Kilpailuviranomaisen leikatut siivet

Kil­pai­lun teh­tä­vä­nä on pitää voi­tot kuris­sa. Paras tapa lisä­tä oman yri­tyk­sen kan­nat­ta­vuut­ta on sabo­toi­da joten­kin kil­pai­luo­lo­suh­tei­ta. Sik­si kai­kil­la län­si­mail­la on omat kil­pai­lu­vi­ran­omai­sen­sa val­vo­mas­sa, ettei­vät yri­tyk­set fus­kaa. Se on mark­ki­na­ta­lou­den tehok­kaan ja oikeu­den­mu­kai­sen toi­min­nan perusedellytyksiä.

Suo­mes­sa kil­pai­lu- ja kulut­ta­ja­vi­ran omai­set yhdis­tet­tiin yhdek­si Kil­pai­lu- ja kulut­ta­ja­vi­ras­tok­si, KKV. Pik­ku­lin­nut ker­to­vat, että sen jäl­keen kil­pai­luo­lo­suh­tei­den val­von­ta on ollut aivan retu­pe­räl­lä. Kil­pai­lu­puo­len palk­ko­ja las­ket­tiin tun­tu­vas­ti, min­kä seu­rauk­se­na hen­ki­lö­kun­nan vaih­tu­vuus on ollut niin suur­ta, ettei kun­nol­li­nen toi­min­ta ole ollut mahdollinen.

Glo­bal Com­pe­ti­tion Review teki arvion­sa Suo­men kil­pai­lu­vi­ran­omai­sen toi­min­nas­ta. Olem­me tot­tu­neet ole­maan kan­sain­vä­li­sis­sä arviois­sa kär­ki­si­joil­la, mut­ta tämä arvio on todel­la murs­kaa­va. Raport­ti on vali­tet­ta­vas­ti mak­su­muu­rin taka­na (!), mut­ta jos rahaa on, sen voi lukea tästä.

Tär­kein sano­ma kitey­tyy näi­hin kappaleisiin:

Prac­ti­tio­ners con­ti­nue to applaud Fin­land’s Com­pe­ti­tion and Con­su­mer Aut­ho­ri­ty (FCCA) for its mer­ger cont­rol work and say its eco­no­mic ana­ly­sis has grown more sop­his­tica­ted. But obser­vers also view the agency as too over-tas­ked and under-resourced to take on the cases nee­ded to move the Fin­nish eco­no­my forward.”

“Its enforce­ment record in terms of major car­tels and other com­pe­ti­tion law abuses is abys­mal or even non-exis­tent,” one lawyer said of non-mer­ger work by the FCCA. He and other prac­ti­tio­ners say much of the problem is down to staf­fing: expe­rienced mana­gers are too often busy with sec­tor sur­veys or what he cal­led “other non­sen­se work”. New res­pon­si­bi­li­ties, such as its over­sight of public procu­re­ment, distract from prior tasks, anot­her obser­ver said, and the move­ment shif­ting people from one case team to anot­her task wit­hin the agency can be a distrac­tion as well. The FCCA reports that 12% of its com­pe­ti­tion staf­fers left in 2016 — wit­hin the norm for this sur­vey. But the FCCA also ack­now­led­ges that churn in per­son­nel has fac­to­red into the delay in resol­ving its lon­gest-run­ning abuse of domi­nance inves­ti­ga­tion. Fin­nish prac­ti­tio­ners percei­ve the agency as cons­tant­ly rec­rui­ting to fill gaps, and complain that it does not recei­ve enough money from the govern­ment to com­pe­te with the Euro­pean Com­mis­sion, much less the pri­va­te sec­tor, in emplo­ying com­pe­ti­tion specialists.”

Viras­ton omas­sa tilin­pää­tök­ses­sä vuo­des­ta 2016 asia sano­taan näin:

