Pistoolit ampumaradoille lukon taakse

Kau­ha­joen ampu­ma­ta­pauk­sen syis­tä on parem­pi olla sano­mat­ta täs­sä vai­hees­sa mitään. Mut­ta sen voin kui­ten­kin sanoa, min­kä sanoin jo vuo­si sit­ten. Ampu­maur­hei­luun käy­tet­tä­vät aseet pitäi­si aina­kin har­ras­tuk­sen alku­vai­heis­sa säi­lyt­tää ampu­ma­ra­doil­la eikä kotona.

On ole­mas­sa erit­täin suu­ri ris­ki, että Auvi­nen ja Saa­ri saa­vat seu­raa­jia, kun tämä kana­va häi­riin­ty­neen mie­len pur­kau­tu­mis­tiek­si on löy­ty­nyt. Itse­mur­hat­kin mene­vät aal­toi­na. Kun mal­li on opit­tu, sitä pyri­tään seu­raa­maan kuten Saa­ri­kin pla­gioi Auvi­sen menet­te­lyä. Vii­meis­tään nyt kaik­ki tie­tä­vät, että kuka tahan­sa saa Suo­mes­sa luvan auto­maat­ti­pis­too­liin. Sik­si ampu­maur­hei­lua pitäi­si har­joit­taa var­sin pit­kään, ennen kuin oikeus säi­lyt­tää pis­too­lia yöpöy­dän laa­ti­kos­sa irto­aa. Sii­hen asti pitäi­si ampua ampu­ma­ra­dan pis­too­lil­la samoin kuin ama­töö­ri­kei­laa­jat käyt­tä­vät kei­la­hal­lin palloja.

Auto­maa­ti­pis­too­li on lii­an help­po sala­kul­jet­taa min­ne hyvän­sä ja sil­lä on lii­an help­po tap­paa pal­jon ihmisiä.

Tämä tuot­taa han­ka­luuk­sia oikeil­le alan har­ras­ta­jil­le, mut­ta vaih­toeh­to­na on aivan lii­an suu­ren ris­kin hyväksyminen.

80 vastausta artikkeliin “Pistoolit ampumaradoille lukon taakse”

 1. Olen ymmär­tä­nyt että suu­ri (suu­rin?) osa Suo­men ampu­ma­ra­dois­ta on “kyl­mä­ase­mia”, eli jos­sain met­sän kes­kel­lä ilman mitään kovin kak­si­sia sisä­ti­lo­ja. Jos ymmär­ryk­se­ni pitää kutin­sa, en varas­toi­si edes ilma­pis­too­lia siellä.

 2. Lisää toki vie­lä se ettei ampu­ma­ra­doil­la ole a) var­tioin­tia b) muu­ta­kaan pal­kat­tua hen­ki­lö­kun­taa kos­kaan c) edes nii­tä kaap­pe­ja.. Täs­tä on tie­ten­kin ainoa jär­ke­vä joh­to­pää­tös kiel­tää kaik­ki aseet. Sil­lä tosi­sei­kal­la että ase­kiel­lol­la ei ole hen­ki­ri­kos­ten mää­rän kans­sa juu­ri­kaan kor­re­laa­tioi­ta, tai kor­re­laa­tio on perä­ti nega­tii­vi­nen, ei tie­ten­kään ole mitään mer­ki­tys­tä. Vain kiel­tä­mi­nen on tär­ke­ää! No ehkä myös vero­jen korotus..

 3. Poi­ka­ni, 16 v. sanoi spon­taa­nis­ti kou­lus­ta tul­tu­aan: mik­si asei­ta yli­pään­sä pitää olla? 

  Noh, tul­tiin kes­kus­te­lun jäl­keen lop­pu­tu­le­maan, että met­säs­tyk­seen ovat omi­aan ja puo­lus­tus­voi­mil­la on olta­va aseita.. 

  Mut­ta mik­si ihmees­sä asei­ta on muu­al­la rau­han aika­na. Jokai­nen kek­sii var­mas­ti hyvän ja kehit­tä­vän har­ras­tuk­sen ilman jouk­ko­tu­hoa­set­ta. Tai jos ei kek­si, niin tilan­ne onkin jo vakava. 

  Tie­dän perus­ar­gu­men­tit: ihmi­set tap­pa­vat, eivät aseet… jar­gon, jargon. 

  Mut­ta ne tap­pa­mis­ha­lui­set ihmi­set tap­pa­vat aina­kin vai­keam­mis­sa olo­suh­teis­sa ja jol­ta­kul­ta voi jää­dä tap­pa­mi­nen jopa väliin.

 4. Ennem­min tuli­si kiel­tää yksi­tyis­hen­ki­löil­tä pis­too­lit koko­naan ja sal­lia ne ainoas­taan ampumaseuroille.

 5. Toi­vot­ta­vas­ti tähän ongel­maan ei ale­ta etsi­mään ame­rik­ka­lai­sia ratkaisukeinoja.

 6. Kaik­kien käsia­sei­den kuten pis­too­lien ja revol­ve­rien aseen­kan­to­lu­piin vaik­ka­pa 25 tai 30 vuo­den ikä­ra­jat, yllä mai­nit­tu tapa myön­tää lupa hal­lus­sa­pi­toon vas­ta pidem­män har­ras­tea­jan jäl­keen voi­si myös toimia.

 7. Osa­no­tot kai­kil­le tra­ge­dian omaisille. 

  Osmo, pit­kä­ai­kai­se­na ammun­nan har­ras­ta­ja­na tämän­tyyp­pi­set (“ennen kuin oikeus säi­lyt­tää pis­too­lia yöpöy­dän laa­ti­kos­sa irto­aa”) yleis­tä­vät väit­teet on vas­ten­mie­lis­tä luet­ta­vaa. Ampu­ma-aseen koti­säi­ly­tys on kyl­lä mää­ri­tel­ty ase­lain­sää­dän­nös­sä ja yöpöy­dän laa­tik­ko ei täy­tä mitään säi­ly­tys kri­tee­rei­tä. Jos hal­lus­sa­pi­don omaa­va hen­ki­lö jää tämän tyyp­pi­ses­tä rik­kees­tä kiin­ni niin takuu­var­mas­ti tulee varoi­tus tai luvan peruuttaminen. 

  Pysy nyt edes asial­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa, olkoon­kin mie­li­pi­tee­si mitä vaan!

  Toi­nen yhtä tyl­sä­mie­li­nen argu­ment­ti tup­paa aina ole­maan se että “aseet on vain tap­pa­mis­ta var­ten” en ker­ta­kaik­ki­aan hyväk­sy sitä minään asial­li­se­na perus­tee­na kes­kus­te­luun. Ammun­ta on urhei­lua sii­nä mis­sä muut­kin lajit. Vii­mei­sis­sä olym­pia­lai­sis­sa tuli usei­ta mita­lei­ta ammun­nas­sa. mm. nais­ten hau­lik­ko kul­ta. Meil­lä oli myös nai­sia pis­too­li­la­jeis­sa muka­na (tosin ilman menestystä). 

  Eikö Osmo toi­min­ta­si ole myös sikä­li ris­ti­rii­das­sa, että vain muu­ta­maa viik­koa aiem­min tei­la­sit uuden ampu­maur­hei­lu­kes­kuk­sen raken­nus­hank­keen. Ja nyt sitten
  haluat­kin että asei­ta säi­lyt­täi­siin a‑radoilla. Kyl­lä sinun pitäi­si tie­tää että nyky­ta­sol­la a‑radat on lähin­nä syr­jäi­siä hiek­ka­kuop­pia met­sä­tien pääs­sä, vail­la säh­köä, jos­sa on lähin­nä lau­ta­ra­ken­tei­sia kop­pe­ja. Sin­nek­kö sinä haluat puu­va­jaan pino­ta muna­lu­kon taak­se kaik­ki pistoolit? 

  Ilmi­sel­väs­ti sinua ei kiin­nos­tak­kaan rat­kais­ta ongel­maa käy­tän­nös­sä. Käy­tän­nös­sä kun juu­ri a‑urheilukeskukset voi­si ollak­kin tämän tyyp­pi­seen hyvä tule­vai­suu­den rat­kai­su. Esim hol­lan­nis­sa on teh­ty näin. Mut­ta pysy vaan ei-eikä linjalla..

 8. Itse har­ras­tin ammun­taa ja oli puhet­ta jos­ko seu­roil­le voi­tai­siin hank­kia asei­ta, jot­ta alka­van har­ras­ta­jan ei tar­vit­se nii­tä heti ostaa kun ne ovat niin kal­lii­ta, mut­ta esi­tys kaa­tui edel­lä­mai­nit­tuun seik­kaan eli asei­ta ei voi­si val­voa oikein mil­lään. Toki voi­si ostaa sel­lai­sen kaa­pin, jota ei saa väki­sin avat­tua, mut­ta sel­lai­set ovat hir­mu­kal­lii­ta kysei­seen tarkoitukseen. 

  Itse kiel­täi­sin lail­la yksi­tyi­sil­tä hen­ki­löil­tä käsia­seet koko­naan. Käsit­tääk­se­ni ampu­ja­har­ras­ta­jis­ta enin osa ampuu muil­la aseil­la eli ei tämän pitäi­si kovin pal­jon hai­ta­ta. Toi­saal­ta pitää muis­taa mit­ta­suh­teet. Ei näis­sä kou­lusur­mis­sa lop­puen lopuk­si ole pal­jon poruk­kaa kuol­lut. Itse aina­kin tie­dän enem­män nuo­ria, jot­ka ovat kuol­leet huu­mausai­neis­ta (tai tule­vat kuo­le­maan) kuin väki­val­tai­ses­ti kuolleita.

  ps. Tämä on yksi niis­tä sivuis­ta, jol­loin ymmär­rän DoS- hyök­käyk­siä. http://www.spreekillers.org/

 9. Minä­pä en ole vas­tus­ta­nut pis­too­liam­pu­ma­ra­to­ja, vaan kivää­ri- ja hau­lik­koam­pu­ma­ra­to­ja asu­tuk­sen kes­kel­lä. Pis­too­liam­mun­taa voi har­joit­ta sisä­ti­lois­sa­kin, eikä niis­tä aiheu­du niin suur­ta ääni­saas­tet­ta kuin isom­mis­ta aseis­ta. Minus­ta tämä pitäi­si rat­kais­ta Hol­lan­nin tapaan.

  Mut­ta kek­si itse parem­pi rat­kai­su. Minus­ta on sel­vää, että on suu­ri rik­si sii­tä, että joku muu yrit­tää samaa. Nyt jo net­ti­pals­toil­le kes­kus­tel­laan sii­tä, että seu­raa­van pitää pan­na uhri­lu­ku parem­mak­si. Miten ajat­te­lit sen estää?

 10. Har­ras­ta­ja voi­vat tuoh­tua yöpöy­dän­laa­tik­ko- kom­men­tis­ta, mut­ta aina­kin itsel­lä on sel­lai­nen las­tu­le­vy­vi­ri­tel­mä, joka mää­räyk­sen täyt­tää. Vas­ta sil­loin, kun asei­ta on vii­si tai enem­män vaa­di­taan jotain yöpöy­dän laa­tik­koa järeämpää.

 11. R.K har­ras­taa ammun­taa ja puo­lus­taa sitä: 

  Ammun­ta on urhei­lua sii­nä mis­sä muut­kin lajit”

  Ei se nyt ihan samas­sa ase­mas­sa ole, kos­ka väli­neel­lä teh­dään jouk­ko­mur­hia.. Kuka­pa oli­si kei­la­pal­lol­la, balet­ti­tos­suil­la tai ten­nis­mai­lal­la lopet­ta­nut yhdek­sän nuo­ren elä­män puo­len tun­nin sisään. Eipä tule mieleen… 

  Vii­mei­sis­sä olym­pia­lai­sis­sa tuli usei­ta mita­lei­ta ammun­nas­sa. mm. nais­ten hau­lik­ko kul­ta. Meil­lä oli myös nai­sia pis­too­li­la­jeis­sa muka­na (tosin ilman menestystä). ”

  Heh, tähän en edes kek­si mitään niin vit­si­käs­tä, että se ylit­täi­si itse sitaa­tin. Eikö­hän kui­ta­ta Kau­ha­jo­ki nyt olympiamenestyksellä?

 12. Ampu­ma­ra­dal­la säi­lyt­tä­mien ei tosi­aan suo­men olo­suh­teis­sa tuo pelas­tus­ta. Sen sijaan voi­tai­siin vaa­tia uudel­le ampu­ma­har­ras­ta­jal­le men­to­ri, joka säi­lyt­tää aset­ta. Tämä toi­si aseen käyt­töön sosi­aa­lis­ta kont­rol­lia, jon­ka puu­te näis­sä tapuk­sis­sa on ollut ilmeinen.
  Ase haet­tai­siin men­to­ril­ta ja palu­tet­tai­siin har­joi­tuk­sen jäl­keen takai­sin hänel­le. Men­to­ri­na toi­mi­va hen­ki­lö voi­si olla ampu­ma­seu­ran edus­ta­ja tai muu ase­har­ras­ta­ja, jol­la on jo vuo­sia ollut asei­ta ja asial­li­set säi­ly­tys­ti­lat näille.
  Kun vuo­sien men­to­roin­nin jäl­keen lii­ka kiil­to uuden ampu­ma­har­ras­ta­jan sil­mis­tä on häi­py­nyt ja ammun­nois­ta on tul­lut taval­li­sen tyl­siä, voi­tai­siin ase koh­tuul­li­sen tur­val­li­ses­ti luo­vut­taa koko­naan hänen omaan hallintaansa.

 13. Käsia­sei­den kiel­tä­mi­ses­tä seu­raa vain se, että seu­raa­va ammus­ke­lu teh­dään sit­ten lait­to­mal­la aseel­la. Ihmis­hen­kiä kiel­to ei tule sääs­tä­mään kuten polii­ti­kot­kin var­mas­ti hyvin tie­tä­vät. Pitää vaan kerä­tä irto­pis­tei­tä nyt kun asia on pinnalla.

