Tyttöjen alistamista ei voi hyväksyä edes monikulttuurisuuden nimissä

Luin lop­pu­vuodes­ta Sara Al Husain­in kir­jan huono tyt­tö. Se oli vuosi­tuhan­nen vai­h­teessa Suomeen tulleen irak­i­laisen tytön järkyt­tävä tari­na tyt­tö­jen alis­teis­es­ta ase­mas­ta islami­laises­sa kult­tuuris­sa. En yleen­sä pidä yhtä näkökan­taa toitot­tavista kir­joista, mut­ta tämä tari­na oli niin järkyt­tävä, ettei millekään vivahteille ollut tarvet­ta. Kir­ja ker­too, kuin­ka tyt­tö­jen pitää elää var­jos­sa isän­sä ja veljien­sä var­tioimana, yri­tyk­ses­tä itsenäistyä ja tästä seu­ran­neesta pakoavioliitoista.

Min­un piti kir­joit­taa kir­jas­ta heti sil­loin, mut­ta se jäi muiden kiirei­den alle.

Jos joku perus­suo­ma­lainen olisi kir­joit­tanut islami­lais­es­ta kult­tuurista noin pahasti, olisimme pitäneet sitä pro­vokaa­tiona. Piti kir­joit­ta­mani, että on suuri virhe antaa maa­han­muu­ton ongelmien käsit­te­ly perus­suo­ma­lais­ten yksinoikeudeksi.

Asia palasi mieleeni, kun näin Kansal­listeat­teris­sa Uju­ni Ahmedin ja  Eli­na Hir­vosen tek­sti­in perus­tu­van näytelmän Tytöille, jot­ka ajat­tel­e­vat ole­vansa yksin. Aihe on hyvin sama kuin Al Husain­in kir­jas­sa: tyt­tö­jen täysin alis­teinen ase­ma soma­li-kult­tuuris­sa. Tyt­tö­jen silpomisel­la on tek­stis­sä merkit­tävä osa.

Näytelmään on kir­jan jäl­keen lisät­ty episo­di, jos­sa ker­ro­taan, että eduskun­ta hylkäsi kansalaisa­loit­teen tyt­tö­jen silpomisen kieltämis­es­tä. Syynä oli tämän mukaan, että olisi syr­jivää kieltää vain tyt­tö­jen silpomi­nen, mut­ta ei poikien ympärileikkaus­ta eikä juu­ta­laisil­ta voi kieltää poikien ympärileikkausta.

Näytelmässä pohdi­taan suo­raan sitä, estääkö perus­suo­ma­lais­ten pelko näi­den asioiden esi­in tuomisen Suomessa.

Herätin joskus omieni kesku­udessa syvää pahen­nus­ta sanom­al­la, että maa­han­muut­ta­jien on hyväksyt­tävä peri­aate ”maas­sa maan taval­la”. En oikeasti tien­nyt, että sanon­ta jatkuu ”…tai maas­ta ulos”.

Tästäkin huoli­mat­ta sanon nyt uud­estaan, että pyrkiessään Suomeen hyväksyy Suomen lain­säädän­nön, eikä siihen pidä tehdä mitään kult­tuuri­in tai uskon­toon perus­tu­via poikkeuk­sia – ei muuten myöskään kristi­nuskoa koske­via poikkeuk­sia. Tyt­tö­jen pahoin­pite­ly ja hei­dän elämän­sä rajoit­ta­mi­nen ei ole Suomes­sa sal­lit­tua, ja sen tulee koskea kaikkia Suomes­sa asuvia.

Perus­suo­ma­laiset ovat ikäväl­lä taval­la estäneet keskustelun näistä asioista ja siten pahen­ta­neet esimerkik­si tyt­tö­jen ja nais­ten alis­tamista maa­han­muut­ta­jien kesku­udessa. Jos tulet sanoneek­si mitään poikkipuolista maa­han­muut­ta­jista, olet samal­la liit­tänyt itsesi rasistien joukkoon. Tästä asetel­mas­ta on päästävä eroon. Maa­han­muut­toon liit­tyvien ongelmien analysoin­tia ei pidä antaa perus­suo­ma­lais­ten yksinoikeudeksi.

