Pitkien etäisyyksien Suomessa on oltava oikeus ajaa ylinopeutta

Hei haloo!

Jos ajaa sata kilo­met­riä 130 km/h sääs­tää kol­me minuut­tia 50 sekun­tia  ver­rat­tu­na sii­hen, että oli­si aja­nut 120 km/h. Kenen aika on noin kallista?

Tuo esit­tä­mä­ni nopeu­den  rajoi­tin toi­mi­si myös taa­ja­mis­sa. Asun­to­ka­tu­jen nopeus­ra­joi­tuk­sia riko­taan Suo­mes­sa erit­täin ylei­ses­ti. Sii­hen ei ole mitään ajan­käy­töl­lis­tä perus­tet­ta. Jos ajaa sata met­riä 40 km/h vaik­ka rajoi­tus on 30 km/h, sääs­tää kol­me sekun­tia. Kata­ja­nok­kaa (30 km/h) ter­ro­ri­soi jokin aika sit­ten paket­ti­au­to, joka kaa­ha­si kaduil­la miten halusi. Tämä joh­tui sii­hen, ettei­vät van­hem­mat uskal­ta­neet antaa las­ten men­nä yksin kou­luun, vaan hei­dät piti saat­taa. Kaa­haa­ja voit­ti muu­ta­man sekun­nin kort­te­lia koh­den, mikä on vähän ver­rat­tu­na van­hem­pien aikatappioon.

54 vastausta artikkeliin “Pitkien etäisyyksien Suomessa on oltava oikeus ajaa ylinopeutta”

 1. Osmo­han oikein innos­tui kirjoittamaan..

  Vas­tae­si­merk­ki, ajat tam­pe­reel­ta hel­sin­kiin töi­hin ja takai­sin joka päi­vä. Mat­kaa 180km / suun­ta, jos nopeu­te­si on 140km/h, menee yhden­suun­tai­seen mat­kaan aikaa 77min, 120km/h nopeu­del­la 90min ja 100km/h nopeu­del­la 108min. 

  Eli aja­mal­la lie­vää yli­no­peut­ta, sääs­tät päi­vit­täin puo­li tun­tia. Tekee vuo­des­sa yli sata tun­tia, jon­ka voi käyt­tää vaik­ka per­heen kans­sa ole­mi­seen eikä auton ratis­sa istumiseen.

  Ja kysei­nen hom­ma sen­kuin koros­tuu pidem­mil­lä mat­koil­la, esi­mer­kik­si loma­mat­kal­la pk-seu­dul­ta lap­piin ja takai­sin sääs­tää usei­ta tun­te­ja / suun­ta kun ajaa hie­man reip­paam­min. Lisäk­si, mitä vähem­män aikaa vie­tät tien pääl­lä, sitä epä­to­den­nä­köi­sem­min jou­dut onnettomuuteen.
  Kyl­lä, tuo edel­li­nen on hie­man kär­jis­tet­ty, mut­ta uskal­lan väit­tää että lie­vä yli­no­peus on tur­val­li­sem­paa kuin pie­nem­män nopeu­den takia tiel­lä vie­tet­ty “lisä­ai­ka”.

  Taa­ja­mis­sa aja­mi­sen suh­teen olen Osmon kans­sa samoil­la lin­joil­la, var­sin­kin asui­na­lueil­la ja kou­lu­jen / päi­vä­ko­tien lähis­töl­lä (sekä tie­työ­mail­la) tuli­si nou­dat­taa eri­tyis­tä varo­vai­suut­ta. Näin ei kui­ten­kaan käy­tän­nös­sä ole, joten mie­les­tä­ni Osmon valis­tu­nee­na lii­ken­ne­kas­vat­ta­ja­na tuli­si­kin ottaa asia esil­le päät­tä­vis­sä eli­mis­sä. Kame­ra­tol­pat jokai­sen kou­lun ja päi­vä­ko­din lähis­töl­le, sekä teho­lii­ken­ne­val­von­taa asui­na­lueil­le / vas­taa­vil­le. Näin sääs­tet­täi­siin pal­jon enem­män hen­kiä kuin tyh­jil­le val­ta­teil­le asen­ne­tuil­la tolpilla.

 2. Voi­han tämän aja­tel­la tois­tek­kin päin. Ohi­tan 22 met­ris­tä rek­kaa (joka ei ole pisin mah­dol­li­nen tie­lii­ken­tees­sä) ja läh­den ohit­ta­maan 30 met­riä rekan takaa ja palaan saman mat­kan pää­hän eteen.

  Jos rekan vauh­ti on 70 km/h niin ohit­ta­mal­la 120 sata­sen sijaan sääs­tän 4 sek­kaa aikaa eli olen 4 sekunt­tia vähem­män vas­taan­tu­li­jan kais­tal­la. Eli noin 70 met­riä. Ja ohi­tus on alle 200 metriä. 

  Ja ter­ro­ri­soin­nis­ta. Jos­pa itket­täi­siin val­tio­neu­vos­tol­le ettei lii­ken­teen val­von­taa ole riit­tä­viä resurs­se­ja. Kit­ke­mäl­lä äly­kää­piöt lii­ken­tees­tä saa­tai­siin enem­män aikaa kuin jol­lain mekaa­ni­sel­la rajoittimella.

  Ai juu, kat­soit­te­ko auton omis­ta­jaa. Jos oli fir­man auto, niin voi vaik­ka pahek­sua auton käy­tös­tä omistajalle.

 3. Kum­ma jut­tu, että polii­si ei saa ko. kaa­haa­jia pois liikenteestä??
  Ei luu­li­si ole­van vai­ke­aa, jos vähän­kään viit­si­si yrit­tää edes. Pik­ku­paik­ka­kun­nil­la ne samat jun­nut vii­kon­lo­pus­ta toi­seen har­ras­taa kaa­haa­mis­ta. Ei oli­si mikään temp­pu poi­mia niil­tä ajo­kor­tit pois. No voi­han olla, että kaik­ki ei sii­tä­kään toke­ne, mut­ta suu­rin osa kylläkin.
  Älkää­kä sano­ko, että polii­se­ja ei ole riit­tä­väs­ti. Aina­kin johon­kin talon­val­tauso­pe­raa­tioon nii­tä riit­tää n. 40 kpl aika nopeas­ti­kin… Oli­si­ko niin, että suo­ma­lai­nen polii­si on laiska?

 4. Vas­tae­si­merk­ki, ajat tam­pe­reel­ta hel­sin­kiin töi­hin ja takai­sin joka päi­vä. Mat­kaa 180km / suun­ta, jos nopeu­te­si on 140km/h, menee yhden­suun­tai­seen mat­kaan aikaa 77min, 120km/h nopeu­del­la 90min ja 100km/h nopeu­del­la 108min.”

  Aika teo­reet­ti­nen vas­tae­si­merk­ki. Käy­tän­nös­sä koko mat­kaa et kui­ten­kaan aja mota­ria, joten ajan­sääs­tö jää pie­nem­mäk­si. Lisäk­si huo­mat­ta­va osa ajas­ta kuluu Tam­pe­reen ja Hel­sin­gin sisäi­ses­sä lii­ken­tees­sä, jol­loin pro­sen­tu­aa­li­ses­ti koko mat­ka-ajas­ta sääs­tät vie­lä vähem­män. Alem­mal­la ajo­no­peu­del­la sen sijaan rahan­sääs­tö voi olla huo­mat­ta­va. Lisäk­si saat ajaa stres­saa­mat­ta nopeus­ra­joi­tuk­sis­ta ja peräs­sä roik­ku­vis­ta yli­no­peus­fa­neis­ta, joka koi­tu­nee koko per­heen hyödyksi 😉

  En myös­kään usko, että toden­nä­köi­syys onnet­to­muu­teen vähe­ni­si mat­ka-ajan vähe­ne­mi­sen myö­tä, sil­lä kor­keam­man ajo­no­peu­den tuo­ma onnet­to­muus­to­den­nä­köi­syy­den kas­vu kumo­aa sen. 

  Yli­pään­sä voi­si kysyä, että mik­si ette vaa­di kor­keam­pia nopeus­ra­joi­tuk­sia vaan jos­tain syys­tä vaa­dit­te, että lain rik­ko­mi­sen pitäi­si olla kansalaisoikeus?

 5. Ei luu­li­si ole­van vai­ke­aa, jos vähän­kään viit­si­si yrit­tää edes. Pik­ku­paik­ka­kun­nil­la ne samat jun­nut vii­kon­lo­pus­ta toi­seen har­ras­taa kaa­haa­mis­ta. Ei oli­si mikään temp­pu poi­mia niil­tä ajo­kor­tit pois. No voi­han olla, että kaik­ki ei sii­tä­kään toke­ne, mut­ta suu­rin osa kylläkin.

  Kuor­ta­neel­la nuo­ri kaa­ha­ri tap­poi samas­ta per­hees­tä vii­mei­sen elos­sa ole­van lap­sen kes­kel­lä kir­kon­ky­lää. Hänen sisa­ren­sa­kin kuo­li lii­ken­neon­net­to­muu­den uhri­na, muis­taak­se­ni myös kaa­ha­rin tappamana.

  Olen ciclis­tan kans­sa täs­mäl­leen samaa miel­tä näi­den pik­ku­paik­ka­kun­nan kaik­kien tun­te­mien kaa­ha­rei­den kort­tien pois otta­mi­ses­ta. Kor­tit­ta aja­mi­ses­ta erit­täin anka­rat ran­gais­tuk­set var­sin­kin niil­le, joi­den kort­ti on läh­te­nyt kuivumaan.

 6. Kuu­los­taa kyl­lä uusa­vut­to­muu­den hui­pen­tu­mal­ta tämä Kata­ja­no­kan kaa­ha­rin tarina. 

  Tuli­ko mie­leen vär­vä­tä Skat­tan skro­dein isä (ei siis vält­tä­mät­tä Osmo itse) pysäyt­tä­mään jui­pin ja näyt­tä­mään niin sano­tus­ti tai­vaan mer­kit. Sää­lit­tä­vää alis­tua tuol­lai­seen ja ruve­ta hys­tee­ri­se­nä talut­ta­maan lap­sia käsi­puo­les­ta tien yli. 