 14. Soi­nin­vaa­ran kans­sa samaa miel­tä: tämän on loput­ta­va. Joten­kin asei­den saa­ta­vuut­ta täs­sä Euroo­pan väki­val­tai­sim­mas­sa maas­sa on yksin­ker­tai­ses­ti rajoitettava.
  Jopa sil­lä uhal­la, että olym­pia­mi­ta­li­saa­lis pienenee…

 15. Ari Aal­to­nen panee paremmaksi

  Ei näis­sä kou­lusur­mis­sa lop­puen lopuk­si ole pal­jon poruk­kaa kuollut.”

  Joo, tosi­aan mitä välii.. Ihme vouhotusta!

  Huu­mei­siin­kin kuol­laan ja van­huu­teen ja mitä nii­tä nyt on? Ja voi vaik liu­kas­tua por­tais­sa, mä oon kuul­lu yhdes­tä joka kuo­li niin…

 16. Kuka­pa oli­si kei­la­pal­lol­la, balet­ti­tos­suil­la tai ten­nis­mai­lal­la lopet­ta­nut yhdek­sän nuo­ren elä­män puo­len tun­nin sisään. 

  Miten­käs se Myyr­man­nin pom­mi­mies? Min­kä­lai­nen itse­la­taa­va-auto­maat­ti­nen­ras­kas­sar­ja­tu­li­ko­ne­pis­too­li, näin aina asian­tun­te­vaa Hel­sin­gin San­omain ter­mis­töä lai­na­tak­se­ni, hänel­lä olikaan?

  Mikä­li on tot­ta että ko. hee­bo sai ken­kää jo intis­tä pään­sä takia niin minä­kin kan­na­tan ase­la­kien tiu­ken­ta­mis­ta täl­tä osin. Muu­ten­kin ihmet­te­len tätä polii­sin toi­min­taa, minul­la on kyl­lä tie­toon perus­ta­va käsi­tys sii­tä että polii­si voi peruut­taa luvan jo uhoi­lun vuok­si. Mik­si näin ei teh­ty, se sel­vin­nee lähiaikoina.

  Yhtä kaik­ki, Suo­mi ei muu­tu tur­val­li­sem­mak­si pai­kak­si vaik­ka luval­li­set käsia­seet nyt kiel­le­tään­kin. Seu­raa­va hör­hön otta­ma 15 minuut­tia, siis jouk­ko­mur­ha, hoi­del­laan vain toi­sel­la taval­la. Mut­ta miten­käs se nyt näin? Meil­lä­hän on kaik­kea hol­hoa­va sosi­aa­li­tä­tien joh­ta­ma hyvin­voin­ti­val­tio jos­sa kenen­kään ei tar­vit­se teh­dä mitään, sen kun sos­sus­ta vas­tik­kee­ton­ta rahaa hae­taan ja loi­si­taan vail­la häpe­ää. Eikä kak­ru­ja saa edes tukistaa..

 17. Ensin oli Joke­lan kou­lusur­mat. Nyt on Kau­ha­joen kou­lusur­mat. Oli­si­ko nyt vih­doin aika poliit­tis­ten päät­tä­jien herä­tä ja teh­dä kon­kreet­ti­sia pää­tök­siä joil­la voi­daan EHKÄ tule­vai­suu­des­sa vähen­tää toden­nä­löi­syyt­tä vas­taa­viin tapahtumiin?

  Mut­ta onko 1.6 mil­joo­naa aset­ta sel­lai­nen luku, joka vähen­tää päät­tä­jien halua puut­tua asi­aan? Mel­ko monel­la äänes­tä­jäl­lä on käsia­se koto­na pöytälaatikossa.

  Tämä on taas ker­ran asia, jos­sa tar­vit­see teh­dä rat­kai­su­ja, jot­ka eivät miel­ly­tä kaik­kia. Niin ja se ikui­nen vali­tus muu­tos­ten tuo­mis­ta kus­tan­nuk­sis­ta…, jos on varaa hank­kia ase, pitää olla varaa myös sen asial­li­seen säi­lyt­tä­mi­seen. Myös sen jäl­keen jos säi­ly­tys paik­ka on val­vo­tul­la ampu­ma­ra­dal­la tms. jon­ka laki sil­le määrittää.

 18. Kun­nal­lis­vaa­lien alla on kii­re jokai­sel­la. Kuten Osmollakin.
  Mitä tulee tuo­hon aseen käyt­töön Kau­ha­joel­la, niin olen aika var­ma sii­tä, että yksit­täi­sen kan­sa­lai­sen mah­dol­li­suus hal­li­ta nykyi­sin esim. pis­too­lia­set­ta periy­tyy 1940-luvulta.

  Tuol­loin­han lukiot lope­tet­tiin ja oppi­laat meni­vät vapaa­eh­toi­si­na puo­lus­ta­maan kau­pun­ki­aan esim. ilma­tor­jun­taan. Eikä tuol­loin pis­too­lia­set­ta pidet­ty kovin­kaan vaa­ral­li­se­na asee­na. Pis­too­li tuol­loin oli enem­min­kin upsee­rin ase, jol­la ei pal­joa tuhoa vihol­lis­ta vas­taan saa­tu. Jos­ko edes vihol­lis­ta koh­dat­tiin omas­sa kau­pun­gis­sa. Pis­too­li oli ennem­min­kin omaa tur­val­li­suut­taan kohot­ta­va ase.

  Sit­ten koit­ti rau­ha ja alkoi toi­sen­lai­nen aika. Kan­sa­lais­ten ampu­kun­toa pyrit­tiin­kin var­maan yllä­pi­tä­mään ampu­ma­seu­ro­jen taval­la rau­han aika­na, että kun mei­dän lap­set tule­vat tiet­tyyn ikään, niin saa­vat pis­too­li­lu­vat tuos­ta vaan “nimis­mie­hel­tä” har­ras­tuk­seen­sa liittyen.

  Minä­kin olen jo pik­ku­poi­ka räis­ki­nyt sora­mon­tul­la isän pys­syl­lä ja isän avus­ta­ma­na pilkkatauluun. 

  Että, jos­sain vai­hees­sa on hyväk­si osa­ta aseen käy­tön tai­to­ja, ja sit­ten jos­sain vai­hees­sa ei ole hyvä osa­ta asetaitoja.

  Miten­kä­hän Sak­sas­sa on pis­too­liam­pu­jien aseet nykyi­sin var­tioi­tu. Lisäk­si Sveit­sis­sä muis­ti­ni mukaan ase­vel­vol­li­suu­den suo­rit­ta­neet pitä­vät kone­tu­lia­sei­ta kuten ryn­näk­kö­ki­vää­rei­tä koto­naan odot­ta­mas­sa jotain mah­dol­lis­ta konflik­tia vastaan.

 19. Joo‑o, kiel­le­tään maa­jus­sil­le mor­sian, juu­tuu­bi ja aseet. Eikö­hän se sil­lä ratkea?

  Tyh­mem­pi voi­si tie­tys­ti pis­tää vero­va­ro­ja mie­len­ter­veys­huol­toon jot­ta se saa­tai­siin edes sil­le tasol­le mitä se oli ennen vii­me lamaa. Auvi­nen­kaan ei saa­nut hoi­toa vaan oli hoi­to­jo­nos­sa odot­ta­mas­sa jos­ko joku ter­vey­den­hoi­ta­ja vähän nap­pia mää­räi­si. Psy­kiat­ril­le hän ei aikaa saanut.

  Vie­lä tyh­mem­pi kuvit­te­li­si että kou­lu­kiusaa­mi­seen kan­nat­tai­si puuttua.
  http://www.ylioppilaslehti.fi/2006/01/27/koulukiusaamisen-lyhyt-historia/
  Vai saa­daan­ko vauh­kol­la koh­kaa­mi­sel­la sit­ten­kin parem­min ääniä?

 20. Suo­ma­lais­ten epä­so­si­aa­li­suu­del­la on osaa täl­lai­siin tapah­tu­miin. Oli­si ihmi­sil­lä hel­pom­paa olla, jos oltai­siin ysä­tä­väl­li­sem­piä toi­sia kohtaan.

 21. Kan­nat­taa miet­tiä kuin­ka estää tule­via tap­pa­mi­sia, mut­ta mitään häti­köi­ty­jä joh­to­pää­tök­siä ei nyt kan­na­ta tehdä. 

  Joke­las­sa ja tänään on kuol­lut yhteen­sä alle 20 hen­keä, joka lop­puen lopuk­si ei pal­jon ole. Toki yksi­kin uhri on lii­kaa, mut­ta vää­rä rat­kai­su on nyt kiel­tää kaik­ki aseet ja pai­naa asia vil­lai­sel­la sen jälkeen. 

  Veik­kai­sin, että eni­ten vai­ku­te­taan ilmi­öön sää­tä­mäl­lä tiu­kem­mat lait medial­le, joka mäs­säi­lee väki­val­lal­la. Toki nii­tä kei­tä asia kiin­nos­taa kai­vaa netis­tä kaik­ki tie­don­mu­rut, joi­ta asi­aan liit­tyy, mut­ta sil­ti veik­kaan, että seu­raa­ja­lu­vun las­kun vuok­si teko ei ole enää niin cool nii­den mie­lis­sä, jot­ka suun­nit­te­le­vat mie­les­sään kysei­siä väkivaltatekoja.

 22. täs­sä Euroo­pan väki­val­tai­sim­mas­sa maassa”

  Pötyä. Ruot­si­kin on väki­val­tai­sem­pi mitat­tu­na väki­val­ta­ri­kok­sil­la per capi­ta Itä-Euroo­pan mais­ta puhumattakaan.

 23. Tart­tis sel­vit­tää mon­ta­ko kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jaa, ‑lää­kä­riä, ja kuraat­to­ria per oppi­las oli ennen lamaa, heti laman jäl­keen ja nyt liha­vien vuo­sien jäl­keen. Yri­tin mut­ta tie­to­jen löy­tä­mi­nen ei ole ihan helppoa.
  Ehkä ei tart­tis mureh­tia niin näi­tä asei­ta jos lap­sia ei jätet­täi­si heitteille.

 24. Ennen kuin poh­di­taan, miten mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen puu­te on vai­kut­ta­nut tähän tapauk­seen, kan­nat­taa antaa ajan kulua ja urk­kia tie­toon­sa, onko vai­kut­ta­nut. Pää­mi­nis­te­ri sanoi, ettei täs­sä asias­sa ole sii­tä kyse, mut­ta en tie­dä, mitä hän sil­lä tarkoitti.

 25. Ampu­ma-aseen koti­säi­ly­tys on kyl­lä mää­ri­tel­ty ase­lain­sää­dän­nös­sä ja yöpöy­dän laa­tik­ko ei täy­tä mitään säi­ly­tys kri­tee­rei­tä. Jos hal­lus­sa­pi­don omaa­va hen­ki­lö jää tämän tyyp­pi­ses­tä rik­kees­tä kiin­ni niin takuu­var­mas­ti tulee varoi­tus tai luvan peruuttaminen.

  Ehkä tulee­kin, mut­ta tar­kas­te­taan­ko näi­tä kos­kaan? Olen näh­nyt muu­ta­man pis­too­lin pöy­tä­laa­ti­kos­sa, mut­ten yhtään ase­kaa­pis­sa. Paril­la met­säs­tä­jä­ka­ve­ril­la on ase­kaap­pi, kun taas tun­te­ma­ni ase­har­ras­ta­ja säi­lyt­ti toi­min­ta­kun­tois­ta ryn­näk­kö­ki­vää­riä kou­kus­sa olo­huo­neen sei­näl­lä, ja naa­pu­rus­tos­sa asu­nut kan­sain­vä­li­sen tason ampu­maur­hei­li­ja tuli aina huma­la­päis­sään osoit­te­le­maan mei­tä kaka­roi­ta hau­li­kol­la, kun lei­kim­me liiän äänekkäästi.

  Halusin edel­li­sel­lä vain sanoa, että kan­nat­taa jät­tää muka-louk­kaan­tu­mi­set ja hurs­kas­te­lut ase­har­ras­ta­jien taval­lis­ta kor­keam­mas­ta moraa­lis­ta sik­seen. Saman­lai­sia törp­pö­jä kuin me kaik­ki muutkin.

  …Miten­käs se Myyr­man­nin pommimies?…
  …seu­raa­va ammus­ke­lu teh­dään sit­ten lait­to­mal­la aseella…

  Kuin­ka­han vai­ke­aa anti­so­si­aa­li­sen tei­nin on ilman van­ho­ja rois­to­kon­tak­te­ja hank­kia lai­ton ase tai räjäh­tei­tä? Veik­kaan, että hyvin vai­ke­aa, ja räjäh­tei­den val­mis­ta­mi­sen osal­ta aivan lii­an vaivalloista.

 26. Mön­kä­re sanoo: 

  Vie­lä tyh­mem­pi kuvit­te­li­si että kou­lu­kiusaa­mi­seen kan­nat­tai­si puuttua.”

  Vie­lä täs­tä­kin tyh­mem­pi kuvit­te­li­si, että asei­den saa­ta­vuu­teen pitäi­si puuttua. 

  Mis­tä muu­ten olet kehi­tel­lyt tämän kou­lu­kiusaa­mi­sen tämän­päi­väi­seen tapauk­seen? En minä ole mitään kuullut..

  Kera­van san­ka­ri sai lis­tit­tyä puu­kol­la yhden pik­ku­ty­tön.. Vau!..mitähän hän oli­si teh­nyt ryn­näk­kö­ki­vää­ril­lä, jos sel­lai­nen kotoa oli­si löy­ty­nyt. Jät­kä oli vähän sen näköi­nen, että ehkä pai­kail­li­sel­la polii­sia­se­mal­la oli­si havah­dut­tu, jos oli­si aseen­han­kin­ta­lu­paa ollut hake­mas­sa. Sen sijaan tämä Kau­ha­joen taka­tuk­ka-komis­tus sai uhkai­lu­vi­deoi­den­kin jäl­keen pitää aseensa. 

