Miksi suomalainen maito aiheuttaa laktoosi-intoleranssioireita?

Ystäväni, jol­la on voimakas lak­toosi-intol­er­anssi, ker­toi min­ulle, että hän voi kyl­lä syödä Möwen­pickin jäätelöä, kos­ka sveit­siläi­nen maito ei aiheuta hänelle mitään oire­i­ta. En oikein uskonut, mut­ta hän näyt­ti min­ulle. Ei aiheut­tanut. Plase­bo? Oliko hänel­lä lak­toosi-intol­er­anssia lainkaan? Toisaal­ta piilo­maito on tuot­tanut hänelle oire­i­ta ilman että hän on tien­nyt maid­on olemassaolosta.

Tur­vauduin Googleen. Kir­joi­tus vuodelta 2009 ker­toi samaa. Suo­ma­lainen maito tuot­taa oire­i­ta, mut­ta ulko­mainen ei tuo­ta. Valion edus­ta­ja ker­toi, että eivät ymmär­rä. Krooni­nen epäil­i­jä miet­ti, että tie vaik­ka tietäi­sivät, eivät ker­ro, mut­ta tämä on pelkkää pahansuopaisuutta.

Eivätkö tiedä vieläkään?

Maatil­a­maito suo­raan lehmästä ei kuulem­ma myöskään tuo­ta oire­i­ta. Mitä suo­ma­lai­sis­sa mei­jereis­sä tehdään väärin? Tämä havain­to voi koskea ymmär­ret­tävästi kesää ja ehkä sel­l­aista maati­laa, jos­sa lehmät pää­sevät lai­tumelle edes kesäl­lä. Onko sisätiloi­hin koko vuodek­si kahle­hdi­tut lehmät metabo­lial­taan erilaisia?

On san­ot­tu, että tämän täy­tyy liit­tyä maid­on homogenisoin­ti­in. Vai­h­toe­htoinen teo­ria on, että se liit­tyy iskukuumennukseen/ pastörointiin. 

Suomes­sa ei ole halut­tu totut­taa kulut­ta­jaa iskuku­umen­net­tuun maitoon, kos­ka lähi­maid­on kil­pailukyky menetetään, jos maito säi­lyy pakkauk­ses­sa kuukau­den. Tämä päätös sinän­sä aiheut­taa paljon ruokahävikkiä, joten ympäristöä ajatellen mei­dän pitäisi siir­tyä iskuku­umen­net­tuun maitoon.

Minus­ta on aika selvää, että jokin seli­tys tässä on olta­va, kos­ka havain­to ulko­maisen maid­on siedet­tävyy­destä on aika kiis­ta­ton, se on tehty kauan sit­ten ja mon­een kertaan.

Eikö tätä kan­nat­taisi selvit­tää? Sokkotesti, jos­sa tutk­i­taan eri teo­ri­oi­ta. Onhan lak­toosi-intol­er­anssin taloudelli­nen merk­i­tys aika iso. Ei pitäisi olla vaikea tutkia.

46 vastausta artikkeliin “Miksi suomalainen maito aiheuttaa laktoosi-intoleranssioireita?”

 1. Suo­ma­lainen maito on iskuku­umen­net­tua. Pastöroimat­tomas­sa ja homogenisoimat­tomas­sa mai­d­os­sa on mukana maid­on oma lak­taasientsyy­mi, joka hajot­taa lak­toosi-intol­er­an­tikoille oire­i­ta tuot­tavaa lak­toosia. Maid­on käsit­te­lyn aikana tuo mai­d­os­sa luon­nos­taan ole­va lak­taasientsyy­mi tuhoutuu, mut­ta lak­toosi säi­lyy, jol­loin lak­toosi ei pääse hajoa­maan galak­toosik­si ja glukoosik­si ja imey­tymään ohut­suoles­ta verenkier­toon, vaan se pää­tyy pak­susuoleen, jos­sa bak­teer­it käyn­nistävät oireet tuot­ta­van käymis­reak­tion. (Lak­toosi-intol­er­an­tikoil­ta puut­tuu tuo sama, ruuan­su­latuk­sen nor­maal­isti tuot­ta­ma laktaasientsyymi.)

  Toisek­si noin neljän­nesos­al­la herkkä­vat­sai­sista (nk. ärtyvän suolen omaav­ista) on alus­tavasti todet­tu vai­htel­e­van tasoista herkkyyt­tä maitoras­valle (kuu­lun myös itse tähän joukkoon). On mah­dol­lista, että täkäläisen maid­on homogenisoin­ti maitoras­van pilkkomisi­neen saa sen koos­t­u­muk­ses­sa aikaan jotain, joka ärsyt­tää herkkä­vat­saisen suolta.

  1. Esa: Suo­ma­lainen maito on iskukuumennettua.

   Et kai sekoi­ta tässä pastöroin­tia (tyyp­il­lis­es­ti 71–74 °C:n läm­pöti­la 10–30 s:n ajan) ja iskuku­umen­nus­ta (tyyp­il­lis­es­ti 140–150 °C:n läm­pöti­la noin 2 s:n ajan)? Suurin osa kaupois­sa olev­as­ta mai­d­os­ta näyt­tää ole­van pastöroitua eikä iskuku­umen­net­tua. Iskuku­umen­net­tua maitoa näytetään myyvän lähin­nä kahvimaidoksi.

