Pitkien etäisyyksien Suomessa on oltava oikeus ajaa ylinopeutta

Hei haloo!

Jos ajaa sata kilo­metriä 130 km/h säästää kolme min­u­ut­tia 50 sekun­tia  ver­rat­tuna siihen, että olisi ajanut 120 km/h. Kenen aika on noin kallista?

Tuo esit­tämäni nopeu­den  rajoitin toimisi myös taa­jamis­sa. Asun­tokatu­jen nopeusra­joituk­sia riko­taan Suomes­sa erit­täin yleis­es­ti. Siihen ei ole mitään ajankäytöl­listä perustet­ta. Jos ajaa sata metriä 40 km/h vaik­ka rajoi­tus on 30 km/h, säästää kolme sekun­tia. Kata­janokkaa (30 km/h) ter­ror­isoi jokin aika sit­ten paket­ti­au­to, joka kaa­hasi kaduil­la miten halusi. Tämä joh­tui siihen, etteivät van­hem­mat uskalta­ne­et antaa las­ten men­nä yksin koulu­un, vaan hei­dät piti saat­taa. Kaa­haa­ja voit­ti muu­ta­man sekun­nin kort­telia kohden, mikä on vähän ver­rat­tuna van­hempi­en aikatappioon.

54 vastausta artikkeliin “Pitkien etäisyyksien Suomessa on oltava oikeus ajaa ylinopeutta”

 1. Osmo­han oikein innos­tui kirjoittamaan..

  Vas­taes­imerk­ki, ajat tam­pereelta helsinki­in töi­hin ja takaisin joka päivä. Matkaa 180km / suun­ta, jos nopeutesi on 140km/h, menee yhden­su­un­taiseen matkaan aikaa 77min, 120km/h nopeudel­la 90min ja 100km/h nopeudel­la 108min. 

  Eli aja­mal­la lievää ylinopeut­ta, säästät päivit­täin puoli tun­tia. Tekee vuodessa yli sata tun­tia, jon­ka voi käyt­tää vaik­ka per­heen kanssa olemiseen eikä auton ratis­sa istumiseen.

  Ja kyseinen hom­ma senkuin koros­tuu pidem­mil­lä matkoil­la, esimerkik­si loma­matkalla pk-seudul­ta lap­pi­in ja takaisin säästää usei­ta tun­te­ja / suun­ta kun ajaa hie­man reip­paam­min. Lisäk­si, mitä vähem­män aikaa vietät tien pääl­lä, sitä epä­to­den­näköisem­min joudut onnettomuuteen.
  Kyl­lä, tuo edelli­nen on hie­man kär­jis­tet­ty, mut­ta uskallan väit­tää että lievä ylinopeus on tur­val­lisem­paa kuin pienem­män nopeu­den takia tiel­lä vietet­ty “lisäai­ka”.

  Taa­jamis­sa ajamisen suh­teen olen Osmon kanssa samoil­la lin­joil­la, varsinkin asuinalueil­la ja koulu­jen / päiväko­tien lähistöl­lä (sekä tietyö­mail­la) tulisi nou­dat­taa eri­ty­istä varovaisu­ut­ta. Näin ei kuitenkaan käytän­nössä ole, joten mielestäni Osmon val­is­tuneena liiken­nekas­vat­ta­jana tulisikin ottaa asia esille päät­tävis­sä elimis­sä. Kam­er­a­tol­pat jokaisen koulun ja päiväkodin lähistölle, sekä teholi­iken­nevalvon­taa asuinalueille / vas­taav­ille. Näin säästet­täisi­in paljon enem­män henkiä kuin tyhjille val­tateille asen­ne­tu­il­la tolpilla.

 2. Voihan tämän ajatel­la tois­tekkin päin. Ohi­tan 22 metristä rekkaa (joka ei ole pisin mah­dolli­nen tieli­iken­teessä) ja läh­den ohit­ta­maan 30 metriä rekan takaa ja palaan saman matkan päähän eteen.

  Jos rekan vauhti on 70 km/h niin ohit­ta­mal­la 120 satasen sijaan säästän 4 sekkaa aikaa eli olen 4 sekunt­tia vähem­män vas­taan­tuli­jan kaistal­la. Eli noin 70 metriä. Ja ohi­tus on alle 200 metriä. 

  Ja ter­ror­isoin­nista. Jospa itket­täisi­in val­tioneu­vos­tolle ettei liiken­teen valvon­taa ole riit­täviä resursse­ja. Kitkemäl­lä älykääpiöt liiken­teestä saataisi­in enem­män aikaa kuin jol­lain mekaanisel­la rajoittimella.

  Ai juu, kat­soit­teko auton omis­ta­jaa. Jos oli fir­man auto, niin voi vaik­ka pahek­sua auton käytöstä omistajalle.

 3. Kum­ma jut­tu, että poli­isi ei saa ko. kaa­haa­jia pois liikenteestä??
  Ei luulisi ole­van vaikeaa, jos vähänkään viit­sisi yrit­tää edes. Pikku­paikkakun­nil­la ne samat jun­nut viikon­lo­pus­ta toiseen har­ras­taa kaa­haamista. Ei olisi mikään temp­pu poimia niiltä ajoko­r­tit pois. No voihan olla, että kaik­ki ei siitäkään tokene, mut­ta suurin osa kylläkin.
  Älkääkä sanoko, että poli­ise­ja ei ole riit­tävästi. Ainakin johonkin talon­va­l­tau­sop­er­aa­tioon niitä riit­tää n. 40 kpl aika nopeastikin… Olisiko niin, että suo­ma­lainen poli­isi on laiska?

 4. “Vas­taes­imerk­ki, ajat tam­pereelta helsinki­in töi­hin ja takaisin joka päivä. Matkaa 180km / suun­ta, jos nopeutesi on 140km/h, menee yhden­su­un­taiseen matkaan aikaa 77min, 120km/h nopeudel­la 90min ja 100km/h nopeudel­la 108min.”

  Aika teo­reet­ti­nen vas­taes­imerk­ki. Käytän­nössä koko matkaa et kuitenkaan aja motaria, joten ajan­säästö jää pienem­mäk­si. Lisäk­si huo­mat­ta­va osa ajas­ta kuluu Tam­pereen ja Helsin­gin sisäisessä liiken­teessä, jol­loin pros­en­tu­aalis­es­ti koko mat­ka-ajas­ta säästät vielä vähem­män. Alem­mal­la ajonopeudel­la sen sijaan rahan­säästö voi olla huo­mat­ta­va. Lisäk­si saat ajaa stres­saa­mat­ta nopeusra­joituk­sista ja perässä roikku­vista ylinopeusfaneista, joka koitunee koko per­heen hyödyksi 😉

  En myöskään usko, että toden­näköisyys onnet­to­muu­teen vähenisi mat­ka-ajan vähen­e­misen myötä, sil­lä korkeam­man ajonopeu­den tuo­ma onnet­to­muus­to­den­näköisyy­den kasvu kumoaa sen. 

  Ylipään­sä voisi kysyä, että mik­si ette vaa­di korkeampia nopeusra­joituk­sia vaan jostain syys­tä vaa­ditte, että lain rikkomisen pitäisi olla kansalaisoikeus?

 5. Ei luulisi ole­van vaikeaa, jos vähänkään viit­sisi yrit­tää edes. Pikku­paikkakun­nil­la ne samat jun­nut viikon­lo­pus­ta toiseen har­ras­taa kaa­haamista. Ei olisi mikään temp­pu poimia niiltä ajoko­r­tit pois. No voihan olla, että kaik­ki ei siitäkään tokene, mut­ta suurin osa kylläkin.

  Kuor­ta­neel­la nuori kaa­hari tap­poi samas­ta per­heestä viimeisen elos­sa ole­van lapsen keskel­lä kirkonkylää. Hänen sis­aren­sakin kuoli liiken­neon­net­to­muu­den uhri­na, muis­taak­seni myös kaa­harin tappamana.

  Olen ciclis­tan kanssa täs­mälleen samaa mieltä näi­den pikku­paikkakun­nan kaikkien tun­temien kaa­harei­den kort­tien pois ottamis­es­ta. Kor­tit­ta ajamis­es­ta erit­täin ankarat ran­gais­tuk­set varsinkin niille, joiden kort­ti on läht­enyt kuivumaan.

 6. Kuu­lostaa kyl­lä uusavut­to­muu­den huipen­tu­mal­ta tämä Kata­janokan kaa­harin tarina. 

  Tuliko mieleen värvätä Skat­tan skrodein isä (ei siis vält­tämät­tä Osmo itse) pysäyt­tämään juipin ja näyt­tämään niin san­otusti taivaan merk­it. Säälit­tävää alis­tua tuol­laiseen ja ruve­ta hys­teerisenä talut­ta­maan lap­sia käsipuoles­ta tien yli. 

  Hyvä keksin­tö on myös puhe­lin, jol­la saa välit­tömästi vas­tu­ut­toman sällin työ­nan­ta­jaan yhtey­den, joka var­masti hoitaa asian päiväjärjestyk­seen alta aikayk­sikön. Yksikään yri­tys ei halua leimau­tua logol­laan negati­ivis­es­ti liikenteessä. 