  BTW Täy­sin muu­ten mata­laot­sais­ta vetää kun­nal­lis­vaa­lit tähän jut­tuun. Ei kukaan rat­sas­ta täl­la­sil­la jutuil­la ja ei aina­kaan Osmo. Sää­lit­tää tuol­lai­nen ihmis­kä­si­tys ja maailmankuva.

 27. Tus­kin­pa jon­kun jouk­ko­mur­han teko­vä­li­ne (ampu­ma-aseet, auto, mie­kat, keit­tie­veit­set, kir­veet, kemi­kaa­lis­ten aineo­sien yms.) kiel­tä­mi­nen paran­taa hen­ki­löä jon­ka mie­len­ter­vey­del­li­set ongel­mat rat­kea­vat laa­jen­ne­tun itse­mur­han avulla.

  Mitä tulee Eli­nan kysy­myk­siin tie­tä­mät­tö­myy­den paran­taa mm. google, tyh­myyt­tä vali­tet­ta­vas­ti sekään ei paranna.

  Kera­van “san­ka­ri” haki yhtä uhria jot­ta pää­si­si hoi­toon. Eikö se ker­ro jotain mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den saatavuudesta?

 28. Eli­na Says:
  Vie­lä täs­tä­kin tyh­mem­pi kuvit­te­li­si, että asei­den saa­ta­vuu­teen pitäi­si puuttua.”

  Juu ehdot­to­mas­ti, sehän toi­mii englannissa

  Wea­pons sell for just £50 as sus­pects and vic­tims grow ever younger
  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article2317307.ece
  Des­pi­te a ban on hand­guns int­ro­duced in 1997 after 16 children and their teac­her were shot dead in the Dunbla­ne mas­sac­re the pre­vious year, their use in cri­mes has almost doubled to reach 4,671 in 2005-06. Official figu­res show that alt­hough Bri­tain has some of the toug­hest anti-gun laws in the world, firearm use in cri­me has risen steadily.

 29. Iltaa. Seu­raan tätä myr­he­näy­tel­mää Nor­jas­ta ja olen poh­jois­mai­ses­sa seu­ras­sa, mikä tuo tra­ge­di­aan ehkä jopa häpeän sävyjä.

  Ase­lait uusik­si. Sitä näkö­jään hal­lis­tus­kin aikoo ryh­tyä muut­ta­maan. Mut­ta kou­lu­kiusaus ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen ongel­mat jo herät­ti­vät kysy­myk­siä sekä Osmos­sa että Eli­nas­sa, mikä on toki luon­nol­lis­ta­kin kun kyse on kriit­ti­sis­tä ajattelijoista.

  Luu­li­sin molem­pien tee­mo­jen nous­seen sii­tä ole­tuk­ses­ta, että ei kah­ta kol­man­net­ta, eli kun näi­tä näkö­kul­mia nousi kah­den edel­li­sen tapauk­sen yhtey­des­sä, niin mik­sei tässäkin.

  Täs­sä on nyt agen­da: arjes­ta pitää saa­da hel­pom­pi nuo­rel­le (muil­le­kin, mut­ta tämä näyt­tää ole­van eri­tyi­ses­ti nuor­ten ongel­ma). Heil­tä vaa­di­taan lii­kaa itse­näi­syyt­tä, hei­tä kil­pai­lu­te­taan lii­kaa ja ole­te­taan hei­dän sel­viä­vän itsek­seen vaik­ka mis­sä. Nuo­ret tar­vit­se­vat lähim­mäis­ten­sä tukea ja koh­tuul­li­sia vaatimuksia. 

  Van­ha sanon­ta ker­too, että kaik­ki, mikä ei tapa, vah­vis­taa. Mitä jos ruvet­tai­siin miet­ti­mään, onko täs­sä koko totuus?

  Tou­ko Mettinen

 30. Ja nyt kun luin kom­ment­ti­ni, sain vai­ku­tel­man, että haluan nuo­ri­sol­lem­me hel­pom­pia olo­ja. Sitä en kui­ten­kaan tar­koit­ta­nut, vaan sitä, että oppi­lail­ta pitää vaa­tia enem­män, mut­ta jon­kun pitää jak­saa kat­soa perään näi­tä vaa­ti­muk­sia. Esi­merkk­si ammat­ti­kou­luis­sa on val­lal­la “etä­ope­tus­per­jan­tai”. Laman tuo­ma sääs­tö­kei­no, joka on oikeam­min lie­vää heit­teil­le­jät­töä kuin opetusta.

  Tääl­lä Nor­jas­sa noin spon­taa­nis­ti arvioi­den oppi­laat ovat enem­män kave­rei­ta kes­ke­nään ja rajat rotu­jen välil­lä ovat matalammat.

  Tou­ko

 31. Vää­rin! Tämä­kin kou­lusur­ma oli­si mitä luul­ta­vim­min jää­nyt teke­mät­tä, jos Suo­mes­sa oli­si luval­lis­ta pitää pitää aset­ta itse­puo­lus­tus­tar­koi­tuk­ses­sa. Kuu­los­taa has­sul­ta, mut­ta totuus on se, että mitä enem­män asei­ta nor­maa­leil­la ihmi­sil­lä on sitä tur­val­li­sem­paa Suo­mes­sa on.

  Jos aseet kiel­le­tään koko­naan, niin ainoa ryh­mä joka jää ilman asei­ta on taval­li­set lain­kuu­liai­set kan­sa­lai­set. Hör­höt ja rikol­li­set var­mas­ti onnis­tu­vat ilman lupia­kin asei­ta hankkimaan.

 32. Har­vi­nai­sen ala-arvoi­nen jut­tu Soi­nin­vaa­ral­ta. Joku voi­si jopa väit­tää että kun­ta­vaa­lit lähestyvät.

  En usko, että kiel­to­lin­jal­la, jos­ta täs­sä maas­sa kyl­lä pide­tään, pääs­tään yhtään mihin­kään. Jos ihmi­nen päät­tää ampu­jan tyy­liin tap­paa ihmi­siä, ei sil­le voi mitään. Kei­no­ja ja tapo­ja on lii­kaa ja kaik­kia nii­tä ei voi­da kiel­tää. Mie­les­tä­ni voim­me täl­lä het­kel­lä olla tyy­ty­väi­siä, ettei ampu­ja kek­si­nyt räjäyt­tää kou­lua. Ja jos niin halu­aa niin autol­la­kin saa aikaan aika pahaa tuhoa, kun ajaa rysäyt­tää vaik­ka ihmisjoukkoon.

  Asei­den säi­ly­tys ampu­ma­ra­dal­la­kaan ei tai­da toi­mia. Aina­kaan se ei estä­nyt Sil­lan­pää­tä aikanaan.

  Yleen­sä­kin yhden teko­ta­van estä­mi­nen on höl­mö­läis­ten hommaa.

  Ainoa jär­ke­vä tapa ehkäis­tä täl­lai­sia tra­ge­dioi­ta on mie­len­ter­veys­työ­hön panos­ta­mi­nen. Mut­ta ai niin, sehän ei ole popu­lis­tis­ta eikä vetoa lynk­kaus­ta halua­van kan­san oikeus­ta­juun ja sii­tä on ihan lii­an help­po kar­sia kulu­ja kun bud­jet­te­ja tehdään.

  Ja ai niin, Osmo, ei suo­mes­sa auto­maat­tia­seel­le lupaa saa. Kysees­sä oli puo­li-auto­maat­ti. Ero on merkittävä.

 33. …miten mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen puu­te on vai­kut­ta­nut tähän tapaukseen…”

  Hal­vin ja yksin­ker­tai­sin mt-pal­ve­lu on kou­lu­ter­vey­den­huol­to. Ei toki riiit­tä­vä moni­mut­kai­sis­sa tapauk­sis­sa mut­ta lois­ta­va var­hai­sen puut­tu­mi­sen ja ennal­taeh­käi­syn työ­ka­lu, jota oli­si syy­tä arvostaa.

 34. Eli­na siis todel­la­kin halu­aa ennem­min puut­tua teko­vä­li­nee­seen kuin itse teki­jään. Kaik­ki ovat olleet kou­lu­kiusat­tu­ja. Miten mah­taa Eli­nal­ta naa­ma men­nä, kun aseet on otet­tu pois ja seu­raa­va teh­dään­kin pom­mil­la. Sit­ten Eli­na kiel­tä­nee jo kou­lus­sa käymisen.

 35. Esi­tyk­se­ni, että ampu­maur­hei­luun käy­tet­tä­vät aseet kuu­lu­vat vain ampu­ma­ra­doil­le, on vas­tat­tu kuo­ros­sa, että asia on täy­sin toteut­ta­mis­kel­vo­ton. Aamun uuti­set kui­ten­kin tie­si­vät ker­toa, että tämä on käy­tän­tö­nä useis­sa Euroo­pan mais­sa. Miten se niis­sä on toteuttamiskelpoinen.

  Kom­men­toi­jat tie­si­vät myös ker­toa, että mitä vähem­män on asei­ta, sitä enem­män teh­dään aseil­la mur­hia ja että ehdo­tuk­se­ni joh­tai­si lisään­ty­vään väki­val­taan. Nois­sa kotia­seet kiel­tä­neis­sä mais­sa siis var­maan­kin väki­val­ta rehot­taa aivan päivittäin.

 36. Kol­me huo­mau­tus­ta, jot­ta kes­kus­te­lu sujui­si tosi­asioi­den pohjalta:

  1) Asei­den siir­to ampu­ma­ra­ta­säi­ly­tyk­seen oli­si huo­no rat­kai­su: aseet anas­tet­tai­siin var­tioi­mat­to­mil­ta radoil­ta pian ja ne oli­si­vat koh­ta ammat­ti­ri­kol­li­sil­la. Tie­ten­kin näin­kin mah­do­ton­ta rat­kai­sua kan­nat­taa esit­tää, jos halua­taan tode­ta, ettei se tosi­aan toi­mi ja halu­aa sen avul­la pää­tel­lä, että aseet tulee siis kieltää.

  2) Ase­la­ke­ja ei tar­vit­si­si tiu­ken­taa näi­den tapaus­ten takia. Minun puo­les­ta­ni on sama, teh­dään­kö niin. Kui­ten­kin jos polii­si oli­si nou­dat­ta­nut nyky­lain hen­keä ja kir­jain­ta­kin, ei näi­tä tapah­tu­mia aina­kaan näin asein oli­si sattunut. 

  Lupa­vi­ran­omai­sel­le on siis sat­tu­nut kol­me ereh­dys­tä näis­sä kah­des­sa ampu­ma­ta­pauk­ses­sa. Ja nii­tä ei näh­dä, ollaan jo polii­si­toi­mes­sa pait­si epä­on­ni­sia myös hiu­kan epä­re­hel­li­siä, ja var­sin­kin, jos pyrit­tään kät­ky­ty­mään uuden tiu­kan lain taak­se, vaik­ka van­ha­kin oli­si ollut kel­po, jos sitä oli­si nou­da­tet­tu sen kir­jai­mes­sa ja hengessä. 

  Sivii­leil­tä” on samal­la taval­la epä­re­hel­lis­tä (jos­kin ymmär­re­tää­vää ja joi­den­kin kan­nal­ta tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta) vaa­tia uut­ta tiuk­kaa lakia. Asial­lis­ta ja jopa asial­li­sem­paa oli­si vaa­tia polii­sia nou­dat­ta­maan nykyistä. 

  Ote­taan ver­taus: polii­si myön­tää ajo­kor­tin sel­lai­sel­le, jol­le se ei nykyi­sen ase­tuk­sen mukaan kuu­lui­si. Tämä ajo­kor­tin ja sil­lä auton lai­nak­si saa­nut ajaa 200 km/h nopeu­del­la suo­ja­tiel­lä las­ten pääl­le. Vaa­di­taan­ko yleis­no­peus­ra­joi­tuk­sen las­ke­mis­ta kai­kil­la teil­lä 40 kilo­met­riin tun­nis­sa tmv.?

  Joke­lan tapauk­ses­sa tie­tääk­se­ni ampu­ja kuu­lui seu­raan vain muo­dol­li­ses­ti eikä ollut osoit­ta­nut har­ras­tu­nei­suut­ta, jota on usein vaa­dit­tu. (Tämä leh­ti­tie­to­jen valos­sa.) Täl­lai­sel­le vie­lä­pä nuo­rel­le hen­ki­löl­le ei lupaa oli­si tul­lut antaa eikä useil­la paik­ka­kun­nil­la oli­si annetukaan.

  Kau­ha­joen tapauk­ses­sa polii­siin har­kin­ta­ky­ky oli pet­tä­nyt kah­des­ti: lupa anne­taan ilman, että kuu­luu seu­ran tai muu­ten osoit­taa har­ras­tu­nei­suut­ta. (Ei esim. met­säs­tys­taus­ta.) Lisäk­si ase jätet­tiin ampu­jal­le videon jälkeenkin.

  Ei sil­ti tuo­mi­ta polii­sia­kaan ja yksit­täi­siä polii­si­mie­hiä noin vain. Emme kui­ten­kaan tääl­tä tun­ne kaik­kia sei­ko­ja. Ja seu­raa­va eten­kin pitää huo­ma­ta poli­siin­kin toi­mia arvostellessa:

  3) Pitäi­si­kö miet­tiä, mikä on vial­la, kun kai­kin puo­lin kun­non pojat sai­ras­tu­vat (Gerdt kol­man­te­na) ja teke­vät tuol­lais­ta. Mikä saa lähes lap­set tap­pa­maan toi­sia noin. Kyl­lä mei­dän­kin pitää kat­soa pei­liin ja miet­tiä, olem­me­ko jo luo­neet niin ikä­vän yhteis­kun­nan, että syn­tyy tuol­lai­sia teko­ja. Olem­me­ko? Mie­les­tä­ni olem­me. Jos sitä ei saa­ta sanoa edes itsel­leen vaan syyt­te­lee noi­ta poi­kia, asei­ta tai polii­sia, on jok­sen­kin vas­tuu­ton tai ei ole mie­ti­nyt asioi­ta lop­puun­sa saakka.

