Pistoolit ampumaradoille lukon taakse

Kauha­joen ampumat­a­pauk­sen syistä on parem­pi olla sanomat­ta tässä vai­heessa mitään. Mut­ta sen voin kuitenkin sanoa, minkä sanoin jo vuosi sit­ten. Ampumau­rheilu­un käytet­tävät aseet pitäisi ainakin har­ras­tuk­sen alku­vai­heis­sa säi­lyt­tää ampumaradoil­la eikä kotona.

On ole­mas­sa erit­täin suuri ris­ki, että Auvi­nen ja Saari saa­vat seu­raa­jia, kun tämä kana­va häiri­in­tyneen mie­len purkau­tu­mistiek­si on löy­tynyt. Itse­murhatkin menevät aal­toina. Kun malli on opit­tu, sitä pyritään seu­raa­maan kuten Saarikin pla­gioi Auvisen menet­te­lyä. Viimeistään nyt kaik­ki tietävät, että kuka tahansa saa Suomes­sa luvan automaat­tip­is­tooli­in. Sik­si ampumau­rheilua pitäisi har­joit­taa varsin pitkään, ennen kuin oikeus säi­lyt­tää pis­too­lia yöpöy­dän laatikos­sa irtoaa. Siihen asti pitäisi ampua ampumaradan pis­too­lil­la samoin kuin amatöörikeilaa­jat käyt­tävät keila­hallin palloja.

Automaatip­is­tooli on liian help­po salakul­jet­taa minne hyvän­sä ja sil­lä on liian help­po tap­paa paljon ihmisiä.

Tämä tuot­taa han­kaluuk­sia oikeille alan har­ras­ta­jille, mut­ta vai­h­toe­htona on aivan liian suuren riskin hyväksyminen.

80 vastausta artikkeliin “Pistoolit ampumaradoille lukon taakse”

 1. Olen ymmärtänyt että suuri (suurin?) osa Suomen ampumaradoista on “kylmäasemia”, eli jos­sain met­sän keskel­lä ilman mitään kovin kak­sisia sisätilo­ja. Jos ymmär­ryk­seni pitää kutin­sa, en varas­toisi edes ilmapis­too­lia siellä.

 2. Lisää toki vielä se ettei ampumaradoil­la ole a) var­tioin­tia b) muu­takaan palkat­tua henkilökun­taa koskaan c) edes niitä kaappe­ja.. Tästä on tietenkin ain­oa järkevä johtopäätös kieltää kaik­ki aseet. Sil­lä tosi­seikalla että asekiel­lol­la ei ole henkirikosten määrän kanssa juurikaan kor­re­laa­tioi­ta, tai kor­re­laa­tio on peräti negati­ivi­nen, ei tietenkään ole mitään merk­i­tys­tä. Vain kieltämi­nen on tärkeää! No ehkä myös vero­jen korotus..

 3. Poikani, 16 v. sanoi spon­taanisti koulus­ta tul­tuaan: mik­si asei­ta ylipään­sä pitää olla? 

  Noh, tul­ti­in keskustelun jäl­keen lop­putule­maan, että met­sästyk­seen ovat omi­aan ja puo­lus­tusvoimil­la on olta­va aseita.. 

  Mut­ta mik­si ihmeessä asei­ta on muual­la rauhan aikana. Jokainen kek­sii var­masti hyvän ja kehit­tävän har­ras­tuk­sen ilman joukko­tuhoaset­ta. Tai jos ei kek­si, niin tilanne onkin jo vakava. 

  Tiedän perusar­gu­men­tit: ihmiset tap­pa­vat, eivät aseet… jar­gon, jargon. 

  Mut­ta ne tap­pamishaluiset ihmiset tap­pa­vat ainakin vaikeam­mis­sa olo­suhteis­sa ja joltakul­ta voi jäädä tap­pami­nen jopa väliin.

 4. Ennem­min tulisi kieltää yksi­ty­ishenkilöiltä pis­toolit kokon­aan ja sal­lia ne ain­oas­taan ampumaseuroille.

 5. Toiv­ot­tavasti tähän ongel­maan ei ale­ta etsimään amerikkalaisia ratkaisukeinoja.

 6. Kaikkien käsi­a­sei­den kuten pis­toolien ja revolve­r­ien aseenkan­tolupi­in vaikka­pa 25 tai 30 vuo­den ikära­jat, yllä mainit­tu tapa myön­tää lupa hal­lus­sapi­toon vas­ta pidem­män har­rastea­jan jäl­keen voisi myös toimia.

 7. Osan­otot kaikille trage­di­an omaisille. 

  Osmo, pitkäaikaise­na ammunnan har­ras­ta­jana tämän­tyyp­piset (“ennen kuin oikeus säi­lyt­tää pis­too­lia yöpöy­dän laatikos­sa irtoaa”) yleistävät väit­teet on vas­ten­mielistä luet­tavaa. Ampuma-aseen kotisäi­ly­tys on kyl­lä määritel­ty ase­lain­säädän­nössä ja yöpöy­dän laatikko ei täytä mitään säi­ly­tys kri­teere­itä. Jos hal­lus­sapi­don omaa­va henkilö jää tämän tyyp­pis­es­tä rik­keestä kiin­ni niin taku­u­var­masti tulee varoi­tus tai luvan peruuttaminen. 

  Pysy nyt edes asial­lises­sa keskustelus­sa, olkoonkin mielip­i­teesi mitä vaan!

  Toinen yhtä tyl­sämieli­nen argu­ment­ti tup­paa aina ole­maan se että “aseet on vain tap­pamista varten” en ker­takaikki­aan hyväksy sitä minään asial­lise­na perus­teena keskustelu­un. Ammun­ta on urheilua siinä mis­sä muutkin lajit. Viimei­sis­sä olympialai­sis­sa tuli usei­ta mitalei­ta ammunnas­sa. mm. nais­ten haulikko kul­ta. Meil­lä oli myös naisia pis­too­lila­jeis­sa mukana (tosin ilman menestystä). 

  Eikö Osmo toim­intasi ole myös sikäli ris­tiri­idas­sa, että vain muu­ta­maa viikkoa aiem­min teil­a­sit uuden ampumau­rheilukeskuk­sen raken­nushankkeen. Ja nyt sitten
  halu­atkin että asei­ta säi­lyt­täisi­in a‑radoilla. Kyl­lä sin­un pitäisi tietää että nyky­ta­sol­la a‑radat on lähin­nä syr­jäisiä hiekkakuop­pia met­sä­tien päässä, vail­la sähköä, jos­sa on lähin­nä lau­tarak­en­teisia koppe­ja. Sin­nekkö sinä halu­at puu­va­jaan pino­ta munalukon taakse kaik­ki pistoolit? 

  Ilmi­selvästi sin­ua ei kiin­nos­takkaan ratkaista ongel­maa käytän­nössä. Käytän­nössä kun juuri a‑urheilukeskukset voisi ollakkin tämän tyyp­piseen hyvä tule­vaisu­u­den ratkaisu. Esim hol­lan­nis­sa on tehty näin. Mut­ta pysy vaan ei-eikä linjalla..

 8. Itse har­rastin ammuntaa ja oli puhet­ta josko seu­roille voitaisi­in han­kkia asei­ta, jot­ta alka­van har­ras­ta­jan ei tarvitse niitä heti ostaa kun ne ovat niin kalli­ita, mut­ta esi­tys kaa­tui edel­lä­mainit­tuun seikkaan eli asei­ta ei voisi valvoa oikein mil­lään. Toki voisi ostaa sel­l­aisen kaapin, jota ei saa väk­isin avat­tua, mut­ta sel­l­aiset ovat hir­mukalli­ita kyseiseen tarkoitukseen. 

  Itse kieltäisin lail­la yksi­ty­isiltä henkilöiltä käsi­aseet kokon­aan. Käsit­tääk­seni ampu­ja­har­ras­ta­jista enin osa ampuu muil­la aseil­la eli ei tämän pitäisi kovin paljon hai­ta­ta. Toisaal­ta pitää muis­taa mit­ta­suh­teet. Ei näis­sä koulusurmis­sa lop­puen lopuk­si ole paljon porukkaa kuol­lut. Itse ainakin tiedän enem­män nuo­ria, jot­ka ovat kuolleet huumau­saineista (tai tule­vat kuole­maan) kuin väki­val­tais­es­ti kuolleita.

  ps. Tämä on yksi niistä sivuista, jol­loin ymmär­rän DoS- hyökkäyk­siä. http://www.spreekillers.org/

 9. Minäpä en ole vas­tus­tanut pis­too­liampumara­to­ja, vaan kivääri- ja haulikkoam­pumara­to­ja asu­tuk­sen keskel­lä. Pis­too­liammuntaa voi har­joit­ta sisätilois­sakin, eikä niistä aiheudu niin suur­ta äänisaastet­ta kuin isom­mista aseista. Minus­ta tämä pitäisi ratkaista Hol­lan­nin tapaan.

  Mut­ta kek­si itse parem­pi ratkaisu. Minus­ta on selvää, että on suuri rik­si siitä, että joku muu yrit­tää samaa. Nyt jo net­ti­pal­stoille keskustel­laan siitä, että seu­raa­van pitää pan­na uhriluku parem­mak­si. Miten ajat­telit sen estää?

 10. Har­ras­ta­ja voivat tuo­htua yöpöy­dän­laatikko- kom­men­tista, mut­ta ainakin itsel­lä on sel­l­ainen las­tulevyviritelmä, joka määräyk­sen täyt­tää. Vas­ta sil­loin, kun asei­ta on viisi tai enem­män vaa­di­taan jotain yöpöy­dän laatikkoa järeämpää.

 11. R.K har­ras­taa ammuntaa ja puo­lus­taa sitä: 

  “Ammun­ta on urheilua siinä mis­sä muutkin lajit”

  Ei se nyt ihan samas­sa ase­mas­sa ole, kos­ka väli­neel­lä tehdään joukko­murhia.. Kuka­pa olisi keila­pal­lol­la, balet­ti­tossuil­la tai ten­nis­mailal­la lopet­tanut yhdek­sän nuoren elämän puolen tun­nin sisään. Eipä tule mieleen… 

  “Viimei­sis­sä olympialai­sis­sa tuli usei­ta mitalei­ta ammunnas­sa. mm. nais­ten haulikko kul­ta. Meil­lä oli myös naisia pis­too­lila­jeis­sa mukana (tosin ilman menestystä). ”

  Heh, tähän en edes kek­si mitään niin vit­sikästä, että se ylit­täisi itse sitaatin. Eiköhän kui­tata Kauha­jo­ki nyt olympiamenestyksellä?

 12. Ampumaradal­la säi­lyt­tämien ei tosi­aan suomen olo­suhteis­sa tuo pelas­tus­ta. Sen sijaan voitaisi­in vaa­tia uudelle ampuma­har­ras­ta­jalle men­tori, joka säi­lyt­tää aset­ta. Tämä toisi aseen käyt­töön sosi­aal­ista kon­trol­lia, jon­ka puute näis­sä tapuk­sis­sa on ollut ilmeinen.
  Ase haet­taisi­in men­to­ril­ta ja palutet­taisi­in har­joituk­sen jäl­keen takaisin hänelle. Men­to­ri­na toimi­va henkilö voisi olla ampumaseu­ran edus­ta­ja tai muu ase­har­ras­ta­ja, jol­la on jo vuosia ollut asei­ta ja asial­liset säi­ly­tys­ti­lat näille.
  Kun vuosien men­toroin­nin jäl­keen liika kiil­to uuden ampuma­har­ras­ta­jan silmistä on häipynyt ja ammunnoista on tul­lut taval­lisen tyl­siä, voitaisi­in ase kohtu­ullisen tur­val­lis­es­ti luovut­taa kokon­aan hänen omaan hallintaansa.

 13. Käsi­a­sei­den kieltämis­es­tä seu­raa vain se, että seu­raa­va ammuskelu tehdään sit­ten lait­toma­l­la aseel­la. Ihmishenkiä kiel­to ei tule säästämään kuten poli­itikotkin var­masti hyvin tietävät. Pitää vaan kerätä irtopis­teitä nyt kun asia on pinnalla.

