Kertooko lapsikiista Suomen ja Venäjän suhteiden huononemisesta?

2) Kyl­lä

Tarkem­min sanoen jotkut pyrkivät tahal­lis­es­ti huonon­ta­maan suhtei­ta: moni venäläi­nen poli­itikko ja yksi suo­ma­lainen dosent­ti. Tässä on ilmeis­es­ti kyse venäjän sisäpoli­ti­ikas­ta, mut­ta ulkop­uolisen on vaikea sanoa asi­as­ta enem­pää. Kansal­liski­ihkoa nos­tate­taan tarkoituk­sel­lis­es­ti, ja se on aina vaar­al­lista. Venäläi­nen tulk­in­ta siitä, että ulko­mail­la Venäjä edus­taa myös ulko­mail­la asu­via venäläisiä ja että nämä ovat taval­laan Venäjän eivätkä asuin­maansa lakien alaisia, on huolestut­ta­va. Eri­tyisen huolestut­ta­va se on Balt­ian maid­en kannalta.

Venäjän vaa­timus eril­lisko­htelus­ta venäjää puhuville per­heille Suomes­sa on yksinker­tais­es­ti mah­do­ton.  Ei voi ajatel­la, että venäläisiä per­heitä kohdeltaisi­in Suomes­sa eri taval­la kuin vaikka­pa viro­laisia. Venäjän tulisi liit­tyä kan­sain­väliseen lap­sikaap­paus­sopimuk­seen ja sitoutua sen ehtoihin.

Las­ten­suo­jelu­a­siois­sa vira­nomais­ten vaiti­olovelvol­lisu­us on ehdo­ton. Tämä vaiti­olovelvoite on hie­man kohtu­u­ton sil­loin, kun asianomainen menee itse asiansa kanssa julk­isu­u­teen ja ker­too siitä perät­tömiä tieto­ja. Tämä ei koske vain ulko­maalais­taus­taisia, vaan myös moni suo­ma­lainen yrit­tää vaikut­taa vira­nomaisi­in julk­isu­u­den kaut­ta, ja iltapäiväle­hdet usko­vat usein asiano­saisia. Vira­nomaisil­la tulisi täl­löin olla oikeus ker­toa ainakin, mikä tieto on väärä. Tässä kyseisessä tapauk­ses­sa vira­nomaisil­la pitäisi olla mah­dol­lisu­us pyytää venäläiseltä äidiltä lupaa ker­toa oma ver­sion­sa asi­as­ta Venäjän lap­si­asian­val­tu­ute­tulle. Jos äiti tämän kieltää, pitäisi voi­da ker­toa hänelle se, että äiti on kieltänyt. Vaiti­olovelvol­lisu­us on tarkoitet­tu suo­jele­maan sosi­aal­i­huol­lon asi­akkai­ta, mut­ta joskus se suo­jelee myös moitit­tavasti toimivia viranomaisia.

 

46 vastausta artikkeliin “Kertooko lapsikiista Suomen ja Venäjän suhteiden huononemisesta?”

 1. Voiko tätä ongel­maa ratkaista niin, että vira­nomainen voi hyväksyä asi­akkaal­ta val­tu­u­tuk­sen, jos­sa jotain rajoitet­tu­ja tieto­ja voidaan luovut­taa val­tu­ute­tulle taholle. Se voi olla ulko­maid­en vira­nomainen. Siis jotenkin niin, että jos venäläi­nen vira­nomainen halu­aa saa­da tietoa jostakin asian käsit­telystä, asi­akas jon­ka asi­as­ta on kyse, voi antaa tähän luvan. 

  Vai onko las­ten­suo­jelu­a­sia sel­l­ainen, että sen sisäl­löstä ei voi­da ker­toa mitään edes asi­akkaalle itselleen? 

  Ymmär­rän, että vira­nomaisel­la on jotain tieto­ja joi­ta ei voi luovut­taa, mut­ta esimerkik­si voisi ker­toa sen, mitä toimen­piteitä on oikeasti tehty. Jos siis asi­akas on väit­tänyt että lapset on otet­tu huostaan, niin vira­nomaiset voivat ker­toa asi­akkaan luval­la, että ei ole otet­tu. Ja jos asi­akas väit­tää julkises­ti että jokin toimen­pide on tehty, niin että tämä voitaisi­in julkises­ti kiistää. 

  Vai onko tässä ajatel­tu niin, että tästäkin voidaan päätel­lä liikaa eli jos las­ten­suo­jelu ei sano mitään, niin ainakaan ei voi­da kuvitel­la että sen perus­teel­la tiedetään?

  Las­ten­suo­jelu ja vas­taa­vat rankasti vaiti­olovelvol­liset vira­nomaiset ovat siinä ongel­malli­nen asia demokra­ti­as­sa, että ne syn­nyt­tävät tavat­toman paljon epälu­u­loa. Niil­lä on (näen­näis­es­ti) paljon val­taa ja niiden toim­inta ei ole (eikä voi olla) täysin läpinäkyvää. Moni näkeekin nimeno­maan las­ten­suo­jelun jonkin­laise­na MI‑6:n 00-osas­tona, jol­la on lupa tehdä mitä vaan. Vaik­ka tämä siis ei ole totta.

 2. Tiedemies: Jos siis asi­akas on väit­tänyt että lapset on otet­tu huostaan, niin vira­nomaiset voivat ker­toa asi­akkaan luval­la, että ei ole otettu. 

  Öh, tuo­ta, jos luet tuon uud­estaan, ymmär­rät var­maan mik­si lupaa ei saa… 

  Lisäk­si on tietysti se, että asi­akas ei ole vain yksi henkilö varsinkaan se van­hempi jota medi­as­sa jotain väit­tää, vaan lap­si, ja tois­si­jais­es­ti myös muut per­heen­jäsenet (esim. toinen van­hempi, jon­ka kanssa käy­dys­tä riidas­ta on pohjim­mil­taan kyse). 

  En näe tilanteeseen oikein muu­ta apua kuin sen, että joku venäjän­taitoinen selit­tää joka tapauk­sen kohdal­la, miten jär­jestelmä Suomes­sa toimii: että van­hempi­en tari­noi­hin ei kan­na­ta uskoa suo­raan kun ne ker­ro­taan venäjäk­si venäläiselle medi­alle, eikä sil­loinkaan, kun ne ker­ro­taan suomek­si suo­ma­laiselle medi­alle, kos­ka ne ovat vain yhden osa­puolen näke­mys asi­as­ta ja vira­nomaisil­la on lain mukaan vaitiolovelvollisuus.

  Tässä asi­as­sa var­masti tapah­tuu vira­nomaisvääryyk­siä, mut­ta pitäisi osa­ta selit­tää että ei tämä mitään venäläisväestöön kohdis­tu­vaa vain­oa ole, vaan ris­tiri­ito­ja ihmis­ten ja vira­nomais­ten välil­lä syn­tyy hyvässäkin hallinnos­sa, saati sit­ten keskinkertaisessa.

 3. Ei, vaan se on laitavasem­mis­ton (Sosial­is­tine Työväen­puolue ja eräät muut tais­to­lais­ryh­mit­tymät) yhdessä venäläis­ten kanssa masi­noima pro­pa­gan­dakam­pan­ja nyky­istä kokoomusjo­htoista hal­li­tus­ta ja pres­i­dent­tiä vastaan. 

  Näitä kiis­to­ja oli jo Tar­ja Halosen aikaan mut­ta pienem­mässä mit­takaavas­sa. Suurim­mat haukut sai siihen aikaan ulko­min­is­teri Stubb joka jär­jesti Venäjälle kaa­p­atun pojan salakul­je­tuk­sen diplo­maat­ti­au­tol­la rajan yli Suomeen. 

