Miksi en aikanaan pannut henkilöstömitoitusta asetukseen?

Kun joskus vuosi­tuhan­nen alus­sa oli perus­palve­lu­min­is­teri, nousi suuri kohu van­hus­ten hoidon tasos­ta. Sil­loin ongel­mana eivät olleet yksi­tyiset palve­lut vaan kunnalliset.

Laa­di­tutin pikavauh­tia van­hus­ten huol­lon laa­tusu­osi­tuk­set. Niis­sä oli myös suosi­tuk­set henkilöstömi­toituk­sek­si. Min­ua vaa­dit­ti­in julkaise­maan se ase­tuk­se­na, mut­ta en julkaissut. Sen sijaan sanoin, että jos näitä ei ale­ta ottaa vakavasti, muu­tamme otsikon ase­tuk­sek­si. Siihen aikaan min­is­ter­iön ase­tuk­senan­to-oikeus oli vähän vapaamielisempi.

Mik­si en halun­nut pan­na henkilöstömi­toi­tus­ta ase­tuk­seen? Se olisi kiin­nit­tänyt palvelun­tuotan­non tavan. Olisimme määrän­neet palve­lut tuotet­tavak­si 2000-luvun alun tavoil­la hamaan iäisyyteen.

Tulen juuri Lau­rea ammat­tiko­rkeak­oulun Tekno-han­kkeen päätössem­i­naarista. Tekno-han­kkeessa on selvitet­ty, mil­laisia ratkaisu­ja uusi teknolo­gia tuo sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon palvelui­hin. Tarkoituk­se­na on, että teknolo­gia tekoä­lyi­neen ja robot­tei­neen voi vapaut­taa hoito­henkilökun­taa ruti­initöistä varsi­naiseen ihmisen hoitoon. Hoitoro­bot­it eivät kor­vaa ihmisiä, mut­ta vapaut­ta­vat heitä tekemään sitä työtä, johon tarvi­taan ihmistä eikä konet­ta. Jos näin tehdään, samaan hoidon tasoon vaa­dit­ta­va henkilöstömäärä tietysti vähe­nee. Jos vaa­di­taan, että kaik­ki tämä ulos­mi­tataan palve­lu­ta­son paran­nuk­se­na, niin ihan kau­nis aja­tus, mut­ta mik­si se paha ja rahanahne yri­tys lait­taisi sent­tiäkään uuteen teknolo­giaan, jos se niin tehdessään saa itselleen vain lisää menoja?

Edelleen tuo mit­tari on huono sikä­likin, että sitä voi manip­u­loi­da. Henkilökun­taa on kyl­lä tarpeek­si, mut­ta hei­dät pan­naan tekemään muu­ta työtä. Ruo­ka esimerkik­si voidaan tehdä paikan pääl­lä tai tila­ta muual­ta. Jos molem­mis­sa tapauk­sis­sa henkilökun­taa on yhtä paljon, hoitoon käytet­ty aika ei ole sama. Jos taas vaa­di­taan, että ruuan lait­toon käytetään aivan eri henkilöitä, eivätkä nämä saa osal­lis­tua van­hus­ten hoitoon mil­lään muul­la taval­la tai jos osal­lis­tu­vat, sitä ei ote­ta huomioon, on tehty type­rä päätös. Kokkaamisen ohel­la kyse voi olla siivouk­ses­ta, pyykki­huol­losta, kiin­teistön hoi­dos­ta ja vaik­ka mistä.

Hoidon laadulle pitäisi siis kek­siä mittare­i­ta, jot­ka ker­to­vat siitä, mitä on tehty sen sijaan, että ker­toisi­vat, mitä on panostettu.

Ymmär­rä jos­sain määrin aja­tus­ta, että kit­sai­ta kun­tia pitäisi kait­sea laki­in kir­joitet­tavil­la normeil­la, mut­ta en sitä, että näitä norme­ja käytet­täisi­in kun­tien ostopalvelui­hin. Eikö tämä tehtävä kuu­lu kun­nalle, joka ostaa palve­lut? Jos lehti­tiedot pitävät paikkansa (mikä ei ole aina var­maa), Esperin sopimuk­ses­sa oli henkilöstömi­toi­tus, jota ei vain nou­datet­tu. Sil­loin kyse ei ollut henkilöstömi­toituk­sen puut­teesta vaan valvonnasta.

Lakia parem­pi paik­ka nor­mit­taa henkilöstömi­toi­tus­ta on kun­nan tekemä sopimus, kos­ka sil­loin voidaan ottaa huomioon yllä maini­tut tek­i­jät – siis vaik­ka robot­it ja se, tehdäänkö ruo­ka paikan pääl­lä ja kuin­ka vaikea­hoitoisia van­huk­sia laitok­ses­sa on ja niin edelleen. Jos tilat ovat toim­i­mat­tomat, tarvi­taan henkilökun­taa enemmän.

Jokin ratkaisu tähän van­hus­ten heit­teille­jät­töön on kek­sit­tävä, mut­ta laki­in ikuisik­si ajoik­si kir­joitet­tu kiin­teä nor­mi on kyl­lä huono.  Valvon­taa on näköjään myös lisät­tävä. Työ­sopimuk­sis­sa pitää kieltää henkilökun­nan vaiti­olovelvol­lisu­ut­ta tarkoit­ta­vat pykälät siltä osin, kun ne koske­vat hoidon laadus­sa ole­via ongelmia. Pain­os­tus­toimet henkilöstön suun tukkimisek­si on sank­tioita­va ankarasti.

