Korkean koulutuksen arvo kääntynyt laskuun?

Keskivi­ikkona jär­jeste­tyssä Helsin­ki-sym­po­siu­mis­sa ruot­salainen ekon­o­misti Kjell A. Nord­ström sanoi, että työ­markki­noil­la korkean koulu­tuk­sen arvo on kään­tynyt lasku­un. Har­mi, ettei hän sanonut tähän mitään lähdet­tä, kos­ka tieto oli uusi ja yllättävä.

Nord­strömin seli­tys oli, ettei enää tarvitse opiskel­la Cam­bridgessä saadak­seen käyt­töön­sä Cam­bridgessä uusim­mat tutkimus­tu­lok­set, kos­ka ne saa netistä. Tätä seli­tys­tä en oikein usko.

Voisiko seli­tys olla siinä, että yhdis­telmä korkea koulu­tus + luovu­us on yhä vain arvokkaampi, mut­ta yhdis­telmä korkea koulu­tus ilman luovu­ut­ta ei ole enää yhtä hyödylli­nen. Täl­lainen voi näkyä keskiar­vois­sa siten, että koulu­tuk­sen tuot­ta­ma taloudelli­nen hyö­ty on laskenut.

Tietääkö joku näistä tilas­toista enemmän?

47 vastausta artikkeliin “Korkean koulutuksen arvo kääntynyt laskuun?”

 1. Kyseessä lie­nee ihmis­lähtöisen käyt­töli­it­tymien merk­i­tyk­sen kas­vamises­sa mil­lä tahansa elämän, palvelun­tar­joamisen ja liike­toimin­nan alueel­la. Näi­hin ei moni per­in­teinen korkeak­oulu­tus anna hyviä eväitä, tai näin ainakin luullaan.

 2. Suo­ma­laiset numerot löy­tyy vaik­ka Palkkaraken­neti­las­tos­ta jota voi käyt­tää vaik­ka nettiselaimella.
  Mitään tuol­laista ilmiötä ei sieltä tai­da löytyä.

  1. Min­ul­la olisi esit­tää yleisöpyyn­tö: voisitko sinä tai joku muu seu­raavak­si tutkia eri koulu­tusa­lo­jen välisiä ero­ja korkeak­oulu­tuk­sen kan­nat­tavu­udessa työn­tek­i­jälle ja val­ti­olle? Tämä olisi erit­täin tärkeää tietoa päätök­sen­teon tuek­si: voiko yliopis­to­jen itsenäisyyt­tä tur­val­lis­es­ti lisätä, pitäisikö tiet­ty­jen alo­jen sisäänot­toa supistaa?

 3. Seli­tyk­si­in vielä lisäisin, että korkeasti koulute­taan yhä suurem­pi pros­en­tu­aa­li­nen osa väestöstä ilman, että väestön laatu, siis älykkyys, luovu­us ja vas­taa­vat tek­i­jät, kokon­aisu­udessaan muut­tuisi mihinkään. Koulutet­tu­jen keskiar­vo laskee.

  Jos on tar­jol­la työtä vain henkilöille, joiden koulu­tuk­seen kor­reloi­vat omi­naisu­udet löy­tyvät vain 2 pros­en­til­ta väestöstä, ei korkean koulu­tuk­sen todis­tus riitä enää. Vielä vuosikym­meniä sit­ten riitti.

 4. OS: Voisiko seli­tys olla siinä, että yhdis­telmä korkea koulu­tus + luovu­us on yhä vain arvokkaampi mut­ta yhdis­telmä korkea koulu­tus ilman luovu­ut­ta ei ole enää yhtä hyödylli­nen. Täl­lainen voi näkyä keskiar­vois­sa siten, että koulu­tuk­sen tuot­ta­ma taloudelli­nen hyö­ty on laskenut.

  Syynä voi yksinker­tais­es­ti olla se, että teol­lis­tuneis­sa mais­sa ihmisiä koulute­taan liikaa ja liian pitkälle. Kehit­tyvis­sä mais­sa koulu­tus takaa edelleen hyvän (suh­teel­lisen) elintason. 

  The Econ­o­mistis­sa oli muu­ta­ma viikko sit­ten laa­jahko artikke­li tutk­in­to­jen inflaatiosta.

 5. Ainakin koulu­tuk­sen hin­ta on nous­sut huimasti niis­sä mais­sa mis­sä opiske­li­ja mak­saa kaiken tai val­taosan kuluista. Jos palkkaero vähem­män koulutet­tuun ei ole myös kas­vanut, koulu­tuk­sen arvo on var­masti laskenut.

 6. Caplanin kir­jas­sa “The Case against Edu­ca­tion” todis­tel­laan, ettei korkeak­oulu­tuk­ses­ta ole työ­markki­noil­la juuri hyö­tyä opetet­tu­jen tieto­jen ja taito­jen, vaan enem­män sig­naloin­nin kautta.

  Jos kat­so­taan työn­hak­i­jan CV:tä, asepa­lvelus tais­telusukelta­jana vih­jaa että hak­i­jal­la on keskiver­toa enem­män henkistä kestävyyt­tä ja halua haas­taa itseään. Tämä var­maan paran­taa hak­i­jan arvoa työ­markki­noil­la, vaik­ka tais­telusukelta­jan tiedoista ja taidoista ei ole mitään hyö­tyä haet­tavis­sa töis­sä. San­o­taan, että tilanteen tasaamisek­si koulute­taan 2/3 ikälu­okkaa tais­telusukelta­jik­si, ja suun­nitel­laan koulu­tus sel­l­aisek­si, että tämä määrä pääsee sen läpi. Tämän jäl­keen saman­nimi­nen koulu­tus ker­too työ­nan­ta­jalle, että paineen­si­etokyky ja draivi ovat ainakin vält­tävät. Uud­is­tuk­sen jäl­keen koulu­tuk­ses­ta ei var­maan ole enää töitä hakies­sa yhtä paljoa iloa kuin ennen.

  1. Tivi: Caplanin kir­jas­sa “The Case against Edu­ca­tion” todis­tel­laan, ettei korkeak­oulu­tuk­ses­ta ole työ­markki­noil­la juuri hyö­tyä opetet­tu­jen tieto­jen ja taito­jen, vaan enem­män sig­naloin­nin kautta.

   Saat­taa pitää paikkansa pehmeis­sä, mut­tei kovis­sa tieteis­sä ja teknolo­giois­sa. Kyl­lä korkeak­oulute­tun lääkärin tuot­tavu­us sairausten- ja tap­atur­mien hoi­dos­sa on oleel­lis­es­ti korkeampi kuin googlaa­van kadun­miehen tai kirkko­his­to­ri­an dosentin. Sama pätee myös insinööripuolel­la ja sci­ence-alo­jen tutkimuksessa.

   1. Tapio: Saat­taa pitää paikkansa pehmeis­sä, mut­tei kovis­sa tieteis­sä ja teknologioissa.Kyllä korkeak­oulute­tun lääkärin tuot­tavu­us sairausten- ja tap­atur­mien hoi­dos­sa on oleel­lis­es­ti korkeampi kuin googlaa­van kadun­miehen tai kirkko­his­to­ri­an dosentin.Sama pätee myös insinööripuolel­la ja sci­ence-alo­jen tutkimuksessa.

    Ainakin oma­l­la alal­la on val­ta­va ero alan koulu­tuk­sen saa­neen ja ei-koulutet­tu­jen korkeak­oulu­tuk­sen saanei­den välil­lä. Eri alan ihmiset eivät hal­litse edes perus­taito­ja, joten ”mis­tään ei tule mitään”, ennen kuin on lukenut ja sisäistänyt muu­ta­man kir­jan, joi­ta ei kovin moni voi yhdel­lä lukemisel­la sisäistää. 

    Vähän vaikea olisi myös kuvitel­la, että diplo­mi-insinööri voisi men­estyä vaikka­pa koulupsykologina.

    Ei siitä mitään tule, että työ­nan­ta­ja opet­taa kaiken, siinähän menee kuukausi­tolkul­la aikaa.

    (kyl­lähän kaiken voi aina opiskel­la itse, jos joku vain ker­too mitkä asi­at pitää opetel­la, mut­ta en kyl­lä opiskelus­ta palkkaa maksaisi)

   2. Tapio:
    Saat­taa pitää paikkansa pehmeis­sä, mut­tei kovis­sa tieteis­sä ja teknolo­giois­sa. Kyl­lä korkeak­oulute­tun lääkärin tuot­tavu­us sairausten- ja tap­atur­mien hoi­dos­sa on oleel­lis­es­ti korkeampi kuin googlaa­van kadun­miehen tai kirkko­his­to­ri­an dosentin. Sama pätee myös insinööripuolel­la ja sci­ence-alo­jen tutkimuksessa.

    Sitä ei ole päästy juuri tes­taa­maan empi­iris­es­ti, mikä tilanne olisi sen suh­teen, miten hyvin vaikka­pa joidenkin sairausten hoi­dos­sa voisi pär­jätä ilman 6 vuo­den lääkärin perusk­oulu­tus­ta ja pitkää erikois­tu­mista. Ter­vey­den­hoidon ammat­tite­htävät on suo­jel­tu, eikä kokeilu­ja sik­si ole päästy kauheasti tekemään ainakaan Suomessa.

