Kaupunkiympäristölautakunnan lista 20.3.2021

Pöy­däl­tä

Tapa­ni­lan ase­man­seu­dun ete­lä­osan asemakaava.

Täs­tä oli vähän kysy­myk­siä, mut­ta kaa­va vai­kut­tai­si ole­van kun­nos­sa. Joil­la­kin lau­ta­kun­nan jäse­nil­lä oli­si halu suo­jel­la ton­til­le jää­vä teol­li­suus­ti­la. Minul­le riit­tää, että se jää sii­hen. Ei se sel­lai­nen ark­ki­teh­tuu­rin hel­mi ole, ettei sitä remon­toi­taes­sa sai­si esi­mer­kik­si vaih­taa ikkunanpokia.

Poh­jois-Espa 19:n myyminen

Kau­pun­ki ei tätä tar­vit­se, joten kiin­teis­tö­stra­te­gian mukaan sii­tä voi luo­pua. Mikä vähän mie­ti­tyt­tää on, ettei täs­tä ole teh­ty avoin­ta tar­jous­kil­pai­lua. Osta­ja omis­taa vie­rei­sen talon, joten sil­lä on tiet­ty suh­teel­li­nen etu tämän­kin omis­ta­mi­seen. Tar­jous­kil­pai­lus­sa se voi­si sik­si tar­jo­ta myös nyt sovit­tua hin­taa vähem­män, kos­ka tie­tää, ettei mui­den kan­nat­ta mak­saa yhtä pal­jon kuin sen. Peri­aat­tees­sa kui­ten­kin pitäi­si myy­dä avoi­mel­la kilpailulla.

Uudet asiat:

Maka­sii­ni­ran­nan ja Olym­pia­ran­nan ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teet ja kil­pai­luoh­jel­man hyväksyminen

On aivan lois­ta­vaa, että tämä alue saa­daan parem­min kan­sa­lais­ten käyt­töön. Kaik­ki on muu­ten hyvin, mut­ta alu­ees­ta eris­te­tään aidan taak­se 150 met­riä pit­kä ja 15 met­riä leveä alue ris­tei­ly­aluk­sil­le. Minun on täy­sin mah­do­ton hyväk­syä tätä. Ris­tei­ly­mat­kus­ta­jia paa­po­taan aivan lii­kaa. Lai­voil­le on lai­tu­ri Her­ne­saa­res­sa. Jos yhtä aikaa yrit­tää tul­la niin mon­ta ris­tei­ly­alus­ta, ettei­vät ne Her­ne­saa­reen mah­du, sano­taan, että ei mahdu.

Hel­sin­gil­lä ei ole mitään vel­vol­li­suut­ta ris­tei­ly­mat­kus­ta­jia koh­taan. Turis­mi on elin­kei­no sii­nä mis­sä muut­kin elin­kei­not. Turis­mia suo­si­taan vain, kos­ka halu­taan saa­da turis­teil­ta rahaa ja työl­lis­tää hel­sin­ki­läi­siä. Ris­tei­ly­mat­kus­ta­jat jät­tä­vät Hel­sin­kiin kes­ki­mää­rin 60 euroa, eikä sekään ole siis net­to­lu­ku vaan brut­to. He pii­pah­ta­vat Hel­sin­gis­sä muu­ta­man tun­nin, jona aika suu­rin osa ei pois­tu lai­vas­ta lain­kaan. Loput aja­vat bus­seil­la kat­so­maan Sibe­lius-monu­ment­tia. Joku voi ostaa jää­te­lö­töt­te­rön Tätä kan­nat­taa ver­ra­ta vaik­ka kon­fe­rens­si­mat­kus­ta­jiin, jot­ka jät­tä­vät sel­väs­ti yli tuhat euroa. Näin arvo­kas­ta paik­kaa en ris­tei­ly­aluk­sil­le antaisi.

