Poliittisesta terrorismista ja aatesuuntien syyllisyydestä

Moni loukkaan­tui, kun kir­joitin, että Nor­jan ampu­ja oli perus­nor­jalainen, paikalli­nen ”hom­mafoo­ru­mi­lainen”. Moni luki sen syytök­senä hom­malaisia kohtaan, mut­ta ei sitä sel­l­aisek­si ollut tarkoitet­tu, kuten ei nor­jalaisia kohtaan sitäkään, että hän oli nor­jalainen tai ev.lut. kirkkoa kohtaan sitä, että hän sanoi puo­lus­ta­vansa kris­til­lisiä arvo­ja. Kos­ka min­ulle on selvää, ettei mikään poli­it­ti­nen aate­su­un­ta voi olla vas­tu­us­sa sen nimis­sä toimivista sekopäistä, en tul­lut edes ajatelleek­si, että asia voitaisi­in tulki­ta syytök­sek­si. On kuitenkin main­in­nan arvoinen asia, mitä aate­su­un­taan ter­ror­isti uskoo edistävänsä.
Moni asi­aan pere­htynyt osaa sanoa asian tarkem­min, mut­ta min­un amatöörin mielessäni ter­rori-iskun tai yhteiskun­nal­lis­es­ti suun­tau­tuneen väki­val­lan uhka liit­tyy seu­raavi­in tahoihin:
1) Sep­a­ratis­tiset liikkeet
2) Äärivasemmisto/anarkismi
3) Äärioikeisto
4) Uskonki­ihkoil­i­jat, joista viime aikoina eri­tyis­es­ti ovat olleet esil­lä islamistit, mut­ta jok­seenkin kaikil­la uskon­tokun­nil­la on tässä omat syntin­sä, jopa hinduilla.
5) Konkurssin tehneet yrit­täjät tai muuten vira­nomaisi­in ja maail­man henkilöko­htaisel­la tasol­la katkeroituneet
6) Aina muodis­sa ole­va poli­it­ti­nen suuntaus
Suomes­sa viimeisen sadan­vi­idenkymme­nen vuo­den aikana – jos kansalais­so­dan aikaiset tapah­tu­mat uno­hde­taan – organ­isoitu­un poli­it­tiseen väki­val­taan ovat tur­vau­tuneet sep­a­ratis­tit ja ääri­oikeis­to. Ääri­vasem­mis­tol­lakin on ollut joitain pienem­piä yritelmiä kansalais­so­dan ulkop­uolel­lakin. Sep­a­ratis­tit ovat siinä mielessä mie­lenki­in­toista joukkoa, että epäon­nistues­saan he ovat hylk­iöitä (Baskit/ETA) mut­ta itsenäisyy­den toteutues­sa sankare­i­ta. Eugen Schau­manil­la on oikein muis­to­laat­ta val­tioneu­vos­ton portaikossa.
Ter­ror­isti on aina vinksah­tanut. Nor­jas­sa puhumme yksit­täis­es­tä vinksah­ta­neesta, punaisen armei­jakun­nan piiris­sä vinksah­dus tapah­tui kollek­ti­ivis­es­ti toinen tois­taan yllyt­täen. Min­un käsi­tyk­seni mukaan tämä kollek­ti­ivisen vinksah­duk­sen mekanis­mi muis­tut­taa uskon­nol­lisen hur­mosli­ik­keen dynami­ikkaa. Sitä vähem­män vinksah­dus­ta tarvi­taan, mitä voimakkaampi tuki toimin­nalle on yleisen mielip­i­teen keskuudessa.
Usein poli­it­tisen ter­ror­in taustal­la vääryy­dek­si koet­tu asia, joka objek­ti­ivis­es­ti ottaen todel­la on vääryys. Jos meistä oli oikein, että run­sas sata vuot­ta sit­ten helsinkiläiset luki­o­laiset murha­si­vat venäläisiä virkamiehiä, mikä me olemme sanomaan, ettei kur­deil­la ole oikeut­ta itsenäisyy­teen? Ääri­oikeis­ton väki­val­taan liit­tyy usein alem­man keskilu­okan ase­man heikentyminen.
Koi­järvi-liik­keen aikana koin voimakkaasti, kuin­ka help­poa liik­keen olisi ollut liukua yhteiskun­nan vas­taisek­si ja siir­tyä yhä äärim­mäisem­pi­in keinoi­hin. Onnek­si tiedos­timme vinksah­tamisen uhan ja käy­timme paljon aikaa sen torjumiseen.