    Mut­ta mitä Googlauk­sen tuot­tavu­u­teen tulee, niin siitä on kas­va­va määrä tutkimus­näyt­töä, että maal­likoit­ten Googlaus ter­veysasiois­sa on aika kus­tan­nuste­hokas tapa paran­taa ihmis­ten ter­veyt­tä. Jos aihe kiin­nos­taa, niin esimerkik­si viime vuon­na julka­isti­in täl­lainen tutkimus siitä, kuin­ka van­hempia voidaan aut­taa löytämään hyvälaa­tu­ista ter­veysti­etoa netissä:

    https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15398285.2017.1308191

    Aivan uusim­mista tutkimuk­sista eri­tyisen kiin­nos­ta­va tren­di ovat olleet ne lääketi­eteel­liset kir­joituk­set, jois­sa on havait­tu, että Googlel­la on käytössään sel­l­ainen määrä infor­maa­tio­ta ihmis­ten ajat­telus­ta, että niiden tieto­jen poh­jal­ta voisi tehdä mon­en­laisia päätelmiä mm. mie­len­ter­vey­destä. Esimerkik­si on väitet­ty, että ihmis­ten Googlausti­eto­jen poh­jal­ta voisi tehdä automaat­tis­es­ti diag­noose­ja esimerkik­si ihmis­ten masen­nuk­ses­ta ja sen vai­heista, tun­nistaen poti­lai­ta ehkä jopa parem­min kuin jotkut ter­vey­den­hoidon ammat­ti­laiset osaa­vat vas­taan­otoil­la tehdä — ja ehkäistä mm. itsemurhia.

 7. Mon­es­sa maas­sa korkeak­oulu­tus mak­saa paljon; jos tämä huomioidaan eli­naikai­sis­sa tulois­sa, se las­kee huo­mat­tavasti korkeak­oulu­tuk­ses­ta saatavaa taloudel­lista hyötyä.

  Sil­lä on myös iso merk­i­tys, mis­sä yliopis­tossa opiskelee (link­ki) — huip­puyliopis­toista valmis­tuneet tien­aa­vat huo­mat­tavasti keskimääräistä enemmän.

  UK:ssa oppisopimusk­oulu­tus vaikut­taa ole­van hyvä vai­h­toe­hto korkeak­oul­ulle (link­ki)

  1. Ville:

   Sil­lä on myös iso merk­i­tys, mis­sä yliopis­tossa opiskelee (link­ki) – huip­puyliopis­toista valmis­tuneet tien­aa­vat huo­mat­tavasti keskimääräistä enemmän.

   Sitä on han­kala erotel­la, mikä on mis­säkin yliopis­tossa opiskelun merk­i­tys­tä — ja mikä jo ennen opin­to­ja ollei­den asioiden merk­i­tys­tä. Huip­puyliopis­toi­hin pää­sevät ovat huo­mat­tavasti muis­sa yliopis­tois­sa opiskele­via toden­näköisem­min eri­tyisen hyvä­tu­loi­sista per­heistä jo valmi­ik­si. Huip­puyliopis­tois­sa verkos­toidu­taan mui­ta yliopis­to­ja toden­näköisem­min sel­l­aisi­in ihmisi­in, joista on hyö­tyä tule­van tien­aamisen kannal­ta. Huip­puyliopis­to­jen oppi­ma­te­ri­aalit ja myös monien kurssien luen­not videoitu­na ovat nykyään kaikkien muidenkin saatavil­la. Mut­ta verkos­toi­tu­mis­mah­dol­lisu­ut­ta muuhun eli­it­ti­in ei ole niil­lä pelkkää ope­tus­ta seu­raav­il­la, jot­ka eivät ole paikan päällä.

 8. Ekon­o­misti nähtävästi olet­taa, että korkeak­oulu­tus on tiedon siirtämistä opet­ta­jan päästä opiske­li­jan päähän. Toki tietysti sitäkin, mut­ta korkeak­oulu­tuk­sen tärkein anti on tiedon arvioin­nin ja kri­it­tisen ajat­telun kehit­tämisessä. Niihin ei vielä pääse kiin­ni, vaik­ka saa eteen­sä netistä kaiken maail­mas­sa saatavil­la ole­van tiedon — ja epätiedon.

 9. Näen kehi­tyk­sen kulke­neen karkeasti niin, että entisessä maail­mas­sa koulu­tus takasi ulkop­uolisen tar­joa­man kohta­laisen hyvä­tu­loisen työpaikan.

  Nyky­maail­mas­sa sen sijaan osaami­nen tar­joaa kohta­laisen hyvä­tu­loisen työ­paikan, jon­ka tosin saat­taa joutua luo­maan itse.

  Hyviä kysymyk­siä koulu­tusalaa val­it­se­valle nuorelle ovat: Mitä minä koulu­tuk­seni jäl­keen osaan? Mitä minä työ­nan­ta­jille koulu­tuk­seni jäl­keen myyn?

  Mitä kovem­mak­si kil­pailu käy ja mitä enem­män sivu­tauhkaa organ­isaa­tioista kar­si­taan ja automa­ti­soidaan, sitä merk­i­tyk­sel­lisem­mäk­si nousee todel­li­nen käytän­nön osaaminen.

  Käytän­nön osaami­nen voi olla laadul­taan myös aka­teemista, mut­ta jos nuori val­it­see aka­teemisen alan, syytä olisi pohtia osaamisen luonnetta.

 10. Koulu­tuk­sel­la on laske­va rajahyöty. 

  Jos kol­man­nen asteen koulu­tuk­sen lisäämi­nen on itseis­ar­vo ja sitä mitataan tutk­in­to­jen määräl­lä, ei ole mikään yllä­tys jos koulu­tuk­sen arvo las­kee kun tutk­in­to­jen vaa­timus­ta­so saa muut­tua. Jos ote­taan sisään puo­let ikälu­okas­ta, ei voi­da pitää yllä yhtä korkeaa stan­dar­d­ia kuin jos ote­taan sisään neljä­sosa ikäluokasta. 

  Olemme tilanteessa, jos­sa ne jot­ka hyö­tyvät koulu­tuk­ses­ta saa­vat koulu­tuk­sen ja ne jot­ka hyö­tyvät koulu­tuk­ses­ta vain vähän hakeu­tu­vat koulu­tuk­seen kos­ka koulutk­sel­la on signalointiarvoa. 

  Tässä hyvä CEPS työpaperi:
  Does the growth in high­er edu­ca­tion mean a decline in the qual­i­ty of degrees?

  In this paper the authors con­struct a the­o­ry about how the expan­sion of high­er edu­ca­tion could be asso­ci­at­ed with sev­er­al fac­tors that indi­cate a decline in the qual­i­ty of degrees. They assume that the expan­sion of ter­tiary edu­ca­tion takes place through three chan­nels, and show how these chan­nels are like­ly to reduce aver­age study time, low­er aca­d­e­m­ic require­ments and aver­age wages, and inflate grades. 

  1. N/A:
   Koulu­tuk­sel­la on laske­va rajahyöty. 

   Jos kol­man­nen asteen koulu­tuk­sen lisäämi­nen on itseis­ar­vo ja sitä mitataan tutk­in­to­jen määräl­lä, ei ole mikään yllä­tys jos koulu­tuk­sen arvo las­kee kun tutk­in­to­jen vaa­timus­ta­so saa muuttua.Jos ote­taan sisään puo­let ikäluokasta,ei voi­da pitää yllä yhtä korkeaa stan­dar­d­ia kuin jos ote­taan sisään neljä­sosa ikäluokasta.

   Olemme tilanteessa, jos­sa ne jot­ka hyö­tyvät koulu­tuk­ses­ta saa­vat koulu­tuk­sen ja ne jot­ka hyö­tyvät koulu­tuk­ses­ta vain vähän hakeu­tu­vat koulu­tuk­seen kos­ka koulutk­sel­la on signalointiarvoa.

   Tässä hyvä CEPS työpaperi:
   Does the growth in high­er edu­ca­tion mean a decline in the qual­i­ty of degrees?

   Sama ana­lyysi näyt­tää tule­van esi­in use­am­mista lähteistä. Koulu­tus kuitenkin kan­nat­taa, sil­lä se lisää työl­listymis­mah­dol­lisuuk­si­asi sitä enem­män, mitä pidem­mälle olet koulutettu.

   1. Yksilölle koulu­tus on kan­nat­ta­va investoin­ti, mut­ta entäpä Suomelle? Jos tilanne on oikeasti se, että koulu­tus on pääsään­töis­es­ti hyödytön minään muu­na kuin sig­nalointi­na työ­nan­ta­jille, niin kan­nat­taisiko Suomes­sa lait­taa yliopis­toil­la lap­pu luukulle ja kor­va­ta se jol­lain halvem­min jär­jestetyl­lä taval­la tuot­taa ne sig­naalit, jot­ka työ­nan­ta­jia kiin­nos­ta­vat? Yliopis­toil­la olisi just sen ver­ran aloi­tu­s­paikko­ja, mitä tutk­i­joi­ta arvioidaan tarvit­ta­van tule­vaisu­udessa ja kaik­ki muut meni­sivät sit­ten niihin “sig­naloin­tik­oului­hin”. Eihän siinä ole järkeä, että istute­taan ihmisiä noin seit­semän vuot­ta opiskele­mas­sa jotain ja tuote­taan heille pro­fes­sorien toimes­ta jotain ope­tus­sisältöä, jos lop­ul­ta työ­nan­ta­jaa ei kiin­nos­ta siinä sisäl­lössä mikään muu kuin se, että on se mais­terin paperi kädessä?

   2. Tapio: Koulu­tus kuitenkin kan­nat­taa, sil­lä se lisää työl­listymis­mah­dol­lisuuk­si­asi sitä enem­män, mitä pidem­mälle olet koulutettu. 

    Yhteiskun­nan kannal­ta on tärkeä miet­tiä kuin­ka paljon yksilölle tule­va hyö­ty on myös yhteiskun­nal­lista hyötyä. 

