Kustannustehokkuutta ilmastopolitiikkaan

Julka­istu Suomen Kuvale­hdessä nro 50/2007

EU:n innokku­us bioen­er­gian lisäämisessä voi nos­taa ilmastopoli­ti­ikan hin­taa. Päästökaup­pa riit­täisi yksin ohjauskeinok­si.

Paras­ta Euroopan Unionis­sa on sen johta­va rooli ilmastopoli­ti­ikas­sa. Olen ylpeä euroop­palaisu­ud­estani keskustel­lessani asi­as­ta omaa maataan häpeile­vien amerikkalais­ten kanssa. Jot­ta EU:n ote ei vaaran­tu­isi, en minä eivätkä muutkaan ole halun­neet arvostel­la EU:n käyt­tämiä keino­ja. Kun ei ole enää pelkoa, että kri­ti­ik­ki vaaran­taisi päämäärän, on syytä kysyä, onko EU:n ilmastopoli­ti­ik­ka kaik­il­ta osin tehokas­ta. Ilmas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mien on niin val­ta­va urak­ka, ettei kus­tan­nuste­hot­tomi­in keinoi­hin ole varaa.

Päästökaup­pa on EU:n keino­va­likoimas­sa paras­ta. Se panee kaik­ki toimet samalle viivalle ja antaa markki­noiden vali­ta parhaat. Se on kustannustehokasta.

Ei päästökau­pas­sakaan kaik­ki ole kun­nos­sa. Se koskea vain osaa päästöistä. Päästöoikeuk­sien melko mieli­v­al­tainen ilmainen alku­jako vähen­tää poli­ti­ikan hyväksyt­tävyyt­tä, kos­ka se tuot­taa kum­mallisia tulon­jako­vaiku­tuk­sia. Jopa hiilivoimaloiden omis­ta­jat hyö­tyvät. Helsinkiläi­nen veron­mak­sa­ja kiit­tää val­tio­val­taa ener­gialaitok­sen­sa voitoista, vaik­ka vähän ihmetteleekin.

Suomen raskas teol­lisu­us arvostelee päästökaup­paa oikeutetusti hiilivuodon vaaras­ta – siitä, että ener­giaval­taista tuotan­toa siir­tyy Euroopas­ta jon­nekin, jos­sa samaa taakkaa ei ole. Tähän ei ole muu­ta vas­taus­ta kuin muut­taa päästökaup­pa maail­man­laa­juisek­si. Teol­lisu­u­den esit­tämä malli, jos­sa kul­lakin tuotan­non­alal­la edullisin tuotan­to pää­sisi ilmaisek­si ja vain tätä huonom­mat mak­saisi­vat, ei toi­mi ollenkaan, eikä se ole tarkoitet­tukaan toimi­vak­si. Kulut­ta­jaa ei patis­tet­taisi lainkaan siir­tymään ener­giaval­tai­sista tuot­teista vähem­män ener­giaval­taisi­in. On kai parem­pi suosia puu­ta kuin parhaal­lakaan teknolo­gial­la tuotet­tua betonia.

Jos uskoisin ole­vani alal­lani ener­giate­hokkain, en halu­aisi ilmaisia päästöoikeuk­sia kenellekään. Teho­ton kil­pail­i­jani­han saisi niitä aiem­man käytön perus­teel­la enem­män kuin minä. Jos kaik­ki oli­si­vat ilman tasoi­tus­ta samal­la viival­la, minä voittaisin!

Puut­teis­taan huoli­mat­ta päästökaup­pa vie asioi­ta oikeaan suun­taan tehokkaasti. Mut­ta siitä on tehtävä maail­man­laa­juinen ja sel­l­ainen siitä var­maankin tulee USA:n pres­i­dentin­vaalien jälkeen.

EU:n yri­tyk­set edis­tää uusi­u­tu­van ener­gian käyt­töä kuu­losta­vat hienoil­ta. Liiken­teen polt­toaineista pitää vuo­teen 2010 men­nessä olla 5,75 biopo­h­jaisia ja vuon­na 2020 jo 10 pros­ent­tia. Vuon­na 2020 EU:n on määrä nos­taa uusi­u­tu­van ener­gian osu­us kaikesta ener­giankäytöstä 20 pros­ent­ti­in. Suomen osalta sito­vak­si tavoit­teek­si on tulos­sa läh­es 40 prosenttia.

Mitä se muille kuu­luu, paljonko Suomes­sa käytetään uusi­u­tu­vaa ener­giaa? Eikö riitä, että käytämme fos­si­ilista ener­giaa vähän? Mik­si sen lisäk­si pitää käyt­tää paljon uusi­u­tu­vaa? Vaa­timus bio­mas­san jalostamis­es­ta liiken­teen polt­toaineik­si on eri­tyisen hölmö, kos­ka sähkön ja läm­mön­tuotan­nos­sa sama määrä bio­mas­saa kor­vaisi enem­män fos­si­il­isia polttoaineita.