  Hyvä kek­sin­tö on myös puhe­lin, jol­la saa välit­tö­mäs­ti vas­tuut­to­man säl­lin työ­nan­ta­jaan yhtey­den, joka var­mas­ti hoi­taa asian päi­vä­jär­jes­tyk­seen alta aikayk­si­kön. Yksi­kään yri­tys ei halua lei­mau­tua logol­laan nega­tii­vi­ses­ti liikenteessä. 

  Näin meil­lä on toi­mit­tu eikä väris­ty tien reu­nas­sa pel­kää­mäs­sä ja päivittelemässä.

 7. Ne, joi­den mie­les­tä on kiva ajaa las­ten ylit­se kän­nis­sä, vas­tus­tai­si­vat tietysti.”

  Oot sä kans eri vii­sas setä. Mites hel­ve­tis ne juo­pot tähän liittyy?

  Kuten tuos­sa jo sanot­tiin, rajoit­ti­mil­la mm. vaa­ran­net­tai­siin ohi­tus­ti­lan­teet (joi­ta joka­ta­pauk­ses­sa tulee, kii­tos sun­nun­tai­kus­kien) kun ei pääs­tä enää nopeas­ti ohi. Jos täm­möi­siä kuk­ka­hat­tu­här­pät­ti­miä oikeas­ti tuli­si, pitäi­si myös ali­no­peu­des­ta alkaa sakot­taa, se kun lisää vaaratilanteita.

  Yhdyn kyl­lä tohon ylei­seen mie­li­pi­tee­seen taa­ja­ma-alu­eel­la kaa­haa­mi­ses­ta tot­ta­kai ja sai­si­vat pojat kes­kit­tyä tut­kaa­maan juu­ri­kin näil­lä alueil­la, vaan kun on pak­ko rahas­taa jo siä mota­rin sil­lal­la­kin tut­kaa­mal­la jos joku nyt sat­tuu 10kmh yli­no­peut­ta ajamaan.

 8. Kun nyt ker­ran niin huo­lis­sa­si olit myös rat­ti­juo­pois­ta (ihan oikeu­te­tus­ti) niin täs­sä hiou­kan taus­taa kei­no­va­li­koi­man kartoittamiseen:

  Rat­ti­juol­le on aivan tur­ha mää­rä­tä ajo­kiel­toa eli ottaa kort­ti pois, se ei aja­mis­ta estä. Suo­mes­sa val­tao­sa rat­ti­juo­pois­ta uusii tekon­sa aivan jat­ku­val­la syö­töl­lä. Ran­gais­tuk­set ovat jo sinäl­lään kun­nos­sa, ainoa muu­tos pitää saa­da sii­hen että tuo­miois­tui­met on saa­ta­va käyt­tä­mään ran­gais­tus­va­li­koi­maa, tois­tu­vas­ta rat­ti­juop­pou­des­ta pitää jou­tua istu­maan muu­ten ajot jatkuvat.

  pro­mil­le­ra­jan alen­ta­mi­nen esim. 0.5 -> 0.2 ei auta, nyt ongel­ma­ta­pauk­sen muo­dos­ta­vat tuke­vas­sa huma­las­sa aja­vat, useim­mi­ten tör­kei­tä luku­ja puhal­ta­vat (siis yli 1,2 pro­mil­lea). Las­ke­mal­la raja 0,5:stä 0,2:een vie­dään polii­sien ennes­tään niu­kat resurs­sit lou­naal­la vahin­gos­sa tuon­tio­len tilan­nei­den veri­ko­kei­siin raahaamiseen.

  Ja edel­leen: kuu­los­tat perus­te­lui­ne­si jat­ku­vas­ti enem­män ja enem­män saman­lai­sel­ta kuin net­ti­suo­da­tuk­sen puo­lus­ta­jat taan­noin; mitään ei aihees­ta käy­tän­nös­sä tie­de­tä, mut­ta tun­te­ma­ton pelot­taa ja sitä pitää vastustaa.

 9. Aika teo­reet­ti­nen vas­tae­si­merk­ki. Käy­tän­nös­sä koko mat­kaa et kui­ten­kaan aja mota­ria, joten ajan­sääs­tö jää pie­nem­mäk­si. Lisäk­si huo­mat­ta­va osa ajas­ta kuluu Tam­pe­reen ja Hel­sin­gin sisäi­ses­sä lii­ken­tees­sä, jol­loin pro­sen­tu­aa­li­ses­ti koko mat­ka-ajas­ta sääs­tät vie­lä vähem­män. Alem­mal­la ajo­no­peu­del­la sen sijaan rahan­sääs­tö voi olla huo­mat­ta­va. Lisäk­si saat ajaa stres­saa­mat­ta nopeus­ra­joi­tuk­sis­ta ja peräs­sä roik­ku­vis­ta yli­no­peus­fa­neis­ta, joka koi­tu­nee koko per­heen hyödyksi.”

  Rahan­sääs­tö.. itse­hän sinä polt­toai­nee­si mak­sat, jokai­sel­le on päi­vän­sel­vää että mitä lujem­paa ajaa — sitä enem­män menee polt­toai­net­ta ja näi­nol­len rahaa. Jokai­sen hen­ki­lö­koh­tai­nen valinta.

  Stres­saa­mi­nen.. täy­sin nor­maa­lia että käyt­tä­mäl­lä­si tiel­lä on mui­ta­kin autoi­li­joi­ta, joten eipä tuo nor­maa­lis­ta ajos­ta eroa mil­lään lailla.

  En myös­kään usko, että toden­nä­köi­syys onnet­to­muu­teen vähe­ni­si mat­ka-ajan vähe­ne­mi­sen myö­tä, sil­lä kor­keam­man ajo­no­peu­den tuo­ma onnet­to­muus­to­den­nä­köi­syy­den kas­vu kumo­aa sen. ”

  Tämä oli­kin hie­man kär­jis­tet­ty esi­merk­ki, mut­ta näin se vaan menee. 100% lii­ken­ne­tur­val­li­suus on vas­ta sit­ten kun auto on pai­koil­laan koti­pi­has­sa, joten jo rajoi­tus­ten mukaan aja­mi­nen­kin las­kee tur­val­li­suut­ta. Se, että min­kä­lai­sel­la yli­no­peu­del­la “opti­mi­tur­val­li­suus” tien pääl­lä vie­te­tyn ajan ja nopeu­den kas­vat­ta­mi­sen lisää­män ris­kin välil­lä saa­vu­te­taan, onkin hie­man vai­keam­pi yhtä­lö ratkaistavaksi.

  Yli­pään­sä voi­si kysyä, että mik­si ette vaa­di kor­keam­pia nopeus­ra­joi­tuk­sia vaan jos­tain syys­tä vaa­dit­te, että lain rik­ko­mi­sen pitäi­si olla kansalaisoikeus?”

  Itsea­sias­sa moot­to­ri­teil­le­hän puu­hat­tiin 140km/h rajoi­tuk­sia jos­sain välis­sä mut­ta nii­tä vas­tus­tet­tiin juu­ri­kin näi­den kuk­ka­hat­tu­tä­tien puo­les­ta sen ver­ran vah­vas­ti, että hom­ma hylät­tiin. Suu­ret nopeu­det kun näh­dään sel­lai­se­na mör­kö­nä, johon ei kukaan uskal­la tart­tua. Kai­ken­maa­il­man rajoi­tus­ten ja kiel­to­jen lisää­mis­tä kyl­lä kan­na­te­taan suu vaah­dos­sa, vaan ei jär­ke­viä myön­ny­tyk­siä ylei­sen lii­ken­ne­su­ju­vuu­den parantamiseksi.
  Niin, ja sak­ko­tu­lot­kin pie­ne­ni­si­vät kun ei enää voi­tai­si­kaan bud­jet­tia täyt­tää perin­teis­ten kyt­täys­paik­ko­jen vakiotuloilla.

 10. Yli­pään­sä voi­si kysyä, että mik­si ette vaa­di kor­keam­pia nopeus­ra­joi­tuk­sia vaan jos­tain syys­tä vaa­dit­te, että lain rik­ko­mi­sen pitäi­si olla kansalaisoikeus?”

  Kyl­lä minä aina­kin vaa­din kor­keam­pia nopeus­ra­joi­tuk­sia maan­teil­le, mut­ta tämän­het­ki­ses­sä mie­li­pi­deil­mas­tos­sa nämä vaa­ti­muk­set var­mas­ti­kaan eivät herä­tä kovin suur­ta vas­ta­kai­kua mis­tään. Sik­si suun­nil­leen ainoa asia mitä taval­li­nen autoi­li­ja voi teh­dä, on ajel­la pidem­mät mat­kat Ruot­sin, Rans­kan, Sak­san tai mui­den mai­den kor­keam­mil­la nopeus­ra­joi­tuk­sil­la varus­te­tuil­la teil­lä, jois­sa lii­ken­ne tun­tuu suju­van hyvin ja koh­tuul­li­sen turvallisestikin.

  Asun­to­ka­tu­jen nopeus­ra­joi­tuk­sis­ta piit­taa­mat­to­muu­des­ta olen taas aivan samaa miel­tä Osmon kans­sa. Jos­tain syys­tä nopeus­val­von­ta kes­kit­tyy kui­ten­kin 90% maan­teil­le, ja vie­lä­pä siel­lä nii­hin tur­val­li­sim­piin ohi­tus­paik­koi­hin, jois­sa toden­nä­köi­sem­min aje­taan yli­no­peut­ta. Asun­to­ka­duil­la en ole näh­nyt nopeus­val­von­taa Suo­mes­sa kos­kaan. Asun­toa­luei­den kokoo­ja­ka­duil­la ääri­mäi­sen har­voin. Taa­ja­mas­sa val­von­taa on oikeas­taan näky­nyt vain val­ta­väy­lil­lä, jos­sa jalan­kul­ki­joi­ta ja kevyt­tä lii­ken­net­tä ei muu­ten­kaan ole lii­ken­teen seassa.

 11. Ne, joi­den mie­les­tä on kiva ajaa las­ten ylit­se kän­nis­sä, vas­tus­tai­si­vat tietysti.”

  Parem­pi vie­lä, lei­ma­taan kaik­ki vapau­den rajoit­ta­mi­sen vas­tus­ta­jat vaik­ka­pa pedo­fii­leik­si lap­sen­rais­kaa­jik­si, niin kyl­lä­hän sil­lä var­jol­la saa­daan mikä laki vaan läpi eikö vain? 