  Näin meil­lä on toimit­tu eikä väristy tien reunas­sa pelkäämässä ja päivittelemässä.

 7. “Ne, joiden mielestä on kiva ajaa las­ten ylitse kän­nis­sä, vas­tus­taisi­vat tietysti.”

  Oot sä kans eri viisas setä. Mites hel­vetis ne juopot tähän liittyy?

  Kuten tuos­sa jo san­ot­ti­in, rajoit­timil­la mm. vaaran­net­taisi­in ohi­tusti­lanteet (joi­ta jokat­a­pauk­ses­sa tulee, kiitos sun­nun­taikuskien) kun ei päästä enää nopeasti ohi. Jos täm­möisiä kukka­hat­tuhär­pät­tim­iä oikeasti tulisi, pitäisi myös alinopeud­es­ta alkaa sakot­taa, se kun lisää vaaratilanteita.

  Yhdyn kyl­lä tohon yleiseen mielip­i­teeseen taa­ja­ma-alueel­la kaa­haamis­es­ta tot­takai ja saisi­vat pojat keskit­tyä tutkaa­maan juurikin näil­lä alueil­la, vaan kun on pakko rahas­taa jo siä motarin sil­lal­lakin tutkaa­mal­la jos joku nyt sat­tuu 10kmh ylinopeut­ta ajamaan.

 8. Kun nyt ker­ran niin huolis­sasi olit myös rat­ti­juopoista (ihan oikeutetusti) niin tässä hioukan taus­taa keino­va­likoiman kartoittamiseen:

  Rat­ti­juolle on aivan turha määrätä ajok­iel­toa eli ottaa kort­ti pois, se ei ajamista estä. Suomes­sa val­taosa rat­ti­juopoista uusii tekon­sa aivan jatku­val­la syötöl­lä. Ran­gais­tuk­set ovat jo sinäl­lään kun­nos­sa, ain­oa muu­tos pitää saa­da siihen että tuomiois­tuimet on saata­va käyt­tämään ran­gais­tus­va­likoimaa, tois­tu­vas­ta rat­ti­juop­poud­es­ta pitää joutua istu­maan muuten ajot jatkuvat.

  promiller­a­jan alen­t­a­mi­nen esim. 0.5 -> 0.2 ei auta, nyt ongel­mat­a­pauk­sen muo­dosta­vat tukevas­sa humalas­sa aja­vat, useim­miten törkeitä luku­ja puhal­ta­vat (siis yli 1,2 promil­lea). Laske­mal­la raja 0,5:stä 0,2:een viedään poli­isien ennestään niukat resurssit lounaal­la vahin­gos­sa tuon­ti­olen tilan­nei­den verikokeisi­in raahaamiseen.

  Ja edelleen: kuu­lo­stat perusteluine­si jatku­vasti enem­män ja enem­män saman­laiselta kuin net­tisuo­datuk­sen puo­lus­ta­jat taan­noin; mitään ei aiheesta käytän­nössä tiede­tä, mut­ta tun­tem­aton pelot­taa ja sitä pitää vastustaa.

 9. “Aika teo­reet­ti­nen vas­taes­imerk­ki. Käytän­nössä koko matkaa et kuitenkaan aja motaria, joten ajan­säästö jää pienem­mäk­si. Lisäk­si huo­mat­ta­va osa ajas­ta kuluu Tam­pereen ja Helsin­gin sisäisessä liiken­teessä, jol­loin pros­en­tu­aalis­es­ti koko mat­ka-ajas­ta säästät vielä vähem­män. Alem­mal­la ajonopeudel­la sen sijaan rahan­säästö voi olla huo­mat­ta­va. Lisäk­si saat ajaa stres­saa­mat­ta nopeusra­joituk­sista ja perässä roikku­vista ylinopeusfaneista, joka koitunee koko per­heen hyödyksi.”

  Rahan­säästö.. itse­hän sinä polt­toaineesi mak­sat, jokaiselle on päivän­selvää että mitä lujem­paa ajaa — sitä enem­män menee polt­toainet­ta ja näi­nollen rahaa. Jokaisen henkilöko­htainen valinta.

  Stres­saami­nen.. täysin nor­maalia että käyt­tämäl­läsi tiel­lä on muitakin autoil­i­joi­ta, joten eipä tuo nor­maal­ista ajos­ta eroa mil­lään lailla.

  “En myöskään usko, että toden­näköisyys onnet­to­muu­teen vähenisi mat­ka-ajan vähen­e­misen myötä, sil­lä korkeam­man ajonopeu­den tuo­ma onnet­to­muus­to­den­näköisyy­den kasvu kumoaa sen. ”

  Tämä olikin hie­man kär­jis­tet­ty esimerk­ki, mut­ta näin se vaan menee. 100% liiken­netur­val­lisu­us on vas­ta sit­ten kun auto on paikoil­laan kotip­i­has­sa, joten jo rajoi­tusten mukaan ajami­nenkin las­kee tur­val­lisu­ut­ta. Se, että minkälaisel­la ylinopeudel­la “opti­m­i­tur­val­lisu­us” tien pääl­lä viete­tyn ajan ja nopeu­den kas­vat­tamisen lisäämän riskin välil­lä saavute­taan, onkin hie­man vaikeampi yhtälö ratkaistavaksi.

  “Ylipään­sä voisi kysyä, että mik­si ette vaa­di korkeampia nopeusra­joituk­sia vaan jostain syys­tä vaa­ditte, että lain rikkomisen pitäisi olla kansalaisoikeus?”

  Itseasi­as­sa moot­toriteille­hän puuhat­ti­in 140km/h rajoituk­sia jos­sain välis­sä mut­ta niitä vas­tustet­ti­in juurikin näi­den kukka­hat­tutä­tien puoles­ta sen ver­ran vah­vasti, että hom­ma hylät­ti­in. Suuret nopeudet kun nähdään sel­l­aise­na mörkönä, johon ei kukaan uskalla tart­tua. Kaiken­maail­man rajoi­tusten ja kiel­to­jen lisäämistä kyl­lä kan­nate­taan suu vaah­dos­sa, vaan ei järke­viä myön­ny­tyk­siä yleisen liiken­nesu­ju­vu­u­den parantamiseksi.
  Niin, ja sakko­tu­lotkin pieneni­sivät kun ei enää voitaisikaan bud­jet­tia täyt­tää per­in­teis­ten kyt­täy­s­paikko­jen vakiotuloilla.

 10. “Ylipään­sä voisi kysyä, että mik­si ette vaa­di korkeampia nopeusra­joituk­sia vaan jostain syys­tä vaa­ditte, että lain rikkomisen pitäisi olla kansalaisoikeus?”

  Kyl­lä minä ainakin vaadin korkeampia nopeusra­joituk­sia maan­teille, mut­ta tämän­hetkisessä mielipi­deil­mas­tossa nämä vaa­timuk­set var­mas­tikaan eivät herätä kovin suur­ta vas­takaikua mis­tään. Sik­si suun­nilleen ain­oa asia mitä tavalli­nen autoil­i­ja voi tehdä, on ajel­la pidem­mät matkat Ruotsin, Ran­skan, Sak­san tai muiden maid­en korkeam­mil­la nopeusra­joituk­sil­la varuste­tu­il­la teil­lä, jois­sa liikenne tun­tuu suju­van hyvin ja kohtu­ullisen turvallisestikin.

  Asun­tokatu­jen nopeusra­joituk­sista piit­taa­mat­to­muud­es­ta olen taas aivan samaa mieltä Osmon kanssa. Jostain syys­tä nopeusvalvon­ta keskit­tyy kuitenkin 90% maan­teille, ja vieläpä siel­lä niihin tur­val­lisimpi­in ohi­tu­s­paikkoi­hin, jois­sa toden­näköisem­min aje­taan ylinopeut­ta. Asun­tokaduil­la en ole näh­nyt nopeusvalvon­taa Suomes­sa koskaan. Asun­toaluei­den kokoo­jakaduil­la äärimäisen har­voin. Taa­ja­mas­sa valvon­taa on oikeas­t­aan näkynyt vain val­taväylil­lä, jos­sa jalankulk­i­joi­ta ja kevyt­tä liiken­net­tä ei muutenkaan ole liiken­teen seassa.

 11. “Ne, joiden mielestä on kiva ajaa las­ten ylitse kän­nis­sä, vas­tus­taisi­vat tietysti.”

  Parem­pi vielä, leimataan kaik­ki vapau­den rajoit­tamisen vas­tus­ta­jat vaikka­pa ped­ofi­ileik­si lapsen­raiskaa­jik­si, niin kyl­lähän sil­lä var­jol­la saadaan mikä laki vaan läpi eikö vain? 

  Ain­oa ris­ki tuol­lai­sis­sa pop­ulis­ti­sis­sa yleistyk­sis­sä on, että se ei mene edes niille läpi, jot­ka oikeastikin ovat kauhuis­saan 130km/h ajamis­es­ta 120km/h alueel­la. Sil­loin se on kak­siteräi­nen miek­ka joka parhaas­sa tapauk­ses­sa saa Osmon näyt­tämään idiootilta.