Miten tuo liiken­teen biopolt­toain­evelvoite onnis­tut­ti­in Suomelle neu­vot­tele­maan? Tapasin kesäku­us­sa 2006 Riias­sa asi­aa valmis­teelleen EU:n virkamiehen, jol­ta kysyin biopolt­toainepoli­ti­ikan järkevyy­destä. Hän sanoi, ettei tavoite ole tarkoitet­tu koske­maan Suomea, kos­ka Suo­mi käyt­tää paljon bio­mas­saa voimalaitoksissa.

Jotkut tun­tu­vat ajat­tel­e­van, että bio­mas­saa kan­nat­taa käyt­tää auto­jen polt­toaineena, kos­ka siihen voi näin saa­da suurem­man verotuen. Ei pitäisi saa­da. Jos tavoit­teena on mak­si­moi­da ilmas­tolle koitu­va hyö­ty, verotuen pitäisi olla kaikissa kohteis­sa yhtä suuri suh­teessa väl­tet­ty­i­hin päästöihin.

Samainen komis­sion virkamies sanoi myös, ettei biopolt­toainei­den tarkoituk­se­na ole suo­jel­la ilmas­toa vaan tehdä autoilu mah­dol­lisek­si senkin jäl­keen, kun öljy loppuu.

Tästä ei tule mitään. Maail­mas­sa käytetään öljyä määrä, joka on kuusinker­tainen ruuan sisältämään ener­giamäärään ver­rat­tuna. Vaik­ka maat­alout­ta ei ole säädet­ty mak­si­moimaan ruuan ener­gia­sisältöä, jotain se ker­too suu­ru­us­suhteista. Yhdys­val­lat aiko­vat syöt­tää auto­jen tankkei­hin alko­ho­lik­si muutet­tuna mais­sia niin paljon, että sil­lä ruokkisi 200 miljoon­aa ihmistä. Näin kor­vataan kahdek­san pros­ent­tia amerikkalais­ten käyt­tämästä ben­sas­ta. Tankilli­nen bioetano­lia vie vuo­den ruuan yhdeltä ihmiseltä.

Kyse taitaakin olla valmis­tau­tu­mis­es­ta maat­alous­tukien karsin­taan WTO-neu­vot­teluis­sa. Luulisi vil­jan hin­nan kaksinker­tais­tu­misen vähen­tävän maat­aloustuen tarvet­ta myös Euroopassa.

Vinoon ohjaa sekin, että EU las­kee bioen­er­gian määrän brut­tomääräisenä vähen­tämät­tä sen tuot­tamiseen kulunut­ta ener­gia­panos­ta, joka pahim­mil­laan ylit­tää tuote­tun bioen­er­gian määrän.

EU on sitoutunut alen­ta­maan hiilid­iok­sidipäästöjä 20 pros­en­til­la vuo­teen 2020 men­nessä. Eikö tämä riit­täisi? Mik­si määritel­lä myös polku? Onko jalom­paa vähen­tää päästöjä bioen­er­gian tuotan­toa lisäämäl­lä kuin ener­gian käyt­töä vähentämällä?

Nämä keino­ja koske­vat lisämääräyk­set saat­ta­vat nos­taa ilmastopoli­ti­ikan hin­taa huo­mat­tavasti. Bioen­er­giatavoite voi myös viedä Euroopan paperi­te­ol­lisu­udelta raaka-aineen.

Tun­tu­isi yksinker­taisem­mal­ta säädel­lä päästöjä päästökau­pal­la tai hiilid­iok­sidi­verol­la ja antaa markki­noiden hoitaa opti­moin­ti. EU:n bioen­er­giapoli­ti­ikkaa on perustel­tu sil­lä, että näin pakote­taan kehit­tämään teknolo­giaa. Väitän, että kun­non hin­ta päästöille ohjaisi parem­min myös teknolo­gian kehitystä.

Jos päästökaup­pa­jär­jestelmä toimii aukot­tomasti, tarvi­taanko mui­ta toimia lainkaan? Miten vaikut­taisi esimerkik­si määräys vai­h­taa hehku­lam­put ener­gian­säästölamp­pui­hin? Olete­taan että toimen­pide säästäisi hiilid­iok­sidipäästöjä miljoon­al­la ton­nil­la. Sil­loin päästökaup­paan tulisi väljyyt­tä ja päästöoikeuk­sien hin­ta lask­isi niin, että päästöt lisään­ty­i­sivät muual­la yhtä paljon.

Päästöt tietysti väheni­sivät, jos samal­la alen­net­taisi­in päästöki­in­tiöitä. Niin ne väheni­sivät, jos vain alen­net­taisi­in päästöki­in­tiöitä ja annet­taisi­in markki­noiden löytää parhaat keinot; joko ne ener­gian­säästölam­put tai jotain vielä parempaa.

Jos päästökaup­pa toimii aukot­tomasti, muut toimet päästö­jen vähen­tämisek­si ovat turhia pääsään­töis­es­ti, mut­ta eivät aina.

Voi olla sosi­aalis­es­ti perustel­tua siirtää sopeu­tu­misen taakkaa paikas­ta toiseen, Jos rikkaat määrätään alen­ta­maan uima-altaiden­sa läm­pöti­laa, joku enem­män tarvit­se­va voi käyt­tää tästä säästyneen energian.