  Ainoa ris­ki tuol­lai­sis­sa popu­lis­ti­sis­sa yleis­tyk­sis­sä on, että se ei mene edes niil­le läpi, jot­ka oikeas­ti­kin ovat kau­huis­saan 130km/h aja­mi­ses­ta 120km/h alu­eel­la. Sil­loin se on kak­si­te­räi­nen miek­ka joka par­haas­sa tapauk­ses­sa saa Osmon näyt­tä­mään idiootilta.

 12. Kor­keam­pia nopeus­ra­joi­tuk­sia vaa­di­taan kan­sa­lai­sadres­sil­la esi­merk­sik­si tääl­lä: http://www.adressit.com/liikenne

  Lai­naus adressista:
  “5. Ajo­no­peuk­sia tuli­si nos­taa useil­la tie­o­suuk­sil­la taa­ja­man ulko­puo­lel­la. Myös taa­ja­mien epä­on­nis­tu­neim­mat rajoi­tuk­set tuli­si muut­taa koh­tuul­li­sem­mik­si. (30km/h rajoi­tuk­set, jota 90% autoi­li­jois­ta rikkoo)”

 13. S — W, 

  Ver­taat Osmoa net­ti­sen­suu­rin puol­ta­jiin, jot­ka eivät tun­ne asi­aa ja tun­te­ma­ton pelottaa. 

  Mikä­hän on se Suu­ri Tun­te­ma­ton, joka Osmoa nyt täs­sä asias­sa pelot­taa? Eikö­hän lii­ken­neon­net­to­muu­det ole ihan tun­net­tu­ja jut­tu­ja… ? Meil­le kaikille?

  Tun­tuu kes­kus­te­lua seu­ra­tes­sa pikem­min­kin sil­tä, että rai­voi­sat vas­tus­ta­jat eivät yhtään halua tutus­tua asi­aan, vaan tei­laa­vat ehdo­tuk­sen täy­sin tun­ne­poh­jal­ta. Rajoit­tai­si­han lai­te perus­oi­keuk­siin kuu­lu­vaa yli­no­peu­den ajamista. 

  Ja per­ke­le, minul­la­han on oikeus päät­tää mitä nopeut­ta ajan ilman holhousta.….. ”

 14. Myös taa­ja­mien epä­on­nis­tu­neim­mat rajoi­tuk­set tuli­si muut­taa koh­tuul­li­sem­mik­si. (30km/h rajoi­tuk­set, jota 90% autoi­li­jois­ta rikkoo)”

  Eipä muu­ten riko, jos on asian­mu­kai­set hidas­teet kuten usem­mi­ten kou­lu­jen lähei­sil­lä pik­ku­ka­duil­la on. 

  Nopeu­den pudo­tes­sa nel­jäs­tä­kym­pis­tä kol­meen­kymp­piin 30-kiloi­sen lap­sen hen­gis­sä sel­viy­ty­mi­sen mah­dol­li­suus tör­mäys­ti­lan­tees­sa kol­min­ker­tais­tuu. (läh­de löy­tyy tarvittaessa)

  Eli mikä­hän täs­sä nyt niin kau­hean epä­on­nis­tu­nut­ta on? Sekö ettei onnis­tu­ta lah­taa­maan näi­tä 30-kiloi­sia? Kol­men­kym­pin aluei­ta on vain tiheim­mäs­sä taa­ja­mas­sa ja siel­lä­kin lähin­nä kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien läheidyydessä. 

  On se nyt kum­ma, että tätä­kin lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den paran­ta­mis­ta pitää oikein adres­sein vastustaa.

 15. Jaa että on se Ode­kin nyt sit­ten liit­ty­nyt “turvallisuus“populisteihin ja raken­taa nyt rin­ta rot­tin­gil­la DDR v2.00:aa siel­lä? Sää­lit­tä­vää. No, yksi poten­ti­aa­li­nen hen­ki­lö­koh­tai­nen vaa­lieh­do­kas vähem­män, eihän sii­nä sen kummempaa…

 16. Eipä muu­ten riko, jos on asian­mu­kai­set hidas­teet kuten usem­mi­ten kou­lu­jen lähei­sil­lä pik­ku­ka­duil­la on.”

  Hidas­teet var­mas­ti toi­mi­vat jos­kus ihan tar­koi­tuk­sen mukai­ses­ti, mut­ta esi­mer­kik­si itse ajan päi­vit­täin asun­toa­lu­een kokoo­ja­ka­tua jos­sa 40km/h nopeus­ra­joi­tuk­ses­ta ja hidas­tees­ta huo­li­mat­ta tyy­pil­li­nen nopeus lie­nee noin 50 km/h mikä onkin paik­ka huo­mioon ottaen minus­ta ihan järkevää.

  Toi­saal­ta sama 40km/h rajoi­tus löy­tyy myös täl­le kadul­le liit­ty­vil­tä asun­to­ka­duil­ta, joil­la ei usein­kaan voi tur­val­li­ses­ti ajaa edes tuo­ta nopeut­ta, kos­ka lap­set leik­ki­vät kadul­la ja pihoil­ta voi juos­ta lap­sia suo­raan alle. Täs­sä ajan itse yleen­sä noin 30km/h nopeut­ta. Näil­lä kaduill­la kui­ten­kaan ei ole hidas­tei­ta, joten lii­ken­neym­pä­ris­tö antaa paik­kaa tar­kem­min tun­te­mat­to­mal­le autoi­li­jal­le vää­rän vies­tin sii­tä, että vii­va­suo­ral­la kokoo­ja­ka­dul­la on parem­pi hidas­tel­la vaik­ka näky­vyys on hyvä eikä lap­sia ryn­täi­le auto­jen alle, kun taas asun­to­ka­duil­la voi ajaa vähin­tään samaa nopeutta.

  Samoin Osmon ehdot­to­ma­na GPS-poh­jai­nen nopeus­ra­joi­tin ei tuo­ta tämän­tyyp­pi­sis­sä tilan­teis­sa mitään todel­lis­ta tur­val­li­suu­den para­ne­mis­ta. Kokoo­ja­ka­dul­la var­mas­ti nopeu­det saat­tai­si las­kea, mut­ta vas­taa­vas­ti taas ihmis­ten totut­ta aja­maan rajoi­tin­ta vas­ten nopeu­det asuin­ka­duil­la tus­kin putoa­vat jos rajoi­tus­ta ei laskea.

 17. Nopeus­ra­joi­tuk­sen alen­ta­mi­nen 10 km / h alen­taa Suo­mes­sa lii­ken­ne­vir­ran kes­ki­no­peut­ta n. 5 km / h. Nopeus­ra­joi­tuk­set mää­ri­te­tään lii­ken­ne­vir­ran tosia­sial­li­sen nopeu­den perus­teel­la ja polii­sin puut­tu­mis­kyn­nys on yleen­sä sel­lai­nen, että nor­maa­lia lii­ken­ne­vir­ran nopeut­ta aja­mi­seen ei puututa. 

  Ylei­ses­ti ottaen hom­ma toi­mii siis nyky­mei­nin­gil­lä hyvin. Vali­tus­ta on tasai­ses­ti molem­piin suun­tiin. Kui­ten­kin eri­tyi­ses­ti autoil­le, joil­la ei ole vakio­no­peu­den­sää­din­tä ongel­man muo­dos­ta­vat ns. pel­ti­po­lii­sit, jot­ka on kai­ken lisäk­si mones­ti sijoi­tet­tu paik­koi­hin, jois­sa nopeus­ra­joi­tus on juu­ri laskenut. 

  Eko­lo­gi­nen ihmi­nen ei nopeus­ra­joi­tuk­sen takia jar­rua pai­na, vaan nos­taa jalan kaa­sul­ta ja antaa nopeu­den las­keu­tua rajoi­tuk­sen mukai­sek­si. Nuo pel­ti­po­lii­sit opet­ta­vat kysee­na­lais­ta moraalia. 

  No, nor­maa­lis­ta pel­ti­po­lii­sien aiheut­ta­mas­ta rie­sas­ta pää­see sil­lä, että valit­see aina­kin pidem­mil­le mat­koil­le auton, jos­sa on vakio­no­peu­den­sää­din. Pai­kal­li­ses­ti alem­mat nopeus­ra­joi­tuk­set kan­nat­tai­si lait­taa alka­maan sen ver­ran aikai­sem­mas­ta koh­das­ta, että nopeu­den ehtii pudot­taa ilman jar­rut­ta­mi­sen tarvetta.

 18. Eli­nal­le: Har­va meis­tä rajoit­ti­men vas­tus­ta­jis­ta halu­aa tei­la­ta 30 kiloi­sia lap­sia kou­lu­jen lähel­lä tai ajaa kännissä.

  Ajan itse hyvin hyvin pal­jon enem­män kuin kes­ki­ver­to­kul­jet­ta­ja. Ja olen kum­mas­ti havain­nut ettei rajot­ti­mes­ta oli­si aina­kaan minul­le mitään hyötyä. 

  Kyl­lä se lii­ken­nöin­ti läh­tee sii­tä, että kat­so­taan keliä, ajan­koh­taa, lii­ken­net­tä ja kel­loa. Ja kuin­ka ajan­koh­ta vaikuttaa:

  - aamu­hä­mä­ris­sä ja ilta­hä­mä­ris­sä varo­taan hirvieläimiä.
  — Kou­lu­jen alku/loppuaikaan lapsia
  — Aamui­sin sys­syl­lä ja kevääl­lä mus­taa jäätä
  — Sateel­la pide­tään vie­lä­kin pidem­piä turvavälejä.
  — Liuk­kaal­la las­ke­taan nopeut­ta ja pide­tään pidem­piä tur­va­vä­le­jä eikä ohitella.
  — Sadon­kor­juun / kyl­vö­ai­kaan varo­taan levei­tä traktoreita.
  — Kau­pun­kia­lu­eel­la varo­taan muu­ta­kin kuin yli­no­peut­ta. Arvail­laan mil­loin lap­set juok­see tai ajaa fil­la­ril­la vas­taan­tu­le­van lin­ja-auton takaa ja pudo­tel­laan nopeutta.
  — jne.

  Tuo­ta se autoi­lu on. Koko­nais­val­tais­ta aja­mis­ta ja arvioin­tia mitä mil­loin­kin teh­dään. Se ei ole nopeus­ra­joi­tus­ten tui­jot­ta­mis­ta ja mak­si­mi­no­peu­del­la aja­mis­ta. Vaan jär­jen­käyt­töä muis­taen että kola­ris­sa kukaan ei ole oikeas­sa vaan kaik­ki väärässä. 

