Palvelusetelin arvo

En ole vii­me aikoi­na viit­si­nyt seu­ra­ta sote-val­mis­te­lun uusim­pia kään­tei­tä, kos­ka olen vakuut­tu­nut, että se on huk­kaan käy­tet­tyä aikaa. Kun Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­to käy toi­vot­to­man pit­kää kes­kus­te­lua sote-lau­ta­kun­nas­sa ei ole muu­ta­kaan teke­mis­tä ja niin­pä olen tap­pa­nut aikaa luke­mal­la hal­li­tuk­sen esitystä.

Olen ollut pit­kään sitä miel­tä, että ter­vein tapa yksi­tyis­tää ter­vey­den­huol­toa on antaa pal­ve­luse­te­lei­tä elek­tii­vi­seen hoi­toon. Sii­tä on saa­tu Ruot­sis­sa hyviä koke­muk­sia. Toki se pitää teh­dä hal­li­tus­ti niin, ettei jul­kis­ten sai­raa­loi­den päi­vys­tys­vel­vol­li­suus vaarannu.

Minä olen kuvi­tel­lut, että pal­ve­luse­te­lin arvo vas­tai­si (kor­kein­taan) sitä kus­tan­nus­ta, jon­ka saman hoi­don anta­mi­nen jul­ki­sel­la puo­lel­la maksaa.

Lakie­si­tyk­ses­sä kui­ten­kin sano­taan, että pal­ve­luse­te­lin arvon olta­va niin suu­ri, että yksi­tyi­siä pal­ve­lu­ja syn­tyy. Siis, että jos yksi­tyi­set on eivät pys­ty toi­mi­maan samal­la hin­nal­la kuin jul­ki­nen, niil­le on mak­set­ta­va sii­tä enem­män. Tämä on sanot­tu vähän pii­lo­tel­lus­ti näin. Asia­kas­se­te­lin arvo on mää­ri­tel­tä­vä siten, että asiak­kaal­la on tosia­sial­li­nen mah­dol­li­suus vali­ta sil­lä maa­kun­nan hyväk­sy­mä palveluntuottaja.

Jul­ki­sen pal­ve­lun kus­tan­nus täy­tyy lisäk­si mää­ri­tel­lä oikein. Kun jul­ki­sel­la sai­raa­lal­la on vel­vol­li­suus jär­jes­tää päi­vys­tys ja varau­tua esi­mer­kik­si suu­ron­net­to­muuk­siin. Tämä syn­nyt­tää väki­sin koh­ta­lai­sen suu­ren kapa­si­tee­tin ja syn­nyt­tää kiin­tei­tä kus­tan­nuk­sia. Miten tuon kapa­si­tee­tin käyt­tö suu­ron­net­to­muut­ta odo­tel­taes­sa elek­tii­vi­seen hoi­toon tuli­si hinnoitella.

Pitäi­si­kö nuo kiin­teät kus­tan­nuk­set jakaa oikeu­den­mu­kai­ses­ti päi­vys­tys­val­miu­den ja elek­tii­vi­sen hoi­don kes­ken? Näin var­maan yksi­tyi­set hoi­to­lai­tok­set tule­vat vaa­ti­maan, jot­ta kil­pai­lu­ti­lan­ne ei vää­ris­ty. Nyt ei kui­ten­kaan ole kyse olym­pia-aat­tees­ta vaan resurs­sien tehok­kaas­ta allokoinnista.

Oikea tapa hin­noi­tel­la elek­tii­vi­nen mar­gi­naa­li­kus­tan­nus­ten mukaan – siis niin, että kiin­teät kulut säly­te­tään sil­le päi­vys­tys­vel­vol­li­suu­del­le, joka ne aiheut­taa. Myös yksi­tyi­nen yri­tys hin­noit­te­li­si vas­taa­vas­sa tilan­tees­sa elek­tii­vi­sen hoi­don niin, että saa kapa­si­tee­tin koko­naan käyt­töön, kun­han hin­ta riit­tää peit­tä­mään muut­tu­vat kustannukset.

Maa­kun­nal­la ei voi olla vel­vol­li­suut­ta antaa pal­ve­luse­te­liä, jon­ka arvo ylit­tää sen kus­tan­nuk­sen, jon­ka hoi­don­jär­jes­tä­mi­nen itse aiheuttaisi.

 

25 vastausta artikkeliin “Palvelusetelin arvo”

 1. Nat­si! Kri­tiik­kiä! Nat­si! #tork­ku­peit­to

  Mitään muu­ta tar­koi­tus­ta tuol­la ei enää ole kuin siir­tää rahaa fir­moil­le. Kun lakiin halu­taan edes kir­joit­taa että fir­moil­le on mak­set­ta­va niin pal­jon että voit­toa syn­tyy var­mas­ti, niin mitä hel­vet­tiä tätä enää jau­he­taan. Koko pas­ka nurin jo! Tör­ke­ää kor­rup­tio­ta kun fir­mat voi­vat kir­joit­taa lakie­si­tyk­set mie­lei­sek­seen ja koko asian­tun­ti­ja­kaar­ti sivuu­te­taan, jopa kokoo­muk­sen sisäl­lä! Sit­ten joku tork­ku­peit­to­mies nos­te­lee nat­si­kort­tia eduskunnassa…on teil­lä­kin kaverit!

 2. Ante­ro Umpi­mie­li: Kun lakiin halu­taan edes kir­joit­taa että fir­moil­le on mak­set­ta­va niin pal­jon että voit­toa syn­tyy var­mas­ti, niin mitä helvettiä 

  Jäin käsi­tyk­seen että pal­ve­luse­te­li oli­si pak­ko hin­noi­tel­la niin että maa­kun­nan itse tuot­ta­man pal­ve­lun lisäk­si pitää olla mah­dol­li­suus vali­ta yksi­tyi­nen. Jos yksi­tyi­siä on tar­jol­la vain yksi, se voi tie­ten­kin pyy­tää mitä hyvän­sä. Aja­tuk­se­na lie­nee että yksi­tyi­siä oli­si aina tar­jol­la niin mon­ta että todel­li­nen mark­ki­na­hin­ta muo­dos­tuu. Kar­tel­lil­la tie­tys­ti hin­to­ja voi nos­taa usean­kin toi­mi­jan tapauk­ses­sa, mut­ta sehän on laitonta.

