Mustread – fiksu joululahja

Mustread on aivan uuden­lai­nen verk­ko­leh­ti, jon­ka pani­vat pys­tyyn jouk­ko etu­ri­vin toi­mit­ta­jia ja kir­joit­ta­jia run­sas kuu­kausi sit­ten. Se on eri­tyi­ses­ti päät­tä­jil­le suun­nat­tu yhteis­kun­nal­lis­ten kysy­mys­ten taus­toit­ta­mi­seen pyr­ki­vä jul­kai­su, jon­ka voi kui­ten­kin kuka hyvän­sä tila­ta. Itse nau­tin jul­kai­sus­ta, joka pyr­kii ole­maan asia­pi­toi­nen – etsii asioi­hin syi­tä eikä syyl­li­siä ja jos­sa fak­tat ovat koh­dal­laan. Jul­kai­su on myön­tei­sel­lä taval­la aidos­ti elitistinen.

Toi­von täl­le jul­kai­sul­le menes­tys­tä jo sen­kin takia, että leh­den kelk­kaan hypän­neet ja hyvis­tä työ­pai­kois­taan luo­pu­neet ovat otta­neet täs­sä suu­ren hen­ki­lö­koh­tai­sen riskin.

Suo­sit­te­len vil­pit­tö­mäs­ti MustRea­din tilaa­mis­ta jou­lu­lah­jak­si. Se käy yksin­ker­tai­ses­ti alla ole­vas­ta linkistä.

Tilaa MustRead lahjaksi

 

19 vastausta artikkeliin “Mustread – fiksu joululahja”

 1. Var­maan polii­tik­ko­ja kiin­nos­ta­va sivus­to. Sen rahoi­tus perus­tuu “pap­pa beta­lar ‑mal­liin”. Eli koh­de­ryh­mä, täs­sä tapauk­ses­sa polii­ti­kot saa­vat tuot­teen ilmai­sek­si ja joku muu maksaa.

  Tämä “pap­pa beta­lar ‑mal­li on myös Googlen menes­tyk­sen taka­na. — Onhan sekin ilmai­nen!?! — Lii­ken­ne­va­kuu­tuk­ses­ta mak­set­ta­va kor­jaus ja kun­nal­li­sen ter­vey­den­huol­lon hal­lin­noi­mi­nen ja sato­jen mui­den­kin toi­mia­lo­jen jär­jet­tö­mät kus­tan­nuk­set on saa­tu aikaan täl­lä pap­pa beta­lar ‑rahoi­tus­mal­lil­la.

  YIT:n puf­fiar­tik­ke­li näyt­ti ole­van, mut­ta onko sii­nä lopul­ta­kaan mitään, jos­ta koh­de­ryh­mä, kun­nan ja val­tion päät­tä­jät oli­si­vat val­miit mak­sa­maan omis­ta varois­taan. Jul­kai­sun menes­tys voi perus­tua vain sii­hen, että tilauk­sia kus­tan­ne­taan riit­tä­vä mää­rä jul­ki­sis­ta varoista.

 2. Sem­mois­ta sis­si­mark­ki­noin­tia että tätä mai­nos­tet­tiin jaet­ta­van “Tär­keil­le Päät­tä­jil­le” ilmai­sek­si, niin kaik­kien sadan­tu­han­nen vähem­män tär­keän päät­tä­jän on se sit­ten vain tilat­ta­va ja jätet­tä­vä puo­li­huo­li­mat­to­mas­ti näky­vil­le osoit­taak­seen kuu­lu­van­sa piireihin.
  Sii­nä palaa taas fir­mo­jen ja kun­ta­lais­ten rahaa ima­gon­ra­ken­ta­mi­sen alt­ta­ril­le. En tyk­kää moisesta.

 3. Jaa se tai­si­kin olla verk­ko­leh­ti, joten näky­vil­le jät­tä­mi­nen on vähän han­ka­lam­paa mut­ta voi­han sii­hen kes­kus­te­lus­sa sopi­vas­ti viittailla.
  Myös leh­den nimi edus­taa tym­pe­ää pin­ta­muo­tia, mal­lia kei­sa­rin uudet vaatteet.

 4. On erin­omai­sen tär­ke­ää, että me näi­nä popu­lis­min ja vaih­toeh­tois­ten totuuk­sien aikoi­na saam­me tie­toa, johon voi luot­taa. Samoin kuin se, että tosi­asiat tuo­daan esil­le kiih­kot­to­mas­ti ja ilman lii­oi­tel­tua sensaationkäryä.

