Kaupunkisuunnittelulautakunnan listalta poimittua

Golf-yrit­täjä halu­aisi Munkkiniemen edustalle kel­lu­van golfhar­joit­telu­radan. Asukkaat eivät ole olleet oikein innos­tunei­ta tästä edis­tyk­sen tuu­lah­duk­ses­ta. Rataa esitetään nyt vähän toiseen paikkaan lähelle Tar­von sil­taa, mut­ta asukkaiden innos­tus ei ole herän­nyt vieläkään.

 Vuosaaren Aurinko­lah­teen taas venek­er­ho halu­aa rantakahvi­lan. Lähi­a­sukkaat vas­tus­ta­vat, ainakin jotkut ja toiset kan­nat­ta­vat. Olin kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nas­sa vara­jäse­nenä 1980-lvun alus­sa. Sil­loin pää­timme rak­en­taa Vuosaa­reen tälle kohdal­la rantab­ule­vardin esit­telijän kan­nan vas­tais­es­ti. Esit­telijä olisi halun­nut luonnonrannan.

 Jok­eri 2 aloit­taa bus­sil­in­jana eloku­us­sa 2012, jos kaik­ki menee put­keen. Voi kun aloit­taisi heti ratikkalinjana.

 Viime kok­ouk­ses­saa kävi muuten ilmi, että Helsingis­sä joukkoli­iken­teen osu­us on kas­vanut aamuli­iken­teessä sekä Niemen rajal­la (liki 72 %) että poikit­tais­li­iken­teessä (liki 12%). Tuo poikit­tais­li­ikenne on kyl­lä yhtä murhetta.

18 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan listalta poimittua”

 1. Poikit­tais­li­ikenne on murhet­ta, kos­ka isot asi­at ovat liian iso­ja, että niistä saataisi­in päätök­siä aikaan.
  Osmon lis­taa­mat esi­tys­lista-asi­at ovat kuvaavasti sopi­van pieniä, että niistä osa­taan muo­dostaa mielipi­de ja voidaan tehdä päätös (ei esim. tarvitse miet­tiä rahoi­tus­ta). Ne vain tun­tu­vat hie­man näperte­lyltä — ainakin välil­lä tun­tuu siltä, että iso­jen visioiden ja iso­jen päätösten aika on ohi, vaik­ka resursse­ja peri­aat­teessa on koko ajan enem­män. Mie­lenki­in­toinen ris­tiri­ita sinän­sä (eikä min­ul­la siihen ole ratkaisua).

 2. Mis­sä Helsingis­sä on Niemi?

  Mitä yrität sanoa Vuosaaren rantab­ule­vardista? Että se on parem­pi kuin luonnonranta? 

  Ei minus­ta. Muu­ta­ma säkki­in son­nus­tau­tunut soma­li parin koirankuset­ta­jan seassa siel­lä laahus­taa pait­si niinä muu­ta­mana päivänä vuodessa, kun läm­pöti­la sal­lii auringonoton. 

  Paikalla oli upea kivikkoinen mer­i­maise­ma, nyt jokin Etelä-Euroop­paa huonol­la men­estyk­sel­lä apinoi­va muka-avenue.

 3. Noi­ta asukkaiden val­i­tuk­sia ei pidä ottaa liian vakavasti. Golf-rata voi hel­posti lisätä hyv­in­voin­tia, vaik­ka se vähen­täisikin lähistöl­lä asu­vien hyvinvointia.

  Nämä lähistöl­lä asu­vathan voivat ostaa sen alueen itselleen ja pitää sen luon­non­ti­laise­na, jos ker­ta sitä niin kovasti arvosta­vat. Luulen, että heil­lä on tarkoituk­se­na enem­minkin päästä hyö­tymään muiden kustannuksella.

 4. lyhyesti pari kom­ment­tia joukkoliikenteeseen.
  en osaa sanoa, mikä olisi oikea tar­if­fi. ehkei sel­l­aista olekaan. mielestäni olisi parem­pi jos jokaisen matkus­ta­jan työ­nan­ta­ja sub­ven­toisi julk­isil­la matkus­tamista paljon nyky­istä enem­män (esim.nykyisin 10€/kk pääkaupunkiseudun kaupungeilla).
  poikit­tais­li­ikenne on aikamoinen ongel­ma, jota onnek­si jok­eri pystyy osaltaan ratko­maan. esimerkik­si oma­l­ta kohdal­tani voin ker­toa että esim. kun olin van­taan vouti­las­sa töis­sä ja asuin vuosaa­res­sa meni julk­isil­la työ­matkaan n.1½ h suun­taansa kun taas autol­la 25–40 min. val­in­ta ei ollut vaikea.