  Has­sua sil­ti ettei maa­kun­nan oma tuo­tan­to saa osal­lis­tua mark­ki­na­hin­nan muo­dos­ta­mi­seen, mut­ta tuos­sa ehkä arvel­laan että vero­ra­hoil­la tapah­tu­vaa sub­ven­toin­tia on mah­do­ton palo­muu­rit­taa ulos maa­kun­nan teke­mi­sis­tä. Tun­tu­vat kyl­lä esi­tyk­sen kir­joit­ta­jat luot­ta­van tur­han pal­jon tehok­kai­siin mark­ki­noi­hin, esteet uuden toi­mi­jan tule­mi­ses­ta alal­le ovat mel­koi­set — vaa­tii var­sin syvät taskut.

  1. Aja­tuk­se­na lie­nee että yksi­tyi­siä oli­si aina tar­jol­la niin mon­ta että todel­li­nen mark­ki­na­hin­ta muodostuu

   Ei täs­sä muo­dos­tu mitään mark­ki­na­hin­taa, kos­ka hin­nal­la ei yli­pään­sä kil­pail­la. Asia­kas­se­te­lin hin­ta on kiin­teä, jol­loin yri­tys, joka pys­tyy toi­mi­maan kil­pai­li­joi­taan hal­vem­mal­la, ei pys­ty tämän ansios­ta lisää­mään mark­ki­nao­suut­taan. Täl­lai­seen jär­jes­tel­mään ei yli­pään­sä sisäl­ly mitään meka­nis­mia, joka alen­tai­si kustannuksía. 

   Has­sua sil­ti ettei maa­kun­nan oma tuo­tan­to saa osal­lis­tua mark­ki­na­hin­nan muo­dos­ta­mi­seen, mut­ta tuos­sa ehkä arvel­laan että vero­ra­hoil­la tapah­tu­vaa sub­ven­toin­tia on mah­do­ton palo­muu­rit­taa ulos maa­kun­nan tekemisistä. 

   Joku voi­si vai­no­har­hai­ses­ti aja­tel­la, että tama peri­aa­te on otet­tu mukaan lähin­nä sik­si, että alan y6rityksillä on suo­ra pää­sy hal­li­tuk­sen pää­tök­sen­teon ytimeen.

 3. Kah­den koh­dan sote-uudistus:

  1) Perus­ter­vey­den­huol­to: yleis­lää­kä­ri­pu­la (so. vir­ko­ja täyt­tä­mät­tä) pois taval­la tai toi­sel­la. Tämä rat­kai­see sen ongel­man, että aikaa lää­kä­ril­le ei tah­do saa­da koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa ja sen takia ei sit­ten hoi­toa­kaan, kos­ka vain lää­kä­ri voi teh­dä diag­noo­sin ja mää­rä­tä hoi­to­ja. Samal­la toi­min­ta tehos­tui­si suu­res­ti: lää­kä­ri­pu­lan val­li­tes­sa sel­lai­nen jär­jes­tel­mä, jos­sa tut­ki­mus ja hoi­to riip­puu lää­kä­reis­tä ei tie­ten­kään voi toi­mia tehok­kaas­ti, tätä aut­tai­si myös se, että syn­tyy pidem­piai­kai­sia hoi­to­suh­tei­ta, jois­sa lää­kä­ri oli­si poti­laan asiois­ta selvillä. 

  2) Eri­kois­sai­raan­hoi­to: nykyi­set sai­raan­hoi­to­pii­rit muu­te­taan kes­ki­näi­sik­si vakuu­tus­yh­tiöik­si, jois­sa kun­nat mak­sa­vat kiin­teän /capita/v vakuu­tus­mak­sun. Tämä rat­kai­see sen ongel­man, että yksi­kin kal­lis poti­las voi olla pie­nen kun­nan talou­del­le ras­kas pauk­ku ilman uusia hal­lin­to­him­me­lei­tä. Muu­ten­han eri­kois­sai­raan­hoi­to lie­nee san­gen hyväl­lä tolalla. 

  Näis­tä läh­tö­koh­dis­ta oli­si sit­ten hyvä kehi­tel­lä perus- ja eri­kois­sai­raan­hoi­don, sekä sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen integroin­tia, kuten myös viri­tel­lä valin­nan­va­paut­ta ja yksi­tyis­ten toi­mi­joi­den otta­mis­ta mukaan vähitellen.

  Lää­kä­ri­pu­lan pois­ta­mis­ta voi lähes­tyä monel­la taval­la. Suo­ra­vii­vais­ta oli­si pan­na lää­kä­rei­den amma­tin­har­joit­ta­mi­soi­keu­den voi­mas­sa­py­sy­mi­sen ehdok­si se, että lää­kä­ri toi­mii joko a) jul­ki­ses­sa viras­sa tai b) hänel­lä on erik­seen haet­ta­va lupa*. Em. luvat oli­si­vat mää­rä­ai­kai­sia (esim. 2 v) ja nii­tä myön­net­täi­siin vain sel­lai­si­na vuo­si­na jol­loin jul­ki­set virat on käy­tän­nöl­li­ses­ti kat­soen kaik­ki täy­tet­ty. Täs­sä pitää ottaa huo­mioon se, että lää­kä­ri­nam­ma­tin har­joit­ta­mi­nen on mono­po­li lain­sää­tä­jän tah­dos­ta ja lain­sää­tä­jä aset­taa myös sen har­joit­ta­mi­sen ehdot; yhteis­kun­nan ei pidä sie­tää sel­lais­ta tilan­net­ta, jos­sa mono­po­lia käy­te­tään myn­tin lyön­tiin, niin, että ylei­nen etu jää toi­sel­le sijal­le. Tosin sanoen oikeus hyvään ter­vey­den­hoi­toon yhteis­kun­nan kan­nal­ta koh­tuul­li­sin kus­tan­nuk­sin on ensi­jai­nen näkö­koh­ta, lää­kä­rei­den ja ter­veys­fir­mo­jen talou­del­li­nen edun tulee ristrii­ta­ti­lan­tees­sa väistyä.