= = =

Onko väärin käyt­tää esi­in tullei­ta tapauk­sia aseena sote-uud­is­tuk­ses­sa kaavail­tua pakol­lista yksi­ty­istämistä vas­taan? Ei sen enem­pää väärin kuin käyt­tää julkisen palvelun puolel­la ilmen­neitä ongelmia sen puolesta.

26 vastausta artikkeliin “Miksi en aikanaan pannut henkilöstömitoitusta asetukseen?”

 1. Juurinkin näin. Taas ker­ran aivan eri­no­mainen kirjoitus. 

  Tähän voisi vielä lisätä, että jos ja kun ihmiset itse pää­sevät enem­min val­it­se­maan edes osaa palvelu­iden tuot­ta­jista syn­tyy markki­nalle automaat­tis­es­ti laat­ua korosta­va toim­inta­malli. Ihmiset tule­vat tarvit­se­maan jonkin ver­ran apu­ja ja tukea tässä, mut­ta tuen jär­jestämi­nen kat­tavasti on oleel­lis­es­ti helpom­paa kuin valvon­nan jär­jestämi­nen kat­tavasti. Lisäk­si kun­tien toim­inta sopimusten valvo­ji­na ei vält­tämät­tä ole help­poa, tai ainakaan kivaa.. ja kun ei ole ihan omista asioi­ta ja rahoista kyse, jäävät ikävät asi­at hel­posti seu­raaval­la viikol­la hoidet­taviksi. Lisäk­si, omais­valvon­ta, jos siihen liit­tyy edes jotain val­taakin ylit­tää aina vira­nomais­valvon­nan kyvyt. Viran puoles­ta valvon­taakin tarvi­taan, mut­ta paljon vähem­män, jos asi­akas­valvon­ta on ole­mas­sa. Yri­tys­ten oma valvon­ta on sit­ten ihan eri jut­tu ja toimii vain kun sitä on har­joitel­tu tarpeek­si. Näin uudessa tilanteessa se ei riitä vielä pitkään aikaan. 

  Meil­lä on vaikeuk­sia Suomes­sa ymmärtää miten markki­nae­htoinen toim­inta saadaa toim­i­maan. Sen sijaan palataan selkäy­timel­lä hyvin per­in­teisi­in ja van­hanaikaisi­in logi­ikkoi­hin. Tätä sel­ven­tääk­seni lainaan itseäni: “Nykyi­nen sys­tee­mi, joka Suomeen on vuosien aikana raken­net­tu ja jos­sa rak­en­ta­ji­na ovat olleet ihan kaik­ki puolueet on onnis­tunut kek­simään uudelleen 1800 luvun huu­to­lais­sys­teemin. Siinä ruo­tu­muori (siis ruo­dun yhteisil­lä varoil­la ylläpi­det­ty van­hus) huu­tokau­pat­tin pitäjän isän­tien (toisin sanoen kun­nan päät­täjien) toimes­ta siihen taloon (nyt hoitofir­maan), joka sen halvim­mal­la hoiti. Valvon­ta oli mitä oli (niinkuin nytkin) ja van­huk­set oli­vat puh­taasti isän­tien mieli­v­al­lan kohteina. Joskus hom­ma toi­mi, useim­miten ei.

 2. Täysin itses­tään­selvä val­in­ta on antaa van­huk­selle palveluseteli ja ohja­ta tämä osta­maan oma hoitopalvelu vapail­ta markki­noil­ta. Jos (ja usein kun) van­hus ei itse kykene, niin edun­valvo­ja, eli lähiomaiset hoitakoon kilpailutuksen.

  Mikään ei anna van­huk­selle ja/tai tämän omaisille niin suur­ta vipu­voimaa palvelun laadun vaa­timuk­sis­sa kuin se, että hän voi itse (tai hänen edun­valvo­jansa) voi vetää 4000e/kk palvelusetelin pois hoitopaikalta vai­h­ta­mal­la toiseen hoitokotiin.

  Mikään muu kuin oma / omais­valvon­ta on aivan tolkut­toman kallista toteut­taa vas­taaval­la tasol­la. Vira­nomais­valvon­ta / ‑edun­valvo­ja on sit­ten se viime­si­jainen vai­h­toe­hto jos per­heestä ei ole kat­so­maan perään.

  -
  Tuol­la yksinker­taisel­la muu­tok­sel­la van­hus muut­tuu hoitopalvelui­ta tar­joavalle yri­tyk­selle pakol­lis­es­ta lasku­tuk­sen mah­dol­lis­tavas­ta kuluerästä mak­savak­si asiakkaaksi.

  1. Sepi: Mikään ei anna van­huk­selle ja/tai tämän omaisille niin suur­ta vipu­voimaa palvelun laadun vaa­timuk­sis­sa kuin se, että hän voi itse (tai hänen edun­valvo­jansa) voi vetää 4000e/kk palvelusetelin pois hoitopaikalta vai­h­ta­mal­la toiseen hoitokotiin.

