Kaupunkiympäristölautakunnan lista 20.3.2021

Pöy­däl­tä

Tapa­ni­lan ase­man­seu­dun ete­lä­osan asemakaava.

Täs­tä oli vähän kysy­myk­siä, mut­ta kaa­va vai­kut­tai­si ole­van kun­nos­sa. Joil­la­kin lau­ta­kun­nan jäse­nil­lä oli­si halu suo­jel­la ton­til­le jää­vä teol­li­suus­ti­la. Minul­le riit­tää, että se jää sii­hen. Ei se sel­lai­nen ark­ki­teh­tuu­rin hel­mi ole, ettei sitä remon­toi­taes­sa sai­si esi­mer­kik­si vaih­taa ikkunanpokia.

Poh­jois-Espa 19:n myyminen

Kau­pun­ki ei tätä tar­vit­se, joten kiin­teis­tö­stra­te­gian mukaan sii­tä voi luo­pua. Mikä vähän mie­ti­tyt­tää on, ettei täs­tä ole teh­ty avoin­ta tar­jous­kil­pai­lua. Osta­ja omis­taa vie­rei­sen talon, joten sil­lä on tiet­ty suh­teel­li­nen etu tämän­kin omis­ta­mi­seen. Tar­jous­kil­pai­lus­sa se voi­si sik­si tar­jo­ta myös nyt sovit­tua hin­taa vähem­män, kos­ka tie­tää, ettei mui­den kan­nat­ta mak­saa yhtä pal­jon kuin sen. Peri­aat­tees­sa kui­ten­kin pitäi­si myy­dä avoi­mel­la kilpailulla.

Uudet asiat:

Maka­sii­ni­ran­nan ja Olym­pia­ran­nan ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teet ja kil­pai­luoh­jel­man hyväksyminen

On aivan lois­ta­vaa, että tämä alue saa­daan parem­min kan­sa­lais­ten käyt­töön. Kaik­ki on muu­ten hyvin, mut­ta alu­ees­ta eris­te­tään aidan taak­se 150 met­riä pit­kä ja 15 met­riä leveä alue ris­tei­ly­aluk­sil­le. Minun on täy­sin mah­do­ton hyväk­syä tätä. Ris­tei­ly­mat­kus­ta­jia paa­po­taan aivan lii­kaa. Lai­voil­le on lai­tu­ri Her­ne­saa­res­sa. Jos yhtä aikaa yrit­tää tul­la niin mon­ta ris­tei­ly­alus­ta, ettei­vät ne Her­ne­saa­reen mah­du, sano­taan, että ei mahdu.

Hel­sin­gil­lä ei ole mitään vel­vol­li­suut­ta ris­tei­ly­mat­kus­ta­jia koh­taan. Turis­mi on elin­kei­no sii­nä mis­sä muut­kin elin­kei­not. Turis­mia suo­si­taan vain, kos­ka halu­taan saa­da turis­teil­ta rahaa ja työl­lis­tää hel­sin­ki­läi­siä. Ris­tei­ly­mat­kus­ta­jat jät­tä­vät Hel­sin­kiin kes­ki­mää­rin 60 euroa, eikä sekään ole siis net­to­lu­ku vaan brut­to. He pii­pah­ta­vat Hel­sin­gis­sä muu­ta­man tun­nin, jona aika suu­rin osa ei pois­tu lai­vas­ta lain­kaan. Loput aja­vat bus­seil­la kat­so­maan Sibe­lius-monu­ment­tia. Joku voi ostaa jää­te­lö­töt­te­rön Tätä kan­nat­taa ver­ra­ta vaik­ka kon­fe­rens­si­mat­kus­ta­jiin, jot­ka jät­tä­vät sel­väs­ti yli tuhat euroa. Näin arvo­kas­ta paik­kaa en ris­tei­ly­aluk­sil­le antaisi.