    Jos koulu­tuk­sen arvo yksilölle tulee koulu­tuk­sen anta­mas­ta sig­naal­ista, eikä se kas­va­ta tuot­tavu­ut­ta, siitä ei ole hyö­tyä yhteiskun­nalle. Puh­das sig­naloin­ti on nola­summapeliä kolute­tun ja koulut­ta­mat­toman välil­lä ja se syö resursse­ja jot­ka olisi voin­ut käyt­tää työntekoon.

   3. N/A: Yhteiskun­nan kannal­ta on tärkeä miet­tiä kuin­ka paljon yksilölle tule­va hyö­ty on myös yhteiskun­nal­lista hyötyä. 

    Jos koulu­tuk­sen arvo yksilölle tulee koulu­tuk­sen anta­mas­ta sig­naal­ista, eikä se kas­va­ta tuot­tavu­ut­ta, siitä ei ole­hyö­tyä yhteiskun­nalle. Puh­das sig­naloin­ti onno­la­summapeliä kolute­tun ja koulut­ta­mat­toman välil­lä ja se syö resursse­ja jot­ka olisi voin­ut käyt­tää työntekoon.

    Koulu­tuk­sen anta­man hyö­dyn voi jäsen­tää esimerkik­si sosi­aalisek­si, kult­tuurisek­si ja luottamuspääomaksi.

    Sosi­aa­li­nen pääo­ma tarkoit­taa verkostoja.

    Kult­tuuri­nen pääo­ma tarkoit­taa eri­laisia taito­ja ja tieto­ja, joi­ta ihmiset yleen­sä tai ainakin eli­it­ti arvostaa (kuten lääkärin ammat­ti­taito tai kyky analysoi­da poli­it­tis­es­ti kor­rek­tisti ja parhaim­mil­laan älykkäästi ilmiöitä). 

    Luot­ta­mus­pääo­ma syn­tyy verkot­tumis­es­ta ja kult­tuuris­es­ta pääo­mas­ta mut­ta myös tutkin­non suorit­ta­mi­nen itsessään ker­too toden­näköis­es­ti jotain ihmisen luotet­tavu­ud­es­ta (jos esimerkik­si jak­saa vään­tää gradun on luul­tavasti kykenevä pitkäjän­teiseen työhön ainakin hiukan parem­min kuin sel­l­ainen, joka ei jaksa).

    Koulu­tuk­ses­sa saavute­tut pääo­mat voi muut­taa taloudel­lisek­si pääo­mak­si — vaik­ka ei se läh­eskään kaik­il­ta onnis­tu tai edes ole tavoitteena.

    Äkkiseltään sanois­in, että yhteiskun­ta hyö­tyy “korkeak­ouluhyveistä”, jos yhteiskun­nalle on tärkeää eli­itin sosi­aaliset verkos­tot, taidot, tiedot, poli­it­ti­nen kor­rek­tius, luotet­tavu­us ja taloudel­lis­ten pääomien kasautu­mi­nen. Kiteyte­tysti: sivistys, eli­itin verkos­tot ja raha. Joku voisi listä tähän vielä kyvyn kri­it­tiseen ajat­telu­un, mut­ta ehkä yliopis­toista omak­su­taan toden­näköisem­min kri­ti­ik­itön ajat­telu ja suosit­tu­jen diskurssien alkeet. 

    On tietysti täysin mah­dol­lista, että nuo edut voi han­kkia tehokkaam­min muil­la keinoin — tai että ne eivät edes ole kovin tärkeitä.

 11. Käy­dessäni Sveit­sis­sä työkeikalla 1990-luvul­la siel­lä oli mie­lenki­in­toista havai­ta, että duu­nar­i­por­taan yläpuolel­la ei ollutkaan teknikko > insinööri >DI — por­ras­ta vaan suo­raan men­ti­inkin liki tohtorin tasoiseen por­taaseen. Tehtaal­lani valmis­tet­ti­in kemi­an tuot­tei­ta joi­ta tohtorit kehit­te­liv­ät ja samal­la luen­noi­vat niiden valmis­tamista eri yliopis­tois­sa ympäri maail­man. Sveit­sis­sä kun ei tuol­loin ollut työvoimaa hukat­tavak­si pape­rien siirtelijöik­si, vaan tuotan­toa tehti­in markki­noille kauan sit­ten hyväk­si havai­tu­il­la menetelmil­lä. Kuin­ka siel­lä tehtaiden asi­at nyt menevät — en tiedä.

 12. Kyl­lähän se koulu­tuk­sen arvos­tuk­sen vähen­e­m­i­nen näkyy mon­es­sa organ­isaa­tios­sa. Suuri osa joh­dos­ta on 60+ ikäisiä ja monel­la ei ole mitään oikeaa koulu­tus­ta. Esim. itse työsken­telin ker­ran lin­jas­sa, jos­sa alhaal­ta ylöspäin kat­sot­tuna alin taso Bsc , Mc tai opis­to­ta­so, yksi ylöspäin opis­to­ta­so, tästä yksi ylöspäin opis­to­ta­so. Ja tästä yksi ylöspäin, yliop­pi­las. Nyt peri­aat­teessa mikä tahansa alim­man tason ylit­tävä tulee ole­maan vähin­tään mc, toden­näköis­es­ti tohtori. Alim­malle por­taalle ale­taan vaa­ti­maan mais­terin papereita.

  Eikä se muu­tos koulu­tuk­ses­sa oikeas­t­aan näy mis­sään. Edelleen iman muodol­lista koulu­tus­ta ole­vat kel­paa­vat koulut­ta­maan, ohjaa­maan ja opet­ta­maan näitä tuli­joi­ta. Siis tämän päivän maistereita.

  Ja niin se vaan menee. Ajoko­rtin vaa­timuk­sia höl­len­net­ti­in ja nyky­isin auton rat­ti­in pääsee suomes­sa nopeim­mil­laan paris­sa viikos­sa. Mp-koulu­tuk­sen pystyy tekemään lain perus­teel­la siten, että luvan myön­tämis­es­tä toise­na päivänä on jo kir­jal­liset ja seu­raaval­la viikol­la inssi. Mopin ajamiseen tarvi­taan 3 vuo­den ammatill­i­nen, yliopis­toon val­men­ta­va ja kel­paa­va koulutus.

 13. Suomes­sa korkeak­oulute­tu­ista on muis­taak­seni enää noin kol­mannes miehiä. Olisi­han se kum­mallista, jos moinen resurssien haaskaus ei mis­sään näky­isi varsinkin, kun syr­jin­nän kohteena on sukupuoli, joka tup­paa ole­maan selvästi tuottavampi.

  1. Atom­isti:
   Suomes­sa korkeak­oulute­tu­ista on muis­taak­seni enää noin kol­mannes miehiä. Olisi­han se kum­mallista, jos moinen resurssien haaskaus ei mis­sään näky­isi varsinkin, kun syr­jin­nän kohteena on sukupuoli, joka tup­paa ole­maan selvästi tuottavampi.

   *uusista korkeak­oulute­tu­ista siis on enää kol­mannes miehiä, muis­taak­seni. Ajat­telin lait­taa tähän tarkan luvun, mut­ta eihän sel­l­aista pikaises­ti googlaa­mal­la löy­tynyt. Joskus viitisen vuot­ta sit­ten tilas­tokeskus asi­as­ta vielä rapor­toi, mut­ta ovat var­maan sit­tem­min ohjeis­tet­tu keskit­tymään tärkämpi­in asioihin.

   1. Muisti, tuo valikoi­va enti­teet­ti — tässä tilastoa:

    “EUROSTUDENT VI –kyse­ly­tutkimuk­sen tulosten mukaan suo­ma­lai­sista korkeak­oulu­opiske- lijoista 53 pros­ent­tia on naisia ja 47 pros­ent­tia miehiä. Nais­val­taisu­us on eri­tyisen selkeää tiety­il­lä korkeak­oulu­jen koulu­tusa­loil­la. Huo­mat­ta­van nais­val­tainen ala on ammat­tiko­rkea- koulusek­torin sosiaali‑, ter­veys- ja liikun­ta-ala, jon­ka opiske­li­joista noin 80 pros­ent­tia on naisia. Yliopis­tosek­to­ril­la nais­val­tainen ala on kas­va­tustiede, jos­sa naisia on opiskele­vista 82 pros­ent­tia. Yliopis­to­jen human­is­ti­sis­ten ainei­den ja teolo­gian opiske­li­joista sekä liikun- ta- ja ter­veysti­etei­den opiske­li­joista noin 70 pros­ent­tia on naisia. Mies­val­taisia alo­ja ovat ammat­tiko­rkeak­ouluis­sa tekni­ikan, liiken­teen ja luon­non­ti­etei­den alat, jois­sa 83 pros­ent­tia on miehiä sekä yliopis­tois­sa teknisti­eteelli­nen ala, jos­sa 78 pros­ent­tia on miehiä.2 Ulko- maalais­ten tutk­in­to-opiske­li­joiden sukupuoli­jakau­ma on tasainen: kan­sain­väli­sistä opiske- lijoista 55 pros­ent­tia on miehiä.”

    http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80534/okm37.pdf

  2. Olli S: Arvo yhteiskun­nalle on ehdot­tomasti negati­ivi­nen. Täl­lä het­kel­lä suurin vaiku­tus tulee älykkäi­den ja tun­nol­lis­ten nais­ten madal­tuneesta hedelmäl­lisyy­destä. 90-luvul­ta läh­tien ÄO on varus­miehillä pudon­nut noin pis­teen 10 vuodessa. Koh­ta ollaan tasol­la Albania.

   Atom­isti:
   Suomes­sa korkeak­oulute­tu­ista on muis­taak­seni enää noin kol­mannes miehiä. Olisi­han se kum­mallista, jos moinen resurssien haaskaus ei mis­sään näky­isi varsinkin, kun syr­jin­nän kohteena on sukupuoli, joka tup­paa ole­maan selvästi tuottavampi.