   Eiköhän käytän­tö muo­dos­tu­isi sel­l­aisek­si, että van­huk­sel­la olisi mah­dol­lisu­us vali­ta huonon hoidon ja huonon hoidon väliltä. 

   Tuskin­pa julkisen talouden nykyti­lanteessa pystytään tar­joa­maan van­huk­selle seteli, jon­ka sum­mal­la hoito pystytään toteut­ta­maan laadukkaasti.

   Suomes­sa pis­tetään jo valmi­ik­si vähän rahaa ter­vey­den­huoltoon. Lop­ut­tomi­in ei voi­da tehostaa.

   https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/236033-taloustieteen-professori-ihmettelee-sote-laskelmia-yhtalo-suoraan-sanottuna-vastuuton

   1. Mik­si muo­dos­tu­isi? Jos markki­noi­ta ei pakote­ta toim­i­maan huonos­ti ylireg­u­laa­ti­ol­la, niin mik­si kohtu­ullisen hyviä hoitopaikko­ja ei muo­dos­tu­isi? Asi­akkaat kun vai­h­taisi­vat ilman muu­ta parem­man hoidon perässä huonoista paikoista pois, jol­loin huonot paikat näivet­tyvät pois.

    Tuo on vähän kuin sanoisi, että rav­in­toloiden välil­lä ei ole kil­pailua. Tar­jol­la on vain huono­ja ja huonom­pia vai­h­toe­hto­ja, kos­ka syömi­nen on pakol­lista ja rav­in­toloil­la ei ole mitään tarvet­ta tar­jo­ta min­im­iä parem­paa ruokaa…

    Mik­si kysyn­tä ja tar­jon­ta ei toimisi van­hus­palveluis­sa, jos sen vaan annetaan toimia?

   2. Junt­tip­ul­la Savos­ta: Eiköhän käytän­tö muo­dos­tu­isi sel­l­aisek­si, että van­huk­sel­la olisi mah­dol­lisu­us vali­ta huonon hoidon ja huonon hoidon väliltä. 

    Tuskin­pa julkisen talouden nykyti­lanteessa pystytään tar­joa­maan van­huk­selle seteli, jon­ka sum­mal­la hoito pystytään toteut­ta­maan laadukkaasti.

    Suomes­sa pis­tetään jo valmi­ik­si vähän rahaa ter­vey­den­huoltoon. Lop­ut­tomi­in ei voi­da tehostaa.

    https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/236033-taloustieteen-professori-ihmettelee-sote-laskelmia-yhtalo-suoraan-sanottuna-vastuuton

    Tässä sotke­taan kak­si asi­aa. Ter­veys­menot ovat yksi alue, jos­sa mukana on koko väestö.
    Van­hus­ten palveluseteli on jotain ihan muu­ta, eli sosi­aal­i­meno (seteli voi sisältää pienen osu­u­den myös ter­veys­meno­ja). Sosi­aal­i­menois­sa Suomes­sa on ollut erit­täin voimakas kasvu viimeisen kymme­nen vuo­den aikana.

    https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_sosiaaliturva.html

    Vuon­na 2017 menot oli­vat noin 70mrd euroa. Van­hu­u­den osu­us on nous­sut kuudessa vuodessa 19 mrd:sta 27 mrd:iin. Tässä rahaa on siis lisät­ty noin 44%. En olisi mitenkään voin­ut uskoa, ellei tämä keskustelu olisi saanut min­ua kat­so­maan tilastoista.
    On kait täysin selvää, että täl­lainen kehi­tys ei voi jatkua. Mei­dän töis­sä ole­vien työn tuot­tavu­us ei mitenkään pysty samaan kasvu­un, etenkin kun työvä­ki alkaa vähentyä. 

    Kuten sanoin, nämä luvut ovat sosi­aal­i­meno­ja ei ter­veys­meno­ja (ne ovat noin 20 mrd).

   3. Timo Ali-Vehmas: Vuon­na 2017 menot oli­vat noin 70mrd euroa. Van­hu­u­den osu­us on nous­sut kuudessa vuodessa 19 mrd:sta 27 mrd:iin. Tässä rahaa on siis lisät­ty noin 44%. En olisi mitenkään voin­ut uskoa, ellei tämä keskustelu olisi saanut min­ua kat­so­maan tilastoista.
    On kait täysin selvää, että täl­lainen kehi­tys ei voi jatkua. Mei­dän töis­sä ole­vien työn tuot­tavu­us ei mitenkään pysty samaan kasvu­un, etenkin kun työvä­ki alkaa vähentyä.

    Kan­nat­taisi nyt kuitenkin vähän pitää malt­tia. Van­hu­us­menoi­hin sisäl­tyvät myös eläk­keet ja ne tietysti kas­va­vat melkoista vauh­tia, kos­ka suuret ikälu­okat ovat eläköi­tyneet ja useim­mat heistä saa­vat työeläket­tä. Kestävyys­va­je on tietysti ongel­ma ja kaipaa luul­tavasti kor­jauk­sia eläkepuolel­la. Ei tilanne kuitenkaan katas­tro­faa­li­nen ole, kuten annat tuos­sa ymmärtää. 

