Teimme valtuustoaloitteen Yliopiston metroaseman Liisankadun sisäänkäynnistä

Jätin eili­ses­sä kau­pun­gin­val­tuu­is­ton kokouk­ses­sa aloit­teen Yli­opis­ton met­roa­se­man poh­joi­sen sisään­köyn­nin avaa­mi­ses­ta Lii­san­ka­du, Unio­nin­ka­dun ja Kai­se­nie­men­ka­dun ris­teyk­seen. Se paramn­tai­si kruu­nun­ha­ka­lais­ten lii­ken­neyh­teyk­siä mer­kit­tä­väs­ti. Olim­me sopi­neet täs­tä Ris­to Rau­ta­van (kok) kans­sa. Aloit­tee­seen tuli 44 alle­kir­joi­tus, mikä on siis val­tuus­ton enemmistö.

Alo­li­te kuu­luu näin.

Yli­opis­ton met­roa­se­man suun­ni­tel­miin on alus­ta pitäen kuu­lu­nut poh­joi­nen sisään­käyn­ti, joka sijoit­tuu Lii­san­ka­dun ja Unio­nin­ka­dun ris­teyk­seen. Sii­hen liit­tyy myös tun­ne­li Unio­nin­ka­dun ja Kai­sa­nie­men­ka­dun ali Kai­sa­nie­men puis­toon. Sisään­käyn­nin vaa­ti­mat tilat on suu­rim­mal­ta osin lou­hit­tu niin, ettei sisään­käyn­nin avaa­mi­nen häi­rit­si­si metroliikennettä.

Poh­joi­nen sisään­käyn­ti lyhen­täi­si mat­ka met­roa­se­mal­le suu­rim­mas­ta osas­ta Kruu­nun­haan asuin­kort­te­lei­ta ja huo­mat­ta­val­le osal­le työ­pai­kois­ta noin 250 met­ril­lä ja pois­tai­si kah­den valo-ohja­tun ris­teyk­sen ylit­tä­mi­sen, jol­loin aika­sääs­tök­si tuli­si valois­ta ja käve­ly­no­peu­des­ta riip­puen 3,5 minuu­tis­ta 5 minuuttiin.

Met­roa­se­man poh­joi­nen sisään­käyn­ti paran­tai­si olen­nai­ses­ti Kruu­nun­haan jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­siä ja lisäi­si met­ron käyt­töä. Met­ro on muut­tu­vil­ta kus­tan­nuk­sil­taan jouk­ko­lii­ken­ne­muo­dois­ta edullisin.

Vas­ta­tes­saan vuon­na 2015 samaa asi­aa kos­ke­vaan val­tuu­tet­tu Otso Kivek­kään pon­teen, kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta piti poh­joi­sen sisään­käyn­nin avaa­mis­ta kan­nat­ta­va­na inves­toin­ti­na, vaik­ka vain vii­des­osa met­roa­se­man käyt­tä­jis­tä valit­si­si poh­joi­sen sisään­käyn­nin. Mat­kus­ta­jien aika­hyö­ty­nä oli täs­sä las­kel­mas­sa 9 euroa tunnissa.

Edel­lä ole­van perus­teel­la me alle­kir­joit­ta­neet val­tuu­te­tut esi­täm­me, että kau­pun­ki ryh­tyi­si toi­miin Yli­opis­ton met­roa­se­man poh­joi­sen sisään­käyn­nin avaamiseksi.

= = =

Ker­ran vuo­si­tu­han­nes­sa pitää val­tuu­te­tun teh­dä val­tuus­toa­loi­te. Minul­ta on tämän vuo­si­tu­han­nen aloi­te vie­lä teke­mät­tä, mut­ta nyt sekin on siis korjattu. 🙂

Näi­tä puut­tu­via sisään­käyn­te­jä on muu­al­la­kin. Ase­man met­roa­se­mal­ta pitäi­si olla yhteys toi­ses­ta pääs­tä Man­ner­hei­min­tiel­le, Sör­näis­ten met­roa­se­mal­ta Tork­ke­lin­mäen koh­dal­la (vähän kor­keus­e­roa!) ja Ruo­ho­lah­den met­roa­se­mal­la lähem­pä­nä Jät­kä­saar­ta sekä Kulos­aa­ren met­roa­se­mal­la poh­joi­nen sisän­käyn­ti nyt esi­mer­kik­si. En tun­ne, mikä oli­si val­mius nii­den toteuttamiseen.