 37. ”Osmo: ”Minä­pä en ole vas­tus­ta­nut pis­too­liam­pu­ma­ra­to­ja, vaan kivää­ri- ja hau­lik­koam­pu­ma­ra­to­ja asu­tuk­sen kes­kel­lä. Pis­too­liam­mun­taa voi har­joit­ta sisä­ti­lois­sa­kin, eikä niis­tä aiheu­du niin suur­ta ääni­saas­tet­ta kuin isom­mis­ta aseis­ta. Minus­ta tämä pitäi­si rat­kais­ta Hol­lan­nin tapaan.”

  Et kyl­lä tätä ole tuo­nut aiem­min esiin. Ehkä siis nyt ymmär­rät myös ampu­maur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa jotain hyvää­kin ? Ken­ties rupeat kan­nat­ta­maan­kin tätä hanketta!?

  ”Osmo: ”Mut­ta kek­si itse parem­pi rat­kai­su. Minus­ta on sel­vää, että on suu­ri rik­si sii­tä, että joku muu yrit­tää samaa.”

  Suo­mes­sa on yhdis­ty­mis­va­paus, ja sen takia on myös mah­dol­lis­ta saa­da ase­lu­pa ilman ammun­ta­seu­ran jäse­nyyt­tä. Asias­sa on tie­ten­kin puo­len­sa, mut­ta täs­sä oli­si kui­ten­kin yksi­kor­jauk­sen paik­ka. Vähän häm­mäs­te­len miten polii­si on tul­lut sii­hen tulok­seen että mie­hen har­ras­tu­nei­suu­del­le on ollut riit­tä­väs­ti näyt­töä, jos hän ei ole leh­dis­tö tie­to­jen mukaan kuu­lu­nut edes ammun­ta­seu­raan. Aina­kin itse koen että ammun­ta on ns. yksi­lö­la­ji, mut­ta radal­la käyn­ti on kui­ten­kin sosi­aa­li­nen tapah­tu­ma. Sen takia en näki­si ollen­kaan huo­no­na että pis­too­li­la­jeis­sa ammun­ta­seu­ran jäse­nyys oli­si myön­tä­mi­sen edel­ly­tys. Ei ammun­nan­har­ras­ta­jat halua mitään seko­päi­tä seu­raan­sa. Kyl­lä kont­rol­lia on. Hesa­ris­sa vii­me­tal­ve­na ollees­sa jutus­sa toi­mit­ta­ja Mik­ko-Pek­ka Heik­ki­nen yrit­ti saa­da .22 pis­too­lil­le ase­lu­paa ja lopul­ta sai­kin. Suu­rin jut­tu teh­tiin sii­tä että miten hän sai ase­lu­van ilman polii­sin haas­tat­te­lua ym. – sen sijaan hyvin pie­nel­lä oli mai­nin­ta että useis­ta ammun­ta seu­rois­ta hänen jäse­na­no­muk­sen­sa HYLÄTTIIN. Eli ampu­jien kont­rol­li näki hänes­sä jotain mitä polii­si ilmei­ses­ti ei. No mitäs nyt — taas ker­ran lei­ma­taan syyt­tä surut­ta urhei­luam­mun­nan vas­tuul­li­set har­ras­ta­jat – vaik­ka suu­rin syyl­li­nen on ollut Sei­nä­joen polii­si teke­mäl­lä usei­ta peräk­käi­siä vir­hei­tä. Maa­nan­tai­nen ampu­jan kiin­niot­to, haas­tat­te­lu ja vapau­teen pääs­tä­mi­nen on ollut käsit­tä­mä­tön­tä toimintaa.

 38. Tee­mu S, 

  Toki puut­tui­sin teki­jään, mikä­li se oli­si mah­dol­lis­ta. Saa­ri vain ei oman­nut min­kään­lais­ta sai­rau­den­tun­toa, joka hoi­don kan­nal­ta on vält­tä­mät­tö­myys. Asei­siin voi­daan lain­sää­dän­nöl­lä puut­tua. Ker­toi­sit­ko sinä sit­ten jon­kin hyvän kei­non, mil­lä Kau­ha­joen tapah­tu­mat oli­si voi­tu estää?

  Saa­ri oli täl­lä het­kel­lä käy­tet­tä­vien tie­to­jen mukaan nor­maa­lin oloi­nen ja vaik­kei oli­si ollut­kaan, niin pak­ko­hoi­to ei Suo­mes­sa onnis­tu ennen kuin on tuo­mio päällä.

 39. Kom­men­toi­jat tie­si­vät myös ker­toa, että mitä vähem­män on asei­ta, sitä enem­män teh­dään aseil­la mur­hia ja että ehdo­tuk­se­ni joh­tai­si lisään­ty­vään väki­val­taan. Nois­sa kotia­seet kiel­tä­neis­sä mais­sa siis var­maan­kin väki­val­ta rehot­taa aivan päivittäin.”

  Seu­raa­vas­sa pie­ni uuti­nen joka toi­vot­ta­vas­ti avaa sil­mä­si. Veik­kai­sin myös, että Bri­tan­nias­sa väki­val­ta rehot­taa aivan päivittäin…

  http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/leading_article/article1701274.ece

  It is deeply unfor­tu­na­te that in the deca­de since the Dunbla­ne mas­sac­re and the hand­gun ban that fol­lowed it, gun cri­me in the UK has risen. It is even more unfor­tu­na­te that some in the US have sought to use this fact since last week’s kil­lings in Vir­gi­nia to bols­ter their case against tigh­ter US gun cont­rols. Wor­se than that, it is an abuse of the memo­ry of the Dunbla­ne vic­tims, and high­ly misleading.

  Gun vio­lence has gone up in Bri­tain, accor­ding to one pro­mi­nent US poli­tician, “because cri­mi­nals end up buying ille­gal guns but the law-abi­ding, honest citizen is in effect disar­med.” Or, as the Natio­nal Rifle Associa­tion has put it, strict gun laws “take away the tools of self-defence from honest people”. The impres­sion given, of ordi­na­ry Bri­tons in the pre-Dunbla­ne era defen­ding their homes with let­hal firearms, bears scant rela­tion to rea­li­ty. When an East Anglian far­mer shot and kil­led an int­ru­der in 1999, the case was so unusual that law lords were forced to reexa­mi­ne the law on self-defence. The defen­dant won wide public bac­king, but a jury con­vic­ted him of murder.

  UK gun vio­lence has risen, but from a base so low that com­pa­ri­sons with the US back­fi­re on cri­tics of gun cont­rol. In 2004, the per capi­ta gun-rela­ted mur­der rate was 25 times hig­her in the US than the UK: 10,654 people were shot dead in the US that year — three times the death toll from 30 years of Nort­hern Ireland’s Troubles. Wha­te­ver the rea­sons for Britain’s cur­rent gun cri­me problem, loo­ser cont­rols are not the reme­dy. As US lea­ders wrest­le with the implica­tions of the Vir­gi­nia Tech mas­sac­re, they should think twice befo­re invo­king Dunbla­ne and its legacy.

 40. Tämä kou­lu­kiusaa­mi­sen kil­ju­mi­nen on minus­ta aina vastenmielistä. 

  Täs­tä­kin on jo tie­tys­ti revit­ty, että Saar­ta on “kiusat­tu vähän”. Mitä­hän tämä vähän kiusaa­mi­nen tar­koit­taa? Lähes jokai­nen oppi­las nyt kokee jon­ki­nas­teis­ta nal­jai­lua ja vit­sai­lua. Onne­ton on se, joka ei osaa asi­aa käsi­tel­lä ja aset­taa raameihin. 

  Ensin on tun­ne-elä­män kyvyt­tö­myys ja omi­tui­suus ja sit­ten vas­ta kiusaa­mi­nen. Minä en tie­dä yhtään rei­pas­ta, rei­lua ja sosi­aa­lis­ta las­ta tai nuor­ta, jota kiusat­tai­siin ja minä sen­tään kou­lu­maa­il­maa olen pit­kään kat­sel­lut. Auvis­ta lähin­nä syr­jit­tiin, se on ihan eri asia. En minä­kään kut­su kotii­ni ihmi­siä, jois­ta en pidä ja vält­te­len työ­pai­kal­la hei­dän seuraansa.. 

  Yhteis­tä­hän näil­le nel­jäl­le tapauk­sel­le Gerd­tis­tä Saa­reen on suu­ri vieh­ty­mys väki­val­ta­pe­lei­hin ja ilmei­set kon­tak­ti­vai­keu­det tyt­töi­hin. Yhdel­lä­kään ei ollut tyt­töys­tä­vää, vaik­ka ikää on ollut sen ver­ran, että oli­si jo aika olla. Väki­val­taa ihan­noi­va, sek­su­aa­li­ses­ti lukos­sa ole­va nuo­ri mies­puo­li­nen hen­ki­lö on vaa­ral­li­nen, jos­kus hengenvaarallinen. 

  Van­hem­mat ovat kau­huis­saan, kun nuo­ri menee mui­den nuor­ten menois­sa ja bilet­tää jos­kus olut­ta juo­den. Kau­huis­saan pitäi­si olla sii­nä tilan­tees­sa, kun nuo­ri “viih­tyy” koto­na ja mitään säpi­nää ei ole edes vii­kon­lop­puil­toi­na. Jos koto­na olo on netis­sä roik­ku­mis­ta ja väki­val­ta­pe­le­jä, niin kyl­lä sii­nä pitäi­si häly­tys­kel­lo­jen kumis­ta ja kovaa. 

  On myös van­hem­pia, jot­ka jopa pyr­ki­vät estä­mään nuor­ten nor­maa­lin sosi­aa­li­sen elä­män jär­jet­tö­mil­lä kotiin­tu­loa­joil­la ja muul­la hol­hoa­mi­sel­la. Van­hem­mil­la on suu­ri vas­tuu koto­na asu­vas­ta nuo­res­ta. Saa­ri­han asui kyl­lä jo omil­laan, mut­ta oli suun­ni­tel­lut teko­aan vuo­des­ta 2002 eli 16-vuo­ti­aas­ta lähtien.

 41. Olin itse­kin heti vaa­ti­mas­sa pis­too­lien saan­nin huo­mat­ta­vaa tiu­ken­ta­mis­ta, mut­ta ei se lopul­ta ehkäi­se mitään. Lait­to­mia asei­ta löy­tää ennem­min tai myö­hem­min jos nii­tä läh­tee etsi­mään. Sahat­tu pump­pu­hau­lik­ko menee aivan yhtä hyvin takin alle. Ja Myyr­man­nin tapah­tu­mat näyt­tä­vät myös unohtuneen.

  Nuor­ten ongel­miin pitäi­si puut­tua aktii­vi­sem­min, ja tar­jo­ta apua. On soke­aa vain lisä­tä kiel­to­ja jos samal­la yllä­pi­de­tään kuu­kausien jono­ja mielenterveyspalveluihin.

 42. Eikös Jori Mon­to­sen ehdo­tus men­to­ris­ta, joka säi­lyt­tää uuden aseen omis­ta­jan aset­ta oo huo­mat­ta­va paran­nus sekä nyky­ti­lan­tee­seen sekä Osmon ehdot­ta­maan säi­ly­tyk­seen ampu­ma­ra­doil­la. Men­to­ril­la on omas­sa int­res­sis­sään val­voa, että aset­ta ei käy­te­tä miten sattuu.

  Näin ampu­ma­har­ras­ta­jien oikeut­ta omaan har­ras­tuk­seen­sa lou­ka­taan mah­dol­li­sim­man vähän ja kont­rol­li säi­lyy sil­lä yhtei­söl­lä, joka kont­rol­li­toi­mis­ta eni­ten kärsii.

 43. Miten se niis­sä on toteuttamiskelpoinen.”

  Suo­mes­sa radat on erääs­tä syys­tä, jon­ka hyvin tun­net, kau­ka­na asu­tuk­ses­ta. Eli alt­tii­ta murroille.

  Meil­lä on myös met­säs­tyk­ses­tä joh­tuen pal­jon asei­ta. Sal­li­sit nii­den usein tehok­kaam­pien säi­lyt­tä­mi­sen koto­na ja har­ras­tea­seet säi­ly­tet­tä­väk­si radal­la. Hyvin epä­joh­don­mu­kais­ta mielestäni.

  Paras­ta on vain olla myön­tä­mät­tä lupia ilman vaka­vaa ja osoi­tet­tua har­ras­tus­ta. Sitä voi osoit­taa ensin esi­mer­kik­si ilma-aseel­la ampu­ma­seu­ras­sa tai suo­ri­ta­mal­la met­säs­tä­jän­tut­kin­non, met­säs­tä­mäl­lä pit­käl­lä aseel­la useat vuo­det ja jos esi­mer­kik­si supi­jah­ti vaa­tii, sit­ten voi­si anoa lyhyen aseen luvat.

  En oikein hyväk­sy sitä ide­aa, että syyl­lis­tä kai­vel­laan asei­den säi­ly­tyk­ses­tä, polii­sin lupa­käy­tän­nös­tä tai muus­ta sivusei­kas­ta, kun pitäi­si ihme­tel­lä, mik­si pen­nut eivät sur­man­neet toi­si­aan sil­loin, kun joka toi­sen ukon pöy­tä­laa­ti­kos­sa oli Para­bel­lum, ladon lat­tian alla sota­saa­lis-KP ja nau­las­sa Pys­ty­kor­va ja Husqvar­na ihan kaik­kien saatavilla. 

