Palvelusetelin arvo

En ole viime aikoina viitsinyt seu­ra­ta sote-valmis­telun uusimpia kään­teitä, kos­ka olen vaku­ut­tunut, että se on hukkaan käytet­tyä aikaa. Kun Helsin­gin kaupung­in­val­tu­us­to käy toiv­ot­toman pitkää keskustelua sote-lau­takun­nas­sa ei ole muu­takaan tekemistä ja niin­pä olen tap­panut aikaa luke­mal­la hal­li­tuk­sen esitystä.

Olen ollut pitkään sitä mieltä, että ter­vein tapa yksi­ty­istää ter­vey­den­huoltoa on antaa palveluseteleitä elek­ti­iviseen hoitoon. Siitä on saatu Ruot­sis­sa hyviä koke­muk­sia. Toki se pitää tehdä hal­li­tusti niin, ettei julk­isten sairaaloiden päivystysvelvol­lisu­us vaarannu.

Minä olen kuvitel­lut, että palvelusetelin arvo vas­taisi (korkein­taan) sitä kus­tan­nus­ta, jon­ka saman hoidon anta­mi­nen julkisel­la puolel­la maksaa.

Lakiesi­tyk­sessä kuitenkin san­o­taan, että palvelusetelin arvon olta­va niin suuri, että yksi­ty­isiä palvelu­ja syn­tyy. Siis, että jos yksi­tyiset on eivät pysty toim­i­maan samal­la hin­nal­la kuin julki­nen, niille on mak­set­ta­va siitä enem­män. Tämä on san­ot­tu vähän piilotel­lusti näin. Asi­akas­setelin arvo on määriteltävä siten, että asi­akkaal­la on tosi­asialli­nen mah­dol­lisu­us vali­ta sil­lä maakun­nan hyväksymä palveluntuottaja.

Julkisen palvelun kus­tan­nus täy­tyy lisäk­si määritel­lä oikein. Kun julkisel­la sairaalal­la on velvol­lisu­us jär­jestää päivystys ja varautua esimerkik­si suuron­net­to­muuk­si­in. Tämä syn­nyt­tää väk­isin kohta­laisen suuren kap­a­siteetin ja syn­nyt­tää kiin­teitä kus­tan­nuk­sia. Miten tuon kap­a­siteetin käyt­tö suuron­net­to­muut­ta odoteltaes­sa elek­ti­iviseen hoitoon tulisi hinnoitella.

Pitäisikö nuo kiin­teät kus­tan­nuk­set jakaa oikeu­den­mukaises­ti päivystys­valmi­u­den ja elek­ti­ivisen hoidon kesken? Näin var­maan yksi­tyiset hoito­laitok­set tule­vat vaa­ti­maan, jot­ta kil­pailu­ti­lanne ei vääristy. Nyt ei kuitenkaan ole kyse olympia-aat­teesta vaan resurssien tehokkaas­ta allokoinnista.

Oikea tapa hin­noitel­la elek­ti­ivi­nen mar­gin­aa­likus­tan­nusten mukaan – siis niin, että kiin­teät kulut sälytetään sille päivystysvelvol­lisu­udelle, joka ne aiheut­taa. Myös yksi­tyi­nen yri­tys hin­noit­telisi vas­taavas­sa tilanteessa elek­ti­ivisen hoidon niin, että saa kap­a­siteetin kokon­aan käyt­töön, kun­han hin­ta riit­tää peit­tämään muut­tuvat kustannukset.

Maakun­nal­la ei voi olla velvol­lisu­ut­ta antaa palveluseteliä, jon­ka arvo ylit­tää sen kus­tan­nuk­sen, jon­ka hoidon­jär­jestämi­nen itse aiheuttaisi.

 

25 vastausta artikkeliin “Palvelusetelin arvo”

 1. Nat­si! Kri­ti­ikkiä! Nat­si! #torkku­peit­to

  Mitään muu­ta tarkoi­tus­ta tuol­la ei enää ole kuin siirtää rahaa fir­moille. Kun laki­in halu­taan edes kir­joit­taa että fir­moille on mak­set­ta­va niin paljon että voit­toa syn­tyy var­masti, niin mitä hel­vettiä tätä enää jauhetaan. Koko pas­ka nurin jo! Törkeää kor­rup­tio­ta kun fir­mat voivat kir­joit­taa lakiesi­tyk­set mieleisek­seen ja koko asiantun­ti­jakaar­ti sivu­ute­taan, jopa kokoomuk­sen sisäl­lä! Sit­ten joku torkku­peit­tomies nos­telee nat­siko­rt­tia eduskunnassa…on teil­läkin kaverit!

