Kaupunkiympäristölautakunnan lista 20.3.2021

Pöy­dältä

Tapani­lan ase­manseudun eteläosan asemakaava.

Tästä oli vähän kysymyk­siä, mut­ta kaa­va vaikut­taisi ole­van kun­nos­sa. Joil­lakin lau­takun­nan jäse­nil­lä olisi halu suo­jel­la ton­tille jäävä teol­lisu­usti­la. Min­ulle riit­tää, että se jää siihen. Ei se sel­l­ainen arkkite­htu­urin hel­mi ole, ettei sitä remon­toitaes­sa saisi esimerkik­si vai­h­taa ikkunanpokia.

Pohjois-Espa 19:n myyminen

Kaupun­ki ei tätä tarvitse, joten kiin­teistös­trate­gian mukaan siitä voi luop­ua. Mikä vähän mieti­tyt­tää on, ettei tästä ole tehty avoin­ta tar­jouskil­pailua. Osta­ja omis­taa viereisen talon, joten sil­lä on tiet­ty suh­teelli­nen etu tämänkin omis­tamiseen. Tar­jouskil­pailus­sa se voisi sik­si tar­jo­ta myös nyt sovit­tua hin­taa vähem­män, kos­ka tietää, ettei muiden kan­nat­ta mak­saa yhtä paljon kuin sen. Peri­aat­teessa kuitenkin pitäisi myy­dä avoimel­la kilpailulla.

Uudet asi­at:

Makasi­ini­ran­nan ja Olympiaran­nan ase­makaava­muu­tok­sen suun­nit­telu­pe­ri­aat­teet ja kil­pailu­o­hjel­man hyväksyminen

On aivan lois­tavaa, että tämä alue saadaan parem­min kansalais­ten käyt­töön. Kaik­ki on muuten hyvin, mut­ta alueesta eris­tetään aidan taakse 150 metriä pitkä ja 15 metriä lev­eä alue ris­teilyaluk­sille. Min­un on täysin mah­do­ton hyväksyä tätä. Ris­teily­matkus­ta­jia paapotaan aivan liikaa. Laivoille on lai­turi Her­ne­saa­res­sa. Jos yhtä aikaa yrit­tää tul­la niin mon­ta ris­teilyalus­ta, etteivät ne Her­ne­saa­reen mah­du, san­o­taan, että ei mahdu.

Helsingillä ei ole mitään velvol­lisu­ut­ta ris­teily­matkus­ta­jia kohtaan. Tur­is­mi on elinkeino siinä mis­sä muutkin elinkeinot. Tur­is­mia suosi­taan vain, kos­ka halu­taan saa­da tur­is­teil­ta rahaa ja työl­listää helsinkiläisiä. Ris­teily­matkus­ta­jat jät­tävät Helsinki­in keskimäärin 60 euroa, eikä sekään ole siis net­toluku vaan brut­to. He piipah­ta­vat Helsingis­sä muu­ta­man tun­nin, jona aika suurin osa ei pois­tu laivas­ta lainkaan. Lop­ut aja­vat bus­seil­la kat­so­maan Sibelius-mon­u­ment­tia. Joku voi ostaa jäätelötöt­terön Tätä kan­nat­taa ver­ra­ta vaik­ka kon­fer­enssi­matkus­ta­ji­in, jot­ka jät­tävät selvästi yli tuhat euroa. Näin arvokas­ta paikkaa en ris­teilyaluk­sille antaisi.

Ris­teilyaluk­set ovat hiil­i­jalan­jäl­jeltään paljon lentomatkus­tamista pahempi matkailun muo­to. Ainakin takavu­osi­na osa ris­teilyaluk­sista heit­ti mereen ruuan­täh­teet, joi­ta tuol­laisen joukon syöt­tämis­es­tä tulee paljon. En tiedä, onko käytän­tö yhä tämä. Helsin­ki tar­joutuu otta­maan jät­teet vas­taan ilmaisek­si (osana sata­ma­mak­sua) mut­ta tämä toimii vain, jos aluk­sel­la on tähän oma järjestelmänsä.