   Esimerkik­si sote tutk­in­to­jen nos­t­a­mi­nen amk tasol­ta yamk tasolle on sel­l­ainen asia, mis­sä tämä näkyy voimakkaasti. Olisinko­han noin 300 oppi­laaseen tör­män­nyt. Näistä miehiä 6. Tästä jos men­nään vielä askel ylöspäin eli sote- tutkin­nos­ta tohtorik­si, niin kaik­ki tietämäni sote-yamk koulu­tuk­ses­ta tohtorik­oulu­tuk­seen läht­e­neet ovat olleet naisia.

   Jatkok­oulu­tuk­sis­sa pitäisi olla oikeasti pätevyys­vaa­timuk­set täl­läisel­lä alal­la. Se ei oikein toi­mi, että valmis­tu­taan hoita­jak­si -> het­ki töis­sä ja mam­malo­mia 6 vuot­ta -> paluu töi­hin ja huo­mataan, että mitään ei enää osa­ta, joten karataan kli­in­istä työtä koulu­un -> valmis­tu­taan johta­maan sitä kli­in­istä työtä, jon­ka hallinnas­sa oli jo aiem­min haasteita…

 14. OS kysyy, että ”Voisiko seli­tys olla siinä, että yhdis­telmä korkea koulu­tus + luovu­us on yhä vain arvokkaampi mut­ta yhdis­telmä korkea koulu­tus ilman luovu­ut­ta ei ole enää yhtä hyödyllinen.”

  Mielestäni OS kat­soo tätä väärästä, todel­lisu­ud­es­ta etään­tyneestä kul­mas­ta. Oikeampi kul­ma on tämä:

  Tiede­tään, että tiedon määrä on kaksinker­tais­tunut aina 2 vuo­den välein. Siitä saadaan rajusti kiihtyvä, ekspo­nen­ti­aalis­es­ti kas­va­va tiedonmäärä-käyrä.

  Esimerkik­si kaikesta 4 vuot­ta sit­ten koulus­sa saadus­ta tiedos­ta on nyt rel­e­vant­tia vain 25 % ja nopeasti kehit­tyvil­lä aloil­la sitäkin vähemmän…

  Kysymys onkin siitä, että nykyi­nen hidasli­ikkeinen ja ”tiedon varas­toin­ti­in” perus­tu­va, johonkin spe­si­fiseen ja pitkäkestoiseen ammat­ti­in tähtäävä koulu­jär­jestelmä, on tul­lut tien­sä päähän. 

  Tästä seu­raa luon­nol­lis­es­ti se, että nykyis­es­tä koulu­jär­jestelmästä saadun diplomin markki­na-arvo las­kee ja valmis­tuneil­la tulee ole­maan kas­vavia vaikeuk­sia saa­da kun­non duunia.

  Pien­tä toivoa antavia tuu­lia on Suomes­sakin havait­tavis­sa, jos­ta esimerkkinä ystäväni Kari Mikkelän Urban Mill, jon­ka vier­essä Otaniemessä toimi­vat myös Aal­to Design Fac­to­ry ja Start­up Sauna.

  Glob­al­isaa­tion raju, teknolo­gia-vetoinen markki­na­paine tun­tuu ja näkyy kaikkial­la; Her­mostunut isän­maa­ton raha hakee koko ajan uusia ris­ki-sijoi­tusko­htei­ta, ideoita ja teknolo­gioi­ta. On menos­sa armo­ton talous-dar­wnisti­nen ”sur­vival of fittest”- pudo­tus­peli. Siinä tietoon perus­tu­via, kan­nat­tavia ”ecol­o­gisia tasku­ja” syn­tyy ja kuolee kiin­tyvään tahtiin. 

  On selvää, että glob­al­isaa­tion kvar­taaliryt­mil­lä toimi­va, jatku­vasti frag­men­toitu­va todel­lisu­us tunkeu­tuu vääjäämät­tömästi myös koulu­tussek­to­rille, pakot­taen sen radikaal­is­tikin muuttumaan.

  San­o­taan, että unkar­i­lais-amerikkalainen atom­ipom­min isä, fyysikko Edward Teller, oli viimeinen ihmi­nen joka ”tiesi kaiken”. Nyt tuol­laista ihmistä ei enää voi olla olemassakaan. 

  Nyky­olois­sa men­estymi­nen pakot­taa jatku­vaan omae­htoiseen koulu­tuk­seen / tiedon imuroin­ti­in ja jakau­tu­maan osi­in esimerkik­si seu­raavasti: Tarvi­taan yhtäältä gen­er­al­is­te­ja ja toisaal­ta kapeaan sek­tori­in keskit­tyviä huip­puam­mat­ti­laisia. Kol­man­nek­si tarvi­taan tiim­i­työ-osaa­jia, jot­ka aut­ta­vat noiden kah­den integroinnissa. 

  Lisäk­si tarvi­taan riskiä ottavia yrit­täjiä, sil­lä ilman heitä mitään hyödyl­listä ja kestävää kehi­tys­tä ei tapahdu.

  1. Sep­po Korp­poo: Tiede­tään, että tiedon määrä on kaksinker­tais­tunut aina 2 vuo­den välein. Siitä saadaan rajusti kiihtyvä, ekspo­nen­ti­aalis­es­ti kas­va­va tiedonmäärä-käyrä.

   Tieto lisään­tyy pitkälti mar­gin­aaleis­sa. Keskeiset teo­ri­at ja fak­tat on useim­mil­la aloil­la olleet samat vuosikym­meniä tai ‑sato­ja. Kukin voi sit­ten päät­tää itsek­seen, jatkuuko tiedon räjähdys­mäi­nen kasvu vai onko tiedon määrän kasvu hidas­tunut, kun uudet teo­ri­at selit­tävä yhä pienem­pää osaa maailmasta.

   Tarkoi­tan siis sitä, että esimerkik­si riit­tävän vah­van rak­en­teen suun­nit­telu on osat­tu vuo­sisato­ja, myös teo­reet­tis­es­ti. Tämän perus­tan ympärille on sit­ten rön­sy­il­lyt tietoa uusista raken­nus­menetelmistä ja raa­ka-aineista. Mut­ta tärkeim­mät läpimur­rot on tehty vuo­sisato­ja sitten. 

   Sama pätee vaikka­pa biolo­giaan ja jopa lääketi­eteeseen. Antibiootit kek­sit­ti­in joskus 1930-luvul­la muis­taak­en­si ja koh­ta myös se miten uusia kehitetään. Sen jäl­keen ei ole tapah­tunut yhtään merkit­tävää läpimur­toa vaik­ka sel­l­aista haet­tu vuosikymmenet, kos­ka koh­ta antibiootit eivät ehkä enää toimi.

   Tietysti fir­mat hake­vat kil­pailue­t­ua usein juuri mar­gin­aaleista, joten niiden näkökul­mas­ta tieto lisään­tyy ehkä jopa ekspotentiaalisesti.

 15. Jo 1990-luvul­la blo­gi-isän­nänkin arvosta­ma talous­tutk­i­ja Paul Krug­man speku­loi koulu­tuk­sen arvon rom­ah­tamisel­la. Tilas­toista hän ei sitä väit­tänyt sil­loin näkevän­sä, vaan ennusti tule­vaa arvaile­mal­la kysyn­tää ja tar­jon­taa. Hän ennakoi, että niin merkit­tävä osa aka­teemista koulu­tus­ta vaa­ti­vas­ta “tieto­työstä” opi­taan lähi­t­ule­vaisu­udessa automa­ti­soimaan, että aka­teemis­es­ti koulutet­tu­jen kysyn­tä las­kee. Sen sijaan monis­sa hoitote­htävis­sä ja muis­sa henkilöko­htai­sis­sa palveluis­sa, jois­sa aka­teemista koulu­tus­ta ei kysytä, automaa­tio voikin jatkos­sa olla vaikeam­paa. Eli siinä mis­sä verovirkail­i­ja opi­taan kor­vaa­maan algo­rit­mil­la, mum­mon pesemiseen tarvi­taan tai halu­taan edelleen ihmi­nen eikä robot­ti. Krug­manin veikkaus siis oli, että pitkään nousus­sa ollut aka­teemisen koulu­tuk­sen tar­joa­ma palkkapre­emio (“col­lege pre­mi­um”) kään­tyy laskuun.

  Myöhem­min Krug­man on huo­maut­tanut, että iso osa siitä, mikä usein tulk­i­taan koulu­tuk­sen tar­joa­man palkkapre­emion nousuk­si on itse asi­as­sa jotain muu­ta. Huip­putu­lot ovat kyl­lä entistä muhkeampia ja niiden saa­jat ovat kyl­lä usein aka­teemis­es­ti koulutet­tu­ja, mut­ta huip­putu­lo­ja saa vain hyvin har­va, eikä koulu­tus oikein selitä sitä, kuka niitä saa. Koulutet­tu­jen val­taen­em­mistölle koulu­tus ei (USAs­sa) näyt­täisi tuo­van aiem­paa isom­paa palkkapreemiota.

  Krug­manin ennuste oli pitkälle aikavälille. Itse olen näh­nyt lähin­nä jenkki­ti­las­to­ja viime vuosikym­me­niltä ja tarkem­min tutki­mat­ta niistä käp­pyröistä ei mitään selvää suun­taa näe. Palkkapre­emio on iso, mut­ta ei oleel­lis­es­ti eri tasol­la kuin mis­sä se oli 20 vuot­ta sit­ten. Mut­ta osaavaa ana­lyysiä, jota blo­gi-isän­tä kai peräsi, olisi kyl­lä kiva nähdä ja mielel­lään myös muual­ta kuin Yhdysvalloista.