 2. Antero Umpimieli: Kun laki­in halu­taan edes kir­joit­taa että fir­moille on mak­set­ta­va niin paljon että voit­toa syn­tyy var­masti, niin mitä helvettiä 

  Jäin käsi­tyk­seen että palveluseteli olisi pakko hin­noitel­la niin että maakun­nan itse tuot­ta­man palvelun lisäk­si pitää olla mah­dol­lisu­us vali­ta yksi­tyi­nen. Jos yksi­ty­isiä on tar­jol­la vain yksi, se voi tietenkin pyytää mitä hyvän­sä. Ajatuk­se­na lie­nee että yksi­ty­isiä olisi aina tar­jol­la niin mon­ta että todel­li­nen markki­nahin­ta muo­dos­tuu. Kartellil­la tietysti hin­to­ja voi nos­taa use­ankin toim­i­jan tapauk­ses­sa, mut­ta sehän on laitonta.

  Has­sua silti ettei maakun­nan oma tuotan­to saa osal­lis­tua markki­nahin­nan muo­dostamiseen, mut­ta tuos­sa ehkä arvel­laan että verora­hoil­la tapah­tu­vaa sub­ven­toin­tia on mah­do­ton palo­muu­rit­taa ulos maakun­nan tekemi­sistä. Tun­tu­vat kyl­lä esi­tyk­sen kir­joit­ta­jat luot­ta­van turhan paljon tehokkaisi­in markki­noi­hin, esteet uuden toim­i­jan tulemis­es­ta alalle ovat melkoiset — vaatii varsin syvät taskut.

  1. Ajatuk­se­na lie­nee että yksi­ty­isiä olisi aina tar­jol­la niin mon­ta että todel­li­nen markki­nahin­ta muodostuu

   Ei tässä muo­dos­tu mitään markki­nahin­taa, kos­ka hin­nal­la ei ylipään­sä kil­pail­la. Asi­akas­setelin hin­ta on kiin­teä, jol­loin yri­tys, joka pystyy toim­i­maan kil­pail­i­joitaan halvem­mal­la, ei pysty tämän ansios­ta lisäämään markki­nao­su­ut­taan. Täl­laiseen jär­jestelmään ei ylipään­sä sisäl­ly mitään mekanis­mia, joka alen­taisi kustannuksía. 

   Has­sua silti ettei maakun­nan oma tuotan­to saa osal­lis­tua markki­nahin­nan muo­dostamiseen, mut­ta tuos­sa ehkä arvel­laan että verora­hoil­la tapah­tu­vaa sub­ven­toin­tia on mah­do­ton palo­muu­rit­taa ulos maakun­nan tekemisistä. 

   Joku voisi vain­o­harhais­es­ti ajatel­la, että tama peri­aate on otet­tu mukaan lähin­nä sik­si, että alan y6rityksillä on suo­ra pääsy hal­li­tuk­sen päätök­sen­teon ytimeen.

 3. Kah­den kohdan sote-uudistus:

  1) Peruster­vey­den­huolto: yleis­lääkärip­u­la (so. virko­ja täyt­tämät­tä) pois taval­la tai toisel­la. Tämä ratkaisee sen ongel­man, että aikaa lääkärille ei tah­do saa­da kohtu­ullises­sa ajas­sa ja sen takia ei sit­ten hoitoakaan, kos­ka vain lääkäri voi tehdä diag­noosin ja määrätä hoito­ja. Samal­la toim­inta tehos­tu­isi suuresti: lääkärip­u­lan val­lites­sa sel­l­ainen jär­jestelmä, jos­sa tutkimus ja hoito riip­puu lääkäreistä ei tietenkään voi toimia tehokkaasti, tätä aut­taisi myös se, että syn­tyy pidem­piaikaisia hoito­suhtei­ta, jois­sa lääkäri olisi poti­laan asioista selvillä. 

  2) Erikois­sairaan­hoito: nykyiset sairaan­hoitopi­ir­it muute­taan keskinäisik­si vaku­u­tusy­htiöik­si, jois­sa kun­nat mak­sa­vat kiin­teän /capita/v vaku­u­tus­mak­sun. Tämä ratkaisee sen ongel­man, että yksikin kallis poti­las voi olla pienen kun­nan taloudelle raskas paukku ilman uusia hallinto­him­meleitä. Muuten­han erikois­sairaan­hoito lie­nee san­gen hyväl­lä tolalla. 

  Näistä lähtöko­hdista olisi sit­ten hyvä kehitel­lä perus- ja erikois­sairaan­hoidon, sekä sosi­aali­palvelu­jen inte­groin­tia, kuten myös viritel­lä valin­nan­va­paut­ta ja yksi­ty­is­ten toim­i­joiden ottamista mukaan vähitellen.

  Lääkärip­u­lan pois­tamista voi läh­estyä monel­la taval­la. Suo­ravi­ivaista olisi pan­na lääkärei­den ammat­in­har­joit­tamisoikeu­den voimas­s­apysymisen ehdok­si se, että lääkäri toimii joko a) julkises­sa viras­sa tai b) hänel­lä on erik­seen haet­ta­va lupa*. Em. luvat oli­si­vat määräaikaisia (esim. 2 v) ja niitä myön­net­täisi­in vain sel­l­aisi­na vuosi­na jol­loin julkiset virat on käytän­nöl­lis­es­ti kat­soen kaik­ki täytet­ty. Tässä pitää ottaa huomioon se, että lääkäri­nam­matin har­joit­ta­mi­nen on monop­o­li lain­säätäjän tah­dos­ta ja lain­säätäjä aset­taa myös sen har­joit­tamisen ehdot; yhteiskun­nan ei pidä sietää sel­l­aista tilan­net­ta, jos­sa monop­o­lia käytetään myntin lyön­ti­in, niin, että yleinen etu jää toiselle sijalle. Tosin sanoen oikeus hyvään ter­vey­den­hoitoon yhteiskun­nan kannal­ta kohtu­ullisin kus­tan­nuksin on ensi­jainen näköko­h­ta, lääkärei­den ja ter­veysfir­mo­jen taloudelli­nen edun tulee ristri­itati­lanteessa väistyä.

