Kruunuvuorenranta ja ratikkasilta

Pidin eilen val­tuus­tos­sa lyhyen puheen Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan kaa­vas­ta ja kehuin, kuin­ka hie­noa aluet­ta sin­ne ollaan teke­mäs­sä. Puhee­ni lopus­sa sanoin, että kaik­ki tämä hie­nous voi toteu­tua vain, jos suun­ni­tel­tu ratik­ka­sil­ta toteu­tuu. Kan­ta­kau­pun­ki­mai­ses­ti raken­net­tu lähiö Kor­son etäi­syy­del­lä kes­kus­tas­ta ei toi­mi miten­kään. Niin kau­as kes­kus­tas­ta ei kan­na­ta raken­taa kuin pien­ta­lo­ja. Täl­löin kokoo­muk­sen etu­pen­kis­tä pro­tes­toi­tiin voi­mak­kail­la väli­huu­doil­la. Tämä antoi syy­tä vaka­vaan huoleen.

Kun kävin tätä ihmet­te­le­mäs­sä, vas­taus oli, että sil­ta on lii­an kal­lis. Lii­tyn­tä­bus­si Hert­to­nie­men met­roa­se­mal­le saa riit­tää. Tai jos sil­ta teh­dään, se pitää kokoo­muk­sen mukaan teh­dä myös henkilöautoille.

Kokoo­muk­sen kan­ta on minus­ta yksin­ker­tai­ses­ti vää­rä. Se ei ole edes jär­ke­vää talousajattelua.

Kruu­nu­vuo­ren­ran­taan ollaan kaa­voit­ta­mas­sa 550 000 ker­ros­ne­liö­tä asun­to­ja. Sil­ta mak­saa nyky­ar­vion mukaan 200 mil­joo­naa euroa. Asuin­ne­liö­tä koh­den tämä on siis noin 400 euroa. Jos yhtään vai­vau­tuu sel­vit­tä­mään, miten etäi­syys kes­kus­tas­ta vai­kut­taa asuin­ne­liön hin­taan, sil­ta on sel­väs­ti kan­nat­ta­va pel­käs­tään aja­tel­len Kruu­nu­vuo­ren­ran­taa. Tämän pääl­le tule­vat muun Laa­ja­sa­lon koke­ma hyöty.

Jos sil­ta avat­tai­siin myös hen­ki­lö­au­toil­le, sii­tä on teh­tä­vä sel­väs­ti isom­pi ja vah­vem­pi, kos­ka 500 autoa pai­naa pal­jon. En tie­dä, mitä se vai­kut­tai­si sil­lan hin­taan, mut­ta ei aina­kaan alen­ta­vas­ti. Kokoo­muk­ses­sa on aja­tel­tu, että sil­ta toi­si autot Som­pa­saa­ren kär­keen ja täs­tä jat­kui­si sit­ten kau­pun­ki­mo­ta­ri läpi Kala­sa­ta­man. Meni­si aina­kin Kala­sa­ta­man kaa­va koko­naan uusiksi.

Voi olla myö­häis­tä teh­dä täs­tä asias­ta kun­nal­lis­vaa­li­tee­maa, mut­ta kun ryh­mät kokoon­tu­vat kun­nal­lis­vaa­lien jäl­keen poh­ti­maan kau­pun­gin stra­te­gi­aa, täs­tä kyl­lä puhutaan.

Minun rat­kai­su­ni oli­si teh­dä Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta kau­pun­gin lii­ke­lai­tos. Lii­ke­lai­tok­sel­le siir­ret­täi­siin kau­pun­gin maa­omai­suus Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­sa. Lii­ke­lai­tos rahoit­tai­si lai­nal­la sekä sil­lan, että alu­een infra­struk­tuu­rin ja pal­ve­lu­ra­ken­ta­mi­sen. Lai­nan se mak­sai­si pois joko maan­myyn­ti­tu­loil­la tai maan vuo­kra­tuo­tol­la, jol­loin lai­naa tie­tys­ti tar­vit­tai­siin kym­me­nik­si vuo­sik­si. Kun lii­ke­lai­tos on pääs­syt velois­taan, se puretaan.

66 vastausta artikkeliin “Kruunuvuorenranta ja ratikkasilta”

 1. Siis sen LISÄKSI että Hert­to­nie­meen teh­dään rapiat sadan mil­lin auto­tun­ne­li, pitäi­si teh­dä auto­sil­ta ja Kala­sa­ta­man läpi ohi­tus­tun­ne­li, 160 mil­joo­naa, min­kä lisäk­si vie­lä mota­ri läpi?

 2. Eikä nyt mor­ka­ta Van­taa­ta, Kor­soon menee sen­tään nopea juna. Ei Van­taa kaa­voi­ta tom­mos­ten pit­kien lii­tyn­tä­lin­jo­jen var­teen, kos­ka ei ne nyt ihan täy­siä idioot­te­ja ole.

 3. Ehti tai ei, täs­tä aihees­ta on puhut­ta­va aina tilai­suu­den tul­len. Kyse on pait­si mer­kit­tä­väs­tä lii­ken­teel­li­ses­tä pää­tök­ses­tä, myös suu­res­ta lii­ken­ne­po­liit­ti­ses­ta lin­jan­muu­tok­ses­ta, johon haluai­sin Hel­sin­gin ole­van jo kyp­sä, mut­ta huo­nol­ta näyttää.

  Sil­las­ta esi­tet­ty­jen argu­ment­tien jäl­keen kokoo­muk­sen on tur­ha enää pau­ku­tel­la henk­se­lei­tään jonain talou­den vah­ti­koi­ra­na, tämä mie­li­ku­va on tyh­jä arpa.

 4. Tuo spå­ra­sil­ta on hul­luin han­ke, mitä olen pit­kään aikaan näh­nyt. 🙂 Sama raha kan­nat­taa toki käyt­tää spå­raan, mut­ta niin että pää­te­py­säk­ki on Hert­to­nie­men met­roa­se­mal­la ja ehkä toi­nen päät­tä­ri Sii­li­tiel­lä. Saa­daan huo­ma­ta­vas­ti suu­rem­pi kat­ta­vuus samal­la hinnalla.

  Joi­ta­kin Kruun­nu­vuo­ren ran­nan kaa­vaeh­do­tuk­sia olen näh­nyt ja minus­ta ne ovat sil­li­sa­laat­tia. On teh­ty vähän kaik­kea kai­kil­le. Alu­ees­ta ei syn­ny yhtenäistä. 

  Osmo, olet sii­nä oikeas­sa, että alue on vähän kau­ka­na kes­kus­tas­ta. Täs­sä vai­hees­sa fik­suin tapa kaa­voit­taa alue oli­si minus­ta lait­taa se koko­naan ruu­tu­kaa­vaan ja pel­käs­tään Town House­ja ran­nal­ta ran­nal­le. Muu­ta­mat met­sään raken­ne­tut ker­ros­ta­lot ovat vir­he, joi­ta täy­tyy kat­sel­la vie­lä jokin vuosi.

  Joka tapauk­ses­sa kan­nat­taa jo miet­tiä, miten kun­ta­ra­jat mene­vät Hert­to­nie­men — Laa­ja­sa­lon — Jol­lak­sen alu­eel­la tule­vai­suu­des­sa. En oikein usko, että nuo alu­eet vält­tä­mät­tä kuu­lu­vat Hel­sin­kiin, kun kun­ta­uu­dis­tus on vie­ty lop­puun ja suu­ret tehot­to­mat yksi­köt purettu.

 5. Ihan kai­kes­ta en aina ole samaa miel­tä, mut­ta Osmol­ta tulee niin pal­jon jär­ki­pu­het­ta­kin että ajoit­tain har­mit­taa etten ole sta­di­lai­nen ja voi äänes­tää Osmoa.

 6. Sil­loin kun Kruu­nu­vuo­ren­ran­taa alet­tiin tosis­saan kaa­voit­taa, suun­nit­te­lun aika­tau­lua mää­rit­te­li aja­tus saa­da jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­den rahoi­tus hoi­det­tua tont­tien luo­vu­tus­vai­heen tulo­vir­ral­la ja tähän tulo­vir­taan aja­tel­tiin nime­no­maan eril­lis­tä joukkoliikenneyhteysmaksua.

  Olen kri­ti­soi­nut kaa­voi­tuk­sen ajoi­tus­ta alus­ta alkaen. Hank­kee­seen oli­si pitä­nyt läh­teä vas­ta kun kau­pun­ki oli­si sopi­nut San­ta­ha­mi­nan raken­ta­mi­ses­ta ja näin voi­mas­sa ole­vaa yleis­kaa­vaa oli­si oikeas­ti toteutettu.

  Oli sel­väs­ti näh­tä­vis­sä, että kau­pun­gin rah­keet ovat lii­an kovil­la, kun yhtä aikaa pus­ke­taan mon­taa suur­han­ket­ta eteen­päin ( Jät­kä, Kala­sa­ta­ma, Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta, Kes­ki-Pasi­la, Öster­sun­dom, Kuninkaantammi).

  Tähän sau­maan sit­ten kokoo­mus iskee omil­la kuvioil­laan kiris­tys­mie­les­sä. Toi­vot­ta­vas­ti muut suu­ret ryh­mät pys­ty­vät torp­paa­maan aiem­min sovi­tus­ta lipeämisen. 