  Autoil­les­sa ei ole oikeas­taan oikeuk­sia vaan pelk­kiä vel­vol­li­suuk­sia. mm. väis­tä­mis­vel­vol­li­suus kuvaa hyvin yhtä lii­ken­ne­ti­lan­net­ta. Mut­ta aika har­va osaa edes sen osoit­taa ajotavalla.

  Ja rajoi­tuk­sis­ta vie­lä. Jos rajoi­tus on oikein mää­ri­tel­ty ja oike­aan paik­kaan niin sitä kyl­lä nou­dat­taa. Mut­ta jos rajoi­tus on ase­tet­tu var­muu­den vuok­si hyvin alas, niin sen nou­dat­ta­mi­nen on vähäisempää.

 19. Lai­naus: “Kata­ja­nok­kaa (30 km/h) ter­ro­ri­soi jokin aika sit­ten paket­ti­au­to, joka kaa­ha­si kaduil­la miten halusi. Tämä joh­tui sii­hen, ettei­vät van­hem­mat uskal­ta­neet antaa las­ten men­nä yksin kou­luun, vaan hei­dät piti saattaa.”

  Tuo­ta noin, eikös siel­lä kata­ja­no­kal­la ole puhe­li­mia? 10022 nyt vaik­ka ihan ensik­si. Jopa tääl­lä mei­dän kor­pi­ky­läs­sä kes­kel­lä ei mitään osa­taan mois­ta här­ve­liä käyt­tää joten luu­li­si sen siel­lä isos­sa­kin maa­il­mas­sa ole­van tut­tu härveli.

 20. Miten­käs tuon nopeu­den­ra­joit­ti­men kans­sa on tar­koi­tus mää­rit­tää mini­mi­no­peus? Eihän se nyt pas­saa, että kah­dek­san­kym­pin alu­eel­la joku ajaa kuuttakymppiä.

 21. Kari V,

  Ei var­mas­ti halua­kaan, mut­ta niin tapah­tuu sitä suu­rem­mal­la toden­nä­köi­syy­del­lä mitä suu­rem­pi nopeus on autolla. 

  En täs­sä itse­kään ole mikään huip­puop­pi­las fysii­kas­sa ollut, mut­ta kyl­lä ihme­tyt­tää, että täs­sä tun­tuu ole­van jotain epä­sel­vää monille. 

  Kri­ti­soin siis adres­sia, jos­sa pidet­tiin taa­ja­ma-aluei­den pai­kal­li­sia kol­men­kym­pin rajoi­tuk­sia “epä­on­nis­tu­nei­na” ja kysyin miten ne ovat epä­on­nis­tu­nei­ta? Miten se mitataan?

 22. Hyvä KariV, olet sel­väs­ti vas­tuul­li­nen autoi­li­ja. Hyvä niin.

  Sil­loin­han esim. 120km/h tai 130km/h rajoi­tin ei autoi­lua­si estäi­si lain­kaan? Mik­si siis vas­tus­taa moista?

  Monet esi­mer­kit ja tilas­tot kui­ten­kin näyt­tä­vät, että kaik­ki autoi­li­jat eivät mis­tään valis­tuk­ses­ta tai sään­nöis­tä piit­taa. Tar­vi­taan pakkoa.

  Jos esim. 120 km/h rajoit­ti­mel­la saa­tai­siin Suo­mes­sa estet­tyä edes vaik­ka­pa 25 hen­gen kuo­le­ma vuo­sit­tain, oli­si jär­jes­tel­mä mie­les­tä­ni perus­tel­tu sekä inhi­mil­li­sel­tä että kan­san­ta­lou­del­li­sel­ta kannalta.

  Tilas­tol­li­sis­sa kuo­le­mis­sa on se outo puo­li, että ne eivät etu­kä­teen tun­nu sat­tu­van kenel­le­kään itsen­sä koh­dal­le, vain niil­le “muil­le”, jot­ka täs­sä tapauk­ses­sa “eivät osaa ajaa” tai “piit­taa”. (Osmo kir­joit­ti aihees­ta aiem­min­kin.)

  Vaik­ka kaik­ki lii­ken­neon­net­to­muu­det ovat­kin yksit­täis­ta­pauk­sia, voi­daan nii­tä kui­ten­kin ehkäis­tä samaan tapaan kuin esim. kan­san­sai­rauk­sia — parem­mal­la puut­tu­mi­sel­la ongel­miin. Ei kai kukaan voi väit­tää, että jär­jes­tel­mä, jos­sa kuo­lee lähes 400 hen­keä tapa­tur­mai­ses­ti vuo­sit­tain on täy­del­li­nen ja ongel­ma­ton? Ehkä jopa parem­pi ilman mitään sään­tö­jä kuten jot­kut kir­joit­ta­jat näis­sä säi­keis­sä tun­tui­vat ehdot­ta­van? Uusi tek­no­lo­gia antaa uusia kei­no­ja paran­taa lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta — nii­tä tuli­si käyt­tää, eikä tor­jua suo­ral­ta kädel­tä mahdottomina.

 23. Edel­leen jak­saa ihme­tyt­tää mik­si täl­lai­sen uber­kal­liin ja toden­nä­köi­ses­ti erit­täin epä­luo­tet­ta­van jär­jes­tel­män luo­mi­ses­ta edes kes­kus­tel­laan kun vaih­toeh­to­na on edul­li­sem­pi, nopeam­min aikaan­saa­ta­va ja koko yhteis­kunnl­lis­ta yleis­tur­val­li­suut­ta paran­ta­va rat­kai­su oli­si yksin­ker­tai­ses­ti lisä­tä polii­sin resurs­se­ja reippaasti.

  Onko joku oikeas­ti niin naii­vi, että kuvit­te­lee täl­lai­sen jär­jes­tel­män luo­mi­sen mak­sa­van alle val­tion vuo­si­bud­je­tin? Se kun vaa­tii hie­man enem­män kuin “muu­ta­man kym­pin gps-lait­teen” per auto että saa­daan oikeas­ti tark­ka ja luo­tet­ta­va sys­tee­mi aikaan.

  Han­nu Osa­la: “Uusi tek­no­lo­gia antaa uusia kei­no­ja paran­taa lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta — nii­tä tuli­si käyt­tää, eikä tor­jua suo­ral­ta kädel­tä mahdottomina.”

  Et siis näe ske­naa­rio­ta jos­sa vas­tuu siir­re­tään kul­jet­ta­jal­ta tek­no­lo­gial­le huo­les­tut­ta­va­na? Sitä teh­dään koko ajan enem­män ja enem­män mut­ta eipä ole vai­kut­ta­nut juu­ri­kaan onnettomuus/uhri tilas­toi­hin vaan on käy­nyt päin­vas­toin. Kun autos­sa on abs,esp,airbag, peruu­tus­tut­ka jne niin tek­no­lo­gi­aan luo­te­taan jo liikaa.

 24. Han­nu Oskala:

  Jos esim. 120 km/h rajoit­ti­mel­la saa­tai­siin Suo­mes­sa estet­tyä edes vaik­ka­pa 25 hen­gen kuo­le­ma vuo­sit­tain, oli­si jär­jes­tel­mä mie­les­tä­ni perus­tel­tu sekä inhi­mil­li­sel­tä että kan­san­ta­lou­del­li­sel­ta kannalta.”

  Sini­vih­reä:

  Suo­men kan­sa­lais­ten kuo­le­man­ta­pauk­set ulko­mail­la lii­ken­neon­net­to­muuk­sis­sa ovat ilmei­ses­ti kovas­ti lisään­ty­neet. Suo­mi ei voi tiet­tä­väs­ti vai­kut­taa mui­den mai­den lii­ken­ne­lain­sää­dän­töön, mut­ta aina­han Suo­mi voi estää kan­sa­lais­ten­sa ulko­mail­le mat­kus­ta­mi­sen. Näin pys­tyt­täi­siin estä­mään lukui­sa mää­rä sinän­sä täy­sin tar­peet­to­mia kuo­le­man­ta­pauk­sia. Kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti mat­kus­tus­kiel­to oli­si val­ta­va edistysaskel.

 25. Mites oli­si sel­lai­nen sys­tee­mi, jos­sa nopeus­val­von­ta­ka­me­rat lii­tet­täi­siin lan­gat­to­maan verk­koon. Valo­ku­vat lähe­tet­täi­siin kes­kus­tie­to­ko­neel­le, joka poi­mi­si kuvis­ta rekis­te­ri­nu­me­rot. Sit­ten kes­kus­tie­to­ko­ne odot­te­li­si, kun­nes toi­nen kame­ra esim. 50 kilo­met­rin pääs­tä lähet­täi­si saman rekis­te­ri­nu­me­ron. Sen jäl­keen tiets­ka las­ki­si auton kes­ki­no­peu­den ja lähet­täi­si yli­no­peu­den aja­jil­le (auton hal­ti­joil­le) sakon.

  Sys­tee­mi estäi­si sen ylei­sen ilmiön, että kame­roi­ta “hui­ja­taan” hil­jen­tä­mäl­le nii­den tolp­pien koh­dal­la. Ei tar­vit­si­si olla myös­kään kal­lis­ta tut­kaa siel­lä laa­ti­kos­sa. Eikä valo­ku­via tar­vit­si­si men­nä erik­seen hake­maan mies­voi­min, kuten aina­kin vie­lä vähän aikaa sit­ten tehtiin.

  Vie­lä olen sitä miel­tä, että täl­lai­sis­sa kes­kus­te­luis­sa poh­dis­kel­laan lii­kaa ran­gais­tuk­sia — tai asioi­den fyy­sis­tä estä­mis­tä tyy­liin nopeu­den­ra­joi­tin. Lisää porkkanaa!

  Jos ja kun pik­ku hil­jaa ale­taan kerä­tä yhä lisää tie­toa autoi­li­jois­ta, ei pitäi­si juut­tua siis miet­ti­mään pel­käs­tään sitä, miten koh­del­la kaa­haa­jia ja rat­ti­juop­po­ja, vaan myös, miten pal­ki­ta hyvää käyttäytymistä. 

  Aina­kin vakuu­tus­yh­tiöt voi­si­vat eriyt­tää vakuu­tus­mak­su­ja pal­jon nykyis­tä enem­män. Mut­ta mik­sei voi­tai­si jakaa sak­ko­ra­ho­ja pahik­sil­ta hyvik­sil­le. Tai jopa vero­ra­ho­ja, kun­han vain ensin las­ke­taan pal­jon­ko vero­ja sääs­tyy, kun ajaa kun­nol­la eikä kaa­haa yms.