”Sidos­ryh­mien arvio kar­tel­li­toi­min­nan uskot­ta­vuu­des­ta ja seu­raa­mus­mak­sue­si­tys­ten mää­rä jäi­vät tulos­ta­voit­teis­ta. Tämä joh­tuu suu­rel­ta osin sii­tä, että kaik­kien kar­tel­li­asioi­den käsit­te­ly vii­väs­tyi hen­ki­lö­kun­nan vaih­tu­vuu­den jat­kues­sa vuon­na 2016. Palk­kaus­jär­jes­tel­män puu­te ja ongel­mat palk­ko­jen kil­pai­lu­ky­vys­sä ovat joh­ta­neet sii­hen, että viras­to ei pys­ty rek­ry­toi­maan koke­nei­ta asian­tun­ti­joi­ta ja viras­tos­sa osaa­mis­ta hank­ki­neet vaih­ta­vat töi­hin muu­al­le val­tion­hal­lin­toon ja yksi­tyi­sel­le sek­to­ril­le. Syk­syl­lä 2016 kil­pai­lu­vas­tuu­alu­een tut­ki­mus­hen­ki­lös­tös­tä 39 % oli ollut viras­ton pal­ve­luk­ses­sa alle nel­jä vuot­ta. Osuus tulee ole­maan lähes 50 % vuon­na 2017 kun nyt avoin­na ole­vat virat täytetään.”

Ita­lias­sa kil­pai­lu­vi­ras­ton palk­ka­ta­so on erit­täin kor­kea, luok­kaa 16 000 € kuus­sa, jot­ta tur­vat­tai­siin hen­ki­lö­kun­nan laa­tu ja lah­jo­mat­to­muus. Suo­mes­sa tut­ki­joi­den on luok­kaa 3000 – 3100 € kuus­sa. Par­haat tut­ki­jat eivät tee pit­kään töi­tä täl­lä pal­kal­la. Hei­tä oste­taan mui­hin viras­toi­hin ja esi­mer­kik­si EU:n olen­nai­ses­ti parem­pi­palk­kai­siin teh­tä­viin. Tämän lisäk­si val­vot­ta­vat osta­vat lah­jak­kaim­mat val­vo­jat omiin rivei­hin­sä – toi­vot­ta­vas­ti, jot­ta saa­vat osaa­vaa hen­ki­lö­kun­taa eivät­kä sii­tä toi­ses­ta syystä.

Eihän tama näin voi olla!

 

16 vastausta artikkeliin “Kilpailuviranomaisen leikatut siivet”

 1. Ita­lias­sa lie­nee mafia­li­sä. Ita­lian suu­rin­ta “fir­maa” ojen­ta­maa kukaan ei läh­de kuin kun­non kor­vaus­ta vastaan.

 2. Talou­del­li­nen sank­tio kar­tel­lis­ta kir­pai­see saman ver­ran kuin sak­ko lait­to­mas­ta lakosta.

  Suo­mes­sa talous­teo­ria käyt­täy­tyy aivan omal­la tavallaan.
  UPM käräyt­ti met­sä­teol­li­suu­den puu­nos­to­kar­tel­lis­ta, mut­ta oikeu­den­käyn­nin (vie­lä kes­ken) pää­tök­sen mukaan puun­myy­jät eivät ole kär­si­neet tap­pioi­ta osto­kar­tel­lin vuoksi.
  Eteen­päin pää­tök­ses­tä valit­ta­mis­ta hil­lit­see pel­ko kar­tel­lin myön­tä­neen osa­puo­len oikeu­den­käyn­ti­ku­lu­jen korvausvastuusta. 

  Kal­le Kui­tu­puun myy­jä vas­taan kol­me Suo­men Top 10 ‑lis­tan yri­tys­tä. Jokai­nen yksit­täi­nen puun­myy­jä on jou­tu­nut käy­mään oman eril­li­sen korvauksenhakuprosessinsa.

  Kan­nat­taa­ko Sote-mono­po­le­ja pelä­tä, jos Suo­men olo­suh­teis­sa asia­kas ei sel­lai­ses­ta kärsi?

 3. Meil­lä on aika mon­ta muu­ta­kin paik­kaa, jos­sa ver­rat­tain mata­la­palk­kai­sil­la vir­ka­mie­hil­lä on iso vas­tuu yhtei­sen rahan käyt­tä­mi­ses­tä ja sen rahan käyt­tä­mi­sen val­von­nas­ta. En tie­dä onko sii­nä ongel­maa ja, jos on, onko pal­kan nos­ta­mi­nen paras tapa kor­ja­ta se ongel­ma, kos­ka vilun­ki­lin­jal­la ole­val­la yri­tyk­sel­lä on aina enem­män rahaa annet­ta­va­na sen perus­pal­kan pääl­le riip­pu­mat­ta sii­tä onko se perus­palk­ka iso tai pie­ni. On mah­dol­lis­ta, että jol­tain yksit­täi­sel­tä kone­pa­jal­ta lop­puu rahat lah­jon­taan, jos palk­ka­ta­so aivan hui­mas­ti nousee, mut­ta ne toden­nä­köi­sim­mät lah­jo­jat pelaa­vat niin isoil­la rahoil­la, että aivan var­mas­ti pys­ty­vät teke­mään hou­kut­te­le­van tar­jouk­sen pal­kan nos­ta­mi­ses­ta huolimatta.