Aina markki­nat eivät toi­mi kun­nol­la. Ener­gian­säästölamp­pu­jen suosimi­nen lain­säädän­nöl­lä voi hyvinkin alen­taa ilmastopoli­ti­ikan kus­tan­nuk­sia, kos­ka itses­tään muu­tos tapah­tu­isi eri­lais­ten kitkatek­i­jöi­den vuok­si liian hitaasti.

Valmiusti­las­sa ole­vat lait­teet kulut­ta­vat paljon ener­giaa. Ne ovat ener­giankäytön opti­moin­nil­taan alkeel­lisia ver­rat­tuna siihen, miten vähäl­lä ener­gial­la kän­nykkä pär­jää. Kulut­ta­ja ei osaa vaa­tia kun­non tekni­ikkaa eivätkä markki­nat sitä sik­si tuo­ta. Tarvi­taan norme­ja. Olisi ollut hyvä, jos kulut­ta­jille olisi saanut myy­dä vain sel­l­aisia digi­bok­se­ja, jot­ka sekä toimi­vat, että tule­vat toimeen vähäl­lä ener­gial­la. Raken­nus­norme­ja tarvi­taan suo­jaa­maan osta­jaa ikäviltä lämmityslaskuilta.

Aus­tralian hal­li­tus allekir­joit­ti Kioton sopimuk­sen kolme tun­tia val­taan tulon­sa jäl­keen ensim­mäisenä virkatyönään. Odotan innol­la Yhdys­val­tain pres­i­dentin­vaale­ja. USA:n mukaan­tu­lo tuo ilmastopoli­ti­ikkaan voimaa ja toiv­ot­tavasti myös kustannustehokkuutta.

20 vastausta artikkeliin “Kustannustehokkuutta ilmastopolitiikkaan”

 1. Sähkölait­tei­den valmiustilo­jen sähkönku­lu­tuk­seen olisi tietysti hyvä saa­da joku määräys, kos­ka laite­valmis­ta­jat eivät tee asian hyväk­si vapaae­htois­es­ti mitään ja asia olisi teknis­es­ti hel­posti ratkaistavis­sa. Säästy­isi­hän siinä siir­tymäa­jan jäl­keen hie­man ener­giaa koko Euroop­paa ajatellen. 

  Hehku­lamp­pu­jen kieltämi­nen onkin sit­ten jo hie­man mon­imutkaisem­pi asia. Siis teknisessä mielessä ja säästöjä ajatellen, poli­it­tista uraa toki voidaan täl­läkin asial­la tehdä. Olen itse asen­tanut hehku­lam­put mm. vaatekomeroi­hin, kos­ka siel­lä käytet­tävä aika on hyvin lyhyt, mut­ta toisaal­ta lamp­pu­ja pitää sytyt­tää melko usein. Ns. ener­gian­säästölamp­pu hajoaa tämän­tyyp­pisessä käytössä paljon nopeam­min, ja sen valmis­tuk­ses­sa kuluu paljon enem­män resursse­ja kuin hehku­lam­pun, joten kat­soin tehneeni suo­ras­taan ekoteon.

  Kol­mas kom­men­toin­tia vaa­ti­va asia kir­joituk­ses­sa oli tuo puu­rak­en­t­a­mi­nen.. Mitähän säästöjä ja ilmas­ton pelas­tu­mista sil­lä on saatavis­sa aikaan? Onko käyt­töiältään ehkä 2–3 ker­taa ja U — arvoltaan 30 — 40 % parem­pi “petoni“talo todel­lakin jotenkin huonom­pi? Vai sitoutuuko tuo­hon ns. PUU rak­en­teeseen: maali-kip­silevy-muovi-lasivil­la-pystykoolaus rimaka­mas­ta-kip­silevy-ulko­lau­doi­tus-maali jotenkin selit­tämät­tömästi niin paljon enem­män hiiltä, että maail­ma pelas­tuu? Olisin odot­tanut tämän tasoista kom­ment­tia enem­mänkin keskustapuolueen edustajalta.

  Auto­jen pysähtymi­nen polt­toainepu­lan joh­dos­ta ei tietenkään häir­it­sisi etu­joukon tärkeitä liikku­mis­tarpei­ta, kos­ka lyhyt­tä matkaa voidaan aina tehdä tak­sil­lakin, joten esimerkik­si turpeen jalostus­ta diese­lik­si ei kan­na­ta tääl­lä edes harki­ta. Ei vaik­ka Ruot­sis­sa niin tehtäisi­inkin, niiden turve­han on tietyl­lä taval­la eri­laista… vai mitä? Kävelkööt tavikset! sitten.

 2. Olen Oden kanssa täs­mälleen samaa mieltä siitä, että on aivan jär­jetön­tä määrä jokin pros­ent­tio­su­us biopolttoaineille.
  Kir­joitin asi­as­ta jokin aika sit­ten kom­mentin Lan­gan lukijapalstallekin.
  http://www.vihrealanka.fi/node/912

  Sen sijaan tämä:
  “Vinoon ohjaa sekin, että EU las­kee bioen­er­gian määrän brut­tomääräisenä vähen­tämät­tä sen tuot­tamiseen kulunut­ta ener­gia­panos­ta, joka ylit­tää tuote­tun bioen­er­gian määrän.”