  * nämä voi­tai­siin myy­dä jul­ki­sel­la huu­to­kau­pal­la (jos­ta tulot tie­ten­kin jul­kis­ten ter­veys­pal­ve­lu­jen rahoittamiseen)

 4. Asia­kas­se­te­lit tule­vat pal­jon kal­liim­mik­si kuin moni osaa kuvi­tel­la. Niis­tä aiheu­tu­vat byro­kra­tia­ku­lut ovat Las­se Leh­to­sen mukaan 15 % luok­kaa ja kun sii­hen pan­naan lii­ke­voit­to n. 10 % pääl­le, ollaan jo hur­jis­sa luke­mis­sa. Mie­les­tä­ni asia­kas­se­te­leis­sä näkyy kon­kreet­ti­sim­min, ettei yksi­tyis­tä­mi­nen todel­la­kaan kan­na­ta. Poik­keus­ti­lan­teet ovat asia erikseen.

 5. Täs­tä minul­la ei ole tie­toa, mut­ta onko pal­ve­luse­te­lin esi­merk­ki­ryh­mä­nä miten usein elek­tii­vi­nen teko­ni­vel­po­ti­las? Mon­ta ker­taa olen aja­tel­lut, että ei kai hem­me­tis­sä näis­tä tule ne esi­mer­kit politikoille?

 6. Täl­lä het­kel­lä esi­mer­kik­si Van­taan tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen pal­ve­luse­te­li tai koti­hoi­don pal­ve­luse­te­li on hin­noi­tel­tu niin alas, ettei sitä kukaan käy­tä. Asia­kas­se­te­li on, toi­sin kuin pal­ve­luse­te­li, kiin­teä­hin­tai­nen eli sii­hen ei saa mak­saa lisää itse. Lakie­si­tyk­sen yksi­tyis­koh­tai­sis­sa perus­te­luis­sa asi­aa on, tosin mel­ko sumeas­ti, täs­men­net­ty niin että hin­noit­te­lus­sa “pitää ottaa huo­mioon maa­kun­nan lii­ke­lai­tok­sen kustannukset” 

  Jär­ke­vin­tä oli­si ottaa asia­kas­se­te­lin hin­nak­si maa­kun­nan vii­meis­ten toteu­tu­nei­den kil­pai­lu­tus­ten kes­ki­hin­ta ja edel­lyt­tää maa­kun­nan toi­mi­van samal­la hin­nal­la. Tämän lisäk­si tuli­si pal­ki­ta laa­tuin­no­vaa­tiois­ta. Täl­löin sote-uudis­tuk­sen sääs­töis­tä mel­koi­nen osa oli­si hoi­det­tu pel­käs­tään jul­ki­sen tuot­ta­mien sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen kus­tan­nus­ten laskuna.

  1. Täl­lä het­kel­lä esi­mer­kik­si Van­taan tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen pal­ve­luse­te­li tai koti­hoi­don pal­ve­luse­te­li on hin­noi­tel­tu niin alas, ettei sitä kukaan käy­tä. Asia­kas­se­te­li on, toi­sin kuin pal­ve­luse­te­li, kiin­teä­hin­tai­nen eli sii­hen ei saa mak­saa lisää itse. Lakie­si­tyk­sen yksi­tyis­koh­tai­sis­sa perus­te­luis­sa asi­aa on, tosin mel­ko sumeas­ti, täs­men­net­ty niin että hin­noit­te­lus­sa ”pitää ottaa huo­mioon maa­kun­nan lii­ke­lai­tok­sen kustannukset” 

   Jär­ke­vin­tä oli­si ottaa asia­kas­se­te­lin hin­nak­si maa­kun­nan vii­meis­ten toteu­tu­nei­den kil­pai­lu­tus­ten kes­ki­hin­ta ja edel­lyt­tää maa­kun­nan toi­mi­van samal­la hin­nal­la. Tämän lisäk­si tuli­si pal­ki­ta laa­tuin­no­vaa­tiois­ta. Täl­löin sote-uudis­tuk­sen sääs­töis­tä mel­koi­nen osa oli­si hoi­det­tu pel­käs­tään jul­ki­sen tuot­ta­mien sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen kus­tan­nus­ten laskuna.

   Ymmär­rän sen, ettei asia­kas­se­te­lin arvoa saa lait­taa mie­li­val­tai­sen mata­lak­si, mut­ta en ymmär­rä sitä, että sen pitäi­si olla kor­keam­pi kuin mil­lä saman toi­men­pi­teen — vai­ka­pa kai­hi­leik­kauk­sen — tekee maa­kun­nan omas­sa sairaalassa. 

   Vii­mek­si teh­ty­jen kil­pai­lu­tus­te KES­KI­hin­ta. Mik­si kes­ki­hin­ta. Yleen­sä­hän kil­pai­lu­tuk­sen voit­taa paras? Jos näin sää­det­täi­siin, perus­tai­sin Oy Bul­vaa­ni AB:n joka antai­si jär­kyt­tä­vän kal­lii­ta tar­jouk­sia vain tar­koi­tuk­se­na nos­taa tuo­ta keskihintaa.

