Mustread – fiksu joululahja

Mus­tread on aivan uuden­lainen verkkole­hti, jon­ka pani­vat pystyyn joukko eturiv­in toimit­ta­jia ja kir­joit­ta­jia run­sas kuukausi sit­ten. Se on eri­tyis­es­ti päät­täjille suun­nat­tu yhteiskun­nal­lis­ten kysymys­ten taus­toit­tamiseen pyrkivä julka­isu, jon­ka voi kuitenkin kuka hyvän­sä tila­ta. Itse nautin julka­is­us­ta, joka pyrkii ole­maan asi­api­toinen – etsii asioi­hin syitä eikä syyl­lisiä ja jos­sa fak­tat ovat kohdal­laan. Julka­isu on myön­teisel­lä taval­la aidosti elitistinen.

Toivon tälle julka­isulle men­estys­tä jo senkin takia, että lehden kelkkaan hypän­neet ja hyvistä työ­paikois­taan luop­uneet ovat otta­neet tässä suuren henkilöko­htaisen riskin.

Suosit­te­len vil­pit­tömästi Mus­tReadin tilaamista joul­u­lah­jak­si. Se käy yksinker­tais­es­ti alla olev­as­ta linkistä.

Tilaa Mus­tRead lahjaksi

 

19 vastausta artikkeliin “Mustread – fiksu joululahja”

 1. Var­maan poli­itikko­ja kiin­nos­ta­va sivus­to. Sen rahoi­tus perus­tuu “pap­pa beta­lar ‑malli­in”. Eli kohderyh­mä, tässä tapauk­ses­sa poli­itikot saa­vat tuot­teen ilmaisek­si ja joku muu maksaa.

  Tämä “pap­pa beta­lar ‑malli on myös Googlen men­estyk­sen takana. — Onhan sekin ilmainen!?! — Liiken­nevaku­u­tuk­ses­ta mak­set­ta­va kor­jaus ja kun­nal­lisen ter­vey­den­huol­lon hallinnoimi­nen ja sato­jen muidenkin toimi­alo­jen jär­jet­tömät kus­tan­nuk­set on saatu aikaan täl­lä pap­pa beta­lar ‑rahoi­tus­mallil­la.

  YIT:n puffi­ar­tikke­li näyt­ti ole­van, mut­ta onko siinä lop­ul­takaan mitään, jos­ta kohderyh­mä, kun­nan ja val­tion päät­täjät oli­si­vat valmi­it mak­samaan omista varois­taan. Julka­isun men­estys voi perus­tua vain siihen, että tilauk­sia kus­tan­netaan riit­tävä määrä julk­i­sista varoista.

 2. Sem­moista sis­si­markki­noin­tia että tätä main­os­tet­ti­in jaet­ta­van “Tärkeille Päät­täjille” ilmaisek­si, niin kaikkien sadan­tuhan­nen vähem­män tärkeän päät­täjän on se sit­ten vain tilat­ta­va ja jätet­tävä puoli­huoli­mat­tomasti näkyville osoit­taak­seen kuu­lu­vansa piireihin.
  Siinä palaa taas fir­mo­jen ja kun­ta­lais­ten rahaa imagonrak­en­tamisen alt­tar­ille. En tykkää moisesta.

 3. Jaa se taisikin olla verkkole­hti, joten näkyville jät­tämi­nen on vähän han­kalam­paa mut­ta voihan siihen keskustelus­sa sopi­vasti viittailla.
  Myös lehden nimi edus­taa tym­peää pin­ta­muo­tia, mallia keis­arin uudet vaatteet.

 4. On eri­no­maisen tärkeää, että me näinä pop­ulis­min ja vai­h­toe­htois­t­en totuuk­sien aikoina saamme tietoa, johon voi luot­taa. Samoin kuin se, että tosi­asi­at tuo­daan esille kiihkot­tomasti ja ilman liioitel­tua sensaationkäryä.