 16. Bryan Caplan ker­too, miten tutkin­non viimeinen vuosi nos­taa palkkaa kak­si ker­taa enem­män kuin kaik­ki edel­liset yhteen­sä. Sig­naali älystä ja tah­don­voimas­ta vään­tää tutk­in­to lop­pu­un on siis työ­nan­ta­jien mielestä paljon arvokkaampi työssä kuin yliopis­tossa opitut asi­at. Tais­telusukelta­jak­oulu olisi halvem­pi sig­naloin­tikeino, jos se olisi lyhyt mut­ta epämukava.
  https ://www.google.fi/amp/s/www.theatlantic.com/amp/article/546590/

  1. Sig­naloi­ja:
   Bryan Caplan ker­too, miten tutkin­non viimeinen vuosi nos­taa palkkaa kak­si ker­taa enem­män kuin kaik­ki edel­liset yhteen­sä. Sig­naali älystä ja tah­don­voimas­ta vään­tää tutk­in­to lop­pu­un on siis työ­nan­ta­jien mielestä paljon arvokkaampi työssä kuin yliopis­tossa opitut asi­at. Tais­telusukelta­jak­oulu olisi halvem­pi sig­naloin­tikeino, jos se olisi lyhyt mut­ta epämukava.
   https ://www.google.fi/amp/s/www.theatlantic.com/amp/article/546590/

   Olisiko­han oikeas­ta havain­nos­ta tehty väärä johtopäätös. Ainakin Euroopas­sa on varsinkin julkisel­la, mut­ta myös yksi­tyisel­lä puolel­la tehtäviä, joi­hin tarvi­taan muodolli­nen tutk­in­to. Tutk­in­toa vaille valmis ei riitä. Käsit­tääk­seni myös Pohjois-Ameri­ikas­sa on joukko suo­jat­tu­ja ammat­te­ja, esim lääkärit, juris­tit, upseer­it, poli­isipäällystö, laivapäällystö jne

 17. O.S:” ekon­o­misti Kjell A. Nord­ström sanoi, että työ­markki­noil­la korkean koulu­tuk­sen arvo on kään­tynyt laskuun”

  Onhan tuo väistämätön kehi­tys. Korkeasti koulute­tun täy­tyy tuot­taa organ­isaa­ti­olle lisää rahaa, jot­ta hänet kan­nat­taa palkata. Pelkkä tutk­in­to ei riitä palkkauskyn­nyk­sen ylit­tämiseen. Korkeasti koulute­tul­la on olta­va yri­tyk­sen kasvua lisäävä osaami­nen tai jos valmis inno­vaa­tio kehitet­tynä. Har­va yri­tys palkkaa työn­tek­i­jää pelkästään kehit­tämään ja tekemään tutkimus­ta, jos­ta mah­dol­lis­es­ti seu­raa tule­vaisu­udessa kasvua.

  Palkataan mielu­um­min myyn­nin ja markki­noin­nin osaa­jia ja verkostoutunei­ta, joil­la on korkein­taan keski­ta­son koulu­tus­ta­so. Vas­ta tämän myyn­nin kaut­ta voi syn­tyä var­al­lisu­ut­ta, jol­la uut­ta innovoin­tia voidaan mak­saa. Tuon myyn­ti­joukon joht­a­mi­nenkaan ei vaa­di mitään korkeasti koulutet­tua johta­jaa, ain­oas­taan riit­tävän röyhkeän palk­ka- ja bonus­vaa­timuk­sen omaa­van henkilön.

  Kvar­taal­i­t­u­lok­sen tekem­i­nen ohjaa päivit­täistä toim­intaa kaikil­la yri­tyk­sil­lä, myöskin sel­l­aisia, jot­ka eivät ole pörssiyhtiöitä.

 18. Min­ul­la on jotenkin vaikeuk­sia sulat­taa tätä koulu­tus- ja tekoä­lykeskusteluis­sa aina esi­in pomp­paavaa “luovu­ut­ta” joka kuulem­ma mah­dol­lis­taa sen että ainakin joillekin korkeasti koulute­tu­ille voidaan mak­saa kovaa palkkaa vielä tulevaisuudessakin. 

  Kyse on kuitenkin useim­miten pelkästä asioiden yhdis­telystä uudel­la taval­la. Tois­taisek­si pop­täh­tien biisit kir­joit­ta­vat ihmiset sik­si, että on halvem­paa pistää 10 000 apinaa paukut­ta­maan kirjoituskoneita…ei kun 10 000 nuor­ta innokas­ta biisinikkaria tekemään biise­jä ilmaisek­si sävellysleireil­lä ja vali­ta parhaat päältä kuin koo­da­ta Max Mar­tinin sään­nöt algo­rit­mille ja pistää se tekemään täy­del­lisiä pop­bi­ise­jä. Stephen Wol­fram pisti Math­e­mat­i­can jo ajat sit­ten tekemään logo­ja vain var­i­oimal­la geometrisiä kuvioi­ta. Tuli parem­pia kuin suurin osa graafikoiden tuo­tok­sista, ain­oa mitä jäi puut­tumaan on se tari­nan kek­simi­nen siitä miten juurin tämä pyörylä ilmen­tää yri­tyk­semme tari­naa ja brändiä parem­min kuin joku toinen pyörylä. Tämä tari­na onkin useim­miten designin luovin osuus. 

  Face­book tai Google työl­listää oikeasti osaamis­ta­soltaan parhaaseen päähän kuu­lu­via ihmisiä mut­ta nämäkään eivät enää hal­litse sitä miten joku fee­di­al­go­rit­mi oikeasti toimii. He vain säätävät ja kokeil­e­vat. Mitä tässä on sel­l­aista jota kone ei tek­isi parem­min, tai ainakin tarkem­min ja väsymättömämmin? 

  Kone ei luul­tavasti kek­sisi ensim­mäisenä lait­taa hain raa­toa formalde­hy­di­tankki­in ja myy­dä sitä taide­teok­se­na, mut­ta jos GAN-algo­rit­mille annet­taisi­in taiteen markki­nahin­nat lisä­datak­si niin se saat­taisi kehit­tää vaik­ka minkälaisia vari­aa­tioi­ta nykytaiteestakin. 

  Jos (kun ) luovu­us on enim­mäk­seen asioiden yhdis­telemistä, niin olisiko sil­läkin ken­täl­lä etu sil­lä jol­la on kaik­ki ais­tit valp­paana koko ajan ja jol­la on koko maail­man tieto käytet­tävis­sään, ja väsymätön into var­i­oi­da ja kokeil­la asioi­ta? Ihmisel­lä voi olla etu niin kauan ja niil­lä alueil­la jois­sa ostopäätök­sen tekee ihmi­nen, mut­ta mitä pitem­mälle ihmisen ja ihmisen väli­nen väli­mat­ka kas­vaa sitä parem­mat mah­dol­lisu­udet koneel­la on tul­la siihen väli­in. Kuka meistä tietää kuka Rihan­nan biisit kir­joit­taa? Kuka meistä on tavan­nut hänet? Välit­täisikö kukaan jos kävisi ilmi että hän onkin vain vir­tu­aal­i­hah­mo jolle on kek­sit­ty kos­ket­ta­va taustatarina?

 19. Jasa: Myöhem­min Krug­man on huo­maut­tanut, että iso osa siitä, mikä usein tulk­i­taan koulu­tuk­sen tar­joa­man palkkapre­emion nousuk­si on itse asi­as­sa jotain muuta.

  Ainakin kak­si tek­i­jää tulee mieleen: verkos­toi­tu­mi­nen koulu­tuk­sen ohes­sa — ja se, että parhaan palkan takaavaan koulu­tuk­seen val­i­taan yleen­sä tarkim­min seu­lot­tu joukko, jol­la olisi keskimääräistä parem­mat eväät men­estyä koulu­tuk­ses­ta riippumatta.

 20. “Korkeak­oulu­tuk­sen arvo” on han­kala käsite, Mainit­tu arvo (yksilön näkökul­mas­ta) koos­t­uu karkeasti kolmes­ta kom­po­nen­tista: sub­stanssiar­vo, sig­naaliar­vo ja sosi­aa­li­nen arvo.

  Sub­stanssiar­vo = se asiasisältö+metodit mitä koulu­tuk­ses­sa opete­taan. Useim­miten medi­as­sa tun­nu­taan virheel­lis­es­ti oletet­ta­van että koulu­tuk­sen hyödyt perus­tu­isi­vat läh­es yksi­no­maan tähän komponenttiin

  Sig­naaliar­vo = Pitkän ja rasit­ta­van koulu­tuk­sen läpikäymi­nen ker­too yksilön istu­mal­i­hak­sista, päämääräti­etoisu­ud­es­ta ja kyvys­tä saat­taa asioi­ta lop­pu­un. Heikosti myös siitä, että kog­ni­ti­iviset kyvyt ylit­tävät jonkin vähim­mäis­ta­son. Todis­tus tar­joaa poten­ti­aal­isille yhteistyökump­paneille bayesi­laista evi­denssiä siitä että yksilö kuu­luu jos­sain määrin valikoituneeseen ryh­mään ja pystyy johonkin.

  Sosi­aa­li­nen arvo = Yksilö sosi­aal­is­tuu korkeak­oulus­sa tietyn korkeasti koulute­tun (löy­hän) ryh­män jäsenek­si. Oppii oikeat puhe- ja käyt­täy­tymis­ta­vat joi­ta tietyis­sä piireis­sä edel­lytetään. Lisäk­si keskimäärin verkos­toituu sel­l­ais­ten ihmis­ten kanssa, joista on tule­vaisu­udessa hyötyä.