Kahdek­sankym­men­tälu­vul­la, kun vihreät oli­vat emo­tion­aalisel­la tasol­la aal­lon har­jal­la, liik­keen ympärille ker­tyi myös jonkin ver­ran kajah­tanut­ta väkeä. Olin sil­loin huolis­sani siitä, että näi­hin hul­lui­hin, ennen kaikkea väärin ymmär­ret­tyyn linko­lalaiseen syväekol­o­gisu­u­teen yhdis­tet­tynä liit­tyi väki­val­lan uhka – ja niin olti­in myös suo­jelupoli­i­sis­sa. Ker­ran min­ulle jopa soit­ti ”mies Kirkkon­um­melta”, joka ker­toi, että hänel­lä on koton­aan sata kiloa dynami­it­tia ja tiedusteli, tietäisinkö jotain hyviä, luon­non­suo­jelua edis­täviä kohtei­ta sille. Epäilen kyl­lä vah­vasti, että soit­ta­ja oli suo­jelupoli­i­sista. On kaukaa haet­tu, mut­ta ei tyystin vail­la perustei­ta sanoa, että ris­ki toteu­tui Jokelassa.
En ollut odot­tanut ulko­maalais­vas­taisu­u­teen liit­tyvää ter­ro­r­ia, mut­ta jälkivi­isaasti ajatellen sen ei olisi pitänyt yllät­tää. Pelkästään se ryöp­py sairas­mielisiä kir­joituk­sia, joka tälle blogille tulee aina, kun maini­taan sana maa­han­muut­to, osoit­taa, että nyt on ulko­maalais­vas­taisu­u­den vuoro saa­da riesak­seen kaiken maail­man hul­lut. Kos­ka noi­ta pal­sto­ja luke­vien joukos­sa on mie­len­ter­vey­deltään vinksah­tanei­ta, kir­joit­ta­jien pitäisi vähän ajatel­la vas­tu­u­taan. Viha­puhei­den tarkoituk­sen on kiihot­taa ihmisiä vihaan. Joidenkin kohdal­la se voi johtaa ikävi­in tulok­si­in. Nyt kun ris­ki tiede­tään, kir­joit­ta­jien vas­tuu on ilmeisempi.
On selvä, että suomenkielisel­lä hom­mafoo­ru­mil­la ei ole mitään osu­ut­ta tapah­tuneeseen, sen englan­nin ja nor­jankielisil­lä voi ollakin. Vaik­ka en pidä Jus­si Hal­la-ahon tavas­ta kir­joit­taa, pidän aivan asi­at­tomana uuti­soin­tia siitä, että Breivikin tekeleessä mainit­ti­in myös Jus­si Hal­la-aho. Täl­lainen uuti­soin­ti on jopa vaar­al­lista, sil­lä on sitä hul­lu­ja rin­ta­ma­l­in­jan toisel­lakin puolella.
En kan­na­ta netin sen­suroin­tia. Sen sijaan lehtien net­ti­pal­stat voisi­vat raja­ta kie­lenkäyt­töä, ei asi­a­sisältöä. Jos asi­aa ei voi sanoa sivistynein sanakään­tein ilman solvaavia ilmaisu­ja, ei ehkä asi­a­sisältöä olekaan. Jos Hom­mafoo­ru­mi halu­aa muo­dos­tua var­teenotet­ta­van keskustelun paikak­si, sieltä pitäisi kar­sia pois tarkoituk­sel­lisen hal­ven­taviksi tarkoite­tut ilmaisut alka­en rauhanuskon­nos­ta, rikas­tut­ta­jista ja moniosaa­jista. Siis jos.
Asial­lista kieltä voisi­vat kyl­lä käyt­tää myös maa­han­muu­ton puo­lus­ta­jat. Minus­ta hei­dän käyt­tämän­sä kukkaiskieli on ollut asioista kiin­nos­tunei­ta loukkaavaa, kos­ka eiväthän ne peit­eil­maisut tarkoi­ta mitään. Ihmisil­lä on kuitenkin oikeus saa­da vas­taus kysymyk­si­in­sä. Maa­han­muu­ton vas­tus­ta­jat eivät ole ain­oi­ta, jot­ka tahal­laan sotke­vat työperäisen ja human­i­taarisen maa­han­muu­ton. Työperäi­nen vahvis­taa Suomen talout­ta, human­i­taari­nen mak­saa, mut­ta se on mei­dän kansalli­nen velvol­lisu­utemme niin kuin kehi­tys­a­pukin. Onko sitä niin vaikea sanoa?