 12. Korkeampia nopeusra­joituk­sia vaa­di­taan kansalaisadres­sil­la esimerk­sik­si tääl­lä: http://www.adressit.com/liikenne

  Lain­aus adressista:
  “5. Ajonopeuk­sia tulisi nos­taa useil­la tieo­suuk­sil­la taa­ja­man ulkop­uolel­la. Myös taa­jamien epäon­nis­tuneim­mat rajoituk­set tulisi muut­taa kohtu­ullisem­mik­si. (30km/h rajoituk­set, jota 90% autoil­i­joista rikkoo)”

 13. S — W, 

  Ver­taat Osmoa net­tisen­su­urin puolta­ji­in, jot­ka eivät tunne asi­aa ja tun­tem­aton pelottaa. 

  Mikähän on se Suuri Tun­tem­aton, joka Osmoa nyt tässä asi­as­sa pelot­taa? Eiköhän liiken­neon­net­to­muudet ole ihan tun­net­tu­ja jut­tu­ja… ? Meille kaikille?

  Tun­tuu keskustelua seu­rates­sa pikem­minkin siltä, että raivoisat vas­tus­ta­jat eivät yhtään halua tutus­tua asi­aan, vaan teilaa­vat ehdo­tuk­sen täysin tun­nepo­h­jal­ta. Rajoit­taisi­han laite peru­soikeuk­si­in kuu­lu­vaa ylinopeu­den ajamista. 

  “Ja perkele, min­ul­la­han on oikeus päät­tää mitä nopeut­ta ajan ilman holhousta.….. ”

 14. “Myös taa­jamien epäon­nis­tuneim­mat rajoituk­set tulisi muut­taa kohtu­ullisem­mik­si. (30km/h rajoituk­set, jota 90% autoil­i­joista rikkoo)”

  Eipä muuten riko, jos on asian­mukaiset hidas­teet kuten usem­miten koulu­jen läheisil­lä pikkukaduil­la on. 

  Nopeu­den pudotes­sa neljästäkymp­istä kolmeenkymp­pi­in 30-kilo­isen lapsen hengis­sä selviy­tymisen mah­dol­lisu­us tör­mäys­ti­lanteessa kolminker­tais­tuu. (lähde löy­tyy tarvittaessa)

  Eli mikähän tässä nyt niin kauhean epäon­nis­tunut­ta on? Sekö ettei onnis­tu­ta lah­taa­maan näitä 30-kilo­isia? Kol­menkympin aluei­ta on vain tiheim­mässä taa­ja­mas­sa ja siel­läkin lähin­nä koulu­jen ja päiväko­tien läheidyydessä. 

  On se nyt kum­ma, että tätäkin liiken­netur­val­lisu­u­den paran­tamista pitää oikein adres­sein vastustaa.

 15. Jaa että on se Odekin nyt sit­ten liit­tynyt “turvallisuus“populisteihin ja rak­en­taa nyt rin­ta rot­tingilla DDR v2.00:aa siel­lä? Säälit­tävää. No, yksi poten­ti­aa­li­nen henkilöko­htainen vaaliehdokas vähem­män, eihän siinä sen kummempaa…

 16. “Eipä muuten riko, jos on asian­mukaiset hidas­teet kuten usem­miten koulu­jen läheisil­lä pikkukaduil­la on.”

  Hidas­teet var­masti toimi­vat joskus ihan tarkoituk­sen mukaises­ti, mut­ta esimerkik­si itse ajan päivit­täin asun­toalueen kokoo­jakat­ua jos­sa 40km/h nopeusra­joituk­ses­ta ja hidas­teesta huoli­mat­ta tyyp­illi­nen nopeus lie­nee noin 50 km/h mikä onkin paik­ka huomioon ottaen minus­ta ihan järkevää.

  Toisaal­ta sama 40km/h rajoi­tus löy­tyy myös tälle kadulle liit­tyviltä asun­tokaduil­ta, joil­la ei useinkaan voi tur­val­lis­es­ti ajaa edes tuo­ta nopeut­ta, kos­ka lapset leikkivät kadul­la ja pihoil­ta voi juos­ta lap­sia suo­raan alle. Tässä ajan itse yleen­sä noin 30km/h nopeut­ta. Näil­lä kaduil­l­la kuitenkaan ei ole hidastei­ta, joten liiken­neym­päristö antaa paikkaa tarkem­min tun­tem­at­toma­lle autoil­i­jalle väärän viestin siitä, että viiva­suo­ral­la kokoo­jakadul­la on parem­pi hidastel­la vaik­ka näkyvyys on hyvä eikä lap­sia ryn­täile auto­jen alle, kun taas asun­tokaduil­la voi ajaa vähin­tään samaa nopeutta.

  Samoin Osmon ehdot­tomana GPS-poh­jainen nopeusra­joitin ei tuo­ta tämän­tyyp­pi­sis­sä tilanteis­sa mitään todel­lista tur­val­lisu­u­den parane­mista. Kokoo­jakadul­la var­masti nopeudet saat­taisi laskea, mut­ta vas­taavasti taas ihmis­ten totut­ta aja­maan rajoit­in­ta vas­ten nopeudet asuinkaduil­la tuskin putoa­vat jos rajoi­tus­ta ei laskea.

 17. Nopeusra­joituk­sen alen­t­a­mi­nen 10 km / h alen­taa Suomes­sa liiken­nevir­ran keskinopeut­ta n. 5 km / h. Nopeusra­joituk­set määritetään liiken­nevir­ran tosi­asial­lisen nopeu­den perus­teel­la ja poli­isin puut­tumiskyn­nys on yleen­sä sel­l­ainen, että nor­maalia liiken­nevir­ran nopeut­ta ajamiseen ei puututa. 

  Yleis­es­ti ottaen hom­ma toimii siis nykymeiningillä hyvin. Val­i­tus­ta on tasais­es­ti molem­pi­in suun­ti­in. Kuitenkin eri­tyis­es­ti autoille, joil­la ei ole vakionopeu­den­sääd­in­tä ongel­man muo­dosta­vat ns. peltipoli­isit, jot­ka on kaiken lisäk­si mon­esti sijoitet­tu paikkoi­hin, jois­sa nopeusra­joi­tus on juuri laskenut. 

  Ekologi­nen ihmi­nen ei nopeusra­joituk­sen takia jar­rua paina, vaan nos­taa jalan kaa­sul­ta ja antaa nopeu­den laskeu­tua rajoituk­sen mukaisek­si. Nuo peltipoli­isit opet­ta­vat kyseenalaista moraalia. 

  No, nor­maal­ista peltipoli­isien aiheut­ta­mas­ta riesas­ta pääsee sil­lä, että val­it­see ainakin pidem­mille matkoille auton, jos­sa on vakionopeu­den­säädin. Paikallis­es­ti alem­mat nopeusra­joituk­set kan­nat­taisi lait­taa alka­maan sen ver­ran aikaisem­mas­ta kohdas­ta, että nopeu­den ehtii pudot­taa ilman jar­rut­tamisen tarvetta.

 18. Eli­nalle: Har­va meistä rajoit­ti­men vas­tus­ta­jista halu­aa teila­ta 30 kilo­isia lap­sia koulu­jen lähel­lä tai ajaa kännissä.

  Ajan itse hyvin hyvin paljon enem­män kuin keskiver­tokul­jet­ta­ja. Ja olen kum­masti havain­nut ettei rajot­times­ta olisi ainakaan min­ulle mitään hyötyä. 

  Kyl­lä se liiken­nöin­ti läh­tee siitä, että kat­so­taan keliä, ajanko­htaa, liiken­net­tä ja kel­loa. Ja kuin­ka ajanko­h­ta vaikuttaa:

  - aamuhämäris­sä ja iltahämäris­sä varo­taan hirvieläimiä.
  — Koulu­jen alku/loppuaikaan lapsia
  — Aamuisin sys­syl­lä ja kevääl­lä mus­taa jäätä
  — Sateel­la pide­tään vieläkin pidem­piä turvavälejä.
  — Liukkaal­la las­ke­taan nopeut­ta ja pide­tään pidem­piä tur­vaväle­jä eikä ohitella.
  — Sadonko­r­ju­un / kylvöaikaan varo­taan lev­eitä traktoreita.
  — Kaupunkialueel­la varo­taan muu­takin kuin ylinopeut­ta. Arvail­laan mil­loin lapset juok­see tai ajaa fil­lar­il­la vas­taan­tule­van lin­ja-auton takaa ja pudotel­laan nopeutta.
  — jne.

  Tuo­ta se autoilu on. Kokon­ais­val­taista ajamista ja arvioin­tia mitä mil­loinkin tehdään. Se ei ole nopeusra­joi­tusten tui­jot­tamista ja mak­siminopeudel­la ajamista. Vaan jär­jenkäyt­töä muis­taen että kolaris­sa kukaan ei ole oike­as­sa vaan kaik­ki väärässä. 

