Kertooko lapsikiista Suomen ja Venäjän suhteiden huononemisesta?

2) Kyl­lä

Tar­kem­min sanoen jot­kut pyr­ki­vät tahal­li­ses­ti huo­non­ta­maan suh­tei­ta: moni venä­läi­nen polii­tik­ko ja yksi suo­ma­lai­nen dosent­ti. Täs­sä on ilmei­ses­ti kyse venä­jän sisä­po­li­tii­kas­ta, mut­ta ulko­puo­li­sen on vai­kea sanoa asias­ta enem­pää. Kan­sal­lis­kiih­koa nos­ta­te­taan tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti, ja se on aina vaa­ral­lis­ta. Venä­läi­nen tul­kin­ta sii­tä, että ulko­mail­la Venä­jä edus­taa myös ulko­mail­la asu­via venä­läi­siä ja että nämä ovat taval­laan Venä­jän eivät­kä asuin­maan­sa lakien alai­sia, on huo­les­tut­ta­va. Eri­tyi­sen huo­les­tut­ta­va se on Bal­tian mai­den kannalta.

Venä­jän vaa­ti­mus eril­lis­koh­te­lus­ta venä­jää puhu­vil­le per­heil­le Suo­mes­sa on yksin­ker­tai­ses­ti mah­do­ton.  Ei voi aja­tel­la, että venä­läi­siä per­hei­tä koh­del­tai­siin Suo­mes­sa eri taval­la kuin vaik­ka­pa viro­lai­sia. Venä­jän tuli­si liit­tyä kan­sain­vä­li­seen lap­si­kaap­paus­so­pi­muk­seen ja sitou­tua sen ehtoihin.

Las­ten­suo­je­lu­asiois­sa viran­omais­ten vai­tio­lo­vel­vol­li­suus on ehdo­ton. Tämä vai­tio­lo­vel­voi­te on hie­man koh­tuu­ton sil­loin, kun asian­omai­nen menee itse asian­sa kans­sa jul­ki­suu­teen ja ker­too sii­tä perät­tö­miä tie­to­ja. Tämä ei kos­ke vain ulko­maa­lais­taus­tai­sia, vaan myös moni suo­ma­lai­nen yrit­tää vai­kut­taa viran­omai­siin jul­ki­suu­den kaut­ta, ja ilta­päi­vä­leh­det usko­vat usein asian­osai­sia. Viran­omai­sil­la tuli­si täl­löin olla oikeus ker­toa aina­kin, mikä tie­to on vää­rä. Täs­sä kysei­ses­sä tapauk­ses­sa viran­omai­sil­la pitäi­si olla mah­dol­li­suus pyy­tää venä­läi­sel­tä äidil­tä lupaa ker­toa oma ver­sion­sa asias­ta Venä­jän lap­si­asian­val­tuu­te­tul­le. Jos äiti tämän kiel­tää, pitäi­si voi­da ker­toa hänel­le se, että äiti on kiel­tä­nyt. Vai­tio­lo­vel­vol­li­suus on tar­koi­tet­tu suo­je­le­maan sosi­aa­li­huol­lon asiak­kai­ta, mut­ta jos­kus se suo­je­lee myös moi­tit­ta­vas­ti toi­mi­via viranomaisia.

 

46 vastausta artikkeliin “Kertooko lapsikiista Suomen ja Venäjän suhteiden huononemisesta?”

 1. Voi­ko tätä ongel­maa rat­kais­ta niin, että viran­omai­nen voi hyväk­syä asiak­kaal­ta val­tuu­tuk­sen, jos­sa jotain rajoi­tet­tu­ja tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa val­tuu­te­tul­le tahol­le. Se voi olla ulko­mai­den viran­omai­nen. Siis joten­kin niin, että jos venä­läi­nen viran­omai­nen halu­aa saa­da tie­toa jos­ta­kin asian käsit­te­lys­tä, asia­kas jon­ka asias­ta on kyse, voi antaa tähän luvan. 

  Vai onko las­ten­suo­je­lua­sia sel­lai­nen, että sen sisäl­lös­tä ei voi­da ker­toa mitään edes asiak­kaal­le itselleen? 

  Ymmär­rän, että viran­omai­sel­la on jotain tie­to­ja joi­ta ei voi luo­vut­taa, mut­ta esi­mer­kik­si voi­si ker­toa sen, mitä toi­men­pi­tei­tä on oikeas­ti teh­ty. Jos siis asia­kas on väit­tä­nyt että lap­set on otet­tu huos­taan, niin viran­omai­set voi­vat ker­toa asiak­kaan luval­la, että ei ole otet­tu. Ja jos asia­kas väit­tää jul­ki­ses­ti että jokin toi­men­pi­de on teh­ty, niin että tämä voi­tai­siin jul­ki­ses­ti kiistää. 

  Vai onko täs­sä aja­tel­tu niin, että täs­tä­kin voi­daan pää­tel­lä lii­kaa eli jos las­ten­suo­je­lu ei sano mitään, niin aina­kaan ei voi­da kuvi­tel­la että sen perus­teel­la tiedetään?

  Las­ten­suo­je­lu ja vas­taa­vat ran­kas­ti vai­tio­lo­vel­vol­li­set viran­omai­set ovat sii­nä ongel­mal­li­nen asia demo­kra­tias­sa, että ne syn­nyt­tä­vät tavat­to­man pal­jon epä­luu­loa. Niil­lä on (näen­näi­ses­ti) pal­jon val­taa ja nii­den toi­min­ta ei ole (eikä voi olla) täy­sin läpi­nä­ky­vää. Moni näkee­kin nime­no­maan las­ten­suo­je­lun jon­kin­lai­se­na MI‑6:n 00-osas­to­na, jol­la on lupa teh­dä mitä vaan. Vaik­ka tämä siis ei ole totta.

 2. Tie­de­mies: Jos siis asia­kas on väit­tä­nyt että lap­set on otet­tu huos­taan, niin viran­omai­set voi­vat ker­toa asiak­kaan luval­la, että ei ole otettu. 

  Öh, tuo­ta, jos luet tuon uudes­taan, ymmär­rät var­maan mik­si lupaa ei saa… 

  Lisäk­si on tie­tys­ti se, että asia­kas ei ole vain yksi hen­ki­lö var­sin­kaan se van­hem­pi jota medias­sa jotain väit­tää, vaan lap­si, ja tois­si­jai­ses­ti myös muut per­heen­jä­se­net (esim. toi­nen van­hem­pi, jon­ka kans­sa käy­dys­tä rii­das­ta on poh­jim­mil­taan kyse). 

  En näe tilan­tee­seen oikein muu­ta apua kuin sen, että joku venä­jän­tai­toi­nen selit­tää joka tapauk­sen koh­dal­la, miten jär­jes­tel­mä Suo­mes­sa toi­mii: että van­hem­pien tari­noi­hin ei kan­na­ta uskoa suo­raan kun ne ker­ro­taan venä­jäk­si venä­läi­sel­le medial­le, eikä sil­loin­kaan, kun ne ker­ro­taan suo­mek­si suo­ma­lai­sel­le medial­le, kos­ka ne ovat vain yhden osa­puo­len näke­mys asias­ta ja viran­omai­sil­la on lain mukaan vaitiolovelvollisuus.

  Täs­sä asias­sa var­mas­ti tapah­tuu viran­omais­vää­ryyk­siä, mut­ta pitäi­si osa­ta selit­tää että ei tämä mitään venä­läis­väes­töön koh­dis­tu­vaa vai­noa ole, vaan ris­ti­rii­to­ja ihmis­ten ja viran­omais­ten välil­lä syn­tyy hyväs­sä­kin hal­lin­nos­sa, saa­ti sit­ten keskinkertaisessa.

 3. Ei, vaan se on lai­ta­va­sem­mis­ton (Sosia­lis­ti­ne Työ­väen­puo­lue ja eräät muut tais­to­lais­ryh­mit­ty­mät) yhdes­sä venä­läis­ten kans­sa masi­noi­ma pro­pa­gan­da­kam­pan­ja nykyis­tä kokoo­mus­joh­tois­ta hal­li­tus­ta ja pre­si­dent­tiä vastaan. 

  Näi­tä kiis­to­ja oli jo Tar­ja Halo­sen aikaan mut­ta pie­nem­mäs­sä mit­ta­kaa­vas­sa. Suu­rim­mat hau­kut sai sii­hen aikaan ulko­mi­nis­te­ri Stubb joka jär­jes­ti Venä­jäl­le kaa­pa­tun pojan sala­kul­je­tuk­sen diplo­maat­ti­au­tol­la rajan yli Suomeen. 

