Nopeudenrajoitin ja poikkeustapaukset

Konginkankaan onnet­to­muu­den yksi aiheut­ta­jista ilmeis­es­ti todel­la oli nopeu­den­ra­joitin, joka esti oikaise­maan kiihdyt­tämäl­lä heit­tele­htivää rekkaa. Tätä varten rajoitin sal­lii ylinopeu­den, muis­taak­seni 88 km/h, jol­loin kahdek­saakymp­piä aja­va pystyy tuon oikaisuli­ik­keen tekemään. Vika oli vain siinä että kul­jet­ta­ja ajoi ylinopeut­ta, siis rajoit­in­ta vas­ten, jol­loin hän oli itse vienyt itseltään lait­teen sal­li­man oikaisun.

Rekko­jen nopeu­den­ra­joit­timet ovat tyh­miä. Niiden pitäisi säätää ajoneu­von nopeus tasan 80 km/h ja sal­lia het­kelli­nen yli­tys. Tätä het­kel­listä yli­tys­mah­dol­lisu­ut­ta, esimerkik­si 30 sekun­tia, ajat­telin myös ohi­tuk­sia varten henkilöau­to­jen rajoit­timi­in. Siihen tosin joku vas­taisi, ettei niin voi tehdä, kos­ka tieli­iken­nela­ki ei sal­li ylinopeut­ta ohi­tusti­lanteis­sa.  Minä sal­lisin sen het­kel­lisen yli­tyk­sen silti, mut­ta en mon­ta ker­taa peräkkäin.

Häly­tysajot. En tiedä, kuin­ka usein sel­l­aista tapah­tuu, että loukkaan­tuneen ihmisen hen­ki on kiin­ni siitä, että hänet kul­jete­taan henkilöau­tol­la sairaalaan. Jos täl­laista tapah­tuu, sil­loin rajoitin tietysti pitäisi saa­da pois päältä.  Kun­non isoveliy­hteiskun­nas­sa tämä tapah­tu­isi soit­ta­mal­la häly­tyskeskuk­seen. Täl­lainen vaikeu­tus olisi paikallaan, jot­ta poli­isia pak­ene­va auto­varas ei voisi käyt­tää sitä, eikä myöskään järken­sä tilapäis­es­ti pihalle juonut nuori sankari.

6 vastausta artikkeliin “Nopeudenrajoitin ja poikkeustapaukset”

 1. Osmo hyvä, kun et ole raskas­ta ajoneu­voa ikinä ajanut (ole­tus) et tietenkään tiedä, että ylämäki­in on raskaal­la ajoneu­vol­la otet­ta­va ennakoivasti vauh­tia, ettei rek­ka aivan täysin puudu mäkeen. Tämä mah­dol­lisu­us tulee säi­lyt­tää vas­taisu­udessakin, liiken­nevir­ran suju­vana pitämisek­si. Kos­ka suuri osa suomen tiestöstä on rajoitet­tu 80km/h:iin, on tuo 88km/h varsin hyvä nopeus rajoittimeen.

  Konginkankaan kuskikin otti vauh­tia mäkeen, tosin jatkoi (virheel­lis­es­ti) kyseisel­lä nopeudel­la myös mäen jäl­keen, kohtalokkain seurauksin.
  Kus­ki oli ajanut samaa reit­tiä pari tun­tia aiem­min, jol­loin keli­olo­suh­teet oli­vat parem­mat kuin takaisin tul­lessa. Näi­nollen kus­ki olet­ti että voi ajaa hie­man ylinopeut­ta, päästäk­seen nopeam­min perille.

 2. Jos luet Koginkankaan raport­tia, niin huo­maat sieltä yhden piir­teen rajoit­timien käytöstä. Eli niitä vas­ten ajetaan. 

  Eli mikäli henkilöau­tossakin olisi rajoit­timet, niin aika todennnäköis­es­ti sama asia ilmaan­tu­isi ajo­ta­paan. Eli aje­taan kaikkial­la ajat­telemat­ta rajoit­in­ta vastaan.

  Ja Konginkankaan tapauk­ses­sa tutk­i­jalau­takun­ta taisi tode­ta myös sen, että perä­vau­nun helahte­lu­taipumus olisi ollut vähäisem­pi hiukan pienem­mäl­lä tilan­nenopeudel­la. Samoin kuin tutk­i­jalau­takun­ta kiin­nit­ti huomio­ta myös poli­isien resurssien liian vähäiseen määrään.

  Nyt on pakko kysyä Osmol­ta, että miten rajoitin vähen­tää toisik­si suur­in­ta onnet­to­muus­ryh­mää eli kohtaamison­net­to­muuk­sia. Sen ymmär­rän että tieltä suis­tu­miset saat­ta­vat vähen­tyä kun nopeut­ta rajoitetaan.

  Ja tilas­to­jen mukaan alku­vuo­den aikana on ulosajois­sa kuollei­den määrä laskenut. Mut­ta yllät­tävää kyl­lä viimeisen vuo­den aikana on ollut 111 (kokon­aissal­do 357) kuole­maan johtavaa kolar­ia jois­sa on ollut raskas ajoneu­vo mukana.

  Myöskin nuorten kuole­maan johta­neet onnet­to­muudet ovat vähentyneet. 

  Jos har­ratet­tasi­i­in liiken­netur­vaa ilman parin kolar­in pop­ulis­mia, niin uskoisin että poli­isien työn lisäämi­nen liiken­teen paris­sa toisi parem­paa satoa kuin mekaaniset tai elek­tro­n­iset apu­vä­li­neet. Poli­isien määrä liiken­nevalvon­nas­sa ei tai­da toteu­tua edes val­tioneu­vos­ton tai mikä se oli toivei­den mukaisesti.

