Menee yli ymmärryksen

Uuti­set tie­si­vät ker­toa, että monet kun­nat ovat rapis­tu­vien raken­nus­ten­sa kans­sa niin suu­ris­sa vai­keuk­sis­sa, ettei kor­jaa­mi­seen lai­na­ra­hal­la ole varaa. Sik­si tur­vau­du­taan raken­nus­lea­sin­giin, jon­ka ne itse­kin myön­tä­vät tule­van vie­lä kal­liim­mak­si. Jos ei ole varaa hal­vem­paan, miten on varaa kalliimpaan?

13 vastausta artikkeliin “Menee yli ymmärryksen”

 1. Oli­si­ko­han tuos­sa taka­na hiu­kan toi­nen aja­tus? Ns sell-and-lea­se-back. Eli koko raken­nus myy­dään, saa­daan pal­jon kahi­se­vaa ja sit­ten lii­sa­taan takaisin.

  Olen ver­ran­nut­kin tuol­lais­ta hiu­kan sii­hen kun pik­ku­lap­si pis­sii tal­vi­pak­ka­sel­la housui­hin­sa ja het­kek­si tulee oikein löäm­min­tä mut­ta sit­ten on entis­tä kyl­mem­pi olo.

  Minus­ta tun­tuu että tuo se aja­tus on ollut mut­ta toi­mit­ta­ja ei sitä vain ymmär­tä­nyt tai ei osa muo­toil­la kirjoitustaan.

  Mut­ta sil­ti ihan äly­tön­tä lyhyt­nä­köis­tä tou­hua kuten tuo housui­hin pissaaminen 😉

 2. Niin, olen itse­kin ihme­tel­lyt tuo­ta puhet­ta mei­dän vau­rau­des­tam­me. Infra rapis­tuu suo­ras­taan sil­mis­sä, ja myös sil­mil­tä pii­los­sa esi­mer­kik­si huo­mat­ta­va osa Suo­men sil­lois­ta tulee käyt­töi­kän­sä pää­hän aivan lähi­vuo­si­kym­me­ni­nä, mut­ta kaik­ki­nai­set toi­men­pi­teet sen yllä­pi­toon ovat aivan riit­tä­mät­tö­miä. Niis­tä eko­lo­gi­sis­ta 70-luvun neuk­ku­kuu­tiois­ta nyt puhu­mat­ta­kaan, pää­asias­sa pur­ku­pal­lol­la ne kasaan pitäi­si mät­tää ja kaa­to­pai­kal­le kär­rä­tä mut­ta kuka mak­sai­si viu­lut? Tule­vien elä­ke­läis­ten­kin kan­nat­tai­si voi­ma­va­rais­taa itsen­sä sii­hen ettei yhteis­kun­na­la­ta apua juu­ri heru..

  Sil­ti meil­lä riit­tää rahaa jät­ti­mäi­sen kes­kus­ta­ve­toi­sen pöhö­hal­lin­non yllä­pi­toon, yhteis­kun­nal­le ja veron­mak­sa­jil­le mitään tuot­ta­mat­to­miin yri­tys­tu­kiin ja vaik­ka­pa sii­hen älyt­tö­mään ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jär­jes­tel­mään, johon ei edes rii­tä enää opis­ke­li­joi­ta koti­maas­ta vaan oikein Nige­rias­ta pitää opis­ke­li­jat hakea.. Kuka­pa fik­su nuo­ri niis­tä tyh­jän­päi­väi­sis­tä Horo­noo­mi (AMK) ym. tit­te­leis­tä oli­si edes kiin­nos­tu­nut.. Kysei­set type­ryy­den, epä­pä­te­vyy­den ja kes­kus­ta­lai­suu­den monu­men­tit on vie­lä­pä sijoi­tet­tu pit­kin maa­seu­tua, joten ei niis­tä ole edes kul­ta­mu­nien eli­ni­käi­sik­si hau­to­moik­si ja päiväkodeiksi.

  Pal­jon muu­hun­kin rahaa tuhlataan.

 3. Jat­koa; kuin­ka val­tiol­la ei ole varaa omis­taa tuot­ta­via yhtiöi­tään? Aika­moi­nen para­dok­si jo sinällään. 

  Kun sii­hen lisää toi­sen, eli sen, että nämä tuot­ta­vat yhtiöt suu­rin piir­tein lah­joi­te­taan pois, kuten Grow­How, menee yli ymmärryksen. 

  Ja kun kaup­pa­hin­ta vie­lä palau­te­taan osta­jal­le jotain kier­to­tie­tä, on se jo mykis­tä­vää. Näin ollaan teke­mäs­sä enti­sen Grow­Hown koh­dal­la Soklin ratajärjestelyin.

  Jo näi­tä seik­kai­lu­ja ennen Grow­Hown osta­neel­le Yaral­le junail­tiin lan­noi­te­mo­no­po­li. En tie­dä, mil­le asta­lol­le oli­si val­tion­hal­lin­nos­sa­kin töi­tä, kir­veel­le­kö lie?