 14. Soin­in­vaaran kanssa samaa mieltä: tämän on lop­ut­ta­va. Jotenkin asei­den saatavu­ut­ta tässä Euroopan väki­val­taisim­mas­sa maas­sa on yksinker­tais­es­ti rajoitettava.
  Jopa sil­lä uhal­la, että olympiami­tal­isaalis pienenee…

 15. Ari Aal­to­nen panee paremmaksi

  “Ei näis­sä koulusurmis­sa lop­puen lopuk­si ole paljon porukkaa kuollut.”

  Joo, tosi­aan mitä välii.. Ihme vouhotusta!

  Huumeisi­inkin kuol­laan ja van­hu­u­teen ja mitä niitä nyt on? Ja voi vaik liukas­tua por­tais­sa, mä oon kuul­lu yhdestä joka kuoli niin…

 16. Kuka­pa olisi keila­pal­lol­la, balet­ti­tossuil­la tai ten­nis­mailal­la lopet­tanut yhdek­sän nuoren elämän puolen tun­nin sisään. 

  Mitenkäs se Myyr­man­nin pom­mimies? Minkälainen itse­lataa­va-automaat­ti­nen­raskas­sar­jat­u­likonepis­tooli, näin aina asiantun­te­vaa Helsin­gin Sanomain ter­mistöä lainatak­seni, hänel­lä olikaan?

  Mikäli on tot­ta että ko. hee­bo sai kenkää jo intistä pään­sä takia niin minäkin kan­natan ase­lakien tiuken­tamista tältä osin. Muutenkin ihmette­len tätä poli­isin toim­intaa, min­ul­la on kyl­lä tietoon perus­ta­va käsi­tys siitä että poli­isi voi peru­ut­taa luvan jo uhoilun vuok­si. Mik­si näin ei tehty, se selvin­nee lähiaikoina.

  Yhtä kaik­ki, Suo­mi ei muu­tu tur­val­lisem­mak­si paikak­si vaik­ka luval­liset käsi­aseet nyt kiel­letäänkin. Seu­raa­va hörhön otta­ma 15 min­u­ut­tia, siis joukko­murha, hoidel­laan vain toisel­la taval­la. Mut­ta mitenkäs se nyt näin? Meil­lähän on kaikkea hol­hoa­va sosi­aal­itä­tien johta­ma hyv­in­voin­ti­val­tio jos­sa kenenkään ei tarvitse tehdä mitään, sen kun sos­sus­ta vastik­kee­ton­ta rahaa haetaan ja loisi­taan vail­la häpeää. Eikä kakru­ja saa edes tukistaa..

 17. Ensin oli Joke­lan koulusurmat. Nyt on Kauha­joen koulusurmat. Olisiko nyt vih­doin aika poli­it­tis­ten päät­täjien herätä ja tehdä konkreet­tisia päätök­siä joil­la voidaan EHKÄ tule­vaisu­udessa vähen­tää toden­nälöisyyt­tä vas­taavi­in tapahtumiin?

  Mut­ta onko 1.6 miljoon­aa aset­ta sel­l­ainen luku, joka vähen­tää päät­täjien halua puut­tua asi­aan? Melko monel­la äänestäjäl­lä on käsi­ase kotona pöytälaatikossa.

  Tämä on taas ker­ran asia, jos­sa tarvit­see tehdä ratkaisu­ja, jot­ka eivät miel­lytä kaikkia. Niin ja se ikuinen val­i­tus muu­tosten tuomista kus­tan­nuk­sista…, jos on varaa han­kkia ase, pitää olla varaa myös sen asial­liseen säi­lyt­tämiseen. Myös sen jäl­keen jos säi­ly­tys paik­ka on valvo­tul­la ampumaradal­la tms. jon­ka laki sille määrittää.

 18. Kun­nal­lis­vaalien alla on kiire jokaisel­la. Kuten Osmollakin.
  Mitä tulee tuo­hon aseen käyt­töön Kauha­joel­la, niin olen aika var­ma siitä, että yksit­täisen kansalaisen mah­dol­lisu­us hal­li­ta nyky­isin esim. pis­too­liaset­ta periy­tyy 1940-luvulta.

  Tuol­loin­han lukiot lopetet­ti­in ja oppi­laat menivät vapaae­htoisi­na puo­lus­ta­maan kaupunki­aan esim. ilma­tor­jun­taan. Eikä tuol­loin pis­too­liaset­ta pidet­ty kovinkaan vaar­al­lise­na aseena. Pis­tooli tuol­loin oli enem­minkin upseerin ase, jol­la ei paljoa tuhoa vihol­lista vas­taan saatu. Josko edes vihol­lista koh­dat­ti­in omas­sa kaupungis­sa. Pis­tooli oli ennem­minkin omaa tur­val­lisu­ut­taan kohot­ta­va ase.

  Sit­ten koit­ti rauha ja alkoi toisen­lainen aika. Kansalais­ten ampukun­toa pyrit­ti­inkin var­maan ylläpitämään ampumaseu­ro­jen taval­la rauhan aikana, että kun mei­dän lapset tule­vat tiet­tyyn ikään, niin saa­vat pis­too­lilu­vat tuos­ta vaan “nimis­mieheltä” har­ras­tuk­seen­sa liittyen.

  Minäkin olen jo pikkupoi­ka räiskinyt sora­mon­tul­la isän pys­syl­lä ja isän avus­ta­mana pilkkatauluun. 

  Että, jos­sain vai­heessa on hyväk­si osa­ta aseen käytön taito­ja, ja sit­ten jos­sain vai­heessa ei ole hyvä osa­ta asetaitoja.

  Mitenkähän Sak­sas­sa on pis­too­liampu­jien aseet nyky­isin var­tioitu. Lisäk­si Sveit­sis­sä muis­ti­ni mukaan asevelvol­lisu­u­den suorit­ta­neet pitävät kone­tu­lia­sei­ta kuten ryn­näkkökivääre­itä koton­aan odot­ta­mas­sa jotain mah­dol­lista kon­flik­tia vastaan.

 19. Joo‑o, kiel­letään maa­jus­sille mor­sian, juu­tu­u­bi ja aseet. Eiköhän se sil­lä ratkea?

  Tyh­mem­pi voisi tietysti pistää verovaro­ja mie­len­ter­veyshuoltoon jot­ta se saataisi­in edes sille tasolle mitä se oli ennen viime lamaa. Auvi­nenkaan ei saanut hoitoa vaan oli hoito­jonos­sa odot­ta­mas­sa josko joku ter­vey­den­hoita­ja vähän nap­pia määräisi. Psyki­a­trille hän ei aikaa saanut.

  Vielä tyh­mem­pi kuvit­telisi että kouluk­iusaamiseen kan­nat­taisi puuttua.
  http://www.ylioppilaslehti.fi/2006/01/27/koulukiusaamisen-lyhyt-historia/
  Vai saadaanko vauhkol­la kohkaamisel­la sit­tenkin parem­min ääniä?

 20. Suo­ma­lais­ten epä­sosi­aal­isu­udel­la on osaa täl­laisi­in tapah­tu­mi­in. Olisi ihmisil­lä helpom­paa olla, jos oltaisi­in ysätäväl­lisem­piä toisia kohtaan.

 21. Kan­nat­taa miet­tiä kuin­ka estää tule­via tap­pamisia, mut­ta mitään hätiköi­tyjä johtopäätök­siä ei nyt kan­na­ta tehdä. 

  Joke­las­sa ja tänään on kuol­lut yhteen­sä alle 20 henkeä, joka lop­puen lopuk­si ei paljon ole. Toki yksikin uhri on liikaa, mut­ta väärä ratkaisu on nyt kieltää kaik­ki aseet ja painaa asia vil­laisel­la sen jälkeen. 

  Veikkaisin, että eniten vaikute­taan ilmiöön säätämäl­lä tiukem­mat lait medi­alle, joka mässäilee väki­val­lal­la. Toki niitä keitä asia kiin­nos­taa kaivaa netistä kaik­ki tiedon­mu­rut, joi­ta asi­aan liit­tyy, mut­ta silti veikkaan, että seu­raa­jalu­vun laskun vuok­si teko ei ole enää niin cool niiden mielis­sä, jot­ka suun­nit­tel­e­vat mielessään kyseisiä väkivaltatekoja.

 22. “tässä Euroopan väki­val­taisim­mas­sa maassa”

  Pötyä. Ruot­sikin on väki­val­taisem­pi mitat­tuna väki­val­tarikok­sil­la per capi­ta Itä-Euroopan maista puhumattakaan.

 23. Tart­tis selvit­tää mon­tako kouluter­vey­den­hoita­jaa, ‑lääkäriä, ja kuraat­to­ria per oppi­las oli ennen lamaa, heti laman jäl­keen ja nyt lihavien vuosien jäl­keen. Yritin mut­ta tieto­jen löytämi­nen ei ole ihan helppoa.
  Ehkä ei tart­tis mure­htia niin näitä asei­ta jos lap­sia ei jätet­täisi heitteille.

 24. Ennen kuin pohdi­taan, miten mie­len­ter­veyspalvelu­jen puute on vaikut­tanut tähän tapauk­seen, kan­nat­taa antaa ajan kulua ja urkkia tietoon­sa, onko vaikut­tanut. Päämin­is­teri sanoi, ettei tässä asi­as­sa ole siitä kyse, mut­ta en tiedä, mitä hän sil­lä tarkoitti.

 25. Ampuma-aseen kotisäi­ly­tys on kyl­lä määritel­ty ase­lain­säädän­nössä ja yöpöy­dän laatikko ei täytä mitään säi­ly­tys kri­teere­itä. Jos hal­lus­sapi­don omaa­va henkilö jää tämän tyyp­pis­es­tä rik­keestä kiin­ni niin taku­u­var­masti tulee varoi­tus tai luvan peruuttaminen.

  Ehkä tuleekin, mut­ta tarkaste­taanko näitä koskaan? Olen näh­nyt muu­ta­man pis­toolin pöytälaatikos­sa, mut­ten yhtään asekaapis­sa. Par­il­la met­sästäjäkaver­il­la on asekaap­pi, kun taas tun­te­mani ase­har­ras­ta­ja säi­lyt­ti toim­intakun­toista ryn­näkkökivääriä koukus­sa olo­huoneen seinäl­lä, ja naa­pu­rus­tossa asunut kan­sain­välisen tason ampumau­rheil­i­ja tuli aina huma­la­päis­sään osoit­tele­maan meitä kakaroi­ta haulikol­la, kun leikimme liiän äänekkäästi.

  Halusin edel­lisel­lä vain sanoa, että kan­nat­taa jät­tää muka-loukkaan­tu­miset ja hurskaste­lut ase­har­ras­ta­jien taval­lista korkeam­mas­ta moraal­ista sik­seen. Saman­laisia törp­pöjä kuin me kaik­ki muutkin.

  …Mitenkäs se Myyr­man­nin pommimies?…
  …seu­raa­va ammuskelu tehdään sit­ten lait­toma­l­la aseella…

  Kuinka­han vaikeaa anti­sosi­aalisen teinin on ilman van­ho­ja rois­tokon­tak­te­ja han­kkia laiton ase tai räjähteitä? Veikkaan, että hyvin vaikeaa, ja räjähtei­den valmis­tamisen osalta aivan liian vaivalloista.

 26. Mönkäre sanoo:

  “Vielä tyh­mem­pi kuvit­telisi että kouluk­iusaamiseen kan­nat­taisi puuttua.”

  Vielä tästäkin tyh­mem­pi kuvit­telisi, että asei­den saatavu­u­teen pitäisi puuttua. 

  Mis­tä muuten olet kehitel­lyt tämän kouluk­iusaamisen tämän­päiväiseen tapauk­seen? En minä ole mitään kuullut..

  Ker­a­van sankari sai lis­tit­tyä puukol­la yhden pikku­tytön.. Vau!..mitähän hän olisi tehnyt ryn­näkkökivääril­lä, jos sel­l­ainen kotoa olisi löy­tynyt. Jätkä oli vähän sen näköi­nen, että ehkä paikail­lisel­la poli­isi­ase­mal­la olisi havah­dut­tu, jos olisi aseen­hank­in­talu­paa ollut hake­mas­sa. Sen sijaan tämä Kauha­joen takatuk­ka-komis­tus sai uhkailu­videoidenkin jäl­keen pitää aseensa. 