  Tämä on hiukan sama jut­tu kuin man­sikoiden suo­jaami­nen ras­tail­ta. Kaiken maail­man petolin­nun kuvat­timet, kahvi­pus­sit yms. ei toi­mi. Mut­ta psykologi­nen ase toimii, eli muu­ta­man punaisen kiv­en lait­ta­mi­nen raak­ilei­den aikaan. Ras­taatkin oppii, että punais­es­ta kivestä tulee nok­ka kipeäksi.

  Samat­en kun opi­taan, että tap­povä­li­neel­lä ajet­taes­sa on itse vas­tu­us­sa lop­putu­lok­ses­ta, niin ajo­ta­vatkin saat­taisi muut­tua. Joko pakol­la mak­samal­la siitä tai ennakkopelotteella.

 3. Konginkankaan onnet­to­muu­den suurin trage­dia on se, että sekä paperite­htaal­la Kemis­sä että sata­mas­sa etelässä oli kiskot. Silti VR:n oman maantiekul­je­tusy­htiön rek­ka ajoi ylikuor­mas­sa huonois­sa keli­olo­suhteis­sa tun­ne­tu­in seurauksin.

  Konginkankaan tur­man tyyp­piset kul­je­tuk­set eivät kuu­lu maan­teille, jois­sa onnet­to­muuk­sien syn­tymi­nen on vain ajan kysymys. On läh­es­tulkoon ihme, että Venäjälle suun­tau­tu­va rekkali­ikenne ei ole aiheut­tanut pahempia tur­mia. Toden­näköisyys suuron­net­to­muudelle on silti olemassa.

  Raskaat kul­je­tuk­set tulisi siirtää kiskoille, jär­jestelmään, joka ei ole ainakaan sääolo­suhteille yhtä herkkä kuin maantiekuljetukset.

 4. “Samat­en kun opi­taan, että tap­povä­li­neel­lä ajet­taes­sa on itse vas­tu­us­sa lop­putu­lok­ses­ta, niin ajo­ta­vatkin saat­taisi muut­tua. Joko pakol­la mak­samal­la siitä tai ennakkopelotteella.”

  Tämä on minus­takin kan­natet­ta­va tapa paran­taan ihmis­ten asen­net­ta liiken­netur­val­lisu­u­teen. Itse olen lukenut paljon Moot­tori-lehden julkaisemia tiivis­telmiä kuolonko­lareista ja niihin johtaneista syistä. Kun täl­läi­nen tieto yhdis­tet­täisi­in kuval­liseen infor­maa­tioon, saataisi­in main­io­ta val­is­tu­saineis­toa eri­tyis­es­ti nuo­rille. Harvem­pi on koskaan näh­nyt mil­laista jälkeä onnet­to­muus tekee.

 5. miten rajoitin vähen­tää toisik­si suur­in­ta onnet­to­muus­ryh­mää eli kohtaamison­net­to­muuk­sia. Sen ymmär­rän että tieltä suis­tu­miset saat­ta­vat vähen­tyä kun nopeut­ta rajoitetaan.

  Hmmm, voisiko olla niin, että ylinopeut­ta aja­va auto ei aina suis­tu suo­raan ojaan? 

  Kun selailee näitä vieste­jä, häm­mästyy: en ole tien­nyt, että Suomes­sa on näin kiihkeä ylinopeuk­sia puo­lus­ta­va joukko. Ja huonos­ti argu­men­toi­va. Panee miet­timään, olisiko nopeu­den­ra­joit­timis­sa sit­tenkin järkeä. 

  Toisaal­ta Suo­mi on yksi maail­man tur­val­lisim­mista maista autoil­la, jos mitataan kuolonuhre­ja per ajet­tu mat­ka, käsit­tääk­seni esim. Ruot­sia turvallisempi.

 6. Tuos­ta tuli mieleen että mitä jos näitä poikkeustapauk­sia varten kuskil­la olisi “break glass” ‑toim­into käytet­tävis­sään, eli sen voisi ohit­taa tarvit­taes­sa ja jäl­keen­päin olisi syytä löy­tyä perus­teet mik­si rajoite on ohitet­tu (vrt http://hipaa.yale.edu/security/sysadmin/breakglass.html). Tämä aut­taisi tuo­hon Osmon häly­tysajoske­naar­i­oon. Pait­si tietysti niihin auto­varas ja kaa­haa­va sekopää­ta­pauk­si­in, mut­ta tosi­aan joku soit­telu on vähän liian isoveliy­hteiskun­taa (tai ker­rotko Osmo tarkoititko tässä “kun­non isoveliy­hteiskun­nal­la” että tämä olisi hyvä idea?). Ja kai niitä hätä­ta­pauk­sia on ettei puhe­lin­ta ole käytettävissä.

  Tuol­lainen saat­taisi olla vaikea suun­nitel­la niin että olisi äkki­ti­lanteessa otet­tavis­sa heti käyt­töön, jopa pienessä pani­ikissa. Äkki­ti­lanteisi­in sopisi var­maan parem­min tosi­aan jär­jestelmä joka sal­lii rajoi­tusten ylit­tämisen väli­aikaises­ti. Sehän voisi sit­ten vaik­ka hidas­taa johonkin kah­teenkymp­pi­in, ettei vaan tule kiusaus käyt­tää väli­aikaisre­serviä ruti­in­i­na hyväksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.