  Ei käsit­tääk­seni pidä paikkaansa. Bioen­er­gian ener­giatase on kaikissa tutk­i­tuis­sa tapauk­sis­sa posi­ti­ivi­nen. Ei vält­tämät­tä paljoa, mut­ta posi­ti­ivi­nen kuitenkin.
  Väite on esitet­ty usein, mut­ta se on ainakin tois­taisek­si perus­tunut väärinkäsi­tyk­si­in. Jos aiheesta on uut­ta tietoa, niin se kan­nat­taisi tuo­da julki.

 3. Osmo tekee pari kovan luokan ulostu­loa tässä kir­joituk­ses­sa. Osmon mielestä sivistyneet ja valais­tuneet amerikkalaiset häpeävät Bushin hallintoa, ja Hillaryn val­in­ta muut­taisi USA:n poli­ti­ikkaa niin, että USA osal­lis­tu­isi päästökaup­paan, kos­ka “se lisäisi kus­tan­nuste­hokku­ut­ta”, mikä vihreässä kie­lenkäytössä tarkoit­taa mak­sum­iehen roolin lankeamista.

  Markku Ruot­si­la Helsin­gin Sanomis­sa kirjoittaa:
  Suo­ma­laiset tarkkail­i­jat yli puolue- ja ide­ol­o­gis­ten rajo­jen ovat ihas­tuneet Hillary Clin­toni­in. Yksi toisen­sa jäl­keen he vaku­ut­ta­vat, kuin­ka var­maa on Hillary Clin­tonin nousu demokraat­tisen puolueen pres­i­dent­tiehdokkaak­si ja kuin­ka tärkeää, toiv­ot­tavaa ja koko maail­malle parhaak­si on hänen val­in­tansa Yhdys­val­tain pres­i­den­tik­si. Clin­tonis­sa on niiden toi­vo, jot­ka halu­a­vat Yhdys­val­tain ole­van Län­si-Euroop­pa — lib­er­aali seku­laari­nen hyv­in­voin­ti­val­tio, joka pitää ter­ror­is­mia pelkästään poli­isi­toimen ongel­mana, päät­tää ulkopoli­ti­ikas­taan YK:ssa, pitää ilmas­ton­muu­tos­ta aikamme suurima­pana haas­teena ja kieltäy­tyy tur­vau­tu­mas­ta aseeseen vierail­la mailla.

  Osmo kuu­luu tähän pie­neen vihreään eli­it­ti­in, jon­ka mielestä ilmas­ton­muu­tos­ta vas­tus­ta­vat menetelmät ovat paras keino yhteiskun­nan hallintaan. Vaik­ka näin olisi, minus­ta olisi tärkeää, että eli­it­ti ker­toisi, kuin­ka suurel­la toden­näköisyy­del­lä kukin uskoo juuri ihmisen aiheut­tamien kasvi­huonekaa­su­jen ole­van merkit­tävin yksit­täi­nen tek­i­jä, kun arvioidaan havait­tua läm­pen­e­mistä pohjoisen pal­lon­puoliskon tiheään asu­tu­il­la alueilla.

 4. Jos halu­taan CO2-päästöt alas, käsit­tääk­seni ain­oa vai­h­toe­hto on kor­va­ta kivi­hi­ilen ja öljyn käyt­tö sähkön ja läm­mön tuotan­nos­sa muil­la keinoil­la. Raskaalle teol­lisu­udelle ain­oa ole­mas­sa ole­va vai­h­toe­hto on ydinvoima.

  Peri­aat­teessa voidaan tietysti ajatel­la, että vaikka­pa paperite­htai­ta pyöritet­täisi­in polt­ta­mal­la puu­ta ja tuot­ta­mal­la näin tarvit­ta­va sähkö ja läm­pö (osit­tain näin tehdäänkin ns. inte­groiduis­sa tehtais­sa). Ihmette­len kuitenkin, että jos tätä halu­taan lisätä, niin riit­täisikö puu enää Suomes­sa. Luul­tavasti tehtaiden kap­a­siteet­tia ja lukumäärää joudut­taisi­in vähen­tämään nykyis­es­tä. Muutenkin ener­gia­pu­un käyt­tö luul­tavasti nos­taisi puun hin­taa ja heiken­täisi paperite­htaiden kan­nat­tavu­ut­ta ver­rat­tuna mai­hin, jois­sa kuitupu­u­ta ja hiileen perus­tu­vaa ener­giaa on saatavilla.

  Point­ti on se, että me voimme jalosti kur­jis­taa itsemme ja sulkea tehtaamme, mut­ta jos markki­nat tuot­teille pysyvät, tuotan­to vain siir­ty­isi mai­hin jois­sa ener­gian tuotan­toa ei rajoite­ta. Veikkaan, että esim. mon­et kehi­tys­maat ilah­tu­isi­vat muu­ta­mas­ta paperite­htaas­ta. Samoin Venäjä.