Ris­tei­ly­aluk­set ovat hii­li­ja­lan­jäl­jel­tään pal­jon len­to­mat­kus­ta­mis­ta pahem­pi mat­kai­lun muo­to. Aina­kin taka­vuo­si­na osa ris­tei­ly­aluk­sis­ta heit­ti mereen ruu­an­täh­teet, joi­ta tuol­lai­sen jou­kon syöt­tä­mi­ses­tä tulee pal­jon. En tie­dä, onko käy­tän­tö yhä tämä. Hel­sin­ki tar­jou­tuu otta­maan jät­teet vas­taan ilmai­sek­si (osa­na sata­ma­mak­sua) mut­ta tämä toi­mii vain, jos aluk­sel­la on tähän oma järjestelmänsä.

Kil­pai­lun sään­nöt näyt­tä­vät hyvil­tä. Suh­tau­dun lop­pu­tu­lok­seen toi­veik­kaas­ti. Ark­ki­teh­dit ovat käär­meis­sään, kun kil­pai­lueh­do­tuk­sen jät­tä­jän pitää sitou­tua myös toteut­ta­maan se. Se kar­sii toki luo­vim­mat ehdo­tuk­set pois, mut­ta mitä teem­me toteut­ta­mis­kel­vot­to­mil­la ehdo­tuk­sil­la. Tämä oli ongel­ma­na ennen kuin siir­ryt­tiin näi­hin toteuttamiskilpaluihin.

Töö­lön­to­rin väliai­kai­set liikennejärjestelyt

Tope­liuk­sen­ka­dun ja Rune­ber­gin­ka­dun ris­teyk­sen lähel­lä ole­va park­ki­kent­tä on tar­koi­tus muut­taa torik­si. Se on minus­ta hyvin perus­tel­tua. Kaa­voi­tim­me aika­naan mel­kein tuhan­nen auton park­ki­hal­lin hotel­lin alle Töö­lön­ka­dun var­teen. Park­ki­luo­lay­rit­tä­jäl­le oli ker­rot­tu,. että maan pääl­tä pois­te­taan park­ki­paik­ko­ja tämän torin aikaan­saa­mi­sek­si ja kos­ka Tope­liuk­sen­ka­dul­le on tulos­sa ratik­ka. Näin ei ole kui­ten­kaan teh­ty ja park­ki­luo­la on tyh­jä. Yrit­tä­jä kokee syys­tä­kin itsen­sä petetyksi.

Töö­lös­sä on huo­mat­ta­va mää­rä luvat­to­mia, kaa­van vas­tai­sia auto­paik­ko­ja pihoil­la. Jos lait­to­muuk­sia ei kat­sot­tai­si läpi sor­mien, park­ki­hal­li oli­si täynnä.

Hal­tia­lan ja Nis­ka­lan hoi­to- ja kehittämissuunnitelma

Teks­tis­tä pis­ti ensim­mäi­se­nä sil­mään, että alu­eel­la on 200 heh­taa­ria vil­jel­ty­jä peltoja.

Nopeal­la tutus­tu­mi­sel­la suun­ni­tel­ma näyt­ti hyväl­tä, mut­ta kat­son mie­lel­lä­ni esit­te­lyn ja kuun­te­len nii­den mie­li­pi­tei­tä, jot­ka tun­te­vat alu­een parem­min. Pyö­räi­ly­reit­ti­ni kul­ki­vat ennen tuo­ta kaut­ta, mut­ta siir­ryt­tyä­ni maan­tie­pyö­rään olen suo­si­nut asfalttiteitä.

Näi­den aluei­den mer­ki­tys koros­tuu hel­sin­ki­läis­ten hen­ki­rei­kä­nä, kun Hel­sin­gin asu­kas­lu­ku nousee. Niin kuin tänä vuon­na huo­ma­sim­me, Hel­sin­kiin saat­taa vie­lä­kin jos­kus sataa tal­vi­sin lunta.

18 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 20.3.2021”

 1. Kuka kat­soo piho­jen lait­to­mia paik­ko­ja läpi sor­mien? Eikös tämä kir­joi­tus riit­täi­si asian tut­ki­mi­seen? Töö­lös­sä on nyky­ään taas myös lap­sia ja kort­te­lei­den sinän­sä väl­jät pihat oli­si­vat ilman auto­ja pie­nin paran­nuk­sin aivan mai­nioi­ta (Ja tur­val­li­sia!) leikkipaikkoina.