  Tai mik­si kaka­rat eivät teh­neet tätä jo 90-luvun alus­sa, jol­loin ase­kau­pan vil­lei­nä vuo­si­na liki kenel­le tahan­sa annet­tiin lupa mikä tahan­sa. Saa­toi ostaa jopa pika­ki­vää­rin, ryn­näk­kö­ki­vää­rin (ker­ta­tu­li­ver­sion aina­kin) pis­too­leis­ta puhumattakaan. 

  Sinän­sä on oman met­säs­tys­har­ras­tuk­se­ni kan­nal­ta sama, vaik­ka aseet pitäi­si säi­lyt­tää pank­ki­hol­vis­sa. Mut­ta jos puhuu asei­den säi­ly­tyk­ses­tä syy­nä ja rat­kai­su­na näi­hin tapa­hu­miin, puhuu ihan sivusei­kas­ta. Nyt pitää puhua sii­tä, mitä ihmet­tä me aikui­set olem­me kol­lek­tii­vi­na teh­neet noil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le kun tuom­mois­ta sattuu. 

  Vie­lä ker­ran: syy on meis­sä — ihan var­mas­ti. Älkää kiemmurrelko.

 44. http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/1440764.stm

  A new stu­dy sug­gests the use of hand­guns in cri­me rose by 40% in the two years after the wea­pons were banned. 

  http://www.saf.org/LawReviews/McDowellLoftinAndWiersema1.htm

  All exis­ting com­pa­ri­sons of Flo­ri­da homici­de rates befo­re and after the pas­sa­ge of the Flo­ri­da shall issue law found that Flo­ri­da homici­des dec­rea­sed after the shall issue law. The Natio­nal Rifle Associa­tion, for example, notes that Flo­ri­da’s homici­de rate fell by 21% when com­pa­ring 1987 with 1992. 

  Kyl­lä­hän siis tut­ki­muk­set tuke­vat juu­ri päin­vas­tais­ta, mitä mitä tätiyh­teis­kun­ta hys­tee­ri­ses­ti koit­taa tuputtaa.

  Entä jos edes joku oli­si ampu­nut takaisin?

  Läh­ti­sit­kö sinä suun­nit­te­le­maan var­man ja glo­ri­öö­sin kil­ling spreen ase­mas­ta epä­var­maa, joka voi­si saa­da nolon lopun ja läs­säh­tää heti aluunsa?

 45. Asee­nos­to ja ‑kan­to­lu­vis­ta; pitäi­si vähin­tään­kin vaa­tia parin vuo­den aktii­vis­ta kil­pai­lu­toi­min­taa ilma­pis­too­lil­la tms ennen kuin mah­dol­li­ses­ti sai­si luvan oike­aan käsia­see­seen. Tämän luu­li­si kel­paa­van aktii­vi­sil­le ampumaurheilijoillekin.

  Polii­sin toi­min­nas­ta; eihän nykyi­sin rat­ti­juo­poil­ta ote­ta autoa pois, enin­tään kort­ti, jos sitä edes on. Nyt ne uhkai­lu­vi­deot oli lisät­ty net­tiin juu­ri ennen kou­lu­mat­kaa. Siis, tähän on teh­tä­vä sel­vä lain­sää­dän­tö miten polii­sin ole­te­taan toi­mi­van eri­lais­ten ase/ampumavideoiden suhteen.

 46. Noh, asei­den har­ras­ta­jat. Huo­mat­kaa, että Osmo tekee sel­vän eron vaka­vien, pit­kä­ai­kais­ten har­ras­ta­jien, ja näi­den äkil­li­ses­ti ampu­ma­har­ras­tuk­seen herän­nei­den nuo­ru­kais­ten välillä.
  Toki voi­daan kes­kus­tel­la sii­tä, miten kus­tan­nus­te­ho­kas­ta on luo­da val­vot­tu­jen ja lukit­tu­jen tilo­jen ver­kos­to tätä yhtä uhkaa tor­ju­maan. Jos seu­raa­va teki­jä vaih­taa käsi­kir­joi­tus­ta, ei täs­tä toi­men­pi­tees­tä ole suur­ta­kaan iloa.
  Jos minä pys­tyn kek­si­mään eri­lai­sia mas­sa­mur­has­ke­naa­rioi­ta, jois­sa ei tar­vi­ta käsia­set­ta, eikö­hän se onnis­tu seu­raa­val­ta wan­na­be-Auvi­sel­ta­kin. Valitettavasti.
  Aseet pitäi­si kyl­lä ottaa huo­mat­ta­vas­ti her­kem­min pois hen­ki­löil­tä, joil­la sel­keäs­ti vii­raa (kuten täs­sä tapauk­ses­sa mel­kein teh­tiin). Yli­pään­sä ihmis­vi­haa uhoa­van ja mas­sa­mur­hia ihai­le­van hen­ki­lön koh­dal­la pitäi­si ryh­tyä joi­hin­kin (pakko)toimiin jo ennen, kuin tulee ruumiita.

 47. Kol­mo­sen Aamu-TV:ssä joku pas­to­ri sanoi, että olem­me kiel­täy­ty­neet kate­go­ri­ses­ti kes­kus­te­le­mas­ta sii­tä tosia­sias­ta, että Suo­mi ja suo­ma­lai­nen kult­tuu­ri on äärim­mäi­sen väki­val­tai­nen ympä­ris­tö. Väki­val­taa ihan­noi­daan ja se näh­dään osa­na joka­päi­väis­tä elämää.

  En tie­dä onko se tot­ta. Ei sii­tä ehkä niin vai­et­tu ole. Mut­ta kyl­lä se tun­tuu todelta.

 48. Jos nyt kui­ten­kin tode­taan, että asei­den säi­ly­tys pitäi­si kuu­lua viranomaisille.

  Mik­si kukaan ei huo­mioi sitä seik­kaa, että puo­lus­tus­voi­mien asei­ta on kateis­sa alle kym­me­nen ja että puo­lus­tus­voi­mien aseil­la on sur­mat­tu yksi ihmi­nen vii­mei­sen vii­den­tois­ta vuo­den aika­na? (Mika Mura­nen varas­ta­mal­laan rynnäkkökiväärillä)

  Kun aseet ovat viran­omais­val­von­nan taka­na ja ne palau­te­taan käy­tön jäl­keen ase­va­ras­toi­hin, jois­sa nii­tä tar­kas­ti kont­rol­loi­daan on käyt­tö huo­mat­ta­vas­ti parem­min hallinnassa. 

  Aseet tuli­si luo­vut­taa viran­omais­ten varas­toi­hin, jois­ta ne luo­vu­te­taan käyt­töön yhtä tiu­kan val­von­nan alla, kuin puolustusvoimissakin. 

  Mik­si emme palk­kai­si viran­omai­sia pitä­mään alu­eel­li­sia ase­va­ras­to­ja, jois­sa aseet oli­si­vat tur­vas­sa ja kontrollissa?
  Käsia­seis­ta urhei­li­jal­le riit­tää ilma­pis­too­li, jol­la ampu­ma­har­ras­tus saa kyl­lä täyt­ty­myk­sen­sä. Sitä on urhei­lua­see­na tur­ha vähek­syä. Myös ampu­maur­hei­luseu­ran vetä­jä voi kui­ta­ta aseet aamul­la varas­tos­ta, luki­ta ne radal­la ja palaut­taa päi­vän päät­teek­si. Miten ero­aa pv:n käytännöistä?

  Met­säs­tys­a­seet ovat mie­len­kiin­toi­nen kysy­mys, mut­ta niil­lä har­voin laa­jen­net­tu­ja itse­mur­hia teh­dään. Kor­kein­taan ammu­taan kän­nis­sä oma vai­mo tai veli. Ehkä nekin voi­si kui­ta­ta varas­tos­ta aamul­la met­säs­tyk­seen lähtiessä?
  Mikä estää?

  Kun mie­ti­tään luvat­to­mien asei­den käyt­töä, on muis­tet­ta­va, että nii­den saa­mi­seen tar­vi­taan rahaa ja kon­tak­te­ja, joi­ta nor­maa­lil­la “net­ti­riip­pu­vai­sel­la” ihmis­vi­haa­ja­nuo­rel­la har­voin on. 

  Huo­mioon otet­ta­va seik­ka on myös se, että pat­ruu­noi­den saa­mi­nen­kin on nyky­ään nau­ret­ta­van helppoa. 

  Ampu­ma­tai­don omaeh­toi­nen kehit­tä­mi­nen ei ole myös­kään ole maan­puo­lus­tuk­sen kan­nal­ta lain­kaan kriit­ti­nen seikka. 

  Kai­kes­ta huo­li­mat­ta rajoi­tuk­set asei­den vapaan hal­lus­sa­pi­don suh­teen ovat aina paran­nus nykytilanteeseen.

 49. Mitä­pä jos ampu­ma­ra­doil­le esi­tet­täi­siin vaa­ti­muk­sia var­tioin­nin suh­teen että siel­lä ole­vat aseet eivät oli­si varastettavissa?

 50. Minus­ta tois­tai­sek­si paras pals­tal­la teh­ty ehdo­tus on se, että ensim­mäi­sek­si hen­ki­lö­koh­tai­sek­si aseek­seen sai­si aina ilma­pis­too­lin. Ruu­tia­sei­siin voi­si siir­tyä, kun on osoit­ta­nut riit­tä­vää har­ras­tu­nei­suut­ta, mitä voi ehkä mita­ta ampu­ma­tu­lok­sel­la samaan tapaan kuin eliit­ti­golf­ken­tät aset­ta­vat rajak­si tie­tyn tasoitusluvun. 

  Tämä ei hait­tai­si ampu­maur­hei­lua miten­kään koh­tuut­to­mas­ti, mut­ta pois­tai­si sen oiko­tien, jos­sa Suo­mes­sa saa aseen käy­tän­nös­sä jokai­nen, joka täyt­tää kol­me ehtoa:
  a) on mak­sa­nut jäsen­mak­sun johon­kin ampumaseuraan,
  b) ei ole rikos­re­kis­te­riä ja
  c) saa­puu polii­sin haas­tat­te­luun sel­vin päin. 

 51. Nämä oma pys­sy on mie­hen mit­ta — akti­vis­tit esit­tä­vät huo­no­ja perusteita.Tilastollisen päät­te­lyn kri­tee­riä ei läpäi­se havain­to, että sen jäl­keen, kun Bri­tan­nias­sa ase­la­ke­ja tiu­ken­net­tiin, aseil­la teh­dyt mur­hat ovat lisään­ty­neet. Myös sateet ovat lisään­ty­neet ja moni muu asia. Bri­tan­nias­sa ovat yhteis­kun­nal­li­set vas­tak­kai­na­set­te­lut ja rotu­vas­tak­kai­suu­det lisääntyneet.

  Jot­ta tuol­la syy- seu­raus­suh­teel­la oli­si jokin perus­te, Bri­tan­nian oli­si pitä­nyt olla ennen ase­la­kien tiu­ken­ta­mis­ta val­tio, jos­sa niin moni kan­taa arki­ses­ti tas­kua­set­ta, että ryös­tä­jän oli­si syy­tä pelä­tä takai­sin ampu­mis­ta. Täl­lai­nen val­tio Bri­tan­nia ei ollut. Siel­lä eivät tuol­loin edes polii­sit kan­ta­neet aset­ta, nyt tosin kantavat.

  Tämä ros­von pitää pelä­tä, että uhril­la on ase ‑argu­ment­ti ei muu­ten­kaan päde urhei­lu­pis­too­lei­hin, jot­ka ovat sen ver­ran epä­käy­tän­nöl­li­sen kokoi­sia, ettei nii­tä pide­tä arki­sin povitaskussa.

 52. Vaik­ka var­mas­ti näit­ten tra­ge­dioit­ten tapah­tu­mis­ta edis­tää se, että pipi­pään on lii­an help­po saa­da käsiin­sä ase, niin sil­ti pelk­kä ase­la­kien tiu­ken­nus, vaik­ka var­mas­ti aina­kin joil­tain osin nyky­ti­lan­tees­sa perus­tel­tu, tun­tuu sil­ti lii­an hel­pol­ta ratkaisulta.

  Asei­ta on ollut täs­sä maas­sa maa­il­man sivu. Kui­ten­kin nämä ongel­mat ovat räjäh­tä­neet täs­sä mit­ta­kaa­vas­sa käsiin vas­ta nyt. Asei­den mää­rä ei ole vii­me aikoi­na niin oleel­li­ses­ti muu­tu­nut. Pitäi­si uskal­taa kysyä, että mikä on. 

  Vali­tet­ta­vas­ti olem­me jou­tu­neet vii­me vuo­si­na todis­ta­maan, että umpi­ku­jaan ajau­tu­nut ihmi­nen tap­paa halu­tes­saa myös talous­veit­sel­lä tai keittiökemikaaleilla.

 53. Glo­baa­lin ihmis­kun­nan kehi­tys­vauh­ti on niin kova, että tämän­päi­väs­ten 20-kymp­pis­ten nuor­ten van­hem­mat elä­vät vie­lä kivi­kau­del­la (se on 60 70 80 90 luku). Saa­tel­laan kysel­lä jopa sel­lai­sia­kin vie­lä, että miten ne nuo nuo­ret har­ras­taa esia­viol­lis­ta sek­siä jne.

  Miten sitä taus­taa vas­ten nämä iskä- ja äis­kä-rukat sit­te osai­si­vat ais­tia miten mei­dän Pet­te­riä sapet­taa glo­baa­lis­sa maa­il­mas­sa kaik­ki ihmi­set ja ahneus ja miten se nyt noin pur­kaa ongel­mi­aan net­tiin ja aseisiin.

  Itse­hän ne van­hem­mat kir­joit­ti päi­vä­kir­jaa, kävi kir­kos­sa ja joi vii­naa lii­te­ris­sä. Kun naa­pu­ri Esko oli osta­nut hie­nom­man saa­bin eikä Eskol­le­kaan riit­tä­nyt enää se van­ha Mini. Eskol­la on arvot hukassa…

  Herä­tys. Vii­meis­tään nyt.

