upseereis­takin on jokin korkeak­oulu­tutk­in­to. Perus­ta luo mitä ammat­ti­taitoisim­man armei­jan, kun­han perustiedot ja taidot voidaan ker­taut­taa riit­tävän usein.

 37. Kalle Pyöränie­mi: “Meil­lä läh­es kaikil­la upseereil­la reservis­sä ja pääos­al­la ali­upseereis­takin on jokin korkeak­oulu­tutk­in­to. Perus­ta luo mitä ammat­ti­taitoisim­man armei­jan, kun­han perustiedot ja taidot voidaan ker­taut­taa riit­tävän usein.”

  Tämä on juuri se ongel­ma! Ei tämä ole mikään hyvä puoli asevelvol­lisu­usarmei­jas­sa. Suo­mi hukkaa näi­den ihmis­ten työ­panok­sen sik­si ajak­si, kun orju­ut­taa hei­dät asepa­lveluk­ses­sa. Tämä on suuri piilotet­tu kus­tan­nus, kun mitataan ammat­tiarmei­jan ja asevelvol­lisu­usarmei­jan suh­teel­lisia kustannuksia.

  Asevelvol­lisu­usarmei­jan todel­li­nen kus­tan­nus on se, mitä näille koulute­tu­ille (ja tietysti muillekin) asevelvol­lisille pitäisi mak­saa, että he tuli­si­vat armei­jaan vapaae­htois­es­ti ilman väki­val­lan uhkaa.

 38. Pekka Vitikainen:
  “Kas kun Taneli Salo­vaara ja muu­ta­mat muutkin antau­tu­mis­mielialaa lietso­vat eivät satu muis­ta­maan, että kesäl­lä ‑44 kanaksen tais­teluis­sa meil­läkin oli jotain mil­lä pan­na vas­taan. Tyk­istömme, mm, tuot­ti van­jalle melkoisen ikäviä yllä­tyk­siä, eikä muukaan osa armei­jas­ta jäänyt heinäla­toon makailemaan.”

  Nimeno­maan. Tal­in-Ihan­ta­lan tais­telus­sa nimeno­maan sen ajan mod­ernein tekni­ik­ka jyräsi. Suo­ma­laiset ampui­v­at Nenosen kehit­tämäl­lä sys­teemil­lä yhteen kasaan suurem­mal­la määräl­lä tykke­jä kuin koskaan aiem­min, omat ja sak­salaiset ryn­näkkökoneet tekivät niin paljon tais­telu­len­to­ja kuin pystyivät, sen ajan huip­pumoder­nit panssar­in­tor­jun­ta-aseet jaet­ti­in joukoille.

  NL:n suurhyökkäys pysähtyi siis nimeno­maan raskail­la aseil­la, ei suomikonepis­tooleil­la, polkupyöril­lä, pystyko­rvil­la tai kasapanoksilla.

 39. Art­turi hyvä. Ongel­ma on se, että elät haave­maail­mas­sa, jos­sa ei ole kri­ise­jä, kon­flik­te­ja eikä sotia. Suur­val­lan pieni paikalli­nen kon­flik­ti on pienelle maalle täysimit­tainen sota. Hyvä esimerk­ki Tset­se­nia, jota Venäjä ei ole mis­sään vai­heessa luokitel­lut täy­dek­si sodaksi.

  Kyse on vain siitä, mikä on eullisin tapa hoitaa uskot­ta­va puo­lus­tus. Se on mah­dol­lista toteut­taa myös ammat­tiarmei­jal­la, mut­ta kus­tan­nuk­set ovat moninker­taiset ver­rat­tuna asevelvol­lisu­usarmei­jaan. Toinen vai­h­toe­hto on sit­ten lopet­taa itsenäisyys ja antaa jonkun muun hoitaa sekä sisä, että ulkopolitiikka.

 40. Kalle Pyöränie­mi: ööööö… mitä ihmettä sinä tiedät siitä mis­sä maail­moissa minä elän? Minä en ole sanonut sanaakaan siitä minkälaisi­in kon­flik­tei­hin armei­jan pitäisi varautua tai, “uskot­tavas­ta puol­lus­tuk­ses­ta”. Minä vain argu­men­toin siitä, että asevelvol­lisu­usarmei­jan kus­tan­nuk­sia vähätel­lään, kos­ka varus­mi­esten työlle ei las­ke­ta hintaa.

  Tämä ei ole mikään tulk­in­ta- tai mielipi­dekysymys, jos­ta voi kiemur­rel­la syyt­tämäl­lä vastapuol­ta hipeiksi.

 41. Kaik­ki real­is­tiset laskel­mat osoit­ta­vat, että ammat­tiarmei­ja on oleel­lis­es­ti kalli­impi vai­h­toe­hto kuin asevelvol­lisu­usarmei­ja. Näis­sä laskelmis­sa on otet­tu huomioon asevelvol­lis­ten työn osu­us. Valitet­tavasti ihmisen, joka väit­tää ammat­tiarmei­jaa edullisek­si vai­h­toe­hdok­si, mieltää sfääreis­sä eläväk­si hipik­si 😉 Todel­lisu­us­po­h­ja ainakin väit­teeltä puuttuu.