  Oikeas­t­aan kaikkien ylläole­vien kom­po­nent­tien arvon voi hel­posti uskoa laske­neen korkeak­oulu­tuk­sen laa­jen­e­misen myötä. Sub­stanssiar­vo keskimäärin heikke­nee, kos­ka opetet­tavak­si tulee mukaan mar­gin­aalil­la yhä “turhempia” ainei­ta. Lisäk­si sub­stanssia omak­su­vat yksilöt ovat keskimäärin yhä huonom­min varustet­tu­ja käsit­telemään saa­maansa oppia.

  Sig­naaliar­vo heikke­nee, kos­ka “eli­it­ti” jon­ka jäsenek­si korkeak­oulut­tau­tu­mal­la pääsee, on yhä suurem­pi ja siten antaa yhä vähem­män infor­maa­tio­ta ryh­män jäse­nen kyvykkyy­destä. Eksklusi­ivi­su­u­den heiken­tyessä sig­naaliar­vo heikkenee.

  Sosi­aa­li­nen arvo las­kee pitkälti samoista syistä kuin sig­naaliar­vo. Jos “kaik­ki” kuu­lu­vat aka­teemiseen “eli­it­ti­in”, ei verkos­tos­ta saa saman­laisia eksklusi­ivisia hyö­tyjä suh­teessa mui­hin kuin pienem­män eli­itin jäsenyy­den perus­teel­la. Suurem­pi jäsen­määrä voi tuo­da mukanaan suurem­man määrän kon­tak­ti­vai­h­toe­hto­ja, mut­ta kos­ka kon­tak­tien määrä per yksilö on hyvin rajat­tu, tämä hyö­ty tuskin kom­pen­soi eksklusi­ivi­su­u­den vähen­tymisen haittoja. 

  Koulu­tuk­sen yhteiskun­nal­lisia hyö­tyjä las­ket­taes­sa men­nään hel­posti met­sään siinä että tui­jote­taan tilas­tol­lisia (palkka)eroja koulutet­tu­jen ja vähem­män koulutet­tu­jen välil­lä ja kuvitel­laan ero­jen johtu­van suun­nilleen kokon­aan eroista sub­stanssiosaamises­sa (inhimilli­nen pääo­ma). Täl­löin “lisätään koulu­tus­ta!” tun­tuu loogiselta johtopäätök­seltä. Jos ymmär­ret­täisi­in sig­naaliar­von ja verkos­to­jen ym. osit­tain nol­la­sum­mainen luonne, päädyt­täisi­in hyvin toisen­laisi­in johtopäätöksiin. 

  Kan­nat­taa myös huomioi­da se, että val­tio gen­eroi osan maini­tu­ista tilas­tol­li­sista palkkaeroista keinotekois­es­ti edel­lyt­tämäl­lä luke­mat­tomi­in yksinker­taisi­in toimis­tote­htävi­in korkeak­oulu­tus­ta. Ts. tämän mekanis­min kaut­ta syn­tyvät palkkaerot eivät perus­tu yksilöi­den välisi­in eroi­hin inhimil­lisessä pääo­mas­sa, vaan tutkin­non tuot­ta­maan sig­naali­in jota val­tio hyödyntää. 

  Täl­lä het­kel­lä voi aivan hyvin olla niin, että “koulu­tuk­sen arvo” on mar­gin­aalil­la negati­ivi­nen. Toisin sanoen yhteiskun­nan hyö­ty voisi kas­vaa siitä että esim. mais­tere­i­ta koulutet­taisi­in nyky­istä vähem­män. Tämä mah­dol­lisu­us ei intu­iti­ivis­es­ti aukea niille, jot­ka usko­vat koulu­tuk­sen arvon syn­tyvän läh­es puh­taasti inhimil­lisen pääo­man kasvusta.

  1. Täl­lä het­kel­lä voi aivan hyvin olla niin, että “koulu­tuk­sen arvo” on mar­gin­aalil­la negatiivinen

   Arvo yhteiskun­nalle on ehdot­tomasti negati­ivi­nen. Täl­lä het­kel­lä suurin vaiku­tus tulee älykkäi­den ja tun­nol­lis­ten nais­ten madal­tuneesta hedelmäl­lisyy­destä. 90-luvul­ta läh­tien ÄO on varus­miehillä pudon­nut noin pis­teen 10 vuodessa. Koh­ta ollaan tasol­la Albania.

   1. Tämä on varsin iro­nista, kos­ka sig­naloin­nin tarkoi­tushan on saa­da hyvä lisään­tymiskump­pani ja resursse­ja jälkikasvulle.

    Luon­non kannal­ta tietenkin parem­pi, että sig­naloin­tia har­joite­taan Fou­cault’l­la ja Lacanil­la eikä Ferrar­il­la ja Lamborghinilla.

   2. Suures­sa kuvas­sa on ihan oikein, että kansakun­ta, joka sal­lii miesten ja nais­ten välisen tasa-arvo­eron kas­vaa vuodes­ta toiseen ehkä enem­män kuin mis­sään muual­la, on perikadon tiel­lä, siis ihan väestön lop­pumisen mielessä. Ja tää ei ole mikään vit­si vaan tosi­a­sia, johon väestöli­it­tokin on hil­jalleen heräämässä. Tois­taisek­si siel­lä on puhut­tu lähin­nä aluel­li­sista eroista, mut­ta myös koulu­tuseroa on alet­tu — ihan oikein — nos­taa syn­tyvyy­den heikken­e­misen syyksi. 

    Ehkä asiantun­ti­jat ja jopa poli­itikot heräävät vielä totu­u­teen ennen vuot­ta 2067, jol­lon viimeinen suo­ma­lainen syn­tyy nyky­menol­la. Jos eivät herää, no, päästään­pä yhdestä idioot­tikansas­ta, joka mielu­um­min elää fan­ta­siois­sa kuin todellisuudessa.

  2. Rogue:
   “Korkeak­oulu­tuk­sen arvo” on han­kala käsite, Mainit­tu arvo (yksilön näkökul­mas­ta) koos­t­uu karkeasti kolmes­ta kom­po­nen­tista: sub­stanssiar­vo, sig­naaliar­vo ja sosi­aa­li­nen arvo.

   Sub­stanssiar­vo =se asiasisältö+metodit mitä koulu­tuk­ses­sa opete­taan. Useim­miten medi­as­sa tun­nu­taan virheel­lis­es­ti oletet­ta­van että koulu­tuk­sen hyödyt perus­tu­isi­vat läh­es yksi­no­maan tähän komponenttiin

   Sig­naaliar­vo = Pitkän ja rasit­ta­van koulu­tuk­sen läpikäymi­nen ker­too yksilön istu­mal­i­hak­sista, päämääräti­etoisu­ud­es­ta ja kyvys­tä saat­taa asioi­ta lop­pu­un. Heikosti myös siitä, että kog­ni­ti­iviset kyvyt ylit­tävät jonkin vähim­mäis­ta­son. Todis­tus tar­joaa poten­ti­aal­isille yhteistyökump­paneille bayesi­laista evi­denssiä siitä että yksilö kuu­luu jos­sain määrin valikoituneeseen ryh­mään ja pystyy johonkin.

   Sosi­aa­li­nen arvo = Yksilö sosi­aal­is­tuu korkeak­oulus­sa tietyn korkeasti koulute­tun (löy­hän) ryh­män jäsenek­si. Oppii oikeat puhe- ja käyt­täy­tymis­ta­vat joi­ta tietyis­sä piireis­sä edel­lytetään. Lisäk­si keskimäärin verkos­toituu sel­l­ais­ten ihmis­ten kanssa, joista on tule­vaisu­udessa hyötyä.

   Oikeas­t­aan kaikkien ylläole­vien kom­po­nent­tien arvon voi hel­posti uskoa laske­neen korkeak­oulu­tuk­sen laa­jen­e­misen myötä. Sub­stanssiar­vo keskimäärin heikke­nee, kos­ka opetet­tavak­si tulee mukaan mar­gin­aalil­la yhä “turhempia” ainei­ta. Lisäk­si sub­stanssia omak­su­vat yksilöt ovat keskimäärin yhä huonom­min varustet­tu­ja käsit­telemään saa­maansa oppia.

   Sig­naaliar­vo heikke­nee, kos­ka “eli­it­ti” jon­ka jäsenek­si korkeak­oulut­tau­tu­mal­la pääsee, on yhä suurem­pi ja siten antaa yhä vähem­män infor­maa­tio­ta ryh­män jäse­nen kyvykkyy­destä. Eksklusi­ivi­su­u­den heiken­tyessä sig­naaliar­vo heikkenee.

   Sosi­aa­li­nen arvo las­kee pitkälti samoista syistä kuin sig­naaliar­vo. Jos “kaik­ki” kuu­lu­vat aka­teemiseen “eli­it­ti­in”, ei verkos­tos­ta saa saman­laisia eksklusi­ivisia hyö­tyjä suh­teessa mui­hin kuin pienem­män eli­itin jäsenyy­den perus­teel­la. Suurem­pi jäsen­määrä voi tuo­da mukanaan suurem­man määrän kon­tak­ti­vai­h­toe­hto­ja, mut­ta kos­ka kon­tak­tien määrä per yksilö on hyvin rajat­tu, tämä hyö­ty tuskin kom­pen­soi eksklusi­ivi­su­u­den vähen­tymisen haittoja. 

   Koulu­tuk­sen yhteiskun­nal­lisia hyö­tyjä las­ket­taes­sa men­nään hel­posti met­sään siinä että tui­jote­taan tilas­tol­lisia (palkka)eroja koulutet­tu­jen ja vähem­män koulutet­tu­jen välil­lä ja kuvitel­laan ero­jen johtu­van suun­nilleen kokon­aan eroista sub­stanssiosaamises­sa (inhimilli­nen pääo­ma). Täl­löin “lisätään koulu­tus­ta!” tun­tuu loogiselta johtopäätök­seltä. Jos ymmär­ret­täisi­in sig­naaliar­von ja verkos­to­jen ym. osit­tain nol­la­sum­mainen luonne, päädyt­täisi­in hyvin toisen­laisi­in johtopäätöksiin. 

   Kan­nat­taa myös huomioi­da se, että val­tio gen­eroi osan maini­tu­ista tilas­tol­li­sista palkkaeroista keinotekois­es­ti edel­lyt­tämäl­lä luke­mat­tomi­in yksinker­taisi­in toimis­tote­htävi­in korkeak­oulu­tus­ta. Ts. tämän mekanis­min kaut­ta syn­tyvät palkkaerot eivät perus­tu yksilöi­den välisi­in eroi­hin inhimil­lisessä pääo­mas­sa, vaan tutkin­non tuot­ta­maan sig­naali­in jota val­tio hyödyntää. 

   Täl­lä het­kel­lä voi aivan hyvin olla niin, että “koulu­tuk­sen arvo” on mar­gin­aalil­la negati­ivi­nen. Toisin sanoen yhteiskun­nan hyö­ty voisi kas­vaa siitä että esim. mais­tere­i­ta koulutet­taisi­in nyky­istä vähem­män. Tämä mah­dol­lisu­us ei intu­iti­ivis­es­ti aukea niille, jot­ka usko­vat koulu­tuk­sen arvon syn­tyvän läh­es puh­taasti inhimil­lisen pääo­man kasvusta.

   Eri­no­mainen tiivis ana­lyysi, kiitoksia!

   Oman elämänkoke­muk­seni parus­teel­la esitän väit­teen, joka on ris­tiri­idas­sa eri­tyis­es­ti tuon sig­naloin­nin merk­i­tyk­sen kanssa:

   Ainakin Suomes­sa yksi­tyisel­lä puolel­la muodol­lisen tutkin­non arvo on suo­jaa­mat­tomis­sa ammateis­sa melko pieni. Tutk­in­to ei nos­ta palkkaa kovinkaan paljoa ver­rat­tuna kaik­ki ten­tit suorit­ta­neeseen, mut­ta papere­i­ta vail­la ole­vaan työnhakijaan. 

   Kun jostain osaamis­es­ta on pulaa, yksi­tyiset työ­nan­ta­jat repivät viimeisen vuo­den opiske­li­joista osaav­im­mat diplomi­työn- ja gradun­tek­i­jät päivit­täiseen työn­tekoon, tutkin­nos­ta viis. Näin että 80…90-luvulla uusis­sa ammateis­sa, kuten IT-puolel­la, ei tarvit­tu mon­takaan suoritet­tua kurssia hyvään työ­paikkaan jne. Nyky­isil­läkään nörteil­lä ei muodolli­nen tutk­in­to liene pääasia.

   Suomen kaltaises­sa pienessä. mut­ta laa­jasti koulute­tus­sa ja verkos­toituneessa maas­sa tuo tutkin­non sosi­aa­li­nen arvokin on vähäi­nen. Jos olet ollut jonkin aikaa, san­o­taan korkein­taan 10 vuot­ta, jos­sain asiantun­ti­ja-amma­tis­sa, sinä tun­net Suomen kollee­gasi niin hyvässä kuin pahas­sa. Haas­teena on vain pääsem­i­nen kan­sain­välisi­in piireihin.

   Rogue: Täl­lä het­kel­lä voi aivan hyvin olla niin, että “koulu­tuk­sen arvo” on mar­gin­aalil­la negati­ivi­nen. Toisin sanoen yhteiskun­nan hyö­ty voisi kas­vaa siitä että esim. mais­tere­i­ta koulutet­taisi­in nyky­istä vähemmän. 

   Täysin samaa mieltä. Hyö­dyn toteut­tamisek­si julkisen puolen pitäisi lieven­tää kelpoisuusehtojaan.

   1. Kun jostain osaamis­es­ta on pulaa, yksi­tyiset työ­nan­ta­jat repivätvi­imeisen vuo­denopiske­li­joista osaav­im­mat diplomi­työn- ja gradun­tek­i­jät­päivit­täiseen työn­tekoon, tutkin­nos­ta viis. Näin että 80…90-luvulla uusis­sa ammateis­sa, kuten IT-puolella,ei tarvit­tu mon­takaan suoritet­tua kurssia hyvään työ­paikkaan jne. Nyky­isil­läkään nörteil­lä ei muodolli­nen tutk­in­to liene pääasia.

    Suomen kaltaises­sa pienessä. mut­ta laa­jasti koulute­tus­sa ja verkos­toituneessa maas­sa tuo tutkin­non sosi­aa­li­nen arvokin on vähäi­nen. Jos olet ollut jonkin aikaa, san­o­taan korkein­taan 10 vuot­ta, jos­sain asiantun­ti­ja-amma­tis­sa, sinä tun­net Suomen kollee­gasi niin hyvässä kuin pahas­sa. Haas­teena on vain pääsem­i­nen kan­sain­välisi­in piireihin.

    Täysin samaa mieltä. Hyö­dyn toteut­tamisek­si julkisen puolen pitäisi lieven­tää kelpoisuusehtojaan. 

    Olen samaa mieltä siitä, että kymme­nen vuo­den työsken­te­lyn jäl­keen asiantun­ti­ja tun­tee kaik­ki merkit­tävim­mät kol­le­gansa. Tosin täl­lainen asiantun­ti­ja on tosi­asi­as­sa kyl­lä jo alansa kärkeä, sil­lä ainakin oma­l­la alal­lani moni kol­le­ga ei koskaan nouse siihen pis­teeseen, että hän kuu­luisi tuo­hon “kaikkien” tun­net­tavien kol­le­go­jen joukkoon. Saat­taa kyl­lä tun­tea “kaik­ki”, mut­tei vält­tämät­tä ole itse tunnettu.

    Sen sijaan en allekir­joit­taisi sitä väitet­tä, että yksi­tyisel­lä puolel­la tutkin­nol­la ei olisi väliä. Kyl­lä sil­lä on. Ehkä tietotekni­ikan alal­la ei edelleenkään edel­lytetä lop­pu­un­suoritet­tu­ja opin­to­ja, mut­ta kyl­lä per­in­teisessä teol­lisu­udessa insinöörille tulee raja vas­taan, ja DI-tutkin­non suorit­tamis­es­ta tulee ajanko­htaista. Vas­taavasti kesken­eräi­nen opiske­li­ja ei kovin kum­moi­ses­ti etene.

 21. »Tietääkö joku näistä tilas­toista enemmän?

  Parin aikaisem­man kom­men­toi­jan mainit­se­ma Bryan Caplan on penkonut asian monipuolisesti.

 22. The Econ­o­mist kiteyt­tää otsikko­ta­sol­la asian näin: “All must have degrees — Going to uni­ver­si­ty is more impor­tant than ever for young peo­ple, But the finan­cial returns are falling”

  https://www.economist.com/news/international/21736151-financial-returns-are-falling-going-university-more-important-ever

  Ongel­mana var­maankin on, että yliopis­to­jen alo­jen väliset erot kas­va­vat ja yksiöi­den väliset erot ovat kovia — ei ole mitään keskiar­vois­tet­tua opiske­li­jaa edes ole­mas­sa. Toiset putoa­vat köy­hyys­loukku­un, toiset saa­vat pitkän ja tur­vatun korkea­palkkaisen uran tutk­in­ton­sa perusteella.

  1. Tero Tolo­nen:
   The Econ­o­mist kiteyt­tää otsikko­ta­sol­la asian näin: “All must have degrees –Going to uni­ver­si­ty is more impor­tant than ever for young peo­ple, But the finan­cial returns are falling”

   https://www.economist.com/news/international/21736151-financial-returns-are-falling-going-university-more-important-ever

   Ongel­mana var­maankin on, että yliopis­to­jen alo­jen väliset erot kas­va­vat ja yksiöi­den väliset erot ovat kovia – ei ole mitään keskiar­vois­tet­tua opiske­li­jaa edes ole­mas­sa. Toiset putoa­vat köy­hyys­loukku­un, toiset saa­vat pitkän ja tur­vatun korkea­palkkaisen uran tutk­in­ton­sa perusteella.

   Tuo­ta The Econ­o­mistin ana­lyysiä en ihan samal­la taval­la ymmärtänyt. Minus­ta keskeis­in­tä siinä oli, että aka­teemiset tutkin­not ovat infla­toituneet. Aiem­min tutk­in­to takasi hyvän työ­paikan ja toimeen­tu­lon, mut­ta nykyään lop­pututkin­non suorit­ta­neet kil­pail­e­vat enenevässä määrin samoista työ­paikoista kuin “opiston/ammattikoulun” käyneet.

   Siinä olet var­masti oike­as­sa, että monis­sa näis­sä per­in­tei­sis­sä sivistys­val­tiois­sa, FR, UK, US, Kiina sekä Japani, parhaimpi­in yliopis­toi­hin pääsy on men­estyk­sen tae. Suomes­sa ei onnek­si ole näin ole (Han­ke­nia ehkä lukuunottamatta :).

   1. Tapio: Aiem­min tutk­in­to takasi hyvän työ­paikan ja toimeen­tu­lon, mut­ta nykyään lop­pututkin­non suorit­ta­neet kil­pail­e­vat enenevässä määrin samoista työ­paikoista kuin “opiston/ammattikoulun” käyneet.

    Olen samaa mieltä siinä, että meil­lä on tässä tulk­in­taero — olet oike­as­sa siinä, että kil­pailua käy­dään yhä helpom­min eri alo­jen osaa­jien kesken, mut­ta tämä ei vält­tämät­tä ole reilua mata­lasti koulutet­tu­jen kannalta.

    The Econ­o­mistin artikke­lis­sa mielestäni keskeisin havain­to oli se, että tutk­in­to­jen yleistyessä niiden arvo “hyvän työn­tek­i­jän sig­naali­na” on myös kas­vanut. Tästä seu­raa kak­si seikkaa:

    1) Yliopis­toon sisään­pääsy nos­taa opiske­li­jan signaaliarvoa
    2) Yliopis­tos­ta valmis­tu­mi­nen ei takaa työpaikkaa

    Johtopäätös: Opin­to­jen keskeyt­tämi­nen on mon­elle houkut­tel­e­va ura­vai­h­toe­hto. Jo päästyäsi sisään huip­puyliopis­toon sin­ut on todet­tu ns. “hyväk­si tyypik­si” ja tämä avaa jous­tavam­man uran.

    Ei kuitenkaan aina. On alo­ja, jol­la opin­not kan­nat­taa viedä lop­pu­un: sairaan­hoita­ja ei vieläkään kil­paile lääkärin paikas­ta eivätkä ekon­o­mistien tai tuo­marei­den paikat ole uhat­tuna maal­likoiden toimes­ta — mut­ta jos kie­lenkään­täjä saa työ­paikan kan­sain­välisen yri­tyk­sen tiedot­ta­jana, tutkin­nos­ta voi tul­la sivuseikka.

    Kään­töpuole­na tietenkin on se, että joillekin tun­nol­lisille opiske­li­joille voi tul­la pet­tymyk­senä, että alal­la jos­sa tavoitel­laan korkeak­oulu­ta­soista tutk­in­toa joko ei ole töitä lainkaan tai se on erit­täin mata­lasti palkat­tua. En silti usko, että opiske­li­jat eivät tätä tiedostaisi, vaan kaikille raha ei ole niin tärkeää ja mon­et opiskel­e­vat asioi­ta ide­ol­o­gi­sista syistä tai vain sik­si, että ala kiin­nos­taa heitä. Etenkin van­ho­jen ihmis­ten tun­tuu usein ole­van vaikea ymmärtää täm­möistä ajatusmaailmaa.

 23. Atom­isti: Ehkä asiantun­ti­jat ja jopa poli­itikot heräävät vielä totu­u­teen ennen vuot­ta 2067, jol­lon viimeinen suo­ma­lainen syn­tyy nykymenolla.

  Tämä on hyvä esimerk­ki puusilmäis­es­tä tilas­to­jen tulk­it­semis­es­ta. Muu­ta­man viime vuo­den kehi­tyk­ses­tä tulk­i­taan kehi­tys­tä 50 vuot­ta eteenpäin.

  1. Ville: Tämä on hyvä esimerk­ki puusilmäis­es­tä tilas­to­jen tulk­it­semis­es­ta. Muu­ta­man viime vuo­den kehi­tyk­ses­tä tulk­i­taan kehi­tys­tä 50 vuot­ta eteenpäin.

   Tässä pre­mis­si siis oli “nyky­menol­la”. Siinä ei ole mitään epä­selvää tai “puusilmäistä”. Jos seit­semän viime vuo­den tren­di jatkuu, väite on tot­ta ihan matemaat­tis­es­ti. Varsinkin kun THL:n tutk­i­ja vielä lisäsi, että syn­tyvyy­den laskun voi yrit­tää kor­va­ta uusien las­ten lisäk­si maa­han­muu­tol­la. Ja että tuskin se toteu­tuu, sil­lä nyt kyse on trendis­tä, jot­ka kos­kee vain osaa ihmi­sistä. Lop­ut tekevät lap­sia jatkossakin.

   Erikoista on, että syn­tyvyys on laskenut vuodes­ta 2010 vaik­ka taloudel­la on men­nyt huonos­ti (viime aiko­ja luku­un otta­mat­ta). Yleen­sä lap­sia syn­tyy enem­män huonoina aikoina. Erikoista on myös, että Ruot­sis­sa ja Tan­skas­sa saman­laista laskua ei ole tapah­tunut, vaik­ka siel­lä taloudel­la on men­nyt paljon parem­min. Per­in­teis­es­ti Suomen syn­tyvyys on liikkunut Skan­di­na­vian tahti­in. (Seli­tys ei ole moni­lap­siset maa­han­muut­ta­jat kuin aivan pieneltä osin.)

   Tutk­i­jat ovat häm­men­tyneitä. Mut­ta kun kat­soo kan­sain­välisiä ver­tailu­ja, yksi hypo­teesi suo­ras­taan hyp­pää silmille: Suomes­sa sukupuolten tasa-arvo on toteu­tunut poikkeuk­sel­lisen huonos­ti mui­hin OECD-mai­hin ver­rat­tuna. Eri­tyis­es­ti tämä näkyy asuin­paiko­ja, koulu­tus­ta ja syr­jäy­tymistä mit­taavis­sa indikaattoreissa.

   Tiede­tään, että naiset eivät hevin val­itse las­ten­sa isäk­si itseään huonom­min men­estyvää miestä ja että naiset ja miehet ylipään­sä elävät alueel­lis­es­ti ja sosi­aalis­es­ti yhä kauem­pana toi­sis­taan. Ja tiede­tään, että tämä kos­kee eri­tyis­es­ti Suomea. Mil­lainen “puusilmäi­nen asiantun­ti­ja” ei tut­ki sel­l­aista hypo­teesia, että juuri nuo seikat selit­tävät ainakin osin Suomen poikkeuk­sel­lista trendiä

   Toise­na seli­tyk­senä tar­joan melko toiv­ot­tomana näyt­täy­tynyt­tä tilan­net­ta. Ennen on huonoinakin aikoina säi­lynyt usko tule­vaan. Viimeisin, kymme­nen vuo­den heikko kehi­tys sen sijaan sai var­maankin mon­en suo­ma­laisen ajat­tele­maan, että tää maa on auron­gonlaskun maa, jonne ei lap­sia kan­na­ta tehdä.

 24. “Nord­strömin seli­tys oli, ettei enää tarvitse opiskel­la Cam­bridgessä saadak­seen käyt­töön­sä Cam­bridgessä uusim­mat tutkimus­tu­lok­set, kos­ka ne saa netistä”. Tämän sitaatin perus­teel­la Nord­ström ei oikein tun­nu ymmärtävän mis­tä tieteelli­nen asiantun­te­mus syn­tyy. Yksit­täi­nen tutkimus­tu­loshan ei ker­ro yhtään mis­tään ja netin folio­ha­tu­ille ja salali­it­to­te­o­reetikoille löy­tyy “sopivia” tutkimus­tu­lok­sia pil­vin pimein. Jos halu­aa oikeasti ymmärtää jotain, vaa­di­taan melkoinen pere­htymi­nen itse tutkimus­tu­losten lisäk­si siihen miten tietoa tuote­taan, mitkä läh­teet ovat luotet­tavia ja miten luotet­tavu­ut­ta arvioidaan sekä mikä tieto on rel­e­vant­tia mil­loinkin. Oman koke­muk­seni mukaan yri­tyk­set ovat lisään­tyvässä määrin kaiken­lais­ten hui­jarikon­sult­tien armoil­la, kos­ka näi­den johto­por­taas­ta ei löy­dy tieteel­listä asiantun­te­mus­ta arvioi­da sitä perus­tu­vatko kon­sult­ti­palve­lut oikeaan tieteel­liseen tietoon, vai rat­saste­taanko vain buzz-wordeil­la ja hypel­lä. Tutkin­non suori­tu­s­paik­ka muut­tunee Suomes­sakin yhä tärkeäm­mäk­si, kos­ka vain tasokkaissa yliopis­tois­sa on tar­jol­la korkeata­soinen ja eet­ti­nen tutkimus/koulutuskulttuuri. Omien koke­musteni mukaan Suomes­sakin eräs yliopis­to on alka­nut suoltaa vähin­täänkin epäi­lyt­täviä tohtor­in­tutk­in­to­ja näille rahat-pois ‑kon­sul­teille hyväksymäl­lä väitöskir­jo­ja, joiden osajulka­isut on julka­istu ns. predator-lehdissä.

 25. Lau­ra Tyson ja Michael Spence kir­jas­sa “After Pikkety” s, 178 esit­tävät että USAs­sa palkkaero high-school ja col­lege koulutet­tu­jen välil­lä on vain kas­vanut. Tämä on näkynyt mm. siinä että yliopis­to-opetuk­ses­ta ollaan valmi­ita mak­samaan enem­män ja enem­män. He eivät esitä että tren­di olisi kään­tynyt toisek­si vaan väit­tävät sen jatkuneen saman­laise­na 1980-luvul­ta. He ver­tail­e­vat palkko­ja eri­lail­la koulutet­tu­jen ryh­mien välil­lä. Tilas­toista ja artikkeleista on vaikeaa nähdä uusimpia tren­de­jä. Palkat eivät jous­ta nopeasti vaan hitaasti. Oma ymmär­ryk­seni on että viimeisen kymme­nen vuo­den ajan ei korkeak­oulute­tu­il­la Suomes­sa ole ollut niin iso veto kuin vuosikym­men sit­ten. Syy on tietenkin talouden kasvu­vauhdin. Nuo­ria koulutet­tu­ja halu­taan kun talous kas­vaa. Ymmärtääk­seni tämä on näkynyt työl­lisyys­ti­las­tois­sa, joi­ta ope­tus­min­is­ter­iön kalvois­sa on esitet­ty. Eli nuorten vas­tavalmis­tunei­den työt­tömyys nousi kun lama alkoi. Ymmärtääk­seni myös nuorten vas­tavalmis­tuneit­ten työl­lisyys on nyt paran­tunut, kun talous on kohen­tunut. Mut­ta mikä on se mit­tari joka vas­taa esitet­tyyn kysymykseen,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.