Suosit­te­len sekä kir­jaa että näytelmää. Näytelmän osalta se taitaa olla vähän turhaa, kos­ka ainakin tältä keväältä kaik­ki näytök­set on myy­ty lop­pu­un. Kir­jaa var­maankin on saatavilla.

= = = =

Vähän oman hän­nän nostoa:

Kun olin kauan sit­ten perus­palve­lu­min­is­teri, pöy­däl­leni tuli paperi, jon­ka allekir­joit­ta­mal­la olisin antanut luvan tyt­tö­jen silpomiselle Oulun sairaalas­sa. Se kun olisi kuulem­ma tur­val­lisem­paa kuin koti­olois­sa. En allekir­joit­tanut. Käytän­nölle ei pidä antaa mitään siunausta.

 

 

 

32 vastausta artikkeliin “Tyttöjen alistamista ei voi hyväksyä edes monikulttuurisuuden nimissä”

 1. Soin­in­vaar­alle kom­ment­ti­na että mon­es­sakin yhtey­dessä perus­suo­ma­laiset ovat otta­neet nämä teemat esille jo 2011 mut­ta hei­dät leimat­ti­in jo sil­loin rasis­tisik­si muiden puoluei­den tahol­ta. Perus­suo­mailaiset tekivät myös karhun­palveluk­sen itselleen sotke­mal­la tyt­tö­jen sukupuolielin­ten silpomise islami­laiseen kult­tuuri­in vaik­ka kyseessä on pitkälti afrikkalais­es­ta heimoper­in­teestä joka on levin­nyt myöhem­min islami­laiseen maail­maan. Myösa ei-islami­lai­sis­sa mais­sa kuten Yhdys­val­lois­sa, Aus­tralias­sa, Kanadas­sa sekä Etelä-Kore­as­sa poikien ympärileikkauk­set ovat val­tavir­taa. Juuri tämän takia ympärileikkaus ja sukupuolielin­ten silpomi­nen ei ole vain maa­han­muu­tos­ta syn­tynyt ilmiö sitä on myös paikallisen väestön tapakult­tuuris­sa län­si­mai­sis­sa yhteiskunnissa.

 2. Aivan surkeaa edel­liseltä nais­ten hal­li­tuk­selta ettei silpomista kiel­let­ty. Eikö min­is­ter­it näh­neet kuin­ka kum­mal­ta tuo näyt­ti? Poikien ympärileikkauk­seen vetoami­nen oli melkoinen poh­jan­oteer­aus selkäran­gat­to­muudessa, kun niil­lä on niin mas­si­ivi­nen ero. Yhtä lail­la aivan surkeaa, että siel­lä irani­laisjo­htoises­sa moskei­jas­sa setämiehet puke­vat pikku­tyt­töjä ja opet­ta­vat miten pitää olla vaimo. Jos päiväkodis­sa joku opet­taisi samal­la taval­la kan­ta­suo­ma­lais­ten lap­sia, niin itse ainakin puut­tuisin, mut­ta ped­ofil­i­aa läh­estyvä toim­inta naut­tii poli­itikko­jen hyväksyn­tää, jos se on uskon­non muo­dos­sa. Mik­si ihmeessä? Mik­si nyky­hal­li­tus ei puu­tu? Yhtälail­la suo­ma­lai­sis­sa uskon­nol­li­sis­sa yhteisöis­sä on aivan liikaa asioiden peit­te­lyä ja omien suo­jelua. Suomes­sa uskon­to tar­joaa hyväk­sikäyt­täjille apa­jat, kun vira­nomaiset ja poli­itikot eivät uskalla puut­tua asioi­hin, jos niil­lä on vain jonkin uskon­non tuo­ma mysti­nen suo­ja. Ihan kum­mallista, että uskon­toon vetoa­mal­la Suomes­sa ei tarvitse olla kun­non ihmi­nen ja ei tarvitse käyt­täy­tyä ihmisen tavoin toisia kohtaan. Lain yläpuolel­la ei pitäisi olla yksikään pyhä kir­ja, mut­ta nyt niin käy, kun hyväk­sikäyt­tö ja pahoin­pite­ly naut­tii suo­jaa, kun­han sen tekee uskon­nol­lises­sa yhteisössä. Vihreätkin muka huolis­saan naisi­in kohdis­tu­vas­ta väki­val­las­ta, mut­ta sal­li­vat sen sit­ten uskon­non muo­dos­sa kun eivät aja­neet silpomisen lopet­tamista. Ei täl­laista val­in­taa ymmär­rä millään.