   1. Ossi Sare­so­ja: Et kai sekoi­ta tässä pastöroin­tia (tyyp­il­lis­es­ti 71–74 °C:n läm­pöti­la 10–30 s:n ajan) ja iskuku­umen­nus­ta (tyyp­il­lis­es­ti 140–150 °C:n läm­pöti­la noin 2 s:n ajan)? 

    Sekoit­in­pa hyvinkin. Pastöroin­tia siis tarkoitin. Kiitos huomautuksesta!

 2. Voi olla, että ulko­mail­la muutkin ruokailu­tot­tumuk­set ja mm. stres­si­ta­so ovat nor­maal­ista poikkeav­ia ja sik­si ei ole mahaoire­i­ta. Kuvitel­laan vain sen johtu­van lak­toosista tai maitoproteiinista.

  https://www.valio.fi/ammattilaiset/ravitsemus_ja_terveys/vatsavaivojen-syyna-laktoosi-intoleranssi-vai-jotain-muuta/

  Homogenoin­nil­la ei ole tutkimuk­ses­sa havait­tu vaikutusta:

  https://www.valio.fi/ammattilaiset/ravitsemus_ja_terveys/maidon-kasittely-ja-vatsavaivat/

  Suomes­sa myös käytetään maitoa mon­een muuhun maa­han ver­rat­tuna enem­män. Esim. ulko­mail­la jäätelö on use­am­min kasvis­po­h­jaista kuin Suomessa:

  https://yle.fi/uutiset/3–8221786

 3. Heh, muis­tan aiko­ja sit­ten luke­neeni, että suo­ma­laises­sa ayshire rodus­sa on joku haitalli­nen gee­niero eteläisem­pi­in ver­rat­tuna. Lak­toosi­molekyyli on vaan hie­man eri­lainen. Esim ran­skalainen maito on parem­paa. Lähdet­tä ja yksi­tyisko­htia en muista, asiantun­ti­jat var­masti tämän tietävät.

  1. Näp­pitun­tu­mal­la veikkaisin, että kyse ei ole lak­toosista vaan A1- ja A2-betaka­sei­in­ista. Maid­on pro­tei­ineista on siis eri­laisia vari­aa­tioi­ta. Niiden suhde ei ole mil­lään lail­la kiin­teä: eri tutkimuk­sis­sa on saatu eri­laisia lukemia, joten yksiselit­teisen “tässä maas­sa maito on täl­laista” ‑arvion anta­mi­nen on vähin­täänkin epä­var­maa. Lähtöko­htais­es­ti kuitenkin osa­puilleen kaikkial­la mai­d­os­sa on sekä A1- että A2-betakaseiinia.

   A2-vari­ant­tia on markki­noitu näistä ter­veel­lisem­pänä — sitä on jois­sakin tutkimuk­sis­sa linkitet­ty esimerkik­si vähäisem­pään ykköstyypin dia­betek­sen ja sydän- ja verisuoni­tau­tien esi­in­tyvyy­teen. Eri­tyis­es­ti tätä tutkimus­ta ja markki­noin­tia on tehty Aus­tralias­sa ja Uudessa-See­lan­nis­sa. Täysin aiheeseen liit­tymät­tä sieltä päin on kotoisin myös A2 Milk Com­pa­ny, joka myy lehmän tuot­ta­man pro­tei­inin tun­nistavia geen­iteste­jä ja jol­la on A2 Milk ‑tavaramerk­ki.

   Todet­takoon, että esim. EFSA:n arvion mukaan mitään tieteel­listä näyt­töä A2-pro­tei­inin posi­ti­ivi­sista ter­veysvaiku­tuk­sista ei ole. Jos sitä kuitenkin vält­tämät­tä halu­aa, esimerkik­si kyytöt muisi­taak­seni tuot­ta­vat enim­mäk­seen A2-betakaseiinia

  2. erk­ki nii­ni: Lak­toosi­molekyyli on vaan hie­man erilainen. 

   Juu ei. Jos molekyyli on eri­lainen, niin se ei ole lak­toosi. Nimi tarkoit­taa yksikäsit­teis­es­ti yhtä molekyyliä.

   Maid­on koos­t­u­muk­ses­sa toki voi olla mon­en­laisia ero­ja muuten.

   1. Mikko H: Juu ei. Jos molekyyli on eri­lainen, niin se ei ole lak­toosi. Nimi tarkoit­taa yksikäsit­teis­es­ti yhtä molekyyliä.

    No, jaa… https://en.wikipedia.org/wiki/Lactose#Structure_and_reactions

    “Lac­tose is a dis­ac­cha­ride derived from the con­den­sa­tion of galac­tose and glu­cose, which form a β‑1→4 gly­co­sidic link­age. Its sys­tem­at­ic name is β‑D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose. The glu­cose can be in either the α‑pyranose form or the β‑pyranose form, where­as the galac­tose can only have the β‑pyranose form: hence α‑lactose and β‑lactose refer to the anomer­ic form of the glu­copy­ra­nose ring alone.”

    Epäilen kuitenkin vah­vasti, että moisil­la rak­en­teel­lisil­la eroil­la olisi tässä tapauk­ses­sa selit­tävää merkitystä.