  Vaik­ka en pidä­kään teh­ty­jä rat­kai­su­ja par­hai­na, ratik­ka­sil­lal­le ei pidä pääs­tää auto­ja. Kaik­ki eivät tain­neet näh­dä ketun­hän­tää kokoo­muk­sen kai­na­los­sa, kun se hyväk­syi yleis­kaa­vas­ta poik­kea­vat ehdo­tuk­set kirk­kain silmin.

 7. Jouk­ko­lii­ken­teen suo­si­mi­nen citys­sä on ihan ok. Mut­ta jos puhu­tan rahas­ta, kai Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan liit­tä­mi­nen tehok­kail­la lii­ken­neyh­teyk­sil­lä Itä­kes­kuk­seen oli­si huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­paa (ja jon­kin tasoi­se­na tar­peen joka tapauksessa).

  Las­ke­taan­ko paik­ko­jen syr­jäi­syys aina etäi­syy­te­nä Hel­sin­gin reu­ta­tie­a­se­mal­le, vai voi­si­ko myös lyhyt etäi­syys Itä­kes­kuk­seen tar­koit­taa kes­keis­tä sijaintia?

 8. Se on sit­ten hei hei Kruu­nu­vuo­ri. Ratik­ka­sil­ta kuu­los­taa sen ver­ran auto­vas­tai­sel­ta rat­kai­sul­ta, ettei kyky­puo­lue sitä var­maan vaa­lien­kaan jäl­keen sulata. 

  Mut­ta miten toi han­ke on vie­ty noin pit­käl­le, jos koko hom­man mah­dol­lis­ta­vas­ta lii­ken­ne­rat­kai­sus­ta ei ollut­kaan yksi­mie­li­syyt­tä? Kan­nat­tais var­maan pis­tää suun­nit­te­lu­pau­kut sel­lai­siin pro­jek­tei­hin, joil­la on riit­tä­vä tuki… No, hyvä yri­tys, mut­ta vai­ke­aa on niit­ten seu­raa­van 400k hel­sin­ki­läi­sen asut­ta­mi­nen täl­lä menolla.

 9. JJ:
  Ihan kai­kes­ta en aina ole samaa miel­tä, mut­ta Osmol­ta tulee niin pal­jon jär­ki­pu­het­ta­kin että ajoit­tain har­mit­taa etten ole sta­di­lai­nen ja voi äänes­tää Osmoa. 

  Soi­nin­vaa­raa voi äänes­tää ainoas­taan Helsingissä.” 🙂

 10. Olen­pa iloi­nen, että otit tämän asian esil­le nyt vaa­lien alla. Ja hyvä, että sait puser­ret­tua kokoo­muk­sel­ta esiin sen, mitä olen epäil­lyt jo pit­kään. Nyt meil­lä on kah­den puo­lu­een kan­nat: vih­reät kan­nat­ta­vat ja kokoo­mus vas­tus­taa. Dema­rit siis rat­kai­se­vat asian. Ja nehän eivät hiis­ku täs­tä mitään aina­kaan ennen vaa­le­ja. Sääli.

  Kokoo­muk­sen kan­ta on pait­si vää­rä myös ääret­tö­män type­rä. Eikö juu­ri kokoo­mus ole se puo­lue, jos­ta luu­li­si löy­ty­vän bis­nes­vai­nua? Onko kokoo­muk­sen mie­les­tä hyvä suun­ni­tel­la Kruu­nu­vuo­ri sel­lai­sek­si, että siel­lä asuu mah­dol­li­sim­man vähän kokoo­muk­sen kan­nat­ta­jia? Onko kokoo­muk­sen mie­les­tä hyvä suun­ni­tel­la Kruu­nu­vuo­ri sel­lai­sek­si, että mene­te­tään joka vuo­si kun­nal­lis­ve­roa 9 mil­joo­naa euroa? En voi kuin ihmetellä.

 11. Kos­ka Vih­reät uskal­ta­vat oikeas­ti haas­taa Kokoo­muk­sen vas­taa­maan ympä­ris­tö­pu­heis­taan? Samal­la voi­si haas­taa sen ajat­te­lun, että talous­vii­saat kul­ke­vat slii­pat­tu puku päällä. 

  Nyt ne osaa oikeis­sa koh­dis­sa sanoa mitä pitää, mut­ta sit­ten val­tuus­tois­sa ja edus­kun­nas­sa äänes­te­tään aivan toi­sin ja kaa­de­taan mui­den ympä­ris­tö­hank­kei­ta. Kai­ken maa­il­man sini­vih­rei­nä esiin­ty­vät ehdok­kaat kerää­vät vain ääniä ympä­ris­töl­le viha­mie­li­sel­le puolueelle.

  Kos­ka medi­aa ei kiin­nos­ta seu­ra­ta poli­tiik­kaa vaa­lien välis­sä, eli äänes­tys­käyt­täy­ty­mis­tä, kaik­ki nämä ima­go­kam­pan­jat uppoa­vat ylei­söön, jopa Nie­me­läi­seen. Koit­ta­kaa nyt kai­vaa ne munat ja muna­sar­jat esiin.

 12. Kruu­nu­vuo­ren ran­taan ollaan kaa­voit­ta­mas­sa 550 000 ker­ros­ne­liö­tä asun­to­ja. Sil­ta mak­saa nyky­ar­vion mukaan 200 mil­joo­naa euroa. Asuin­ne­liö­tä koh­den tämä on siis noin 400 euroa.

  Jos kaa­voi­tet­tai­siin esim. 4 ker­taa enem­män, hin­ta oli­si enää 100 euroa neliö­tä kohti…

 13. Sen ratik­ka­sil­lan voi­si vetää suo­raan Kruu­nu­vuo­res­ta Kata­ja­nok­kal­le. Sil­ta­met­re­jä tuli­si vähem­män, sekä Kruu­nu­vuo­res­ta voi­si käy­dä nykyi­sel­lä nelo­sen rati­kal­la Kes­kus­tan Stok­kal­la osta­mas­sa punk­kua ja juustoja.…

  Jos pää­ty­tään auto­sil­taan, niin Kata­ja­nok­ka kes­tää nykyis­ten auto­laut­to­jen lii­ken­ne­vir­ran, joten ei kai tuos­ta suur­ta lii­ken­ne­li­säys­tä tulisi.

 14. Mika Lako:
  Jos pää­ty­tään auto­sil­taan, niin Kata­ja­nok­ka kes­tää nykyis­ten auto­laut­to­jen lii­ken­ne­vir­ran, joten ei kai tuos­ta suur­ta lii­ken­ne­li­säys­tä tulisi. 

  Auto­lau­tas­sa on muu­ta­ma sata autoa, pää­ka­tua pit­kin muu­ta­ma tuhat tun­nis­sa. Mis­tä pää­sem­me sii­hen mihin ihmee­seen ne autot taas edes mahtuisi?

 15. Mika Lako:
  Jos pää­ty­tään auto­sil­taan, niin Kata­ja­nok­ka kes­tää nykyis­ten auto­laut­to­jen lii­ken­ne­vir­ran, joten ei kai tuos­ta suur­ta lii­ken­ne­li­säys­tä tulisi.

  Tai­dat olla kata­ja­nok­ka­lai­sia 😉 Auto­lau­tat oheis­lii­ken­tei­neen ja pysä­köin­tia­luei­neen ovat Kata­ja­no­kal­la niin vää­räs­sä pai­kas­sa kuin olla ja voi. Olym­pia­ter­mi­naa­li on hyvä kak­ko­nen. Ris­tei­li­jä­aluk­si, joi­ta nyt tun­nu­taan hamut­ta­van kai­kin mah­dol­li­sin kei­noin, sen sijaan sopii tul­la, ne eivät kul­je­ta autoja.

 16. Miner­va Krohn: Omi­tui­sin­ta täs­sä kokoo­muk­sen sil­ta­vas­tai­suu­des­sa on, että suun­nit­te­lu­kil­pai­lu sil­las­ta on jo käynnissä

  Ker­ran­kos sitä on lai­tet­tu kil­pai­lu­voit­ta­jan suun­ni­tel­ma pöytälaatikkoon.

  Mika Lako: Sen ratik­ka­sil­lan voi­si vetää suo­raan Kruu­nu­vuo­res­ta Katajanokkalle.

  Jäl­leen ker­ran: sopii lukea suun­nit­te­lun eri vai­heis­sa tuo­te­tut selos­tuk­set. Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan osal­ta on tut­kit­tu useam­paan ker­taan noin zil­joo­na silta‑, tunneli‑, lautta‑, köy­si­ra­ta- ja sukel­lus­ve­ne­vaih­toeh­toa. Som­pa­saa­ren kaut­ta kul­ke­vaan ratik­ka­sil­taan päädyttiin.

 17. Surul­lis­ta on, että Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta iso osa on jo ase­ma­kaa­voi­tet­tu, vaik­ka ei tie­de­tä puut­tu­van lii­ken­neyh­tey­den vuok­si min­kä­lai­sen roo­lin kau­pun­gin­osa yleis­kaa­va­ta­sol­la saa. Monis­sa mais­sa ei täl­lais­ta kaa­voi­tus­ta läh­det­täi­si edes teke­mään ennen­kuin sil­ta oli­si pys­tys­sä (esim. Ams­ter­da­min täyt­tö­saa­ri Ijburg kes­kus­tas­ta itään)!

 18. Juho Laa­tu: Las­ke­taan­ko paik­ko­jen syr­jäi­syys aina etäi­syy­te­nä Hel­sin­gin reu­ta­tie­a­se­mal­le, vai voi­si­ko myös lyhyt etäi­syys Itä­kes­kuk­seen tar­koit­taa kes­keis­tä sijaintia?

  Itä­kes­kus ei vaan ole niin veto­voi­mai­nen, että sitä voi­tai­siin pitää Hel­sin­gin toi­se­na kes­kus­ta­na. Ehkä tule­vai­suu­des­sa Itä­kes­kuk­sen roo­li kas­vaa kun Hel­sin­ki laa­je­nee itään.

 19. KKK: Itä­kes­kus ei vaan ole niin veto­voi­mai­nen, että sitä voi­tai­siin pitää Hel­sin­gin toi­se­na kes­kus­ta­na. Ehkä tule­vai­suu­des­sa Itä­kes­kuk­sen roo­li kas­vaa kun Hel­sin­ki laa­je­nee itään.

  Mik­si Itä­kes­kus ei ole veto­voi­mai­nen? Tämän takia.

 20. KKK: Itä­kes­kus ei vaan ole niin veto­voi­mai­nen, että sitä voi­tai­siin pitää Hel­sin­gin toi­se­na kes­kus­ta­na. Ehkä tule­vai­suu­des­sa Itä­kes­kuk­sen roo­li kas­vaa kun Hel­sin­ki laa­je­nee itään.

  Ehkä tule­vai­suu­des­sa Itä­kes­kuk­sen roo­li kas­vaa, jos Itä­kes­kus­ta ruve­taan raken­ta­maan itäi­sen Hel­sin­gin kes­kus­ta­na, eikä läpia­jo­paik­ka­na. http://www.ihmistenkaupunki.fi/2012/10/02/itaako/

 21. Itse en pidä Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan havain­ne­ku­vis­ta niin yhtään. Hie­man “parem­man väen” lähiöl­tä se minus­ta näyt­tää. Mie­les­tä­ni sai­si olla kun­nian­hi­moa vähän enem­män, ja alue olla enem­män kan­ta­kau­pun­ki­mai­nen, samaan tyy­liin kuin Kala­sa­ta­ma ja Jät­kä­saa­ri. Eten­kin mikä­li sil­ta raken­ne­taan, niin ajal­li­ses­ti ei kes­tä kau­aa­kaan (sil­lal­la ei ole pysäk­ke­jä), että ollaan jo Sörnäisissä/Keskustassa.

  Posi­tii­vis­ta kui­ten­kin, että alu­eel­le on kaa­voi­tet­tu pal­jon umpi­kort­te­lei­ta, mut­ta auke­aa tilaa on lii­kaa (niin tyy­pil­lis­tä Hel­sin­gis­sä). Lii­ke­ti­lois­ta en ole vie­lä mis­tään lukenut.

 22. Mika Lako: Sen ratik­ka­sil­lan voi­si vetää suo­raan Kruu­nu­vuo­res­ta Kata­ja­nok­kal­le. Sil­ta­met­re­jä tuli­si vähem­män, sekä Kruu­nu­vuo­res­ta voi­si käy­dä nykyi­sel­lä nelo­sen rati­kal­la Kes­kus­tan Stok­kal­la osta­mas­sa punk­kua ja juustoja….Jos pää­ty­tään auto­sil­taan, niin Kata­ja­nok­ka kes­tää nykyis­ten auto­laut­to­jen lii­ken­ne­vir­ran, joten ei kai tuos­ta suur­ta lii­ken­ne­li­säys­tä tulisi.

  Tämä Kata­ja­no­kal­ta läh­te­vä sil­ta­vaih­toeh­to, joka kuu­los­tai­si jär­ke­vim­mäl­tä, tyr­mät­tiin jos­kus aiem­min, en nyt muis­ta miksi.

 23. Mik­ko H: Jäl­leen ker­ran: sopii lukea suun­nit­te­lun eri vai­heis­sa tuo­te­tut selos­tuk­set. Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan osal­ta on tut­kit­tu useam­paan ker­taan noin zil­joo­na silta‑, tunneli‑, lautta‑, köy­si­ra­ta- ja sukellusvenevaihtoehtoa.

  Anteek­si lais­kuu­te­ni, mut­ta mik­si köy­si­ra­ta on hylätty?

 24. Laa­ja­sa­lon yhteyk­sien suun­nit­te­lu on ihan uto­pis­tis­ta. Ensin suun­ni­tel­laan 200 mil­joo­nan rai­tio­vau­nusil­to­ja ja sit­ten hai­kail­laan köy­si­ra­to­ja meren ylle ja lopuk­si auto­sil­to­ja. Eikö­hän oli­si vii­sain­ta pitää jalat maas­sa, ja hoi­taa lii­ken­ne man­te­reen puo­lel­ta Hert­to­nie­men met­roa­se­mal­le, jos­ta on jo val­miik­si hyvät lii­ken­neyh­tey­det joka paikkaan.

 25. Jalat maas­sa:…jos­ta on jo val­miik­si hyvät lii­ken­neyh­tey­det joka paikkaan. 

  Ihan hyvä tar­koit­taa lähes tun­nin mat­kaa keskustaan 🙂

  http://www.reittiopas.fi/?from_in=Koirasaarentie+28%2C+Helsinki&from=address*Koirasaarentie+28%2C+Helsinki*2557069.375*6673474.625&via_in=&via=&via_time=0&to_in=Erottaja+2%2C+Helsinki&to=address*Erottaja+2%2C+Helsinki*2552550.625*6673217.875&hour=08&minute=09&timetype=departure&day=12&month=10&year=2012&cmargin=3&wspeed=70&method=1&stz=0&mc1=0&mc2=0&mc3=0&mc4=0&mc5=0&mc6=0&mc0=0&nroutes=3

  Ja sin­ne pää­see sen­tään sil­lä euroo­pan par­haal­la metrolla.

  Lop­pu­tu­lok­se­na oli­si taas yksi lähiö jos­ta läh­de­tään autol­la töi­hin. Vaik­ka kyl­lä­hän sekin tun­tuu ihmi­sil­le kelpaavan.

 26. tcrown: Anteek­si lais­kuu­te­ni, mut­ta mik­si köy­si­ra­ta on hylätty?

  Uskot­ta­vuus, noin lyhyes­ti sanot­tu­na. Mitään vas­taa­vaa, siis niin kuin pituus, mat­kus­ta­ja­mää­rät, jouk­ko­lii­ken­ne­käyt­tö, jne. ei ole teh­ty oikein mis­sään. Pie­nem­mät­kään köy­si­ra­dat eivät ole olleet var­si­nai­ses­ti mitään rie­mu­voit­to­ja. Köy­si­ra­das­sa on tiet­ty­jä hou­kut­te­le­via piir­tei­tä, lähin­nä se ettei tar­vi­ta kul­jet­ta­jia, mut­ta jos noi val­mis­ta­jat har­joit­te­li­si jos­sain muu­al­la ennen kuin meil­lä raken­ne­taan kokoi­nai­nen kau­pun­gin­osa tuon varaan.

  Kts. esim.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Emirates_Air_Line_(cable_car)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Portland_Aerial_Tram
  http://en.wikipedia.org/wiki/Maokong_Gondola#Reported_issues

 27. Täl­löin kokoo­muk­sen etu­pen­kis­tä pro­tes­toi­tiin voi­mak­kail­la välihuudoilla.”

  Kylä­neu­vos­ton vaa­lit taas tulos­sa ja hei­mo­pääl­lik­kö­eh­dok­kaat teke­vät vähin­tään­kin len­nok­kai­ta tul­kin­to­ja yksit­täi­sis­tä murahduksista.

  Olet­ko Ode oikeas­ti kysy­nyt kokoo­muk­sen kan­taa asiasta?

 28. Mitä jos vaan täyt­täi­si meren­lah­det San­tis-Val­li­saa­ri-Suo­men­lin­na-Kai­vo­puis­to-lin­jan sisä­puo­lel­ta? Län­nes­sä täy­tet­tä­väk­si alu­eek­si sopi­si hyvin Län­si­väy­län poh­jois­puo­li Ruo­ho­lah­des­ta Keilaniemeen. 

  Kan­ta­kau­pun­gin elin­ti­la oli­si sil­lä tur­vat­tu vuo­si­kym­me­nik­si eteen­päin. Asias­ta mah­dol­li­ses­ti valit­ta­vil­le huvi­ve­nei­li­jöil­le voi­tai­siin osoit­taa pai­kat vähän sivum­mal­ta tai luva­ta vene­paik­ka uusik­si vedet­ty­jen ran­ta­vii­vo­jen var­rel­ta. Samal­la saa­tai­siin kan­ta­kau­pun­kiin mah­tu­maan nekin moot­to­ri­tiet, joi­den suun­ni­tel­mat 60-luvul­la vali­tet­ta­vas­ti jou­dut­tiin kuop­paa­maan tilan­puut­teen vuoksi.

  1800-luvul­la elä­neet oli­vat oikeal­la asial­la rai­va­tes­saan Hel­sin­gil­le tilaa täyt­tö­mail­ta. He vain eivät tajun­neet teh­dä sitä riit­tä­väs­ti. Eipä tek­no­lo­gia­kaan sil­loin kovin kehit­ty­nyt­tä tain­nut olla maan­siir­toa­lal­la täl­lai­sen mit­ta­kaa­van pro­jek­tiin. Työ­voi­ma tosin var­maan oli­si ollut hal­vem­paa. Tosin onhan meil­lä nyt­kin työt­tö­miä, jot­ka var­maan läh­ti­si­vät ilo­mie­lin lapioi­maan saa­dak­seen vähän lii­kun­taa ja rai­tis­ta ilmaa.

 29. mo: Mik­si Itä­kes­kus ei ole veto­voi­mai­nen? Tämän takia. 

  Tämä on hyvä. Toi­nen tosia­sia, joka hei­ken­tää Itä­kes­kuk­sen veto­voi­maa, on ympä­ril­lä liik­ku­va lai­ta­puo­len kul­ki­joi­den jouk­ko. Asuin aika­naan tuos­sa lähis­töl­lä, eikä Itä­kes­kuk­seen ollut muka­vaa men­nä kuin autol­la tai met­rol­la — kävel­len ja bus­sil­la jou­tui kul­ke­maan sei­niä ves­soi­na käyt­tä­vän juo­pot­te­le­van vas­taan­ot­to­ko­mi­tean ohi.

  Olen ollut kuu­le­vi­na­ni, että Tal­lin­na­nau­kio­ta oli­si sit­tem­min siis­tit­ty jär­jes­tys­par­tioil­la, mut­ta en ole pääs­syt pai­kal­le vil­kai­se­maan omin silmin.

 30. ij: Toi­nen tosia­sia, joka hei­ken­tää Itä­kes­kuk­sen veto­voi­maa, on ympä­ril­lä liik­ku­va lai­ta­puo­len kul­ki­joi­den joukko.

  En usko tuo­hon. Myös kes­kus­ta on täyn­nä lai­ta­puo­len­kul­ki­joi­ta ja sil­ti se on veto­voi­mai­nen. Ne nyt vaan kuu­lu­vat kaupunkikuvaan.

 31. Laa­ja­sa­lon sil­lois­ta on jo käyn­nis­tet­ty kau­pun­gin mak­sa­ma suun­nit­te­lu­kil­pai­lu, ja sil­loil­le on jo ehdit­ty antaa nimi­kin, vaik­ka mitään pää­tös­tä sil­to­jen raken­ta­mi­ses­ta ei ole vie­lä tehty. 

  Täs­sä siis nou­da­te­taan samaa pää­tök­sen­te­ko­me­net­te­lyä kuin Gug­gen­hei­min museon kans­sa, jos­ta myös oltiin jo puu­haa­mas­sa arkkitehtuurikilpailua.

 32. Jalat maas­sa:

  Et sit­ten var­maan ole luke­nut sii­tä, että Hel­sin­gin met­ro on sös­sit­ty lyhyik­si ja kapa­si­teet­ti­pu­la uhkaa? 

  Tuo ratik­ka­sil­lan hin­ta on muu­ten noin 1,5–2€/m2 vuo­kras­sa. Mitä luu­let, ovat­ko ihmi­set val­miit mak­sa­maan tuon ver­ran lisää jos asun­to on Munk­ki­nie­men etäi­syy­del­lä kes­kus­tas­ta kuin jos se on Vuo­saa­ren ja Kon­tu­lan etäi­syy­del­lä keskustasta?

 33. Mel­kein pää­tet­ty: Täs­sä siis nou­da­te­taan samaa pää­tök­sen­te­ko­me­net­te­lyä kuin Gug­gen­hei­min museon kans­sa, jos­ta myös oltiin jo puu­haa­mas­sa arkkitehtuurikilpailua.

  Pait­si että sil­ta­vaih­toeh­don valit­si jat­ko­suun­nit­te­luun kaupunginvaltuusto.

  Ei täs­sä ole muu­ta nokan­ko­put­ta­mis­ta kuin kokoo­muk­sen nois­ta ajois­ta hei­ken­ty­nyt laskupää.

 34. Kokoo­mus onkin näkö­jään oikea Kokoo­mus, vaik­ka hie­man viher­si jos­sain vaiheessa.

 35. Itä­kes­kuk­sen ympä­ris­tön alu­een ongel­ma on Itä­väy­lä. Kovin moni ei asu itä­kes­kuk­ses­sa. Stoa ja uima­hal­li ovat viral­li­ses­ti Puo­tin­har­jus­sa. Ete­lä­puo­lel­la on sit­ten lähin­nä vain itä­väy­län kaistoja.“Huolella suun­ni­tel­tu” ympä­ris­tö on yksi koko hel­sin­gin ankeimm­mis­ta. Espoo­lai­set veti­vät lot­to­voi­ton kun län­si­met­ro raken­net­taan koko­naan maan alle. Hait­ta­puo­le­na on ne rul­la­por­taat. Mut­ta voin kuvi­tel­la sitä jäl­keä mitä oli­si voi­tu saa­da aikaan jos met­ro oli­si raken­net­tu jon­ne­kin län­si­väy­län kais­to­jen väliin. Toi­mi­ta­loil­la oli­si vuo­rat­tu ase­mat täyt­tä­mään melunormit. 

  Met­ro kul­ku­vä­li­nee­nä on kum­min­kin yksi par­haim­mis­ta koko pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Kär­jis­täen nykyi­set itä­met­ron ase­mien ympä­ris­töt muis­tut­ta­vat lii­kaa aiko­ja kun oli vain itä­väy­lä. Pidän sitä kyl­lä myös­kin lii­an hitaa­na kul­ku­vä­li­nee­nä Öster­sun­do­mil­le. Koko itä-hel­sin­gin met­ro­ra­dan var­ren maan­käyt­töä pitäi­si miet­tiä. Ehkä oli­si mah­dol­li­suuk­sia kat­taa osia itäväylästä?

 36. Kau­pun­ki­mo­ta­ri Som­pa­saa­reen? Ihmet­te­len jos kokoo­muk­ses­sa on tuon­lai­sia käsi­tyk­siä. Oli­si luul­lut , että tuo­ta­kin oli­si mie­tit­ty ja las­ket­tu läpi jo vuo­sia sit­ten? Olen tosin vaan näh­nyt ehdo­tuk­sia jos­sa oli vain jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­nei­tä. Nykyi­nen ehdo­tet­tu reit­ti ei kyl­lä vedä yhtään enem­män auto­ja. Sil­las­ta tuli­si sei­so­va park­ki­kent­tä. Ehkä rahas­ta välit­tä­mät­tä tai mai­se­mis­ta välit­tä­mät­tä sai­si mota­ri­sil­lan poh­jois­ran­nal­le ja lii­tyn­nän keskustatunneliin . 

  Ratik­ka­sil­ta­han nykyi­sel­lä rei­til­lä valit­tiin par­haak­si vaih­toeh­dok­si kai­kis­ta ehdo­tuk­sis­ta. Kum­min­kin se ilmei­ses­ti on ihmi­sil­le lii­an kal­lis. Eikö mui­den sil­ta ja tun­ne­li­vaih­toeh­to­jen pitäi­si olla vain huonompia? 

  Jos sil­taa ei raken­ne­ta , niin ei pila­ta kau­pun­gin tule­via mah­dol­li­suuk­sia. Kruu­nu­vuo­reen ei mis­sään tapauk­ses­sa pidä kaa­voit­taa pel­käs­tään pien­ta­lo­ja muu­ta­mal­le sadal­le. Jotain kun­nian­hi­moa ja kat­set­ta tule­vai­suu­teen. San­ta­ha­mi­nan soti­las­käyt­tö voi­si siir­tyä johon­kin len­to­ken­tän etäi­syy­del­le. Eikös san­ta­ha­mi­na olek­kin mitä urbaa­nein kau­pun­ki­jää­kä­rien kou­lu­tus­met­sä. Ja sit­ten vie­lä sil­to­ja Val­li­saa­ren ja Kunin­kaan­saa­ren kaut­ta ja unesco tun­ne­li Suo­men­lin­nan ali takai­sin keskustaan.

 37. tpyy­luo­ma: Uskot­ta­vuus, noin lyhyes­ti sanot­tu­na. Mitään vas­taa­vaa, siis niin kuin pituus, mat­kus­ta­ja­mää­rät, jouk­ko­lii­ken­ne­käyt­tö, jne. ei ole teh­ty oikein mis­sään. Pie­nem­mät­kään köy­si­ra­dat eivät ole olleet var­si­nai­ses­ti mitään rie­mu­voit­to­ja. Köy­si­ra­das­sa on tiet­ty­jä hou­kut­te­le­via piir­tei­tä, lähin­nä se ettei tar­vi­ta kul­jet­ta­jia, mut­ta jos noi val­mis­ta­jat har­joit­te­li­si jos­sain muu­al­la ennen kuin meil­lä raken­ne­taan kokoi­nai­nen kau­pun­gin­osa tuon varaan.

  Anteek­si, sar­kas­mi­tut­ka­ni on taas vuo­si­huol­los­sa, joten jou­dun kysy­mään, että olet­ko tosis­sa­si? Alp­pi­ky­lien “jouk­ko­lii­ken­net­tä” moi­sil­la on hoi­det­tu vuo­si­kym­me­niä, kruu­nu­vuo­ren­sel­kä on mel­koi­sen lyhyt pät­kä kes­ki­ver­to alp­pi­his­sil­le, eikä ne mat­kus­ta­ja­mää­rät tuol­la alp­pien mega­kes­kuk­sis­sa nyt niin kovin pie­niä ole.

  Sen sijaan hen­ki­lö­kun­taa hiih­to­his­sin pyö­rit­tä­mi­seen kyl­lä tarvitaan. 

  Ja sil­lal­le var­mas­ti voi­si jät­tää varauk­sen maas­toon jos ris­kin­ot­to menee pieleen.

 38. Ote­taan­ko vie­lä ker­ran, hitaam­min, mik­si köy­si­ra­ta on hylät­ty? Jos oikein ymmär­sin, ratik­ka­sil­ta mak­saa 200 mil­joo­naa ennen kuin ensim­mäis­tä­kään ratik­kaa on ostet­tu. Pikai­sel­la google­haul­la tyy­pil­li­nen gon­do­li­his­sin inves­toin­ti­kus­tan­nus on 20 mil­joo­naa euroa (läh­de­kri­tiik­kiä pitää tie­tys­ti har­ras­taa, mut­ta pitää ottaa myös huo­mioon, että vuo­ris­toon raken­ta­mi­nen on tus­kin aina­kaan pal­jon hal­vem­paa kuin Hel­sin­gin kes­kus­taan), ja kapa­si­teet­ti 2–3000 hen­keä tun­nis­sa. Kuin­ka mon­ta noi­ta oikein tarvittaisiin?

  http://www.ski-buzz.co.uk/2012/06/04/new-ski-lifts-for-meribel-and-savognin-for-201213/

  Siis yksi tuol­lai­nen köy­si­ra­ta mak­sai­si inves­toin­ti­kus­tan­nuk­si­na kym­me­nes­osan pel­käs­tä sil­las­ta. Pie­ni veron­mak­sa­ja sisäl­lä­ni kysyy, että eikö tuo­ta nyt voi­si edes kokeil­la? Jos ei toi­mi, niin raken­ne­taan se sil­ta sit­ten ja myy­dään gon­do­li Leville.

 39. Ja sil­lal­le var­mas­ti voi­si jät­tää varauk­sen maas­toon jos ris­kin­ot­to menee pieleen.

  Ongel­ma­na täs­sä on se, että se 200 mil­joo­naa on aika pal­jon, jos se jou­du­taan otta­maan koko­naan kau­pun­gin pus­sis­ta. Nyt­hän sii­tä saa­daan suu­rin osa (tai jopa koko­naan) mak­set­tua sil­lä, että Hel­sin­gin omis­ta­man maan arvo nousee mer­kit­tä­väs­ti kun sil­ta rakennetaan. 

  Tämä pätee vain jos sil­lan raken­ta­mi­seen sitou­du­taan nyt ennen­kuin ruve­taan suu­ri­mit­tai­ses­ti luo­vut­ta­maan tontteja.

 40. Mik­ko Säre­lä: Ongel­ma­na täs­sä on se, että se 200 mil­joo­naa on aika pal­jon, jos se jou­du­taan otta­maan koko­naan kau­pun­gin pus­sis­ta. Nyt­hän sii­tä saa­daan suu­rin osa (tai jopa koko­naan) mak­set­tua sil­lä, että Hel­sin­gin omis­ta­man maan arvo nousee mer­kit­tä­väs­ti kun sil­ta rakennetaan. 

  Ja sik­si on ikä­vää, että on kaa­voi­tet­tu niin tehot­to­mas­ti. Jos oli­si teh­ty kun­non kau­pun­ki­mai­nen suun­ni­tel­ma, myy­tä­vää raken­nusoi­keut­ta oli­si monin­ker­tai­ses­ti. Neliö­hin­noil­la oli­si jopa varaa vähän kus­tan­nus­jous­taa alas­päin ja kau­pun­ki sai­si oman­sa ja ehkä saa­tai­siin jopa edul­li­sem­pia asun­to­ja­kin aikaan… Ilmei­ses­ti se(kin) juna vaan meni jo. Kun jotain on pää­tet­ty, sitä ei voi enää muut­taa, tun­tuu ole­van kul­tai­nen periaate.

 41. tcrown:
  Ote­taan­ko vie­lä ker­ran, hitaam­min, mik­si köy­si­ra­ta on hylätty? 

  En ole oikein ymmär­tä­nyt koko köy­si­ra­dan point­tia. Turis­til­le sel­lai­nen on toki kiva pari ker­taa mat­kus­tet­taes­sa, mut­ta sään­nöl­li­ses­sä työ­mat­ka­lii­ken­tees­sä se tar­koit­tai­si lähin­nä 1–2 yli­mää­räis­tä vaih­toa, kun pysäk­ke­jä ei ole toi­saal­ta Rau­ta­tie­a­se­man-Kam­pin seu­dul­la ja toi­saal­ta taas pit­kin Laajasaloa.

 42. Tpyy­luo­man lin­keis­tä näkyy, että Lon­toos­sa Tha­me­sin ylit­tä­vän, kilo­met­rin mit­tai­sen, kak­sia­se­mai­sen köy­si­ra­dan raken­ta­mi­nen mak­soi 45 mil­joo­naa pun­taa eli n. 56 mil­joo­naa euroa. Kruu­nu­vuo­ren­se­län yli­tys on jon­kin ver­ran pidem­pi. Lon­toos­sa raken­ta­mi­sen bud­jet­ti noin tuplaan­tui alkuperäisestä.

  Som­pa­saa­reen ei kai enää voi­da suun­ni­tel­la mota­ria? Kala­sa­ta­man kort­te­lit­han ovat jo raken­teil­la ja Itä­väy­län ja met­ro­ra­dan muu­tos­työt käyn­nis­sä. Tuos­sa­han pitäi­si repiä koko kaa­va auki uudes­taan ja pis­tää jo jouk­ko ark­ki­teh­tien talo­suun­ni­tel­mia­kin roskikseen.

 43. Mik­ko Säre­lä: Ongel­ma­na täs­sä on se, että se 200 mil­joo­naa on aika pal­jon, jos se jou­du­taan otta­maan koko­naan kau­pun­gin pus­sis­ta. Nyt­hän sii­tä saa­daan suu­rin osa (tai jopa koko­naan) mak­set­tua sil­lä, että Hel­sin­gin omis­ta­man maan arvo nousee mer­kit­tä­väs­ti kun sil­ta rakennetaan.

  Tämä pätee vain jos sil­lan raken­ta­mi­seen sitou­du­taan nyt ennen­kuin ruve­taan suu­ri­mit­tai­ses­ti luo­vut­ta­maan tontteja.

  No, hui­ja­taan. Luva­taan raken­taa sil­ta heti kun Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta on raken­net­tu jok­seen­kin täy­teen. Sitä ennen lai­te­taan väliai­kai­nen hal­pa köy­si­ra­tayh­teys. Ennen sil­lan raken­nus­ta teh­dään gal­lup jos­sa kysy­tään kruu­nu­vuo­ren­ra­ta­lai­sil­ta, että halua­vat­ko vaih­taa puo­len minuu­tin vuo­ro­vä­lil­lä suo­raan Kai­sa­nie­men puis­toon kul­ke­van yhtey­den ratik­kaan joka kul­kee var­tin välein Sompasaareen.

 44. Sitä ennen lai­te­taan väliai­kai­nen hal­pa köysiratayhteys.

  Lon­toon mal­lil­la hal­vat 50 milliä.

 45. tcrown, ulko­muis­tis­ta val­mis­ta­jan ilmoit­ta­ma arvio köy­si­ra­dan kus­tan­nuk­sis­ta oli rapiat sata mil­liä, ei toi itsea­sias­sa juu­ri eroa sen pel­kän sil­lan kus­tan­nuk­sis­ta. Lii­ken­nöin­ti toki hal­paa, tosin jos korei­hin lai­te­taan hen­ki­lö­kun­taa niin sit­ten ei, ja huol­to­kus­tan­nuk­set, elin­kaa­ri ver­rat­tu­na kiskoihin…

  En hiih­to­kes­kuk­sia tun­ne, mut­ta vas­taa­va jouk­ko­lii­ken­ne­jär­jes­tel­mää ei oikein löy­dy. Tol­la köy­si­ra­dal­la oli­si esim. useis­ta ase­mia. Mat­kus­ta­ja­mää­riä en muis­ta, mut­ta jos lei­ki­tään että nii­tä oli­si saman ver­ran kuin rati­kal­la, niin puhu­taan parin tuhan­nen mat­kus­ta­jan huip­pu­tun­ti­kuor­mis­ta, eli nii­tä kore­ja pitäi­si pys­tyä aja­maan hyvin tihe­ään ilman mitään kat­ko­ja, sääs­sä kuin sääs­sä. Tosin mat­kus­ta­ja­mää­rät tus­kin oli­si­vat samat, sii­nä on ihan sama perus­on­gel­ma kuin lau­tas­sa, se on point-to-point yhteys, eli tulee hel­pos­ti lisää vaih­to­ja mat­koi­hin mikä hidas­taa ja kar­kot­taa mat­kus­ta­jia. Rati­kan vuo­ro­vä­lin kans­sa muu­ten pikem­min­kin ongel­ma, että sii­tä voi tul­la tur­han­kin tiheä kos­ka useam­pi linja.

  Sit sii­nä on vie­lä kaik­kia mui­ta jut­tua. Sii­nä tar­jo­tus­sa kar­va­lak­ki­mal­lis­sa niis­sä koreis­sa ei ole säh­kö­jä. Ei siis valo­ja, läm­mi­tys­tä, tms. Tuki­pi­la­rien ja aseman
  tun­ke­mi­nen Haka­nie­meen ei ole ihan tri­vi­aa­lia. Niis­sä koreis­sa ei siis ole hen­ki­lö­kun­taa, eli ei myös­kään mitään val­von­taa, jne.

  Mus­ta köy­si­ra­doil­le­kin voi­si olla paik­kan­sa, mut­ta jos nyt kokel­tai­siin jos­sain mis­sä voi epä­on­nis­tua ilman isom­pia vaurioita.

 46. tcrown: No, hui­ja­taan. Luva­taan raken­taa sil­ta heti kun Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta on raken­net­tu jok­seen­kin täy­teen. Sitä ennen lai­te­taan väliai­kai­nen hal­pa köy­si­ra­tayh­teys. Ennen sil­lan raken­nus­ta teh­dään gal­lup jos­sa kysy­tään kruu­nu­vuo­ren­ra­ta­lai­sil­ta, että halua­vat­ko vaih­taa puo­len minuu­tin vuo­ro­vä­lil­lä suo­raan Kai­sa­nie­men puis­toon kul­ke­van yhtey­den ratik­kaan joka kul­kee var­tin välein Sompasaareen.

  Eivät gryn­de­rit ole tyhmiä. 

  Kau­pun­gin (tois­tai­sek­si) suu­rin puo­lue vas­tus­taa han­ket­ta eikä sen toteut­ta­mi­ses­ta ole mitään sito­via pää­tök­siä. Tämä tar­koit­taa sitä, että sanoi kau­pun­ki mitä tahan­sa, niin gryn­de­rit teke­vät ton­tin hin­ta­las­kel­mat olet­taen että ratik­kaa ei tule. 

  Tuo Osmon ehdo­tus on ainoa tapa, jol­la sil­lan raken­ta­mi­nen voi­daan käy­tän­nös­sä vah­vis­taa etu­kä­teen siten, että kau­pun­ki saa myös tont­tien hin­nas­sa rahan­sa takaisin. 

  Köy­si­ra­tayh­teys ei muu­ten ole hal­pa. Ja sil­lä rati­kal­la pää­see suo­raan Kai­sa­nie­meen (tai Alek­sil­le ja Stoc­kal­le) — ja Kala­sa­ta­maan ja Lasi­pa­lat­sil­le ja ehkä Töö­löön, Mei­lah­teen ja Rus­kea­suol­le tai Munk­ki­nie­meen. Lisäk­si sin­ne voi­daan teh­dä toi­nen ratik­ka­lin­ja, jol­la pää­see suo­raan Kala­sa­ta­maan Kum­pu­laan, Pasi­laan ja Meilahteen. 

  Ja nois­sa molem­mis­sa riit­tää kysyn­tää kyl­lä vähin­tään 10 minuu­tin vuoroväliin. 

  http://www.sarela.fi/vaaliohjelma-kruunuvuorenselalle-joukkoliikennesilta/

 47. Mik­ko H: Lon­toon mal­lil­la hal­vat 50 milliä.

  Enpä osaa sanoa mik­si en eilen tuo­ta tpyy­luo­man ensim­mäis­tä link­kiä avan­nut. Jos nyt kui­ten­kin ver­ra­taan ome­noi­ta kes­ke­nään, niin alku­pe­räi­nen bud­jet­ti tuol­le oli 25 mil­joo­naa pun­taa ja sil­lal­le 200 mil­joo­naa euroa. Muu­ta­ma vali­koi­tu lai­naus ko. wiki­pe­dian artikkelista:

  by Sep­tem­ber 2011 the bud­get had more than doubled to £60 mil­lion, repor­ted­ly because TfL had not taken account of the costs of legal advice, pro­ject mana­ge­ment, land acqui­si­tion and other costs”

  The cable car is the most expen­si­ve cable sys­tem ever built.”

  unli­ke­ly to att­ract a lar­ge num­ber of cross-river locals or com­mu­ters due to its loca­tion and costs”

  Ovat­ko nämä pakol­li­sia ongel­mia? Jos ei otet­tai­si­kaan mal­lia Lon­toos­ta vaan itä­val­ta­lai­ses­ta alppikylästä?

  Jou­ni: mut­ta sään­nöl­li­ses­sä työ­mat­ka­lii­ken­tees­sä se tar­koit­tai­si lähin­nä 1–2 yli­mää­räis­tä vaih­toa, kun pysäk­ke­jä ei ole toi­saal­ta Rau­ta­tie­a­se­man-Kam­pin seu­dul­la ja toi­saal­ta taas pit­kin Laajasaloa.

  Tuo vaih­to­jen mää­rä tie­tys­ti nousee, mut­ta jos köy­si­ra­dan vuo­ro­vä­li on 30 sekun­tia, niin lie­nee mah­dol­lis­ta, että tuo ei oli­si kovin suu­ri ongel­ma. Köy­si­ra­taan­han voi tek­ni­ses­ti teh­dä välia­se­mia, en tie­dä kuin­ka pal­jon nos­taa kus­tan­nus­ta. Ja köy­si­ra­dan voi­si kyl­lä (tek­ni­ses­ti) vetää suo­raan ydinkeskustaan.

 48. tcrown: Jos nyt kui­ten­kin ver­ra­taan ome­noi­ta keskenään

  Jahas, tpyy­luo­mal­la on ilmei­ses­ti tar­kem­paa­kin tie­toa, eli ei tar­vit­se ver­ra­ta lon­too­lai­sia tai Alp­pien ome­noi­ta. Kus­tan­nusar­vio Hel­sin­gin hank­kees­ta siis kai > 100 milliä.

  1. Täs­tä köy­si­ra­das­ta on HSL:n sel­vi­tys. En miten­kään jak­sa muis­taa, pal­jon­ko se oli­si mak­sa­nut, mut­ta minus­ta sel­väs­ti vähem­män kuin sata mil­joo­naa euroa.

 49. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Täs­tä köy­si­ra­das­ta on HSL:n sel­vi­tys. En miten­kään jak­sa muis­taa, pal­jon­ko se oli­si mak­sa­nut, mut­ta minus­ta sel­väs­ti vähem­män kuin sata mil­joo­naa euroa.

  Sel­vi­tyk­sen (vuo­del­ta 2011 ) mukaan köy­si­ra­tain­ves­toin­ti mak­sai­si noin 90 — 125 milj.euroa ja käyt­tö­kus­tan­nuk­set oli­si­vat 4 — 5 milj.euroa/v. Inves­toin­ti oli­si puo­let rai­tioin­ves­toin­nis­ta ja hyö­dyt kol­mas­osan pie­nem­mät kuin ratikkavirityksessä.

 50. Daniel Feder­ley: Sep­po, mikä sii­nä rati­kas­sa niin pelot­taa, että sitä pitää kut­sua “viri­tyk­sek­si”?

  Pari asi­aa sii­nä on jää­nyt kevyes­ti mietityksi.

  Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­sa ollaan hoi­ta­mas­sa puh­das­ta esi­kau­pun­ki­lii­ken­net­tä rai­tio­vau­nuil­la jat­ka­mal­la nykyi­siä kan­ta­kau­pun­ki­lin­jo­ja Laa­ja­sa­lon peru­koil­le. Lin­jois­ta tulee ylipitkiä. 

  Kun näi­den lin­ja­tyyp­pien kysyn­nän vaih­te­lut ovat hyvin eri­lai­sia, jou­du­taan epä­ta­lou­del­li­seen liikennöintiin.

  Toi­nen jut­tu, jota pel­kään, on kes­kus­tan rata­ver­kon toi­mi­vuu­den hei­ken­ty­mi­nen. Täs­sä on käy­mäs­sä vähän samal­la taval­la kuin Karlsruhessa.

  Siel­lä humal­lut­tiin rai­tio­ver­kon laa­jen­ta­mi­ses­ta esi­kau­pun­ki­vyö­hyk­keel­le niin, että suun­nit­te­li­jat vii­mein esit­ti­vät tuon koh­tuul­li­sen pie­nen kau­pun­gin kes­kus­tan ratik­ka­ver­kon pai­na­mis­ta katu­ta­son alle toi­mi­vuuson­gel­mien poistamiseksi.
  Päät­tä­jät eivät ole kyp­sy­neet vie­lä tähän siirtoon.

 51. Sep­po Vep­sä­läi­nen: Sel­vi­tyk­sen (vuo­del­ta 2011 ) mukaan köy­si­ra­tain­ves­toin­ti mak­sai­si noin 90 – 125 milj.euroa

  Eli sel­vi­tyk­sen mukaan ei mil­lään taval­la eris­kum­mal­li­nen kar­va­lak­ki­köy­si­ra­ta Hel­sin­kiin voi­si mak­saa yli puo­li­tois­ta ker­taa enem­män kuin maa­il­man­his­to­rian kal­lein köy­si­ra­ta? Anteek­si, mut­ta joku täs­sä hai­see. Tai sit­ten sii­hen on kysyt­ty yhtä pal­jon pysäk­ke­jä kuin ratikalle.

  http://www.levi.fi/fi/rinteet-ja-ladut/oy-levi-ski-resort-ltd/historiikki.html

  Kau­teen 2007/ 2008 läh­det­tiin rin­neyh­tiön his­to­rian suu­rim­mil­la inves­toin­neil­la. 12,5 mil­joo­nan euron inves­toin­neil­la val­mis­tui Etu­rin­teil­le uusi pal­ve­lu­ra­ken­nus Zero Point sekä Express-gon­do­li­his­si ja North-tuo­li­his­si.

  Kyl­lä tämä kus­tan­nus­ky­sy­mys nyt oikeas­ti vähän ihme­tyt­tää. Se on sel­vää, että jos tuo rata mak­saa sata mil­joo­naa, sii­nä ei ole jär­keä. Mut­ta jos se mak­saa 10–20 mil­joo­naa, niin moneen ylläe­si­tet­tyyn ongel­maan pitäi­si kyl­lä olla mie­len­kiin­toa löy­tää ratkaisuja.

 52. Sep­po Vep­sä­läi­nen: Pari asi­aa sii­nä on jää­nyt kevyes­ti mietityksi.

  Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­sa ollaan hoi­ta­mas­sa puh­das­ta esi­kau­pun­ki­lii­ken­net­tä rai­tio­vau­nuil­la jat­ka­mal­la nykyi­siä kan­ta­kau­pun­ki­lin­jo­ja Laa­ja­sa­lon peru­koil­le. Lin­jois­ta tulee ylipitkiä. 

  Kun näi­den lin­ja­tyyp­pien kysyn­nän vaih­te­lut ovat hyvin eri­lai­sia, jou­du­taan epä­ta­lou­del­li­seen liikennöintiin.

  Toi­nen jut­tu, jota pel­kään, on kes­kus­tan rata­ver­kon toi­mi­vuu­den hei­ken­ty­mi­nen. Täs­sä on käy­mäs­sä vähän samal­la taval­la kuin Karlsruhessa.

  Siel­lä humal­lut­tiin rai­tio­ver­kon laa­jen­ta­mi­ses­ta esi­kau­pun­ki­vyö­hyk­keel­le niin, että suun­nit­te­li­jat vii­mein esit­ti­vät tuon koh­tuul­li­sen pie­nen kau­pun­gin kes­kus­tan ratik­ka­ver­kon pai­na­mis­ta katu­ta­son alle toi­mi­vuuson­gel­mien poistamiseksi.
  Päät­tä­jät eivät ole kyp­sy­neet vie­lä tähän siirtoon.

  Olen samaa miel­tä kans­sa­si näis­tä kah­des­ta asias­ta. Eivät ne kui­ten­kaan mie­les­tä­ni vai­ku­ta koko­nai­suu­teen sil­lä tavoin, että koko Laa­ja­sa­lon ratik­ka muut­tui­si “viri­tyk­sek­si”.

  Se on tot­ta, että Kruu­nu­vuo­ren­ran­taan tulee lähin­nä asun­to­ja. Vaik­ka sii­tä ratik­ka­sil­lan muka­na tulee­kin kan­ta­kau­pun­gin lähel­lä sijait­se­va ja arvos­tet­tu asui­na­lue, se on sil­ti asui­na­lue. Työ­paik­ko­jen ja pal­ve­lui­den mää­rä jää pie­nek­si. Lii­ken­ne pai­not­tuu vah­vas­ti ruuh­ka-aikoi­hin ja ruuhkasuuntiin.

  Täl­lai­nen ratik­ka­lii­ken­ne kan­nat­taa aina­kin ensial­kuun kat­kais­ta Rau­ta­tien­to­ril­le tai jat­kaa kor­kein­taan Kam­pin­to­rin tai Kirur­gin kal­tai­sel­le pää­te­py­sä­kil­le, sil­lä Laa­ja­sa­lon puo­len kysyn­tä tus­kin on tasa­pai­noi­ses­ti yhteen­so­vi­tet­ta­vis­sa nykyis­ten rai­tio­lin­jo­jen kans­sa. Tämä ei kui­ten­kaan ole suu­ri ongelma.

  Lisäk­si pitää muis­taa se, ettei vir­ka­mie­his­tös­sä ole kukaan vie­lä miet­ti­nyt Laa­ja­sa­lon lin­jas­toa tosis­saan. Eri­lai­set pit­käl­le tule­vai­suu­teen sijoit­tu­vat lin­jas­to­mal­lit ovat huti­loi­den ja epä­mää­räi­sin ole­tuk­sin teh­ty­jä arvauk­sia, joi­den ei ole tar­koi­tus­kaan toteu­tua sel­lai­se­naan. Vaik­ka Ylis­ky­lä ja Pik­ku Huo­pa­lah­ti usein yhdis­te­tään yhdel­lä vii­val­la visio­kar­tois­sa, ei se vie­lä tar­koi­ta sitä, että joku ihan tosis­saan oli­si poh­ti­nut näi­den hän­tien yhteensopivuutta.

  Mitä kes­kus­tan ver­kon väli­tys­ky­kyyn tulee, niin sehän on puh­das valin­ta­ky­sy­mys. Paju­nen yrit­tää toki pila­ta rai­tio­tei­den toi­min­tae­del­ly­tyk­set Senaa­tin­to­ril­la ja Kaup­pa­to­ril­la, mut­ta on syy­tä toi­voa, ettei hän saa tah­to­aan läpi. Mitä Kai­vo­ka­dun väy­lään tulee, sen kapa­si­teet­tiä voi­daan kas­vat­taa mer­kit­tä­väs­ti — toki mui­den lii­ken­ne­muo­to­jen kus­tan­nuk­sel­la. Pisa­ra on täs­sä­kin avainasemassa.

 53. tcrown: Jos nyt kui­ten­kin ver­ra­taan ome­noi­ta kes­ke­nään, niin alku­pe­räi­nen bud­jet­ti tuol­le oli 25 mil­joo­naa pun­taa ja sil­lal­le 200 mil­joo­naa euroa. 

  Ei sil­lal­le, vaan Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan ratik­ka­ver­kol­le. Jos ver­ra­taan sii­hen, pitää las­kea köy­si­ra­ta sekä sen lii­tyn­tä­bus­si­lii­ken­ne Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­sa. Jos ver­ra­taan pelk­kään sil­taan, niin sen hin­ta on sit­ten noin 120 miljoonaa.

  Eri­tyi­sen tuos­ta köy­si­ra­das­ta tekee sen, että sil­lä pitäi­si pal­vel­la aika mas­sii­vis­ta mat­kus­ta­ja­mää­rää. Tus­kin mis­tään Alpeil­ta löy­tyy vastaavaa.

  Tääl­tä­kin löy­tyy yksi esimerkki:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Portland_Aerial_Tram

  Hin­ta 57 mil­joo­naa dol­la­ria. Pituus alle kol­man­nek­sen sii­tä mitä Kruu­nu­vuo­ren­ran­taan. Mat­kus­ta­ja­mää­rä puo­let. Vau­nuis­sa lähin­nä sei­so­ma­paik­ko­ja. Tähän näh­den köy­si­ra­dan inves­toin­tiar­vio 90–125 mil­joo­naa euroa ei ole aina­kaan lii­an suu­ri. (Ja kyl­lä, Osmo, tuo hin­ta lukee HSL:n selvityksessä.)

 54. Daniel Feder­ley: Täl­lai­nen ratik­ka­lii­ken­ne kan­nat­taa aina­kin ensial­kuun kat­kais­ta Rau­ta­tien­to­ril­le tai jat­kaa kor­kein­taan Kam­pin­to­rin tai Kirur­gin kal­tai­sel­le pää­te­py­sä­kil­le, sil­lä Laa­ja­sa­lon puo­len kysyn­tä tus­kin on tasa­pai­noi­ses­ti yhteen­so­vi­tet­ta­vis­sa nykyis­ten rai­tio­lin­jo­jen kans­sa. Tämä ei kui­ten­kaan ole suu­ri ongelma.

  Mitä kes­kus­tan ver­kon väli­tys­ky­kyyn tulee, niin sehän on puh­das valin­ta­ky­sy­mys. Paju­nen yrit­tää toki pila­ta rai­tio­tei­den toi­min­tae­del­ly­tyk­set Senaa­tin­to­ril­la ja Kaup­pa­to­ril­la, mut­ta on syy­tä toi­voa, ettei hän saa tah­to­aan läpi. Mitä Kai­vo­ka­dun väy­lään tulee, sen kapa­si­teet­tiä voi­daan kas­vat­taa mer­kit­tä­väs­ti — toki mui­den lii­ken­ne­muo­to­jen kus­tan­nuk­sel­la. Pisa­ra on täs­sä­kin avainasemassa.

  Kes­kus­taan kat­kai­se­mi­nen on tosi­aan var­tee­no­tet­ta­va vaih­toeh­to, mut­ta minus­ta näi­tä esi­kau­pun­ki­lin­jo­ja ei lii­ken­teen luo­tet­ta­vuu­den ja täs­mäl­li­syy­den takia pitäi­si vie­dä Kirur­gin ja Kata­ja­no­kan kal­tai­sil­le epä­var­moil­le osuuk­sil­le, vaan ennem­min vie­dä nämä lin­jat aavis­tuk­sen ver­ran ydin­kes­kus­tan ohi ja päät­tää esim. Haka­nie­meen tai Mei­lah­teen. Samas­ta syys­tä olen kään­ty­nyt hie­man varauk­sel­li­sek­si Lii­san­ka­dun rata­lin­jauk­sen suh­teen, kun siel­tä ei kui­ten­kaan saa­da (ilman hir­ve­ää tap­pe­lua) siir­ret­tyä kadun­var­si­py­sä­köin­tiä maan alle…

  Hie­man para­dok­saa­li­ses­ti muu­ten Län­si­met­ros­ta on apua rai­tio­lii­ken­teen kapa­si­tee­tin kas­vat­ta­mi­ses­sa kes­kus­tas­sa, kos­ka suun­ni­tel­mien mukaan vii­meis­ten­kin Kai­vo­ka­tua kul­ke­vien “ras­kai­den” bus­si­lin­jo­jen 65A ja 66A rei­tit kat­kais­tai­siin sil­loin Rau­ta­tien­to­ril­le. Täl­löin ei oli­si mie­les­tä­ni enää edes poliit­tis­ta estet­tä teh­dä Rau­ta­tie­a­se­man edus­tal­le Kai­vo­ka­dul­le saman­ta­pai­sen nel­jän rai­teen pysä­kin, kuin Sep­po Vep­sä­läi­sen mai­nit­se­mas­sa Karls­ru­hes­sa tai Leipzi­gis­sa on. Auto­lii­ken­ne­kin luul­ta­vas­ti kiit­tää, kos­ka Kai­von­ka­dul­ta voi­daan täl­löin mah­dol­li­ses­ti pois­taa aina­kin osa lii­ken­ne­va­lois­ta. Tämän nel­jän rai­teen pysä­kin avul­la oli­si myös nykyis­tä hel­pom­paa jär­jes­tää sen kaut­ta kul­ke­vil­le rai­tio­lin­joil­le ajan­ta­saus Rau­ta­tie­a­se­mal­la, mikä taas on yksi hei­lu­ri­lin­jo­jen täs­mäl­li­sen lii­ken­nöin­nin edellytys.

  Laa­ja­sa­loon mene­vien rai­tio­lin­jo­jen kysyn­tään ja hei­lu­ri­lin­jo­jen haa­ro­jen tasa­pai­noi­suu­teen en osaa tois­tai­sek­si ottaa kan­taa. Kui­ten­kin uskoi­sin, että aika pal­jon peli­va­raa saa­tai­siin siir­ty­mäl­lä 10-minuu­tin perus­vuo­ro­vä­liin rai­tio­lin­jas­tol­la ja perus­ta­mal­la täy­den­tä­viä lin­jo­ja tar­peen mukaan.

  Ja ihan oikeas­ti kaik­ki tämä­kin oli­si hel­pom­paa, kun meil­lä oli­si kak­si­suun­ta­vau­nut käytössä.

 55. Maa­il­mas­sa on mui­ta­kin arvo­ja kuin raha. 

  Kuten vaik­ka­pa tasa-arvo.

  Ratik­ka­sil­ta perus­te­lee itsen­sä jo sil­lä, että se mah­dol­lis­taa inhi­mil­li­sen rei­tin idäs­tä kes­kus­taan myös niil­le, jot­ka eivät kul­je moot­to­ria­jo­neu­vol­la tai jul­ki­sil­la kul­ku­vä­li­neil­lä, vaan omin lihasvoimin.

  Kulos­aa­ren sil­ta, joka on raken­net­tu yksi­no­maan auto­lii­ken­teen suju­vuu­den ehdoil­la, on epäin­hi­mil­li­nen pyö­räi­li­jäl­le ja käve­li­jäl­le. Kapea pyö­rä- ja jalan­kul­ku­väy­lä kul­kee vil­kas­lii­ken­tei­sen mota­rin kyl­jes­sä. Pyö­räi­li­jä jou­tuu aja­maan puo­len met­rin pääs­sä vas­taan­tu­le­vas­ta moot­to­ri­lii­ken­tees­tä, joka kaa­haa 70–90 kilo­met­rin tun­ti­vauh­tia. Sivu­tuu­li pus­kee ajo­ra­dal­le päin. Auto­jen ren­kaat heit­tä­vät kurat naa­mal­le. Jär­je­tön mete­li vih­loo kor­via. Sanal­li­nen kom­mu­ni­koin­ti vie­rei­sen ihmi­sen kans­sa ei ole mahdollista.

  Ei sil­lä, ettei­kö hyvin­voin­tia, joka saa­vu­te­taan raken­ta­mal­la asial­li­set pyö­räi­ly­olo­suh­teet, voi­si myös las­kes­kel­la eurois­sa, niil­lä kun pitää aina perus­tel­la kaik­ki. Vähen­ty­nei­tä sai­raus­kus­tan­nuk­sia, tehok­kaam­pia työn­te­ki­jöi­tä, vir­keäm­piä kan­sa­lai­sia, vähen­ty­nyt­tä melua, parem­paa ilman­laa­tua ja viih­tyi­säm­pää ympäristöä. 

  Tie­dä vaik­ka joku laa­ja­sa­lo­lai­nen vaih­tai­si autoi­lus­ta pyö­räi­lyyn, kun kes­kus­ta oli­si inhi­mil­li­sen rei­tin ja huo­mat­ta­vas­ti lyhyem­män mat­kan päässä.

  Itse­pin­tai­ses­ti Smith-Pol­vi­sen perään vie­lä­kin hai­kail­laan, vaik­ka se hau­dat­tiin jo 60-luvulla.

 56. Näin käy Ode reaa­li­maa­il­mas­sa. Kokoo­mus pal­kit­see vih­rei­den uut­te­ran yhteis­työn jar­rut­ta­mal­la ratikkasiltaa/haluamalla sin­ne auto­ja. Sii­täs sait­te vel­jei­lys­tä kokoo­muk­sen kans­sa, heh heh. Olen aidos­ti vahingoniloinen.

  Seu­raa­vak­si pää­set­te ole­maan kokoo­muk­sen apu­na, kun hyvin toi­mi­nut enti­nen HKL-bus­si­lii­ken­ne menee ale­hin­taa eni­ten tar­joa­val­le à la Rau­ha­mä­ki ja Bogo.

  =))

 57. Jos ver­taa Kruu­nu­vuo­ren­ran­taa ja Öster­sun­do­mia, voi tark­kaa­vai­sem­pi yksi­lö havai­ta pien­tä epä­suh­taa eri lii­ken­ne­vaih­toeh­to­jen ver­tai­lus­sa ja tutkimisessa.

  Toi­sen pää­tös on käy­tän­nös­sä jun­tat­tu aivan muis­ta syis­tä kuin lii­ken­teel­li­sin perus­tein, vaih­toeh­dot sivuut­taen. Tois­ta taas on tut­kit­tu vuo­si­kau­det, ja kun tulos ei sel­väs­ti­kään jotain tahoa miel­ly­tä, löy­tyy hihas­ta jat­ku­val­la syö­töl­lä ties mitä älyt­tö­myyk­siä, joil­la val­tuus­ton jo ker­taal­leen siu­naa­maa ete­ne­mis­suun­taa saa­daan vii­vy­tel­tyä. Seu­raa­vak­si var­maan sel­vi­te­tään zeppeliinit.

  Ja kii­tos tämän vet­kut­te­lun, kokoo­mus on tart­tu­nut tilai­suu­teen teh­dä koko­nai­sen kau­pun­gin­osan jouk­ko­lii­ken­ne­rat­kai­sus­ta poliit­ti­nen peli­nap­pu­la vaa­lien alla.

 58. 5 % kor­ko­kan­nal­la pel­kät pää­oma­ku­lut sil­las­ta ovat 27 000 euroa päi­väs­sä. Sii­nä tulee jokais­ta käyt­tö­ker­taa koh­den hel­pos­ti euro tai pari pel­käs­tään pää­oma­ku­luis­ta. Ei jär­jen hiven­tä­kään. Vaan kyse­hän on tulon­siir­ros­ta vih­rei­den äänes­tä­jil­le, ei mis­tään muusta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.