  Autoil­lessa ei ole oikeas­t­aan oikeuk­sia vaan pelkkiä velvol­lisuuk­sia. mm. väistämisvelvol­lisu­us kuvaa hyvin yhtä liiken­neti­lan­net­ta. Mut­ta aika har­va osaa edes sen osoit­taa ajotavalla.

  Ja rajoituk­sista vielä. Jos rajoi­tus on oikein määritel­ty ja oikeaan paikkaan niin sitä kyl­lä nou­dat­taa. Mut­ta jos rajoi­tus on asetet­tu var­muu­den vuok­si hyvin alas, niin sen nou­dat­ta­mi­nen on vähäisempää.

 19. Lain­aus: “Kata­janokkaa (30 km/h) ter­ror­isoi jokin aika sit­ten paket­ti­au­to, joka kaa­hasi kaduil­la miten halusi. Tämä joh­tui siihen, etteivät van­hem­mat uskalta­ne­et antaa las­ten men­nä yksin koulu­un, vaan hei­dät piti saattaa.”

  Tuo­ta noin, eikös siel­lä kata­janokalla ole puhe­lim­ia? 10022 nyt vaik­ka ihan ensik­si. Jopa tääl­lä mei­dän kor­pikylässä keskel­lä ei mitään osa­taan moista härveliä käyt­tää joten luulisi sen siel­lä isos­sakin maail­mas­sa ole­van tut­tu härveli.

 20. Mitenkäs tuon nopeu­den­ra­joit­ti­men kanssa on tarkoi­tus määrit­tää min­iminopeus? Eihän se nyt pas­saa, että kahdek­sankympin alueel­la joku ajaa kuuttakymppiä.

 21. Kari V,

  Ei var­masti halu­akaan, mut­ta niin tapah­tuu sitä suurem­mal­la toden­näköisyy­del­lä mitä suurem­pi nopeus on autolla. 

  En tässä itsekään ole mikään huip­puop­pi­las fysi­ikas­sa ollut, mut­ta kyl­lä ihme­tyt­tää, että tässä tun­tuu ole­van jotain epä­selvää monille. 

  Kri­ti­soin siis adres­sia, jos­sa pidet­ti­in taa­ja­ma-aluei­den paikallisia kol­menkympin rajoituk­sia “epäon­nis­tuneina” ja kysyin miten ne ovat epäon­nis­tunei­ta? Miten se mitataan?

 22. Hyvä KariV, olet selvästi vas­tu­ulli­nen autoil­i­ja. Hyvä niin.

  Sil­loin­han esim. 120km/h tai 130km/h rajoitin ei autoilu­asi estäisi lainkaan? Mik­si siis vas­tus­taa moista?

  Mon­et esimerk­it ja tilas­tot kuitenkin näyt­tävät, että kaik­ki autoil­i­jat eivät mis­tään val­is­tuk­ses­ta tai sään­nöistä piit­taa. Tarvi­taan pakkoa.

  Jos esim. 120 km/h rajoit­timel­la saataisi­in Suomes­sa estet­tyä edes vaikka­pa 25 hen­gen kuole­ma vuosit­tain, olisi jär­jestelmä mielestäni perustel­tu sekä inhimil­liseltä että kansan­taloudel­liselta kannalta.

  Tilas­tol­li­sis­sa kuole­mis­sa on se outo puoli, että ne eivät etukä­teen tun­nu sat­tuvan kenellekään itsen­sä kohdalle, vain niille “muille”, jot­ka tässä tapauk­ses­sa “eivät osaa ajaa” tai “piit­taa”. (Osmo kir­joit­ti aiheesta aiem­minkin.)

  Vaik­ka kaik­ki liiken­neon­net­to­muudet ovatkin yksit­täistapauk­sia, voidaan niitä kuitenkin ehkäistä samaan tapaan kuin esim. kansan­sairauk­sia — parem­mal­la puut­tumisel­la ongelmi­in. Ei kai kukaan voi väit­tää, että jär­jestelmä, jos­sa kuolee läh­es 400 henkeä tap­atur­mais­es­ti vuosit­tain on täy­delli­nen ja ongel­ma­ton? Ehkä jopa parem­pi ilman mitään sään­töjä kuten jotkut kir­joit­ta­jat näis­sä säikeis­sä tun­tu­i­v­at ehdot­ta­van? Uusi teknolo­gia antaa uusia keino­ja paran­taa liiken­netur­val­lisu­ut­ta — niitä tulisi käyt­tää, eikä tor­jua suo­ral­ta kädeltä mahdottomina.

 23. Edelleen jak­saa ihme­tyt­tää mik­si täl­laisen uberkalli­in ja toden­näköis­es­ti erit­täin epälu­otet­ta­van jär­jestelmän luomis­es­ta edes keskustel­laan kun vai­h­toe­htona on edullisem­pi, nopeam­min aikaansaata­va ja koko yhteiskunnl­lista yleis­tur­val­lisu­ut­ta paran­ta­va ratkaisu olisi yksinker­tais­es­ti lisätä poli­isin resursse­ja reippaasti.

  Onko joku oikeasti niin nai­ivi, että kuvit­telee täl­laisen jär­jestelmän luomisen mak­sa­van alle val­tion vuosi­bud­jetin? Se kun vaatii hie­man enem­män kuin “muu­ta­man kympin gps-lait­teen” per auto että saadaan oikeasti tark­ka ja luotet­ta­va sys­tee­mi aikaan.

  Han­nu Osala: “Uusi teknolo­gia antaa uusia keino­ja paran­taa liiken­netur­val­lisu­ut­ta — niitä tulisi käyt­tää, eikä tor­jua suo­ral­ta kädeltä mahdottomina.”

  Et siis näe ske­naar­i­o­ta jos­sa vas­tuu siir­retään kul­jet­ta­jal­ta teknolo­gialle huolestut­ta­vana? Sitä tehdään koko ajan enem­män ja enem­män mut­ta eipä ole vaikut­tanut juurikaan onnettomuus/uhri tilas­toi­hin vaan on käynyt päin­vas­toin. Kun autossa on abs,esp,airbag, peru­u­tus­tut­ka jne niin teknolo­giaan luote­taan jo liikaa.

 24. Han­nu Oskala:

  “Jos esim. 120 km/h rajoit­timel­la saataisi­in Suomes­sa estet­tyä edes vaikka­pa 25 hen­gen kuole­ma vuosit­tain, olisi jär­jestelmä mielestäni perustel­tu sekä inhimil­liseltä että kansan­taloudel­liselta kannalta.”

  Sinivihreä:

  Suomen kansalais­ten kuole­man­ta­pauk­set ulko­mail­la liiken­neon­net­to­muuk­sis­sa ovat ilmeis­es­ti kovasti lisään­tyneet. Suo­mi ei voi tiet­tävästi vaikut­taa muiden maid­en liiken­nelain­säädän­töön, mut­ta aina­han Suo­mi voi estää kansalais­ten­sa ulko­maille matkus­tamisen. Näin pystyt­täisi­in estämään lukuisa määrä sinän­sä täysin tarpeet­to­mia kuole­man­ta­pauk­sia. Kansan­taloudel­lis­es­ti matkus­tuskiel­to olisi val­ta­va edistysaskel.

 25. Mites olisi sel­l­ainen sys­tee­mi, jos­sa nopeusvalvon­takam­er­at liitet­täisi­in lan­gat­tomaan verkkoon. Val­oku­vat lähetet­täisi­in keskusti­etokoneelle, joka poimisi kuvista rek­ister­inu­merot. Sit­ten keskusti­etokone odot­telisi, kunnes toinen kam­era esim. 50 kilo­metrin päästä lähet­täisi saman rek­ister­inu­meron. Sen jäl­keen tiet­s­ka lask­isi auton keskinopeu­den ja lähet­täisi ylinopeu­den aja­jille (auton halti­joille) sakon.

  Sys­tee­mi estäisi sen yleisen ilmiön, että kameroi­ta “hui­jataan” hiljen­tämälle niiden tolp­pi­en kohdal­la. Ei tarvit­sisi olla myöskään kallista tutkaa siel­lä laatikos­sa. Eikä val­oku­via tarvit­sisi men­nä erik­seen hake­maan miesvoimin, kuten ainakin vielä vähän aikaa sit­ten tehtiin.

  Vielä olen sitä mieltä, että täl­lai­sis­sa keskusteluis­sa pohdiskel­laan liikaa ran­gais­tuk­sia — tai asioiden fyy­sistä estämistä tyyli­in nopeu­den­ra­joitin. Lisää porkkanaa!

  Jos ja kun pikku hil­jaa ale­taan kerätä yhä lisää tietoa autoil­i­joista, ei pitäisi juut­tua siis miet­timään pelkästään sitä, miten kohdel­la kaa­haa­jia ja rat­ti­juop­po­ja, vaan myös, miten palki­ta hyvää käyttäytymistä. 