 4. Mul­la ja lähipi­ir­il­lä on sama koke­mus: Espan­jas­sa maito ei aiheut­tanut oire­i­ta eikä koti­mainen van­hana­jan maito. Kevyt­maito on ongel­ma ja homogenoin­tia tar­jo­taan syyk­si. Punainen maito on help­po ratkaisu ja mais­tuukin hyvältä 😉

  1. Ris­to Mononen:
   Mul­la ja lähipi­ir­il­lä on sama koke­mus: Espan­jas­sa maito ei aiheut­tanut oire­i­ta eikä koti­mainen van­hana­jan maito. Kevyt­maito on ongel­ma ja homogenoin­tia tar­jo­taan syyk­si. Punainen maito on help­po ratkaisu ja mais­tuukin hyvältä 

   Muuten hyvä, mut­ta punainen maitokin homogenoidaan. Eli plase­boa taitaa olla.

   1. V.Pekkala: Muuten hyvä, mut­ta punainen maitokin homogenoidaan. Eli plase­boa taitaa olla. 

    Tuo­ta kom­men­tis­sa mainit­tua van­hana­jan punaista maitoa nimeno­maan ei homogenoida.

  2. Ris­to Mononen:
   Mul­la ja lähipi­ir­il­lä on sama koke­mus: Espan­jas­sa maito ei aiheut­tanut oire­i­ta eikä koti­mainen van­hana­jan maito. Kevyt­maito on ongel­ma ja homogenoin­tia tar­jo­taan syyk­si. Punainen maito on help­po ratkaisu ja mais­tuukin hyvältä 😉 

   Sil­loin kun siedin vielä osit­tain lak­toosia oli ras­vainen maitoan­nos helpom­min kestet­tävä kuin vähäras­vainen. Esim. ras­vainen ker­ma­jäätelö ei aiheut­tanut min­ulle juurikaan oire­i­ta, mut­ta juo­tu kevyt­maito hel­postikin vaik­ka molem­nat oli­vat koti­maista perää.

 5. Kansan­ra­dios­sa tätä asi­aa käsitelti­in joka sun­nun­tai 20–30 vuot­ta sit­ten. Asioi­ta mitkä ei näköjään koskaan muu­tu. Sil­loin epäilti­in että paha kir­jainy­hdis­telmä mikä aiheut­taa asian on AIV.

 6. Mik­si lak­toosi-intol­er­anssia esi­in­tyy muis­sakin mais­sa, jos ulko­mainen maito ei tuo­ta oireita?

 7. Suomes­sa kulu­tus­maito pastöroidaan (kuumen­nuskäsit­te­ly bak­teerei­den vähen­tämisek­si), sen­trifu­goidaan (vakioidaan ras­va-%) ja homogenoidaan (pilko­taan ras­va, niin että se ei nouse pin­nalle). Kyl­lä näitä temp­pu­ja tehdään kaikkial­la län­si­mais­sa. Iskuku­umen­nus on vielä rajumpi kuumen­nuskäsit­te­ly. Til­a­maid­olle ei ole tehty muu­ta kuin jäähdy­tys. “Van­han ajan” maito­ja ei ole homogenoitu. Iskuku­umen­nuskäsit­te­lyä ei yleen­sä tehdä mis­sään päin maail­maa ruoka­juo­mak­si tarkoite­tulle maid­olle, sil­lä se muut­taa maid­on makua.
  Tähä­nas­ti­sis­sa kokeis­sa ei ole havait­tu tilas­tol­lis­es­ti merk­it­se­viä ero­ja eri maito­laatu­jen välil­lä. Eri asia on, onko koe­jär­jeste­lyt olleet oikeat.
  Jos koke­mus­peräis­es­ti til­a­maito on parem­pi, niin suosit­telisi Evi­ras­ta huoli­mat­ta käyt­tämään sitä. Til­a­mai­d­os­sa on aina pieni määrä bak­teere­i­ta, joi­ta Evi­ra pitää riskinä. Nyky­isin kuitenkin hyvin vähän. Käytet­tävän maid­on tulisi kuitenkin olla aina samal­ta tilal­ta, jot­ta oman elim­istön vas­ta-aine­toim­inta olisi jo valmis­tau­tunut vas­tus­ta­maan niitä. Jokaisel­la tilal­la on oma bakteeriflooransa.

 8. En pidä mah­dot­tomana, etteikö suo­ma­laises­sa mai­d­os­sa voisi oire­i­ta aiheut­tavia eri­ty­ispi­irteitä olla, mut­ta niin kauan kuin niitä ei ole tois­te­tu­il­la tutkimuk­sil­la osoitet­tu ja selitet­ty, pidän maitoon liit­tyvien väit­tei­den esit­tämistä usko­mushoito­jen piiri­in kuu­lu­vana puppuna.

  https://kotiliesi.fi/ihmiset-ja-ilmiot/ihmiset/tiina-kuoli-rintasyopaan-koska-valitsi-vaihtoehtohoidot/

  Sinän­sähän aihep­i­iri on mie­lenki­in­toinen, kos­ka usein ihmi­nen tah­too luot­taa sel­l­aiseen, jon­ka kokee intu­iti­ivis­es­ti todek­si. Ihmi­nen on per­imältään tiedevastainen.

 9. 99-pros­ent­tis­es­ti kyseessä on plaseboefekti.
  Maid­on homogenoin­ti ei voi liit­tyä lak­toosi-intol­er­anssi­in, kos­ka homogenoin­nis­sa ain­oas­taan pilko­taan maid­on rasvo­ja. Jotkut sanovat että homogenoima­ton luo­mu­maito ei aiheuta oire­i­ta. Samaa san­o­taan erit­täin pitkälle homogenoidus­ta keskieu­roop­palais­es­ta mai­d­os­ta. Miten täl­laisia anek­doot­te­ja pitäisi tulki­ta? Ei kuu­losta uskot­taval­ta että ain­oas­taan “lievästi homogenoitu” maito aiheut­taisi oireita.