  Kol­mo­sel­la muu­ten irc-gal­le­rian val­vo­ja ehdot­ti terapeutteja/nuorten mie­len­ter­veys­työn lisää­mis­tä net­tiin, jot­ka vaik­ka kan­nus­tai­si nuo­ria pori­se­maan itse­kin omil­le van­hem­mil­leen tai kenet nyt vaan sai­si­kin kave­rik­si. Kun eivät kaik­ki nuo­ret ole niin hyvä­tuu­ri­sia että oli­si fik­su fyy­si­nen kave­ri­pii­ri, jon­ka kans­sa tapel­la kes­ke­nään ja pur­kaa mietteitään.

 54. Asei­den osit­tai­nen tai täy­del­li­nen kiel­to on minul­le yhden­te­ke­vää. Täs­sä oli­si aihet­ta sivua­va uuti­nen joka on jul­kais­tu 17.9.2008

  Kou­lu­vä­ki­val­ta kar­kot­taa oppi­lai­ta Myl­ly­pu­ron ala-asteelta
  http://www.helsinginuutiset.fi/Uutiset/Paivan-Puheenaihe/Kouluvakivalta-karkottaa-oppilaita-Myllypuron-ala-asteelta

  Huo­mat­kaa ensim­mäi­nen kommentti
  “Mikä­hän sii­nä on, kun ei kou­lu muka pys­ty tilan­teel­le mitään teke­mään. Jos häi­riö­käyt­täy­ty­mi­nen ja kiusaa­mi­nen jat­kuu pit­kään, niin yhteis­kun­nan pitäi­si ehdot­to­mas­ti pys­tyä anta­maan apua onge­mai­sil­le lapsille.

  Pitää­kö mei­dän saa­da vie­lä toi­nen Joke­lan kal­tai­nen tapaus, ennen kuin uskotaan.”

  No nyt on saa­tu, puu­has­tel­laan­ko nyt­kin sit­ten kos­meet­tis­ten asioi­den paris­sa kuten joke­lan tapauk­sen jäl­keen? Mitä kon­kreet­tis­ta joke­lan jäl­keen teh­tiin? Tar­kas­tet­tiin krii­si­suun­ni­tel­mia ja väker­ret­tiin nii­tä las­ten­tar­hoi­hin. Eli kes­ki­tyt­tiin sii­hen mitä teh­dään kun tilan­ne on pääl­lä tai ohi.

 55. Tie­de­mies: Jos satut tör­mää­mään joi­hin­kin hyviin teks­tei­hin netis­sä, mis­sä kes­kus­tel­tas tuos­ta väki­val­tai­ses­ta ympä­ris­tös­tä, niin link­kaa ihmees­sä tän­ne. Kävin tois­sa­päi­vä­nä R&A:ssa kat­to­mas­sa Somers Town elo­ku­van, jon­ka alus­sa näy­tet­tiin lyhy­te­lo­ku­va, joka kuva­si nuor­ten väki­val­taa bri­teis­sä. Se oli joten­kin jär­kyt­tä­vä, kun sii­nä väki­val­ta tulee niin lähel­le ihmi­siä ja on sel­lais­ta, johon kenel­lä­kään ei ole mah­dol­li­suuk­sia puut­tua. Rupe­si kiin­nos­ta­maan, että mis­sä tämä suo­ma­lai­nen väki­val­ta on, kun sitä omal­le koh­dal­le ei ole siu­naan­tu­nut. (Tai noh… mitä nyt Hesa­ris­sa on välil­lä mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sia, jot­ka puol­lus­taa väki­val­taa urheilussa.)

 56. Ote­taan ver­taus: polii­si myön­tää ajo­kor­tin sel­lai­sel­le, jol­le se ei nykyi­sen ase­tuk­sen mukaan kuu­lui­si. Tämä ajo­kor­tin ja sil­lä auton lai­nak­si saa­nut ajaa 200 km/h nopeu­del­la suo­ja­tiel­lä las­ten pääl­le. Vaa­di­taan­ko yleis­no­peus­ra­joi­tuk­sen las­ke­mis­ta kai­kil­la teil­lä 40 kilo­met­riin tun­nis­sa tmv.?”

  Eihän tuol­lais­ta logiik­kaa kukaan ole edel­lyt­tä­nyt. Tuon esi­mer­kin mukaan mei­dän tuli­si nyt vaa­tia, että käy­tös­sä on vain pie­ni­ka­lii­be­ri­sia aseita.

  Jep jep

 57. Osmo: “Bri­tan­nias­sa ovat yhteis­kun­nal­li­set vas­tak­kai­na­set­te­lut ja rotu­vas­tak­kai­suu­det lisääntyneet.”

  Onko maa­han­muu­tol­la joku yhteys ampu­ma-aseil­la teh­tä­vään rikol­li­suu­teen Englannissa?

 58. Sydän­tä kou­rai­se­vaa lukea uuti­sia ja tätä blo­gia. Ainoa kes­kus­te­lu mitä noin jär­kyt­tä­väs­tä tapah­tu­mas­ta saa­daan irti on se, että pitäi­si­kö käsia­seet kieltää. 

  Eikö kel­lään tosi­aan kiin­nos­ta, että mikä suo­men nuo­ri­soa vai­vaa kun meil­lä on jo kol­men put­ki (Gerdt, Auvi­nen ja eilen tapaus) murhenäytelmiä.

  Muu­ten­kin jo pie­ni tark­kai­lu suo­men nyky­ti­lan­tees­ta pis­tää aina­kin minun häly­tys­kel­lot soi­maan. Mik­si ihmi­set ovat niin epäys­tä­väl­li­siä ja ilkei­tä toi­si­aan koh­taan jokai­ses­sa mah­dol­li­ses­sa tilan­tees­sa? Ja miten ihmees­sä suo­mi voi olla näin väki­val­tai­nen maa?

 59. Tie­de­mies, tuos­sa väki­val­tai­suu­des­sa on pai­kal­li­sia ja ala­ryh­mit­täi­siä ero­ja, koko Suo­men otta­mi­nen tar­kas­te­lu­koh­teek­si on joten­kin, no tyhmää.

  Mut­ta jos nyt puhu­taan kan­sal­li­sis­ta eri­tyis­piir­teis­tä, niin kan­sal­li­ses­sa jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa minua hie­man häi­rit­see täl­lais­ten tapaus­ten kol­lek­ti­vi­soi­mi­nen. Kun kysy­tään mikä mei­dän yhteys­kun­nas­sa, siis Han­gos­ta Pet­sa­moon ja vau­vas­ta vaa­riin, on koko­nai­suu­des­saan vika­na kun kau­hei­ta tapah­tuu, niin onhan se humaa­nia ja sivis­ty­nyt­tä jos vaih­toeh­to on vaik­ka päi­vän hir­viön van­hem­pien demo­ni­soin­ti. Mut­ta kun näis­sä tapauk­sis­sa näyt­tää ole­van kysy­mys ihan spe­si­fi­ses­tä alakulttuurista.

  Kan­na­tan vil­pit­tö­mäs­ti pie­nem­piä luok­ka­ko­ko­ja, lisä­vä­keä oppi­las­huol­toon, nuor­ten psy­kiat­ri­aan ja päih­de­huol­toon, neu­vo­la­pal­ve­ju­len kas­vat­ta­mis­ta, jne. kos­ka niil­lä tun­tuu ylei­ses­ti ole­van tar­vet­ta. Ja olen val­mis mak­sa­maan lisää vero­ja jot­ta näi­tä saa­tai­siin. Täs­tä­kin huo­li­mat­ta, en ihan osta jäävuoriteoriaa.

  Jää­vuo­ri­teo­rial­la tar­koi­tan aja­tus­ta että päi­vän kau­heus on vaan jää­vuo­ren huip­pu. Sen taus­tal­la on nuor­ten, syr­jäy­ty­nei­den, tms. [i]yleistyvä pahoinvointi[/i] joka sit­ten hui­pul­laan tii­vis­tyy jär­jet­tö­mäk­si väki­val­lak­si. Ongel­mal­lis­ta on se että tämä on tautologia:

  Jos­kus aurin­koi­se­na kesäil­ta­na ennen Myyr­man­nia, Joke­laa ja Kau­ha­jo­kea, tut­tu psy­ko­lo­gi, nyt­tem­min muu­ten kou­lu- sel­lai­nen, selit­ti mie­len­ti­la­tut­ki­muk­sen dilem­maa. Jos joku mur­haa mui­ta ihmi­siä niin hän on [i]määritelmällisesti[/i] jol­lain taval­la psyyk­ki­ses­ti sairas.

  Toi­nen asia on se, että jos pahuus pato­lo­gi­soi­daan ja kol­lek­ti­vi­soi­daan niin rat­kai­su on aina ylei­nen mie­len­ter­veys­työ. Ja tämä ei koh­dis­tuu spe­si­fi­siin ongelmiin.

 60. Tämä ros­von pitää pelä­tä, että uhril­la on ase ‑argu­ment­ti ”

  On tosi­aan täy­sin nau­ret­ta­va. Osmo mai­nit­si jo yhden hyvän syyn. Koh­ta hän saa­nee näil­tä ase­dig­ga­reil­ta vas­taan­sa argu­men­tin, että USA:ssa on eräis­sä osa­val­tiois­sa jopa pak­ko omis­taa yksi ase. Vapau­tuk­sen tuos­ta voi saa­da aina­kin sai­rau­den perus­teel­la. Niin meil­lä­kin pitäisi. 

  Kut­sut­ta­koon sitä, ettei lyhyen aseen lupaa hel­tiä kuin har­ras­ta­jil­le ja ettei lupaa anne­ta niil­le, joi­den kat­so­taan ole­van vaik­ka “sai­rai­ta” ame­rik­ka­lais­mal­li­sek­si vapautukseksi. 

  Näin voi­vat Suo­men ame­rik­ka­lais­mie­li­sim­mät­kin ase­kou­hot olla oikein tyy­ty­väi­siä jenk­ki­käy­tän­tööm­me ja elää siel­lä stet­so­nin­sa alla sitä nyky­ajan Vil­liä Länt­tään. Tätä poruk­kaa on, mut­ta olen fun­dee­ran­nut, että sel­väs­ti alle tuhat. 

  Ei heis­tä mitään yleis­tä vaa­raa ole, ei pidä edes luul­la: ovat aseit­ten­sa ja elä­män­ta­po­jen­sa kans­sa kum­min­kin hyvin esi­mer­kil­li­siä, työ­tä­te­ke­vää väkeä ja varo­vat visus­ti menet­tä­mäs­tä ase­lu­pi­aan mil­lään kolt­to­sel­la. En vaa­di, että heis­tä tuli­si pitää — en ole vaa­ti­nut sitä itsel­tä­ni­kään — mut­ta jon­kin ver­ran heil­le täy­tyy olla val­mis anta­maan anteeksi.

  Sen jou­tuu teke­mään vii­meis­tään sil­loin, kun hei­dän kans­saan jou­tuu väit­te­lyyn. Se ei pal­joa vaa­di, vain sen, että jotain tiu­ken­ta­vaa ehtoa edes väläy­te­tään. Sil­loin näis­tä 10–20 aloit­taa netis­sä sel­lai­sen ulvon­nan ja par­ran­pä­ri­nän, että eipä uskoi­si. Mut­ta pel­ko har­ras­tuk­sen puo­les­ta teet­tää kai­ken­lais­ta. Vie­rain sil­min se näyt­tää jopa aseu­hol­ta. Sel­lais­ta on rip­pu­nen mut­ta saat­taa olla peräi­sin sel­lai­sel­ta, jol­le val­les­man­ni ei ole anta­nut ase­lu­paa. Eli saa­nut “vapau­tuk­sen” aseen omistamisesta. 

  99% uhol­ta näyt­tä­väs­tä kir­joit­te­lus­ta joh­tuu näp­pi­häi­riöis­tä. Oikeam­min pro­ses­sis­ta, joka pitäi­si tapah­tua jo ennen kir­joit­ta­mis­ta. (Eivät he arvaa mitä tuol­la tar­koi­tan, siis ihan tosi. Luu­le­vat, että puhun nenän kaivamisesta.)

  Kun siis kes­kus­te­let­te hei­tin kans­saan, otta­kaa sano­man­sa tie­tyl­lä varauk­sel­la. Sii­nä on tehos­tus­ta sun muu­ta pakah­tu­mis­ta niin, ettei sana oikein kul­je ja perus­te­lu irtoa. Usein ihan asial­li­nen­kin kun­han jak­saa kuunnella.

  Vaik­ka tuo ase­har­ras­ta­jien tiu­kim­man lai­dan väki on noin­kin valoi­saa, voi­nee heil­le sal­lia har­ras­tuk­sen­sa edel­leen­kin. Se on sitä vii­saam­man taak­kaa, jos niin haluat­te kokea. 

  Mut­ta ne, jot­ka eivät aidos­ti har­ras­ta asei­ta ja ampu­mis­ta ja sil­ti hank­ki­vat aseen, ovat se osa, jota tuli­si kye­tä pitä­mään sil­mäl­lä ja jon­ka har­ras­tus pitäi­si jat­kos­sa testata. 

  Tämä sil­lä tar­ken­nuk­sel­la, että jotain tart­tis teh­dä ettei­vät pojat ja nuo­ret mie­het ajau­tu­vat sel­lai­seen jamaan, että hank­ki­vat aseen vähen­tääk­seen ihmis­kun­taa. Sel­lais­ta­han oli näky­vis­sä näis­sä kah­des­sa tapauk­ses­sa. Voi­si jopa sanoa, että äärim­mäi­nen tie­dos­ta­vuus ympä­ris­tö­asiois­sa on sekin vaa­ral­lis­ta. Sii­tä on näyt­töä, vai mitä?

 61. Mitä­pä jos ampu­ma­ra­doil­le esi­tet­täi­siin vaa­ti­muk­sia var­tioin­nin suh­teen että siel­lä ole­vat aseet eivät oli­si varastettavissa?”

