Venäjä otti maakaasun aseeksi.

Venä­jä on ymmär­ret­tä­vis­tä kau­pal­li­sis­ta syis­tä halun­nut olla var­ma ja ennus­tet­ta­va maa­kaa­sun tuot­ta­ja. Hel­sin­kiin esi­mer­kik­si kaa­su on tuo­tan­to­vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta vir­ran­nut häi­riöit­tä. Mie­luum­min on vähen­net­ty kaa­sun toi­mit­ta­mis­ta Pie­ta­riin kuin vien­ti­koh­tei­siin. On halut­tu luo­da vai­ku­tel­ma, ettei kaa­sun osta­mi­seen Venä­jäl­tä lii­ty poliit­ti­sia riskejä. 

Venä­jä antoi poliit­ti­sis­ta syis­tä Ukrai­nal­le kaa­sua alen­nuk­sel­la, itse asias­sa kor­vauk­se­na Kri­min lai­vas­to­tu­ki­koh­dan vuo­kraa­mi­ses­ta. Sii­nä, että välien rik­kou­dut­tua alen­nus peru­taan, ei vie­lä ole mitään ihmeel­lis­tä. Tosin se lai­vas­to­tu­ki­koh­ta on siis edel­leen venä­läis­ten hallussa.

Leh­ti­tie­to­jen mukaan Venä­jä on nyt kui­ten­kin nos­ta­nut Ukrai­nal­le myy­tä­vän kaa­sun hin­nan kor­keam­mak­si kuin Län­si-Euroop­paan myy­tä­vän. Kaa­su on siis otet­tu aseek­si. On var­maan­kin pan­tu osta­ja­mais­sa merkille.

 

83 vastausta artikkeliin “Venäjä otti maakaasun aseeksi.”

 1. On Venä­jä Ukrai­na yhteyk­sis­sä aikai­sem­min­kin käyt­tä­nyt kaa­sun hin­taa pai­nos­tus­kei­no­na. Ja Ukrai­nan kei­not pai­nos­taa ovat vöhen­ty­neet kun Venä­jäl­tä on muu­ta­kin kaut­ta kul­ke­via kaa­su­put­kia län­teen. Oli­si ukrai­na­lais­ten uusik­si joh­ta­jik­si ryh­ty­nei­den pitä­nyt tuo tie­tää, ymmär­tää ja vali­ta tai­ta­vam­min strategiansa.

 2. Niin, no — vähän vai­kea täs­sä on venä­läis­ten näkö­kul­mas­ta näh­dä yhtään mitään jär­keä. Venä­läi­nen kaa­su on ollut jo pidem­pään aika kil­pa­lu­ky­vy­tön­tä aina­kin Kes­ki-Euroo­pan mark­ki­noil­la — aluk­si syy­nä oli­vat eri­lai­set (ener­gian­tuo­tan­toa rap­peut­ta­vat) uusiu­tu­vien tukiai­set, myö­hem­min kivi­hii­len hin­nan romah­dus ja jat­kos­sa var­maan­kin ene­ne­väs­sä mää­rin myös lius­ke­kaa­su­buu­min ran­tau­tu­mi­nen tän­ne van­hal­le man­te­reel­le­kin (tuli se sit­ten nes­tey­tet­ty­nä jenk­ki­kaa­su­na tai pai­kal­li­se­na tuotantona).

  Samaan aikaan venä­läi­set tun­dran ja ark­ti­sen alu­een maa­kaa­su­ken­tät itke­vät uusin­ves­toin­tien ja parem­man tek­no­lo­gian perään, mut­ta Krem­lin rau­ta­kou­rai­nen hal­lin­to on jo ajat sit­ten kar­koit­ta­nut lähes­tul­koon kaik­ki län­si­mai­set yri­tyk­set apa­joil­ta — eikä oli­gar­kien rahan­te­ko­ko­neil­la rii­tä inves­toin­ti­ha­lu­ja saa­ti tek­no­lo­gis­ta osaa­mis­ta uusien, haas­ta­vam­pien tuo­tan­toa­luei­den käyttöönottoon.

  Tie­tys­ti kau­koi­tään on val­mis­teil­la put­kiyh­teyk­siä Kii­naan ja LNG-ter­mi­naa­le­ja Japa­nia var­ten, mut­ta eivät ne heti voi­ne kor­va­ta län­si­vien­tiä eikä niis­tä tie­ten­kään ole apu­ja hii­pu­van tuo­tan­non ylläpitämiseksi.

  Joten… no, ehkä silo­vi­kit ovat las­kel­moi­neet, että ase­ma glo­baa­leil­la ener­gia­mark­ki­noil­la on kui­ten­kin jo käy­tän­nös­sä pelat­tu ja että nyt kan­nat­taa pan­na rant­ta­lik­si vie­lä kun val­tion kirs­tun poh­jil­ta löy­tyy ruplia kulis­sien yllä­pi­toon. Toden­nä­köi­sem­pää kui­ten­kin lie­nee, että Putin kave­rei­neen on lopul­li­ses­ti seon­nut itse keit­tä­mäs­sään venä­läi­sen kan­sal­lis­so­sia­lis­min liemessä.

  Itse Venä­jän ja venä­läis­ten kan­nal­ta tilan­ne on tie­tys­ti sii­nä mie­les­sä sur­kea, että tämä vain kiih­dyt­tää enti­ses­tään hei­dän syök­syä jon­ne­kin kehi­tys­maa­ta­sol­le. Aika vai­kea nimit­täin näh­dä, että yksi­kään län­si­mai­nen yri­tys inves­toi­si ja vei­si siten tek­no­li­gi­aa sekä uut­ta yri­tys­kult­tuu­ria mus­ko­viit­tien valtakuntaan.

  Suo­men kan­nal­ta täs­sä nyt tai­si sit­ten tul­la täys­kä­si mus­tia­pek­ko­ja käteen ker­ral­la. Eikö­hän jokai­sen Neu­vost… eiku.. Venä­jäl­le inves­toi­neen suo­ma­lais­fir­man kan­na­ta suo­siol­la arvot­taa kir­jan­pi­dos­saan ko. sijoi­tuk­set nol­lan arvoisiksi.

 3. Osmo, mik­si ei tämän vuok­si päät­ty­mät­tö­miä bio­ha­ke­rek­ka­jo­no­ja Kes­ki-Suo­mes­ta Helsinkiin?

  Kun nämä rekat lai­te­taan aja­maan Hkin katu­ja niin into­mie­li­sin­kin autoi­lun kus­tan­nuk­set sosia­li­soi­va kokoo­mus­po­li­tiik­ko ymmär­tää että autoi­lun vähen­tä­mi­nen mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sia lisää­mäl­lä paran­taa autoi­lun sujuvuutta!

 4. Tois­tan mitä aiem­min­kin olen kir­joit­ta­nut. EU:n oli­si syy­tä rea­goi­da nopeas­ti, asser­tii­vies­ti ja diplo­maa­tit sivuuttaen:

  -Jää­dyt­tää jokai­nen pro­jek­ti (sisäl­tää rosa­to­min ydin­voi­ma­lat) joka lisää euroo­pan rii­pu­vuut­ta venä­jän ener­gias­ta kun­nes venä­jäl­lä on tosia­sial­li­nen demokratia
  ‑Sak­san pitää peruut­taa ydin­voi­ma­loi­den­sa lak­kaus­pää­tös kun­nes venä­jän kaa­sun riip­pu­vuus on sie­det­tä­väl­lä tasolla
  ‑Nabucco pitää ottaa uudes­taan työn alle
  ‑nlg-sata­mia pää­te­tään raken­taa lisää
  ‑lius­ke­kaa­sun tuo­tan­toa ale­taan sel­vit­tä­mään vakavammin
  ‑Lip­po­nen ja Schrö­der pitää kai­vaa median rie­po­tel­ta­vak­si nord­strea­min suhteen

  Noi­den jul­kis­ta­mi­sen ja nii­hin sitou­tu­mi­sen jäl­keen jat­ke­taan diplo­maat­ti­sia neuvotteluja. 

  Tämä on muu­ten yksi nau­la lisää sii­hen vih­re­ään dokt­rii­niin, että ener­gia pitää saa­da kal­liik­si. Mitä hal­vem­paa ener­gia on, sitä vähem­män menee rahaa des­poot­tien tas­kuun. Suo­men oli­si syy­tä alkaa kehit­tä­mään sitä modu­laa­ris­ta liu­ku­hih­nal­la teh­tä­vää torium-reak­to­ria. Menee nii­tä mil­jar­de­ja has­sum­piin­kin asioihin.

 5. Kio­van joh­dol­la ja län­si­mail­la aika kii­rus teh­dä jota­kin fik­sua, tai alkaa ukrai­na­lai­sil­la­kin men­nä her­mo ja Venä­jän palk­kaa­mat pro­vo­soi­jat saa­vat tilan­teen taas liik­keel­le aina­kin idäs­sä. Onnek­si on tulos­sa sen­tään kesä. 

  Tuo­hon, että kan­nat­taa­ko antaa ener­gian­tuo­tan­to Puti­nin hoi­det­ta­vak­si nykyi­sis­sä osta­ja­mais­sa, saa­nee vas­tauk­sen kun kuun­te­lee Suo­men suo­met­tu­nei­ta polii­tik­ko­ja. Ei sil­lä oikeas­ti näy­tä ole­van mitään väliä mitä Putin tai joku muu dik­taat­to­ri tekee, Suo­mi-joh­to antaa rahan­sa kel­le tahan­sa nil­kil­le ja tun­tee teke­vän­sä hymys­sä suin oikein, kun rahaa liik­kuu (maas­ta ulos).

 6. Han­ki­taan­pa ener­gia muualta. 

  Suo­mi on vii­mei­siä mai­ta jon­ka kan­nat­taa hank­kia ener­gia Venä­jäl­tä, sil­lä kun Ukrai­na on murs­kat­tu Venä­jä-saa­lis­ta­jan kat­se kään­tyy taas jonnekin.

  Suo­mea tus­kin tar­vit­see val­la­ta, kos­ka maam­me polii­ti­kot tule­vat anta­maan pie­nen sii­vun suve­re­ni­tee­tis­ta ker­ral­la niin että eivät itse­kään huo­maa miten astu­taan pie­niä aske­lia ker­ral­laan — mut­ta var­maa­kin var­mem­min ‑uus­suo­met­tu­mis­ta kohti.

  Mut­ta tilan­ne ei jää sii­hen. Venä­jän vaa­ti­muk­set kas­va­vat ja hil­jal­leen ollaan jo Quis­lin­gin ja Vic­hyn Rans­kan kal­tai­sia valtioita.

 7. Austrian: Osmo, mik­si ei tämän vuok­si päät­ty­mät­tö­miä bio­ha­ke­rek­ka­jo­no­ja Kes­ki-Suo­mes­ta Helsinkiin?

  Tie­ten­kin jos olet­taa että kaik­ki on idioot­te­ja logis­ti­ses­ti, mikä nyt yleis­tä lii­ken­ne­kes­kus­te­lua seu­raa­mal­la oli­si ihan ymmär­ret­tä­vä joh­to­pää­tös, niin näin. Kui­ten­kin esi­mer­kik­si Hele­nin voi­ma­laan Vuo­saa­reen bio­polt­toai­ne tuo­tai­siin lai­val­la ja/tai junal­la, joi­hin se las­ta­taan alku­pääs­sä terminaaleissa.

  1. Vuo­saa­ren voi­ma­la on ran­ni­kol­la joten se voi kil­pai­lut­taa bio­mas­san tuot­ta­jia maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Juu­ri nyt saa haket­ta lähes ilmai­sek­si Kana­das­ta, kii­tos mäntypistiäisen.

 8. tcrown: ‑Jää­dyt­tää jokai­nen pro­jek­ti (sisäl­tää rosa­to­min ydin­voi­ma­lat) joka lisää euroo­pan rii­pu­vuut­ta venä­jän ener­gias­ta kun­nes venä­jäl­lä on tosia­sial­li­nen demokratia

  Rosa­to­min voi­ma­lat itsea­sias­sa vähen­tä­vät riip­pu­vuut­ta, kun polt­toai­neen nii­hin voi ostaa mis­tä vain.

  1. Rosa­to­min voi­ma­la käyt­tää kier­rä­tys­polt­toai­net­ta, jota ei ole ostet­ta­vis­sa mis­tä vain. Voi­ma­la on myös täy­sin riip­pu­vai­nen val­mis­ta­jas­taan huol­to­jen osal­ta, ihan kuten vaik­ka Val­me­tin paperikoneen.

 9. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Rosa­to­min voi­ma­la käyt­tää kier­rä­tys­polt­toai­net­ta, jota ei ole ostet­ta­vis­sa mis­tä vain. Voi­ma­la on myös täy­sin riip­pu­vai­nen val­mis­ta­jas­taan huol­to­jen osal­ta, ihan kuten vaik­ka Val­me­tin paperikoneen.

  Näin voi olla, jos noin halu­taan teh­dä. Toi­saal­ta ymmär­tääk­se­ni suo­ma­lais­ten ymmär­rys meil­lä jo ole­vis­ta venä­läi­sis­tä reak­to­reis­ta on aika kor­keal­la tasol­la, ja todel­li­nen riip­pu­vuus reak­to­rien toi­mit­ta­jas­ta on lopul­ta var­sin vähäi­nen. Saat­taa olla, että Lovii­san reak­to­rit ovat maa­il­man ainoat venä­läi­set digi­taa­li­sel­la ohjaus­jär­jes­tel­mäl­lä ole­vat reaktorit.

  Tek­ni­se­nä ongel­ma­na tämä näyt­täi­si itse lai­tok­sen osal­ta ole­van rat­kais­ta­vis­sa siten, että kau­pas­sa siir­tyy riit­tä­vä mää­rä tie­to­tai­toa suo­ma­lai­sil­le. Osaa­mi­sen siir­tä­mi­nen ja yllä­pi­tä­mi­nen toki mak­saa jotain, mut­ta tule­vai­suu­den suun­nas­ta riip­puen se voi olla myös inves­toin­ti, jos­ta tulee muil­le­kin myy­tä­vä tuote.

  Polt­toai­neen osal­ta tilan­ne voi olla vai­keam­pi. Jos me haluam­me pitää kiin­ni sii­tä, ettem­me tuo­ta tai kier­rä­tä itse ydin­polt­toai­net­ta, voim­ma jää­dä enem­män kuin vähän han­ka­laan väli­kä­teen. Kyl­lä täs­sä aina­kin aika tark­ka huol­to­var­muu­teen liit­ty­vä uudel­leen­mie­tin­tä­kier­ros tarvitaan.

  Huol­to­var­muu­den kan­nal­ta ydin­voi­ma­la on tie­tys­ti sii­tä help­po, että tar­vit­taes­sa vaik­ka kym­me­nen vuo­den tar­peit­ten varas­toin­ti on vie­lä koh­tuul­li­nen urak­ka päin­vas­toin kuin polt­to­voi­ma­loi­den koh­dal­la. Polt­to­voi­ma­lois­sa taas mate­ri­aa­lia voi hank­kia aika mones­ta suun­nas­ta, kivi­hiil­tä löy­tyy maan­kuo­res­ta ympä­ri maailman.