  Lisäk­si kan­nat­taa mietiä, onko ammat­tipo­h­jalle yleen­sä mah­dol­lista rak­en­taa uskot­tavaa puo­lus­tus­ta? Toden­näköis­es­ti olisi, kun­han kus­tan­nuk­sista ei välitet­täisi. Kansan­talous kyke­nee kuitenkin kan­ta­maan vain rajal­lis­es­ti puo­lus­tuk­seen kohdis­tu­via kus­tan­nuk­sia. Jatku­vana rasit­teena 6% bkt:sta on usein pidet­ty kipukyn­nyk­senä. Tuo kipukyn­nys toden­näköis­es­ti rikot­taisi­in, jos sir­ty­isimme puh­tasti ammattiarmeijaan.

 42. Kuulkaas nyt van­hat par­rat… Uskot­ta­va puo­lus­tus asein ei ole nykypäivää. Siinä vai­heessa kun min­ul­ta menee läm­pö ja sähkö, antaudun, oli sit­ten ryssät tai nat­sit tulos­sa. Kon­flik­tit on ratkaista­va ennen tätä vai­het­ta. Suo­mi on jo hävin­nyt kaik­ki tule­vat aseel­liset taistelut.

 43. Kuten yllä perustelti­in, reservi voisi olla paljon pienem­pi kuin se 250 000. Jos joku ei usko, niin olete­taan sit­ten 250 000. Täl­löin vuosit­tain 10 — 15 000 nuor­ta (12 — 20 % ikälu­okas­ta) pitää saa­da suorit­ta­maan koulu­tus ja sitou­tu­maan reserviin.
  1. Val­i­taan vajaa puo­let miehistä, tai
  2. ote­taan vapaae­htoiset, joi­ta riit­tää, kun kor­vaus on tarpeek­si suuri.

  Vai­h­toe­hto 2. tulee halvem­mak­si, kun las­ke­taan kaik­ki kansan­taloudel­liset kus­tan­nuk­set eikä vain kus­tan­nuk­sia valtiolle:
  http://www.hs.fi/keskustelu/Asevelvollisuus+tulee+kalliimmaksi+kuin+palkka-armeija/message.jspa?messageID=2469257&userThreadMode=flat
  Tämä oli van­ha tietoa, pro­fes­sori Panu Pout­vaara on vain laskenut sen uudestaan.

  Kuten Pout­vaara kir­joit­taa, lisäk­si voidaan näin saa­da vain motivoitunut­ta väkeä, jol­la on kan­nus­timet suorit­taa palvelus hyvin, voidaan eriyt­tää koulu­tu­saiko­ja tarpeen mukaan eri tehtävi­in jne. 

  Mikä paras­ta, täl­löin ne vapaa­matkus­ta­jat, jot­ka nyt ketkuil­e­vat itsen­sä vapaik­si palveluk­ses­ta, eivät enää hyödy muiden kus­tan­nuk­sel­la sen enem­pää kuin ne hyö­tyvät, jot­ka eivät nyt hakeudu poli­i­seik­si tai sairaan­hoita­jik­si. Sitä pait­si poli­i­seik­si ei pitäisi enää ottaa palkkatyöläisiä, kos­ka nyt poli­i­seik­si hakeu­tu­vat vain ne, joille aset­ta ei ikinä pitäisi antaa.

  Samal­la orju­us pois­tuu viimein Suomes­takin. Voitte sit­ten ker­toa ihmetteleville lapsen­lap­sil­lenne, että min­un aikanani vielä neek… eikun miehet vieti­in pakko­työhön vuodek­si, kieltäy­tyvät pan­ti­in vanki­laan pait­si että jotkut pää­sivät pakoon ulko­maille hake­maan tur­va­paikkaa… ja he ihmettelevät, miten kansa saat­toi tukea sel­l­aista bar­bariaa — niin kuin mekin ihmettelemme aiem­pi­en vuo­sisato­jen erinäisiä käsittämättömyyksiä.

 44. Raiv­io hyvä, mikään muu keino, kuin rauta rajal­la, ei ole toimi­va. Aina voi unek­sia maail­mas­ta, jos­sa ei ole sotia. Sel­l­aista vain ei ole ole­mas­sa. Sota on suur­val­loille nor­maali tapa hoitaa ulkopolitiikkaa.

  Suo­mi elää his­to­ri­ansa toisek­si pis­in­tä rauhan jak­soa. Hyvä niin ja toiv­ot­tavasti se jatkuu mah­dol­lisim­man pitkälle. Alamme kuitenkin olla toden­näköisyyk­sis­sä sel­l­aisel­la alueel­la, etten ainakaan itse enää löisi vetoa kovin pitkän jatkon puolesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.