Nopeudenrajoitin ja poikkeustapaukset

Kon­gin­kan­kaan onnet­to­muu­den yksi aiheut­ta­jis­ta ilmei­ses­ti todel­la oli nopeu­den­ra­joi­tin, joka esti oikai­se­maan kiih­dyt­tä­mäl­lä heit­te­leh­ti­vää rek­kaa. Tätä var­ten rajoi­tin sal­lii yli­no­peu­den, muis­taak­se­ni 88 km/h, jol­loin kah­dek­saa­kymp­piä aja­va pys­tyy tuon oikai­su­liik­keen teke­mään. Vika oli vain sii­nä että kul­jet­ta­ja ajoi yli­no­peut­ta, siis rajoi­tin­ta vas­ten, jol­loin hän oli itse vie­nyt itsel­tään lait­teen sal­li­man oikaisun.

Rek­ko­jen nopeu­den­ra­joit­ti­met ovat tyh­miä. Nii­den pitäi­si sää­tää ajo­neu­von nopeus tasan 80 km/h ja sal­lia het­kel­li­nen yli­tys. Tätä het­kel­lis­tä yli­tys­mah­dol­li­suut­ta, esi­mer­kik­si 30 sekun­tia, ajat­te­lin myös ohi­tuk­sia var­ten hen­ki­lö­au­to­jen rajoit­ti­miin. Sii­hen tosin joku vas­tai­si, ettei niin voi teh­dä, kos­ka tie­lii­ken­ne­la­ki ei sal­li yli­no­peut­ta ohi­tus­ti­lan­teis­sa.  Minä sal­li­sin sen het­kel­li­sen yli­tyk­sen sil­ti, mut­ta en mon­ta ker­taa peräkkäin.

Häly­tys­ajot. En tie­dä, kuin­ka usein sel­lais­ta tapah­tuu, että louk­kaan­tu­neen ihmi­sen hen­ki on kiin­ni sii­tä, että hänet kul­je­te­taan hen­ki­lö­au­tol­la sai­raa­laan. Jos täl­lais­ta tapah­tuu, sil­loin rajoi­tin tie­tys­ti pitäi­si saa­da pois pääl­tä.  Kun­non iso­ve­liyh­teis­kun­nas­sa tämä tapah­tui­si soit­ta­mal­la häly­tys­kes­kuk­seen. Täl­lai­nen vai­keu­tus oli­si pai­kal­laan, jot­ta polii­sia pake­ne­va auto­va­ras ei voi­si käyt­tää sitä, eikä myös­kään jär­ken­sä tila­päi­ses­ti pihal­le juo­nut nuo­ri sankari.

6 vastausta artikkeliin “Nopeudenrajoitin ja poikkeustapaukset”

 1. Osmo hyvä, kun et ole ras­kas­ta ajo­neu­voa iki­nä aja­nut (ole­tus) et tie­ten­kään tie­dä, että ylä­mä­kiin on ras­kaal­la ajo­neu­vol­la otet­ta­va enna­koi­vas­ti vauh­tia, ettei rek­ka aivan täy­sin puu­du mäkeen. Tämä mah­dol­li­suus tulee säi­lyt­tää vas­tai­suu­des­sa­kin, lii­ken­ne­vir­ran suju­va­na pitä­mi­sek­si. Kos­ka suu­ri osa suo­men ties­tös­tä on rajoi­tet­tu 80km/h:iin, on tuo 88km/h var­sin hyvä nopeus rajoittimeen.

  Kon­gin­kan­kaan kus­ki­kin otti vauh­tia mäkeen, tosin jat­koi (vir­heel­li­ses­ti) kysei­sel­lä nopeu­del­la myös mäen jäl­keen, koh­ta­lok­kain seurauksin.
  Kus­ki oli aja­nut samaa reit­tiä pari tun­tia aiem­min, jol­loin kelio­lo­suh­teet oli­vat parem­mat kuin takai­sin tul­les­sa. Näi­nol­len kus­ki olet­ti että voi ajaa hie­man yli­no­peut­ta, pääs­täk­seen nopeam­min perille.

 2. Jos luet Kogin­kan­kaan raport­tia, niin huo­maat siel­tä yhden piir­teen rajoit­ti­mien käy­tös­tä. Eli nii­tä vas­ten ajetaan. 