  * nämä voitaisi­in myy­dä julkisel­la huu­tokau­pal­la (jos­ta tulot tietenkin julk­isten ter­veyspalvelu­jen rahoittamiseen)

 4. Asi­akas­setelit tule­vat paljon kalli­im­mik­si kuin moni osaa kuvitel­la. Niistä aiheutu­vat byrokra­ti­aku­lut ovat Lasse Lehtosen mukaan 15 % luokkaa ja kun siihen pan­naan liikevoit­to n. 10 % päälle, ollaan jo hur­jis­sa luke­mis­sa. Mielestäni asi­akas­seteleis­sä näkyy konkreet­tisim­min, ettei yksi­ty­istämi­nen todel­lakaan kan­na­ta. Poikkeusti­lanteet ovat asia erikseen.

 5. Tästä min­ul­la ei ole tietoa, mut­ta onko palvelusetelin esimerkkiryh­mänä miten usein elek­ti­ivi­nen tekonivelpoti­las? Mon­ta ker­taa olen ajatel­lut, että ei kai hem­metis­sä näistä tule ne esimerk­it politikoille?

 6. Täl­lä het­kel­lä esimerkik­si Van­taan tehoste­tun palvelu­a­sumisen palveluseteli tai koti­hoidon palveluseteli on hin­noitel­tu niin alas, ettei sitä kukaan käytä. Asi­akas­seteli on, toisin kuin palveluseteli, kiin­teähin­tainen eli siihen ei saa mak­saa lisää itse. Lakiesi­tyk­sen yksi­tyisko­htai­sis­sa perusteluis­sa asi­aa on, tosin melko sumeasti, täs­men­net­ty niin että hin­noit­telus­sa “pitää ottaa huomioon maakun­nan liike­laitok­sen kustannukset” 

  Järkev­in­tä olisi ottaa asi­akas­setelin hin­naksi maakun­nan viimeis­ten toteu­tunei­den kil­pailu­tusten keski­hin­ta ja edel­lyt­tää maakun­nan toimi­van samal­la hin­nal­la. Tämän lisäk­si tulisi palki­ta laa­tu­in­no­vaa­tioista. Täl­löin sote-uud­is­tuk­sen säästöistä melkoinen osa olisi hoidet­tu pelkästään julkisen tuot­tamien sosi­aali­palvelu­jen kus­tan­nusten laskuna.

  1. Täl­lä het­kel­lä esimerkik­si Van­taan tehoste­tun palvelu­a­sumisen palveluseteli tai koti­hoidon palveluseteli on hin­noitel­tu niin alas, ettei sitä kukaan käytä. Asi­akas­seteli on, toisin kuin palveluseteli, kiin­teähin­tainen eli siihen ei saa mak­saa lisää itse. Lakiesi­tyk­sen yksi­tyisko­htai­sis­sa perusteluis­sa asi­aa on, tosin melko sumeasti, täs­men­net­ty niin että hin­noit­telus­sa ”pitää ottaa huomioon maakun­nan liike­laitok­sen kustannukset” 

   Järkev­in­tä olisi ottaa asi­akas­setelin hin­naksi maakun­nan viimeis­ten toteu­tunei­den kil­pailu­tusten keski­hin­ta ja edel­lyt­tää maakun­nan toimi­van samal­la hin­nal­la. Tämän lisäk­si tulisi palki­ta laa­tu­in­no­vaa­tioista. Täl­löin sote-uud­is­tuk­sen säästöistä melkoinen osa olisi hoidet­tu pelkästään julkisen tuot­tamien sosi­aali­palvelu­jen kus­tan­nusten laskuna.

   Ymmär­rän sen, ettei asi­akas­setelin arvoa saa lait­taa mieli­v­al­taisen mata­lak­si, mut­ta en ymmär­rä sitä, että sen pitäisi olla korkeampi kuin mil­lä saman toimen­piteen — vaika­pa kai­hileikkauk­sen — tekee maakun­nan omas­sa sairaalassa. 

   Viimek­si tehty­jen kil­pailu­tuste KESKI­hin­ta. Mik­si keski­hin­ta. Yleen­sähän kil­pailu­tuk­sen voit­taa paras? Jos näin säädet­täisi­in, perus­taisin Oy Bul­vaani AB:n joka antaisi järkyt­tävän kalli­ita tar­jouk­sia vain tarkoituk­se­na nos­taa tuo­ta keskihintaa.