  Pro­pa­gan­dan tar­koi­tus on kaa­taa Suo­men hal­li­tus tai aiheut­taa mah­dol­li­sim­man pal­jon vahin­koa sil­le. Onnek­si dema­rit eivät ole ole tai­pu­neet vaan sei­so­vat hallitusrintamassa.

 4. Hei­tän pro­vo­ka­tii­vi­sen kysymyksen:
  Ovat­ko Venä­jän ja Suo­men suh­teet edes kos­kaan olleet eri­tyi­sen hyvät tai edes kel­vol­li­set? Ver­tai­lu­koh­teek­si eri­tyi­sen hyvis­tä suh­teis­ta voi­daan ottaa vaik­ka­pa Ruotsi.

  NL:n aikoi­na suh­teet oli­vat kai­kes­ta ystä­vyys­li­tur­gias­ta huo­li­mat­ta täy­sin pos­kel­laan ja vii­mei­sen 20 vuo­den aika­na nii­tä on tasai­sen välia­join koe­tel­lut kai­ken­lai­set ongel­mat. Tul­li­kiis­tat, velan­mak­su, lap­si­kaap­pauk­set, tur­han­päi­väi­set röy­his­te­lyt, onhan näi­tä post-NL-suh­tei­den­hier­tä­jiä vaik­ka kuin­ka paljon.

 5. Minus­ta näis­sä lap­si­asiois­sa natio­na­lis­mi nos­taa pää­tään myös Suo­mes­sa. On vai­kea uskoa, että suo­ma­lai­nen on aina oikeas­sa ja vie­ras­maa­lai­nen aina vää­räs­sä. Muis­tan vie­lä nämä lap­si­kaap­paus­kiis­tat ame­rik­ka­lais­ten kans­sa muu­ta­man vuo­den takaa. Kun suo­ma­lai­nen nai­nen kaap­pa­si lap­set Suo­meen vas­toin kali­for­nia­lai­sen oikeus­is­tu­men pää­tös­tä, oli media ja ylei­nen mie­li­pi­de voi­mak­kaas­ti kaap­paa­jan puo­lel­la tun­te­mat­ta hänen “hen­ki­lö­koh­tai­sia” ongel­mi­aan. Kun sit­ten venä­läi­nen nai­nen vei lap­sen­sa Venä­jäl­le oli taas suo­ma­lai­nen oikeas­sa ja venä­läi­nen väärässä.

  Joten­kin tun­tuu , että suo­ma­lais­ten tyh­mä natio­na­lis­mi (puhu­mat­ta­kaan venä­läi­ses­tä) pahen­taa tilan­net­ta. Ei suos­tu­ta kes­kus­te­le­maan, ei osa­ta venä­jää jne. Ei ihme, että sit­ten venä­jän­tai­tois­ten (Johan Bäck­man) mie­li­pi­teet leviä­vät Venäjällä.

  Tie­tääk­se­ni Venä­jäl­lä ja Rans­kal­la on jon­kin­lai­nen sopi­mus näis­tä lap­si­kiis­to­jen hoi­ta­mi­ses­ta. Ilmei­ses­ti he toi­vo­vat samaa Suo­mel­ta. Suo­mi veto­aa Haa­gin sopi­muk­seen, mut­ta sen ovat tie­tääk­se­ni alle­kir­joit­ta­neet har­vat maat (mm. USA ei).

 6. Nyt näkyi netis­sä ole­van tie­toa sii­tä, että vas­ta­syn­ty­nyt lap­si oli­si palau­tet­tu venä­läi­sel­le äidil­leen Venä­jän suur­lä­he­tys­tön “tuel­la”. Hän on myös teh­nyt vali­tuk­sen Euroo­pan Ihmi­soi­keus­tuo­miois­tui­mel­le, joka käsit­te­lee asi­aa 7 mar­ras­kuu­ta mennessä.

  Olen kyl­lä itse ihme­tel­lyt kovas­ti (tun­te­mat­ta yksi­tyis­koh­tia) tätä pro­ses­sin kes­kel­lä syn­ty­neen lap­sen huostaanottoa.

 7. Count­ry­boy: Kun suo­ma­lai­nen nai­nen kaap­pa­si lap­set Suo­meen vas­toin kali­for­nia­lai­sen oikeus­is­tu­men pää­tös­tä, oli media ja ylei­nen mie­li­pi­de voi­mak­kaas­ti kaap­paa­jan puolella. 

  No, minus­ta tuos­sa­kin tapauk­ses­sa oli kui­ten­kin sel­väs­ti ero­tet­ta­vis­sa sen­saa­tio­me­dian innos­tu­nut alku­ve­dä­tys ja asial­li­sen median mal­til­li­sem­mat tulkinnat. 

  Ja suu­rim­mal­le osal­le ylei­sen mie­li­pi­teen hal­ti­jois­ta­kin kävi lopul­ta sel­vil­le kuin­ka vah­val­la poh­jal­la äidin tapaus oli (eli ei ollut ihan kaik­ki dosen­tit seminaarissa).

 8. En nyt usko oikein mihin­kään Suo­men hal­li­tuk­sen vas­tai­siin sala­liit­toi­hin. Sitä­pait­si hal­li­tus on jo näi­den kiis­to­jen aika­na vaih­tu­nut aina­kin ker­ran. Sen sijaan Nii­nis­tön mat­kan peruun­tu­mi­nen voi aina­kin osin liit­tyä tähän.
  Vai­tio­lo­vel­vol­li­suus on käsit­tääk­se­ni aina läh­tö­koh­tai­ses­ti sää­det­ty jon­kin tahon suo­je­le­mi­sek­si. Van­taan tapauk­ses­sa käsit­tääk­se­ni lähin­nä toi­men­pi­tei­den koh­teek­si jou­tu­nei­den eikä viranomaisten.

  Aika­naan Ruot­sis­sa oli tavan­omai­nen näky, että Ser­ge­lin toril­la joku maa­han­muut­ta­ja osoit­ti miel­tään Ruot­sin val­tio­ta vas­taan las­ten huos­taan­o­ton vuok­si. Ruot­sin val­tio sai muis­taak­se­ni jois­sa­kin tapauk­sis­sa tuo­mion Euroo­pan Ihmisoikeustuomioistuimelta.

 9. R. Silf­ver­berg:

  Näi­tä kiis­to­ja oli jo Tar­ja Halo­sen aikaan mut­ta pie­nem­mäs­sä mit­ta­kaa­vas­sa. Suu­rim­mat hau­kut sai sii­hen aikaan ulko­mi­nis­te­ri Stubb joka jär­jes­ti Venä­jäl­le kaa­pa­tun pojan sala­kul­je­tuk­sen diplo­maat­ti­au­tol­la rajan yli Suomeen. ”

  Tämä on minul­le uut­ta. Jul­ki­suu­des­sa ollei­den tei­to­jen mukaan ko. kon­su­li toi­mi oma-aloit­tei­ses­ti lap­sen suo­ma­lai­sien isän pyyn­nös­tä. Toi­mien sii­nä kii­tet­tä­vän suo­ma­lai­sen kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muus­pe­ri­aat­teen mukaisesti.

  Hän sai syyt­teen, sil­lä defi­nii­tis­ti hän oli täl­löin käyt­tä­nyt vää­rin diplo­ma­tin ase­maan­sa. (Diplo­maa­tin auto­ja eiu tut­ki­ta rajal­la.) Mut­ta syy­te kumou­tui. Yksi­tyis­koh­tia en tunne.

  Hen­ki­lö on nyt dema­rien kun­na­lis­vaa­lieh­dok­kaa­na Tam­pe­reel­la (?). Annoin leh­den tutul­le­ni, joten en voi tar­kis­taa tie­to­ja, en edes palaut­taa nimeä mieleeni.

  Edell­sien kir­joit­tan­sien jäl­keen luin kui­ten­kin Wiki­pe­di­aa (Anton-tapaus):

  Paa­vo ja Rim­ma Salo­nen kävi­vät tais­te­lua lap­sen huol­ta­juu­des­sa niin Venä­jäl­lä kuin Suo­mes­sa­kin. Suo­mes­sa pää­tet­tiin lap­sen kuu­lu­van Suo­meen, ja Venä­jäl­lä päin­vas­toin. Paa­vo Salo­nen haki apua asi­aan­sa minis­te­ri­ta­sol­ta saak­ka, ja esi­mer­kik­si ulko­mi­nis­te­ri Alexan­der Stubb ilmai­si tuken­sa hänel­le. Stubb on kes­kus­tel­lut asias­ta myös Venä­jän ulko­mi­nis­te­rin kanssa.lähde?
  Anto­nin kul­je­tus Suo­meen diplo­maa­tin kyydissä

  Pro­ses­sin pit­kyt­tyes­sä Venä­jäl­lä Paa­vo Salo­nen päät­tää hakea lap­sen­sa takai­sin pai­kan pääl­lä. Tou­ko­kuus­sa 2009 Anton kul­je­te­taan Venä­jäl­tä Suo­meen Pie­ta­rin pää­kon­su­laa­tin kon­su­lin Simo Pie­ti­läi­sen auton taka­kon­tis­sa. Venä­jä antoi asias­ta Suo­mel­le noo­tin. Anton Salos­ta oli­si ollut vai­kea saa­da Suo­meen lail­li­sin kei­noin, sil­lä Venä­jä ei ole liittyn”

  Oli­ko Stubb pöy­tä­kri­joejn ulko­puo­lel­la junail­lut asian, sitä ei saa kos­ka­na tietää.

