Jäitä hattuun, Jungner

Demarien puolue­si­h­teeri, kansane­dus­ta­ja Mikael Jungn­er, on lehti­ti­eto­jen mukaan vaat­in­ut Jus­si Hal­la-ahon erot­tamista hallinto­valiokun­nan puheen­jo­hta­jan paikalta. 

Hei haloo!

On erit­täin tärkeä peri­aate, että eduskun­nas­sa nou­date­taan valiokun­tien puheen­jo­hta­juuk­sis­sa suh­teel­lisu­us­pe­ri­aatet­ta. Tästä poikkeami­nen olisi iso peri­aat­teelli­nen asia. Olisi erit­täin arve­lut­tavaa viedä tuo­ta paikkaa perus­suo­ma­laisil­ta tai vaa­tia, että muut puolueet saisi­vat vali­ta perus­suo­ma­lais­ten edus­ta­jan. Valiokun­nan puheen­jo­hta­jan val­in­ta on perus­suo­ma­lais­ten asia. Heille kuu­luu tietysti myös vas­tuu valinnasta.

109 vastausta artikkeliin “Jäitä hattuun, Jungner”

 1. Jungn­er mit­taa kaiken mah­dol­lisen ulos tästä trage­di­as­ta. Samaa tekee Katainen. Siil­in­jär­ven mies vierailee toisen ker­ran Ruot­sis­sa vaik­ka inhoaa eikä osaa ruotsia. 

  Olen kum­mas­tel­lut, että mis­tä se tulee mysti­nen 20.000 asukkaan Parashankkeen raja. Se tulee Kokooomuk­sen puheen­jo­hta­ja Jyr­ki Kataisen kotikun­nas­ta Siil­in­järveltä — siel­lä on nip­pa nap­pa yli 20.000 asukasta.

 2. Peri­aat­teesta täysin samaa mieltä Soin­in­vaaran kanssa. Asia on puolueen sisäinen.

  Mut­ta käytän­nössä puolueessa on kak­si eri siipeä. On maltil­liset kon­ser­vati­iv­it, joi­ta Timo Soi­ni ja ylivoimais­es­ti suurin osa puolueen jäsenistä edus­ta­vat. Sekä sit­ten on Hal­la-ahon radikaa­likon­ser­vati­iv­it, jot­ka ovat puolueen­sa vähem­mistö, eli vähemmistökonservatiivit.

 3. Kiitos. Selkeä suo­rasanainen kan­nan­ot­to. Poikkeaa miel­lyt­tävästi poli­itikko­jen yleis­es­tä höpötyksestä.

 4. Samaa mieltä Osmon kanssa. Jungn­er teki ker­ral­la itses­tään nau­ret­ta­van. Odotan innol­la hänen eksak­te­ja perusteluitaan. Mikäli muut demar­it lähtevät tuo­hon nai­ivi­in epädemokraat­tiseen hömp­pään niin kan­na­tus siitä tuskin nousee.

  Arvostan Tuomio­jaa erit­täin korkealle ja toivon totis­es­ti, ettei hän ole tässä mukana. Nyt ulko­min­is­ter­il­lä olisi mah­dol­lisu­us tuomi­ta muitakin pom­mi-isku­ja. Libyan tv jou­tui äsket­täin räjäy­tyk­sen kohteek­si. Mikäli näitä ei tuomi­ta, niin siinähän annetaan oikeus iskeä medi­aa vas­taan. Tuo jos joku on vihan­li­et­son­taa sanan­va­paut­ta vastaan.

 5. Ohhoh, nyt tuli omi­tu­isia Soin­in­vaar­al­ta! Tai ei ehkä sit­tenkään, kun tiedämme kuin­ka ‘läheisiä’ he ovat toisilleen.

  Kri­ti­ik­ki Jugner­ista yllät­tävän posi­ti­ivi­nen blogistilta.

 6. Perus­suo­ma­laiset tekivät var­maankin hark­in­tavirheen antaes­saan hallinto­valiokun­nan puheen­jo­hta­jan vasaran Hal­la-aholle. Mut­ta se virhe oli hei­dän. En käsitä, mil­lä val­tu­udel­la SDP alkaa vali­ta tois­t­en puoluei­den edus­ta­jia vas­tu­ute­htävi­in tai erot­taa heitä?!?

  Nyt SDP saat­toi myös mah­dot­tomak­si Perus­suo­ma­laisille kor­ja­ta itse tämän kiusal­lisen tilanteen­sa. Soi­ni ei voi enää vai­h­taa toista edus­ta­jaa Hal­la-ahon tilalle, kos­ka se olisi poli­it­tisen heikkouden merk­ki. Jungner­in pelisilmä pet­ti nyt ja pahasti. Vai pettikö?

  Oliko tämä “vaa­timus” juoni ja tämä pat­ti­ti­lanne halut­ti­inkin saa­da aikaan? Perus­suo­ma­laiset eivät enää voi vai­h­taa Hal­la-ahoa pois vaik­ka halu­aisi­vatkin ja saa­vat kär­siä tule­vaisu­udessakin mah­dol­lis­es­ta epä­suo­tu­isas­ta julk­isu­ud­es­ta tämän henkilön suh­teen. Ei kai poli­ti­ikkakaan näin kieroa voisi olla. Eihän?

 7. Ei voi käsit­tää medi­as­sa ollei­ta kir­joituk­sia jois­sa vas­tu­u­ta Nor­jan joukko­murhas­ta yritetään sälyt­tää soinin, perus­suo­ma­lais­ten, hal­la-ahon tai hom­mafo­rum ‑keskustelu­pal­sta­lais­ten niskoille. 

  En ole mon­es­takaan asi­as­ta samaa mieltä hal­la-ahon kanssa enkä kan­na­ta hänen poli­it­tista agen­daansa, mut­ta siitä huoli­mat­ta alan tun­temaan jonk­in­sort­tista tarvet­ta tukea hän­tä. Sik­si epäoikeu­den­mukaiselta ja epäre­helliseltä tämä jatku­va demon­isoin­ti ja kep­pi­hevosel­la päähän lyömi­nen tuntuu.

 8. Sauli: minkä hark­in­tavirheen per­sut tekivät kun antoi­vat kyseisen paikan hal­la-aholle? Mik­sei hän voisi toimia hallinto­valiokun­nan pj:na?

 9. Mitä kansanedustajalle/valiokunnan puheen­jo­hta­jalle sopi­ma­ton­ta Hal­la-aho on tehnyt puheen­jo­hta­jak­si nimit­tämisen­sä jäl­keen? Oli­vatko Oslon tapah­tu­mat Hal­la-ahon syytä? Jos vas­taus kumpaankin on ei, niin mik­si hänen sopi­mat­to­muud­estaan puheen­jo­hta­jak­si pitää ruve­ta nil­lit­tämään vas­ta nyt? 

  Minus­ta kyseessä on demareil­ta halvek­sit­ta­va trage­di­an poli­it­ti­nen hyväk­sikäyt­töyri­tys. Se on täs­mälleen sel­l­aista poli­ti­ikkaa, joka tuot­taa (jälleen ker­ran) turhia sym­pa­ti­apis­teitä Hal­la-aholle ja perussuomalaisille.

 10. No jaa, on demar­it käynyt vai­h­ta­mas­sa yhden naa­puripuolueen päämin­is­terinkin. 🙂 Mut oikeesti joo.

  Ja sit taas toisaal­ta, en suo­raan sanoen kovin tarkkaan tiedä mitä hallinto­valiokun­ta tekee, mut­ta jos nyt lähde­tään siitä että sil­lä on jotain merk­i­tys­tä niin sitä tuskin edis­tää se että kyseinen lau­takun­ta on nyt käytän­nössä julk­isu­udessa Nui­va-lau­takun­ta. Että onnea luottamustoimeen.

  En sano mitä asialle pitäisi tehdä, kun en tiedä.

 11. Poli­ti­ikas­sa tun­tuu aloite käy­dyn yhteiskun­nal­lisen keskustelun sisäl­lön määrit­telyssä siir­tyvän n.10 — 15 vuo­den välein. “Puheet” tun­tuu ole­van aina sil­lä ryh­mäl­lä, jol­la kul­loinkin on esitet­tävänä uusi tule­vaisu­usku­va, posi­ti­ivi­nen tai negatiivinen.

  Laman jälken kul­jet­ti­in kohti korkeasti koulutet­tua, euroop­palaista Nokia Suomea, ja nyt ollaan sit­ten matkalla kohti Eurabiaa,jossa joka toisen kul­man takana on mina­reet­ti. Näis­sä merkeis­sä men­nään var­masti vielä tämä vaa­likausi, ja toden­näköis­es­ti vielä seu­raavakin. Taivaan man­daat­ti kuitenkin taas jos­sain vai­heessa siir­tyy eteen­päin, mut­ta kukaan ei tiedä mil­loin tai miten.

  Tältä poh­jal­ta kat­sot­tuna Jugner­in yri­tys supres­soi­da Hal­la-ahoa on huonoin mah­dolli­nen liike. Se toteut­taa täs­mallis­es­ti hom­malais­ten suuren tari­nan ide­ol­o­gis­es­ti ohjau­tuneen suvait­se­vais­to eli­itin vaien­ta­mas­ta pien­estä, mut­ta pip­puris­es­ti kri­it­tis­es­tä suo­ma­laisu­u­den puolustajasta.

  Hal­la-ahon ja kump­panei­den pitää antaa lait­taa omat kort­tin­sa pöytään eduskun­nas­sa, tai itseasi­as­sa mah­dol­lisuuk­sien mukaan pakot­taa hei­dät siihen. 

  Tari­naa Euroopan islami­lais­tu­mis­es­ta ei voi­da mitenkään diskred­i­toi­da ratio­naal­isin perustein, kos­ka sen tosi­asial­lise­na käyt­tövoimana on ihmis­ten ahdis­tuneisu­us, ja tunne omas­ta merk­i­tyk­set­tömyy­destä, eivät mitkään konkreet­tiset tosi­asi­at. Konkreet­tisia poli­it­tisia ehdo­tuk­sia sen sijaan voidaan diskred­i­toi­da hel­postikin. Tästä syys­tä niitä taitaa olla turha odot­taa perus­suo­ma­lail­ta seu­raa­van neljän vuo­den aikana.

 12. Ai niin, tarkoituk­se­na oli osoitaa mik­si Jugner­in lausun­to oli huonoa strate­giaa, ei käyn­nistää keskustelua islamisaatiosta.

 13. En pidä Jungner­ista enkä Demareista. Hal­la-Ahon erovaa­timus on naivi, enkä hyväksy tätä hau­doil­la tanssimista.

  On kuitenkin niin, että Per­sut oli­si­vat aivan var­masti käyt­täneet vas­taa­van tilaisu­u­den yhtä härskisti. Hyvänä esimerkkinä Soinin täysin häikäilemätön toim­inta, jol­la hän pyrkii kään­tämään Euroopan talouskri­isin persukannatukseksi.

 14. Jär­ki hoi.

  Vaik­ka Hal­la-aho on väyrys­mäi­nen poli­itikko, jon­ka hen­gen­heimo­lainen teki joukko­sur­mat, niin eihän tuos­sa vaa­timuk­ses­sa ole mitään järkeä. 

  Muuten­han Tar­ja Halosen ja Erk­ki Tuomio­jan pitäisi ero­ta, kun hei­dän viiteke­hyk­seen­sä kuu­lu­va “impe­ri­al­is­tikri­it­ti­nen” Venezue­lan pres­i­dent­ti Hugo Chavez tekee jotain järjetöntä.

  Sauli
  Nyt SDP saat­toi myös mah­dot­tomak­si Perus­suo­ma­laisille kor­ja­ta itse tämän kiusal­lisen tilanteensa.

  Höpön­löpön. Jos per­sut oli­si­vat läht­e­neet tuos­ta vain hyl­lyt­tämään Hal­la-ahoa, puolue olisi men­nyt samantien kahtia. 

  Oliko tämä “vaa­timus” juoni ja tämä pat­ti­ti­lanne halut­ti­inkin saa­da aikaan?

  Roskaa. Demar­it vain näkivät tilanteen keräil­lä irtopo­jo­ja lib­er­aalien äänestäjien silmissä.

 15. Ode on asial­lis­es­ti oike­as­sa. Sitä­pait­si valiokun­nan puheen­jo­hta­ja ei ole ver­rat­tavis­sa min­is­teri­in ja valiokun­nas­sa on kelpo määrä suh­teel­lis­es­ti valit­tu­ja muitakin jäseniä. Valiokun­nan pääte­htävä on reagoi­da hal­li­tuk­sen esityksiin.

 16. Osmo:

  “On erit­täin tärkeä peri­aate, että eduskun­nas­sa nou­date­taan valiokun­tien puheen­jo­jh­ta­juuk­sis­sa suhteellisuusperiaatetta.”

  Mil­lä perus­teel­la Hal­la-ahon eroa vaaditaan?

 17. Nor­jan tapah­tu­mat eivät ole muut­ta­neet mitenkään Hal­la-ahon sovel­tuvu­ut­ta kyseiseen hom­maan. Olisi pitänyt avau­tua aikasemmin

 18. Jun­gerin ehdo­tus oli osa niitä asioi­ta, joi­ta Nor­jan trage­di­an jäl­keen yritetään tehdä. Jos se osoit­tau­tuu virheel­lisek­si, se virheek­si kui­tat­takoon, mut­ta älköön men­täkö mukaan per­su­jen omaan peli­in, joka on seuraava:

  He väit­tävät, että joka ain­oa heille epämieluista ehdo­tus on “tanssia hau­doil­la ennenkuin ruumite ehtivät kylmetä”.