   Mut­ta mikä kil­pailu­tus? Nyt kun tama yksi­ty­isiltä ost­a­mi­nen perus­tuu kil­pailu­tuk­seen, on kil­pailu­tuk­sia, mut­ta sit­ten, kun julk­iste­taan kiin­tä hin­ta, jol­la oste­taan raja­ton määrä, ei ole mitään kilpailutuksia.

 7. Mielestäni kus­tan­nusten ver­tailu pitäisi tehdä hie­man toisel­la tavalla.

  Ensin pitäisi määrit­tää tarvit­ta­va järkevä päivystyska­p­a­siteet­ti. Päivystyska­p­a­siteetista pitäisi tehdä omat kus­tan­nus­laskel­mat sen poh­jal­ta, että päivystyska­p­a­siteet­ti täytetään ensisijaisesti.

  Sit­ten erik­seen pitäisi tarkastel­la julkisen puolen päivystyska­p­a­siteetin päälle raken­net­tavia julkisen puolen lisäka­p­a­siteetin kus­tan­nuk­sia (kiin­teitä ja muut­tuvia). Niitä kus­tan­nuk­sia voidaan ver­ra­ta yksi­ty­is­ten toim­i­joiden kustannuksiin.

  Palvelusetelei­den arvon ei pitäisi ylit­tää julkisen puolen päivystyska­p­a­siteetin päälle mah­dol­lis­es­ti raken­net­ta­van lisäka­p­a­siteetin kus­tan­nuk­sia niukku­usti­lantei­ta lukuunottamatta.

  Palvelusetelei­den arvoa pitäisi voi­da myös alen­taa, jos palvelusetelei­den kysyn­tä uhkaa syödä päivystyska­p­a­siteetin täyskäyttöä.

  Kysymys on ensisi­jas­sa kansalais­ten perus­tus­lais­sa sääde­tys­tä oikeud­es­ta ter­vey­den­huoltoon. Sik­si tavanomaisia kil­pailusään­töjä ei voi­da eikä pidä käyt­tää. Ymm­märtääk­seni tämä oli myös perus­tus­laki­valiokun­nan kan­ta asiaan.

  Sik­si palvelu­jen ja palvelusetelei­den hin­noit­telulle ei saisi aset­taa liian tiukko­ja rajo­ja. Kus­tan­nuk­sia ja palve­lu­ta­soa pitäisi pystyä hal­lit­se­maan jous­taval­la hinnoittelulla.

 8. Onpa hal­li­tuk­sen esi­tys kir­joitet­tu härskisti ajat­telemat­ta ollenkaan veron­mak­sajien kus­tan­nuk­sia. Palvelusetelin arvo määräy­ty­isi markki­nahin­noista, jois­sa tietenkin on mukana muhkeat voitot ja suuret johta­jien bonukset.

  Aim­min esimerkik­si sähköverkois­sa asia peit­elti­in kansalaisil­ta piiloon, mut­ta nyt rahan­jako sijoit­ta­jille ker­ro­taan ylim­ielis­es­ti ja avoimesti jo hal­li­tuk­sen esityksessä.

 9. Ehdotet­tu sana­muo­to on yksiselit­teis­es­ti huono kos­ka se kan­nus­taa kil­pailun vähen­tämiseen yksi­tyisel­lä puolel­la sitä kaut­ta että yksi­ty­is­ten palvelun­tar­joa­jien nos­taes­sa hin­tata­soa julkisen sek­torin olisi lak­isääteis­es­ti pakko seurata.

  Sairaan­hoitopi­ir­it ovat vuosikau­sia osta­neet palvelusetelei­den kohteena ole­via elek­ti­ivisiä hoito­toimen­piteitä yksi­ty­isiltä palvelun­tar­joa­jal­ta tukkuhin­nal­la, joten niil­lä on varsin mon­es­sa tapauk­ses­sa käypä ref­er­enssi­hin­ta ole­mas­sa. Nykyi­nen jär­jeste­ly kan­nus­taa tehokku­u­teen ja ultra­kevy­isi­in organ­isaa­tioi­hin kun pien­toim­i­joi­ta ei ole de fac­to sul­jet­tu tar­jouskil­pailu­jen ulkop­uolelle mon­en muun toimi­alan tapaan. Osto-osaami­nen on sairaan­hoitopi­ireil­lä ole­mas­sa, veron­mak­sa­jana täy­tyy toivoa ettei sitä SOTE-uud­is­tuk­ses­sa hukata.

  Kuten Helsingistä reilu kymme­nen vuot­ta sit­ten käy­dys­tä koulu­jen lopet­tamisju­pakas­ta muis­tamme, tilo­jen kus­tan­nuk­set voidaankin sit­ten laskea “oikein” aivan miten tahansa. Elek­ti­iviselle hoidolle tilo­jen mar­gin­aal­i­hin­noit­telu on hyvin perusteltu.

 10. Maakun­nal­la ei voi olla velvol­lisu­ut­ta antaa palveluseteliä, jon­ka arvo ylit­tää sen kus­tan­nuk­sen, jon­ka hoidon­jär­jestämi­nen itse aiheuttaisi.