184 vastausta artikkeliin “Poliittisesta terrorismista ja aatesuuntien syyllisyydestä”

 1. “En ollut odot­tanut ulko­maalais­vas­taisu­u­teen liit­tyvää ter­ro­r­ia, mut­ta jälkivi­isaasti ajatellen sen ei olisi pitänyt yllättää.”

  teko­han kohdis­tui suo­raan vasem­mis­toon, ei maa­han­muut­ta­ji­in . Maa­han­muut­to oli vain sivu­juonne Breivikin moti­iveis­sa. Pääko­hde oli vasemmisto.

 2. “Työperäi­nen vahvis­taa Suomen talout­ta, human­i­taari­nen mak­saa, mut­ta se on mei­dän kansalli­nen velvol­lisu­utemme niin kuin kehi­tys­a­pukin. Onko sitä niin vaikea sanoa?”

  Tänne tul­laan pieni­palkkaisin töi­hin, joten vaiku­tus huolto­suh­teeseen ja bkt:een kasvu­un on kyseenalainen. 

  Etenkin kun maa­han­muut­ta­jat pol­e­vat palkkata­soa, maa­han­muut­ta­jan palk­ka on 60 % koti­maisen työn­tek­i­jän palkasta.

  Lisäk­si on saatu aikaan kym­me­nien tuhan­sien har­maan talouden pyörit­täjän joukko, jot­ka eivät mak­sa vero­ja ja sosi­aal­i­tur­va­mak­su­ja mihinkään

 3. Tämän tyyp­pisiä — mitä hyvän­sä ter­ror­is­min kaltaista — teko­ja tekevät ovat aina ensisi­jais­es­ti fanaatikko­ja, joskus sen lisäk­si myös mieli­sairai­ta asteikol­la psykopa­ti­as­ta skitsofreniaan. 

  Tästä päästään siihen, että kaik­ki, mikä ruokkii fanaat­tisu­ut­ta, ruokkii terroria. 

  Aito kri­it­tisyys ei voi ruokkia fanaat­tisu­ut­ta, sil­lä aitoon kri­it­tisyy­teen sisäl­tyy kyky kyseenalais­taa myös omia näkökan­to­jaan. Fanaatikko ei moi­seen kykene.

  Tästä syys­tä johtuen ns. maa­han­muut­tokri­it­tisyys ansi­at­see ain­oas­taan “kri­it­tisyy­den” määritelmän. Samoista syistä johtuen on oletet­tavaa, että kyseinen aate­su­un­ta ruokkii ter­ror­is­mia. Aivan kuten voi olet­taa esim. linko­lalaisu­u­den tekevän. Tai tietyl­lä taval­la esite­tyn uskon­non, ääri-minkä hyvän­sä, jne. 

