Nato, Suomi, Venäjä ja liberaali demokratia

Olin torstaina Han­na Wassin emän­nöimässä pyöreän pöy­dän keskustelus­sa otsikkona Uuden pres­i­dentin Suo­mi. Nämä keskuste­lut ovat todel­la eri­no­maisia. Chatham House ‑sään­nön takia en voi ker­toa muiden puheen­vuoroista, mut­ta omani saan julk­istaa. Tämä on puhut­tua ver­sio­ta vähän pidem­pi ja tietysti stilisoidumpi

Minä vanha neuvostovastainen

Tun­nus­tan olleeni aikanaan henkises­ti neu­vos­to­vas­tainen. En pitänyt siitä, mitä Neu­vos­toli­it­to teki omille kansalaisilleen, miten se kohteli alis­tami­aan kan­so­ja enkä siitä, miten se puut­tui Suomen sisäpoli­ti­ikkaan. Eri­tyis­es­ti en pitänyt suo­ma­laista poli­itikoista, jot­ka yrit­tivät pönkit­tää omaa poli­it­tista ase­maansa Neu­vos­toli­iton ja myöhem­min Venäjän tuella.

Het­ken, mut­ta vain lyhyen het­ken, olin opti­misti­nen ja kuvit­telin Venäjän kohoa­van kun­ni­al­lisek­si maak­si kun­ni­al­lis­ten maid­en joukkoon. Tästä harhalu­u­losta min­ut herät­ti Hei­di Hau­ta­la, jol­la oli jo kauan sit­ten varsin tarkkanäköi­nen ana­lyysi Venäjän kehityksestä.

Nyt huo­maan ole­vani rin­ta­man toisel­la puolel­la. Minus­ta Suo­mi on tyrkyt­täy­tymässä kri­ti­ikit­tömästi län­nen ja eri­tyis­es­ti USA:n puude­lik­si. Puheet esimerkik­si siitä, ettei Suomen ja Venäjän rajaa saa ava­ta koskaan, ovat tolkut­to­mia. Niitä eivät esitä johta­vat poli­itikot, mut­ta hal­li­tus­puolueista niitä kyl­lä kuulee. Ei ole hyvä sekään, että Suo­mi on räh­mäl­lään USA:n edessä, varsinkin kun emme tiedä, mitä sille maalle tapahtuu.

San­o­taan nyt selkeästi: jos Venäjä leikkau­tu­isi irti siitä maail­mas­ta, johon Suo­mi kuu­luu, Suo­mi olisi logis­tis­es­ti toiv­ot­tomas­sa ase­mas­sa ole­va saari, joka olisi aivan per­ife­ri­aa. Ensin tuhou­tu­isi Itä-Suo­mi ja sit­ten koko Suo­mi. Jos Putin soit­taisi ja esit­tää, että he voisi­vat palaut­taa rajan olo­suh­teet ennalleen, eivätkä päästä enää lait­to­mia maa­han­tuli­joi­ta rajalle, minus­ta siihen puhelu­un kan­nat­taisi vastata.

Sinän­sä min­ul­la on käsi­tys, että Venäjän jär­jestämät ongel­mat rajal­la ker­to­vat, että Venäjä halu­aa rajan kiin­ni. Sulki­vathan ne ”käytän­nön syistä” itse rajan Viroon päin. Mik­si Venäjä halu­aa rajan sulkea, on oman kir­joituk­sen arvoinen asia, mut­ta sivu­u­tan sen tässä.

Mitä tulee Natoon, nyky­muo­dos­saan se ei ole jär­jestö, johon voi kri­isi­aikana luot­taa. Viiden­teen artik­laan sisäl­tyvä vaa­timus ysimielisyy­destä tarkoit­taa käytän­nössä, että Putinil­la on veto-oikeus päätök­si­in. Tietänette minkä maan kaut­ta. Kah­denke­sk­i­nen sopimus USA:n kanssa on sik­si tärkeämpi.

En äänestänyt valit­tua pres­i­dent­tiä, mut­ta en pidä hän­tä merkit­tävänä tur­val­lisu­usuhkana jois­takin vähän oudoista lausun­noista huoli­mat­ta. Peräy­ty­i­hän hän ydi­nasekysymyk­sessäkin sitä tosin myöntämättä.

Suo­mi sinän­sä tarvit­see soti­laal­lista tukea. Irlan­nil­la ei ole san­ot­tavaa vaaraa Krim­in kaltais­es­ta ”ei-soti­laal­lis­es­ta” val­tauk­ses­ta, mut­ta Suomel­la on.  Yksi syy Venäjän halulle pitää Suomen raja sul­jet­tuna  on pyrkimys lisätä tyy­tymät­tömyyt­tä Suomen venäläisväestön kesku­udessa, mut­ta en mene siihen sen pidem­mälle. Om muitakin syitä.

Jännitystä ei kannata houkutella omille rajoille

Suomen ei kutenkaan kan­na­ta houkutel­la vas­takkainaset­telun pain­opis­tet­tä puoleen­sa. Sik­si minus­ta tulee kieltäy­tyä ydi­na­sei­den sijoit­tamis­es­ta Suomen maaperälle. Tähän ei riitä vas­tauk­sek­si, ettei niitä juuri täl­lä het­kel­lä kukaan ole sijoit­ta­mas­sakaan. Kuuban kri­isi oli viedä maail­man ydin­so­taan, kun Neu­vos­toli­it­to toi ydi­naseet Kuubaan. Kuu­ba on paljon kauem­pana Yhdys­val­loista kuin Ima­tra Pietarista.

Onko Natolla tulevaisuutta?

Vit­sailin kymme­nen vuot­ta sit­ten, että Suomel­la on kiire liit­tyä Natoon, jos aikoo tehdä sen ennen kuin jär­jestö lakkaute­taan. Siihenkin on varaudut­ta­va, että USA eroaa Natos­ta. Jäl­jelle jäävä euroop­palainen Nato ei olisi mikään iso tekijä.

Naton jou­tu­mi­nen syr­jään ei johdu vain Trump­ista. Län­tisen maail­man pää­vas­tus­ta­ja ei ole enää Venäjä, vaik­ka siitä juuri nyt on niin paljon harmia. Maa­han on kuin ydi­na­seille varustet­tu Burk­i­na Faso. Todel­lisen pelin osa­puo­lia on ”Län­nen” ohel­la Kiina ja globaali etelä. Venäjästä on tulos­sa Kiinan siirtomaa.

Sinän­sä Trumpil­la on point­ti siinä, että mon­et euroop­palaiset maat ovat tur­val­lisu­us­poli­ti­ikas­sa vapaamatkustajia.

Olen kat­sonut huuli pyöreänä, kuin­ka län­si työn­tää globaalin etelän autoritääris­ten maid­en syli­in. Gazan sota on län­neltä hirveä virhearvio.

Todet­takoon, että opti­misti­enn käsi­tyk­seni Kiinas­ta kesti paljon kauem­min kuin opti­mistien käsi­tyk­seni Venäjästä. Kokon­aan opti­mis­mi­ni ei ole haipunut vieläkään, vaik­ka Xin aika on ollut suuri pettymys.

Liberaali demokratia mennyttä?

Olen kan­nat­tanut suun­tau­tu­mista län­teen, kos­ka arvostan lib­er­aalia demokra­ti­aa. Se voi sulaa alta pois. Turk­ki, Unkari ja Puo­la menivät jo, tosin Puo­la tuli ainakin vähäk­si aikaa takaisin. Mut­ta pahempaa on edessä. Ruot­si ja jopa lib­er­aaleista lib­er­aalein, Alanko­maat. Onhan meil­läkin perus­suo­ma­lais­ten tosi­asi­as­sa johta­ma hallitus.

Minä näen anti-intellek­tu­aalin oikeis­ton nousun seu­rauk­se­na mer­i­tokra­ti­as­ta. Ensin mer­i­tokra­tia tar­josi sosi­aalisen nousun väli­neet työväen­lu­okan val­opäille. Nyt se on syök­semässä laske­vaan sosi­aaliseen kehi­tyk­seen niitä, joiden kyvyt eivät riitä pär­jäämiseen mer­i­tokraat­tises­sa yhteiskunnassa.

Sosi­aalisen ase­man katkeru­us ei tuokaa ääniä vasem­mis­tolle. Perus­suo­ma­laiset ovat nyt suurin työväen­puolue Suomessa.

Piket­ty selit­tää tämän niin, että poli­it­ti­nen oikeis­to edus­taa hyväo­saisia, joil­la on taloudel­lista pääo­maa, vasem­mis­to (ja vihreät) hyväo­saisia, joil­la on sosi­aal­ista pääo­maa. Joil­la ei ole kumpaakaan, kan­nat­ta­vat äärioikeistoa.

Naiset jyräävät miehet

Keskustelus­sa esitet­ti­in kysymys, miten käy nais­ten nousulle yhteiskun­nas­sa. Menikö se vai­he jo ohi?

Naiset ovat parem­min koulutet­tu­ja kuin miehet, ja ero kas­vaa. Ennen pitkää naisen euro on yli sata sent­tiä, vaik­ka tätä yritetäänkin estää vien­tive­toisel­la palkka­mallil­la. Esimerkik­si yri­tys­ten johtote­htävistä naiset kamp­pail­e­vat tas­a­puolis­es­ti oma­l­la parem­muudel­laan. Ei ole kauankaan siitä, kun naisia oli yri­tys­ten hal­li­tuk­sis­sa vain kiin­tiö­naisi­na. Se aika oli ja meni. Helsin­gin kun­nal­lispoli­ti­ikas­sa sukupuo­liki­in­tiöt toimi­vat jo use­am­min miesten kuin nais­ten hyväksi.

Kun nais­ten ase­ma nousee, miesten tietysti las­kee. Laske­va ase­ma saa kan­nat­ta­maan kon­ser­vati­ivisia arvo­ja, oli­han ennen parem­min. Jos vain miehillä olisi äänioikeus, suo­ma­laisen poli­tik­ka olisi perin kansal­liskon­ser­vati­ivista. Voisiko Sveit­sistä hakea poli­it­tista turvapaikkaa?

 

 

134 vastausta artikkeliin “Nato, Suomi, Venäjä ja liberaali demokratia”

 1. Kiitos Osmo Soin­in­vaara tärkeästä ja pun­ni­tus­ta puheen­vuorostasi. Yksi­tyisko­hdista voisi toki kom­men­toi­da vähän eri kul­mista, mut­ta isos­sa kuvas­sa kir­joi­tus puhut­teli syvälle. Maail­ma on kiihtyväl­lä tahdil­la tulos­sa hul­luk­si. Elämme aivan mielet­tömän vaar­al­lisia aikoja.

  1. Min­ua on pitkään hai­tan­nut näis­sä kesksuteluis­sa se, että suju­vasti uno­hde­taan talous, joka kuitenkin lop­pu­peleis­sä on hyv­in­voin­timme ja tur­val­lisu­utemme ydin!

   Suomen vasem­mis­to ja ay-liike ovat traagisel­la taval­la irronneet talous­todel­lisu­ud­es­ta. Ovat Marx­in väärän ide­olo­gian vankeina, mikä on aiheut­tanut vuosikym­menten pysähtyneisyy­den, on tuhon­nut taloutemme ja run­telee myös turvallisuutemme!

   Suo­ma­laiset sosial­is­tit ovat val­heel­lis­es­ti luvan­neet kansalaisille hoidon “ykkös­lu­okas­sa” kehdos­ta hau­taan, ilman omaa riskiä ja vastuuta. 

   Suomen “val­tio­jo­htoinen” talous on nyt tör­män­nyt seinään ja kansalais­ten pitää siir­tyä “tur­is­tilu­okkaan!” Nykyi­nen jär­jetön lakko­ry­täkkä muis­tut­taa uhmaikäisen kakaran itku-potku-raivaria, kun äiti ei anna tikkaria!

   Kan­nat­taa muis­taa, että nykyi­nen pieni ja syr­jäi­nen Suo­mi ei ole ollenkaan kan­sain­välis­es­ti kiin­nos­ta­va investoin­ti-/työl­listämisko­hde: Maail­man korkeim­mat verot, rom­ah­ta­neet sote- ja koulu­tussek­torit, rapakun­nos­sa ole­va velka­ve­toinen talous, agres­si­ivi­nen ay-liike ja onneton ikäpyramidi.

   Suomen taloudessa on nyt pakko tehdä täys­re­for­mi, jos­sa maamme tehdään taas kan­sain­välis­es­ti kil­pailukykyi­nen. Nyky­menol­la Virokin koh­ta ajaa hyv­in­voin­nis­sa Suomen ohi…

   Suomen ain­oa pelas­tus­mah­dol­lisu­us on pikainen siir­tymi­nen markkinaliberalismiin.
   Sen pääpi­ir­teet ovat nämä:
   1. Markki­nal­ib­er­al­is­mis­sa usko­taan, että vapail­la markki­noil­la kil­pailu johtaa tehokku­u­teen, inno­vaa­tioon ja taloudel­liseen kasvuun.
   2. Markki­nal­ib­er­aalit korosta­vat yksilön vapaut­ta ja omis­tu­soikeut­ta. Tähän sisäl­tyy usko siihen, että yksilöl­lä tulisi olla oikeus tehdä vapaasti päätök­siä omas­ta omaisu­ud­estaan ja ansai­ta palkkansa vapail­la markki­noil­la ilman liial­lista val­tion sekaantumista.
   3. Markki­nal­ib­er­al­is­mi kan­nus­taa val­tion roolin min­i­moimista taloudessa. Vaik­ka val­ti­ol­la nähdään ole­van tiet­tyjä roole­ja, kuten tur­val­lisu­u­den ja oikeusjär­jestelmän ylläpito.
   4. Markki­nal­ib­er­aalit kan­nat­ta­vat vapaa­ta kan­sain­välistä kaup­paa. He usko­vat, että vapaakaup­pa hyödyt­tää kaikkia osa­puo­lia lisäämäl­lä taloudel­lista tehokku­ut­ta ja mah­dol­lis­ta­mal­la parhaiden resurssien hyö­dyn­tämisen maailmanlaajuisesti.

   Pitää tässä yhtey­dessä pitää muis­taa sekin, että Suomen sisä­markki­noille hyökkäävät veroparati­i­seista suuret globaaliy­htiöt (mak­sa­vat n. 7% veroa), joi­ta vas­taan hir­mu­verote­tut, eniten uusia työ­paikko­ja luo­vat pk-yhtiömme joutu­vat suo­raan kil­pailu­un! Suury­htiöm­me­hän ovat jo pääosin jät­täneet Suomen…

   Suomen taloudelle ja hyv­in­voin­nille vien­ti on ratkai­se­van tärkeää, vien­nin osu­us taloud­es­ta on 45%.

   Sisä­markki­noitakin rajum­man kil­pailun kohteek­si joutu­vat globaaleil­la markki­noil­la vientiytiömme!

   Kysymys: Onko Suo­mi jo menetet­ty tapaus?

   Tulee mieleen pres­i­dent­ti Urho Kekkosen tokaisu: ”Saatanan tunar­it!” Kekko­nen ymmär­si talout­ta, oli kuol­lessaan 1986 Suomen rikkain mies!

   Sep­po Korp­poo, 40+ vuot­ta 24/7 palvelua vien­nin eturintamalla.

  2. Kom­ment­ti Klig­orelle että itse en usko että Kokoomus ja perus­suo­ma­laiset oli­si­vat sopi­neet hal­li­tus­po­h­jas­ta 2021. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ollut vielä ajanko­htaista ja Suomen taloudelli­nen tilanne oli aivan toinen kuin sit­ten 2022. Mitä tulee siihen Hal­la-ahon jät­tämään tiedot­teeseen niin se on käytän­nössä van­henunut kun se julka­istaan 21.6.2031.Sillä ole mitään merk­i­tys­tä. Se on vain his­to­ri­alli­nen doku­ment­ti joka avaa jotain perus­suo­ma­lais­ten sisäistä keskustelua tuol­loin mut­ta ei sil­lä ole mitään merk­i­tys­tä kun se julka­istaan. Suomes­sa on eduskun­tavaalit 2027 ja näil­lä näkyvin tämä hal­li­tus­po­h­jaa (Kok+PS) senkin jäl­keen jatkaa mut­ta täy­den­net­tynä Kepulla.

 2. Vaik­ka Venäjän aloit­ta­maa sotaa pide­tään syys­täkin Venäjän mainet­ta tuhoa­vana jut­tuna, niin ei tuos­sa ole vain kyse hyvän ja pahan tais­tos­ta. Kyse on kult­tuurievoluu­tios­ta ja siitä, minkä usko­taan toimi­van pidem­mäl­lä tähtäimellä. 

  Putin ja moni venäläi­nen aja­tushau­to­mo ovat jatku­vasti tuoneet esille sitä, kuin­ka tärkeää maalle on ter­ve ikäpyra­mi­di, se että maas­sa syn­tyy uusi sukupolvi eikä se kui­h­du. Tuo on paljon tärkeäm­pää pidem­mäl­lä välil­lä myös taloudelle,kuin talous­lib­er­taarien mit­tar­ilu­vut monille talouden toimin­noille. Jos maa muut­tuu geri­atrisek­si laitok­sek­si, niin nuo talous­lu­vut var­masti menetetään muutenkin myöhemmin.

  Mikäli olen ymmärtänyt, niin mon­et talousti­eteil­i­jät ovat alka­neet kallis­tua sille kan­nalle, että 90-luvul­ta alka­nut lib­er­taris­mi uno­hti sen, että talous tarvit­see myös lap­sia, että sys­tee­mi toimii tulevaisuudessakin.

  Vaik­ka tietysti on mah­do­ton­ta sanoa, mik­si syn­tyvyys on niin alhaista kaikkial­la, niin on ihan perustel­tua väit­tää, että lib­er­taarien tehoy­hteiskun­ta on siihen osalli­nen. Lib­er­taarien halu­a­vat luo­da voimakkaan hier­arkisen sys­teemin ihmis­ten välille niin, että ihmisen men­estymi­nen sosi­aal­i­sis­sa suhteis­sa riip­puu hänen tulois­taan. Voi olla, että tuo ajat­telumalli vie val­tion demografiseen tuhoon.

  Minus­ta Suomes­sa kan­nat­taisi ajatel­la niinkin, että län­nessä on voitu korostaa ainakin viimeiset 30 vuot­ta ajatuk­sia, jot­ka eivät ole voit­ta­jia sivil­isaa­tioiden kult­tuurievoluu­tios­sa ja kamp­pailus­sa toisi­aan vas­taan. Voi olla, että län­si­mainen maail­manku­va olisikin väärässä.

  1. Minä uskon että väestömme ikärakenne on iso syy siihen mik­si Suomen val­tio velka­an­tuu jatku­vasti. Edes pari vuot­ta sit­ten kun oli kova työvoima­pu­la, val­tio ei saanut bud­jet­tia yli­jäämäisek­si. Vaik­ka kaik­ki työikäiset oli­si­vat työssä, ei tilanne paranisi kovin paljoa kos­ka niin moni on eläk­keel­lä. Tilanne vain heikke­nee jatku­vasti kos­ka syn­tyvyys jatkaa laskuaan.

   On ihan todel­li­nen mah­dol­lisu­us että Trump val­i­taan tänä vuon­na Yhdys­val­tain pres­i­den­tik­si. Trump voi heiken­tää Natoa jol­loin euroop­palais­ten täy­tyy kan­taa entistä suurem­pi vas­tuu omas­ta puo­lus­tuk­ses­taan ilman että luote­taan Yhdys­val­to­jen luo­maan pelot­teeseen. Tähän kehi­tyskulku­un täy­tyy varautua.

 3. Osmo Soin­in­vaar­alle kom­ment­ti­na että itära­jan sulkem­i­nen on kyl­lä kokon­aisuute­na paljon laa­jem­paa ilmiötä jos­sa Venäjän vira­nomaiset käyt­tävät kol­man­nen maid­en kansalaisia hyväk­seen kul­jet­ta­mal­la heitä Venäjän kaut­ta Euroopan union­in Schen­gen rajalle. Sil­lä ei ole mitenkään tekemistä Yhdys­val­tain suhtei­den kanssa. Suo­mi on pyytänyt ja saanut apua Euroopan raja- ja merivar­tiovi­ras­to Fron­tex­il­ta itära­jan valvom­ises­sa. Vaik­ka NATO onkin puo­lus­tus­li­it­to sen peruskir­ja ei ole suo­jaa NATO maid­en rajo­ja rauhan aikana. Vaik­ka Unkari onkin jar­rut­ta­mas­sa muun muas­sa Ruotsin NATO jäsenyy­den rat­i­fioin­tia ja Ukrainan EU jäsenyyt­tä niin Unkari on tässä asi­as­sa yksin. NATO ja EU voivat tehdä luovia päätök­siä Unkarista riip­pumat­ta. Kri­ti­soit että Suo­mi olisi Yhdys­val­tain puudeli mut­ta mut­ta kuitenkin sanoit että DCA sopimus on myös tärkeä sopimus Yhdys­val­tain ja Suomen välil­lä . DCA sopimus ei koske ain­oas­taan Suomea. Myös Tan­s­ka ja Nor­ja ovat allekir­joit­ta­neet Yhdys­val­tain kanssa DCA sopimuk­sen. Valit­tu tasaval­lan pres­i­dent­ti Alek­sander Stubb ei ole kan­nat­tanut Ydi­na­sei­den sijoit­tamista Suomeen vaan hän on toden­nut ihan selvästi että niitäkin on sijoitet­tu Yhdys­val­tain ja Bri­tann­ian sota-aluk­si­in ja sukel­lusvenei­hin jot­ka ovat osa NATOn pelotet­ta. Ain­os­taan uusista NATO maista Puo­la on vaat­in­ut sen maaperälle ydi­naseen. Täl­lä het­kel­lä niitä on sijoitet­tu Alanko­mai­hin, Bel­giaan, Bri­tan­ni­aan, Turkki­in ja Ital­i­aan. Vain Ran­skalla on oma ydi­nase joka ei ole NATOn pelot­teen alla.