  Poliit­ti­ses­ti asia on tie­tys­ti täl­lä het­kel­lä mah­do­ton, mut­ta Fen­no­voi­mal­le pitäi­si nyt lait­taa yksi lisäeh­to: Voi­ma­lan pitää toi­mia nor­maa­lis­ti 5 vuot­ta, vaik­ka Venä­jäl­tä ei sai­si edes saas­tu­nut­ta ilmaa Suo­meen. Jos yhtä­löä ei saa tuol­la ehdol­la toi­mi­maan, sit­ten on isom­man miet­ti­mi­sen paikka.

 10. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vuo­saa­ren voi­ma­la on ran­ni­kol­la joten se voi kil­pai­lut­taa bio­mas­san tuot­ta­jia maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Juu­ri nyt saa haket­ta lähes ilmai­sek­si Kana­das­ta, kii­tos mäntypistiäisen.

  Tämä pitää paik­kan­sa, mut­ta kan­nat­taa kui­ten­kin pitää mie­les­sä bio­mas­san sisäl­tä­män ener­gia­mää­rän ja kivi­hii­len sisäl­tä­män ener­gia­mää­rän ero.

  Kan­na­tan läm­pi­mäs­ti moni­polt­toai­ne­voi­ma­loi­ta, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti ne tule­vat tule­vai­suu­des­sa­kin polt­ta­maan hyvin pal­jon kivi­hiil­tä. Jos Venä­jä alkaa kohel­taa maa­kaa­sun toi­mi­tus­ten kans­sa, sitä kivi­hiil­tä palaa Län­si-Euroo­pas­sa vie­lä enem­män, kos­ka se on tasan hel­poin tapa hoi­taa ener­gian­tuo­tan­to Venäjä-riippumattomasti.

 11. Mik­si ei ottai­si? EU ja Yhdys­val­lat yrit­tää rahal­la ja sank­tioil­la kam­pea Venä­jän ulos Ukrai­nan vai­ku­tus­pii­ris­tä. Minus­ta Venä­jä toi­mii eri­tyi­sen loo­gi­sen ennus­tet­ta­vas­ti täs­sä asiassa.

 12. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Rosa­to­min voi­ma­la käyt­tää kier­rä­tys­polt­toai­net­ta, jota ei ole ostet­ta­vis­sa mis­tä vain. Voi­ma­la on myös täy­sin riip­pu­vai­nen val­mis­ta­jas­taan huol­to­jen osal­ta, ihan kuten vaik­ka Val­me­tin paperikoneen.

  On siis pyrit­tä­vä tilan­tee­seen, jos­sa Rosa­to­mil­la on niin suu­ri talou­del­li­nen int­res­si voi­ma­las­sa, ettei Suo­mi jou­du mah­dol­lis­ten tule­vien EU:n ja Venä­jän kaup­pa­so­tien oheis­kär­si­jäk­si (kuten juu­ri nyt).

 13. Sak­sa mak­saa venä­läi­ses­tä maa­kaa­sus­ta vain 60 pros­saa sii­tä, mitä Ukrai­na nyt maksaa.

  Täl­löin Ukrai­nan kaa­su­huol­to voi­daan jär­jes­tää syöt­tä­mäl­lä kaa­sua takai­sin, Rever­se, län­nes­tä itään mut­ta sak­sa­lai­sel­la hin­nal­la. Gas­prom on vaan tyy­ty­väi­nen, kun vien­ti Sak­saan kasvaa.

 14. Sylt­ty: Rosa­to­min voi­ma­lat itsea­sias­sa vähen­tä­vät riip­pu­vuut­ta, kun polt­toai­neen nii­hin voi ostaa mis­tä vain.

  Ei Rosa­tom inves­toi Suo­meen hyvää hyvyyt­tään, ja tus­kin edes pel­käs­sä bis­nes­mie­les­sä. Venä­jän hal­lin­to on Rosa­to­min kaut­ta osta­mas­sa poliit­tis­ta ja talou­del­lis­ta vai­ku­tus­val­taa EU-maan ja euroop­pa­lais­ten ener­gia­mark­ki­noi­den sisälle.

  Jos­tain käsit­tä­mät­tö­mäs­tä syys­tä ydin­voi­ma­lu­paa ei annet­tu val­tio-omis­tei­sel­le For­tu­mil­le, joka Lovii­sa III:n sijaan onkin käyt­tä­nyt kas­sa­vir­tan­sa sipe­ria­lais­ten kaa­su- ja hii­li­voi­ma­loi­den modernisointiin.

 15. Ymmär­tääk­se­ni suo­ma­lai­set ovat tek­ni­ses­ti hyvin lah­jak­kai­ta, kau­pal­li­sen puo­li eli rahan kerää­mi­nen kek­sin­nöis­tä ontuu­kin. Jos kui­ten­kin halu­taan koti­mai­sen uusiu­tu­van ener­gian käyt­töä lisä­tä, oli­si sat­sat­ta­va ener­gian varas­toin­nin kehittämiseen.

  Tämä siis tar­koit­taa parem­pien akku­jen ja mui­den varas­toin­ti­jär­jes­tel­mien kehit­tä­mi­seen. Sil­loin kun tuu­lee ja/tai aurin­ko pais­taa pitäi­si saa­da yli­mää­räe­ner­gia talteen.

  Jot­ta tal­teen­ot­to para­ni­si pitäi­si yhteis­kun­nan pan­na Suo­men lukui­sat tek­nii­kan ihme­lap­set ja muut nok­ke­lat kek­si­jät asial­le. Tähän tar­vi­taan tie­tys­ti jon­kin ver­ran rahaa, sil­lä kek­si­jöi­den­kin täy­tyy elää ja pitää per­he tyy­ty­väi­se­nä. Mut­ta nämä sijoi­tuk­set kyl­lä mak­sa­vat itsen­sä aikaa myö­ten moninkertaisesti.

  Hom­man käyn­nis­tä­mi­seen tar­vi­taan kyl­lä jär­ki­mie­hiä päät­tä­viin elimiin.

 16. kimi: On siis pyrit­tä­vä tilan­tee­seen, jos­sa Rosa­to­mil­la on niin suu­ri talou­del­li­nen int­res­si voi­ma­las­sa, ettei Suo­mi jou­du mah­dol­lis­ten tule­vien EU:n ja Venä­jän kaup­pa­so­tien oheis­kär­si­jäk­si (kuten juu­ri nyt). 

  Ei tai­da olla niin suu­ria int­res­se­jä olla ole­mas­sa­kaan. Wiki­pe­dian mukaan “Rosa­tom (ven. Росатом) on Venä­jän val­tion voit­toa tuot­ta­ma­ton korporaatio”.

 17. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vuo­saa­ren voi­ma­la on ran­ni­kol­la joten se voi kil­pai­lut­taa bio­mas­san tuot­ta­jia maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Juu­ri nyt saa haket­ta lähes ilmai­sek­si Kana­das­ta, kii­tos mäntypistiäisen.

  Onko Vuo­saa­ren voi­ma­lal­la val­tuu­tus tuo­da myös män­ty­pis­tiäi­set Suomeen?

 18. Olen tun­net­tu ydin­voi­man kan­nat­ta­ja ympä­ris­tö­syis­tä, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti Fen­no­voi­man voi­ma­las­ta on tul­lut tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa — ei niin­kään huol­to­var­muu­den kan­nal­ta. Tilan­tees­sa, jos­sa Venä­jä leik­kii 1930-luvun dik­taat­to­rei­den väki­val­ta­leik­ke­jä naa­pu­ri­mais­saan (sudeet­ti­ve­nä­läi­siä ja ansch­luss-rat­kai­su­ja kan­sa­nää­nes­tyk­si­neen ja soti­laal­li­sen väliin­tu­lon kei­noin) oli­si Rosa­to­min hyväk­sy­mi­nen sig­naa­li Venä­jäl­le että teh­kää mitä lys­täät­te, me emme välitä.

  Jos Vih­reät oikeas­ti halua­vat kaa­taa Fen­no­voi­man hank­keen, pitäi­si nyt saa­da mobi­li­soi­tua oikeis­to: ääri­va­sem­mis­to ja ydin­voi­man vas­tai­sen liik­keen aktii­vit ovat Fen­no­voi­maa vas­taan jo val­miik­si. Siis Has­si hil­jaa ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­ses­ti uskot­ta­vat puhu­jat liikkeelle.

  Ainoa hidas­te jon­ka itse sal­li­sin Fen­no­voi­man Rosa­tom-yhteis­työn kaa­ta­mi­sel­le on Suo­men Nato-jäse­nyy­den toteut­ta­mi­nen heti. Sil­loin Fen­no­voi­ma-Rosa­tom ‑kuvin pitä­mi­nen auki (rat­kai­se­vien lupien käsit­te­lyn venyt­tä­mi­nen) vie­lä jon­kin aikaa oli­si sii­nä mie­les­sä hyö­dyl­lis­tä, että Venä­jäl­lä oli­si syy pidät­täy­tyä talou­del­li­sis­ta vas­ta­toi­mis­ta Suo­mea vastaan.

  1. Mar­ko
   Kum­pi on ris­ki­nä suu­rem­pi, Venä­jä kat­kai­see kaa­sun saan­nin vai ydin­voi­ma­la jou­du­taan sul­ke­maan häi­riön takia?

 19. Vihe­rins­si: Tämä pitää paik­kan­sa, mut­ta kan­nat­taa kui­ten­kin pitää mie­les­sä bio­mas­san sisäl­tä­män ener­gia­mää­rän ja kivi­hii­len sisäl­tä­män ener­gia­mää­rän ero.

  Tämä ero on mer­ki­tyk­set­tö­män pie­ni, jos sitä ver­taa vas­taa­vaan eroon kivi­hii­len ja uraa­nin välil­lä. Ja sil­ti kivi­hiil­tä edel­leen käytetään.

  On usko­ma­ton­ta, miten han­ka­laa koti­mai­sen bio­mas­san kul­jet­ta­mi­nen junal­la suo­raan Kes­ki-Suo­mes­ta Vuo­saa­ren voi­ma­lan pihaan voi olla hen­ki­ses­ti hyväk­syä. Sehän voi­si jopa työl­lis­tää suo­ma­lai­sia. Tai kor­ja­ta vaihtotasetta.

  Pal­jon ennem­min kai­ve­taan kivi­hiil­tä Puo­las­ta tai Venä­jäl­tä, rah­da­taan se siel­lä sataa­man ja edel­leen lai­val­la tän­ne. Tai anne­taan venä­läis­ten raken­taa koeydinvoimala.

  Jokin aika sit­ten tv:ssä ker­rot­tiin, miten Var­si­nais-Suo­ma­lais­ten jät­tei­tä kul­je­te­taan rekoil­la Viroon pol­tet­ta­vak­si ja paluu­las­ti­na tuo­daan bio­polt­toai­net­ta. Jos­tain syys­tä tämä rek­ka­ral­li ei huo­le­ta ketään.

  1. Hel­sin­ki jou­tuu kil­pai­lut­ta­maan tuon bio­mas­san han­kin­nan kan­sain­vä­li­sel­lä kil­pai­lul­la. Ei ole miten­kään var­maa, että hal­vim­mat tar­jouk­set tule­vat Suomesta.

 20. Vai menee­kö Osmo näin, että Euroop­pa lak­kaa osta­mas­ta. Sakut nimit­täin polt­taa omaa kivi­hiil­tä sii­hen malliin.

  Venä­jäl­lä on 83 auto­no­mis­ta “VALTIOTA”. Näyt­tää sil­tä, että ne on itse­näi­siä vii­den vuo­den kuluessa.

 21. Jokin aika sit­ten tv:ssä ker­rot­tiin, miten Var­si­nais-Suo­ma­lais­ten jät­tei­tä kul­je­te­taan rekoil­la Viroon pol­tet­ta­vak­si ja paluu­las­ti­na tuo­daan bio­polt­toai­net­ta. Jos­tain syys­tä tämä rek­ka­ral­li ei huo­le­ta ketään.

  Jät­tei­den hyö­ty­käyt­tö polt­ta­mal­la oli vuo­si­kym­me­niä per­ke­leel­lis­tä toi­min­taa Vih­rei­den mie­les­tä. Jätet­tä kun ei oli­si saa­nut syn­tyä ollen­kaan eli polt­to­lai­tok­set oli­vat paha jut­tu kun ne oli­si­vat roh­kais­seet kulu­tuk­seen ja jät­tei­den tuot­ta­mi­seen. Vih­reät kip­pa­si­vat jäte­kuor­mia mie­luum­min kaatopaikoille.
  Esim Ruot­sis­sa ja Sak­sas­sa jäte­voi­ma­loi­ta on ollut ties kuin­ka kau­an, vas­ta nyt aloit­taa toi­min­tan­sa ensim­mäi­nen kun­nol­li­nen jäte­voi­ma­la Vantaalla.

  1. AH
   Saks­sa jät­tei­den polt­to on myr­kyt­tä­nyt maa­pe­rän diok­sii­nil­la todel­la pahas­ti. Aivan hir­veä moka! On erit­täin hyvä, että Suo­mi ei kii­reh­ti­nyt ensim­mäi­seen ros­kan­polt­to­uu­nien aal­toon. Nyt jät­tei­den polt­to on huo­mat­ta­vas­ti tur­val­li­sem­paa. Sinän­sä tai­dat sot­kea vih­reät ja Luonnonsuojeluliiton.
   Itse olen BMH:n hal­li­tuk­ses­sa, joka val­mis­taa lait­tei­ta kor­kea­ta­soi­sen polt­toai­neen (Ref) val­mis­ta­mi­seen yhdys­kun­ta­jät­tees­tä. Pal­jon edis­ty­neem­pää tek­niik­kaa kuin lajit­te­le­mat­to­man jät­teen poltto.

 22. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vuo­saa­ren voi­ma­la on ran­ni­kol­la joten se voi kil­pai­lut­taa bio­mas­san tuot­ta­jia maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Juu­ri nyt saa haket­ta lähes ilmai­sek­si Kana­das­ta, kii­tos mäntypistiäisen.

  Jos­tain syys­tä Suo­mes­sa vie­rat­se­taan seka­jät­teen polt­toa ‑Ei se huol­to­var­muut­ta olen­nai­ses­ti paran­na, mut­ta on hul­luut­ta ajaa jät­teet Viroon poltettavaksi.

  Hel­sin­gin kaukolämpö/sähköntuotantoa sen sijaan voi­tai­siin var­mis­taa jätteenpoltolla

  1. Hel­sin­gis­sä, tai siis Van­taal­la, on näi­nä päiu­vä­nä alet­tu tuot­taa kau­ko­lä­pöä seka­jät­tei­den pol­tol­la. Jätte4istä itses­tään tulee aika vähän net­toe­ner­gi­aa, kos­ka märän kau­ra­puu­ron polt­ta­mi­seen käy­te­tään maa­ka­sua, jos­ta tuli­si aina­kin säh­köä suun­nil­leen yhtä pal­jon ilman sitä jätettäksin.