    Jos van­hu­ushoita­jien (laitoshoito ja koti­hoito) määrää lisät­täisi­in vaik­ka par­il­la tuhan­nel­la, mak­saisi se osa­puilleen 100 miljoon­aa. Se taasen mak­saisi keskimäärin tulon­saa­jaa kohden noin 40 € vuodessa. Pitäisi siis esimerkik­si jät­tää yksi baari-ilta väli­in. Ei kai se ihan sietämätön­tä ole?

 3. Odote­tun kiihko­ton puheen­vuoro. Kiitos!

  Yksi­tyi­nen vs. julki­nen ‑jankkaamisen sijaan pitäisi vih­doin päästä asi­aan, eli siihen, että jär­jestetään van­hus­ten­hoito miten hyvän­sä, miten laat­ua mitataan ja valvotaan.

  Jos kallis­tu­taan yksi­tyiseen palvelun­tuotan­toon, keskeisek­si tulee lisäk­si pitää huol­ta siitä, miten luo­daan markki­nat, joil­la kil­pailu toimii.

  Kok — kepu ‑akselin sote on oikeas­t­aan ollut paraaties­imerk­ki siitä, miten asia saadaan hoidet­tua päin hel­vettiä. Kan­nus­timet eivät ole kun­nos­sa, toimivia markki­noi­ta ei syn­ny, vaan käytän­nössä vaan ter­veyspalvelui­ta on tarkoi­tus sysätä julkiselta yksi­ty­isille toim­i­joille. Toisaal­ta kepun min­i­maakun­nil­la ei ole mitään takei­ta siitäkään, että valvon­taan olisi riit­täviä resursseja.

  Demareil­la ei ole esit­tää mitään muu­ta vai­h­toe­htoa kuin pitää mah­dol­lisim­man paljon sotea julkisel­la ja lisäk­si nimit­tää pari eduskun­tavaalipu­dokas­broi­le­ria palkkiovirkoi­hin valvoviksi sosi­aalidemokraateik­si yksi­ty­isiä kaitsemaan.

  VMP. Tässä tilanteessa heikko hal­li­tus, hukatut neljä vuot­ta ja Mehiläis-Orpon vai­h­tu­mi­nen markki­nal­ib­er­aali­in puheen­jo­hta­jaan, jos­ta isoil­la ter­veysalan yri­tyk­sil­lä ei ole kuvia kas­sakaapis­sa, on paras­ta mitä voi toivoa.

  1. Oikea laitahyökkääjä:
   Odote­tun kiihko­ton puheen­vuoro. Kiitos!

   Yksi­tyi­nen vs. julki­nen ‑jankkaamisen sijaan pitäisi vih­doin päästä asi­aan, eli siihen, että jär­jestetään van­hus­ten­hoito miten hyvän­sä, miten laat­ua mitataan ja valvotaan. 

   Laa­tu­mittare­i­ta ei ole edes teo­ri­as­sa mah­dol­lista rak­en­taa siten, että ne mit­taisi­vat sub­jek­ti­ivista laatukoke­mus­ta, kos­ka eri ihmiset arvosta­vat eri asioi­ta. Joku naut­tii siitä, että hiuk­set hoide­taan hyvin, mut­ta tyy­tyy mielel­lään kau­ra­pu­uroon ja pet­tuleipään. Toinen kaipaa sushia, mut­ta hoitaa hiuk­set mielum­min par­takoneel­la kaljuk­si ker­ran viikos­sa. Kol­mas jät­tää mielel­lään ham­paiden pesun väli­in, kos­ka suus­sa on tekar­it jot­ka voi ajaa astian­pe­sukoneen läpi ja vai­h­dat­taa mielum­min lakanat joka toinen päivä, siinä mis­sä neljäs tarvit­see jokaisen ruokailun jäl­keen ham­paiden har­jauk­sen, jot­ta pahan­laa­tu­inen karies saadaan pidet­tyä kuris­sa, mut­ta nukkuu mielel­lään 2vk samoissa lakanoissa.

   Me ihmiset ihan vaan omien miel­tymys­temme, henkisten ja fyy­sis­ten omi­naisuuk­siemme ja monien muiden seikko­jen takia arvoste­taan eri asioi­ta eri taval­la. Tämän seu­rauk­se­na mikään ylhäältä käsin annet­tu laa­tu­s­tan­dar­di ei voi pää­tyä yhtä hyvään lop­putu­lok­seen kuin se, että annetaan jokaisel­la asi­akkaalle itselleen (tai tässä tapauk­ses­sa usein hei­dän edun­valvo­jilleen) mah­dol­lisu­us vali­ta sitä, että miten juuri kyseisen yksilön “laatukoke­mus­ta” pitää mitata.

   -
   Osmo selit­tää hyvin, mik­si laadun objek­ti­iviset mit­tar­it ovat usein aika hyödyt­tömiä ja mik­si ne vain lisäävät kus­tan­nuk­sia sekä pitkäl­lä tähtäimel­lä huonon­ta­vat sub­jek­ti­ivista laat­ua keskit­tymäl­lä epäolen­naisi­in asioi­hin. Hän ei vaan vie päät­te­lyketjua lop­pu­un asti.