  1. Niin eihän tuo­hon ole kuin sel­l­aiset rikos­nimik­keet kuin:Törkeä pahoin­pite­ly, törkeä ruumi­in­vam­man­tuot­ta­mi­nen ja kos­ka tuo on sek­suaal­ista ja kysymyk­sessä on lap­si niin eiköhän tuo­hon saa­da vielä jotain niistä rikok­sista ympät­tyä… Ehkä pitäisi saa­da yleinen syyt­täjä joltain muul­ta ajal­ta kuin siltä jol­loin suo­mi oli vielä osa neuvostoliittoa…

   Mitähän tapah­tu­isi jos joku suo­ma­lainen mies päät­täisi amputoi­da tytöltään sukupuolie­limet? Pää­sisikö ikinä vapaaksi..

 3. “Näytelmän pohdi­taan suo­raan sitä, estääkö perus­suo­ma­lais­ten pelko näi­den asioiden esi­in tuomisen Suomessa.”

  Ja mikä sen sit­ten esti ennen perus­suo­ma­lais­ten nousua?

  1. Nim­imerk­ki Ris­tolle kom­ment­ti­na että se mikä esti tästä aiheesta keskustelun ennen perus­suo­ma­lais­ten nousua oli ris­ki siitä että leimatat­ti­in rasis­tisek­si vaik­ka taustal­la ei olisi ollutkaan rasis­tisia moti­ive­ja. Siinä mielessä etenkin vasem­mistop­uolueet ja Vihreät onnis­tu­i­v­at myös tukah­dut­ta­maan keskustelun leimaal­la koko asian rasis­tisek­si. Kokoomus ja Keskus­ta jou­tu­i­v­at val­it­se­maan puolen

   1. Eli, perus­suo­ma­lais­ten varomi­nen ei estänyt asi­as­ta keskustelua, mut­ta ongelmien hyssyt­te­ly raivasi nyky­isille perus­suo­ma­laisille varsin lavean ekol­o­gisen lokeron(?) Eli, syy, seu­raus ja kuin­ka päin ne menivätkään.

  2. Nim­imerk­ki Ris­tolle kom­ment­ti­na että syy mik­si näistä asioista ei puhut­tu vielä 15 vuot­ta sit­ten joh­tui juuri siitä että pelosta että leimaan­tu­mi­nen rasis­tik­si oli suurem­pi ris­ki. Taustal­la ei ollut Perus­suo­ma­lais­ten varomi­nen vaan hei­dän vähät­te­ly. Kyseessä oli vastareak­tio. Perus­suo­ma­laiset sai­vat siitä enem­män tuul­ta kos­ka nämä asi­at oli­vat aito­ja ongelmia mut­ta sil­loin niitä ei muiden puoluei­den kohdal­la nähty ongel­mak­si vaan halut­ti­in antaa yksinker­tainen kuva että perus­suo­ma­laiset liioit­tel­e­vat koko ilmiötä.

 4. Ehkä tulk­it­sen tätä tek­stiä väärin, mut­ta pidän aika epäreilu­na syyt­tää per­su­ja siitä, ettei maa­han­muu­ton ongelmista ole keskustel­tu. He ovat ain­oa poruk­ka, joka nimeno­maan on pyrkinyt puhu­maan niistä taukoamatta.

  1. En ole huo­man­nut peerussuomalaiste3n olleen huolis­saan maa­han­muut­ta­janais­ten tilanteesta. Huoli on kohdis­tunut vas­ten­mielisyy­teen väärän­laisen ruuan hajua vas­taan, väärään ulkonäköön, siihen, että maa­han­muut­ta­jat eivät tee työtä tai vai­h­toe­htois­es­ti vievät mei­dän työ­paikat, vievät naiset ja tietysti raiskauk­si­in, joka onkin ongelma.