   1. Voitko Soin­in­vaara täs­men­tää mil­loin ja mis­sä Stubb on ehdot­tanut ydi­na­sei­den sijoit­tamista Suomeen?

   2. Myös Ukrainan armei­ja pär­jää maaseudul­la kos­ka sen toim­inta siel­lä perus­tuu par­ti­saan­i­tak­ti­ikkaan. Syy mik­si Ukrainan suuret kaupun­git län­nessä ja Kio­van mukaan lukien eivät ole kaatuneet johtuu siitä että niiden ympäristö on lin­noitet­tu. Lon­tookaan ei kaatunut toisen maail­man­so­dan lop­pu vuosi­na vaik­ka Sak­sa ampui V2:ohjuksia suo­raan Lon­toon keskustaan.Ukrainalla ei ollut alus­sa hyvää ilma­tor­jun­taa joten ohjus-iskut kyl­lä tuho­si­vat Kio­van infra. Täl­lä het­kel­lä Kio­van ilma­puo­lus­tuk­ses­ta vas­taa amerikkalaiset Patriot-ohjukset.

 4. Kuu­ba on kyl­lä lähempänä Flori­dan ran­nikkoa kuin Suomen itära­ja Pietarista.

  1. Et valitet­tavasti ole tästä oike­as­sa Suomen rajal­ta on noin 120 km Pietari­in ja Flori­dan Key West­istä on 90 mail­ia eli 144 km. Ero ei ole suuri mut­ta jos ote­taan etäisyys man­ner Flori­das­ta se on jo 160 km.

 5. Pystyyköhän tämä hal­li­tus rat­i­fioimaan naton kanssa tehdyt sopimuk­set? Vai onko­han Häkkäsen työ­panos kokon­aan kiin­ni siinä, että hän muut­ta reservin kieltäy­tymisen lait­tomak­si, kuten jokainen itseään kun­nioit­ta­va kehi­tys­maan dik­taat­tori on tehnyt?

 6. Suo­mi olisi saari. Eikö nyt hyvänä aikana kan­nat­taisi rak­en­taa liiken­ney­hteyk­siä pohjoisen maa-aluei­den kautta.

  Tun­nin junan mil­jardeil­la päästäisi­in hyvään alku­un. Miltä täl­lainen avaus kuu­lostaa keskit­tävien city-poli­itikko­jen korviin ?

  1. Eemille kom­ment­ti­na että olet oike­as­sa siinä että suo­ra maa yhteys Ruot­si­in kul­kee pohjoisen kaut­ta. Tämä logis­ti­ikan reit­ti on kuitenkin erit­täin pitkä ja se lisäisi kus­tan­nuk­sia yri­tyk­sille ja kulut­ta­jille. Suomen ja Ruotsin välil­lä ei ole rautatie yhteyt­tä kos­ka raideleveys on eri. Suomen vien­nin logis­ti­ik­ka tarvit­see suo­ran nopean yhtey­den Ruotsin kaut­ta Man­ner-Euroop­paan ja ain­oa järkevä ratkaisu on reit­ti joka kul­kee eteläisen län­sir­an­nikon kaut­ta Ruotsin vien­ti satami­in. Turku on tässä kohtaa parem­pi vai­h­toe­hto kuin Tornio. Tässä on kyseessä mikä reit­ti on kus­tan­nus tehokkain eikä Kepu­lainen sil­tarumpupoli­ti­ik­ka nyt ratkaise tässä kohtaa yhtään mitään. Keskus­ta oli viime hal­li­tuk­ses­sa yhdessä Viher­vasem­mis­ton kanssa jon­ka lop­putu­los on ylivelka­an­tu­mi­nen, kun hal­li­tus yhteistyötä pidet­ti­in yllä keinotekois­es­ti velal­la jon­ka Keskus­ta avoimesti kuittasi.

   1. ” Tässä on kyseessä mikä reit­ti on kus­tan­nus tehokkain eikä Kepu­lainen sil­tarumpupoli­ti­ik­ka nyt ratkaise tässä kohtaa yhtään mitään.”

    Tun­nin juna Turku­un on vihe­liäs­in­tä ahneut­ta mitä Suomes­ta löytyy. 

    Keskit­tävät puolueet eivät ole vieläkään herän­neet todel­lisu­u­teen , Krem­lin todel­lisu­u­teen. Kun Venäjä kri­isiyt­tää Itämeren laivakul­je­tuk­set, niin ollaan sor­mi suussa,kun ei ole vaihtoehtoa.

    Somanin men­nyt­tä maail­maa edus­ta­va argu­ment­ti pohjoisen yhtey­den kalleud­es­ta on todel­lisu­us­pakoa. Nyt mikään investoin­ti huolto­var­muu­teen ei ole liian kallista ver­rat­tuna Krem­lin vai­h­toe­htoon. Esim. Helsinki­in suun­nitel­lut jät­tik­er­rostalot ovat kuin mehukas mel­oni haulikkoam­munnan maali­na Putinille.

    Hajaut­ta­mi­nen on nyt ain­oa oikea poli­iti­ikan ohjen­uo­ra. Markki­navoimien ehdoil­la meno on kansakun­nan itse­murha. Keskus­ta on tässäkin ollut oike­as­sa jo vuosisadan.

   2. Matkus­ta­jak­ilo­metriä kohden Hailu­odon sil­ta on kyl­lä aika paljon kalli­impi kuin rataoikaisu Turkuun.

  2. Suos­tu­isin vai­h­ta­maan Tun­nin junan Merenkurkun sil­taan mut­ta en mihinkään sisä- tai pohjois- Suomen siltarumpuhankkeeseen.
   Merenkurkun sil­las­ta olisi se hyö­ty, olet­taen että sil­lalle tulisi sekä maantie että rautatie, että se lyhen­tää jopa mat­ka-aikaa Helsingistä Tukhol­maan aika monel­la tun­nil­la ver­rat­tuna nyky­isi­in ruotsin­laivoihin. Tukhol­ma olisi sil­loin yhtä lähel­lä Helsinkiä kuin Oulu. 

   Mut­ta jos Merenkurkun sil­lan rak­en­tamis­es­ta ei päästä yksimielisyy­teen (kus­tan­nus olisi alle puo­let Helsin­ki-Tallinna tun­nelista) niin sil­loin kan­natan Tun­nin junaa Turku­un. Turku on kuitenkin ain­oa suurista kaupungeista jonne juna Helsingistä kestää kauem­min kuin bus­si tai henkilöau­to ja olisi aika tehdä sille jotain. Muut Suomen tärkeät kaupun­git ovat jo nopei­den ja kil­pailukyky­is­ten junay­hteyk­sien piiris­sä kiitos Lah­den oiko­radan ja rato­jen parannusten.

   Turun rata jatkuu itse asi­as­sa jo nyt Naan­tali­in ja Uuteenkaupunki­in ja sitä voisi jatkaa Pori­in niin että koko lounais­ran­nikko olisi kun­nol­lis­ten junay­hteyk­sien päässä, joka hyö­dyn­täisi myös teol­lisu­ut­ta kuten Rahul jo totesi.

   1. Laiva­mat­ka Helsin­ki — Tukhol­ma kestää 15 h ja Turku — Tukhol­ma 10,5 h. Ajo­mat­ka Vaasan ja Uuma­jaan kestäisi 6 h ja Uuma­jas­ta Tukhol­maan 8,5 tun­tia — ilman yhtäkään taukoa. Miten ihmeessä sieltä kiertämäl­lä tulisi mon­en tun­nin säästö? Ja jos suun­taa vaik­ka Tukhol­maa eteläm­mäk­si, niin paljon järkeväm­pää on nukkua yö laival­la eteen­päin kulkien kuin pysähtyä yök­si hotelliin.

   2. Nykyi­nen ratay­hteys Porista Helsinki­in Tam­pereen kaut­ta on järkevämpi kuin Turun kaut­ta, kos­ka se palvelee samal­la myös esim. Oulu­un, Jyväskylään tai Hämeen­lin­naan kulke­via. Molem­mille radoille ei riit­täisi kyl­lik­si matkus­ta­jia ja vuorovälit jäi­sivät har­voik­si. Mil­lä rahoil­la toisek­seen rata Uusikaupun­ki — Rau­ma ‑Pori raken­net­taisi­in, kun ei Espoo — Turku ‑rataankaan näytä löy­tyvän rahoitusta.

   3. Junal­la Helsin­ki-Vaasa-Uuma­ja-Tukhol­ma kestäisi n 10 tun­tia. Rajal­la olisi junan­vai­h­to kos­ka raideleveys muut­tuu mut­ta se ei kestä kauaa, ja sama juna joka läh­tee Uuma­jas­ta etelään voisi jatkaa Tukhol­mas­ta vaik­ka Kööpen­ham­i­naan. Joka tapauk­ses­sa 5 tun­tia nopeam­min kuin nyt laival­la ja junalla.

    Näitä junavai­h­toe­hto­ja kan­nat­taa alkaa tosimielessä suun­nit­tele­maan jos ilmas­to­muu­tos tai vaikeudet öljyn saatavu­udessa pakot­taa lentoy­htiöitä nos­ta­maan lip­pu­jen hin­to­ja, ja kuten tiedämme vain taivas on niiden ylärajana.

    Autol­la pääsee tetenkin vaik­ka Finnli­nesin laival­la suo­raan Sak­saan mut­ta ne eivät ole oikein vai­h­toe­hto­ja niille jot­ka kulk­i­si­vat junil­la ja nykyiset hitaat ruy­otsin­lai­vat ovat lähin­nä bailaus­ris­teil­i­jöitä varten. Merenkurkun sil­ta palvelisi myös niitä jot­ka halu­a­vat päästä esim Ruotsin tai Nor­jan tun­tureil­lle puhu­mat­takaan rahtili­iken­teen hyödy­istä. Suurin osa Suomen suur­te­ol­lisu­ud­es­ta on keskel­lä Suomea, ei pk-seudul­la joten mat­ka Euroop­paan lyhenisi tun­tu­vasti kul­ki tavara sit­ten rekoil­la tai junil­la Euroopaan.

    Suomen huolto­var­muutt­ta ajatellen olisi järkev­in­tä että Suomen­lah­den satamille olisi vai­h­toe­hto­ja Poh­jan­lah­den satamista joi­hin mah­dolli­nen viholli­nen ei pysty samal­la lail­la iskemään kuin Suomen­lahdel­la ja eteläisel­lä Itämerel­lä. Olet­taen tietenkin että Ahve­nan­maa ei joudu vihol­lisen haltuun.

    En ymmär­rä mitä Soin­in­vaara tarkoit­ti Uudenkaupun­gin radal­la? Se on ole­mas­sa ja sähköis­tet­ty ja voidaan lait­taa sel­l­aiseen kun­toon että myös matkus­ta­ja­ju­nat voivat sitä käyt­tää, nyt niil­lä kul­kee vain tavara­ju­nia. Sen jatkamista Pori­in oli suun­nitelmis­sa jo 1960-luvul­la, ja sitä ei tarvit­sisi suurnopeus­stan­dard­ein rak­en­taa. Rahoi­tus­ta Suomen huolto­var­muudelle tärkeille radoille, teille ja sil­loille pitäisi saa­da EU:lta suurem­pi osa. 

    Eemil on tain­nut uno­htaa että Suo­mi on nyt Naton jäsen. Suurten kaupunkien asukkai­ta on turha alkaa hajasi­joit­ta­maan ympäri maa­ta jos mitään todel­lista vaaraa ei ole. Nato vas­taa joka tapauk­ses­sa samal­la mital­la jos Natoa vas­taan hyökätään. Putin tuskin halu­aa että Mosko­va pom­mite­taan kivikauteen?

    Suomen ja Rutotsin välistä rataa Kemistä Haa­paran­taan kun­nos­te­taan parhail­laan ja sähköis­tetään. Mah­dolli­nen Jäämerelle kulke­va rata ei oikein palvele muu­ta kuin Lapin matkailua ja kaivos­te­ol­lisu­ut­ta, toki voisi sel­l­aisenkin rak­en­taa. Voi olla että saame­laisil­la on jotain san­omista siitä.

   4. Olen matkus­tanut tuo­ta Uudenkaupun­gin rataa pitkin, ennen kuin henkilöli­ikenne lopetet­ti­in. Huip­punopeus taisi olla 50 km/h. Jos se nos­tet­taisi­in vaik­ka vain 200 km/h:iin, pitäisi koko rata rak­en­taa uudestaan.

   5. Uudenkaupun­gin rataan on muu­tamia vuosia sit­ten laitet­tu raskaam­mat kiskot ja vahvis­tet­tu poh­jaraken­net­ta raskai­ta tavara­ju­nia varten. Nykyiset tiukat nopeusra­joituk­set johtu­vat siitä että tur­valait­teet ovat ns riisut­tua mallia ja mitoitet­tu hitai­ta tavara­ju­nia varten. Matkus­ta­ja­ju­nal­la voisi päästä 120 km/h ilman että rata täy­tyy uusia.

   6. Suomes­sa 200 km/h on junille sal­lit­tu vain pohjoisel­la pääradal­la Helsingistä Oulu­un ja itäisel­lä radal­la Helsin­ki-Lahti-Kou­vola-Luumä­ki. Rantaradal­la oli ennen 200 km/h joil­lakin pätkil­lä Kar­jaan ja Turun välil­lä mut­ta ne on sit­tem­min alen­net­tu. Uudenkaupun­gin radal­la, jos sitä jatket­taisi­in Pori­in, riit­tää junille main­iosti 120–140 km /h nopeus. Se olisi kuitenkin nopeam­paa kuin mitä autot ja bus­sit saa­vat ajaa kyseisel­lä välillä.

  3. Eemille kom­ment­ti­na että olen aivan samaamieltä siitä huolto­var­muu­teen investoin­ti on tarpeel­lista. Kuitenkin investoin­nit pitää tehdä nimeno­maan kohteisi­in jot­ka ovat todet­tu osak­si huolto­var­muut­ta. Pääkaupunkiseudun raken­nuskan­nal­la ei ole mitää vaiku­tus­ta Putinin kanssa. Pääkaupunkiseudul­la on 900 000 väestön­suo­jaa joista 10 000 sijait­see kallion­sisäl­lä. Tämä tieto lyö­tyy Pelas­tus­toimen sivuil­ta. Myös Pääkaupunkiseudun ilma­puo­lus­tus on erit­täin tehokas­ta. Ikävä kyl­lä Ukrainal­la ei ollut sel­l­aista ilma­puo­lus­tus­ta tai väestön­suo­jaa kuin Pääkaupunkiseudul­la. Myös Eemille tiedok­si että markki­navoimat toimi­vat parem­min kuin keskusjo­htoinen suun­nitel­mat­alous. Se että julki­nen sek­tori tekee yhteistyötä yksi­tyisen sek­torin kanssa on juuri tehokku­ut­ta. Keskus­tan hajaut­tamisen malli on tuot­tanut kolmi­por­taisen hallinnon byrokra­t­ian maa­han jos­sa asuu 5,5 miljoon­aa asukas­ta. Se on ollut tosi­paikois­sa erit­täin teho­ton­ta. Viimek­si covid pan­demi­an aikana nähti­in kun maakun­ta­sol­la ei voitu tehdä itsenäisiä päätök­siä kun kaiken piti keskit­tää Val­tioneu­vos­toon. Itsekin pääkaupunkiseudul­la asu­vana tiedän että tääl­lä kaupunkien väli­nen koor­di­naa­tio toi­mi parem­min covidin aikana kuin STM:n koor­di­naa­tio joka oli pääkaupunkiseu­tu­jen kaupunkien suun­taan läh­es olema­ton­ta. Keskus­tan johdol­la on luo­tu kak­si­por­tainen him­meli­hallinto joi­ta kut­su­taan Elyik­si ja Aveik­si. Yksi hallinto riit­täisi Suomeen .Todel­lisu­udessa Keskus­tan hajaut­ta­mi­nen on tuot­tanut kansan­taloudel­lisia tap­pi­oi­ta kun Keskus­ta oli viime hallituksessa.

   1. “vaiku­tus­ta Putinin kanssa. Pääkaupunkiseudul­la on 900 000 väestön­suo­jaa joista 10 000 sijait­see kallion­sisäl­lä. Tämä tieto lyö­tyy Pelas­tus­toimen sivuil­ta. Myös Pääkaupunkiseudun ilma­puo­lus­tus on erit­täin tehokasta.”

    Juuri tuo on men­neen ajan puo­lus­tus­dok­tri­i­ni. Sitä vas­taan Venäjä on oppin­ut soti­maan ja varus­tau­tuu Ukrainan sodan jäl­keen ja koko ajan.

    Van­hanaikainen oppi väestön­suo­jista merk­it­see vihol­liselle kyyhkys­lakkaa, johon on help­po lamaut­taa n. miljoona suo­ma­laista. Uusi hajau­tuk­seen perus­tu­va puo­lus­tu­sop­pi on paljon tehokkaampi, kos­ka väestö ja soti­laat pysyvät toim­intakyky­is­inä oikean kokoi­sis­sa osajoukoissa.

    Armei­ja toteut­taa hajau­tus­ta (vaik­ka kokoomus keskit­tää siinäkin) ja täl­laiseen täy­tyy siirtää koko yhteiskun­nan toimin­not. Ei tietenkään ker­tarysäyk­sel­lä, mut­ta uuteen malli­in on pakko siirtyä.

    Kio­vas­sa on 30 ker­roksisia tor­ni­talo­ja. Tehokas­ta maankäyt­töä heku­moi­vat city­poli­itikot. Suuria voit­to­ja raken­nus­li­ikkeille ja ja talous kas­vaa. Putin on kuin ket­tu kyyhkys­lakas­sa tiheään raken­netus­sa kaupungissa.

    Nyt ei vas­ta-argu­men­tik­si kan­na­ta vetää mitään sote­him­meliä. Kyse on koko maan kri­isin­si­etokyvys­tä. Sanokaa min­un sanoneen , en veloi­ta konsulttipalkkiota.

   2. Oletko Eemil huo­man­nut, miten Ukrainas­sa armei­ja pystyy pitämään puolen­sa kaupungeis­sa, vaan ei haja-asutusalueilla.

  4. Eemille kom­ment­ti­na tuo­hon yhteiskun­nan hajasi­joit­tamiseen liit­tyen maan­puo­lus­tuk­seen. Täl­läkin het­kel­lä maan­puo­lus­tuk­sen suun­nit­telu perus­tuu koko maan puo­lus­tuk­seen. Kaupun­ki rak­en­teen keskit­tämisel­lä ei ole mitään yhteyt­tä maan­puo­lus­tuk­sen suun­nit­telu­un. Kuten aiem­min mainitsin niin pääkaupunkiseudul­la on raken­net­tu väestön­suo­jia 900 000 henkilölle. Väestön­suo­jat eivät ole van­hanaikainen oppi. Päin­vas­toin. Muis­tut­taisin Eemelille että Ukraina on Euroopan tois­es­ta suurin val­tio eikä Venäjän armei­ja ole pystynyt val­taa­maan Kio­vaa. Silti Venäjän armei­ja on suorit­tanut Ukrainas­sa sivi­ili­in kohdis­tunei­ta joukko­murhia muun muas­sa Butšas­sa eikä siinä tarvit­tu mitään suurem­paa voimaa kuten ohjuk­sia. Riit­ti vain että Butšan asukkaat tapet­ti­in omi­in asuntoihin. 

   Vaik­ka yhteiskun­taa on kuin­ka hajal­laan, kuten Ukraina, on nykya­jan soti­laalli­nen mate­ri­aali sen ver­ran tehokas­ta että se kyl­lä löytää uhrin­sa. Eemil uno­htaa sen että Pääkaupunkiseudun ilma­tor­jun­ta ja Suomen puo­lus­tusvoimien kyky puo­lus­taa pääkaupunkiseu­tua on erit­täin hyvin organ­isoitu. Vaik­ka yhteiskun­ta olisi kuin­ka hajasi­joitet­tu jos maan pääkaupun­ki kaatuu kaatuu koko maan hallinto.

   1. “Kaupun­ki rak­en­teen keskit­tämisel­lä ei ole mitään yhteyt­tä maan­puo­lus­tuk­sen suunnitteluun”

    Näin on ja sik­si olem­mekin nyt jälk­i­ju­nas­sa tur­val­lisu­u­den suun­nitelus­sa. Se pitää ottaa huomioon.
    Soin­in­vaar­allekin tämä huomio: Venäjän sotas­trate­gia perus­tuu siihen, että kaupun­git tuho­taan perus­tuk­sia myöten. Kansalaisil­ta katoa­vat perus­in­fran mukana elämisen ja puo­lus­tau­tu­misen perus­teet. Venäjän voima poh­jaa tyk­istön ja ohjusten käyttöön.

    Haja-asu­tusalueil­la ei ole kohtei­ta , jota moukaroi­da tyk­istöl­lä. Jos halu­at­te lisää todis­tei­ta, niin tutus­tukaa Viet­namin sotaan. 

    Jos telkey­dymme pääkaupungis­sa pom­misuo­ji­in, niin siel­lähän olemme, yhteiskun­nan toim­inta halvaantuu.

   2. Eemilin saarno­ja kun lueskelee tulee mieleen, että paras tapa suo­jau­tua Venäjän hyökkäyk­seltä olisi luop­ua kaikesta ja pala­ta met­sästäjä-keräil­i­jöi­den elämän­ta­paan. Sil­loin tääl­lä ei olisi mitään hyödyt­tömiä ja vaar­al­lisia kaupunke­ja joi­ta voitaisi­in tuho­ta. Tämä nyt oli tietenkin sarkas­mia, Eemil vaikut­taa taas ole­van ihan tosis­saan noiden huu­ruis­ten keskusta­lais­ten maaseu­tu-uto­pi­oiden­sa kanssa.