  Eli mikä­li hen­ki­lö­au­tos­sa­kin oli­si rajoit­ti­met, niin aika todenn­nä­köi­ses­ti sama asia ilmaan­tui­si ajo­ta­paan. Eli aje­taan kaik­kial­la ajat­te­le­mat­ta rajoi­tin­ta vastaan.

  Ja Kon­gin­kan­kaan tapauk­ses­sa tut­ki­ja­lau­ta­kun­ta tai­si tode­ta myös sen, että perä­vau­nun helah­te­lu­tai­pu­mus oli­si ollut vähäi­sem­pi hiu­kan pie­nem­mäl­lä tilan­ne­no­peu­del­la. Samoin kuin tut­ki­ja­lau­ta­kun­ta kiin­nit­ti huo­mio­ta myös polii­sien resurs­sien lii­an vähäi­seen määrään.

  Nyt on pak­ko kysyä Osmol­ta, että miten rajoi­tin vähen­tää toi­sik­si suu­rin­ta onnet­to­muus­ryh­mää eli koh­taa­mi­son­net­to­muuk­sia. Sen ymmär­rän että tiel­tä suis­tu­mi­set saat­ta­vat vähen­tyä kun nopeut­ta rajoitetaan.

  Ja tilas­to­jen mukaan alku­vuo­den aika­na on ulos­ajois­sa kuol­lei­den mää­rä las­ke­nut. Mut­ta yllät­tä­vää kyl­lä vii­mei­sen vuo­den aika­na on ollut 111 (koko­nais­sal­do 357) kuo­le­maan joh­ta­vaa kola­ria jois­sa on ollut ras­kas ajo­neu­vo mukana.

  Myös­kin nuor­ten kuo­le­maan joh­ta­neet onnet­to­muu­det ovat vähentyneet. 

  Jos har­ra­tet­ta­siiin lii­ken­ne­tur­vaa ilman parin kola­rin popu­lis­mia, niin uskoi­sin että polii­sien työn lisää­mi­nen lii­ken­teen paris­sa toi­si parem­paa satoa kuin mekaa­ni­set tai elekt­ro­ni­set apu­vä­li­neet. Polii­sien mää­rä lii­ken­ne­val­von­nas­sa ei tai­da toteu­tua edes val­tio­neu­vos­ton tai mikä se oli toi­vei­den mukaisesti.

  Tämä on hiu­kan sama jut­tu kuin man­si­koi­den suo­jaa­mi­nen ras­tail­ta. Kai­ken maa­il­man peto­lin­nun kuvat­ti­met, kah­vi­pus­sit yms. ei toi­mi. Mut­ta psy­ko­lo­gi­nen ase toi­mii, eli muu­ta­man punai­sen kiven lait­ta­mi­nen raa­ki­lei­den aikaan. Ras­taat­kin oppii, että punai­ses­ta kives­tä tulee nok­ka kipeäksi.

  Sama­ten kun opi­taan, että tap­po­vä­li­neel­lä ajet­taes­sa on itse vas­tuus­sa lop­pu­tu­lok­ses­ta, niin ajo­ta­vat­kin saat­tai­si muut­tua. Joko pakol­la mak­sa­mal­la sii­tä tai ennakkopelotteella.

 3. Kon­gin­kan­kaan onnet­to­muu­den suu­rin tra­ge­dia on se, että sekä pape­ri­teh­taal­la Kemis­sä että sata­mas­sa ete­läs­sä oli kis­kot. Sil­ti VR:n oman maan­tie­kul­je­tus­yh­tiön rek­ka ajoi yli­kuor­mas­sa huo­nois­sa kelio­lo­suh­teis­sa tun­ne­tuin seurauksin.

  Kon­gin­kan­kaan tur­man tyyp­pi­set kul­je­tuk­set eivät kuu­lu maan­teil­le, jois­sa onnet­to­muuk­sien syn­ty­mi­nen on vain ajan kysy­mys. On lähes­tul­koon ihme, että Venä­jäl­le suun­tau­tu­va rek­ka­lii­ken­ne ei ole aiheut­ta­nut pahem­pia tur­mia. Toden­nä­köi­syys suu­ron­net­to­muu­del­le on sil­ti olemassa.