   1. Tuo aihe on aina toisi­naan ollut siel­lä joukos­sa. On myön­net­tävä, että usein on aika han­kalaa päät­tää, onko kir­joituk­sen moti­iv­ina aidosti paran­taa maa­han­muut­ta­janais­ten ase­maa, vaiko vain hyökätä teemal­la poli­it­tisia vas­tus­ta­jia vastaan.

    Näis­sä per­su­jen ulostu­lois­sa on usein paljon keski­tyt­ty siihen, että poli­it­ti­nen vasem­mis­to yrit­tää lakaista ongel­maa maton alle. Näin on päästy syyt­tämään vas­tus­ta­jia kaksi­nais­moral­is­mista, kun toisaal­ta ovat olev­inaan kovi­akin feministejä.

    Eli siis, per­sut ovat kyl­lä nos­ta­neet aihet­ta esille aina toisi­naan, mut­ta eivät vält­tämät­tä kovin rak­en­taval­la tavalla.

   2. Soin­in­vaar­alle kom­ment­ti­na että näk­isin tämän asian siten että perus­suo­ma­laiset nos­ti­vat asian esille vuo­den 2011 aikana mut­ta mutu puolueet etenkin vasem­mistop­uolueet ja myös Vihreät leima­si­vat kyseiset asi­at rasis­tisek­si. Kokoomus ja Keskus­ta jou­tu­i­v­at tilanteeseen jos­sa piti vali­ta joko perus­suo­ma­lais­ten näke­mys tai vasem­mistop­uoluei­den ja Vihrei­den näke­mys niin Kokoomus ja Keskus­ta koros­ti­vat vasem­mistop­uoluei­den ja Vihrei­den näke­mys­tä mut­ta kun nämä ilmiöt nos­tet­ti­in medi­an ja vira­nomais­ten toimes­ta esille ei asi­aa voitu enään sivuuttaa.

   3. Aika kaukaa haet­tua väit­tää perus­suo­ma­lais­ten estäneen keskustelua maa­han­muu­ton ongelmista. Se, että he ovat keskustelleet niistä jonkun mielestä vääräl­lä taval­la, ei ole keskustelun estämistä. Se on keskustelua. Vähän samaa keskustelun estämistä esi­in­tyi Ander­s­enin sadus­sa, kunnes joku pikkupoi­ka sanoi, ettei keis­ar­il­la ole vaatteita.

   4. Osmo Soin­in­vaar­alle kom­ment­ti­na että en ole huo­man­nut että perus­suo­ma­laiset oli­si­vat har­joit­ta­neet mitään saas­taista keskustelua liit­tyen monikult­tuurisu­u­teen. Var­masti 2010-luvun alus­sa jotkut Perus­suo­ma­laiset käyt­tivät kieltä joka ei ollut mitenkään eri­tyisen asial­lista. Tähänkin kie­lenkäyt­töön sil­loinen puheen­jo­hta­ja Timo Soi­ni puut­tui. Puut­tuiko liian maltil­lis­es­ti ja liian myöhään on sit­ten toinen kysymys. Jos 15 vuot­ta van­ho­ja netin kir­joi­tus­pal­sto­ja ale­taan tutki­maan niin myös vasem­mis­tos­ta löy­tyy nyky­isiä päät­täjiä joidenkin tyyli ei kestäisi päivän­val­oa. Itse muis­tan että perus­suo­ma­lais­ten avauk­si­in vas­tat­ti­in että kyseessä on rasisti­nen näke­mys jol­la ei ole todel­lisu­ut­ta. Nyt tuon todel­lisu­u­den kaik­ki val­ta­puolueet myös vasem­mis­to allekirjoittaa.

   5. Mus­ta säkki­hän kuvasi kat­so­jan inhoa sel­l­aista kult­tuuria kohtaan, joka pakot­taa naiset pukeu­tu­maan peit­tävästi. Purran demon­isoimisek­si tämä on tarkoi­tushakuis­es­ti halut­tu tulki­ta kaavun sisäl­lä oli­joiden ihmis­ar­von mitätöimisek­si. Minus­ta hyvä esimerk­ki siitä, miten perus­suo­ma­lais­ten väitetään keskustelevan.