  Sil­ti täs­sä kon­sep­tis­sa kiusaa pari asi­aa, jot­ka edel­li­set kom­men­taat­to­rit aivan oikein nos­ti­vat esil­le. Mik­si tuo type­rä englan­nin­kie­li­nen nimi? Näin taval­li­sen ihmi­sen kan­nal­ta ei myös­kään tun­nu kovin muka­val­ta tuo kon­sep­ti, että päät­tä­jät saa­vat leh­den ilmai­sek­si, mut­ta me taval­li­set ihmi­set jou­dum­me maksamaan.

  No, kai se on tär­ke­ää että edes päät­tä­jät saa­vat oike­aa tie­toa. Kan­sa voi sit­ten puo­les­taan edel­leen äänes­tää ilman oike­aa tie­toa suju­va­kie­li­sim­pien popu­lis­tien anta­mien väit­tei­den pohjalta.

 5. Voi­sin kokeil­la hesa­rin tilal­la. Jos ”leh­ti” herät­tää pahen­nus­ta pel­käl­lä ole­mas­sao­lol­laan ja busi­ness­mal­lil­laan, on se ehkä kokei­le­mi­sen arvoinen.

 6. Mikä­hän kun leh­dis­sä on ennes­tään­kin lii­an vähän fak­taa ja lii­kaa toi­mit­ta­jien mie­li­pi­tei­tä. En tar­koi­ta toi­mit­ta­jia mollata.

 7. Sepi:
  Voi­sin kokeil­la hesa­rin tilal­la. Jos ”leh­ti” herät­tää pahen­nus­ta pel­käl­lä ole­mas­sao­lol­laan ja busi­ness­mal­lil­laan, on se ehkä kokei­le­mi­sen arvoinen.

  Onhan tuo­kin yksi tapa: vali­ta leh­ten­sä sen herät­tä­män “pahen­nuk­sen” perus­teel­la. Omt valin­ta­ni teen lähin­nä sisäl­lön perus­teel­la. Laa­duk­kaas­ta sisäl­lös­tä olen myös val­mis maksamaan.

  Hel­sin­gin Sano­mat on monel­la tapaa päte­vä leh­ti, mut­ta sil­lä on myös sel­vät puut­teen­sa, kuten jat­ku­va viih­teel­lis­ty­mi­nen. Sik­si­kin vaih­toeh­dot, jois­sa pain­opis­tei­tä ovat asia­pi­toi­suus ja tie­to­jen paik­kan­sa­pi­tä­vyys, ovat tavat­to­man ter­ve­tul­lei­ta. Lisää vain sel­lais­ta tarjontaa!

 8. Itseä­ni­kin häi­rit­see se, että kysei­nen leh­ti päät­tää antaa tuo­tok­sen­sa eri ehdoin eri ihmi­sil­le. Kos­ka kysei­nen leh­ti ei arvos­ta minua niin pal­joa, että antai­si tuo­tok­sen­sa ilmai­sek­si, en arvos­ta sitä niin pal­joa, että mak­sai­sin siitä. 

  Toi­vot­ta­vas­ti näin ajat­te­le­via on sen ver­ran, että ymmär­tä­vät kysei­ses­sä leh­des­sä ongelmansa.

  1. Jou­tui­sit luo­pu­man suu­res­ta mää­räs­tä leh­tiä. Kan­san­edus­ta­jil­le tul­lee todel­la pal­jon leh­tiä ilmaiseksi.

 9. Minun käsi­tyk­se­ni MustRea­dis­ta sen hen­ki­lö­kun­nan perus­teel­la on, että aikai­sem­min aja­tus­pa­ja Libe­ran sivuil­la ilmai­sek­si tar­jol­la olleet uus­li­be­ra­lis­ti­set kes­kus­te­lu­na­vauk­set ovat muut­ta­neet MR:n mak­su­muu­rin taak­se. Tämä onkin ymmär­ret­tä­vää, kos­ka sen ver­ran ärty­mys­tä esi­mer­kik­si Heik­ki Pur­siai­sen artik­ke­lit yli­opis­to­jen luku­kausi­mak­suis­ta ja ammat­tiyh­dis­tys­liik­kei­den val­lan kaven­ta­mi­ses­ta ovat herät­tä­neet. Nyt nii­den ei enää tar­vit­se pää­tyä taval­li­sen kan­san nähtäville.

 10. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kan­san­edus­ta­jil­le tul­lee todel­la pal­jon leh­tiä ilmaiseksi.