  Pro­pa­gan­dan tarkoi­tus on kaataa Suomen hal­li­tus tai aiheut­taa mah­dol­lisim­man paljon vahinkoa sille. Onnek­si demar­it eivät ole ole taipuneet vaan seiso­vat hallitusrintamassa.

 4. Heitän pro­vokati­ivisen kysymyksen:
  Ovatko Venäjän ja Suomen suh­teet edes koskaan olleet eri­tyisen hyvät tai edes kelvol­liset? Ver­tailuko­hteek­si eri­tyisen hyvistä suhteista voidaan ottaa vaikka­pa Ruotsi.

  NL:n aikoina suh­teet oli­vat kaikesta ystävyys­li­tur­gias­ta huoli­mat­ta täysin poskel­laan ja viimeisen 20 vuo­den aikana niitä on tasaisen väli­a­join koetel­lut kaiken­laiset ongel­mat. Tul­liki­i­s­tat, velan­mak­su, lap­sikaap­pauk­set, turhan­päiväiset röy­his­te­lyt, onhan näitä post-NL-suhtei­den­hiertäjiä vaik­ka kuin­ka paljon.

 5. Minus­ta näis­sä lap­si­a­siois­sa nation­al­is­mi nos­taa päätään myös Suomes­sa. On vaikea uskoa, että suo­ma­lainen on aina oike­as­sa ja vieras­maalainen aina väärässä. Muis­tan vielä nämä lap­sikaap­pauski­i­s­tat amerikkalais­ten kanssa muu­ta­man vuo­den takaa. Kun suo­ma­lainen nainen kaap­pasi lapset Suomeen vas­toin kali­for­nialaisen oikeu­sis­tu­men päätöstä, oli media ja yleinen mielipi­de voimakkaasti kaap­paa­jan puolel­la tun­tem­at­ta hänen “henkilöko­htaisia” ongelmi­aan. Kun sit­ten venäläi­nen nainen vei lapsen­sa Venäjälle oli taas suo­ma­lainen oike­as­sa ja venäläi­nen väärässä.

  Jotenkin tun­tuu , että suo­ma­lais­ten tyh­mä nation­al­is­mi (puhu­mat­takaan venäläis­es­tä) pahen­taa tilan­net­ta. Ei suos­tu­ta keskustele­maan, ei osa­ta venäjää jne. Ei ihme, että sit­ten venäjän­taitois­t­en (Johan Bäck­man) mielip­i­teet lev­iävät Venäjällä.

  Tietääk­seni Venäjäl­lä ja Ran­skalla on jonkin­lainen sopimus näistä lap­siki­is­to­jen hoita­mis­es­ta. Ilmeis­es­ti he toivo­vat samaa Suomelta. Suo­mi vetoaa Haa­gin sopimuk­seen, mut­ta sen ovat tietääk­seni allekir­joit­ta­neet har­vat maat (mm. USA ei).

 6. Nyt näkyi netis­sä ole­van tietoa siitä, että vas­ta­syn­tynyt lap­si olisi palautet­tu venäläiselle äidilleen Venäjän suurlähetys­tön “tuel­la”. Hän on myös tehnyt val­i­tuk­sen Euroopan Ihmisoikeustuomiois­tu­imelle, joka käsit­telee asi­aa 7 mar­rasku­u­ta mennessä.

  Olen kyl­lä itse ihme­tel­lyt kovasti (tun­tem­at­ta yksi­tyisko­htia) tätä pros­essin keskel­lä syn­tyneen lapsen huostaanottoa.

 7. Coun­try­boy: Kun suo­ma­lainen nainen kaap­pasi lapset Suomeen vas­toin kali­for­nialaisen oikeu­sis­tu­men päätöstä, oli media ja yleinen mielipi­de voimakkaasti kaap­paa­jan puolella. 

  No, minus­ta tuos­sakin tapauk­ses­sa oli kuitenkin selvästi erotet­tavis­sa sen­saa­tio­me­di­an innos­tunut alkuvedä­tys ja asial­lisen medi­an maltil­lisem­mat tulkinnat. 

  Ja suurim­malle osalle yleisen mielip­i­teen halti­jois­takin kävi lop­ul­ta selville kuin­ka vah­val­la poh­jal­la äidin tapaus oli (eli ei ollut ihan kaik­ki dosen­tit seminaarissa).

 8. En nyt usko oikein mihinkään Suomen hal­li­tuk­sen vas­taisi­in salali­it­toi­hin. Sitä­pait­si hal­li­tus on jo näi­den kiis­to­jen aikana vai­h­tunut ainakin ker­ran. Sen sijaan Niin­istön matkan peru­un­tu­mi­nen voi ainakin osin liit­tyä tähän.
  Vaiti­olovelvol­lisu­us on käsit­tääk­seni aina lähtöko­htais­es­ti säädet­ty jonkin tahon suo­jelemisek­si. Van­taan tapauk­ses­sa käsit­tääk­seni lähin­nä toimen­pitei­den kohteek­si joutunei­den eikä viranomaisten.

  Aikanaan Ruot­sis­sa oli tavanomainen näky, että Sergelin toril­la joku maa­han­muut­ta­ja osoit­ti mieltään Ruotsin val­tio­ta vas­taan las­ten huostaan­oton vuok­si. Ruotsin val­tio sai muis­taak­seni jois­sakin tapauk­sis­sa tuomion Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimelta.

 9. R. Sil­fver­berg:

  “Näitä kiis­to­ja oli jo Tar­ja Halosen aikaan mut­ta pienem­mässä mit­takaavas­sa. Suurim­mat haukut sai siihen aikaan ulko­min­is­teri Stubb joka jär­jesti Venäjälle kaa­p­atun pojan salakul­je­tuk­sen diplo­maat­ti­au­tol­la rajan yli Suomeen. ”

  Tämä on min­ulle uut­ta. Julk­isu­udessa ollei­den teito­jen mukaan ko. kon­suli toi­mi oma-aloit­teis­es­ti lapsen suo­ma­laisien isän pyyn­nöstä. Toimien siinä kiitet­tävän suo­ma­laisen kansalais­tot­telemat­to­muus­pe­ri­aat­teen mukaisesti.

  Hän sai syyt­teen, sil­lä defini­itisti hän oli täl­löin käyt­tänyt väärin diplo­matin ase­maansa. (Diplo­maatin auto­ja eiu tutki­ta rajal­la.) Mut­ta syyte kumou­tui. Yksi­tyisko­htia en tunne.

  Henkilö on nyt demarien kun­nal­is­vaaliehdokkaana Tam­pereel­la (?). Annoin lehden tutul­leni, joten en voi tark­istaa tieto­ja, en edes palaut­taa nimeä mieleeni.

  Edellsien kir­joit­tan­sien jäl­keen luin kuitenkin Wikipedi­aa (Anton-tapaus):

  “Paa­vo ja Rim­ma Salo­nen kävivät tais­telua lapsen huolta­ju­udessa niin Venäjäl­lä kuin Suomes­sakin. Suomes­sa päätet­ti­in lapsen kuu­lu­van Suomeen, ja Venäjäl­lä päin­vas­toin. Paa­vo Salo­nen haki apua asi­aansa min­is­ter­i­ta­sol­ta saak­ka, ja esimerkik­si ulko­min­is­teri Alexan­der Stubb ilmaisi tuken­sa hänelle. Stubb on keskustel­lut asi­as­ta myös Venäjän ulko­min­is­terin kanssa.lähde?
  Antonin kul­je­tus Suomeen diplo­maatin kyydissä

  Pros­essin pitkyt­tyessä Venäjäl­lä Paa­vo Salo­nen päät­tää hakea lapsen­sa takaisin paikan pääl­lä. Toukoku­us­sa 2009 Anton kul­jete­taan Venäjältä Suomeen Pietarin pääkon­sulaatin kon­sulin Simo Pietiläisen auton takakon­tis­sa. Venäjä antoi asi­as­ta Suomelle nootin. Anton Salosta olisi ollut vaikea saa­da Suomeen lail­lisin keinoin, sil­lä Venäjä ei ole liittyn”

  Oliko Stubb pöytäkri­joe­jn ulkop­uolel­la junail­lut asian, sitä ei saa koskana tietää.