Kil­pailun sään­nöt näyt­tävät hyviltä. Suh­taudun lop­putu­lok­seen toiveikkaasti. Arkkite­hdit ovat käärmeis­sään, kun kil­pailue­hdo­tuk­sen jät­täjän pitää sitoutua myös toteut­ta­maan se. Se kar­sii toki luovim­mat ehdo­tuk­set pois, mut­ta mitä teemme toteut­tamiskelvot­tomil­la ehdo­tuk­sil­la. Tämä oli ongel­mana ennen kuin siir­ryt­ti­in näi­hin toteuttamiskilpaluihin.

Töölön­torin väli­aikaiset liikennejärjestelyt

Topeliuk­senkadun ja Runeberginkadun risteyk­sen lähel­lä ole­va parkkikent­tä on tarkoi­tus muut­taa torik­si. Se on minus­ta hyvin perustel­tua. Kaavoitimme aikanaan melkein tuhan­nen auton parkki­hallin hotellin alle Töölönkadun var­teen. Parkkilu­o­layrit­täjälle oli ker­rot­tu,. että maan päältä pois­te­taan parkkipaikko­ja tämän torin aikaansaamisek­si ja kos­ka Topeliuk­senkadulle on tulos­sa ratik­ka. Näin ei ole kuitenkaan tehty ja parkkilu­o­la on tyhjä. Yrit­täjä kokee syys­täkin itsen­sä petetyksi.

Töölössä on huo­mat­ta­va määrä luvat­to­mia, kaa­van vas­taisia autopaikko­ja pihoil­la. Jos lait­to­muuk­sia ei kat­sot­taisi läpi sormien, parkki­hal­li olisi täynnä.

Hal­tialan ja Niskalan hoito- ja kehittämissuunnitelma

Tek­stistä pisti ensim­mäisenä silmään, että alueel­la on 200 hehtaaria vil­jel­tyjä peltoja.

Nopeal­la tutus­tu­misel­la suun­nitel­ma näyt­ti hyvältä, mut­ta kat­son mielel­läni esit­te­lyn ja kuun­te­len niiden mielip­iteitä, jot­ka tun­te­vat alueen parem­min. Pyöräi­lyre­it­ti­ni kulki­vat ennen tuo­ta kaut­ta, mut­ta siir­ryt­tyäni maantiepyörään olen suos­in­ut asfalttiteitä.

Näi­den aluei­den merk­i­tys koros­tuu helsinkiläis­ten henkireikänä, kun Helsin­gin asukasluku nousee. Niin kuin tänä vuon­na huo­masimme, Helsinki­in saat­taa vieläkin joskus sataa talvisin lunta.

18 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 20.3.2021”

 1. Kuka kat­soo piho­jen lait­to­mia paikko­ja läpi sormien? Eikös tämä kir­joi­tus riit­täisi asian tutkimiseen? Töölössä on nykyään taas myös lap­sia ja kort­telei­den sinän­sä väljät pihat oli­si­vat ilman auto­ja pienin paran­nuksin aivan main­ioi­ta (Ja tur­val­lisia!) leikkipaikkoina.

 2. Mihin ne kiin­teistösi­joit­ta­jien hotel­lit ja liik­er­aken­nuk­set kato­si­vat? Sin­nemäkikin puhuu Hesarin haas­tat­telus­sa vain jäätelön syön­nistä, penkeistä ja tiloista jois­sa lapset voivat iloisi­na juok­sen­nel­la. Uskokoon ken tahtoo.