 2. Mihin ne kiin­teis­tö­si­joit­ta­jien hotel­lit ja lii­ke­ra­ken­nuk­set kato­si­vat? Sin­ne­mä­ki­kin puhuu Hesa­rin haas­tat­te­lus­sa vain jää­te­lön syön­nis­tä, pen­keis­tä ja tilois­ta jois­sa lap­set voi­vat iloi­si­na juok­sen­nel­la. Usko­koon ken tahtoo.

 3. Ris­tei­ly­alus­kan­sa tosi­aan jät­tää tosi vähän Hel­sin­kiin rahaa, pal­jon vähem­män kuin Viro­lai­nen mat­kai­li­ja. Eikä ne yövy, hyvä tosi­aan että edes jää­te­lön tai kah­vin saa myy­tyä. Mut­ta saa­ko gry­de­rit alu­ees­ta mie­len­kiin­tois­ta kau­pun­ki­lai­sil­le? Epäi­len­pä. Tuo maa­il­man­pyö­rä ja uima-allas alue on myös aika sul­jet­tu jos et oo menos­sa johon­kin mak­sul­li­seen toimintoon.
  Ja se varaus oli pika-aluk­sil­le joi­den aika on ohi. Men­köön ne ris­tei­li­jät Vuo­saa­reen, niil­le ei tar­vi met­roa eikä ter­mi­naa­le­ja. Bus­sil­la pää­see aluk­sel­ta kes­kus­taan. Se on ihan sama kun ker­ran elä­mäs­sä Suo­meen tule­vat. Viron­lai­vo­ja käy­täm­me me kau­pun­ki­lai­set ja hakuam­me pääs­tä sil­lä ratikalla/metrolla kotiin

  1. Ellen: Men­köön ne ris­tei­li­jät Vuo­saa­reen, niil­le ei tar­vi met­roa eikä terminaaleja.

   Asias­sa voi­si näh­dä sem­moi­sen puo­len, että Ete­lä­sa­ta­maan saa­pu­mi­nen saat­taa jon­kun turis­tin hou­ku­tel­la lai­vas­ta ulos, ja Senaa­tin­to­ri oli­si käve­lye­täi­syy­del­lä. Lai­val­ta kan­nel­ta näkyi­si Hel­sin­gin vakio­pos­ti­kort­ti­nä­ky­mä. Vuo­saa­res­sa hyvin varus­tel­lun paa­tin asu­kas tai­taa jää­dä sinne.

   Ei sil­lä, että itse jäi­sin näi­tä kai­paa­maan. Mun puo­les­ta ris­tei­li­jät voi­daan ohja­ta hin­noit­te­lul­la vaik­ka Kot­kan satamaan.

 4. Eihän tuon­ne ete­lä­sa­ta­maan mah­du edes iso­ja ris­tei­li­jöi­tä, vaan suu­rim­mat mene­vät Her­ne­saa­reen. Usei­mi­ten olen näh­nyt Ete­lä­sa­ta­maan mene­vät ris­tei­li­jät Kata­ja­no­kan kär­keen pysäh­ty­nee­nä, mis­tä mat­kus­ta­jat läh­te­vät pikapiipahdukselle.

 5. Toi­vot­ta­vas­ti Ete­lä­sa­ta­maeh­do­tuk­set saa kaik­ki kui­ten­kin hylä­tä, jos lop­pu­tu­los­on huo­no. Lapin­lah­den koh­dal­la yhden ainoan toteu­tuk­sen hyl­kää­mi­nen hetät­ti pahen­nuis­ta por­mes­ta­rien pii­ris­sä. Raken­nus­liik­keil­lä on ihan mui­ta motii­ve­ja kuin kau­pun­kiym­pä­ris­tön kehi­tys seu­raa­vak­si 200 vuo­dek­si. Kan­nat­taa lukea yit kau­pun­ki­suun­nit­te­li­jan haas­tat­te­lu. Mik­si raken­nus­yh­tiöt tar­joai­si­vat jota­kin muu­ta kuin kek­si­pa­si­laa ja kuin­ka kes­ki­pa­si­la vapaut­ti tilaa asuk­kail­le. Itse olen sata­ma­fa­ni, jos vaih­toeh­to­na on Laa­ja­sa­lon bulevardi.