  Mei­dän on yhteis­kun­nan jäse­ni­nä voi­ta­va luot­taa vir­ka­mies­kun­taam­me ja yhtä­lail­la mei­dän on voi­ta­va luot­taa sii­hen, että mei­dän vir­ka­mies­kun­tam­me toi­min­taa val­vo­vat tahot hoi­ta­vat hom­man­sa. Vaih­toeh­to­na täl­le on se kor­rup­tion vai­vaa­mis­ta val­tiois­ta tut­tu kehi­tys, jos­sa vir­ka­mies­kun­ta ansait­see mer­kit­tä­väs­ti enem­män kuin kes­ki­ver­to­kan­sa­lai­nen ja sen pääl­le tulee vie­lä bonuk­se­na ne rus­keat kirjekuoret.

 4. Suo­mes­sa on muu­ta­ma has­su ala jos­sa kil­pai­lu toi­mii, mut­ta pää­sään­töi­ses­ti olem­me kyl­lä kar­tel­lien luvat­tu maa. 

  Tämä joh­tu­nee sii­tä, että meil­lä ei ole yhtään mark­ki­na­ta­lous­puo­luet­ta, vaan pel­käs­tää kon­ser­va­tii­vi­puo­luei­ta, jot­ka pyr­ki­vät säi­lyt­tä­mään sta­tus quo:n.

  Lie­kö kil­pai­lu­vi­ran­omais­ten sii­pien kat­kai­su puo­li­va­hin­gos­sa tapah­tu­nut tämän takia?

 5. Onko kaik­ki siir­ty­neet yksi­tyi­sil­le sote-fir­moil­le, vai onko maas­sa suu­rem­pia­kin ongel­mia kuin sote?

 6. Suo­mes­sa­han aina juh­li­taan sitä suur­ta kor­rup­tio­tut­ki­mus­ta, jos­sa kysy­tään niil­tä jot­ka eni­ten hyö­tyi­si­vät kor­rup­tios­ta, että onko tääl­lä kor­rup­tio­ta. Joka vuo­si jos­tain syys­tä her­rat sano­vat että ei ole näky­nyt ja media tois­taa tätä ilman min­kään­lais­ta kritiikkiä. 

  Ei pidä ihme­tel­lä että yri­tys­ten val­von­taa pyri­tään lamaut­ta­maan ja aja­maan alas, kun kokoo­mus on val­las­sa. Ei sitä vaa­li­ra­haa ja työ­paik­ko­ja niil­le tur­has­ta jae­ta. Jos­tain syys­tä se, että antaa jol­le­kin rahaa, tai jär­jes­tää hyvä­palk­kai­sen työ­pai­kan, ei ole läh­tö­koh­tai­ses­ti median mie­les­tä vas­tik­keel­lis­ta. Cor­po­ra­te wel­fa­re ei jos­tain syys­tä ole mikään jut­tu suo­ma­lai­ses­sa poli­tii­kas­sa. Sen ymmär­tää että leh­dis­tö ja suu­ret puo­lu­eet ovat ostet­tu­ja, mut­ta mik­si vih­reät ovat esi­mer­kik­si hil­jaa ja ei uskal­la yhdis­tää lan­ko­ja. Pien­tä pii­pis­tys­tä, vaik­ka koko pas­ka pitäi­si räjäyttää.

 7. Sama palk­ka saman­ta­soi­ses­ta työs­tä” on type­rin aja­tus iki­nä. Jos tar­peek­si hyviä ei saa tar­peek­si, palk­kaa pitää korot­taa tai orga­ni­soi­da työ uusik­si. Sama kos­kee lastentarhanopettajia.