  Tulee­ko todel­la? Ymmär­rän eri­nä­köi­set edun­val­von­ta­leh­det, mut­ta saa­vat­ko kan­san­edus­ta­jat todel­la­kin pal­jon ihan ylei­seen tie­don­vä­li­tyk­seen liit­ty­viä leh­tiä ilmai­sek­si? Hel­sin­gin Sanomat?

  No, kuten ylem­pä­nä jo tote­sin niin hyvä­hän se sinän­sä on jos kan­san­edus­ta­jil­la on riit­tä­väs­ti tie­toa pää­tös­ten­sä tuek­si. Toi­vot­ta­vas­ti heil­lä on myös riit­tä­väs­ti media­lu­ku­tai­toa näi­nä tie­don­jäl­kei­si­nä aikoina.

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jou­tui­sit luo­pu­man suu­res­ta mää­räs­tä leh­tiä. Kan­san­edus­ta­jil­le tul­lee todel­la pal­jon leh­tiä ilmaiseksi.

  Luu­len että jos luo­pui­si kaik­kien nii­den fir­mo­jen tuot­teis­ta, jot­ka lah­joit­taat ilmai­sek­si tava­raa [kan­san­edus­ta­jil­le, iso­jen fir­mo­jen pomoil­le, julk­kik­sil­le ja ties mil­le sil­mää­te­ke­vil­le] niin aika lail­la sai­si siir­tyä omavaraistalouteen. 

  Joh­don­mu­kai­ses­ti pitäi­si kiel­täy­tyä myös niis­tä yri­tyk­sis­tä, jot­ka spon­so­roi­vat eri taho­ja, kos­ka onhan se nyt epis­tä jos joku ten­nis­pe­laa­ja saa peli­housun­sa ilmai­sek­si ja mei­kä­läi­nen jou­tuu niis­tä maksamaan.

 12. R. V.:
  Itseä­ni­kin häi­rit­see se, että kysei­nen leh­ti päät­tää antaa tuo­tok­sen­sa eri ehdoin eri ihmi­sil­le. Kos­ka kysei­nen leh­ti ei arvos­ta minua niin pal­joa, että antai­si tuo­tok­sen­sa ilmai­sek­si, en arvos­ta sitä niin pal­joa, että mak­sai­sin siitä. 

  Toi­vot­ta­vas­ti näin ajat­te­le­via on sen ver­ran, että ymmär­tä­vät kysei­ses­sä leh­des­sä ongelmansa.

  Niin, jot­kut leh­den luki­jat ovat arvok­kaam­pia leh­del­le ja sen mai­nos­ta­jil­le kuin toiset.

  Itse­kin kun luen Eco­no­mis­tia mie­tin välil­lä, että kenel­le leh­ti on suun­nat­tu kun puo­let mai­nok­sis­ta mai­nos­taa kel­lo­ja jot­ka mak­sa­vat puo­len vuo­si­palk­ka­ni ver­ran ja joka leh­des­sä on char­ter jet­tien tilaa­mi­seen käy­vän ”jet­tiu­ber” mobii­li-app­sin mainos…

 13. Sylt­ty: kos­ka onhan se nyt epis­tä jos joku ten­nis­pe­laa­ja saa peli­housun­sa ilmai­sek­si ja mei­kä­läi­nen jou­tuu niis­tä maksamaan

  Toi­saal­ta, voi olla että oman­tun­non­syis­tä ilman housu­ja pelaa­vaa ei hyväk­syt­täi­si esim. Wimble­do­niin. Kuu­lem­ma se puku­koo­di on aika tiuk­ka. Tai mis­tä minä tiedän.

 14. ten­nis­pe­laa­ja saa peli­housun­sa ilmai­sek­si ja mei­kä­läi­nen jou­tuu niis­tä maksamaan.

  Ten­nis­pe­laa­jan ja housu­val­mis­ta­jan välil­lä on mai­nos­so­pi­mus jos­sa arvioi­daan molem­pien hyö­ty­vän, pelaa­ja saa rahaa ja val­mis­ta­ja huo­mio­ta tuotteelleen.
  Täs­tä herää tie­ten­kin kysy­mys miten kan­san­edus­ta­jal­le anne­tut ten­nis­housut hyö­dyt­tä­vät val­mis­ta­jaa, kyse lie­nee muus­ta kuin mainoshyödystä?

 15. Siis verk­ko­leh­ti. Eli lukuoi­keus net­ti­si­vul­le. Hin­taan 189 euroa vuo­des­sa. Oli­sin kyl­lä hyvin yllät­ty­nyt, jos tämä kon­sep­ti löi­si itsen­sä läpi.