  Ks. Grow­Hown kenk­kää­mi­ses­tä (takaan, että asia ottaa pat­tiin, joten omal­la vas­tuul­lan­ne sitten):
  http://pseudonyymi.blogspot.com/2008_09_13_archive.html

 4. Niin… Klas­si­nen leh­män myyn­ti mai­don ostoa varten.

 5. Roi­hu­vuo­res­sa on arvok­kaak­si luo­ki­tel­tu Aar­no Ruusu­vuo­ren 60-luvul­la suun­nit­te­le­ma beto­ni­nen kou­lu. Sen on annet­tu rapis­tua lähes käyt­tö­kel­vot­to­maan kun­toon, vaik­ka kun­nos­ta­mis­ta on suun­ni­tel­tu aina­kin vuo­des­ta 1997.
  Kun kou­lu oli taan­noin lak­kau­tet­ta­vien hel­sin­ki­läis­kou­lu­jen lis­tal­la yhte­nä perus­tee­na oli se, että sen kun­nos­ta­mi­nen tuli­si lii­an kalliiksi.
  En iki­nä ymmär­tä­nyt logiik­kaa. Vaik­ka raken­nuk­ses­sa (joka ei taa­tus­ti sovel­lu mihin­kään muu­hun) ei toi­mi­si kou­lu, niin kai se pitäi­si kui­ten­kin kun­nos­taa jotain muu­ta käyt­tö tar­koi­tus­ta var­ten. Eikö kun­nos­tus joka tapauk­ses­sa meni­si kau­pun­gin pusiis­ta? Toi­se­na vaih­toeh­to­na oli­si tie­ten­kin, että raken­nus mätä­ni­si tyh­jil­lään niil­le sijoilleen.
  Ope­tus­lau­ta­kin­ta päät­ti nyt syys­kuun alun kokouk­ses­saan, että Roi­hu­vuo­ren ala-asteel­ta siir­re­tään viro­luo­kat ja Itä-Hel­sin­gin musiik­ki­kou­lu tois­ten kou­lu­jen hal­lin­taan. Enpä ole yhtään häm­mäs­ty­nyt, jos Roi­hu­vuo­ren ala-aste löy­tää itsen­sä seu­raa­vak­si taas lak­kau­tus­lis­tal­ta, kun oppi­las­mää­rä­kin on vähen­ty­nyt niin radi­kaa­lis­ti. Sii­nä sääs­tyi­si sit­ten pal­jon kau­pun­gin rahaa, kun ei tar­vit­si­si remon­toi­da yhtä homekoulua.

 6. Hel­sin­gil­lä on varaa saman aikai­ses­ti upot­taa mil­joo­nia musiik­ki­ta­loon, joten yhtä­lö ei kes­tä päi­vän­va­loa 😉 Meil­lä on varaa johon­kin mää­rään infraa, emme­kä voi loput­to­mas­ti teh­dä uut­ta, kos­ka van­haa­kin on kor­jat­ta­va ja ole­mas­sa ole­vaa yllä­pi­det­tä­vä. Tämä tun­tuu usein unoh­tu­van päättäjillä.

  Näky­vä infra ei kai­ken lisäk­si ole se suu­rin haas­te tule­vi­na vuo­si­na. Monet 60-luvun alun ja sen jäl­keen teh­dyt raken­nuk­set ovat tien­sä pääs­sä niin, että jär­ke­vin­tä on käyt­tää pus­kut­rak­to­ria. Samal­la suu­rin haas­te muhi­nee maan alla. Meil­lä on tuhan­sia kilo­met­re­jä vesi­joh­to­ja, vie­mä­rei­tä ja kaa­pe­lei­ta, joi­den yllä­pi­to maksaa.

 7. Puh­taan raken­nus­tek­ni­ses­ti on syy­tä kysyä , mil­lais­ta infraa aio­taan lähi­vuo­si­na raken­taa. Olen kyl­lä­kin itse metal­li­mies joten koke­muk­se­ni rajoit­tu­vat teräsrakentamiseen.

  On syy­tä pelä­tä , että raken­nus­kan­nan rapis­tues­sa ryh­dy­tään raken­ta­maan äkkiä hätä­tuo­tan­toa jol­loin ongel­mat räjäh­tä­vät jäl­leen käsiin kes­ki­pit­kä­lä aikavälillä.

  Her­mo­jen kuris­sa­pi­to oli­si suo­ta­vaa , sil­lä köy­häl­lä ei ole varaa hal­paan ja raken­taa hal­vas­ti tulee vie­lä kalliimmaksi.

 8. Jos sinul­la ei ole varaa omis­taa raken­nus­ta, niin vuo­kraat sel­lai­sen mihin sinul­la on varaa. Tänä vuon­na se voi olla sama raken­nus, myö­hem­min joku muu. Ei kai täs­sä sen kum­mem­mas­ta ole kysy­mys. Kal­liim­mak­si­han se tulee, jos muu­tok­sia ei vuo­siin tapah­du, ja huo­ma­taan vain että joku muu otti kat­teen välis­tä. Tämä kui­ten­kaan tus­kin tarkoitus.