Ris­tei­ly­aluk­set ovat hii­li­ja­lan­jäl­jel­tään pal­jon len­to­mat­kus­ta­mis­ta pahem­pi mat­kai­lun muo­to. Aina­kin taka­vuo­si­na osa ris­tei­ly­aluk­sis­ta heit­ti mereen ruu­an­täh­teet, joi­ta tuol­lai­sen jou­kon syöt­tä­mi­ses­tä tulee pal­jon. En tie­dä, onko käy­tän­tö yhä tämä. Hel­sin­ki tar­jou­tuu otta­maan jät­teet vas­taan ilmai­sek­si (osa­na sata­ma­mak­sua) mut­ta tämä toi­mii vain, jos aluk­sel­la on tähän oma järjestelmänsä.

Kil­pai­lun sään­nöt näyt­tä­vät hyvil­tä. Suh­tau­dun lop­pu­tu­lok­seen toi­veik­kaas­ti. Ark­ki­teh­dit ovat käär­meis­sään, kun kil­pai­lueh­do­tuk­sen jät­tä­jän pitää sitou­tua myös toteut­ta­maan se. Se kar­sii toki luo­vim­mat ehdo­tuk­set pois, mut­ta mitä teem­me toteut­ta­mis­kel­vot­to­mil­la ehdo­tuk­sil­la. Tämä oli ongel­ma­na ennen kuin siir­ryt­tiin näi­hin toteuttamiskilpaluihin.

Töö­lön­to­rin väliai­kai­set liikennejärjestelyt

Tope­liuk­sen­ka­dun ja Rune­ber­gin­ka­dun ris­teyk­sen lähel­lä ole­va park­ki­kent­tä on tar­koi­tus muut­taa torik­si. Se on minus­ta hyvin perus­tel­tua. Kaa­voi­tim­me aika­naan mel­kein tuhan­nen auton park­ki­hal­lin hotel­lin alle Töö­lön­ka­dun var­teen. Park­ki­luo­lay­rit­tä­jäl­le oli ker­rot­tu,. että maan pääl­tä pois­te­taan park­ki­paik­ko­ja tämän torin aikaan­saa­mi­sek­si ja kos­ka Tope­liuk­sen­ka­dul­le on tulos­sa ratik­ka. Näin ei ole kui­ten­kaan teh­ty ja park­ki­luo­la on tyh­jä. Yrit­tä­jä kokee syys­tä­kin itsen­sä petetyksi.

Töö­lös­sä on huo­mat­ta­va mää­rä luvat­to­mia, kaa­van vas­tai­sia auto­paik­ko­ja pihoil­la. Jos lait­to­muuk­sia ei kat­sot­tai­si läpi sor­mien, park­ki­hal­li oli­si täynnä.

Hal­tia­lan ja Nis­ka­lan hoi­to- ja kehittämissuunnitelma

Teks­tis­tä pis­ti ensim­mäi­se­nä sil­mään, että alu­eel­la on 200 heh­taa­ria vil­jel­ty­jä peltoja.

Nopeal­la tutus­tu­mi­sel­la suun­ni­tel­ma näyt­ti hyväl­tä, mut­ta kat­son mie­lel­lä­ni esit­te­lyn ja kuun­te­len nii­den mie­li­pi­tei­tä, jot­ka tun­te­vat alu­een parem­min. Pyö­räi­ly­reit­ti­ni kul­ki­vat ennen tuo­ta kaut­ta, mut­ta siir­ryt­tyä­ni maan­tie­pyö­rään olen suo­si­nut asfalttiteitä.

Näi­den aluei­den mer­ki­tys koros­tuu hel­sin­ki­läis­ten hen­ki­rei­kä­nä, kun Hel­sin­gin asu­kas­lu­ku nousee. Niin kuin tänä vuon­na huo­ma­sim­me, Hel­sin­kiin saat­taa vie­lä­kin jos­kus sataa tal­vi­sin lunta.