 10. Ollak­se­ni oma­pe­räi­nen syy­tän pak­ko­ruot­sia. Jos suo­ma­lai­sis­ta edes hie­man suu­rem­pi osa osai­si puhua venä­jää, niin omi­tui­set dosen­tit eivät voi­si nous­ta Suo­mi-asian­tun­ti­joik­si Venä­jän medias­sa tai aina­kaan eivät jäi­si ilman venä­jän­kie­lis­tä kri­tiik­kiä. Kou­lu­jen B‑kielestä pitäi­si teh­dä valin­nai­sen siten, että ruot­sin sijas­ta voi­si lukea vaik­ka venäjää.

 11. Mark­ku af Heur­lin: Oli­ko Stubb pöy­tä­kri­joejn ulko­puo­lel­la junail­lut asian, sitä ei saa kos­ka­na tietää.

  Stub­bia hauk­kui­vat venä­läi­set ja venä­läis­mie­li­set sii­tä että hän ei mil­lään taval­la estä­nyt pojan sala­kul­je­tus­ta Venä­jäl­tä Suo­meen, eikä ran­kais­sut sala­kul­jet­ta­nut­ta diplo­maat­tia sii­tä mil­lään taval­la, vaan jopa kehui häntä.

 12. JL: Ollak­se­ni oma­pe­räi­nen syy­tän pak­ko­ruot­sia. Jos suo­ma­lai­sis­ta edes hie­man suu­rem­pi osa osai­si puhua venä­jää, niin omi­tui­set dosen­tit eivät voi­si nous­ta Suo­mi-asian­tun­ti­joik­si Venä­jän medias­sa tai aina­kaan eivät jäi­si ilman venä­jän­kie­lis­tä kri­tiik­kiä. Kou­lu­jen B‑kielestä pitäi­si teh­dä valin­nai­sen siten, että ruot­sin sijas­ta voi­si lukea vaik­ka venäjää.

  Ylä­as­teel­la lue­taan engla­nin ja ruot­sin lisäk­si jotain kol­mat­ta­kin kiel­tä, ja sen opis­ke­lua jat­ke­taan lukios­sa. Jos ei venä­jän kie­li kiin­nos­ta enem­män kuin esim espan­ja jos­ta suo­ma­la­si­si­le on vie­lä vähem­män käyt­töä niin jos­sin muus­sa on vikaa sitten.

 13. On toi­nen asia erik­seen, joka on ehkä täs­sä syy­tä ottaa esiin. Se kos­kee myös suo­ma­lai­sia vanhempia:

  Ovat­ko van­hem­mat yhä enem­män viran­omais­ten ‚ieli­val­lan armoil­la? Jut­tu­ja kaf­ka­mai­set­sa maa­il­mas­ta on saa­nut kuul­la. Aina voi sanoa vir­ka­mieh­nen toi­mi­neen har­kin­ta­val­tan­sa puit­teis­sa, kos­ka asian ole­muk­ses­ta joh­tuen viran­omais­la tätyy olla aika lail­la har­kin­ta­val­taa. En tie­dä mien nyt; ennen sitä val­voi las­ten­suo­lu- tai sosi­aa­li­lau­ta­kun­ta, joka teki huostaanottopäätökset.

  Ongel­ma palau­tuu seu­raa­vaan: onko sosi­aa­li­jär­jestl­mäm­me — las­ten­suo­je­lu mukaan­lu­kien — yhä enm­män ja enm­män sul­jet­tu sysee­mi, joka kom­mu­ni­koi vain itseä­sä kans­sa. Kan­sa­lai­sen suo­jak­si tar­koi­et­tua vai­tio­lo­vel­vol­li­suut­ta käy­te­tään ehkä vain veruk­kee­na omien möh­läys­ten peittämisen.

  Ja yksi asia: val­tion teh­tä­vä on myös suo­jel­la ulko­mail­la elä­viä kan­sa­lai­si­aan ja val­voa hei­dän etu­jaan. Esi­mer­kik­ki­nä mai­nitt­kaoon Suo­men hal­li­tuk­sen aja­ma yhteis­poh­jois­mai­nen – käy­tän­nös­sä ruot­sin­suo­ma­lais­ten– kun­nal­li­nen äänioi­keus. Asi­aa ei oikein eden­nyt, kun­nes jos­kus 60–70 luvun tait­tees­sa kak­si ruot­sa­lais­ta vakoi­li­jaa jou­tui kiin­ni itä­ra­jal­la. Kek­ko­nen ilmoit­ti, että her­rat pysy­vät häkis­sä, kun­nes asia on saa­tu pois päiväjärjestyksestä.

  Nämä kysy­myk­set ovat kui­ten­kin aivan toi­nen tari­na, ja vaa­ti­vat oman keskustelunsa.

 14. Saman­lai­sia huol­ta­juus­rii­to­ja on suo­ma­lais­ten ja viran­omais­ten välillä.Ehkäpä kiis­to­jen taus­tal­la on,että nuo viran­omais­ten epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­det tule­vat parem­min esil­le Venä­jän kautta ?

  Sehän ei mer­kit­se, että venä­läi­siä sor­re­taan vaan kaik­kia kan­sa­lai­suuk­sia sor­re­taan tasapuolisesti

 15. Vas­tai­sin kiel­tei­ses­ti kysy­myk­seen, ovat­ko tapauk­set oire mait­te­mem välien huononemisesta.

 16. R. Silf­ver­berg: Stub­bia hauk­kui­vat venä­läi­set ja venä­läis­mie­li­set sii­tä että hän ei mil­lään taval­la estä­nyt pojan­sa­la­kul­je­tus­ta Venä­jäl­tä Suo­meen, eikä ran­kais­sut sala­kul­jet­ta­nut­ta diplo­maat­tia sii­tä mil­lään taval­la, vaan jopa kehui häntä.

  Tot­ta­kai venä­läiet hauk­kui­vat. — Stubb tosin ei voi­nut ran­gais­ta tai oikeas­taan ryh­tyä kurin­pu­to­toi­miin Pie­ta­rin entis­tä pää­kon­su­liam­me vas­taan, kos­ka hänen työ­suh­teen­sa UM:öön oli päät­ty­nyt. Sik­si hän saat­toi­kin tämän teh­dä­kin vii­mei­se­nä “vir­ka­toi­me­naan”.

  Hänet juli­set­tiin Venä­jäl­lä ei-toi­vo­tuk­si hen­ki­läk­si, mikä on perus­tel­tua sil­lä hän defi­nii­tis­ti syyl­lis­tyi raja­rik­ko­muk­seen ja diplo­maa­tin ase­man vää­rin­käyt­töön. Val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä Kals­ke tosin kat­soi hänen toi­mi­neen ylei­sin­hi­mil­li­ses­ti kat­soen pakot­ta­vas­sa tilan­tee­sa ja jät­ti syyt­teen nostamatta.

 17. Kaik­ki, mitä äiti sanoo, on tot­ta, kos­ka vas­ta­puo­li ei voi sanoa mitään. Anta­kaa nyt joku iso ins­tans­si viran­omai­sil­le oikeu­den ker­toa oman kan­tan­sa ja tapah­tu­mat tismalleen.

 18. Jos nyt pala­taan kysy­myk­seen, eli “Ker­too­ko lap­si­kiis­ta Suo­men ja Venä­jän suh­tei­den huo­no­ne­mi­ses­ta?” niin vas­taus on tosi­aan ‘kyl­lä’.
  Näi­den tapaus­ten pai­sut­te­lu Venä­jän medias­sa on saa­nut käsit­tä­mät­tö­mät mit­ta­suh­teet eikä se voi­ne joh­tua yhdes­tä vähä­jär­ki­ses­tä dosentista.
  Kun Venä­jän ulko­mis­te­ri valeh­te­lee räi­keäs­ti leh­dis­tön edes­sä, se ei ole sivis­tys­val­tion eikä diplo­maat­ti­sen kult­tuu­rin mukais­ta. Eikä ulko­mi­nis­te­ri esi­tä tuol­lais­ta ‘ihan tos­ta vaan’, taus­tal­la on jota­kin ja se ei aina­kaan täh­tää suh­tei­den paran­ta­mi­seen. Miksi?