   3. “Venäjän armei­ja ole pystynyt val­taa­maan Kiovaa”

    Ei , kos­ka se ei ole sitä tosis­saan yrit­tänyt. Kio­vaan tehti­in ensim­mäi­nen maa­han­lasku Putinin ja lähipi­irin suun­nit­tele­man iskun turvin. Se oli amatöörimäi­nen , hätäi­nen ja huonos­ti valmis­tel­tu. Mm. eri ase­la­jien yhteistyö puuttui.

    Sen epäon­nis­tut­tua pain­opiste suun­nat­ti­in Itä-Ukrainaan. Putin luuli voivansa kävel­lä Kio­vaan ja vai­h­ta­vansa hallinnon venäläisi­in. Se , mik­si Putin ei moukaroi nyt Kio­vaa, johtuu kaupun­gin hyvästä ilmasuojauksesta.

    Toinen syy on Kio­van his­to­ri­alli­nen merk­i­tys Venäjälle. Venäjä sai alkun­sa Kio­vas­ta, jos olen oikein ymmärtänyt. Putinin tavoit­teena on saa­da koko Ukraina hallintaansa. Hän haaveilee voit­toisas­ta esi­in­tymis­es­tä Kio­vas­sa . Tähän kuvaan ei sovi maan tasalle pom­mitet­tu rauniokasa.

   4. “Venäjän armei­ja ole pystynyt val­taa­maan Kiovaa”

    Ei , kos­ka se ei ole sitä tosis­saan yrit­tänyt. Kio­vaan tehti­in ensim­mäi­nen maa­han­lasku Putinin ja lähipi­irin suun­nit­tele­man iskun turvin. Se oli amatöörimäi­nen , hätäi­nen ja huonos­ti valmis­tel­tu. Mm. eri ase­la­jien yhteistyö puuttui.

    Tärkeäm­pää olisi ymmärtää, että Suomes­sa tämän kaltainen lento­ken­tän val­taamisen oper­aa­tio onnis­tu­isi. Ainakin sen tiedon mukaan, minkä minä olen saanut.

  5. Eemille tiedok­si että pääasi­as­sa Suomen maaperäl­lä tul­laan käymään myös maas­to sotaa kos­ka Suomen ja Venäjän välisel­lä rajal­la on pääasi­as­sa met­sää. Vähän asu­tus­ta. Mod­ernin sotahis­to­ri­an aikana on käy­ty pääasi­as­sa kaupunkiso­taa pait­si Afgan­istanis­sa. Eemil uno­htaa senkin tosi asian että mod­ernin yhteiskun­nan toimivu­us perus­tuu urban­isaa­tioon. Pääkaupunkiseudul­la on usei­ta väestön­suo­jia joi­hin myös tul­laan evakoimaan Suomen poli­it­ti­nen johto. Etelä-Korea on hyvä esimerk­ki siitä että sen pääkaupun­ki Seoulin metropo­lialue (asukkai­ta yhteen­sä 26 037 000) sijait­see 76 kilo­metrin päästä Pohjois-Kore­an rajas­ta. Etelä-Korea on yksi maail­man kehit­tyvim­mistä maista ja talouksista.

   1. “Pääkaupunkiseudul­la on usei­ta väestön­suo­jia joi­hin myös tul­laan evakoimaan Suomen poli­it­ti­nen johto.”

    Ei kyl­lä tule, aluk­si kyl­lä, mut­ta sodan pitkit­tyessä hallinto siir­retään kauak­si sisä­maa­han. Paikkaa ei julk­iste­ta, mut­ta HS kyl­lä ker­too sen sit­ten aikanaan venäläisillekin.

    Jos olet evakuoitunut väestön­suo­jaan, niin ok, olet hengis­sä. Joudut viet­tämään suo­jas­sa koko sodan ajan , ehkä vuosia. Helsin­ki on pom­mitet­tu maan tasalle. Heti hyökkäyk­sen alet­tua kau­pat jou­tu­i­v­at sulke­maan, pankki­au­tomaatit eikä viestiy­htey­det toimi.

    Itämeren kaut­ta ei saa­da elin­tarvike- eikä mitään tavarakul­je­tuk­sia. Polt­toainet­ta ei saa eikä voi ostaa. Por­voon jalosta­mot on tuhot­tu ensi iskus­sa. Olik­ilu­odon ydin­voimala säteilee koko Etelä-Suomen alueel­la. Etelä-Suo­mi on asuinkelvo­ton vähin­tään Hämeen­lin­nan tasalle. 

    Tämän ske­naar­i­on estämisek­si Suomen kan­nat­taa varautua nyt hyvänä aikana, hajasi­joit­ta­mal­la. Se tulee kalli­ik­si ja mitä pitem­mälle tätä lykätään sitä enem­män se tulee maksamaan.

    JaakkoK:“olisi luop­ua kaikesta ja pala­ta met­sästäjä-keräil­i­jöi­den elämäntapaan”

    Ei kyse ole tois­es­ta ääripäästä vaan tas­apain­ois­es­ta koko maan kehit­tämis­es­tä. Kanalin­nut perus­ta­vat henki­in jäämisen siihen, että isoon lau­maan kokoon­tu­mi­nen säästää suurim­man osan lau­mas­ta haukan hyökätessä. Kaupungis­tu­mi­nen on tähän ver­rat­tavis­sa ole­va tak­ti­ik­ka Krem­liä vastaan.

   2. Eemelille on kyl­lä ihan kum­malliset äärimepu­laiset käsi­tyk­sen nykysodasta.

    Eemil
    ” Venäjän sotas­trate­gia perus­tuu siihen, että kaupun­git tuho­taan perus­tuk­sia myöten.”

    Se tehdään tyk­istöl­lä. Jos mei­dän täy­tyy hajasi­joit­taa suo­ma­laiset kaupun­git, kos­ka kum­minkin menetämme Helsin­gin on vähän kum­malli­nen johtopäätös. Jos menetämme Helsin­gin, sota on hävit­ty ja armei­jamme lyö­ty. Pääkaupun­ki pide­tään hin­nal­la mil­lä hyvän­sä, joten jos se menetetään, maamme joutuu miehite­tyk­si, eikä maakun­ti­in hajasi­joite­tu­il­la kaupungeil­la ole mitään virkaa.

    Jos taas halu­aa pom­mit­taa suuren kaupun­gin tasaisek­si, tarvi­taan tuhan­nen raskaan pom­mikoneen hyökkäyk­siä, ei se muuten onnis­tu. Tämä on tes­tat­tu toises­sa maailmansodassa.

    Jos joskus syt­tyy sota, täy­tyy todel­lakin toivoa, että venäläiset yrit­tävät pom­mit­taa kaupunke­ja hajalle ohjuk­sil­la, kos­ka siinä lop­puu vain ohjuk­set kesken.

   3. Eemil
    ” Itämeren kaut­ta ei saa­da elin­tarvike- eikä mitään tavarakul­je­tuk­sia. Polt­toainet­ta ei saa eikä voi ostaa.”

    Ai samal­la taval­la, kuin kävi 2 maailmansodassa?

    Oletko vilkaissut kart­taa? Itämeri on NATOn sisämeri ja täysin NATOn ilma­her­ru­u­den alainen. Ei venäläiset pysty estämään mer­ili­iken­net­tä Suomen ja Ruotsin välillä

    Jos ollaan huolis­saan mer­ili­iken­teestä, niin oikea tapa vas­ta­ta tähän pelkoon on merivoimien ja mer­i­tor­jun­takyvyn kehit­tämi­nen. Se on paljon halvem­paa, kuin Eemelin ehdot­ta­ma ”paluu 70-luvulle”. Mil­jar­di tai pari lisää merivoimien kehit­tämiseen nos­taa huolto­var­muut­tamme paljon enem­män, kukn mil­jar­di johonkin junaratakin, jon­ka kap­a­siteet­ti ei kum­minkaan riitä.

   4. @Eemil:
    Jos oikea sota syt­tyy ja esim Helsin­gin seu­tu joutuu vaka­van uhan kohteek­si, niin totetue­taan evakuoin­ti ainakin sairaiden, las­ten ja van­hus­ten osalta. Muut jäävät kaupunki­in töi­hin ja eduskun­ta ja hal­li­tus muut­taa maanalaisi­in tiloi­hin, Eduskun­tat­alon alla on kokon­ainen istuntosali.

    Mut­ta samoin jos itä-Suomeen, siis sekä kaupunkei­hin että maaseu­tu­un, kohdis­tuu sota­toimia ja vaka­va uhka niin niistäkin evakuoidaan riskiryh­mi­in kuuluvat. 

    Natoon kuu­lu­vana maana voidaan Suomes­ta tarvit­taes­sa evakuoi­da väkeä Ruot­si­in, Nor­jaan tai jopa Kanadaan.

    Eivät kaupunki­laiset halua rauhan aikana vapaae­htois­es­ti muut­taa maaseudulle asumaan jos heil­lä ei ole töitä tai mah­dol­lisu­ut­ta elät­tää itsen­sä siel­lä. Kaupunki­lai­sista tulisi uusi torp­par­ilu­ok­ka joka joutuu tekemään taksvärkke­jä maa­ta omis­tavalle luokalle. Ei kiitos!

    Jos sota uhkaa niin tietoli­iken­ney­htey­det ja muu infra voi maaseudul­lakin tuhoutua ettei voi pitää yhteyt­tä mihinkään eikä liikkua.
    Pääsään­töis­es­ti alle 40-vuo­ti­aat hyväkun­toiset reserviläiset lähetetään soti­maan, reservin upseereista ja erikoisk­oulute­tu­ista jotkut van­hem­matkin, muut jäävät kotir­in­ta­malle ja hei­dät koulute­taan asian­mukaisi­in suojelutehtäviin.

   5. “Itämeren kaut­ta ei saa­da elin­tarvike- eikä mitään tavarakul­je­tuk­sia. Polt­toainet­ta ei saa eikä voi ostaa. Por­voon jalosta­mot on tuhot­tu ensi iskussa.”

    Niin miten­hän tuo edelli­nen hal­li­tus antoi luvan Naan­talin jalosta­mon lopet­tamisek­si kos­ka laitos kuitenkin oli perustet­tu ihan huolto­var­muu­den takaamisek­si.. Polt­to­laitok­setkin on siinä asi­as­sa elintärkeitä.

  6. Eemille his­to­ri­alli­nen muis­tu­tuset­tä tuo Kio­van merk­i­tys Venäjälle on itse asi­as­sa päin­vas­tainen. Kio­va perusti Kio­van Rusin joka ei ole sama kuin nykyi­nen Venäjä. Sen ver­ran voin tode­ta että tämänkin his­to­ri­alli­nen tulk­in­ta ei ole Putinin keksin­töä vaan 200 vuot­ta van­ha venäläi­nen his­to­ri­alli­nen nar­rati­ivi joka on kään­net­ty venäläisessä his­to­ri­an kir­joituk­ses­sa siten että Venäjä olisi perustet­tu Kio­vas­sa. Eemilkin oli jostain syys­tä korostanut tuo­ta tulk­in­taa jon­ka Putin esit­ti 21.2.2022 siinä 30 min­uutin pitkässä puheessaan.

  7. Eemille kom­ment­ti­na että viime sotien aikana Suomen poli­it­ti­nen johto oli koko sodan aikana Helsingis­sä. Eduskun­ta oli evakoitu Kauha­joel­la ja sodan johto oli Mikke­lis­sä. Tiedok­si eemille myös että Jatkoso­dan aikana Neu­vos­toli­it­to ei onnis­tunut pom­mit­ta­maan Helsinkiä maan­tasalle johtuen siitä että ilma­tor­jun­ta onnis­tui tor­ju­maan suurem­mat tuhot. Elämä jatkui sodan aikana Helsingis­sä nor­maalis­es­ti. Ukrainan tilanne on toinen kos­ka siel­lä ei ollut toimi­vaa ilma­tor­jun­taa . Ukrainan ilmavoimat ovat läh­es olemat­to­mia. Samoin Ukrainan laivas­to. Mitä tulee Olk­ilu­odon ja Lovi­isan ydin­voimaloiden tur­val­lisu­u­teen niin ne ovat suo­jat­tu soti­laal­lis­es­ti erit­täin tehokkaasti. Syy mik­si Ukrainas­sa infra­struk­tu­uri on läh­es tuhot­tu etenkin Itä-Ukrainas­ta johtuu siitä että van­ha neu­vos­toaikainen infra­struk­tu­uri oli heikko­laa­tu­ista . Suomen ja etenkin pääkaupunkiseudun puo­lus­tus­ta ei voi ver­ra­ta Ukrainaa kos­ka pääkaupunkiseudun puo­lus­t­a­mi­nen on kehit­tynyt paljon pidem­mälle ja tääl­lä infra­struk­tu­uri on parem­mas­sa kunnossa

 7. USA:n puhemies John­son on ottanut rahaa Putinin oli­garkeil­ta ja estää nyt Ukrainan tukemisen. Ja tämä ei ole mikään skan­daali jos­ta käytäisi­in päivit­täistä keskustelua maas­sa. Tuo ker­too mis­sä tilas­sa USA:n poli­ti­ik­ka ja media on. Ei artik­la 5 menisi läpi kon­gres­sis­sa, ei tässä Orba­nia tarvi­ta. Nyt pete­tyk­si tulleet ukrainalaiset ovat antau­tuneet ja tulleet ryssän ampumik­si Avdi­ikas­sa aseet­tom­i­na. USA on muu­tok­ses­sa vielä vuosia ja lop­putu­lok­ses­ta ei voi sanoa mitään, kun moni mil­jardöörikin ajaa mag­aa ja putin­is­mia. Maga-mil­jardöörit ovat osta­neet medi­aa ja käyt­tävät val­tavasti rahaa vaaleis­sa, ja jo nyt hei­dän osta­mat senaat­torit ja edus­ta­jat käytän­nössä johta­vat maa­ta estäen kaiken tuen, ja media muokkaa mielipi­det­tä hylkäämään Ukraina. Euroopas­sakin toinen puoli puukot­taa ukrainalaisia selkään, kuten puo­lalaiset rajo­jen sulk­i­jat. Has­susti venäläi­nen vil­ja tulee Puo­laan yhä polke­maan hin­taa, ei ukrainalainen, mut­ta vil­jan hin­nal­la perustel­laan ukrainalais­ten kul­je­tusten estämi­nen. Eikä Tusk tee mitään, vaan antaa venäjämielis­ten estää kul­je­tuk­set. Mikä lib­er­aali län­simies Tusk muka on? Maa­so­taa ei län­sieu­roop­palaisil­la ole näkyvis­sä, mut­ta asei­ta ei anneta Ukrainaan. Ain­oas­taan ne maat joil­la on oma ydi­nase päätän­tä­val­las­saan ovat oikeasti itsenäisiä, ei Naton ydi­naseet ole Suomen tur­va jos niiden omis­ta­jat uskalla niitä käyt­tää. Jos Venäjä kat­soo tuon bluf­fin, niin sit­ten men­nään tankein ja kiväärein. Ei Ukrainas­sa olisi sotaa jos USA ei olisi johtanut Ukrainan riisum­ista järeim­mistä aseista. Ukrainan tilanne näyt­tää ettei pidä luot­taa edes USA:n pres­i­dentin sanaan, vaan rak­en­taa oma kyky. Ei Suo­mi ole mikään tyk­istön mahti, kun ammus­tuotan­to ei riitä täl­laiseen sotaan. Ilma­tor­jun­ta ei riitä uusi­in uhki­in ja neu­vos­toa­jan panssarivehkeet räjähtäi­sivät ihan samal­la lail­la kun nyt Ukrainas­sa. Pitäisi uusia kaik­ki neukku­vehkeet län­tisi­in, ettei menisi miehistöt joi­ta ei voi Suomes­sa uhra­ta kuin Venäjä nyt. Poh­jan­maatkin pitäisi aseis­taa paljon vahvem­min, kun ne nyt kuitenkin raken­netaan. Nato on nyt kuitenkin ihan ne samat maat jot­ka eivät saa nyt mitään oikeasti merkit­tävää aikaan Ukrainan tuek­si kos­ka eivät halua. Jos ei ole halua estää tap­pamista, niin ihan sama mis­sä liitossa on. Poli­itikoil­la ei moraali taik­ka kun­ni­al­lisu­us nyt paina, kun tehdään kaikkea muu­ta kuin aute­taan hyökkäyk­sen alla ole­vaa. Suo­mi on täl­lä het­kel­lä tilanteessa jos­sa pitäisi ostaa mil­jardeil­la asei­ta yhä lisää, mut­ta VM leikkii monop­o­lileikke­jä. Itse näk­isin mielel­läni oman ydi­naseen Suomel­la, jot­ta bluffaami­nen olisi edes omis­sa käsis­sä. Itse näen paljon mukavam­mak­si verot­ta­jan vievän lisää, kuin sen että Suo­mi läh­tee neukku­vehkeil­lä ja kar­valakkiko­rveteil­la sotaan, kun ydi­nase­bluffi pet­tää. Mut­ta kukaan ei näytä tätä uhkaa tosis­saan Suomes­sa otta­van, kun tärkeäm­pää on rikkaiden rikas­tut­ta­mi­nen. Asevelvol­lisu­uskin menet­tää kan­natuk­sen, jos yhteiskun­ta muut­tuu USA:n ja brit­tien kaltaisek­si. Niis­sä yhteiskun­ta ei anna paljoa, mut­ta vas­takaup­pana pois­tui asevelvol­lisu­us. Tääl­lä yritetään sit­ten samaa yhteiskun­ta­mallia, mut­ta tuo­taisi­in sit­ten pakko puo­lus­taa maa­ta, kuten Häkkä­nen meni pal­jas­ta­maan. Ei tämän hal­li­tuk­sen touhuista mitään hyvää seu­raa maan tur­val­lisu­u­den kannal­ta, kun perus­ta rikotaan.

 8. tarkoi­tus ei ole tehdä kom­mu­nis­min puo­lus­tus­puhet­ta, saati­ka neuvostoliiton.

  muu­ta­ma vuosi sit­ten, kun rupesin kat­se­lee asioi­ta enem­män raha ja val­tapoli­ti­ikan kaut­ta, niin aloin tajua­maan asioi­ta selkeästi. esimerkik­sik­si kom­mu­nis­mi olikin eri­no­mainen val­tavä­line neu­vos­to eli­it­ille. voiti­inkin vain suun­nitel­mat­aloudel­la kon­trol­loi­da ja varas­taa kansalta. asian vielä täy­den­si mas­sa­me­dia myöhem­min. punainen kir­ja kel­pasi uskon­non korvikkeena humal­lut­taa kansaa. jotain vas­taavaa voi sanoa kap­i­tal­is­mis­takin, jos sen antaa rehot­taa vil­listi ja vapaasti, tosin enem­män rahaa.

  aikoinaan olin nato myön­teinen, mut­ta trump:in ajal­la olen tul­lut varovaisem­mak­si. vaik­ka usa:ssa on sopimusvelvoit­teet natos­ta ja 5:stä artik­las­ta, niin pres­i­dent­ti on toteut­ta­ja, ja jos trump tulee val­i­tuk­si niin trump:in toteu­tus tiede­tään. trump:in uudelleen valin­nan pahin syn­ti ei ole vält­tämät­tä epä­tur­val­lisu­us, vaan lah­ja maail­man dik­taat­tor­eille ja vas­taav­ille. panok­se­na on ihan oikeasti demokra­tia maail­mas­sa. eu:lla pitää olla jokin vaka­va tur­val­lisu­us poli­ti­ik­ka joka on riip­puma­ton natos­ta. eu:n myös pitäisi kehit­tää ydi­ase- ja avaru­us-strate­gia, pää­moti­ivi olisi kehit­tää puo­lus­tusase, ja jotenkin pitäisi satel­li­it­te­jakin suojata.

  itära­ja on avat­ta­va ns. joskus. en jak­sa uskoa että se voi olla ikuis­es­ti kiin­ni. joten noi­ta tur­va­paikka­sopimuk­sia on rukat­ta­va. tosin eikö pikakäsit­te­lyl­lä saa­da suurin osa kiel­tei­sistä alle viikos­sa selvitet­tyä? oikeis­to­hal­li­tus? tuo pikakäsit­te­ly ei tietääk­seni tarvii sopimuk­sen uus­in­taa joten voisi toteut­taa saman tien.

  itse olen kuitenkin nyt varovaisen opti­misti­nen usa:sta, mut­ta kor­jauk­set voi kestää vuosia, ellei jopa kym­meniä. repub­likaanien surkeudet on kuin paistin­pan­nu päähän ääneste­jille, ja äänestäjät ovat alka­neet pere­htyä poli­itikkoi­hin ja vaalei­hin, myös niiden välis­sä. tun­tuu että suomes­sa ollaan vielä hor­rokses­sa ja usko­taan kaikkea pin­nal­lista son­taa jostain lyhytvideo palveluista.

  tässä on hyvä het­ki muis­tut­taa euro-vaaleista, älkää uno­htako niitä. min­un val­in­ta on kuin johonkin super­be­toni­in valet­tu, ehdokas on kuitenkin hakusessa.

 9. Luulen että Venäjän hybrid­i­op­er­aa­tion tavoite on osoit­taa län­nen lib­er­aalin maa­han­muut­topoli­ti­ikan mah­dot­to­muus pitkäl­lä tähtäimel­lä. Eli pan­na mei­dät mais­ta­maan omia lääkkeitämme.