 5. Tässä on nyt mah­dol­lista tehdä uusi ennä­tys seudul­la jonkin joukkoli­iken­nehankkeen läpivi­en­ti­a­jas­sa, jos Jok­eri II saadaan valmi­ik­si v2012. Yleen­sä mat­ka ideas­ta toteu­tuk­seen vie vähin­tään pari kym­men­tä vuotta.

  Poikit­tais­li­iken­teen mata­la joukkoli­iken­neo­su­us on nos­tet­tavis­sa, mut­ta aika väkevin keinoin. Tärkein­tä on saa­da ruuhkaisille kehäväylille väylä­mak­sut. Poikit­tais­lin­jo­jen tar­jon­taa tulee nos­taa joka vuosi vähin­tään 10–15%. Palvelu­jen markki­noin­ti­in on sat­sat­ta­va sys­temaat­tis­es­ti ja ker­talu­okkaa nyky­istä enemmän.

 6. Eli­na halu­aisi var­maankin eroon myös Hietaniemen uimaran­nas­ta. Sil­läkin on käyt­töä vain aurinkoisi­na kesäpäivinä…

 7. Kysyn nyt Sep­po Vep­säläiseltä asi­aa näin blogilla, vaik­ka Pekka Sauri kehot­tikin täl­lai­sis­saq asiois­sa kään­tymään suo­raan virkami­esten puoleen. Kun se Jok­eri 2 on kai tarkoitet­tu muutet­tavak­si ratikkalin­jak­si joskus myöhem­min, eikä kisko­ja kan­nat­taisi rak­en­taa tun­nelo­su­udelle jo ennen bus­sili­iken­teen aloit­tamista, kos­ka muuten liikenne joudu­taan joskus keskeyt­tämään kisko­jen asen­tamisen ajaksi.

 8. Hietani­men uimaran­ta on ollut paikallaan iät ja ajat. Niin kauan, ettei luon­non­ran­noista ollut sil­loin puutetta. 

  Nyt tulee vaalia globaal­isti ain­ut­laa­tu­ista Helsin­gin eri­ty­isil­met­tä ja upei­ta luon­non­ran­to­ja, kos­ka niitä ei enää ole liikaa. Toisin kuin teille vihreille, min­ulle luon­to on arvo. 

  Osmo­han oli rak­en­ta­mas­sa San­ta­ham­i­naankin pil­ven­pi­irtäjiä, tiivistä nääs.…

 9. Art­turi,

  Minus­ta se on niin päin, että ne osta­vat, jot­ka sen Golf-paikan sinne haluavat.

 10. Eli­na: Joo oon samaa mieltä. Ajat­telin siis lähin­nä, että jos ne asukkaat ei halua sitä Golf-paikkaa, niin ne voi tar­jo­ta enem­män kuin se Golf-yrittäjä.

 11. Olen tutk­in­ut Jok­eri II:n matkus­ta­jamääräen­nustei­ta tässä ihan viime aikoina. Niiden val­os­sa raidey­hteys on mah­dolli­nen, mut­ta ei vält­tämätön. Tämä arvio ajatellen vain väl­i­tyskyky­tarpei­ta ja liiken­nöin­nin taloudel­lisu­ut­ta. Käytössä ei ole kuitenkaan ollut uus­in­ta 14 kun­nan alueel­la tehtyä liiken­netutkimusti­etoa ja ennustemalle­ja, jot­ka toiv­ot­tavasti saadaan pian käyt­töön. Vas­ta niiden avul­la voi arvioi­da luotet­tavam­min kysyn­nän kehitystä. 

  Jos ja kun väylä­mak­sut saadaan, Jok­eri II saa kyl­lä kosolti lisää käyt­täjiä ja raiteet häämöt­tävät. En kuitenkaan panisi niitä kisko­ja vielä sinne tun­neli­in, kun Jok­eri I:nkin raider­atkaisu on vielä valmis­telupöy­däl­lä ja mm raideleveys ei mielestäni ole vielä päätet­ty. Poikkeusli­iken­neti­lanne kisko­jen asen­nustyön aikana jää lyhyek­si, jos tilanne syntyy.