 9. Ymmär­tääk­se­ni kyse on 20 vuo­den sito­vas­ta vuo­kra­so­pi­muk­ses­ta, jon­ka jäl­keen on vie­lä takai­si­nos­to­vel­vol­li­suus — tai sit­ten radion­toi­mit­ta­jat puhui­vat palturia.

 10. Ymmär­tääk­se­ni kyse on 20 vuo­den sito­vas­ta vuo­kra­so­pi­muk­ses­ta, jon­ka jäl­keen on vie­lä takai­si­nos­to­vel­vol­li­suus — tai sit­ten radion­toi­mit­ta­jat puhui­vat palturia.”

  Siis het­ki­nen. Kun­ta myy talon jol­le­kul­le, sitou­tuu vuo­kraa­maan sen 20 vuo­den ajak­si ja osta­maan sen takai­sin vuo­kra­so­pi­muk­sen loputtua? 

  Miten tämä poik­ke­aa sii­tä, että kun­ta vain lai­nai­si rahaa? (Muu­ten kuin tie­tys­ti siten, että rahan lai­naa­mi­nen pan­kil­ta oli­si hal­vem­paa ja hiu­kan pel­kään, että takai­si­nos­ton hin­taan on ympät­ty joku sopi­mus­kump­pa­nil­le mie­lui­sa optio tyy­liin mark­ki­na­hin­ta, kui­ten­kin vähin­tään inflaa­tiol­la kor­jat­tu osto­hin­ta. Tai joku muu kuvio joka maal­li­kol­le kuu­los­taa koh­tuul­li­sel­ta, mut­ta on todel­li­suu­des­sa lail­lis­ta ryöstöä) 

  Ilmei­ses­ti se todel­li­nen mer­kit­tä­vä ero on, että näin saa­daan tulot kun­nan bud­jet­tiin ja menot tämän vuo­den bud­je­tin ulkopuolelle.

 11. Tuos­sa tai­taa olla link­ki uutiseen.

  http://lotta.yle.fi/rswebroi.nsf/sivut/uutiset-langaton?opendocument&pageid=Content3AD15

  Rova­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­jak­si on siis vali­koi­tu­nut finans­si­ne­ro, jon­ka mie­les­tä kau­pun­gil­la ei ole varaa ottaa lai­naa, mut­ta lai­naa voi­daan ottaa, kun­han se kir­jan­pi­dos­sa saa­daan naa­mioi­tua jok­si­kin muuk­si kuin lai­nak­si. Ja täs­tä kik­kai­lus­ta on vie­lä varaa mak­saa ylimääräistä.

 12. Söi­si­vät­kö­hän kun­na­ni­sät ja äidit Prozacia sii­nä kuin muu­kin väki, kovin len­nok­kail­ta jot­kut suun­ni­tel­mat tun­tu­vat. Eikö­hän kau­pun­gin kiin­teis­tö­jä pitäi­si kor­ja­ta sii­nä kuin yksi­tyi­siä­kin, samal­la logii­kal­la, katot eivät saa vuo­taa, put­kien pitää olla kun­nos­sa, asun­nos­sa ei saa olla homet­ta ja sitä rataa, ei kovin hoh­do­kas­ta mut­ta vält­tä­mä­tön­tä, jos halu­aa, että asu­mus pysyy kuosissaan.

  Täs­sä ehdot­tai­sin taas otta­maan oppia ruot­sin­kie­li­ses­tä Poh­jan­maas­ta, jos­sa sano­taan ole­van pal­jon vau­raut­ta. Väki kor­jaa asu­muk­si­aan, kun pröys­täi­ly ja nousuk­kuus eivät ole kurs­sis­sa, ei tar­vit­se yrit­tää ylit­tää naa­pu­ri­aan asun­non komeudessa.

  Koti­ku­toi­nen Ström­sö ‑elä­mä on eko­lo­gis­ta, ehkä Nur­mi­jär­ve­läi­syys kehi­tel­ty­nä viri­tyk­se­nä on ihan OK.

 13. Joku näis­sä vii­me aiko­jen uuti­sis­sa Rova­nie­mel­tä kuu­los­ti tutul­ta. Oli­si­ko joku yllät­ty­nyt, jos tämän­kin kuvion takaa löy­tyi­si kum­mal­li­sia kyt­kök­siä Nova Groupiin?

  Samas­ta Kor­ka­lo­vaa­ran kou­lus­ta puhu­taan täs­sä­kin uuti­ses­sa, eikä se kau­pun­gin­joh­ta­ja tie­tys­ti täs­sä ajas­sa ole vie­lä ehti­nyt vaihtua:

  http://www.lapinkansa.fi/cs/Satellite/Lappi/1194621985673/artikkeli/gardin+tarjosi+novalle+kelkkatehtaan+lisaksi+muitakin+miljoonahankkeita.html

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.