   1. Sepi:
    …Osmo selit­tää hyvin, mik­si laadun objek­ti­iviset mit­tar­it ovat usein aika hyödyt­tömiä ja mik­si ne vain lisäävät kus­tan­nuk­sia sekä pitkäl­lä tähtäimel­lä huonon­ta­vat sub­jek­ti­ivista laat­ua keskit­tymäl­lä epäolen­naisi­in asioi­hin. Hän ei vaan vie päät­te­lyketjua lop­pu­un asti…

    Tämän mukaan vain täy­delli­nen valin­nan­va­paus tuo toiv­o­tun ratkaisun. Ongel­ma onkin siis siinä, ettei riit­tävän aikaisin puu­tut­tu kon­soli­doin­nin tuo­maan ongel­maan, kaikille tar­jo­taan saman­laista hoitoa.

 4. Henkilöstömi­toituk­sen täs­mälli­nen lukuar­vo on sivu­seik­ka. Kun­tien pitäisi hal­li­ta edes han­k­in­ta­toimen alkeet ja osa­ta tehdä sopimuk­sia. Jos eivät itse pysty, Kun­tain­li­itos­ta luulisi löy­tyvän apuja.

  Jo se seik­ka, että ongel­mat ovat pal­jas­tuneet vas­ta AVIn tarkas­tuk­sis­sa, soit­taa häly­tyskel­lo­ja. Eivätkö kun­nat ole itse osan­neet tai halun­neet tarkas­tuk­sia tehdä, vaik­ka vas­tuu hoiva­palveluista on lak­isääteis­es­ti niil­lä, ei palvelun tuot­ta­jil­la? Vai ovatko sopimuk­set olleet niin huono­ja, ettei kun­nille ole jäänyt vipu­vart­ta pakot­taa tuot­ta­jia ruotuun?

  Julk­isu­udessa ollei­den tieto­jen mukaan esim. Espoo on hoi­tanut han­k­in­nan ja valvon­nan asian­mukaises­ti. Ongelmia on ollut, niitähän on aina, mut­ta ne on kor­jat­tu tai tuot­ta­ja on kärsinyt nahois­saan. Myös Oulu näyt­tää tois­taisek­si selviy­tyneen kohtalaisesti.

  Ilmi tulleet tapauk­set, mm. tois­tu­va doku­ment­tien väären­tämi­nen (haa­muhoita­jat etc.) oli­si­vat yksi­ty­is­ten toim­i­joiden välisessä kau­pas­sa johta­neet joko henkilö­vai­h­dok­si­in joh­dos­sa tai sopimusten irti­sanomisi­in. Vähän pelot­taa, että osa kun­nista on tässä pukki­na kaal­i­maa­ta var­tioimas­sa. Tuot­ta­ja kuiskut­taa, että saat­te sopimuk­sen hal­val­la, kun ette niin tarkkaan val­vo ettekä joka risauk­seen puu­tu, me lasku­tamme nuo risauk­set asi­akkail­ta, tyyli­in 15€ ves­s­apa­perir­ul­lan vaihto.

  1. Tapio:

   Ilmi tulleet tapauk­set, mm. tois­tu­va doku­ment­tien väären­tämi­nen (haa­muhoita­jat etc.) oli­si­vat yksi­ty­is­ten toim­i­joiden välisessä kau­pas­sajo­hta­neet joko henkilö­vai­h­dok­si­in joh­dos­sa tai sopimusten irtisanomisiin.Vähän pelot­taa, että osa kun­nista on tässä pukki­na kaal­i­maa­ta var­tioimas­sa. Tuot­ta­ja kuiskut­taa, että saat­te sopimuk­sen hal­val­la, kun ette niin tarkkaan val­vo ettekä joka risauk­seen puu­tu, me lasku­tamme nuo risauk­set asi­akkail­ta, tyyli­in 15€ ves­s­apa­perir­ul­lan vaihto.

   Ratkaisua tähän hak­isin samas­ta paikas­ta kuin mis­tä hak­isin ratkaisua raken­nus­valvon­nan ongelmi­in: valvo­jien lait­ta­mi­nen oikeasti vas­tu­useen siitä, että hei­dän valvo­mansa toim­inta on ohjei­den ja sään­tö­jen mukaista. Nythän tässä käy niin, että kun­tien valvo­jat pää­sevät kuin koira veräjästä, vaik­ka hei­dän vas­tu­ul­laan nimeno­maan olisi tarkkail­la, että haa­muhoita­jia ei lis­toil­ta löy­ty­isi. Jos sen sijaan kun­tien valvon­nas­ta vas­taa­vat tahot oli­si­vat oikeasti liris­sä, jos hei­dän valvon­tansa alaisil­la toim­i­joil­la pal­jas­tu­isi tämänkaltaisia rikkeitä asi­akas­val­i­tusten takia, meil­lä olisi taa­tusti ihan eri ote valvovil­la tahoilla.