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Rosa­to­min voi­ma­la käyt­tää kier­rä­tys­polt­toai­net­ta, jota ei ole ostet­ta­vis­sa mis­tä vain. 

  Ja onko mitään syy­tä mik­sei jat­kos­sa reak­to­ria voi­si lada­ta jol­lain muul­la polttoaineella?

  Eipä tule mieleen. 

  Onko­han tuon taka­na ollee­seen aja­tuk­seen jotain läh­det­tä­kin? Ute­liai­suus heräsi.

 24. Koti-isä: Tämä ero on mer­ki­tyk­set­tö­män pie­ni, jos sitä ver­taa vas­taa­vaan eroon kivi­hii­len ja uraa­nin välil­lä. Ja sil­ti kivi­hiil­tä edel­leen käytetään.

  Sel­ven­nyk­sek­si sanot­ta­koon, etten tar­koit­ta­nut ener­gia­ti­heyt­tä (MJ/kg, MJ/m3), vaan polt­toai­neen saa­ta­vil­la ole­vaa koko­nai­se­ner­gia­mää­rää (PJ/a koko maa­il­mas­sa). Sii­nä on iso ero kivi­hii­len eduk­si, ja sen edun vuok­si kivi­hii­les­tä on niin vai­kea pääs­tä eroon.

  Toki sekin on vähän hönt­tiä, jos met­sän kes­kel­lä pol­te­taan sata­man kaut­ta tuo­ta­vaa kvi­hiil­tä ja sata­man vie­res­sä siel­tä met­säs­tä tuo­tua bio­mas­saa. Polt­toai­neis­sa kui­ten­kin kul­je­tuk­sen ener­gian­ku­lu­tus on tyy­pil­li­ses­ti pie­ni mur­to-osa nii­den ener­gia­si­säl­lös­tä, joten kyse on pie­nem­mäs­tä optimoinnista.

 25. Jos aio­taan raken­taa muu­ta­ma bio­polt­toai­net­ta tuot­ta­va uusi bio­ja­los­ta­mo ja tur­peen käyt­tö aje­taan alas, niin ei Kes­ki-Suo­mes­sa ole enää mitään kau­pal­li­sia bio­mas­sa­re­ser­ve­jä rah­dat­ta­vak­si Hel­sin­kiin. Sen jäl­keen pää­vaih­toeh­toik­si jää joko tuon­ti Venä­jäl­tä tai Ete­lä-Ame­ri­kan plantaasiviljelmiltä.

 26. Ja koko Ukrai­nan konflik­ti on seu­raus­ta EU:n aikees­ta siir­tää Ukrai­na Venä­jän vai­ku­tus­pii­ris­tä EU:n vai­ku­tus­pii­riin. Vaa­ti­mal­la Ukrai­naa päät­tä­mään joko EU.n tai Län­si-Aasian talous­lii­ton jou­tui Ukrai­na mah­dot­to­maan tilanteeseen.

  Pre­si­dent­ti Jano­se­vits piti Län­si-Aasian talous­liit­toa Ukrai­nal­le edul­li­sem­pa­na. Vas­ta­puo­li mel­la­koi ja otti väki­val­loin hal­tuun­sa Kio­van, sekä julis­tau­tui koko Ukrai­nan hal­li­tuk­sek­si. EU mukaan lukien Suo­mi, hyväk­syi nopeas­ti val­lan kaa­pan­neet koko Ukrai­nan lail­li­sek­si hallitukseeksi.

  Samas­sa yhtey­des­sä tuo­mit­tiin Venä­jä rikol­li­sek­si. Syy­nä oli ilmei­ses­ti se, että Kri­mi­läi­set äänes­ti­vät yli­voi­mai­sel­la enem­mis­töl­lä maan­sa mie­luim­min Venä­jän osak­si, kuin jäi­vät osak­si val­lan­kaap­paa­jien hal­lit­se­maa Ukrainaa.

  EU mukaan­lu­kien Suo­mi, on teh­nyt taas kar­mean vir­heen. Me kaik­ki, mukaan­lu­kien suo­ma­lai­set saa­tam­me jou­tua mak­sa­maan täs­tä vir­hees­tä kar­mean hin­nan. Muis­tam­me var­mas­ti pit­käl­le tule­vai­suu­teen Katai­nen/Ur­pi­lai­nen-hal­li­tuk­sen, jon­ka kyvyt­tö­myys saat­toi Suo­men­kin osal­li­sek­si tähän selkkaukseen.

 27. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Hel­sin­gis­sä, tai siis Van­taal­la, on näi­nä päiu­vä­nä alet­tu tuot­taa kau­ko­lä­pöä seka­jät­tei­den pol­tol­la. Jätte4istä itses­tään tulee aika vähän net­toe­ner­gi­aa, kos­ka märän kau­ra­puu­ron polt­ta­mi­seen käy­te­tään maa­ka­sua, jos­ta tuli­si aina­kin säh­köä suun­nil­leen yhtä pal­jon ilman sitä jätettäksin.

  Pöl­jin­tä­hän koko hom­mas­sa on se, että jät­teet on käy­tän­nös­sä pak­ko polt­taa mas­sa­polt­to­na ari­na­kat­ti­las­sa. Täl­lä taval­la saa­daan toki hyö­ty­suh­de mini­moi­tua ja kus­tan­nuk­set mak­si­moi­tua, mut­ta kuka tai mikä täs­tä ihan rehel­li­ses­ti kat­sot­tu­na oikeas­ti hyö­tyy jää­nee arvoitukseksi.

  Tois­ta­han se toki oli­si, jos seka­jä­te voi­tai­siin kaa­sut­taa ja puh­dis­tet­tu kaa­su polt­taa vaik­ka­pa maa­kaa­sun rin­nal­la tehok­kaas­sa kom­bi­voi­ma­las­sa. Tätä­hän Van­taan ener­gia oli­si aiem­min halun­nut yrit­tää, mut­ta kii­tos suo­ma­lais­ten vali­tuk­sia teh­tai­le­vien vihe­ri­tu­hip­pien, euro­par­la­men­tin satu­has­sien yms. ihmis­vi­haa­jien kaik­ki ratio­naa­li­set vaih­toeh­dot on aina pak­ko pudot­taa ensim­mäi­se­nä pois pelis­tä ja kaik­ki on pak­ko teh­dä aina sen vai­keim­man kautta.

  1. Vih­reät kan­nat­ti­vat tätä Van­taal­le, muis­taak­se­ni Mar­tin­laak­soon suun­ni­tel­tua kaa­su­tus­voi­ma­laa. Mikä saa sinut kuvit­te­le­maan muuta?

 28. Puo­lu­ee­ton tark­kai­li­ja:
  Ja koko Ukrai­nan konflik­ti on seu­raus­ta EU:n aikees­ta siir­tää Ukrai­na Venä­jän vai­ku­tus­pii­ris­tä EU:n vaikutuspiiriin.

  Mitään teke­mis­tä asian kans­sa ei tie­ten­kään ole sil­lä tosia­sial­la, että enem­mis­tö ukrai­na­lai­sis­ta näki­si itsen­sä enem­min avoi­men ja demo­kraat­ti­sen ihmi­soi­keuk­sia suo­je­le­van län­si­mai­sen maan kan­sa­lai­si­na kuin puti­nis­ta­ni­lai­sen itä­maan pelok­kaas­ti kyy­ris­te­le­vi­nä hallintoalamaisina?

 29. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Hel­sin­gis­sä, tai siis Van­taal­la, on näi­nä päiu­vä­nä alet­tu tuot­taa kau­ko­lä­pöä seka­jät­tei­den pol­tol­la. Jätte4istä itses­tään tulee aika vähän net­toe­ner­gi­aa, kos­ka märän kau­ra­puu­ron polt­ta­mi­seen käy­te­tään maa­ka­sua, jos­ta tuli­si aina­kin säh­köä suun­nil­leen yhtä pal­jon ilman sitä jätettäksin.

  Kyl­lä sii­tä jotain hyö­tyä­kin irto­aa, kun sitä voi­daan kul­jet­taa rekoil­la ja lai­voil­la Viroon ??

 30. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jätte4istä itses­tään tulee aika vähän net­toe­ner­gi­aa, kos­ka märän kau­ra­puu­ron polt­ta­mi­seen käy­te­tään maa­ka­sua, jos­ta tuli­si aina­kin säh­köä suun­nil­leen yhtä pal­jon ilman sitä jätettäksin.

  Täs­tä on kyl­lä aika ihmeel­li­siä luku­ja liik­keel­lä. Van­taan Ener­gian mukaan hyö­ty­suh­de on luok­kaa 91% (1520 GWh/a / 1671 GWh/a) johon tar­vi­taan maa­kaa­sua 73,5 milj m3/a eli suu­ruus­luok­kaa 735 GWh/a brut­to jos­ta siis Helen sai­si irti ener­gi­aa vain jotain 670GWh (91% hyötysuhteella).

  Tul­kit­sen siis että Van­taan Ener­gia väit­tää saa­van­sa 73,5 milj m3:sta maa­kaa­sua jät­teen avul­la 850 GWh enem­män ener­gi­aa kuin Helen. Säh­köä täl­lä kaa­su­mää­räl­lä tuo­tet­tai­siin 600 GWh/a eli pal­jon enem­män kuin ilman jätettä.

  Luvut ovat niin epäin­tui­tii­vi­sia että epäi­len ymmär­tä­nee­ni jotain vää­rin tai sit­ten Van­taan Ener­gian ilmoit­ta­ma hyö­ty­suh­de on vah­vas­ti markkinoinnillinen.

  1. Kyse on sii­tä, että jos tuo jäte laji­tel­tai­siin, sii­tä saa­tai­siin enem­män ener­gi­aa, eri­tyi­ses­ti säh­köä. Sinän­sä tuo pol­ton aut­ta­mi­nen maa­kaa­sul­la paran­taa hyö­ty­suh­det­ta merkittävästi.

 31. Puo­lu­ee­ton tark­kai­li­ja:
  Samas­sa yhtey­des­sä tuo­mit­tiin Venä­jä rikol­li­sek­si. Syy­nä oli ilmei­ses­ti se, että Kri­mi­läi­set äänes­ti­vät yli­voi­mai­sel­la enem­mis­töl­lä maan­sa mie­luim­min Venä­jän osak­si, kuin jäi­vät osak­si val­lan­kaap­paa­jien hal­lit­se­maa Ukrainaa. 

  Enem­män sii­nä syy­nä oli se, että Venä­jä sotia­lal­li­ses­ti mie­hit­ti Kri­min ennen kuin mitään äänes­tyk­siä pidet­tiin. Puti­nin trac­krecord rehel­lis­ten vaa­lien pitä­mi­ses­sä edes emo­ve­nä­jän puo­lell­la ei ole miten­kään kehu­mi­sen arvoinen. 

  Venä­läis­ten soti­lai­den “suo­je­le­man” pai­kal­li­sen par­la­men­tin valit­se­man uuden pää­mi­nis­te­rin kann­ta­tus Janu­ko­vytšin aikai­sis­sa edel­li­sis­sä vaa­leis­sa oli ollut nel­jän pro­sent­tiyk­si­kön luokkaa.

 32. Olen nyt luke­nut n. tuhat sivua Ukrai­nan krii­sin taus­tois­ta ja pari tuhat­ta lisää on vie­lä luke­mi­sen alla. Vaik­ka olen pyr­ki­nyt vält­tä­mään Puti­nin hal­lin­toa lähel­lä ole­via läh­tei­tä ja saa­maan epä­var­moil­le tie­doil­le var­mis­tus­ta mm. etsi­mäl­lä toi­sia ja kol­man­sia tuke­via tie­to­läh­tei­tä ja sel­vit­tä­mäl­lä tut­ki­mus­lai­tos­ten luo­tet­ta­vuut­ta, niin täs­tä huo­li­mat­ta on muo­dos­tu­nut hyvin eri­lai­nen kuva Ukrai­nan krii­sin taus­tois­ta sii­hen ver­rat­tu­na, mikä on ollut ylei­nen nar­ra­tii­vi ja kehys­tys län­ti­ses­sä medias­sa (Suo­mes­ta otin esi­mer­kik­si Ylen, jon­ka verk­ko­si­vun koko Ukrai­na-uuti­soin­nin sela­sin lävitse). 

  Hyvin suu­rel­la var­muu­del­la voi tode­ta, että län­ti­nen uuti­soin­ti on ollut erit­täin vail­li­nais­ta, taus­to­ja sel­vit­tä­mä­tön­tä, pin­nal­li­ses­ti ste­reo­ty­pioi­vaa ja sel­keän puo­lu­eel­lis­ta. Län­si­mai­den, Suo­mes­sa Ylen, Ukrai­na-uuti­soin­nis­ta tulee mie­leen Orwel­lin kuvaus ker­to­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä valeh­te­lun ylei­sim­pä­nä muo­to­na. Krem­lin hal­lin­nas­sa ole­vat mediat ovat var­mas­ti syyl­lis­ty­neet vähin­tään yhtä räi­keäs­ti samaan toi­seen suun­taan, mut­ta sitä joten­kin auto­maat­ti­ses­ti odot­taa heil­tä, eikä saman haluai­si tode­ta ole­van suu­res­sa mää­rin tot­ta län­si­mai­sen uutis­jour­na­lis­min koh­dal­la. Mut­ta näin on täs­sä tapauk­ses­sa asianlaita.

  Ukrai­nan krii­si ei ole miten­kään kehys­tet­tä­vis­sä rikol­li­sen ja uhrin ase­tel­mak­si. Ukrai­nan vyyh­dis­sä on usei­ta rois­to­ja, usei­ta uhre­ja ja hyvin vai­kea­sel­koi­sia ja kau­as his­to­ri­aan mene­viä iden­ti­tee­til­li­siä taus­to­ja (mitä enem­män lukee, sitä vai­keam­mak­si käy mää­ri­tel­lä “ukrai­na­lai­nen”). Eikä Putin ole vyyh­din rois­tois­ta suu­rin ja Venä­jän toi­min­ta on monel­ta kan­nal­ta ymmär­ret­tä­vää ja sisäi­ses­ti loo­gis­ta. Krii­sin taus­toi­hin tutus­tu­mi­sen jäl­keen ei edes tun­nu kovin kont­ro­ver­saa­lil­ta aja­tel­la, että Kri­min liit­ty­mi­nen Venä­jään oli aina­kin yhtä suu­res­sa mää­rin moraa­li­ses­ti oikeu­tet­tu kan­sal­li­nen puo­lus­tus­toi­mi kuin voi­ma­po­liit­ti­nen aggressio.

  Kaa­sun hin­nan normalisoiminen/korottaminen on var­mas­ti myös kos­to­toi­men­pi­de, mut­ta sil­ti­kin aika ymmär­ret­tä­vää; mai­den lähen­ty­mis­tä aja­neen aiem­man hyvän­te­ke­väi­syy­den lopet­ta­mis­ta Venä­jän tahol­ta, tilan­tees­sa, jos­sa välit mai­den joh­ta­jien välil­lä ovat kiris­ty­neet, Venä­jän illuusiot aja­mas­taan val­tiol­li­ses­ta liit­tou­tu­mi­ses­ta karis­seet ja Ukrai­nan aiem­mat mak­su­räs­tit ja val­tion­vel­ka Venä­jäl­le ovat mit­ta­suh­teil­taan valtavia.