  Muis­tan erään kehu­van miten Lidlin maito ei aiheuta hänelle oire­i­ta. Tuo­hon aikaan Lidlin maito tuli Vali­ol­ta ja pakat­ti­in Milbona-purkkeihin…

  Koke­mus että “ulko­mainen maito ei aiheuta oire­i­ta” on googlen perus­teel­la erit­täin yleistä muual­lakin kuin Suomes­sa. Esimerkki:
  “I thought I was lac­tose Intol­er­ant my entire life!

  I get very sick when I eat dairy in the Unit­ed States, only to find this out when I went back­pack­ing through Europe in Col­lege and nev­er once got sick.

  I came home and once again very sick so I com­plete­ly cut dairy out of my diet like before.

  Two and a half years lat­er I moved to Eng­land to get my Mas­ter degree and again nev­er once got sick. I was so excit­ed I had milk with my cere­al, ice cream, cheese! You name a dairy prod­uct and I prob­a­bly tried it and I felt great!

  I back­packed again this last fall through east­ern Europe and again felt great and was hav­ing dairy regularly.

  I have recent­ly moved back to the US and I am get­ting ill again. I can­not eat dairy at all and have again cut it out of my diet completely.”

  1. Infor­mati­ivi­nen tek­sti, mut­ta täy­tyy kri­ti­soi­da kir­joit­ta­jaa perus­teet­tomas­ta Osmon mol­lauk­ses­ta. Kaik­ki tekevät virheitä (ja kir­joi­tus muutenkin tun­tui enem­män speku­loin­nil­ta kuin suorien väit­tei­den esit­tämiseltä). Riit­tää, että ker­too, mitkä ovat oikeat fak­tat haukku­mat­ta toista.

   1. Ossi Sare­so­ja:
    Infor­mati­ivi­nen tek­sti, mut­ta täy­tyy kri­ti­soi­da kirjoittajaa …
    Riit­tää, että ker­too, mitkä ovat oikeat fak­tat haukku­mat­ta toista.

    Naulan kan­taan, fak­tat vaku­ut­taa luk­i­jan parem­min kuin räksytys.

 10. Kyl­lä maitoa näkyy saa­van iskuku­umenet­tuna Suomes­takin use­am­mal­ta valmis­ta­jal­ta. Ne säi­lyvät avaa­mat­tom­i­na huoneen­läm­mössäkin, mut­ta maku näyt­täisi net­ti­ti­eto­jen mukaan ole­van parem­pi, jos säi­lyt­tää viileässä. Niitäkin voi kokeil­la, jos nor­maali kulu­tus­maito aiheut­taa ongelmia.

  1. Tim­oT:
   Kyl­lä maitoa näkyy saa­van iskuku­umenet­tuna Suomes­takin use­am­mal­ta valmis­ta­jal­ta. Ne säi­lyvät avaa­mat­tom­i­na huoneen­läm­mössäkin, mut­ta maku näyt­täisi net­ti­ti­eto­jen mukaan ole­van parem­pi, jos säi­lyt­tää viileässä. Niitäkin voi kokeil­la, jos nor­maali kulu­tus­maito aiheut­taa ongelmia.

   Lisäk­si huoneen­läm­pöi­nen maito vaahtoutuu aika heikosti — tämä kaikille lat­ten ja capuc­ci­non ystäville tiedok­si. (Lak­toosi-intol­er­aatikkona min­ul­la on aina jääkapis­sa pari 2 dl eilaa tai intoa odot­ta­mas­sa mah­dol­lista lattehimotusta…)

 11. Jos ei muu­ta, niin tästkin ketjus­ta näkyy, että kaiken­laista usko­mus­ta ainakin on liik­keel­lä. Kuten, että iskuku­umen­nus ja päs­toroin­ti olis­vat sama asia, tai että sitä “punaista maitoa” ei oltaisi homogenoitu.

  Sinän­sä var­maan tutkimuk­sen arvoinen asia, tosin epäilen, että suo­ma­laiset mei­jer­it tai ne itselleen läheisek­si koke­vat poli­itikot, eivät tätä olisi rahoit­ta­mas­sa. Nykyisel­lään hän ne myyvät niitä lak­toosit­to­mia tuotei­ta korkeam­paan hin­taan, ja rohkeasti veikkaisin, että eivät pienem­mäl­lä voitol­la. Vaik­ka siiten lak­toosi­ton­ta voita, mar­gari­inia ja koh­ta var­maan appelsiinimehuakin.

  1. Voi on luon­tais­es­ti lak­toosi­ton­ta. Lak­toosit­toman voin myyn­ti on ihan ihmis­ten asiantun­tem­at­to­muu­den hyö­dyn­tämistä. [Onko­han? OS]

 12. FAKTANTARKASTUS

  “Lyp­sylehmät ja pääasi­as­sa maid­on­tuotan­toa varten kas­vatet­ta­vat hiehot, jot­ka pidetään
  kytket­ty­inä, tulee päästää vähin­tään 60 päivänä lai­tumelle tai muuhun tarkoituk­sen­mukaiseen jaloit­te­lu­ti­laan ajan­jak­sona, joka alkaa 1. päivänä toukoku­u­ta ja päät­tyy 30. päivänä syyskuuta. ”

  Osmo Soininvaara:“Tämä havain­to voi koskea ymmär­ret­tävästi kesää ja ehkä sel­l­aista maati­laa, jos­sa lehmät pää­sevät lai­tumelle edes kesällä.”