   Ilmi­selvä kysymys tähän perään on, että miten pienen kun­nan resurssit voisi­vat riit­tää tämänkaltaiseen valvon­taan, jol­loin vaatisin kun­taa ryhdis­täy­tymään vähän toimin­nas­saan. Ei siel­lä van­hainkodis­sa joka päivä tarvitse käy­dä, mut­ta jos vaik­ka ker­ran kahdessa kuukaudessa käytäisi­in yllät­täen kään­tymässä ja kat­so­mas­sa, että kaik­ki vuorolis­taan merk­i­tyt hoita­jat ovat oikeasti paikalla ja että kukaan van­hus ei ole viikon van­hois­sa vaipois­sa niin eiköhän siel­lä ryhdis­täy­dytä ja varmis­te­ta, että lop­utkin kuukau­den päivät hom­mat ovat tip­top. Onko muka oikeasti niin, että koko kun­nan sosi­aal­i­toimes­ta van­hus­ten­hoidon puolelta ei löy­dy yhtään tyyp­piä, jol­la ei olisi yhtä aamupäivää mah­dol­lista antaa tälle tarkas­tuk­selle ker­ran kahdessa kuukaudessa? Jos vas­taus on kyl­lä, niin siinä tapauk­ses­sa kan­nat­ta­nee pyrk­iä liit­tymään johonkin naa­purikun­taan resurssi­va­jeen helpot­tamisek­si ja lopet­taa itsenäisenä kituuttaminen.

 5. Yksi seu­raus laki­in kir­ja­tus­ta hoita­jami­toituk­ses­ta on, että sel­l­aiseen hoitoon pääsy, johon mitoi­tus­ta sovel­letaan tulee erit­täin vaikeak­si. — Kun­nat alka­vat “kehit­tämään” avo­hoitoa ja poti­laan itsenäistä “valin­nan­va­paut­ta”.

 6. En nyt aivan ymmär­rä tämän pohdin­nan rel­e­vanssia nimeno­maan ydinkysymyk­selle eli van­huk­sen saa­man hoivan laadulle: “Jos näin tehdään, samaan hoidon tasoon vaa­dit­ta­va henkilöstömäärä tietysti vähe­nee. Jos vaa­di­taan, että kaik­ki tämä ulos­mi­tataan palve­lu­ta­son paran­nuk­se­na, niin ihan kau­nis aja­tus, mut­ta mik­si se paha ja rahanahne yri­tys lait­taisi sent­tiäkään uuteen teknolo­giaan, jos se niin tehdessään saa itselleen vain lisää meno­ja?” Olletikin että rahanahne yri­tys halu­aa mak­si­moi­da tulon­sa ja min­i­moi­da menon­sa ei liene hoidet­ta­van kannal­ta vält­tämät­tä huono asia että robot­ti jää han­kki­mat­ta kos­ka rahanah­neu­den vuok­si investoin­ti ei kuitenkaan johtaisi hoidon laadun parane­miseen vaan kulu­jen niistämiseen toisaal­ta eli ihmistyövoimas­ta. Siinä asetel­mas­sa “Hoitoro­bot­it eivät kor­vaa ihmisiä, mut­ta vapaut­ta­vat heitä tekemään sitä työtä, johon tarvi­taan ihmistä eikä konet­ta. ” ei pidä paikkaansa kos­ka hoitoro­bot­ti nimeno­maan kor­vaa ihmisen jos vain mah­dol­lista — muuten sitä ei han­ki­ta. Kos­ka se rahanahneus.

  Mut­ta muuten olen aika lail­la samaa mieltä, joskin suh­tau­tu­isin suo­peam­min ajatuk­seen normim­i­toituk­ses­ta kos­ka en jaa opti­mis­mia palvelun­tuot­ta­jien halus­ta panos­taa nimeno­maan laatu­un ja asi­akaskoke­muk­seen kun tilin­auhas­sa helpom­min ja suorem­min näkyviä muut­tu­jia on ole­mas­sa. Mut­ta sinän­sä toki Osmo on oike­as­sa, että fik­sat­tu luku kangis­taa ja sitä voi manip­u­loi­da (kuten Esperikin teki). En vaan jaa täysin käsi­tys­tä siitä, että se olisi huonom­pi vai­h­toe­hto kuin nykysvo­bo­da, joka toki pitkälti myös johtuu juuri valvon­nan puut­teesta kuten Osmokin tote­si. Ei ole omavalvon­nas­ta tosi­aankaan vira­nomaisen korvikkeeksi.

  Mut­ta siitä olen täysin samaa mieltä, että ydi­non­gel­ma on sama kuin ter­vey­den­huol­los­sakin: “Hoidon laadulle pitäisi siis kek­siä mittare­i­ta, jot­ka ker­to­vat siitä, mitä on tehty sen sijaan että ker­toisi­vat, mitä on panos­tet­tu.” ja varsinkin minkälainen vaiku­tus hoidet­ta­van elämän­laatu­un tekemisel­lä on ollut. Näi­den puute vaikeut­taa myös valvon­taa, kos­ka tuo­ta halut­tua lop­putuotet­ta on kovin han­kala mita­ta ja suh­teut­taa toim­intaan etenkin vajaaval­tais­ten kohdalla.

  1. Jus­si Sip­ilä:
   Olletikin että rahanahne yri­tys halu­aa mak­si­moi­da tulon­sa ja min­i­moi­da menon­sa ei liene hoidet­ta­van kannal­ta vält­tämät­tä huono asia että robot­ti jää han­kki­mat­ta kos­ka rahanah­neu­den vuok­si investoin­ti ei kuitenkaan johtaisi hoidon laadun parane­miseen vaan kulu­jen niistämiseen toisaal­ta eli ihmistyövoimas­ta. Siinä asetel­mas­sa “Hoitoro­bot­it eivät kor­vaa ihmisiä, mut­ta vapaut­ta­vat heitä tekemään sitä työtä, johon tarvi­taan ihmistä eikä konet­ta. ” ei pidä paikkaansa kos­ka hoitoro­bot­ti nimeno­maan kor­vaa ihmisen jos vain mah­dol­lista – muuten sitä ei han­ki­ta. Kos­ka se rahanahneus. 

