Jättipäiväkoti on viruslinko

Helsin­gin kaupung­in­val­tu­us­to käsit­teli eilen Johan­na Nuorte­van aloitet­ta ped­a­gogis­es­ti perustel­lun päiväkodin ja koulun koon selvit­tämis­es­tä. Pon­ti­me­na aloit­teeseen oli jät­tipäiväko­tien rak­en­t­a­mi­nen, joi­ta moni vieroksuu. 

Puhuin­pa siitä minäkin. Suun­nilleen näin sanoin:

Min­ul­la on tähän kysymyk­seen vähän toinen näköko­h­ta, jon­ka myön­nän ole­van vähän viheliäinen.

Olin joskus viime vuosi­tuhan­nel­la Suomen akatemi­an ja Duodec­im-seu­ran jär­jestämässä kon­sen­suskok­ouk­ses­sa antibioot­tire­sis­tanssista. Kun antibioot­te­ja käytetään paljon, niiden teho heikke­nee, kos­ka bak­teer­it kehit­tyvät vas­tus­tuskykyisek­si niille. Siihen aikaan yksi merkit­tävä syy antibioot­tien käytölle oli las­ten kor­vat­ule­hduskierre, joiden juurisyy oli päiväkodeis­sa. Mitä suurem­pi päiväkoti, sitä parem­min tau­dit lev­iävät ihan vain kos­ka ollaan yhtey­dessä use­am­paan lapseen. Tätä tehokkaampia tau­tien levit­täjiä ovat vain varuskunnat.

Tar­tun­to­jen lev­iämistä voidaan yrit­tää estää suuris­sa päiväkodeis­sa osas­toimal­la ne niin, etteivät lapset eivätkä aikuisetkaan ole osas­to­jen välil­lä teke­mis­sä keskenään, mut­ta help­poa se ei ole. Lapset ovat aika vilkkai­ta ja uteliaita.

Kor­vat­ule­hduk­set ovat ikäviä, mut­ta eivät kovin paho­ja sairauk­sia, pait­si tietysti, jos kuu­lo vau­ri­oituu. Kansan­taloudelle ne mak­sa­vat van­hempi­en työstä pois­saolo­jen takia. Mut­ta kyse on myös vakavam­mista sairauksista.

Suo­mi on maail­man kärki­maa las­ten ykköstyypin dia­betek­sen yleisyy­dessä. Nyky­isin ykköstyypin dia­betestä pide­tään virus­in­fek­tion aiheut­ta­mana. Virus tuhoaa haiman insuli­inia tuot­ta­vat saarek­keet eli insulat.

Tämä kysymys on saanut min­ut suh­tau­tu­maan vähän vieroksuen jättipäiväkoteihin.

8 vastausta artikkeliin “Jättipäiväkoti on viruslinko”

 1. Ei hätää, altistu­miset ovat vain hyväk­si, vas­tus­tuskyky kehit­tyy ja samal­la laumasuoja.

  Näin­hän se tari­na meni koro­nan kanssa, mik­si toiset viruk­set oli­si­vat eri asia?

  Ai niin, mut­ta sit­ten muis­tamme että päiväko­tien pää­funk­tio on vapaut­taa aikuiset tuot­tavaan työhön, eikä suinkaan las­ten hyv­in­voin­nin edis­tämi­nen. Aikuis­ten ‘vapau­tu­mi­nen’ ei toi­mi, jos lapset ovat koko ajan kipeinä.

 2. Onnek­si nykyään aku­ut­tia väliko­r­vat­ule­hdus­ta hoide­taan ensisi­jais­es­ti kip­ulääkkeil­lä, joil­la karkeasti arvioiden 90% lap­sista tulee kivut­tomak­si ja tau­ti para­nee spon­taanisti. Toki edelleen antibioot­te­ja käytetään, jos tarve vaatii mut­ta selvästi aikaisem­paa vähemmän.

  Mitä tulee tyypin 1 diabetekseen: 

  Edelleen tau­tia pide­tään autoim­muu­ni­sairaut­e­na, jon­ka taustal­la saat­taa olla tietyt kiertävät viruk­set, jot­ka saa­vat aikaan epä­tarkoituk­sen­mukaisen immu­nol­o­gisen reak­tion haiman bee­ta­solu­ja vas­taan. Rokot­tei­ta kehitellään. 

  Toisaal­ta Covid19-sulku­jen aikana tyypin 1 dia­betek­sen esi­in­tyvyys nousi merkit­tävästi vaik­ka virus­in­fek­tioi­ta sairastet­ti­in selvästi taval­lista vähem­män. Immunolo­gia on monimutkaista.

  Näyt­tö eroista päiväkoti­las­ten ja koti­hoidet­tu­jen las­ten T1D esi­in­tyvyy­den eroista on ristiriitaista.

  Jät­tipäiväkodeista olen kyl­lä samaa mieltä, mut­ta muil­la perusteilla.