  Eläin­suo­jelu­lain mukaan lehmät pää­sevät lai­tumelle 60 päiväk­si kesäaikaan, mut­ta O.S. väitää toisin. Onko tässä taha­ton virhe vai poli­it­ti­nen tarkoituk­sen­mukaisu­us ? Onko lak­toosikysymys suo­ma­laisen maat­alous­tuotanon vai elin­tarvike­tuotan­non huo­nout­ta ? S. pyrkii viit­ta­maan suo­ma­liseen maatalouteen.

  1. Eläin­suo­jelu­lain mukaan lehmät pää­sevät lai­tumelle 60 päiväk­si kesäaikaan, mut­ta O.S. väitää toisin. Onko tässä taha­ton virhe vai poli­it­ti­nen tarkoituksenmukaisuus ? 

   Laki ei vaa­di viemään kar­jaa lai­tumelle vaan ulkoilut­ta­maan niitä 60 päivän aikana. Vihreätä ruo­hoa niiden ei tarvitse sil­loin nähdäkään. Tätäkään lakia ei nou­date­ta, ker­too Yle. 

   https://yle.fi/uutiset/3–9734557

 13. Muitakin syitä maid­on tuot­tami­in vat­savaivoihin saat­taa olla lak­toosin lisäksi.

  Maid­on pro­tei­ineis­sa evoluu­tion ja jalostuk­sen kaut­ta tapah­tuneet muu­tok­set ovat herät­täneet mie­lenki­in­toa eri­tyis­es­ti Uudessa See­lan­nis­sa. Tuhan­sia vuosia sit­ten tapah­tui nau­doil­la geen­imuun­nos, jon­ka seu­rauk­se­na syn­tyi kak­si vari­aa­tio­ta ns. beta-kasei­i­ni-pro­tei­in­ista. Alku­peräi­nen oli A2 ja uusi oli A1. Lehmil­lä tai niiden maid­ol­la ei ole mitään ulkoista eroa, ja niin­pä A1-muun­nok­sen lev­iämi­nen kar­jas­sa on ollut sattumanvaraista. 

  Tutkimuk­sia tiivi­isti seu­raa­va rav­it­se­muster­apeut­ti Rei­jo Laatikainen kir­joit­ti vuon­na 2016 tilan­nekat­sauk­sen A1- ja A2-maito­tutkimuk­sista: Onko A2 maito parem­pi vat­salle? (https://www.tervevatsa.fi/2016/05/02/onko-a2-maito-parempi-vatsalle/ )

  Laatikaisen kat­sauk­ses­ta jää käsi­tys, että tutkimuk­sis­sa on havait­tu A2-maid­on tuot­ta­van hiuk­sen­hienos­ti vähem­män vaivo­ja kuin A1-maito. Ero ei ole tul­lut esi­in kaikissa tutkimuk­sis­sa ja tutkimuk­set ovat metodol­o­gis­es­ti puut­teel­lisia, mut­ta kuitenkin.

  Jos A1- ja A2-maid­oil­la on edes vähän ero­ja A2:n hyväk­si, eikö kan­nat­taisi ruve­ta ihan vain var­muu­den vuok­si, vaik­ka merkit­tävää eroa ei tutkimuksin pystyt­täisikään osoit­ta­maan, tuot­ta­maan A2-maitoa niis­sä mais­sa, jois­sa maid­on­tuotan­to on teol­lista? Nau­to­jen vai­h­to A2-maitoa tuot­tavi­in on teol­lisu­us­mais­sa, jois­sa nau­dat lisään­tyvät vain keinosiemen­nyk­sel­lä, yksinker­tainen, nopea eikä edes kallis oper­aa­tio. Sehän ei mak­saisi mitään niis­sä mais­sa, jois­sa lehmät keinohedelmöitetään.

  Uuden See­lan­nin mei­jeri-ihmiset myön­tävät, että geneti­ik­ka tässä asi­as­sa on niin yksinker­tainen, että jos A1 todet­taisi­in yleistä ter­veyt­tä vaaran­tavak­si tek­i­jäk­si, koko Uuden See­lan­nin kar­ja voitaisi­in vai­h­taa A2-tyyp­pisek­si 6–10 vuodessa, eivätkä kus­tan­nuk­setkaan olisi kum­moi­set. Vain noin 40 son­nia tuot­taa kaik­ki Uuden See­lan­nin lyp­sylehmät, joten lyp­sylehmien A‑tyypin vai­h­t­a­mi­nen olisi help­po nak­ki. Hiukan investoimal­la asia voitaisi­in toteut­taa paris­sa vuodessa, jopa.

 14. Val­tioneu­vos­ton ase­tus 2015:“Lypsylehmät ja pääasi­as­sa maid­on­tuotan­toa varten kas­vatet­ta­vat hiehot, jot­ka pide­tään kytket­ty­inä, tulee päästää vähin­tään 60 päivänä lai­tumelle tai muuhun tarkoituk­sen­mukaiseen jaloit­te­lu­ti­laan ajan­jak­sona, joka alkaa 1 päivänä toukoku­u­ta ja päät­tyy 30 päivänä syyskuuta.” 