14 vastausta artikkeliin “Teimme valtuustoaloitteen Yliopiston metroaseman Liisankadun sisäänkäynnistä”

 1. Ylei­ses­ti ottaen muil­le­kin kan­ta­kau­pun­gin maa­na­lai­sil­le met­roa­se­mil­le pitäi­si saa­da toi­nen ulos­käyn­ti hel­pot­ta­maan liik­ku­mis­ta. Nyt­hän nii­tä on vain Kam­pis­sa ja Hakaniemessä.

 2. Kaik­ki Kevan kont­to­ril­le met­rol­la tule­vat kiittävät!

  1. Urbaa­ni Mik­ko:
   Kaik­ki Kevan kont­to­ril­le met­rol­la tule­vat kiittävät! 

   Kuten myös levy­an­ti­kva­ri­aat­tin ostok­sil­le tai Rait­ti­sen Jus­sin luok­se kylään mene­vät. Onko se oleellista?

 3. Hyvä aloi­te, kii­tos teki­jöil­le. Tämä on “puut­tu­vis­ta sisään­käyn­neis­tä” var­mas­ti tär­kein, ja oli­si hyvä jos nii­tä voi­tai­siin alkaa toteut­ta­maan jol­la­kin tah­dil­la. Met­roa­se­mien saa­vu­tet­ta­vuus kävel­len on erit­täin tär­ke­ää met­ro­lii­ken­teen houkuttelevuudelle.

 4. Sii­li­tien met­roa­se­mal­la on erit­täin käte­vä yhteys lai­tu­rin toi­ses­ta pääs­tä Ora­va­tiel­le käy­tän­nös­sä ole­mas­sa (kier­re­por­taat ja lukit­tu port­ti­pöm­pe­li), mut­ta ei mat­kus­ta­jil­le, vaan ilmei­ses­ti lähin­nä var­ti­joil­le. Sii­tä oli­si var­maan vai­kea teh­dä estee­tön, mut­ta me asuk­kaat arvos­tai­sim­me sen avaa­mis­ta suuresti.

 5. Käsit­tääk­se­ni kaik­kien van­ho­jen kal­lio­ase­mien lay­out­tiin pitäi­si var­sin hel­pos­ti sopia toi­sen­kin pään liu­ku­por­taat. Ruo­ho­lah­des­sa tämä ilmei­ses­ti osui­si maan­pin­nal­la johon­kin Län­si­lin­kin paik­keil­le ja paran­tai­si Jät­kä­saa­ren ja Hie­ta­lah­den yhteyk­siä sel­väs­ti. Suu­res­sa kuvas­sa toi­si Met­ron lähem­mäs myös Puna­vuor­ta ja Hernesaartakin.

 6. Vuo­des­sa teh­dään noin 5.6M mat­kaa Kai­sa­nie­men met­rol­ta. Jos las­ke­taan että 30% käyt­täi­si tätä poh­jois­ta sisään­käyn­tiä, hyö­ty osmon anta­ma mini­mi 3.5min ja hyö­ty­las­kel­maan 9€/h ajan­sääs­tös­tä, niin saa­daan vuo­tui­sen las­ken­nal­li­sen aika­sääs­tön suu­ruu­dek­si hui­keat 880k€/vuosi.

  Ruo­ho­lah­den itäi­nen käyn­ti lyhen­tää mat­kaa ehkä kes­ki­mää­rin 2.5 minuu­til­la (kar­tas­ta arvioi­tu) noin puo­lel­la 6.7M vuo­tui­ses­ta käyt­tä­jäs­tä. Täs­tä vas­taa­va sääs­tö noin 1.25M€/vuosi.

  Kulos­aa­ren vas­taa­vat luvut ehkä 2min sääs­tö noin 30% 1.9M vuo­tui­ses­ta käyt­tä­jäs­tä tekee sääs­töä 170k€/vuosi.