 10. Ollak­seni omaperäi­nen syytän pakko­ruot­sia. Jos suo­ma­lai­sista edes hie­man suurem­pi osa osaisi puhua venäjää, niin omi­tuiset dosen­tit eivät voisi nous­ta Suo­mi-asiantun­ti­joik­si Venäjän medi­as­sa tai ainakaan eivät jäisi ilman venäjänkielistä kri­ti­ikkiä. Koulu­jen B‑kielestä pitäisi tehdä valin­naisen siten, että ruotsin sijas­ta voisi lukea vaik­ka venäjää.

 11. Markku af Heurlin: Oliko Stubb pöytäkri­joe­jn ulkop­uolel­la junail­lut asian, sitä ei saa koskana tietää.

  Stub­bia haukkui­v­at venäläiset ja venäläis­mieliset siitä että hän ei mil­lään taval­la estänyt pojan salakul­je­tus­ta Venäjältä Suomeen, eikä rankaissut salakul­jet­tanut­ta diplo­maat­tia siitä mil­lään taval­la, vaan jopa kehui häntä.

 12. JL: Ollak­seni omaperäi­nen syytän pakko­ruot­sia. Jos suo­ma­lai­sista edes hie­man suurem­pi osa osaisi puhua venäjää, niin omi­tuiset dosen­tit eivät voisi nous­ta Suo­mi-asiantun­ti­joik­si Venäjän medi­as­sa tai ainakaan eivät jäisi ilman venäjänkielistä kri­ti­ikkiä. Koulu­jen B‑kielestä pitäisi tehdä valin­naisen siten, että ruotsin sijas­ta voisi lukea vaik­ka venäjää.

  Yläas­teel­la lue­taan englanin ja ruotsin lisäk­si jotain kol­mat­takin kieltä, ja sen opiskelua jatke­taan lukios­sa. Jos ei venäjän kieli kiin­nos­ta enem­män kuin esim espan­ja jos­ta suo­ma­la­sisile on vielä vähem­män käyt­töä niin jossin muus­sa on vikaa sitten.

 13. On toinen asia erik­seen, joka on ehkä tässä syytä ottaa esi­in. Se kos­kee myös suo­ma­laisia vanhempia:

  Ovatko van­hem­mat yhä enem­män vira­nomais­ten ‚ieli­v­al­lan armoil­la? Jut­tu­ja kafka­maiset­sa maail­mas­ta on saanut kuul­la. Aina voi sanoa virkamiehnen toim­i­neen hark­in­taval­tansa puit­teis­sa, kos­ka asian ole­muk­ses­ta johtuen vira­nomais­la tätyy olla aika lail­la hark­in­taval­taa. En tiedä mien nyt; ennen sitä valvoi las­ten­suolu- tai sosi­aalilau­takun­ta, joka teki huostaanottopäätökset.

  Ongel­ma palau­tuu seu­raavaan: onko sosi­aal­i­jär­jestlmämme — las­ten­suo­jelu mukaan­lukien — yhä enm­män ja enm­män sul­jet­tu sysee­mi, joka kom­mu­nikoi vain itseäsä kanssa. Kansalaisen suo­jak­si tarkoi­et­tua vaiti­olovelvol­lisu­ut­ta käytetään ehkä vain veruk­keena omien möh­läys­ten peittämisen.

  Ja yksi asia: val­tion tehtävä on myös suo­jel­la ulko­mail­la eläviä kansalaisi­aan ja valvoa hei­dän etu­jaan. Esimerkikkinä mainit­tkaoon Suomen hal­li­tuk­sen aja­ma yhteis­po­hjo­is­mainen – käytän­nössä ruotsin­suo­ma­lais­ten– kun­nalli­nen äänioikeus. Asi­aa ei oikein eden­nyt, kunnes joskus 60–70 luvun tait­teessa kak­si ruot­salaista vakoil­i­jaa jou­tui kiin­ni itära­jal­la. Kekko­nen ilmoit­ti, että her­rat pysyvät häkissä, kunnes asia on saatu pois päiväjärjestyksestä.

  Nämä kysymyk­set ovat kuitenkin aivan toinen tari­na, ja vaa­ti­vat oman keskustelunsa.

 14. Saman­laisia huolta­ju­us­ri­ito­ja on suo­ma­lais­ten ja vira­nomais­ten välillä.Ehkäpä kiis­to­jen taustal­la on,että nuo vira­nomais­ten epäoikeu­den­mukaisu­udet tule­vat parem­min esille Venäjän kautta ?

  Sehän ei merk­itse, että venäläisiä sor­re­taan vaan kaikkia kansalaisuuk­sia sor­re­taan tasapuolisesti

 15. Vas­taisin kiel­teis­es­ti kysymyk­seen, ovatko tapauk­set oire mait­te­mem välien huononemisesta.

 16. R. Sil­fver­berg: Stub­bia haukkui­v­at venäläiset ja venäläis­mieliset siitä että hän ei mil­lään taval­la estänyt pojansalakul­je­tus­ta Venäjältä Suomeen, eikä rankaissut salakul­jet­tanut­ta diplo­maat­tia siitä mil­lään taval­la, vaan jopa kehui häntä.

  Tot­takai venäläi­et haukkui­v­at. — Stubb tosin ei voin­ut ran­gaista tai oikeas­t­aan ryhtyä kur­in­puto­toimi­in Pietarin entistä pääkon­su­liamme vas­taan, kos­ka hänen työ­suh­teen­sa UM:öön oli päät­tynyt. Sik­si hän saat­toikin tämän tehdäkin viimeisenä “virka­toime­naan”.

  Hänet juliset­ti­in Venäjäl­lä ei-toiv­o­tuk­si henkiläk­si, mikä on perustel­tua sil­lä hän defini­itisti syyl­listyi rajarikko­muk­seen ja diplo­maatin ase­man väärinkäyt­töön. Val­takun­nan­syyt­täjä Kalske tosin kat­soi hänen toim­i­neen yleis­in­himil­lis­es­ti kat­soen pakot­tavas­sa tilanteesa ja jät­ti syyt­teen nostamatta.

 17. Kaik­ki, mitä äiti sanoo, on tot­ta, kos­ka vastapuoli ei voi sanoa mitään. Antakaa nyt joku iso instanssi vira­nomaisille oikeu­den ker­toa oman kan­tansa ja tapah­tu­mat tismalleen.

 18. Jos nyt palataan kysymyk­seen, eli “Ker­tooko lap­siki­ista Suomen ja Venäjän suhtei­den huonone­mis­es­ta?” niin vas­taus on tosi­aan ‘kyl­lä’.
  Näi­den tapausten paisut­telu Venäjän medi­as­sa on saanut käsit­tämät­tömät mit­ta­suh­teet eikä se voine johtua yhdestä vähäjärkises­tä dosentista.
  Kun Venäjän ulkomis­teri vale­htelee räikeästi lehdis­tön edessä, se ei ole sivistys­val­tion eikä diplo­maat­tisen kult­tuurin mukaista. Eikä ulko­min­is­teri esitä tuol­laista ‘ihan tos­ta vaan’, taustal­la on jotakin ja se ei ainakaan tähtää suhtei­den paran­tamiseen. Miksi?