 33. Suo­men tapauk­ses­sa vas­taa­vaan sor­toon pää­see seu­raa­val­la aja­tus­lei­kil­lä, eli kor­vaa­mal­la osa­puo­let seuraavasti:

  kaa­su= sähkö
  venä­jä= hallitus
  ukrai­na= kansalainen
  län­sieu­roop­pa= google

  Toki myön­nän suo­men kan­sa­lai­sen huo­mat­ta­van varal­li­suu­den ver­rat­tu­na google-nimi­seen yhti­öön joka mak­saa kaik­ki veron­sa­kin ties min­ne jos ei jätä maksamatta..

 34. Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen joh­ta­ja Ilk­ka Kana­nen oli vie­lä aina­kin muu­ta­ma viik­ko sit­ten (18.3) sitä miel­tä, että huol­to­var­muu­den kan­nal­ta ydin­voi­ma­la on paras voimala:

  Ydin­voi­ma­lois­sa polt­toai­net­ta riit­tää aina yli vuo­dek­si. Huol­to­var­muu­den kan­nal­ta ne ovat Kana­sen mukaan par­hai­ta energialähteitä.”

  http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/plehti/juttu.jsp?oid=2014/03/18/5385501

  Tyy­pil­li­ses­ti ydin­polt­toai­net­ta ostet­taes­sa oste­taan erik­seen uraa­ni, rikas­tus, ja polt­toai­neen val­mis­tus. Kaik­ki nuo sovi­te­taan reak­to­ril­le sopi­vak­si, tilaa­jan vaa­ti­mus­ten mukaan. Val­mis­tus ei voi olla teke­mä­tön paik­ka ei-venä­läi­sel­le­kään polt­toai­ne­maa­ka­ril­le: kaik­ki kevyt­ve­si­reak­to­rit käyt­tä­vät aika saman­lai­sia polt­toai­ne­nip­pu­ja. Ero­ja on lähin­nä mitoituksissa.

  Tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen aspek­ti Fen­no­voi­maan kyl­lä liit­tyy, ja se on var­maan nyt arvioi­ta­va erik­seen. Itse oli­sin tai­pu­vai­nen kan­nat­ta­maan han­ket­ta sil­ti­kin, kos­ka ilmas­to­työl­lä alkaa olla ns. kii­re, ja hii­let­tö­män säh­kön­tuo­tan­non lisää­mi­nen hel­pot­tai­si aina­kin teo­rias­sa riip­pu­vuu­den vähen­tä­mis­tä pal­jon han­ka­lam­min varas­toi­ta­vis­ta (ja sik­si poliit­ti­se­na asee­na pal­jon hel­pom­min toi­mi­vis­ta) fos­sii­li­sis­ta polttoaineista.

  Aika mones­ta aiheen tii­moil­ta esi­te­tys­tä kom­men­tis­ta huo­kuu vah­vas­ti se, että ydin­voi­maa ei yksin­ker­tai­ses­ti halu­ta, ja nyt täl­le vas­tus­tuk­sel­le on sit­ten ratio­na­li­soi­tu tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen perus­te. Aivan kuten ennen Kri­miä vas­tus­tus ratio­na­li­soi­tiin johon­kin muuhun.

 35. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vuo­saa­ren voi­ma­la on ran­ni­kol­la joten se voi kil­pai­lut­taa bio­mas­san tuot­ta­jia maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Juu­ri nyt saa haket­ta lähes ilmai­sek­si Kana­das­ta, kii­tos mäntypistiäisen.

  Niin Suo­mes­ta­han sitä ei voi ostaa mis­sään tapauk­ses­sa, vaik­ka Suo­mes­ta vie­dään pel­let­tiä Ruot­siin ja Tanskaan.

  1. Suo­mes­ta vie­dään pel­let­ta­jä Ruot­siin tois­tai­sek­si, mut­ta kun­han pääs­tö­oi­keuk­sien hin­ta nousee kun­nol­la. Sil­loin puu­ta menee tur­ve­voi­ma­loi­den kor­vaa­mi­seen pal­jon, ja koti­mai­sen hak­keen hin­ta nousee merkittävästi.

 36. az:
  Olen nyt luke­nut n. tuhat sivua Ukrai­nan krii­sin taus­tois­ta ja pari tuhat­ta lisää on vie­lä luke­mi­sen alla. Vaik­ka olen pyr­ki­nyt vält­tä­mään Puti­nin hal­lin­toa lähel­lä ole­via läh­tei­tä ja saa­maan epä­var­moil­le tie­doil­le var­mis­tus­ta mm. etsi­mäl­lä toi­sia ja kol­man­sia tuke­via tie­to­läh­tei­tä ja sel­vit­tä­mäl­lä tut­ki­mus­lai­tos­ten luo­tet­ta­vuut­ta, niin täs­tä huo­li­mat­ta on muo­dos­tu­nut hyvin eri­lai­nen kuva Ukrai­nan krii­sin taus­tois­ta sii­hen ver­rat­tu­na, mikä on ollut ylei­nen nar­ra­tii­vi ja kehys­tys län­ti­ses­sä medias­sa (Suo­mes­ta otin esi­mer­kik­si Ylen, jon­ka verk­ko­si­vun koko Ukrai­na-uuti­soin­nin sela­sin lävitse). 

  Hyvin suu­rel­la var­muu­del­la voi tode­ta, että län­ti­nen uuti­soin­ti on ollut erit­täin vail­li­nais­ta, taus­to­ja sel­vit­tä­mä­tön­tä, pin­nal­li­ses­ti ste­reo­ty­pioi­vaa ja sel­keän puo­lu­eel­lis­ta. Län­si­mai­den, Suo­mes­sa Ylen, Ukrai­na-uuti­soin­nis­ta tulee mie­leen Orwel­lin kuvaus ker­to­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä valeh­te­lun ylei­sim­pä­nä muo­to­na. Krem­lin hal­lin­nas­sa ole­vat mediat ovat var­mas­ti syyl­lis­ty­neet vähin­tään yhtä räi­keäs­ti samaan toi­seen suun­taan, mut­ta sitä joten­kin auto­maat­ti­ses­ti odot­taa heil­tä, eikä saman haluai­si tode­ta ole­van suu­res­sa mää­rin tot­ta län­si­mai­sen uutis­jour­na­lis­min koh­dal­la. Mut­ta näin on täs­sä tapauk­ses­sa asianlaita.

  Ukrai­nan krii­si ei ole miten­kään kehys­tet­tä­vis­sä rikol­li­sen ja uhrin ase­tel­mak­si. Ukrai­nan vyyh­dis­sä on usei­ta rois­to­ja, usei­ta uhre­ja ja hyvin vai­kea­sel­koi­sia ja kau­as his­to­ri­aan mene­viä iden­ti­tee­til­li­siä taus­to­ja (mitä enem­män lukee, sitä vai­keam­mak­si käy mää­ri­tel­lä “ukrai­na­lai­nen”). Eikä Putin ole vyyh­din rois­tois­ta suu­rin ja Venä­jän toi­min­ta on monel­ta kan­nal­ta ymmär­ret­tä­vää ja sisäi­ses­ti loo­gis­ta. Krii­sin taus­toi­hin tutus­tu­mi­sen jäl­keen ei edes tun­nu kovin kont­ro­ver­saa­lil­ta aja­tel­la, että Kri­min liit­ty­mi­nen Venä­jään oli aina­kin yhtä suu­res­sa mää­rin moraa­li­ses­ti oikeu­tet­tu kan­sal­li­nen puo­lus­tus­toi­mi kuin voi­ma­po­liit­ti­nen aggressio.

  Kaa­sun hin­nan normalisoiminen/korottaminen on var­mas­ti myös kos­to­toi­men­pi­de, mut­ta sil­ti­kin aika ymmär­ret­tä­vää; mai­den lähen­ty­mis­tä aja­neen aiem­man hyvän­te­ke­väi­syy­den lopet­ta­mis­ta Venä­jän tahol­ta, tilan­tees­sa, jos­sa välit mai­den joh­ta­jien välil­lä ovat kiris­ty­neet, Venä­jän illuusiot aja­mas­taan val­tiol­li­ses­ta liit­tou­tu­mi­ses­ta karis­seet ja Ukrai­nan aiem­mat mak­su­räs­tit ja val­tion­vel­ka Venä­jäl­le ovat mit­ta­suh­teil­taan valtavia.

  Samaa miel­tä, usko­ma­ton­ta tämä län­nen kak­soiss­tan­dar­di sil­loin kun kysees­sä on oma etu ja val­ta­pii­rin laa­jen­ta­mi­nen. Esi­mer­kik­si Egyp­tin 500+ mie­li­val­tais­ta kuo­le­man­tuo­mio­ta (osa tuo­mi­tuis­ta ei edes pai­kal­la) ei aiheut­ta­nut juu­ri mitään voi­ma­kas­ta reak­tio­ta. Mik­si­kö ? Sik­si että USA tukee rahal­li­ses­ti Egyp­tiä ja nykyis­tä hal­li­tus­ta pitääk­seen sen valtapiirissään.

  Käsit­tääk­se­ni Venä­jän Ukrai­nal­ta peri­mä hin­ta on nyt 40% alen­nuk­sen peru­mi­sen jäl­keen samaa tasoa kuin Euroo­pas­sa yleen­sä. Sit­ten pääl­le vie­lä Ukrai­nan van­hat kaa­su­ve­lat. No tie­tys­ti Venä­jäl­tä oli­si jär­ke­vää antaa niis­tä osa anteek­si kor­vauk­se­na Kri­mis­tä. Ennus­tan, että näin tulee aika­naan käymäänkin.

 37. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Hel­sin­gis­sä, tai siis Van­taal­la, on näi­nä päiu­vä­nä alet­tu tuot­taa kau­ko­lä­pöä seka­jät­tei­den pol­tol­la. Jätte4istä itses­tään tulee aika vähän net­toe­ner­gi­aa, kos­ka märän kau­ra­puu­ron polt­ta­mi­seen käy­te­tään maa­ka­sua, jos­ta tuli­si aina­kin säh­köä suun­nil­leen yhtä pal­jon ilman sitä jätettäksin.

  Mihin tämä väi­te perus­tuu ? Kyl­lä orgaa­nis­ta jät­tees­tä irto­aa aika pal­jon ener­gi­aa ja jät­teen polt­to on yleis­tä kaut­ta Euroo­pan. Sitä pait­si maa­kaa­sua pide­tään jopa kivi­hiil­tä pahem­pa­na kas­vi­huo­ne­kaa­su­na, joh­tuen tuo­tan­toon ja käyt­töön liit­ty­vis­tä vuo­dois­ta (esim. IEA, US EPA, Howarth ym 2011).

 38. Poth1ue1: Mitään teke­mis­tä asian kans­sa ei tie­ten­kään ole sil­lä tosia­sial­la, että enem­mis­tö ukrai­na­lai­sis­ta näki­si itsen­sä enem­min avoi­men ja demo­kraat­ti­sen ihmi­soi­keuk­sia suo­je­le­van län­si­mai­sen maan kan­sa­lai­si­na kuin puti­nis­ta­ni­lai­sen itä­maan pelok­kaas­ti kyy­ris­te­le­vi­nä hallintoalamaisina?

  Tai­dat jät­tää huo­miot­ta tosi­asiat. Enem­mis­tö ukrai­na­lai­sis­ta. Tyh­jää puhet­ta! Enem­mis­tö mai­den-aukion mie­le­no­soit­ta­jis­ta on tot­ta, muu vain puhet­ta. Yleen­sä enem­mis­tön mää­rit­te­lee kan­sa taval­li­sim­min äänes­tyk­ses­sä, ei suin­kaan pää­kau­pun­gin kaduil­la kovin­ta mete­liä pitä­nyt kopla, eikä myös­kään län­si­mai­den omaa asi­aan­sa aja­va media.

  Koko Ukrai­nan hal­lin­to lai­ton, sekä Ukrai­nan perus­tus­lain mukaan että kan­sain­vä­li­sen oikeu­den näkö­kul­mas­ta. Januse­vits on edel­leen Ukrai­nan kan­san vaa­leil­la valit­se­ma presidentti.

  Mie­les­tä­ni Itä-Ukrai­nan tapah­tu­mat sekä Kri­mil­lä vaa­leil­la saa­tu tulos ker­to­vat vakuut­ta­vas­ti väit­tee­si Ukrai­nan ylei­ses­tä mie­li­pi­tees­tä ole­van vain haa­ve­ku­va­si ja suo­raan sanoen puh­das­ta valet­ta. KIOVA EI OLE KOKO UKRAINA. UKRAINALAISIA OVAT KAIKKI UKRAINASSA ASUVAT UKRAINALAISET.

 39. Ris­to: Enem­män sii­nä syy­nä oli se, että Venä­jä sotia­lal­li­ses­ti mie­hit­ti Kri­min ennen kuin mitään äänes­tyk­siä pidet­tiin. Puti­nin trac­krecord rehel­lis­ten vaa­lien pitä­mi­ses­sä edes emo­ve­nä­jän puo­lell­la ei ole miten­kään kehu­mi­sen arvoinen. 

  Venä­läis­ten soti­lai­den “suo­je­le­man” pai­kal­li­sen par­la­men­tin valit­se­man uuden pää­mi­nis­te­rin kann­ta­tus Janu­ko­vytšin aikai­sis­sa edel­li­sis­sä vaa­leis­sa oli ollut nel­jän pro­sent­tiyk­si­kön luokkaa.

  Tar­koi­tat siis Mai­den-aukiol­la val­lan­kaa­pauk­sen teh­neen län­si­mie­li­sen Ukrai­nan nykyi­sen joh­don edus­ta­van parem­min ukrai­na­lais­ten mie­li­pi­det­tä kuin 97 % kan­na­tuk­sen saa­nut Kri­min äänes­tyk­sen tulos. Perus­te­lu­na se että Kri­mil­lä oli (ehkä) joi­ta­kin venä­läi­siä soti­lai­ta vaa­lien aika­na. Mai­den-aukiol­la ei ollut val­lan­kaap­pauk­sen aika­na venä­läi­siä soti­lai­ta, joten kaap­paus oli ilmei­ses­ti edus­ta­va ja laillinen.

 40. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Suo­mes­ta vie­dään pel­let­ta­jä Ruot­siin tois­tai­sek­si, mut­ta kun­han pääs­tö­oi­keuk­sien hin­ta nousee kun­nol­la. Sil­loin puu­ta menee tur­ve­voi­ma­loi­den kor­vaa­mi­seen pal­jon, ja koti­mai­sen hak­keen hin­ta nousee merkittävästi.