  Yhdys­val­lois­sa, 2.5 milj tul­lut lyhyessä ajas­sa. Ei ystäväl­lis­mielistä maa­han­muut­toa vaan jär­jestet­tyä. Eivätkä tuli­jat ole Mek­sikos­ta Tilanne oli vähän toinen kun serkku­ni muut­ti­vat Kanadaan, sil­loin Kanadan val­tio haki
  asukkai­ta lehti-ilmoituksilla .

 10. Minä näen anti-intellek­tu­aalin oikeis­ton nousun seu­rauk­se­na meritokratiasta.

  Tämä on blo­gin luk­i­joille tut­tua jo monien vuosien ajal­ta. Mut­ta mer­i­tokra­ti­aseli­tyk­seen ei kan­na­ta tui­jot­taa liian yksisilmäis­es­ti. Jos sitä tes­tataan tilas­tol­lis­es­ti, tulok­set eivät useinkaan ker­ta kaikki­aan ole robusteja.

  Mik­si Espan­jas­sa viime heinäku­un par­la­ment­ti­vaaleis­sa kaik­ki puhu­vat päät ennus­ti­vat, että paikalli­nen per­supuolue Vox pääsee kuninkaan­tek­i­jäk­si, mut­ta todel­lisu­udessa Vox päin­vas­toin menet­ti 52:sta kansane­dus­ta­jas­taan 19? Espan­jan työt­tömyysaste on läh­es 12 % ja nuoriso­työt­tömyysaste melkein 30 %. Mik­si sikäläiset mer­i­tokra­ti­as­ta pudon­neet eivät ole äänestäneet paikallisia per­su­ja valtaan?

  Mik­si Bri­tan­ni­as­sa työväen­puolue on tänä vuon­na saa­mas­sa kaikkien gallupi­en mukaan suurem­man vaalivoiton kuin mikään puolue sit­ten vuo­den 1931, samaan aikaan kun kon­ser­vati­ivipuolueen suo­sio las­kee samaan tahti­in kuin se uppoaa yhä syvem­mälle per­su­un­tu­miseen? Eikö brex­itin pitänyt senkin olla mer­i­tokra­ti­as­ta pudon­nei­den ja kui­h­tu­van ruostevyöhyk­keen protesti? Nyt siitä on vain muu­ta­ma vuosi, ja läheisem­piä suhtei­ta EU:hun lupaa­va demaripuolue sen kuin porskut­taa gallupeissa.

  Mik­si Suomes­sa pelkän perusas­teen koulu­tuk­sen suorit­taneista kan­nat­ti viime vuo­den eduskun­tavaaleis­sa per­su­ja vain 20 %, siinä mis­sä toisen asteen koulu­tuk­sen suorit­taneista 29 %? (Lähde.)

  Mik­si Suomes­sa viime lokaku­us­sa per­su­ja kan­nat­ti työt­tömistä vain 13 %, mut­ta vasem­mistop­uoluei­ta yhteen­sä 32 %? (Lähde.)

  Mik­si Suomes­sa, Trumpin viimek­si tul­tua val­i­tuk­si, hänestä ennusti huonoa pres­i­dent­tiä 70 % työt­tömistä, mut­ta vain 36 % johtavas­sa ase­mas­sa ole­vista? Trumpi­in suh­tau­tu­i­v­at heti alus­ta alka­en kiel­teisim­min nuoret, huonos­ti koulute­tut ja työt­tömät. (Lähde.)

  Ja mik­si-muo­toisi­in kysymyk­si­in ei sit­ten ole oikea vas­taus huo­maut­taa, että nämä tilas­totiedot ovat kir­sikan­poim­intaa. Poimin nämä kir­sikat juuri sik­si, että halu­aisin vas­tauk­sia näi­hin mik­si-kysymyk­si­in enkä joi­hinkin mui­hin miksi-kysymyksiin.

  1. “Mik­si Bri­tan­ni­as­sa työväen­puolue on tänä vuon­na saa­mas­sa kaikkien gallupi­en mukaan suurem­man vaalivoiton kuin mikään puolue sit­ten vuo­den 1931, samaan aikaan kun kon­ser­vati­ivipuolueen suo­sio las­kee samaan tahti­in kuin se uppoaa yhä syvem­mälle per­su­un­tu­miseen? Eikö brex­itin pitänyt senkin olla mer­i­tokra­ti­as­ta pudon­nei­den ja kui­h­tu­van ruostevyöhyk­keen protesti?” Uschanov
   Kyyni­nen arvio: brit­ti­me­dia on saanut ylhäältä (Mur­doch, Den­nis, Bar­clay) ohjeen, että nyt, kun työväen­puolueen vasem­mis­to on painet­tu maan rakoon, ja Starmerin poruk­ka on luvan­nut, että ei tee mitään, mikä uhkaisi Thatch­erin-Blairin saavu­tuk­sia maan yksi­ty­istämisessä, on työväen­puolueen vuoro voit­taa vaalit.
   Aiem­min brit­ti­me­dia on kyl­lä piessyt kon­ser­vati­ive­ja oikeal­ta, ensin kaap­pinat­sien BNP ja sit­ten UKIP nos­tet­ti­in tyhjästä oikeis­to­vai­h­toe­hdok­si kon­ser­vati­iveille ilmaisel­la julk­isu­udel­la, sit­ten autet­ti­in Brex­it voit­toon. Nähtäväk­si jää, mil­lainen puolue nousee kon­ser­vati­ivien raunioista.
   Brexi­tis­sä oli var­maan protes­ti­akin siel­lä joil­lakin pohjoisil­la paikkakun­nil­la, mut­ta pääosan äänistä antoi hyv­in­voi­va ja kon­ser­vati­ivi­nen etelä. Ihan samal­la lail­la Suomen nyky­hal­li­tuk­sen pääasialli­nen tuki tulee sieltä espoolaisil­ta kokkareil­ta, eikä ex-vasem­mis­to­laisil­ta duunareilta.

   1. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Nimi…lle että UKIP sekä BNP ovat molem­mat hävin­neet poli­it­tiselta kar­tal­ta . UKIP hajosi heti Brex­itin jäl­keen kun sen pitkäaikainen puheen­jo­hta­ja Nigel Farage erosi puolueen joh­dos­ta. Tosin hän palasi takaisin Euroopan par­la­ment­ti­in oma­l­la puolueel­la mut­ta sekin nimi muutet­ti­in Reform UK jol­la on aika radikaali ohjel­ma Bri­tann­ian sisäpoli­ti­ikalle muun muas­sa Bri­tann­ian par­la­mentin ylähuoneen lakkaut­ta­mi­nen joka on ollut pitkään Labourin tavoite jos­ta sekin luop­unut. Pien­puolueil­la ei ole mah­dol­lista saa­da kansane­dus­ta­jaa Bri­tann­ian par­la­ment­ti­in johtuen vaal­i­tavas­ta. Vai­h­toe­hto­ja on kah­den suuren puolueen välistä eli joko Labour tai Toryt.

  2. Minus­ta Tory­jen alamäen selit­tää aika hyvin se, että kun äänestäjien kan­nat­ta­ma pöl­hö pop­ulis­tipoli­ti­ik­ka on ilmi­selvästi purais­sut kyseisiä äänestäjiä itseään taka­puoleen, mieli voi muuttua.

   Pop­ulistien tar­joa­mat lääk­keet ovat yksinker­taisia, mut­ta kun ne eivät toi­mi, demokra­ti­as­sa voi tul­la vas­taisku. Ei aina, ei edes joka ker­ta, mut­ta usein. 

   Trump­pikin hävisi edel­liset pres­i­dentin­vaalit kun tunaroi Koro­nan tor­ju­misen. Ergo, os pop­ulisti toteut­taa huonoa poli­ti­ikkaa, hän voi hävitä. Ja todel­lisu­ushan on vinoutunut pöl­höpop­ulis­mia vas­taan. Vaik­ka mei­dän omat per­sut siitä aina jak­sa­vatkin itkeä, tämä ei ole muut­tumas­sa ihan lähiaikoina.

   Mitä tulee suo­ma­lais­ten työt­tömien ja keski­as­teen kan­natuk­seen, niin sekin on mielestäni suht hel­posti selitet­tävis­sä. Nykyiset per­sut ovat leikkaa­mas­sa nimeno­maan työt­tömiltä, ei keski­as­teelta. Retori­ikkaakin on sen mukaista.

   Ehkäpä työt­tömät ymmärtävät tämän, eivätkä halua omaa toimeen­tu­loa leikat­ta­van pelkästään siitä ilosta, että samal­la leikataan työt­tömiltä maahanmuuttajiltakin?

   Kuvit­telisin, että tar­joa­mani seli­tyk­set oli­si­vat jotenkin empi­iris­es­ti testattavissa. 

   Trump­ista:
   En kek­si mitenkään seli­tys­tä sille, että johtavas­sa ase­mas­sa kuvit­te­liv­at Trumpin ole­van parem­pi pres­i­dent­ti, mitä hän oli. Ehkäpä parem­min koulut­tau­tuneet ratio­nal­isoi­vat asian siten, ettei kukaan oikeasti niin tyh­mä voi päästä val­taan? En tiedä.

   Edelleen suomes­takin löy­tyy ihmisiä, jot­ka selit­tävät Trumpin kaik­ki tekemiset parhain päin. Yleen­sä se tun­tuu sisältävän lapsel­lisia kuvitelmia siitä, mitä hän oikeasti tarkoit­ti, kun laukoi idioot­ti­maisuuk­sia. Samat­en hänen poli­ti­ikkansa todel­liset vaiku­tuk­set kiel­letään ja vede­tään hatus­ta kek­si­tyt hyvät vaiku­tuk­set. Samaan aikaan tode­taan, että medi­auuti­soin­ti on niin yksipuolista, mut­ta sit­ten ei myöskään suos­tu­ta usko­maan sitä, mitä Trump on sanonut tai tru­u­tan­nut, vaik­ka jomainen voi kat­soa ne videot ja truutit.

   En osaa selit­tää, mikä saa ihmisen ripus­tau­tu­maan täl­laiseen mieliku­vi­tus­maail­maan niin tiukasti.

   1. Syltylle kom­ment­ti­na että Tory­jen alamä­ki joh­tui yksin Boris John­son­ista ja myös Liz Trussista. He luuli­vat ole­vansa muiden yläpuolel­la. Tämä on tyyp­il­listä Tory­jen eli­it­tik­oulu­jen kas­vateille. Rishi Sunak on taas pienyrit­täjäper­heestä ja hän ymmärtää kuin­ka työl­lä ja yrit­tämisel­lä voidaaan men­estyä. Tosin hänen puolison­sa (joka on Int­ian kansalainen) on miljonäärin tytär .

 11. Tässä vai­heessa pitäisi olla jo selvää että Ukraina on Venäjälle vain väl­i­tavoite, osa Muinais-Venäjän myytin rak­en­tamista uuden Venäjän iden­ti­teetik­si ja Viral­lisek­si Nar­rati­iviksi. Tässä maail­man­järjestyk­sessä Moldo­va, Ukraina, iso osa Puo­laa, Balt­ian maat ja Suo­mi ovat osa Venäjän imperi­u­mia. Olemme siir­tyneet (takaisin) geopoli­ti­ikan ja voimapoli­ti­ikan aikaan. Tämä on tietysti ikävää, mut­ta ei ennenäkemätön­tä. Pienen maan kan­nat­taa odotel­la kär­siväl­lis­es­ti syk­lin kään­tymistä ja käyt­tää aika soti­laal­liseen varus­tau­tu­miseen (ja Ukrainan tukemiseen) siltä var­al­ta ettei syk­li ihan heti kääntyisikään.

  San­o­taan nyt selkeästi: jos Venäjä leikkau­tu­isi irti siitä maail­mas­ta, johon Suo­mi kuu­luu, Suo­mi olisi logis­tis­es­ti toiv­ot­ta­mas­sa ase­mas­sa ole­va saari, joka olisi aivan periferiaa. 

  No joo, mut­ta tämä on silti aika pieni riesa ver­rat­tuna siihen mitä Suomelle olisi tapah­tunut jos Venäjä olisi saavut­tanut alku­peräiset tavoit­teen­sa Ukrainas­sa. Jouluku­un alus­ta 2021 alka­en julk­isu­u­teen päästet­ty Venäjän casus bel­li esit­ti erikoisop­er­aa­tion Venäjän ja NATOn välisenä, ja Ukrainan nopean tap­pi­on jäl­keen heikok­si osoit­tau­tuneelta NATOl­ta olisi puris­tet­tu vaku­u­tus ettei siitä ettei liit­toumaan enää ote­ta uusia jäseniä. Tämä olisi semen­toin­ut Suomen ase­man osana Venäjän etupi­ir­iä, ja nyt oltaisi­in tilanteessa jos­sa ulko­mainen pääo­ma pak­e­nee maas­ta ja Venäjä olisi jo käyn­nistänyt mas­si­ivisen infor­maa­tio-oprtaa­tion Suomen itsenäisyy­den pysyvyy­den kyseenalais­tamisek­si. Trol­liarmei­jat rum­mut­taisi­vat peustelu­ja Venäjän oikeute­tu­ille tur­val­lisu­us­in­tres­seille ja Suomen tilanne ver­tau­tu­isi Tsekko­slo­va­ki­aan 1938. Venäjäl­lä jyl­läisi hur­raaisän­maal­lisu­u­den aal­to 2014 malli­in, ja syvien riv­ien into imperi­u­min van­ho­jen rajo­jen palaut­tamiseen olisi vilpitön.

  Hybrid­i­op­er­aa­tiot kuten rajan taakse rah­datut lait­tomat maa­han­tuli­jat sekä kaa­suputken ja tietoli­iken­nekaapelien katkomi­nen on käyn­nis­tet­ty kaikesta huoli­mat­ta vaik­ka NATO-maa­ta vas­taan vaiku­tus on tietysti vähäisempi.

  Jos Putin soit­taisi ja esit­tää, että he voisi­vat palaut­taa rajan olo­suh­teet ennalleen, eivätkä päästä enää lait­to­mia maa­han­tuli­joi­ta rajalle, minus­ta siihen puhelu­un kan­nat­taisi vastata. 

  Kun tuol­lainen kai­vat­tu soit­to aikanaan tulee, on hyvin epä­to­den­näköistä että Putin on enää hengis­sä. Sitä ennen nähdään var­maankin per­in­teisiä Krem­lin bull­do­gien tap­pelui­ta maton alla. En ihmettelisi jos tiukin tais­telu käytäisi­in van­han KGB-kaartin ja tois­taisek­si syr­jään jäänei­den nuorem­pi­en kaade­rien välil­lä, ja pahoin pelkään että oper­aa­tio on vielä häikäilemät­tömämpi kuin se jol­la Putin aikanaan nos­tet­ti­in presidentiksi.

 12. Lisäisin tuo­hon Soin­in­vaaran alus­tuk­seen vielä sen, että tule­vis­sa eurovaaleis­sa on ennustet­tu ääri­oikeis­ton “jytkyä”. Osa tuos­ta ääri­oikeis­tos­ta on enem­män tai vähem­män Venäjä-mielistä. Noiden voimien voimis­tu­mi­nen saat­taa vaikeut­taa jatkos­sa Ukrainan tukemista.

 13. ‘euroop­palainen Nato ei olisi mikään iso tek­i­jä’ (OS)
  Resursse­ja löy­ty­isi, mut­ta poli­it­tista tah­toa puut­tuu. Itäeu­roop­palainen blok­ki, joka Puolan johdol­la kehit­täisi oman ydi­nase­pelot­teen, voisi toimia. Wale­sa nopeut­ti aikanaan Puolan NATO-jäsenyyt­tä selit­tämäl­lä amerikkalaisille, että Puolan vai­h­toe­hdot oli­vat NATO tai oma ydinase.
  Jos Yhdys­val­lat hylkää liit­to­laisen­sa, niin aika mon­en on pakko han­kkia oma ydin­pelote: Japani, Etelä-Korea, Tai­wan nyt ainakin aluk­si. Sau­dit tarvit­se­vat jotain tur­vaa Ira­nia vastaan.

 14. ‘Kiina ja globaali etelä’ (OS)
  Globaalin etelän väkirikkain maa Intia on kroonisen huonois­sa väleis­sä Kiinan ja etelän kol­man­nen ison ydi­na­se­val­tion Pak­istanin kanssa.
  Globaalin etelän sol­i­daarisu­u­den merk­i­tys­tä voi mita­ta sil­lä, että taan­noisen Art­sahin/Vuoris­to-Karabagh­in val­loituk­sen ja etnisen puhdis­tuk­sen teki sil­loinen sitou­tu­mat­tomien maid­en liik­keen puheenjohtaja.

 15. Hieno kir­joi­tus, sisältää paljon kaikkea oleel­lista, mut­ta *Sveit­sistä* sanois­in, että tuskin se nyt mikään lib­er­aalidemokraat­ti­nen tur­vasa­ta­ma on. Hätkähdin kym­menisen vuot­ta sit­ten kun näin siel­lä vaal­i­main­ok­sen, jon­ka kuvas­sa *valkoiset lam­paat potki­vat yhden mus­tan lam­paan toiselle puolelle aitaa*. Oikeesti. Ihmettelin ääneen, että onko tuol­lainen kuvas­to teille ihan ookoo? Paikalli­nen ystäväni sanoi: tuo on mei­dän suurin puolueemme. Ehkä tilanne on nyt eri (https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Sveitsin_puolueista), mut­ta ei-nyt-niin-eri.

 16. Todel­la hyvä ana­lyysi ajas­tamme. Itsekin olen samaa mieltä mm. Soin­in­vaaran Venäjä-näkemyksestä. 

  On pakko nähdä jos­sakin kohtaa tule­vaisu­us, sodan­jälkeinen, jos­sa teemme nor­maalia yhteistyötä — ja kaup­paa Venäjän kanssa. Se aika on tietenkin dik­taat­tori Putinin jälkeinen aika. Sinne on matkaa, mut­ta emme voi lähet­tää Venäjää avaru­u­teenkaan. Jos joku suo­ma­lainen halu­aa pois­taa Venäjän kokon­aan koke­mus­pi­iristään, kan­nat­ta­nee muut­taa sit­ten toiseen maanosaan. Emme tule pääsemään Venäjästä eroon. Jos­sakin kohtaa tätä vuo­sisa­taa, suh­teet nor­mal­isoitu­vat var­masti. Miten, sitä ei tiedä kukaan.
  Sitä ennen ei kan­na­ta sytyt­tää tänne kovin paljon maali­nosoi­tus­soi­h­tu­ja: Naton ase­varas­to­ja, ydi­na­seista puhumattakaan.
  Riit­tää että pysymme h‑tin tiukkoina Putinin suun­taan muil­la keinoin.
  Nato-jäsenyys oli jo, ei pidä uno­htaa, todelle radikaali (ja vält­tämätön) veto, jos samal­la kat­soo karttaa. 

  Rehellistä myös lukea asia jon­ka olen omako­htais­es­ti kokenut ja jon­ka olen kuul­lut kym­menis­sä aikalaiskeskustelus­sa ja jon­ka vasem­mis­ton olisi pitänyt ajat sit­ten ymmärtää.
  Vasem­mis­to ei nau­ti enää luot­ta­mus­ta työväen­lu­okan piiris­sä. Ide­ol­o­gisoi­tu­mi­nen mui­hin kuin palka­nsaa­jien toimeen­tu­lokysymyk­si­in on ollut niin rajua ja vieras­ta mon­elle, että duu­nari pysyt­telee kaukana. 

  Vasem­mis­to on nykyään eläkeläis­ten, opiske­li­joiden ja huom! : her­rasväen puolue. Por­var­il­lisu­us saa kivaa arvop­unaväriä, kun kan­nate­taan vasem­mis­toa. Stereo­tyyp­pis­es­ti por­varisper­heen äiti äänestää vasem­mis­toa hyvien arvo­jen vuok­si, insinööri-isä vielä van­has­ta muis­tista kokoomus­ta ja kos­ka matem­ati­ik­ka (= talous).
  Taval­liseen mata­la­palka­nsaa­ji­in vasem­mis­tol­la on enää side ay:n kaut­ta ja sekin on todel­la heikko ja heikke­nee entis­es­tään. Kts. jäsen­määrät. Puoluekan­natuk­seen se hauras side ei enää real­isoidu. Kun surten ikälu­okkien eläkeläis­ten määrä kaven­tuu, putoaa sdp:n kan­na­tus alle 15 pros­entin pysyvästi. 

  Tämä ana­lyysi on ollut tar­jol­la vasem­mis­tolle pitkään. En usko että vasem­mis­ton aja­tus­pa­jois­sa tätä ei tajut­taisi, mut­ta duu­nar­it eivät vaan enää kelpaa.
  Ne eivät jak­sa jauhaa vasem­mis­ton uut­ta medi­asek­sikkääm­pää ydin­tä, arvo­ja, vaan miet­tivät aina vaan, miten palkkara­hat riit­täi­sivät vero­jen, työt­tömyys­vaku­u­tus — ja eläke­mak­su­jen ja sähkölasku­jen jälkeen.
  Koke­vat etteivät riitäkään. Ilmas­to- ja arvop­uheet eivät ole vierelle tuloa silloin.