 5. Pekka,

  Nähdäk­seni Osmo tarkoit­taa sitä että kun ver­tail­laan eri­laisia tapo­ja vähen­tää päästöjä, biopolt­toainei­den taseeseen tule laskea mukaan sen tuot­tamisen aiheut­ta­mat päästöt; ei sitä, että biopolt­toainei­den tuot­ta­mi­nen aiheut­taa enem­män päästöjä kuin niiden käytöl­lä säästetään. 

  Markus,

  On absur­dia väit­tää että kukaan halu­aisi hal­li­ta yhteiskun­taa vas­tus­ta­mal­la ilmas­ton­muu­tos­ta. Ilmas­ton­muu­tok­sen vas­tus­t­a­mi­nen on yksi yhteiskun­nalli­nen ongel­ma muiden joukossa.

 6. Jan­nen.
  Ode kirjoitti:
  “bioen­er­gian määrän brut­tomääräisenä vähen­tämät­tä sen tuot­tamiseen kulunut­ta ener­gia­panos­ta, joka ylit­tää tuote­tun bioen­er­gian määrän.”

  En tiedä, mitä Ode halusi sanoa, mut­ta minus­ta hän melko yksiselit­teis­es­ti sanoi bioen­er­gian ener­giataseen ole­van negatiivinen.

 7. “Vaik­ka näin olisi, minus­ta olisi tärkeää, että eli­it­ti ker­toisi, kuin­ka suurel­la toden­näköisyy­del­lä kukin uskoo juuri ihmisen aiheut­tamien kasvi­huonekaa­su­jen ole­van merkit­tävin yksit­täi­nen tek­i­jä, kun arvioidaan havait­tua läm­pen­e­mistä pohjoisen pal­lon­puoliskon tiheään asu­tu­il­la alueilla.”

  Ja kuin­ka suurel­la raha­sum­mal­la ja mil­lä ker­toimil­la ovat valmi­ita osal­lis­tu­maan vedonlyön­ti­in, että IPCC:n ilmas­toen­nuste toteu­tuu seu­raavaan valit­tuun ajanko­htaan men­nessä. saataisi­in vähän konkre­ti­aa. jos Osmo on valmis pistämään 10% net­to­tu­lois­taan 1.01 ker­toimel­la, niin minäkin joka olen vielä epäileväl­lä kan­nal­la olen valmis ajat­tele­maan, että mies on tosis­saan, eikä vain lämpimik­seen pro­moa teo­ri­aa joka on ide­ol­o­gis­es­ti miellyttävä.

 8. Tuos­sa Pekka Raukon siteer­aa­mas­sa virk­keessä oli edi­toin­tivirhe, jon­ka olen nyt kor­jan­nut. Ei bioen­er­gian tase tietenkään aina eikä edes yleen­sä ole negati­ivi­nen, mut­ta voi sitä pahim­mil­laan olla.

 9. Minus­ta on erikoista, että Paavon ja Jussin kaltaiset ihmiset, joil­la ei ole mitään koulu­tus­ta tai muuten han­kit­tua pätevyyt­tä ilmas­to­tutkimuk­seen, odot­ta­vat, että ratio­naalis­es­ti ajat­tel­e­vat ihmiset uskoisi­vat hei­dän fun­deer­auk­si­aan, ja hylkäi­sivät ilmas­to­tutk­i­joiden perustel­lut näkemykset.

  Minus­ta IPCC:n oma arvio toden­näköisyy­destä (90%) on niin vankalla osaamisel­la annet­tu, että olisi täysin jär­jetön­tä ryhtyä “stet­son menetelmäl­lä” kil­paile­maan sen kanssa.

  Mut­ta ihmi­nen on kum­malli­nen eläin. Yllät­tävän moni luot­taa sairau­den iskiessä puoskari­in tai eri­laisi­in näen­näishoitoi­hin, vaik­ka lääketiede voisi aut­taa aivan oikeasti.

  Kuin­ka suuri se toden­näköisyys, että heiken­nämme vakavasti tule­vien sukupolvien elinympäristöä, pitäisi olla että Jus­si ja Paa­vo oli­si­vat valmi­it tekemään kaikken­sa sen estämiseksi?

 10. Pekka:

  Ei pros­en­teista väliä, mut­ta uskot­ta­va pitää olla. 

  Yleen­sähän pitää hakea asioista puolueet­tomasti posi­ti­iviset ja negati­iviset puo­let keskustelun poh­jak­si. Sanos Pekka, mitkä nämä oli­si­vat ilmas­ton­muu­tok­sen kohdal­la. Kolme asi­aa molemmista ?

 11. Oikein en ymmärtänyt mitä tarkoitit “asial­la”.

  Ilmas­ton­muu­tok­ses­sa on positiivista:
  1) On ole­mas­sa pieni (n.10%) toden­näköisyys, että kyse on vääristä johtopäätöksistä.
  2) Ilmiö on saanut mon­et silmät aukea­maan myös muiden ympäristöon­gelmien suhteen.
  3) Ympäristöon­gelmia vähät­tele­vistä ja niille nau­reskele­vista vai hyvin har­vat kehtaa­vat enää ottaa kan­taa oma­l­la nimellä.