  Tämän vuok­si mikään ei voi olla halvek­sit­tavam­paa kuin ylim­ieli­nen var­muus omas­ta oikeu­tuk­ses­taan päät­tää radikaalil­la taval­la muiden kohtaloista. Se on synk­in­tä mah­dol­lista pahu­ut­ta, ja kul­kee aina liitossa liki rajat­toman type­r­yy­den kanssa.

 4. Enpä usko, että maa­han­muut­ta­jat polke­vat palkkata­soa! Kyl­lä sen tekevät tai sitä ainakin yrit­tävät nimeno­maan maa­han­muut­ta­jan palkka­vat tahot.
  Har­maan talouden pyörit­täjät taas lienevät pääosil­taan ihan kotiku­toista porukkaa…
  tuumaa ex-plm

 5. Osmo:

  Pelkästään se ryöp­py sairas­mielisiä kir­joituk­sia, joka tälle blogille tulee aina, kun maini­taan sana maa­han­muut­to, osoit­taa, että nyt on ulko­maalais­vas­taisu­u­den vuoro saa­da riesak­seen kaiken maail­man hul­lut. Kos­ka noi­ta pal­sto­ja luke­vien joukos­sa on mie­len­ter­vey­deltään vinksahtaneita

  Peukku tälle. On var­masti just niin, et pin­nal­la ole­va tun­tei­ta herät­tävä vas­takka­iaset­telu vetää aina niitä hul­lu­ja puoleen­sa ku kär­päsiä. Näin epäilen sen kausali­teetin yleen­sä menevän. Ensin on hullu(lue eet­tismoraalis­es­ti ja estoil­taan nor­maali­vai­htelu­väli­in mah­tu­ma­ton), sit se han­kkii taval­la tai toisel­la “moti­vaa­tion” ja lop­ul­ta ylit­tää rajan tai ei ylitä. Useim­miten ei ylitä, mut joskus käy näin.

 6. Ihmisen kehi­tyshis­to­ria voisi antaa seli­tyk­siä mon­en­laisille “jär­jet­tömyyk­sille”. Ihmisen on täy­tynyt kehit­tyä oma­l­la taval­laan luon­non pahim­mak­si pedok­si. Kyse on yksinker­tais­es­ti luon­non­va­lin­nas­ta. Ehkä tätä on tutkit­tukin. En tunne sosi­olo­giaa enem­pää kuin geen­i­tutkimus­takaan. Voisi ottaa ver­tail­tavak­si esim nyky­isin käsit­tämät­tömän yleisen alle­gian. Hyvä seli­tys siihen on tutk­i­joil­la se, että ihmi­nen on his­to­ri­an aikana joutunut kamp­paile­maan ympäristön bak­tee­rien ym kanssa ja kehit­tämään niille rajut ja nopet vas­takeinot. Nyky­isin ihmisen puh­taas­sa ympäristössä omat tor­jun­tamekanis­mit ovat toimet­tom­i­na aiheut­taen vääriä hälytyksiä.
  Jonkin­lainen väki­val­t­ageeni siir­tyy miesväen Y‑kromosomin mukana isältä pojalle. Las­ten­tarhan opet­ta­jat kyl­lä tun­nista­vat jo 3–4‑vuotiailla geenin vaiku­tuk­sen. Samaa per­in­töä on met­sästysvi­et­ti, joka ennen oli vält­tämätön hengis­säpysymisek­si. Eipä tarvitse ihmeem­pää aseenkäsit­te­lyk­oulu­tus­ta kun antaa 5‑vuotiaalle vesipyssyn. Tietenkin nykyään met­sästyk­sen merk­i­tys on enää lähin­nä harrastuksessa.
  Myös vas­takkaiseen sukupuoleen on jol­lain tavoin yritet­tävä tehdä vaiku­tus. Ehkä mah­dol­lisu­udet ovat nykyään niukem­mat kuin ennen. Hur­jaa luon­net­ta on esitet­tävä auton ratis­sa tai nakkikioskin jonos­sa. Voi myös koo­ta omaisu­ut­ta enem­män kuin tarvit­see. Raha kyl­lä saa yleen­sä kiin­nos­tuk­sen heräämään naisissa.
  Ehkä tämä per­in­tötek­i­jöi­den tutkimus ei vain ole nykyään kovin seksikästä.