  Juuri tuo hau­to­jen mart­tyyrik­si ilmoit­tau­tu­mi­nen on sitä tans­sai hau­doil­la. Jos ehdo­tuk­set ovat huono­ja, ne pitä voi­da osoit­taa huonoik­si ihan ilman marttyyrinelkeitäkin.

 19. “Samaa mieltä Osmon kanssa. Jungn­er teki ker­ral­la itses­tään nau­ret­ta­van. Odotan innol­la hänen eksak­te­ja perusteluitaan.”

  Niitä lie­nee syytä varautua odot­ta­maan todel­la pitkään. Nähdäk­seni kyse oli puh­taasti tunnereaktiosta.

  Mitään perustel­tua syytä vai­h­taa Suomen hallinto­valiokun­nan pj:tä Nor­jan tapah­tu­mien takia ei nähdäk­seni ole. Se, että kyseinen pj on vah­vasti siilipuo­lus­tuk­ses­sa ja kieltää likip­itäen kat­e­goris­es­ti kaiken minkä voi kieltää ei vielä täl­laisek­si riitä.

 20. Jungner­in vaa­timus osoit­taa sen, että hän ja mah­dol­lis­es­ti jotkut muutkin puolueessa näkevät kytkyn Oslon joukko­murhan ja Hal­la-ahon kir­joi­tusten välillä. 

  Jos näin ei olisi, niin oli­si­vat tietysti pon­nekkaasti vas­tus­ta­neet Hal­la-ahoa jo nim­i­tys­vai­heessa. “Viha­puheet” ovat olleet Scrip­tas­sa jo vuosikau­sia ennen kansane­dus­ta­jan ja hallinto­valiokun­nan pj:n postia. 

  Käsit­tääk­seni ei ole mitään näyt­töä siitä, että Breivik olisi lukenut riv­iäkään Hal­la-ahon tek­stiä ja mitä sit­ten vaik­ka olisikin?

  Hän on lukenut var­masti sato­ja kir­joit­ta­jia maa­han­muu­ton, islamin, sosi­aalidemokra­t­ian ym. aihep­i­irien tiimoilta. 

  Vähän voisi todel­lakin odotel­la jotain konkreet­tista tietoa ennenkuin on kurkku suo­rana lauko­mas­sa jär­jet­tömyyk­siä. En tiedä, onko tämä viha­puhet­ta, mut­ta senkin uhal­la: olen aina pitänyt Jungne­r­ia harv­inaisen tyh­mänä, julk­isu­ushakuise­na pel­lenä nais­ten­le­hdis­sä avau­tu­misi­neen ja parisuhdehömpötyksineen.

 21. Hyvä kan­nan­ot­to.

  Breivik oli yksit­täi­nen joukko­murhaa­ja. Ei ole fik­sua tehdä hänestä uut­ta sisältöä polittiikkaan. 

  Vaik­ka esim. hesari on tätä kovasti yrit­tänyt taas sun­nun­tain numerossaan.

 22. Eduskun­nan enem­mistö tai ainakin määräen­em­mistö voi nyt tehdä mitä vaan, joten yhden vihaa lietso­van änkyrän erot­ta­mi­nen ei olisi mahdotonta. 

  Säädyl­lisyy­den nimis­sä se olisi jopa suo­tavaa. Jos joku on eri mieltä änkyrämme säädyl­lisyy­destä, kan­nat­taa lukea hänen itsen­sä suosit­telemia valit­tu­ja kir­joituk­sia osoit­teesta http://www.halla-aho.com/scripta/uudelle_lukijalle.html

  Kir­joituk­set ovat toki taidokkai­ta ja välil­lä myös oival­tavia. Poh­javire on kuitenkin aika karmea ja vieläpä huonos­ti argu­men­toidul­la tavalla. 

  Tek­steis­sä saa­vat kyytiä vuodes­ta vuo­teen neek­erei­den ja mus­lim­ien lisäk­si juuri sel­l­aiset vasem­mis­to­laiset (ja vihreät), joiden kohtalosta eräs toinen änkyrä hirveäl­lä taval­la päät­ti Norjassa. 

  Tur­val­lisu­usasioista vas­taa­van valiokun­tamme puheen­jo­hta­ja piirtämää kuvaa maail­mas­ta on siis vaikea pitää muu­na kuin para­noid­i­na vihan liet­somise­na — vaik­ka hän tosi­aan kir­joit­taa taitavasti ja välil­lä osuu naulan kantaankin.

  Mut­ta ei näitä val­takun­nan asioi­ta voi säädyl­lisyyskri­teer­il­lä päät­tää toisin kuin kotona, kaupungilla tai töis­sä. Vihan­li­et­so­jia on pakko sietää yleisen hyvän nimis­sä. Erotet­tu Hal­la-aho olisi onnen­potku kaikkein radikaaleim­mille ja sotaan kut­su wan­na-be breivikeille. Avoin yhteiskun­ta perus­tuu eri­laisu­u­den sietämiselle (joten Hal­la-ahoa taval­laan suo­jelee se, mitä hän vihaa: suvaitsevaisuus).

  Jos nyt on niin, että erot­ta­mi­nen on käytän­nössä Per­su­jen ryh­män käsis­sä, asian voi uno­htaa. Ja hyvä kai sit­ten niin.

  Sitä pait­si ja kaikesta huoli­mat­ta tunne vas­ten­tah­toista kun­nioi­tus­ta Hal­la-ahon sin­nikkyyt­tä ja omis­tau­tu­mista kohtaan. Selvästikään hän ei ole tyh­mä vaik­ka mus­tavalkoinen asenne ajat­telua pahasti sot­keekin. Ehkä puheen­jo­hta­jan hän oppii maltil­lisu­u­den, sovit­telun ja, niin, suvait­se­vaisu­u­den hyveitä. 

  Ehkä Hal­la-ahos­ta vielä kas­vaa kun­non mies!

 23. Sauli on minus­ta ihan oikeil­la jäljil­lä, ja muu­ta­ma kom­men­toi­ja yllä ei nyt ymmärtänyt koko point­tia. Minus­ta tuo ana­lyysi että demar­it nimeno­maan halu­a­vat pitää Hal­la-ahon ja Perus­suo­ma­laiset kiusal­lises­sa val­okeilas­sa on ensim­mäi­nen järkevä seli­tys demarei­den toimin­nalle tässä asi­as­sa. Ja rauta­lan­gan vuok­si, tämä ei ole mikään kan­nan­ot­to siihen että onko tuo reilua, oikein, viisas­ta, tms.

 24. En pidä per­su­ista, mut­ta tämä alem­mak­si tuskin voidaan men­nä, kun nor­jalais­ten trage­di­aa yritetään käyt­tää sisäpoli­it­tise­na lyömäaseena. Juh­la var­masti huipen­tuu, kun SDP:n teet­tämä mielipi­de­tutkimus osoit­taa 0,2 % kan­natuk­sen pudo­tus­ta edel­liseen kuukauteen.

 25. Tapauk­set Tiu­sa­nen ja Juhan­ta­lo ovat näyt­täneet, että mikään vaale­ja edeltänyt asia, oli se kuin­ka alhainen tahansa, ei ole tässä maas­sa peruste, ainakaan tois­t­en puoluei­den jäsen­ten osalta, protestoi­da kunkin puolueen valiokuntavalintoja. 

  Tuskin edes Hal­la-ahon kiihkeim­mät vas­tus­ta­jat voivat väit­tää hänen tehneen tai kir­joit­ta­neen mitään eri­tyisen vaikeasti sulatet­tavaa vaalien jälkeen.

  Junger joh­dataa osaltaan puoluet­taan kohti kol­mat­ta peräkkäistä “tor­jun­tavoit­toa”..?

 26. Heik­ki:

  On kuitenkin niin, että Per­sut oli­si­vat aivan var­masti käyt­täneet vas­taa­van tilaisu­u­den yhtä härskisti. Hyvänä esimerkkinä Soinin täysin häikäilemätön toim­inta, jol­la hän pyrkii kään­tämään Euroopan talouskri­isin persukannatukseksi.

  Menee ketjun aiheen ulkop­uolelle, mut­ta mitä eri­tyisen häikäilemätön­tä on siinä, että Soi­ni pitää kiin­ni yli vuosikymme­nen van­has­ta kan­nas­taan euron suh­teen sen jäl­keenkin, kun se on todis­tet­tu vail­la epäi­lyk­sen häivääkään oikeaksi?

 27. Eli­na:

  Jungner­in vaa­timus osoit­taa sen, että hän ja mah­dol­lis­es­ti jotkut muutkin puolueessa näkevät kytkyn Oslon joukko­murhan ja Hal­la-ahon kir­joi­tusten välillä.

  Jos näin ei olisi, niin oli­si­vat tietysti pon­nekkaasti vas­tus­ta­neet Hal­la-ahoa jo nim­i­tys­vai­heessa. “Viha­puheet” ovat olleet Scrip­tas­sa jo vuosikau­sia ennen kansane­dus­ta­jan ja hallinto­valiokun­nan pj:n postia.

  Luulisin, että halu vas­tus­taa oli jo aiem­min, mut­ta siitä pidät­täy­dyt­ti­in, kos­ka mitään asial­lista syytä vas­tus­taa ei ollut. Pitävät kai Nor­jan tapah­tu­mia nyt sit­ten asial­lise­na syynä (huokaus).

  Käsit­tääk­seni ei ole mitään näyt­töä siitä, että Breivik olisi lukenut riv­iäkään Hal­la-ahon tek­stiä ja mitä sit­ten vaik­ka olisikin?

  Hal­la-ahoa siteer­an­neen henkilön lukemis­es­ta ja lainaamis­es­ta on näyt­töä. Mut­ta ei se kuitekaan ole riit­tävä syy syr­jiä Halla-ahoa.

  En tiedä, onko tämä viha­puhet­ta, mut­ta senkin uhal­la: olen aina pitänyt Jungne­r­ia harv­inaisen tyh­mänä, julk­isu­ushakuise­na pel­lenä nais­ten­le­hdis­sä avau­tu­misi­neen ja parisuhdehömpötyksineen.

  Pyysit aiem­min esimerkke­jä sel­l­ais­es­ta sät­timis­es­tä, joka min­un mielestäni on tarpee­ton­ta. No tuos­sa. Mik­sei voi vain tyy­tyä totea­maan Jungner­in toim­i­neen type­r­ästi? Onko pakko haukkua koko henkilö saman tien lyt­tyyn? Kuka siitä hyö­tyy ja mil­lä tavalla?

  Tuo on ensim­mäi­nen askel — joskaan tässä tapauk­ses­sa ei vielä mitenkään vaka­va — tiel­lä asioiden riitelystä ihmis­ten riite­lyyn. (En itsekään hirveästi pidä Jungner­ista, mut­ta en tee siitä numeroa julkises­ti, kos­ka henk. koht. miel­tymyk­seni eivät liity mil­lään taval­la itse asiaan.)

 28. Soini­vaaran, Jungner­in ja Hal­la-ahon poli­it­tiset lin­jat johtaa kaik­ki maail­man väk­ilu­vun kasvu­un, ilmas­ton­muu­tok­seen sekä rahan ja raa­ka ainei­den nopeaan lop­pumiseen. Tämä 100% fak­taa. Kaikkien olisi syytä ero­ta HETI. Mah­dol­lisia oikei­ta parati­isi­in johtavia poli­it­tisia lin­jo­ja olisi läh­es lop­u­ton määrä.

 29. Eikös tuo Jungner­in toim­inta ole vain­oa mielip­i­teen perus­teel­la? “Pro­jek­ti­han” ei perus­tu ollenkaan siihen, mitä Hal­la-aho on eduskun­nan valiokun­nan puheen­jo­hta­jana tehnyt.

  En pidä Hal­la-ahon puheista, joi­ta on julk­isu­udessa siteer­at­tu, mut­ta muis­taak­seni Suomeakin main­os­te­taan moni­ar­voise­na yhteiskuntana.

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 30. Hal­la-aho on eräs vaalien suurimpia voit­ta­jia: ensim­mäisen kau­den edus­ta­ja huo­mat­taval­la henkilöko­htaisel­la ään­imääräl­lä ja puolueesta, joka kas­vat­ti äänio­su­ut­taan taval­la, joka on rav­is­tel­lut koko poli­it­tista kent­tää. Kukaan, joka poli­ti­ikas­ta jotain tajuaa ei voi vakavis­saan kuvitel­la, että Hal­la-aho olisi voitu jotenkin syr­jäyt­tää taval­lista edus­ta­jan tehtävää raskaampia asemia jaettaessa.

  Hal­la-ahon kir­jal­liset tuo­tok­set, kuten hänen raiskaus­fan­tasiansa Rosa Mer­iläisen suh­teen, ovat olleet tiedos­sa jo kauan ennen vaale­ja. Kuten on ollut miehen her­mo­heikkous, kun vähänkin laite­taan painet­ta häneen suun­taansa — tai sit­ten hän on vain ove­lasti valin­nut itk­i­jäeukon osan vält­tyäk­seen ana­lyyt­tiselta keskustelul­ta, mikäli hän­tä on moi­seen yritet­ty saa­da. Vai muis­taako joku Hal­la-ahon ikinä keskustelleen, sen sijaan, että jakaisi elit­is­tiseen tapaansa julk­i­lausum­ia, jot­ka joko ote­taan vas­taan kuin almu mes­tar­il­ta, tai jos ei ymmär­retä niin tehdä, tul­laan huude­tuk­si, hauku­tuk­si, tai tyystin kiel­letyk­si mes­tarin länsä-ololta?