  1. tuo oli tosipuhet­ta : “Vasem­mis­to on nykyään eläkeläis­ten, opiske­li­joiden ja huom! : her­rasväen puolue. Por­var­il­lisu­us saa kivaa arvop­unaväriä, kun kan­nate­taan vasem­mis­toa. Stereo­tyyp­pis­es­ti por­varisper­heen äiti äänestää vasem­mis­toa hyvien arvo­jen vuok­si, insinööri-isä vielä van­has­ta muis­tista kokoomus­ta ja kos­ka matem­ati­ik­ka (= talous).
   Taval­liseen mata­la­palka­nsaa­ji­in vasem­mis­tol­la on enää side ay:n kaut­ta ja sekin on todel­la heikko ja heikke­nee entis­es­tään. Kts. jäsen­määrät. Puoluekan­natuk­seen se hauras side ei enää real­isoidu. Kun surten ikälu­okkien eläkeläis­ten määrä kaven­tuu, putoaa sdp:n kan­na­tus alle 15 pros­entin pysyvästi. ”

   SDP:n kan­na­tus viime eduskun­tavaaleis­sa olisi ilman San­na Marinia jäänyt 15–20% :iin, suun­ta nähti­in jo pres­i­dentin­vaaleis­sa kos­ka San­na ei ollut ehdokkaana. Demar­it sai eduskun­tavaaleis­sa nimeno­maan nuo­ria kan­nat­ta­jia kaik­ista yhteiskun­talu­ok­ista mut­ta se ei valitet­tavasti riit­tänyt Kokoomuk­sen ja Perus­suo­ma­lais­ten lyömiseen. Ja se ei ollut pelkästään vihrei­den tak­tikoin­nin ansio­ta vaan myös kokkareista loikanneiden.

   1. Sil­fver­bergille kom­ment­ti­na että nykyi­nen hal­li­tus­po­h­ja syn­tyi jo vaalien alla kun San­na Marin sanou­tui julkises­ti irti yhteistyöstä Kokoomuk­sen ja Perus­suo­ma­lais­ten kanssa. Myöhem­min Keskus­tan Saarikko sanou­tui julkises­ti irti yhteistyöstä SDP:n kanssa. Jäl­jelle jäi vain Kok+PS. Kepu olisi voin­ut tul­la hal­li­tuk­seen mut­ta se päät­ti oppo­si­tioon kos­ka se päät­teli että perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus olisi laskenut automaat­tis­es­ti hal­li­tuk­ses­sa mut­ta toisin on käynyt. Syynä tähän on se että Riik­ka Purras­ta tuli val­tio­varain­min­is­teri toisin kuin Sip­ilän hal­li­tuk­ses­sa jos­sa Soin­ista olisi pitänyt tul­la val­tio­varain­min­is­teri mut­ta Timo val­it­siksin ulko­min­is­terin salkun joka nähti­in per­su­jen piiris­sä maail­man­matkailu salkku­na (Soi­ni matk­su­ti enem­män min­is­ter­inä kuin kukaan muu hänen edeltäjänsä)

   2. “SDP:n kan­na­tus viime eduskun­tavaaleis­sa olisi ilman San­na Marinia jäänyt 15–20% :iin, suun­ta nähti­in jo pres­i­dentin­vaaleis­sa kos­ka San­na ei ollut ehdokkaana. Demar­it sai eduskun­tavaaleis­sa nimeno­maan nuo­ria kan­nat­ta­jia kaik­ista yhteiskun­talu­ok­ista mut­ta se ei valitet­tavasti riit­tänyt Kokoomuk­sen ja Perus­suo­ma­lais­ten lyömiseen. Ja se ei ollut pelkästään vihrei­den tak­tikoin­nin ansio­ta vaan myös kokkareista loikanneiden.”

    Vielä detalji­na: jah­ka Harki­mo väsyy poli­ti­ikkaan, menevät Liik­keen äänet lähin­nä kokoomuk­selle, joka saat­taa saa­da kak­sikin paikkaa Uuden­maan vaalipi­ireistä (suuri puolue hyö­tyy äänistä enem­män kuin pieni).

  2. “Vasem­mis­to ei nau­ti enää luot­ta­mus­ta työväen­lu­okan piirissä”

   No nyt sit­ten nähdään mitä siitä seu­raa kun meil­lä on sel­l­ainen hal­li­tus joka naut­tii luot­ta­mus­ta tiet­ty­jen työn­tek­i­jöi­den piiris­sä tai naut­ti ainakin vaaleis­sa. Har­vas­sa ovat nyt vaan ne työn­tek­i­jät jot­ka tun­nus­ta­vat kan­nat­ta­vansa hal­li­tuk­sen työn­tek­i­jöi­den ase­maa heiken­täviä toimia, vaik­ka monel­la oli kova uho pääl­lä vielä vaalien alla nos­taa eräs “työväen­puolue” val­taan. Siel­lä se “työväen­puolue” sit­ten leikkelee niiden mata­la­palkkaistenkin ja varsinkin hei­dän toimeen­tu­losta. Mut­ta mis­sä luu­raa­vat nyt ne uhoa­vat perus­suo­ma­laiset työn­tek­i­jät jot­ka tuon “työväen­puolueen” nos­ti­vat val­taan. Eipä heitä näy kehu­mas­sa hyvää hal­li­tu­so­jel­maa eikä puo­lus­tele­mas­sa työn­tek­i­jöi­den ase­man heiken­tämistä ja mata­la­palkkaisi­in kohdis­tu­via leikkauksia.

   Mut­ta ehkä he ovat hil­jaa sik­si että tajua­vat tulleen­sa hui­ja­tuik­si. Niin­hän sitä san­o­taan että hölmön eväät syödään aina ensin ja että tyh­myy­destään sakote­taan. Nyt niitä eiväitä syödään sit­ten oikein kun­nol­la ja valitet­tavasti samal­la menevät niidenkin eväät jot­ka luot­ti­vat niihin aitoi­hin työväen­puolueisi­in. Voi per­sut, mitä teit­tekään kaikille duunareille.

   1. Tuol­lainen: nyt saa­vat köy­hät mitä ansait­se­vat kun menivät tyh­myyt­tään per­su­jen juoneen, ei ole kovin rak­en­tavaa. Siinä on kos­ton henki.
    Per­sut tosi­aan pet­tivät lupauksensa. 

    Se ei silti poista sitä että mata­la­palkkaiset eivät ole vuosikausi­in koke­neet globaali-ide­ol­o­gista vasem­mis­toa omak­si puolel­la oli­jak­seen. Jos per­su­jen puolel­la on yllät­tävän voimakas talousoikeis­to­lais­tu­mi­nen, pk-yrit­täjät ovatkin hei­dän suuri äänestäjäryh­män­sä, niin vasem­mal­la puolel­la on ilmas­to, ilmas­to, ilmas­to, arvot, arvot, arvot. Koulusi­ivo­ja on sik­si poli­it­ti­nen täysorpo. 

    Nyt oppo­si­tios­sa vasem­mis­to kyl­lä puo­lus­taa vähäo­saisia, mut­ta siinäkin pääasi­as­sa tulonsiirtoja.
    Mata­la­palkkalu­okka­jaon hyväksymi­nen kuitenkin tapah­tui hei­dän suun­nas­taan mukise­mat­ta ja jopa ide­al­isoidusti, kun nähti­in että Euroopan ulkop­uolelta saadaan ali­palkkatyövoimaan täyt­tämään vääristynyt­tä väestöpyramidia.

    Entisen, klas­sisen (oikean) vasem­mis­ton pää­pain­opiste oli van­hoina hyv­inä aikoina palkkata­so jol­la tulee toimeen ilman tulon­si­ir­to­ja ja riit­tävän mata­la vuokrata­so tai tie omistusasumiseen.
    Sen rin­nalle vielä kus­tan­nuste­hokas (palkkavero­tuo­toil­la rahoitet­tu) hyvinvointivaltio.
    Tämä sosialidemokra­t­ian konkreet­ti­nen ydin ei enää ole pääa­sia. Ide­ologi­nen poseer­aus on. 

    Ja kyl­lä, ei : per­sut eivät ole tuo­ta tyhjiötä halukkai­ta täyttämään.

   2. Se pitää kuitenkin vielä lisätä, että eipä julk­isu­udessa kuitenkaan näy kuin niitä vasem­mistop­uoluei­ta puo­lus­ta­mas­sa työt­tömiä ja työn­tek­i­jöitä. Vai onko joku näh­nyt vaik­ka jonkun perusuo­ma­laisen tai kokoomus­laisen pitävän työn­tek­i­jöi­den puo­lia vaikka­pa TV-keskustelus­sa. Sen olen kyl­lä näh­nyt kuin­ka työn­tek­i­jöitä ja hei­dän edus­ta­ji­aan on haukut­tu mafi­ak­si ja ties mik­si ja sama vielä pahempana sosi­aalises­sa medi­as­sa. Että sel­l­aisia työväen­puoluei­ta ne. Ja jos työn­tek­i­jä mielu­um­min kan­nat­taa puoluei­ta jot­ka heiken­tävät hei­dän ase­maansa kuin sel­l­aisia jot­ka puo­lus­ta­vat työn­tek­i­jöi­den oikeuk­sia vain sik­si, että puolueel­la on arvot ja se halu­aa pitää huol­ta siitä että ympäristö säi­lyy elinkelpoise­na myös tuleville sukupolville, niin sit­ten hän saa heikom­mat työe­hdot ja tuhoutu­van ympäristön. 

    Mil­loin­ka Marin muka irti­sanou­tui yhteistyöstä kokoomuk­sen kanssa? Väitän että tuon kir­joit­ta­ja kir­joit­taa omi­aan. SDP, vihreät ja vasem­mis­toli­it­to ilmoit­ti­vat kyl­lä etteivät mene perus­suo­ma­lais­ten kanssa samaan hallitukseen.
    “Marin sanou­tui julkises­ti irti yhteistyöstä Kokoomuk­sen ja Perus­suo­ma­lais­ten kanssa.”

   3. Mil­loin­ka Marin muka irti­sanou­tui yhteistyöstä kokoomuk­sen kanssa? Väitän että tuon kir­joit­ta­ja kir­joit­taa omi­aan. SDP, vihreät ja vasem­mis­toli­it­to ilmoit­ti­vat kyl­lä etteivät mene perus­suo­ma­lais­ten kanssa samaan hallitukseen.
    “Marin sanou­tui julkises­ti irti yhteistyöstä Kokoomuk­sen ja Perus­suo­ma­lais­ten kanssa.” 

    Mie­lenki­in­toista että täl­läi­nen myyt­ti vielä elää että SDP ei olisi ollut valmis hallitukseen.

    Hal­la-Aho jät­ti yllät­täen sil­loin tun­tem­at­tomista syistä PS puheen­jo­hta­ju­u­den 2021. Hän sanoi että hän ker­too syyn kir­jekuores­sa, joka julka­istaan 10 vuo­den kuluttua.
    https://www.is.fi/politiikka/art-2000008072640.html

    Itse uskon että hyvin toden­näköis­es­ti syy tuo­hon oli että PS kävi keskustelu­ja jo mah­dol­lis­es­ta hal­li­tusy­hteistyöstä Kokoomuk­sen kanssa, ja että Hal­la-Aholle oli niistä kirkas­tunut että hal­li­tus Kokoomuk­sen kanssa on mah­dolli­nen, MUTTA vain jos puolueen puheen­jo­hta­jana on joku muu kuin Hal­la-Aho (jon­ka suh­teen Kokoomus oli tehnyt pesäeroa Sip­ilän hal­li­tuk­sen aikana, että erot arvois­sa Hal­la-Ahon johtami­in per­sui­hin on liian suuret että hal­li­tusy­hteistyö olisi mahdollista).

    Kir­jeessä siis hyv­in­to­den­näköis­es­ti ker­ro­taan että Hal­la-Aho näki että ain­ut tapa PS:llä päästä hal­li­tuk­seen on että hän astuu puheen­jo­hta­ju­ud­es­ta syr­jään, ja että Kokoomus olisi täl­löin kiin­nos­tunut muo­dosta­maan hei­dän kanssaan hal­li­tuk­sen. Täten Kokoomus ottaisi AY:stä kuris­tu­sot­teen ja voisi tehdä rikkaille veroale­ja, ja PS saisi vasta­lah­jana kurit­taa maa­han­muut­ta­jia. Köy­hien kuri­tus taas sopii molem­pi­en ide­olo­giaan oikein hyvin.

    Kun naimakaup­po­ja näi­den kah­den välil­lä oli jo näin kauan hierot­tu, en näe mitään syytä epäil­lä SDP:n ker­tomaa ettei hei­dän kanssaan todel­lisu­udessa edes neu­votel­tu hal­li­tuk­sen muo­dostamis­es­ta. Oli­vathan KOK + PS jo vuosikau­sia suun­nitelleet yhteistä hal­li­tus­taival­ta, ja kun 2023 vaal­i­t­u­los sen mah­dol­listi niin se sinetöi KOK + PS hallituksen.

   4. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki AKK:lle että käytän­nössö Marin irti­sanoi­tui yhteistyöstä kokoomuk­sen jo maalisku­us­sa 2023. Sdp oli myöhem­min kesäl­lä 2023 valmis hal­li­tuk­seen mut­ta se oli Lindt­man­nin aloite ei Marinin. Sdp:llä ei ollut kesäl­lä 2023 valit­tua puheenjohtajaa.

   5. Juuri noin miten Kil­go­re kirjoittaa!

    Tot­takai SDP oli valmis hal­li­tuk­seen, mut­ta kun siitä ei tul­lut päämin­is­teripuoluet­ta ja kokoomus halusi muo­dostaa hal­li­tuk­sen mielu­um­min perus­suo­ma­lais­ten kanssa päästäk­seen leikkaa­maan pien­i­t­u­loisil­ta ja heiken­tämään työn­tek­i­jöi­den ase­maa alen­ta­mal­la samal­la suu­rit­u­lois­t­en vero­tus­ta, niin tie hal­li­tuk­seen oli tukossa. 

    Myyt­ti siitä ettei SDP halun­nutkaan hal­li­tuk­seen on kokoomuk­sen ja perus­suo­ma­lais­ten luo­mus ja pro­pa­gan­daa jol­la he halu­a­vat vääris­tel­lä totu­ut­ta. Sitä sit­ten levit­televät ne jot­ka eivät ymmär­rä kuin­ka hom­ma toimii tai toden­näköisim­min ne jot­ka kuu­lu­vat tuon myytin luo­jien leiri­in ja halu­a­vat sik­si tarkoituk­sel­la levit­tää tuo­ta pro­pa­gan­daa ja pitää sitä elossa.

   6. Kom­ment­ti­na AKK:lle että todel­lisu­udessa toimi­vaa enem­mistöhal­li­tus­ta ei voitu muo­dostaa ilman perus­suo­ma­laisia. Ja SDP ei halun­nut muo­dostaa perus­suo­ma­lais­ten ja Kokoomuk­sen kanssa hal­li­tus­ta. SDP:lle tulee vielä sekin ajanko­h­ta eteen kun sen pitää miet­tiä uudelleen suhdet­ta perus­suo­ma­laisi­in. Tan­skas­sa vuo­den 2022 vaalien jäl­keen Tan­skan sosi­aalidemokraatit muo­dos­ti­vat enem­mistöhal­li­tuk­sen kah­den por­varipuolueen Tan­skan lib­er­aalipuolueen ja Mod­er­aat­tien kanssa. Täl­lä tavoin Tan­skas­sa onnis­tut­ti­in tor­ju­maan Tan­skademokraat­tien pääsyn vaa’ankieliase­maan. SDP ei edes suos­tunut järke­vi­in hal­li­tus­neu­vot­telui­hin kos­ka San­na Marin oli edelleen kevääl­lä ja kesäl­lä 2023 puolueen puheen­jo­hta­ja. Lindt­man­ista tuli puheen­jo­hta­ja vas­ta syysku­un alussa.

 17. NATOn suurin arvo ei ole mielestäni koskaan ollut viiden­nessä artik­las­sa, se on vain pape­ria ja juh­la­puhei­ta kuten mikä tahansa muukin val­tioiden väli­nen sopimus alka­en YK:n juhlavas­ta peruskir­jas­ta. NATOn vahvu­us perus­tuu konkreet­tiseen suun­nit­te­lu­työhön, jos­sa poli­it­tisen ylä­ta­son ala­puolel­la har­maat näkymät­tömät virkail­i­jat ihan konkreet­tis­es­ti miet­tivät _miten_ soti­laal­lista tukea annet­taisi­in jos poli­it­tiselta tahol­ta päätös siihen tulee, ja valmis­tel­e­vat päätök­set päättäjille.

  Tämä valmis­te­lu­työ on aivan samal­la taval­la keskeistä kuin mis­sä tahansa poli­it­tises­sa päätök­sen­teossa: päätösten valmis­telijoil­la on tosi­asi­as­sa enem­män val­taa kuin nimel­lisel­lä päättäjällä.

  1. arkkite­hti:
   ” NATOn suurin arvo ei ole mielestäni koskaan ollut viiden­nessä artik­las­sa, se on vain pape­ria ja juhlapuheita 

   NATOn vahvu­us perus­tuu konkreet­tiseen suun­nit­te­lu­työhön, jos­sa poli­it­tisen ylä­ta­son ala­puolel­la har­maat näkymät­tömät virkail­i­jat ihan konkreet­tis­es­ti miet­tivät _miten_ soti­laal­lista tukea annettaisiin”

   No tuo nyt on muna vai kana. Ilman vitos­ta minkään­laista konkreet­tista suun­nit­te­lu­työtä ei kyl­lä tehtäisi, ei olisi joukko­ja, har­joituk­sia tai esikun­tia. Ei mitään.

 18. Min­ul­la on intu­itio, että Suomea raken­net­ti­in vajaa 70 vuot­ta sodan jälkeisenä aikana kaikil­la yhteiskun­nan lohkoil­la, niin teol­lisu­udessa kuin sosi­aalipoli­ti­ikas­sa, niin kaupungis­tu­mises­sa kuin tek­nol­o­gises­sa kult­tuuris­sa, sik­si että Suo­mi oli kaik­ista muista län­si­mais­sa jäl­jessä, oli agraarisem­pi kuin muut pohjo­is­maat. Poli­it­ti­nen vään­tö oli ankaraa, mut­ta kaikil­la tek­i­jöil­lä oli jotakin saavutet­tavaa, niin yksilöil­lä kuin yri­tyk­sil­läkin. Lakko­jakin oli enem­män kuin nykyään ja rankem­paa vas­takkainaset­telua (eihän Kekko­nen päästänyt kokoomus­ta edes hal­li­tuk­seen), mut­ta syn­tyi pakos­ta eteen­päin menoa kaikkial­la, kos­ka se oli kaikkien etu, vaik­ka ham­pai­ta kiris­tellen. Kehi­tyk­sen ytimessä oli keskel­lä ole­vat puolueet, SDP ja Kepu., sit­tem­min myös keskem­mälle lipunut kokoomus.

  Nyt, finanssikri­isin jälkein Suo­mi tun­tuu, tun­tui, valmi­il­ta. Oli vain saavutet­tu­ja etu­ja. Kamp­pailua alet­ti­in käy­dä men­neisyy­destä, ei tule­vaisu­ud­es­ta, kos­ka, jos rehellisiä ollaan, juuri kenel­läkään isol­la toim­i­jal­la eikä kansalaisil­lakaan keskimäärin ollut enää mitään suur­ta tavoiteltavaa. Alet­ti­in puhua down­grei­dauk­ses­ta, neljäpäiväis­es­tä työvi­ikos­ta, uuden­lai­sista arvoista joi­hin ei enää kuu­lu työn tekemisen velvol­lisu­us jne. Eli ajatelti­in vais­tom­ais­es­ti, että onhan tämä valmis hieno onnela, jos­ta saa pitää kiin­ni mut­ta muuten ei tarvitse men­nä enää eteen­päin. Että paikallaan pysymi­nen on hienoa ja mah­dol­lista (vaik­ka se ei ole mah­dol­lista). Raha kaiken kus­tan­ta­miseen tulee jostakin, taivaas­ta tai virtuaalitodellisuudesta.

  Täl­laises­sa tilanteessa yhteiskun­nalli­nen keskus­ta tyh­je­nee poli­ti­ikas­ta. Minus­ta kan­nat­taa huo­ma­ta, että on myös kul­jet­tu kovaa vah­tia vasem­malle eikä vain oikealle, sil­lä demar­it ja vihreät ovat vasem­mal­la enem­män kuin keskel­lä. Poli­ti­ikas­sa ja ay-poli­ti­ikas­sa tapel­laan kovaa reunoil­la, ei keskellä.

  Suo­mi ikään kuin painii itsen­sä kanssa ja matossa on koh­ta koko systeemi.

  1. Kyösti Salo­vaar­alle kom­ment­ti­na että tuo­hon kokon­aisu­u­teen että eikös juuri tämän kehi­tyk­sen kaut­ta poli­ti­ik­ka on tul­lut takaisin poli­ti­ikkaan? Syy taustal­la on toki finanssikri­isi mut­ta myös perus­suo­ma­lais­ten nousu joka on vienyt kan­na­tus­ta demareil­ta ja Keskustal­ta. Vihreät ovat lop­pu­jen lopuk­si sotke­neet oman poli­ti­ikan vai­h­toe­hdon samais­tu­mal­la liikaa Vasem­mis­toli­it­toon viime hal­li­tuskaudel­la. Puheen­jo­hta­jan vai­h­dos ei tuot­tanut toiv­ot­tua muu­tos­ta kos­ka täl­lä het­kel­lä Vihrei­den oppo­si­tiopoli­ti­ik­ka on kytket­ty osak­si Vasem­mis­toli­iton oppo­si­tiopoli­ti­ikkaa. Kokoomus koki vuo­den 2019 eduskun­tavaaleis­sa tap­pi­on mut­ta tuos­ta tap­pios­ta Kokoomus nousi kos­ka puolue käyn­nisti sisäisen keskustelun jäsenistön­sä kanssa siitä mikä meni vuo­den 2019 vaaleis­sa pieleen. Kokoomus ei läht­enyt matki­maan per­su­ja vaan uud­is­tui sisäis­es­ti. Vihrei­den pitäisi nyt ottaa pesäeron oppo­si­tiopoli­ti­ikas­sa Vasem­mis­toli­it­toon ja uud­is­tua sisäis­es­ti. Keskus­tan pitäisi kek­siä itsen­sä kokon­aan uudelleen. Sen olisi pitänyt itse asi­as­sa näin jälkikä­teen tul­la mukaan tähän hal­li­tuk­seen sil­lä se on ain­oa tapa otta pesäero vihervasemmistosta.