  Voi­si­ko val­tio arpoa suu­reh­ko­ja raha­sum­mia rik­keet­tö­mäs­ti aja­nei­den kes­ken? Ilmei­ses­ti ei, kun tuol­lai­sia arpa­jai­sia ei mis­sään kai ole käy­tös­sä. Mut­ta ehkä­pä polii­si voi­si rat­sian yhtey­des­sä pysäyt­tää myös jon­kun kil­tin ja tar­jo­ta sham­pan­jaa onnen­toi­vo­tuk­sin. No joo, mut­ta jon­kun pork­ka­nan kummiskin …

 26. Tomi: “Sit­ten kes­kus­tie­to­ko­ne odot­te­li­si, kun­nes toi­nen kame­ra esim. 50 kilo­met­rin pääs­tä lähet­täi­si saman rekis­te­ri­nu­me­ron. Sen jäl­keen tiets­ka las­ki­si auton kes­ki­no­peu­den ja lähet­täi­si yli­no­peu­den aja­jil­le (auton hal­ti­joil­le) sakon.”

  Suo­ma­lai­nen kui­ten­kin ajaa samaa tie­tä kes­ki­mää­rin suh­teel­li­sen lyhyen mat­kaa. Lapin reis­sul­le ole­vil­le tuo toi­mi­si mut­ta ei nor­mi työ/koulumatkoilla joil­la se kii­rus yleen­sä on kovin.

  Muu­ten­kin tuol­lai­nen tek­ni­nen val­von­ta oli­si luo­tet­ta­vuu­den kan­nal­ta aika heik­koa ja sii­nä oli­si vää­rin­käy­tök­sen ris­kit­kin aina olemassa.

  1. Vero­tus sel­keäs­ti talou­del­li­sia ja vähem­pi­te­hoi­sia auto­ja suosivaksi.
  2. Max. 70hv auto alle 5v aja­neil­le, pait­si jos työ sitä edel­lyt­tää. (oma rah­ti­fir­ma esim.)
  3. Kame­ra­val­von­taa sel­keäs­ti lisää. Tämän tek­no­lo­gian hin­ta on kui­ten­kin rei­lus­ti laskenut.
  4. Polii­se­ja lisää ja rei­lus­ti. Ajan joka päi­vä yli 100km ja vii­mek­si olen näh­nyt polii­sin lii­ken­tees­sä tam­mi­kuus­sa ja sil­loin­kin soi­tin ne itse pai­kal­le kun oli ilmi­sel­vä rat­ti­juop­po liikenteessä.
  5. Rat­ti­juo­poil­ta aina auto valtiolle.
  6. Ylei­ses­ti­kin ran­gais­tuk­set kovem­mik­si. Jos kän­nis­sä ajat jon­kun yli niin pää­set vuo­dek­si hoi­toon ja saat ehkä ton­nin sakot tänä päivänä.
  7. Siir­ty­mä­ajal­la niin että autot eivät lii­ku ellei ole tur­va­vyöt kiin­ni. Tek­no­lo­gia on jo, sii­tä pitää ainoas­taan teh­dä käytäntö.
  9. Polii­se­ja lisää teille.
  10 Mai­nit­sin­ko jo ne poliisit?

 27. No voi huo­kaus taas tätä kes­kus­te­lua. Kovaa “fak­taa” tun­tuu ole­van yhdel­lä ja toi­sel­la, mut­ta asioi­ta ei näh­dä yhtään laa­jem­min. Olen­nais­ta­han on se, pal­jon­ko jär­jes­te­lys­tä tuli­si hyö­ty­jä suh­tees­sa haittoihin.

  Lii­ken­neon­net­to­muu­det aiheut­ta­vat Suo­men kan­san­ta­lou­del­le mil­jar­dien kus­tan­nuk­set vuo­si­ta­sol­la. On myös kiis­ta­ton­ta, että yli­no­peuk­sien pois­ta­mi­nen vähen­tää onnet­to­muuk­sia merkittävästi.

  Nopeuk­sien las­ke­mi­nen joh­taa aika­me­ne­tyk­siin, jot­ka toki aiheut­ta­vat kus­tan­nuk­sia, mut­ta näh­däk­se­ni nämä eivät ole niin mer­kit­tä­viä, että mitä­töi­si­vät onnet­to­muuk­sien vähe­ne­mi­ses­tä aiheu­tu­vat hyö­dyt. Sem­min­kin, kuin jär­jes­tel­mä myös paran­taa lii­ken­teen ennus­tet­ta­vuut­ta ja vähen­tää (kal­lii­ta) poikkeustilanteita.

  Jär­jes­tel­män kal­leu­teen tai toteu­tuk­sen han­ka­luu­teen voi tie­ten­kin vedo­ta, mut­ta näh­däk­se­ni kehi­tys vie sii­hen suun­taan, että nämä ongel­mat voi­daan rat­kais­ta. Elekt­ro­nii­kan hal­ven­tu­mi­nen tuo auton ohjaus­jär­jes­tel­mään puut­tu­mi­sen, pai­kan­nuk­sen ja yhtey­den tie­to­verk­koi­hin kaik­kiin autoi­hin, kos­ka näis­tä lait­teis­ta on huo­mat­ta­vaa hyö­tyä muu­ten­kin. Yksi­lön­suo­jaan liit­ty­vät kysy­myk­set­kin ovat tek­ni­ses­ti rat­kais­ta­vis­sa (eihän sijain­ti­tie­toa tar­vit­se lähet­tää autos­ta ulos­päin ollen­kaan; jär­jes­tel­mä voi­daan raken­taa niin, ettei yksit­täi­sen auton tie­to­ja saa­da jär­jes­tel­mäs­tä ulos ilman ko. autoi­li­jan suos­tu­mus­ta; jne.). 

  Yksi­lön­va­paus on Suo­mes­sa joil­tain osin lii­an­kin pal­jon sää­del­tyä, mut­ta näh­däk­se­ni täs­sä ei ole sii­tä kysy­mys. Ei kenel­lä­kään ole oikeut­ta vaa­ran­taa mui­den hen­keä ja ter­veyt­tä yksi­lön­va­pau­den nojalla.

  Pal­jon tuos­sa on toki avoi­mia kysy­myk­siä, mut­ta monet sei­kat kyl­lä puol­ta­vat tuol­lai­sen jär­jes­tel­män käyt­töön­ot­toa. Aina­kin minus­ta oli­si muka­vaa, jos vero­ja voi­tai­siin las­kea *) ja ihmis­hen­kiä säästää.

  Kari

  *) Yksi var­tee­no­tet­ta­va vaih­toeh­to­han voi­si olla esi­mer­kik­si autoveron/käyttömaksujen pie­nen­tä­mi­nen uusis­ta autois­ta, joil­la ei voi ajaa yli­no­peut­ta. Tämä oli­si perus­tel­tua sii­tä­kin syys­tä, että moi­set vär­kit myös aiheut­tai­si­vat vähem­män onnettomuuskustannuksia.

 28. Lapin reis­sul­le ole­vil­le tuo toi­mi­si mut­ta ei nor­mi työ/koulumatkoilla joil­la se kii­rus yleen­sä on kovin.

  Toi­mi­si toki, sil­lä kyl­lä sen kes­ki­no­peu­den voi mita­ta vaik­ka sadal­ta met­ril­tä taik­ka monen eri tien jäl­keen. Tek­ni­ses­ti tai vää­rin­käy­tös­ten kan­nal­ta hom­ma ei kai oli­si sen ihmeel­li­sem­pi kuin nykyi­nen, vaik­ka sii­nä tun­nis­tuk­sen tekee­kin ihminen. 

  Toi­saal­ta, parem­pi on kun unoh­dat koko jutun, sil­lä pidän tar­kem­min aja­tel­len ide­aa sen ver­ran hyvänä,että paten­toin sen heti ensi vii­kol­la. Toi­vot­ta­vas­ti eivät viran­omai­set löy­dä näi­tä höl­mö­jä hou­rai­lu­ja­ni. En minä mitään tosis­sa­ni tar­koit­ta­nut ja jos tar­koi­tin­kin puhuin jos­tain ihan muusta…

 29. Tomi Says: “nopeus­val­von­ta­ka­me­rat lii­tet­täi­siin lan­gat­to­maan verkkoon…tietska las­ki­si auton kes­ki­no­peu­den ja lähet­täi­si yli­no­peu­den aja­jil­le (auton hal­ti­joil­le) sakon”.

  Tätä­hän on jo suun­ni­tel­tu ja uuti­sia­kin on ollut että koh­ta on tulos­sa. Tie­tääk­se­ni hom­ma on kui­ten­kin kom­pas­tu­nut tie­to­tek­ni­seen moni­mut­kai­suu­teen ja hin­taan. Kuvaa hyvin tämän Osmon idean mit­ta­suh­tei­ta: kym­me­nen ker­taa hal­vem­paa ja yksin­ker­tai­sem­paa jär­jes­tel­mää ei pys­ty­tää toteut­ta­maan sen kal­leu­den ja moni­mut­kai­suu­den vuoksi.

 30. Sil­loin­han esim. 120km/h tai 130km/h rajoi­tin ei autoi­lua­si estäi­si lain­kaan? Mik­si siis vas­tus­taa moista?”

  Ei ollut minul­le vas­tat­tu, mut­ta vas­taan sil­ti. Kuten todet­tu täl­läi­nen rajoi­tin vai­keut­taa autoi­lua ulko­mail­la, jos­sa aina­kin minä ajan vuosittain.

  Lisäk­si vas­tus­tan rajoit­ti­mia sik­si, että vaik­kei­vat ne minun autoi­lua­ni häi­rit­si­si­kään, ei niil­lä minus­ta puu­tu­ta oike­aan asi­aan, eli vää­riin tilan­ne­no­peuk­siin ja yli­pää­tään vää­rään asen­tee­seen lii­ken­tees­sä. Päin­vas­toin, rajoit­ti­met anta­vat ihmi­sil­le sig­naa­lin että on taas yksi asia vähem­män mis­tä tar­vit­see olla huo­lis­saan kun ajaa autoa.