  Kysymys kuu­luukin, onko Jugn­er tar­keek­si tyh­mä ollak­seen tosis­saan, vai aikooko hän vain käyt­tää hyväk­seen Hal­la-ahon ja hänen viit­ryh­män­sä taipumus­ta hys­te­ri­aan? Vai kalasteleeko hän vain huvikseen?

 31. Eli­na
  Käsit­tääk­seni ei ole mitään näyt­töä siitä, että Breivik olisi lukenut riv­iäkään Hal­la-ahon tek­stiä j

  Etkö itse lue tek­ste­jä? Breivik omas­sa man­i­festis­saan (vai mikä lie se onkaan), viit­taa suo­raan Hal­la-ahoon (ja Han­nu Takkulaan).

  Sinän­sä demarien ylireagoin­ti on ymmär­ret­tävä, iskun tek­i­jä kun oli nor­jalainen “ääri-hal­la-ahoslainen” ja isku oli suo­raan suun­nat­tu demarien aat­eveljiä vastaan.

 32. *Käsit­tääk­seni ei ole mitään näyt­töä siitä, että Breivik olisi lukenut riv­iäkään Hal­la-ahon tek­stiä ja mitä sit­ten vaik­ka olisikin?*

  Sitä sit­ten, että selkeäsanainen irti­sanoi­tu­mi­nen väki­val­las­ta on tarpeen sil­loin, kun latv­abeeporuk­ka voi saa­da kir­joituk­sista ja mielip­iteistä vet­tä myl­lyyn­sä. Hal­la-ahon kun­ni­ak­si on mainit­ta­va se, että hän nyt vih­doin teki sen selvin sanoin. Samoin Soi­ni on ollut ilmeisen halu­ton lausumaan asi­as­ta mitään kovin selvää sil­loinkin, kun on ollut epäi­lyjä että per­su­jen sanoma on ollut kiihdyt­tämässä ksit­täisiä ääri-ilmiöitä. Nyt tuo irti­sanou­tu­mi­nen saati­in. Parem­pi myöhään kuin ei milloinkaan.

  Esimerk­ki päin­vas­tais­es­ta löy­tyy mis­täs muual­ta kuin Homma-foorumilta:

  “Kun ker­ran perussyy tapah­tuneelle on maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka, niin meneeköhän vasem­mis­to­laisil­la pitkään taju­ta, että he itse ovat syyl­lisiä murhi­in hyväksyessään maa­han­muu­ton ja näin luodessaan koko vastakkainasettelun.”

 33. ” En tiedä, onko tämä viha­puhet­ta, mut­ta senkin uhal­la: olen aina pitänyt Jungne­r­ia harv­inaisen tyh­mänä, julk­isu­ushakuise­na pel­lenä nais­ten­le­hdis­sä avau­tu­misi­neen ja parisuhde­höm­pö­tyksi­neen” (Eli­na)

  Onko täl­lä kom­men­til­la jotain tekemistä asial­lisen kir­joit­tamisen kanssa? Minus­ta ei. Soin­in­vaara provosoi itse ja antaa myös keskustelun vilistä provosoin­te­ja ja henkilöön käyviä epäasial­lisia hyökkäyk­siä. Kyl­lä jokaisen nähtävis­sä on ollut, ettei viha­puheen hyysäämis­es­tä mitään “paineenpurku”-hyötyä ole, se vain katalysoi itseään. Kun koulu­am­pumiset ovat nyt kai jo pois muodista, en ihmettelisi, että joku meil­lä seu­raavak­si kopi­oisi Nor­jan tekoa uppoudut­tuaan tarpeek­si pitkään hom­mafoo­ru­min ja sen jatko­jen (mm. hesarin ja mon­en muun lehden “keskustelu­pal­sto­jen”) kir­joit­telun mielipuoliseen raivoon. Melkein­pä mis­tä tahansa asi­as­ta keskustelu saadaan kään­tymään isla­mi- ja pakolaisvihaan.
  Soin­in­vaaran tyyli on provosoi­da ja kun sit­ten tulee pyyhkeitä, hän sor­tuu selit­telemään, kuten kävi hänen tuoreen “perus­nor­jalais-paikalli­nen-hom­ma-foo­ru­mi” ‑kir­joituk­sen­sa tapauksessa.
  Oikeasti pul­ma onkin siinä, että jos moderoin­ti toimisi keskustelus­sa kun­nol­la, blo­gien tai lehtien keskustelu­pal­stat ehty­i­sivät melkein kokon­aan, eikä enää tulisi klikkauk­sia sivuille — niitä klikkauk­si­a­han Soin­in­vaarakin niin kuumeis­es­ti laskeskelee.
  On tot­takai vaikea kir­joit­taa provosoimat­ta, mui­ta keskustelu­un osal­lis­tu­via kun­nioit­taen ja asi­as­sa (ja vain asi­as­sa) pysyen — ja lisäk­si vielä perustel­la väit­teen­sä hyvin (ei linkillä).
  Mut­ta jospa vaik­ka Soin­in­vaara aloittaisi.
  Täy­tyy vielä tode­ta, että keskustelu Suomes­sa on tästä Nor­jan tapauk­ses­ta ollut aivan löperöä. Sat­u­in tapah­tu­man aikoi­hin ole­maan matkalla ja seurasin (aiem­min vähän pin­nal­lise­na pitämäni) CNN:n uuti­soin­tia. Siel­lä oli vaivaudut­tu kut­sumaan lyhy­isi­in uutis­set­tei­hin hyviä asiantun­ti­joi­ta ja ana­lyytikko­ja, jot­ka pui­v­at islamivi­han taus­to­ja ihan eri kali­iber­il­la kuin meil­lä. Vaikut­taa siltä, että här­mäläis­ten poli­itikko­jen keskustelua vai­men­taa kyyni­nen pelko oman kan­natuk­sen laskus­ta ja “äänien satamis­es­ta per­su­jen laari­in”. Hom­malaisia ei näil­lä lakeuk­sil­la jumalau­ta pilkata.

 34. “Olen kum­mas­tel­lut, että mis­tä se tulee mysti­nen 20.000 asukkaan Parashankkeen raja. Se tulee Kokooomuk­sen puheen­jo­hta­ja Jyr­ki Kataisen kotikun­nas­ta Siil­in­järveltä – siel­lä on nip­pa nap­pa yli 20.000 asukas­ta.” ‑Nim­im. Evert The NeveRest

  Öh.. Tuo­ta. Tietänet, että PARAS-han­ke laitet­ti­in käyn­ti­in vuon­na 2005. Mil­lähän tak­ti­ikalla sil­loinen oppo­si­tio­jo­hta­ja Katainen sai Siil­in­jär­ven etua hal­li­tuk­ses­sa ajettua?

 35. En tiedä, onko tämä viha­puhet­ta, mut­ta senkin uhal­la: olen aina pitänyt Jungne­r­ia harv­inaisen tyh­mänä, julk­isu­ushakuise­na pel­lenä nais­ten­le­hdis­sä avau­tu­misi­neen ja parisuhdehömpötyksineen.

  Jos tuo on viha­puhet­ta, niin on aika tehdä val­lanku­mous ihmisoikeuk­sien saamisek­si takaisin.

 36. Olen pitkälti samaa mieltä Soin­in­vaaran kanssa siitä, että puoluei­den on itse saata­va vali­ta edus­ta­jansa valiokun­ti­in. Silti ymmär­rän myös Jungne­r­ia. Hal­la-aho voisi tehdä omat johtopäätöksensä.

 37. “Tari­naa Euroopan islami­lais­tu­mis­es­ta ei voi­da mitenkään diskred­i­toi­da ratio­naal­isin perustein, kos­ka sen tosi­asial­lise­na käyt­tövoimana on ihmis­ten ahdis­tuneisu­us, ja tunne omas­ta merk­i­tyk­set­tömyy­destä, eivät mitkään konkreet­tiset tosiasiat.”

  Mie­lenki­in­toinen teo­ria, voitko antaa lähde­vi­it­teen tähän ahdis­tus­tutkimuk­seen? Onko kyse ahdis­tuk­ses­ta elämässä yleen­sä vai ken­ties ahdis­tus siitä, mihin Suo­mi on menos­sa nykykäytän­nöil­lä? No, se var­maan on erotel­tu siinä tutkimuk­ses­sa, johon tämä väite perus­tuu. En mal­ta odot­taa että pääsen luke­maan alkuperäistutkimusta.

 38. Pah. Kaik­ki ympäril­läsi on harhaa. Ei ole ole­mas­sa yhtä totu­ut­ta (muis­taak­seni Ein­steinin lausahdus).

  Ja nyt on kaikil­la suu vaah­dos­sa kun lehdis­tön kesä­toimit­ta­jat ovat jotakin joidenkin poli­itikoiden suul­la lausuneet. Toki pää­toimit­ta­jatkin var­maan kir­jail­e­vat — mut­ta hiukan kesäterässä.

  Jos vaa­di­taan sivus­to­jen kom­men­toi­jil­ta omaa henkilöl­lisyyt­tään, niin verkkole­htien toimit­ta­jienkin tulisi ker­toa artikke­lien­sa lähteet.

  Liian usein saa sen käsi­tyk­sen verkkole­hdis­tä, että poli­itikko itse on lausunut sen mitä verkkole­hti sit­ten esit­tää. Onko tosi­aan näin.

 39. Eli­nalle:

  ” En tiedä, onko tämä viha­puhet­ta, mut­ta senkin uhalla”

  Osuit asian ytimeen: kukaan­han ei ole “viha­puhet­ta määritel­lyt”, oikeaan kon­tek­sti­in koko “vihapuhe”-asia saadaan kun huo­mataan, että sitä kuri­in vaa­ti­vat äänekkäim­min ne nykyiset van­hat poli­itikot jot­ka 70 ‑luvul­la vasem­mis­toradikaaleina tekivät lakiesi­tyk­siä joil­la halut­ti­in kieltää Suomen ulkopoli­it­tis­ten suhtei­den (Neu­vos­toli­it­toon) vahingoittaminen.

  Sille on ihan syyn­sä, mik­si län­si­mais­sa rikoslaki­in kir­jataan _tarkasti_ mikä on kiel­let­tyä, eikä luote­ta siihen että kul­loinkin val­las­sa ole­va taho saa vapaasti määritel­lä asian.

 40. Evert The NeveR­est: “…mis­tä se tulee mysti­nen 20.000 asukkaan Parashankkeen raja…”

  Se on keskimääräi­nen elinkelpoisen kun­nan asukas­määrä kymme­nen tuhan­nen tarkku­udel­la. 😉 Tarkem­min sanoen elinkelpoises­sa kun­nas­sa on 10 000 — 40 000 asukas­ta ja tehokku­us­mak­si­mi on Suomes­sa ollut muu­ta­ma vuosi sit­ten 16 000 asukas­ta. Tart­tis tehdä jotain, eli on aika pilkkoa tehot­tomat yksiköt pienemmiksi.

 41. “Perus­suo­ma­laiset tekivät var­maankin hark­in­tavirheen antaes­saan hallinto­valiokun­nan puheen­jo­hta­jan vasaran Halla-aholle… ”

  No, ehkäpä Hal­la-ahon vaaleis­sa saa­ma äänisaalis (yli 15000 ään­tä) on vaikut­tanut jonkin ver­ran ko. vasaran halti­jaa valittaessa!

 42. On aika lapsel­lista Jungner­il­ta lässyt­tää, että hänen nor­jalaiset ystävän­sä ihmette­liv­ät miten Hal­la-ahon kaltainen ihmi­nen voi johtaa tärkeää valiokuntaa. 

  Jungner­in norskifrendin numit­täin eivät taku­ul­la tiedä Hal­la-ahos­ta mitään muu­ta kuin mitä Jungn­er on heille kertonut. 

  Tulee mieleen ihan van­hat ajat, jol­loin sen ajan jungner­it juok­si­vat Tehtaankadul­la kie­limässä poli­it­ti­sista vas­tus­ta­jis­taan ja sit­ten levit­tivät huhu­ja, miten neukut pahek­su­vat jonkin neu­vos­to­vas­taisia mielipiteitä. 

  Sil­loin se toi­mi kuin häkä. Enää ei onnek­si tai­da toimia?

 43. Vielä reilu viikko sit­ten Hal­la-ahon isoim­mal­ta vial­ta näyt­ti toim­inta Suomen Sisun joh­dos­sa, tuos­sa koti­maises­sa ääri­oikeis­to­laises­sa yhdis­tyk­sessä, joka sen omien vep­pi­sivu­jen mukaan keskit­tyi takavu­osi­na per­in­teiseen nat­si­larp­pauk­seen: pojat ja mik­sei myös tytöt kehit­te­liv­ät hieno­ja organ­isaa­tiokaavioi­ta eri astei­sine johta­ji­neen, gaulautere­i­neen ja alue-esikun­ti­neen, suun­nit­te­liv­at upei­ta tun­nuk­sia hakaris­tei­neen, julka­isi­vat avoimen rasis­tisia lennäkke­ja sekä myivät rasis­tisia t‑paitoja ja muu­ta krääsää larp­pi­toim­intansa rahoituk­seen. Hal­la-ahon älämölö “uppoavas­ta lännestä” ja hem­mon kut­sum­i­nen “Suomen johtavak­si vas­ta-jihadis­tik­si” kuu­losti saman­laiselta suh­teel­lisen viat­toma­l­ta ääri­oikeis­to­laiselta nat­si­larp­pimeiningiltä kunnes selvisi, mitä tämä “vas­ta-jihad” pitää sisällään.