  BTW Täysin muuten mata­laot­saista vetää kun­nal­lis­vaalit tähän jut­tuun. Ei kukaan rat­sas­ta täl­lasil­la jutu­il­la ja ei ainakaan Osmo. Säälit­tää tuol­lainen ihmiskäsi­tys ja maailmankuva.

 27. Tuskin­pa jonkun joukko­murhan tekovä­line (ampuma-aseet, auto, miekat, keit­tieveit­set, kirveet, kemikaal­is­ten aineosien yms.) kieltämi­nen paran­taa henkilöä jon­ka mie­len­ter­vey­del­liset ongel­mat ratkea­vat laa­jen­netun itse­murhan avulla.

  Mitä tulee Eli­nan kysymyk­si­in tietämät­tömyy­den paran­taa mm. google, tyh­myyt­tä valitet­tavasti sekään ei paranna.

  Ker­a­van “sankari” haki yhtä uhria jot­ta pää­sisi hoitoon. Eikö se ker­ro jotain mie­len­ter­veyspalvelu­iden saatavuudesta?

 28. “Eli­na Says:
  Vielä tästäkin tyh­mem­pi kuvit­telisi, että asei­den saatavu­u­teen pitäisi puuttua.”

  Juu ehdot­tomasti, sehän toimii englannissa

  Weapons sell for just £50 as sus­pects and vic­tims grow ever younger
  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article2317307.ece
  Despite a ban on hand­guns intro­duced in 1997 after 16 chil­dren and their teacher were shot dead in the Dun­blane mas­sacre the pre­vi­ous year, their use in crimes has almost dou­bled to reach 4,671 in 2005-06. Offi­cial fig­ures show that although Britain has some of the tough­est anti-gun laws in the world, firearm use in crime has risen steadily.

 29. Iltaa. Seu­raan tätä myrhenäytelmää Nor­jas­ta ja olen pohjo­is­maises­sa seuras­sa, mikä tuo trage­di­aan ehkä jopa häpeän sävyjä.

  Ase­lait uusik­si. Sitä näköjään hal­lis­tuskin aikoo ryhtyä muut­ta­maan. Mut­ta kouluk­iusaus ja mie­len­ter­veyspalvelu­jen ongel­mat jo herät­tivät kysymyk­siä sekä Osmossa että Eli­nas­sa, mikä on toki luon­nol­lis­takin kun kyse on kri­it­ti­sistä ajattelijoista.

  Luulisin molem­pi­en teemo­jen nousseen siitä ole­tuk­ses­ta, että ei kah­ta kol­man­net­ta, eli kun näitä näkökul­mia nousi kah­den edel­lisen tapauk­sen yhtey­dessä, niin mik­sei tässäkin.

  Tässä on nyt agen­da: arjes­ta pitää saa­da helpom­pi nuorelle (muillekin, mut­ta tämä näyt­tää ole­van eri­tyis­es­ti nuorten ongel­ma). Heiltä vaa­di­taan liikaa itsenäisyyt­tä, heitä kil­pailute­taan liikaa ja olete­taan hei­dän selviävän itsek­seen vaik­ka mis­sä. Nuoret tarvit­se­vat lähim­mäis­ten­sä tukea ja kohtu­ullisia vaatimuksia. 

  Van­ha sanon­ta ker­too, että kaik­ki, mikä ei tapa, vahvis­taa. Mitä jos ruvet­taisi­in miet­timään, onko tässä koko totuus?

  Touko Mettinen

 30. Ja nyt kun luin kom­ment­ti­ni, sain vaikutel­man, että halu­an nuorisollemme helpom­pia olo­ja. Sitä en kuitenkaan tarkoit­tanut, vaan sitä, että oppi­lail­ta pitää vaa­tia enem­män, mut­ta jonkun pitää jak­saa kat­soa perään näitä vaa­timuk­sia. Esimerkksi ammat­tik­ouluis­sa on val­lal­la “etäope­tus­per­jan­tai”. Laman tuo­ma säästökeino, joka on oikeam­min lievää heit­teille­jät­töä kuin opetusta.

  Tääl­lä Nor­jas­sa noin spon­taanisti arvioiden oppi­laat ovat enem­män kavere­i­ta keskenään ja rajat rotu­jen välil­lä ovat matalammat.

  Touko

 31. Väärin! Tämäkin koulusurma olisi mitä luul­tavim­min jäänyt tekemät­tä, jos Suomes­sa olisi luval­lista pitää pitää aset­ta itsepuo­lus­tus­tarkoituk­ses­sa. Kuu­lostaa has­sul­ta, mut­ta totu­us on se, että mitä enem­män asei­ta nor­maaleil­la ihmisil­lä on sitä tur­val­lisem­paa Suomes­sa on.

  Jos aseet kiel­letään kokon­aan, niin ain­oa ryh­mä joka jää ilman asei­ta on taval­liset lainku­u­li­aiset kansalaiset. Hörhöt ja rikol­liset var­masti onnis­tu­vat ilman lupi­akin asei­ta hankkimaan.

 32. Harv­inaisen ala-arvoinen jut­tu Soin­in­vaar­al­ta. Joku voisi jopa väit­tää että kun­tavaalit lähestyvät.

  En usko, että kiel­tolin­jal­la, jos­ta tässä maas­sa kyl­lä pide­tään, päästään yhtään mihinkään. Jos ihmi­nen päät­tää ampu­jan tyyli­in tap­paa ihmisiä, ei sille voi mitään. Keino­ja ja tapo­ja on liikaa ja kaikkia niitä ei voi­da kieltää. Mielestäni voimme täl­lä het­kel­lä olla tyy­tyväisiä, ettei ampu­ja keksinyt räjäyt­tää koulua. Ja jos niin halu­aa niin autol­lakin saa aikaan aika pahaa tuhoa, kun ajaa rysäyt­tää vaik­ka ihmisjoukkoon.

  Asei­den säi­ly­tys ampumaradal­lakaan ei tai­da toimia. Ainakaan se ei estänyt Sil­lan­päätä aikanaan.

  Yleen­säkin yhden teko­ta­van estämi­nen on hölmöläis­ten hommaa.

  Ain­oa järkevä tapa ehkäistä täl­laisia trage­dioi­ta on mie­len­ter­veystyöhön panos­t­a­mi­nen. Mut­ta ai niin, sehän ei ole pop­ulis­tista eikä vetoa lynkkaus­ta halu­a­van kansan oikeusta­ju­un ja siitä on ihan liian help­po kar­sia kulu­ja kun bud­jet­te­ja tehdään.

  Ja ai niin, Osmo, ei suomes­sa automaat­ti­aseelle lupaa saa. Kyseessä oli puoli-automaat­ti. Ero on merkittävä.

 33. “…miten mie­len­ter­veyspalvelu­jen puute on vaikut­tanut tähän tapaukseen…”

  Halvin ja yksinker­taisin mt-palvelu on kouluter­vey­den­huolto. Ei toki rii­it­tävä mon­imutkai­sis­sa tapauk­sis­sa mut­ta lois­ta­va varhaisen puut­tumisen ja ennal­taehkäisyn työkalu, jota olisi syytä arvostaa.

 34. Eli­na siis todel­lakin halu­aa ennem­min puut­tua tekovä­li­neeseen kuin itse tek­i­jään. Kaik­ki ovat olleet kouluk­iusat­tu­ja. Miten mah­taa Elinal­ta naa­ma men­nä, kun aseet on otet­tu pois ja seu­raa­va tehdäänkin pom­mil­la. Sit­ten Eli­na kieltänee jo koulus­sa käymisen.

 35. Esi­tyk­seni, että ampumau­rheilu­un käytet­tävät aseet kuu­lu­vat vain ampumaradoille, on vas­tat­tu kuorossa, että asia on täysin toteut­tamiskelvo­ton. Aamun uutiset kuitenkin tiesivät ker­toa, että tämä on käytän­tönä useis­sa Euroopan mais­sa. Miten se niis­sä on toteuttamiskelpoinen.

  Kom­men­toi­jat tiesivät myös ker­toa, että mitä vähem­män on asei­ta, sitä enem­män tehdään aseil­la murhia ja että ehdo­tuk­seni johtaisi lisään­tyvään väki­val­taan. Nois­sa koti­aseet kieltäneis­sä mais­sa siis var­maankin väki­val­ta rehot­taa aivan päivittäin.

 36. Kolme huo­mau­tus­ta, jot­ta keskustelu sujuisi tosi­a­sioiden pohjalta:

  1) Asei­den siir­to ampumaratasäi­ly­tyk­seen olisi huono ratkaisu: aseet anastet­taisi­in var­tioimat­tomil­ta radoil­ta pian ja ne oli­si­vat koh­ta ammat­tirikol­lisil­la. Tietenkin näinkin mah­do­ton­ta ratkaisua kan­nat­taa esit­tää, jos halu­ataan tode­ta, ettei se tosi­aan toi­mi ja halu­aa sen avul­la päätel­lä, että aseet tulee siis kieltää.

  2) Ase­lake­ja ei tarvit­sisi tiuken­taa näi­den tapausten takia. Min­un puolestani on sama, tehdäänkö niin. Kuitenkin jos poli­isi olisi nou­dat­tanut nyky­lain henkeä ja kir­jain­takin, ei näitä tapah­tu­mia ainakaan näin asein olisi sattunut. 

  Lupavi­ra­nomaiselle on siis sat­tunut kolme ere­hdys­tä näis­sä kahdessa ampumat­a­pauk­ses­sa. Ja niitä ei nähdä, ollaan jo poli­isi­toimes­sa pait­si epäon­nisia myös hiukan epäre­hellisiä, ja varsinkin, jos pyrit­tään kätky­tymään uuden tiukan lain taakse, vaik­ka van­hakin olisi ollut kelpo, jos sitä olisi nou­datet­tu sen kir­jaimes­sa ja hengessä. 

  “Sivi­ileiltä” on samal­la taval­la epäre­hellistä (joskin ymmär­retäävää ja joidenkin kannal­ta tarkoituk­sen­mukaista) vaa­tia uut­ta tiukkaa lakia. Asial­lista ja jopa asial­lisem­paa olisi vaa­tia poli­isia nou­dat­ta­maan nykyistä. 

  Ote­taan ver­taus: poli­isi myön­tää ajoko­rtin sel­l­aiselle, jolle se ei nykyisen ase­tuk­sen mukaan kuu­luisi. Tämä ajoko­rtin ja sil­lä auton lainaksi saanut ajaa 200 km/h nopeudel­la suo­jatiel­lä las­ten päälle. Vaa­di­taanko yleisnopeusra­joituk­sen laskemista kaikil­la teil­lä 40 kilo­metri­in tun­nis­sa tmv.?

  Joke­lan tapauk­ses­sa tietääk­seni ampu­ja kuu­lui seu­raan vain muodol­lis­es­ti eikä ollut osoit­tanut har­ras­tuneisu­ut­ta, jota on usein vaa­dit­tu. (Tämä lehti­ti­eto­jen val­os­sa.) Täl­laiselle vieläpä nuorelle henkilölle ei lupaa olisi tul­lut antaa eikä useil­la paikkakun­nil­la olisi annetukaan.

  Kauha­joen tapauk­ses­sa poli­isi­in hark­in­takyky oli pet­tänyt kahdesti: lupa annetaan ilman, että kuu­luu seu­ran tai muuten osoit­taa har­ras­tuneisu­ut­ta. (Ei esim. met­sästys­taus­ta.) Lisäk­si ase jätet­ti­in ampu­jalle videon jälkeenkin.

  Ei silti tuomi­ta poli­isi­akaan ja yksit­täisiä poli­isimiehiä noin vain. Emme kuitenkaan täältä tunne kaikkia seiko­ja. Ja seu­raa­va etenkin pitää huo­ma­ta polisi­inkin toimia arvostellessa:

  3) Pitäisikö miet­tiä, mikä on vial­la, kun kaikin puolin kun­non pojat sairas­tu­vat (Gerdt kol­man­te­na) ja tekevät tuol­laista. Mikä saa läh­es lapset tap­pa­maan toisia noin. Kyl­lä mei­dänkin pitää kat­soa peili­in ja miet­tiä, olem­meko jo luoneet niin ikävän yhteiskun­nan, että syn­tyy tuol­laisia teko­ja. Olem­meko? Mielestäni olemme. Jos sitä ei saa­ta sanoa edes itselleen vaan syyt­telee noi­ta poikia, asei­ta tai poli­isia, on jok­senkin vas­tu­u­ton tai ei ole mietinyt asioi­ta lop­pu­un­sa saakka.

 37. ”Osmo: ”Minäpä en ole vas­tus­tanut pis­too­liampumara­to­ja, vaan kivääri- ja haulikkoam­pumara­to­ja asu­tuk­sen keskel­lä. Pis­too­liammuntaa voi har­joit­ta sisätilois­sakin, eikä niistä aiheudu niin suur­ta äänisaastet­ta kuin isom­mista aseista. Minus­ta tämä pitäisi ratkaista Hol­lan­nin tapaan.”

  Et kyl­lä tätä ole tuonut aiem­min esi­in. Ehkä siis nyt ymmär­rät myös ampumau­rheilukeskuk­ses­sa jotain hyvääkin ? Ken­ties rupeat kan­nat­ta­maankin tätä hanketta!?

  ”Osmo: ”Mut­ta kek­si itse parem­pi ratkaisu. Minus­ta on selvää, että on suuri rik­si siitä, että joku muu yrit­tää samaa.”

  Suomes­sa on yhdis­tymis­va­paus, ja sen takia on myös mah­dol­lista saa­da aselu­pa ilman ammuntaseu­ran jäsenyyt­tä. Asi­as­sa on tietenkin puolen­sa, mut­ta tässä olisi kuitenkin yksiko­r­jauk­sen paik­ka. Vähän häm­mäste­len miten poli­isi on tul­lut siihen tulok­seen että miehen har­ras­tuneisu­udelle on ollut riit­tävästi näyt­töä, jos hän ei ole lehdis­tö tieto­jen mukaan kuu­lunut edes ammuntaseu­raan. Ainakin itse koen että ammun­ta on ns. yksilöla­ji, mut­ta radal­la käyn­ti on kuitenkin sosi­aa­li­nen tapah­tu­ma. Sen takia en näk­isi ollenkaan huonona että pis­too­lila­jeis­sa ammuntaseu­ran jäsenyys olisi myön­tämisen edel­ly­tys. Ei ammunnan­har­ras­ta­jat halua mitään sekopäitä seu­raansa. Kyl­lä kon­trol­lia on. Hesaris­sa viimet­al­ve­na olleessa jutus­sa toimit­ta­ja Mikko-Pekka Heikki­nen yrit­ti saa­da .22 pis­too­lille aselu­paa ja lop­ul­ta saikin. Suurin jut­tu tehti­in siitä että miten hän sai aselu­van ilman poli­isin haas­tat­telua ym. – sen sijaan hyvin pienel­lä oli main­in­ta että useista ammun­ta seu­roista hänen jäse­nanomuk­sen­sa HYLÄTTIIN. Eli ampu­jien kon­trol­li näki hänessä jotain mitä poli­isi ilmeis­es­ti ei. No mitäs nyt — taas ker­ran leimataan syyt­tä surut­ta urheilu­am­munnan vas­tu­ulliset har­ras­ta­jat – vaik­ka suurin syylli­nen on ollut Seinäjoen poli­isi tekemäl­lä usei­ta peräkkäisiä virheitä. Maanan­tainen ampu­jan kiin­niot­to, haas­tat­telu ja vapau­teen päästämi­nen on ollut käsit­tämätön­tä toimintaa.

 38. Teemu S,

  Toki puut­tuisin tek­i­jään, mikäli se olisi mah­dol­lista. Saari vain ei oman­nut minkään­laista sairau­den­tun­toa, joka hoidon kannal­ta on vält­tämät­tömyys. Aseisi­in voidaan lain­säädän­nöl­lä puut­tua. Ker­toisitko sinä sit­ten jonkin hyvän keinon, mil­lä Kauha­joen tapah­tu­mat olisi voitu estää?

  Saari oli täl­lä het­kel­lä käytet­tävien tieto­jen mukaan nor­maalin oloinen ja vaikkei olisi ollutkaan, niin pakko­hoito ei Suomes­sa onnis­tu ennen kuin on tuomio päällä.

 39. “Kom­men­toi­jat tiesivät myös ker­toa, että mitä vähem­män on asei­ta, sitä enem­män tehdään aseil­la murhia ja että ehdo­tuk­seni johtaisi lisään­tyvään väki­val­taan. Nois­sa koti­aseet kieltäneis­sä mais­sa siis var­maankin väki­val­ta rehot­taa aivan päivittäin.”

  Seu­raavas­sa pieni uuti­nen joka toiv­ot­tavasti avaa silmäsi. Veikkaisin myös, että Bri­tan­ni­as­sa väki­val­ta rehot­taa aivan päivittäin…

  http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/leading_article/article1701274.ece

  It is deeply unfor­tu­nate that in the decade since the Dun­blane mas­sacre and the hand­gun ban that fol­lowed it, gun crime in the UK has risen. It is even more unfor­tu­nate that some in the US have sought to use this fact since last week’s killings in Vir­ginia to bol­ster their case against tighter US gun con­trols. Worse than that, it is an abuse of the mem­o­ry of the Dun­blane vic­tims, and high­ly misleading.

  Gun vio­lence has gone up in Britain, accord­ing to one promi­nent US politi­cian, “because crim­i­nals end up buy­ing ille­gal guns but the law-abid­ing, hon­est cit­i­zen is in effect dis­armed.” Or, as the Nation­al Rifle Asso­ci­a­tion has put it, strict gun laws “take away the tools of self-defence from hon­est peo­ple”. The impres­sion giv­en, of ordi­nary Britons in the pre-Dun­blane era defend­ing their homes with lethal firearms, bears scant rela­tion to real­i­ty. When an East Anglian farmer shot and killed an intrud­er in 1999, the case was so unusu­al that law lords were forced to reex­am­ine the law on self-defence. The defen­dant won wide pub­lic back­ing, but a jury con­vict­ed him of murder.

  UK gun vio­lence has risen, but from a base so low that com­par­isons with the US back­fire on crit­ics of gun con­trol. In 2004, the per capi­ta gun-relat­ed mur­der rate was 25 times high­er in the US than the UK: 10,654 peo­ple were shot dead in the US that year — three times the death toll from 30 years of North­ern Ireland’s Trou­bles. What­ev­er the rea­sons for Britain’s cur­rent gun crime prob­lem, loos­er con­trols are not the rem­e­dy. As US lead­ers wres­tle with the impli­ca­tions of the Vir­ginia Tech mas­sacre, they should think twice before invok­ing Dun­blane and its legacy.

 40. Tämä kouluk­iusaamisen kilju­mi­nen on minus­ta aina vastenmielistä. 

  Tästäkin on jo tietysti revit­ty, että Saar­ta on “kiusat­tu vähän”. Mitähän tämä vähän kiusaami­nen tarkoit­taa? Läh­es jokainen oppi­las nyt kokee jonk­i­nasteista nal­jailua ja vit­sailua. Onneton on se, joka ei osaa asi­aa käsitel­lä ja aset­taa raameihin. 

  Ensin on tunne-elämän kyvyt­tömyys ja omi­tu­isu­us ja sit­ten vas­ta kiusaami­nen. Minä en tiedä yhtään reipas­ta, reilua ja sosi­aal­ista las­ta tai nuor­ta, jota kiusat­taisi­in ja minä sen­tään koulumaail­maa olen pitkään kat­sel­lut. Auvista lähin­nä syr­jit­ti­in, se on ihan eri asia. En minäkään kut­su koti­i­ni ihmisiä, joista en pidä ja vält­te­len työ­paikalla hei­dän seuraansa.. 

  Yhteistähän näille neljälle tapauk­selle Gerdtistä Saa­reen on suuri viehtymys väki­val­tapelei­hin ja ilmeiset kon­tak­ti­vaikeudet tyt­töi­hin. Yhdel­läkään ei ollut tyt­töys­tävää, vaik­ka ikää on ollut sen ver­ran, että olisi jo aika olla. Väki­val­taa ihan­noi­va, sek­suaalis­es­ti lukos­sa ole­va nuori miespuo­li­nen henkilö on vaar­alli­nen, joskus hengenvaarallinen. 

  Van­hem­mat ovat kauhuis­saan, kun nuori menee muiden nuorten menois­sa ja bilet­tää joskus olut­ta juo­den. Kauhuis­saan pitäisi olla siinä tilanteessa, kun nuori “viihtyy” kotona ja mitään säpinää ei ole edes viikon­lop­puil­toina. Jos kotona olo on netis­sä roikku­mista ja väki­val­tapele­jä, niin kyl­lä siinä pitäisi häly­tyskel­lo­jen kumista ja kovaa. 

  On myös van­hempia, jot­ka jopa pyrkivät estämään nuorten nor­maalin sosi­aalisen elämän jär­jet­tömil­lä koti­in­tu­loa­joil­la ja muul­la hol­hoamisel­la. Van­hem­mil­la on suuri vas­tuu kotona asu­vas­ta nuores­ta. Saar­i­han asui kyl­lä jo omil­laan, mut­ta oli suun­nitel­lut tekoaan vuodes­ta 2002 eli 16-vuo­ti­aas­ta lähtien.

 41. Olin itsekin heti vaa­ti­mas­sa pis­toolien saan­nin huo­mat­tavaa tiuken­tamista, mut­ta ei se lop­ul­ta ehkäise mitään. Lait­to­mia asei­ta löytää ennem­min tai myöhem­min jos niitä läh­tee etsimään. Sahat­tu pump­puhaulikko menee aivan yhtä hyvin takin alle. Ja Myyr­man­nin tapah­tu­mat näyt­tävät myös unohtuneen.

  Nuorten ongelmi­in pitäisi puut­tua akti­ivisem­min, ja tar­jo­ta apua. On sokeaa vain lisätä kiel­to­ja jos samal­la ylläpi­de­tään kuukausien jono­ja mielenterveyspalveluihin.

 42. Eikös Jori Mon­tosen ehdo­tus men­torista, joka säi­lyt­tää uuden aseen omis­ta­jan aset­ta oo huo­mat­ta­va paran­nus sekä nykyti­lanteeseen sekä Osmon ehdot­ta­maan säi­ly­tyk­seen ampumaradoil­la. Men­to­ril­la on omas­sa intres­sis­sään valvoa, että aset­ta ei käytetä miten sattuu.

  Näin ampuma­har­ras­ta­jien oikeut­ta omaan har­ras­tuk­seen­sa loukataan mah­dol­lisim­man vähän ja kon­trol­li säi­lyy sil­lä yhteisöl­lä, joka kon­trol­li­toimista eniten kärsii.

 43. “Miten se niis­sä on toteuttamiskelpoinen.”

  Suomes­sa radat on eräästä syys­tä, jon­ka hyvin tun­net, kaukana asu­tuk­ses­ta. Eli alt­ti­ita murroille.

  Meil­lä on myös met­sästyk­ses­tä johtuen paljon asei­ta. Sal­lisit niiden usein tehokkaampi­en säi­lyt­tämisen kotona ja har­rasteaseet säi­lytet­täväk­si radal­la. Hyvin epäjo­hdon­mukaista mielestäni.

  Paras­ta on vain olla myön­tämät­tä lupia ilman vakavaa ja osoitet­tua har­ras­tus­ta. Sitä voi osoit­taa ensin esimerkik­si ilma-aseel­la ampumaseuras­sa tai suori­ta­mal­la met­sästäjän­tutkin­non, met­sästämäl­lä pitkäl­lä aseel­la use­at vuodet ja jos esimerkik­si supi­jahti vaatii, sit­ten voisi anoa lyhyen aseen luvat.

  En oikein hyväksy sitä ideaa, että syyl­listä kaivel­laan asei­den säi­ly­tyk­ses­tä, poli­isin lupakäytän­nöstä tai muus­ta sivu­seikas­ta, kun pitäisi ihme­tel­lä, mik­si pen­nut eivät sur­man­neet toisi­aan sil­loin, kun joka toisen ukon pöytälaatikos­sa oli Para­bel­lum, ladon lat­t­ian alla sotasaalis-KP ja naulas­sa Pystyko­r­va ja Husq­var­na ihan kaikkien saatavilla. 

  Tai mik­si kakarat eivät tehneet tätä jo 90-luvun alus­sa, jol­loin asekau­pan villeinä vuosi­na liki kenelle tahansa annet­ti­in lupa mikä tahansa. Saa­toi ostaa jopa pikakiväärin, ryn­näkkökiväärin (ker­tat­uliv­er­sion ainakin) pis­tooleista puhumattakaan. 

  Sinän­sä on oman met­sästyshar­ras­tuk­seni kannal­ta sama, vaik­ka aseet pitäisi säi­lyt­tää pankki­holvis­sa. Mut­ta jos puhuu asei­den säi­ly­tyk­ses­tä syynä ja ratkaisuna näi­hin tapahu­mi­in, puhuu ihan sivu­seikas­ta. Nyt pitää puhua siitä, mitä ihmettä me aikuiset olemme kollek­ti­iv­ina tehneet noille lap­sille ja nuo­rille kun tuom­moista sattuu. 

  Vielä ker­ran: syy on meis­sä — ihan var­masti. Älkää kiemmurrelko.

 44. http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/1440764.stm

  A new study sug­gests the use of hand­guns in crime rose by 40% in the two years after the weapons were banned. 

  http://www.saf.org/LawReviews/McDowellLoftinAndWiersema1.htm

  All exist­ing com­par­isons of Flori­da homi­cide rates before and after the pas­sage of the Flori­da shall issue law found that Flori­da homi­cides decreased after the shall issue law. The Nation­al Rifle Asso­ci­a­tion, for exam­ple, notes that Flori­da’s homi­cide rate fell by 21% when com­par­ing 1987 with 1992. 

  Kyl­lähän siis tutkimuk­set tuke­vat juuri päin­vas­taista, mitä mitä tätiy­hteiskun­ta hys­teeris­es­ti koit­taa tuputtaa.

  Entä jos edes joku olisi ampunut takaisin?

  Lähtisitkö sinä suun­nit­tele­maan var­man ja glo­riöösin killing spreen ase­mas­ta epä­var­maa, joka voisi saa­da nolon lop­un ja lässähtää heti aluunsa?

 45. Aseenos­to ja ‑kan­tolu­vista; pitäisi vähin­täänkin vaa­tia parin vuo­den akti­ivista kil­pailu­toim­intaa ilmapis­too­lil­la tms ennen kuin mah­dol­lis­es­ti saisi luvan oikeaan käsi­aseeseen. Tämän luulisi kel­paa­van akti­ivisille ampumaurheilijoillekin.

  Poli­isin toimin­nas­ta; eihän nyky­isin rat­ti­juopoil­ta ote­ta autoa pois, enin­tään kort­ti, jos sitä edes on. Nyt ne uhkailu­videot oli lisät­ty net­ti­in juuri ennen koulumatkaa. Siis, tähän on tehtävä selvä lain­säädän­tö miten poli­isin olete­taan toimi­van eri­lais­ten ase/ampumavideoiden suhteen.

 46. Noh, asei­den har­ras­ta­jat. Huo­matkaa, että Osmo tekee selvän eron vakavien, pitkäaikaisten har­ras­ta­jien, ja näi­den äkil­lis­es­ti ampuma­har­ras­tuk­seen herän­nei­den nuorukaisten välillä.
  Toki voidaan keskustel­la siitä, miten kus­tan­nuste­hokas­ta on luo­da valvot­tu­jen ja lukit­tu­jen tilo­jen verkos­to tätä yhtä uhkaa tor­ju­maan. Jos seu­raa­va tek­i­jä vai­h­taa käsikir­joi­tus­ta, ei tästä toimen­piteestä ole suur­takaan iloa.
  Jos minä pystyn kek­simään eri­laisia mas­samurhaske­naar­i­oi­ta, jois­sa ei tarvi­ta käsi­aset­ta, eiköhän se onnis­tu seu­raaval­ta wannabe-Auviseltakin. Valitettavasti.
  Aseet pitäisi kyl­lä ottaa huo­mat­tavasti herkem­min pois henkilöiltä, joil­la selkeästi viiraa (kuten tässä tapauk­ses­sa melkein tehti­in). Ylipään­sä ihmisvi­haa uhoa­van ja mas­samurhia ihail­e­van henkilön kohdal­la pitäisi ryhtyä joi­hinkin (pakko)toimiin jo ennen, kuin tulee ruumiita.

 47. Kol­mosen Aamu-TV:ssä joku pas­tori sanoi, että olemme kieltäy­tyneet kat­e­goris­es­ti keskustele­mas­ta siitä tosi­asi­as­ta, että Suo­mi ja suo­ma­lainen kult­tuuri on äärim­mäisen väki­val­tainen ympäristö. Väki­val­taa ihan­noidaan ja se nähdään osana jokapäiväistä elämää.

  En tiedä onko se tot­ta. Ei siitä ehkä niin vai­et­tu ole. Mut­ta kyl­lä se tun­tuu todelta.

 48. Jos nyt kuitenkin tode­taan, että asei­den säi­ly­tys pitäisi kuu­lua viranomaisille.

  Mik­si kukaan ei huomioi sitä seikkaa, että puo­lus­tusvoimien asei­ta on kateis­sa alle kymme­nen ja että puo­lus­tusvoimien aseil­la on sur­mat­tu yksi ihmi­nen viimeisen viiden­toista vuo­den aikana? (Mika Mura­nen varas­ta­mal­laan rynnäkkökiväärillä)

  Kun aseet ovat vira­nomais­valvon­nan takana ja ne palaute­taan käytön jäl­keen ase­varas­toi­hin, jois­sa niitä tarkasti kon­trol­loidaan on käyt­tö huo­mat­tavasti parem­min hallinnassa. 

  Aseet tulisi luovut­taa vira­nomais­ten varas­toi­hin, joista ne luovute­taan käyt­töön yhtä tiukan valvon­nan alla, kuin puolustusvoimissakin. 

  Mik­si emme palkkaisi vira­nomaisia pitämään alueel­lisia ase­varas­to­ja, jois­sa aseet oli­si­vat tur­vas­sa ja kontrollissa?
  Käsi­a­seista urheil­i­jalle riit­tää ilmapis­tooli, jol­la ampuma­har­ras­tus saa kyl­lä täyt­tymyk­sen­sä. Sitä on urheilu­aseena turha väheksyä. Myös ampumau­rheiluseu­ran vetäjä voi kui­tata aseet aamul­la varas­tos­ta, luki­ta ne radal­la ja palaut­taa päivän päät­teek­si. Miten eroaa pv:n käytännöistä?

  Met­sästysaseet ovat mie­lenki­in­toinen kysymys, mut­ta niil­lä har­voin laa­jen­net­tu­ja itse­murhia tehdään. Korkein­taan ammu­taan kän­nis­sä oma vaimo tai veli. Ehkä nekin voisi kui­tata varas­tos­ta aamul­la met­sästyk­seen lähtiessä?
  Mikä estää?

  Kun mietitään luvat­tomien asei­den käyt­töä, on muis­tet­ta­va, että niiden saamiseen tarvi­taan rahaa ja kon­tak­te­ja, joi­ta nor­maalil­la “net­tiri­ip­pu­vaisel­la” ihmisvi­haa­jan­uorel­la har­voin on. 

  Huomioon otet­ta­va seik­ka on myös se, että patru­unoiden saami­nenkin on nykyään nau­ret­ta­van helppoa. 

  Ampumataidon omae­htoinen kehit­tämi­nen ei ole myöskään ole maan­puo­lus­tuk­sen kannal­ta lainkaan kri­it­ti­nen seikka. 

  Kaikesta huoli­mat­ta rajoituk­set asei­den vapaan hal­lus­sapi­don suh­teen ovat aina paran­nus nykytilanteeseen.

 49. Mitäpä jos ampumaradoille esitet­täisi­in vaa­timuk­sia var­tioin­nin suh­teen että siel­lä ole­vat aseet eivät olisi varastettavissa?

 50. Minus­ta tois­taisek­si paras pal­stal­la tehty ehdo­tus on se, että ensim­mäisek­si henkilöko­htaisek­si aseek­seen saisi aina ilmapis­toolin. Ruu­ti­a­seisi­in voisi siir­tyä, kun on osoit­tanut riit­tävää har­ras­tuneisu­ut­ta, mitä voi ehkä mita­ta ampumat­u­lok­sel­la samaan tapaan kuin eli­it­tigolfken­tät aset­ta­vat rajak­si tietyn tasoitusluvun. 

  Tämä ei hait­taisi ampumau­rheilua mitenkään kohtu­ut­tomasti, mut­ta pois­taisi sen oiko­tien, jos­sa Suomes­sa saa aseen käytän­nössä jokainen, joka täyt­tää kolme ehtoa:
  a) on mak­sanut jäsen­mak­sun johonkin ampumaseuraan,
  b) ei ole rikos­rek­ister­iä ja
  c) saa­puu poli­isin haas­tat­telu­un selvin päin. 

 51. Nämä oma pyssy on miehen mit­ta — aktivis­tit esit­tävät huono­ja perusteita.Tilastollisen päät­te­lyn kri­teer­iä ei läpäise havain­to, että sen jäl­keen, kun Bri­tan­ni­as­sa ase­lake­ja tiuken­net­ti­in, aseil­la tehdyt murhat ovat lisään­tyneet. Myös sateet ovat lisään­tyneet ja moni muu asia. Bri­tan­ni­as­sa ovat yhteiskun­nal­liset vas­takkainaset­te­lut ja rotu­vas­takkaisu­udet lisääntyneet.

  Jot­ta tuol­la syy- seu­raus­suh­teel­la olisi jokin peruste, Bri­tann­ian olisi pitänyt olla ennen ase­lakien tiuken­tamista val­tio, jos­sa niin moni kan­taa arkises­ti taskuaset­ta, että ryöstäjän olisi syytä pelätä takaisin ampumista. Täl­lainen val­tio Bri­tan­nia ei ollut. Siel­lä eivät tuol­loin edes poli­isit kan­ta­neet aset­ta, nyt tosin kantavat.

  Tämä rosvon pitää pelätä, että uhril­la on ase ‑argu­ment­ti ei muutenkaan päde urheilupis­toolei­hin, jot­ka ovat sen ver­ran epäkäytän­nöl­lisen kokoisia, ettei niitä pide­tä ark­isin povitaskussa.

 52. Vaik­ka var­masti näit­ten trage­dioit­ten tapah­tu­mista edis­tää se, että pip­ipään on liian help­po saa­da käsi­in­sä ase, niin silti pelkkä ase­lakien tiuken­nus, vaik­ka var­masti ainakin joil­tain osin nykyti­lanteessa perustel­tu, tun­tuu silti liian helpol­ta ratkaisulta.

  Asei­ta on ollut tässä maas­sa maail­man sivu. Kuitenkin nämä ongel­mat ovat räjähtäneet tässä mit­takaavas­sa käsi­in vas­ta nyt. Asei­den määrä ei ole viime aikoina niin oleel­lis­es­ti muu­tunut. Pitäisi uskaltaa kysyä, että mikä on. 

  Valitet­tavasti olemme joutuneet viime vuosi­na todis­ta­maan, että umpiku­jaan ajau­tunut ihmi­nen tap­paa halutes­saa myös talousveit­sel­lä tai keittiökemikaaleilla.

 53. Globaalin ihmiskun­nan kehi­tys­vauhti on niin kova, että tämän­päivästen 20-kymp­pis­ten nuorten van­hem­mat elävät vielä kivikaudel­la (se on 60 70 80 90 luku). Saatel­laan kysel­lä jopa sel­l­aisi­akin vielä, että miten ne nuo nuoret har­ras­taa esi­avi­o­l­lista sek­siä jne.

  Miten sitä taus­taa vas­ten nämä iskä- ja äiskä-rukat sitte osaisi­vat ais­tia miten mei­dän Pet­ter­iä sapet­taa globaalis­sa maail­mas­sa kaik­ki ihmiset ja ahneus ja miten se nyt noin purkaa ongelmi­aan net­ti­in ja aseisiin.

  Itse­hän ne van­hem­mat kir­joit­ti päiväkir­jaa, kävi kirkos­sa ja joi viinaa lii­teris­sä. Kun naa­puri Esko oli ostanut hienom­man saabin eikä Eskollekaan riit­tänyt enää se van­ha Mini. Eskol­la on arvot hukassa…

  Herä­tys. Viimeistään nyt.

  Kol­mosel­la muuten irc-gal­ler­ian valvo­ja ehdot­ti terapeutteja/nuorten mie­len­ter­veystyön lisäämistä net­ti­in, jot­ka vaik­ka kan­nus­taisi nuo­ria porise­maan itsekin omille van­hem­milleen tai kenet nyt vaan saisikin kaverik­si. Kun eivät kaik­ki nuoret ole niin hyvä­tu­urisia että olisi fik­su fyysi­nen kaveripi­iri, jon­ka kanssa tapel­la keskenään ja purkaa mietteitään.

 54. Asei­den osit­tainen tai täy­delli­nen kiel­to on min­ulle yhden­tekevää. Tässä olisi aihet­ta sivua­va uuti­nen joka on julka­istu 17.9.2008

  Koulu­väki­val­ta karkot­taa oppi­lai­ta Myl­ly­puron ala-asteelta
  http://www.helsinginuutiset.fi/Uutiset/Paivan-Puheenaihe/Kouluvakivalta-karkottaa-oppilaita-Myllypuron-ala-asteelta

  Huo­matkaa ensim­mäi­nen kommentti
  “Mikähän siinä on, kun ei koulu muka pysty tilanteelle mitään tekemään. Jos häir­iökäyt­täy­tymi­nen ja kiusaami­nen jatkuu pitkään, niin yhteiskun­nan pitäisi ehdot­tomasti pystyä anta­maan apua onge­maisille lapsille.

  Pitääkö mei­dän saa­da vielä toinen Joke­lan kaltainen tapaus, ennen kuin uskotaan.”

  No nyt on saatu, puuhastel­laanko nytkin sit­ten kos­meet­tis­ten asioiden paris­sa kuten joke­lan tapauk­sen jäl­keen? Mitä konkreet­tista joke­lan jäl­keen tehti­in? Tarkastet­ti­in kri­i­sisu­un­nitelmia ja väk­er­ret­ti­in niitä las­ten­tarhoi­hin. Eli keski­tyt­ti­in siihen mitä tehdään kun tilanne on pääl­lä tai ohi.

 55. Tiedemies: Jos sat­ut tör­määmään joi­hinkin hyvi­in tek­stei­hin netis­sä, mis­sä keskusteltas tuos­ta väki­val­tais­es­ta ympäristöstä, niin linkkaa ihmeessä tänne. Kävin tois­s­apäivänä R&A:ssa kat­tomas­sa Somers Town eloku­van, jon­ka alus­sa näytet­ti­in lyhyteloku­va, joka kuvasi nuorten väki­val­taa briteis­sä. Se oli jotenkin järkyt­tävä, kun siinä väki­val­ta tulee niin lähelle ihmisiä ja on sel­l­aista, johon kenel­läkään ei ole mah­dol­lisuuk­sia puut­tua. Rupe­si kiin­nos­ta­maan, että mis­sä tämä suo­ma­lainen väki­val­ta on, kun sitä oma­lle kohdalle ei ole siu­naan­tunut. (Tai noh… mitä nyt Hesaris­sa on välil­lä mielipi­dekir­joituk­sia, jot­ka puol­lus­taa väki­val­taa urheilussa.)

 56. “Ote­taan ver­taus: poli­isi myön­tää ajoko­rtin sel­l­aiselle, jolle se ei nykyisen ase­tuk­sen mukaan kuu­luisi. Tämä ajoko­rtin ja sil­lä auton lainaksi saanut ajaa 200 km/h nopeudel­la suo­jatiel­lä las­ten päälle. Vaa­di­taanko yleisnopeusra­joituk­sen laskemista kaikil­la teil­lä 40 kilo­metri­in tun­nis­sa tmv.?”

  Eihän tuol­laista logi­ikkaa kukaan ole edel­lyt­tänyt. Tuon esimerkin mukaan mei­dän tulisi nyt vaa­tia, että käytössä on vain pienikali­iberisia aseita.

  Jep jep

 57. Osmo: “Bri­tan­ni­as­sa ovat yhteiskun­nal­liset vas­takkainaset­te­lut ja rotu­vas­takkaisu­udet lisääntyneet.”

  Onko maa­han­muu­tol­la joku yhteys ampuma-aseil­la tehtävään rikol­lisu­u­teen Englannissa?

 58. Sydän­tä kourai­se­vaa lukea uutisia ja tätä blo­gia. Ain­oa keskustelu mitä noin järkyt­tävästä tapah­tu­mas­ta saadaan irti on se, että pitäisikö käsi­aseet kieltää. 

  Eikö kel­lään tosi­aan kiin­nos­ta, että mikä suomen nuorisoa vaivaa kun meil­lä on jo kol­men put­ki (Gerdt, Auvi­nen ja eilen tapaus) murhenäytelmiä.

  Muutenkin jo pieni tarkkailu suomen nykyti­lanteesta pistää ainakin min­un häly­tyskel­lot soimaan. Mik­si ihmiset ovat niin epäys­täväl­lisiä ja ilkeitä toisi­aan kohtaan jokaises­sa mah­dol­lises­sa tilanteessa? Ja miten ihmeessä suo­mi voi olla näin väki­val­tainen maa?

 59. Tiedemies, tuos­sa väki­val­taisu­udessa on paikallisia ja alaryh­mit­täisiä ero­ja, koko Suomen otta­mi­nen tarkasteluko­hteek­si on jotenkin, no tyhmää.

  Mut­ta jos nyt puhutaan kansal­li­sista eri­ty­ispi­irteistä, niin kansal­lises­sa julkises­sa keskustelus­sa min­ua hie­man häir­it­see täl­lais­ten tapausten kollek­tivi­soimi­nen. Kun kysytään mikä mei­dän yhteyskun­nas­sa, siis Hang­os­ta Pet­samoon ja vau­vas­ta vaari­in, on kokon­aisu­udessaan vikana kun kauhei­ta tapah­tuu, niin onhan se humaa­nia ja sivistynyt­tä jos vai­h­toe­hto on vaik­ka päivän hirviön van­hempi­en demon­isoin­ti. Mut­ta kun näis­sä tapauk­sis­sa näyt­tää ole­van kysymys ihan spe­si­fis­es­tä alakulttuurista.

  Kan­natan vil­pit­tömästi pienem­piä luokkakoko­ja, lisäväkeä oppi­lashuoltoon, nuorten psyki­a­tri­aan ja päi­hde­huoltoon, neu­vola­palve­julen kas­vat­tamista, jne. kos­ka niil­lä tun­tuu yleis­es­ti ole­van tarvet­ta. Ja olen valmis mak­samaan lisää vero­ja jot­ta näitä saataisi­in. Tästäkin huoli­mat­ta, en ihan osta jäävuoriteoriaa.

  Jäävuori­teo­ri­al­la tarkoi­tan aja­tus­ta että päivän kauheus on vaan jäävuoren huip­pu. Sen taustal­la on nuorten, syr­jäy­tynei­den, tms. [i]yleistyvä pahoinvointi[/i] joka sit­ten huip­ul­laan tiivistyy jär­jet­tömäk­si väki­val­lak­si. Ongel­mallista on se että tämä on tautologia:

  Joskus aurinkoise­na kesäil­tana ennen Myyr­man­nia, Joke­laa ja Kauha­jokea, tut­tu psykolo­gi, nyt­tem­min muuten koulu- sel­l­ainen, selit­ti mie­len­ti­latutkimuk­sen dilem­maa. Jos joku murhaa mui­ta ihmisiä niin hän on [i]määritelmällisesti[/i] jol­lain taval­la psyykkises­ti sairas.

  Toinen asia on se, että jos pahu­us patol­o­gisoidaan ja kollek­tivi­soidaan niin ratkaisu on aina yleinen mie­len­ter­veystyö. Ja tämä ei kohdis­tuu spe­si­fisi­in ongelmiin.

 60. “Tämä rosvon pitää pelätä, että uhril­la on ase ‑argu­ment­ti ”

  On tosi­aan täysin nau­ret­ta­va. Osmo mainit­si jo yhden hyvän syyn. Koh­ta hän saa­nee näiltä asedig­gareil­ta vas­taansa argu­mentin, että USA:ssa on eräis­sä osaval­tiois­sa jopa pakko omis­taa yksi ase. Vapau­tuk­sen tuos­ta voi saa­da ainakin sairau­den perus­teel­la. Niin meil­läkin pitäisi. 

  Kut­sut­takoon sitä, ettei lyhyen aseen lupaa heltiä kuin har­ras­ta­jille ja ettei lupaa anneta niille, joiden kat­so­taan ole­van vaik­ka “sairai­ta” amerikkalais­mallisek­si vapautukseksi. 

  Näin voivat Suomen amerikkalais­mielisim­mätkin asek­ouhot olla oikein tyy­tyväisiä jenkkikäytän­töömme ja elää siel­lä stet­sonin­sa alla sitä nykya­jan Vil­liä Länt­tään. Tätä porukkaa on, mut­ta olen fun­deer­an­nut, että selvästi alle tuhat. 

  Ei heistä mitään yleistä vaaraa ole, ei pidä edes luul­la: ovat aseit­ten­sa ja elämän­tapo­jen­sa kanssa kum­minkin hyvin esimerkil­lisiä, työtätekevää väkeä ja varovat vis­usti menet­tämästä aselu­pi­aan mil­lään kolt­tosel­la. En vaa­di, että heistä tulisi pitää — en ole vaat­in­ut sitä itseltänikään — mut­ta jonkin ver­ran heille täy­tyy olla valmis anta­maan anteeksi.

  Sen joutuu tekemään viimeistään sil­loin, kun hei­dän kanssaan joutuu väit­te­lyyn. Se ei paljoa vaa­di, vain sen, että jotain tiuken­tavaa ehtoa edes väläytetään. Sil­loin näistä 10–20 aloit­taa netis­sä sel­l­aisen ulvon­nan ja par­ran­pärinän, että eipä uskoisi. Mut­ta pelko har­ras­tuk­sen puoles­ta teet­tää kaiken­laista. Vierain silmin se näyt­tää jopa aseuhol­ta. Sel­l­aista on rip­punen mut­ta saat­taa olla peräisin sel­l­aiselta, jolle valles­man­ni ei ole antanut aselu­paa. Eli saanut “vapau­tuk­sen” aseen omistamisesta. 

  99% uhol­ta näyt­tävästä kir­joit­telus­ta johtuu näp­pi­häir­iöistä. Oikeam­min pros­es­sista, joka pitäisi tapah­tua jo ennen kir­joit­tamista. (Eivät he arvaa mitä tuol­la tarkoi­tan, siis ihan tosi. Luule­vat, että puhun nenän kaivamisesta.)

  Kun siis keskustelette heitin kanssaan, ottakaa sanomansa tietyl­lä varauk­sel­la. Siinä on tehos­tus­ta sun muu­ta pakah­tu­mista niin, ettei sana oikein kul­je ja perustelu irtoa. Usein ihan asialli­nenkin kun­han jak­saa kuunnella.

  Vaik­ka tuo ase­har­ras­ta­jien tiukim­man laidan väki on noinkin val­oisaa, voinee heille sal­lia har­ras­tuk­sen­sa edelleenkin. Se on sitä viisaam­man taakkaa, jos niin halu­at­te kokea. 

  Mut­ta ne, jot­ka eivät aidosti har­ras­ta asei­ta ja ampumista ja silti han­kki­vat aseen, ovat se osa, jota tulisi kyetä pitämään silmäl­lä ja jon­ka har­ras­tus pitäisi jatkos­sa testata. 

  Tämä sil­lä tarken­nuk­sel­la, että jotain tart­tis tehdä etteivät pojat ja nuoret miehet ajau­tu­vat sel­l­aiseen jamaan, että han­kki­vat aseen vähen­tääk­seen ihmiskun­taa. Sel­l­ais­ta­han oli näkyvis­sä näis­sä kahdessa tapauk­ses­sa. Voisi jopa sanoa, että äärim­mäi­nen tiedostavu­us ympäristöa­siois­sa on sekin vaar­al­lista. Siitä on näyt­töä, vai mitä?

 61. “Mitäpä jos ampumaradoille esitet­täisi­in vaa­timuk­sia var­tioin­nin suh­teen että siel­lä ole­vat aseet eivät olisi varastettavissa?”

  Ja mitäpä jos sanon, että radat ovat niin sivus­sa, että kun var­ti­ja häly­tyk­sen jäl­keen linkut­taa van­teil­laan paikalle, ovat aseet kadon­neet tois­taisek­si. Eli kunnes tule­vat takavarikoiduik­si “Kiiras­tulen kerubeil­ta” sun muil­ta per­in­täte­htäviä har­joit­tavil­ta mopopo­jil­ta ja sakilaisilta.

  Ai mik­si van­teil­la: rois­moil­la on koke­mus­peräistä tietoa piikki­ma­ton tehos­ta. Käytän­nöl­lis­es­ti suun­tau­tuneina, rikosle­hdis­tä tieto­jaan päivit­täneinä ja alan opis­toista ammat­ti­taitoaan kar­tut­taneina he osanevat kylvää laatikol­lisen naulo­ja var­ti­jan ajoreitille.

 62. Lainaan erästä itseäni fiksumpaa 

  “Ehkäpä nämä helpot ratkaisut vaikeisi­in kysymyk­si­in tule­vat siitä neu­vot­to­muud­es­ta, jota jotkut täl­lais­ten hir­muteko­jen äärel­lä koke­vat. Kos­ka ihmis­mieltä ei voi kuviteltavis­sa olevin keinoin kon­trol­loi­da, näi­den henkilöi­den pelko suun­taa tar­mon­sa ulkoisi­in kon­trol­livä­lineisi­in, joil­la kuvit­teelli­nen hallinta palautet­taisi­in. Pyrkimyk­set kieltää videopelit, YouTube tai käsi­aseet ovat hätään­tyneen yhteiskun­nan impo­tent­te­ja yri­tyk­siä palaut­taa sisäi­nen rauha ja jo aiko­ja sit­ten menetet­ty yhteisöllisyys. 

  Sen kuvit­telem­i­nen, että tääl­lä todel­la on ihmisiä, jot­ka vihaa­vat toisia ihmisiä — ja vieläpä osin ihan perustel­luista syistä -, on näille ihmisille mah­do­ton­ta, kos­ka he edelleen usko­vat, että on ole­mas­sa jokin yhteinen hyvä, johon kaik­ki ovat osallisia. 

  Syr­jit­ty murhan­hi­moinen mis­antroop­pi on tahra koko hyv­in­voin­ti­val­tion pro­jek­tis­sa, ja tahran syn­ty täy­tyy attribuoi­da johonkin ulkoiseen vaikut­teeseen, kos­ka jär­jestelmän sisältähän se ei voin­ut tul­la. Tämä oli eri­tyisen pal­jas­ta pres­i­dent­ti Halosen puheessa, jos­sa korostet­ti­in Suomen koulu­jär­jestelmää maail­man parhaana. Tehdas pyörii ja työläiset hymy­ilevät kuin neuvostomaalauksissa.”

 63. Ruu­ti­aseet on säi­lytet­tävä ampumaseu­ran tilois­sa hyvin lukit­tuina. Että jotkut ampumaseu­rat saa­vat ongelmia väis­tetään sil­lä että vain sisätilois­sa tapah­tu­va toim­inta sal­li­taan. Ikävää joillekin seu­roille , mut­ta kään­teis­es­ti sukua sille tosi­seikalle , että ennen tupakoin­nin kieltämistä sisätilois­sa on käytävä läpi val­ta­va keuhkoami­nen “vapau­den rajoit­tamis­es­ta” , “hol­hous­val­tios­ta” ynnä muut ajatuskeskoset.

  Olen­naista on , että määräys­ten astues­sa voimaan keuhkoami­nen vähen­tyy , ja jonkin ajan kulut­tua ihme­tel­lään kuin­ka enti­nen tilanne yleen­sä sal­lit­ti­in. Pelkästään sisätilois­sa tapah­tu­va ampumau­rheilu aiheut­taa saman keuhkoamis­reak­tion , mut­ta jonkin ajan kulut­tua koko kohu uno­htuu ja paran­tuneeseen tur­val­lisu­u­teen ollaan tyy­tyväisiä. Ulko­ra­dat jäävät vain ilma-asei­den harrastajille.

  Tämä kuitenkaan ei riitä , ja sik­sipä on ehkäistävä fyy­sis­es­ti 18-vuo­ti­aiden mut­ta henkises­ti 14-vuo­ti­aan tasol­la ole­vien kakaroiden pääsy ruu­ti­a­sei­den maail­maan. Ruu­ti­a­sei­den han­kkimiseen vaa­dit­ta­va ikära­ja on nos­tet­ta­va 21 vuo­teen. Soin­in­vaaran aja­tus ilma-aseista har­ras­tuk­sen pakol­lise­na reit­tinä ennen ruu­ti­a­sei­ta on kiin­nos­ta­va , mut­ta pahim­man puber­teetin jäämi­nen taakse 21 vuo­ti­aana käsit­tääk­seni ajaa saman asian.

  Mitä sosi­ol­o­gisi­in seli­tyk­si­in Kauha­joen tapah­tu­mi­in tulee , näyt­tää ilmeiseltä että vapaa kas­va­tus tapah­tu­maketjun kiihdyt­täjänä on se arkkikon­ser­vati­ivi­nen kiel­let­ty seli­tys jota ei halu­ta mis­sään olosuhteissa.

 64. Tämä kauha­joke­lainen pask­i­ainen oli — ihan kuin se tuusu­lalainenkin — nimeno­maan sairas pask­i­ainen. Ei kai kukaan nimit­täin tosis­saan kuvit­telele, että “suo­ma­laisu­u­teen” tai “nuorten miesten kult­tuuri­in” kuu­luu silmitön murhaami­nen, kun­han olo­suh­teet vain tarpeek­si pain­os­ta­vat? Kyl­lä olisimme aiko­ja sit­ten kuolleet sukupu­ut­toon, jos kuuluisi. 

  Todel­lisu­udessa­han väki­val­taisu­us on hiipu­vaa kansan­perin­net­tä. Nuorten miesten tekemät murhat Suomes­sa ovat muis­taak­seni vähen­tyneet kymme­ne­sosaan sit­ten 1930-luvun. Viime vuosien ylet­tömäst lotraamis­es­ta johtu­va väki­val­tapi­ik­ki tilas­tois­sa ei muu­ta pitem­piaikaista trendiä, jos eivät sit­ten suo­ma­laiset ole ihan oma, muun ihmiskun­nan ulkop­uo­li­nen rotunsa.

  Jos näma joukko­murhat halu­aa liit­tää johonkin yleiseen ja teo­ret­tiseen, ei siis kan­na­ta etsiä syitä ihmis­lu­on­non tai kult­tuurin suunnal­ta. Paljon parem­pi kan­di­taat­ti on kli­ini­nen psykologia.

  Olen nimit­täin var­ma, että kyseessä oli kak­si per­soon­al­lisu­ushäir­iöistä, psyko- tai sosiopaat­tia, jot­ka kek­sivät esiku­vien innos­t­a­mi­na ilmen­tää sairaut­taan eri­tyisen jul­mal­la ja raa’al­la taval­la. Ja eivät nämä paatit vielä näi­hin kah­teen itse­murhaan lop­puneet; joidenkin arvioiden mukaan sosiopaat­te­ja on nelisen pros­ent­tia väestöstä, psykopaat­te­ja vielä enemmän.

  Kan­nat­taisiko siis yrit­tää varmis­taa, että näille riski­ta­pauk­sille nyt ei ainakaan asei­ta ja lupia anneta? 

  Ongel­ma tosin on, että edes vanki­lap­syki­a­tri ei kuulem­ma aina pysty taitavasti hui­jaavaa per­soon­al­lisu­ushäir­iöistä tun­nista­maan, miten sit­ten poli­isi. Ja mitä vaikem­paa luot­tet­ta­va diag­nosoin­ti on, sitä toden­näköisem­min siir­ry­tään ihmisoikeuskysymys­ten äärelle. “En anna aset­ta sin­ulle, kun tun­nut ole­van kovasti mieli­sairas”, var­masti loukkaisi ter­vet­tä aseharrastaja-aspiranttia.

  Psyki­a­trit ovat kuitenkin laati­neet suh­teel­lisen yksiselit­teisiä teste­jä ja lis­to­ja, joiden avul­la amatöörinkin epäilys voi herätä. 

  Olisiko ihan mah­do­ton aja­tus, että asek­er­ho­jen vetäjille annat­taisi­in koulu­tus­ta asian tiimoil­ta? Jos poli­isille heräisi epäilys, kuten nyt tapah­tui, he voisi­vat kon­sul­toi­da ihmisiä, jol­la edes peri­aat­teessa olisi mah­dol­lisu­us sanoa jotain terävää net­tivideoil­la räiskivästä asein­toil­i­jas­ta. Ehkä jokunen aloit­tel­e­va mas­samurhaa­ja jäisi jo ker­hol­la haaviin.

 65. Ampumista pis­too­lil­la voi har­joitel­la ruu­ti­aset­ta hauskem­min vas­taav­il­la sädea­seil­la, joi­ta jo Spede käyt­ti ohjelmissaan.

  Varsinkaan sar­jat­ul­ta-ampuvil­la pis­tooleil­la ei pitäisi olla mitään tekemistä ampumau­rheilun kanssa.

  Saari oli ilmeis­es­ti suorit­tanut varus­mies­palvelun. Ei käy kateek­si koulut­ta­jia, jot­ka joutu­vat johta­maan rynnäkkökivääriammuntoja.

  Vaik­ka aseet säi­lytet­täisi­in vain ampumaradal­la, kyke­nee ampu­ja siel­läkin saa­maan pahaa aikaan muille ampu­jille. Joku vuosi sit­ten eräs nuori nainen tar­josi tästäkin esimerkin.

 66. Anek­doot­ti vielä tuos­ta Ameri­ikan-meiningistä. Tek­sasin kuvernööri oli yksi näistä asepöljistä. Hän kehoit­ti kun­non tek­sasi­laisia kan­ta­maan aset­ta kaikkial­la juuri sik­si, että voivat sit­ten vetää pahista nopeam­min ja lah­da­ta tämän siihen pääkadulle. Erik­seen kysyt­täessä hän täh­den­si, että mitään poikkeuk­sia ei ole; ase pitää olla mukana salu­u­nas­sa, koulus­sa ja kirkossa.

  Kanadan yleis­ra­dio, muis­taak­seni, päät­ti kat­soa, onko mies sano­jen­sa mit­tainen. Toimit­ta­ja yrit­ti mukaan kuvernöörin asuin- ja hallintopalatsin tur­is­tikiertueelle ase kas­sis­sa. Kuin­ka ollakaan, kas­si tarkastet­ti­in ja toimit­ta­jaa ei päästet­ty lähellekään taloa, kuvernööristä puhumattakaan.

  Toimit­ta­ja yrit­ti myöhem­min soitel­la kuvernöörille ja kysel­lä, mis­tä moinen kohtelu. Vas­taus­ta hän ei tain­nut saada.

  Jää siis arvailu­jen varaan, mik­si ihmeessä esim. koulus­sa kuu­luu kan­taa aset­ta mut­ta ei kuvernöörin talos­sa. Itse en kek­si seli­tys­tä, jos ei sit­ten kuvernööri pelän­nyt, että joku ampuu hänet. Tyhmeliini!

 67. Hyytävä uuti­soin­ti Mirkalta, joka on eri Mir­ka kuin minä. (Pitäisikö jom­man kum­man vai­h­taa nimeä?)

 68. “Vapaa kas­va­tus” taitaa olla mieliku­vi­tuk­sen tuote. Ennen toki piesti­in lap­sia jos ne kävivät her­moille, mut­ta kas­vat­tamista ei pahem­min har­joitet­tu. Siis muuten kuin kur­in­pidon mielessä. 1970-luvulle tul­taes­sa kurit­ta­mi­nen pikkuhil­jaa lopetet­ti­in, “vapaa kas­va­tus” viitan­nee siihen, että jätet­ti­in kas­vat­ta­mat­ta ihan niinkuin ennenkin, ja lisäk­si jätet­tin se kurit­ta­mi­nen poi.