 31. Tätä­hän on jo suun­ni­tel­tu ja uuti­sia­kin on ollut että koh­ta on tulos­sa. Tie­tääk­se­ni hom­ma on kui­ten­kin kom­pas­tu­nut tie­to­tek­ni­seen moni­mut­kai­suu­teen ja hin­taan. Kuvaa hyvin tämän Osmon idean mit­ta­suh­tei­ta: kym­me­nen ker­taa hal­vem­paa ja yksin­ker­tai­sem­paa jär­jes­tel­mää ei pys­ty­tää toteut­ta­maan sen kal­leu­den ja moni­mut­kai­suu­den vuoksi.”

  En ole tar­kem­min seu­ran­nut tämän jär­jes­tel­män tilan­net­ta Suo­mes­sa, mut­ta käsit­tääk­se­ni jois­sain mais­sa on jo käy­tös­sä täl­läi­nen sys­tee­mi. Itse pidän tätä pal­jon jär­ke­väm­pä­nä kuin ehdo­tet­tua nopeu­den­ra­joi­tin­ta, vaik­ka­kaan tämä­kään jär­jes­tel­mä puu­tu vää­riin tilan­ne­no­peuk­siin mitenkään.

 32. Kysei­sen­lai­sia kes­ki­no­peus­ka­me­roi­ta on vaik­ka mil­lä mital­la käy­tös­sä esim Briteissä…

 33. Osmon ide­aa on kri­ti­soi­tu pal­jon sil­lä argu­men­til­la, että se vähen­tää ihmis­ten valin­nan­va­paut­ta ja lisää hol­hoa­mis­ta. Minä­kin pidän lii­al­lis­ta hol­hoa­mis­ta vaa­ral­li­se­na ja kysee­na­lai­se­na. Mie­les­tä­ni vas­tuun kan­ta­mi­nen kuu­luu (aikui­sen) ihmi­sen elä­mään. Lii­al­li­sel­la hol­hoa­mi­sel­la ihmi­set pas­si­voi­tu­vat ja tuu­dit­tau­tu­vat sii­hen, että hol­hoa­ja pitää hei­dän elä­mäs­tään huo­len. Toi­saal­ta kai­kis­sa kai­kis­sa tun­te­mis­sa­ni yhteis­kun­nis­sa on lake­ja ja rajoi­tuk­sia (eli hol­hoa­mis­ta), eli sel­väs­ti­kin ihmi­syh­tei­sö tar­vit­see sopi­van mää­rän hol­hoa­mis­ta toi­miak­seen opti­maa­li­ses­ti. Mikä sit­ten on se sopi­va mää­rä sään­tö­jä ja rajoituksia? 

  Minus­ta on tär­ke­ää kysyä mitä seu­rauk­sia yksi­lön vas­tuut­to­muu­del­la ja toi­saal­ta valin­nan­va­pau­den rajoit­ta­mi­sel­la on. Autoi­lun tapauk­ses­sa yksi­lön vas­tuut­to­muu­den seu­rauk­set ovat erit­täin vaka­via. Lii­ken­neon­net­to­muu­det kuu­lu­vat ylei­sim­piin nuor­ten kuo­lin­syi­hin Suo­mes­sa, mikä aina­kin minul­le tar­koit­taa sitä että kysees­sä on kes­kei­nen ongel­ma, joka pitäi­si ratkaista. 

  Onko pak­ko ede­tä kiel­to­jen ja rajoi­tus­ten kaut­ta, vai kan­nat­tai­si­ko ottaa peh­meäm­mät kei­not käyt­töön — rat­ke­ai­si­ko ongel­ma valis­tus­ta lisää­mäl­lä? Käsit­tääk­se­ni jokai­nen ihmi­nen tie­tää että lii­ken­neon­net­to­muu­des­sa voi kuol­la tai vam­mau­tua ja lisäk­si tap­paa tai vam­maut­taa mui­ta ihmi­siä. Sii­tä huo­li­mat­ta ris­ki­käyt­täy­ty­mi­nen lii­ken­tees­sä on huo­mat­ta­van taval­lis­ta, niin taval­lis­ta että sitä ei voi selit­tää vain muu­ta­man hul­lun tei­nin ja juo­pon tört­töi­ly­nä. Uskal­lan jopa väit­tää, että val­tao­sa autoi­li­jois­ta ottaa sään­nöl­li­ses­ti tar­peet­to­mia ris­ke­jä. Mis­tä tämä joh­tuu? Mie­les­tä­ni uskot­ta­vin seli­tys on se, että ihmi­set eivät käyt­täy­dy ratio­naa­li­ses­ti suh­teut­taen toi­min­taan­sa val­lit­se­viin ris­kei­hin, vaan toi­mi­vat ennem­min­kin intui­tii­vi­ses­ti, itse­suo­je­lu­vais­ton­sa ohjaa­ma­na. Tämä ihmi­sen itse­suo­je­lu­vais­to on kehit­ty­nyt olo­suh­teis­sa, jois­sa ei ole ollut kul­ku­neu­vo­ja, jot­ka liik­ku­vat huo­mat­ta­vas­ti ihmis­tä nopeam­min. Olem­me siis kyke­ne­mät­tö­miä vais­toa­maan lii­ken­teen ris­ke­jä, min­kä vuok­si toi­mim­me lii­ken­tees­sä jat­ku­vas­ti epä­ra­tio­naa­li­ses­ti omaa etuam­me vastaan. 

  Ottaen huo­mioon intui­tii­vi­sen ris­kien vält­tä­mi­sen vai­keu­den lii­ken­tees­sä ja toi­saal­ta näi­den ris­kien traa­gi­set ja laa­ja­mit­tai­set seu­rauk­set, olen sitä miel­tä että lii­ken­tees­sä tar­vi­taan enem­män yhteis­kun­nan hol­hous­ta kuin mones­sa muus­sa inhi­mil­li­ses­sä toi­min­nas­sa (esim. net­ti­surf­fai­lus­sa). Pakol­li­nen alko­luk­ko ei hait­tai­si aina­kaan minua, kuten ei myös­kään tämä yli­no­peu­den estä­jä, kos­ka täl­lä hol­hoa­mi­sel­la saa­vu­tet­ta­vat hyö­dyt oli­si­vat niin pal­jon suu­rem­mat kuin hai­tat. Lie­nee mel­ko sel­vää että rat­ti­juo­pu­mus­ten ja yli­no­peuk­sien eli­mi­noi­mi­nen (tai tun­tu­va vähen­tä­mi­nen) pelas­tai­si todel­la pal­jon ihmis­hen­kiä. Itse aina­kin luo­pui­sin mie­li­hy­vin ”kan­sa­lai­soi­keu­des­ta­ni” ajaa autoa kän­nis­sä ja ylinopeutta.

 34. Eli­na says: “Kri­ti­soin siis adres­sia, jos­sa pidet­tiin taa­ja­ma-aluei­den pai­kal­li­sia kol­men­kym­pin rajoi­tuk­sia “epä­on­nis­tu­nei­na” ja kysyin miten ne ovat epä­on­nis­tu­nei­ta? Miten se mitataan?”

  Mie­les­tä­ni rajoi­tus / sään­tö on epä­on­nis­tu­nut sil­loin kun sitä rik­koo yli puo­let sen vai­ku­tus­pii­riin kuu­lu­vis­ta. Esim. hands free pak­ko, täy­si floppi.

  Eläm­me demo­kraat­ti­ses­sa maas­sa, mikä­li yli puo­let kyseis­tä tie­tä aja­vis­ta kat­soo sopi­vam­man nopeu­den ole­van 40km/h eikä 30km/h, tuli­si kyseis­tä nopeus­ra­joi­tus­ta näh­däk­se­ni nostaa.
  Kus­ki on se, joka osaa päät­tää kul­loi­seen­kin tilan­tee­seen sopi­van nopeu­den, joka on usein jotain aivan muu­ta kuin sii­nä pel­ti­lä­pys­käs­sä lukee (sekä alas, että ylöspäin).

 35. Vil­le says: “Itse aina­kin luo­pui­sin mie­li­hy­vin ”kan­sa­lai­soi­keu­des­ta­ni” ajaa autoa kän­nis­sä ja ylinopeutta.”

  Mik­si nämä kak­si asi­aa AINA yhdis­te­tään. Jos ajaa lie­vää yli­no­peut­ta, ei ole auto­maat­ti­ses­ti kän­nis­sä. Ja päinvastoin.
  Oikea ongel­ma on kän­nis­sä aja­mi­nen, ei yli­no­peu­det. Yrit­tä­kää nyt hyvät ihmi­set ymmär­tää se.

 36. Puo­let autoi­li­jois­ta rik­koo sitä­kin, ettei punai­sia päin saa ajaa. 

  Pitäi­si siis pois­taa tämä­kin epä­on­nis­tu­nut rajoitus?

 37. Kus­ki on se, joka osaa päät­tää kul­loi­seen­kin tilan­tee­seen sopi­van nopeu­den, joka on usein jotain aivan muu­ta kuin sii­nä pel­ti­lä­pys­käs­sä lukee (sekä alas, että ylöspäin).”

  Täs­tä 100% samaa miel­tä, ja tämän pitää todel­la­kin päteä myös alas­päin. Tek­ni­nen rajoi­tin tulee väis­tä­mät­tä hei­ken­tä­mään tämän toteu­tu­mis­ta, vaik­ka sil­lä var­mas­ti voi­daan­kin lei­ka­ta nii­tä tör­keim­piä ylityksiä.

 38. Mik­si nämä kak­si asi­aa AINA yhdis­te­tään. Jos ajaa lie­vää yli­no­peut­ta, ei ole auto­maat­ti­ses­ti kän­nis­sä. Ja päinvastoin.
  Oikea ongel­ma on kän­nis­sä aja­mi­nen, ei yli­no­peu­det. Yrit­tä­kää nyt hyvät ihmi­set ymmär­tää se.”

  En ilmei­ses­ti muo­toil­lut lauset­ta­ni kovin hyvin. Tar­koi­tin, että luo­pui­sin mie­lel­lä­ni “oikeu­des­ta­ni” ajaa kän­nis­sä sekä “oikeu­des­ta­ni” ajaa yli­no­peut­ta (joko kän­nis­sä tai sel­vin päin). Mie­les­tä­ni sekä rat­ti­juo­pu­mus että yli­no­peus lisää­vät ris­ke­jä lii­ken­tees­sä (kuin­ka pal­jon, riip­puu tie­ten­kin huma­la­ti­lan ja yli­no­peu­den mää­räs­tä). Vaik­ka huma­la saat­taa lisä­tä toden­nä­köi­syyt­tä ajaa yli­no­peut­ta, nämä ovat luon­nol­li­ses­ti eril­li­siä kysy­myk­siä. Otin molem­mat mukaan kir­joi­tuk­see­ni, kos­ka molem­mat ris­ki­nai­heut­ta­jat voi­daan tehok­kaas­ti eli­mi­noi­da tek­nii­kan avul­la (alko­luk­ko, yli­no­peu­den estä­jä), jos niin halutaan.

