Saako tietoa pimittää?

Palaan kes­toai­hee­see­ni 20 000 asuk­kaan auto­kau­pun­gis­ta Histaan.

Huf­vuds­tadsbla­det pal­jas­ti, että Espoon vir­ka­mie­het ovat pimit­tä­neet luot­ta­mus­mie­hil­tä VTT:n laa­ti­man rapor­tin, jon­ka mukaan His­tan  alu­een kaa­voi­tus vai­kut­taa ilmas­ton juu­ri niin kuin maa­lais­jär­jel­lä sen olet­tai­si­kin vaikuttavan.

Var­maan­kaan tuol­lai­nen tie­don salaa­mi­nen ei ole rikos, mut­ta sen pitäi­si olla sel­lai­nen. Kos­kaEs­poon sisäi­set kurij­no­pi­to­toi­met eivät kuu­lu minul­le, en kom­men­toi tätä sen enempää.

Ola­vi Lou­ko sanoi Hel­sin­gin Sano­mis­sa, että jos His­ta jäte­tään raken­ta­mat­ta, sama asu­tus siir­tyy vie­lä höl­möm­piin paik­koi­hin. On parem­pi teh­dä ilmas­toa koh­taan pie­nem­pi kuin suu­rem­pi rikos. Lou­ko on aivan väärässä.

1) Minus­ta His­ta pitäi­si raken­taa, mut­ta sin­ne pitäi­si vetää rata Espoon ase­mal­ta. Sama rata pitäi­si jat­kaa Vih­din kaut­ta Loh­jal­le.  His­tan kaa­voi­tus pitäi­si lopet­taa sik­si, kun­nes pää­tös radan raken­ta­mi­ses­ta ja sen tar­kem­mas­ta lin­jauk­ses­ta on valmistunut.Tämä on tär­keä­tä, jot­ta alu­een kään­net­täi­siin koh­ti ase­maa. Kai­ken raken­ta­mi­sen pitäi­si olla käve­lye­täi­syy­del­lä ase­mal­ta. Rata, jota kukaan ei käy­tä, on hyö­dy­tön. Rata mak­saa, mut­ta jos sitä ei rakenneta,Histan autot tuk­ki­vat Tar­von­tien, jol­le pitää raken­taa lisää kais­to­ja. Se mak­saa ihan yhtä pal­jon ellei enem­män. Radan kus­tan­nuk­set otet­ta­koon kaa­voi­tus­hyö­dys­tä. Iha­muo­ti­loi­den peri­kun­ta omis­taa maa­ta­lous­maa­ta. Vaik­ka radan raken­ta­mis­kus­tan­nuk­set säly­tet­täi­siin hei­dän mak­set­ta­vak­seen, ihan hyvän hin­nan he sen­kin jäl­keen pel­to­maas­ta saisivat.

2) Uuden­maan­lii­ton pitäi­si estää nuo vie­lä suu­rem­mat ilmas­to­ri­kok­set.  Sel­lai­sia kaa­vo­ja ei pitäi­si hyväk­syä enää yhtään.

3) Espoos­ta löy­tyy hyvää raken­nus­maa­ta sadan­tu­han­nen asuk­kaan ver­ran ilman, että vie­lä pitää men­nä nykyis­ten rato­jen tai tule­van met­ron vai­ku­tus­pii­rin ulko­puo­lel­le.  Miten oli­si Man­kin ase­man seu­dun kaa­voit­ta­mi­nen asui­na­lu­eek­si?  Eikö maa­no­mis­ta­ja kuu­lu sisäpiiriin?

5 vastausta artikkeliin “Saako tietoa pimittää?”

 1. Osmon tule­vai­suu­den kuva: 

  His­tan autot tuk­ki­vat Tar­von­tien, jol­le pitää raken­taa lisää kaistoja”

  Var­mas­ti Tar­von­tien alku­pää ruuh­kau­tui­si entis­tä enem­män. On kui­ten­kin yhden­te­ke­vää, vaik­ka Tar­von­tiel­lä oli­si sata kais­taa, kun pul­lon­kau­la on Huo­pa­lah­den­tiel­le tul­les­sa. Aamu­ruuh­kas­sa Huo­pa­lah­den­tien aja­mi­nen Munk­ki­vuo­res­ta Munk­ki­nie­men por­til­le kes­tää hyvin­kin 10–15 minuuttia. 

  Tar­von­tien ris­teyk­ses­sä käy vie­lä usein ns. van­han­ai­kai­set eli jokai­nen itsek­kääs­ti, omaa etuan­sa vaa­lien ajaa kes­kel­le ris­teys­tä tuk­kien sen, vaik­ka näkee, ettei eteen­päin pää­se. Lop­pu­tu­le­ma on sit­ten se, että valo­jen väris­tä riip­pu­mat­ta kukaan ei lii­ku tuu­maa­kaan mihin­kään suuntaan. 

  Yksi aamu ajoin Luo­mas­ta Kirk­ko­num­mel­ta Töö­löön pahim­paan ruuh­ka-aikaan kehää ja Tar­von­tie­tä pit­kin. Huo­pa­lah­den­tiel­le tein mat­kaa 20 minuut­tia ja lop­pu­mat­kan (2 km) samat 20 minuut­tia. Aivan tolkutonta!