 3. Ris­teilyaluskansa tosi­aan jät­tää tosi vähän Helsinki­in rahaa, paljon vähem­män kuin Viro­lainen matkail­i­ja. Eikä ne yövy, hyvä tosi­aan että edes jäätelön tai kahvin saa myy­tyä. Mut­ta saako gry­der­it alueesta mie­lenki­in­toista kaupunki­laisille? Epäilen­pä. Tuo maail­man­pyörä ja uima-allas alue on myös aika sul­jet­tu jos et oo menos­sa johonkin mak­sulliseen toimintoon.
  Ja se varaus oli pika-aluk­sille joiden aika on ohi. Menköön ne ris­teil­i­jät Vuosaa­reen, niille ei tarvi metroa eikä ter­mi­naale­ja. Bus­sil­la pääsee aluk­selta keskus­taan. Se on ihan sama kun ker­ran elämässä Suomeen tule­vat. Viron­laivo­ja käytämme me kaupunki­laiset ja hakuamme päästä sil­lä ratikalla/metrolla kotiin

  1. Ellen: Menköön ne ris­teil­i­jät Vuosaa­reen, niille ei tarvi metroa eikä terminaaleja.

   Asi­as­sa voisi nähdä sem­moi­sen puolen, että Eteläsa­ta­maan saa­pumi­nen saat­taa jonkun tur­istin houkutel­la laivas­ta ulos, ja Senaat­in­tori olisi käve­lyetäisyy­del­lä. Laival­ta kan­nelta näky­isi Helsin­gin vakio­postiko­rt­tinäkymä. Vuosaa­res­sa hyvin varustel­lun paatin asukas taitaa jäädä sinne.

   Ei sil­lä, että itse jäisin näitä kaipaa­maan. Mun puoles­ta ris­teil­i­jät voidaan ohja­ta hin­noit­telul­la vaik­ka Kotkan satamaan.

 4. Eihän tuonne eteläsa­ta­maan mah­du edes iso­ja ris­teil­i­jöitä, vaan suurim­mat menevät Her­ne­saa­reen. Useimiten olen näh­nyt Eteläsa­ta­maan menevät ris­teil­i­jät Kata­janokan kär­keen pysähtyneenä, mis­tä matkus­ta­jat lähtevät pikapiipahdukselle.

 5. Toiv­ot­tavasti Eteläsa­ta­mae­hdo­tuk­set saa kaik­ki kuitenkin hylätä, jos lop­putu­lo­son huono. Lapin­lah­den kohdal­la yhden ain­oan toteu­tuk­sen hylkäämi­nen het­ät­ti pahen­nuista pormes­tarien piiris­sä. Raken­nus­li­ikkeil­lä on ihan mui­ta moti­ive­ja kuin kaupunkiym­päristön kehi­tys seu­raavak­si 200 vuodek­si. Kan­nat­taa lukea yit kaupunkisu­un­nit­teli­jan haas­tat­telu. Mik­si raken­nusy­htiöt tar­joaisi­vat jotakin muu­ta kuin kek­si­pasi­laa ja kuin­ka keskipasi­la vapaut­ti tilaa asukkaille. Itse olen sata­mafani, jos vai­h­toe­htona on Laa­jasa­lon bulevardi.

  1. Huvit­tavaa val­i­tus Eteläsa­ta­man alueen rak­en­tamis­es­ta, kun valit­ta­jat näkevät vis­si­in silmis­sään yli vuo­sisa­ta sit­ten ote­tut kuvat Tähti­torn­in­mäeltä jol­loin aluet­ta vielä saat­toikin ver­ra­ta Liss­aboni­in, mut­ta nyt mäeltä ei näe mitään muu­ta kuin sot­taisen parkkialueen jonne ei ole men­e­mistä ja kau­ni­it pur­jealuk­set ovat vai­h­tuneet rumi­in kal­jalaut­toi­hin. Jos siis näkee edes jotain puiden takaa. Aja­tus näköala­puis­tos­ta arvostet­taval­la näkymäl­lä on näille vis­si­in rivi rekko­ja ruosteis­ten aito­jen takana. Yhtälail­la sit­ten Töölössä parkkipaik­ka onkin sit­ten puis­to, on se sit­ten Jäähallin vier­essä tai Kisik­sen takana. Miten Hesari halusikin taas nos­taa muu­ta­man hul­lun esi­in juuri ennen vaale­ja, kuten viimek­si ne moskei­japel­let? Arkkite­hdit vas­tus­ta­vat lukee Hesaris­sa, vaik­ka kyseessä muu­ta­ma eläkeläi­nen, tai sille kuu­lu­va, joiden­ka vihkoses­sa ei ole mitään tolkkua ja hom­maa säestää Krem­lin myyrä ja lama-ajan lahtari Moos­es Töölöläi­nen. Jos pari per­sua vas­tus­taa kaikkea maa­han­muut­toa, niin kir­joit­taako Hesari että poli­itikot vas­tus­ta­vat maa­han­muut­toa? Sit­ten vielä väit­tävät kaupungilla ole­van puoli mil­jar­dia taskus­sa viime vuodelta. Hesari on aika surkea ker­tomaan kaupun­gin asioista ja täysin vääril­lä väit­teil­lä ja epälo­ogisuuk­sil­la pääse lauko­maan kuin olisi joku ylin auk­tori­teet­ti ja Her­ran enke­li pelas­ta­mas­sa kaupunkia tuhol­ta. Koh­ta sit­ten joukko pyrkyre­itä laukoo samo­ja väit­teitä ja uusi val­tu­us­to­erä on taas pykälää hullumpi.