 19. JL:
  Ollak­seni omaperäi­nen syytän pakko­ruot­sia. Jos suo­ma­lai­sista edes hie­man suurem­pi osa osaisi puhua venäjää, niin omi­tuiset dosen­tit eivät voisi nous­ta Suo­mi-asiantun­ti­joik­si Venäjän medi­as­sa tai ainakaan eivät jäisi ilman venäjänkielistä kri­ti­ikkiä. Koulu­jen B‑kielestä pitäisi tehdä valin­naisen siten, että ruotsin sijas­ta voisi lukea vaik­ka venäjää.

  Erikoinen päätelmä. Kieliä opiskel­laan yksilö­ta­sol­la. Tämä hässäkkä kyl­lä osoit­taa, mik­si halu­taan olla tekemi­sis­sä Ruotsin eikä Venäjän kanssa.

 20. R. Sil­fver­berg: Yläas­teel­la lue­taan englanin ja ruotsin lisäk­si jotain kol­mat­takin kieltä, ja sen opiskelu­a­jatke­taan lukios­sa. Jos ei venäjän kieliki­in­nos­ta enem­män kuin esim espan­ja jos­ta suo­ma­la­sisile on vielä vähem­män käyt­töä niin jossin muus­sa on vikaa sitten.

  Kahdek­san­nel­la luokalla on mah­dol­lisu­us vali­ta kol­mas kieli. Pakko ei ole. Mon­elle tuot­taa vaikeuk­sia selvitä jo kahdes­ta kielestä.

  Englan­tia ei ole kenenkään pakko opiskel­la ja täl­laisia “kum­ma­jaisia” löy­tyy joka ikälu­okas­ta jonkin verran. 

  Lukios­sa kaikille pakol­lisia kieliä on kak­si. Mon­et luke­vat kurssin-pari kol­mat­ta ja neljät­täkin kieltä, yhä harvem­man pitkäjän­teisyys riit­tää koko oppimäärän suorit­tamiseen saatik­ka yliop­pi­laskir­joituk­si­in. Se on sääli.

 21. HERMOSTUNEEN VENÄJÄN KAINALOSSA — MISTÄ LAPSIKIISTAT TULEVAT?

  Olen har­ras­tanut Venäjän vien­ti-kaup­paa jo yli 30 vuot­ta, puhun kohta­laista venäjää ja vietän varsin paljon ajas­tani tässä tärkeim­mässä naapurimaassamme.

  Tästä seu­rauk­se­na min­ul­la on Venäjäl­lä laa­ja ystäväpi­iri ja ruo­hon­ju­u­ri­ta­son tun­tun­tu­ma venäläis­es­tä ajattelusta.

  Mie­lenki­in­nol­la olenkin seu­ran­nut suo­ma­laista keskustelua lapsikiista-asioissa.

  Suo­ma­laiset ovat selvästikkin nyt ymmäl­lään siitä, että mis­tä tämä kiista oiken kumpuaa ja miten siihen pitäisi suhtautua. 

  Tässä pal­sta­ti­la ei tietenkään riitä tämän asian kun­nol­liseen käsit­te­lyyn, mut­ta esitän tässä kuitenkin lyhyen tiivistelmän:

  1) Suomen ja Venäjän välil­lä val­lit­see suuri, perus­tavaa laat­ua ole­va kult­tuuriero, joka näkyy ja tun­tuu kaikessa. 

  Pääosin his­to­ri­al­li­sista syistä johtuen, Suomes­sa ajat­telu läh­tee ns. loogis-empiris­es­tä tra­di­tios­ta. Siinä kaik­ki pitää pystyä perustele­maan tieteel­lis­es­ti ja loogis­es­ti. Kaik­ki muu onkin sit­ten humpuukia. 

  Marx­i­laisu­us läh­tee myös tästä samas­ta traditiosta.

  Venäjä on jo kauan sit­ten hylän­nyt Marx­in ja se onkin palan­nut taas van­haan venäläiseet traditioon.

  Venäjäläi­nen ajat­telu puolestaan läh­tee hermeneut­tis-fenom­e­nol­o­giselta poh­jal­ta. Tämä tra­di­tio perutuu siihen ajatuk­seen, että ihmisen koke­mus on kaiken lähtöko­h­ta. Tässä kat­san­tokan­nas­sa esimerkik­si fysi­ikan lait ovat vain ihmisen rajoitet­tu­jen havain­to­jen perus­teel­la tehtyjä kon­struk­tioi­ta ja siten vain hei­jas­tuk­sia todellisuudesta.

  Tästä johtuen suo­ma­laisia pide­tään Venäjäl­lä tun­tee­tom­i­na, kylminä ja epäsosiaalisina. 

  Venäläiset puolestaan ovat tun­teel­lisia ja sosi­aal­isia. Heil­lä, on sielu, se kuu­luisa душа!

  On vielä otet­ta­va huomioon se, että toisin kuin Suomes­sa, Venäjäl­lä ei koskaan ollut Ita­laista 1400-luvul­la alka­nut­ta renesanssia. 

  Venäjäläisen sielun ytimessä asuukin vielä vah­vana taikausko, para­noidis-eksis­ten­ti­aa­li­nen kauhu, tsaarinkaipuu, yms. suo­ma­laista häm­men­tävät piirteet.

  Tätä taus­taa vas­ten voi ymmärtää Venäjän ulko­min­is­teri Lavrovin puheet siitä, ettei Suo­mi ole sivistys­val­tio, kun se “kylmän tun­teet­tomasti repii imeväisen lapsen äidin rinnoilta”. 

  Yhtä lail­la tulee ymmär­ret­täväk­si viral­lisen Suomen reak­tio, jos­sa kylmän loogis-empi­iris­es­ti koete­taan pelkästään fak­to­ja tuput­ta­mal­la kor­ja­ta jo tun­neta­sol­la menetet­ty propagandasota. 

  Lapset­toman marx­i­lais-ulko­min­is­ter­imme surkea esi­tys tämän asian hoi­dos­sa tulee myös tätä kaut­ta parem­min ymmärrettäväksi.

  Oikea reak­tio Suomen puolelta on nyt teit­enkin vas­ta­ta, fak­to­jen lisäk­si, vah­vasti myös tun­teel­la. Pitää marssit­taa esi­in hyvät suo­ma­laiset äid­it ja isät, jot­ka ovat ylpeitä korkeas­ta kult­tuuris­taan ja huip­puta­son lastehoidostaan.

  2) Venäjä on Suomes­sa tabu, jos­ta ei saa / uskalleta / osa­ta paljoakaan puhua. Trau­maat­tis­ten koke­mustemme seu­rauk­se­na ei halu­ta herät­tää nukku­vaa karhua ja koete­taan olla hissuk­si­in, niin kuin sitä ei olisikaan.

  Tästä syys­tä suuren naa­purimme reak­tioi­ta pelätään, eikä per­im­mitään niitä ymmär­retä, ja niistä käy­ty keskustelu saa avian kum­mallisi­akin piirteitä (vrt. Bäck­man). Tässä onkin Suomen mee­di­alle työsarkaa!

  3) Mik­si sit­ten Venäjä on nyt hermostunut? 

  Venäjäl­lä on nyt mon­en­laisia ongelmia: Talouden riip­pu­vu­us epä­var­moista öljyn ja kaa­sun myyn­ti­t­u­loista on liian suuri. Teol­lisu­u­den monipuolis­t­a­mi­nen on liian hidas­ta. Rapau­tu­van infra­struk­tu­urin kor­jaamiseen ei riitä varo­ja, jne.