 12. Kel­lu­va golf-rata on ihan last sea­son. Raken­netaan mielu­um­min ilmas­sa leijuva.

 13. Pienistä…
  Esite­ty­istä vai­h­toe­hdoista gol­fradalle parem­pi olisi ollut se ensim­mä­nen, jos­sa paikan oluthana palvelisi myös viereistä uimaran­taa. Nyt men­nään pilaa­maan kul­man hienoim­mat näkymät. No, ei siinä näytä pysyvän rajusti kivet­ty rantapolkukaan. Jos rata siihen tulee niin, ensim­mäistä myrskyä odotellen.

  … mah­tu­isiko­han se siihen suo­jaiseen lahdel­maan pont­toon­isil­lan ja motarin väli­in (jos mailo­ja vähän rajoit­taisi)? Voisi lyödä vas­takkain molem­mil­ta rannoilta.

 14. Osmo kysyy, että eikö sinne keskus­puis­ton alit­tavaan tun­nelin kan­nat­taisi tehdä saman tien raiteet, vaik­ka aloitet­taisi­inkin bus­sil­la? Vas­taan, että en ole oikein vaku­ut­tunut koko tun­nelin tarpeel­lisu­ud­es­ta jos kyseessä on ratik­ka eikä bus­si, minus­ta ratikan voi peri­aat­teessa viedä nurme­tul­la radal­la puis­ton läpi. Käytän­nössä, pitäisi nähdä joku suunnitelma.

  Kakkosjok­erin kiskot on minus­ta ns. strate­gi­nen päätös. Niil­lä olisi paljon muu­takin käyt­töä kuin pelkkä poikit­tais­li­ikenne, esim. Sipoon liitos­aluei­den liiken­teen osana, osana VIIRAA Malmil­la, Kuninkaan­tam­men liiken­teessä myös keskus­tan suun­taan, esim. Pak­i­lan läpi Maunulaan ja siitä edellen ykkösjok­er­ille, Käpylään, tms. Kysymys eli se päätös on se halu­am­meko hoitaa noiden aluei­den liiken­teen ratikalla, kan­nat­tavu­us­tarkastelu jos­sa keski­tytään vain tähän yhteen lin­jaan on liian suppea.

  Lop­pu­un vielä pakolli­nen vil­li idea. Välil­lä Mal­mi — Pasi­la on radan län­sipuolel­la varaus kahdelle junaraiteelle. Veikkaan, että näitä ei tul­la tarvit­se­maan kos­ka seu­raa­va raide­pari sit­ten joskus vede­tään tun­nelis­sa lento­ken­tälle. Mitä jos siihen tek­isi ratikkaradan?

 15. Poikit­tais­li­iken­teestä:

  Välil­lä tun­tuu siltä, että Osmo kuvit­telee ihmis­ten piru­ut­taan liikku­van yksi­ty­isautol­la. Ehkä esimerk­ki valaisee, mis­tä syys­tä täl­laiseen tuhoisaan toim­intat­a­paan päädytään. 

  Työ­mat­ka autol­la Koil­lis-Helsingistä Tapi­o­laan (17 km) kestää 16–42 min riip­puen lähin­nä lähtöa­jas­ta. Julk­isil­la menee 60–75 min. Keskimääräi­nen ajan säästö lie­nee noin 30 min suun­taansa. Olete­taan, että käyt­tää työpäivään­sä matkoi­neen 9,5 tun­tia päivässä. Oma­l­la autol­la liikkues­sa tuos­ta ajas­ta jää tun­ti päivässä liuku­mien avul­la vapaa-ajak­si hyödynnettäväksi. 

  Vuosi­ta­sol­la tämä tekee 220 tun­tia eli 29 työpäivää eli kuusi viikkoa ylimääräistä lomaa! 

  Paljon pitää julkisen liiken­teen palve­lu­ta­son paran­tua, ennen kuin kan­nat­taa vai­h­taa. Toinen vai­h­toe­hto on sit­ten tehdä autoilu yhtä hitaaksi.

 16. Hen­ry: “Kel­lu­va golf-rata on ihan last sea­son. Raken­netaan mielu­um­min ilmas­sa leijuva.”

  Hjoo! Sem­moinen ilma­pal­lo/Hin­den­burg-tyyp­pinen viritelmä. Pan­naan kaik­ki gol­faa­jat siihen ja päästetään narus­ta irti.

 17. Jos asukkaiden mielip­iteitä kuun­nel­laan, niin Helsingis­sä ei raken­neta mitään muu­ta kuin tun­nelei­ta, tosin jotkut niistäkin hait­taa­vat kyläpoli­isien esteet­tistä silmää…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.