Nyt myös Twitterissä

Sit­ran kes­tä­vän talou­den foo­ru­min alkuses­sios­sa minut innos­tet­tiin liit­ty­mään Twit­te­riin. Oli­si pitä­nyt teh­dä tämä ajat sit­ten. Eri­tyi­ses­ti seu­raan Paul Krug­ma­nia, joka näyt­tää ole­van vie­lä minua­kin uut­te­ram­pi bloggaaja/kolumnisti. Ratik­ka­mat­kan aika­na ehtii hyvin lukea yhden. Lin­ki­tän tätä blo­gia myös twit­te­riin, joten myös tätä voi seu­ra­ta twit­te­rin kautta.

Tunnus on tietysti @osmosoininvaara

8 vastausta artikkeliin “Nyt myös Twitterissä”

  1. Krug­ma­nin twit­ter-fee­din kaut­ta voi kier­tää myös NY Time­sin rajoi­tuk­sen sil­le kuin­ka mon­ta artik­ke­lia kuu­kau­den aika­na voi lukea.

  2. Gg:
    Google+ se on mis­sä pitäi­si olla. 

    Odot­te­len vain, mil­loin pääs­tään nois­ta kai­kis­ta yhden isän­nän sosi­aa­li­sis­ta ver­kois­ta monen isän­nän ja käyt­tä­jien itse kont­rol­loi­maan (avoi­meen) sosi­aa­li­seen verkkoon.

  3. Twit­ter on vaa­ral­li­nen aika­syöp­pö. You have been warned. 

    Seu­ra­sin vuo­sia Krug­ma­nia NYT:n sivuil­ta. En enää. Hänel­lä on pal­jon hyviä finans­si­po­liit­ti­sia näkö­koh­tia ja on tiuk­ka Key­ne­si­läi­nen mut­ta raha­po­li­tii­kas­sa hän on aika yksi­puo­li­nen. Ongel­mat tuli­si hänen mie­les­tään pää­sään­töi­ses­ti hoi­taa jous­ta­vil­la valuut­ta­kurs­seil­la. Hän näki esi­mer­kik­si Lat­vian ja Ees­tin talous­ti­lan­teet täy­del­li­sen vää­rin eikä ole jäl­keen­päin edes vai­vau­tu­nut kor­jaa­maan arvio­taan. Too­mas Ilves ei eri­tyi­sem­min pidä Krug­ma­nis­ta täs­tä syys­tä. Krei­kan tilan­teen hän hoi­tai­si anta­mal­la Krei­kal­le velat anteek­si ymmär­tä­mät­tä sitä, että näin Krei­kan raken­teel­li­set ongel­mat jäi­si­vät hoi­ta­mat­ta. Jol­la­kin taval­la tun­tuu, että hän ei aivan täy­sin ymmär­rä EU:ta ja Euroa.

  4. Krug­ma­nin kir­joi­tuk­sia kan­nat­taa tie­tys­ti lukea tie­tyn lins­sin lävit­se. Hän pyr­kii vai­kut­ta­maan Yhdys­val­tain poli­tiik­kaan ja vaa­lei­hin ja sen takia saat­taa satun­nai­ses­ti vetää mut­kat suo­rik­si. Sil­ti Krug­ma­nil­la on taka­naan mer­kit­tä­vä mää­rä artik­ke­lei­ta hui­kean eri­lai­si­ta aiheis­ta. Jos on sitä miel­tä, että Krug­man on vää­räs­sä jos­sain aihees­sa, kan­nat­ta­nee aina­kin ensin pereh­tyä itse aihee­seen paremmin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.