  Kansalaislevot­to­muus her­mostut­taa val­tio­jo­htoa ja se tekee kaikken­sa, jot­ta val­tion yht­e­nenäisyys säi­ly­isi. Tässä tilanteessa kansal­lis­mieliset, slavofi­iliset tun­teet Venäjäl­lä vahvis­tu­vat ja venäläiset koke­vat yhä enem­mämän ole­vansa maalle pahaa tarkoit­tavien voimien piirittämiä.

  Tähän kuvaan sopii okein hyvin vaikka­pa Suomen har­joit­ta­ma, venäläisi­in imeväisi­in kohdis­ta­ma tun­tee­ton lapsenryösto-politiikka.

  Siis­pä lap­siki­ista ker­too paljon enem­män Venäjän sisäis­es­tä tilanteesta ja suo­ma­lais­ten Venäjä-tabus­ta, kuin maid­en­välis­ten suhtei­den huononemisesta.

  Sep­po Korppoo
  Tun­teelli­nen yrittäjä

 22. Toiv­ot­tavasti nyt ei juu­tu­ta vain puo­lus­tusasemi­in vaan tarkastel­laan myös suo­ma­lais­ten las­ten huostaan­ot­toa kri­it­tit­tis­es­ti. Nimit­täin huolen aihei­ta on monia
  :
  1) huostaan­ot­to­jen suuri ja nopeasti kas­vanut määrä Suomes­sa (10000 tai 17000)

  2) lain epämääräisyys, jos­sa syyk­si riit­tää vain “huoli lapsen kehi­tyk­ses­tä”. Tosin Helsingis­sä tätä huol­ta venytet­ti­in kovin pitkälle !

  3) syn­tynyt huostaan­ot­to­busines, johon yksi­tyiset kv. yri­tyk­set ovat voim­sakkaati tulleet mukaan (mm. Veroparati­isi­fir­ma Mehiläinen)

  4) kus­tan­nuk­set, jot­ka fir­mo­ja näitä käytet­täessä ovat noin 100000 eur/vuosi ja yksi­ty­is­per­heitä käytet­täessä 25000 eur/v.

  5) ja se, että kun­nat saa­vat huostaan­ot­toi­hin val­tion­a­pua, mut­ta eivät ennal­taehkäisyyn. Ts. palk­i­taan huostaanotoista.

  Näistä asioista ovat kir­joit­ta­neet psaljon mon­et asiantun­ti­jat, kuten Mat­ti Rimpelä, JP Roos jne. Myös muu­ta­ma tuomio on tul­lut Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimelta.

 23. Iltasanomat julka­isi ottei­ta Bäck­manin Venäjän tele­vi­sios­sa esit­tämistä väit­teistä, joi­ta löy­tyy netistä run­saasti. Niistä välit­tyy kuva, että Bäck­man kär­sii sel­l­ai­sista harhoista, että hän on laitoshoidon tarpeessa — aivan ihaile­mansa Neu­vos­toli­iton mallin mukaises­ti. Vai onko hän todel­la näh­nyt Suomes­sa venäläis­lap­sille tarkoite­tun keskitysleirin?
  Toisaal­ta suo­ma­laisvi­ra­nomais­ten tak­ti­ik­ka vai­eta hänet kuo­li­aak­si on kyl­lä men­nyt pahasti metsään.

 24. Coun­try­boy:
  ‘snip’
  5) ja se, että kun­nat saa­vat huostaan­ot­toi­hin val­tion­a­pua, mut­ta eivät ennal­taehkäisyyn. Ts. palk­i­taan huostaanotoista.
  ‘snip’

  Kun­nat eivät saa erik­seen val­tion­a­pua huostaan­ot­toi­hin, vaan sosi­aali- ja ter­veystoimen val­tion­a­pu on yksi sum­ma, mitään kor­vamerk­in­tää ei ole — eikä palkitsemistakaan.

 25. Osmo Soin­in­vaara:
  Las­ten­suo­jelun suuria kus­tan­nuk­sia tasa­taan kun­tien välil­lä. Coun­try­boy ei ole kokon­aan väärässä.

  Laki las­ten­suo­jelun suurten kus­tan­nusten tasauk­ses­ta on kumot­tu vuosia sitten.

 26. Nämä “tää on niin suur­ta bisnestä”-perustelut ovat niin surkei­ta että ihan itket­tää. Kun­nat eivät todel­lakaan upota tolkut­to­mia sum­mia johonkin las­ten­suo­jelu­un “sik­si kun se on hyvää bisnestä”. 

  Ihan mitä tahansa voi argu­men­toi­da “kos­ka se on hyvää bisnestä [joku poruk­ka]” ja pyörit­tää tuos­sa haka­su­lun kohdal­la aina tarpeen mukaan jotain seuraavista:
  kun­nan työntekijät
  Mehiläinen
  Locheed Martin
  juu­ta­laiset pankkiirit
  ja jos ei mitään meinaa kek­siä niin sit­ten illuminati

  Fol­low the money!!!111

 27. Las­ten­suo­jelu ja vas­taa­vat rankasti vaiti­olovelvol­liset vira­nomaiset ovat siinä ongel­malli­nen asia demokra­ti­as­sa, että ne syn­nyt­tävät tavat­toman paljon epälu­u­loa. Niil­lä on (näen­näis­es­ti) paljon val­taa ja niiden toim­inta ei ole (eikä voi olla) täysin läpinäkyvää. Moni näkeekin nimeno­maan las­ten­suo­jelun jonkin­laise­na MI‑6:n 00-osas­tona, jol­la on lupa tehdä mitä vaan. Vaik­ka tämä siis ei ole totta.

  Mikä ihme saa väit­tämään täl­laista maas­ta, joka on oikeusval­tio, jos­sa kansalaisel­la siis on val­i­tu­soikeus pääsään­töis­es­ti jokaises­ta saa­mas­taan vira­nomaisen päätöksestä!

  Kaiken lisäk­si hallintomenet­te­ly­la­ki edel­lyt­tää, että vira­nomaisen on tarvit­taes­sa autet­ta­va asi­akas­ta myös omaa päätöstään koske­van val­i­tuk­sen laadinnassa.
  Tämä ei ole utopi­aa vain jokapäiväi­nen itses­tään­selvyys: KELA ja sosi­aalivi­ras­tot esim. hoita­vat asian alulle niin, että val­i­tu­so­hjeet tule­vat asi­akkaalle aina samas­sa kir­jeessä päätök­sen kanssa.

  Itse nuoru­udessani las­ten­suo­jelu­virkaa hoitaes­sani opastin nuorisoko­ti­ni aikuis­tu­via nuo­ria kädestä pitäen itseäni koske­van val­i­tuk­sen tekemisessä: Ker­roin kansalaisen oikeustur­vas­ta, selostin vas­tu­usuh­teet organ­isaa­tios­sa, autoin etsimään yhteystiedot ja kan­nustin selvit­tämään johdon kanssa, ovatko toimin­nal­leni esit­tämäni perus­teet päte­viä vai ei. Mei­dän tehtäväm­me­hän oli nuorten kas­va­tus kun­non kansalaisek­si — mikä tarkoit­taa mm. tieto­ja ja tietoisu­ut­ta sekä velvol­lisuuk­sista että oikeuksista.
  Sillä(kin) ker­taa nämä huostas­sa olleet nuoret tuli­vat kuul­luik­si ja tyy­tyivät saa­maansa vastaukseen.

 28. Coun­try­boy: Suo­mi vetoaa Haa­gin sopimuk­seen, mut­ta sen ovat tietääk­seni allekir­joit­ta­neet har­vat maat (mm. USA ei).