   6. Osmo Soin­in­vaar­alle kom­ment­ti­na että jopa Bri­tann­ian enti­nen päämin­is­teri Boris John­son viit­tasi mus­li­mi nai­sista jot­ka käyt­tävät julkises­ti burqaa pos­tiluukkui­hin. Perus­suo­ma­lais­ten retori­ik­ka on kopi­oitu Suomeen muiden Euroopan maid­en oikeistopop­ulipuoluei­den retori­ikas­ta. Vaik­ka täl­läi­nen retori­ik­ka ei ole mil­lään taval­la asial­lista niin sekään ei pidä olla tabu että näistä asioista ei pitäisi keskustel­la julkises­ti. Vielä 15 vuot­ta sit­ten koko asi­as­ta ei voitu keskustel­la kos­ka se olisi leimat­tu rasistiseksi

   7. Jos puhuu kier­rellen, tekopy­hästi ja kiistäen muut­tuu koko keskustelu vihervasemmistollaiseksi..

 5. tyt­tö­jen silpomista on help­po vastustaa.

  mut­ta vas­tus­taako perus­suo­ma­laiset silpomista sen silpomisen takia, vai sen takia että noi mus­lim­it sitä tekee!? on jäänyt olo että jos län­si­maiset kult­tuu­rit tekee vas­taavaa niin sitä ei ollakaan tuomit­se­mas­sa … niin paljon.

  mut­ta joo, kult­tuuri ja uskon­to ei ole tekosy­itä vääryyksiin.

  muuten, jäiko suomes­sa kiin­ni joku ped­ofil­ia ren­gas!? oikos tästä mässäilty mediassa!?

 6. Min­ul­la on jonkin ver­ran koke­mus­ta ara­bi­maista. Ihmettelin jonkun ker­ran, kun näin lento­ken­täl­lä miehen, naisen ja noin kymme­nen las­ta. Kaik­ki poikia, ikäeroa noin vuosi jokaisen välis­sä. Muu­ta­man ker­ran ´jäl­keen tajuisin, että siinä on mies, paras naimavaimo ja kaik­ki rakkaat lapset läht­e­neet loma­lle. Muu­ta lapset ja muu­ta­ma vaimo jäivät kotiin.

  Koiria ei arvoste­ta ara­bi­as­sa ollenkaan, joten nais­ten ase­ma on (ehkä) parem­pi kuin koir­il­la. Kamelit ovat kuitenkin arvos­tuk­ses­sa mon­ta por­ras­ta naista ylempiä.

 7. Vähän offtopic mut­ta minus­ta oli järkyt­tävää lukea Irlan­nin Mag­dale­na pesu­loista joi­ta oli toimin­nas­sa vuo­teen 1996. Käytän­nössä orju­ut­ta. Mm. raiskauk­sen uhre­ja laitet­ti­in ko. paikkoi­hin. Mis­sä maas­sa rikok­sen u h r i a ran­gais­taan? Käsittämätöntä.

  1. Nim­imerk­ki Jukalle kom­ment­ti­na että Mag­dale­na pesu­lat ovat taas katolisen kirkon ylläpitämiä laitok­sia joka taas on katolis­ten maid­en ongel­ma ei niinkään protes­tant­tis­ten ja idän ortodok­sisen maid­en ongel­ma kos­ka katolisen kirkon ylläpitämä selibaatis­mi on liian tiuk­ka joka taas on teologi­nen päätös eikä sil­lä ole mitään tekemistä Raa­matun kanssa

 8. Tiedonväl­i­tyk­sen nopeutues­sa, somev­ideoitues­sa, sekä tiedon ja onnek­si myös rohkeu­den puhua lisään­tyessä, eri­laiset ris­tiri­idat tule­vat parem­min esille. Tästä seu­raa enim­mäk­seen hyvää, mut­ta myös paljon kipuilua, ja suo­ranaista maton alle lakaisua akuu­tim­mil­ta tun­tu­vien tavoit­tei­den edistämiseksi.