 19. JL:
  Ollak­se­ni oma­pe­räi­nen syy­tän pak­ko­ruot­sia. Jos suo­ma­lai­sis­ta edes hie­man suu­rem­pi osa osai­si puhua venä­jää, niin omi­tui­set dosen­tit eivät voi­si nous­ta Suo­mi-asian­tun­ti­joik­si Venä­jän medias­sa tai aina­kaan eivät jäi­si ilman venä­jän­kie­lis­tä kri­tiik­kiä. Kou­lu­jen B‑kielestä pitäi­si teh­dä valin­nai­sen siten, että ruot­sin sijas­ta voi­si lukea vaik­ka venäjää.

  Eri­koi­nen pää­tel­mä. Kie­liä opis­kel­laan yksi­lö­ta­sol­la. Tämä häs­säk­kä kyl­lä osoit­taa, mik­si halu­taan olla teke­mi­sis­sä Ruot­sin eikä Venä­jän kanssa.

 20. R. Silf­ver­berg: Ylä­as­teel­la lue­taan engla­nin ja ruot­sin lisäk­si jotain kol­mat­ta­kin kiel­tä, ja sen opis­ke­lua­jat­ke­taan lukios­sa. Jos ei venä­jän kie­li­kiin­nos­ta enem­män kuin esim espan­ja jos­ta suo­ma­la­si­si­le on vie­lä vähem­män käyt­töä niin jos­sin muus­sa on vikaa sitten.

  Kah­dek­san­nel­la luo­kal­la on mah­dol­li­suus vali­ta kol­mas kie­li. Pak­ko ei ole. Monel­le tuot­taa vai­keuk­sia sel­vi­tä jo kah­des­ta kielestä.

  Englan­tia ei ole kenen­kään pak­ko opis­kel­la ja täl­lai­sia “kum­ma­jai­sia” löy­tyy joka ikä­luo­kas­ta jon­kin verran. 

  Lukios­sa kai­kil­le pakol­li­sia kie­liä on kak­si. Monet luke­vat kurs­sin-pari kol­mat­ta ja nel­jät­tä­kin kiel­tä, yhä har­vem­man pit­kä­jän­tei­syys riit­tää koko oppi­mää­rän suo­rit­ta­mi­seen saa­tik­ka yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin. Se on sääli.

 21. HERMOSTUNEEN VENÄJÄN KAINALOSSAMISTÄ LAPSIKIISTAT TULEVAT?

  Olen har­ras­ta­nut Venä­jän vien­ti-kaup­paa jo yli 30 vuot­ta, puhun koh­ta­lais­ta venä­jää ja vie­tän var­sin pal­jon ajas­ta­ni täs­sä tär­keim­mäs­sä naapurimaassamme.

  Täs­tä seu­rauk­se­na minul­la on Venä­jäl­lä laa­ja ystä­vä­pii­ri ja ruo­hon­juu­ri­ta­son tun­tun­tu­ma venä­läi­ses­tä ajattelusta.

  Mie­len­kiin­nol­la olen­kin seu­ran­nut suo­ma­lais­ta kes­kus­te­lua lapsikiista-asioissa.

  Suo­ma­lai­set ovat sel­väs­tik­kin nyt ymmäl­lään sii­tä, että mis­tä tämä kiis­ta oiken kum­pu­aa ja miten sii­hen pitäi­si suhtautua. 

  Täs­sä pals­ta­ti­la ei tie­ten­kään rii­tä tämän asian kun­nol­li­seen käsit­te­lyyn, mut­ta esi­tän täs­sä kui­ten­kin lyhyen tiivistelmän:

  1) Suo­men ja Venä­jän välil­lä val­lit­see suu­ri, perus­ta­vaa laa­tua ole­va kult­tuu­rie­ro, joka näkyy ja tun­tuu kaikessa. 

  Pää­osin his­to­rial­li­sis­ta syis­tä joh­tuen, Suo­mes­sa ajat­te­lu läh­tee ns. loo­gis-empi­ri­ses­tä tra­di­tios­ta. Sii­nä kaik­ki pitää pys­tyä perus­te­le­maan tie­teel­li­ses­ti ja loo­gi­ses­ti. Kaik­ki muu onkin sit­ten humpuukia. 

  Marxi­lai­suus läh­tee myös täs­tä samas­ta traditiosta.

  Venä­jä on jo kau­an sit­ten hylän­nyt Marxin ja se onkin palan­nut taas van­haan venä­läi­seet traditioon.

  Venä­jä­läi­nen ajat­te­lu puo­les­taan läh­tee her­me­neut­tis-feno­me­no­lo­gi­sel­ta poh­jal­ta. Tämä tra­di­tio peru­tuu sii­hen aja­tuk­seen, että ihmi­sen koke­mus on kai­ken läh­tö­koh­ta. Täs­sä kat­san­to­kan­nas­sa esi­mer­kik­si fysii­kan lait ovat vain ihmi­sen rajoi­tet­tu­jen havain­to­jen perus­teel­la teh­ty­jä kon­struk­tioi­ta ja siten vain hei­jas­tuk­sia todellisuudesta.

  Täs­tä joh­tuen suo­ma­lai­sia pide­tään Venä­jäl­lä tun­tee­to­mi­na, kyl­mi­nä ja epäsosiaalisina. 

  Venä­läi­set puo­les­taan ovat tun­teel­li­sia ja sosi­aa­li­sia. Heil­lä, on sie­lu, se kuu­lui­sa душа!

  On vie­lä otet­ta­va huo­mioon se, että toi­sin kuin Suo­mes­sa, Venä­jäl­lä ei kos­kaan ollut Ita­lais­ta 1400-luvul­la alka­nut­ta renesanssia. 

  Venä­jä­läi­sen sie­lun yti­mes­sä asuu­kin vie­lä vah­va­na tai­kaus­ko, para­noi­dis-eksis­ten­ti­aa­li­nen kau­hu, tsaa­rin­kai­puu, yms. suo­ma­lais­ta häm­men­tä­vät piirteet.

  Tätä taus­taa vas­ten voi ymmär­tää Venä­jän ulko­mi­nis­te­ri Lav­ro­vin puheet sii­tä, ettei Suo­mi ole sivis­tys­val­tio, kun se “kyl­män tun­teet­to­mas­ti repii ime­väi­sen lap­sen äidin rinnoilta”. 

  Yhtä lail­la tulee ymmär­ret­tä­väk­si viral­li­sen Suo­men reak­tio, jos­sa kyl­män loo­gis-empii­ri­ses­ti koe­te­taan pel­käs­tään fak­to­ja tuput­ta­mal­la kor­ja­ta jo tun­ne­ta­sol­la mene­tet­ty propagandasota. 

  Lap­set­to­man marxi­lais-ulko­mi­nis­te­rim­me sur­kea esi­tys tämän asian hoi­dos­sa tulee myös tätä kaut­ta parem­min ymmärrettäväksi.

  Oikea reak­tio Suo­men puo­lel­ta on nyt tei­ten­kin vas­ta­ta, fak­to­jen lisäk­si, vah­vas­ti myös tun­teel­la. Pitää mars­sit­taa esiin hyvät suo­ma­lai­set äidit ja isät, jot­ka ovat ylpei­tä kor­keas­ta kult­tuu­ris­taan ja huip­pu­ta­son lastehoidostaan.

  2) Venä­jä on Suo­mes­sa tabu, jos­ta ei saa / uskal­le­ta / osa­ta pal­joa­kaan puhua. Trau­maat­tis­ten koke­mus­tem­me seu­rauk­se­na ei halu­ta herät­tää nuk­ku­vaa kar­hua ja koe­te­taan olla his­suk­siin, niin kuin sitä ei olisikaan.

  Täs­tä syys­tä suu­ren naa­pu­rim­me reak­tioi­ta pelä­tään, eikä perim­mi­tään nii­tä ymmär­re­tä, ja niis­tä käy­ty kes­kus­te­lu saa avian kum­mal­li­sia­kin piir­tei­tä (vrt. Bäck­man). Täs­sä onkin Suo­men mee­dial­le työsarkaa!

  3) Mik­si sit­ten Venä­jä on nyt hermostunut? 

  Venä­jäl­lä on nyt monen­lai­sia ongel­mia: Talou­den riip­pu­vuus epä­var­mois­ta öljyn ja kaa­sun myyn­ti­tu­lois­ta on lii­an suu­ri. Teol­li­suu­den moni­puo­lis­ta­mi­nen on lii­an hidas­ta. Rapau­tu­van infra­struk­tuu­rin kor­jaa­mi­seen ei rii­tä varo­ja, jne.