  1. Huvit­ta­vaa vali­tus Ete­lä­sa­ta­man alu­een raken­ta­mi­ses­ta, kun valit­ta­jat näke­vät vis­siin sil­mis­sään yli vuo­si­sa­ta sit­ten ote­tut kuvat Täh­ti­tor­nin­mäel­tä jol­loin aluet­ta vie­lä saat­toi­kin ver­ra­ta Lis­sa­bo­niin, mut­ta nyt mäel­tä ei näe mitään muu­ta kuin sot­tai­sen park­kia­lu­een jon­ne ei ole mene­mis­tä ja kau­niit pur­jea­luk­set ovat vaih­tu­neet rumiin kal­ja­laut­toi­hin. Jos siis näkee edes jotain pui­den takaa. Aja­tus näkö­ala­puis­tos­ta arvos­tet­ta­val­la näky­mäl­lä on näil­le vis­siin rivi rek­ko­ja ruos­teis­ten aito­jen taka­na. Yhtä­lail­la sit­ten Töö­lös­sä park­ki­paik­ka onkin sit­ten puis­to, on se sit­ten Jää­hal­lin vie­res­sä tai Kisik­sen taka­na. Miten Hesa­ri halusi­kin taas nos­taa muu­ta­man hul­lun esiin juu­ri ennen vaa­le­ja, kuten vii­mek­si ne mos­kei­ja­pel­let? Ark­ki­teh­dit vas­tus­ta­vat lukee Hesa­ris­sa, vaik­ka kysees­sä muu­ta­ma elä­ke­läi­nen, tai sil­le kuu­lu­va, joi­den­ka vih­ko­ses­sa ei ole mitään tolk­kua ja hom­maa säes­tää Krem­lin myy­rä ja lama-ajan lah­ta­ri Moo­ses Töö­lö­läi­nen. Jos pari per­sua vas­tus­taa kaik­kea maa­han­muut­toa, niin kir­joit­taa­ko Hesa­ri että polii­ti­kot vas­tus­ta­vat maa­han­muut­toa? Sit­ten vie­lä väit­tä­vät kau­pun­gil­la ole­van puo­li mil­jar­dia tas­kus­sa vii­me vuo­del­ta. Hesa­ri on aika sur­kea ker­to­maan kau­pun­gin asiois­ta ja täy­sin vää­ril­lä väit­teil­lä ja epä­loo­gi­suuk­sil­la pää­se lau­ko­maan kuin oli­si joku ylin auk­to­ri­teet­ti ja Her­ran enke­li pelas­ta­mas­sa kau­pun­kia tuhol­ta. Koh­ta sit­ten jouk­ko pyr­ky­rei­tä lau­koo samo­ja väit­tei­tä ja uusi val­tuus­toe­rä on taas pykä­lää hullumpi.

 6. Pika-alus­ten ter­mi­naa­lil­le ollaan varaa­mas­sa Ete­lä­sa­ta­mas­ta uusi 2000 neliön raken­nus­paik­ka, samal­la kun Olym­pia­ter­mi­naa­lil­le yri­te­tään väki­sin kek­siä jotain uut­ta käyt­töä. Mik­si kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvo­kas­ta ter­mi­naa­li­ra­ken­nus­ta ei säi­ly­te­tä alku­pe­räi­ses­sä käytössään?