  Soin­in­vaaran link­ki ker­too poikkeustapauk­sista, ei niil­lä voi olla merk­i­tys­tä lak­toosi-intore­lanssi oireisi­in. Joten taas tehdään poli­ti­ikkaa . Onhan päivän­selvää, että tuot­ta­jat huole­hti­vat eläin­ten hyv­in­voin­nista jo pelkästään tuot­tavu­ustek­i­jöi­den vuok­si. Suomes­sa pie­nil­lä tiloil­la lehmil­lä on nimet. Tuhan­sien päi­den yksiköis­sä ulko­mail­la , näin ei ole.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Jaloit­te­lu­ti­la ei ole laidun.

    Tuos­ta olen samaa mieltä. Laidun­ta­mat­to­muu­teen on pyrkimys­tä myös muual­la kuin Suomes­sa, esim. Amerikas­sa näin paljon iso­ja tilo­ja, joil­la lehmät ain­os­taan jaloit­te­liv­at kuralam­mikois­sa nave­tan ympäril­lä. Sen sijaan pie­nil­lä tiloil­la siel­lä näkyi ole­van laidun­nus käytössä. Samaa voi sanoa Euroopas­ta ja Suomestakin.
    Täl­lä nyt ei ole merk­i­tys­tä tämän postauk­sen aiheeseen. Siihen näkyikin ole­van hyvä selvi­tys tuos­sa Joren repli­ikin linkissä. Suomes­sa teol­liset maito­tuot­teet siis valmis­te­taan pääsään­töis­es­ti ei-lak­toosi-intol­er­ak­tikko­ja varten. Vaatii vähän vaivaa etsiä sopi­vat maito­tuot­teet, jos nor­maalit tuot­teet eivät käy.

   2. Osmo Soin­in­vaara:
    Jaloit­te­lu­ti­la ei ole laidun.
    Suh­teel­lisu­u­den taju kateissa:

    Vain jaloit­te­lu­ti­laan tyy­tymi­nen on mar­gin­aal­ista. Sil­lä ei ole vaiku­tus­ta lak­toosikysymyk­seen. Jotakin suh­teel­lisu­u­den­ta­jua pop­ulis­mis­sakin. Merk­i­tys on yhtä pieni kuin Helsin­gin 29 maton­pe­su­paikalla Itämeren saastumiseen.

    Näil­lä paikoil­la pestään matot suo­raan mereen ilman puhdis­tuskaivo­ja. Pesuaineet ovat vaarak­si vesien eliöstölle.

   3. ja sanois­in, että 60 päivää 365:ä itsessään voidaan pitää jo “poikkeustapuk­se­na”.

    En ole muuten kuul­lut kenenkään koskaan väit­tävän, että maitooireet vähen­sivät heinäku­us­sa, jol­loin oletet­tavasti laidun­tavia lehmiä on eniten.

 15. Jos maito aiheut­taa vat­savaivo­ja, suo­ma­laiset hel­posti tulk­it­se­vat sen lak­toosi-intol­er­anssik­si (kos­ka se on niin tun­net­tu vai­va), vaik­ka oikeasti vai­vat voivat aiheutua jostain muus­ta maid­on ominaisuudesta.

  Joskus takavu­osi­na koul­u­lais­ten kansal­lises­sa tiedek­il­pailus­sa pääsi palk­in­tosi­joille tutkimus, jos­sa palkin­non saa­ja oli ver­tail­lut eri­maalais­ten homogenoitu­jen maito­jen ras­va­molekyyle­jä. Hän oli havain­nut selvän eron suo­ma­lai­sis­sa ja ulko­maalai­sis­sa maid­ois­sa. Muis­taak­seni se oli niin, että suo­ma­lai­sis­sa maid­ois­sa kaik­ki ras­va­molekyylit oli­vat samankokoisia, kun taas ulko­maalai­sis­sa maid­ois­sa niiden koko vai­hteli, vaik­ka maito olikin homogenoitu. Täl­lä voi olla jokin vaiku­tus siihen, miten ruuan­su­la­tuse­lim­istö käsit­telee maitoa.

  Lisäk­si kysymys voi olla myös siitä, mitä muu­ta syödään maid­on lisäk­si. Jollekin vat­savai­vat voivat tul­la esim. ruisleivän ja maid­on yhdis­telmästä, mut­ta henkilö tulk­it­see niiden johtu­van mai­d­os­ta. Kun hän ulko­mail­la juo maitoa, mut­ta ruisleipää ei olekaan saatavil­la, tulk­it­see hän ulko­maisen maid­on sopi­van hänelle.

 16. Vat­sa ja iho-ongel­mat ovat usein sidok­sis­sa psyy­keen. Ei yhteyt­tä voi selvit­tää var­masti ilman sokkokokeita. 

  Jos ulko­mail­la ei tule ongelmia, se voi johtua yksinker­tais­es­ti siitä että ulko­mail­la tulee syö­tyä ja juo­tua vähem­män maitoa ja maito­valmis­tei­ta tai eri­laista ruokaa. Kokon­ais­määrä voi ratkaista. 

  Möven­pick jäätelö taitaa olla ras­vaisin Suomes­sa myy­dy­istä jäätelöistä, siinä on ker­maa ja täysmaitoa. 