  Olet­taen, että bio­mas­san pääs­tö­ta­se las­ke­taan jat­kos­sa­kin epä­rea­lis­ti­sen yksin­ker­tai­ses­ti. Tämä ole­tus ei miten­kään vält­tä­mät­tä pidä paik­kaan­sa, jos bio­mas­san käyt­tö Euroo­pas­sa laa­je­nee mer­kit­tä­väs­ti (eli jos polt­to­voi­ma­loi­den kaup­piai­den lupauk­siin uusien voi­ma­loi­den moni­polt­toai­ne­käy­tös­tä tar­tu­taan muu­al­la­kin kuin yhdes­sä tai kah­des­sa maas­sa), ja jos poli­tiik­ka ei käve­le esim. maan­käyt­tö­vai­ku­tus­ten tut­ki­muk­sen yli. Mikä tie­tys­ti on täy­del­li­sen mahdollista.

  Tääl­lä­pä vähän aihee­seen liit­ty­vää tutkimusta:

  http://agwobserver.wordpress.com/2014/03/10/papers-on-ghg-emissions-from-bioenergy-related-land-use/

  ja

 41. Lii­an van­ha: Jos­tain syys­tä Suo­mes­sa vie­rat­se­taan seka­jät­teen polt­toa ‑Ei se huol­to­var­muut­ta olen­nai­ses­ti paran­na, mut­ta on hul­luut­ta ajaa jät­teet Viroon poltettavaksi. 

  Jät­tei­den polt­ta­mi­nen ei nyt vaan tun­nu kovin fik­sul­ta ideal­ta. Suo­mes­sa on tilaa muo­vi­pus­sien varas­toin­tiin, ja jät­teen muut­ta­mi­nen tuh­kak­si (seka­jät­tees­tä tulee todel­la pal­jon tuh­kaa) tus­kin vähen­tää valu­maon­gel­mia. Kaa­to­pai­kas­sa aina­kin ras­kas­me­tal­lit ovat iner­tim­mäs­sä muo­dos­sa kuin polt­ta­mi­sen jäl­keen. Ja muo­vi­pus­sien arvo esim. polt­toai­nei­den raa­ka-ainee­na voi olla pal­jon suu­rem­pi tule­vai­suu­des­sa kuin nykyi­sel­lään yhdes­sä kau­ra­puu­ron ja elekt­ro­niik­ka­jät­tei­den kans­sa hävi­tet­täes­sä saa­ta­van läm­mön arvo.

  Auto­maat­ti­nen lajit­te­lu on val­ta­va paran­nus, mut­ta kai­ken vai­val­la teh­dyn jät­teen jau­ha­mi­nen piko­pä­reik­si on tus­kin inhim­mil­li­sen kehi­tyk­sen huippu.

  Ja nyt jumin­kek­ku­li: Kaik­ki, mihin ruot­sa­lai­nen tai sak­sa­lai­nen kos­kee, ei ole kul­taa (esim. Hitler).

 42. Olet­tai­sin, että jos­sa­kin Kaak­kois-Suo­mes­sa on kal­lio­va­ras­to nes­tey­te­tyl­le maa­kaa­sul­le. Mut­ta kuin­ka pit­kää tar­vet­ta varten.

  OS voi kan­san­edus­ta­ja­na kysyä sel­lais­ta heh­taa­riar­vio­ta. Varisn­kin kun help­po arvoi­da jär­ke­vän­ko­kois­ken kal­lio­va­ras­ton koko ja kuin­ka pit­kän ajan tar­peen sel­lai­nen kattaa.

  Las­ku­nik­ka­reil­le: metaa­nin läm­pö­ar­vo 0n 889 kJ/ mol ja mole­kyy­li­mas­sa 16 g/mol. Nets­te­tyn maa­kaa­sun tiheys n. 420 kg/m3.

 43. J. M. Kor­ho­nen: Olet­taen, että bio­mas­san pääs­tö­ta­se las­ke­taan jat­kos­sa­kin epä­rea­lis­ti­sen yksin­ker­tai­ses­ti. Tämä ole­tus ei miten­kään vält­tä­mät­tä pidä paik­kaan­sa, jos bio­mas­san käyt­tö Euroo­pas­sa laa­je­nee mer­kit­tä­väs­ti (eli jos polt­to­voi­ma­loi­den kaup­piai­den lupauk­siin uusien voi­ma­loi­den moni­polt­toai­ne­käy­tös­tä tar­tu­taan muu­al­la­kin kuin yhdes­sä tai kah­des­sa maas­sa), ja jos poli­tiik­ka ei käve­le esim. maan­käyt­tö­vai­ku­tus­ten tut­ki­muk­sen yli. Mikä tie­tys­ti on täy­del­li­sen mahdollista.

  Tääl­lä­pä vähän aihee­seen liit­ty­vää tutkimusta:

  http://agwobserver.wordpress.com/2014/03/10/papers-on-ghg-emissions-from-bioenergy-related-land-use/

  ja

  Myös fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den, kuten metaa­nin (lius­ke ja maa­kaa­su) koh­dal­la tuli­si huo­mioi­da nii­den todel­li­set pääs­töt koko tuotantoketjusta. 

  http://download.springer.com/static/pdf/5/art%253A10.1007%252Fs10584-011‑0061‑5.pdf?auth66=1397245920_44fc58e04b1c4d9d4044192bf6e338de&ext=.pdf

  Tämä hei­ken­tää pal­jon lius­ke- ja maa­kaa­sun edul­li­suut­ta, var­sin­kin kun metaa­ni­vuo­dot huo­mioi­daan. Nyt US EPA­kin on myön­tä­nyt, että sen arviot tuo­tan­non ja käy­tän­nön metaa­ni­vuo­dois­ta kuvaa­vat lähin­nä ide­aa­li­ta­pauk­sia. Voi vain arvail­la miten suu­ria metaa­ni­vuo­dot ovat Venä­jän kaa­sun koh­dal­la. Maa­kaa­su on sii­tä muka­va, ettei­vät sen vuo­dot ilma­ke­hään näy miten­kään ja nii­den mit­taa­mi­nen on ääri­mäi­sen vai­ke­aa (var­sin­kin Siperiassa).

 44. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Hel­sin­gis­sä, tai siis Van­taal­la, on näi­nä päiu­vä­nä alet­tu tuot­taa kau­ko­lä­pöä seka­jät­tei­den pol­tol­la. Jätte4istä itses­tään tulee aika vähän net­toe­ner­gi­aa, kos­ka märän kau­ra­puu­ron polt­ta­mi­seen käy­te­tään maa­ka­sua, jos­ta tuli­si aina­kin säh­köä suun­nil­leen yhtä pal­jon ilman sitä jätettäksin. 

  Oli­si erit­täin miel­lyt­tä­vää ja kiin­nos­ta­vaa näh­dä asian­tun­te­vas­ti ja rea­lis­ti­ses­ti laa­dit­tu ske­naa­rio sii­tä, kuin­ka jäte­huol­to oikeas­ti pitäi­si hoi­taa. Mitä useam­pi jae laji­tel­laan, sitä enem­män ener­gi­aa ja kus­tan­nuk­sia menee lajit­te­luun. Jo nykyi­sel­lään kai tyy­pil­li­ses­tä pää­kau­pun­ki­seu­tu­lai­ses­ta huus­hol­lis­ta pitäi­si läh­teä yhdek­sän jaet­ta (seka, bio, kar­ton­ki, pah­vi, kir­kas lasi, väril­li­nen lasi, pien­me­tal­li, SER, ongel­ma­jä­te). Tähän voi sit­ten tul­la lisäk­si vie­lä puu­tar­ha­jä­te ja rakennusjätteitä.

  Seka­jät­tee­seen menee oikein laji­tel­taes­sa nyky­ään lähin­nä muo­vi­pak­kauk­sia ja sit­ten seka­lai­nen mää­rä hygie­nia­tuot­tei­ta ynnä muu­ta orgaa­nis­ta, jota ei saa muu­al­le lait­taa. Kovin mär­kää tuo tava­ra ei ole, vaan se on aika lähel­lä ener­gia­jaet­ta koostumukseltaan.

  Jos seka­jät­tees­sä on mär­kää kau­ra­puu­roa, joku on sekoit­ta­nut bio­jät­teen ja seka­jät­teen pahas­ti kes­ke­nään. Mut­ta oli­si­ko talou­del­lis­ta ero­tel­la vie­lä ener­gia­jae ja muu seka­jä­te? Mitä jäi­si tuo­hon muu­hun seka­jät­tee­seen määrällisesti?

 45. Vihe­rins­si: Näin voi olla, jos noin halu­taan teh­dä. Toi­saal­ta ymmär­tääk­se­ni suo­ma­lais­ten ymmär­rys meil­lä jo ole­vis­ta venä­läi­sis­tä reak­to­reis­ta on aika kor­keal­la tasol­la, ja todel­li­nen riip­pu­vuus reak­to­rien toi­mit­ta­jas­ta on lopul­ta var­sin vähäinen…

  Tämä yhdis­tet­ty­nä sii­hen, että meil­lä on mer­kit­tä­vät uraa­ni­va­ran­not itsel­lä, tekee ydin­voi­mas­ta hyvin hou­kut­te­le­van. Fis­sio­y­din­voi­ma on kai­ken lisäk­si ainoa koh­tuul­li­sen saas­tee­ton vaih­toeh­to, kun­nes fuusio­voi­ma­lat saa­daan toimimaan.

  Vihe­rins­si:
  …mut­ta Fen­no­voi­mal­le pitäi­si nyt lait­taa yksi lisäeh­to: Voi­ma­lan pitää toi­mia nor­maa­lis­ti 5 vuot­ta, vaik­ka Venä­jäl­tä ei sai­si edes saas­tu­nut­ta ilmaa Suo­meen. Jos yhtä­löä ei saa tuol­la ehdol­la toi­mi­maan, sit­ten on isom­man miet­ti­mi­sen paikka. 

  Ter­vet­tä aja­tel­la, ettei iso­ja voi­ma­po­li­tii­kan sot­ku­ja Euroo­pas­sa sel­vi­te­tä peri­aat­teel­la “juhan­nuk­sek­si kotiin”. Tuo­hon hal­paan on aikai­sem­min menty.

 46. az:
  Olen nyt luke­nut n. tuhat sivua Ukrai­nan krii­sin taus­tois­ta ja pari tuhat­ta lisää on vie­lä luke­mi­sen alla.

  Toi­vot­ta­vas­ti olet luke­nut myös toi­sen maa­il­man­so­dan alku­het­kis­tä ja tämän krii­sin ensim­mäi­set muu­vit eivät ole kovin kau­ka­na siitä. 

  On huo­no tren­di kun maat alka­vat siir­te­le­mään omia rajo­jaan tois­ten pien­ten mai­den kus­tan­nuk­sel­la. Riip­pu­mat­ta sii­tä mitä syi­tä siel­lä reto­ri­ses­ti on taustalla.

  Samat syyt voi­si käyt­tää bal­tian ja suo­men­kin suh­teen, enkä halua näin käy­vän. Bal­tian onni kui­ten­kin on että he ovat natossa.

  Ja kan­nat­taa huo­ma­ta että tämä ei ole ensim­mäi­nen maa min­kä kans­sa venä­jä siir­te­lee rajo­jaan armei­jan avus­tuk­sel­la. Ydin­ky­sy­mys krii­sis­sä ei ole enää Ukrai­nan sisäi­nen tilan­ne, vaan se, jää­kö tämä vii­mei­sek­si maak­si jon­ka kans­sa venä­jä käyt­tää jo tutuk­si tul­lut­ta ja toi­mi­vak­si koet­tua prosessia.

  (Noh, toki täs­sä­hän tapauk­ses­sa venä­jä ei ole teh­nyt mitään, kos­ka armei­jan eri­koi­syk­si­köil­tä näyt­tä­vät ihmi­set ovat vain pai­kal­li­sia huo­les­tu­nei­ta kansalaisia.)

 47. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kyse on sii­tä, että jos tuo jäte laji­tel­tai­siin, sii­tä saa­tai­siin enem­män ener­gi­aa, eri­tyi­ses­ti säh­köä. Sinän­sä tuo pol­ton aut­ta­mi­nen maa­kaa­sul­la paran­taa hyö­ty­suh­det­ta merkittävästi.

  Ei jät­teen polt­to estä paran­ta­mas­ta lajit­te­lua , sil­ti pol­tet­ta­vaa löy­tyy riit­tä­väs­tä jär­ke­väl­tä etäsyydeltä.

  Tämä kehi­tys pitää vain huo­mioi­da kapa­si­tee­tin suunnittelussa.

  Ja pis­tää lajit­te­lu toi­meen, Suo­mi oli EU:n hei­koim­pia kierrättäjiä

  Kaa­to­pai­kal­le Suo­mes­sa hei­te­tään yli 60 pro­sent­tia jät­tees­tä, kun Tans­ka ja Hol­lan­ti heit­tä­vät tus­kin mitään kaatopaikalle.”

  http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/1922-suomi-on-edelleen-eu-n-huonoimpia-kierrattajia

 48. az:
  Hyvin suu­rel­la var­muu­del­la voi tode­ta, että län­ti­nen uuti­soin­ti on ollut erit­täin vail­li­nais­ta, taus­to­ja sel­vit­tä­mä­tön­tä, pin­nal­li­ses­ti ste­reo­ty­pioi­vaa ja sel­keän puo­lu­eel­lis­ta. Län­si­mai­den, Suo­mes­sa Ylen, Ukrai­na-uuti­soin­nis­ta tulee mie­leen Orwel­lin kuvaus ker­to­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä valeh­te­lun ylei­sim­pä­nä muotona. 

  Huo­ma­sin tuon jo vuo­sia sit­ten, eri­tyi­ses­ti Syy­rian koh­dal­la median toi­min­ta on ollut suo­ra­nais­ta pro­pa­gan­daa län­nen int­res­sien näkö­kul­mas­ta. Ker­ro­taan asiois­ta vain väri­tet­ty toi­nen puo­li, ja tehok­kaas­ti vai­e­taan muis­ta asioista.

  Odo­tan edel­leen sitä kat­ta­vaa, neut­raa­lia repor­taa­sia Syy­rian sodan taus­tois­ta, tapah­tu­mis­ta ja taus­ta­vai­kut­ta­jis­ta. Mut­ta en usko että esim. HS tai Suo­men Kuva­leh­ti uskal­ta­vat tuo­hon ryhtyä. 

  Teki­si mie­li kai­vaa esim. Hesa­rin uuti­soin­ti Syy­rias­ta kol­men vuo­den ajal­ta, ja lisä­tä rin­nal­le kaik­ki muut tapah­tu­mat, jois­ta tuol­loin vai­et­tiin. Tai jäl­ki­kä­teen pal­jas­tu­neet fat­kat, jot­ka muut­ta­vat asiat hel­pos­ti päin­vas­tai­sik­si, kuin mitä Hesa­ri on niis­tä ensin uuti­soi­nut, sitee­ra­ten Reu­ter­sia tai “nimet­tö­miä ame­rik­ka­lai­sia lähteitä”.