  Jun­gerin vaa­timus osoit­taa mielestäni sen, että hän näkee nyt kytkyt Breivikin, Hal­la-ahon kir­joi­tusten sekä laa­jalle Euroop­paan ja Amerikkaan levin­neen Eura­bia-salali­it­to­hörhöi­lyn ja islam­o­fo­bisen uskon­so­dan liet­somisen välil­lä. Ennen 22.7. Breivikin man­i­festin aat­teelli­nen puoli olisi voitu julka­ista Skrip­tas­sa kenenkään kohot­ta­mat­ta kul­makar­vaakaan. (Päiväkir­ja-osu­udet oli­si­vat toiv­ot­tavasti saa­neet Supon päivys­tävän etsivän kilaut­ta­maan krp:n puolelle.) 

  Toivoisinkin, että myös Hal­la-aho ymmärtäisi, mis­tä demarei­den epälu­u­lo ja pelko kumpuaa, ja mik­sei jihadis­tin rät­ti tuo ääniä: muu­ta­maa vaar­al­lista sekopäätä luku­unot­ta­mat­ta ketään ei kiin­nos­ta Eura­bia, kali­faat­ti tai palavien get­to­jen rinki. 

  Hal­la-ahol­la on tietysti vaikea suhde medi­aan, eikä ihme. SS-larp­paami­nen on noloa. Vil­la­pai­ta val­oku­vas­sa on noloa. Tupakan­poltos­ta kiin­ni­jäämi­nen on noloa. Nyt ei kuitenkaan ole siitä kyse. Nor­jas­sa on jumalau­ta tapet­tu ihmisiä. Taqqiyyan levit­te­ly Hom­mas­sa ei enää auta. Nyt pitää tehdä selvä pesäero “vasta”-jihadin hul­lu­u­teen. Jos se jää tekemät­tä, myös äänestäjien on help­po tehdä sama johtopäätös kuin demarien puolue­si­h­teerin: Breivik on oire samas­ta taud­ista kuin Hal­la-aho, Hirvisaari ja muu kriitikkojengi.

 44. “olen aina pitänyt Jungne­r­ia harv­inaisen tyh­mänä, julk­isu­ushakuise­na pel­lenä nais­ten­le­hdis­sä avau­tu­misi­neen ja parisuhdehömpötyksineen.”

  Sanois­in pikem­min, että kyseessä on älykäs pelle. Hyv­in­hän hän sil­lä mynt­tiä lyö.

 45. Eduskun­nan sivuil­ta: “Hallinto­valiokun­ta käsit­telee — poli­isi- ja pelas­tus­toin­ta, rajavar­ti­o­laitos­ta, ulkomaalaisasioita –”

 46. Muka­va huo­ma­ta, että eduskun­nas­sa on vielä joitain täyspäisiä.

 47. Tavoitekoko ter­veyskeskuk­selle, 20 000 asukas­ta, on peräisin kansal­lis­es­ta ter­veyshenkkeesta, jos­ta olen jos­sain mielessä vas­tu­us­sa. Asian ideoi­ja on kuitenkin Jus­si Huttunen.
  Ajatuk­se­na on, että toimi­vas­sa ter­veyskeswkuk­ses­sa on (vähin­tään) kahdek­san lääkäriä, jol­loin se ei ole enää kovin haavoit­tu­va, vaik­ka yksi sairas­tu­isikin tai menisi vaik­ka koulu­tuk­seen; Lisäk­si lääkärit voivat edes vähän erikois­tua eri­tyyp­pisi­in potilaisiin

 48. Marko Hami­lo:

  “Tari­naa Euroopan islami­lais­tu­mis­es­ta ei voi­da mitenkään diskred­i­toi­da ratio­naal­isin perustein, kos­ka sen tosi­asial­lise­na käyt­tövoimana on ihmis­ten ahdis­tuneisu­us, ja tunne omas­ta merk­i­tyk­set­tömyy­destä, eivät mitkään konkreet­tiset tosiasiat.”

  Mie­lenki­in­toinen teo­ria, voitko antaa lähde­vi­it­teen tähän ahdis­tus­tutkimuk­seen? Onko kyse ahdis­tuk­ses­ta elämässä yleen­sä vai ken­ties ahdis­tus siitä, mihin Suo­mi on menos­sa nykykäytän­nöil­lä? No, se var­maan on erotel­tu siinä tutkimuk­ses­sa, johon tämä väite perus­tuu. En mal­ta odot­taa että pääsen luke­maan alkuperäistutkimusta.

  Todis­tus­taak­ka on väit­tämän esit­täjäl­lä — ei sil­lä, joka kieltäy­tyy pitämästä perustelema­ton­ta väit­tämää totena.

 49. Sylt­ty kirjoitti:
  “Etkö itse lue tek­ste­jä? Breivik omas­sa man­i­festis­saan (vai mikä lie se onkaan), viit­taa suo­raan Hal­la-ahoon (ja Han­nu Takkulaan).”

  Nyt olet kyl­lä, Sylt­ty, itse huonos­ti infor­moitu. Breivik ei suikaan itse kir­joit­tanut koko 1518-sivus­ta pläjäys­tään, vaan se sisältää paljon muiden kir­joit­ta­jien kokon­aisia, pitk­iäkin, blo­gi- yms. artikkelei­ta copy­pastet­tuna osak­si tek­stiä. Alkuop­eräiset kir­joit­ta­jat on myös merkitty.

  Viit­tauk­set Hal­la-ahoon ja Takku­laan ovat molem­mat tek­steis­sä jot­ka on kir­joit­tanut blo­gis­tin­im­imerk­ki fjordman.

 50. Marko Hami­lo:

  Mie­lenki­in­toinen teo­ria, voitko antaa lähde­vi­it­teen tähän ahdis­tus­tutkimuk­seen? Onko kyse ahdis­tuk­ses­ta elämässä yleen­sä vai ken­ties ahdis­tus siitä, mihin Suo­mi on menos­sa nykykäytän­nöil­lä? No, se var­maan on erotel­tu siinä tutkimuk­ses­sa, johon tämä väite perus­tuu. En mal­ta odot­taa että pääsen luke­maan alkuperäistutkimusta. 

  Se on hypo­teesi, ei teo­ria. Esitin tieteel­lis­es­ti kat­sot­tuna hypo­teesin. Siitä tulee teo­ria vas­ta sit­ten, kun esite­ty­ille väit­teille on jotain tieteel­listä näyt­töä. Hypo­teesin voi myös kumo­ta esit­täl­lä vas­tanäyt­töä. Jos luet kom­met­ti­ni ihan tarkasti, huo­maat etten väit­tänyt refer­oivani mitään tutkimus­ta, joten sel­l­aisen vaa­timi­nen on hie­man kyseenalaista. 

  Olisin kuitenkin taval­lasi kiin­nos­tunut tutkimuk­ses­ta, jos­sa selvitetetään mil­lä taval­la voimakas huoles­tu­mi­nen Euroopan islamisaa­tios­ta kor­reloi eri­lais­ten psyykkisten tilo­jen kanssa. Anek­dootin omais­ten evi­denssiä (siis toki edelleen tieteel­lis­es­ti pätemätön­tä) löy­tyy mm. Nor­jas­ta ja http://www.uusisuomi.fi sivuil­ta sel­l­aisen hypo­teesin tuek­si, jos­sa väitetään että se kor­reloi ns.tärähtäneisyyden kanssa.

 51. Demar­it ovat syys­tä tai tois­es­ta halun­neet käyt­tää nimeno­maan hallinto­valiokun­taa sisäpoli­it­tise­na lyömäaseena. Kasvo­jen säi­lyt­tämisek­si SDP:n täy­tyy nyt osoit­taa hallinto­valiokun­ta dys­funk­tion­aalisek­si, eli siis käytän­nössä demon­stroi­da ettei valiokun­nan 16 muu­ta jäsen­tä kykene nor­maali­in ajat­telu­un saati toim­intaan kos­ka Hal­la-aho ja Hom­mafo­rum ja Breivik.

  Riit­tävä määrä valiokun­nan jäseniä pitäisi siis saa­da teesken­telemään (yhteis)työkyvyttömyyttä riit­tävän pitkäk­si aikaa sil­läkin riskil­lä että äänestäjät huo­maa­vat ja pal­jas­ta­vat bluf­fin. Aika iso ris­ki huomioiden ettei val­ta­me­dia enää hal­litse julk­ista keskustelua. Onnistues­saankin temp­pu osoit­taa melkoista demokra­t­ian halveksuntaa. 

  Tämä on peli jos­sa ei ole voit­ta­jia. Ain­oa järkevä reak­tio on sanoutua irti Jungner­in han­kkeesta kuten Osmo nyt on tehnyt. Toiv­ot­tavasti demar­it tajua­vat tämän itsekin, laske­vat irtopis­teet voitok­si ja anta­vat asian unohtua.

 52. On surullista, että mielip­i­tee­nil­maisua yritetään rajoit­taa kuin dik­tatu­uris­sa. Kyl­lä se niin on, että edelleenkin maa­han­muu­tos­ta päät­tää Suomen kansa!

  Suurin osa maa­han­muut­tokri­itikoista halu­aa kitkeä Suomelle haitallista maa­han­muut­toa, ilman minkään­laista rasis­tista motiivia.
  Haitallisel­la maa­han­muu­tol­la tarkoite­taan yhteiskun­nal­lamme kalli­ik­si tule­vaa maa­han­muut­toa; taloudel­lis­es­ti ja rikol­lisu­u­den lisään­tymisen kautta.

  Kaveri­ni vaimo on mus­ta. Toinen kaveri­ni on turkki­lais­taus­tainen ja seku­lar­isoitunut. En osaa viha­ta ihmistä rodun tai uskon­non kaut­ta, vaik­ka maa­han­muut­tokri­it­ti­nen olenkin. 

  Kan­natan valikoitua humanitääristä/työperäistä maa­han­muut­toa, esimerkik­si pistey­tyk­seen perus­tu­vaa. Täl­löin saadaan kar­sit­tua tehokkaim­min aines, mikä toden­näköis­es­ti ei sopeudu yhteiskuntaamme. 

  Keskustelin maa­han­muut­to­työn­tek­i­jän kanssa; tämä sanoi, että valitet­tavasti joukos­sa tulee ihan puh­tai­ta rikol­lisia. Yksikään järkevä maa­han­muut­tokri­itikko ei väitä, että kaik­ki jonkin ryh­män ihmiset ovat ongel­mallisia. Mut­ta jois­sakin ryh­mis­sä ongel­mat­a­pauk­sia on suh­teet­toman paljon. Tilas­toti­eteil­i­jänä Osmo tietää mitä tarkoitan.

 53. Olen edelleenkin sitä mieltä kahjot nyt kek­sii oikeu­tuk­se­na jostakin aat­teesta jos sille päälle sattuu.

  Mut­ta. San­o­taan se mitä min­ul­la on mielessä vaik­ka näin: Sil­loin kun oli Myyr­mäen pom­mi niin kat­soin kuin Lip­pos­ta haastelti­in maikkarin uutis­sa noin tun­nin sisään räjähdyk­ses­tä. Lip­po­nen sanoi jotain tyyli­in että kyse ei ole ter­ror­is­mista ja muutenkaan ei ole syytä pelätä jatko­hyökkäyk­siä, pelas­tus­toimet ete­nee, tjsp.

  Mutisin itsek­seni että Lip­po­nen niin pian tapah­tuneen jäl­keen ja suo­raan lentokoneesta tulleena luul­tavasti tiedä juuri mitään asi­as­ta. Viisas vaimo siihen että nii-in, mut­ta kun se on sen hom­ma rauhoitel­la ihmisiä ja ker­toa että tilanne on hallinnassa.

  Ihmiset on ihan tarpeek­si hys­teerisia muutenkin. Val­tiomiehen rooli on pikem­minkin hillitä pelko­ja kuin liet­soa niitä ja siten hivut­taa julk­ista todel­lisu­usku­vaa vähän real­is­tisem­paan suuntaan.

  Ja muutenkin. Olen viime aikoina tör­män­nyt yhä use­am­min ihmisi­in jot­ka ihan aidon oikeasti uskoo esimerkik­si että val­tion­talous voidaan tas­apain­ot­taa supis­ta­mal­la tur­va­paikan­hak­i­joiden määrää ja luop­umal­la pakko­ruot­sista. Jonkin­laise­na huip­puna, sen aikoi­hin kuulin vankkana tiet­ona että Geor­gian sota on vaan geor­gialais­ten juoni kerätä avus­tus­miljoo­nia. Ja niin edelleen. Sen nyt vaan pitäisi olla poli­itisen eli­itin hom­ma ampua huuhaa­ta alas eikä toisin päin.

 54. Saara,

  Maail­ma menee kyl­lä minus­ta varsin omi­tuisek­si ja eri­toten tyl­säk­si paikak­si, jos itse kyseenalaiseen julk­isu­u­teen hakeu­tu­vas­ta henkilöstä ei saa sanoa niin kuin sanoin. 

  Eihän tässä viime aikoina ole voin­ut mitään avi­isia ava­ta ilman, että Jungner­in pärstä lois­taa neliv­äriku­vana ker­tomas­sa imelästi ihkus­ta liitostaan ja net­ti­in lada­tu­ista rakkausvideois­taan ym. Eli julk­isu­uhakuinen pelle ja sil­lä siisti. Jos tämä on turhaa sät­timistä, niin olkoon. Saat olla vapaasti toista mieltä. 