  Valmis­te­taanko Suomen Möven­pick Suomes­sa, Sak­sas­sa vai Ruot­sisa on hyvä kysymys. Ainakin vuo­teen 2002 suomes­sa myy­dyn Möven­pick jäätelön valmisti Ing­man. Nykyään sen on Nestlen omis­tuk­ses­sa ja sen valmis­taa Nestlen osaomis­ta­ma Froner joka valmis­taa myös Pingvi­init, Häa­gen-Dasit, Clas­sic, Puffet, ja Faz­er jäätelöt. (Koti­jäätelö ja Eski­mo taita­vat olla myös Nestlen brandejä).

  1. N/A:

   Valmis­te­taanko­Suomen Möven­pick Suomes­sa, Sak­sas­sa vai Ruot­sisa on hyvä kysymys. Ainakin vuo­teen 2002 suomes­sa myy­dyn Möven­pick jäätelön valmisti Ing­man. Nykyään sen on Nestlen omis­tuk­ses­sa ja sen valmis­taa Nestlen osaomis­ta­maFroner joka valmis­taa myösP­ingvi­init, Häagen-Dasit,Classic, Puffet, ja Faz­er jäätelöt.(Kotijäätelö ja Eski­mo taita­vat olla myös Nestlen brandejä).

   Maito­tuot­teis­sa on aina merk­in­tä, jos­ta näkee mis­sä laitok­ses­sa maito­tuote tai ‑jaloste on valmistettu. 

   Merk­in­tä on soikio, jon­ka sisäl­lä on maakoo­di ja valmis­tanut maitoalan laitos. Evi­ran sivuil­ta voi käy­dä kyt­täämässä excel-taulukos­ta koti­maiset alan laitok­set ja sivuil­la link­ki myös muiden eu-maid­en laitok­si­in. Ei tarvitse enää arvuutella.

   Noin muuten olen sitä mieltä, että lehmän maito ei ole ihmis­ravin­nok­si tarkoitet­tua ja suuri osa ihmistä menet­tää myöhem­mäl­lä iäl­lä kyvyn pilkkoa lak­toosia, kos­ka vähen­tyneen maid­on­juon­nin seu­rauk­se­na entsyymin määrä vähe­nee ja lop­ul­ta entsyy­mi katoaa elimistöstä.

   1. Milk­manne: Noin muuten olen sitä mieltä, että lehmän maito ei ole ihmis­ravin­nok­si tarkoitet­tua ja suuri osa ihmistä menet­tää myöhem­mäl­lä iäl­lä kyvyn pilkkoa lak­toosia, kos­ka vähen­tyneen maid­on­juon­nin seu­rauk­se­na entsyymin määrä vähe­nee ja lop­ul­ta entsyy­mi katoaa elimistöstä.

    Juu. Ja lak­toosi on pien­im­mästä päästä murhei­ta tässä. Maito kokon­aisuute­na pro­tei­inei­neen ja rasvoineen aiheut­taa ongelmia.

 17. Voi olla että henkilöl­lä ei olekaan lak­toosi-intol­er­anssia. Min­ul­lakin piti olla sel­l­ainen, mut­ta Virossa syö­ty jäätelö ei aiheut­tanut oire­i­ta. Tei­ni-ikäisenä menin lak­toosir­a­situsko­keeseen saadak­seni todis­tuk­sen lak­toosi-intol­er­anssista ja sel­l­aisen sain. Vas­ta aikuise­na aloin epäil­lä asi­aa siinä vai­heessa kun olin väl­tel­lyt lak­toosia 15 vuot­ta. Söin kokeek­si puoli litraa taval­lista jäätelöä. Ei oireita. 

  80–90-luvulla ilmavaivoille ei ollut tar­jol­la mui­ta seli­tyk­siä kuin lak­toosi-intol­er­anssi, joten oli vaikea epäil­lä mitään muu­ta, kuten run­sas­ta vil­jan­syön­tiä. Suo­ma­lai­sis­sa lab­o­ra­to­ri­ois­sa lakat­ti­in vähän aikaa sit­ten tekemästä lak­toosir­a­situskokei­ta. Ne eivät olleet kovin luotet­tavia ja nyky­isin on käytössä geenitesti.

 18. Taas tulee ilmi ris­tiri­ita kus­tan­nusten ja laadun välil­lä. Ollaan vaa­ti­mas­sa eläin­ten parem­paa kohtelua, mut­ta kus­tan­nus­vaiku­tuk­sista ei halais­tua sanaa. Kar­jatiloil­la tulisi olla isot hehtaarimäärät kun vaa­di­taan suuria yksiköitä hin­to­jen alentamiseksi.

  Isot yksiköt vaa­ti­vat suurem­mat hehtaar­it lan­nan­levi­tys­tä varten. Laidun­nuk­sen tilavaa­timuk­set kas­va­vat niinikään. Nave­toiden tila- ja laitein­vestoin­nit nou­se­vat vas­taavasti. Kan­nan­otois­sa tulisi olla vaa­timusten lisäk­si niiden vaiku­tusarvioin­nit. Ilman näitä kesksutelu on poli­it­tis­ten irtopis­tei­den keru­u­ta ja populismia.