  Ainakin vaku­u­tusy­htiöt voisi­vat eriyt­tää vaku­u­tus­mak­su­ja paljon nyky­istä enem­män. Mut­ta mik­sei voitaisi jakaa sakko­ra­ho­ja pahik­sil­ta hyviksille. Tai jopa verora­ho­ja, kun­han vain ensin las­ke­taan paljonko vero­ja säästyy, kun ajaa kun­nol­la eikä kaa­haa yms.

  Voisiko val­tio arpoa suurehko­ja raha­sum­mia rik­keet­tömästi ajanei­den kesken? Ilmeis­es­ti ei, kun tuol­laisia arpa­jaisia ei mis­sään kai ole käytössä. Mut­ta ehkäpä poli­isi voisi rat­sian yhtey­dessä pysäyt­tää myös jonkun kiltin ja tar­jo­ta sham­pan­jaa onnen­toiv­o­tuksin. No joo, mut­ta jonkun porkkanan kummiskin …

 26. Tomi: “Sit­ten keskusti­etokone odot­telisi, kunnes toinen kam­era esim. 50 kilo­metrin päästä lähet­täisi saman rek­ister­inu­meron. Sen jäl­keen tiet­s­ka lask­isi auton keskinopeu­den ja lähet­täisi ylinopeu­den aja­jille (auton halti­joille) sakon.”

  Suo­ma­lainen kuitenkin ajaa samaa tietä keskimäärin suh­teel­lisen lyhyen matkaa. Lapin reis­sulle oleville tuo toimisi mut­ta ei nor­mi työ/koulumatkoilla joil­la se kiirus yleen­sä on kovin.

  Muutenkin tuol­lainen tekni­nen valvon­ta olisi luotet­tavu­u­den kannal­ta aika heikkoa ja siinä olisi väärinkäytök­sen riskitkin aina olemassa.

  1. Vero­tus selkeästi taloudel­lisia ja vähempite­hoisia auto­ja suosivaksi.
  2. Max. 70hv auto alle 5v ajaneille, pait­si jos työ sitä edel­lyt­tää. (oma rahti­fir­ma esim.)
  3. Kam­er­avalvon­taa selkeästi lisää. Tämän teknolo­gian hin­ta on kuitenkin reilusti laskenut.
  4. Poli­ise­ja lisää ja reilusti. Ajan joka päivä yli 100km ja viimek­si olen näh­nyt poli­isin liiken­teessä tam­miku­us­sa ja sil­loinkin soitin ne itse paikalle kun oli ilmi­selvä rat­ti­juop­po liikenteessä.
  5. Rat­ti­juopoil­ta aina auto valtiolle.
  6. Yleis­es­tikin ran­gais­tuk­set kovem­mik­si. Jos kän­nis­sä ajat jonkun yli niin pääset vuodek­si hoitoon ja saat ehkä ton­nin sakot tänä päivänä.
  7. Siir­tymäa­jal­la niin että autot eivät liiku ellei ole tur­vavyöt kiin­ni. Teknolo­gia on jo, siitä pitää ain­oas­taan tehdä käytäntö.
  9. Poli­ise­ja lisää teille.
  10 Mainitsinko jo ne poliisit?

 27. No voi huokaus taas tätä keskustelua. Kovaa “fak­taa” tun­tuu ole­van yhdel­lä ja toisel­la, mut­ta asioi­ta ei nähdä yhtään laa­jem­min. Olen­nais­ta­han on se, paljonko jär­jestelystä tulisi hyö­tyjä suh­teessa haittoihin.

  Liiken­neon­net­to­muudet aiheut­ta­vat Suomen kansan­taloudelle mil­jar­di­en kus­tan­nuk­set vuosi­ta­sol­la. On myös kiis­ta­ton­ta, että ylinopeuk­sien pois­t­a­mi­nen vähen­tää onnet­to­muuk­sia merkittävästi.

  Nopeuk­sien laskem­i­nen johtaa aikamene­tyk­si­in, jot­ka toki aiheut­ta­vat kus­tan­nuk­sia, mut­ta nähdäk­seni nämä eivät ole niin merkit­täviä, että mitätöi­sivät onnet­to­muuk­sien vähen­e­mis­es­tä aiheutu­vat hyödyt. Sem­minkin, kuin jär­jestelmä myös paran­taa liiken­teen ennustet­tavu­ut­ta ja vähen­tää (kalli­ita) poikkeustilanteita.

  Jär­jestelmän kalleu­teen tai toteu­tuk­sen han­kalu­u­teen voi tietenkin vedo­ta, mut­ta nähdäk­seni kehi­tys vie siihen suun­taan, että nämä ongel­mat voidaan ratkaista. Elek­tron­i­ikan hal­ven­tu­mi­nen tuo auton ohjausjär­jestelmään puut­tumisen, paikan­nuk­sen ja yhtey­den tietoverkkoi­hin kaikki­in autoi­hin, kos­ka näistä lait­teista on huo­mat­tavaa hyö­tyä muutenkin. Yksilön­suo­jaan liit­tyvät kysymyk­setkin ovat teknis­es­ti ratkaistavis­sa (eihän sijain­ti­ti­etoa tarvitse lähet­tää autos­ta ulospäin ollenkaan; jär­jestelmä voidaan rak­en­taa niin, ettei yksit­täisen auton tieto­ja saa­da jär­jestelmästä ulos ilman ko. autoil­i­jan suos­tu­mus­ta; jne.). 

  Yksilön­va­paus on Suomes­sa joil­tain osin liiankin paljon säädel­tyä, mut­ta nähdäk­seni tässä ei ole siitä kysymys. Ei kenel­läkään ole oikeut­ta vaaran­taa muiden henkeä ja ter­veyt­tä yksilön­va­pau­den nojalla.

  Paljon tuos­sa on toki avoimia kysymyk­siä, mut­ta mon­et seikat kyl­lä puolta­vat tuol­laisen jär­jestelmän käyt­töönot­toa. Ainakin minus­ta olisi mukavaa, jos vero­ja voitaisi­in laskea *) ja ihmishenkiä säästää.

  Kari

  *) Yksi var­teenotet­ta­va vai­h­toe­hto­han voisi olla esimerkik­si autoveron/käyttömaksujen pienen­tämi­nen uusista autoista, joil­la ei voi ajaa ylinopeut­ta. Tämä olisi perustel­tua siitäkin syys­tä, että moi­set värk­it myös aiheut­taisi­vat vähem­män onnettomuuskustannuksia.

 28. Lapin reis­sulle oleville tuo toimisi mut­ta ei nor­mi työ/koulumatkoilla joil­la se kiirus yleen­sä on kovin.

  Toimisi toki, sil­lä kyl­lä sen keskinopeu­den voi mita­ta vaik­ka sadal­ta metriltä taik­ka mon­en eri tien jäl­keen. Teknis­es­ti tai väärinkäytösten kannal­ta hom­ma ei kai olisi sen ihmeel­lisem­pi kuin nykyi­nen, vaik­ka siinä tun­nis­tuk­sen tekeekin ihminen. 

  Toisaal­ta, parem­pi on kun uno­h­dat koko jutun, sil­lä pidän tarkem­min ajatellen ideaa sen ver­ran hyvänä,että paten­toin sen heti ensi viikol­la. Toiv­ot­tavasti eivät vira­nomaiset löy­dä näitä hölmöjä hourailu­jani. En minä mitään tosis­sani tarkoit­tanut ja jos tarkoitinkin puhuin jostain ihan muusta…

 29. Tomi Says: “nopeusvalvon­takam­er­at liitet­täisi­in lan­gat­tomaan verkkoon…tietska lask­isi auton keskinopeu­den ja lähet­täisi ylinopeu­den aja­jille (auton halti­joille) sakon”.

  Tätähän on jo suun­nitel­tu ja uutisi­akin on ollut että koh­ta on tulos­sa. Tietääk­seni hom­ma on kuitenkin kom­pas­tunut tietotekniseen mon­imutkaisu­u­teen ja hin­taan. Kuvaa hyvin tämän Osmon idean mit­ta­suhtei­ta: kymme­nen ker­taa halvem­paa ja yksinker­taisem­paa jär­jestelmää ei pystytää toteut­ta­maan sen kalleu­den ja mon­imutkaisu­u­den vuoksi.

 30. “Sil­loin­han esim. 120km/h tai 130km/h rajoitin ei autoilu­asi estäisi lainkaan? Mik­si siis vas­tus­taa moista?”

  Ei ollut min­ulle vas­tat­tu, mut­ta vas­taan silti. Kuten todet­tu täl­läi­nen rajoitin vaikeut­taa autoilua ulko­mail­la, jos­sa ainakin minä ajan vuosittain.

  Lisäk­si vas­tus­tan rajoit­timia sik­si, että vaikkei­vat ne min­un autoilu­ani häir­it­sisikään, ei niil­lä minus­ta puu­tu­ta oikeaan asi­aan, eli vääri­in tilan­nenopeuk­si­in ja ylipäätään väärään asen­teeseen liiken­teessä. Päin­vas­toin, rajoit­timet anta­vat ihmisille sig­naalin että on taas yksi asia vähem­män mis­tä tarvit­see olla huolis­saan kun ajaa autoa.