  Sör­näi­nen on han­ka­lin arvioi­ta­va kun se suu­ri kor­keus­e­ro tekee han­ka­lak­si sanoa kuin­ka moni käyt­täi­si sisään­käyn­tiä lopul­ta. Varo­vai­nen arvio esim vain 15% mat­kus­ta­jis­ta ja aika­sääs­tö ehkä vain sen 3min. Mut­ta sör­kän vuo­si­käyt­tö­mää­rä on perä­ti 14.1M ihmis­tä joten sii­tä­kin tulee perä­ti noin 1M€/vuosi.

  Kulos­aa­ren lukuu­not­ta­mat­ta (tai riip­puu sen käyt­töön­ot­to­hin­nas­ta) kan­nat­tai­si aukais­ta var­maan nämä kaikki.

  Paras val­tuus­toa­loi­te pit­kään aikaan, kiitoksia.

  1. Kulos­aa­ri voi­tai­siin ottaa vaik­ka hei­ti jok­seen­ki­nil­man kus­tan­nuk­sia, mut­ta sen estä­vät esteettömuyyssäännöt.Tämä on aika filo­so­fi­nen ongelma.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kulos­aa­ri voi­tai­siin ottaa vaik­ka hei­ti jok­seen­ki­nil­man kus­tan­nuk­sia, mut­ta sen estä­vät esteettömuyyssäännöt.Tämä on aika filo­so­fi­nen ongelma.

    Esteet­tö­myys sään­nöt ovat type­riä ja ne pitää pois­taa. “Esteet­tö­myy­del­lä” on jo aiheu­tet­tu koh­tuut­to­mia vahin­ko­ja mm. Hel­sin­gin jul­ki­sel­le lii­ken­teel­le (vrt. Bom­bar­dier kauppa).

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kulos­aa­ri voi­tai­siin ottaa vaik­ka hei­ti jok­seen­ki­nil­man kus­tan­nuk­sia, mut­ta sen estä­vät esteettömuyyssäännöt.Tämä on aika filo­so­fi­nen ongelma. 

    Het­ko­nen: estä­vät­kö esteet­tö­myys­sään­nöt lähes val­mii­na ole­van sisään­käyn­nin käyt­töön­o­ton, kos­ka sii­tä ei pää­se kul­ke­maan esteet­tö­mäs­ti? Ymmär­täi­sin tämän, jos koko ase­ma oli­si esteel­li­nen, mut­ta en, mikä­li vain yksi sisään­käyn­ti oli­si esteellinen.

    Mikä­li nyt tulk­ka­sin oikein, niin liu­ku­por­tai­ta­kaan ei sai­si enää raken­taa, kos­ka esteel­li­set ihmi­set eivät pää­se nii­tä kulkemaan.

 7. Hie­noa! Tätä onkin odo­tet­tu. Lii­ken­ne­suun­nit­te­lus­sa kan­nat­tai­si aika­sääs­tön lisäk­si jos­kus miet­tiä myös muu­ta­kin kil­pai­lu­ky­kyä. Jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jän kan­nal­ta yli­mää­räis­tä mat­ka-aikaa ärsyt­tä­väm­pää on jou­tua kier­te­le­mään edes­ta­kai­sin pääs­täk­seen lii­ken­ne­vä­li­neen kyy­tiin. Kulos­aa­ri ja Sii­li­tie ovat par­haat esi­mer­kit täs­tä rasit­ta­vas­ta “niin lähel­lä mut­ta niin kaukana”-efektistä. Tork­ke­lin­mäel­lä asu­via ei toden­nä­köi­ses­ti har­mi­ta niin pal­jon, kos­ka visu­aa­lis­ta yhteyt­tä met­roa­se­mal­le ei ole. Mones­sa muus­sa met­ros­sa ase­mien saa­vu­tet­ta­vuus on huo­mat­ta­vas­ti Hel­sin­kiä parem­pi. Tuk­hol­mas­sa ase­mil­la on mel­ko sään­nö­mu­kai­ses­ti aina­kin kak­si, ellei useam­pi­kin sisäänkäynti.

 8. Sör­näis­ten toi­nen sisään­käyn­ti meni­si vai­vat­to­mim­min har­ju­to­ril­le? Oli­si­ko sii­nä mitään jär­keä lait­taa sii­hen koh­taan sisään­käyn­tiä? Sisään­käyn­nit ovat aika­lail­la pai­not­tu­neet kur­vin suuntaan.