  Väärä tieto, jota kyl­lä toimeli­aasti levitet­ti­in tapaus Kos­ki-Koskisen aikaan. Sopimuk­sen allekir­joit­ta­jia on kahdek­sisenkym­men­tä, joukos­sa jotakuinkin kaik­ki EU-maat ja Yhdys­val­lat. Teol­lisu­us­maista puut­tuvat lähin­nä Japani ja Korea, ja Kiina.

  http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/jasenyhdistykset/kaapatut_lapset_ry/apua/haagin-lapsikaappaussopimuksen‑a/

 29. ;snip;
  Kansalaislevot­to­muus her­mostut­taa val­tio­jo­htoa ja se tekee kaikken­sa, jot­ta val­tion yht­e­nenäisyys säi­ly­isi. Tässä tilanteessa kansal­lis­mieliset, slavofi­iliset tun­teet Venäjäl­lä vahvis­tu­vat javenäläiset koke­vat yhä enem­mämän ole­vansa maalle pahaa tarkoit­tavien voimien piirittämiä.

  Tähän kuvaan sopii okein hyvin vaikka­pa Suomen har­joit­ta­ma, venäläisi­in imeväisi­in kohdis­ta­ma tun­tee­ton lapsenryösto-politiikka.

  Siis­pä lap­siki­ista ker­too paljon enem­män Venäjän sisäis­es­tä tilanteesta ja suo­ma­lais­ten Venäjä-tabus­ta, kuin maid­en­välis­ten suhtei­den huononemisesta.

  Sep­po Korppoo
  Tun­teelli­nen yrittäjä 

  “snip”
  Kuvaat venäläistä tun­teel­lisu­ut­ta — ja omaasi ?- kuin maas­sa jär­jenkäyt­tö olisi kiel­let­tyä ja ratio­naal­isu­us tyystin tun­tem­aton käsite. Vaikea uskoa. Miten se kau­pankäyn­tikään onnis­tu­isi, jos yleistyk­sesi pitäisi paikkansa? Toisek­si: Mik­si toi­s­tat tuon type­r­än imeväis-yleistyk­sen sen sijaan että oma­l­ta osaltasi oikai­sisit väärät käsi­tyk­set? Ei meil­lä erote­ta imeväistä äidis­tään, ellei se ole vält­tämätön­tä sen hoidon vuok­si, jota lapsen parane­misek­si tarvi­taan, kuten jokainen tietää. Kol­man­nek­si: Jos nuor­ta koulutet­tua keskilu­okkaa muut­taa maas­ta miljoonit­tain, se on ratio­naa­li­nen rek­tio kuvaa­maasi tilanteeseen Venäjäl­lä. Pysähtyneisyys ei ole ulko­maid­en syytä ja “isovenäläisyys” on omi­aan vain pahen­ta­maan sitä. Se ei tuo nuo­ria takaisin, eikä pelot­telu pidä heitä koti­maas­sa — päin vastoin.
  Pien­ten naa­puri­maid­en uhkailu puolestaan on kehno keino itse­tun­non pönki­tyk­seen: se pilaa minkä tahansa ison maan kan­sain­välisen maineen: Vain kehno hyökkää pienem­pän­sä kimppuun.

 30. Pekka Taipale: Sopimuk­sen allekir­joit­ta­jia on kahdek­sisenkym­men­tä, joukos­sa jotakuinkin kaik­ki EU-maat ja Yhdys­val­lat. Teol­lisu­us­maista puut­tuvat lähin­nä Japani ja Korea, ja Kiina.

  Niin näko­jään on ja sen on allekir­joit­tanut äsken myös Venäjä. 

  Kyl­lä jotenkin ihme­tyt­tää vielä tämä Suomen huostaan­otet­tu­jen suuri määrä ja sen nopea kasvu. Joku syy tähän nopeaan kasvu­un kyl­lä on. Lie­neekö se, että riit­tää pelkkä ” huoli ” kehi­tyk­sen vaaran­tu­mis­es­ta. Tästähän on mm. Mat­ti Rimpelä kir­joitel­lut aikanaan.

 31. Sylt­ty:
  Heitän pro­vokati­ivisen kysymyksen:
  Ovatko Venäjän ja Suomen suh­teet edes koskaan olleet eri­tyisen hyvät tai edes kelvol­liset? Ver­tailuko­hteek­si eri­tyisen hyvistä suhteista voidaan ottaa vaikka­pa Ruotsi.

  NL:n aikoina suh­teet oli­vat kaikesta ystävyys­li­tur­gias­ta huoli­mat­ta täysin poskel­laan ja viimeisen 20 vuo­den aikana niitä on tasaisen väli­a­join koetel­lut kaiken­laiset ongel­mat. Tul­liki­i­s­tat, velan­mak­su, lap­sikaap­pauk­set, turhan­päiväiset röy­his­te­lyt, onhan näitä post-NL-suhtei­den­hiertäjiä vaik­ka kuin­ka paljon.

  Samanaikaises­ti suurin osa suo­ma­lai­sista tuskin on toivonut mitään har­taam­min kuin sitä, että Venäjä kehit­ty­isi nor­maa­lik­si demokra­ti­ak­si, jon­ka kanssa vuorovaiku­tus on yhtä tur­val­lista kuin demokra­tioiden kesken yleen­sä on.
  Jos nuoret, joil­la on tämä sama näke­mys, eivät pääse vuorol­laan val­taan ja uud­is­ta­maan maataan, vaan äänestävät jaloil­laan — medi­as­sa kum­mit­telee pois­muut­tanei­den määränä luku 25 miljoon­aa (?)- niin mitä voimme toivoa?

 32. H.H.: Mikä ihme saa väit­tämään täl­laista maas­ta, joka on oikeusval­tio, jos­sa kansalaisel­la siis on val­i­tu­soikeus pääsään­töis­es­ti jokaises­ta saa­mas­taan vira­nomaisen päätöksestä!

  Mitenkähän tämä oikeus on toteu­tunut esim. tässä Van­taan tapauk­ses­sa, kun apua on haet­tu muualta.

  Vielä Syltylle (saa vapaasti itkeä) tämä Talouselämän artikke­li aiheesta:
  http://www.taloussanomat.fi/ihmiset/2012/06/16/lapsibisnesta-ei-valvo-kukaan/201231577/137

  1. Van­taal­la on lehti­ti­eto­jen mukaan tehty kiireelli­nen huostaan­ot­to, jos­ta voi valit­taa ihan viral­lis­es­tikin, eikä vain lehdis­tölle. Kiireel­liseen huostaan­ot­toon ryhdytään, kun lapsen kat­so­taan ole­van vaarassa.

 33. Sylt­ty:
  Heitän pro­vokati­ivisen kysymyksen:
  Ovatko Venäjän ja Suomen suh­teet edes koskaan olleet eri­tyisen hyvät tai edes kelvol­liset? Ver­tailuko­hteek­si eri­tyisen hyvistä suhteista voidaan ottaa vaikka­pa Ruotsi.

  NL:n aikoina suh­teet oli­vat kaikesta ystävyys­li­tur­gias­ta huoli­mat­ta täysin poskel­laan ja viimeisen 20 vuo­den aikana niitä on tasaisen väli­a­join koetel­lut kaiken­laiset ongel­mat. Tul­liki­i­s­tat, velan­mak­su, lap­sikaap­pauk­set, turhan­päiväiset röy­his­te­lyt, onhan näitä post-NL-suhtei­den­hiertäjiä vaik­ka kuin­ka paljon.

  Samanaikaises­ti suurin osa suo­ma­lai­sista tuskin on toivonut mitään har­taam­min kuin sitä, että Venäjä kehit­ty­isi nor­maa­lik­si demokra­ti­ak­si, jon­ka kanssa vuorovaiku­tus on yhtä turvallista

  Liian van­ha:
  Saman­laisia huolta­ju­us­ri­ito­ja on suo­ma­lais­ten ja vira­nomais­ten välillä.Ehkäpä kiis­to­jen taustal­la on,että nuo vira­nomais­ten epäoikeu­den­mukaisu­udet tule­vat parem­min esille Venäjän kautta ?