   1. Rahul Somanille: Olet var­maankin oike­as­sa, poli­ti­ikkaa on nyt ilma täyn­nään. Mut­ta ajatuk­seni, aika epämääräi­nen toki, on että tämän het­ken poli­ti­ikan dyna­mona ovat eri­laiset arvot ja iden­ti­teetit, jois­sa ei pyritä johonkin “parem­paan” vaan jois­sa lin­not­taudu­taan puo­lus­ta­maan omaa arvoiden­teet­tiä. Ja yleen­sä, niin luulen, arvot aina perus­tu­vat jo tehtyyn, ei vielä tekemättömään.

    Kun tuol­la aikaisem­min eräässä kom­men­tis­sa otet­ti­in esille Espan­ja, niin Gali­ci­as­sa, yhdel­lä Espan­jan itse­hallintoalueel­la, pidet­ti­in eilen alue­vaalit. El Pais ‑lehti kir­joit­ti otsikos­saan tänään, että nation­al­isti­nen puolue torp­pasi sosial­istien (PSOE) voiton. Iro­nia on siinä että tuo nation­al­isti­nen puolue ei ole oikeis­to­laisen vaan vasem­mis­to­lainen, eli sen nousu oli pois­sa val­takun­nal­liselta sosial­is­tipuolueelta. Joten val­las­sa jatkaa por­var­illi­nen PP.

  2. Kyösti Salo­vaar­alle kom­ment­ti­na esim tuo­hon Espan­jan itse­hallintoaluei­den ja yleen­säkin itse­hallintoaluei­den ja vähem­mistö­jen poli­it­tiseen edus­tus­toon niin mon­es­sa Euroopan maas­sa ne ovat olleet per­in­teis­es­ti poli­it­tista vasem­mis­toa . Espan­jas­sa sep­a­ratis­tiset puolueet ovat olleet vasem­mis­to­laisia ja keskusta­laisia kos­ka per­in­teis­es­ti oikeis­to on ajanut vah­vaa keskus­val­taa. Euroopan sep­a­ratis­tiset puolueet toisen maail­man­so­dan jäl­keen ovat olleet per­in­teis­es­ti vasem­mis­to­laisia. Oikeis­to on taas korostanut kansal­lista yht­enäisyyt­tä. Nation­al­is­mi ole ollut koskaan joko oikeis­toa tai vasem­mis­toa vaan molem­pia. Gali­cian kohdal­la kyseessä on vähem­mistö joka halu­aa vahvem­paa itse­hallintoa jota taas Espan­jan oikeis­to vas­tus­taa. Skot­lannis­sa vasem­mis­to­lainen Skot­lannin kansal­lispuolue par­la­mentin suurin puolue joka ajaa itsenäisyyt­tä jota taas Bri­tan­ni­as­sa kon­ser­vati­iv­it vastustavat.

 19. “Jos Putin soit­taisi ja esit­tää, että he voisi­vat palaut­taa rajan olo­suh­teet ennalleen, eivätkä päästä enää lait­to­mia maa­han­tuli­joi­ta rajalle, minus­ta siihen puhelu­un kan­nat­taisi vastata.”

  Onhan tämä nykyti­lanne tietysti ikävä taloudelle, mut­ta oikeasti, mei­dän pitäisi antaa tavaroiden ja ihmis­ten vir­ra­ta vapaasti samaan aikaan kun Venäjä on tehnyt täysin selväk­si, että he katso­vat oikeudek­seen ryöstää, raiska­ta ja tap­paa rajoil­laansa vas­taan tule­via kan­so­ja niin pitkälle ja laveasti kuin vain pystyvät?

 20. Kiitos jälleen lois­tavas­ta kir­joituk­ses­ta. Olen joskus kiukutel­lut blo­gistin autoilu- ym näke­myk­sistä, mut­ta ne ovat lil­lukan­var­sia isos­sa kuvas­sa. Itsekin äänestin Pekkaa ja olen lopen kyl­lästynyt ”kyky­puolueeseen”. Luin kir­joituk­sen miehel­leni, eikä lop­pukaan kirvel­lyt, kah­den men­estyneen tyt­tären isää.

 21. Nyt ihme­tel­lään, mik­si lap­sia syn­tyy niin vähän. Mikä ihme se on? Osmo­han sen tuos­sa ker­toi. Vuosikym­meniä naisia on kan­nustet­tu keskit­tymään työu­ran luon­ti­in, jota las­ten saan­nin ei saa antaa häir­itä. Sehän onnis­tuu parhait­en, jos lap­sia ei tehdä. Kyl­lä lap­sista aina on enem­män hait­taa äidille kuin isälle, vaik­ka lain­säätäjät muu­ta uskot­telee. Vaik­ka isä olisi kuin­ka hyvä koti­a­pu­lainen, hän ei pysty ole­maan äiti. Jos lapsen hyv­in­voin­nista ei piita­ta, niin kuin äitiys­lo­ma­lais­sa tehdään, ero saadaan toki melko pienek­si, mut­ta ei olemattomaksi.

  1. Kyl­lä lap­sia syn­tyy, nimeno­maan niille hyvin koulute­tu­ille naisille, joil­la on joko vakaa parisuhde tai uute­na ilmiönä henkiset ja taloudel­liset resurssit itsenäiseen äitiy­teen. Olen työ­paikas­sa, jos­sa on paljon nuo­ria juris­te­ja, miehiä ja naisia, ja heitä jää paljon per­he­vap­aille. Vapai­ta myös jae­taan nimeno­maan koulute­tuis­sa pariskun­nis­sa niin, ettei äiti putoa työmarkkinoilta.

 22. Oli­pa jälleen eri­no­mainen, kirkkaal­ta tun­tu­via ajatuk­sia tar­joa­va kir­joi­tus! Kiitos siitä!

  Tämä ei suo­ranais­es­ti liity asi­aan, mut­ta näin pitk­iä lin­jo­ja ajatel­lessa päädyin miet­timään sitä, että jos­sakin vai­heessa tämänkin blo­gin kir­joit­ta­jas­ta aika jät­tää, ja tämän seu­rauk­se­na ainakin omaan Suomen asioi­ta korkealaa­tuisel­la ajat­telul­la käsit­televään infor­maa­ti­olähteistöön syn­tyy todel­la iso tyhjiö.

  Osaisitko sinä Osmo vinka­ta mui­ta suur­in­pi­irtein blogimuo­toisia lähteitä, joil­la olisi kyky jatkaa tämän lipun kantamista?

 23. O.S:“Matkustajakilometriä kohden Hailu­odon sil­ta on kyl­lä aika paljon kalli­impi kuin rataoikaisu Turkuun.”

  Juuri tuon ajat­telumallin haas­tan, oikeas­t­aan Kreml on jo haas­tanut. Nyt hyvänä aikana on ehkäistävä ennal­ta putini­lais­ten etupi­iri­valmis­te­lut. Kun Suo­mi on panos­tanut rauhan aikana varautu­mis­in­vestoin­neil­la, niin Krem­lin laskel­moin­tien kyn­nys hyökkäämiseen nousee.

  Mikään nyt mielis­sämme ole­va rahamäärä ei ole tähän liian suuri. Venäjän jalkoi­hin jou­tu­mi­nen mak­saa enem­män , kuin pystymme nyt edes kuvit­tele­maan. Jos ette usko, niin kat­sokaa Ukrainan tuhot­tua yhteiskuntaa.

  Nyt on kiire saat­taa kaikkien kun­tien ja kaupunkien virkamiehet ja luot­ta­mushenkilöt valmius­lain edel­lyt­tämi­in koulutuksiin .

  “Yhteiskun­nan tur­val­lisu­usstrate­gias­sa luetel­laan joukko strate­gisia tehtäviä, jot­ka vira­nomais­ten on pystyt­tävä hoita­maan kaikissa tilanteis­sa. Min­is­ter­iöt varautu­vat valmius­su­un­nit­telul­la näi­den tehtävien hoita­miseen kri­isi­ti­lanteis­sa.” lähde : Sisäministeriö.

  Kun­tien on aloitet­ta­va valmius­su­un­nitel­man toimen­pitei­den täytän­töön­pano niin pitkälle, kun se on rauhan aikana real­is­tista. Kaik­ki investoin­nit tulee tehdä kri­isinkestävän kehi­tyk­sen ehdoilla. 

  Tun­nin juna ei täytä tätä kri­teer­iä , vaik­ka se olisi miten hal­pa tahansa. Eikä tiheä kaupunkirakentaminen.

   1. Siten, että tun­nin rata ei ole kri­isin­si­etokykyä edis­tävä han­ke. Halu­an asian ymmär­ret­täväk­si siten, että Suomes­sa on tule­vaisu­udessa investoita­va Venäjän uhan poistamiseksi.

    Tun­nin junan kaltaiset öky­turhak­keet sivu­ute­taan ja raken­netaan liiken­n­ev­erkko , mikä tukee kri­isin­si­etoa. Ts. kaikessa liiken­nesu­un­nit­telus­sa varaudu­taan ske­naar­i­oon, jos­sa Venäjä tulp­paa eteläisen reitin.

    Sama kos­kee lain­säädän­töä. Nyt on tilanne, jos­sa venäläiset voivat marssia Ahve­nan­maalle Suomen voimat­ta estää sitä mil­lään lail­lisel­la keinol­la. Tois­tuu sama, mikä tapah­tui Krim­in hal­tu­uno­ton yhteydessä.

    Lähtöko­htakin on saman­ta­painen siinä, että krim­iläiset oli­vat jo sil­loin venäläis­mielisiä ja kielisiä. Venäläisiä ei karsastet­tu. Ahve­nan­maalaiset eivät halua saarelleen suo­ma­laisia soti­lai­ta . Venäläiset valvo­vat jo nyt saaren demil­i­tarisoin­tia , joten suo­ma­laisil­la soti­lail­la ei ole sinne menemistä.

    Venäläiset soti­laat voivat rantau­tua Ahve­na­maalle kos­ka tahansa, jos he tule­vat ilman tun­nuk­sia ja asei­ta. Heil­lä on Venäjän kon­sulaat­ti tukiko­htanaan ja toden­näköis­es­ti kon­flik­ti­in tarvit­ta­va mate­ri­aali varastossa.

    Tilanne on kuin Remek­sen romaanista, mut­ta silkkaa faktaa.

  1. Eemille tarken­nuk­se­na tuo­hon Ahve­nan­maan puo­lus­tuk­seen. Suo­mi voi miehit­tää Ahve­nan­maan sodan aikana ilman Ahve­nan­maan maakun­ta­hallinnon suos­tu­mista. Suomel­la on täl­läkin het­kel­lä velvol­lisu­us Gen­even sopimuk­sen mukaan puo­lus­taa Ahve­nan­maa­ta . Ain­oa soti­laalli­nen toimen­pide joka rajoit­taa Suomen toim­intaa Ahve­nan­maal­la on pysyvien tukiko­h­tien perus­t­a­mi­nen rauhan aiknan.

   1. Joopa joo, Ahve­na­maa on jo otet­tu Venäjän hal­tu­un, kun Suomes­sa ale­taan miet­tiä miehi­tys­tä. Kun aloite on vih­doin kuukausien jaamin­nan jäl­keen aikaisek­si, niin oikeusasi­amies kieltää sen toimeenpanon.

    R.S:lle: Suo­ma­laiset eivät voi estää lail­lisia maa­han­tuli­joi­ta. Schen­gen-sopimus takaa vapaan liikkuvuuden.

  2. Ei Ahve­nan­maa­ta ihan noin vaan voi miehit­tää. Rajavar­tios­to voi pysäyt­tää ja tark­istaa sinne saa­pu­vat aluk­set ja Suomen laivas­to voi lähteä perään jos eivät tottele. 

   Ahve­nan­maalaisille pitää puhua järkeä että he oma-aloit­teis­es­ti jär­jestäi­sivät kansanäänestyk­sen demil­i­tarisaa­tios­ta. Jos äänestys puoltaa luop­umis­es­ta niin paper­it kiikute­taan YK:lle joka sinetöi sen että saar­il­la saa olla pysyviä Suomen joukkoja.

   1. Sil­fver­bergille kom­ment­ti­na että Ruot­si ja Suo­mi voivat vapaasti valvoa Ahve­nan­maan suvereen­i­teet­tiä jo täl­läkin het­kel­lä. Se että Ahve­nan­maalle ei voi sijoit­taa pysyviä tukiko­htia on tuon demil­i­tarisaa­tion perusta.

  3. Eemil, en oikein ymmär­rä mitä tarkoi­tat Ahve­nan­maan puo­lus­tuk­sen kieltämisel­lä oikeusasi­amiehen päätök­sel­lä enkä ymmär­rä mitä tarkoi­tat että Schen­gen sopimus sal­lii tässä kohtaa vapaali­ikku­vu­u­den. Lyhyesti muu­ta­ma fak­ta Ahve­nan­maa­ta. Toden­näköis­es­ti sekoi­tat demil­i­tarisaa­tion ja itse­hallinnon keskenään. Ne ovat eri asioi­ta. Toisek­si sekoi­tat Schen­gen sopimuk­sen. Se kos­kee vain Schen­gen mai­ta johon Venäjä ei kuu­lu. Eemille suosit­te­len tutus­tu­maan Ahve­nan­maan his­to­ri­aan. YLE Areenas­ta löy­tyy erit­täin kat­ta­va pod­cast sar­ja Ahve­nan­maa­ta ja voin suositel­la Juk­ka Tarkan kir­jaa Ahve­nan­maa: Itämeren voimapoli­ti­ikan peli­nap­pu­la. Suosit­te­len tutus­tu­maan molempiin.

   1. “Se kos­kee vain Schen­gen mai­ta johon Venäjä ei kuulu.”

    Luuletko venäläis­ten tule­van Ahve­nan­maalle venäläisel­lä pas­sil­la ? Esim. wag­n­er­tais­teli­ja Voislav Tor­den kul­ki Suomen rajan yli men­nen tullen paraa­tio­vista mon­een ker­taan ennen pidätystään.

    Oikeuasi­amiehemme estää näi­den Ahve­nan­maalle tullei­den “tur­istien” kään­nyt­tämisen tai maa­han­tu­lon estämisen kan­sain­välis­ten sopimusten vas­taise­na toimena.

    Meil­lä Suomes­sa on taho­ja, jot­ka korosta­vat oikeusval­tiope­ri­aat­teen nou­dat­tamista , vaik­ka se on tuhoisaa maamme tur­val­lisu­udelle. Oikeusval­tiope­ri­aat­teesta poikkeami­nen vaatii meil­lä kuukausien vat­u­loin­nin, jona aikana vahinko on jo ehtinyt tapahtua. 

    Venäjälle täl­laiselle nau­re­taan ja tshu­na — maineemme saa lisää pontta.

   2. @Eemil:
    Ahve­nan­maalle voi matkus­taa kuka tahansa esim auto­lau­tal­la Turus­ta. Mut­ta asei­ta ei voi kul­jet­taa mukanaan. Suomen itära­jan yli ei saa myöskään kul­jet­taa aseita.
    Jos aikoo vieras­maalaisel­la moot­torive­neel­la tai jol­lain muul­la aluk­sel­la Ahve­nan­maalle niin rajavar­tios­to pysäyt­tää ja tark­istaa keitä on kyy­dis­sä ja mitä tavaraa kul­jet­taa mukanaan. 

    Remek­sen kir­ja kir­joitet­ti­in ennen Venäjän hyökkäys­tä Ukrainaan ja kun Suomes­sa vielä oli sel­l­ainen poli­it­ti­nen tilanne että oli mah­do­ton­ta hakea Naton jäsenyyt­tä, kos­ka Keskus­ta ja/tai SDP oli­vat aina hal­li­tuk­ses­sa eivätkä anta­neet edes luvan keskustel­la asi­as­ta . Remek­sen kir­jat ovat viihdelukemista mut­ta niis­sä on varoituk­sen sana miten käy jos Suo­mi on yksin tai jää pelkkkien kump­panu­us­sopimusten varaan.

  4. Eemille fak­tana että Voislav Tor­den ylit­ti Suomen rajan Nor­jan kaut­ta. Nor­ja on myös Schen­gen-maa mut­ta sen raja Venäjän kanssa on ollut auki koko Ukrainan sodan aikana. Tiedok­si myös Eemille ettei Oikeuasi­amies ole estänyt Tor­denin luovut­tamista Ukrainaan vaan sen teki Korkein oikeus. Tosin Tode­nia vas­taan on aloitet­tu oikeu­denkäyn­ti Suomes­sa sotariko­sista Ukrainas­sa. Suosit­te­len Eemil­iä selvit­tämään asioiden oikeat taustat.

   1. “Eemille fak­tana että Voislav Tor­den ylit­ti Suomen rajan Nor­jan kaut­ta. Nor­ja on myös Schen­gen-maa mut­ta sen raja Venäjän kanssa on ollut auki koko Ukrainan sodan aikana.”

    Ja Rahulille fak­tana, että Tor­den sai Nor­jal­ta maa­han­tu­lok­iel­lon shen­geni­in 2016, jon­ka jäl­keen ei ole ylit­tänyt shen­gen rajaa Nor­jaan. Hän on kulkenut sodan aikana Vaal­i­maal­ta ja jos on käynyt Nor­jas­sa, niin on men­nyt sinne Suomen kautta.

 24. Tuo Hailu­odon sil­ta han­ke on aina ollut Keskusta­lais­ten visios­sa alue­poli­it­tis­ten syi­den takia kun suuri haave on yhdis­tää Oulu sil­lal­la Ruot­si­in jol­la keskusta­laiset yrit­tävät todis­tel­la että näin pohjoisen elin­voima saisi uuden nousun siihen että etelän suuret kaupun­git menet­täi­sivät lop­ul­ta merk­i­tyk­sen. Tämä on ollut Keskus­tan tavoit­teena jo 1960-luvulla.

   1. Kiitos Soin­in­vaara täs­men­nyk­ses­tä. Itsekin ihmettelin mis­tä tuo Hailu­odon sil­ta han­ke tuli tähän keskustelu­un. Olen ymmärtänyt että kepu­laiset halu­a­vat rak­en­taa myös rautatie yhtey­den Ruot­si­in Tornion kaut­ta. Päät­telin että tuo Hailu­odon sil­ta olisi yksi vai­h­toe­hto. En yksinker­tais­es­ti ymmärtänyt miten se liit­tyy tähän län­sir­an­nikon raide keskusteluun

   2. @Rahul: Rautatiey­hteys Suomes­ta Ruot­si­in Haa­paran­taan on ollut ole­mas­sa jo 105 vuot­ta. Sen käyt­tö on ollut viime vuosi­na vain vähäistä kos­ka VR on lopet­tanut matkus­ta­ja­ju­nat Haa­paran­taan jo 1989 ja tavar­ali­iken­teenkin muu­ta­ma vuosi sit­ten. Nyt yhteyt­tä käytetään lähin­nä vain kalus­ton siir­toa varten, esim Fen­niarailin tavar­avaunut on ostet­tu käytet­tynä Ruotsista.
    Rautati­etä sähköis­tetään nyt ja on mah­dol­lista että liikenne alka­isi uud­estaan, myös matkus­ta­ja­ju­nali­ikenne, mut­ta se vaatisi yhteiskun­nan tukea.

 25. Ode
  “Minus­ta Suo­mi on tyrkyt­täy­tymässä kri­ti­ikit­tömästi län­nen ja eri­tyis­es­ti USA:n puudeliksi. ”

  Tämä on mielestäni täysin käsit­tämätön ajat­telumalli. Nimeno­maan *meille* on eduk­si, mitä tiukem­min lin­jan kaik­ki otta­vat Venäjään, mehän olemme hei­dän naa­pure­itaan! Ei Ran­s­ka, Kana­da tai USA siitä kär­si, jos venäläiset päät­tävät vähän siir­rel­lä rajo­ja tai pelotel­la naa­pure­itaa joukko­jen keskittämisellä!

  Ode:
  “Län­tisen maail­man pää­vas­tus­ta­ja ei ole enää Venäjä, vaik­ka siitä juuri nyt on niin paljon harmia. Maa­han on kuin ydi­na­seille varustet­tu Burk­i­na Faso. ”

  “jos Venäjä leikkau­tu­isi irti siitä maail­mas­ta, johon Suo­mi kuu­luu, Suo­mi olisi logis­tis­es­ti toiv­ot­tomas­sa ase­mas­sa ole­va saari,”

  Miten nämä voivat olla tot­ta yhtä aikaa? Miten ihmeessä mei­dän taloudelli­nen tule­vaisu­uteme voi riip­pua oin voimakkaasti köy­hästä kehi­tys­maas­ta? Jos raja avataan, mitä me aio­taan sieltä edes ostaa (sik­si­hän sinne viedään tavaraa, että voidaan tuo­da jotain). Fos­si­il­isia polt­toainei­ta vai ken­ties aseita? 

  En myöskään usko venäläis­ten 3d-shakki­in rajan kanssa. He halu­a­vat kiusa­ta meitä sekä osoit­taa, että voivat tehdä mitä halu­a­vat ja pako­laiset ovat siihen hyvä väline. Kun on nämä pakot­teen yms., rajan sulkem­i­nenkaan ei ole heille mikään ongel­ma. En sik­si jak­sa uskoa, että hei­dän pääasialli­nen tarkoi­tus on saa­da suo­ma­laiset lait­ta­maan raja kiinni. 