  Kan­sa­lais­le­vot­to­muus her­mos­tut­taa val­tio­joh­toa ja se tekee kaik­ken­sa, jot­ta val­tion yhte­ne­näi­syys säi­lyi­si. Täs­sä tilan­tees­sa kan­sal­lis­mie­li­set, sla­vo­fii­li­set tun­teet Venä­jäl­lä vah­vis­tu­vat ja venä­läi­set koke­vat yhä enem­mä­män ole­van­sa maal­le pahaa tar­koit­ta­vien voi­mien piirittämiä.

  Tähän kuvaan sopii okein hyvin vaik­ka­pa Suo­men har­joit­ta­ma, venä­läi­siin ime­väi­siin koh­dis­ta­ma tun­tee­ton lapsenryösto-politiikka.

  Siis­pä lap­si­kiis­ta ker­too pal­jon enem­män Venä­jän sisäi­ses­tä tilan­tees­ta ja suo­ma­lais­ten Venä­jä-tabus­ta, kuin mai­den­vä­lis­ten suh­tei­den huononemisesta.

  Sep­po Korppoo
  Tun­teel­li­nen yrittäjä

 22. Toi­vot­ta­vas­ti nyt ei juu­tu­ta vain puo­lus­tus­a­se­miin vaan tar­kas­tel­laan myös suo­ma­lais­ten las­ten huos­taan­ot­toa kriit­tit­ti­ses­ti. Nimit­täin huo­len aihei­ta on monia
  :
  1) huos­taan­ot­to­jen suu­ri ja nopeas­ti kas­va­nut mää­rä Suo­mes­sa (10000 tai 17000)

  2) lain epä­mää­räi­syys, jos­sa syyk­si riit­tää vain “huo­li lap­sen kehi­tyk­ses­tä”. Tosin Hel­sin­gis­sä tätä huol­ta veny­tet­tiin kovin pitkälle !

  3) syn­ty­nyt huos­taan­ot­to­busi­nes, johon yksi­tyi­set kv. yri­tyk­set ovat voim­sak­kaa­ti tul­leet mukaan (mm. Vero­pa­ra­tii­si­fir­ma Mehiläinen)

  4) kus­tan­nuk­set, jot­ka fir­mo­ja näi­tä käy­tet­täes­sä ovat noin 100000 eur/vuosi ja yksi­tyis­per­hei­tä käy­tet­täes­sä 25000 eur/v.

  5) ja se, että kun­nat saa­vat huos­taan­ot­toi­hin val­tio­na­pua, mut­ta eivät ennal­taeh­käi­syyn. Ts. pal­ki­taan huostaanotoista.

  Näis­tä asiois­ta ovat kir­joit­ta­neet psal­jon monet asian­tun­ti­jat, kuten Mat­ti Rim­pe­lä, JP Roos jne. Myös muu­ta­ma tuo­mio on tul­lut Euroo­pan Ihmisoikeustuomioistuimelta.

 23. Ilta­sa­no­mat jul­kai­si ottei­ta Bäck­ma­nin Venä­jän tele­vi­sios­sa esit­tä­mis­tä väit­teis­tä, joi­ta löy­tyy netis­tä run­saas­ti. Niis­tä välit­tyy kuva, että Bäck­man kär­sii sel­lai­sis­ta har­hois­ta, että hän on lai­tos­hoi­don tar­pees­sa — aivan ihai­le­man­sa Neu­vos­to­lii­ton mal­lin mukai­ses­ti. Vai onko hän todel­la näh­nyt Suo­mes­sa venä­läis­lap­sil­le tar­koi­te­tun keskitysleirin?
  Toi­saal­ta suo­ma­lais­vi­ran­omais­ten tak­tiik­ka vai­e­ta hänet kuo­li­aak­si on kyl­lä men­nyt pahas­ti metsään.

 24. Count­ry­boy:
  ‘snip’
  5) ja se, että kun­nat saa­vat huos­taan­ot­toi­hin val­tio­na­pua, mut­ta eivät ennal­taeh­käi­syyn. Ts. pal­ki­taan huostaanotoista.
  ‘snip’

  Kun­nat eivät saa erik­seen val­tio­na­pua huos­taan­ot­toi­hin, vaan sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­men val­tio­na­pu on yksi sum­ma, mitään kor­va­mer­kin­tää ei ole — eikä palkitsemistakaan.

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Las­ten­suo­je­lun suu­ria kus­tan­nuk­sia tasa­taan kun­tien välil­lä. Count­ry­boy ei ole koko­naan väärässä.

  Laki las­ten­suo­je­lun suur­ten kus­tan­nus­ten tasauk­ses­ta on kumot­tu vuo­sia sitten.

 26. Nämä “tää on niin suur­ta bisnestä”-perustelut ovat niin sur­kei­ta että ihan itket­tää. Kun­nat eivät todel­la­kaan upo­ta tol­kut­to­mia sum­mia johon­kin las­ten­suo­je­luun “sik­si kun se on hyvää bisnestä”. 

  Ihan mitä tahan­sa voi argu­men­toi­da “kos­ka se on hyvää bis­nes­tä [joku poruk­ka]” ja pyö­rit­tää tuos­sa haka­su­lun koh­dal­la aina tar­peen mukaan jotain seuraavista:
  kun­nan työntekijät
  Mehiläinen
  Loc­heed Martin
  juu­ta­lai­set pankkiirit
  ja jos ei mitään mei­naa kek­siä niin sit­ten illuminati

  Fol­low the money!!!111

 27. Las­ten­suo­je­lu ja vas­taa­vat ran­kas­ti vai­tio­lo­vel­vol­li­set viran­omai­set ovat sii­nä ongel­mal­li­nen asia demo­kra­tias­sa, että ne syn­nyt­tä­vät tavat­to­man pal­jon epä­luu­loa. Niil­lä on (näen­näi­ses­ti) pal­jon val­taa ja nii­den toi­min­ta ei ole (eikä voi olla) täy­sin läpi­nä­ky­vää. Moni näkee­kin nime­no­maan las­ten­suo­je­lun jon­kin­lai­se­na MI‑6:n 00-osas­to­na, jol­la on lupa teh­dä mitä vaan. Vaik­ka tämä siis ei ole totta.

  Mikä ihme saa väit­tä­mään täl­lais­ta maas­ta, joka on oikeus­val­tio, jos­sa kan­sa­lai­sel­la siis on vali­tusoi­keus pää­sään­töi­ses­ti jokai­ses­ta saa­mas­taan viran­omai­sen päätöksestä!

  Kai­ken lisäk­si hal­lin­to­me­net­te­ly­la­ki edel­lyt­tää, että viran­omai­sen on tar­vit­taes­sa autet­ta­va asia­kas­ta myös omaa pää­tös­tään kos­ke­van vali­tuk­sen laadinnassa.
  Tämä ei ole uto­pi­aa vain joka­päi­väi­nen itses­tään­sel­vyys: KELA ja sosi­aa­li­vi­ras­tot esim. hoi­ta­vat asian alul­le niin, että vali­tus­oh­jeet tule­vat asiak­kaal­le aina samas­sa kir­jees­sä pää­tök­sen kanssa.

  Itse nuo­ruu­des­sa­ni las­ten­suo­je­lu­vir­kaa hoi­taes­sa­ni opas­tin nuo­ri­so­ko­ti­ni aikuis­tu­via nuo­ria kädes­tä pitäen itseä­ni kos­ke­van vali­tuk­sen teke­mi­ses­sä: Ker­roin kan­sa­lai­sen oikeus­tur­vas­ta, selos­tin vas­tuusuh­teet orga­ni­saa­tios­sa, autoin etsi­mään yhteys­tie­dot ja kan­nus­tin sel­vit­tä­mään joh­don kans­sa, ovat­ko toi­min­nal­le­ni esit­tä­mä­ni perus­teet päte­viä vai ei. Mei­dän teh­tä­väm­me­hän oli nuor­ten kas­va­tus kun­non kan­sa­lai­sek­si — mikä tar­koit­taa mm. tie­to­ja ja tie­toi­suut­ta sekä vel­vol­li­suuk­sis­ta että oikeuksista.
  Sillä(kin) ker­taa nämä huos­tas­sa olleet nuo­ret tuli­vat kuul­luik­si ja tyy­tyi­vät saa­maan­sa vastaukseen.

  1. Huos­taan­ot­to­pää­tök­ses­tä voi valit­taa, mut­ta kii­reel­li­nen huos­taan­ot­to pan­naan toi­meen ymmär­ret­te­väs­ti heti.

 28. Count­ry­boy: Suo­mi veto­aa Haa­gin sopi­muk­seen, mut­ta sen ovat tie­tääk­se­ni alle­kir­joit­ta­neet har­vat maat (mm. USA ei).