   Mut­ta mikä kil­pai­lu­tus? Nyt kun tama yksi­tyi­sil­tä osta­mi­nen perus­tuu kil­pai­lu­tuk­seen, on kil­pai­lu­tuk­sia, mut­ta sit­ten, kun jul­kis­te­taan kiin­tä hin­ta, jol­la oste­taan raja­ton mää­rä, ei ole mitään kilpailutuksia.

 7. Mie­les­tä­ni kus­tan­nus­ten ver­tai­lu pitäi­si teh­dä hie­man toi­sel­la tavalla.

  Ensin pitäi­si mää­rit­tää tar­vit­ta­va jär­ke­vä päi­vys­tys­ka­pa­si­teet­ti. Päi­vys­tys­ka­pa­si­tee­tis­ta pitäi­si teh­dä omat kus­tan­nus­las­kel­mat sen poh­jal­ta, että päi­vys­tys­ka­pa­si­teet­ti täy­te­tään ensisijaisesti.

  Sit­ten erik­seen pitäi­si tar­kas­tel­la jul­ki­sen puo­len päi­vys­tys­ka­pa­si­tee­tin pääl­le raken­net­ta­via jul­ki­sen puo­len lisä­ka­pa­si­tee­tin kus­tan­nuk­sia (kiin­tei­tä ja muut­tu­via). Nii­tä kus­tan­nuk­sia voi­daan ver­ra­ta yksi­tyis­ten toi­mi­joi­den kustannuksiin.

  Pal­ve­luse­te­lei­den arvon ei pitäi­si ylit­tää jul­ki­sen puo­len päi­vys­tys­ka­pa­si­tee­tin pääl­le mah­dol­li­ses­ti raken­net­ta­van lisä­ka­pa­si­tee­tin kus­tan­nuk­sia niuk­kuus­ti­lan­tei­ta lukuunottamatta.

  Pal­ve­luse­te­lei­den arvoa pitäi­si voi­da myös alen­taa, jos pal­ve­luse­te­lei­den kysyn­tä uhkaa syö­dä päi­vys­tys­ka­pa­si­tee­tin täyskäyttöä.

  Kysy­mys on ensi­si­jas­sa kan­sa­lais­ten perus­tus­lais­sa sää­de­tys­tä oikeu­des­ta ter­vey­den­huol­toon. Sik­si tavan­omai­sia kil­pai­lusään­tö­jä ei voi­da eikä pidä käyt­tää. Ymm­mär­tääk­se­ni tämä oli myös perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan kan­ta asiaan.

  Sik­si pal­ve­lu­jen ja pal­ve­luse­te­lei­den hin­noit­te­lul­le ei sai­si aset­taa lii­an tiuk­ko­ja rajo­ja. Kus­tan­nuk­sia ja pal­ve­lu­ta­soa pitäi­si pys­tyä hal­lit­se­maan jous­ta­val­la hinnoittelulla.

 8. Onpa hal­li­tuk­sen esi­tys kir­joi­tet­tu härs­kis­ti ajat­te­le­mat­ta ollen­kaan veron­mak­sa­jien kus­tan­nuk­sia. Pal­ve­luse­te­lin arvo mää­räy­tyi­si mark­ki­na­hin­nois­ta, jois­sa tie­ten­kin on muka­na muh­keat voi­tot ja suu­ret joh­ta­jien bonukset.

  Aim­min esi­mer­kik­si säh­kö­ver­kois­sa asia pei­tel­tiin kan­sa­lai­sil­ta pii­loon, mut­ta nyt rahan­ja­ko sijoit­ta­jil­le ker­ro­taan yli­mie­li­ses­ti ja avoi­mes­ti jo hal­li­tuk­sen esityksessä.

 9. Ehdo­tet­tu sana­muo­to on yksi­se­lit­tei­ses­ti huo­no kos­ka se kan­nus­taa kil­pai­lun vähen­tä­mi­seen yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la sitä kaut­ta että yksi­tyis­ten pal­ve­lun­tar­joa­jien nos­taes­sa hin­ta­ta­soa jul­ki­sen sek­to­rin oli­si laki­sää­tei­ses­ti pak­ko seurata.

  Sai­raan­hoi­to­pii­rit ovat vuo­si­kausia osta­neet pal­ve­luse­te­lei­den koh­tee­na ole­via elek­tii­vi­siä hoi­to­toi­men­pi­tei­tä yksi­tyi­sil­tä pal­ve­lun­tar­joa­jal­ta tuk­ku­hin­nal­la, joten niil­lä on var­sin mones­sa tapauk­ses­sa käy­pä refe­rens­si­hin­ta ole­mas­sa. Nykyi­nen jär­jes­te­ly kan­nus­taa tehok­kuu­teen ja ult­ra­ke­vyi­siin orga­ni­saa­tioi­hin kun pien­toi­mi­joi­ta ei ole de fac­to sul­jet­tu tar­jous­kil­pai­lu­jen ulko­puo­lel­le monen muun toi­mia­lan tapaan. Osto-osaa­mi­nen on sai­raan­hoi­to­pii­reil­lä ole­mas­sa, veron­mak­sa­ja­na täy­tyy toi­voa ettei sitä SOTE-uudis­tuk­ses­sa hukata.

  Kuten Hel­sin­gis­tä rei­lu kym­me­nen vuot­ta sit­ten käy­dys­tä kou­lu­jen lopet­ta­mis­ju­pa­kas­ta muis­tam­me, tilo­jen kus­tan­nuk­set voi­daan­kin sit­ten las­kea “oikein” aivan miten tahan­sa. Elek­tii­vi­sel­le hoi­dol­le tilo­jen mar­gi­naa­li­hin­noit­te­lu on hyvin perusteltu.

 10. Maa­kun­nal­la ei voi olla vel­vol­li­suut­ta antaa pal­ve­luse­te­liä, jon­ka arvo ylit­tää sen kus­tan­nuk­sen, jon­ka hoi­don­jär­jes­tä­mi­nen itse aiheuttaisi.