 31. “Tätähän on jo suun­nitel­tu ja uutisi­akin on ollut että koh­ta on tulos­sa. Tietääk­seni hom­ma on kuitenkin kom­pas­tunut tietotekniseen mon­imutkaisu­u­teen ja hin­taan. Kuvaa hyvin tämän Osmon idean mit­ta­suhtei­ta: kymme­nen ker­taa halvem­paa ja yksinker­taisem­paa jär­jestelmää ei pystytää toteut­ta­maan sen kalleu­den ja mon­imutkaisu­u­den vuoksi.”

  En ole tarkem­min seu­ran­nut tämän jär­jestelmän tilan­net­ta Suomes­sa, mut­ta käsit­tääk­seni jois­sain mais­sa on jo käytössä täl­läi­nen sys­tee­mi. Itse pidän tätä paljon järkeväm­pänä kuin ehdotet­tua nopeu­den­ra­joit­in­ta, vaikkakaan tämäkään jär­jestelmä puu­tu vääri­in tilan­nenopeuk­si­in mitenkään.

 32. Kyseisen­laisia keskinopeuskameroi­ta on vaik­ka mil­lä mital­la käytössä esim Briteissä…

 33. Osmon ideaa on kri­ti­soitu paljon sil­lä argu­men­til­la, että se vähen­tää ihmis­ten valin­nan­va­paut­ta ja lisää hol­hoamista. Minäkin pidän liial­lista hol­hoamista vaar­al­lise­na ja kyseenalaise­na. Mielestäni vas­tu­un kan­t­a­mi­nen kuu­luu (aikuisen) ihmisen elämään. Liial­lisel­la hol­hoamisel­la ihmiset pas­sivoitu­vat ja tuu­dit­tau­tu­vat siihen, että hol­hoa­ja pitää hei­dän elämästään huolen. Toisaal­ta kaikissa kaikissa tun­te­mis­sani yhteiskun­nis­sa on lake­ja ja rajoituk­sia (eli hol­hoamista), eli selvästikin ihmisy­hteisö tarvit­see sopi­van määrän hol­hoamista toimi­ak­seen opti­maalis­es­ti. Mikä sit­ten on se sopi­va määrä sään­töjä ja rajoituksia? 

  Minus­ta on tärkeää kysyä mitä seu­rauk­sia yksilön vas­tu­ut­to­muudel­la ja toisaal­ta valin­nan­va­pau­den rajoit­tamisel­la on. Autoilun tapauk­ses­sa yksilön vas­tu­ut­to­muu­den seu­rauk­set ovat erit­täin vakavia. Liiken­neon­net­to­muudet kuu­lu­vat yleisimpi­in nuorten kuolin­sy­i­hin Suomes­sa, mikä ainakin min­ulle tarkoit­taa sitä että kyseessä on keskeinen ongel­ma, joka pitäisi ratkaista. 

  Onko pakko ede­tä kiel­to­jen ja rajoi­tusten kaut­ta, vai kan­nat­taisiko ottaa pehmeäm­mät keinot käyt­töön — ratkeaisiko ongel­ma val­is­tus­ta lisäämäl­lä? Käsit­tääk­seni jokainen ihmi­nen tietää että liiken­neon­net­to­muudessa voi kuol­la tai vam­mau­tua ja lisäk­si tap­paa tai vam­maut­taa mui­ta ihmisiä. Siitä huoli­mat­ta riskikäyt­täy­tymi­nen liiken­teessä on huo­mat­ta­van taval­lista, niin taval­lista että sitä ei voi selit­tää vain muu­ta­man hul­lun teinin ja juo­pon tört­töi­lynä. Uskallan jopa väit­tää, että val­taosa autoil­i­joista ottaa sään­nöl­lis­es­ti tarpeet­to­mia riske­jä. Mis­tä tämä johtuu? Mielestäni uskot­tavin seli­tys on se, että ihmiset eivät käyt­täy­dy ratio­naalis­es­ti suh­teut­taen toim­intaansa val­lit­se­vi­in riskei­hin, vaan toimi­vat ennem­minkin intu­iti­ivis­es­ti, itsesuo­jelu­vais­ton­sa ohjaa­mana. Tämä ihmisen itsesuo­jelu­vais­to on kehit­tynyt olo­suhteis­sa, jois­sa ei ole ollut kulkuneu­vo­ja, jot­ka liikku­vat huo­mat­tavasti ihmistä nopeam­min. Olemme siis kyken­emät­tömiä vais­toa­maan liiken­teen riske­jä, minkä vuok­si toim­imme liiken­teessä jatku­vasti epära­tionaalis­es­ti omaa etu­amme vastaan. 

  Ottaen huomioon intu­iti­ivisen riskien vält­tämisen vaikeu­den liiken­teessä ja toisaal­ta näi­den riskien traagiset ja laa­jamit­taiset seu­rauk­set, olen sitä mieltä että liiken­teessä tarvi­taan enem­män yhteiskun­nan hol­hous­ta kuin mon­es­sa muus­sa inhimil­lisessä toimin­nas­sa (esim. net­tisurf­failus­sa). Pakolli­nen alkolukko ei hait­taisi ainakaan min­ua, kuten ei myöskään tämä ylinopeu­den estäjä, kos­ka täl­lä hol­hoamisel­la saavutet­ta­vat hyödyt oli­si­vat niin paljon suurem­mat kuin hai­tat. Lie­nee melko selvää että rat­ti­juop­umusten ja ylinopeuk­sien elim­i­noimi­nen (tai tun­tu­va vähen­tämi­nen) pelas­taisi todel­la paljon ihmishenkiä. Itse ainakin luopuisin mieli­hyvin ”kansalaisoikeud­estani” ajaa autoa kän­nis­sä ja ylinopeutta.

 34. Eli­na says: “Kri­ti­soin siis adres­sia, jos­sa pidet­ti­in taa­ja­ma-aluei­den paikallisia kol­menkympin rajoituk­sia “epäon­nis­tuneina” ja kysyin miten ne ovat epäon­nis­tunei­ta? Miten se mitataan?”

  Mielestäni rajoi­tus / sään­tö on epäon­nis­tunut sil­loin kun sitä rikkoo yli puo­let sen vaiku­tus­pi­iri­in kuu­lu­vista. Esim. hands free pakko, täysi floppi.

  Elämme demokraat­tises­sa maas­sa, mikäli yli puo­let kyseistä tietä ajav­ista kat­soo sopi­vam­man nopeu­den ole­van 40km/h eikä 30km/h, tulisi kyseistä nopeusra­joi­tus­ta nähdäk­seni nostaa.
  Kus­ki on se, joka osaa päät­tää kul­loiseenkin tilanteeseen sopi­van nopeu­den, joka on usein jotain aivan muu­ta kuin siinä peltiläpyskässä lukee (sekä alas, että ylöspäin).

 35. Ville says: “Itse ainakin luopuisin mieli­hyvin ”kansalaisoikeud­estani” ajaa autoa kän­nis­sä ja ylinopeutta.”

  Mik­si nämä kak­si asi­aa AINA yhdis­tetään. Jos ajaa lievää ylinopeut­ta, ei ole automaat­tis­es­ti kän­nis­sä. Ja päinvastoin.
  Oikea ongel­ma on kän­nis­sä ajami­nen, ei ylinopeudet. Yrit­täkää nyt hyvät ihmiset ymmärtää se.

 36. Puo­let autoil­i­joista rikkoo sitäkin, ettei punaisia päin saa ajaa. 

  Pitäisi siis pois­taa tämäkin epäon­nis­tunut rajoitus?

 37. “Kus­ki on se, joka osaa päät­tää kul­loiseenkin tilanteeseen sopi­van nopeu­den, joka on usein jotain aivan muu­ta kuin siinä peltiläpyskässä lukee (sekä alas, että ylöspäin).”

  Tästä 100% samaa mieltä, ja tämän pitää todel­lakin päteä myös alaspäin. Tekni­nen rajoitin tulee väistämät­tä heiken­tämään tämän toteu­tu­mista, vaik­ka sil­lä var­masti voidaankin leika­ta niitä törkeimpiä ylityksiä.

 38. “Mik­si nämä kak­si asi­aa AINA yhdis­tetään. Jos ajaa lievää ylinopeut­ta, ei ole automaat­tis­es­ti kän­nis­sä. Ja päinvastoin.
  Oikea ongel­ma on kän­nis­sä ajami­nen, ei ylinopeudet. Yrit­täkää nyt hyvät ihmiset ymmärtää se.”

  En ilmeis­es­ti muo­toil­lut lauset­tani kovin hyvin. Tarkoitin, että luopuisin mielel­läni “oikeud­estani” ajaa kän­nis­sä sekä “oikeud­estani” ajaa ylinopeut­ta (joko kän­nis­sä tai selvin päin). Mielestäni sekä rat­ti­juop­umus että ylinopeus lisäävät riske­jä liiken­teessä (kuin­ka paljon, riip­puu tietenkin humalati­lan ja ylinopeu­den määrästä). Vaik­ka humala saat­taa lisätä toden­näköisyyt­tä ajaa ylinopeut­ta, nämä ovat luon­nol­lis­es­ti eril­lisiä kysymyk­siä. Otin molem­mat mukaan kir­joituk­seeni, kos­ka molem­mat riski­nai­heut­ta­jat voidaan tehokkaasti elim­i­noi­da tekni­ikan avul­la (alkolukko, ylinopeu­den estäjä), jos niin halutaan.