  Vää­rä tie­to, jota kyl­lä toi­me­li­aas­ti levi­tet­tiin tapaus Kos­ki-Kos­ki­sen aikaan. Sopi­muk­sen alle­kir­joit­ta­jia on kah­dek­si­sen­kym­men­tä, jou­kos­sa jota­kuin­kin kaik­ki EU-maat ja Yhdys­val­lat. Teol­li­suus­mais­ta puut­tu­vat lähin­nä Japa­ni ja Korea, ja Kiina.

  http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/jasenyhdistykset/kaapatut_lapset_ry/apua/haagin-lapsikaappaussopimuksen‑a/

 29. ;snip;
  Kan­sa­lais­le­vot­to­muus her­mos­tut­taa val­tio­joh­toa ja se tekee kaik­ken­sa, jot­ta val­tion yhte­ne­näi­syys säi­lyi­si. Täs­sä tilan­tees­sa kan­sal­lis­mie­li­set, sla­vo­fii­li­set tun­teet Venä­jäl­lä vah­vis­tu­vat jave­nä­läi­set koke­vat yhä enem­mä­män ole­van­sa maal­le pahaa tar­koit­ta­vien voi­mien piirittämiä.

  Tähän kuvaan sopii okein hyvin vaik­ka­pa Suo­men har­joit­ta­ma, venä­läi­siin ime­väi­siin koh­dis­ta­ma tun­tee­ton lapsenryösto-politiikka.

  Siis­pä lap­si­kiis­ta ker­too pal­jon enem­män Venä­jän sisäi­ses­tä tilan­tees­ta ja suo­ma­lais­ten Venä­jä-tabus­ta, kuin mai­den­vä­lis­ten suh­tei­den huononemisesta.

  Sep­po Korppoo
  Tun­teel­li­nen yrittäjä 

  snip”
  Kuvaat venä­läis­tä tun­teel­li­suut­ta — ja omaa­si ?- kuin maas­sa jär­jen­käyt­tö oli­si kiel­let­tyä ja ratio­naa­li­suus tyys­tin tun­te­ma­ton käsi­te. Vai­kea uskoa. Miten se kau­pan­käyn­ti­kään onnis­tui­si, jos yleis­tyk­se­si pitäi­si paik­kan­sa? Toi­sek­si: Mik­si tois­tat tuon type­rän ime­väis-yleis­tyk­sen sen sijaan että omal­ta osal­ta­si oikai­si­sit vää­rät käsi­tyk­set? Ei meil­lä ero­te­ta ime­väis­tä äidis­tään, ellei se ole vält­tä­mä­tön­tä sen hoi­don vuok­si, jota lap­sen para­ne­mi­sek­si tar­vi­taan, kuten jokai­nen tie­tää. Kol­man­nek­si: Jos nuor­ta kou­lu­tet­tua kes­ki­luok­kaa muut­taa maas­ta mil­joo­nit­tain, se on ratio­naa­li­nen rek­tio kuvaa­maa­si tilan­tee­seen Venä­jäl­lä. Pysäh­ty­nei­syys ei ole ulko­mai­den syy­tä ja “iso­ve­nä­läi­syys” on omi­aan vain pahen­ta­maan sitä. Se ei tuo nuo­ria takai­sin, eikä pelot­te­lu pidä hei­tä koti­maas­sa — päin vastoin.
  Pien­ten naa­pu­ri­mai­den uhkai­lu puo­les­taan on keh­no kei­no itse­tun­non pön­ki­tyk­seen: se pilaa min­kä tahan­sa ison maan kan­sain­vä­li­sen mai­neen: Vain keh­no hyök­kää pie­nem­pän­sä kimppuun.

 30. Pek­ka Tai­pa­le: Sopi­muk­sen alle­kir­joit­ta­jia on kah­dek­si­sen­kym­men­tä, jou­kos­sa jota­kuin­kin kaik­ki EU-maat ja Yhdys­val­lat. Teol­li­suus­mais­ta puut­tu­vat lähin­nä Japa­ni ja Korea, ja Kiina.

  Niin näko­jään on ja sen on alle­kir­joit­ta­nut äsken myös Venäjä. 

  Kyl­lä joten­kin ihme­tyt­tää vie­lä tämä Suo­men huos­taa­no­tet­tu­jen suu­ri mää­rä ja sen nopea kas­vu. Joku syy tähän nope­aan kas­vuun kyl­lä on. Lie­nee­kö se, että riit­tää pelk­kä ” huo­li ” kehi­tyk­sen vaa­ran­tu­mi­ses­ta. Täs­tä­hän on mm. Mat­ti Rim­pe­lä kir­joi­tel­lut aikanaan.

 31. Sylt­ty:
  Hei­tän pro­vo­ka­tii­vi­sen kysymyksen:
  Ovat­ko Venä­jän ja Suo­men suh­teet edes kos­kaan olleet eri­tyi­sen hyvät tai edes kel­vol­li­set? Ver­tai­lu­koh­teek­si eri­tyi­sen hyvis­tä suh­teis­ta voi­daan ottaa vaik­ka­pa Ruotsi.

  NL:n aikoi­na suh­teet oli­vat kai­kes­ta ystä­vyys­li­tur­gias­ta huo­li­mat­ta täy­sin pos­kel­laan ja vii­mei­sen 20 vuo­den aika­na nii­tä on tasai­sen välia­join koe­tel­lut kai­ken­lai­set ongel­mat. Tul­li­kiis­tat, velan­mak­su, lap­si­kaap­pauk­set, tur­han­päi­väi­set röy­his­te­lyt, onhan näi­tä post-NL-suh­tei­den­hier­tä­jiä vaik­ka kuin­ka paljon.

  Saman­ai­kai­ses­ti suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta tus­kin on toi­vo­nut mitään har­taam­min kuin sitä, että Venä­jä kehit­tyi­si nor­maa­lik­si demo­kra­tiak­si, jon­ka kans­sa vuo­ro­vai­ku­tus on yhtä tur­val­lis­ta kuin demo­kra­tioi­den kes­ken yleen­sä on.
  Jos nuo­ret, joil­la on tämä sama näke­mys, eivät pää­se vuo­rol­laan val­taan ja uudis­ta­maan maa­taan, vaan äänes­tä­vät jaloil­laan — medias­sa kum­mit­te­lee pois­muut­ta­nei­den mää­rä­nä luku 25 mil­joo­naa (?)- niin mitä voim­me toivoa?

 32. H.H.: Mikä ihme saa väit­tä­mään täl­lais­ta maas­ta, joka on oikeus­val­tio, jos­sa kan­sa­lai­sel­la siis on vali­tusoi­keus pää­sään­töi­ses­ti jokai­ses­ta saa­mas­taan viran­omai­sen päätöksestä!

  Miten­kä­hän tämä oikeus on toteu­tu­nut esim. täs­sä Van­taan tapauk­ses­sa, kun apua on haet­tu muualta.

  Vie­lä Syl­tyl­le (saa vapaas­ti itkeä) tämä Talous­e­lä­män artik­ke­li aiheesta:
  http://www.taloussanomat.fi/ihmiset/2012/06/16/lapsibisnesta-ei-valvo-kukaan/201231577/137

  1. Van­taal­la on leh­ti­tie­to­jen mukaan teh­ty kii­reel­li­nen huos­taan­ot­to, jos­ta voi valit­taa ihan viral­li­ses­ti­kin, eikä vain leh­dis­töl­le. Kii­reel­li­seen huos­taan­ot­toon ryh­dy­tään, kun lap­sen kat­so­taan ole­van vaarassa.

 33. Sylt­ty:
  Hei­tän pro­vo­ka­tii­vi­sen kysymyksen:
  Ovat­ko Venä­jän ja Suo­men suh­teet edes kos­kaan olleet eri­tyi­sen hyvät tai edes kel­vol­li­set? Ver­tai­lu­koh­teek­si eri­tyi­sen hyvis­tä suh­teis­ta voi­daan ottaa vaik­ka­pa Ruotsi.

  NL:n aikoi­na suh­teet oli­vat kai­kes­ta ystä­vyys­li­tur­gias­ta huo­li­mat­ta täy­sin pos­kel­laan ja vii­mei­sen 20 vuo­den aika­na nii­tä on tasai­sen välia­join koe­tel­lut kai­ken­lai­set ongel­mat. Tul­li­kiis­tat, velan­mak­su, lap­si­kaap­pauk­set, tur­han­päi­väi­set röy­his­te­lyt, onhan näi­tä post-NL-suh­tei­den­hier­tä­jiä vaik­ka kuin­ka paljon.

  Saman­ai­kai­ses­ti suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta tus­kin on toi­vo­nut mitään har­taam­min kuin sitä, että Venä­jä kehit­tyi­si nor­maa­lik­si demo­kra­tiak­si, jon­ka kans­sa vuo­ro­vai­ku­tus on yhtä turvallista

  Lii­an van­ha:
  Saman­lai­sia huol­ta­juus­rii­to­ja on suo­ma­lais­ten ja viran­omais­ten välillä.Ehkäpä kiis­to­jen taus­tal­la on,että nuo viran­omais­ten epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­det tule­vat parem­min esil­le Venä­jän kautta ?

  Sehän ei mer­kit­se, että venä­läi­siä sor­re­taan vaan kaik­kia kan­sa­lai­suuk­sia sor­re­taan tasapuolisesti

  Minun vai­kea ymmär­tää, että näil­lä­kin sivuil­la keh­da­taan “perus­tel­la” oma kan­nan­ot­to pel­käl­lä luu­lol­la ja epä­luu­lol­la, aivan kuin Suo­mi ei oli­si­kaan oikeusvaltio.
  Ette­kö te “luu­le­vai­set” lain­kaan arvos­ta omaa oikeus­tur­vaan­ne ja sitä että jos viit­si­sit­te vai­vau­tua, löy­täi­sit­te hel­pos­ti oikeat tie­dot Suo­men jär­jes­tel­mäs­tä luu­lo­jen tilal­le? Samal­la kyke­ni­sit­te oikai­se­maan muun­maa­lais­ten vää­rät käsi­tyk­set — mikä­li ette nime­no­maan halua pön­kit­tää nii­tä Suo­mes­ta käsin.

 34. JL:
  Ollak­se­ni oma­pe­räi­nen syy­tän pak­ko­ruot­sia. Jos suo­ma­lai­sis­ta edes hie­man suu­rem­pi osa osai­si puhua venä­jää, niin omi­tui­set dosen­tit eivät voi­si nous­ta Suo­mi-asian­tun­ti­joik­si Venä­jän medias­sa tai aina­kaan eivät jäi­si ilman venä­jän­kie­lis­tä kri­tiik­kiä. Kou­lu­jen B‑kielestä pitäi­si teh­dä valin­nai­sen siten, että ruot­sin sijas­ta voi­si lukea vaik­ka venäjää.

  Entäs nykyi­set suo­ma­lai­set venä­jän­pu­hu­jat ja ne kym­me­net tuhan­net tääl­lä kau­an asu­neet venä­läi­set maa­han­muut­ta­jat, jot­ka tie­tä­vät, että Bäck­man antaa maas­taan vää­rän todis­tuk­sen aina uudestaan?
  Eihän meil­lä ole pulaa ihmi­sis­tä, jot­ka kie­len puo­les­ta kyke­ni­si­vät oikean tie­don levittämiseen.

  Mik­si heis­tä ja heil­tä ei kuul­la mitään?

 35. http://finnish.ruvr.ru/2012_10_02/89993544/:
  “Vuon­na 2011 venä­läis­las­ten huos­taan­ot­to­jen mää­rä kas­voi Suo­mes­sa 18000 tapauk­seen. Vuon­na 2009 Suo­mes­sa otet­tiin huos­taan 16600 venäläislasta.” 

  Täl­lais­ta “tie­toa” sit­ten levi­tel­lään. Sosiaaliportti.fi sen sijaan ker­too että 

  http://www.sosiaaliportti.fi/fi-fi/lastensuojelunkasikirja/tuke/lastensuojeluntilastoa/:
  “Vuo­den 2010 tilas­to­ra­por­tin mukaan vuo­den 2010 aika­na oli huos­tas­sa 10 003 lasta.” 

  Ei oikein käy luvut yhteen, mut­ta jos näi­tä luku­ja Venä­jäl­lä esi­tel­lään, niin kuin­ka moni käy oikeas­ti tar­kis­ta­mas­sa ne esim. suo­ma­lais­vi­ran­omais­ten sivuilta?

 36. H.H.: Entäs nykyi­set suo­ma­lai­set venä­jän­pu­hu­jat ja ne kym­me­net tuhan­net tääl­lä kau­an asu­neet venä­läi­set maa­han­muut­ta­jat, jot­ka tie­tä­vät, että Bäck­man antaa maas­taan vää­rän todis­tuk­sen aina uudestaan?

  Mik­si heis­tä ja heil­tä ei kuul­la mitään?

  Hei­dän vies­tin­sä ei ole niin tun­tei­ta ja vas­tak­kai­na­set­te­lua herät­tä­vää, joten se saa vähem­män huo­mio­ta rahas­ta elä­väs­sä val­ta­me­dias­sa. Mut­ta kyl­lä heis­tä kuullaan.

  http://izrailit.blogspot.fi/2012/10/blog-post.html

  http://antonnikolenko.blogspot.fi/2012/10/blog-post.html

  http://k‑shemyak.livejournal.com/68712.html

  En kyl­lä osaa lukea noi­ta ruot­sin­tai­dol­la­ni, mut­ta Google Trans­la­te aut­taa, ja nois­ta lin­keis­tä löy­tyy lisää.

 37. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Van­taal­la on leh­ti­tie­to­jen mukaan teh­ty kii­reel­li­nen huos­taan­ot­to, jos­ta voi valit­taa ihan viral­li­ses­ti­kin, eikä vain leh­dis­töl­le. Kii­reel­li­seen huos­taan­ot­toon ryh­dy­tään, kun lap­sen kat­so­taan ole­van vaarassa.

  Leh­ti­tie­to­jen mukaan myös, Van­taan tapauk­ses­sa ei ole teh­ty toi­men­pi­tei­den koh­teil­le sel­väk­si hei­dän oikeuk­si­aan (ei luet­tu teks­tiä lop­puun, kos­ka “ei ymmär­rä suo­mea”). Peri­aat­tees­sa asias­ta voi valit­taa kyl­lä, mut­ta täs­sä tapauk­ses­sa maa­han­muut­ta­jien puut­teel­li­nen kie­li­tai­to ja suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan tun­te­mus on tämän pit­käl­ti estä­nyt. Venä­läi­nen äiti on netin mukaan ollut yhtey­des­sä ensin Anu Palo­saa­ren Demo­kra­tia­liit­toon eikä Bäck­ma­niin. On myös edel­leen­kin leh­ti­tie­to­jen mukaan vai­kea ymmär­tää, että vas­ta­syn­ty­nyt lap­si vie­dään äidil­tä eikä osa­ta edes pukea vaat­tei­ta pääl­le. Monois­sa­mais­sa tämä ei oli­si mahdollista.

  Las­ten huos­taan­ot­to­jen kulut ovat Talous­e­lä­män artik­ke­lin mukaan samaa luok­kaa kuin lukioi­den tai polii­si­lai­tok­sen eli 600 miljoonaa/vuosi ja ne ovat kas­va­neet äkkiä.

  Las­ten­suo­je­lu toi­mii nykyi­sin pal­jol­ti ilman kont­rol­lia ja ei suos­tu kes­kus­te­le­maan mis­tään tapauk­ses­ta ja sii­nä mie­les­sä toi­min­ta muis­tut­taa Supoa.

  http://www.taloussanomat.fi/ihmiset/2012/06/16/lapsibisnesta-ei-valvo-kukaan/201231577/137

 38. Count­ry­boy: On myös edel­leen­kin leh­ti­tie­to­jen mukaan vai­kea ymmär­tää, että vas­ta­syn­ty­nyt lap­si vie­dään äidiltä 

  Vas­ta­syn­ty­nei­tä pitäi­si vie­dä nyky­ään pal­jon enem­män saman tien, kos­ka sil­loin van­hem­mat eivät pää­se pilaa­maan las­ten­sa elämää.

  Tyy­pil­li­ses­ti lap­si palau­te­taan aina kun esi­mer­kik­si päih­deon­gel­mai­sel­la van­hem­mal­la tulee vähän sel­vem­pi kausi. Sit­ten taas ret­kah­duk­sen jäl­keen lap­si jou­du­taan otta­maan huos­taan. Tätä pal­lot­te­lua voi jat­kua viak­ka kuin­ka pitkään.

  Ei van­hem­mil­la voi olla oikeut­ta pila­ta las­ten­sa elä­mää. Itse en usko pät­kää­kään “netin tie­toon” tai leh­dis­töön täs­sä asias­sa, kos­ka siel­lä on kaik­ki mt-poti­laat ja päih­deon­gel­mai­set niin hyvää äitiä ja isää että oksat pois.

  Mitä tulee “se on niin hyvää bisnestä”-perusteluun, niin ihan yhtä hyvin voi väit­tää, että lap­sen elät­tä­mi­nen, tais iis raho­jen ryyp­pää­mi­ne ja lap­sen heit­tel­le jät­tö, on kel­vot­to­mil­le van­hem­mil­le hyvää bis­nes­tä, kos­ka lap­si tuo taloon tul­les­saan mel­koi­set tuet. Eli en ukso että talou­del­li­sil­la sei­koil­la on juu­ri­kaan mer­ki­tys­tä suun­taan taik­ka toiseen.

  Var­mas­ti paran­net­ta­vaa on, mut­ta nämä netin ja leh­dis­tön kau­hu­ju­tut ovat taas sitä illu­mi­na­ti-tou­hua. Kun jol­le­kin lap­sel­le jotain tapah­tuu, niin tasan samat hen­ki­löt ovat kurk­ku suo­ra­na huu­ta­mas­sa “mik­sei teh­ty mitään!?”.

  (vähän kuin Kar­po aikoi­naan, ensin teki jutun sii­tä kuin­ka tei­den suo­laus pilaa vesis­töt ja sit­ten jutun sii­tä, kuin­ka jotain tien­pät­kää ei suo­lat­tu tarpeeksi)

 39. Count­ry­boy: Leh­ti­tie­to­jen mukaan… ‘snip’ … myös edel­leen­kin leh­ti­tie­to­jen mukaan vai­kea ymmär­tää, että vas­ta­syn­ty­nyt lap­si vie­dään äidil­tä eikä osa­ta edes pukea vaat­tei­ta pääl­le. Monois­sa­mais­sa tämä ei oli­si mahdollista.

  Las­ten huos­taan­ot­to­jen kulut ovat Talous­e­lä­män artik­ke­lin mukaan samaa luok­kaa kuin lukioi­den tai polii­si­lai­tok­sen eli 600 miljoonaa/vuosi ja ne ovat kas­va­neet äkkiä.
  ‘snip’

  Niin… leh­ti­tie­to­jen mukaan… siis et oikeas­ti tie­dä asias­ta mitään? Ja mis­sä­hän maas­sa ei las­ta osa­ta pukea?
  Aikai­sem­mas­sa pos­tauk­ses­sa väi­tit, että kun­taa pal­ki­taan huos­taa­no­tois­ta, nyt ne aiheut­ta­vat­kin suu­ria kus­tan­nuk­sia — kum­paa miel­tä olet?
  Ja kyl­lä juu­ri sivis­tys­val­tios­sa ime­väi­nen­kin voi­daan ottaa huu­me- tai alko­ho­lis­tiäi­din kynsistä.
  Ymmär­tä­mi­nen on vai­ke­aa, jos ei ole välineitä.

 40. Sylt­ty !

  Ei täs­sä nyt mihin­kään illu­mi­naat­tiin usko­ta, eikä kau­hu­jut­tu­ja lue­ta. Halu­taan vain, että mit­kään vir­ka­mie­het eivät ole kai­ken kont­rol­lin ulko­puo­lel­la. Kyl­lä minä luo­tan mel­koi­ses­ti prof. Mat­ti Rim­pe­lään alan asian­tun­ti­ja­na. Ongel­mia­han hänen mukaan­sa ovat mm.

  Edel­leen­kään ei tie­de­tä, mil­lai­sia tulok­sia ja vai­ku­tuk­sia las­ten sijoit­ta­mi­sel­la on. Val­von­nan puut­teen takia on mah­do­ton­ta arvioi­da, mil­loin lap­set per­hei­neen ovat toi­pu­neet, ja sijais­huol­to voi­tai­siin purkaa.”

  Meil­lä on pois­lä­het­tä­mi­sen kult­tuu­ri. Kun­nat eivät tue per­hei­tä, kos­ka per­he­työn teke­mi­nen muka mak­saa lii­kaa. Samal­la he lakai­se­vat han­ka­lat nuo­ret pois sil­mis­tään lai­tok­siin ja sijais­per­hei­siin, mikä mak­saa monin­ker­tai­ses­ti enemmän.” 

  Kyl­lä yo. asioi­ta oli­si syy­tä sel­vit­tää tar­kem­min, jos las­ten­suo­je­luun kuluu 600 mil­joo­naa vuo­des­sa. Ymmär­rän, ettei viran­omai­sen ase­ma ole kadeh­dit­ta­va. Vir­hei­tä var­maan voi sat­tua molem­piin suun­tiin, aina­kin se on loo­gi­ses­ti mahdollista.

 41. a_l: Tämä häs­säk­kä kyl­lä osoit­taa, mik­si halu­taan olla teke­mi­sis­sä Ruot­sin eikä Venä­jän kanssa.

  Ja tämä häs­säk­kä osoit­taa, mik­si itä­ra­jan pitää olla tiu­kem­pi kuin län­si­ra­jan. Siel­tä tule­vien ongel­mal­lis­ten toi­min­ta­ta­po­jen ei toi­voi­si leviä­vän Suomessa.

  Count­ry­boy: 3) syn­ty­nyt huos­taan­ot­to­busi­nes, johon yksi­tyi­set kv. yri­tyk­set ovat voim­sak­kaa­ti tul­leet mukaan (mm. Vero­pa­ra­tii­si­fir­ma Mehiläinen)

  Suo­raan sanot­tu­na yri­tyk­set pitäi­si pitää mah­dol­li­sim­man kau­ka­na jul­ki­ses­ta sek­to­ris­ta. Nii­den voi­ton­näl­kä aiheut­taa pelk­kiä ongelmia.

  Rai­mo K: Bäck­man kär­sii sel­lai­sis­ta har­hois­ta, että hän on lai­tos­hoi­don tarpeessa

  Vali­tet­ta­vas­ti lai­tos­hoi­to kään­net­täi­siin Venä­jäl­lä var­mas­ti poliit­ti­sek­si hil­jen­nys­yri­tyk­sek­si. Ehkä­pä vaih­toeh­dok­si voi­tai­siin antaa maas­ta­kar­koi­tus rakas­ta­maan­sa maa­han? Sekoil­koon siellä.

  Count­ry­boy: Peri­aat­tees­sa asias­ta voi valit­taa kyl­lä, mut­ta täs­sä tapauk­ses­sa maa­han­muut­ta­jien puut­teel­li­nen kie­li­tai­to ja suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan tun­te­mus on tämän pit­käl­ti estänyt.

  Tämä nyt on tätä maa­han­muu­ton iha­nuut­ta. Pitäi­si­kö näis­sä nyt a) parem­min tukea integroi­tu­mis­toi­mia ja b) alkaa vaa­tia integroi­tu­mis­ta, jos ker­ran kyky vuo­ro­vai­ku­tuk­seen muun yhteis­kun­nan kans­sa on noin hei­kol­la tasol­la? Maas­sa on kak­si viral­lis­ta kiel­tä. Ei lie­ne miten­kään koh­tuu­ton vaa­ti­mus, että maas­sa asu­vat kyke­ne­vät hoi­ta­maan asian­sa jom­mal­la kum­mal­la näistä.

  Minus­ta jul­kis­hal­lin­non pitäi­si aina teh­dä heti sel­väk­si, että hei­dän kans­saan asioi­daan näil­lä kie­lil­lä. Kaik­ki muu on viran­omais­ten osal­ta peri­aat­tees­sa vapaa­eh­tois­ta ja hyvää hyvyyt­tään teh­ty myön­ny­tys. Käsit­tääk­se­ni tätä ei teh­dä tar­peek­si hyvin sel­väk­si alus­ta asti. Sii­nä vai­hees­sa, kun tämä muun­kie­li­sel­le sel­vi­ää, hänen olles­sa tähän asti tot­tu­nut saa­maan kai­ken pal­ve­lun omal­la kie­lel­lään sopi­vas­ti yksin­ker­tais­tet­tu­na, on yleen­sä kyse asiois­ta, jois­sa vir­kai­li­jan kie­li­tai­to lop­puu ja joi­den selit­tä­mi­nen vaa­tii muu­ten­kin syvem­pää jär­jes­tel­män tun­te­mus­ta kuin mitä ei-viral­li­sel­la kie­lel­lä on sii­hen men­nes­sä saa­tu tai ken­ties edes voi saa­da. Sii­nä vai­hees­sa tilan­ne tun­tuu epä­rei­lul­ta mie­li­val­lal­ta ja tahal­li­sel­ta kiusaa­mi­sel­ta muu­ten­kin epä­ta­sai­sen pal­ve­lun päät­teek­si, vaik­ka tilan­ne on oikeas­ti lähem­pä­nä sitä, että “rikot­tua” osa­puol­ta on sii­hen asti koh­del­tu silk­ki­han­sik­kain, vaik­ka hän ei ole itse teh­nyt tar­peek­si integroi­tuak­seen yhteiskuntaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.