  Ja mitä­pä jos sanon, että radat ovat niin sivus­sa, että kun var­ti­ja häly­tyk­sen jäl­keen lin­kut­taa van­teil­laan pai­kal­le, ovat aseet kadon­neet tois­tai­sek­si. Eli kun­nes tule­vat taka­va­ri­koi­duik­si “Kii­ras­tu­len keru­beil­ta” sun muil­ta perin­tä­teh­tä­viä har­joit­ta­vil­ta mopo­po­jil­ta ja sakilaisilta.

  Ai mik­si van­teil­la: rois­moil­la on koke­mus­pe­räis­tä tie­toa piik­ki­ma­ton tehos­ta. Käy­tän­nöl­li­ses­ti suun­tau­tu­nei­na, rikos­leh­dis­tä tie­to­jaan päi­vit­tä­nei­nä ja alan opis­tois­ta ammat­ti­tai­to­aan kar­tut­ta­nei­na he osa­ne­vat kyl­vää laa­ti­kol­li­sen nau­lo­ja var­ti­jan ajoreitille.

 62. Lai­naan eräs­tä itseä­ni fiksumpaa 

  Ehkä­pä nämä hel­pot rat­kai­sut vai­kei­siin kysy­myk­siin tule­vat sii­tä neu­vot­to­muu­des­ta, jota jot­kut täl­lais­ten hir­mu­te­ko­jen äärel­lä koke­vat. Kos­ka ihmis­miel­tä ei voi kuvi­tel­ta­vis­sa ole­vin kei­noin kont­rol­loi­da, näi­den hen­ki­löi­den pel­ko suun­taa tar­mon­sa ulkoi­siin kont­rol­li­vä­li­nei­siin, joil­la kuvit­teel­li­nen hal­lin­ta palau­tet­tai­siin. Pyr­ki­myk­set kiel­tää video­pe­lit, You­Tu­be tai käsia­seet ovat hätään­ty­neen yhteis­kun­nan impo­tent­te­ja yri­tyk­siä palaut­taa sisäi­nen rau­ha ja jo aiko­ja sit­ten mene­tet­ty yhteisöllisyys. 

  Sen kuvit­te­le­mi­nen, että tääl­lä todel­la on ihmi­siä, jot­ka vihaa­vat toi­sia ihmi­siä — ja vie­lä­pä osin ihan perus­tel­luis­ta syis­tä -, on näil­le ihmi­sil­le mah­do­ton­ta, kos­ka he edel­leen usko­vat, että on ole­mas­sa jokin yhtei­nen hyvä, johon kaik­ki ovat osallisia. 

  Syr­jit­ty mur­han­hi­moi­nen misant­roop­pi on tah­ra koko hyvin­voin­ti­val­tion pro­jek­tis­sa, ja tah­ran syn­ty täy­tyy att­ri­buoi­da johon­kin ulkoi­seen vai­kut­tee­seen, kos­ka jär­jes­tel­män sisäl­tä­hän se ei voi­nut tul­la. Tämä oli eri­tyi­sen pal­jas­ta pre­si­dent­ti Halo­sen puhees­sa, jos­sa koros­tet­tiin Suo­men kou­lu­jär­jes­tel­mää maa­il­man par­haa­na. Teh­das pyö­rii ja työ­läi­set hymyi­le­vät kuin neuvostomaalauksissa.”

 63. Ruu­tia­seet on säi­ly­tet­tä­vä ampu­ma­seu­ran tilois­sa hyvin lukit­tui­na. Että jot­kut ampu­ma­seu­rat saa­vat ongel­mia väis­te­tään sil­lä että vain sisä­ti­lois­sa tapah­tu­va toi­min­ta sal­li­taan. Ikä­vää joil­le­kin seu­roil­le , mut­ta kään­tei­ses­ti sukua sil­le tosi­sei­kal­le , että ennen tupa­koin­nin kiel­tä­mis­tä sisä­ti­lois­sa on käy­tä­vä läpi val­ta­va keuh­koa­mi­nen “vapau­den rajoit­ta­mi­ses­ta” , “hol­hous­val­tios­ta” ynnä muut ajatuskeskoset.

  Olen­nais­ta on , että mää­räys­ten astues­sa voi­maan keuh­koa­mi­nen vähen­tyy , ja jon­kin ajan kulut­tua ihme­tel­lään kuin­ka enti­nen tilan­ne yleen­sä sal­lit­tiin. Pel­käs­tään sisä­ti­lois­sa tapah­tu­va ampu­maur­hei­lu aiheut­taa saman keuh­koa­mis­reak­tion , mut­ta jon­kin ajan kulut­tua koko kohu unoh­tuu ja paran­tu­nee­seen tur­val­li­suu­teen ollaan tyy­ty­väi­siä. Ulko­ra­dat jää­vät vain ilma-asei­den harrastajille.

  Tämä kui­ten­kaan ei rii­tä , ja sik­si­pä on ehkäis­tä­vä fyy­si­ses­ti 18-vuo­tiai­den mut­ta hen­ki­ses­ti 14-vuo­ti­aan tasol­la ole­vien kaka­roi­den pää­sy ruu­tia­sei­den maa­il­maan. Ruu­tia­sei­den hank­ki­mi­seen vaa­dit­ta­va ikä­ra­ja on nos­tet­ta­va 21 vuo­teen. Soi­nin­vaa­ran aja­tus ilma-aseis­ta har­ras­tuk­sen pakol­li­se­na reit­ti­nä ennen ruu­tia­sei­ta on kiin­nos­ta­va , mut­ta pahim­man puber­tee­tin jää­mi­nen taak­se 21 vuo­ti­aa­na käsit­tääk­se­ni ajaa saman asian.

  Mitä sosio­lo­gi­siin seli­tyk­siin Kau­ha­joen tapah­tu­miin tulee , näyt­tää ilmei­sel­tä että vapaa kas­va­tus tapah­tu­ma­ket­jun kiih­dyt­tä­jä­nä on se ark­ki­kon­ser­va­tii­vi­nen kiel­let­ty seli­tys jota ei halu­ta mis­sään olosuhteissa.

 64. Tämä kau­ha­jo­ke­lai­nen pas­kiai­nen oli — ihan kuin se tuusu­la­lai­nen­kin — nime­no­maan sai­ras pas­kiai­nen. Ei kai kukaan nimit­täin tosis­saan kuvit­te­le­le, että “suo­ma­lai­suu­teen” tai “nuor­ten mies­ten kult­tuu­riin” kuu­luu sil­mi­tön mur­haa­mi­nen, kun­han olo­suh­teet vain tar­peek­si pai­nos­ta­vat? Kyl­lä oli­sim­me aiko­ja sit­ten kuol­leet suku­puut­toon, jos kuuluisi. 

  Todel­li­suu­des­sa­han väki­val­tai­suus on hii­pu­vaa kan­san­pe­rin­net­tä. Nuor­ten mies­ten teke­mät mur­hat Suo­mes­sa ovat muis­taak­se­ni vähen­ty­neet kym­me­nes­osaan sit­ten 1930-luvun. Vii­me vuo­sien ylet­tö­mäst lot­raa­mi­ses­ta joh­tu­va väki­val­ta­piik­ki tilas­tois­sa ei muu­ta pitem­piai­kais­ta tren­diä, jos eivät sit­ten suo­ma­lai­set ole ihan oma, muun ihmis­kun­nan ulko­puo­li­nen rotunsa.

  Jos näma jouk­ko­mur­hat halu­aa liit­tää johon­kin ylei­seen ja teo­ret­ti­seen, ei siis kan­na­ta etsiä syi­tä ihmis­luon­non tai kult­tuu­rin suun­nal­ta. Pal­jon parem­pi kan­di­taat­ti on klii­ni­nen psykologia.

  Olen nimit­täin var­ma, että kysees­sä oli kak­si per­soo­nal­li­suus­häi­riöis­tä, psy­ko- tai sosio­paat­tia, jot­ka kek­si­vät esi­ku­vien innos­ta­mi­na ilmen­tää sai­raut­taan eri­tyi­sen jul­mal­la ja raa’al­la taval­la. Ja eivät nämä paa­tit vie­lä näi­hin kah­teen itse­mur­haan lop­pu­neet; joi­den­kin arvioi­den mukaan sosio­paat­te­ja on neli­sen pro­sent­tia väes­tös­tä, psy­ko­paat­te­ja vie­lä enemmän.

  Kan­nat­tai­si­ko siis yrit­tää var­mis­taa, että näil­le ris­ki­ta­pauk­sil­le nyt ei aina­kaan asei­ta ja lupia anneta? 

  Ongel­ma tosin on, että edes van­ki­lap­sy­kiat­ri ei kuu­lem­ma aina pys­ty tai­ta­vas­ti hui­jaa­vaa per­soo­nal­li­suus­häi­riöis­tä tun­nis­ta­maan, miten sit­ten polii­si. Ja mitä vai­kem­paa luot­tet­ta­va diag­no­soin­ti on, sitä toden­nä­köi­sem­min siir­ry­tään ihmi­soi­keus­ky­sy­mys­ten äärel­le. “En anna aset­ta sinul­le, kun tun­nut ole­van kovas­ti mie­li­sai­ras”, var­mas­ti louk­kai­si ter­vet­tä aseharrastaja-aspiranttia.

  Psy­kiat­rit ovat kui­ten­kin laa­ti­neet suh­teel­li­sen yksi­se­lit­tei­siä tes­te­jä ja lis­to­ja, joi­den avul­la ama­töö­rin­kin epäi­lys voi herätä. 

  Oli­si­ko ihan mah­do­ton aja­tus, että ase­ker­ho­jen vetä­jil­le annat­tai­siin kou­lu­tus­ta asian tii­moil­ta? Jos polii­sil­le heräi­si epäi­lys, kuten nyt tapah­tui, he voi­si­vat kon­sul­toi­da ihmi­siä, jol­la edes peri­aat­tees­sa oli­si mah­dol­li­suus sanoa jotain terä­vää net­ti­vi­deoil­la räis­ki­väs­tä asein­toi­li­jas­ta. Ehkä joku­nen aloit­te­le­va mas­sa­mur­haa­ja jäi­si jo ker­hol­la haaviin.

 65. Ampu­mis­ta pis­too­lil­la voi har­joi­tel­la ruu­tia­set­ta haus­kem­min vas­taa­vil­la sädea­seil­la, joi­ta jo Spe­de käyt­ti ohjelmissaan.

  Var­sin­kaan sar­ja­tul­ta-ampu­vil­la pis­too­leil­la ei pitäi­si olla mitään teke­mis­tä ampu­maur­hei­lun kanssa.

  Saa­ri oli ilmei­ses­ti suo­rit­ta­nut varus­mies­pal­ve­lun. Ei käy kateek­si kou­lut­ta­jia, jot­ka jou­tu­vat joh­ta­maan rynnäkkökivääriammuntoja.

  Vaik­ka aseet säi­ly­tet­täi­siin vain ampu­ma­ra­dal­la, kyke­nee ampu­ja siel­lä­kin saa­maan pahaa aikaan muil­le ampu­jil­le. Joku vuo­si sit­ten eräs nuo­ri nai­nen tar­jo­si täs­tä­kin esimerkin.

 66. Anek­doot­ti vie­lä tuos­ta Ame­rii­kan-mei­nin­gis­tä. Tek­sa­sin kuver­nöö­ri oli yksi näis­tä ase­pöl­jis­tä. Hän kehoit­ti kun­non tek­sa­si­lai­sia kan­ta­maan aset­ta kaik­kial­la juu­ri sik­si, että voi­vat sit­ten vetää pahis­ta nopeam­min ja lah­da­ta tämän sii­hen pää­ka­dul­le. Erik­seen kysyt­täes­sä hän täh­den­si, että mitään poik­keuk­sia ei ole; ase pitää olla muka­na saluu­nas­sa, kou­lus­sa ja kirkossa.

  Kana­dan yleis­ra­dio, muis­taak­se­ni, päät­ti kat­soa, onko mies sano­jen­sa mit­tai­nen. Toi­mit­ta­ja yrit­ti mukaan kuver­nöö­rin asuin- ja hal­lin­to­pa­lat­sin turis­ti­kier­tu­eel­le ase kas­sis­sa. Kuin­ka olla­kaan, kas­si tar­kas­tet­tiin ja toi­mit­ta­jaa ei pääs­tet­ty lähel­le­kään taloa, kuver­nöö­ris­tä puhumattakaan.

  Toi­mit­ta­ja yrit­ti myö­hem­min soi­tel­la kuver­nöö­ril­le ja kysel­lä, mis­tä moi­nen koh­te­lu. Vas­taus­ta hän ei tain­nut saada.

  Jää siis arvai­lu­jen varaan, mik­si ihmees­sä esim. kou­lus­sa kuu­luu kan­taa aset­ta mut­ta ei kuver­nöö­rin talos­sa. Itse en kek­si seli­tys­tä, jos ei sit­ten kuver­nöö­ri pelän­nyt, että joku ampuu hänet. Tyhmeliini!

 67. Hyy­tä­vä uuti­soin­ti Mir­kal­ta, joka on eri Mir­ka kuin minä. (Pitäi­si­kö jom­man kum­man vaih­taa nimeä?)

 68. Vapaa kas­va­tus” tai­taa olla mie­li­ku­vi­tuk­sen tuo­te. Ennen toki pies­tiin lap­sia jos ne kävi­vät her­moil­le, mut­ta kas­vat­ta­mis­ta ei pahem­min har­joi­tet­tu. Siis muu­ten kuin kurin­pi­don mie­les­sä. 1970-luvul­le tul­taes­sa kurit­ta­mi­nen pik­ku­hil­jaa lope­tet­tiin, “vapaa kas­va­tus” vii­tan­nee sii­hen, että jätet­tiin kas­vat­ta­mat­ta ihan niin­kuin ennen­kin, ja lisäk­si jätet­tin se kurit­ta­mi­nen poi.