 8. Tätä val­vo­vien vir­ka­mies­ten palk­ka pitäi­si 5–7 ‑ker­tais­taa.

 9. Kar­tel­le­ja teke­vät niin suu­ret yksi­köt, ettei nii­den val­von­taa vir­ka­mies­ten pal­koil­la ratkota .

  Isoil­la fir­moil­la ja elin­kei­noe­lä­män lii­toil­la on resurs­se­ja ostaa avain­hen­ki­löi­tä ulos jul­ki­sel­ta sek­to­ril­ta eikä jul­ki­nen kyke­ne kil­pai­le­maan. Yri­tyk­set ja lii­tot kyke­ne­vät aina osta­maan halau­a­man­sa avain­hen­ki­lön jul­ki­sel­ta sek­to­ril­ta ja samal­la oste­taan sisä­pii­rin tieto.

  Tämä on uusi kor­rup­tio­muo­to eli hal­lin­toa hei­ken­ne­tään aivan tarkoituksella.Heikko val­tio ei kyke­ne puo­lus­ta­maan kansalaisia.

  Toi­saal­ta kil­pai­lu­vi­ran­omai­sel­ta kan­nat­taa ostaa hen­ki­lö­kun­taa, sil­lä oste­tut pal­jas­ta­vat käyn­nis­sä ole­vis­ta tut­kin­nois­ta salai­suu­det ja yri­tyk­set voi­vat olla näin aske­leen edel­lä tut­ki­joi­ta. Näin val­tion mah­dol­li­suu­det puut­tua kar­tel­lei­hin tai mui­hin epä­ter­veen kil­pai­lun lie­veil­miöi­hin on heikko

  Tämän tien pääs­sä on demo­kra­tian kuo­le­ma, sil­lä ihmi­set ovat alka­neet havai­ta, että mei­dä demo­kra­tia on feik­ki­de­mo­kra­tia eikä äänes­tä­mäl­lä enää vai­ku­te­ta mihinkään.

  1. Lii­an van­ha:
   Tämä on uusi kor­rup­tio­muo­to eli hal­lin­toa hei­ken­ne­tään aivan tarkoituksella.Heikko val­tio ei kyke­ne puo­lus­ta­maan kansalaisia. 

   Hal­lin­to monin pai­koin nime­no­maan mah­dol­lis­taa tämän kor­rup­tion muo­don. Jos kaa­voi­tus­sään­tö­jä ei oli­si, eivät isot rak­sa­fir­ma sai­si kaik­kia tont­te­ja. Jos jul­ki­nen sek­to­ri ei pyö­rit­täi­si niin val­ta­vaa osaa BKT:sta, ei Tie­to Oy voit­tai­si it-jär­jes­tel­mien kil­pai­lu­tuk­sia, Apot­tia ei oli­si kos­kaan star­tat­tu jne.

   Luon­nol­li­sia mono­po­le­ja on pak­ko regu­loi­da jon­kun toi­mes­ta, mut­ta vas­taa­vas­ti moni mono­po­li / oli­go­po­li on aivan tur­ha ja joh­tuu liki 100%:sesti jul­ki­sen sek­to­rin sekaan­tu­mi­ses­ta asioihin.

   Pai­koi­tel­len jul­ki­sen sek­to­rin teke­mä yli­re­gu­loin­ti ja aivan lii­an suu­ri hal­lin­non mää­rä nos­taa monien alo­jen kus­tan­nuk­sia rutii­ni­hom­mil­le ihan älyt­tö­mäs­ti ja tap­paa kil­pai­lun, sekä aiheut­taa val­ta­vat hyvin­voin­ti­tap­piot meil­le taval­li­sil­le yhteis­kun­nan jäsenille.

  2. Lii­an van­ha:
   Kar­tel­le­ja teke­vät niin suu­ret yksi­köt, ettei nii­den val­von­taa vir­ka­mies­ten pal­koil­la ratkota .

   Isoil­la fir­moil­la ja elin­kei­noe­lä­män lii­toil­la on resurs­se­ja ostaa avain­hen­ki­löi­tä ulos jul­ki­sel­ta sek­to­ril­ta­ei­kä jul­ki­nen kyke­ne kil­pai­le­maan. Yri­tyk­set ja lii­tot kyke­ne­vät aina osta­maan­ha­lau­a­man­sa avain­hen­ki­lön jul­ki­sel­ta sek­to­ril­ta ja samal­la oste­taan sisä­pii­rin tieto.