  Maa­han­muut­ta­jat ovat ihmisiä — ihmiset tuo­vat väistämät­tä mukanaan omia taus­to­jaan ja kult­ture­itaan, joista osa on jyrkästikin ris­tiri­idas­sa ihmisoikeuk­sia, eläi­noikeuk­sia ja ympäristöar­vo­ja korostavien näke­mys­ten kanssa.

  Tässä pitää olla rehelli­nen sen suh­teen, että merkit­tävä osa maa­han­muut­toon myön­teisim­min suh­tau­tu­vista ihmi­sistä kuu­luu myös niihin, jot­ka kaikkein hanakim­min puut­tuvat ihmis- ja ympäristöar­voihin liit­tyvi­in epäko­hti­in ja epä­toiv­ot­tuun käytök­seen, välil­lä hyvinkin henkilöön­menevästi — mut­ta lähin­nä jos epäi­ly kohdis­tuu koti­maisik­si miel­let­ty­jen toimintaan. 

  Myös kehi­tysavus­sa on kipupis­teitä joi­ta ei ole help­po ratkoa: tänään Yle uuti­soi Sam­bi­as­ta kuin­ka Suomen kehi­tys­tukea saavas­sa muovikier­rä­tysyri­tyk­sessä (jee) tosi­asialli­nen toim­intat­a­pa sisältää sekä eri­laista muovien polt­toa avo­tyn­nyreis­sä (buu), että myöskin paikallis­ten las­ten hyö­dyn­tämistä muovika­so­jen perkaamises­sa. Kos­ka heille ei mak­se­ta palkkaa he eivät ole lap­si­työvoimaa, ker­too johta­jatar, ja lisää että muovi­roskaka­soista voi löy­tyä kek­se­jä joi­ta lapset tykkäävät syödä ja sik­si hom­ma toimii. (että mitä että???)

  https://yle.fi/a/74–20074219

  Palesti­inas­ta jo kir­joitinkin — kuin­ka las­ten, nais­ten, sek­suaalivähem­mistö­jen ja juu­ta­lais­ten ihmisoikeuk­sien vas­taisia epäko­htia ei pidä kokon­aan sivu­ut­taa samal­la, kun kokee kon­flik­tin altavas­taa­jan tukemista tärkeäk­si. Sen ver­ran karmeaa toim­intaa kivit­tämis­ran­gais­tuksi­neen, las­ten aseel­lis­t­a­m­i­neen ja islami­lai­sine nais- ja homosek­suaal­isu­uskäsi­tyksi­neen sieltä kun löy­tyy run­saasti. Kaik­ki jot­ka huu­ta­vat “from the riv­er to the sea” ‑isku­lau­sei­ta varauk­set­ta Palesti­inan puolel­la ovat, nimen omaan ihmisoikeusmielessä, luul­tavasti enem­män osa ongel­maa kuin ratkaisua.

  Keskeistä näis­sä kaikissa on, että kan­natet­tavien asioiden huonoista puolista pitää puhua johdon­mukaises­ti ja oikeas­t­aan jatku­vasti, ei vain joskus ajoit­tain sivu­lauseessa. Ja sen mis­sä määrin on valmis tuomit­se­maan kans­saih­mis­ten toim­intaa pitää olla nyky­istä uni­ver­saalimpaa — jos siis halu­taan aikaisek­si todel­lista muu­tos­ta eikä vain polar­isaa­tio­ta. Kohtu­ullisu­us ja suh­teel­lisu­us ovat ihmisille ymmär­ret­täviä vain jos reak­tiot epäko­hti­in ovat kohtu­ullisia ja suh­teel­lisia, eivätkä sata-nolla.

  ps. Jonkun pitäisi myös uskaltaa sanoa, että etnokaup­po­jen, varsinkin paljon posia saa­neen Alanya mar­ketin kaltais­ten kaup­pa­jät­tien, pitää hoitaa pul­lon­palau­tus ja jät­tei­den lajit­telu kun­nol­la. Nykyi­nen “ei koske meitä” ‑asenne ei käy.

 9. Perus­suo­ma­laiset ovat ikäväl­lä taval­la estäneet keskustelun näistä asioista ja siten pahen­ta­neet esimerkik­si tyt­tö­jen ja nais­ten alis­tamista maa­han­muut­ta­jien keskuudessa.