  Oli­sin erit­täin kiin­nos­tu­nut kuu­le­maan Las­se Män­nis­tön kan­nan tähän kysymykseen.

  Lisäk­si minun mie­les­tä­ni Män­nis­tö oli­si edel­leen Osmol­le (ja blo­gin luki­joil­le) vel­kaa seli­tyk­sen sii­tä, mit­kä Osmon väit­teet edel­li­ses­sä Oulua ja Sii­ka­lat­vaa kos­ke­vas­sa kir­joi­tuk­ses­sa oli­vat “yksi­se­lit­tei­sen vää­i­rä”, miten tuon osoit­ta­vaan dataan pää­see käsik­si, ja ennen kaik­kea, jos ker­ran Osmon väit­teet oli­vat vää­riä, mik­si ihmees­sä Mehi­läi­nen vetäy­tyi Oulun hankkeesta?

 11. OS:“Tämä on sanot­tu vähän pii­lo­tel­lus­ti näin. Asia­kas­se­te­lin arvo on mää­ri­tel­tä­vä siten, että asiak­kaal­la on tosia­sial­li­nen mah­dol­li­suus vali­ta sil­lä maa­kun­nan hyväk­sy­mä palveluntuottaja.”

  Tuo vir­ke on vas­toin kil­pai­lu­lain­sää­dän­nön hen­keä, sil­lä se kan­nus­taa mono- ja oli­go­po­lien syn­nyt­tä­mi­seen. Jät­ti­pot­ti isoil­le yleis­pör­riäi­sil­le ja eri­to­ten eri­tyis­pal­ve­lu­ja tuot­ta­vil­le kuksoille. 

  Ei jär­jen hiven­tä­kään, sil­lä kyl­lä maa­kun­nil­le syn­tyy aja­no­loon pai­ne ulkois­taa sel­lai­sia pal­ve­lu­ja, jot­ka tule­vat sil­le koko­nai­suu­des­saan hal­vem­mik­si kuin oma tuotanto.

 12. OS:”Tämä on sanot­tu vähän pii­lo­tel­lus­ti näin. Asia­kas­se­te­lin arvo on mää­ri­tel­tä­vä siten, että asiak­kaal­la on tosia­sial­li­nen mah­dol­li­suus vali­ta sil­lä maa­kun­nan hyväk­sy­mä palveluntuottaja.”

  Pak­ko­han tuol­la asia­kas­se­te­lil­lä on jotain saa­da; muu­ten jul­ki­nen sek­to­ri lait­taa ne samal­le tasol­le kuin ham­mas­lää­kä­rien kela-kor­vauk­set. Kyl­lä se aina miel­tä läm­mi­tää kun Kela kor­vaa vito­sen sata­sen las­kus­ta. Ei ole vai­kea arva­ta mitä se sete­lit oli­si jos maa­kun­nat sai­si­vat päättää.

 13. Yksi ongel­ma on, että ter­vy­den­huol­lon kus­tan­nuk­set vaih­te­le­vat val­ta­vas­ti alueellisesti.
  Vaik­ka sai­ras­ta­vuu­des­sa ja ikä­ra­ken­tees­sa on ero­ja niin pal­ve­lu­jen rahoi­tus­tar­pees­sa on edel­leen val­ta­vat erot,.On vai­kea uskoa, että nuo aluei­den erot selit­täi­si­vät kaikkea

  Näyt­täi­si sil­tä, että yksi mer­kit­tä­vä teki­jä asia­kas­e­te­lin hin­taan on maa­kun­ta , jos­sa pal­ve­lu tuotetaan ???

  https://yle.fi/uutiset/3–9975740

 14. Asia­kas­se­te­lin arvo on mää­ri­tel­tä­vä siten, että asiak­kaal­la on tosia­sial­li­nen mah­dol­li­suus vali­ta sil­lä maa­kun­nan hyväk­sy­mä palveluntuottaja.”

  Onko siis niin, ettei asia­kas­ta saa veloit­taa pal­ve­luse­te­lin pääl­le? Sel­lai­nen tun­tui­si parem­mal­ta kei­nol­ta luo­da tuol­lai­nen tosia­sial­li­nen mah­dol­li­suus valin­taan, jos pal­ve­luse­te­lin arvo ei sii­hen rii­tä (vaik­ka­kin sil­loin valin­nan­mah­dol­li­suus ei oli­si tosia­sial­li­nen kaikille).

 15. Osmo, tämä oli erin­omai­nen huo­mio. Jäin kui­ten­kin miet­ti­mään tulee­ko täs­tä niin suu­ri kyn­nys, että mal­lin tavoi­te toi­min­nan tehos­tu­mi­ses­ta kil­pai­lun kaut­ta jää toteutumatta?

  Yksi tapa rat­kais­ta ongel­ma on, että maa­kun­ta tar­jo­aa tätä päi­vys­tys­ka­pa­si­teet­tia yksi­tyis­ten toi­mi­joi­den käyttöön.

 16. En usko että tämä sote­ku­vio ja siten sii­hen liit­ty­vät pal­ve­luse­te­lit­kään ker­keä­vät toteu­tu­maan 14.4.2019 mmn­nes­sä, jol­loin on edus­kun­ta­vaa­lit. Asia on niin leväl­lään ja edus­kun­ta­vaa­lei­hin on niin vähän aikaa. Seu­raa­va hal­li­tus tus­kin ottaa en isoa sote-mur­het­ta taa­kak­seen, vaan läh­te­vät kevyem­mäl­lä poliit­ti­sel­la rat­kausul­la uudis­ta­maan sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­toa. Niin kar­vas koke­mus on sotes­ta jo nyt syntynyt.

 17. Täs­sä on muu­ten taus­tal­la ove­la poliit­ti­sen vas­tuun siir­to, kun yri­te­tään jo ennes­tään alhai­siin sote-menoi­hin lei­poa hatus­ta hei­tet­ty 3 mrd sääs­tö, jon­ka hal­li­tus on heit­tä­nyt hatusta. 