   Aja­tuk­se­si on tie­tyl­lä tapaa ymmär­ret­tä­vä, mut­ta kyse on suh­teel­li­ses­ta sei­kas­ta. Suu­rin osa vir­ka­mie­his­tä on töis­sä val­tiol­la osit­tain yhtei­sen hyvän pal­ve­le­mi­sen ilos­ta. Tämä ilo ei kui­ten­kaan elä­tä. Kol­me ton­nia kuus­sa on palk­ka­na aika huo­no, ja ongel­ma­na on se, että sel­lai­sen pal­kan saa­ja on sel­väs­ti alem­paa kes­ki­luok­kaa. Tuol­lai­sel­la pal­kal­la ei pää­kau­pun­ki­seu­dul­la jää paris­kun­nal­ta asun­to­lai­nan ja elä­mis­ku­lu­jen jäl­keen pal­joa käteen. Mak­sa­mal­la esim. 4000–5000 euroa saa­daan vir­ka­mies siir­ret­tyä ylem­pään kes­ki­luok­kaan, ja tosia­sial­li­ses­ti vir­ka­mie­hen elin­ta­so on jo aivan muka­va ver­rat­tu­na yksi­tyi­sen puo­len kol­le­goi­hin. Vaik­ka yksi­tyis­puo­lel­la voi­si tie­na­ta enem­män, on lisä­ra­haan hel­pom­pi suh­tau­tua filo­so­fi­ses­ti ja arvos­taa yhteis­tä hyvää. 

   Ero elin­ta­sos­sa on hui­kea, kun vuo­si­tu­lot nouse­vat 35 tuhan­nes­ta 50 tuhan­teen. Sen sijaan esim. 50 tuhan­nes­ta 70 tuhan­teen siir­ty­mi­nen ei muu­ta tosia­sial­lis­ta sosi­aa­li­luok­kaa mitenkään.

   1. Eras­to­te­nes alek­sandria­lai­nen:

    Ero elin­ta­sos­sa on hui­kea, kun vuo­si­tu­lot nouse­vat 35 tuhan­nes­ta 50 tuhan­teen. Sen sijaan esim. 50 tuhan­nes­ta 70 tuhan­teen siir­ty­mi­nen ei muu­ta tosia­sial­lis­ta sosi­aa­li­luok­kaa mitenkään.

    Ei, mut­ta jos yri­tyk­sen tar­vit­see saa­da se yksi kave­ri puo­lel­leen, niin kyl­lä siel­tä läh­tee rus­keis­sa kir­je­kuo­ris­sa hel­pos­ti niin pal­jon rahaa, että mie­li saa­daan mie­lui­sak­si. Van­taan kau­pun­gin­joh­ta­ja­han sai nyt tuo­mion sii­tä, että hänen oli annet­tu asua hal­val­le kovan rahan asun­nois­sa, eli sitä enem­pää ei tar­vin­nut hänel­le antaa ja saa­tiin suo­siol­li­sia pää­tök­siä tilat­tua. Jos kau­pun­gin­joh­ta­jan, joka on kui­ten­kin sel­keäs­ti parem­min pal­kat­tu ammat­ti kuin 3 000 euroa kuus­sa, saa ostet­tua mak­sa­mal­la vuo­kran käm­päs­tä ja paril­la loma­len­nol­la, niin aivan var­mas­ti saa yri­tyk­sen resurs­seil­la epä­re­hel­li­sen vir­ka­mie­hen ostet­tua, on hänen palk­kan­sa sit­ten 3 000 euroa kuus­sa tai 5 000 euroa kuus­sa. Sik­si mei­dän on tur­ha puhua pal­kan nos­ta­mi­ses­ta vaan mei­dän on läh­det­tä­vä sii­tä, että vir­ka­mie­his­tö on rehel­li­nen ja vir­ka­mie­hiä vah­ti­vat ovat rehellisiä.

   2. Lah­jon­ta on asia erik­seen ja rikol­lis­ta, mut­ta työ­pai­kan vaih­ta­mi­nen on ihan sal­lit­tua. Se on tämän asian ytimessä.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Lah­jon­ta on asia erik­seen ja rikol­lis­ta, mut­ta työ­pai­kan vaih­ta­mi­nen on ihan sal­lit­tua. Se on tämän asian ytimessä.