  Olen vain PS-äänestäjä, mut­ta mitä tarkoi­tat, mil­lä ikäväl­lä taval­la? Pyytäisin anteek­si jos olen itse syyl­listynyt samaan.

  Ehkä kyse on kuitenkin siitä, että halu­at löytää syyl­lisen tekemät­tömyy­teen jostain muual­ta kuin peilistä. Siinä tapauk­ses­sa kehotan sin­ua ole­maan entistäkin rohkeampi ja itsenäisem­pi suh­teessa poli­it­tiseen viiteryh­määsi. Sin­ul­la on tässä eri­tyi­nen vas­tuu kos­ka sin­ua pide­tään tässä suh­teessa yht­enä parhaista.

  1. Nim­imerk­ki Olli S:lle että vaik­ka en ole Perus­suo­ma­lais­ten äänestäjä niin voin rehellis­es­ti tode­ta että myös muut por­varipuolueet etenkin Kokoomus ja myös Keskus­ta eivät otta­neet näitä asioi­ta esille 2010-luvul­la kunnes sit­ten media ja vira­nomaiset alkoi­vat nos­taa näitä asioi­ta esille. En usko että sinä henkilöko­htais­es­ti olisit käyt­tänyt saas­taista kieltä mut­ta et voi kiistää sitä että jotkut Perus­suo­ma­laiset ovat käyt­täneet saas­taista kieltä lähi­men­neisyy­dessä (2010-luvul­la) . Tiedän hyvin että niiden taho­jen kie­lenkäyt­tö muut­tui maltil­lisek­si mut­ta se leima jäi kuitenkin hei­hin vielä tähän päivään asti. Se näkyi muun muas­sa Pres­i­dentin­vaalien ensim­mäisen kier­roksen tuloksessa.

 10. Kan­noit suur­ta murhet­ta finanssipoli­ti­ikan epäon­nis­tu­mi­sista edel­lisessä postauk­ses­sa. Minus­ta on type­r­ää kiin­nit­tää huomio­ta sel­l­aisi­in pikku­jut­tui­hin ja jät­tää perusasi­at kuten väestön koos­t­u­mus ja mie­len­laatu huomiotta. Kuin­ka paljon ihmiset käyt­tävät pk-seudul­la rahaa asumiseen “hyvän koulun” alueel­la? Tämän blo­gin aiheelle ei ole oikein mielekästä antaakaan mitään hintaa.

  1. Nim­imerk­ki Olli S:lle kysymys. Oletko perus­suo­ma­lais­ten äänestäjänä tyy­tyväi­nen mitä nykyi­nen hal­li­tus tekee täl­lä het­kel­lä työ­markki­noiden kohdal­la ja yleen­säkin finanssipoli­ti­ikan kohdal­la. Kysyn tätä sin­ul­ta sen takia että kos­ka otit esille tässä blo­gis­sa Soin­in­vaaran kir­joituk­sen talouspolitiikasta.

 11. Helsin­gin perusk­ouluista katoaa vuosit­tain lukuisia oppi­lai­ta muslimimaihin.
  Tule­vat jonkin ajan kulut­tua takaisin. Oppipolku jatkuu katkea­mat­ta jostakin vuo­denkin pois­saolosta huoli­mat­ta: ei halu­ta tietää, mis­sä on oltu ja miksi.
  Eikä oikeas­t­aan ketään kiinnostakaan. 

  Opet­ta­jat jäävät yksin epäi­lyi­neen. Katkai­se­vat itsekin epäi­ly­iltä aiheet kos­ka pelkäävät jo omien varovais­ten kysymys­ten­sä vuok­si tule­vansa nähdyik­si rasis­teik­si. Siitä on Suomen nykyi­nen ilmapi­iri pitänyt hyvin huolen.

  Tyyp­illi­nen pk-seudun opet­ta­ja on viher­vasem­mis­to­lainen. Helpom­pi olla hil­jaa, jos usko hor­juu. Ja uskoa ham­paat irvessä ettei mitään pahaa tapah­du mis­sään. Ei ainakaan kolo­nial­is­ti­soiduis­sa maissa.
  Tästä mielipi­de­pakko­val­las­ta on mm. nykyfem­i­nis­mi vastuussa.
  Medi­aakaan ei jak­sa kiin­nos­taa yhtä kohuar­tikke­li­atai tyt­tökam­pan­jaa pidem­pään. No long-play. 