  Silti tässä kon­sep­tis­sa kiusaa pari asi­aa, jot­ka edel­liset kom­men­taat­torit aivan oikein nos­ti­vat esille. Mik­si tuo type­rä englan­ninkieli­nen nimi? Näin taval­lisen ihmisen kannal­ta ei myöskään tun­nu kovin mukaval­ta tuo kon­sep­ti, että päät­täjät saa­vat lehden ilmaisek­si, mut­ta me taval­liset ihmiset joudumme maksamaan.

  No, kai se on tärkeää että edes päät­täjät saa­vat oikeaa tietoa. Kansa voi sit­ten puolestaan edelleen äänestää ilman oikeaa tietoa suju­vakielisimpi­en pop­ulistien antamien väit­tei­den pohjalta.

 5. Voisin kokeil­la hesarin tilal­la. Jos ”lehti” herät­tää pahen­nus­ta pelkäl­lä ole­mas­saolol­laan ja busi­ness­mallil­laan, on se ehkä kokeilemisen arvoinen.

 6. Mikähän kun lehdis­sä on ennestäänkin liian vähän fak­taa ja liikaa toimit­ta­jien mielip­iteitä. En tarkoi­ta toimit­ta­jia mollata.

 7. Sepi:
  Voisin kokeil­la hesarin tilal­la. Jos ”lehti” herät­tää pahen­nus­ta pelkäl­lä ole­mas­saolol­laan ja busi­ness­mallil­laan, on se ehkä kokeilemisen arvoinen.

  Onhan tuokin yksi tapa: vali­ta leht­en­sä sen herät­tämän “pahen­nuk­sen” perus­teel­la. Omt val­in­tani teen lähin­nä sisäl­lön perus­teel­la. Laadukkaas­ta sisäl­löstä olen myös valmis maksamaan.

  Helsin­gin Sanomat on monel­la tapaa pätevä lehti, mut­ta sil­lä on myös selvät puut­teen­sa, kuten jatku­va viih­teel­listymi­nen. Sik­sikin vai­h­toe­hdot, jois­sa pain­opis­teitä ovat asi­api­toisu­us ja tieto­jen paikkansapitävyys, ovat tavat­toman ter­ve­tullei­ta. Lisää vain sel­l­aista tarjontaa!

 8. Itseänikin häir­it­see se, että kyseinen lehti päät­tää antaa tuo­tok­sen­sa eri ehdoin eri ihmisille. Kos­ka kyseinen lehti ei arvos­ta min­ua niin paljoa, että antaisi tuo­tok­sen­sa ilmaisek­si, en arvos­ta sitä niin paljoa, että mak­saisin siitä. 

  Toiv­ot­tavasti näin ajat­tele­via on sen ver­ran, että ymmärtävät kyseisessä lehdessä ongelmansa.

 9. Min­un käsi­tyk­seni Mus­tReadista sen henkilökun­nan perus­teel­la on, että aikaisem­min aja­tus­pa­ja Lib­er­an sivuil­la ilmaisek­si tar­jol­la olleet uus­lib­er­al­is­tiset keskustelu­navauk­set ovat muut­ta­neet MR:n mak­sumuurin taakse. Tämä onkin ymmär­ret­tävää, kos­ka sen ver­ran ärtymys­tä esimerkik­si Heik­ki Pur­si­aisen artikke­lit yliopis­to­jen lukukausi­mak­su­ista ja ammat­tiy­hdis­tys­li­ikkei­den val­lan kaven­tamis­es­ta ovat herät­täneet. Nyt niiden ei enää tarvitse pää­tyä taval­lisen kansan nähtäville.

 10. Osmo Soin­in­vaara:
  Kansane­dus­ta­jille tullee todel­la paljon lehtiä ilmaiseksi.

  Tuleeko todel­la? Ymmär­rän erinäköiset edun­valvon­tale­hdet, mut­ta saa­vatko kansane­dus­ta­jat todel­lakin paljon ihan yleiseen tiedonväl­i­tyk­seen liit­tyviä lehtiä ilmaisek­si? Helsin­gin Sanomat?