  Ras­kaat kul­je­tuk­set tuli­si siir­tää kis­koil­le, jär­jes­tel­mään, joka ei ole aina­kaan sää­olo­suh­teil­le yhtä herk­kä kuin maantiekuljetukset.

 4. Sama­ten kun opi­taan, että tap­po­vä­li­neel­lä ajet­taes­sa on itse vas­tuus­sa lop­pu­tu­lok­ses­ta, niin ajo­ta­vat­kin saat­tai­si muut­tua. Joko pakol­la mak­sa­mal­la sii­tä tai ennakkopelotteella.”

  Tämä on minus­ta­kin kan­na­tet­ta­va tapa paran­taan ihmis­ten asen­net­ta lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen. Itse olen luke­nut pal­jon Moot­to­ri-leh­den jul­kai­se­mia tii­vis­tel­miä kuo­lon­ko­la­reis­ta ja nii­hin joh­ta­neis­ta syis­tä. Kun täl­läi­nen tie­to yhdis­tet­täi­siin kuval­li­seen infor­maa­tioon, saa­tai­siin mai­nio­ta valis­tusai­neis­toa eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le. Har­vem­pi on kos­kaan näh­nyt mil­lais­ta jäl­keä onnet­to­muus tekee.

 5. miten rajoi­tin vähen­tää toi­sik­si suu­rin­ta onnet­to­muus­ryh­mää eli koh­taa­mi­son­net­to­muuk­sia. Sen ymmär­rän että tiel­tä suis­tu­mi­set saat­ta­vat vähen­tyä kun nopeut­ta rajoitetaan.

  Hmmm, voi­si­ko olla niin, että yli­no­peut­ta aja­va auto ei aina suis­tu suo­raan ojaan? 

  Kun selai­lee näi­tä vies­te­jä, häm­mäs­tyy: en ole tien­nyt, että Suo­mes­sa on näin kiih­keä yli­no­peuk­sia puo­lus­ta­va jouk­ko. Ja huo­nos­ti argu­men­toi­va. Panee miet­ti­mään, oli­si­ko nopeu­den­ra­joit­ti­mis­sa sit­ten­kin järkeä. 

  Toi­saal­ta Suo­mi on yksi maa­il­man tur­val­li­sim­mis­ta mais­ta autoil­la, jos mita­taan kuo­lo­nuh­re­ja per ajet­tu mat­ka, käsit­tääk­se­ni esim. Ruot­sia turvallisempi.

 6. Tuos­ta tuli mie­leen että mitä jos näi­tä poik­keus­ta­pauk­sia var­ten kus­kil­la oli­si “break glass” ‑toi­min­to käy­tet­tä­vis­sään, eli sen voi­si ohit­taa tar­vit­taes­sa ja jäl­keen­päin oli­si syy­tä löy­tyä perus­teet mik­si rajoi­te on ohi­tet­tu (vrt http://hipaa.yale.edu/security/sysadmin/breakglass.html). Tämä aut­tai­si tuo­hon Osmon häly­tys­ajos­ke­naa­rioon. Pait­si tie­tys­ti nii­hin auto­va­ras ja kaa­haa­va seko­pää­ta­pauk­siin, mut­ta tosi­aan joku soit­te­lu on vähän lii­an iso­ve­liyh­teis­kun­taa (tai ker­rot­ko Osmo tar­koi­tit­ko täs­sä “kun­non iso­ve­liyh­teis­kun­nal­la” että tämä oli­si hyvä idea?). Ja kai nii­tä hätä­ta­pauk­sia on ettei puhe­lin­ta ole käytettävissä.

  Tuol­lai­nen saat­tai­si olla vai­kea suun­ni­tel­la niin että oli­si äkki­ti­lan­tees­sa otet­ta­vis­sa heti käyt­töön, jopa pie­nes­sä panii­kis­sa. Äkki­ti­lan­tei­siin sopi­si var­maan parem­min tosi­aan jär­jes­tel­mä joka sal­lii rajoi­tus­ten ylit­tä­mi­sen väliai­kai­ses­ti. Sehän voi­si sit­ten vaik­ka hidas­taa johon­kin kah­teen­kymp­piin, ettei vaan tule kiusaus käyt­tää väliai­kais­re­ser­viä rutii­ni­na hyväksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.