 7. “sieltä pitäisi kar­sia pois tarkoituk­sel­lisen hal­ven­taviksi tarkoite­tut ilmaisut alka­en rauhanuskon­nos­ta, rikas­tut­ta­jista ja moniosaajista”
  Minus­ta kyseis­ten ter­mien tarkoi­tus ei ole hal­ven­taa maa­han­muut­ta­jia vaan kyseenalais­taa par­o­di­an keinoin niiden oikean­lainen­lainen käyt­tö ter­mien alku­peräis­ten käyt­täjien, ns. kukka­hat­tutä­tien, tahol­ta. (Minus­ta tun­tuu kuin osmo legit­i­moisi tämän kri­ti­ikin kyseisel­lä kannanotollaan.)

 8. “Työperäi­nen vahvis­taa Suomen talout­ta, human­i­taari­nen mak­saa, mut­ta se on mei­dän kansalli­nen velvol­lisu­utemme niin kuin
  kehi­tys­a­pukin. Onko sitä niin vaikea sanoa?”

  Tuos­ta ei ole mitään todis­tet­ta, sil­lä hal­li­tuk­set ovat yksiselit­teis­es­ti kieltäy­tyneet selvit­tämästä maa­han­muu­ton kuluja/ tuottoja.

  Yksi kulu kansan­talouden kannal­ta on maa­han­muut­ta­jien koti­in viemä/lähettämä valuutta

 9. On sinän­sä mie­lenki­in­toista, että kuin­ka hyvin nykyi­nen suo­ma­lainen poli­it­ti­nen jär­jestelmä kyke­nee vas­taa­maan nyky­maail­man haasteisiin.

  Demokra­ti­aa ei var­maan kukaan halua pois päiviltä, mut­ta on erikoista, että ns. “älyköt” ja “käypä poli­it­ti­nen puheen­par­si” eivät ole ainakaan täl­lä het­kel­lä viihdy samas­sa puolueessa kuin suurin gallupmen­estys. Mitä merk­it­see se, että rah­vas irtaan­tuu älyköistä poli­ti­ikas­sa. Kum­mat ovat hukassa?

  Joka tapauk­ses­sa tämä merk­it­see mielestäni sitä, että “älyköt” ovat irtaan­tuneet yhteisen edun tavoit­telemis­es­ta. Olemme liian jakau­tunei­ta kansakun­tana. Tarvit­taisi­in uusi “jakau­tuneen kansan johtamismalli.”

 10. “Sen sijaan lehtien net­ti­pal­stat voisi­vat raja­ta kie­lenkäyt­töä, ei asiasisältöä.”

  Olisiko syytä ymmärtää myös eri­lais­ten kult­tuurien eri­laista tapaa ilmaista itseään. Toisil­la on tapana kiroil­la ja toisil­la on tapana käyt­tää käsit­tämät­tömiä sivistyssanoja.

 11. VTS: par­o­dia menee vähän yli kun noi­ta niin hirveän hausko­ja ter­me­jä, kuten “moniosaa­ja”, jauhetaan vuosikausien ajan päivästä toiseen. Ja kir­joi­tusten sävys­tä kyl­lä näkee, että samal­la ter­mi on yleis­tet­ty tarkoit­ta­maan kaikkia “vääristä” maista tule­via maa­han­muut­ta­jia ja sen todel­li­nen tarkoi­tus on sanoa, ettei heistä ole mihinkään muuhun kuin pahaan.