    Avain­hen­ki­lön osta­mi­sen suh­teen päte­vät ihan samat lai­na­lai­suu­det kuin lah­jon­nan: ainoa ero on tosi­aan työ­pai­kan vaih­to ja toi­min­nan lail­li­suus. Kun kat­se­lee min­kä­lai­siin hom­miin mei­dän edus­kun­nas­ta­kin siir­ry­tään ja min­kä­lai­sia palk­ko­ja siel­lä mak­se­taan, niin en näe miten oli­si mah­dol­lis­ta estää vas­taa­van­lai­set täs­mä­han­kin­nat vir­ka­mies­kun­nas­ta palk­ko­ja nos­ta­mal­la. Jon­kun 50 hen­ki­löä työl­lis­tä­vän kone­pa­jan voi olla mah­do­ton rek­ry­toi­da itsel­leen vir­ka­mies­tä mak­sa­mal­la sil­le 6 000 euroa kuus­sa, mut­ta eivät­hän nämä kil­pai­lu­vi­ran­omai­sel­ta­kaan läh­te­vät hen­ki­löt läh­de min­ne­kään ihan pie­niin fir­moi­hin hom­miin vaan sem­moi­sil­le jät­ti­läi­sil­le, jot­ka voi­vat hel­pos­ti tar­jo­ta palk­kaa enem­män kuin mitä jul­ki­nen puo­li voi.

    Eihän se val­tion bud­je­tis­sa var­maan­kaan kovin pal­jon näkyi­si, jos mei­dän kil­pai­lu­vi­ran­omais­ten palk­ko­ja nos­tet­tai­siin vaik­ka ton­nil­la kuus­sa, mut­ta kun se palk­ko­jen nousu ei iki­nä jää vain yhteen viras­toon. Sen seu­rauk­se­na pal­kat nouse­vat aika mones­sa muus­sa­kin pai­kas­sa, kos­ka “nämä teh­tä­vät on arvioi­tu yhtä vaa­ti­vik­si kuin kil­pai­lu­vi­ran­omais­ten teh­tä­vät ja eihän meil­lä voi mak­saa eri palk­kaa yhtä vaa­ti­vas­ta teh­tä­väs­tä kuin siel­lä”. Lisäk­si sitä pal­kan­nos­ta­mis­ta ei voi myös­kään oikeas­ti koh­dis­taa niil­le todel­li­sil­le hui­puil­le vaan se hajaan­tuu kai­kil­le, joten jon­kun yri­tyk­sen etsies­sä täs­mä­rek­ry­toi­ta­vaa on tämä kysei­nen hen­ki­lö edel­leen ihan yhtä lail­la napat­ta­vis­sa kuin aikai­sem­min­kin. Lop­pu­tu­lok­se­na meil­lä tapah­tui ylei­nen pal­kan­ko­ro­tus, jol­la ei saa­vu­tet­tu tavoi­tet­ta (huip­pu­jen pysy­mis­tä kil­pai­lu­vi­ras­tos­sa), mut­ta saa­tiin nos­tet­tua val­tion palkkatasoa.

    Jos meil­lä tosi­aan on jat­ku­va pyö­rö­ovi kil­pai­lu­vi­ras­tos­sa, mut­ta joh­to pysyy pai­kal­laan, suo­sit­te­li­sin läh­te­vien työn­te­ki­jöi­den yksi­löl­li­siä haas­tat­te­lu­ja tun­nis­taak­sem­me, että mah­taa­ko kil­pai­lu­vi­ras­tos­sa olla jon­kin­lai­sia ongel­mia joh­ta­mi­ses­sa. Oman ammat­ti­ni takia eri­lai­sis­sa yri­tyk­sis­sä pyö­ries­sä­ni olen havain­nut, että jat­ku­va työn­te­ki­jöi­den vaih­tu­vuus, joka ei kui­ten­kaan kos­ke tiet­ty­jä (yleen­sä joh­toa­se­mas­sa ole­via) työn­te­ki­jöi­tä on merk­ki ihan muis­ta ongel­mis­ta kuin pal­kan riittävyydestä.