  No, kuten ylem­pänä jo totesin niin hyvähän se sinän­sä on jos kansane­dus­ta­jil­la on riit­tävästi tietoa päätösten­sä tuek­si. Toiv­ot­tavasti heil­lä on myös riit­tävästi medi­aluku­taitoa näinä tiedonjälkeis­inä aikoina.

 11. Osmo Soin­in­vaara:
  Jou­tu­isit luop­uman suures­ta määrästä lehtiä. Kansane­dus­ta­jille tullee todel­la paljon lehtiä ilmaiseksi.

  Luulen että jos luopuisi kaikkien niiden fir­mo­jen tuot­teista, jot­ka lahjoit­taat ilmaisek­si tavaraa [kansane­dus­ta­jille, iso­jen fir­mo­jen pomoille, julkkik­sille ja ties mille silmäätekeville] niin aika lail­la saisi siir­tyä omavaraistalouteen. 

  Johdon­mukaises­ti pitäisi kieltäy­tyä myös niistä yri­tyk­sistä, jot­ka spon­soroi­vat eri taho­ja, kos­ka onhan se nyt epistä jos joku ten­nis­pelaa­ja saa peli­housun­sa ilmaisek­si ja meikäläi­nen joutuu niistä maksamaan.

 12. R. V.:
  Itseänikin häir­it­see se, että kyseinen lehti päät­tää antaa tuo­tok­sen­sa eri ehdoin eri ihmisille. Kos­ka kyseinen lehti ei arvos­ta min­ua niin paljoa, että antaisi tuo­tok­sen­sa ilmaisek­si, en arvos­ta sitä niin paljoa, että mak­saisin siitä. 

  Toiv­ot­tavasti näin ajat­tele­via on sen ver­ran, että ymmärtävät kyseisessä lehdessä ongelmansa.

  Niin, jotkut lehden luk­i­jat ovat arvokkaampia lehdelle ja sen main­os­ta­jille kuin toiset.

  Itsekin kun luen Econ­o­mis­tia mietin välil­lä, että kenelle lehti on suun­nat­tu kun puo­let main­ok­sista main­os­taa kel­lo­ja jot­ka mak­sa­vat puolen vuosi­palkkani ver­ran ja joka lehdessä on char­ter jet­tien tilaamiseen käyvän ”jet­tiu­ber” mobi­ili-appsin mainos…

 13. Sylt­ty: kos­ka onhan se nyt epistä jos joku ten­nis­pelaa­ja saa peli­housun­sa ilmaisek­si ja meikäläi­nen joutuu niistä maksamaan

  Toisaal­ta, voi olla että oman­tun­non­sy­istä ilman housu­ja pelaavaa ei hyväksyt­täisi esim. Wim­ble­doni­in. Kuulem­ma se pukukoo­di on aika tiuk­ka. Tai mis­tä minä tiedän.

 14. ten­nis­pelaa­ja saa peli­housun­sa ilmaisek­si ja meikäläi­nen joutuu niistä maksamaan.

  Ten­nis­pelaa­jan ja housu­valmis­ta­jan välil­lä on main­os­sopimus jos­sa arvioidaan molem­pi­en hyö­tyvän, pelaa­ja saa rahaa ja valmis­ta­ja huomio­ta tuotteelleen.
  Tästä herää tietenkin kysymys miten kansane­dus­ta­jalle annetut ten­nishousut hyödyt­tävät valmis­ta­jaa, kyse lie­nee muus­ta kuin mainoshyödystä?

 15. Siis verkkole­hti. Eli lukuoikeus net­ti­sivulle. Hin­taan 189 euroa vuodessa. Olisin kyl­lä hyvin yllät­tynyt, jos tämä kon­sep­ti löisi itsen­sä läpi.