  Mielestäni tietyis­sä ase­mis­sa olevil­ta ihmisiltä voi odot­taa pitäy­tymistä pois Seiska-tyyp­pis­es­tä julk­isu­ud­es­ta. Mikael Jungn­er saa toki tehdä ihan mitä halu­aa, mut­ta sil­loin minä saan pitää hän­tä julk­isu­ushakuise­na pellenä. 

  Ja jopa sanoa sen.

 55. Sylt­ty:

  Etkö itse lue tek­ste­jä? Breivik omas­sa man­i­festis­saan (vai mikä lie se onkaan), viit­taa suo­raan Hal­la-ahoon (ja Han­nu Takkulaan).

  Medi­aan lev­isi ensin tieto, että Breivik siteer­aa man­i­festis­saan Hal­la-ahoa. Sit­tem­min se kor­jat­ti­in eli Breivik siteer­aa toista henkilöä, joka mainit­see Hal­la-ahon. Eli Breivik EI viit­taa suoraan. 

  Onko tääl­lä henkilöä, joka olisi lukenut man­i­festin ja osaisi ker­toa, miten asia nyt oikein on? Ja jos Hal­la-ahon tek­stiä löy­tyy man­i­festista, niin mikä pätkä mah­taa olla kyseessä?

  Itse en aio man­i­fes­tia lukea jo siitä syys­tä, että Breivikin yksi tavoite on, että mah­dol­lisim­man moni kyseisen tuo­tok­sen lukisi.

 56. “Mie­lenki­in­toinen teo­ria, voitko antaa lähde­vi­it­teen tähän ahdistustutkimukseen?”

  Olisiko­han luet­tu täältä: http://www.halla-aho.com/scripta/gluttons_for_guilt.html

  Kyse on tui­ki taval­lis­es­ta hal­la-aho­lais­es­ta hup­sus­ta speku­laa­tios­ta ja tahat­tomas­ta huumorista puet­tuna asi­aproosan muotoon:
  “Tiede­tään, että län­si­maalaiset ovat ahdis­tuneem­pia kuin ne, joil­la mate­ri­aal­is­ten olo­jen puoles­ta olisi enem­män syytä ahdis­tuk­seen. Mielestäni tämä ei ole kovin ihmeel­listä. Me, toisin kuin ne muut, olemme omien murhei­den puuttues­sa ja aiv­o­tyyp­pimme pakot­ta­m­i­na otta­neet ratkaistavak­semme koko ihmiskun­nan ongel­mat. Eikä tämäkään riitä, vaan me olemme hyv­in­voin­tia koske­van väärinkäsi­tyk­semme ajam­i­na myös omak­suneet syyl­lisyy­den koko ihmiskun­nan ongelmi­in. Ei täl­laista vas­tu­un ja syyl­lisyy­den määrää kukaan kestä ahdis­tu­mat­ta. Osa ei kestä sitä lainkaan, vaan ulkois­taa sen koske­maan kaikkia mui­ta kaltaisi­aan mut­ta ei itseään. Julis­ta­mal­la sodan oma­lle kult­tuurilleen, his­to­ri­alleen ja ihon­värilleen he puhdis­ta­vat itseään kollek­ti­ivis­es­ta perisyn­nistä, joka heille hei­dän syn­type­r­än­sä vuok­si lankeaa. Mitä syyl­lisem­mäk­si he oman viiteryh­män­sä osoit­ta­vat, sitä suurem­pi on se henkilöko­htainen huo­jen­nus, jon­ka maail­mankaikkeus heille kollek­ti­ivis­es­ta syyl­lisyy­destä viimeisel­lä tuomi­ol­la suo.”

 57. Jos ja kun tarkoi­tus on pitää keskustelu keskustelu­na, pitäisi yhtälail­la pahimpi­en ‘hom­malais­ten’ höpinät kuin myös Pekkan Pessin kaltaiset ‘viher­va­surien’ yhden­tekevät haukku­miset poistaa.

  Muuten oikein hyvä aloi­tus ja keskustelu jälleen.

 58. Kalle kir­joit­ti:
  “Tarkem­min sanoen elinkelpoises­sa kun­nas­sa on 10 000 – 40 000 asukas­ta ja tehokku­us­mak­si­mi on Suomes­sa ollut muu­ta­ma vuosi sit­ten 16 000 asukasta.”

  Tehokku­u­den mak­si­moimal­la pääkaupunkiseudul­la pitäisi siis olla 66 kuntaa…

 59. Hyvä ystäväni Iri­na Buranako­va soit­ti min­ulle Ret­roskoista. Hän oli kuul­lut, että Maail­man­rauhan vihaa­ja Mikael Jungn­er oli valit­tu Suomen eduskun­taan. Tuskin jalus­tan sement­ti oli kuiv­unut, kun kyseinen oikeusti­eteen yliop­pi­las oli pat­sas­ta jo ter­vaa­mas­sa ja höyhentämässä. 

  Iri­na sanoi, että pat­sas oli mosko­valais­ten tove­r­ien sol­i­daarisu­u­den osoi­tus helsinkiläisille tovereille. Poli­isit veivät Jungner­in säilöön. Iri­na ihmetteli, miten Suomes­sa vihan­pitäjä voi selvitä alle 20 vuo­den tuomi­ol­la ja päästä vielä eduskuntaan.

 60. Man­i­festin mie­lenki­in­toisin yhteys Hal­la-ahoon ei ole se, että siihen on lainat­tu jokin lause häneltä. Mie­lenki­in­toista on eri­tyis­es­ti se, että toinen kir­ja( sivut 288–773) on keskeiseltä sisäl­löltään aivan saman­laista tavaraa kun Scripta.

 61. Hal­la-ahon leirin ei kan­na­ta lähteä argu­men­toimaan puo­lus­ta­jaansa vastaan.

  Mielestäni Helsin­gin Ajat­teli­jan tit­teli kuu­luu ilman muu­ta jälleen Osmo Soininvaaralle.

 62. Uutiset eilen:
  – Oikeas­t­aan koko eduskun­tavaalien jälkeisen ajan Hal­la-ahol­la on ollut eri­laisia puheen­vuoro­ja ja näke­myk­siä, jot­ka ovat herät­täneet pait­si huol­ta myös kri­ti­ikkiä muual­lakin. Kyse ei ole poli­ti­ikas­ta tai poli­tikoin­nista — kyse on vain ja ain­oas­taan Hal­la-ahon eri­lai­sista avauk­sista, kir­joituk­sista ja mielip­iteistä. Poli­it­tis­ten puoluei­den välil­lä ei ole ongel­maa, vaan kysymys on yhden henkilön tavas­ta toimia, Jungn­er painottaa.

  http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/07/1367188/jungner-halla-ahon-on-mietittava-asemaansa

  Uutiset tänään:
  Puolue­si­h­teeri nos­taa nyt Hal­la-ahon tek­steistä esi­in hän­tä eri­tyis­es­ti häir­it­sevän lauseen.

  - Hänen blo­gis­taan löy­tyy edelleen vuo­den 2006 maalisku­un kir­joi­tus, jos­sa lukee: “Min­un on vaikea kek­siä maail­mankaikkeud­es­ta alhaisem­paa mateli­jaa kuin pohjo­is­mainen sosi­aalidemokraat­ti.” Paljon on siedet­ty, mut­ta nyt täy­tyy nous­ta vas­tus­ta­maan tämän­tyyp­pistä kir­joit­telua ja puuhastelua. Jo riit­tää, Jungn­er puhisee.

  http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/halla-aho-jungnerin-kritiikki-norjan-uhreja-loukkaavaa-politikointia/art-1288404782274.html

  Eri­tyis­es­ti toisen puolueen sät­timisel­lä olisi siis yhteys Nor­jan joukko­murhi­in? Kaiken­laisia hiekkalaatikkoleikke­jä mei­dän päät­täjämme har­ras­ta­vatkin. On tain­nut alkaa uusi neliv­uoti­nen UFO-lento siel­lä Arkadianmäellä.

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 63. Kaik­ki tun­te­mani nui­v­at ovat pääl­lisin puolin kovin taval­lisia, elämään­sä hal­lit­se­via ja tyy­tyväisiä ihmisiä, jot­ka halu­a­vat säi­lyt­tää sen mikä omas­sa elinympäristössä on maail­man paras­ta. Mut­ta voihan olla, että tämä kuori peit­tää val­ta­van ahdis­tuk­sen, jota helpot­ta­vat vain pamit ja ajoit­taiset maa­han­muut­tokri­it­tiset purkauk­set netissä.

 64. ato­mi:

  Olisiko­han luet­tu täältä: http://www.halla-aho.com/scripta/gluttons_for_guilt.html

  Kyse on tui­ki taval­lis­es­ta hal­la-aho­lais­es­ta hup­sus­ta speku­laa­tios­ta ja tahat­tomas­ta huumorista puet­tuna asi­aproosan muotoon:
  “Tiede­tään, että län­si­maalaiset ovat ahdis­tuneem­pia kuin ne, joil­la mate­ri­aal­is­ten olo­jen puoles­ta olisi enem­män syytä ahdistukseen… 

  Heh. Hup­su­jen net­tispeku­laa­tio­den esit­täjänä mun vienos­ti lep­at­ta­va kynt­tiläni tosi­aan kalpe­nee grand­mas­ter Hal­la-ahon infer­naalisen roi­hun rinnalla.

 65. Kyl­läpä Soin­in­vaara on viisas mies! Jungn­er ei sitä ole, jos hän jotenkin vih­jailee siihen suun­taan, että Suomen eduskun­nan Hallinto­valiokun­nan puheen­jo­hta­ja yllyt­täisi murhaa­maan pohjo­is­maisia sosi­aalidemokraat­te­ja. Minä istuske­len sil­loin täl­löin Punais­ten joukko­hau­dal­la Pohjois-Haagam ase­man vier­essä. Jos Jungn­er ei istuskele ja funt­saile, sil­loin pitäisi vai­h­taa puolue­si­h­teer­iä eikä valiokun­nan puheenjohtajaa.

  Liit­tyneekö Soin­in­vaaran kan­ta jotenkin siihen mah­dol­lisu­u­teen, että Soin­in­vaaras­ta itses­tään saat­taisi, lain­säädän­tö­työn asiantun­te­muk­sen nojal­la, tul­la Hallinto­valiokun­nan puheen­jo­hta­ja, jos Hal­la-aho saisi niin san­otusti kenkää? Tähän ei mis­sään tapauk­ses­sa pidä ryhtyä.

  Aihep­i­iri­in ja ketju­un liit­tyen: Suo­ma­lainen puhe Euroopan ”islamisoi­tu­mis­es­ta” on vuosia ollut erit­täin ärsyt­tävää. Puhe on myös loukkaavaa syistä, jot­ka oli­si­vat kan­ta- tai perus­suo­ma­laiselle toden­näköis­es­ti täysin käsit­tämät­tömiä – siis että jostakin Pohjois­na­van per­ife­ri­as­ta tul­laan väit­tämään, että län­sieu­roop­palainen kansalaisy­hteiskun­ta aina häviäisi. Osak­si kyse on pahan­tah­tois­es­ta tari­noin­nista, jos­sa Län­nel­lä menee aina huonos­ti ja koh­ta vielä huonom­min. Syyt vai­htel­e­vat: Fasis­mi käy hyvin kau­pak­si, ja Län­si-Sak­sa aloit­taa maail­man­so­dan, sanoi Kekko­nen. Nat­sis­mi nousee, ja sosial­is­mi voit­taa. Huumeet ja ter­ror­is­mi lev­iävät. Reinin vir­ta saas­tuu aina vaan lisää, ja islamis­mi lev­iää. Tämä on kateel­lisen peräkylän kieliop­pia. Tämä on myös väärää logi­ikkaa. Jokin kvan­ti­tati­ivi­nen kehi­tyspi­irre pro­jisoidaan lin­eaaris­es­ti ja kri­ti­ikit­tömästi ajas­sa eteen­päin, ja tästä tehdään sit­ten perus­teet­to­mia johtopäätök­siä. Neu­vos­toli­it­to tuot­taa vuodessa näin ja näin paljon rauta­malmia ja panssare­i­ta. Siis­pä Län­si häviää, ja tästä seu­raa sosial­is­mi sekä pro­le­tari­aatin dik­tatu­uri. Mus­limeil­la on näin ja näin paljon korkeampi syn­tyvyys kuin kan­taväestöl­lä, joten Euroop­paan syn­tyy mus­lim­ienem­mistö, ja tästä seu­raa sharia-laki sekä kuole­ma homoille. Sekä pro­jek­tio että sen seu­rau­so­le­tuk­set ovat väärin.