  Nämä ter­mit ovat oikeas­t­aan uusia vastinei­ta “neek­er­ille” sanan negati­ivisim­mas­sa merk­i­tyk­sessä, en siis tarkoi­ta neu­traalia per­in­teistä suo­ma­laista merk­i­tys­tä jota olen itsekin oppin­ut laps­es­ta pitäen käyttämään.
  Erona se, että “moniosaa­ja” ei koske vain yhtä ihon­väriä ja rotua.

 12. Ongel­ma lie­nee osit­tain se, että kästite “hal­ven­ta­va ilmaisu” ei ole täysin objek­ti­ivi­nen. Esimerkik­si omaan lemp­paria­gen­daan kohdis­tunut sarkas­mi voi tun­tua hyvinkin hal­ven­taval­ta, kun taas omaan inhokki­a­gen­daan kohdis­tet­tua sarkas­mia pide­tään hel­posti vain värikkäänä kie­lenkäyt­tönä. Kenen pitäisi toimia erotuomarina? 

  Itsekin ihmettelet yllä, kuin­ka joku iki­maail­mas­sa voi käsit­tää viit­tauk­set “perus­nor­jalaiseen” ja “paikalliseen hom­mafoo­ru­mi­laiseen” ivana koti­maisia toim­i­joi­ta kohtaan. Siitä pojot sin­ulle, ettet täl­lä ker­taa puhunut koepallosta.

 13. Liian van­ha:

  Yksi kulu kansan­talouden kannal­ta on maa­han­muut­ta­jien koti­in viemä/lähettämä valuutta

  hihi­hi­hi­hi… you can’t make this shit up!

 14. Osmo!

  Tekni­nen väli­huo­mau­tus, jätä julkaise­mat­ta jos haluat.

  Kun jaan kir­joituk­si­asi Face­book-sivuil­lani niin lisätään automaat­tis­es­ti kuva, joka täl­lä het­kel­lä on jokin “Tilaa vihreä lan­ka” ‑main­os. Voisitko harki­ta kuvan vai­h­tamista toiseen? Vaik­ka omaku­vasi, jos ei muuta.

 15. Ihmisen toim­inta­han on voimakkaasti kausaal­ista: osaa tasan sen mitä on voin­ut jostain oppia. Puheet siitä, etteikö asekult­tuurin rajoit­tamisel­la olisi vaiku­tus­ta sekopäi­hin on ihan höpöä. Ampumi­nen tilanteen ratkaisi­jana on ihan nor­maalia jos on pyssy on tut­tu (lapselle annetaan leikkipyssy), kun saa har­joitel­la porukas­sa (armei­ja) ja omis­taa luval­lisen aseen aina saatavil­la (koton­aan, ei seu­ran kaapissa).

  New York Timesin kir­joi­tus eilen Nor­jan tapah­tu­mista kuvasi mielestäni hyvin val­tioiden aseasen­tei­ta: jutus­sa häm­mästelti­in, miten lainkaan kaik­ki nor­jalaiset poli­isit ja tur­vamiehet eivät kan­na aset­ta. Jos näin olisi ollut, Utøyan tur­vamies olisi voin­ut ehkä estää Breivikin tuhoja.

  Suomes­sa on nyt viimein kiel­let­tävä kaik­ki koneel­liset aseet yksi­ty­ishenkilöiltä kaikissa olo­muodois­saan. Myöskin kaik­ki ilmakivääriä voimakkaam­mat aseet tulee säi­lyt­tää ampumara­to­jen yhtey­dessä ja met­sästysaseet seu­ro­jen auk­torisoiduis­sa tilois­sa. Oikeasti, ei sivistyneessä ja tur­val­lises­sa yhteiskun­nas­sa (joka Suo­mi toiv­ot­tavasti vielä on) pitäisi olla mitään perustei­ta henkilöko­htaisille aseille.

 16. Valitet­tavasti maa­han­muut­tokeskustelus­ta uno­htu­vat jok­seenkin kaik­ki myön­teiset asi­at, joi­ta maa­han­muut­ta­jat ja maa­han­muut­to saa­vat aikaan. Ilmeis­es­ti se ei vas­taa tarkoi­tus­ta tai ole kiinnostavaa.