  Nyky­ään (ja var­maan jo 80-luvul­la oli) kai van­hem­mil­le on ole­mas­sa jo sel­lai­sia­kin mene­tel­miä, joi­ta voi käyt­tää kas­va­tuk­ses­sa ilman, että täy­tyy tukis­taa tai läp­siä. Väi­tän, että kes­ki­mää­rin nuo­ret ovat nyky­ään pal­jon parem­min kas­va­tet­tu­ja kuin vie­lä 25 vuot­ta sit­ten. Ja epäi­len, että parem­min kas­va­tet­tu­ja kuin koskaan.

 69. Mat­ti Keski-Korpela, 

  Tar­koit­ta­net vapaal­la kas­va­tuk­sel­la sään­tö­jen ja rajo­jen puut­tu­mis­ta etkä A.S Neil­lin 60-luvul­la kehit­te­le­mää peda­go­giik­kaa? Täl­lä ideo­lo­gial­la ei nimit­täin ole mitään teke­mis­tä lai­min­lyö­vän kas­va­tuk­sen kans­sa, mut­ta jos­tain syys­tä vapaa kas­va­tus on yleis­ty­nyt mer­kit­se­mään sitä. 

  Van­hem­pien syyt­tä­mi­nen kas­va­tus­vir­heis­tä on tosi­aan tabu näi­den tapaus­ten koh­dal­la. En kui­ten­kaan usko, että pato­lo­gis­ta nar­sis­mia ja täy­del­lis­tä empa­tian puu­tet­ta ehkäis­tään anka­ral­la ja kont­rol­loi­val­la kasvatuksella. 

  Syn­ty­me­ka­nis­mi on muu­al­la ja tämän neli­kon (Gerdt, Kuk­ka, Auvi­nen ja Saa­ri) elä­mä­ker­ta tuli­si tut­kia huo­lel­la. Minä uskon, että syy tun­ne-elä­män vinou­tu­miin juon­taa hyvin­kin juu­ren­sa jo var­hai­seen lap­suu­teen. Yhtei­nen sel­keä piir­re on vieh­ty­mys raa­kuuk­siin ja kon­tak­ti­ky­vyt­tö­myys tyt­töi­hin näh­den. Eivät nämä omi­nai­suu­det yhtäk­kiä pul­pah­da jon­kun kiusaa­mi­sen seu­rauk­se­na. Pikem­min­kin kiusaa­mi­nen on seu­raus näis­tä ominaisuuksista. 

  Huo­mio­nar­vois­ta on, että kaik­ki nämä ovat ns. taval­li­si­ta per­heis­tä. Mitään eri­tyis­tä ris­ki­te­ki­jää ei löy­dy, ei edes niin usein syy­tet­tyä yksinhuoltajuutta. 

  Näi­tä tapauk­sia miet­ties­sä­ni minus­ta on ris­ti­rii­tais­ta, että van­hem­pien vas­tuu­ta penä­tään aina sil­loin kun on pal­jon pie­nem­mis­tä rikok­sis­ta tai pel­käs­tään rik­keis­tä kyse. Jos lap­se­ni ryös­tää satun­nai­sel­ta muo­ril­ta käsi­lau­kun, on se taa­tus­ti kas­va­tuk­sen vika, jos lap­se­ni töh­rii rati­koi­ta ja hais­tat­te­lee reh­to­ril­le, se on taa­tus­ti minun vikani. 

  Mut­ta jos lap­se­ni teu­ras­taa yhdek­sän ihmis­tä ja polt­taa ruu­miit, niin se ei lii­ty­kään minuun enää mitenkään. 

  Outo logiik­ka, voi­si­ko joku selit­tää tämän?

 70. Täs­men­nys­tä terminologiaan: 

  Psy­ko­pa­tia ei ole enää psy­kiat­ri­ses­sa luo­ki­tuk­ses­sa muka­na, vaan sen tilal­la käy­te­tään joko sosio­pa­ti­aa tai epä­so­si­aa­lis­ta persoonallisuutta. 

  Sosio­paat­ti ei ole mie­li­sai­ras, sosio­pa­tia ei ole sai­raus­luo­ki­tus. Mie­li­sai­raal­ta puut­tuu rea­li­teet­ti­ta­ju ja hän ei ole kyke­ne­vä toi­mi­maan nor­maa­lis­ti yhteis­kun­nas­sa. Yksi­kään mie­li­sai­ras ei saa luval­lis­ta asetta. 

  Auvi­sel­la ja Saa­rel­la oli siis jon­ki­nas­tei­nen per­soo­nal­li­suus­häi­riö, oli­ko se sosio­pa­ti­aa, niin sii­hen en luon­nol­li­ses­ti­kaan ota kan­taa. Saa­ren luon­ne kyl­lä pro­fi­loi­daan tar­kas­ti, joten medias­sa tulee var­mas­ti aihees­ta jotain ole­maan lähitulevaisuudessa.

 71. Suo­mi on maa­il­man väki­val­tai­sin maa eikä suo­mea voi ver­ra­ta Englantiin ”

  Ihan pak­ko on kor­ja­ta, kun menee niin hup­suk­si. Nimit­täin juu­ri Englan­ti, Bri­tan­nia, lie­nee Län­si-Euroo­pan väki­val­tai­sin maa. Täl­lai­seen tulok­seen aina­kin pää­dyt­tiin OECD:n taan­noi­ses­sa ver­tai­lus­sa. Samas­sa ver­tai­lus­sa Ruot­si siis oli sel­väs­ti Suo­mea väki­val­tai­sem­pi. Toi­sen­lai­sia­kin tut­ki­muk­sia­kin on tosin näh­ty. Itä-Euroo­pas­sa on vie­lä pal­jon väki­val­tai­sem­pia mai­ta. Kuin­ka kau­as todel­li­suu­des­ta on lipu­nut hen­ki­lö, joka ajat­te­lee, että Suo­mi on väki­val­tai­sem­pi kuin Venä­jä? Monet kehi­tys­maat ovat sit­ten ihan oma lukun­sa. Vai käve­lee­kö Pir­jo luot­ta­vai­sem­min Cape Tow­nis­sa tai Rio de Janei­ros­sa kuin Hel­sin­gis­sä? Jos käve­lee, kehoi­tan otta­maan ison hen­ki­va­kuu­tuk­sen. Tuk­hol­mas­sa­kin muu­ten pää­see hen­ges­tää nel­jä ker­taa toden­nä­köi­sem­min kuin Hel­sin­gis­sä. Sel­vi­tys­ten mukaan väki­val­ta­ri­kok­sia har­ras­taa pie­ni poruk­ka, Suo­mes­sa tosin kor­kean työt­tö­myy­den­kin takia hiu­kan taval­lis­ta isom­pi. Muil­le väki­val­ta on vie­ras­ta, jos ei sit­ten ole nak­ki­jo­nos­sa tul­lut sanal­tua nok­ke­las­ti mut­ta varo­mat­to­mas­ti. Seu­raa­vak­si joku var­maan väit­tää, että suo­ma­lai­nen mies hak­kaa ja tap­paa nai­sia liu­ku­hih­nal­ta kuten Hesa­rin toi­mit­ta­ja taan­noin. Siis väitti.

  Suo­ma­lai­sis­sa on var­mas­ti pal­jon paran­net­ta­vaaa, mut­ta paran­nus­kei­not eivät pure, jos ei tie­de­tä, kei­tä tark­kaan ottaen pitäi­si parantaa.

 72. Polii­si kertoo:

  Nyr­hi­nen sanoi myös, että polii­sil­la ei ole mah­dol­li­suut­ta teh­dä inter­ne­tis­sä haku­ja, joil­la voi­tai­siin seu­loa uhkaa­via vies­te­jä netin palveluista. 

  Tar­vit­sem­me aina yksit­täi­sen osoi­te­po­lun”, Nyr­hi­nen täsmensi.”
  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Saarta+kuullut+poliisi+virkavapaalle/1135239696502

  Eli siis polii­si ei osaa etsiä esim. hs.fi sivus­tol­ta yo. artik­ke­lia vaan he tar­vit­se­vat tuon koko URL:n. Vetää sanattomaksi.

  Mitä jos pal­kat­tai­siin pari tei­niä polii­sia avus­ta­vaan puhe­li­meen? Siva­rit hoi­taa jo sakotuksen.

 73. Olen viran puo­les­ta ja polii­sin pyyn­nös­tä laa­ti­nut lausun­to­ja, jois­sa olen toden­nut joil­la­kin ole­van pit­kä­kes­toi­sen psy­koot­ti­sen sai­rau­den, mut­ta tämän ei estä­vän hen­ki­lön aseen­kan­to­lu­van saa­mis­ta tai jat­ka­mis­ta, vaan voi­ta­van hei­tä arvioi­da sen suh­teen samal­la taval­la kuin kaik­kia mui­ta­kin ihmi­siä yleensä.

 74. Jutus­ta saa käsi­tyk­sen, että videos­ta kuu­lus­te­le­va polii­si ei ole edes kat­so­nut video­ta… eli on riit­tä­nyt, kun Saa­ri on sano­nu, että “ei sii­nä mitään pahaa ole”. 

  Mie­len­kiin­toi­nen tapaus, kun Saa­ri oli nime­no­maan videon takia kuu­lus­tel­ta­va­na. Kuu­lus­te­le­va polii­si­han otti sala­ma­na vir­ka­va­paa­ta. Video on uhit­te­le­va ilma­pii­ril­tään ja Saa­ri ampuu ampu­ma­ra­dal­la poi­kit­tain. Ei tar­vit­se olla psy­ko­lo­gi huo­ma­tak­seen pät­kän hengen. 

  Holm­lun­din tuli­si ero­ta. Mut­ta sehän ei Suo­mes­sa tule kuu­loon­kaan. Tör­keä vir­he ja lai­min­lyön­ti polii­sis­sa vei mah­dol­li­ses­ti kym­me­nen ihmi­sen hen­gen. Kukaan ei ota vastuuta.

 75. Jaa­has,

  Onpas outoa, kun psy­koot­ti­suu­teen mää­ri­tel­mään kuu­luu todel­li­suu­den­ta­jun puu­te, suo­ra­nai­set har­hat ja hal­lusi­naa­tiot sekä mie­lia­lo­jen kontrolloimattomuus… 

  Eli min­kä­hän­lai­nen psy­koot­ti­suus on kysees­sä, jot­ta aseen sai­si. Tus­kin aina­kaan paha depres­sio, skit­so­fre­nia tai päih­tei­den aiheut­ta­mat psykoosit.

 76. Sovi­taan­ko nyt niin, että minä tie­dän jotain näis­tä asioista?

 77. Nyt aseen omis­ta­mi­nen tun­tuu ole­van perusoikeus.

  Kään­ne­tään­pä yhtä­lö: ihmi­sel­lä ei ole mitään oikeut­ta omis­taa aset­ta. Aseen sai­si vain poik­keus­lu­val­la. Mitä sil­loin tapahtuisi?

 78. Cati­li­na,

  Sovi­taan vain, mut­ta mik­si sit­ten et ker­ro min­kä­lai­sil­le psy­koot­ti­sil­le poti­lail­le­si suo­sit­te­let asetta.

 79. Kum­mas­te­lin aika­naan Osmon heit­toa, muis­taak­se­ni YLE:llä tul­lees­sa ohjel­mas­sa, kos­kien mie­len­ter­veys­po­ti­lai­den las­ten tekoa… Jon­kin ver­ran asi­aa tun­te­va­na olen myös pahoit­ta­nut mie­le­ni älyk­kää­nä pitä­mä­ni ihmi­sen ylei­sel­lä tasol­la ”häi­riin­ty­neen mie­len pur­kau­tu­mis­tie­hen” koh­dis­ta­mas­ta tule­vai­suu­den uhas­ta. Olet­ko­han otta­nut täl­lä ker­ral­la huo­mioon sen tosi­sei­kan, että monet mie­len­ter­vey­son­gel­mis­ta kär­si­vät ovat taval­li­sia eläk­keel­lä ole­via, työs­sä­käy­viä tai nor­maa­lin työ­uran teh­nei­tä — monet omis­sa asun­nois­saan asu­via ihmi­siä jot­ka eivät ole psy­koo­seis­saan tap­pa­neet ketään lähim­mis­tään, saa­ti sit­ten naa­pu­reis­taan. Niin has­sul­ta kun se täs­sä yhtey­des­sä tun­tuu­kin, joil­la­kin heis­tä saat­taa olla vie­lä tänään­kin aseen­kan­to­lu­pa. Poik­keuk­sia­kin tie­tys­ti on mitä tulee mie­len­ter­veys­po­ti­lai­den teke­miin veri­te­koi­hin, mut­ten yleis­täi­si uhkaa kos­ke­maan kaik­kia “seu­ra­kun­ta­lai­sia” yhden erot­tua “kir­kos­ta”. Kopioi­jia­han on maa­il­ma aina ollut pul­lol­laan ja kun et käsit­tääk­se­ni pys­ty teke­mään tar­kem­paa ana­lyy­siä Kau­ha­joen ampu­jan mie­len maa­il­mas­ta ja sai­rau­des­ta, toi­voi­sin­kin että oli­sit kom­men­teis­sa­si tule­vai­suu­des­sa varo­vai­sem­pi – eri­tyi­ses­ti mikä­li koh­dis­tat ne mie­len­ter­veys­po­ti­lai­hin — vain ylei­sel­lä tasol­la. Asen­teel­li­suus on usein merk­ki asian­tun­te­muk­sen ja tie­tyn­lai­sen elä­män­ko­ke­muk­sen puut­tees­ta — jos­kus jopa likinäköisyydestä.

 80. Ottai­sit Osmo edes sel­vää käsit­teis­tä. Auto­maat­ti­pis­too­liin ei saa Suo­mes­sa hal­lus­sa­pi­to­lu­paa käy­tän­nös­sä kuin ase­ke­räi­li­jän statuksella.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.