 3. “Venäjä ei ole sel­l­ainen paska­maa, joka jät­täisi omat soti­laansa hoita­mat­ta. Kun tääl­lä ei mitään osa­ta, niin kan­nat­taako tätä maa­ta edes puo­lus­taa” Hel­vetin tunkkainen kom­ment­ti Suomen puo­lus­tuk­sen ytimestä 17.2.2024 klo. 20:53

  Tuon luet­tuni voin tode­ta rehellis­es­ti, että ainakin min­ua vitut­taa kuin pien­tä eläin­tä. Taus­tana voi lukea tämän: https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/art-2000010224740.html

  Kyseisen lauseen kir­joit­tanut henkilö on mei­dän erikoisjoukois­sa ja tämä on hänelle var­maan nyt noin kuudes diag­nosoitu syy­hy palveluk­sen aikana. 

  1. PV ei hoi­da edes omi­aan. Syy­hy ei oikein helpol­la avaa edes PV:n lääkärin ovea, vaan epi­demia lev­iää ennenkuin sitä ale­taan hoita­maan. Syy­hyssä PV ei myöskään eristä poti­las­ta. Esimerk­ki ko. soti­laan arjes­ta. Syy­hy diag­nosoitu ns. “väki­val­tavi­ikko­jen” eli lähi­tais­teluk­oulu­tuk­sen aikana. Ei eristys­tä, ei vapau­tus­ta kamp­pailu­la­jeista. Aamul­la dg. Lääkärin kom­ment­ti, että hoidet­tuna ei tar­tu. Hoito illal­la ennen nukku­maankäyn­tiä, koko päivä ennen hoitoa lähitaistelua.

  2. PV ei auta sivi­ilis­sä ja sivi­ilis­sä asia on sit­ten vielä vit­tumaisem­pi. Kun tar­tu­tat lähipi­irin, niin pidät myös huol­ta, että hoi­dat sen lähipi­irin. Ennen int­tiä on säästet­ty kas­saa, jot­ta päästään asun­toon ja opin­toi­hin kiin­ni reservi­in siir­ryt­tyä. No ei päästä opin­toi­hin ja ihmette­len, jos jää reservi­in. Vas­tu­ulli­nen nuorim­ies on säästöil­lään rahoit­tanut lääk­i­tyk­sen läheisilleen ja lait­tanut tähän noin 6000 euroa. Nyt on otta­mas­sa pikavip­piä, jot­ta saa seu­raa­van kier­roksen maksettua.


  Lääk­keen hin­nas­ta voidaan olla mon­taa mieltä, mut­ta rajan ollessa auki syy­hylääket­tä sai Venäjältä alle sadal­la ruplal­la. Se on nyky­isi­in var­maan lähel­lä euroa. Per­me­tri­i­ni on lähin­nä ilmaista ja käsit­tääk­seni edelleen toimi­vaa ellei sitä olisi suomes­sa hin­noitel­tu siten, että porukalla ei keskimäärin ole varaa sitä käyt­tää. Tiedän, että tuon hs:n jutus­sa maini­tun hevosvoiteen lisäk­si poruk­ka käyt­tää raidia ym. jota ei todel­lakaan voi suositel­la, kos­ka niis­sä on muu­takin vaikut­tavaa ainet­ta. Tiedän myös, että per­mitri­iniä liikkuu kuten amfe­tami­inia ja sitä sotke­taan itse nor­maali­in kosteusvoiteeseen. 

  Ja tuo­hon päiväko­tien “viruslinko” asi­aan liit­tyen. Kyl­lä meille ker­toi päiväkodin täti keskel­lä täiepi­demi­aa kun lapset oli pieniä, että ei köy­hillä ole varaa sitä hoitaa, joten uus­in­tatar­tun­to­ja tulee niin pitkään, kun on pipo aika. Tämäkin on Suomen hin­noil­la jotain 50 euroa / pesu. Yllä­tys, että van­hem­mat järkkäsi päiväkoti­in lääk­keet Venäjältä ja lapset saati­in hoidettua.

  1. No ei päästä opin­toi­hin ja ihmette­len, jos jää reservi­in. Vas­tu­ulli­nen nuorim­ies on säästöil­lään rahoit­tanut lääk­i­tyk­sen läheisilleen ja lait­tanut tähän noin 6000 euroa. Nyt on otta­mas­sa pikavip­piä, jot­ta saa seu­raa­van kier­roksen mak­set­tua. Lääk­keen hin­nas­ta voidaan olla mon­taa mieltä, mut­ta rajan ollessa auki syy­hylääket­tä sai Venäjältä alle sadal­la ruplal­la. Se on nyky­isi­in var­maan lähel­lä euroa. 

   Olisi tosi­aan syytä tehdä vih­doin jotain Apteekkien toim­i­mat­tomille markki­noille. En tiedä minkä mekanis­mien kaut­ta Suomen järkyt­tävän kallis hin­tata­so on syn­tynyt, mut­ta jotain asialle pitäisi tehdä.