  Sinän­sä suo­ma­laiseen medi­ak­ent­tään tarvit­taisi­in kyl­lä kipeästi vaihtoehtoja.

 16. Daniel Fed­er­ley:
  Siis verkkole­hti. Eli lukuoikeus net­ti­sivulle. Hin­taan 189 euroa vuodessa. Olisin kyl­lä hyvin yllät­tynyt, jos tämä kon­sep­ti löisi itsen­sä läpi.

  Sinän­sä suo­ma­laiseen medi­ak­ent­tään tarvit­taisi­in kyl­lä kipeästi vaihtoehtoja.

  Sen enem­pää hin­taa kom­men­toimat­ta (onhan se nyt ihan älyt­tömän korkea; kuukausi­ti­lauk­se­na hesari on halvem­pi, ja sisältöä paljon enem­män), niin itse kyl­lä pidän verkkole­hteä huo­mat­tavasti arvokkaam­pana tuot­teena kuin painet­tua, koti­inkan­net­tua läpyskää.

 17. Daniel Fed­er­ley: Siis verkkole­hti. Eli lukuoikeus net­ti­sivulle. Hin­taan 189 euroa vuodessa. Olisin kyl­lä hyvin yllät­tynyt, jos tämä kon­sep­ti löisi itsen­sä läpi.

  No enpä tiedä onko niin kallis, kuitenkin kyseessä hyvin rajat­tu aihep­i­iri, jos­ta tiedon han­kkimi­nen voi vaa­tia vaik­ka johonkin sem­i­naari­in osal­lis­tu­mista — jos tuo­ta kaut­ta pystyy han­kki­maan suur­in­pi­irtein samat tiedot kuin käymäl­lä jos­sain koulu­tusti­laisuuk­sisa ympäri maa­ta niin onhan tuo todel­la edulli­nen siihen nähden.

  Eli onko tuo kallis vai ei riip­puu ihan siitä kuin­ka vakavis­saan olet sen suh­teen että halu­at han­kkia tietoa — 15 euroa kuukaudessa ei ole ihan hirvit­tävän iso sum­ma mielestäni sem­moi­sen tiedon tai näkökul­man saamis­es­ta, joka muuten olisi vaikeaa tai ainakin vaatisi melkoisia pon­nis­telu­ja ja ehkä vähän tuuriakin.

 18. Sepi: Voisin kokeil­la hesarin tilal­la. Jos ”lehti” herät­tää pahen­nus­ta pelkäl­lä ole­mas­saolol­laan ja busi­ness­mallil­laan, on se ehkä kokeilemisen arvoinen. 

  Siinä tapauk­ses­sa voit­ta­jak­si pitäisi seuloutua lapsipornosivusto.

  Mikko Num­melin: Min­un käsi­tyk­seni Mus­tReadista sen henkilökun­nan perus­teel­la on, että aikaisem­min aja­tus­pa­ja Lib­er­an sivuil­la ilmaisek­si tar­jol­la olleet uus­lib­er­al­is­tiset keskustelu­navauk­set ovat muut­ta­neet MR:n mak­sumuurin taakse. Tämä onkin ymmär­ret­tävää, kos­ka sen ver­ran ärtymys­tä esimerkik­si Heik­ki Pur­si­aisen artikke­lit yliopis­to­jen lukukausi­mak­su­ista ja ammat­tiy­hdis­tys­li­ikkei­den val­lan kaven­tamis­es­ta ovat herät­täneet. Nyt niiden ei enää tarvitse pää­tyä taval­lisen kansan nähtäville. 

  Niin. Mitä siitäkin tulisi, jos normikansalaiset saisi­vat päät­tää maan hal­lit­semis­es­ta? Todel­liset päätän­täpe­ri­aat­teet ja vai­h­toe­hdot­to­muu­den ide­olo­gia päät­täjille ja kansa pimen­toon siitä, mitä kaikkea hei­dän pään­menok­seen suunnitellaan!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.