  Olisin erit­täin kiin­nos­tunut kuule­maan Lasse Män­nistön kan­nan tähän kysymykseen.

  Lisäk­si min­un mielestäni Män­nistö olisi edelleen Osmolle (ja blo­gin luk­i­joille) velkaa seli­tyk­sen siitä, mitkä Osmon väit­teet edel­lisessä Oulua ja Siikalat­vaa koskevas­sa kir­joituk­ses­sa oli­vat “yksiselit­teisen vääirä”, miten tuon osoit­tavaan dataan pääsee käsik­si, ja ennen kaikkea, jos ker­ran Osmon väit­teet oli­vat vääriä, mik­si ihmeessä Mehiläi­nen vetäy­tyi Oulun hankkeesta?

 11. OS:“Tämä on san­ot­tu vähän piilotel­lusti näin. Asi­akas­setelin arvo on määriteltävä siten, että asi­akkaal­la on tosi­asialli­nen mah­dol­lisu­us vali­ta sil­lä maakun­nan hyväksymä palveluntuottaja.”

  Tuo virke on vas­toin kil­pailu­lain­säädän­nön henkeä, sil­lä se kan­nus­taa mono- ja oli­gop­o­lien syn­nyt­tämiseen. Jät­tipot­ti isoille yleis­pör­riäisille ja eri­toten eri­ty­is­palvelu­ja tuot­taville kuksoille. 

  Ei jär­jen hiven­täkään, sil­lä kyl­lä maakun­nille syn­tyy ajanoloon paine ulkois­taa sel­l­aisia palvelu­ja, jot­ka tule­vat sille kokon­aisu­udessaan halvem­mik­si kuin oma tuotanto.

 12. OS:”Tämä on san­ot­tu vähän piilotel­lusti näin. Asi­akas­setelin arvo on määriteltävä siten, että asi­akkaal­la on tosi­asialli­nen mah­dol­lisu­us vali­ta sil­lä maakun­nan hyväksymä palveluntuottaja.”

  Pakko­han tuol­la asi­akas­setelil­lä on jotain saa­da; muuten julki­nen sek­tori lait­taa ne samalle tasolle kuin ham­maslääkärien kela-kor­vauk­set. Kyl­lä se aina mieltä läm­mitää kun Kela kor­vaa vitosen satasen laskus­ta. Ei ole vaikea arva­ta mitä se setelit olisi jos maakun­nat saisi­vat päättää.

 13. Yksi ongel­ma on, että ter­vy­den­huol­lon kus­tan­nuk­set vai­htel­e­vat val­tavasti alueellisesti.
  Vaik­ka sairas­tavu­udessa ja ikärak­en­teessa on ero­ja niin palvelu­jen rahoi­tus­tarpeessa on edelleen val­ta­vat erot,.On vaikea uskoa, että nuo aluei­den erot selit­täi­sivät kaikkea

  Näyt­täisi siltä, että yksi merkit­tävä tek­i­jä asi­akasetelin hin­taan on maakun­ta , jos­sa palvelu tuotetaan ???

  https://yle.fi/uutiset/3–9975740

 14. “Asi­akas­setelin arvo on määriteltävä siten, että asi­akkaal­la on tosi­asialli­nen mah­dol­lisu­us vali­ta sil­lä maakun­nan hyväksymä palveluntuottaja.”

  Onko siis niin, ettei asi­akas­ta saa veloit­taa palvelusetelin päälle? Sel­l­ainen tun­tu­isi parem­mal­ta keinol­ta luo­da tuol­lainen tosi­asialli­nen mah­dol­lisu­us val­in­taan, jos palvelusetelin arvo ei siihen riitä (vaikkakin sil­loin valin­nan­mah­dol­lisu­us ei olisi tosi­asialli­nen kaikille).

 15. Osmo, tämä oli eri­no­mainen huomio. Jäin kuitenkin miet­timään tuleeko tästä niin suuri kyn­nys, että mallin tavoite toimin­nan tehos­tu­mis­es­ta kil­pailun kaut­ta jää toteutumatta?

  Yksi tapa ratkaista ongel­ma on, että maakun­ta tar­joaa tätä päivystyska­p­a­siteet­tia yksi­ty­is­ten toim­i­joiden käyttöön.

 16. En usko että tämä soteku­vio ja siten siihen liit­tyvät palvelusetelitkään kerkeävät toteu­tu­maan 14.4.2019 mmn­nessä, jol­loin on eduskun­tavaalit. Asia on niin lev­äl­lään ja eduskun­tavaalei­hin on niin vähän aikaa. Seu­raa­va hal­li­tus tuskin ottaa en isoa sote-murhet­ta taakak­seen, vaan lähtevät kevyem­mäl­lä poli­it­tisel­la ratkausul­la uud­is­ta­maan sosi­aali- ja ter­vey­den­huoltoa. Niin kar­vas koke­mus on sotes­ta jo nyt syntynyt.