 49. Ano­muu­mi: Jät­tei­den polt­ta­mi­nen ei nyt vaan tun­nu kovin fik­sul­ta ideal­ta. Suo­mes­sa on tilaa muo­vi­pus­sien varas­toin­tiin, ja jät­teen muut­ta­mi­nen tuh­kak­si (seka­jät­tees­tä tulee todel­la pal­jon tuh­kaa) tus­kin vähen­tää valumaongelmia.

  Tui­jo­tan täs­sä omaa seka­jä­te­ros­kis­ta­ni ja ihmet­te­len sitä, mikä oikein laji­tel­lus­sa seka­jät­tees­sä tuot­taa pal­jon tuh­kaa. Näin voi olla, mut­ta aina­kaan nuo muo­vi­pak­kauk­set eivät tuo­ta kovin mer­kit­tä­viä mää­riä tuh­kaa. En yri­tä väit­tää, ettei­kö seka­jät­teen polt­ta­mi­ses­ta tuli­si pal­jon tuh­kaa, mut­ta kai­pai­len vähän kon­kreet­ti­sem­paa tie­toa tuh­kan mää­räs­tä ja lähteestä.

  Sen ver­ran löy­sin, että suh­teel­li­sen uudes­sa tut­ki­muk­ses­sa PK-seu­dun seka­jät­tees­tä oli 40 % (!) bio­jä­tet­tä ja vain 3 % polt­to­kel­vo­ton­ta jätet­tä. Seka­jät­tees­tä tulee tuh­kaa noin 15 %, mut­ta ilmei­ses­ti tämä joh­tuu lähin­nä huo­nos­ta lajit­te­lus­ta. Tosin muka­na voi olla oikein laji­tel­tu­na­kin esi­mer­kik­si kera­miik­kaa, mut­ta näi­den jakei­den osuus ei ole kovin suuri.

  Bio­jä­te on polt­toai­nee­na polt­to­tek­ni­ses­ti koh­tuul­lis­ta, mut­ta mär­kyy­ten­sä vuok­si sen polt­ta­mi­nen sel­lai­se­naan on tuh­laa­vaa. Toi­saal­ta bio­jät­teen kom­pos­toin­ti on sekin ener­gia­tek­ni­ses­ti tuh­laa­vaa, ja bio­jä­te­tuh­kan pitäi­si olla var­sin kel­vol­lis­ta maan­pa­ran­nusai­net­ta. Niin­pä bio­jät­teen käsit­te­ly muo­dos­taa sekin kovin mie­len­kiin­toi­sen kysy­myk­sen (mädä­tys / kom­pos­toin­ti / poltto).

 50. Lii­an van­ha: Ja pis­tää lajit­te­lu toi­meen, Suo­mi oli EU:n hei­koim­pia kierrättäjiä

  Kaa­to­pai­kal­le Suo­mes­sa hei­te­tään yli 60 pro­sent­tia jät­tees­tä, kun Tans­ka ja Hol­lan­ti heit­tä­vät tus­kin mitään kaatopaikalle.”

  Ettei vain oli­si niin, että Tans­kas­sa ja Hol­lan­nis­sa jae “loput” tun­ge­taan pol­tet­ta­vak­si. Muu­ten on aika vai­kea kek­siä, miten esi­mer­kik­si käy­te­tyt vai­pat hyödynnetään.

 51. Puo­lu­ee­ton tark­kai­li­ja: Tar­koi­tat siis Mai­den-aukiol­la val­lan­kaa­pauk­sen teh­neen län­si­mie­li­sen Ukrai­nan nykyi­sen joh­don edus­ta­van parem­min ukrai­na­lais­ten mielipidettä

  En sano­nut yhtään mitään Ukrai­nan nykyi­ses­tä tai sitä edel­tä­väs­tä (tai tätä edel­tä­nees­tä) joh­dos­ta. Jos sinul­la ei ole argu­ment­te­ja kir­joit­ta­maa­ni vas­taan, kel­vol­li­nen tapa ei ole kek­siä vas­ta-argu­ment­te­jä omiin olkiukkoihisi.

  kuin 97 % kan­na­tuk­sen saa­nut Kri­min äänes­tyk­sen tulos. 

  Jäi vie­lä pari pro­sent­tiy­kik­köä Poh­jois-Korean tulok­ses­ta. Luo­tet­ta­vuus vas­taa­vas­ti var­maan aavis­tuk­sen ver­ran parempi.

  Perus­te­lu­na se että Kri­mil­lä oli (ehkä) joi­ta­kin venä­läi­siä soti­lai­ta vaa­lien aikana.

  Juu, siel­lä oli “ehkä” “joi­ta­kin” venä­läi­siä soti­lai­ta. Eikö yll­lä ole­van kir­joit­ta­mi­nen edes vähän nolottanut?

  Mai­den-aukiol­la ei ollut val­lan­kaap­pauk­sen aika­na­ve­nä­läi­siä soti­lai­ta, joten kaap­paus oli ilmei­ses­ti edus­ta­va ja laillinen.

  En sano­nut mitään Mai­den-aukion tapah­tu­mis­ta, mut­ta kun nyt mai­nit­sit, niin aina­kaan vie­rai­ta mie­hi­tys­jouk­ko­ja siel­lä ei ollut.

  (Riit­tää puo­les­ta­ni Ukrai­nas­ta täs­sä ketjussa)

  1. Ei ole ole­mas­sa sel­lais­ta peri­aa­tet­ta, että mikä hyvän­sä alue sai­si ero­ta val­tios­ta kan­sa­nää­nes­tyk­sel­lä. Jos sel­lai­nen peri­aa­te omak­sut­tai­siin, sen pitäi­si tie­tys­ti kos­kea kaik­kia aluei­ta. Jos oli­si, Ahve­nan­maa kuu­lui­si Ruot­siin, Kata­lo­nia eroai­si Espan­jas­ta ja huo­mat­ta­van suu­ri mää­rä aluei­ta itsenbäis­tyi­si Venä­jäs­tä. Jos Venä­jä vaa­tii tuo­ta peri­aa­tet­ta nou­da­tet­ta­vak­si Ukrai­naks­sa, sen tuli­si hyväk­syä vas­taa­va menet­te­ly myös esi­mer­kik­si Tsetseeniassa.

 52. Vihe­rins­si:
  Jos seka­jät­tees­sä on mär­kää kau­ra­puu­roa, joku on sekoit­ta­nut bio­jät­teen ja seka­jät­teen pahas­ti kes­ke­nään. Mut­ta oli­si­ko talou­del­lis­ta ero­tel­la vie­lä ener­gia­jae ja muu seka­jä­te? Mitä jäi­si tuo­hon muu­hun seka­jät­tee­seen määrällisesti?

  No siel­lä on tie­ten­kin kaik­ki se mitä perus­hes­sut eivät osaa tai viit­si laji­tel­la. Kaik­kea ipa­deis­ta raken­nus- ja puu­tar­ha­jät­tee­seen. Jos halu­aa vält­tä­mät­tä pol­tet­ta­vaa jätet­tä, sitä saa hel­pom­min lisää­mäl­lä yhden jakeen laji­tel­ta­vak­si. Se on vain yksi jätekaivo/astia enem­män jäte­pis­teel­lä. Kun väli­va­ras­to (esim. kai­vo, vie muu­ta­man neliön) on samaa koko­luok­kaa jäteau­ton kans­sa, kul­je­tus­kus­tan­nuk­set eivät juu­ri kasva.

  Energiajae/pakkausjäte on suu­rin tilan vie­jä seka­jät­tees­sä, ja kun se laji­tel­laan erik­seen, se on hel­pom­pi puris­taa kasaan (ei ole pyyk­ki­te­li­nei­tä ym. seas­sa). Ja seka­jät­teen jat­ko­kä­sit­te­ly on hel­pom­paa kun ei ole kau­hea­ta mää­rää pak­kaus­jä­tet­tä seassa.

  Näin siis voi­si luul­la, en ole asiantuntija.

 53. Ano­muu­mi: No siel­lä on tie­ten­kin kaik­ki se mitä perus­hes­sut eivät osaa tai viit­si laji­tel­la. Kaik­kea ipa­deis­ta raken­nus- ja puu­tar­ha­jät­tee­seen. Jos halu­aa vält­tä­mät­tä pol­tet­ta­vaa jätet­tä, sitä saa hel­pom­min lisää­mäl­lä yhden jakeen laji­tel­ta­vak­si. Se on vain yksi jätekaivo/astia enem­män jäte­pis­teel­lä. Kun väli­va­ras­to (esim. kai­vo, vie muu­ta­man neliön) on samaa koko­luok­kaa jäteau­ton kans­sa, kul­je­tus­kus­tan­nuk­set eivät juu­ri kasva.

  Yksi aika iso teki­jä täs­sä lie­nee se, että pien­ta­loa­lueil­la taloil­la yleen­sä on vain yksi jäteas­tia. Haus­kim­mil­laan samas­sa rivis­sä on kol­men talon seka­jä­teas­tiat, ja sen jäl­keen viit­se­li­äät teke­vät bio­jät­teel­le jotain (joka kyl­lä yleen­sä on lähin­nä paik­ka­kun­nan jyr­si­jä­po­pu­laa­tion ylläpitämistä). 

  Tämä on sikä­li vähän ongel­mal­lis­ta, että jäte­säi­liöil­le ei vält­tä­mät­tä ole kiin­teis­tös­tä varat­tu tilaa juu­ri lain­kaan, jol­loin tilan­teen kor­jaa­mi­nen ei ole ihan help­poa. Jos­sain vai­hees­sa yksi jäte­fir­ma myi nelio­sai­sia säi­liöi­tä, mut­ta muka­na ei sit­ten kui­ten­kaan tain­nut olla biojätettä.

  Koko totuus ei kui­ten­kaan voi olla tuos­sa, kos­ka eri paik­ka­kun­nil­la bio­jät­teen osuus seka­jät­tees­tä vaih­te­lee hui­mas­ti. Kei­no­va­li­koi­maa on valis­tuk­ses­ta sakkoihin.

  Ano­muu­mi: Näin siis voi­si luul­la, en ole asiantuntija.

  Jät­teen­kä­sit­te­ly tun­tuu ole­van sii­tä jän­nit­tä­vä ala, että hyvää asian­tun­ti­ja­tie­toa ei ole lii­em­min liik­keel­lä. Se on sii­nä mie­les­sä kovin, kovin häm­mäs­tyt­tä­vää, että kysy­mys on monel­la taval­la var­sin suu­ri. Tie­toa on, mut­ta se on kovin pirs­tou­tu­nee­na ja seg­men­toi­tu­nee­na, jol­loin koko­nais­ku­van muo­dos­ta­mi­nen on vaikeaa.

  Täy­sin epä­tie­teel­li­nen fii­lik­se­ni on se, että toden­nä­köi­ses­ti koti­ta­louk­sis­sa riit­täi­si se, että jäte jaet­tai­siin bio­jät­tee­seen, ener­gia­jät­tee­seen, seka­jät­tee­seen, lasiin ja metal­liin. Koti­ta­louk­sien pape­ri- ja kar­ton­ki­mää­rät ovat sen ver­ran pie­niä, että ne saat­tai­si mie­luum­min kan­nat­taa polt­taa kuin kui­tu­kier­rät­tää. Nyt mai­to­tölk­kien keräi­ly jää har­vo­jen har­ras­tuk­sek­si, ja kun keruu­pis­tei­tä edel­leen vähen­ne­tään, se jää vie­lä har­vem­pien har­ras­tuk­sek­si. (Edel­leen tilan­ne on täy­sin eri ker­ros­ta­lois­sa ja pientaloissa.)

  Bio­jät­teen osal­ta en kui­ten­kaan osaa edes fii­lis­tel­lä, onko mädät­tä­mi­nen vai polt­ta­mi­nen parem­pi vaih­toeh­to. Kom­pos­toin­ti tus­kin on paras, sii­nä ener­gia jää hyödyntämättä.

  Asi­aa vai­keut­taa kovas­ti se, että osa rat­kai­suis­ta oli­si tek­ni­ses­ti hyviä, mut­ta nii­den pelä­tään joh­ta­van vää­rän­lai­seen käy­tök­seen. Tämä on ihan vali­di point­ti, mut­ta sil­loin pitäi­si olla esit­tää nume­roi­ta ja ske­naa­rioi­ta sii­tä, mitä ne tule­vai­suu­den vaih­toeh­dot ovat.

  Sitä minun on ilman kovaa fak­taa vai­kea uskoa, että hyvän polt­toai­neen vie­mi­nen kaa­to­pai­kal­le oli­si jär­ke­vää. Jos siel­lä vie­lä on jou­kos­sa sitä mätä­ne­vää aines­ta, kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­töt ovat aika rajuja.

  1. Koti­ta­lous­jä­te pitäi­si laji­tel­la koto­na kui­vaan ja mär­kään ja laji­tel­la kui­va koneel­li­ses­ti myö­hem­min. Kone­la­jit­te­lu on tar­kem­paa kuin koti­ta­lous­la­jit­te­lu eikä jokais­ta jäte­la­ji­ket­ta var­tebn tar­vi­ta omaa logistiikkaa.

 54. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ei ole ole­mas­sa sel­lais­ta peri­aa­tet­ta, että mikä hyvän­sä alue sai­si ero­ta val­tios­ta kan­sa­nää­nes­tyk­sel­lä. Jos sel­lai­nen peri­aa­te omak­sut­tai­siin, sen pitäi­si tie­tys­ti kos­kea kaik­kia aluei­ta. Jos oli­si, Ahve­nan­maa kuu­lui­si Ruot­siin, Kata­lo­nia eroai­si Espan­jas­ta ja huo­mat­ta­van suu­ri mää­rä aluei­ta itsenbäis­tyi­si Venä­jäs­tä. Jos Venä­jä vaa­tii tuo­ta peri­aa­tet­ta nou­da­tet­ta­vak­si Ukrai­naks­sa, sen tuli­si hyväk­syä vas­taa­va menet­te­ly myös esi­mer­kik­si Tsetseeniassa.

  Ison asu­kas­lu­vun omaa­va maa voi­si teh­dä näin: Kan­nus­ta oman maan kan­sa­lai­sia muut­ta­maan vie­raal­le maal­le. Kun asu­kas­lu­ku aluel­la >50%, lii­tä se omaksi.

  Tai jos kaik­ki maan pako­lai­set päät­täi­si­vät muut­taa vaik­ka har­vaan asu­tul­le alu­eel­le maas­sa, he voi­si­vat äänes­tä­mäl­lä liit­tää alu­een vaik­ka Somaliaan.

 55. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Koti­ta­lous­jä­te pitäi­si laji­tel­la koto­na kui­vaan ja mär­kään ja laji­tel­la kui­va koneel­li­ses­ti myö­hem­min. Kone­la­jit­te­lu on tar­kem­paa kuin koti­ta­lous­la­jit­te­lu eikä jokais­ta jäte­la­ji­ket­ta var­tebn tar­vi­ta omaa logistiikkaa.