 10. Kiin­nos­ta­va havainto.

  Val­tion vir­ka­mie­he­nä ja KKV:n avoi­mia haku­ja seu­ran­nee­na en pitäi­si palk­ka­ta­soa miten­kään tör­keän alhai­se­na — jos ei kor­kea­na­kaan. Täl­lä het­kel­lä avoin­na näyt­täi­si ole­van kak­si tut­ki­jan hom­maa palk­ka­hai­ta­ril­la 3200–4121€. Palk­kaus on aika saman­ta­soi­nen kuin muis­sa vas­taa­vis­sa teh­tä­vis­sä val­tion­hal­lin­nos­sa. Roh­ke­nen pitää KKV:tä monel­le kiin­nos­ta­va­na työn­tan­ta­ja­na: toi­min­ta­kent­tä on dynaa­mi­nen, teh­tä­vät ovat yhteis­kun­nal­li­ses­ti tär­kei­tä ja työs­sä pää­see mukaan monenlaiseen.

  Suu­rem­pi ongel­ma on mie­les­tä­ni vir­ko­jen mää­rä­ai­kai­suus. Molem­mat mai­ni­tuis­ta avoi­mis­ta teh­tä­vis­tä ovat vähän yli vuo­den mää­rä­ai­kai­sia pes­te­jä. Arvioi­sin teh­tä­vä­ken­tän ja talon tapo­jen opet­te­luun kulu­van hel­pos­ti 4–6kk, vaik­ka aikai­sem­paa koke­mus­ta oli­si­kin poh­jal­la. Kun teh­tä­vään valit­ta­vat hen­ki­löt alka­vat olla iskus­sa ja hoi­taa hom­mi­aan itse­näi­ses­ti, on mää­rä­ai­kai­suus koh­ta lop­pu­mai­sil­laan ja aika etsiä uusia töi­tä. Rek­ry­toin­te­ja hoi­ta­vat vaki­tuis­ten vir­ko­jen hal­ti­jat tun­nis­ta­vat täl­lai­sen epä­var­muu­den pelot­ta­van har­voin; kor­kein­taan ihme­tel­lään hake­mus­ten vähäis­tä mää­rää ja keh­noa laatua.

  Hyvin har­va vaki­tui­ses­sa viras­sa työs­ken­te­le­vä on niin maso­kis­ti­nen, että halu­aa vaih­taa var­mat tulot epä­var­maan mää­rä­ai­kai­suu­teen. Samal­la monet mää­rä­ai­kais­put­kes­sa ole­vat hakeu­tu­vat mie­luus­ti muu­al­le tois­tai­sek­si voi­mas­sao­le­vaan työ­suh­tee­seen heti kun pääsevät.

  Koke­muk­se­ni poh­jal­ta uskal­lan väit­tää, että yri­tyk­set, jot­ka rek­ry­toi­vat viras­tois­ta (kuten KKV:sta) asian­tun­ti­joi­ta, eivät ole sen kor­rup­tio­alt­tiim­pia kuin kil­pai­li­jan­sa­kaan — usein päin­vas­toin. Täl­lai­sis­sa yri­tyk­sis­sä kil­pai­lu­asiat on tun­nis­tet­tu niin tär­keik­si, että halu­taan var­mis­taa omas­ta talos­ta löy­ty­vän aihee­seen liit­ty­vää osaa­mis­ta. Huo­mat­ta­vas­ti useam­min nämä fir­mat halua­vat olla var­mo­ja toi­mi­van­sa oikein, ennem­min kuin etsiy­tyä lain har­maal­le alueelle.

 11. Suo­mes­sa ei tai­da olla ihan hir­veäs­ti sen tyyp­pi­siä yri­tyk­siä, joil­la oli­si tar­vet­ta yhdel­le tai jopa useam­mal­le pää­toi­mi­sel­le kil­pai­lus­pe­sia­lis­til­le muul­loin kuin ns. tilan­teen olles­sa pääl­lä. Poten­ti­aa­lis­ten KKV:n tut­ki­joi­den yksi­tyi­sen puo­len vaih­toeh­dot tai­ta­vat­kin olla enem­män­kin juris­teil­la yleis­lii­ke­ju­ri­diik­kaa (kil­pai­luoi­keu­del­li­sel­la pai­no­tuk­sel­la) asian­ajo­toi­mis­tos­sa tai in-house-juris­ti­na yri­tyk­sis­sä ja kaup­pa­tie­tei­li­jöil­lä big‑4 tai muu vas­taa­va fir­ma tai sit­ten jotain ihan muu­ta. Noi­hin ver­rat­tu­na tuo 3–4k/kk ei vai­ku­ta kovin kil­pai­lu­ky­kyi­sel­tä palkkatasolta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.