  1. Kil­pai­lun sään­nöt näyt­tä­vät hyvil­tä. Suh­tau­dun lop­pu­tu­lok­seen toi­veik­kaas­ti. Ark­ki­teh­dit ovat käär­meis­sään, kun kil­pai­lueh­do­tuk­sen jät­tä­jän pitää sitou­tua myös toteut­ta­maan se. Se kar­sii toki luo­vim­mat ehdo­tuk­set pois, mut­ta mitä teem­me toteut­ta­mis­kel­vot­to­mil­la ehdo­tuk­sil­la. Tämä oli ongel­ma­na ennen kuin siir­ryt­tiin näi­hin toteuttamiskilpaluihin.

   Eivät nämä toteut­ta­mis­kil­pai­lut mitään menes­tyk­siä ole olleet. Pit­kään kes­tä­vä ja kal­lis pro­ses­si, jos­sa lopul­ta on yksi tar­joa­ja jäl­jel­lä. Jos ylei­set kil­pai­lut ovat niin onnet­to­mia, niin teh­dään sit­ten kau­pun­gin oma­na vir­ka­työ­nä suun­ni­tel­mat. Niin teh­tiin Enge­lin-Ehren­strö­min aikaan ja se on sitä kau­pun­kia, jota eni­ten arvostetaan. 😉

   1. Vil­le: Eivät nämä toteut­ta­mis­kil­pai­lut mitään menes­tyk­siä ole olleet. Pit­kään kes­tä­vä ja kal­lis pro­ses­si, jos­sa lopul­ta on yksi tar­joa­ja jäl­jel­lä. Jos ylei­set kil­pai­lut ovat niin onnet­to­mia, niin teh­dään sit­ten kau­pun­gin oma­na vir­ka­työ­nä suun­ni­tel­mat. Niin teh­tiin Enge­lin-Ehren­strö­min aikaan ja se on sitä kau­pun­kia, jota eni­ten arvostetaan. 

    Engel vuo­dat­ti sydän­ve­ren­sä Hel­sin­gin puo­les­ta eli kuo­li Hel­sin­kiä suu­ni­tel­les­saan. Ilman Enge­liä ei Hel­sin­gis­sä oli­si senaa­tin­to­ria. Ei maa­ta myy­mäl­lä luxen­bur­gi­lai­sil­le rahoit­ta­jil­le saa­da toteu­tet­tua kun­nol­lis­ta elä­vää kau­pun­kia. Suun­nit­te­lu ja toteu­tus on ero­tet­ta­va toi­sis­taan. Onko ole­mas­sa yhtään kun­nol­lius­ta toteut­ta­mis­kil­pai­luun perus­tu­vaa pro­jek­tia, joka oikeas­ti oli­si toi­mi­nut. (mal­min len­to­ken­täl­lä ei var­maan kil­pail­tu ollen­kaa, kun havain­ne­ku­va oli niin voit­ta­jan oloi­nen) Ollaan saa­tu pel­käs­tään Hotel­le­ja ja toi­mis­to­ja, joi­ta pys­ty­tet­tyu vähe­ni­vil­le vihe­ra­lueil­le ja yhtei­sil­le rannoille.

 7. Vih­doin­kin joku sanoo suo­rat sanat ris­tei­ly­mat­kus­ta­jis­ta! En ker­ta kaik­ki­aan ymmär­rä, mik­si Hel­sin­ki on paa­po­nut tätä hai­tal­lis­ta ja kuo­le­vaa mat­kai­lun alaa näin pitkään.

  1. Krtek:
   Vih­doin­kin joku sanoo suo­rat sanat ris­tei­ly­mat­kus­ta­jis­ta! En ker­ta kaik­ki­aan ymmär­rä, mik­si Hel­sin­ki on paa­po­nut tätä hai­tal­lis­ta ja kuo­le­vaa mat­kai­lun alaa näin pitkään. 

   Uivien hotel­lien ohel­la kes­kus­tan elä­vöit­tä­mi­nen lii­oil­la hotel­leil­la tekee kes­kus­tas­ta turis­tien tee­ma­puis­toa. En luo­vut­tai­si Ete­lä­sa­ta­maa-Espaa ihan vain sii­hen käyttöön.