  Mas­kun­ta­ta­son poliit­ti­set päät­tä­jät totea­vat, että poti­las voi vali­ta toi­sen pal­ve­lu­jen tuot­ta­jan, jos pal­ve­lu on entis­tä huo­nom­paa sääs­tö­jen seurauksena.
  Jos joku ter­vey­sa­lan yri­tys on todel­la huo­no, levi­tel­lään käsiä ja tode­taan, että kil­pai­lu­te­taan lis­tal­le seuraava.

  Mitä tapah­tuu, kun kysyn­tä not­kah­taa suu­rien ikä­luok­kien jäl­keen. Yksi­tyi­sis­sä hoi­to­lai­tok­sis­sa asiak­kail­la on kar­mea tilan­ne, kun on usei­ta kon­kurs­si­kyp­siä yri­tyk­siä, jois­sa on asiak­kai­ta hoidettavana.

  Van­huk­sia kär­rä­tään entis­tä enem­män asia­kas­ral­li­na hoi­to­pai­kas­ta toi­seen, kun kus­tan­nusop­ti­moin­ti lisään­tyy entisestään.

 18. En tie­dä onko täs­sä mitään totuus­poh­jaa. Pelk­kiä kuu­lo­pu­hei­ta luvassa.

  Aloi­te­taan popu­lis­ti­sel­la “hoc­key sticil­lä”. Eli siis kus­tan­nus­ra­ken­teel­la, joka muis­tut­taa niin bitcoi­nin kurs­sia kuin ilmas­ton­läm­pe­ne­mis­tä. Tie­däm­me, että ter­veys­pal­ve­lui­den kus­tan­nuk­set nup­pia koh­den mene­vät näin ja se tekee sitä koko popu­laa­tion tasol­la, mut­ta myös yksit­täi­siä diag­noo­se­ja kat­sot­taes­sa. Samas­sa diag­noo­sis­sa kulut voi­vat olla pie­net tai suuret.

  Olen kuul­lut esi­tet­tä­vän, että jul­ki­sen kuluis­ta 80% oli­si esi­tet­ty pal­ve­luse­te­lin arvok­si. On esi­tet­ty myös sataa pro­sent­tia, mut­ta kes­ki­ty­tään nyt tuo­hon SÄÄSTÖÖN, jos­sa pari­kym­men­tä pro­sent­tia hal­vem­mal­la teke­vä saa palvelusetelin.

  Tot­ta­kai sitä pyri­tään saa­maan tuo­ta lät­kä­mai­lan kur­via mah­dol­li­sim­man pie­nek­si mak­sa­rei­den kir­joit­ta­jan toi­mes­ta mää­rit­tä­mäl­lä mah­dol­li­sim­man pal­jon mitat­ta­via teki­jöi­tä. Mai­la kui­ten­kin tulee jäämään.

  Hei­te­tään kal­liim­mal­le 20% hin­taa hatus­ta vaik­ka mil­joo­na / nup­pi ja hal­vim­mal­le 20% kol­me sataa euroa. Kes­ki­hin­ta vaik­ka 50 000 euroa. 

  50 000 *0,8 tekee 40 000. Tämän ver­ran on alkuun käy­tet­tä­vis­sä myös nii­den 300 euron poti­lai­den hoi­dos­sa. Fik­su poti­las voi var­mas­ti kil­pai­lut­taa hoi­ton­sa. Voi var­mas­ti pyy­tää vaik­ka lea­sing autoa mat­koi­hin. Pal­ve­lun myy­jän kan­nat­tai­si kus­tan­taa lähes mitä tahan­sa asia­kas pyy­tää, kun rahaa ker­ran on.

  Mut­ta mitä tapah­tuu sen jäl­keen, kun pää­set anta­maan 50 000 sum­mal­la hoi­toa 300 euron poti­lail­le? Jos puo­let heit­tää alkuun yksi­tyi­sel­le? Tämän jäl­keen ne poti­laat eivät ole enää siel­lä jul­ki­sel­la ja kes­kiar­vo­hin­ta las­ke­taan uudes­taan poru­kas­ta, joka on siel­lä jul­ki­sel­la. Täs­sä vai­hees­sa kes­ki­hin­ta poti­laal­le pomp­sah­taa jo vaik­ka 300 000 euroon. Ja siis ensim­mäi­se­nä vuo­te­na. Lopul­ta jul­ki­sel­le jää se kal­lein refe­rens­si­po­ti­las, joka mää­rit­tää hoi­don hin­nan. Ja raha seu­raa potilasta.

  Yllä kir­joi­tet­tu mal­li on siis vain kes­kus­te­luis­sa pyö­ri­vä mal­li. Sote uudis­tuk­sel­la alkaa olla oman näke­myk­se­ni mukaan enem­män kan­na­tus­ta kuin vas­tus­tus­ta sote alan ammat­ti­lais­ten kes­ken. Ylei­nen argu­ment­ti on se, että suu­res­ta lisä­ku­lus­ta pitää tul­la jotain myös työn tekijöille.

 19. Mace­lyn Prai­se:
  Kah­den koh­dan sote-uudistus:

  1) Perus­ter­vey­den­huol­to: yleis­lää­kä­ri­pu­la (so. vir­ko­ja täyt­tä­mät­tä) pois taval­la tai toi­sel­la. Tämä rat­kai­see sen ongel­man, että aikaa lää­kä­ril­le ei tah­do saa­da koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa ja sen takia ei sit­ten hoi­toa­kaan, kos­ka vain lää­kä­ri voi teh­dä diag­noo­sin ja mää­rä­tä hoi­to­ja. Samal­la toi­min­ta tehos­tui­si suu­res­ti: lää­kä­ri­pu­lan val­li­tess­a­sel­lai­nen jär­jes­tel­mä, jos­sa tut­ki­mus ja hoi­to riip­puu lää­kä­reis­tä ei tie­ten­kään voi toi­mia tehok­kaas­ti, tätä aut­tai­si myös se, että syn­tyy pidem­piai­kai­sia hoi­to­suh­tei­ta, jois­sa lää­kä­ri oli­si poti­laan asiois­ta selvillä.