 19. Timo T:“Laiduntamattomuuteen on pyrkimys­tä myös muual­la kuin Suomessa, ”

  Tuos­ta olen käyt­tämieni lähtei­den (mm. Pro Agria) mukaan eri mieltä :“Suomes­sa tuo­to­sseu­ran­takar­joista noin 80 % laidun­taa ja tarhas­sa jaloit­telee kar­joista 7 %. Talvel­la ulkoile­maan pääsee 9 %:a tuo­to­sseu­ran­takar­joista. Vuo­den ympäri eläim­iään pitää sisäl­lä 13 % karjoista. ”

  On päivän­selvää, että kar­jan­tuot­ta­ja halu­aa mak­si­moi­da tuotan­non. Se merk­it­see eläin­ten hyv­in­voin­nista huole­htimista. Laidun­nus lisää mm. maid­on­tuot­toa, paran­taa sorkkater­veyt­tä ja vähen­tää stres­siä. Lisäk­si lai­tumel­la syö­ty rehu vähen­tää muun ruokin­nan tarvet­ta, mikä taasen paran­taa katetta.

  Soin­in­vaara näyt­tää ajat­tel­e­van tuot­ta­jan täyt­tävän johdon­mukaisest vain lakivelvoit­teen minim­i­ta­son . Tuo on ilmeis­es­ti normikäytän­tö muus­sa työelämässä, ruuan­tuotan­nos­sa näin ei toimi­ta. Työeti­ik­ka ja ‑moraali on huip­pu­lu­okkaa. Jos laidun­nusvelvoit­teesta jouste­taan vain jaloit­telu­un, niin se tapah­tuu olo­suhteista ja kustannuspaineesta.
  Eläin­ten hyv­in­voin­nin vuok­si tulisi kulut­ta­jan suosia koti­maista tuotan­toa ja sisäistää vas­tu­ullisen kulut­ta­jan rooli.

 20. Maito on ruo­ka-aineista helpoiten pilaan­tu­va ja pilaan­tunut maito aiheut­taa eniten hoito­jak­so­ja kaik­ista ruo­ka-aineista , joten käsit­telemät­tömyys on kestämätön ter­vy­den kannalta.

  Suomes­sa maat­alous on hajanaista ja maitoa kul­jete­taan pitk­iä matko­ja ja tiloil­la maitoa säi­lytetään tankeis­sa pitkään. Maid­on mat­ka maati­lal­ta kaup­paan kestää Suomes­sa päiviä pidem­pään kuin Sveit­sis­sä ja pakot­taa kovem­pi­in käsittelyihin

  Aikoinaan maal­la käytett­ti­in koti-tai tin­ki­maitoa. Ennen jääkaap­pia se oli käytet­tävä samana päivänä ja jääkaapinkin jäl­keen parin päivän sisällä

  Suomen ja Sveitsin suurin ero on käytet­tävän maid­on ras­va­pi­toisu­udessa . Sveit­sis­sä ei käytetä ras­va­ton­ta maitoa kuin nimeksi.Meillä taas ter­vys­in­toil­i­jat ovat pelotelleet ihmiset käyt­tämään ras­va­ton­ta maitoa.

  Ras­vainen maito hidas­taa ruuan­su­la­tus­ta ja sen vuok­si ras­vainen maito ehtii pilkkoutua parem­min kuin rasvaton

 21. Eri­tyisen ongel­malli­nen näyt­tää ole­van lääkkei­den sido­saineena käytet­ty lak­toosi. Burana 600:ssa lak­toosia on 40mg.
  Thy­rox­inis­sa sitä on ehkä 5mg. Plas vaatii sel­l­aista tyroksi­inia, jos­sa ei ole lak­toosia. Ilmoi­tan tyynesti, että sel­l­aista ei ole.

 22. Lak­toosi-intol­er­anssin johtuu lak­toosista ja lak­taasientsyymin puut­teesta, ei mis­tään muus­ta. Ihmisel­lä voi olla mui­ta syitä oireisi­in, mut­ta ne eivät ole lak­toosi-intol­er­anssia. Lehmän mai­d­os­sa ei myöskään ole lak­taasientsyymiä, eli sitä ei voi sil­loin maid­on käsit­te­lyl­lä tuho­takaan. Sokkoutet­tu­ja tutkimuk­sia on tehty esim. raaan, käsit­telemät­tömän til­a­maid­on ja taval­lisen kau­pas­ta oste­tun aiheut­tamista oireista (mm. Paa­ja­nen L, Tuure T, Pous­sa T, Kor­pela R. No dif­fer­ence in symp­toms dur­ing chal­lenges with homog­e­nized and unho­mog­e­nized cow’s milk in sub­jects with sub­jec­tive hyper­sen­si­tiv­i­ty to homog­e­nized milk. J Dairy Res. 2003 May;70(2):175–9 ). Ei eroa.

 23. Hei, tuo­ta ihmette­len itsekin. Voin syödä Mil­bona tilsiter juus­toa saa­mat­ta vat­sakipu­ja. En voi juo­da taval­lista maitoa. Sen pitää olla lak­toosi­ton­ta. Haluisin tietää mik­si maid­on hera ja kasei­i­ni eivät ole maidossa.
  Onko niin että tuote sep­a­roidaan jot­ta syn­tyy enem­män tuotteita.
  Mik­si nyt puhutaan A2 maidosta?

  1. Juus­tot ja muut hapan­maito­tuot­teet saat­ta­vat olla lak­toosi-intol­er­an­tikoille vähem­män haitallisia, kos­ka maitoa hapan­ta­vat mikro­bit saat­ta­vat myös syödä osan lak­toosista. Pidem­pään kyp­syte­tyt juus­tot ovat tässä suh­teessa parem­pia kuin vähem­män aikaa kypsytetyt.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *