Ylinopeudet ja juopot

Oikeut­ta ajaa yli­no­peut­ta on mones­sa kir­joi­tuk­ses­sa perus­tel­tu sil­lä, että vaik­ka suu­ri nopeus onkin lähes aina osal­li­se­na kuo­lon­ko­la­reis­sa, niis­sä on usein osal­li­se­na myös alko­ho­li. Tut­kin tätä­kin jos­kus 1980-luvul­la. Rat­ti­juo­pon kuo­lon­ko­la­reis­sa kes­ki­no­peu­det oli­vat todel­la pal­jon suu­rem­pia kuin sel­vin päin ajet­taes­sa. Onko tämä jokin syy sii­hen, ettei näi­tä yli­no­peuk­sia tule estää? Jopa rat­ti­juop­po on pal­jon tur­val­li­sem­pi hil­jai­sil­la nopeuk­sil­la. Juop­po voi tie­tys­ti etu­kä­teen käy­dä rik­ko­mas­sa rajoit­ti­men, mut­ta en usko tätä tapah­tu­van kovin­kaan usein. Rat­ti­juo­pon hur­ja­te­lu ei yleen­sä ole ennal­ta suun­ni­tel­tu teko.

Alko­luk­koa kan­na­tan, mut­ta lii­ken­teen päih­teis­tä amfe­ta­mii­ni tai­taa sil­ti olla pahin, eikä  sitä mikään alko­luk­ko havait­se. Alko­luk­ko on kier­ret­tä­vis­sä sil­lä, että kave­ri käyn­nis­tää auton.

8 vastausta artikkeliin “Ylinopeudet ja juopot”

 1. Osmo hyvä, taas sinul­la menee puu­rot ja vel­lit sekai­sin. Jos ja kun rat­ti­juo­pon autos­sa on nopeu­den­ra­joi­tin, estää se aja­mas­ta yli (esim.) 140km/h, mut­ta mitä se aut­taa taa­ja­mas­sa jos­sa suu­rim­mat vaa­ra­ti­lan­teet syn­ty­vät? Aivan, ei yhtään mitään. Ihan yhtä­lail­la kysei­nen rat­ti­juop­po pamaut­taa 100km/h kou­lun pihan.

  Ja yhtä­lail­la, sel­vin­kin päin, voi­si saman kou­lun ohi huraut­taa 80km/h vaik­ka kuin­ka oli­si 40km/h nopeusa­ra­joi­tus ja nopeu­den­ra­joi­tin 140km/h koh­dal­le säädettynä.

  Alko­luk­koa kan­na­tan mut­ta lii­ken­teen päih­teis­tä amfe­ta­mii­ni tai­taa sil­ti olla pahin..”
  Onko sinul­la, Osmo, tuo­hon tilas­to­tie­toa taus­tal­le? Enpä muis­ta luke­nee­ni yhdes­tä­kään huu­me­kus­kion­net­to­muu­des­ta vii­mei­sen vii­kon aika­na, mut­ta rat­ti­juop­po­jen onnet­to­muuk­sia on ollut useam­pi­kin esillä.
  Alko­luk­ko on kier­ret­tä­vis­sä, ihan niin­kuin kaik­ki muut­kin lukot ja rajoi­tuk­set, mut­ta uskon että erit­täin har­va “kave­ri” suos­tuu käyn­nis­tä­mään rat­ti­juo­pok­si aiko­van auton.

 2. Esi­tin paik­ka­tie­toon perus­tu­vaa rajoitinta,joka pakot­taa nou­dat­ta­maan nopeus­ra­joi­tus­ta aina, myös sii­nä kou­lun ohi hurautettaessa.

 3. Kyl­lä, mut­ta jos ja kun olet GPS:ää käyt­tä­nyt, olet var­mas­ti huo­man­nut että se ei ole abso­luut­ti­sen tark­ka. Usein tark­kuus saat­taa heit­tää esim. 200m, joten jos päi­vä­ko­ti sat­tuu­kin ole­maan jon­kin val­ta­väy­län var­rel­la, pää­see­kin autol­la aja­maan 100km/h 40km/h sijaan.

  Tuo nopeu­den­ra­joi­tin kaa­tuu omaan tek­ni­seen mah­dot­to­muu­teen­sa, se sinun täy­tyy, Osmo, myöntää.

 4. Alko­lu­kot pyy­tä­vät teke­mään myös puhal­luk­sia ajon aikana. 

  Täl­löin pitäi­si pysäh­tyä pien­ta­reel­le teke­mään kont­rol­li­pu­hal­lus. Jos tätä ei tee, auton mer­kin­an­to­tor­vi alkaa soi­da jatkuvasti. 

  Autoa ei siis sam­mu­te­ta auto­maat­ti­ses­ti kos­ka sil­lä saat­tai­si olla lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den kan­nal­ta koh­tuul­li­sen radi­kaa­le­ja vaikutuksia.

 5. Tai­taa olla niin, että rat­ti­juo­pot ( joi­ta Suo­mes­sa riit­tää) yleen­sä ovat se ryh­mä, jot­ka viis vei­saa muis­ta­kaan lii­ken­ne­sään­nöis­tä. Lisäk­si huma­la­ti­la yleen­sä pro­vo­soi jo itses­sään hol­tit­to­maan käy­tök­seen, myös liikenteessä.

 6. Ja gps/gsm- pal­ve­lut on aikas help­po saa­da pois pääl­tä. Ei tar­vi­ta 40 000 $ jam­me­ria nii­den häi­rit­se­mi­seen vaan minuut­ti google­tus­ta ja hiu­kan elekt­ro­niik­kaa. Gpsin tai puhe­li­men saa aika yksin­ker­tai­sel­la lait­teel­la huk­kaa­maan signaalin.

  Haluat ajaa kovem­paa niin häi­rit­sin pääl­le tai vält­tää tie­tul­lit niin häi­rit­sin päälle. 

  Tämä on hiu­kan sama jut­tu kuin kai­ken­maa­il­man esto­lis­tat netis­sä tm.s rehel­li­sil­lä toi­mii, muut kiertää.

  Ja lai­te­taan jam­me­ri kiel­le­tyk­si, mut­ta kun ei ole polii­se­ja val­vo­maan lakia 🙂

 7. Ja lai­te­taan jam­me­ri kiel­le­tyk­si, mut­ta kun ei ole polii­se­ja val­vo­maan lakia”.

  Ruot­sis­sa­han oli kohua näis­tä “jam­me­reis­ta” ihan muu­ta­ma päi­vä sit­ten kun auto­var­kaat ovat sekoit­ta­neet niil­lä kes­kus­lu­ki­tuk­sen lähet­ti­men sig­naa­lin ja auto on siten jää­nyt huo­maa­mat­ta auki. Säpö pel­kä­si että nii­tä käy­te­tään esim. estä­mään soi­tot polii­sil­le ryös­tö­jen yhtey­des­sä. Sur­ku­hu­pai­saa asias­sa oli, että Säpön piti esit­tää vetoo­mus minis­te­ril­le että myös he sai­si­vat hank­kia moi­sia lait­tei­ta kun nii­tä ros­voil­la­kin on. Eivät täl­lä het­kel­lä saa kun ovat laittomia.

 8. Kyl­lä, mut­ta jos ja kun olet GPS:ää käyt­tä­nyt, olet var­mas­ti huo­man­nut että se ei ole abso­luut­ti­sen tark­ka. Usein tark­kuus saat­taa heit­tää esim. 200m, joten jos päi­vä­ko­ti sat­tuu­kin ole­maan jon­kin val­ta­väy­län var­rel­la, pää­see­kin autol­la aja­maan 100km/h 40km/h sijaan.

  Tuo nopeu­den­ra­joi­tin kaa­tuu omaan tek­ni­seen mah­dot­to­muu­teen­sa, se sinun täy­tyy, Osmo, myöntää.”

  GPS:n pel­lei­ly on havait­ta­vis­sa esim. Hämeen­lin­nan­väy­läl­lä Nur­mi­jär­vel­lä kar­keas­ti sen esit­te­ly­hir­si­ta­lo­ry­kel­män tie­noil­la. Aina­kin Tom Tom her­jaa yli­no­peu­des­ta ja suo­sit­taa vuo­roin 80 km/h ja 60 km/h nopeut­ta, vaik­ka ajaa alle 120 km/h rajoi­tuk­sen, kun pai­kan­nus olet­taa ajet­ta­van sil­lä rin­na­kai­sel­la pai­kal­lis­tiel­lä, jol­la on 80 ja 60 km/h rajoituksia.. 

  Eli aika uto­pi­aa GPS-poh­jai­nen rajoi­tin käy­tän­nös­sä olisi..

  Olet­ko Soi­nin­vaa­ra kokeillut/ käyt­tä­nyt GPS:ää pal­jon­kin? Jos olet, niin nuo vir­he­pai­kan­nuk­set tie­dät suh­teel­li­sen yleisiksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.