  Ylipäätän­sä ihmis­ten väliset kon­tak­tit vaikut­ta­vat merkit­tävästi vähem­män siihen, mitä Venäjäl­lä sisäis­es­ti tapah­tuu. Ei siel­lä tapah­tunut minkään­laista demokrati­soi­tu­mista, vaik­ka rajat ovat olleet auki ja hei­dän kanssaan on tehty bisnestä. Nin­pä kon­tak­tien vähen­e­m­i­nen ei tarkoi­ta, että muuten oras­ta­va val­lanku­mous jääkin tapah­tu­mat­ta. Jos siel­lä val­ta vai­h­tuu, se johtu­uyleis­es­tä kur­jis­tu­mis­es­ta, ei siitä että ne har­vat hyvin pär­jäävät käyvät hurvit­tele­mas­sa lännessä.

  Ode
  ” Sik­si minus­ta tulee kieltäy­tyä ydi­na­sei­den sijoit­tamis­es­ta Suomen maaperälle. ”

  Täy­tyy sanoa, että enä pidä tätä mitenkään suure­na asiana, suun­taan taik­ka toiseen. Silti lausun seuraavaa:

  Ydinen­er­giala­ki kieltää myös ydi­na­sei­den liikut­tamisen Suomen aluei­den kaut­ta. En minä ymmär­rä, mitä iloa tästä on meille, koska:
  1. venäläiset eivät var­masti luo­ta Suomen lain­säädän­töön ydi­nasea­siois­sa. Täl­löin tästä säänöstä ei ole mitään hyötyä.

  2. Jos venäläiset luot­ta­vat, sään­nöstä on hait­taa, kos­ka hei­dän ei tarvitse pähkäil­lä, mitä suo­jau­tua Suomen kaut­ta suoritet­tavaan ydinaseiskuun. 

  NATO:n pelote on viimekädessä ydinasepelote.

  En myöskään oikein kek­si, mik­si Suomeen kan­nat­taisi sijoit­taa ydi­na­sei­ta. Ain­oa syy sijoit­taa niitä tänne on saa­da aikaan “use it, or lose it”-tilanne, jol­loin ydi­naseet sijoite­taan suht lähelle rajaa. Täl­löin venäläiset päät­televät, että hei­dän hyökätessä NATO:n eteen tulee tilanne, jos­sa on käytet­tävä ydi­na­sei­ta tai menetet­tävä ne. Useim­mat sotas­trate­git eivät halua lait­taa ydi­na­sein varus­tau­tunut­ta vihol­lista tuol­laisen päätök­sen eteen.

  Sitä­pait­si län­nel­lä ei ole esimerkik­si keski­matkan ydi­no­hjuk­sia, jot­ka voisi ampua näp­pärästi Ima­tral­ta Pietari­in. Stealh-ydin­pom­mikoneen kannal­ta ken­tän sijain­ti taas ei ole niin merkit­tävä. Vaik­ka lakimme sal­lisi ydi­na­sei­den sijoit­telun, ei niitä tänne kukaan vas­toin Suomen tah­toa tuo.

  Min­un mielestäni mei­dän täy­tyy nyt vih­doin ja viimein lopet­taa asioiden ajat­telu venäläis­ten näkökul­mas­ta. Kaiken­lainen “tänne ei mis­sään nimessä saa peustaa NATO:n tukiko­htia, eikä tuo­da ydin­pom­me­ja eikä her­ran­ju­mala varsinkaan amerikkalaisia” on juuri tätä jälk­isuomet­tumista ajattelua.

  1. Osmo ei tain­nut rajan suh­teen puhua taloud­es­ta ain­oas­taan. Jos Venäjä toisi vaik­ka 20000 afrikkalaista huonos­ti kotiu­tu­vaa pako­laista Suomeen vuodessa, niin ei kestäisi mon­taa vuot­ta, että Suo­mi tuhou­tu­isi. Talous rom­ah­taisi, rikol­lisu­us kas­vaisi, syn­tyvyys lask­isi entis­es­tään, nuoret muut­taisi­vat pois. Venäjä voi tuho­ta Suomen aseettomasti.

   Kan­nat­taa huo­ma­ta, että Venäjä on pyrkinyt liit­tou­tu­maan nimeno­maan Afrikan kanssa Euroop­paa vas­taan. Afrikalla katkeru­ut­ta Euroop­paa kohtaan ja yhteisen säve­len voi rak­en­taa vihalle. Toden­näköis­es­ti tulev­ina vuosi­na Venäjä tuo palo­lais­mas­so­ja Afrikas­ta myös Euroop­paan. Kun Afrikan pako­laisaal­lot tule­vat, ei niitä voi pysäyt­tää kai mitenkään.

 26. “Pien­puolueil­la ei ole mah­dol­lista saa­da kansane­dus­ta­jaa Bri­tann­ian par­la­ment­ti­in johtuen vaal­i­tavas­ta. Vai­h­toe­hto­ja on kah­den suuren puolueen välistä eli joko Labour tai Toryt.” Rahul Somani
  Tarkkaan ottaen brit­tien par­la­men­tis­sa ovat edustet­tuina seu­raa­vat puolueet noiden kah­den lisäk­si: Skot­lannin kansalli­nen puolue (43 paikkaa), lib­er­aalidemokraatit (15 paikkaa), demokraat­ti­nen union­is­tipuolue (8 paikkaa), Plaid Cym­ru (Walesin kansalli­nen puolue, 3 paikkaa) Alba (Skot­lannin kansal­li­sista eron­nut sir­paleryh­mä, 2 paikkaa), Sosialidemokraat­ti­nen työväen­puolue (2 paikkaa), Allianssi (yksi paik­ka), vihreät (1 paik­ka). Sinn Fein­nil­lä on 7 paikkaa, mut­ta eivät osal­lis­tu par­la­mentin toim­intaan peri­aatesy­istä. Mut­ta joo, jos ignoroidaan kaik­ki Englan­nin ulkop­uo­li­nen, niin jää pari lib­er­aalidemokraat­tia ja yksi vihreä. Lib­er­aalidemokraateil­la oli ihan kohta­lainen edus­tus, 56 paikkaa, kunnes tekivät poli­it­tisen itse­murhan men­emäl­lä hal­li­tuk­seen kon­ser­vati­ivien kanssa. (Vasem­man siiv­en äänestäjät pitivät tätä petok­se­na, oikean siiv­en äänestäjät siir­tyivät äänestämään suo­raan niitä konservatiiveja.)
  BNP:llä ei ollut ikinä yhtään edus­ta­jaa brit­tien par­la­men­tis­sa (2 EU-par­la­men­tis­sa, kos­ka äänestäjät eivät ota EU-vaale­ja tosis­saan). UKIP sai parhaim­mil­laan yhden edus­ta­jan läpi täyte­vaaleis­sa (ja yhden loikkarin, joka oli valit­tu kon­ser­vati­iv­ina). Mut­ta nämä puolueet uhka­si­vat viedä kon­ser­vati­iveiltä oikean laidan äänestäjiä, ja tämän uhan takia Cameron lupasi EU-kansanäänestyk­sen. Jos­sa hän jou­tui ensim­mäistä ker­taa eläessään kam­pan­joimaan niin, että Dai­ly Mail ja kump­pan­it oli­vat vastapuolella.

  1. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Nimi…lle noista Bri­tann­ian pien­puolueista. Kaik­ki muut puolueet pait­si Lib­er­aalidemokraatit ovat pääasi­as­sa alueel­lisia puoluei­ta joil­la on edus­ta­ja Bri­tann­ian par­la­men­tis­sa. Itse asi­as­sa Lib­er­aalidemokraatit ovat kas­va­neet kan­na­tus­ta Bri­tann­ian paikallis­vaaleis­sa. Skot­lannis­sa on käytössä toinen vaal­i­ta­pa kuin Englan­nis­sa joka aut­taa Skot­lannin kansal­lispuolueen men­estys­tä. Pohjois-Irlan­nis­sa on Sinn Fein taas nos­tanut kan­na­tus­ta myös union­istien kesku­udessa johtuen brextistä

   1. Skot­lannin toisen­lainen vaal­i­ta­pa kos­kee vain Skot­lannin oman par­la­mentin vaale­ja, Lon­toos­sa istu­vaan par­la­ment­ti­in val­i­taan ihan samoil­la sään­nöil­lä kuin kaikkial­ta muual­takin Yhdis­tyneessä kuningaskun­nas­sa. Yksi edus­ta­ja per vaalipi­iri, ja eniten ääniä saanut valitaan.

 27. Puhut­ti­in Helsin­gin-Turun junas­ta. Eikö se pitäisi rak­en­taa Ruotsin ja Viron raideleveyk­sil­lä? (Pitäisi var­maan ratkaista, voidaanko kak­si raidelevyt­tä rak­en­taa samaan penkkaan noiden pääteasemien lähellä)

  1. Kom­ment­ti­na Juha Mä:ll että Virossa on sama raideleveys kuin Suomessa.

  2. Tuos­sa olet oike­as­sa että jos uusi rata ker­ran menisi län­teen, niin pitäisi vali­ta län­si­mainen raideleveys. Turus­ta­han on ennen men­nyt junalaut­ta Ruot­si­in. Jos rata Suomen puolel­la olisi samaa raideleveyt­tä niin junalaut­tay­hteys kan­nat­taisi ehdot­tomasti käyn­nistää uudelleen.

   Hom­man tekee vaikeak­si se että Turus­ta tule­van junan pitäisi päästä Helsinki­in asti jos­sa on isot rat­api­hat ja vai­htei­ta jot­ka on kaik­ki raken­nett­tu suomalais-(venäläiselle) raideleveydelle.
   Lisäk­si rat­api­haa ei voi lev­en­tää enää kos­ka Pasi­lan alue on jo täy­teen raken­net­tu ja Lin­nun­laulun huvi­lat ym joudut­taisi­in purkamaan.

   Tun­nin junan rak­en­t­a­mi­nen on jo aloitet­tu Espoon päässä vaik­ka se ei varsi­nais­es­ti kuu­lu pro­jek­ti­in. Espoon kaupunki­rataa jatke­taan Lep­pä­vaaras­ta Kauk­lah­teen eli tulee 2 raidet­ta lisää. Kun ei kisko­ja eikä pölkkyjä ole vielä tuo­tu paikalle, ain­oas­taan pui­ta rai­vat­tu, niin suun­nitelmia ehtisi vielä muut­taa niin että rantaradan ne raiteet joi­ta nopeam­mat junat aja­vat, muute­taan län­si­maiselle raidelevy­delle, ja kaupunki­radan raiteet itä­maiselle. Tai sit­ten kaik­ki raiteet Helsingistä län­teen pitäisi muut­taa län­tiselle raidelevey­delle. Mut­ta mitä Huopalahdessa rantaradal­ta erkanevalle Kehäradalle sit­ten voisi tehdä? Teo­ri­as­sa siis asialle, että uusi Turun rata tulisi län­si­maiselle raidelevey­delle, voi vielä tehdä jotain, mut­ta tulee kiire.

   1. Kom­ment­ti­na Sil­fver­bergille kom­ment­ti­in mik­si Moldo­va ei liit­tynyt Roma­ni­aan 1990-luvul­la oli syynä se että poli­it­tis­es­ti moldovalaiset olisi jäänyt Roma­ni­as­sa altavas­taa­jan ase­maan. Jonkun­lainen liit­to­val­tio malli olisi ollut ratkaisu mut­ta Roma­ni­as­sa on poli­it­tisia voimia jot­ka vas­tus­ta­vat liit­to­val­tioma­llia kos­ka pelkona on se että Tran­sil­van­ian unkar­i­lainen vähem­mistö olisi vaat­in­ut myös itsehallintoa.

 28. Suo­mi vas­taisu­us lisään­tyy Itä-Suomes­sa myös hyvästä syys­tä. Laitoin joskus puolisen vuot­ta sit­ten linkkilis­taa siitä, miten vira­nomaiset ovat mon­es­sa asi­as­sa pasko­mas­sa Itä-Suomen päälle. Yrit­täjiä karkoite­taan, putinin vas­tus­ta­jia ilmi­an­netaan suomen vira­nomaisen toimes­ta venäläisille, fir­mo­ja rat­sa­taan mil­loin mis­täkin syys­tä, lento­kent­tää kurmutetaan.

  Nyt taas hesaris­sa esimerk­ki: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000010246358.html

 29. Syltty:“Eemelille on kyl­lä ihan kum­malliset äärimepu­laiset käsi­tyk­sen nykysodasta.”

  Käsi­tyk­seni eivät perus­tu keskus­tan puoluepolitiikkaan. 

  “täy­tyy todel­lakin toivoa, että venäläiset yrit­tävät pom­mit­taa kaupunke­ja hajalle ohjuk­sil­la, kos­ka siinä lop­puu vain ohjuk­set kesken.”

  Mietip­pä vähän , mitä yksikin Kali­br-ohjus aiheut­taisi osues­saan Pasi­laan. Puhu­mat­takaan tuhan­sista, joi­ta Venäjäl­lä riit­tää. Vaik­ka olisi mil­lainen Daa­vidin kilpi tahansa , niin jokunen ohjus läpäisee sen.

  Paneeli ei ole sisäistänyt kri­isin­si­etokyvyn ydin­tä. Pitämäl­lä maan eri alueet tasa-arvoises­sa kehi­tyk­sessä pystymme ehkäisemään ennal­ta Venäjän expan­sio­su­un­nitel­mat. Tähän sisäl­tyy myös puo­lus­tusvoimien varus­tau­tu­mi­nen mukaan­lukien merivoimat.

  Kyse ei ole palu­us­ta 70-luvulle vaan vas­tauk­ses­ta Krem­lin etupi­iri­a­jat­telu­un. Helsin­ki säästyy parhait­en siten, että sinne ei ahde­ta kaikkea mah­dol­lista. Se ei saa olla arvokas tuhoamisen maalitaulu.

  Venäjän tyk­istöl­lä ulot­tuu Helsinki­in tietyssä skenaariossa.

  1. Eemil
   ”Mietip­pä vähän , mitä yksikin Kali­br-ohjus aiheut­taisi osues­saan Pasi­laan. Puhu­mat­takaan tuhan­sista, joi­ta Venäjäl­lä riittää”

   Sin­ul­la on nyt suu­ru­us­lu­okat hukas­sa. Kalib­ris­sä on 500kg tais­telukär­ki, se on siis iso, mut­ta ei mikään kort­telipom­mi, eikä se myöskään tuhoa koko ker­rostaloa osuessaan.

   Laskeskel­laan hiukan:
   Jos niitä halu­aa kylvää neliök­ilo­metrin alueelle sadan metrin välein, menee sata ohjus­ta. Näin har­vaa pom­mi­tus­ta ei juuri huo­maa kaupunkikuvassa.

   Jos neliök­ilo­metrille ampuu tuhat ohjus­ta, niitä tip­puu alueelle n. 30 metrin välein. Tiheän raken­netul­la alueel­la siis jokaiseen rap­pu­un yksi. Nyt Ei vaan enää riitä ohjuk­set. Pasi­lan pin­ta-ala on n. 1,5–2 km².

   Tilas­to­ja:
   Helsingis­sä on 44000 raken­nus­ta. Jos jokaiseen ampuisi yhden ohjuk­sen, jokainen ohjus osu­isi ja jokainen raken­nus tuhou­tu­isi yhdestä osumas­ta, tarvit­taisi­in nelink­er­tainen määrä, mitä Venäjäl­lä oli ohjuk­sia varas­tossa ennen sotaa.

   Sum­ma sum­marum: kaupunkien tuhoami­nen ilmas­ta on pääasi­as­sa raskaiden pom­mikonei­den hom­maa, eikä se kon­ven­tion­aalises­sa sodas­sa onnis­tu mitenkään pelkil­lä ohjuksilla.

   Näin ainakin toistaiseksi.

   Eemil:
   ” Pitämäl­lä maan eri alueet tasa-arvoises­sa kehi­tyk­sessä pystymme ehkäisemään ennal­ta Venäjän expansiosuunnitelmat.”

   Miten paikalliset asukkaat aut­ta­vat sotimises­sa? Kyl­lä se on ihan armei­jan rahoituk­ses­ta ja vahvu­ud­es­ta kiin­ni, ei mis­tään kor­pi­en kylistä. Ja raja­mail­la parhai­ta lin­nakkei­ta ovat mah­dol­lisim­man tiheään raken­netut suuret kaupun­git, jot­ka ovat täyn­nä beton­ista valmis­tet­tu­ja ker­rostalo­ja. Betoniker­rostalolot kestävät, kun taas puu­rak­en­teiset pien­talot eivät suo­jaa ollenkaan.

   Jos me lähde­tään sin­un ”väestö sijoitel­laan sota­toimien perus­teel­la edullisimpi­in paikkoi­hin”, Pitäisi siis kaik­ki Itä-Suomen asukkaat pyrk­iä keskit­tämään Lappeenrantaan,Savonlinnaan ja Joen­su­uhun, sekä kieltää muiden kuin vähin­tään viisik­er­roksis­ten betoniker­rostalo­jen rakentaminen. 

   Kaik­ki pien­talo­rak­en­t­a­mi­nen pitäisi kieltää ja keskel­lä kor­pea ole­vat kylätkin pitäisi rak­en­taa kerrostaloilla.

   1. Syltty:“Sinulla on nyt suu­ru­us­lu­okat hukas­sa. Kalib­ris­sä on 500kg tais­telukär­ki, se on siis iso, mut­ta ei mikään kort­telipom­mi, eikä se myöskään tuhoa koko ker­rostaloa osuessaan.”

    Juuri nyt:“Venäjän puo­lus­tus­min­is­ter­iön julka­isu­ista käy ilmi, että Venäjä halusi nimeno­maan korostaa har­joituk­si­in osal­lis­tunei­den lentokonei­den olleen varustet­tu­ja Kinzhal-ohjuk­sil­la. Kyseessä on hyper­sooni­nen bal­listi­nen ohjus, joka voidaan varus­taa myös ydinkärjellä.”

    Venäjä lennät­ti Tu-22M3 ‑yliääni­pommikonetta Itämerel­lä Helsin­gin edustal­la. Kyseinen kone oli varustet­tu maini­t­ul­la Kin­zahl-ohjuk­sel­la. Tässä olisi sodan kuva , jota Venäjä halu­aa nyt esitel­lä. Se myös mit­taa Suomen ilmavoimien vasteaiko­ja eri­lais­ten hyökkäys­ten torjuntaan.

    Pan­elis­tit tosin eivät laske­neet näille ohjuk­sille suur­takaan pain­oar­voa. Pom­misuo­jaan vain piiloon ja hyökkäyk­sen tauot­tua koti­in tark­ista­maan toimi­iko Net­flix vielä vai pitääkö reklam­oi­da myyjälle.

  2. Eemil
   ”Mietip­pä vähän , mitä yksikin Kali­br-ohjus aiheut­taisi osues­saan Pasi­laan. Puhu­mat­takaan tuhan­sista, joi­ta Venäjäl­lä riittää”

   Sin­ul­la on nyt suu­ru­us­lu­okat hukas­sa. Kalib­ris­sä on 500kg tais­telukär­ki, se on siis iso, mut­ta ei mikään kort­telipom­mi, eikä se myöskään tuhoa koko ker­rostaloa osuessaan.

   Laskeskel­laan hiukan:
   Jos niitä halu­aa kylvää neliök­ilo­metrin alueelle sadan metrin välein, menee sata ohjus­ta. Näin har­vaa pom­mi­tus­ta ei juuri huo­maa kaupunkikuvassa.

   Jos neliök­ilo­metrille ampuu tuhat ohjus­ta, niitä tip­puu alueelle n. 30 metrin välein. Tiheän raken­netul­la alueel­la siis jokaiseen rap­pu­un yksi. Nyt Ei vaan enää riitä ohjuk­set. Pasi­lan pin­ta-ala on n. 1,5–2 km².

   Tilas­to­ja:
   Helsingis­sä on 44000 raken­nus­ta. Jos jokaiseen ampuisi yhden ohjuk­sen, jokainen ohjus osu­isi ja jokainen raken­nus tuhou­tu­isi yhdestä osumas­ta, tarvit­taisi­in nelink­er­tainen määrä, mitä Venäjäl­lä oli ohjuk­sia varas­tossa ennen sotaa.

   Sum­ma sum­marum: kaupunkien tuhoami­nen ilmas­ta on pääasi­as­sa raskaiden pom­mikonei­den hom­maa, eikä se kon­ven­tion­aalises­sa sodas­sa onnis­tu mitenkään pelkil­lä ohjuksilla.

   Näin ainakin toistaiseksi.

   Eemil:
   ” Pitämäl­lä maan eri alueet tasa-arvoises­sa kehi­tyk­sessä pystymme ehkäisemään ennal­ta Venäjän expansiosuunnitelmat.”

   Miten paikalliset asukkaat aut­ta­vat sotimises­sa? Kyl­lä se on ihan armei­jan rahoituk­ses­ta ja vahvu­ud­es­ta kiin­ni, ei mis­tään kor­pi­en kylistä. Ja raja­mail­la parhai­ta lin­nakkei­ta ovat mah­dol­lisim­man tiheään raken­netut suuret kaupun­git, jot­ka ovat täyn­nä beton­ista valmis­tet­tu­ja ker­rostalo­ja. Betoniker­rostalolot kestävät, kun taas puu­rak­en­teiset pien­talot eivät suo­jaa ollenkaan.

   Jos me lähde­tään sin­un ”väestö sijoitel­laan sota­toimien perus­teel­la edullisimpi­in paikkoi­hin”, Pitäisi siis kaik­ki Itä-Suomen asukkaat pyrk­iä keskit­tämään Lappeenrantaan,Savonlinnaan ja Joen­su­uhun, sekä kieltää muiden kuin vähin­tään viisik­er­roksis­ten betoniker­rostalo­jen rakentaminen. 

   Kaik­ki pien­talo­rak­en­t­a­mi­nen pitäisi kieltää ja keskel­lä kor­pea ole­vat kylätkin pitäisi rak­en­taa kerrostaloilla.

   ” Venäjän tyk­istöl­lä ulot­tuu Helsinki­in tietyssä skenaariossa.”