  Näin­hän tapah­tuu suu­ri­mas­sa osas­sa kiin­teis­tö­jä, bio­jät­teel­le on kom­pos­toin­ti tai eril­lis­ke­räys, pol­tet­ta­val­le (kui­va omat astiat, pepe­ril­le oma ja seka­jät­teel­le (jota oikeas­ta kier­rä­tyk­ses­tä ei edes tule) oma. Kan­ta­ka­pun­gin asuin­kii­teis­töis­sä on edel­leen näi­tä epäe­ko­lo­gi­sia joi­den jät­teet on lajittelemattomia

 56. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ei ole ole­mas­sa sel­lais­ta peri­aa­tet­ta, että mikä hyvän­sä alue sai­si ero­ta val­tios­ta kan­sa­nää­nes­tyk­sel­lä. Jos sel­lai­nen peri­aa­te omak­sut­tai­siin, sen pitäi­si tie­tys­ti kos­kea kaik­kia aluei­ta. Jos oli­si, Ahve­nan­maa kuu­lui­si Ruot­siin, Kata­lo­nia eroai­si Espan­jas­ta ja huo­mat­ta­van suu­ri mää­rä aluei­ta itsenbäis­tyi­si Venä­jäs­tä. Jos Venä­jä vaa­tii tuo­ta peri­aa­tet­ta nou­da­tet­ta­vak­si Ukrai­naks­sa, sen tuli­si hyväk­syä vas­taa­va menet­te­ly myös esi­mer­kik­si Tsetseeniassa. 

  Muu­ten­kin kysei­nen peri­aa­te joh­taa omiin vai­keuk­siin­sa sen suh­teen, mikä las­ke­taan alu­eek­si. Sano­taan, että 1900-luvun alus­sa Irlan­nis­sa oli­si halut­tu ero­ta Bri­tan­nias­ta. No, jos koko Irlan­nin saa­rel­la oli­si jär­jes­tet­ty kan­sa­nää­nes­tys, niin se oli­si toden­nä­köi­ses­ti men­nyt läpi. 

  Sen jäl­keen sit­ten P‑Irlanti, jon­ka kan­san enem­mis­tö ei halua kuu­lua Irlan­tiin, oli­si puo­les­taan jär­jes­tä­nyt kan­sa­nää­nes­tyk­sen ja taas eron­nut Irlan­nis­ta ja liit­ty­nyt Britanniaan. 

  Sit­ten taas sen jäl­keen ne pala­set P‑Irlannista, jois­sa enem­mis­tö halu­aa­kin kuu­lua Irlan­tiin oli­si jär­jes­tä­nyt kan­sa­nää­nes­tyk­sen jne. 

  Oli­si­ko tuol­lai­sen kan­sa­nää­nes­tys­rum­ban lop­pu­tu­los se, että jokai­nen ihmi­nen sai­si kuu­lua sii­hen val­tioon, johon halu­aa (tai olla täy­sin itse­näi­nen mihin­kään val­tioon kuu­lu­mat­ta)? Mitä tämä tar­koit­tai­si mai­den rajoil­le, kos­ka nehän kos­ke­vat maa­ta, kun taas tuo itse­mää­rää­mi­soi­keus kos­ki­si ihmi­siä? Mitä maaplänt­tiä minun itse­mää­rää­mi­soi­keu­te­ni kos­ki­si? Vai­keak­si menee. 

  Toi­saal­ta on sanot­ta­va, että kun kunin­kai­den juma­lai­ses­ta oikeu­des­ta hal­li­ta on pääs­ty eroon, niin ainoak­si moraa­li­sek­si oikeu­dek­si val­tioil­le on jää­nyt kan­sal­lis­val­tio­aja­tus, eli jokai­sel­la kan­sal­la on oikeus päät­tää itse asiois­ta omas­sa suve­ree­nis­sa val­tios­sa. Eli vaik­ka tosi­aan kan­sain­vä­li­soi­keu­del­li­ses­ti pätee se, ettei mikä tahan­sa maaplänt­ti saa julis­tau­tua itse­näi­sek­si vain sil­lä, että siel­lä asu­vien ihmis­ten enem­mis­tö sitä halu­aa, niin moraa­li­ses­ti kan­so­jen oikeut­ta omaan val­tioon pide­tään yleen­sä tavoi­tel­ta­va­na tilanteena. 

  Ilman tätä aja­tus­ta val­tioi­den suve­re­ni­tee­tin ainoak­si perus­tak­si jää se, että ne pys­ty­vät käy­tän­nös­sä armei­jal­laan puo­lus­ta­tu­maan toi­saal­ta ulkoi­sia val­taus­yri­tyk­siä ja toi­saal­ta sisäi­siä eroa­mis­pyr­ki­myk­siä vas­taan. Kri­min koh­dal­la voi nyt aina­kin tode­ta, että Ukrai­na ei pys­ty­nyt pitä­mään sitä voi­ma­toi­min itsel­lään, joten se “oikeu­del­li­ses­ti” kuu­luu Venä­jäl­le. Itse kam­mok­sun täl­lais­ta “voi­ma oikeut­taa” aja­tus­ta, vaik­ka ei tuo vii­mei­seen asti vie­ty kan­san itse­mää­rää­mi­soi­keus­kaan niin eri­tyi­sen hou­kut­te­le­val­ta kuulosta. 

  Joten­kin olem­me nyt YK:n (jon­ka perus­kir­ja kiel­tää val­loi­tus­so­dan) perus­ta­mi­sen ja ETYJ:n sol­mi­mi­sen jäl­kei­ses­sä Euroo­pas­sa sii­nä mie­les­sä omi­tui­ses­sa tilan­tees­sa, että ne sopi­muk­set käy­tän­nös­sä hak­kaa­vat kiveen ne rajat, joi­hin joten­kin his­to­rial­li­ses­ti oli sat­tu­mal­ta pää­dyt­ty, yleen­sä kai­ken­nä­köi­sen val­loi­tus­so­ti­mi­sen tulok­se­na. Näis­tä rajois­ta on peri­aat­tees­sa teh­ty pyhiä, vaik­ka ei niis­sä tie­ten­kään sinäl­lään mitään pyhem­pää ole kuin jois­sain toi­sis­sa rajoissa. 

  Tämä on tie­ten­kin ikä­vää niil­le kan­soil­le, jot­ka haluai­si­vat myös suve­re­ni­tee­tin, mut­tei­vät sat­tu­neet sil­loin noi­ta sopi­muk­sia sor­va­tes­sa ole­maan vie­lä itse­näi­siä tai niil­le ihmi­sil­le, jot­ka mie­luum­min näki­si­vät kotia­lu­een­sa kuu­lu­van johon­kin toi­seen maa­han kuin mihin kuu­lu­vat. Mut­ta ehkä tämä hin­ta on sil­ti fik­sua mak­saa sii­tä, että niin tulee kate­go­ri­ses­ti kiel­le­tyk­si maan val­taa­mi­sen soti­mi­sel­la ja siten vähen­tää väki­val­tai­sia konflikteja.

 57. a_l: Jos­tain käsit­tä­mät­tö­mäs­tä syys­tä ydin­voi­ma­lu­paa ei annet­tu val­tio-omis­tei­sel­le For­tu­mil­le, joka Lovii­sa III:n sijaan onkin käyt­tä­nyt kas­sa­vir­tan­sa sipe­ria­lais­ten kaa­su- ja hii­li­voi­ma­loi­den modernisointiin.

  Minä­kin olen välil­lä miet­ti­nyt syy­tä, mik­sei ydin­voi­ma­la­lu­paa voi­da mis­tään hin­nas­ta myön­tää Fortumille. 

  Val­tion oli­si ollut luon­te­vaa pyy­tää yli­jää­mä osin­koi­na ulos, kun ydin­voi­ma­la­lu­van evää­mi­nen For­tu­mil­ta oli kabi­ne­teis­sa pää­tet­ty. Mut­ta ei. Rahat jätet­tiin egois­tien käsiin, egot eivät mah­tu­neet Suo­meen, ja lop­pu­tu­lok­se­na For­tum on osta­nut unel­mia ja pil­vi­lin­no­ja Sipe­rian peru­koil­ta mil­jar­deil­la, ja sijoi­tuk­sel­le ase­te­tut talou­del­li­set tavoit­teet ovat jää­neet täyttymättä.

  Aika näyt­tää onnis­tuu­ko For­tu­min osaa­jien val­loit­taa Suo­men his­to­rian sur­keim­pien ulko­mais­ten inves­toin­tien pal­kin­to­ko­rok­keen prons­si­ko­ro­ke. Sone­ran UMTS-luvat ja Sto­ra Enson Yhdys­val­to­jen seik­kai­lu oli­vat sen tason suo­ri­tuk­sia, ettei nii­tä ihan hevil­lä lyödä.

 58. Ukrai­nan krii­sin yhtey­des­sä olen jää­nyt poh­ti­maan muu­ta­maa Venä­jää kos­ke­vaa asiaa:

  Krii­sin osa­puo­let käy­vät nyt kei­no­ja kaih­ta­ma­ton­ta pro­pa­gan­da­so­taa. Täs­sä jo van­has­taan tie­de­tään tehok­kaim­mak­si se, että kehi­te­tään jut­tu­ja, jois­sa 25 % on tot­ta ja loput val­hei­ta, jot­ka vas­taa­vat kan­san enna­ko­kä­si­tyk­siä ja koke­muk­sia kär­si­tys­tä vää­ryy­des­tä. Kun tämä uuti­nen vie­lä tois­te­taan riit­tä­vän mon­ta ker­taa, se muut­tuu totuudeksi.

  Mitä nämä ”totuu­det” nyt sit­ten oikein ovat?

  1. Venä­jä on voi­ma­kas soti­laal­li­nen suurvalta

  Tot­ta on se, että Venä­jäl­lä on ydin­pom­me­ja ja muu­ta­ma hyvin varus­tet­tu ja kou­lu­tet­tu eliit­ti-yksik­kö. Valet­ta on se, että Venä­jän ”mil­joo­nan miehen”puolustusvoimat oli­si hyväs­sä kun­nos­sa. Maas­sa on ylei­nen ase­vel­vol­li­suus, mut­ta todel­li­suu­des­sa vain noin 10% pojis­ta menee vuo­dek­si huo­nos­ti varus­tet­tuun ja orga­ni­soi­tuun, sim­pu­tuk­ses­ta ja kor­rup­tios­ta kuu­lui­saan, epä­suo­sit­tuun asepalvelukseen.

  2. Ukrai­nas­sa vai­no­taan venäläisiä

  Tot­ta on se, että Ukrai­nan talous on kon­kurs­si­ti­las­sa ja sii­tä joh­tu­va köy­hyys / epä­toi­vo kos­ket­taa myös Ukrai­nan venä­läi­siä, joi­den elin­ta­so on nyt vajaa puo­let Venä­jän vas­taa­vas­ta. Valet­ta on se, että Ukrai­nan venä­läi­siä laa­ja­mit­tai­ses­ti vainotaan.

  4. Venä­jä on voi­ma­kas talousvalta

  Tot­ta on se, että Venä­jäl­lä on val­ta­vat luon­non­rik­kau­det, suu­ri talou­del­li­nen kehi­tys-poten­ti­aa­li ja 140 mil­joo­naa ihmi­sen mark­ki­nat. Valet­ta on se, että Venä­jä oli­si talou­del­li­nen suur­val­ta. Sen osuus maa­il­man­ta­lou­des­ta on vain 1,7 % ja sekin on nyt stag­naa­tios­sa. Lisäk­si Venä­jä tais­te­lee suu­rien raken­teel­lis­ten ongel­mien ja kor­rup­tion kans­sa. On suu­ri ris­ki sil­le, että maa ajau­tuu nyt pikä­ai­kai­seen talouskurimukseen.

  5. Venä­jä on epä­luo­tet­ta­va rosvovaltio

  Tot­ta on se, että Venä­jän kan­sa kokee nyt tul­leen­sa epä­oi­keu­den­mu­kai­ses­ti nurk­kaan ajet­tuk­si ja on paho­jen voi­mien pii­rit­tä­mä, jot­ka koet­ta­vat ryös­tää sen suu­ret luon­non­rik­kau­det. Tot­ta on myös se, että Venä­jän kan­sa koet­taa kai­kin kei­noin saa­da takai­sin edes osan Neu­vos­to­lii­ton romah­duk­ses­sa menet­tä­mäs­tään gloo­rias­ta ja kan­sal­li­syl­pey­des­tä. Valet­ta on se, että Venä­jä on epä­oi­keu­den­mu­kai­ses­ti nurk­kaan ajet­tu ja paho­jen voi­mien piirittämä.
  Putin taka­si Mer­ke­lil­le, ettei Venä­jä lähe­tä soti­lai­taan mie­hit­tä­mään Kri­miä. Hei­dän väli­ses­sään puhe­lin­kes­kus­te­lus­sa maa­lis­kuun 2. Putin kui­ten­kin jou­tui tun­nus­ta­maan valeh­del­leen­sa. Tämä puhe­lu muut­ti his­to­rian kul­kua ja teki Venä­jäs­tä län­nen sil­mis­sä arvaa­mat­to­man rosvovaltion.

  6. Venä­jä uhkaa USA­ta ja länttä

  Tot­ta on se, että kun Putin tyh­myyk­sis­sään veti Mer­ke­liä nenäs­tä, jon­ka jäl­keen Mer­ke­lin ja samal­la koko Euroo­pan roo­li Ukrai­nan krii­sis­sä romah­ti, aina­kin tois­tai­sek­si ja USA on otta­nut joh­don. Tot­ta on sekin, että sekä Venä­jän sisäi­ses­sä pro­pa­gan­das­sa, että USAn alka­nees­sa pre­si­den­tin­vaa­li­kam­pan­jas­sa Ukrai­na-konflik­til­la ja Venä­jä-para­noi­jal­la on käyt­töä. Valet­ta on se, että kai­kil­la krii­sin osa­puo­lil­la on puh­taat jau­hot pus­sis­saan. Valet­ta on myös­kin se, että Venä­jän pää­osin rapa­kun­nos­sa ole­va armei­ja ja talous kes­täi­si­vät sotaa Ukrainassa.

  Mitä Suo­men nyt sit­ten pitäi­si tehdä?

  Tai­taa olla paras­ta olla osal­lis­tu­mas­ta tähän pro­pa­gan­da­so­taan, vält­tää Venä­jä-para­noi­jan uhri­si jou­tu­mis­ta ja olla usko­mat­ta pöl­väs­ti-jour­na­lis­tien juttuja.

  Samal­la on pidet­tä­vä yhtey­det kun­nos­sa Venä­jäl­le ja jat­kaa pää kyl­mä­nä kaup­paa, niin kuin aina ennekin.

  Voi­han täs­sä käy­dä niin­kin, että napa­taan Venä­jän kau­pat kotiin, kun muut saa­vat noi­ta russofobiakohtauksia…

  Kyl­lä se Mer­ke­li­kin tuos­ta Putin-sho­kis­taan vie­lä sel­vi­ää ja oppii tun­te­maan Venä­jän sel­lai­se­na kuin me suo­mai­set olem­me sen vuo­si­sa­to­jen kulues­sa oppi­neet tuntemaan.