 6. Pika-alus­ten ter­mi­naalille ollaan varaa­mas­sa Eteläsa­ta­mas­ta uusi 2000 neliön raken­nu­s­paik­ka, samal­la kun Olympiater­mi­naalille yritetään väk­isin kek­siä jotain uut­ta käyt­töä. Mik­si kult­tuuri­his­to­ri­al­lis­es­ti arvokas­ta ter­mi­naali­raken­nus­ta ei säi­lytetä alku­peräisessä käytössään?

  1. Kil­pailun sään­nöt näyt­tävät hyviltä. Suh­taudun lop­putu­lok­seen toiveikkaasti. Arkkite­hdit ovat käärmeis­sään, kun kil­pailue­hdo­tuk­sen jät­täjän pitää sitoutua myös toteut­ta­maan se. Se kar­sii toki luovim­mat ehdo­tuk­set pois, mut­ta mitä teemme toteut­tamiskelvot­tomil­la ehdo­tuk­sil­la. Tämä oli ongel­mana ennen kuin siir­ryt­ti­in näi­hin toteuttamiskilpaluihin.

   Eivät nämä toteut­tamiskil­pailut mitään men­estyk­siä ole olleet. Pitkään kestävä ja kallis pros­es­si, jos­sa lop­ul­ta on yksi tar­joa­ja jäl­jel­lä. Jos yleiset kil­pailut ovat niin onnet­to­mia, niin tehdään sit­ten kaupun­gin omana virkatyönä suun­nitel­mat. Niin tehti­in Engelin-Ehren­strömin aikaan ja se on sitä kaupunkia, jota eniten arvostetaan. 😉

   1. Ville: Eivät nämä toteut­tamiskil­pailut mitään men­estyk­siä ole olleet. Pitkään kestävä ja kallis pros­es­si, jos­sa lop­ul­ta on yksi tar­joa­ja jäl­jel­lä. Jos yleiset kil­pailut ovat niin onnet­to­mia, niin tehdään sit­ten kaupun­gin omana virkatyönä suun­nitel­mat. Niin tehti­in Engelin-Ehren­strömin aikaan ja se on sitä kaupunkia, jota eniten arvostetaan. 

    Engel vuo­dat­ti sydän­v­eren­sä Helsin­gin puoles­ta eli kuoli Helsinkiä suu­nitel­lessaan. Ilman Engeliä ei Helsingis­sä olisi senaat­in­to­ria. Ei maa­ta myymäl­lä lux­en­burgi­laisille rahoit­ta­jille saa­da toteutet­tua kun­nol­lista elävää kaupunkia. Suun­nit­telu ja toteu­tus on erotet­ta­va toi­sis­taan. Onko ole­mas­sa yhtään kun­nol­lius­ta toteut­tamiskil­pailu­un perus­tu­vaa pro­jek­tia, joka oikeasti olisi toimin­ut. (malmin lento­ken­täl­lä ei var­maan kil­pail­tu ollenkaa, kun havain­neku­va oli niin voit­ta­jan oloinen) Ollaan saatu pelkästään Hotelle­ja ja toimis­to­ja, joi­ta pystytet­tyu väheniville viher­alueille ja yhteisille rannoille.