   Eri­toten itse­hoitolääk­keet mak­sa­vat Suomes­sa läh­es tuplas­ti mitä Ruotsissa.
   https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000010107347.html

   Mitä tulee ker­to­muk­seesi puo­lus­tusvoimista, en epäile tari­naasi vaik­ka inter­netis­sä ollaankin, tämä kos­ka on itsekin näh­nyt ja kuul­lut miten varus­mies­palveluk­sen suorit­tavien hyv­in­voin­tia uhrataan täysin nau­ret­tavin syin. PV:ssä on niin paljon type­r­ää pönöt­tävää johtamistyyliä mis­sä val­lan­tun­nos­sa pönöt­tämi­nen on “alais­ten” hyv­in­voin­tia tärkeäm­pää. Ymmär­rän että armei­jas­sa ollaan autori­taarisia ja sil­lä on sivu­vaiku­tuk­sen­sa, mut­ta olisi kyl­lä koko jär­jestelmän etu että sielä pyrit­täisi­in pitämään omista huolta.

 4. Syy­hylääkkei­den kalleus voi johtua perikon­ser­vati­ivista ajat­te­lu­tavas­ta, että kos­ka syy­hy tart­tuu inti­imikos­ke­tuk­ses­ta, niin on ihan oikein että lääke maksaa.
  Vaikut­taa siltä että tämä biologi­nen ase on yllät­tänut armei­jan housut kin­tuis­sa. Var­maan tälle ale­taan tehdä jotain, se toisaal­ta tietää lomien polt­tamista ym.

  1. No ei johdu. Kaikkien sukupuoli­tau­tien hoito on lak­isääteis­es­ti ilmaista. 

   Syy­hy on lähtöko­htais­es­ti ongel­ma kehi­tys­mais­sa ja nyt suomes­sa. Se lääke mak­saa saakutisti, kos­ka sil­lä on voin­ut rahas­taa ja kil­pailua ei ole. Nyt huude­taan val­tio­ta mak­samaan lääke, mut­ta todel­lisu­us on se, että tuo on lääke lähin­nä ilmaista ja siinä ei pitäisi olla tuo­ta maksamista.

 5. Nyt lääketi­eteen ja lääkete­htaiden tuot­ta­man «tutkimuk­sen» aikakaudel­la on varsin vähälle huomi­olle jätet­ty luon­nolli­nen vas­tus­tuskyky ja ne pros­es­sit, jot­ka edis­tävät luon­nol­lisen vas­tus­tuskyvyn lisääntymistä.

  Esimerkik­si päätäi.

  Ihmi­nen on elänyt yhdessä päätäin kanssa vähin­tään satatuhat­ta vuot­ta. Nyt täit on saatu häviämään läh­es kokon­aan alle sadas­sa vuodessa. Siis erit­täin lyhyessä ajas­sa. Mikään luon­nolli­nen pros­es­si ei voi näin lyhyessä ajas­sa kor­va­ta sitä luon­nol­lista immu­ni­teet­tia, johon ihmi­nen laji­na on sopeu­tunut ja jon­ka juuri päätäi on saanut aikaan levit­tämäl­lä las­ten verenkier­toon hyvin pien­inä annoksi­na eri­laisia tar­tun­to­ja, joiden var­alle oma keho on sit­ten tuot­tanut vas­ta-aineet. Nämä täin levit­tämät tar­tun­nat ovat lisäk­si juuri niitä, joi­ta elinympäristössä esiintyy.

  Jos lap­si ei muuten satu saa­maan täi-tar­tun­taa, olisi häneen istutet­ta­va täitä (jot­ka sit­ten pikaises­ti voidaan hävit­tää). Muuten seu­rauk­se­na on elinikäi­nen aller­giakierre, kun kehos­ta puut­tuvat tärkeät vasta-aineet.

  1. Päätäin lev­iämi­nen on isän­nän hyv­in­voin­nista riip­pu­vaista ja lähikon­tak­teista riip­pu­vaista. Täl­lä perus­teel­la on toki odotet­tavis­sa, ettei se tai sen levit­tämät tau­d­i­nai­heut­ta­jat useim­miten ole niin vakavia kuin esim. itsenäis­es­ti liikku­vien hyt­tys­ten. Mut­ta eipä ole kauaakaan siitä kun vaatetäi­den levit­tämä pilkkuku­ume oli spar­ra­mas­sa ihmis­ten immuu­ni­jär­jestelmää kun­toon. =D

   Mut­ta täi ei ole ollut uni­ver­saali tai edes vält­tämät­tä kovinkaan yleinen seu­ralainen kaikissa esi-isiemme pop­u­laa­tiois­sa. Ei ole siis syytä olet­taa, että juuri se tai joku muu sat­un­nainen loinen olisi immuu­ni­jär­jestelmän kehi­tyk­selle välttämätön.

   Jos halu­aa pieniä reik­iä nahkaan (pidän sitä ihan hyvänä ideana), niitä on huo­mat­tavasti tur­val­lisem­paa hakea luon­non­vesistä jois­sa ole­vat lukuisat loiset ja niiden kan­ta­mat loiset eivät ole erikois­tunei­ta ihmiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.