   En ihan ymmär­rä point­ti­asi. Voisi olla tilanne, mis­sä robot­ti ja kak­si hoita­jaa antaisi­vat laadukkaam­man hoidon kuin vaikka­pa viisi hoita­jaa. Jos laki­in on kir­jat­tu, että viisi on min­i­mi, niin täl­löin ei robot­tia kan­na­ta han­ki­ta, kos­ka se olisi pelkkä lisäku­lu, sil­lä pitäisi olla 5 + robotti.

   1. On mielestäni toden­näköistä, että automa­ti­soin­ti kor­vaa ne suorit­teet joil­la ei ole hoidet­tavien elämän­laadun kannal­ta suo­raa vaiku­tus­ta ja vaipan­vai­h­toi­hin, suihkukäyn­tei­hin ja ulkoilu­tuk­si­in käytet­tävis­sä ole­van henkilökun­nan määrä ja aika per poti­las ei parem­paan suun­taan muu­tu kun siitä on mah­dol­lista säästää. Voin toki olla väärässäkin, mut­ta itse en pidä toden­näköisenä että tuol­lainen tilanne olisi käytän­nössä mah­dolli­nen vaik­ka peri­aat­teen tasol­la toki keskustelus­sa pohdittavissa.

   2. Janne: Voisi olla tilanne, mis­sä robot­ti ja kak­si hoita­jaa antaisi­vat laadukkaam­man hoidon kuin vaikka­pa viisi hoita­jaa. Jos laki­in on kir­jat­tu, että viisi on min­i­mi, niin täl­löin ei robot­tia kan­na­ta han­ki­ta, kos­ka se olisi pelkkä lisäku­lu, sil­lä pitäisi olla 5 + robotti.

    Eri­no­maisen havain­nolli­nen esimerk­ki. Kiitoksia! 

    Sama asia Osmon tek­stinä: “Mik­si en halun­nut pan­na henkilöstömi­toi­tus­ta ase­tuk­seen? Se olisi kiin­nit­tänyt palvelun­tuotan­non tavan. Olisimme määrän­neet palve­lut tuotet­tavak­si 2000-luvun alun tavoil­la hamaan iäisyyteen.”

    Kuten tehdas­te­ol­lisu­udessa, pitää kehit­tää ja ottaa hoitopaikois­sakin käyt­töön uusia inno­vaa­tioi­ta, jot­ka tuot­ta­vat parem­paa laat­ua (esim. puh­taampia hoidet­tavia) tai vähen­tävät työn­tek­i­jöi­den tarvet­ta ja silti hoitoa paran­taen. Ei robot­ti tietenkään kor­vaa ihmistä, mut­ta vaikka­pa robotin avul­la työn tuot­tavu­u­den parane­m­i­nen hoitopaikois­sakin säästää rahaa. Sil­lä pitää palkata lisää sel­l­aisia henkilöitä, joiden koulu­tus ja nimeno­mainen tehtävä on ylläpitää kon­tak­tia hoidet­tavi­in. Eri asia, mil­lä säädök­sil­lä tämä saadaan toteutukseen.

    Bru­taali esimerk­ki, mut­ta ver­rataam­pa tilan­net­ta siis­ti­in nykytekni­ikan mah­dol­lis­ta­maan navet­taan. Ei lehmä siel­lä ainakaan onnet­tomampi ole kuin oli enti­saikaan likaise­na son­nan keskellä.

 7. Kuukausi sit­ten voimaan tulleessa varhaiskas­va­tusase­tuk­ses­sa sen sijaan on tarkat rajat kuin­ka mon­ta tietyl­lä suo­jat­ul­la ammat­tin­imik­keel­lä työsken­televää pitää tiet­tyä lap­simäärä kohden olla. Samoin oli van­has­sa ase­tuk­sis­sa joka täl­lä korvattiin

  Olisiko kuitenkin pitänyt huomioi­da että Touhu­lal­la ja Ankkalam­mel­la ei nyt ole inten­si­iviä investoi­da lastenhoitajarobotteihin?

 8. “Valvon­taa on näköjään myös lisät­tävä. Työ­sopimuk­sis­sa pitää kieltää henkilökun­nan vaiti­olovelvol­lisu­ut­ta tarkoit­ta­vat pykälät siltä osin, kun ne koske­vat hoidon laadus­sa ole­via ongelmia. Pain­os­tus­toimet henkilöstön suun tukkimisek­si on sank­tioi­vat ankarasti.”

  Nykyisessä lais­sa velvoite­taan henkilökun­taa rapor­toimaan ongelmista. Se ei kiel­lä työ­nan­ta­ja pistämästä vaiti­olo­lausekkei­ta työ­sop­parei­hin ja joka tapauk­ses­sa oma­l­la nimel­lään ilmoituk­sen tehneet hoita­jat ovat pääsään­töis­es­ti saa­neet kenkää ja joutuneet mustalle listalle.