  2. Krtek:
   Vih­doin­kin joku sanoo suo­rat sanat ris­tei­ly­mat­kus­ta­jis­ta! En ker­ta kaik­ki­aan ymmär­rä, mik­si Hel­sin­ki on paa­po­nut tätä hai­tal­lis­ta ja kuo­le­vaa mat­kai­lun alaa näin pitkään.

   Suo­mes­sa raken­ne­taan iso­ja ris­tei­ly­aluk­sia ja val­tio osal­lis­tuu nii­den ris­ki­ra­hoit­ta­mi­seen, kos­ka kysei­nen toi­min­ta tuo työ­paik­ko­ja. Työ­paik­ka on pyhä asia, jon­ka rin­nal­la ilmans­ton­muu­tok­sel­la tai laji­ka­dol­la ei ole mitään merkitystä.

   On kuvaa­vaa, että Tapa­ni­lan ase­man lähis­tön par­haal­la pai­kal­la on täl­lä­kin het­kel­lä parkkipaikka.

 8. Töö­lön­to­rin yhtey­des­sä ole­va muu­ta­man auto­ri­vin park­ki­paik­ka­ko täs­sä on kysees­sä? Park­ki­hal­li ei kyl­lä täy­ty nuo toril­la ole­vat mer­ki­tyt pysä­köin­ti­pai­kat poistamalla.

  Hah­mo­tin ehkä vää­rin mis­tä kyse. Onko tar­koi­tus pois­taa myös ympä­röi­vien katu­jen kadun­var­si­py­sä­köin­ti­pai­kat samalla?

  1. Mik­ko:
   Töö­lön­to­rin yhtey­des­sä ole­va muu­ta­man auto­ri­vin park­ki­paik­ka­ko täs­sä on kysees­sä? Park­ki­hal­li ei kyl­lä täy­ty nuo toril­la ole­vat mer­ki­tyt pysä­köin­ti­pai­kat poistamalla.

   Hah­mo­tin ehkä vää­rin mis­tä kyse. Onko tar­koi­tus pois­taa myös ympä­röi­vien katu­jen kadun­var­si­py­sä­köin­ti­pai­kat samalla?

   Nois­ta yksi­tyis­di­tä pysä­köin­ti­luo­lis­ta, missä_ on kil­pai­lu. Jos kaduil­ta pois­te­taan pysä­köin­ti syn­tyy mono­po­li. Tie­ten­kion hel­sin­gin tar­vit­see hank­kia useam­pia pysä­köin­ti­hal­le­ja alu­eel­le, mut­ta ilmei­ses­ti ei kovin kan­nat­ta­vaa toi­min­taa ilman mono­po­lia. Yli­pään­sä auto­jen kai­va­mi­nen maan alle pilaa vain maaperän.

 9. Poh­jois-Espa 19 Uscha­kof­fin talon kaup­pa­hin­ta on 15,5 mil­joo­naa euroa, eli neliö­hin­ta on 4 844 euroa ja vie­lä omal­la tontilla!

  https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007876208.html

  Hin­ta on kyl­lä pal­jon alle vie­rei­sen torin hin­to­jen tai käy­vän arvon. Koko maan kal­leim­pia paik­ko­ja niin miten hin­ta voi olla noin hal­pa? Ehdot­to­mas­ti täs­tä pitää jär­jes­tää tar­jous­kil­pai­lu ja juu­ri naa­pu­ri­ta­lon omis­ta­jan pitäi­si itse asias­sa olla halu­kas mak­sa­maan enem­män kuin jon­kun toi­sen, ne synergiat.

  Täs­sä kyl­lä saa­te­taan huka­ta kau­pun­gin varal­li­suut­ta jos myy­dään noin hal­val­la. Kan­sain­vä­li­set sijoit­ta­jat ovat juu­ri ydin­kes­kus­tan kiin­teis­töis­tä kiinnostuneita. 