 7. Vih­doinkin joku sanoo suo­rat sanat ris­teily­matkus­ta­jista! En ker­ta kaikki­aan ymmär­rä, mik­si Helsin­ki on paaponut tätä haitallista ja kuol­e­vaa matkailun alaa näin pitkään.

  1. Krtek:
   Vih­doinkin joku sanoo suo­rat sanat ris­teily­matkus­ta­jista! En ker­ta kaikki­aan ymmär­rä, mik­si Helsin­ki on paaponut tätä haitallista ja kuol­e­vaa matkailun alaa näin pitkään. 

   Uiv­ien hotel­lien ohel­la keskus­tan elävöit­tämi­nen liioil­la hotelleil­la tekee keskus­tas­ta tur­istien teema­puis­toa. En luovut­taisi Eteläsa­ta­maa-Espaa ihan vain siihen käyttöön.

  2. Krtek:
   Vih­doinkin joku sanoo suo­rat sanat ris­teily­matkus­ta­jista! En ker­ta kaikki­aan ymmär­rä, mik­si Helsin­ki on paaponut tätä haitallista ja kuol­e­vaa matkailun alaa näin pitkään.

   Suomes­sa raken­netaan iso­ja ris­teilyaluk­sia ja val­tio osal­lis­tuu niiden riski­ra­hoit­tamiseen, kos­ka kyseinen toim­inta tuo työ­paikko­ja. Työ­paik­ka on pyhä asia, jon­ka rin­nal­la ilmanston­muu­tok­sel­la tai lajikadol­la ei ole mitään merkitystä.

   On kuvaavaa, että Tapani­lan ase­man lähistön parhaal­la paikalla on täl­läkin het­kel­lä parkkipaikka.

 8. Töölön­torin yhtey­dessä ole­va muu­ta­man autoriv­in parkkipaikkako tässä on kyseessä? Parkki­hal­li ei kyl­lä täy­ty nuo toril­la ole­vat merk­i­tyt pysäköin­tipaikat poistamalla.

  Hah­motin ehkä väärin mis­tä kyse. Onko tarkoi­tus pois­taa myös ympäröivien katu­jen kadun­var­sipysäköin­tipaikat samalla?

  1. Mikko:
   Töölön­torin yhtey­dessä ole­va muu­ta­man autoriv­in parkkipaikkako tässä on kyseessä? Parkki­hal­li ei kyl­lä täy­ty nuo toril­la ole­vat merk­i­tyt pysäköin­tipaikat poistamalla.

   Hah­motin ehkä väärin mis­tä kyse. Onko tarkoi­tus pois­taa myös ympäröivien katu­jen kadun­var­sipysäköin­tipaikat samalla?

   Noista yksi­ty­is­ditä pysäköin­tilu­olista, missä_ on kil­pailu. Jos kaduil­ta pois­te­taan pysäköin­ti syn­tyy monop­o­li. Tietenkion helsin­gin tarvit­see han­kkia use­ampia pysäköin­ti­halle­ja alueelle, mut­ta ilmeis­es­ti ei kovin kan­nat­tavaa toim­intaa ilman monop­o­lia. Ylipään­sä auto­jen kaivami­nen maan alle pilaa vain maaperän.

 9. Pohjois-Espa 19 Uschakof­fin talon kaup­pahin­ta on 15,5 miljoon­aa euroa, eli neliöhin­ta on 4 844 euroa ja vielä oma­l­la tontilla!

  https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007876208.html

  Hin­ta on kyl­lä paljon alle viereisen torin hin­to­jen tai käyvän arvon. Koko maan kalleimpia paikko­ja niin miten hin­ta voi olla noin hal­pa? Ehdot­tomasti tästä pitää jär­jestää tar­jouskil­pailu ja juuri naa­pu­ri­talon omis­ta­jan pitäisi itse asi­as­sa olla halukas mak­samaan enem­män kuin jonkun toisen, ne synergiat.