 17. Tässä on muuten taustal­la ovela poli­it­tisen vas­tu­un siir­to, kun yritetään jo ennestään alhaisi­in sote-menoi­hin leipoa hatus­ta heit­et­ty 3 mrd säästö, jon­ka hal­li­tus on heit­tänyt hatusta. 

  Maskun­tata­son poli­it­tiset päät­täjät totea­vat, että poti­las voi vali­ta toisen palvelu­jen tuot­ta­jan, jos palvelu on entistä huonom­paa säästö­jen seurauksena.
  Jos joku ter­veysalan yri­tys on todel­la huono, levitel­lään käsiä ja tode­taan, että kil­pailute­taan listalle seuraava.

  Mitä tapah­tuu, kun kysyn­tä notkah­taa suurien ikälu­okkien jäl­keen. Yksi­ty­i­sis­sä hoito­laitok­sis­sa asi­akkail­la on karmea tilanne, kun on usei­ta konkurssikyp­siä yri­tyk­siä, jois­sa on asi­akkai­ta hoidettavana.

  Van­huk­sia kär­rätään entistä enem­män asi­akas­ral­li­na hoitopaikas­ta toiseen, kun kus­tan­nu­sop­ti­moin­ti lisään­tyy entisestään.

 18. En tiedä onko tässä mitään totu­us­po­h­jaa. Pelkkiä kuu­lop­uhei­ta luvassa.

  Aloite­taan pop­ulis­tisel­la “hock­ey sti­cil­lä”. Eli siis kus­tan­nus­rak­en­teel­la, joka muis­tut­taa niin bit­coinin kurssia kuin ilmas­ton­läm­pen­e­mistä. Tiedämme, että ter­veyspalvelu­iden kus­tan­nuk­set nup­pia kohden menevät näin ja se tekee sitä koko pop­u­laa­tion tasol­la, mut­ta myös yksit­täisiä diag­noose­ja kat­sot­taes­sa. Samas­sa diag­noosis­sa kulut voivat olla pienet tai suuret.

  Olen kuul­lut esitet­tävän, että julkisen kuluista 80% olisi esitet­ty palvelusetelin arvok­si. On esitet­ty myös sataa pros­ent­tia, mut­ta keski­tytään nyt tuo­hon SÄÄSTÖÖN, jos­sa parikym­men­tä pros­ent­tia halvem­mal­la tekevä saa palvelusetelin.

  Tot­takai sitä pyritään saa­maan tuo­ta lätkä­mailan kurvia mah­dol­lisim­man pienek­si mak­sarei­den kir­joit­ta­jan toimes­ta määrit­tämäl­lä mah­dol­lisim­man paljon mitat­tavia tek­i­jöitä. Maila kuitenkin tulee jäämään.

  Heit­etään kalli­im­malle 20% hin­taa hatus­ta vaik­ka miljoona / nup­pi ja halvim­malle 20% kolme sataa euroa. Keski­hin­ta vaik­ka 50 000 euroa. 

  50 000 *0,8 tekee 40 000. Tämän ver­ran on alku­un käytet­tävis­sä myös niiden 300 euron poti­laiden hoi­dos­sa. Fik­su poti­las voi var­masti kil­pailut­taa hoiton­sa. Voi var­masti pyytää vaik­ka leas­ing autoa matkoi­hin. Palvelun myyjän kan­nat­taisi kus­tan­taa läh­es mitä tahansa asi­akas pyytää, kun rahaa ker­ran on.

  Mut­ta mitä tapah­tuu sen jäl­keen, kun pääset anta­maan 50 000 sum­mal­la hoitoa 300 euron poti­laille? Jos puo­let heit­tää alku­un yksi­tyiselle? Tämän jäl­keen ne poti­laat eivät ole enää siel­lä julkisel­la ja keskiar­vo­hin­ta las­ke­taan uud­estaan porukas­ta, joka on siel­lä julkisel­la. Tässä vai­heessa keski­hin­ta poti­laalle pomp­sah­taa jo vaik­ka 300 000 euroon. Ja siis ensim­mäisenä vuote­na. Lop­ul­ta julkiselle jää se kallein ref­er­enssipoti­las, joka määrit­tää hoidon hin­nan. Ja raha seu­raa potilasta.

  Yllä kir­joitet­tu malli on siis vain keskusteluis­sa pyörivä malli. Sote uud­is­tuk­sel­la alkaa olla oman näke­myk­seni mukaan enem­män kan­na­tus­ta kuin vas­tus­tus­ta sote alan ammat­ti­lais­ten kesken. Yleinen argu­ment­ti on se, että suures­ta lisäku­lus­ta pitää tul­la jotain myös työn tekijöille.