  Tuo­re Hesa­rin jut­tu: https://www.hs.fi/talous/art-2000007897653.html

 10. Soi­nin­vaa­ra kirjoitti:

  Kil­pai­lun sään­nöt näyt­tä­vät hyvil­tä. Suh­tau­dun lop­pu­tu­lok­seen toi­veik­kaas­ti. Ark­ki­teh­dit ovat käär­meis­sään, kun kil­pai­lueh­do­tuk­sen jät­tä­jän pitää sitou­tua myös toteut­ta­maan se. Se kar­sii toki luo­vim­mat ehdo­tuk­set pois, mut­ta mitä teem­me toteut­ta­mis­kel­vot­to­mil­la ehdo­tuk­sil­la. Tämä oli ongel­ma­na ennen kuin siir­ryt­tiin näi­hin toteuttamiskilpaluihin.”

  Ark­ki­teh­dit ovat käär­meis­sään, kos­ka heis­tä juu­ri kukaan ei saa osal­lis­tua kil­pai­luun. Toteu­tus­kil­pai­lui­hin tulee usein noin 0–5 ehdo­tus­ta. Käy­tän­nös­sä vain pari kou­ral­lis­ta ark­ki­teh­te­jä on muka­na sel­lai­sis­sa vas­tuu­ta­ho­na. Avoi­miin ark­ki­teh­ti­kil­pai­lui­hin tulee usein kym­me­niä tai jopa sato­ja ehdotuksia. 

  Myös ton­tin­luo­vu­tuk­sel­li­sis­sa toteu­tus­kil­pai­luis­sa on tul­lut usein toteu­tus­kel­vot­to­mia ehdo­tuk­sia. Kil­pai­lun rat­kai­sun jäl­keen on usein aloi­tet­tu neu­vot­te­lut sii­tä, miten ehdo­tus­ta pitäi­si muut­taa, jot­ta sii­tä tuli­si talou­del­li­sem­pi teh­dä. Tähän joh­taa jo se, että ei kil­pai­luun kan­na­ta panos­taa talou­del­li­ses­ti lii­kaa, kos­ka ei ole var­muut­ta, saa­ko koh­det­ta vai ei. 100 mil­joo­nan euron koh­teen perus­teel­li­nen suun­nit­te­lu voi mak­saa esim. 5 % hank­keen kus­tan­nuk­sis­ta eli 5 mil­joo­naa euroa. Kil­pai­lu­tuk­seen men­nään puo­les­taan vaik­ka 10 000- 100 000 euron bud­je­til­la, suun­ni­tel­len lähin­nä vain jul­ki­si­vu­ja — ja sisä­ti­lo­jen rat­kai­sut jäte­tään rat­kais­ta­vak­si sit­ten myö­hem­min, jos kil­pai­lu voi­te­taan. Ja vas­ta sil­loin sit­ten sel­vi­ää moni sel­lai­nen­kin asia, joka vai­kut­taa myös sii­hen, mil­lai­nen jul­ki­si­vun kan­nat­tai­si olla.

  Avoi­mis­sa ja myös kut­su­muo­toi­sis­sa suun­nit­te­lu­kil­pai­luis­sa idea puo­les­taan on hyvä, mut­ta pal­kit­se­mis­lau­ta­kun­nat ovat lii­an usein vinou­tu­nei­ta pal­kit­se­maan suun­ni­tel­mien jou­kos­ta nime­no­maan nii­tä toteu­tus­kel­vot­to­mia ehdo­tuk­sia. Syy­nä on se, että lau­ta­kun­nas­sa istu­vis­ta kukaan ei yleen­sä ole raken­nut­ta­nut itse yhtään mitään isom­paa, eikä ymmär­rä raken­nut­ta­jan näkö­kul­maa. Vika­na kil­pai­lu­tuk­sis­sa on siis usein lau­ta­kun­nan kokoon­pa­no ja sen vinou­mat, mikä joh­taa pal­kit­se­maan toteu­tus­kel­vot­to­mia ehdo­tuk­sia, ei se, ettei­kö suun­ni­tel­maeh­do­tus­ten jou­kos­sa oli­si myös toteu­tus­kel­poi­sia ja hyviä ideoita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.