 9. Vuo­si­sa­dan val­tuus­toa­loi­te Kai­sa­nie­men met­roa­se­mas­ta on ihan pie­nuts ver­rat­tu­na Rau­ta­tie­a­se­man (jota jos­tain syys­tä kut­su­taan suo­mek­si Rau­ta­tie­to­rin ase­mak­si) met­roa­se­maan, joka pitäi­si raken­taa valmiiksi.

  Kun met­roa 70-luvul­la suun­ni­tel­tiin, Rau­ta­tie­a­se­man met­roa­se­mal­le oli tar­koi­tus raken­taa kak­si lip­pu­hal­lia ja kah­det liu­ku­por­taat. Sääs­tö­syis­tä ja mat­kus­ta­ja­mää­rien aliar­vioin­nin takia län­ti­nen lip­pu­hal­li jätet­tiin rakentamatta. 

  Rau­ta­tie­a­se­man lai­tu­ri­ta­so ei sijait­se Rau­ta­tie­a­se­man koh­dal­la vaan suu­rin piir­tein Sokok­sen alla. Län­ti­nen sisään­käyn­ti­hal­li sijoit­tui­si Man­ner­hei­min­tien ja Kai­vo­ka­dun ris­teyk­sen ala­puo­lel­le. Moni­mut­kai­sen ris­teyk­sen alle voi­tai­siin raken­taa jalan­kul­ki­joil­le kaik­kiin suun­tiin avau­tu­va ali­kul­ku. Man­ner­hei­min­tien alit­se on nyky­sin­kin ole­mas­sa käy­tä­viä, ne ovat kui­ten­kin epäin­hi­mil­li­siä ”myy­rän­tun­ne­lei­ta”. On epä­loo­gis­ta, että Hel­sin­gin vilk­kaim­mal­la met­roa­se­mal­la on liu­ku­por­taat vain yhteen suun­taan, kun nii­tä Haka­nie­mes­sä­kin on kahdet. 

  Kes­kus­tan met­roa­se­mien mat­kus­ta­ja­mää­rät ovat kas­va­neet huo­mat­ta­vas­ti län­si­met­ron val­mis­tut­tua, ja kas­va­vat edel­leen kun se jat­kuu Kiven­lah­teen. Uuden lip­pu­hal­lin ja liu­ku­por­tai­den raken­ta­mi­nen mak­sai­si pro­sen­tin Espoon met­ron hin­nas­ta, logis­ti­nen hyö­ty met­ro­mat­kus­ta­jil­le oli­si monin­ker­tai­nen. Kus­tan­nuk­siin voi­si­vat osal­lis­tua Hel­sin­gin ja Espoon lisäk­si lähia­lu­een tava­ra­ta­lot, jot­ka hyö­tyi­si­vät uudes­ta lip­pu­hal­lis­ta. Näin toteu­tui­vat aikoi­naan Kai­sa­nie­men ja Kam­pin metroasemat.

  Eikä kyse ei ole vain mat­kus­ta­ja­vir­to­jen suju­vam­mas­ta kulus­ta vaan myös tur­val­li­suu­des­ta. Jos Rau­ta­tie­a­se­man met­roa­se­man lai­tu­ri­ta­sol­ta on pää­sy maan­pin­nal­le vain yhteen suun­taan, tilan­ne on vaa­ral­li­nen tuli­pa­lon tai vesi­vuo­don sattuessa.

 10. jos ruo­ho­lah­den met­roa­se­mal­ta oli­si kak­si sisään­käyn­tiä ja toi­nen lähem­pä­nä län­si­ter­mi­naa­lia niin myös sen lii­ken­ne­vir­rat muut­tui­si­vat. nyt osa mat­kus­ta­jis­ta menee kamp­piin ja loput rau­ta­tie­a­se­mal­le rai­tio­vau­nul­la. jos met­ro oli­si lähem­pä­nä niin osa ihmi­sis­tä vaih­tai­si met­roon jo län­si­lin­kis­sä tai ken­ties huu­to­kont­to­ril­la riip­puen mis­sä sisään­käyn­ti oli­si. asian mer­ki­tys muut­tu­nut kun län­si­met­ro avattu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.