 39. Oikea ongel­ma on kän­nis­sä aja­mi­nen, ei yli­no­peu­det. Yrit­tä­kää nyt hyvät ihmi­set ymmär­tää se.”

  Kun arvioi­daan eri­lais­ten ris­ki­käyt­täy­ty­mis­ten pai­noar­voa lii­ken­ne­tur­val­li­suu­des­sa, pitää luon­nol­li­ses­ti ottaa huo­mioon myös ris­ki­käyt­täy­ty­mi­sen ylei­syys. On var­sin toden­nä­köis­tä, että pro­mil­len huma­las­sa aja­mi­nen lisää yksi­lön onnet­to­muus­ris­kiä enem­män kuin esim. 20% yli­no­peus. On syy­tä kui­ten­kin muis­taa että näi­tä ”lie­vää” yli­no­peut­ta aja­via on lii­ken­tees­sä pal­jon enem­män kuin rat­ti­juop­po­ja. Näi­nol­len lie­vän yli­no­peu­den aja­jien aiheut­ta­ma kol­lek­tii­vi­nen onnet­to­muus­ris­kin lisään­ty­mi­nen on var­sin huo­mat­ta­va, vaik­ka se yksi­lö­ta­sol­la oli­si­kin pieni.

 40. Eli­na says: “Puo­let autoi­li­jois­ta rik­koo sitä­kin, ettei punai­sia päin saa ajaa. 

  Pitäi­si siis pois­taa tämä­kin epä­on­nis­tu­nut rajoitus?”

  Et voi vaka­val­la naa­mal­la väit­tää tuollaista…

  Vil­le says: “Kun arvioi­daan eri­lais­ten ris­ki­käyt­täy­ty­mis­ten pai­noar­voa lii­ken­ne­tur­val­li­suu­des­sa, pitää luon­nol­li­ses­ti ottaa huo­mioon myös ris­ki­käyt­täy­ty­mi­sen yleisyys.”

  Tämä on aivan tot­ta. Mut­ta väi­tän sil­ti, että sekä puut­teel­li­ses­ta val­von­nas­ta että huo­nois­ta asen­teis­ta joh­tu­va rat­ti­juop­po­jen mää­rä lii­ken­teen seas­sa aiheut­taa suu­rem­man ris­kin kuin lie­vää yli­no­peut­ta kol­lek­tii­vi­ses­ti aja­vat autoilijat.

 41. Sinä väi­tit vaka­val­la naa­mal­la, että laki on epä­on­nis­tu­nut ja pitää pur­kaa, jos puo­let tien käyt­tä­jis­tä sitä rikkoo. 

  Sovel­sin vain suo­raan tätä aja­tus­ta valo-ohjaukseen.

 42. Eli­na says: “Sovel­sin vain suo­raan tätä aja­tus­ta valo-ohjaukseen.”

  .. mut­ta oli­sit nyt, Eli­na hyvä, aja­tel­lut lop­puun asti. 

  En usko, että mis­sään­päin suo­mea puo­let läpi­kul­ke­vis­ta autoi­li­jois­ta aja­vat punai­sia päin jos­sain tie­tys­sä risteyksessä.
  Sen sijaan tie­dän usei­ta­kin tien­pät­kiä jos­sa nopeus­ra­joi­tus on epä­on­nis­tu­nut, eli lähes kaik­ki aja­vat sii­nä vähin­tään­kin lie­vää yli­no­peut­ta. Täl­löin nopeus­ra­joi­tus­ta pitäi­si mie­les­tä­ni nos­taa, kuten aiem­min toin esille.

 43. Mie­les­tä­ni rajoi­tus / sään­tö on epä­on­nis­tu­nut sil­loin kun sitä rik­koo yli puo­let sen vai­ku­tus­pii­riin kuuluvista.

  Tämä lausun­to oli var­maan­kin tar­koi­tet­tu kom­men­toi­maan kan­san­edus­ta­jien vaa­li­ra­hoi­tusil­moi­tuk­sia ja Venä­jän vir­ka­kun­nan kor­rup­tio­ta. Täs­tä voi­nee myös pää­tel­lä, ettei rat­ti­juo­poil­ta pidä ottaaa kort­tia kuivumaan.

 44. Minun kou­lu­ni edes­sä on tie joka muu­ten on hil­jai­nen mut­ta kun menen kou­luun niis sii­nä on aina kau­hea ruuh­ka kos­ka monet tule­vat vie­rei­seen kou­luun pit­käl­tä kos­ka se on eri kie­li­nen ja sii­tä on vai­kea men­nä yli kos­ka autoi­liat eivät anna oikeen men­nä yli sii­tä mut­ta hyvä että he nou­dat­ta­vat 30 nopeus rajoitusta

  ree­si 8 v.

 45. Jons­ku: “Mie­les­tä­ni rajoi­tus / sään­tö on epä­on­nis­tu­nut sil­loin kun sitä rik­koo yli puo­let sen vai­ku­tus­pii­riin kuuluvista.”

  Osmo: “Täs­tä voi­nee myös pää­tel­lä, ettei rat­ti­juo­poil­ta pidä ottaaa kort­tia kuivumaan.”

  Nyt menee taas niin yli että on pak­ko antaa Jons­kul­le suo­ja­tul­ta vaik­ken kai­kis­ta hir­veis­tä jutuis­ta samaa miel­tä ole­kaan. Rat­ti­juo­pu­muk­sen pro­mil­le­ra­jan vai­ku­tus­pii­riin kuu­luu jokai­nen Suo­ma­lai­nen autoi­li­ja. Jos Osmo päät­te­lee, että rat­ti­juo­poil­ta ei kysei­sen Jons­kun teo­ree­man mukaan saa ottaa kort­tia kui­vu­maan, se sisäl­tää aja­tuk­sen että yli puo­let suo­ma­lai­sis­ta autoi­li­jois­ta rik­koo rat­ti­juo­pu­mus­la­kia. Kos­ka Osmo osaa tilas­to­asiat, tämä pitä­nee paikkaansa?

  Tämän uuden tie­don saa­tua­ni kan­na­tan Osmon rajoi­tuk­sia ilo­mie­lin ja läh­den heti saar­naa­maan tätä ympä­ri lähiö­tä muil­le­kin tie­tä­mät­tö­mil­le. Tar­kem­min aja­tel­len kaik­ki autoi­lu pitäi­si kiel­tää koko­naan ja autot polt­taa roviol­la, Faren­hait 535i.

 46. Jos BRG oli­si jak­sa­nut kah­la­ta vies­ti­ket­jut läpi, tääl­lä ker­rot­tiin tosi­asia­na, että jok­seen­kin kaik­ki rat­ti­juo­pot, joil­ta kort­ti on otet­tu kui­vu­maan, aja­vat sil­ti. Siis koh­de­ryh­mäs­tä, johon toi­men­pi­de koh­dis­te­taan (kiin­ni­jää­neet rat­ti­juo­pot) jät­tää tämän väit­teen mukaan sään­töä noudattamatta.

  Kom­men­toi­ma­ni väi­te kuului:
  “Sään­tö on epä­on­nis­tu­nut sil­loin kun sitä rik­koo yli puo­let sen vai­ku­tus­pii­riin kuuluvista”

 47. Luen vies­ti­ket­jut läpi ilman kehoi­tus­ta­kin kos­ka ne ovat mie­len­kii­toi­sia, itse et aina tai­da jak­saa. Se lie­nee ymmär­ret­tä­vää kos­ka rois­kai­sit sel­lai­sen rypä­le­pom­min että var­maan käy työs­tä syven­tyä kaik­keen. Mut­ta itse­hän aloitit.

  Asi­aan: kaik­ki viit­se­li­äät voi­vat tar­kis­taa kuin­ka “Sään­tö on epä­on­nis­tu­nut” kes­kus­te­lu meni:

  Pet­ri Kek­ko­nen Says: 1. hei­nä­kuu­ta 2008 kel­lo 12.51
  “taa­ja­mien epä­on­nis­tu­neim­mat rajoi­tuk­set tuli­si muut­taa koh­tuul­li­sem­mik­si. (30km/h rajoi­tuk­set, jota 90% autoi­li­jois­ta rikkoo)”

  Eli­na Says: 1. hei­nä­kuu­ta 2008 kel­lo 15.08
  Kri­ti­soin siis adres­sia, jos­sa pidet­tiin taa­ja­ma-aluei­den pai­kal­li­sia kol­men­kym­pin rajoi­tuk­sia “epä­on­nis­tu­nei­na” ja kysyin miten ne ovat epä­on­nis­tu­nei­ta? Miten se mitataan?

  Jons­ku Says: 2. hei­nä­kuu­ta 2008 kel­lo 9.14
  Quo­te: Eli­na says: “Kri­ti­soin siis adressia…”
  Mie­les­tä­ni rajoi­tus / sään­tö on epä­on­nis­tu­nut sil­loin kun sitä rik­koo yli puo­let sen vai­ku­tus­pii­riin kuu­lu­vis­ta. Esim. hands free pak­ko, täy­si floppi.

  Osmo, voi­sit­ko ker­toa ne “tosi­asiat” joil­la “jok­seen­kin kaik­ki rat­ti­juo­pot” saa­daan lii­te­tyk­si tähän “sään­tö on epä­on­nis­tu­nut” aiheeseen?

  Pet­ri, Eli­na, Jons­ku: kor­jat­kaa jos olen ymmär­tä­nyt vää­rin “sään­tö on epä­on­nis­tu­nut” kommentointianne.

 48. Tämä nyt menee vähän “pie­nek­si pelik­si”, mut­ta siis
  1) Rat­ti­juop­pout­ta har­joit­taa vähem­mis­tö. Se pitää siis kieltää.
  2) Rat­ti­juo­pois­ta, joil­ta aja­mi­nen on kiel­let­ty, suu­rin osa ajaa sil­ti. (kom­men­taat­to­rin väi­te, en tie­dä todel­li­suus­poh­jas­ta) Rat­ti­juop­poa ei siis saa kiel­tää ajamasta.