  Edel­lä muuan kir­joit­ta­ja tote­si, että tari­naa Euroopan ”islamisoi­tu­mis­es­ta” ei voi­da diskreti­toi­da mil­lään perusteil­la. Kyl­lä se nyt on syytä voi­da purkaa ja dekon­struoi­da. Heinäku­un 2011 joukko­murhan­jäl­keen puhe Euroopan ”islamisoi­tu­mis­es­ta” ei ole enää pelkkä ärtymyk­sen aihe, se on jotakin enem­män. Itse olen kulu­vana vuon­na pyrkinyt purka­maan tätä tari­naa (osin hark­it­se­mat­toma­l­la) vas­tatari­noin­nil­la nimel­lä ja nim­imerkil­lä, esimerkik­si Unto Hämäläisen Perässähi­ihtäjä-blo­gis­sa tai Hom­mafo­ru­mil­la. Viime mainit­tu tietysti edel­lyt­tää rek­isteröi­tymistä, mut­ta määre ”hom­mafoo­ru­mi­lainen” olisi silti harhaan­jo­hta­va. Olen­han reik­steröi­tynyt myös joillekin amerikkalaisille fem­i­nis­tisille kinky-sivus­toille tai huuhaa-tieteen insti­tu­ut­ti­in, Insti­tute of Noet­ic Sci­ences, kos­ka sekään ei mak­sa mitään, ja on kiva kirjoitella.

  Jus­si Hal­la-ahoa pitäisi joka tapauk­ses­sa puo­lus­taa, kos­ka a) hän ei poli­it­tis­es­ti toi­vo mitään puo­lus­tus­ta viher­pi­ipertäjien tahol­ta, b) hänel­lä on kuitenkin, tietäen tai tietämät­tään, niin paljon euroop­palaisen vai­h­toe­htoli­ik­keen asen­net­ta, tem­ati­ikkaa ja retori­ikkaa. Se, että se nyt on näin kanavaoitunut, on jos­sakin määrin Vihrei­den omaa tekoa, kenties.

 66. Pekka Pes­si kir­joit­ti (jot­ta myös JHA ymmärtäisi): 

  “…ja mik­sei jihadis­tin rät­ti tuo ääniä: muu­ta­maa vaar­al­lista sekopäätä luku­unot­ta­mat­ta ketään ei kiin­nos­ta Eura­bia, kali­faat­ti tai palavien get­to­jen rinki.”

  Meil­lä ei liene yhteen­sopi­va logiikka?

  Helsin­gin vaalipi­iri eduskun­tavaalit 2011:
  JHA 15.000 ään­tä 2011. Enem­män ääniä sai vain Paa­vo Arhin­mä­ki (17.000), joka oli “vain” vas puolueen puheenjohtaja.

  Sum­ma sum­marum (tai hom­ma sumarum):

  Sanois­in: “Kos­ka äänestäjiä ei kiin­nos­ta Eura­bia, kali­faat­ti tai palavien get­to­jen rin­ki (myös meil­lä Suomes­sa), JHA sain erit­täin suuren ään­imäärän eduskun­tavaaleis­sa 2011.”

 67. Eli­na,

  Tot­ta kai sinä saat sanoa, mitä sanoit. Minäkin saisin sanoa niin, mut­ta en sano. En perus­ta toim­intaani yksi­no­maan siihen, mitä lakikir­jas­sa lukee.

  Lisäk­si ihmette­len, jos et tosi­aan kek­si mitään muu­ta tapaa tuo­da mie­lenki­in­toa elämään (sanoit, että ilman muiden haukku­mista maail­ma olisi tyl­sä paik­ka). Kir­joit­telu­asi väität teräväk­si, mut­ta jos tyl­sän ja terävän väliltä pitää vali­ta, itse kyl­lä kallis­tun haukot­telun puolelle moisia umme­htunei­ta letkau­tuk­sia lukiessani.

  No, nyt­pä tiedät.

 68. http://www.halla-aho.com/scripta/sosiaalidemokraatin_selkaranka.html

  Min­un on vaikea kek­siä maail­mankaikkeud­es­ta alhaisem­paa mateli­jaa kuin pohjo­is­mainen sosiaalidemokraatti. 

  Lause on jälleen ker­ran irroitet­tu kon­tek­stista. Minus­ta tuo on täysin asialli­nen kir­joi­tus yksi­ty­ishenkilön blo­gis­sa vuodelta 2006. 

  Mon­en muunkin yksi­ty­ishenkilön blo­gis­sa on haukut­tu vaik­ka ketä ja paljon pahem­minkin. Arvelisin että perus­suo­ma­lai­sis­takin on lausut­tu vuosien var­rel­la vasem­mis­ton blo­geis­sa monia rumia sano­ja. Mik­sei niistä vaa­di­ta päitä vadille?

 69. Onkos kukaan vaivau­tunut luke­maan sitä jut­tua, jos­ta Jungn­er veti herneen nenään?

  http://www.halla-aho.com/scripta/sosiaalidemokraatin_selkaranka.html

  Itse sanois­in, että kun jokin puolue syyl­listyy Hal­la-ahon mainit­semi­in tekoi­hin, niin sitä saa kyl­lä lyödä kuin vieras­ta sikaa. 

  En ymmär­rä mik­si Jungn­er edes kehtaa puo­lus­taa Ruotsin demarien vilunkia, puhu­mat­takaan Suomen demarien yri­tyk­ses­tä pelas­taa enti­nen puolue­jo­hta­jansa. Alho ainakin tuhosi poli­it­tisen uransa, mikä oli ansait­tua, mut­ta Lip­po­nen selvisi tuostakin kuin koira veräjästä.

 70. Saaran sanomaa:

  Lisäk­si ihmette­len, jos et tosi­aan kek­si mitään muu­ta tapaa tuo­da mie­lenki­in­toa elämään (sanoit, että ilman muiden haukku­mista maail­ma olisi tyl­sä paikka).

  Paljonkin on muu­ta mie­lenki­in­toa. Kolme las­takin jo pitää siitä huolen. 

  Lisäk­si olen (kos­ka aina näistä mamuista puhutaan) esimerkik­si ottanut tavoit­teek­seni bon­ga­ta maa­han­muut­ta­ja päivässä jo pari vuot­ta sit­ten. En ole ihan tätä haastet­ta pystynyt täyt­tämään, mut­ta tänään tutus­tu­in venäläis­taus­taiseen kuusikymp­piseen Valenti­naan ja tosi mon­ta Afrikas­ta ja Lähi-idästä kotoisin ole­vaa on jo haavissa. 

  Suosit­te­len kaikille. Menee vain avoimesti tekemään tut­tavu­ut­ta ihan mis­sä vain. Vierailukult­tuuri on yleen­sä boheemimpi kuin suo­ma­laisil­la — kut­su­vat koti­in­sa hyvin nopeankin tut­tavu­u­den jälkeen. 

  Mut­ta mik­si sinä, Saara,jatkuvasti hyökkäilet min­ua vas­taan? En ole muis­ti­ni mukaan sanonut kir­joit­ta­vani “terävästi”. Voi olla että kärkevästi, mikä on ihan eri asia. Terävyys viit­taa älyyn ja pidän epä­to­den­näköisenä, että olisin tuo­ta sanaa käyttänyt.

  Halu­atko jotenkin pal­stan kuningat­taru­u­den, jon­ka koet ole­van minulla?

  Ja nyt sata hymiötä…

 71. Hal­la-aho­han ei lyönyt demare­i­ta puolueena vaan sen jäseniä ja kan­nat­ta­jia, jokaik­istä ja vielä kaikissa Pohjo­is­mais­sa. Viime aikoina on urputet­tu, että hom­mafoo­ru­mi­laisia hauku­taan yht­enä ryh­mänä joidenkin kir­joi­tusten takia. Mik­si hoim­mafoo­ru­mi­laiset saa­vat yleistää näinkin räikeästi, mut­ta hei­hin kohdis­tuneena yleistämi­nen on väärin. Jungner­il­la oli kyl­lä syyn­sä vetää herneet nenään­sä tuos­ta lausun­nos­ta, mut­ta se ei poista sitä, että jokainen puolue val­it­see itse omat edus­ta­jansa ja kan­taa valin­noista vastuun.

 72. Eli­na,

  Ker­roin taan­noin mielip­i­teeni tarpeet­tomas­ta sät­timis­es­tä, jota mm. sinä har­ra­s­tat. Mielip­i­teeni siitä ei kuitenkaan liity mitenkään juuri sin­u­un, vaan suh­taudun tarpeet­tomaan sät­timiseen samoin puhu­jas­ta riip­pumat­ta. Sit­ten kysy­it esimerkke­jä, tuos­sa edel­lä annoin sel­l­aisen. Ei täytä min­un kir­jois­sani hyökkäyk­sen tunnusmerkkejä.

  Aiem­min olen ottanut puheek­si juuri sin­ua koske­via asioi­ta, kos­ka olen kiin­nos­tunut sinus­ta ihmisenä (olen yrit­tänyt muis­taa vielä erik­seen maini­ta kiin­nos­tuk­ses­tani, jot­ta kysymyk­seni eivät tulisi tulk­i­tuk­si vihamielisik­si). Joidenkin väit­tämiesi suh­teen — mieleen tulee esim. homoad­op­tiokeskustelu — olen var­maankin yltynyt myös aidosti hyökkääväk­si. Pahoit­te­lut tästä; yritän rajoittaa.

  Min­ulle on tyyp­il­listä määrit­tää ihmisiä (tässä tapauk­ses­sa kir­joit­ta­jia) laadullis­ten määrei­den avul­la — ei siis arvo­järjestyk­sen tai hier­arkian kaut­ta. Niin­pä suon mielu­usti mah­dol­lisen “kuningat­taru­u­den” muille, jot­ka hier­arkioi­ta havait­se­vat ja pitävät huomionarvoisina.

  Pahoit­te­len, jos vaikutin hyökkäävältä. Yritin vain seu­ra­ta logi­ikkaasi; ehkä tulk­itsin tek­stiäsi liian kir­jaimel­lis­es­ti? (Myöskin tyyp­il­listä min­ulle.) “Terävänäp­päimistöi­nen” oli tarkkaan ottaen käyt­tämäsi ter­mi, johon viit­tasin. On esi­in­tynyt tek­stis­säsi ihan hil­jat­tain. Mut­ta ei nyt tak­er­ru­ta yhteen ter­mi­in; varsi­nainen ajatuk­seni oli se, että en pidä maini­tun­laista sät­timistä mie­lenki­in­toise­na, viih­teel­lisenä enkä muutenkaan tarpeel­lise­na — toisin kuin ilmeis­es­ti itse teet.

  Jospa sovi­taan ole­vamme eri mieltä sät­timisen tarpeel­lisu­ud­es­ta, ja sil­lä sipuli?

 73. Hal­la-Ahos­sa ja hom­malai­sis­sa min­ua ärsyt­tää Islamin ja mus­lim­ien aihee­ton mus­ta­maalaus. Mus­lim­it ovat erit­täin hajanainen poruk­ka kuten kris­tit­ty maail­makin. Kaik­ki tun­te­mani mus­lim­it ovat olleet erit­täin mukavia.

  Jos Hal­la-Aho kri­ti­soi Islamia, hänen tulisi minus­ta kri­ti­soi­da aivan vas­taavin perustein myös kris­tit­tyjä. Katolisen kirkon ped­ofi­ili­pa­peista tai USA:n usko­vai­sista pyhää sotaa julis­tavista rebub­likaaneista löy­ty­isi var­masti herkullisia viha­puhei­den kohteita.

  Minä todel­la toivon että joku haas­taisi hom­malaiset myös älyl­lis­es­ti eikä vain tun­teel­lisil­la purkauk­sil­la. Toisaal­ta hom­mas­sa on myös paljon ihan aiheel­lista mediakritiikkiäkin.

  Maail­mas­sa on paljon oikeitakin ongelmia, esimerkik­si nyt Syyr­i­as­sa. Hal­la-Ahon vas­tus­ta­jat voisi­vat ottaa sen van­han herneen pois nenästä ja kään­tää ihmis­ten huomio pilkun­vi­ilauk­ses­ta sinne oikeisi­in ongelmiin.

  Vai onko tämän ärsyt­tävän suvait­se­vaisu­us­löpinän tarkoi­tus vain pitää huomio pois­sa vakavam­mista asioista, kuten Euron hajoamis­es­ta ja Välimeren ran­nikon sisällissodista?

 74. “Hal­la-aho­han ei lyönyt demare­i­ta puolueena vaan sen jäseniä ja kan­nat­ta­jia, jokaik­istä ja vielä kaikissa Pohjoismaissa”

  Min­ua kovin ihme­tyt­tää miten yksikään voi kan­nat­taa puoluet­ta ja liiket­tä, joka noin härskisti toimii. Jos olisin ollut demari Sundqvist-jupakan aikana, niin siihen olisi lop­punut puolueen kan­na­tus. Vas­taa­van­laisia, pahempia tai vähän lievem­piä kat­san­tokan­nas­ta riip­puen, löy­tyy myös Kepul­ta ja Kokoomuk­seltakin. Jos olisin ollut noidenkin puoluei­den kan­nat­ta­ja, niin siihen olisi sekin loppunut.

  Per­sut eivät ole vielä tehneet yhtään mitään väärää, eihän niil­lä ole tosin ollut siihen mah­dol­lisu­ut­takaan, mut­ta niin kauan kuin niiden rötös­sarake puolueena on tyhjä, niin kauan annan niille mah­dol­lisu­u­den. Sit­ten jos ne joskus menevät sen rajan ylitse, niin minä siir­ryn takaisin nukkuviin.

 75. Kom­ment­ti Osmo Soin­in­vaar­alle 1.8.2011 kel­lo 17:29

  Ihmekös tuo, jos monikin ottaa herneet nenään­sä tuol­lai­sista lisko­lausun­noista. Mut­ta eron vaa­timi­nen asian joh­dos­ta on minus­ta ylim­i­toitet­tua touhua ja kai sit­ten valitet­tavasti kuvaa sitä, ettei ole muu­takaan tekemistä. 