  Sehän ei merk­itse, että venäläisiä sor­re­taan vaan kaikkia kansalaisuuk­sia sor­re­taan tasapuolisesti

  Min­un vaikea ymmärtää, että näil­läkin sivuil­la kehdataan “perustel­la” oma kan­nan­ot­to pelkäl­lä luu­lol­la ja epälu­u­lol­la, aivan kuin Suo­mi ei olisikaan oikeusvaltio.
  Ettekö te “luule­vaiset” lainkaan arvos­ta omaa oikeustur­vaanne ja sitä että jos viit­sisitte vaivau­tua, löytäisitte hel­posti oikeat tiedot Suomen jär­jestelmästä luu­lo­jen tilalle? Samal­la kykenisitte oikaise­maan muun­maalais­ten väärät käsi­tyk­set — mikäli ette nimeno­maan halua pönkit­tää niitä Suomes­ta käsin.

 34. JL:
  Ollak­seni omaperäi­nen syytän pakko­ruot­sia. Jos suo­ma­lai­sista edes hie­man suurem­pi osa osaisi puhua venäjää, niin omi­tuiset dosen­tit eivät voisi nous­ta Suo­mi-asiantun­ti­joik­si Venäjän medi­as­sa tai ainakaan eivät jäisi ilman venäjänkielistä kri­ti­ikkiä. Koulu­jen B‑kielestä pitäisi tehdä valin­naisen siten, että ruotsin sijas­ta voisi lukea vaik­ka venäjää.

  Entäs nykyiset suo­ma­laiset venäjän­puhu­jat ja ne kymmenet tuhan­net tääl­lä kauan asuneet venäläiset maa­han­muut­ta­jat, jot­ka tietävät, että Bäck­man antaa maas­taan väärän todis­tuk­sen aina uudestaan?
  Eihän meil­lä ole pulaa ihmi­sistä, jot­ka kie­len puoles­ta kykeni­sivät oikean tiedon levittämiseen.

  Mik­si heistä ja heiltä ei kuul­la mitään?

 35. http://finnish.ruvr.ru/2012_10_02/89993544/:
  “Vuon­na 2011 venäläis­las­ten huostaan­ot­to­jen määrä kasvoi Suomes­sa 18000 tapauk­seen. Vuon­na 2009 Suomes­sa otet­ti­in huostaan 16600 venäläislasta.” 

  Täl­laista “tietoa” sit­ten levitel­lään. Sosiaaliportti.fi sen sijaan ker­too että 

  http://www.sosiaaliportti.fi/fi-fi/lastensuojelunkasikirja/tuke/lastensuojeluntilastoa/:
  “Vuo­den 2010 tilas­tora­portin mukaan vuo­den 2010 aikana oli huostas­sa 10 003 lasta.” 

  Ei oikein käy luvut yhteen, mut­ta jos näitä luku­ja Venäjäl­lä esitel­lään, niin kuin­ka moni käy oikeasti tark­ista­mas­sa ne esim. suo­ma­laisvi­ra­nomais­ten sivuilta?

 36. H.H.: Entäs nykyiset suo­ma­laiset venäjän­puhu­jat ja ne kymmenet tuhan­net tääl­lä kauan asuneet venäläiset maa­han­muut­ta­jat, jot­ka tietävät, että Bäck­man antaa maas­taan väärän todis­tuk­sen aina uudestaan?

  Mik­si heistä ja heiltä ei kuul­la mitään?

  Hei­dän viestin­sä ei ole niin tun­tei­ta ja vas­takkainaset­telua herät­tävää, joten se saa vähem­män huomio­ta rahas­ta elävässä val­ta­me­di­as­sa. Mut­ta kyl­lä heistä kuullaan.

  http://izrailit.blogspot.fi/2012/10/blog-post.html

  http://antonnikolenko.blogspot.fi/2012/10/blog-post.html

  http://k‑shemyak.livejournal.com/68712.html

  En kyl­lä osaa lukea noi­ta ruotsin­taidol­lani, mut­ta Google Trans­late aut­taa, ja noista linkeistä löy­tyy lisää.

 37. Osmo Soin­in­vaara: Van­taal­la on lehti­ti­eto­jen mukaan tehty kiireelli­nen huostaan­ot­to, jos­ta voi valit­taa ihan viral­lis­es­tikin, eikä vain lehdis­tölle. Kiireel­liseen huostaan­ot­toon ryhdytään, kun lapsen kat­so­taan ole­van vaarassa.

  Lehti­ti­eto­jen mukaan myös, Van­taan tapauk­ses­sa ei ole tehty toimen­pitei­den kohteille selväk­si hei­dän oikeuk­si­aan (ei luet­tu tek­stiä lop­pu­un, kos­ka “ei ymmär­rä suomea”). Peri­aat­teessa asi­as­ta voi valit­taa kyl­lä, mut­ta tässä tapauk­ses­sa maa­han­muut­ta­jien puut­teelli­nen kieli­taito ja suo­ma­laisen yhteiskun­nan tun­te­mus on tämän pitkälti estänyt. Venäläi­nen äiti on netin mukaan ollut yhtey­dessä ensin Anu Palosaaren Demokra­tiali­it­toon eikä Bäck­mani­in. On myös edelleenkin lehti­ti­eto­jen mukaan vaikea ymmärtää, että vas­ta­syn­tynyt lap­si viedään äidiltä eikä osa­ta edes pukea vaat­tei­ta päälle. Monois­samais­sa tämä ei olisi mahdollista.

  Las­ten huostaan­ot­to­jen kulut ovat Talouselämän artikke­lin mukaan samaa luokkaa kuin lukioiden tai poli­isi­laitok­sen eli 600 miljoonaa/vuosi ja ne ovat kas­va­neet äkkiä.

  Las­ten­suo­jelu toimii nyky­isin paljolti ilman kon­trol­lia ja ei suos­tu keskustele­maan mis­tään tapauk­ses­ta ja siinä mielessä toim­inta muis­tut­taa Supoa.

  http://www.taloussanomat.fi/ihmiset/2012/06/16/lapsibisnesta-ei-valvo-kukaan/201231577/137

 38. Coun­try­boy: On myös edelleenkin lehti­ti­eto­jen mukaan vaikea ymmärtää, että vas­ta­syn­tynyt lap­si viedään äidiltä 

  Vas­ta­syn­tyneitä pitäisi viedä nykyään paljon enem­män saman tien, kos­ka sil­loin van­hem­mat eivät pääse pilaa­maan las­ten­sa elämää.

  Tyyp­il­lis­es­ti lap­si palaute­taan aina kun esimerkik­si päi­hdeon­gel­maisel­la van­hem­mal­la tulee vähän selvem­pi kausi. Sit­ten taas retkah­duk­sen jäl­keen lap­si joudu­taan otta­maan huostaan. Tätä pal­lot­telua voi jatkua viak­ka kuin­ka pitkään.

  Ei van­hem­mil­la voi olla oikeut­ta pila­ta las­ten­sa elämää. Itse en usko pätkääkään “netin tietoon” tai lehdis­töön tässä asi­as­sa, kos­ka siel­lä on kaik­ki mt-poti­laat ja päi­hdeon­gel­maiset niin hyvää äitiä ja isää että oksat pois.