   Olemme sil­loin hyvin lähel­lä koko sodan häviämistä. Kun pääkaupun­ki menetetään, sota on käytän­nössä mei­dän osalta taputel­tu ja sota­toimet siitä eteen­päin liit­to­lais­ten harteilla.

   1. Kom­ment­ti­na Sylt­tylle että juuri tuon takia Zelen­skyi päät­ti jäädä Kio­vaan sil­lä kuten toit hyvin esille kun pääkaupun­ki menetetään sota on jo hävit­ty. Eemil jol­lain taval­la uskoo että muu maa voisi puo­lus­tau­tua hyökkääjää. Toden­näköis­es­ti jonkin­lainen sis­sisos­ta on mah­dol­lista mut­ta se tarvit­sisi resursse­ja ja mate­ri­aalia. Bal­tian­mais­sa toi­mi vielä 1950-luvulle asti met­sävel­jet ja Län­si-Ukrainas­sa toi­mi vielä 1950-luvulle asti vas­tar­in­tali­ike jot­ka oli­vat aika vaa­ti­mat­to­mia. Puna-armei­ja oli saanut Bal­ti­as­ta ja Län­si-Ukrainas­ta otteen. Vas­tar­in­ta oli lop­ul­ta symbolista.

   2. Kia­sus, Suomeen ei saa tul­la yhtään pom­mia, dronea , ohjus­ta lennokkia eikä mitään muu­takaan venäläistä sotatarviket­ta. Se on nollatoleranssi.

    Ja nyt pitää nimeno­maan ehkäistä Krem­lin laskel­mat ennalta. 

    “Pitäisi siis kaik­ki Itä-Suomen asukkaat pyrk­iä keskit­tämään Lappeenrantaan,Savonlinnaan ja Joen­su­uhun, sekä kieltää muiden kuin vähin­tään viisik­er­roksis­ten betoniker­rostalo­jen rakentaminen. ”

    Miten voi noin väärin ymmärtää ? Täy­tyy olla tarkoituksellista.

    “Miten paikalliset asukkaat aut­ta­vat sotimises­sa? Kyl­lä se on ihan armei­jan rahoituk­ses­ta ja vahvu­ud­es­ta kiin­ni, ei mis­tään kor­pi­en kylistä.”

    Armei­jan rahoi­tushan on kiin­ni juuri siitä, että Suo­mi on kaut­taal­taan elinvoimainen.

    “Kun pääkaupun­ki menetetään, sota on käytän­nössä mei­dän osalta taputel­tu ja sota­toimet siitä eteen­päin liit­to­lais­ten harteilla.”

    Nyt olet ytimessä, pääkaupun­ki on etur­in­ta­mas­sa otta­mas­sa vas­taan Venäjän hyökkkäys­tä. Sen vuok­si kri­it­ti­nen hallinto on jo nyt siir­ret­tävä suo­jaan sisä­maa­han Tampereelle.

   3. @Eemil:
    Puo­lus­tusvoimien tekemät tilas­tot varus­mi­esten fyy­sis­es­tä kun­nos­ta pal­jas­ta­vat että Helsin­gin seudul­ta kotoisin olevil­ta varus­miehillä on paras kun­to ja heikoin on maaseudul­ta kotoisin olevil­la, itä- ja pohjois- Suomes­ta ja Satakun­nas­ta. Syynä arvioidaan että maalais­varus­miehet ovat liikkuneet autol­la jo lapsi­na kun taas helsinkiläiset liikku­vat julk­isil­la ja kävelevät tai pyöräilevät koulumatko­jaan säännöllisesti.

    Eli anna stadi­lais­ten asua ja tehdä töitä Stadis­sa ainakin rauhan aikana, kos­ka stadi­laiset tule­vat tarpeen tullen puo­lus­ta­maan muu­ta Suomea, älä uno­h­da sitä!

 30. “Jos Putin soit­taisi ja esit­tää, että he voisi­vat palaut­taa rajan olo­suh­teet ennalleen, eivätkä päästä enää lait­to­mia maa­han­tuli­joi­ta rajalle, minus­ta siihen puhelu­un kan­nat­taisi vastata.”

  Tässä on ajatusvirhe.

  Meil­lä on suomes­sa, eussa, ykssa ja oikeas­t­aan kaikkial­la län­nessä arvona se, että val­tio ei estä ihmis­ten lähtemistä, jos he halu­a­vat lähteä. Vapaa liikku­vu­us taataan. Esim. Suomes­ta noin 800 ker­taa venäjälle poisues­sani yhtä ain­ut­ta ker­taa ei ole suo­mi tarkas­tanut min­ul­ta venäjälle pääsyn oikeutta. 

  Kuten ei kuu­lukaan tarkistaa.

  Se, että venäjä on tark­istanut on hei­dän sisäpoli­ti­ikkaa eikä siinä ole sopimus­ta suomen kanssa. Neu­vos­toli­it­to seurasi kansalaisi­aan ja tätä maas­ta lähdön kon­trol­lia pidet­ti­in aiem­min jään­teenä sssr ajoista, sit­tem­min se aika on palan­nut. Joka tapauk­ses­sa, kun venäjä päästää rajalle ihmiset tarkas­ta­mat­ta sitä maa­han­tu­lon oikeut­ta se toimii samal­la taval­la kuin me toimille. Niitä tuli­joi­ta, joil­la ei ole maa­han tuloon paper­it kun­nos­sa nyt vaan tup­paa ole­maan enem­män venäjältä tänne kuin täältä venäjälle. Siitä voitaisi­in olla ennem­minkin tyy­tyväisiä. Sehän vain ker­too, että venäjä on pas­ka maa suomeen verrattuna.

 31. Kir­joitin johonkin kom­men­ti­in aiem­min, että Venäjältä tulevas­sa maakaa­suputkessa vir­taa edelleen kaas­tua. En läy­dä sitä kom­ment­tia, mut­ta joku taisi min­ua siitä ojen­taa ja tulin kor­jatuk­si, että tätä ei kyl­lä tapahdu.

  Luulin olleeni väärässä tiedos­sa, mut­ta tot­ta se onkin. Kaa­sua oste­taan edelleen Venäjältä ja se vir­taa edelleen Viipurista Lappeen­ran­nan kaut­ta kaikkialle suomeen. Jos joku löytää sen kom­mentin, niin pk. linkkiä siihen, niin kom­men­toin asi­aa alku­peräiseen postauk­seen seikkaperäisemmin. 

  Joskus min­ua ärsyt­tää suun­nat­tomasti se, että asi­at ovat tämän kaltaisia. Kun tarpeek­si lujaa sul­je­taan silmiä ja toiv­otaan, että sitä ei tapah­du, niin voidaan uskoa, että sitä ei tapahdu. 

  Aivan sama, kun vaik­ka rosatomin liike­toim­inta suomes­sa ja venäjän sotavoimien tekemä dronevalvon­ta Lappeen­ran­nan ken­täl­lä ydin­polt­toainei­ta kul­jetet­taes­sa. Kaik­ki tietää, mut­ta jokainen sul­kee silmät

  1. Samoin. SAKO:n tehtaiden droneku­vauk­set ainakin julk­isu­udessa esitet­ti­in siten, että tapaus on kir­jat­tu. Huutomerkki.

   Drone pitää ampua alas , kuvaa­jat otet­ta­va kii­ni ja laitet­ta­va poseen. Suomes­sa pitää jokaisen tuotan­to­laitok­sen ja kri­it­tisen infran tur­va­toimet kiristää ei rauhana­jan moodiin.

   1. Dronien län­nät­tämi­nen kaupunkien yllä on yhä sal­lit­tua. Tun­nen kavere­i­ta jot­ka lennät­tävät niitä ja julkai­se­vat kuvi­akin. Kuvis­sa voi näkyä tehtai­ta tai rautatieasemia tai satamia mut­ta niin­pä ne näkyy Googlen kart­ta­palvelus­sakin. Vira­nomaiset kuten Poli­isi tai Tul­li voivat itse lennät­tää droone­ja etsiäk­seen kon­nia tai kadon­nei­ta ihmisiä tms. Ei kaik­ki ole niin dra­maat­tista kuin iltapäiväle­hdet väittävät.

   2. R.Silfverberg: Lento­kent­tä on lentok­iel­toaluet­ta, myös droneille. Lento­ken­täl­lä kun on hes­oista saak­ka tuo­dut poli­isit valvo­mas­sa rosatomin ydin­polt­toaineen toim­i­tuk­sia ja ken­tältä on metreis­sä mitat­tuna maagiset 12 metriä (yhden hiih­to­ladun lev­eys) suomen maavoimien sotak­oulu­un (ent. opis­to, nykysin koulute­taan mais­tere­i­ta), niin on suo­ras­taan mie­lenki­in­toista, että kun koko maail­ma on täyn­nä poli­ise­ja ter­mi­naalin puolel­la, niin voit men­nä toiselle puolelle kent­tää (eli sotak­oulun puolelle) ja lennät­tää siel­lä dronea ja kuva­ta koko jutun. 

    https://www.lentoposti.fi/uutiset/dronehavainto_lappeenrannan_lentokent_ll_seurasi_ydinpolttoaineen_lastausoperaatiota

    https://yle.fi/a/3–12673588

    https://yle.fi/a/74–20003643

    Kun koko paikkl vil­isi poli­ise­ja, niin kaik­ki poli­isit oli­vat samas­sa paikas­sa eli ter­mi­naalin puolel­la. Ketään ei kiin­nos­tanut lähiym­päristö. Kukaan ei esim. käynyt kysymässä tuol­ta lennät­täjältä mitään. Päin­vas­toin, laitet­ti­in lehteen, että jos joku tietää jotain, niin ilmot­takoot jonnekin.

   3. Helsin­ki-Van­taan, kuten muidenkin suurlen­to­kent­tien ympäril­lä on use­an sadan metrin ja kiitotei­den päis­sä jopa kilo­me­trien suo­javyöhyke jon­ka sisäpuolel­la ei saa lennät­tää drone­ja, mut­ta se johtuu lento­tur­val­lisu­ud­es­ta ei ainakaan vielä siitä että kuvaamista estet­täisi­in. Esim Heathrowl­la joudut­ti­in muu­ta­ma vuosi sit­ten koko lentoli­ikenne keskeyt­tämään use­ak­si tun­niksi kun joku lenteli dronel­la ihan ken­tän lähellä.

   4. Mitä kir­joitit kos­ki Lappeen­ran­nan lentoase­maa joka on niin vähäl­lä käytöl­lä että nykyään on harv­inaista että joku iso kone käy siel­lä. Ehkä siel­lä ei ole sel­l­aista tutkaa joka pysty­isi havait­se­maan drone­ja tai se ei ollut miehitetty.

   5. “Mitä kir­joitit kos­ki Lappeen­ran­nan lentoase­maa joka on niin vähäl­lä käytöl­lä että nykyään on harv­inaista että joku iso kone käy siel­lä. Ehkä siel­lä ei ole sel­l­aista tutkaa joka pysty­isi havait­se­maan drone­ja tai se ei ollut miehitetty.”

    No enem­män siel­lä oli poli­ise­ja, mitä helsingis­sä tuon oper­taa­tion aikana. Ehkä se on hesalaiselle vielä “miehit­tämätön”

    Samal­la kun meni ken­tän toiselle puolelle puo­lus­tusvoimien ja ken­tän väli­in, niin pystyi moikkaa­maan niitä, jot­ka lennät­ti drone­ja. Mei­dän puo­lus­tusvoimista tai poli­i­sista ei ole siihen.

 32. “Irlan­nil­la ei ole san­ot­tavaa vaaraa Krim­in kaltais­es­ta ”ei-soti­laal­lis­es­ta” val­tauk­ses­ta, mut­ta Suomel­la on. ”

  Ja täl­lä viikol­la Transnis­tri­al­la on. Ole­tus on se, että tuol­ta tulee täl­lä viikol­la tah­don ilmaisu tai jopa suo­ra pyyn­tö liit­tää alue Venäjään. Putin tuskin mainit­see asi­as­ta mitään lop­pu­vi­ikon puheessaan.

  San­du vaikut­taa onnek­si tolkun ihmiseltä

  1. Kom­ment­ti­na tuo­hon nim­imerk­ki Kom­mentin nos­ta­maan asi­aan Soin­in­vaaran nos­ta­maan asi­aan ettei Irlan­nil­la ei ole san­ot­tavaa vaaraa Krim­in kaltais­es­ta ”ei-soti­laal­lis­es­ta” val­tauk­seen johtuu yksinker­tais­es­ti siitä ettei Irlan­nil­la ja Bri­tan­ni­al­la ole jää­tynyt­tä kon­flik­tia Irlan­nis­sa. Pitkäper­jain­rauhan vuon­na 1999 lopet­ti Pohjois-Irlan­nin kon­fik­tin. Moldovan kohdal­la taas on jäänynyt kon­filti Transnis­tri­as­sa vuodes­ta 1992 joka on saman­lainen kon­flik­ti kuin Vuoristo-Karabahissa.

  2. Transnis­tria on kapea kaistale muun Moldovan ja Ukrainan välis­sä. Siel­lä on pari tuhat­ta paikallista, joille on annet­tu Venäjän pas­sit ja uni­vor­mut, ja vapaus salakul­jet­taa asei­ta Afrikan sisäl­lis­soti­in ja tupakkaa Euroop­paan. Alueen työikäis­es­tä väestöstä suurin osa on läht­enyt, jäl­jel­lä ovat mafiosot, van­huk­set ja aloitekyvyt­tömät luuserit.
   Moldoval­la ei ole toimivia asevoimia, mut­ta Ukrainal­la on. Mah­dolli­nen sota olisi hyvin lyhyt. Transnis­tri­an mafiosot voivat halutes­saan neu­votel­la saman­laisen erikoisas­e­man kuin Gagauzial­la on, kos­ka Moldo­va ei oikeas­t­aan halua post-neukku­laista konkurssipesää ja sen vat­nikki­a­sukkai­ta riesak­seen, tai sit­ten voivat tehdä lois­ta­van joukkoit­se­murhan Putinin puolesta.

   1. Transnis­tri­an liit­tämi­nen Venäjälle olisi lin­jas­sa Putinin toiveille eristää Ukraina Mustal­tamereltä. Putin­han on vaat­in­ut mah­dol­lises­sa rauhas­sa että myös Odessa luovute­taan Venäjälle, ja jos Venäjän arme­ja läh­tee Transnis­tri­aa puo­lus­ta­maan niin Ukraina ajet­taisi­in kokon­aan pois Mustaltamereltä.

    Sitä olen ihme­tel­lyt että mik­si Moldo­va ei ole pyytänyt saa­da liit­tyä Roma­ni­aan. Ennen 1. maail­man­so­taa ne kuu­lui­v­at yhteen ja val­taväestö on etnis­es­ti samaa ja kieli on sama. Osana Roma­ni­aa Moldo­va saisi EU:n ja Naton jäsenyy­den ja vakaam­man talouden. Vai onko niin että Roma­nia ai ole halunnut.

 33. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Nimi…:lle että Gagauzia on eri ase­mas­sa kuin Transnis­tria. Transnis­tri­as­sa on venäjänkieli­nen vähem­mistö joka vaatii liit­tymistä Venäjään. Gagauz­ian väestö on taas turkin­sukuinen kansa jon­ka kielelli­nen oikeus on tur­vat­tu. Venäjänkieli ei ole viral­lis­es­ti tun­nustet­tu vähem­mistökieli mis­sään entisen Neu­vos­toli­iton mais­sa pait­si Valko-Venäjällä.

  1. Niin­hän siinä kävi, että Transnis­tria teki pyyn­nön liit­tyä Venäjään. Venäjä vas­tasi ulko­min­is­ter­iön kaut­ta (ei Putinin puheessa), että Transnis­tri­an kansalais­ten etu­jen suo­jelu on ykköspri­or­i­teet­ti ja samas­sa lausun­nos­sa rus um kuvaili Transnis­tri­an kansalaisia Venäläis­ten maanmiehiksi.

   Lisäk­si tuo kom­menteis­sa vilahdel­lut Gagauzia yllät­ti ja pyysi myös Venäjän apua. Venäläi­nen alue Moldovas­sa laajenee. 

   Meil­lä on sit­ten Juva ja Ima­tra, joista voi kuu­lua samo­ja kom­ment­te­ja. Vaik­ka ne vaikut­taa Hes­oista kat­sot­tuna absur­deil­ta asioil­ta, niin pal­sta­ti­laa noil­la kom­menteil­la olisi luvassa

  2. “turkin­sukuinen kansa jon­ka kielelli­nen oikeus on tur­vat­tu” (Rahul Somani)
   Kielel­lisiä oikeuk­sia Gagauzi­as­sa on käytän­nössä lähin­nä venäjäl­lä, gagauzin kieltä ei juurikaan käytetä esim. kouluis­sa: https://en.wikipedia.org/wiki/Gagauz_language#Education
   Ex-Neukku­lan kielel­lis­es­ti venäläistyneet vähem­mistökansat eivät olleet vält­tämät­tä eri­tyisen kiin­nos­tunei­ta nimel­lis­es­tä kansal­liskielestään tai mis­tään kansallisesta.
   Gagauzia syn­tyi Neukku­lan hajoamis­vai­heessa koko lail­la samal­la taval­la kuin Transnis­tria: paikalliset puoluepatut ja KGB:n miehet kehit­tivät ‘kansan­li­ik­keen’ Moldovan itsenäistymistä vas­taan. Virossa oli vas­taa­van­lainen Inter­li­ike, mut­ta onnek­si eivät saa­neet aikaan jotain Nar­van tasaval­taa tms. Virossakaan kaik­ki ei-viro­laiset eivät olleet suku­ju­uril­taan venäläisiä, venäjä oli vain se yleis­li­it­to­lainen kieli, jota kaik­ki osaisi­vat, ja kieli, jol­la oli­vat käyneet koulunsa.

   1. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Nimi…lle että Itä-Viru­maal­la jär­jestet­ti­in vuon­na 1993 kansanäänestys siitä että pitäisikö Itä-Viru­maalle muo­dostaa viron­venäläiselle oma itse­hallinto. Tuon han­kkeen takana oli viron­venäläiset kom­mu­nis­tit. Itä-Viru­maa on ain­oa Viron maakun­nista jos­sa venäjänkieli­nen vähem­mistö on enemmistönä.

 34. “Eli anna stadi­lais­ten asua ja tehdä töitä Stadis­sa ainakin rauhan aikana, kos­ka stadi­laiset tule­vat tarpeen tullen puo­lus­ta­maan muu­ta Suomea, älä uno­h­da sitä!”

  Ei kukaan ole halun­nut stadi­lais­ten muut­taa min­nekkään. Hallinto täy­tyy viedä suo­jaan etu­pain­ot­teis­es­ti . Koko maa on pidet­tävä elin­voimaise­na. Se on puo­lus­tuskyvyn perusta.

  1. Eemille kom­ment­ti­na että Val­tion­hallinto toimii tehokkaam­min keskite­tysti. Poikkeusti­lan aikana kaik­ki val­ta on keskitet­ty Val­tionevos­tolle. Jopa viime sotien aikana Val­tioneu­vos­to kokoon­tui Helsingis­sä. Eemil voisi kysyä itseltään seu­raavaa kysymys­tä; Mik­si Ukrainan pres­i­dent­ti Volodymyr Zelen­skyi päät­ti jäädä nimeno­maan Kio­vaan 24.2.2022.

 35. “Mik­si Ukrainan pres­i­dent­ti Volodymyr Zelen­skyi päät­ti jäädä nimeno­maan Kio­vaan 24.2.2022.”

  Jos Venäjä hyökkäisi Suomeen ja Stubb jäisi Helsinki­in, niin min­ulle tulisi äärim­mäisen tur­valli­nen olo. Anteek­si nyt, huutonaurua.….

  1. Kom­ment­ti­na Eemille ettei aiem­pi esimerk­ki ei ole siitä että kuka on Tasaval­lan Pres­i­dent­ti vaan siitä että val­tion­jo­hto (monikos­sa) on kollek­ti­ivi­nen elin johon kuu­luu Tasaval­lan pres­i­dentin lisäk­si Val­tioneu­vos­to . Näköjään Eemil sor­tuu tässä kohtaa pelkästään henkilö kysymyk­si­in vaik­ka kyseessä on laa­jem­pi kokonaisuus.

 36. Sama:” Ehkä siel­lä ei ole sel­l­aista tutkaa joka pysty­isi havait­se­maan drone­ja tai se ei ollut miehitetty.””

  Tutkat eivät havaitse pieniä ja mata­lal­la lentäviä droneja.

 37. Pitäisi kir­joit­taa Itä-Suomes­ta muu­tamia kir­joituk­sia aiheina mm.:

  1. Rosatomin kuletukset
  2. Pres­san­vaalin kiertue
  3. “Rajat auki” mie­lenosoituk­set ja niiden turvallisuus
  4. Val­tion vira­nomais­ten per­seily itäsuomessa
  5. Venäjän fed­er­aa­tion akti­ivi­nen toim­inta itä-suomessa

  Tun­tuu vaan, että olen liian huono ja hidas kir­joit­ta­maan. Kuitenkin koen samal­la, että hesalais­ten olisi hyvä tietää jois­takin asioista. Kir­joi­tan kuitenkin, jos joku halu­aa kir­joituk­sen jostain yllä olev­as­ta aiheesta

 38. https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000010263630.html

  1,25 miljoon­aa euroa jokaiselle turk­istarhaa­jalle. Kokon­ais­sum­ma on suurem­pi, mitä hal­li­tuk­sen bud­jetis­sa olevas­sa kohdas­sa “tuki ukrainalle”

  hero­jem slava!

  Läh­denkin tästä rääkkäämään lam­pai­ta, jos OrpoP­urra tek­isi minus­takin miljonäärin, kun oikein pistän elukat kärsimään

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.