  Ilmas­ton­muu­tok­ses­sa on negatiivista:
  1) Se voi pahim­mil­laan merk­itä oman, ja luke­mat­tomien muiden, lajien häviämistä tältä pallolta.
  2) Se merk­it­see hyvin suurel­la toden­näköisyy­del­lä suun­na­ton­ta määrää inhimil­listä kärsimystä.
  3) Se osoit­taa lajimme mahtipon­tisen tieteel­lisen lajin­i­men surkeak­si erehdykseksi.

 12. Jus­si osuu tuos­sa yllä mielestäni oikeaan — joskin hie­man arkaan paikkaan. Kun puhutaan ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­ta, ollaan menos­sa vähän väärille raiteille, kun ollaan aja­mas­sa esimerkik­si kaukoläm­mön käytön lisäämistä. Tosi­a­sia on, että Suomes­sa melkein 100% (Helsingis­sä 100%) kaukoläm­möstä tuote­taan fos­si­il­isil­la polttoaineilla. 

  Tot­ta on, että esimerkik­si suo­ran sähköläm­mi­tyk­sen osalta käytetään säätövoimaa, joka täl­lä het­kel­lä tuote­taan suurek­si osak­si kivi­hi­ilel­lä. Kuitenkin sitä voitaisi­in tuot­taa myös vesivoimal­la, ja mah­dol­lis­es­ti muil­lakin sähkön­tuotan­to­tavoil­la. Valitet­tavasti vaan ohjaus­ta kivi­hi­ilen käytöstä luop­umiseen tai sähkön huip­pute­ho­jen rajoit­tamiseen ei ole ollut. Pelkään, että yksi syy siihen on se sama mik­si USA:ssakaan ei ole halut­tu sitoutua päästövähen­nyk­si­in: äänestäjille täl­lais­ten rajoi­tusten ker­tomi­nen syö pahasti kan­na­tus­ta vaaleis­sa, ja siten vähäis­tenkin vaiku­tus­mah­dol­lisuuk­sien häviämistä.

 13. Ja Pekka tuos­sa yllä osuu myös oikeaan: use­asti ilmas­ton­muu­tok­sen osalta vedo­taan siihen, että ei ole voitu aukot­tomasti osoit­taa sen aiheutu­van ihmisen toiminnasta.

  Kuitenkin kaik­ki lienevät yhtä mieltä siitä, että on ole­mas­sa äärelli­nen ja nol­las­ta merkit­tävästi poikkea­va toden­näköisyys sille, että ilmas­ton­muu­tos aiheutuu juuri ihmisen toimin­nas­ta. Kos­ka näin on, niin mik­si asi­aan ei kan­nat­taisi nyt, kun se vielä on mah­dol­lista, puut­tua. Se kun on vielä kohtu­ullisin kus­tan­nuksin mah­dol­lista. Muis­taak­seni joku aika sit­ten tehty brit­ti­tutkimus arvioi ilmas­ton­muu­tok­sen tor­ju­misen ole­van mah­dol­lista tin­kimäl­lä hie­man talouskasvus­ta — siis siten, että talous voi jatkaa kasvuaan.

  Suuri osa ihmi­sistä kuitenkin arkipäivän elämässään varautuu asioi­hin, jot­ka toden­näköis­es­ti eivät heille tapah­du, esimerkik­si otta­mal­la koti‑, hen­ki- tai autovarkausvakuutuksen.

 14. Repan vaku­u­tus­es­imerk­ki on todel­la huono rin­nas­tus. Kyse ei ole taloudel­lis­es­ta vahin­gos­ta, jolle las­ke­taan toteu­tu­misen riskiä.

  Aamun Helsin­gin Sanomis­sa Mart­ti Tiuri kir­joit­taa Vieraskynä­pal­stal­la, että poli­it­tis­ten päät­täjien näke­myk­set ovat vaar­al­lisen kaukana ener­gia-alan toim­i­joiden näke­myk­ses­tä. Vaik­ka Tiuril­la on rasit­teen­sa ydin­voiman puolestapuhu­jana, hän­tä kan­nat­taa kuun­nel­la. Tiurin mukaan poli­itikko­jen, nimeno­maan euroop­palais­ten, unel­mana on pikainen ja suh­teel­lisen ongel­ma­ton ener­gialähtei­den laa­jamit­tainen vai­h­to hiilestä uusiutuviin.

  Täl­laista asioiden suo­ravi­ivais­tamista ja yksinker­tais­tamista kut­su­taan pop­ulis­mik­si. Mielestäni nykyi­nen kaupunkei­hin pesiy­tynyt vihreys on pop­ulis­mia puh­taim­mil­laan. Ihmisiä pelotel­laan katas­tro­fil­la ja jopa suo­ranaisel­la mail­man­lop­ul­la. Suurim­pana ongel­mana pide­tään väestöräjähdys­tä, ja sille tar­jo­taan jopa linko­lalaisia oppe­ja. Suo­rat väki­val­taiset menetelmät hyväksytään ainakin kabi­netin ver­ho­jen takana osak­si päämäärien saavut­tamista. Osmol­la on sosi­aalipoli­it­ti­nen visio, jota en arvostele. Eräät Osmon näke­myk­set kuitenkin viit­taa­vat siihen, että Osmon teot ja opetuk­set eivät kul­je samaa rataa. Sitäkin voisi kut­sua pop­ulis­mik­si, kos­ka kyse ei var­maan ole tahal­lis­es­ta petok­ses­ta vaan tietämät­tömyy­destä. Aus­tralian hal­li­tus irti­sanou­tui välit­tömästi yksipuolis­es­ta päästö­jen alen­tamis­es­ta, minkä Osmo olisi aivan hyvin voin­ut artikke­lis­saan mainita.

  Itse aiheutet­tu ener­gian hin­nan nousu on suo­ras­taan traagi­nen osoi­tus poli­itikko­jen irtau­tu­mis­es­ta suo­ma­laisen elämän arkipäivästä. Tropi­ik­ista tuo­daan biopolt­toainet­ta, vaik­ka sademet­sien hakkuiden mah­dol­lista vaiku­tus­ta pohjoisel­la pal­lon­puoliskol­la tiheään asut­tu­jen seu­tu­jen Maan­pin­nan läm­pen­e­misek­si ollaan vas­ta nyt alet­tu ymmärtää kunnolla.

  Vaik­ka on tul­lut jo aikapäivää sit­ten ilmeisek­si, että hiilid­iok­si­di ei yksin ole vas­tu­us­sa havai­tus­ta läm­pen­e­mis­es­tä, kaik­ki voimavarat on ladat­tu toiveisi­in hiilid­iok­sidin vähen­tämis­es­tä ener­giantuotan­nos­sa. Jotenkin koko tuo lähtöko­h­ta, että “kun ei ole enää pelkoa että kri­ti­ik­ki vaaran­taisi itse päämäärän” on silkkaa selit­te­lyä van­ho­jen virher­atka­su­jen peittelemiseksi.

  Päästökaup­pa ei vähen­nä lainkaan hiilivoiman käyt­töä, vaan on val­ta­va tulon­si­ir­to ener­giay­htiöi­den osakkaille. Pääosa maail­man sijoi­tus­var­al­lisu­ud­es­ta on amerikkalaista alku­perää, joten vain hiukan kär­jistäen voisi sanoa, että euroop­palaiset kulut­ta­jat vauras­tut­ta­vat amerikkalaisia eläkeläisiä. Tämäkö oli se alku­peräi­nen kri­ti­ikin kohteesi, Osmo?

 15. Markus kir­joit­taa:
  “Aamun Helsin­gin Sanomis­sa Mart­ti Tiuri kir­joit­taa Vieraskynä­pal­stal­la, että poli­it­tis­ten päät­täjien näke­myk­set ovat vaar­al­lisen kaukana ener­gia-alan toim­i­joiden näkemyksestä.”

  Todel­lisu­udessa­han Tiuri kir­joit­ti että ” Ilmas­ton­muu­tok­sen asiantun­ti­joiden ja poli­it­tis­ten päät­täjien näke­myk­set ovat vaar­al­lisen kaukana ener­gia-alan toim­i­joiden näkemyksestä.”

  Toisin sanoen ener­gia-alan toim­i­joiden näke­myk­set ovat pelot­ta­van kaukana asiantun­ti­joiden näke­myk­sistä, mut­ta poli­itikko­jen näke­myk­set alka­vat olla vähitellen lin­jas­sa tutk­i­tun tiedon kanssa.

  Minus­ta esitet­ty tulk­in­ta vas­taa hyvin asioiden nykyti­laa ja ener­gia-alan toim­i­joiden olisi syytä pikaises­ti päivit­tää näke­myk­sen­sä vas­taa­maan todellisuutta.

 16. Pekka Raukko sanoo “Minusta…energia-alan toim­i­joiden olisi syytä pikaises­ti päivit­tää näke­myk­sen­sä vas­taa­maan todellisuutta”.

  Kyse ei ole — eikä ollut Tiurin kir­joituk­ses­sa — siitä, usko­vatko ener­gia-alan asiantun­ti­jat siihen, että ihmisen aiheut­ta­mat hiilid­iok­sidipäästöt ovat pohjoisen pal­lon­puoliskon tiivi­isti asut­tu­jen aluei­den maan­pin­nan havaitun läm­pen­e­misen syy. Jos ymmärsin oikein, Pekka Raukko vaatii, että ener­gia-alan ammat­ti­lais­ten pitäisi alkaa uskoa siihen?

  Tiurin kir­joituk­sen ydin oli siinä, että ener­gia­te­ol­lisu­us ei real­is­tis­es­ti pysty venymään vaa­dit­tuun muu­tosnopeu­teen. Kir­joituk­ses­sa oli mainit­tu usei­ta syitä siihen, aina alan koulu­tuk­ses­ta ja pääo­maval­taisu­ud­es­ta alkaen.

  Pekka Raukko vaatii ener­gia-alan ihmis­ten usko­van ilmas­to­tutk­i­joi­ta, ilmeis­es­ti sik­si, että ilmas­to­tutk­i­joil­la on laa­jem­pi koke­mus ilmas­toa­sioista. Vas­taaval­la taval­la Tiuri vaati, että poli­itikko­jen on uskot­ta­va ener­gia-alan asiantun­ti­joi­ta siinä, että vaa­dit­tu muu­tosnopeus ei ole realistinen.

 17. “Pekka Raukko vaatii ener­gia-alan ihmis­ten usko­van ilmas­to­tutk­i­joi­ta, ilmeis­es­ti sik­si, että ilmas­to­tutk­i­joil­la on laa­jem­pi koke­mus ilmas­toa­sioista. Vas­taaval­la taval­la Tiuri vaati, että poli­itikko­jen on uskot­ta­va ener­gia-alan asiantun­ti­joi­ta siinä, että vaa­dit­tu muu­tosnopeus ei ole realistinen.”

  Kysymys on min­un käsit­tääk­seni täysin yhteis­mi­tat­tomista asioista.

  Ener­gia-alan toim­i­joiden “real­is­mi” tarkoit­taa halut­to­muut­ta luop­ua lyhyen aikavälin taloudel­li­sista voitoista.

  Ilmas­to­tutk­i­joiden “real­is­mi” tarkoit­taa maa­pal­lon pitämistä kelvol­lise­na paikkana elää (myös) oma­lle lajillemme.

  Olen ehkä yksinker­tainen, mut­ta en voi nähdä näitä keskenään tasaver­taisi­na vaihtoehtoina.

 18. En usko, että olet yksinker­tainen, mut­ta erit­täin voimakkaasti yksinker­tai­s­tat asioi­ta kommentissasi.

 19. Markus kir­joit­ti: “Repan vaku­u­tus­es­imerk­ki on todel­la huono rin­nas­tus. Kyse ei ole taloudel­lis­es­ta vahin­gos­ta, jolle las­ke­taan toteu­tu­misen riskiä.”

  Kyl­lä ilmas­ton­muu­tok­ses­sa on suurelta osin kyse myös taloudel­lis­es­ta vahin­gos­ta, vaik­ka hyö­tyjiäkin on. Vahin­got voidaan kohtu­ullisel­la tarkku­udel­la myös ennus­taa kun para­metrinä on oletet­tu maa­pal­lon keskiläm­pöti­lan nousu.

  Osa ennuste­tu­ista muu­tok­sista on toki sel­l­aisia (esimerkik­si tiet­ty­jen eläin­la­jien katoami­nen), että niille on vaikea määritel­lä hin­taa, tosin osa ihmi­sistä on myös sel­l­ai­sis­ten muu­tosten ehkäisemis­es­tä valmi­ita maksamaan.

 20. Repa, ker­rop­pas sit­ten miten suurelta osin kyse on taloudel­lis­es­ta vahin­gos­ta — onko se 10% vai 90%. Kysymyk­seni oli turha, tietenkään et osaa siihen vas­ta­ta. Kir­joituk­ses­sasi on kovin kulunei­ta ilmaisu­ja, mik­si minus­ta hiukan tun­tuu, että olet opetel­lut ne pikem­minkin ulkoa kuin poht­in­ut niiden merkitystä.

  Jos minä sanois­in, että sateisin viikon­päivä on maanan­tai ja osoit­taisin, että viimeisen sadan vuo­den aikana sateisin ajanko­h­ta on siir­tynyt min­u­ut­ti min­uu­til­ta eteen­päin, joten koh­ta sateisin viikon­päivä on tiis­tai, niin kuin­ka uskot­ta­va tuol­lainen ennuste mielestäsi olisi? Eri­tyis­es­ti, kun sanois­in, että jääkairauk­set tuke­vat havain­to­jani. Lisäk­si olisi epä­selvää, kuin­ka mon­en mit­taus­pis­teen aineis­to olisi luotet­tavasti tal­len­net­tu myös vapaapäiv­inä ja viikon­lop­puisin. Mitatut sademäärät antaisin käyt­töösi, mut­ta Excel-taulukkoa, jol­la laskin ennus­teeni, en antaisi käyt­töösi. Tai voisin ehkä antaa, mut­ta en antaisi siihen syöt­tämiäni muut­tu­jia ja vakioi­ta. Tule­vaisu­u­den ennus­t­a­mi­nen ei ole tiedet­tä. Tiedet­tä on se, että havain­to­ma­te­ri­aali ja sil­lä tehdyt laskel­mat voidaan tois­taa ja saa­da sama lop­putu­los. Nyt meil­lä on “ilmas­to­tutk­i­joi­ta”, joiden samas­ta aineis­tos­ta saa­mat lop­putu­lok­set heilu­vat kuin sen kuu­luisan hul­lun miehen mulkku.

  Minä ymmärsin, että rin­nas­tit päästökau­pan ja vaku­u­tuk­set. Saa­toin ymmärtää väärin, mut­ta Osmo käsit­teli kir­joituk­ses­saan ensisi­jais­es­ti päästökaup­paa (ainakin jos lukee kuin­ka mon­es­sa kap­paleessa tuo sana maini­taan), joten luulin kom­ment­tisi liit­tyvän nimeno­maan päästökaup­paan. Joten sanon uud­estaan, mut­ta parem­min muo­toil­tuna: päästökau­pan ver­taami­nen (koti- ym.) vaku­u­tuk­seen on luokat­toman huono rinnastus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.