  Mitä tulee “se on niin hyvää bisnestä”-perusteluun, niin ihan yhtä hyvin voi väit­tää, että lapsen elät­tämi­nen, tais iis raho­jen ryyp­päämine ja lapsen heit­telle jät­tö, on kelvot­tomille van­hem­mille hyvää bisnestä, kos­ka lap­si tuo taloon tul­lessaan melkoiset tuet. Eli en ukso että taloudel­lisil­la seikoil­la on juurikaan merk­i­tys­tä suun­taan taik­ka toiseen.

  Var­masti paran­net­tavaa on, mut­ta nämä netin ja lehdis­tön kauhu­ju­tut ovat taas sitä illu­mi­nati-touhua. Kun jollekin lapselle jotain tapah­tuu, niin tasan samat henkilöt ovat kurkku suo­rana huu­ta­mas­sa “mik­sei tehty mitään!?”.

  (vähän kuin Kar­po aikoinaan, ensin teki jutun siitä kuin­ka tei­den suo­laus pilaa vesistöt ja sit­ten jutun siitä, kuin­ka jotain tien­pätkää ei suo­lat­tu tarpeeksi)

 39. Coun­try­boy: Lehti­ti­eto­jen mukaan… ‘snip’ … myös edelleenkin lehti­ti­eto­jen mukaan vaikea ymmärtää, että vas­ta­syn­tynyt lap­si viedään äidiltä eikä osa­ta edes pukea vaat­tei­ta päälle. Monois­samais­sa tämä ei olisi mahdollista.

  Las­ten huostaan­ot­to­jen kulut ovat Talouselämän artikke­lin mukaan samaa luokkaa kuin lukioiden tai poli­isi­laitok­sen eli 600 miljoonaa/vuosi ja ne ovat kas­va­neet äkkiä.
  ‘snip’

  Niin… lehti­ti­eto­jen mukaan… siis et oikeasti tiedä asi­as­ta mitään? Ja mis­sähän maas­sa ei las­ta osa­ta pukea?
  Aikaisem­mas­sa postauk­ses­sa väi­tit, että kun­taa palk­i­taan huostaan­otoista, nyt ne aiheut­ta­vatkin suuria kus­tan­nuk­sia — kumpaa mieltä olet?
  Ja kyl­lä juuri sivistys­val­tios­sa imeväi­nenkin voidaan ottaa huume- tai alko­holis­tiäidin kynsistä.
  Ymmärtämi­nen on vaikeaa, jos ei ole välineitä.

 40. Sylt­ty !

  Ei tässä nyt mihinkään illu­mi­naat­ti­in usko­ta, eikä kauhu­jut­tu­ja lue­ta. Halu­taan vain, että mitkään virkamiehet eivät ole kaiken kon­trol­lin ulkop­uolel­la. Kyl­lä minä luotan melkois­es­ti prof. Mat­ti Rimpelään alan asiantun­ti­jana. Ongelmi­a­han hänen mukaansa ovat mm.

  “Edelleenkään ei tiede­tä, mil­laisia tulok­sia ja vaiku­tuk­sia las­ten sijoit­tamisel­la on. Valvon­nan puut­teen takia on mah­do­ton­ta arvioi­da, mil­loin lapset per­hei­neen ovat toipuneet, ja sijaishuolto voitaisi­in purkaa.”

  “Meil­lä on pois­lähet­tämisen kult­tuuri. Kun­nat eivät tue per­heitä, kos­ka per­hetyön tekem­i­nen muka mak­saa liikaa. Samal­la he lakai­se­vat han­kalat nuoret pois silmistään laitok­si­in ja sijais­per­heisi­in, mikä mak­saa moninker­tais­es­ti enemmän.” 

  Kyl­lä yo. asioi­ta olisi syytä selvit­tää tarkem­min, jos las­ten­suo­jelu­un kuluu 600 miljoon­aa vuodessa. Ymmär­rän, ettei vira­nomaisen ase­ma ole kade­hdit­ta­va. Virheitä var­maan voi sat­tua molem­pi­in suun­ti­in, ainakin se on loogis­es­ti mahdollista.

 41. a_l: Tämä hässäkkä kyl­lä osoit­taa, mik­si halu­taan olla tekemi­sis­sä Ruotsin eikä Venäjän kanssa.

  Ja tämä hässäkkä osoit­taa, mik­si itära­jan pitää olla tiukem­pi kuin län­sir­a­jan. Sieltä tule­vien ongel­mallis­ten toim­intat­apo­jen ei toivoisi lev­iävän Suomessa.

  Coun­try­boy: 3) syn­tynyt huostaan­ot­to­busines, johon yksi­tyiset kv. yri­tyk­set ovat voim­sakkaati tulleet mukaan (mm. Veroparati­isi­fir­ma Mehiläinen)

  Suo­raan san­ot­tuna yri­tyk­set pitäisi pitää mah­dol­lisim­man kaukana julkises­ta sek­torista. Niiden voiton­nälkä aiheut­taa pelkkiä ongelmia.

  Raimo K: Bäck­man kär­sii sel­l­ai­sista harhoista, että hän on laitoshoidon tarpeessa

  Valitet­tavasti laitoshoito kään­net­täisi­in Venäjäl­lä var­masti poli­it­tisek­si hiljen­nysyri­tyk­sek­si. Ehkäpä vai­h­toe­hdok­si voitaisi­in antaa maas­takarkoi­tus rakas­ta­maansa maa­han? Sekoilkoon siellä.

  Coun­try­boy: Peri­aat­teessa asi­as­ta voi valit­taa kyl­lä, mut­ta tässä tapauk­ses­sa maa­han­muut­ta­jien puut­teelli­nen kieli­taito ja suo­ma­laisen yhteiskun­nan tun­te­mus on tämän pitkälti estänyt.

  Tämä nyt on tätä maa­han­muu­ton ihanu­ut­ta. Pitäisikö näis­sä nyt a) parem­min tukea inte­groi­tu­mis­toimia ja b) alkaa vaa­tia inte­groi­tu­mista, jos ker­ran kyky vuorovaiku­tuk­seen muun yhteiskun­nan kanssa on noin heikol­la tasol­la? Maas­sa on kak­si viral­lista kieltä. Ei liene mitenkään kohtu­u­ton vaa­timus, että maas­sa asu­vat kykenevät hoita­maan asiansa jom­mal­la kum­mal­la näistä.

  Minus­ta julk­ishallinnon pitäisi aina tehdä heti selväk­si, että hei­dän kanssaan asioidaan näil­lä kielil­lä. Kaik­ki muu on vira­nomais­ten osalta peri­aat­teessa vapaae­htoista ja hyvää hyvyyt­tään tehty myön­ny­tys. Käsit­tääk­seni tätä ei tehdä tarpeek­si hyvin selväk­si alus­ta asti. Siinä vai­heessa, kun tämä muunkieliselle selviää, hänen ollessa tähän asti tot­tunut saa­maan kaiken palvelun oma­l­la kielel­lään sopi­vasti yksinker­tais­tet­tuna, on yleen­sä kyse asioista, jois­sa virkail­i­jan kieli­taito lop­puu ja joiden selit­tämi­nen vaatii muutenkin syvem­pää jär­jestelmän tun­te­mus­ta kuin mitä ei-viral­lisel­la kielel­lä on siihen men­nessä saatu tai ken­ties edes voi saa­da. Siinä vai­heessa tilanne tun­tuu epäreilul­ta mieli­v­al­lal­ta ja tahal­liselta kiusaamiselta muutenkin epä­ta­saisen palvelun päät­teek­si, vaik­ka tilanne on oikeasti lähempänä sitä, että “rikot­tua” osa­puol­ta on siihen asti kohdel­tu silkki­han­sikkain, vaik­ka hän ei ole itse tehnyt tarpeek­si inte­groitu­ak­seen yhteiskuntaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.