 39. “Oikea ongel­ma on kän­nis­sä ajami­nen, ei ylinopeudet. Yrit­täkää nyt hyvät ihmiset ymmärtää se.”

  Kun arvioidaan eri­lais­ten riskikäyt­täy­tymis­ten pain­oar­voa liiken­netur­val­lisu­udessa, pitää luon­nol­lis­es­ti ottaa huomioon myös riskikäyt­täy­tymisen yleisyys. On varsin toden­näköistä, että promillen humalas­sa ajami­nen lisää yksilön onnet­to­muus­riskiä enem­män kuin esim. 20% ylinopeus. On syytä kuitenkin muis­taa että näitä ”lievää” ylinopeut­ta ajavia on liiken­teessä paljon enem­män kuin rat­ti­juop­po­ja. Näi­nollen lievän ylinopeu­den aja­jien aiheut­ta­ma kollek­ti­ivi­nen onnet­to­muus­riskin lisään­tymi­nen on varsin huo­mat­ta­va, vaik­ka se yksilö­ta­sol­la olisikin pieni.

 40. Eli­na says: “Puo­let autoil­i­joista rikkoo sitäkin, ettei punaisia päin saa ajaa. 

  Pitäisi siis pois­taa tämäkin epäon­nis­tunut rajoitus?”

  Et voi vakaval­la naa­mal­la väit­tää tuollaista…

  Ville says: “Kun arvioidaan eri­lais­ten riskikäyt­täy­tymis­ten pain­oar­voa liiken­netur­val­lisu­udessa, pitää luon­nol­lis­es­ti ottaa huomioon myös riskikäyt­täy­tymisen yleisyys.”

  Tämä on aivan tot­ta. Mut­ta väitän silti, että sekä puut­teel­lis­es­ta valvon­nas­ta että huonoista asen­teista johtu­va rat­ti­juop­po­jen määrä liiken­teen seassa aiheut­taa suurem­man riskin kuin lievää ylinopeut­ta kollek­ti­ivis­es­ti aja­vat autoilijat.

 41. Sinä väi­tit vakaval­la naa­mal­la, että laki on epäon­nis­tunut ja pitää purkaa, jos puo­let tien käyt­täjistä sitä rikkoo. 

  Sovelsin vain suo­raan tätä aja­tus­ta valo-ohjaukseen.

 42. Eli­na says: “Sovelsin vain suo­raan tätä aja­tus­ta valo-ohjaukseen.”

  .. mut­ta olisit nyt, Eli­na hyvä, ajatel­lut lop­pu­un asti. 

  En usko, että mis­sään­päin suomea puo­let läpikulke­vista autoil­i­joista aja­vat punaisia päin jos­sain tietyssä risteyksessä.
  Sen sijaan tiedän useitakin tien­pätk­iä jos­sa nopeusra­joi­tus on epäon­nis­tunut, eli läh­es kaik­ki aja­vat siinä vähin­täänkin lievää ylinopeut­ta. Täl­löin nopeusra­joi­tus­ta pitäisi mielestäni nos­taa, kuten aiem­min toin esille.

 43. Mielestäni rajoi­tus / sään­tö on epäon­nis­tunut sil­loin kun sitä rikkoo yli puo­let sen vaiku­tus­pi­iri­in kuuluvista.

  Tämä lausun­to oli var­maankin tarkoitet­tu kom­men­toimaan kansane­dus­ta­jien vaali­ra­hoi­tusil­moituk­sia ja Venäjän virkakun­nan kor­rup­tio­ta. Tästä voinee myös päätel­lä, ettei rat­ti­juopoil­ta pidä ottaaa kort­tia kuivumaan.

 44. Min­un koulu­ni edessä on tie joka muuten on hil­jainen mut­ta kun menen koulu­un niis siinä on aina kauhea ruuh­ka kos­ka mon­et tule­vat viereiseen koulu­un pitkältä kos­ka se on eri kieli­nen ja siitä on vaikea men­nä yli kos­ka autoil­i­at eivät anna oikeen men­nä yli siitä mut­ta hyvä että he nou­dat­ta­vat 30 nopeus rajoitusta

  reesi 8 v.

 45. Jon­sku: “Mielestäni rajoi­tus / sään­tö on epäon­nis­tunut sil­loin kun sitä rikkoo yli puo­let sen vaiku­tus­pi­iri­in kuuluvista.”

  Osmo: “Tästä voinee myös päätel­lä, ettei rat­ti­juopoil­ta pidä ottaaa kort­tia kuivumaan.”

  Nyt menee taas niin yli että on pakko antaa Jon­skulle suo­jat­ul­ta vaikken kaik­ista hirveistä jutu­ista samaa mieltä olekaan. Rat­ti­juop­umuk­sen promiller­a­jan vaiku­tus­pi­iri­in kuu­luu jokainen Suo­ma­lainen autoil­i­ja. Jos Osmo päät­telee, että rat­ti­juopoil­ta ei kyseisen Jon­skun teo­ree­man mukaan saa ottaa kort­tia kuiv­u­maan, se sisältää ajatuk­sen että yli puo­let suo­ma­lai­sista autoil­i­joista rikkoo rat­ti­juop­umus­lakia. Kos­ka Osmo osaa tilas­toasi­at, tämä pitänee paikkaansa?

  Tämän uuden tiedon saat­u­ani kan­natan Osmon rajoituk­sia ilomielin ja läh­den heti saar­naa­maan tätä ympäri lähiötä muillekin tietämät­tömille. Tarkem­min ajatellen kaik­ki autoilu pitäisi kieltää kokon­aan ja autot polt­taa rovi­o­l­la, Faren­hait 535i.

 46. Jos BRG olisi jak­sanut kahla­ta viestiketjut läpi, tääl­lä ker­rot­ti­in tosi­asiana, että jok­seenkin kaik­ki rat­ti­juopot, joil­ta kort­ti on otet­tu kuiv­u­maan, aja­vat silti. Siis kohderyh­mästä, johon toimen­pide kohdis­te­taan (kiin­ni­jääneet rat­ti­juopot) jät­tää tämän väit­teen mukaan sään­töä noudattamatta.

  Kom­men­toimani väite kuului:
  “Sään­tö on epäon­nis­tunut sil­loin kun sitä rikkoo yli puo­let sen vaiku­tus­pi­iri­in kuuluvista”

 47. Luen viestiketjut läpi ilman kehoi­tus­takin kos­ka ne ovat mie­lenki­itoisia, itse et aina tai­da jak­saa. Se lie­nee ymmär­ret­tävää kos­ka roiskaisit sel­l­aisen rypäle­pom­min että var­maan käy työstä syven­tyä kaik­keen. Mut­ta itse­hän aloitit.

  Asi­aan: kaik­ki viit­seliäät voivat tark­istaa kuin­ka “Sään­tö on epäon­nis­tunut” keskustelu meni:

  Petri Kekko­nen Says: 1. heinäku­u­ta 2008 kel­lo 12.51
  “taa­jamien epäon­nis­tuneim­mat rajoituk­set tulisi muut­taa kohtu­ullisem­mik­si. (30km/h rajoituk­set, jota 90% autoil­i­joista rikkoo)”

  Eli­na Says: 1. heinäku­u­ta 2008 kel­lo 15.08
  Kri­ti­soin siis adres­sia, jos­sa pidet­ti­in taa­ja­ma-aluei­den paikallisia kol­menkympin rajoituk­sia “epäon­nis­tuneina” ja kysyin miten ne ovat epäon­nis­tunei­ta? Miten se mitataan?

  Jon­sku Says: 2. heinäku­u­ta 2008 kel­lo 9.14
  Quote: Eli­na says: “Kri­ti­soin siis adressia…”
  Mielestäni rajoi­tus / sään­tö on epäon­nis­tunut sil­loin kun sitä rikkoo yli puo­let sen vaiku­tus­pi­iri­in kuu­lu­vista. Esim. hands free pakko, täysi floppi.

  Osmo, voisitko ker­toa ne “tosi­asi­at” joil­la “jok­seenkin kaik­ki rat­ti­juopot” saadaan liite­tyk­si tähän “sään­tö on epäon­nis­tunut” aiheeseen?

  Petri, Eli­na, Jon­sku: kor­jatkaa jos olen ymmärtänyt väärin “sään­tö on epäon­nis­tunut” kommentointianne.

 48. Tämä nyt menee vähän “pienek­si pelik­si”, mut­ta siis
  1) Rat­ti­juop­pout­ta har­joit­taa vähem­mistö. Se pitää siis kieltää.
  2) Rat­ti­juopoista, joil­ta ajami­nen on kiel­let­ty, suurin osa ajaa silti. (kom­men­taat­torin väite, en tiedä todel­lisu­us­po­h­jas­ta) Rat­ti­juop­poa ei siis saa kieltää ajamasta.