  Minä ainakin toivon, että loma­l­ta palat­tuanne arvon kansane­dus­ta­jat panos­tat­te työn­tekoon kansalais­ten puoles­ta eikä paskan­jauhan­taan. Alkaa nimit­täin todel­la suu­tut­taa tuol­lainen lässyt­te­ly, kun itse saa tapel­la sen kanssa, että pää­sisi edes kortis­tioon niidenkin sään­nösten ollessa elämälle vieraat. 

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 76. Eli­na ja Saara, muis­takaa et kaikesta viihdyt­tävyy­destään huoli­mat­ta tos teiän mat­saamises­sa on se ris­ki, et saatat­te “uus­in­taa” sitä stereo­tyyp­pistä käsi­tys­tä, jon­ka mukaan naiset aina kissa­t­ap­pelee keskenään. Tosin siihen stereo­typ­i­aan kuu­luis kyl se, et suurin osa loas­ta heit­et­täis selän takana, mikä tääl Osmon blogilla on ehkä vähän hankalaa…

  Jos kuitenkin päätätte jatkaa, niin lai­tan viis egee Eli­nalle 1:1 kertoimil.

 77. Hom­mafoo­ru­mi on foo­ru­mi. Hom­ma ry on sen ylläpitäjä. Edel­lisel­lä ei ole mitään kan­taa, kos­ka siel­lähän on mokut­ta­ji­akin. Jälkim­mäisel­lä on hal­li­tus ja jäsenistö, joi­ta voi pitää sikäli edes hie­man kollek­ti­ivises­sa vas­tu­us­sa toi­sis­taan, että hal­li­tus voi erot­taa jäse­nen ja jäsenet vai­h­taa hal­li­tuk­sen. Foo­ru­mil­la kir­joit­ta­vat ovat mielip­iteistään vas­tu­us­sa kukin itse yksilöinä, ylläpi­to toki osaltaan moderointilinjasta.

  Rutsin sosialidemokraat­tien johta­jien moraalis­es­ti rep­ti­il­i­ta­soinen toim­inta, jos sitä sel­l­aisek­si halu­aa kut­sua, on yleis­tet­tävis­sä pohjo­is­maisen sosi­aalidemokra­t­ian tai ainakin ruot­salaisen sosi­aalidemokra­t­ian edus­ta­jak­si, kos­ka nämä tahot edus­ta­vat puoluekok­ouk­sen demokraat­tis­es­ti val­it­se­m­ana Ruotsin sosi­aalidemokraat­te­ja. Yksit­täis­es­tä rat­ti­juop­pode­marista ei tietenkään voi tehdä mitään yleistys­tä ruot­salai­sista sos­de­mareista eikä puolueen johto ole jäsenistään vastuussa.

 78. Ei mul enää mitään asi­aa ollut, mut huo­m­a­sit­teks te kun anonyy­mi yrit­ti viedä mult pal­stakuninku­u­den tos tois­es ketjus? Ilmeis­es­ti se koki jotenkin psykol­o­gis­es­ti et mä olen pal­stan kingi. 

  Et jäitä hat­tuun vaan Jungner!

  (Anonyy­mi, tämä on par­o­di­aa pal­stakuningat­taruute­na olemisen sietämät­tömästä vaikeud­es­ta. Se olisi voin­ut olla kuka tahansa.)

 79. Osmo:

  Hal­la-aho­han ei lyönyt demare­i­ta puolueena vaan sen jäseniä ja kan­nat­ta­jia, jokaik­istä ja vielä kaikissa Pohjoismaissa.

  Mun mielestä tos­ta kon­tek­stista käy aika selvästi ilmi kehen toi haukku­mi­nen oli kohdis­tet­tu, eli niihin jot­ka oli osal­lisia noi­hin suh­muroin­tei­hin ja niihin, jot­ka noi suh­muroin­nit hyväksyi. Jos olis sosi­aalidemokraat­ti tai niiden äänestäjä eikä tien­ny noista, nii mun mielestä toi kri­ti­ik­ki ei myöskään osu niihin.

 80. Ei liene sat­tuma, että Jungn­er on tuore sit­ten Yleis­ra­dion toim­i­tusjo­hta­ja. Nyt kun hal­li­tu­so­hjel­man mukaan Yleis­ra­dion ase­maa jär­jestetään uusik­si, olisi syytä vih­doin irrot­taa se poli­it­ti­sista kytken­nöistään läpi koko laitoksen.

  Sosialidemokraat­ti Erk­ki Raatikainen “nor­mal­isoi” Yleis­ra­dion maalais­li­it­to­laisen pääjo­hta­ja Eino S. Revon jäl­keen. Yleis­ra­dio on nor­mal­isoin­ti vieti­in toim­i­tuk­si­in saak­ka sitä se on vieläkin munaskuitaan myöten.

  Niin kauan kuin YLE on henkisessä lieka­narus­sa poli­itikkoi­hin, niin kauan tärkeää yhteiskun­nal­lista keskustelua käy­dään maan alla inter­netis­sä kädet nyrkissä. 

  On irvokas­ta, että meil­lä san­o­taan, että pitää olla eurossa ja että pitää olla monikult­tuurisu­ut­ta, jot­ta oltaisi­in “euroop­palaisia”. Samaan aikaan yleis­ra­dioy­htiö on vah­vasti “mul­lahien” ohjauksessa.

 81. Kuun­telin just Putkos­ta ykkösaa­mus­sa. En voi sanoa että olisin samaa mieltä Jun­gerin kanssa, mut­ta tuo oli kyl­lä sel­l­aista uhri­u­tu­mista että okset­taa. “Ottaako Junger vas­tu­un jos Hal­la-aholle tapah­tuu jotain?”

  Putko­nen selit­tää että ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Jos oma­l­ta osaltaan levit­tää jotain kali­faat­ti­hys­te­ri­aa niin kyl­lä sitä nyt soisi edes vähän reflek­toivan. Mikä tässä esim. Soinille on niin vaikeaa? Hän voisi vaan sanoa että vaik­ka kukaan tietenkään mitään pahaa halua, niin puheet on ollut turhankin kovia, ja on tässä var­maan itse kul­lakin peili­in kat­somisen paikka.

 82. tpyy­lu­o­ma: “Hän voisi vaan sanoa että vaik­ka kukaan tietenkään mitään pahaa halua, niin puheet on ollut turhankin kovia, ja on tässä var­maan itse kul­lakin peili­in kat­somisen paikka.”

  Ei voisi, tuo on julkisen keskustelun sisäisen logi­ikan vas­taista. Nyt men­nään tarkoituk­sel­la toiseen suun­taan, eli SDP hyö­dyn­tää tilaisu­u­den terävöit­tää retori­ikkansa per­su­jen tasolle, kos­ka tähän men­nessä se kieltämät­tä on jäänyt julk­isu­udessa vähän pait­sioon. Pienet puolueet ml keskus­ta ei voi kuin seurata.

  Jän­nää nähdä mitä kokoomus tekee kos­ka heil­lä on ase­mansa puoles­ta aito mah­dol­lisu­us pro­filoitua (uudek­si) maltil­lisek­si valtionhoitajapuolueeksi.

 83. Mikko E.:

  Pekkan Pessin kaltaiset ‘viher­va­surien’ yhden­tekevät haukku­miset poistaa.

  Kieltämät­tä Hal­la-ahon kut­sum­i­nen ‘viher­va­surik­si’ on ikävää ja mau­ton­ta. Vaik­ka Ossi onkin kiitet­tävästi moderoin­ut kir­joituk­siani niin nyt on ilmeis­es­ti päässyt lip­sah­ta­maan. Pahoittelen.

 84. “Hom­mafoo­ru­mi on foo­ru­mi. Hom­ma ry on sen ylläpitäjä. Edel­lisel­lä ei ole mitään kan­taa, kos­ka siel­lähän on mokut­ta­ji­akin. Jälkim­mäisel­lä on hal­li­tus ja jäsenistö, joi­ta voi pitää sikäli edes hie­man kollek­ti­ivises­sa vas­tu­us­sa toi­sis­taan, että hal­li­tus voi erot­taa jäse­nen ja jäsenet vai­h­taa hal­li­tuk­sen. Foo­ru­mil­la kir­joit­ta­vat ovat mielip­iteistään vas­tu­us­sa kukin itse yksilöinä, ylläpi­to toki osaltaan moderointilinjasta.”

  Lain­aus Hom­man sivuilta:
  http://cms.hommaforum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=26

  Hom­mafo­ru­mia ei ole kuitenkaan tarkoitet­tu pelkkään kom­men­toin­ti­in, päin­vas­toin. Foru­min ole­mas­saolon keskeisenä perus­teena on yhteiskun­nal­lis­ten ongelmien esi­in­tuon­nin lisäk­si saat­taa saman­mielisiä ihmisiä yhteisen pöy­dän ääreen sekä aktivoi­da heitä toim­i­maan tavoit­telemien­sa asioiden puoles­ta yhteistuumin.

  Eli kyl­lä Hom­mafoo­ru­mista ja “hom­mafoo­ru­mi­lai­sista” voidaan puhua kohtu­ullisen pitkälle siinä mis­sä sosi­aalidemokraatis­takin. “Saman­mieliset” lienevä­ty tässä niem­no­maan mamukriitikkoja.

 85. Hal­la-aho­han ei lyönyt demare­i­ta puolueena vaan sen jäseniä ja kan­nat­ta­jia, jokaik­istä ja vielä kaikissa Pohjoismaissa. 

  Van­taan kaupung­in­jo­hta­jaspek­taakke­li on tuor­ein osoi­tus siitä, että “reilu” demar­i­hen­ki elää ja voi hyvin. Niin kauan kuin demar­it riv­i­jäsenistä ja ‑kan­nat­ta­jista alka­en kieltäy­tyvät siivoa­mas­ta puolueen omia nurkkia ja aset­tuvat siilipuo­lus­tuk­seen suo­jatak­seen vaik­ka minkä moisia kon­nia, on koko puolue ansain­nut kaiken pilkan, ivan ja halveksunnan.

 86. “Jos Hal­la-Aho kri­ti­soi Islamia, hänen tulisi minus­ta kri­ti­soi­da aivan vas­taavin perustein myös kristittyjä.”

  Mik­si?

  Jos ammat­tili­it­to kri­ti­soi lomaut­tavia yri­tyk­siä, sen tulisi kri­ti­soi­da aivan vas­taavin perustein myös lakkoile­via työntekijöitä?

  Jos Hal­la-Ahol­la on jotain ham­paankolos­sa islamia vas­taan, niin kyl­lä hän voi kir­joit­taa vain siitä negati­iviseen sävyyn. Jos sin­ul­la on jotain kris­tit­tyjä vas­taan, niin … sana on vapaa.

  Uskon­to­ja kri­ti­soitaes­sa tosin pitää muis­taa se, että tois­t­en pyhinä pitämiä arvo­ja ei saa louka­ta ellei se ole tarpeen osana yhteiskun­nal­lista keskustelua.

 87. ■tpyy­lu­o­ma kir­joit­ti 2.8.2011 kel­lo 8:58
  Kuun­telin just Putkos­ta ykkösaamussa…

  Minäkin kuun­telin. YLE:n kel­lo kymme­nen Ajan­tasas­sa Putkos­ta ei ohjel­man for­maatin mukaan uus­in­tana sit­ten enää kuul­tukaan eli lähetys oli NORMALISOITU. 

  Tilal­la oli har­mi­ton­ta ja tyhjän­päiväistä jutustelua kul­lan­huh­to­jan kanssa.

  p.s. Nor­mal­isoin­nil­la tarkoi­tan tässä sitä mitä tuos­sa kirjo1tuksessani aiem­min tässä ketjus­sa (2.8.2011 kel­lo 8:43)

 88. tpyy­lu­o­ma kir­joit­ti 2.8.2011 kel­lo 8:58
  Kuun­telin just Putkos­ta ykkösaamussa…

  Minäkin kuun­telin. YLE:n kel­lo kymme­nen Ajan­tasas­sa Putkos­ta ei ohjel­man for­maatin mukaan uus­in­tana sit­ten enää kuul­tukaan eli lähetys oli NORMALISOITU. 

  Tilal­la oli har­mi­ton­ta ja tyhjän­päiväistä jutustelua kul­lan­hu­uh­to­jan kanssa.

  p.s. Nor­mal­isoin­nil­la tarkoi­tan tässä sitä mitä tuos­sa kir­joituk­ses­sani aiem­min tässä ketjus­sa (2.8.2011 kel­lo 8:43)

 89. Miten ihmeessä tos­ta Nor­jan jutus­ta tuli maail­man suurin jut­tu? Samaan aikaan maail­mas­sa pak­istani­laiset, palesti­inalaiset, afrikkalaiset jne tap­pa­vat toisi­aan jatku­vasti. Ehkä ne hom­mat on tosi kaukana, ei kiin­nos­ta ketään. Sama jut­tu muuten esim onnet­to­muuk­sis­sa. Eston­ian uppoami­nen oli hirveätä, ei se, että Inti­as­sa tai jos­sain ylilas­tat­tu paat­ti kaatuu ja myös sadoit­tain ihmisiä hukkuu. Nyt tääl­lä ollaan kauhuis­saan ja suun­nitel­laan kiristää ase­lake­ja ja netin valvon­taa ja potki­mas­saa Hal­la-ahoa päähän 5 vuot­ta sit­ten kir­jote­tu­ista jutu­ista. Mis­sä ihmeessä ihmis­ten jär­ki oikein kulkee???