  Aja­tusleik­ki: kuvitelka­a­pa jos mei­dän kaikkien vihol­liseen, per­sui­hin, kohdis­tuneesta media- ja some­tuomio­val­las­ta, 25 pros­ent­tia kohdis­tu­isikin tyt­tö­jen silpomiseen liit­tyvi­in kysymyk­si­in ja epäoikeudenmukaisuuksiin.

 12. Aikamoista pyörit­te­lyä näyt­tää keskustelu asian ympäril­lä edelleenkin ole­van. Selit­telyssä uno­hde­taan ottaa kan­taa pohjim­maiseen kysymyk­seen, onko tyt­tö­jen tai kenenkään muunkaan alis­t­a­mi­nen ylipäätään hyväksyt­tävää ja ovatko silpomi­nen ja ympärileikkauk­set hyväksyt­täviä riip­pumat­ta siitä kuka ne tekee, kenelle ne tehdään tai mihin vedoten ne rehdään. Alis­tamis­ta­han se selvästi on, län­si­maisen oikeuskäsi­tyk­sen mukaan, jos ihmisiä “velvoite­taan” otta­maan vas­taan kirur­gisia toimen­piteitä joille ei ole edes lääketi­eteel­lisiä perusteita. 

  Tästä olen samaa mieltä. Samal­la pitää muis­taa kuitenkin se ettei sil­loin sen pitää tarkoit­taa kaikkia johdon­mukaises­ti, myös poikia.
  “Tästäkin huoli­mat­ta sanon nyt uud­estaan, että pyrkiessään Suomeen hyväksyy Suomen lain­säädän­nön, eikä siihen pidä tehdä mitään kult­tuuri­in tai uskon­toon perus­tu­via poikkeuk­sia – ei muuten myöskään kristi­nuskoa koske­via poikkeuk­sia. Tyt­tö­jen pahoin­pite­ly ja hei­dän elämän­sä rajoit­ta­mi­nen ei ole Suomes­sa sal­lit­tua, ja sen tulee koskea kaikkia Suomes­sa asuvia”

  1. Johdon­mukaises­ti sil­loin poikien ympärileikkauk­sen tulee tarkoit­taa peniksen amputoin­tia tai vähin­tään ter­skan pois­toa ja paisu­vaisen pysyvästi toim­intakelvot­tomak­si tekemistä. 

   Yritätte aina tuol­la samal­la argu­men­til­lä samankaltais­taa toimenpiteitä.

   1. @Riittää
    argu­ment­tisi kuu­lostaa siltä että vähätel­lään poikien ympärileikkaus­ta ja sit­ten sal­li­taan se. ja tuomi­taan tyt­tö­jen ympärileikkaus.

    itse en tykkää jär­jestelmäl­lis­es­tä poikien ympärileikkauk­sista, edes uskon­non nimis­sä. muuten ei huvi­ta juu­ta­lais­vas­taisu­ut­ta levit­tää, vaik­ka yksi sota on menos­sa israilin alueel­la. tosin ympärileikkau­sia tehdään muis­sakin uskonnoissa.

    en ole lääkäri, mut­ta esinah­ka on ver­rat­tavis­sa häpy­hu­uli­in. jota leikataan tyt­tö­jen silvonnassa.

    vaik­ka lääketi­eteel­lisiä argu­mente­ja olisikin, mut­ta niitä käytetään tois­si­jais­es­ti väli­neenä uskon­nolle, kult­tuurille tai per­in­teelle. todel­li­nen syy voi jokin edel­lä mainit­tu kolmes­ta, eikä sit­ten lääketi­eteelli­nen. ja näis­sä lääketi­eteel­li­sis­säkin argu­menteis­sa tun­nu­taan että val­i­taan ne mieliku­via mielis­televät argumentit.

   2. Ja kli­torik­sen rin­na­s­tat mihin? Ja ei niitä ole mitenkään rin­nastet­tavis­sa kun ovat aika lail­la eri­laiset elimet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.