  2) Eri­kois­sai­raan­hoi­to: nykyi­set sai­raan­hoi­to­pii­rit muu­te­taan kes­ki­näi­sik­si vakuu­tus­yh­tiöik­si, jois­sa kun­nat mak­sa­vat kiin­teän /capita/v vakuu­tus­mak­sun. Tämä rat­kai­see sen ongel­man, että yksi­kin kal­lis poti­las voi olla pie­nen kun­nan talou­del­le ras­kas pauk­ku ilman uusia hal­lin­to­him­me­lei­tä. Muu­ten­han eri­kois­sai­raan­hoi­to lie­nee san­gen hyväl­lä tolalla. 

  Näis­tä läh­tö­koh­dis­ta oli­si sit­ten hyvä kehi­tel­lä perus- ja eri­kois­sai­raan­hoi­don, sekä sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen integroin­tia, kuten myös viri­tel­lä valin­nan­va­paut­ta ja yksi­tyis­ten toi­mi­joi­den otta­mis­ta mukaan vähitellen.

  Lää­kä­ri­pu­lan pois­ta­mis­ta voi lähes­tyä monel­la taval­la. Suo­ra­vii­vais­ta oli­si pan­na lää­kä­rei­den amma­tin­har­joit­ta­mi­soi­keu­den voi­mas­sa­py­sy­mi­sen ehdok­si se, että lää­kä­ri toi­mii joko a) jul­ki­ses­sa viras­sa tai b) hänel­lä on erik­seen haet­ta­va lupa*. Em. luvat oli­si­vat mää­rä­ai­kai­sia (esim. 2 v) ja nii­tä myön­net­täi­siin vain sel­lai­si­na vuo­si­na jol­loin jul­ki­set virat on käy­tän­nöl­li­ses­ti kat­soen kaik­ki täy­tet­ty. Täs­sä pitää ottaa huo­mioon se, että lää­kä­ri­nam­ma­tin har­joit­ta­mi­nen on mono­po­li lain­sää­tä­jän tah­dos­ta ja lain­sää­tä­jä aset­taa myös sen har­joit­ta­mi­sen ehdot; yhteis­kun­nan ei pidä sie­tää sel­lais­ta tilan­net­ta, jos­sa mono­po­lia käy­te­tään myn­tin lyön­tiin, niin, että ylei­nen etu jää toi­sel­le sijal­le. Tosin sanoen oikeus hyvään ter­vey­den­hoi­toon yhteis­kun­nan kan­nal­ta koh­tuul­li­sin kus­tan­nuk­sin on ensi­jai­nen näkö­koh­ta, lää­kä­rei­den ja ter­veys­fir­mo­jen talou­del­li­nen edun tulee ristrii­ta­ti­lan­tees­sa väistyä.

  * nämä voi­tai­siin myy­dä jul­ki­sel­la huu­to­kau­pal­la (jos­ta tulot tie­ten­kin jul­kis­ten ter­veys­pal­ve­lu­jen rahoittamiseen)

 20. Pal­jon­ko voin mak­saa itse lisää pal­ve­luse­te­li­ni päälle?
  Mak­sa 300, kai­hi­leik­kaus heti, lisäk­si pal­ve­luse­te­li. Kate saa­daan koh­dal­leen ja kes­ki­tu­loi­sel­le dii­li on siedettävä.

 21. Vää­rin­kä­si­tyk­siä tun­tuu riit­tä­vän. Valin­nan­va­paus­lain yksi­tyis­koh­tai­sis­sa perus­te­luis­sa tode­taan asia­kas­se­te­lis­tä näin: “Vaik­ka asia­kas­se­te­lin tavoit­tee­na on mah­dol­lis­taa asiak­kaal­le mah­dol­li­suus vali­ta pal­ve­lun tuot­ta­ja, valin­nan mah­dol­li­suus ei sai­si joh­taa maa­kun­nan kus­tan­nus­ten kas­vuun. Sen vuok­si asia­kas­se­te­lin arvo ei sai­si ylit­tää oman tuo­tan­non kus­tan­nuk­sia, jol­lei sii­hen ole eri­tyi­siä syi­tä. Eri­tyi­nen syy voi olla esi­mer­kik­si asiak­kail­le vält­tä­mät­tö­mien pal­ve­lu­jen var­mis­ta­mi­nen tilan­tees­sa jos­sa maa­kun­nan lii­ke­lai­tos ei pys­ty itse tuot­ta­maan riit­tä­väs­ti pal­ve­lu­ja.” Asia­kas­se­te­lin arvo on siis mää­ri­tel­tä­vä niin, että sil­lä voi saa­da kysei­sen pal­ve­lun, mut­ta arvo ei saa olla suu­rem­pi kuin saman pal­ve­lun kus­tan­nus maa­kun­nan itse tuottamana.