 49. Jos perus­tat tuon väit­tee­si rat­ti­juo­pois­ta Jons­kun kom­ment­tiin “Mie­les­tä­ni rajoi­tus / sään­tö on epä­on­nis­tu­nut sil­loin kun sitä rik­koo yli puo­let sen vai­ku­tus­pii­riin kuu­lu­vis­ta.”, tuo päät­te­ly­si on ihan puutaheinää.

  Sen sään­nön, että kän­nis­sä ei saa ajaa, vai­ku­tus­pii­riin kuu­lu­vat kaik­ki autoi­li­jat. Esim. minuun se vai­kut­taa siten että jos juon alko­ho­lia, en aja. Jons­kun teo­ree­man mukaan siis rat­ti­juo­pu­mus­sään­tö oli­si epä­on­nis­tu­nut jos yli puo­let autoi­li­jois­ta rik­koi­si sitä.

  Hyvä esi­merk­ki on tuo kän­nyk­kä­kiel­to, voi hyvin olla että yli puo­let autoi­li­jois­ta on jos­kus puhu­nut ajaes­saan kän­nyk­kään vaik­ka on tien­nyt sen kiel­le­tyk­si. Ja se on huo­no laki, minus­ta tuo teo­ree­ma on aika osuva.

 50. No niin. Nopeus­ra­joi­tuk­set ovat kiis­tat­ta vähen­tä­neet lii­ken­neon­net­to­muuk­sia Suo­mes­sa. Nopeus­ra­joi­tus vähen­tää onnet­to­muuk­sia, _vaikka_ mer­kit­tä­vä osa ei sitä nou­dat­tai­si­kaan. Olen­nais­ta on, että osa nou­dat­taa ja vähen­tää täten onnet­to­muus­ris­kiä omal­ta osal­taan. Lisäk­si ne vai­kut­ta­vat hidas­ta­vas­ti koko lii­ken­ne­vir­taan, mikä vähen­tää onnettomuuksia.

  Taa­ja­mien nopeus­ra­joi­tuk­set ovat mie­les­tä­ni var­sin jär­ke­väl­lä tasol­la. Jos samal­la alu­eel­la liik­kuu jalan­kul­ki­joi­ta ja pyö­räi­li­jöi­tä, ei siel­lä ole min­kään­lais­ta jär­keä ajaa yli 30 km/h — minus­ta jopa 20 km/h riit­täi­si. Yli­no­peu­des­ta tule­va hyö­ty on muu­ten­kin mini­maa­li­nen (muu­ta­man sekun­nin aika­sääs­tö yleensä).

  Tie­ten­kin on help­poa vain ruu­va­ta uudet nopeus­ra­joi­tus­kyl­tit ja sit­ten syyt­tää mänt­te­jä autoi­li­joi­ta (joi­ta ne usein kyl­lä ovat­kin, ei sii­nä mitään) sii­tä, että rajoi­tus­ta ei nou­da­te­ta, mut­ta kyl­lä vikaa on tei­den suun­nit­te­lus­sa­kin. Tiet pitäi­si teh­dä pro­fii­lil­taan sel­lai­sek­si, että ne vas­taa­vat nopeus­ra­joi­tus­ta. Monin pai­koin tämä ei ole tilanne.

  Moot­to­ri­tei­den nopeus­ra­joi­tuk­sia voi­si minus­ta jopa nos­taa, nehän ovat var­sin tur­val­li­sia muu­ten­kin (ja pit­kil­lä mat­koil­la aika­sääs­töil­lä­kin on väliä).

  Kari

 51. Tien pro­fi­loin­ti on tosi­aan avai­na­se­mas­sa sii­nä, nou­da­te­taan­ko rajoi­tus­ta vai ei. 

  Munk­ki­vuo­ren ala-asteen edes­sä Rau­man­tiel­lä (jon­ka Ree­si jo yllä mai­nit­si) on kaven­nus ja mut­ka. Autoi­li­jat kouk­ka­si­vat sit­ten jal­ka­käy­tä­vän kaut­ta hipoen päi­vä­ko­din port­tia vält­tääk­sen tämän. Jal­ka­käy­tä­vän reu­naan tuli sit­ten tap­pe­ja, jot­ka estä­vät puo­les­taan jal­ka­käy­tä­väl­le ajon. 

  Kos­ka kaik­ki eivät olleet vie­lä­kään tyy­ty­väi­siä töys­sy­tet­tiin Rau­man­tie kah­des­ta koh­das­ta. Nyt kol­me­kymm­piä kyl­lä pysyy, mut­ta kuten Ree­si ker­toi, auto­vir­ta Suo­ma­lais-rans­ka­lai­seen kou­luuun on aamui­sin kat­kea­ma­ton eikä lähi­kou­lua käy­vät jalan tule­vat lap­set pää­se hel­pos­ti suo­ja­tie­tä­kään pit­kin yli. 

  Alkoi­kin jurp­pia tuol­lai­nen röyh­keys kyl­lä sii­nä mää­rin, että tai­dan kou­lu­jen alet­tua men­nä muu­ta­ma­na aamu­na pysäyt­te­le­mään näi­tä pas­kiai­sia, jot­ka eivät pik­ku­kou­lu­lai­sil­le anna tie­tä täy­sin ehdoit­ta. Rans­ka­lai­nen kou­lu on suo­jan­nut omat pie­no­kai­sen­sa puo­mil­la siten, ettei sin­ne pää­se aja­maan. Nyt sit­ten van­hem­mat pyö­ri­vät Rau­man­tiel­lä peruu­tel­len käve­ly­teil­le ja tuk­kien pelas­tus­tiet ala-asteel­le jne. 

  Ker­ta­kaik­ki­sen epä­on­nis­tu­nut rat­kai­su tuol­lai­nen jät­ti­ko­koi­nen eri­kois­kou­lu täl­lai­sel­la paikalla. 

  Tai­dan ruve­ta kerää­mään adres­sia sen pois­muu­ton puolesta.

 52. Hyvä Eli­na! Sinul­le­kin alkaa kir­kas­tua (jät­ti­ko­kois­ten) eliit­ti­kou­lu­jen muka­naan tuo­mat ongel­mat. Luu­let­ko, että se ongel­ma oli­si pie­nem­pi jos­sa­kin muu­al­la? Eli usko­net vakaas­ti, että ongel­ma kyl­lä rat­ke­aa, kun­han se siir­re­tään pois sinun asuinalueeltasi?

  Tou­ko Mettinen

 53. Soi­nin­vaa­ra, Soi­nin­vaa­ra… mis­sä saa ajaa 100 kilo­met­riä nopeu­del­la 120 km/h? Ylei­nen rajoi­tus on 80 km/h, val­ta­teil­lä on pät­kiä jois­sa saa ajaa satas­ta. Siis aina­kin tääl­lä­päin Suo­mea, jos­sa lähin moot­to­ri­tie tai­taa olla yli sadan kilo­met­rin pääs­sä, ja siel­lä­kin sitä moot­to­ri­tie­tä on sit­ten reip­paas­ti alle 100 km. Joten ote­taan­pas rea­lis­ti­nen esi­merk­ki todel­li­ses­ta maa­il­mas­ta. Opis­ke­luai­koi­na­ni van­hem­pie­ni koti­ta­lon ja oppi­lai­tok­sen väli­mat­ka oli lähes 500 km. Kävin koto­na vähin­tään ker­ran kuus­sa, toi­si­naan jopa ker­ran vii­kos­sa (siis joka vii­kon­lop­pu), siis kes­ki­mää­rin joka toi­nen tai kol­mas vii­kon­lop­pu. Jos väli­mat­ka on 500 km, niin edes­ta­kai­nen mat­ka on tie­tys­ti 1000 km. Johon menee kes­ki­no­peu­del­la 70 km/h yli 14 tun­tia. Ja 70 tulee tie­tys­ti sii­tä, että koko mat­kaa ei voi ajaa 80 tal­vi­no­peu­del­la, kun välis­sä on taa­ja­mia ja ris­teyk­siä. Sama mat­ka kesäl­lä, jol­loin sata­sen rajoi­tus nos­taa kes­ki­no­peu­den n 90iin, vain 11 tun­tia. Jo kol­men tun­nin sääs­tö. Ja sama mat­ka 150 km/h kes­ki­no­peu­del­la, alle 7 tun­tia. Eli yli 14 tun­tia vs alle 7 tun­tia. Usean opis­ke­lu­vuo­den aika­na, 3 minuut­tia­si muut­tui kol­mek­si viikoksi.

 54. BRG says: “… tuo päät­te­ly­si on ihan puutaheinää.”

  Noniin, ker­ran­kin joku ymmär­si mitä hain takaa. Tai­taa olla vain niin, että Eli­nas­ta eikä Osmos­ta ole myön­tä­mään olleen­sa väärässä..

  KariV says: “Tiet pitäi­si teh­dä pro­fii­lil­taan sel­lai­sek­si, että ne vas­taa­vat nopeus­ra­joi­tus­ta. Monin pai­koin tämä ei ole tilanne.”

  Eli­na says: “Tien pro­fi­loin­ti on tosi­aan avai­na­se­mas­sa sii­nä, nou­da­te­taan­ko rajoi­tus­ta vai ei. ”

  Niin­pä, ja päin­vas­toin; nopeus­ra­joi­tuk­set tuli­si aset­taa tien pro­fii­lin mukaisiksi. 

  Eli­na says: “Munk­ki­vuo­ren ala-asteen edes­sä Raumantiellä…”

  Täs­tä olen samaa miel­tä, useas­ti olen vie­nyt pik­kusis­ko­ni tuon­ne kou­luun ja ihmet­te­len suu­res­ti kuin­ka äidit ja isät kus­kaa­vat nape­roi­taan muis­ta ihmi­sis­tä välit­tä­mät­tä kou­luun ja takai­sin. Luu­li­si edes hei­dän osaa­van varoa pik­ku­lap­sia, mut­ta ei. Tämän takia noi­hin oikei­siin vaa­ran­paik­koi­hin, eli kou­lu­jen jne lähel­le, pitäi­si lät­käis­tä polii­si val­vo­maan lii­ken­net­tä eikä kes­kit­tyä mer­ki­tyk­set­tö­miin yli­no­peuk­siin tur­val­li­sis­sa olosuhteissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.