 90. Minä en Hal­la-ahon tek­steistä ole löytänyt yhtään ker­taa main­in­taa mis­tään salali­itoista tai sit­ten en ehkä osaa lukea. 

  Hal­la-aho on oma­l­la taval­laan (jos­ta voidaan olla eri mielisiä) tuonut esi­in seikko­ja, jot­ka liit­tyvät maa­han­muut­toon. Mis­sään vai­heessa salali­itoista ei ole ollutkaan kyse enkä itse niihin usko. Asia on itsesään yksinker­tainen, sil­lä Hal­la-aho on tivan­nut perustel­tu­ja luku­ja sille, paljonko Suo­mi human­i­taarista maa­han­muut­toa kestää, mitä se mak­saa ja mitkä ovat sen vaikutukset. 

  Hän on omis­sa kir­joituk­sis­saan sit­ten käsitel­lyt näitä vaiku­tuk­sia ja niiden mah­dol­lisuuk­sia yleistyä Suomes­sa. Samal­la kri­ti­ikin kohteek­si on joutunut se ter­mi­nolo­gia, jota asian tiimoil­ta vil­jel­lään, muis­tet­takoon, että käsit­teet “kul­ta­mu­na”, “moniosaa­ja” ja “rikas­tu­mi­nen” ovat tulleet nimeno­maan maa­han­muut­toon kri­ti­ikit­tömästi suh­tau­tuvil­ta tahoilta.

 91. Ryd­manin rin­nas­tus vihreisi­in ja LInko­laan vähän ontuu. Hal­la-aho on pait­si perus­suo­ma­lais­ten jäsen, myös puolueen kansane­dus­ta­ja. Linko­la ei ole eikä ole koskaan ollut vihrei­den jäsen. Me emme voi hänen puheilleen mitään, mut­ta olemme sanoneet aika selvästi mielip­i­teemme hänen puheistaan.

 92. Muu­ton yhtey­dessä juuri osui käteen kir­ja “Kir­jeitä Linkolan ohjel­mas­ta”. Siinä Soin­in­vaara ja Linko­la kir­joit­tel­e­vat toisilleen vihrey­den peri­aat­teista. Selailin sitä hetken. 

  Ajat­telin, että se kävisi lähin­nä tyyliop­paak­si nuorelle radikaalille kirjoittajalle. 

  Ajatuk­set sen sijaan ovat linko­lalaisit­tan vähän niinku toisil­ta pla­nee­toil­ta. Soin­in­vaara on ymmärtäv­inään? Vai ymmärtääkö hiukan sittenkin?

  Toki Soin­in­vaara kir­jases­sa vas­tus­taa Linko­laa, kos­ka Linko­laa ei edes sil­loin kauan sit­ten kan­nat­tanut kuin jotkut, joiden mielestä paskan viskailu ympäri­in­sä on kovat juttu.

  Ryd­man on joko sivistymätön tai luunko­va poliitikko.

 93. Ter­mi ‘kul­ta­mu­na’ kuu­lostaa niin ilkeän her­jaaval­ta kun sitä käyt­tää ilkeästi, että sen alku­perä voi olla yllä­tys. Se on peräisin sisäasi­ain­min­is­ter­iön esit­teestä Eri­laisu­us on rikkaus, jon­ka tavoit­teena oli saa­da kun­nat innos­tu­maan human­i­taaris­ten maa­han­muut­ta­jien vas­taan­ot­tamis­es­ta. Sivun 3 alalaidas­sa ter­mi on kir­joitet­tuna, muu­toin tee­m­ana läpi esit­teen kuvi­tuk­sen muodossa.

 94. “Nyt tääl­lä ollaan kauhuis­saan ja suun­nitel­laan kiristää ase­lake­ja ja netin valvon­taa ja potki­mas­saa Hal­la-ahoa päähän 5 vuot­ta sit­ten kir­jote­tu­ista jutu­ista. Mis­sä ihmeessä ihmis­ten jär­ki oikein kulkee???”

  Se, että Afrikas­sa sodi­taan, ei tarkoi­ta etteikö Euroopas­sa tehty­i­hin ter­rori-iskui­hin (Breivik) pitäisi suh­tau­tua vakavasti. Netin valvon­taa ei myöskään käsit­tääk­seni olla sen kum­mem­min suun­nitel­tu kuin pohdit­tu keino­ja vaikut­taa viha­puheisi­in (kieltämät­tä välil­lä hyvinkin puo­livil­lais­es­ti) ja ehdotet­tu anonymi­teetistä luop­umista (siis sivus­to­jen ylläpi­don tms. toimes­ta). Suomes­ta tuskin löy­tyy kyllin tyh­mää poli­itikkoa ehdot­ta­maan esim. Kiinan tapaista sen­su­u­ri­toim­inta itsessään — eikä kyseinen ehdo­tus mis­sään tapauk­ses­sa olisi muu­ta kuin puh­das aivopieru.

  Hal­la-ahon “päähän­potkimis­es­ta” sen ver­ran, että kir­joi­tusten ikään on turha vedo­ta. Mies ei ole itse tehnyt mitään pesäeroa tuo­tok­si­in­sa, vaan jatkanut täysin samal­la lin­jal­la (jopa koven­taen) joten on täysin luon­te­vaa ajatel­la että hän on edelleen samal­la kan­nal­la kuin vaikka­pa viisi vuot­ta sit­ten. Tämä on ihan nor­maalia tarkastelua poli­itikko­jen osalta. Ver­tailun vuok­si: en odota esim. että Tuomio­jakaan olisi päivit­tänyt Israel-mielip­iteitään sen use­am­man vuo­den takaisen nat­siko­rtin heilut­telun jälkeen. 

  Toki mikäli Hal­la-aho on nyt asioista eri mieltä kuin viisi vuot­ta sit­ten, hän voi ilmaista tämän selvästi. Mikään ei kuitenkaan viit­taa siihen että näin olisi.

 95. Hal­la-ahon on täy­tynyt tietää jo kauan sit­ten, että hänel­lä oli tuhan­sia luk­i­joi­ta. 2007 hän sai jo par­ituhat­ta ään­tä. Eihän sel­l­ainen blo­gi ole mikään yksi­tyi­nen kahvipöytäkeskustelu, se on poli­it­tista kampanjointia.

 96. Kukaan lukenut juttua?
  Per­sut eivät ole vielä tehneet yhtään mitään väärää, eihän niil­lä ole tosin ollut siihen mah­dol­lisu­ut­takaan, mut­ta niin kauan kuin niiden rötös­sarake puolueena on tyhjä,

  Ex-min­is­teri Raimo Vist­back­an (ps) avus­ta­japalvelu­ja hoita­va perus­suo­ma­lais­ten Etelä-Poh­jan­maan piiri on kier­rät­tänyt vas­toin eduskun­nan sään­töjä avus­ta­jan­palkkioi­ta vaalitueksi.

  Julk­isten varo­jen ohjailun myön­si Iltale­hdelle piirin pitkäaikainen rahas­ton­hoita­ja Orvo Hakala.

  http://www.iltalehti.fi/uutiset/201103080142402_uu.shtml

  Avus­ta­japalkkioiden kier­rät­tämi­nen vaal­ituek­si ei ole ollut koskaan mah­dol­lista, Pert­ti J. Rosi­la eduskun­nan tili­toimis­tos­ta sanoo.

  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011030813322799_uu.shtml

  ————————-

  Annas mä arvaan, tätä ei las­ke­ta, kos­ka eihän per­sut voi syyl­listyä vilppiin.

 97. Turk­ka Louekari:

  Hal­la-ahon on täy­tynyt tietää jo kauan sit­ten, että hänel­lä oli tuhan­sia luk­i­joi­ta. 2007 hän sai jo par­ituhat­ta ääntä.

  Ja mitä sitten?

  Ihmette­len tätä hurskastel­e­vaa päivit­te­lyä ja kauhis­telua täysin kon­tek­stis­taan irroit­tet­tu­jen lauseen­pätkien val­os­sa. Tänne on linkitet­ty alku­peräi­nen kir­joi­tus, jos­sa Hal­la-aho soimii Ruotsin sosi­aalidemokraat­tien toim­intaa. Tyylila­ji­in sopii aivan main­iosti tämä matelijavertaus.

  Mil­lä ihmeen kukkaiskielel­lä sinän­sä ihan oikeutetut halvek­sun­nan tun­teen­sa kor­rup­tuneisu­ut­ta ja täy­del­listä selkäran­gat­to­muut­ta kohtaan oikein pitäisi ilmaista? 

  Ampum­is­fan­ta­sia, joka myös on ollut paljon esil­lä, on henkilöko­htaista proosan tapaista tun­tei­den käsit­te­lyä. Kuka­pa ei joskus olisi halun­nut ampua jonkun tai ainakin vetää lät­tyyn niin että tun­tuu? Siitä on val­ovu­osien mat­ka todel­lisi­in tekoi­hin psyykeltään nor­maalil­la ihmisellä. 

  Mik­si het­kel­li­sistä ver­bali­ikan tasolle jääneistä impuls­seis­taan pitäisi irti­sanoutua? Ihmi­nen saa tun­tea vihaa ja myös ilmaista sen. Mikään pakko­han ei Scrip­taa ole lukea, jos se liikaa ahdis­taa. Ei kan­na­ta kat­soa myöskään Lars von Tri­erin elokuvia.

 98. Eli­na
  Ihmi­nen saa tun­tea vihaa ja myös ilmaista sen. 

  Jus­si Hal­la-ahon ja muiden perus­suo­ma­lais­ten mielestä heitä kohtaan tun­temaa vihaa tai inhoa ei saa ilmaista ainakaan kovin jyrkin sanankääntein. 

  Muuten alkaa heti välit­tömästi kaamea itku siitä, kuin­ka per­su­ja taas kiusataan.

 99. Eli­nalle,

  Hal­la-aho on sanonut demare­i­ta inhot­taviksi matelijoik­si joskus vuon­na vuon­na 2006. Jos oikein muis­tan, hän on tois­tanut saman noin viikko sit­ten jos­sain iltale­hdessä. Nyt hän on kansane­dus­ta­ja, ei mikä tahansa skrip­tan kirjoittelija.

 100. Eli­na: “Mil­lä ihmeen kukkaiskielel­lä sinän­sä ihan oikeutetut halvek­sun­nan tun­teen­sa kor­rup­tuneisu­ut­ta ja täy­del­listä selkäran­gat­to­muut­ta kohtaan oikein pitäisi ilmaista?”

  Ei vält­tämät­tä kukkaiskielel­lä. Kri­ti­ik­ki pitää ilmaista asial­lis­es­ti, samaan tapaan kuin vaikka­pa luon­non­ti­eteessä kri­ti­soidaan jotakin teo­ri­aa. Sil­loin ei pohdi­ta, onko teo­ri­an esit­täjä bud­dha­lainen, mus­li­mi tai kris­tit­ty tai onko hänel­lä rikos­rek­ister­iä, vaan keski­tytään teo­ri­an heikkouk­si­in ja esitetään paran­nuk­sia siihen. Ilman minkään­laisia olk­inukke­ja, yleistyk­siä tai letkau­tuk­sia. Menetelmää voi hyvin soveltaa myös yhteiskun­tapoli­it­tiseen väit­te­lyyn. Tämä näyt­tää ole­van vaikeaa ymmärtää. Provosoin­nis­sa ei ole kysymys muus­ta kuin vit­tuilus­ta, se ei raken­na mitään, se on HUUTAMISTA. Jatku­va vihaami­nen on epäter­veel­listä. Tilapäisen suut­tumuk­sen oikean­laiseen purkamiseen, Eli­na, esimerkik­si kog­ni­ti­ivisen ter­api­an asiantun­ti­jat anta­vat mielel­lään neu­vo­ja, jos sel­l­aisia tarvitset.

 101. Osmo, nos­tan hat­tua asial­lisu­udelle­si tässä hullunmyllyssä.

 102. Syltty:“Annas mä arvaan, tätä ei las­ke­ta, kos­ka eihän per­sut voi syyl­listyä vilppiin.”

  Nope, onhan tuo ilmeis­es­ti perseestä. Mut­ta kuin­ka isoista rahoista tuos­sa on kysymys ja mikä on vilpin suuruus?

  Kos­ka poli­isit eivät asi­aa tut­ki, niin ei siinä var­maan mis­tään kaval­luk­ses­ta ole kysymys. 

  Esitän tässä pahek­sun­tani Vist­back­an toimista ja kos­ka raho­ja ei ilmeis­es­ti ole palautet­tu eikä asi­aan sekaan­tunei­ta erotet­tu puolueesta, niin eivät Per­sutkaan siitä ihan puh­tain papere­in selviä. Tämä ei tosin vielä riitä Per­su­jen hylkäämiseen, kyl­lä siihen vaa­di­taan oikein kun­non puhal­lus, jos­ta ei ote­ta vas­tu­u­ta ja syytetään vain mui­ta ajojahdista.

 103. Ei mul enää mitään asi­aa ollut, mut huo­m­a­sit­teks te kun anonyy­mi yrit­ti viedä mult pal­stakuninku­u­den tos tois­es ketjus? Ilmeis­es­ti se koki jotenkin psykol­o­gis­es­ti et mä olen pal­stan kingi.

  Mikä sä luulet olevas?
  Etkö sä tiedä kuka mä oon?

  (Heikko­lah­jaiset kuvitelkoon tänne hymiöitä tjsp.)

 104. “Vaik­ka inhoankin mielip­iteitänne tulen silti kuolen­maani asti tais­tele­maan oikeud­estanne saa­da ne esittää.”

  Voltaire

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.