  Sinän­sä suo­ma­lai­seen media­kent­tään tar­vit­tai­siin kyl­lä kipeäs­ti vaihtoehtoja.

 16. Daniel Feder­ley:
  Siis verk­ko­leh­ti. Eli lukuoi­keus net­ti­si­vul­le. Hin­taan 189 euroa vuo­des­sa. Oli­sin kyl­lä hyvin yllät­ty­nyt, jos tämä kon­sep­ti löi­si itsen­sä läpi.

  Sinän­sä suo­ma­lai­seen media­kent­tään tar­vit­tai­siin kyl­lä kipeäs­ti vaihtoehtoja.

  Sen enem­pää hin­taa kom­men­toi­mat­ta (onhan se nyt ihan älyt­tö­män kor­kea; kuu­kausi­ti­lauk­se­na hesa­ri on hal­vem­pi, ja sisäl­töä pal­jon enem­män), niin itse kyl­lä pidän verk­ko­leh­teä huo­mat­ta­vas­ti arvok­kaam­pa­na tuot­tee­na kuin pai­net­tua, kotiin­kan­net­tua läpyskää.

 17. Daniel Feder­ley: Siis verk­ko­leh­ti. Eli lukuoi­keus net­ti­si­vul­le. Hin­taan 189 euroa vuo­des­sa. Oli­sin kyl­lä hyvin yllät­ty­nyt, jos tämä kon­sep­ti löi­si itsen­sä läpi.

  No enpä tie­dä onko niin kal­lis, kui­ten­kin kysees­sä hyvin rajat­tu aihe­pii­ri, jos­ta tie­don hank­ki­mi­nen voi vaa­tia vaik­ka johon­kin semi­naa­riin osal­lis­tu­mis­ta — jos tuo­ta kaut­ta pys­tyy hank­ki­maan suu­rin­piir­tein samat tie­dot kuin käy­mäl­lä jos­sain kou­lu­tus­ti­lai­suuk­si­sa ympä­ri maa­ta niin onhan tuo todel­la edul­li­nen sii­hen nähden.

  Eli onko tuo kal­lis vai ei riip­puu ihan sii­tä kuin­ka vaka­vis­saan olet sen suh­teen että haluat hank­kia tie­toa — 15 euroa kuu­kau­des­sa ei ole ihan hir­vit­tä­vän iso sum­ma mie­les­tä­ni sem­moi­sen tie­don tai näkö­kul­man saa­mi­ses­ta, joka muu­ten oli­si vai­ke­aa tai aina­kin vaa­ti­si mel­koi­sia pon­nis­te­lu­ja ja ehkä vähän tuuriakin.

 18. Sepi: Voi­sin kokeil­la hesa­rin tilal­la. Jos ”leh­ti” herät­tää pahen­nus­ta pel­käl­lä ole­mas­sao­lol­laan ja busi­ness­mal­lil­laan, on se ehkä kokei­le­mi­sen arvoinen. 

  Sii­nä tapauk­ses­sa voit­ta­jak­si pitäi­si seu­lou­tua lapsipornosivusto.

  Mik­ko Num­me­lin: Minun käsi­tyk­se­ni MustRea­dis­ta sen hen­ki­lö­kun­nan perus­teel­la on, että aikai­sem­min aja­tus­pa­ja Libe­ran sivuil­la ilmai­sek­si tar­jol­la olleet uus­li­be­ra­lis­ti­set kes­kus­te­lu­na­vauk­set ovat muut­ta­neet MR:n mak­su­muu­rin taak­se. Tämä onkin ymmär­ret­tä­vää, kos­ka sen ver­ran ärty­mys­tä esi­mer­kik­si Heik­ki Pur­siai­sen artik­ke­lit yli­opis­to­jen luku­kausi­mak­suis­ta ja ammat­tiyh­dis­tys­liik­kei­den val­lan kaven­ta­mi­ses­ta ovat herät­tä­neet. Nyt nii­den ei enää tar­vit­se pää­tyä taval­li­sen kan­san nähtäville. 

  Niin. Mitä sii­tä­kin tuli­si, jos nor­mi­kan­sa­lai­set sai­si­vat päät­tää maan hal­lit­se­mi­ses­ta? Todel­li­set pää­tän­tä­pe­ri­aat­teet ja vaih­toeh­dot­to­muu­den ideo­lo­gia päät­tä­jil­le ja kan­sa pimen­toon sii­tä, mitä kaik­kea hei­dän pään­me­nok­seen suunnitellaan!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.