  Nykyään (ja var­maan jo 80-luvul­la oli) kai van­hem­mille on ole­mas­sa jo sel­l­aisi­akin menetelmiä, joi­ta voi käyt­tää kas­vatuk­ses­sa ilman, että täy­tyy tuk­istaa tai läp­siä. Väitän, että keskimäärin nuoret ovat nykyään paljon parem­min kas­vatet­tu­ja kuin vielä 25 vuot­ta sit­ten. Ja epäilen, että parem­min kas­vatet­tu­ja kuin koskaan.

 69. Mat­ti Keski-Korpela, 

  Tarkoit­tanet vapaal­la kas­vatuk­sel­la sään­tö­jen ja rajo­jen puut­tumista etkä A.S Neillin 60-luvul­la kehit­telemää ped­a­gogi­ikkaa? Täl­lä ide­olo­gial­la ei nimit­täin ole mitään tekemistä laimin­lyövän kas­vatuk­sen kanssa, mut­ta jostain syys­tä vapaa kas­va­tus on yleistynyt merk­it­semään sitä. 

  Van­hempi­en syyt­tämi­nen kas­va­tusvirheistä on tosi­aan tabu näi­den tapausten kohdal­la. En kuitenkaan usko, että patol­o­gista nar­sis­mia ja täy­del­listä empa­t­ian puutet­ta ehkäistään ankar­al­la ja kon­trol­loival­la kasvatuksella. 

  Syn­tymekanis­mi on muual­la ja tämän nelikon (Gerdt, Kuk­ka, Auvi­nen ja Saari) elämäk­er­ta tulisi tutkia huolel­la. Minä uskon, että syy tunne-elämän vinou­tu­mi­in juon­taa hyvinkin juuren­sa jo varhaiseen lap­su­u­teen. Yhteinen selkeä piirre on viehtymys raakuuk­si­in ja kon­tak­tikyvyt­tömyys tyt­töi­hin näh­den. Eivät nämä omi­naisu­udet yhtäkkiä pul­pah­da jonkun kiusaamisen seu­rauk­se­na. Pikem­minkin kiusaami­nen on seu­raus näistä ominaisuuksista. 

  Huomionar­voista on, että kaik­ki nämä ovat ns. taval­lisi­ta per­heistä. Mitään eri­ty­istä riskitek­i­jää ei löy­dy, ei edes niin usein syytet­tyä yksinhuoltajuutta. 

  Näitä tapauk­sia miet­tiessäni minus­ta on ris­tiri­itaista, että van­hempi­en vas­tu­u­ta penätään aina sil­loin kun on paljon pienem­mistä rikok­sista tai pelkästään rikkeistä kyse. Jos lapseni ryöstää sat­un­naiselta muo­ril­ta käsi­laukun, on se taa­tusti kas­vatuk­sen vika, jos lapseni töhrii ratikoi­ta ja hais­tat­telee rehto­rille, se on taa­tusti min­un vikani. 

  Mut­ta jos lapseni teuras­taa yhdek­sän ihmistä ja polt­taa ruumi­it, niin se ei liitykään min­u­un enää mitenkään. 

  Outo logi­ik­ka, voisiko joku selit­tää tämän?

 70. Täs­men­nys­tä terminologiaan: 

  Psykopa­tia ei ole enää psyki­a­trises­sa luok­i­tuk­ses­sa mukana, vaan sen tilal­la käytetään joko sosiopa­ti­aa tai epä­sosi­aal­ista persoonallisuutta. 

  Sosiopaat­ti ei ole mieli­sairas, sosiopa­tia ei ole sairaus­lu­ok­i­tus. Mieli­sairaal­ta puut­tuu reali­teet­ti­ta­ju ja hän ei ole kykenevä toim­i­maan nor­maal­isti yhteiskun­nas­sa. Yksikään mieli­sairas ei saa luval­lista asetta. 

  Auvisel­la ja Saarel­la oli siis jonk­i­nasteinen per­soon­al­lisu­ushäir­iö, oliko se sosiopa­ti­aa, niin siihen en luon­nol­lis­es­tikaan ota kan­taa. Saaren luonne kyl­lä pro­filoidaan tarkasti, joten medi­as­sa tulee var­masti aiheesta jotain ole­maan lähitulevaisuudessa.

 71. “Suo­mi on maail­man väki­val­taisin maa eikä suomea voi ver­ra­ta Englantiin ”

  Ihan pakko on kor­ja­ta, kun menee niin hup­suk­si. Nimit­täin juuri Englan­ti, Bri­tan­nia, lie­nee Län­si-Euroopan väki­val­taisin maa. Täl­laiseen tulok­seen ainakin päädyt­ti­in OECD:n taan­noises­sa ver­tailus­sa. Samas­sa ver­tailus­sa Ruot­si siis oli selvästi Suomea väki­val­taisem­pi. Toisen­laisi­akin tutkimuk­si­akin on tosin nähty. Itä-Euroopas­sa on vielä paljon väki­val­taisem­pia mai­ta. Kuin­ka kauas todel­lisu­ud­es­ta on lipunut henkilö, joka ajat­telee, että Suo­mi on väki­val­taisem­pi kuin Venäjä? Mon­et kehi­tys­maat ovat sit­ten ihan oma lukun­sa. Vai käveleekö Pir­jo luot­tavaisem­min Cape Town­is­sa tai Rio de Janeirossa kuin Helsingis­sä? Jos kävelee, kehoi­tan otta­maan ison henki­vaku­u­tuk­sen. Tukhol­mas­sakin muuten pääsee hengestää neljä ker­taa toden­näköisem­min kuin Helsingis­sä. Selvi­tys­ten mukaan väki­val­tarikok­sia har­ras­taa pieni poruk­ka, Suomes­sa tosin korkean työt­tömyy­denkin takia hiukan taval­lista isom­pi. Muille väki­val­ta on vieras­ta, jos ei sit­ten ole nakki­jonos­sa tul­lut sanal­tua nokke­lasti mut­ta varo­mat­tomasti. Seu­raavak­si joku var­maan väit­tää, että suo­ma­lainen mies hakkaa ja tap­paa naisia liukuhi­hnal­ta kuten Hesarin toimit­ta­ja taan­noin. Siis väitti.

  Suo­ma­lai­sis­sa on var­masti paljon paran­net­tavaaa, mut­ta paran­nuskeinot eivät pure, jos ei tiede­tä, keitä tarkkaan ottaen pitäisi parantaa.

 72. Poli­isi kertoo:

  “Nyrhi­nen sanoi myös, että poli­isil­la ei ole mah­dol­lisu­ut­ta tehdä inter­netis­sä haku­ja, joil­la voitaisi­in seu­loa uhkaavia vieste­jä netin palveluista. 

  “Tarvit­semme aina yksit­täisen osoitepol­un”, Nyrhi­nen täsmensi.”
  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Saarta+kuullut+poliisi+virkavapaalle/1135239696502

  Eli siis poli­isi ei osaa etsiä esim. hs.fi sivus­tol­ta yo. artikke­lia vaan he tarvit­se­vat tuon koko URL:n. Vetää sanattomaksi.

  Mitä jos palkat­taisi­in pari teiniä poli­isia avus­tavaan puhe­limeen? Sivar­it hoitaa jo sakotuksen.

 73. Olen viran puoles­ta ja poli­isin pyyn­nöstä laat­in­ut lausun­to­ja, jois­sa olen toden­nut joil­lakin ole­van pitkäkestoisen psykoot­tisen sairau­den, mut­ta tämän ei estävän henkilön aseenkan­tolu­van saamista tai jatkamista, vaan voita­van heitä arvioi­da sen suh­teen samal­la taval­la kuin kaikkia muitakin ihmisiä yleensä.

 74. Jutus­ta saa käsi­tyk­sen, että videosta kuu­lus­tel­e­va poli­isi ei ole edes kat­sonut video­ta… eli on riit­tänyt, kun Saari on sanonu, että “ei siinä mitään pahaa ole”. 

  Mie­lenki­in­toinen tapaus, kun Saari oli nimeno­maan videon takia kuu­lus­telta­vana. Kuu­lus­tel­e­va poli­isi­han otti sala­mana virkava­paa­ta. Video on uhit­tel­e­va ilmapi­ir­iltään ja Saari ampuu ampumaradal­la poikit­tain. Ei tarvitse olla psykolo­gi huo­matak­seen pätkän hengen. 

  Holm­lundin tulisi ero­ta. Mut­ta sehän ei Suomes­sa tule kuu­loonkaan. Törkeä virhe ja laimin­lyön­ti poli­i­sis­sa vei mah­dol­lis­es­ti kymme­nen ihmisen hen­gen. Kukaan ei ota vastuuta.

 75. Jaa­has,

  Onpas outoa, kun psykoot­tisu­u­teen määritelmään kuu­luu todel­lisu­u­den­ta­jun puute, suo­ranaiset harhat ja hal­lusi­naa­tiot sekä mielialo­jen kontrolloimattomuus… 

  Eli minkähän­lainen psykoot­tisu­us on kyseessä, jot­ta aseen saisi. Tuskin ainakaan paha depres­sio, skit­sofre­nia tai päi­htei­den aiheut­ta­mat psykoosit.

 76. Sovi­taanko nyt niin, että minä tiedän jotain näistä asioista?

 77. Nyt aseen omis­t­a­mi­nen tun­tuu ole­van perusoikeus.

  Kään­netään­pä yhtälö: ihmisel­lä ei ole mitään oikeut­ta omis­taa aset­ta. Aseen saisi vain poikkeuslu­val­la. Mitä sil­loin tapahtuisi?

 78. Catili­na,

  Sovi­taan vain, mut­ta mik­si sit­ten et ker­ro minkälaisille psykoot­tisille poti­laille­si suosit­telet asetta.

 79. Kum­mas­telin aikanaan Osmon heit­toa, muis­taak­seni YLE:llä tulleessa ohjel­mas­sa, koskien mie­len­ter­veyspoti­laiden las­ten tekoa… Jonkin ver­ran asi­aa tun­te­vana olen myös pahoit­tanut mie­leni älykkäänä pitämäni ihmisen yleisel­lä tasol­la ”häiri­in­tyneen mie­len purkau­tu­mistiehen” kohdis­ta­mas­ta tule­vaisu­u­den uhas­ta. Oletko­han ottanut täl­lä ker­ral­la huomioon sen tosi­seikan, että mon­et mie­len­ter­veysongelmista kär­sivät ovat taval­lisia eläk­keel­lä ole­via, työssäkäyviä tai nor­maalin työu­ran tehneitä — mon­et omis­sa asun­nois­saan asu­via ihmisiä jot­ka eivät ole psykoo­seis­saan tap­pa­neet ketään lähim­mistään, saati sit­ten naa­pureis­taan. Niin has­sul­ta kun se tässä yhtey­dessä tun­tuukin, joil­lakin heistä saat­taa olla vielä tänäänkin aseenkan­tolu­pa. Poikkeuk­si­akin tietysti on mitä tulee mie­len­ter­veyspoti­laiden tekemi­in veritekoi­hin, mut­ten yleistäisi uhkaa koske­maan kaikkia “seu­rakun­ta­laisia” yhden erot­tua “kirkos­ta”. Kopi­oi­ji­a­han on maail­ma aina ollut pul­lol­laan ja kun et käsit­tääk­seni pysty tekemään tarkem­paa ana­lyysiä Kauha­joen ampu­jan mie­len maail­mas­ta ja sairaud­es­ta, toivoisinkin että olisit kom­menteis­sasi tule­vaisu­udessa varovaisem­pi – eri­tyis­es­ti mikäli kohdi­s­tat ne mie­len­ter­veyspoti­lai­hin — vain yleisel­lä tasol­la. Asen­teel­lisu­us on usein merk­ki asiantun­te­muk­sen ja tietyn­laisen elämänkoke­muk­sen puut­teesta — joskus jopa likinäköisyydestä.

 80. Ottaisit Osmo edes selvää käsit­teistä. Automaat­tip­is­tooli­in ei saa Suomes­sa hal­lus­sapi­tolu­paa käytän­nössä kuin asek­eräil­i­jän statuksella.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.