 19. Mace­lyn Praise:
  Kah­den kohdan sote-uudistus:

  1) Peruster­vey­den­huolto: yleis­lääkärip­u­la (so. virko­ja täyt­tämät­tä) pois taval­la tai toisel­la. Tämä ratkaisee sen ongel­man, että aikaa lääkärille ei tah­do saa­da kohtu­ullises­sa ajas­sa ja sen takia ei sit­ten hoitoakaan, kos­ka vain lääkäri voi tehdä diag­noosin ja määrätä hoito­ja. Samal­la toim­inta tehos­tu­isi suuresti: lääkärip­u­lan val­lites­sasel­lainen jär­jestelmä, jos­sa tutkimus ja hoito riip­puu lääkäreistä ei tietenkään voi toimia tehokkaasti, tätä aut­taisi myös se, että syn­tyy pidem­piaikaisia hoito­suhtei­ta, jois­sa lääkäri olisi poti­laan asioista selvillä.

  2) Erikois­sairaan­hoito: nykyiset sairaan­hoitopi­ir­it muute­taan keskinäisik­si vaku­u­tusy­htiöik­si, jois­sa kun­nat mak­sa­vat kiin­teän /capita/v vaku­u­tus­mak­sun. Tämä ratkaisee sen ongel­man, että yksikin kallis poti­las voi olla pienen kun­nan taloudelle raskas paukku ilman uusia hallinto­him­meleitä. Muuten­han erikois­sairaan­hoito lie­nee san­gen hyväl­lä tolalla. 

  Näistä lähtöko­hdista olisi sit­ten hyvä kehitel­lä perus- ja erikois­sairaan­hoidon, sekä sosi­aali­palvelu­jen inte­groin­tia, kuten myös viritel­lä valin­nan­va­paut­ta ja yksi­ty­is­ten toim­i­joiden ottamista mukaan vähitellen.

  Lääkärip­u­lan pois­tamista voi läh­estyä monel­la taval­la. Suo­ravi­ivaista olisi pan­na lääkärei­den ammat­in­har­joit­tamisoikeu­den voimas­s­apysymisen ehdok­si se, että lääkäri toimii joko a) julkises­sa viras­sa tai b) hänel­lä on erik­seen haet­ta­va lupa*. Em. luvat oli­si­vat määräaikaisia (esim. 2 v) ja niitä myön­net­täisi­in vain sel­l­aisi­na vuosi­na jol­loin julkiset virat on käytän­nöl­lis­es­ti kat­soen kaik­ki täytet­ty. Tässä pitää ottaa huomioon se, että lääkäri­nam­matin har­joit­ta­mi­nen on monop­o­li lain­säätäjän tah­dos­ta ja lain­säätäjä aset­taa myös sen har­joit­tamisen ehdot; yhteiskun­nan ei pidä sietää sel­l­aista tilan­net­ta, jos­sa monop­o­lia käytetään myntin lyön­ti­in, niin, että yleinen etu jää toiselle sijalle. Tosin sanoen oikeus hyvään ter­vey­den­hoitoon yhteiskun­nan kannal­ta kohtu­ullisin kus­tan­nuksin on ensi­jainen näköko­h­ta, lääkärei­den ja ter­veysfir­mo­jen taloudelli­nen edun tulee ristri­itati­lanteessa väistyä.

  * nämä voitaisi­in myy­dä julkisel­la huu­tokau­pal­la (jos­ta tulot tietenkin julk­isten ter­veyspalvelu­jen rahoittamiseen)

 20. Paljonko voin mak­saa itse lisää palveluseteli­ni päälle?
  Mak­sa 300, kai­hileikkaus heti, lisäk­si palveluseteli. Kate saadaan kohdalleen ja keski­t­u­loiselle diili on siedettävä.

 21. Väärinkäsi­tyk­siä tun­tuu riit­tävän. Valin­nan­va­paus­lain yksi­tyisko­htai­sis­sa perusteluis­sa tode­taan asi­akas­setelistä näin: “Vaik­ka asi­akas­setelin tavoit­teena on mah­dol­lis­taa asi­akkaalle mah­dol­lisu­us vali­ta palvelun tuot­ta­ja, valin­nan mah­dol­lisu­us ei saisi johtaa maakun­nan kus­tan­nusten kasvu­un. Sen vuok­si asi­akas­setelin arvo ei saisi ylit­tää oman tuotan­non kus­tan­nuk­sia, jollei siihen ole eri­ty­isiä syitä. Eri­tyi­nen syy voi olla esimerkik­si asi­akkaille vält­tämät­tömien palvelu­jen varmis­t­a­mi­nen tilanteessa jos­sa maakun­nan liike­laitos ei pysty itse tuot­ta­maan riit­tävästi palvelu­ja.” Asi­akas­setelin arvo on siis määriteltävä niin, että sil­lä voi saa­da kyseisen palvelun, mut­ta arvo ei saa olla suurem­pi kuin saman palvelun kus­tan­nus maakun­nan itse tuottamana.