  Perus­te­lu­jen mukaan asiak­kaan on myös saa­ta­va asia­kas­se­te­lil­lä tar­jot­ta­va pal­ve­lu pel­käl­lä asia­kas­mak­sul­la, lisä­hin­taa pal­ve­lus­ta ei voi pyy­tää. Lisä­pal­ve­lui­ta sovi­tun pal­ve­lun pääl­le (esim. yhden hen­gen poti­las­huo­neen, tai sopi­muk­ses­sa mää­ri­tel­tyä jul­kis­ta pal­ve­lu­ta­soa hin­ta­vam­man teko­ni­ve­len) asia­kas voi sen sijaan 

  Jan Schugk: Vää­rin­kä­si­tyk­siä tun­tuu riit­tä­vän. Valin­nan­va­paus­lain yksi­tyis­koh­tai­sis­sa perus­te­luis­sa tode­taan asia­kas­se­te­lis­tä näin: “Vaik­ka asia­kas­se­te­lin tavoit­tee­na on mah­dol­lis­taa asiak­kaal­le mah­dol­li­suus vali­ta pal­ve­lun tuot­ta­ja, valin­nan mah­dol­li­suus ei sai­si joh­taa maa­kun­nan kus­tan­nus­ten kas­vuun. Sen vuok­si asia­kas­se­te­lin arvo ei sai­si ylit­tää oman tuo­tan­non kus­tan­nuk­sia, jol­lei sii­hen ole eri­tyi­siä syi­tä. Eri­tyi­nen syy voi olla esi­mer­kik­si asiak­kail­le vält­tä­mät­tö­mien pal­ve­lu­jen var­mis­ta­mi­nen tilan­tees­sa jos­sa maa­kun­nan lii­ke­lai­tos ei pys­ty itse tuot­ta­maan riit­tä­väs­ti pal­ve­lu­ja.” Asia­kas­se­te­lin arvo on siis mää­ri­tel­tä­vä niin, että sil­lä voi saa­da kysei­sen pal­ve­lun, mut­ta arvo ei saa olla suu­rem­pi kuin saman pal­ve­lun kus­tan­nus maa­kun­nan itse tuottamana.

  Perus­te­lu­jen mukaan asiak­kaan on myös saa­ta­va asia­kas­se­te­lil­lä tar­jot­ta­va pal­ve­lu pel­käl­lä asia­kas­mak­sul­la, lisä­hin­taa pal­ve­lus­ta ei voi pyy­tää. Lisä­pal­ve­lui­ta sovi­tun pal­ve­lun pääl­le (esim. yhden hen­gen poti­las­huo­neen, tai sopi­muk­ses­sa mää­ri­tel­tyä jul­kis­ta pal­ve­lu­ta­soa hin­ta­vam­man teko­ni­ve­len) asia­kas voi sen sijaan 

  Jan Schugk: Vää­rin­kä­si­tyk­siä tun­tuu riit­tä­vän. Valin­nan­va­paus­lain yksi­tyis­koh­tai­sis­sa perus­te­luis­sa tode­taan asia­kas­se­te­lis­tä näin: “Vaik­ka asia­kas­se­te­lin tavoit­tee­na on mah­dol­lis­taa asiak­kaal­le mah­dol­li­suus vali­ta pal­ve­lun tuot­ta­ja, valin­nan mah­dol­li­suus ei sai­si joh­taa maa­kun­nan kus­tan­nus­ten kas­vuun. Sen vuok­si asia­kas­se­te­lin arvo ei sai­si ylit­tää oman tuo­tan­non kus­tan­nuk­sia, jol­lei sii­hen ole eri­tyi­siä syi­tä. Eri­tyi­nen syy voi olla esi­mer­kik­si asiak­kail­le vält­tä­mät­tö­mien pal­ve­lu­jen var­mis­ta­mi­nen tilan­tees­sa jos­sa maa­kun­nan lii­ke­lai­tos ei pys­ty itse tuot­ta­maan riit­tä­väs­ti pal­ve­lu­ja.” Asia­kas­se­te­lin arvo on siis mää­ri­tel­tä­vä niin, että sil­lä voi saa­da kysei­sen pal­ve­lun, mut­ta arvo ei saa olla suu­rem­pi kuin saman pal­ve­lun kus­tan­nus maa­kun­nan itse tuottamana.

  Perus­te­lu­jen mukaan asiak­kaan on myös saa­ta­va asia­kas­se­te­lil­lä tar­jot­ta­va pal­ve­lu pel­käl­lä asia­kas­mak­sul­la, lisä­hin­taa pal­ve­lus­ta ei voi pyy­tää. Lisä­pal­ve­lui­ta sovi­tun pal­ve­lun pääl­le (esim. yhden hen­gen poti­las­huo­neen, tai sopi­muk­ses­sa mää­ri­tel­tyä jul­kis­ta pal­ve­lu­ta­soa hin­ta­vam­man teko­ni­ve­len) asia­kas voi sen sijaan ostaa mak­sa­mal­la ero­tuk­sen itse.

  Maa­kun­ta voi jat­kos­sa­kin hank­kia pal­ve­lui­ta osto­pal­ve­lui­na kil­pai­lut­ta­mal­la pal­ve­lun­tuot­ta­jia ja osta­mal­la hoitoja/palveluita tukkuhinnalla.

  Asia­kas­se­te­lien ant­mis­vel­voi­tet­ta on lisäk­si rajoi­tet­tu siten, että nii­tä ei tar­vit­se antaa jos se vaa­ran­tai­si poti­las­tur­val­li­suu­den, laki­sää­tei­sis­tä teh­tä­vis­tä suo­riu­tu­mi­sen, pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sien toi­mi­vuu­den tai pal­ve­lu­jen kus­tan­nus­te­hok­kaan järjestämisen. 

  1. Hyvä jos edes perus­te­luis­sa sano­taan noin, mut­ta laki­teks­tis­sä sano­taan yksi­kan­taan, että asia­kas­se­te­lin on olta­va niin kor­kea, että vaih­toeh­toi­sia pal­ve­lu­ja syntyy.

 22. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Hyvä jos edes perus­te­luis­sa sano­taan noin, mut­ta laki­teks­tis­sä sano­taan yksi­kan­taan, että asia­kas­se­te­lin on olta­va niin kor­kea, että vaih­toeh­toi­sia pal­ve­lu­ja syntyy. 

  Ja tämä­hän ker­too suo­raan sen, että tar­koi­tus ei ole tuot­taa pal­ve­lui­ta vaan saa­da jul­kis­ta rahaa yksi­tyis­ten taskuun.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.