  Oikeudessa työ­nan­ta­ja on saanut muu­ta­man kuukau­den palkkaa vas­taa­van korvauksen

  Mut­ta kun yhteiskun­takin rankaisee karenssil­la niin kor­vaus kuluu tähän.

 9. En oikein osta argu­ment­tia, että jonkin­laisen hoita­jamäärän velvoit­ta­van min­imi­normin aset­ta­mi­nen semen­toisi hoitokäytän­nöt “ikuisik­si ajoik­si”. Sään­te­lyn­hän voisi tehdä sil­lä taval­la älykkääk­si, että normista saisi poike­ta, kun­han on asial­lis­es­ti valvo­valle taholle doku­men­toin­ut, mil­laisil­la inno­vaa­tioil­la toim­i­ja varmis­taa hoidon laadun vähem­mil­lä hoita­jil­la. Valvo­jan pitäisi olla sen ver­ran valp­paana, että esimerkik­si “innno­vaa­tio” jät­tää sängys­tä pudon­neet lat­tialle ei menisi seli­tyk­senä läpi (muual­la kuin kokoomusjo­htoi­sis­sa kunnissa). 

  Olen samaa mieltä, että tehokas valvon­ta on avainase­mas­sa, oli kyse sit­ten julkises­ta tai yksi­tyis­es­tä hoi­dos­ta. Kyse on haavoit­tuvas­sa ase­mas­sa ole­vien ihmis­ten peru­soikeuk­sista. Toimi­vat val­i­tus- ja ilmiantokana­vat sekä riit­tävän ripeät ja drakoniset seu­raa­muk­set voisi­vat kum­masti ryhdistää.

  1. Sään­te­lyn­hän voisi tehdä sil­lä taval­la älykkääk­si, että normista saisi poike­ta, kun­han on asial­lis­es­ti valvo­valle taholle doku­men­toin­ut, mil­laisil­la inno­vaa­tioil­la toim­i­ja varmis­taa hoidon laadun vähem­mil­lä hoitajilla

   Tähän tähdätään jous­tavil­la laa­tusu­osi­tuk­sil­la ja kun­nan ja sotey­htiön välisil­lä sopimuk­sil­la. Nyt vaa­timus on 0,7 ilman mitään joustoa.

  2. Anssi Ranta­nen: Olen samaa mieltä, että tehokas valvon­ta on avainase­mas­sa, oli kyse sit­ten julkises­ta tai yksi­tyis­es­tä hoidosta.

   Valvon­ta on vält­tämätön­tä, mut­ta pelkästään sil­lä ei laat­ua saa­da aikaan, tai se tulee ainakin hyvin kalli­ik­si. Tavoit­teena pitää olla, että tuot­ta­jien johdon asenne saadaan sel­l­aisek­si, että lake­ja ja sopimuk­sia nou­date­taan eikä sopimuk­sista jatku­vasti etsitä porsaanreikiä.

   Anssi Ranta­nen: Toimi­vat val­i­tus- ja ilmiantokana­vat sekä riit­tävän ripeät ja drakoniset seu­raa­muk­set voisi­vat kum­masti ryhdistää.

   Seu­raa­musten pitää olla joko suo­raan ja tai välil­lis­es­ti taloudel­lisia, jol­loin niiden ja varsinkin pro­gres­si­ivis­ten seu­raa­musten käyt­tö helpot­taa kum­masti myös johta­jien asen­nekas­va­tus­ta. Paras­ta kuitenkin olisi, jos kunnassa/kuntayhtymässä saataisi­in syn­nytet­tyä aito kil­pailu­ti­lanne tuot­ta­jien välille. Pienis­sä ja keskikokoi­sis­sa kun­nis­sa se on vaikeaa, varsinkin jos kun­nan omis­ta­mat hoi­vati­lat on pör­riäisille myyty. 

   Pör­riäisille täy­tyy nos­taa hat­tua pitkäjän­teis­es­tä toimin­nas­ta, esim. nuo kun­tien hoi­vatilo­jen osto. Nyt vain ahneus taisi men­nä liian pitkälle.

 10. “Hoitoro­bot­it eivät kor­vaa ihmisiä, mut­ta vapaut­ta­vat heitä tekemään sitä työtä, johon tarvi­taan ihmistä eikä konet­ta. Jos näin tehdään, samaan hoidon tasoon vaa­dit­ta­va henkilöstömäärä tietysti vähe­nee. Jos vaa­di­taan, että kaik­ki tämä ulos­mi­tataan palve­lu­ta­son paran­nuk­se­na, niin ihan kau­nis aja­tus, mut­ta mik­si se paha ja rahanahne yri­tys lait­taisi sent­tiäkään uuteen teknolo­giaan, jos se niin tehdessään saa itselleen vain lisää menoja?”

  Aika nai­ivi aja­tus, että yri­tys halu­aisi pitää yhtäkään työn­tek­i­jää jos voi kor­va­ta jokaisen robot­eil­la. Osmokin voisi laka­ta esit­tämästä tyh­mää. Yri­tyk­sen tehtävä ei ole pitää työn­tek­i­jöitä palkkalis­toil­laan vaan mak­si­moi­da voitto.

 11. Mis­sä määrin kun­tien tekemiä sopimuk­sia palvelun­tuot­ta­jien kanssa voisi vaa­tia julkisiksi?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.