 49. Jos peru­s­tat tuon väit­teesi rat­ti­juopoista Jon­skun kom­ment­ti­in “Mielestäni rajoi­tus / sään­tö on epäon­nis­tunut sil­loin kun sitä rikkoo yli puo­let sen vaiku­tus­pi­iri­in kuu­lu­vista.”, tuo päät­telysi on ihan puutaheinää.

  Sen sään­nön, että kän­nis­sä ei saa ajaa, vaiku­tus­pi­iri­in kuu­lu­vat kaik­ki autoil­i­jat. Esim. min­u­un se vaikut­taa siten että jos juon alko­ho­lia, en aja. Jon­skun teo­ree­man mukaan siis rat­ti­juop­umussään­tö olisi epäon­nis­tunut jos yli puo­let autoil­i­joista rikkoisi sitä.

  Hyvä esimerk­ki on tuo kän­nykkäkiel­to, voi hyvin olla että yli puo­let autoil­i­joista on joskus puhunut ajaes­saan kän­nykkään vaik­ka on tien­nyt sen kiel­letyk­si. Ja se on huono laki, minus­ta tuo teo­reema on aika osuva.

 50. No niin. Nopeusra­joituk­set ovat kiis­tat­ta vähen­täneet liiken­neon­net­to­muuk­sia Suomes­sa. Nopeusra­joi­tus vähen­tää onnet­to­muuk­sia, _vaikka_ merkit­tävä osa ei sitä nou­dat­taisikaan. Olen­naista on, että osa nou­dat­taa ja vähen­tää täten onnet­to­muus­riskiä oma­l­ta osaltaan. Lisäk­si ne vaikut­ta­vat hidas­tavasti koko liiken­nevir­taan, mikä vähen­tää onnettomuuksia.

  Taa­jamien nopeusra­joituk­set ovat mielestäni varsin järkeväl­lä tasol­la. Jos samal­la alueel­la liikkuu jalankulk­i­joi­ta ja pyöräil­i­jöitä, ei siel­lä ole minkään­laista järkeä ajaa yli 30 km/h — minus­ta jopa 20 km/h riit­täisi. Ylinopeud­es­ta tule­va hyö­ty on muutenkin min­i­maa­li­nen (muu­ta­man sekun­nin aikasäästö yleensä).

  Tietenkin on help­poa vain ruu­va­ta uudet nopeusra­joi­tuskyltit ja sit­ten syyt­tää mänt­te­jä autoil­i­joi­ta (joi­ta ne usein kyl­lä ovatkin, ei siinä mitään) siitä, että rajoi­tus­ta ei nou­date­ta, mut­ta kyl­lä vikaa on tei­den suun­nit­telus­sakin. Tiet pitäisi tehdä profi­ilil­taan sel­l­aisek­si, että ne vas­taa­vat nopeusra­joi­tus­ta. Monin paikoin tämä ei ole tilanne.

  Moot­toritei­den nopeusra­joituk­sia voisi minus­ta jopa nos­taa, nehän ovat varsin tur­val­lisia muutenkin (ja pitkil­lä matkoil­la aikasäästöil­läkin on väliä).

  Kari

 51. Tien pro­filoin­ti on tosi­aan avainase­mas­sa siinä, nou­date­taanko rajoi­tus­ta vai ei. 

  Munkkivuoren ala-asteen edessä Rau­mantiel­lä (jon­ka Reesi jo yllä mainit­si) on kaven­nus ja mut­ka. Autoil­i­jat koukka­si­vat sit­ten jalka­käytävän kaut­ta hipoen päiväkodin port­tia vält­tääk­sen tämän. Jalka­käytävän reunaan tuli sit­ten tappe­ja, jot­ka estävät puolestaan jalka­käytävälle ajon. 

  Kos­ka kaik­ki eivät olleet vieläkään tyy­tyväisiä töyssytet­ti­in Rau­mantie kahdes­ta kohdas­ta. Nyt kolmekymmpiä kyl­lä pysyy, mut­ta kuten Reesi ker­toi, autovir­ta Suo­ma­lais-ran­skalaiseen koulu­u­un on aamuisin katkeam­a­ton eikä lähik­oulua käyvät jalan tule­vat lapset pääse hel­posti suo­jati­etäkään pitkin yli. 

  Alkoikin jurp­pia tuol­lainen röyhkeys kyl­lä siinä määrin, että taidan koulu­jen alet­tua men­nä muu­ta­mana aamu­na pysäyt­telemään näitä pask­i­aisia, jot­ka eivät pikkuk­oul­u­laisille anna tietä täysin ehdoit­ta. Ran­skalainen koulu on suo­jan­nut omat pienokaisen­sa puomil­la siten, ettei sinne pääse aja­maan. Nyt sit­ten van­hem­mat pyörivät Rau­mantiel­lä peruutellen käve­lyteille ja tukkien pelas­tusti­et ala-asteelle jne. 

  Ker­takaikkisen epäon­nis­tunut ratkaisu tuol­lainen jät­tikokoinen erikoisk­oulu täl­laisel­la paikalla. 

  Taidan ruve­ta keräämään adres­sia sen pois­muu­ton puolesta.

 52. Hyvä Eli­na! Sin­ullekin alkaa kirkas­tua (jät­tikokois­t­en) eli­it­tik­oulu­jen mukanaan tuo­mat ongel­mat. Luuletko, että se ongel­ma olisi pienem­pi jos­sakin muual­la? Eli uskonet vakaasti, että ongel­ma kyl­lä ratkeaa, kun­han se siir­retään pois sin­un asuinalueeltasi?

  Touko Met­ti­nen

 53. Soin­in­vaara, Soin­in­vaara… mis­sä saa ajaa 100 kilo­metriä nopeudel­la 120 km/h? Yleinen rajoi­tus on 80 km/h, val­tateil­lä on pätk­iä jois­sa saa ajaa satas­ta. Siis ainakin tääl­läpäin Suomea, jos­sa lähin moot­tori­tie taitaa olla yli sadan kilo­metrin päässä, ja siel­läkin sitä moot­tori­ti­etä on sit­ten reip­paasti alle 100 km. Joten ote­taan­pas real­isti­nen esimerk­ki todel­lis­es­ta maail­mas­ta. Opiskelu­aikoinani van­hempi­eni koti­talon ja oppi­laitok­sen väli­mat­ka oli läh­es 500 km. Kävin kotona vähin­tään ker­ran kuus­sa, toisi­naan jopa ker­ran viikos­sa (siis joka viikon­lop­pu), siis keskimäärin joka toinen tai kol­mas viikon­lop­pu. Jos väli­mat­ka on 500 km, niin edestakainen mat­ka on tietysti 1000 km. Johon menee keskinopeudel­la 70 km/h yli 14 tun­tia. Ja 70 tulee tietysti siitä, että koko matkaa ei voi ajaa 80 talvinopeudel­la, kun välis­sä on taa­jamia ja risteyk­siä. Sama mat­ka kesäl­lä, jol­loin satasen rajoi­tus nos­taa keskinopeu­den n 90iin, vain 11 tun­tia. Jo kol­men tun­nin säästö. Ja sama mat­ka 150 km/h keskinopeudel­la, alle 7 tun­tia. Eli yli 14 tun­tia vs alle 7 tun­tia. Use­an opiskelu­vuo­den aikana, 3 min­u­ut­ti­asi muut­tui kolmek­si viikoksi.

 54. BRG says: “… tuo päät­telysi on ihan puutaheinää.”

  Non­i­in, ker­rankin joku ymmär­si mitä hain takaa. Taitaa olla vain niin, että Eli­nas­ta eikä Osmos­ta ole myön­tämään olleen­sa väärässä..

  KariV says: “Tiet pitäisi tehdä profi­ilil­taan sel­l­aisek­si, että ne vas­taa­vat nopeusra­joi­tus­ta. Monin paikoin tämä ei ole tilanne.”

  Eli­na says: “Tien pro­filoin­ti on tosi­aan avainase­mas­sa siinä, nou­date­taanko rajoi­tus­ta vai ei. ”

  Niin­pä, ja päin­vas­toin; nopeusra­joituk­set tulisi aset­taa tien profi­ilin mukaisiksi. 

  Eli­na says: “Munkkivuoren ala-asteen edessä Raumantiellä…”

  Tästä olen samaa mieltä, use­asti olen vienyt pikku­siskoni tuonne koulu­un ja ihmette­len suuresti kuin­ka äid­it ja isät kuskaa­vat nap­er­oitaan muista ihmi­sistä välit­tämät­tä koulu­un ja takaisin. Luulisi edes hei­dän osaa­van varoa pikku­lap­sia, mut­ta ei. Tämän takia noi­hin oikeisi­in vaaran­paikkoi­hin, eli koulu­jen jne lähelle, pitäisi lätkäistä poli­isi valvo­maan liiken­net­tä eikä keskit­tyä merk­i­tyk­set­tömi­in ylinopeuk­si­in tur­val­li­sis­sa olosuhteissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.