  Onko ole­mas­sa jotain mene­tel­miä, joil­la voi­daan luo­tet­ta­vas­ti arvioi­da rai­de­lii­ken­teen käyt­töä, mikä­li kis­kot His­taan vede­tään? Pahoin nimit­täin pel­kään, että His­tan asu­kas­ra­ken­ne tulee ole­maan var­sin autoi­nen. Mai­nit­se­mas­sa­ni Luo­mas­sa on L‑junan sei­sa­ke (heti Man­kin jäl­keen), mut­ta sitä ei kukaan käy­tä ja sei­sa­ke onkin ollut vuo­des­ta toi­seen lopet­ta­mi­su­han alla. Oma­ko­ti­ta­lo­jen nuo­ret­kin käyt­tä­vät mopo­ja tai van­hem­mat kus­kaa­vat. Jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tö ei vain yksin­ker­tai­ses­ti istu oikein oma­ko­ti­ta­loa­su­jan kulttuuriin. 

  Luo­ma nyt kyl­lä on todel­la pie­ni paik­ka, joten ver­taus His­taan on ehkä huono.

 2. Luo­mas­sa pysäh­tyy juna noin ker­ran tun­nis­sa, joten ei ihme jos sei­sa­ke ei ole ahke­ras­sa käy­tös­sä. Toi­saal­ta Puis­to­las­sa pysäh­tyy junia 5 minuu­tin välein ruuh­ka-aikaan. Radan toi­sel­la puo­lel­la on Tapu­li­kau­pun­gin lähiö ja toi­sel­la puo­lel­la Puis­to­lan oma­ko­tia­lue. 90% ihmi­sis­tä käve­lee lähiön suun­taan. Vaik­ka oma­ko­ti­ta­lo­ja on pal­jon ihan ase­man vie­res­sä, niin junaan ei siel­tä nous­ta. Joko puis­to­la­lai­set suun­taa­vat kul­kun­sa Kehä III:n var­rel­le tai juna ei vain yksin­ker­tai­ses­ti kiin­nos­ta hei­tä. 75-bus­siin kyl­lä nousi­joi­ta on ihan muka­vas­ti oma­ko­tia­lu­een puo­lel­la, tosin heis­tä iso osa alle 18-vuo­tiai­ta. Hei­kin­laak­so on suo­sit­tu pysäk­ki, siel­lä on pal­jon opis­ke­li­ja-asun­to­ja. Eli talou­del­li­nen tilan­ne vaikuttaa.

 3. Henk. koht. en kyl­lä ymmär­rä, mis­tä syys­tä His­tan raken­ta­mi­nen on ilmas­to­ri­kos ja Man­kin raken­ta­mi­nen suo­si­tel­ta­vaa. Täs­sä tai­de­taan nyt vähän lii­oi­tel­la. En usko, että pää­kau­pun­ki­seu­dul­la voi­daan näin tiu­kas­ti jakaa alu­eet kiel­let­tyi­hin ja suositeltaviin.

  Nykyis­ten asu­mi­sen ongel­mien edes­sä mie­les­tä­ni pitäi­si vain raken­taa, raken­taa, raken­taa.… His­tan esiin nos­ta­mi­nen on erään­lais­ta luksusta.

 4. Luo­mas­sa juna pysäh­tyy harvoin,koska sen lähi­pii­ris­sä ei asu juu­ri ketään. Jos nuo His­tan 20 000 asu­kas­ta sijoi­tet­tai­siin Luo­man sei­sak­keen ympä­ril­le, sin­ne meni­si juna ker­ran kym­me­nes­sä minuutissa.

  Tuo Puis­to­lan oma­ko­tia­lu­een jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tö on mie­len­kiin­toi­nen kysy­mys. Uskoisin,että sitä­kin on tut­kit­tu vähän tie­teel­li­sem­min. Sin­ne ker­ros­ta­lo­jen suun­taan tie­tys­ti menee pal­jon enem­män ihmi­siä, kos­ka siel­lä asuu pal­jon enem­män ihmisiä. 

  Sil­lä­kin on arvonsa,että alle 18-vuo­ti­aan pää­se­vät liik­ku­maan ilman, että van­hem­mat kus­kaa­vat hei­tä kaik­kial­le. Puis­to­las­ta pää­see, siis molem­mil­ta puo­lil­ta, kävel­leen kaup­paan, toi­sin kuin näil­tä kehyskuntienomakotialueilta. 

  Oli­si hyvä saa­da kart­ta eri asui­na­luei­den aiheut­ta­mas­ta lii­ken­ne­mää­räs­tä. Sel­lai­sen VTT teki­kin, mut­ta Espoo siis julis­ti sen salaiseksi.

 5. Mut­ta mik­si pimi­te­tään? Tar­joan sös­si­mis­tä seli­tyk­sek­si, enkä ihan pois sul­ki­si että Hesa­ri liioittelee.

  Mitä tulee var­si­nai­seen asi­aan, His­ta oli­si noin 28 rata­ki­lo­met­rin pääs­sä eli yhtä kau­ka­na kuin Kera­va. Minus­ta tämä ei ole ongel­ma, jos juna­lii­ken­ne jär­jes­te­tään hyvin niin mat­ka-aika on rei­lu 20 minuut­tia eli saman ver­ran kuin met­rol­la Vuo­saa­res­ta. Tuon radan hin­ta oli­si luok­kaa 50 mil­joo­naa, eli tuli­si hel­pos­ti maa­nar­von nousu­na takaisin.

  Tätä radan hin­ta­vai­ku­tus­ta voi epä­us­koi­set ihme­tel­lä vaik­ka yllä mai­ni­tul­la Puis­to­la-Hei­kin­laak­so alu­eel­la. Autoi­le­val­le­han Hei­kin­laak­so on parem­pi sijain­ti, Puis­to­laan jou­tuu kur­vai­le­maan pik­ku­tei­den kaut­ta pää­väy­lil­tä. Jos­tain syys­tä Puis­to­la on kui­ten­kin sel­väs­ti kal­liim­paa aluetta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.