  Sep­po Korppoo
  Jol­la on suo­ma­lai­nen kyl­mä pää, joka kes­tää vot­kan­juon­tia ja sau­no­mis­ta venä­läis­ten kanssa

 59. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Koti­ta­lous­jä­te pitäi­si laji­tel­la koto­na kui­vaan ja mär­kään ja laji­tel­la kui­va koneel­li­ses­ti myö­hem­min. Kone­la­jit­te­lu on tar­kem­paa kuin koti­ta­lous­la­jit­te­lu eikä jokais­ta jäte­la­ji­ket­ta var­tebn tar­vi­ta omaa logistiikkaa.

  Pidän täs­tä ajat­te­lus­ta, kos­ka jär­jes­tel­män pitää olla käyt­tä­jäl­le yksin­ker­tai­nen. Nykyi­nen yhdek­sän jakeen jär­jes­tel­mä alkaa olla moti­voi­tu­neel­le­kin kier­rät­tä­jäl­le vähän kömpelö.

  Mut­ta mihin koh­taan tätä sys­tee­miä esi­mer­kik­si hygie­nia­tuot­teet osu­vat? Ne ovat mär­kiä, mut­tei­vät vält­tä­mät­tä maa­tu­via, eikä nii­tä saa hygie­nia­syis­tä lait­taa nykyi­seen bio­jät­tee­seen. Ja osaa­ko lajit­te­lu­jär­jest­le­mä erot­taa PVC:n muus­ta muo­vis­ta? (Eipä kyl­lä toi­saal­ta yleen­sä osaa ihminenkään.)

  Mitä olen Zenin ihmis­ten puheis­ta ymmär­tä­nyt, koti­ta­lous­jät­teen lajit­te­lu ei ole robo­til­le ihan help­po hom­ma, joten tek­no­lo­gian tule­mi­seen menee vie­lä aikaa.

  Eri mais­sa on otet­tu aika eri­lai­sia läh­tö­koh­tia tähän jät­teen­kä­sit­te­lyyn. Ehkä mekin voi­sim­me yrit­tää poi­mia muil­ta hyvän ana­lyy­sin jäl­keen fik­suim­mat tavat.

  1. Zen Robo­tik­sin sinän­sä nerok­kaat lait­teet eivät sovel­lu koti­ta­lous­jät­teen lajit­te­luun, kos­ka volyy­mit ovat lii­an suuria.

 60. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Marko
  Kum­pi on ris­ki­nä suu­rem­pi, Venä­jä kat­kai­see kaa­sun saan­nin vai ydin­voi­ma­la jou­du­taan sul­ke­maan häi­riön takia? 

  Tuhon on help­po vas­ta­ta: kaa­sun­saan­nin kat­kea­mi­nen. Pie­net häi­riöt ydin­voi­ma­lois­sa eivät aiheu­ta kovin suur­ta ongel­maa. Sen sijaan kaa­sun kat­kai­se­mi­sen vai­ku­tus on vie­lä täl­lä het­kel­lä vai­ku­tuk­sil­taan suurempi.

  Suun­ni­tel­lut kaa­su­ter­mi­naa­lit Suo­meen ja Viroon ovat sel­vä paran­nus tilan­tee­seen. Suo­ta­vin­ta oli­si, että Suo­meen tuli­si syöt­tö­put­ki myös Län­si-Euroo­pas­ta, esi­mer­kik­si Norjasta.

 61. Vihe­rins­si: Jät­teen­kä­sit­te­ly tun­tuu ole­van sii­tä jän­nit­tä­vä ala, että hyvää asian­tun­ti­ja­tie­toa ei ole lii­em­min liik­keel­lä. Se on sii­nä mie­les­sä kovin, kovin häm­mäs­tyt­tä­vää, että kysy­mys on monel­la taval­la var­sin suuri.

  Ehkä yhte­nä syy­nä on se, ettei yksi­kä­sit­tei­siä tulok­sia ole mah­dol­lis­ta saa­da. HSY:n teke­mäs­sä keräys­kar­ton­gin ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten elin­kaa­riar­vioin­nis­sa tämä on tii­vis­tet­ty hyvin:

  Lopul­li­set joh­to­pää­tök­set elin­kaa­riar­vioin­nin vaih­toeh­to­jen parem­muu­des­ta riip­pu­vat­kin sii­tä, mitä ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia painotetaan.

  Suo­mek­si: paras vies­tin­tä­toi­mis­to voit­taa. Mik­si tuh­la­ta ruu­tia fak­ta­poh­jan sel­vit­tä­mi­seen kun tulok­se­na on luul­ta­vas­ti pelk­kiä poliit­ti­sia miinuspisteitä?

 62. uusi kas­vo tääl­lä kir­joit­ti 28.2.2014 kel­lo 13:16

  On kai täs­sä usa: lla ja myös eu: lla sor­men­sa pelis­sä-kulis­seis­sa( suur­val­ta politiikkaa).

  jos­tain syys­tä nämä Venä­jän toi­met ovat vain tarkkailussa.

  Maa(Ukraina) on kai aika pahas­ti jakau­tu­nut län­si­mie­li­siin ja itämielisiin.
  Tie­to­jen valos­sa maas­sa on suo­ri­tet­tu lai­ton val­lan­kaap­paus, vai miten Suo­mes­sa hal­li­tus toi­mi­si jos vas­taa­vaa tapah­tui­si Suomessa?

  Luo­vut­tai­si val­lan mielenosoittajille-vai?

  Maa hajon­nee kah­tia tule­vai­suu­des­sa, ja tus­kin menee mon­taa päi­vää kun Venä­jä lait­taa kaa­su­ha­nat kiin­ni ja me euroop­pa­lai­set saam­me jäl­leen yhden maan elätettäväksi….

  (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  Suo­sit­te­le: Thumb up 3
  Tämän yo. asian takia EU on ja tulee ole­maan hampaaton.

  Saman tekee Usa ja nykyi­sin myös Venä­jä, sil­lä ero­tuk­sel­la, että Venä­jäl­lä on huo­mat­ta­vat mineraali/energia varas­tot maassaan.

  Suo­mel­la ei onnek­si ole mitään hätää, kos­ka Venä­jäl­lä ei ole min­kään sor­tin int­res­siä Suo­mea koh­taan- päinvastoin.
  Kau­pan­käyn­ti molem­min­puo­lin pal­ve­lee mai­den etuja.

 63. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ruyot­sis­sa ydin­voi­ma­loi­den pie­net kat­kok­set ovat pitä­neet nii­tä sul­jet­tu­na kuukausikaupalla.

  Heh, tot­ta­kai ydin­voi­ma­loi­ta­kin pitää osa­ta käyt­tää, huol­taa ja päivittää. 

  Ymmär­tääk­se­ni Olki­luo­don ja Ruot­sin voi­ma­lat ovat oleel­li­ses­ti saman­lai­sia. Olki­luo­dos­sa ei kui­ten­kaan ole ollut kovin pit­kiä häiriöseisokkeja.

 64. spot­tu: Suo­mek­si: paras vies­tin­tä­toi­mis­to voit­taa. Mik­si tuh­la­ta ruu­tia fak­ta­poh­jan sel­vit­tä­mi­seen kun tulok­se­na on luul­ta­vas­ti pelk­kiä poliit­ti­sia miinuspisteitä?

  Hyvä kitey­tys. Vie­lä, kun sit­ten sel­vi­tys­ten tulok­se­na voi jou­tua teke­mään asioi­ta, jot­ka ovat­kin kovas­ti sitä vas­taan, mitä kukin osa­puo­li on opin­kap­pa­lee­naan saarnannut.

  Joten­kin vain tun­tui­si rei­lul­ta pis­tää tie­dot pöy­tään ja sen jäl­keen kes­kus­tel­la oikeis­ta asiois­ta. Nyt kuka hyvän­sä ja koi­ran­sa voi­vat väit­tää mel­kein mitä vain, ja väit­tei­tä on vai­kea osoit­taa todeksi.

  Yksi iso kysy­mys tun­tuu ole­van se, yri­täm­me­kö hoi­taa yhdys­kun­nan ros­ka­lo­gis­tii­kan nykyis­ten kulu­tus­tot­tu­muk­sien mukaan, vai yri­te­tään­kö samal­la muut­taa tot­tu­muk­sia johon­kin toi­seen suun­taan. Tämä voi jos­kus olla erit­täin hyvä lähes­ty­mis­ta­pa, mut­ta sil­loin­kin pitäi­si olla eri ske­naa­rioi­ta las­kel­mi­neen tarjolla.

 65. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Zen Robo­tik­sin sinän­sä nerok­kaat lait­teet eivät sovel­lu koti­ta­lous­jät­teen lajit­te­luun, kos­ka volyy­mit ovat lii­an suuria.

  Zenin robo­tit eivät ilmei­ses­ti sovel­lu koti­ta­lous­jät­teen lajit­te­luun sik­si­kään, että jät­teit­ten tun­nis­ta­mi­nen on erit­täin hankalaa.

  Mikä tek­no­lo­gia siis sopii? Ymmr­tääk­se­ni zeni­läis­ten robot­ti on alan aika lail­la ehdo­ton­ta huip­pua. Minul­la on pie­ni pel­ko sii­tä, että koti­ta­lous­jät­teen lajit­te­luun sovel­tu­vaa koneel­lis­ta mene­tel­mää ei ole ihan help­po luo­da, kos­ka jätet­tä on kovin monen­lais­ta ja se on kovin silp­pui­ses­ti sekaisin.

  1. Jäte­vir­taa voi laji­tel­la yksin­ker­tai­sim­mil­laan näin:
   1) ote­taan pois rau­ta magneetilla
   2) ote­taan pois muut metal­lit pyö­rö­mag­nee­til­la (val­tio­tie­tei­li­jä ei ymmärrä,mutta uskoaa)
   3) Laji­tel­laan kevyet par­tik­ke­lin pol­tet­ta­vak­si puhal­ta­mal­la ja pudot­ta­mal­la. Näin on pois­tet­tu 60–80 pro­sent­tia jätteestä.
   4) yri­te­tään­kes­kiä lopuil­le jotain käyt­tö. Sisäl­tää­mär­kää (pää­asias­sa bio­jä­tet­tä) jätet­tä ja PVC-muovia.

 66. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jäte­vir­taa voi laji­tel­la yksin­ker­tai­sim­mil­laan näin:
  1) ote­taan pois rau­ta magneetilla
  2) ote­taan pois muut metal­lit pyö­rö­mag­nee­til­la (val­tio­tie­tei­li­jä ei ymmärrä,mutta uskoaa)
  3) Laji­tel­laan kevyet par­tik­ke­lin pol­tet­ta­vak­si puhal­ta­mal­la ja pudot­ta­mal­la. Näin on pois­tet­tu 60–80 pro­sent­tia jätteestä.
  4) yri­te­tään­kes­kiä lopuil­le jotain käyt­tö. Sisäl­tää­mär­kää (pää­asias­sa bio­jä­tet­tä) jätet­tä ja PVC-muovia. 

  Eri­lai­set mag­neet­tie­rot­ti­met, pyör­re­vir­ta­seu­lat ja vaik­ka tuu­li­seu­lat ovat ihan eta­bloi­tu­nut­ta tek­no­lo­gi­aa. (Ja kyl­lä, pyör­re­vir­ral­la saa­daan mui­ta­kin kuin fer­ro­mag­neet­ti­sia metal­le­ja ero­tel­tua, jos­kin erot metal­lien välil­lä ovat suuria.)

  Ongel­mia on kui­ten­kin tie­dos­sa sik­si, että muka­na on eri­lai­sia muo­vi­laa­tu­ja, jois­ta suu­rin osa on lois­ta­vaa polt­toai­net­ta ja pari kovin han­ka­lia kat­ti­lan kes­tä­vyy­del­le. Fysi­kaa­li­sil­ta omi­nai­suuk­sil­taan esi­mer­kik­si PVC ja PET ovat kovin lähel­lä toi­si­aan, vaik­ka vain toi­nen on hyvä poltettava.

  Lasi ja kera­miik­ka pitää myös pys­tyä erot­te­le­maan toi­sis­taan, ide­aa­li­ta­pauk­ses­sa jopa ikku­na­la­si, kar­kais­tu lasi ja pul­lo­la­si pitäi­si ero­tel­la toisistaan.

  Suu­rim­mat vai­vat tule­vat kui­ten­kin koh­das­sa 4, sen muun kans­sa. Jos sitä mär­kää lajit­te­le­ma­ton­ta on vaik­ka­pa kol­man­nes jät­teen tila­vuu­des­ta, mitään var­si­nais­ta hyö­tyä nykyi­seen ver­rat­tu­na ei ole saa­vu­tet­tu, kos­ka sil­le ei voi teh­dä oikein muu­ta kuin lait­taa kaatopaikalle.

  Toki on niin, että jät­teen­kä­sit­te­lyn pro­ses­sit eivät vaa­di sata­pro­sent­ti­sen hyvää lajit­te­lu­tu­los­ta. Polt­to­kat­ti­la kes­tää pie­nen mää­rän PVC:tä, eikä lasin­kier­rä­tys ensim­mäi­ses­tä Dura­lex-lasis­ta mene rik­ki. Täs­tä huo­li­mat­ta syn­ty­paik­ka­la­jit­te­le­ma­ton koti­ta­lous­jä­te ei ole kovin kii­tol­lis­ta raa­ka-ainet­ta, eikä riit­tä­vän hyvin toi­mi­van lajit­te­lu­pro­ses­sin kehit­tä­mi­nen ole ihan helppoa.

  Hyvin pie­ni osa jät­tees­tä lopul­ta on sel­lais­ta, että se kan­nat­tai­si kaa­to­pai­kal­le lait­taa. Lähin­nä jot­kut muo­vi­laa­dut, kera­miik­ka, ym. Nämä eivät ole mon­ta pro­sent­tia jätevirrasta.

  Ongel­maan ei toden­nä­köi­ses­ti ole tri­vi­aa­lia rat­kai­sua, ja sii­hen voi löy­tyä mon­ta hyvää rat­kai­sua, joil­la on muu­ten eri omi­nai­suu­det. Iso tuo ongel­ma kui­ten­kin on. Jos sitä ei usko, suo­sit­te­len käve­ly­ret­keä vaik­ka­pa Ämmässuolle.

 67. Nyt tai­si löy­tyä se var­si­nai­nen sylt­ty­teh­das, eli Puti­nin mie­les­tä “lail­li­nen” syy hyö­kä­tä Ukrai­naan: Ukrai­na on Venä­jän ase­teol­li­suu­del­le kriit­ti­nen toi­mit­ta­ja. Part­ne­riu­den kat­kea­mi­nen hei­ken­täi­si vuo­sik­si Venä­jän aseteollisuutta.

  http://yle.fi/uutiset/tutkimuslaitos_venajan_armeija_riippuvainen_ukrainan_aseviennista/7191705

  https://www.rusi.org/downloads/assets/UKRANIANMILITARYDISPOSITIONS_RUSIBRIEFING.pdf

  Venä­jä­kin on siis tie­tyl­lä taval­la nur­kas­sa, mikä on hyvin vaarallista!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.