  Perustelu­jen mukaan asi­akkaan on myös saata­va asi­akas­setelil­lä tar­jot­ta­va palvelu pelkäl­lä asi­akas­mak­sul­la, lisähin­taa palvelus­ta ei voi pyytää. Lisä­palvelui­ta sovi­tun palvelun päälle (esim. yhden hen­gen poti­lashuoneen, tai sopimuk­ses­sa määritel­tyä julk­ista palve­lu­ta­soa hin­tavam­man tekonive­len) asi­akas voi sen sijaan 

  Jan Schugk: Väärinkäsi­tyk­siä tun­tuu riit­tävän. Valin­nan­va­paus­lain yksi­tyisko­htai­sis­sa perusteluis­sa tode­taan asi­akas­setelistä näin: “Vaik­ka asi­akas­setelin tavoit­teena on mah­dol­lis­taa asi­akkaalle mah­dol­lisu­us vali­ta palvelun tuot­ta­ja, valin­nan mah­dol­lisu­us ei saisi johtaa maakun­nan kus­tan­nusten kasvu­un. Sen vuok­si asi­akas­setelin arvo ei saisi ylit­tää oman tuotan­non kus­tan­nuk­sia, jollei siihen ole eri­ty­isiä syitä. Eri­tyi­nen syy voi olla esimerkik­si asi­akkaille vält­tämät­tömien palvelu­jen varmis­t­a­mi­nen tilanteessa jos­sa maakun­nan liike­laitos ei pysty itse tuot­ta­maan riit­tävästi palvelu­ja.” Asi­akas­setelin arvo on siis määriteltävä niin, että sil­lä voi saa­da kyseisen palvelun, mut­ta arvo ei saa olla suurem­pi kuin saman palvelun kus­tan­nus maakun­nan itse tuottamana.

  Perustelu­jen mukaan asi­akkaan on myös saata­va asi­akas­setelil­lä tar­jot­ta­va palvelu pelkäl­lä asi­akas­mak­sul­la, lisähin­taa palvelus­ta ei voi pyytää. Lisä­palvelui­ta sovi­tun palvelun päälle (esim. yhden hen­gen poti­lashuoneen, tai sopimuk­ses­sa määritel­tyä julk­ista palve­lu­ta­soa hin­tavam­man tekonive­len) asi­akas voi sen sijaan 

  Jan Schugk: Väärinkäsi­tyk­siä tun­tuu riit­tävän. Valin­nan­va­paus­lain yksi­tyisko­htai­sis­sa perusteluis­sa tode­taan asi­akas­setelistä näin: “Vaik­ka asi­akas­setelin tavoit­teena on mah­dol­lis­taa asi­akkaalle mah­dol­lisu­us vali­ta palvelun tuot­ta­ja, valin­nan mah­dol­lisu­us ei saisi johtaa maakun­nan kus­tan­nusten kasvu­un. Sen vuok­si asi­akas­setelin arvo ei saisi ylit­tää oman tuotan­non kus­tan­nuk­sia, jollei siihen ole eri­ty­isiä syitä. Eri­tyi­nen syy voi olla esimerkik­si asi­akkaille vält­tämät­tömien palvelu­jen varmis­t­a­mi­nen tilanteessa jos­sa maakun­nan liike­laitos ei pysty itse tuot­ta­maan riit­tävästi palvelu­ja.” Asi­akas­setelin arvo on siis määriteltävä niin, että sil­lä voi saa­da kyseisen palvelun, mut­ta arvo ei saa olla suurem­pi kuin saman palvelun kus­tan­nus maakun­nan itse tuottamana.

  Perustelu­jen mukaan asi­akkaan on myös saata­va asi­akas­setelil­lä tar­jot­ta­va palvelu pelkäl­lä asi­akas­mak­sul­la, lisähin­taa palvelus­ta ei voi pyytää. Lisä­palvelui­ta sovi­tun palvelun päälle (esim. yhden hen­gen poti­lashuoneen, tai sopimuk­ses­sa määritel­tyä julk­ista palve­lu­ta­soa hin­tavam­man tekonive­len) asi­akas voi sen sijaan ostaa mak­samal­la ero­tuk­sen itse.

  Maakun­ta voi jatkos­sakin han­kkia palvelui­ta ostopalveluina kil­pailut­ta­mal­la palvelun­tuot­ta­jia ja osta­mal­la hoitoja/palveluita tukkuhinnalla.

  Asi­akas­setelien antmisvelvoitet­ta on lisäk­si rajoitet­tu siten, että niitä ei tarvitse antaa jos se vaaran­taisi poti­las­tur­val­lisu­u­den, lak­isäätei­sistä tehtävistä suo­ri­u­tu­misen, palvelukokon­aisuuk­sien toimivu­u­den tai palvelu­jen kus­tan­nuste­hokkaan järjestämisen. 

  1. Hyvä jos edes perusteluis­sa san­o­taan noin, mut­ta lakitek­stis­sä san­o­taan yksikan­taan, että asi­akas­setelin on olta­va niin korkea, että vai­h­toe­htoisia palvelu­ja syntyy.

 22. Osmo Soin­in­vaara:
  Hyvä jos edes perusteluis­sa san­o­taan noin, mut­ta lakitek­stis­sä san­o­taan yksikan­taan, että asi­akas­setelin on olta­va niin korkea, että vai­h­toe­htoisia palvelu­ja syntyy. 

  Ja tämähän ker­too suo­raan sen, että tarkoi­tus ei ole tuot­taa palvelui­ta vaan saa­da julk­ista rahaa yksi­ty­is­ten taskuun.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.