  Tässä kyl­lä saate­taan huka­ta kaupun­gin var­al­lisu­ut­ta jos myy­dään noin hal­val­la. Kan­sain­väliset sijoit­ta­jat ovat juuri ydinkeskus­tan kiin­teistöistä kiinnostuneita. 

  Tuore Hesarin jut­tu: https://www.hs.fi/talous/art-2000007897653.html

 10. Soin­in­vaara kirjoitti:

  “Kil­pailun sään­nöt näyt­tävät hyviltä. Suh­taudun lop­putu­lok­seen toiveikkaasti. Arkkite­hdit ovat käärmeis­sään, kun kil­pailue­hdo­tuk­sen jät­täjän pitää sitoutua myös toteut­ta­maan se. Se kar­sii toki luovim­mat ehdo­tuk­set pois, mut­ta mitä teemme toteut­tamiskelvot­tomil­la ehdo­tuk­sil­la. Tämä oli ongel­mana ennen kuin siir­ryt­ti­in näi­hin toteuttamiskilpaluihin.”

  Arkkite­hdit ovat käärmeis­sään, kos­ka heistä juuri kukaan ei saa osal­lis­tua kil­pailu­un. Toteu­tuskil­pailui­hin tulee usein noin 0–5 ehdo­tus­ta. Käytän­nössä vain pari koural­lista arkkite­hte­jä on mukana sel­l­ai­sis­sa vas­tu­u­ta­hona. Avoimi­in arkkite­htik­il­pailui­hin tulee usein kym­meniä tai jopa sato­ja ehdotuksia. 

  Myös ton­tin­lu­ovu­tuk­sel­li­sis­sa toteu­tuskil­pailuis­sa on tul­lut usein toteu­tuskelvot­to­mia ehdo­tuk­sia. Kil­pailun ratkaisun jäl­keen on usein aloitet­tu neu­vot­te­lut siitä, miten ehdo­tus­ta pitäisi muut­taa, jot­ta siitä tulisi taloudel­lisem­pi tehdä. Tähän johtaa jo se, että ei kil­pailu­un kan­na­ta panos­taa taloudel­lis­es­ti liikaa, kos­ka ei ole var­muut­ta, saako kohdet­ta vai ei. 100 miljoo­nan euron kohteen perus­teelli­nen suun­nit­telu voi mak­saa esim. 5 % han­kkeen kus­tan­nuk­sista eli 5 miljoon­aa euroa. Kil­pailu­tuk­seen men­nään puolestaan vaik­ka 10 000- 100 000 euron bud­jetil­la, suun­nitellen lähin­nä vain julk­i­sivu­ja — ja sisätilo­jen ratkaisut jätetään ratkaistavak­si sit­ten myöhem­min, jos kil­pailu voite­taan. Ja vas­ta sil­loin sit­ten selviää moni sel­l­ainenkin asia, joka vaikut­taa myös siihen, mil­lainen julk­i­sivun kan­nat­taisi olla.

  Avoimis­sa ja myös kut­sumuo­toi­sis­sa suun­nit­teluk­il­pailuis­sa idea puolestaan on hyvä, mut­ta palk­it­semis­lau­takun­nat ovat liian usein vinoutunei­ta palk­it­se­maan suun­nitelmien joukos­ta nimeno­maan niitä toteu­tuskelvot­to­mia ehdo­tuk­sia. Syynä on se, että lau­takun­nas­sa istu­vista kukaan ei yleen­sä ole raken­nut­tanut itse yhtään mitään isom­paa, eikä ymmär­rä raken­nut­ta­jan näkökul­maa. Vikana kil­pailu­tuk­sis­sa on siis usein lau­takun­nan kokoon­pano ja sen vinoumat, mikä johtaa palk­it­se­maan toteu­tuskelvot­to­mia ehdo­tuk­sia, ei se, etteikö suun­nitel­mae­hdo­tusten joukos­sa olisi myös toteu­tuskelpoisia ja hyviä ideoita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *