Bauska – Saulkrasti

Pie­nes­sä myö­tö­tuu­les­sa tasai­ses­sa maas­tos­sa alku­mat­ka meni todel­la jou­tui­sas­ti ja pie­nin fyy­si­sin pon­nis­tuk­sin. Ensim­mäi­set 20 kilo­met­riä oli­vat kui­ten­kin oli­vat kui­ten­kin minul­le­kin stres­saa­ia. Ei pien­nar­ta juu­ri lain­kaan ja todel­la kova rek­ka­lii­ken­ne. Oli seu­rat­ta­vaa vas­taan tule­vaa lii­ken­net­tä. Jos vas­taan tuli rek­ka ja takaa kuu­lui rekan ääni, oli jär­ke­vää men­nä suo­siol­la sivuun. Tätä väliä on vai­kea suo­si­tel­la kenellekään. 

Kah­den kym­men­nen kilo­met­rin pääs­tä pai­na­jai­nen päät­tyi ja pien­nar leveni.
Poh­din, ajan­ko hyvis­sä olo­suh­teis­sa todel­la pit­kiäl­le vai poik­kean­ko Riikaan.

Menin Rii­kaan ja se mak­soi minul­le yli kak­si tun­tia. Täs­tä ajas­ta tun­nis­ta meni 45 minuut­tia pas­tan odot­te­luun teras­sil­la (kuva) (!!!) 30 minuut­tia sateen pitä­mi­seen ja loput todel­la hitaa­seen mat­kan­te­koon kau­pun­kiin sisään ja ennen kaik­kea kau­pun­gis­ta ulos. Ei siis yli­pit­kään mat­kaa tänään.

Mou­kan tuu­ri­ni sateen suh­teen siis lop­pui. Pie­nes­tä satees­ta ei ole hait­taa, mut­ta rank­ka­sa­tees­sa ei voi ajaa, kos­ka ei näe mitään.

Pää­dyin Saul­kras­tiin. Sin­ne oli jää­tä­vä, kos­ka seu­raa­vaan hotel­lin oli yli 50 kilo­met­riä. Menin luot­ta­vai­se­na hotel­liin, jos­ta sanot­tiin, ettei ole tilaa eikä ole mis­sään muus­sa­kaan hotel­lis­sa täs­sä kyläs­sä. Voi itku! Näy­tin var­maan sää­lit­tä­väl­tä, sil­lä lopul­ta minul­le kun­nos­tet­tiin huo­ne, jota ei remon­tin jäl­jil­tä olut vie­lä oet­tu käyttöön.

Nyt oli taas net­tiyh­teys, joten saa­toin lähet­tää myös eili­sen tekstin.

9 vastausta artikkeliin “Bauska – Saulkrasti”

 1. Teen Hesa­rin kulut­ta­ja­si­vul­le tes­ti­jut­tua säh­kö­avus­tei­ses­ta ret­ki­fil­la­ris­ta. Kiinn­so­tai­si kuul­la Osmon ja mui­den­kin ret­ki­pyö­räi­li­jöi­den näke­myk­siä säh­kö­avus­ta. Sil­lä on mum­mo­pyö­räi­lyn mai­ne, mut­ta minua kiin­nos­taa sii­nä juu­ri ret­kei­ly­mah­dol­li­suu­det: kuin­ka pit­kiä päi­vä­mat­ko­ja voi teh­dä ja kuin­ka riip­pu­ma­ton tuu­lis­ta voi olla, jos läh­tee joka aamu täy­del­lä akul­la ja lataa vähän lounastauollakin.

  Huo­men­na tar­koi­tus men­nä mut­kit­te­le­via maa­seu­tu­reit­te­jä Hämeen­lin­naan ja tul­la suo­rin­ta tie­tä takai­sin. Sii­tä tuli­si sel­lai­nen 220km. Aiem­paa koke­mus­ta on Ruot­sin läpia­jos­ta, kol­me lähes 200 km päi­vää put­keen, sel­lai­sel­la kaupunkipyörällä.

 2. Poik­ke­sim­me pyö­rä­reis­sul­la Saul­kras­tis­sa joku vuo­si sit­ten Nizzan mat­ka­ra­por­tin perus­teel­la. Hotel­lin nimi oli Marve. 

  Vali­tet­ta­vas­ti Oden edes­sä ole­vat mat­ka­ki­lo­met­rit ovat aika tyl­siä. Via Bal­ticaa on siel­lä piir­ret­ty vii­voit­ti­mel­la ja rek­kaa riit­tää. Vas­ta Ees­tin puo­lel­la saa­puu armah­dus; muka­va, van­ha Pär­nun tie alkaa aivan rajan pin­nas­ta (Ikla).

 3. Säh­kö­avus­tei­nen ret­ki­fil­la­ri on ihan hyvä aja­tus, mut­ta akku­jen kes­to vähän arve­lut­taa. Fil­la­rei­ta on eri­lai­sia, mut­ta omat koke­muk­se­ni säh­kö­avus­tei­ses­ta eivät kan­nus­ta läh­te­mään retkelle.

  Kau­pun­kio­lois­sa vaih­te­le­vas­sa ajos­sa (hidas­tuk­sia, mäkeä) moment­tian­tu­ril­la varus­tet­tu Pana­so­nicin elekt­ro­niik­ka kes­tää yhdel­lä 10 Ah/26V akul­la suu­rim­mal­la avus­tuk­sel­la suo­ra­tan­koi­sel­la napa­vaih­tei­sel­la 30 km. Pie­nem­mäl­lä avus­tuk­sel­la men­nään pidem­mäl­le, ja ilman avus­tus­ta tie­tys­ti rajat­to­mas­ti. Maan­tiel­lä toden­nä­köi­ses­ti pää­see pidem­mäl­le, pait­si sit­ten taas vastatuulessa.

  Aina­kin tuo Pana­so­nicin sys­tee­mi on sii­tä junt­ti, että laki­sää­tei­nen nopeus­ra­joi­tus las­ke­taan kam­men pyö­ri­tys­no­peu­des­ta. Tämä tar­koit­taa sitä, että kun avus­tus lak­kaa suu­rim­mal­la vaih­teel­la 25 km/h:ssa, se lak­kaa alem­mil­la vaih­teil­la alem­pa­na. Reip­paan mat­ka­vauh­din yllä­pi­tä­mi­sek­si pitää ajaa suu­rim­mal­la vaih­teel­la, mut­ta sit­ten taas kadens­si puto­aa epä­mu­ka­van alas. (Enkä viit­si edes sanoa, onko jos­kus käy­nyt mie­les­sä rat­tai­den vaih­ta­mi­nen. Sehän oli­si laitonta.)

  Toi­sel­ta puo­lel­ta sys­tee­min eduk­si on las­ket­ta­va se, että sen aja­tus momen­tin mit­taa­mi­ses­ta toi­mii hyvin. Kun kam­pea vään­tää vaik­ka­pa 20 Nm:n momen­til­la, lai­te lait­taa avus­tus­a­sen­nos­ta riip­puen voi­maa lisää 10 Nm, 20 Nm tai 30 Nm (muis­taak­se­ni). Täs­tä tulee aika lail­la ihme­mie­so­lo jal­koi­hin; ker­ran­kin tun­tuu sil­tä kuin jalois­sa oli­si voimaa…

  Pana­so­nicin sys­tee­mi lie­nee edel­leen hie­nos­tu­nein, mut­ta muun­kin­lai­sia sys­tee­mei­tä on. Laki antaa kol­me vaatimusta:

  1. avus­tus ei saa olla pääl­lä, jos aja­ja ei polje
  2. mak­si­mi­te­ho 250 W
  3. mak­si­mi­no­peus avus­tuk­sel­la 25 km/h

  Säh­kö­fil­la­rin lois­ta­vin puo­li on se, että se ihan oikeas­ti hävit­tää kak­si suur­ta pyö­räi­lyn veto­voi­mai­suut­ta vähen­tä­vää teki­jää (vas­ta­tuu­li ja vas­ta­mä­ki). Lisäk­si se mah­dol­lis­taa kau­pun­kio­lois­sa var­sin pit­kien­kin mat­ko­jen mene­mi­sen hyvin kil­pai­lu­ky­kyi­sel­lä vauh­dil­la ilman koh­tuu­ton­ta hikeä. Käy­tän­nös­sä kes­ki­no­peus kau­pun­gis­sa on 22–23 km/h mii­nus liikennevalot.

  Kul­ku­neu­vo­na­kin säh­kö­avus­tei­nen fil­la­ri on ener­gia­te­ho­kas. Ras­kaal­la­kin kelil­lä ja isol­la avus­tuk­sel­la on vai­kea saa­da mene­mään enem­män kuin 10 Wh/km. Tätä voi ver­ra­ta säh­kö­au­to­jen tyy­pil­li­seen luke­maan 200 Wh/km. Täs­sä mie­les­sä näen säh­kö­avus­tei­sen pyö­rän uuden ajan kulkuneuvona.

  Odo­tan mie­len­kiin­nol­la ret­ki­tes­tin tuloksia!

 4. Tien­ra­ken­ta­mi­nen Lat­vias­sa ja Bal­tias­sa yleen­sä­kin haastellista.

  Estei­nä ovat byro­kra­tia ja korruptio.

  NL jäl­keen yksi­tyi­so­mis­tus­ta puo­lus­te­taan äärimmäisyyteen.Niinpä yksi­tyis­ten lunas­ta­mi­nen ylei­seen käyt­töön on teh­ty vai­keak­si ja kalliiksi.
  Niin­pä tie­a­luet­ta ei voi käy­tän­nös­sä laa­jen­taa helposti.

  Myös­kin maa­no­mis­ta­jien sel­vit­tä­mi­nen on vaikeaa,sillä perin­tö­ve­ro­ja väl­tel­läk­seen monet­kaan peri­kun­nat eivät jaa mai­ta ja omsi­ta­jien sel­vit­tä­mi­nen on vaikeaa.

  Lisäk­si kaik­ki omis­ta­jat on raa­hat­ta­va notaa­rin eteen hen­ki­löl­li­syy­den tarkistamiseksi.

  Lat­via, samoin kuin Viro ja Liet­tua­kin laaj­sa­ti ovat soramaita,joten sopi­vaa kiveä kan­ta­vaan raken­tee­seen ja/tai asfalt­tiin on vai­kea löytää.Latviassa on saa­ta­va­na vain hiekkakiveä,joka mure­nee lii­ken­teen tärinästä.Kovempi kivi­laa­tu on tuo­ta­va kaukaa,esim Lem­min­käi­nen toi kiven Suo­mes­ta laivoilla .

  Niin­pä Via Bal­ticas­ta tuli aina­kin Lat­vian koh­dal­la torso:Kapea ja huo­nos­ti perustettu.

  EU rahat häi­pyi­vät suu­rel­ta osal­ta parem­piin taskuihin

 5. @Marko, säh­kö­fil­la­ri on paras juu­ri ret­ki- ja mat­ka­pyö­räi­lys­sä. Sil­loin pyö­räs­sä pitää olla kun­nol­li­nen akku. Meil­lä on pyö­ris­sä Li-Ion 36 V15 Ah 540 Wh akut ja niil­lä ajaa yhdel­lä latauk­sel­la 120–180 km. Eli ajoai­ka on käy­tän­nös­sä raja­ton, sil­lä emme aina­kaan me jak­sai­si tuo­ta pitem­pään yhte­nä päi­vä­nä ajaa vaik­ka oli­si mil­lai­set akut 🙂 Yöl­lä (tai mik­sei päi­väl­lä­kin) tie­ten­kin pitää olla lataus­mah­dol­li­suus. Eli ihan erä­maa­han säh­kö­pyö­räl­lä ei kan­na­ta lähteä.

 6. Hilk­ka Hels­ti: Meil­lä on pyö­ris­sä Li-Ion 36 V15 Ah 540 Wh akut ja niil­lä ajaa yhdel­lä latauk­sel­la 120–180 km.

  Kiin­toi­saa! Mit­kä fil­la­rit, mit­kä avus­ti­met? Kuin­ka pal­jon nuo avit­ta­vat? Saa­ko tuon 120 km kun­non vas­ta­tuu­leen kuor­man kanssa?

 7. Pyö­rä oli säh­kö­apun­sa hyvin naa­mioi­nut BH Emo­tion Neo. Hki-HML 105 km meni 5 m myö­tä­tuu­les­sa eco­no­my-avus­tuk­sel­la 4 tun­nis­sa ja rapiat, akkuun jäi 20 %. Paluu­ta ennen lou­naal­la 2,5h lataus­ta, nousi 80 pros­saan. Avus­tus­ta tar­vit­si vas­ta­tuu­leen samal­la 25 kes­ki­no­peu­del­la enem­män, akku hyy­tyi Kei­mo­las­sa. Kah­vi­tauol­la lisää vir­taa muu­ta­man kilo­met­rin mäkiin ja Haa­gan tie­noil­ta sit­ten onnek­si lähin­nä ala­mä­kiä kotiin. 

  Ilman apua tuo on ras­kaam­pi kuin oma kau­pun­ki­pyö­rä­ni, mut­ta taval­li­sia rumia säh­kö­pyö­riä se on usei­ta kilo­ja kevyem­pi. Pys­ty asen­to, joten ei opti­mi pai­naa säh­köl­lä tuul­ta vas­taan maan­tiel­lä. Kes­kus­puis­ton kum­pui­le­vas­sa tuu­len­suo­jai­ses­sa maas­tos­sa aivan mah­ta­va, kau­pun­ki­pyö­rä­nä myös hyvä, eri­tyi­ses­ti jos halu­aa näyt­tää coo­lil­ta. Design poik­ke­aa täy­sin tyy­pil­li­sis­tä sähköavusteisesta.

 8. @Viherinssi, mei­dän säh­kö­pyö­ris­tä ja ret­kis­tä voi lukea sivuil­ta http://sahkofillari.wordpress.com/
  Kalk­hof­feil­la aje­taan. Akku­jen kes­to riip­puu perus­te­hon lisäk­si mones­ta asias­ta, kuten pyö­rän + las­tin + aja­jan pai­nos­ta, maas­tos­ta, tuu­les­ta jne.

 9. Hilk­ka Hels­ti:
  @Viherinssi, mei­dän säh­kö­pyö­ris­tä ja ret­kis­tä voi lukea sivuil­ta http://sahkofillari.wordpress.com/
  Kalk­hof­feil­la aje­taan. Akku­jen kes­to riip­puu perus­te­hon lisäk­si mones­ta asias­ta, kuten pyö­rän + las­tin + aja­jan pai­nos­ta, maas­tos­ta, tuu­les­ta jne.

  Kii­tok­sia tie­dois­ta, hie­no blogi!

  Ajo­mat­ko­jen erot kävi­vät­kin blo­gis­ta irti, joh­tu­vat pää­osin kah­des­ta syys­tä. Oma ajo­ta­pa­ni on epä­ta­lou­del­li­nen (pysäh­dyk­siä, kes­ki­no­peus pal­jon kor­keam­pi, pal­jon suu­rin­ta avus­tus­ta), ja akku­kin on käyt­tä­mäs­sä­ni veh­kees­sä pal­jon pie­nem­pi (260 Wh vs. 540 Wh). Voi­man­siir­to muu­ten on sama ilmei­ses­ti vaih­teis­toa myöten.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.