  Rikol­lisia ja pum­me­ja lie­nee kaikissa ihmis­ryh­mis­sä, mut­ta myös muunlaisia.

  Roma­nialaisia on emen­m­män tääl­lä matemaatikkoina ja ohjel­moi­ji­na kuin ker­jäläis­inä. Irlan­ti­laisia on enem­män baareis­sa töis­sä kuin hui­jaav­ina maankiertäjinä.

  Lääkäri­ni on ulko­maalainen ja mak­saa vero­ja enem­män kuin minä. Talouy­htiän siivoo­ja on ulko­maalainen ja mak­saa vero­ja vähem­män kuin minä.

  Ulko­maalais­taus­taisen ystäväni ulko­maalaisv­van­hem­mat ovat eläneet Suomes­sa sosi­aal­ituel­la, ystävi­ni on ict-alan pk-yrit­täjä ja työl­listää kohtu­ullisen määrän ihmisiä, myös suomalaisia.

  Naa­puri­ni on pitkäaikaistyön­tön, joka tekee pimeitä keikka­hom­mia — kan­ta­suo­ma­lainen ja kan­nat­taa per­su­ja. Naa­puris­tossa on paikallisas­u­jaan kuu­lu­va kotikas­va­tus­ta har­ras­ta­va nuori, joka työl­listää katkaisu­laitok­sia ja oikeuslaitos­ta ja sil­loin kun ei ole vak­i­las­sa tai katkais­us­sa pöölimäl­lä sen minkä käteen­sä saa. Siinä vas­ta kallis kansalainen.

  Maa­han­muut­ta­jat tuo­vat tul­lessaan mon­en­laisia asioi­ta, myös vero­tu­lo­ja ja uut­ta yri­tys­toim­intaa. Heitä on koulutet­tu muiden maid­en verovaroil­la. Ilman verovaro­jen käyt­töä Suomes­sa hei­dän inhimil­listä pääo­maansa ei saa­da hyötykäyttöön.

  Suo­ma­lais­ten siir­to­lais­ten kohtaa­mat ongel­mat Ruo­tis­sa on taidet­tu uno­htaa — en finne igen. Kult­tuurien kohtaamiseen liit­tyvät sosi­aaliset jän­nit­teet ovat osa elämää, mut­ta siir­to­lais­ten saami­nen on aina hyödyt­tänyt kohdemaata.

  Josain toises­sa ketjus­sa ‘Val­to’ kseli, mik­si verovaroil­la tue­taan siir­to­laisia. No ihan samas­ta syys­tä kun verovaroil­la kus­tan­netaan mak­su­ton koulu­tus — jot­ta maa­han­muut­ta­jat ja uus­suo­ma­laiset aikanaan hyödyt­tävät suo­ma­laista yhteiskun­taa. Useim­mat ovat niin tehneet.

  Islam-vas­taisu­u­den syitä on vielä vaikeampi ymmärtää. Käsit­täk­seni Suomes­sa on edele­len uskon­non vapaus.

  Jus­si Hal­la-ahon kansalli­nen maine sai alkun­sa jostain ihan tar­pet­tomas­ta Hesarin kesä-uutis­es­ta, jota ilman hänen blogillaan olisi edelleen ehkä 20 lukijaa.

  Maa­han­muut­tjista kan­nat­taisi medi­as­sa ja muuetnkin huo­ma­ta, että joukos­sa on mon­elaisia ihmisiä hyvei­neen ja pahei­neen — kuten meis­sä muissakin.

 17. Minä tun­nus­tan loukkaan­tuneeni edel­lis­es­tä kir­joituk­ses­tasi. Luen hom­mafoo­ru­mia, kuten luen myös blo­giasi. Kir­joi­tan joskus hom­mafoo­ru­mille ja kom­men­toin nyt myös blo­giasi. En koe, että tämä antaa aihet­ta min­un leimaamisek­si viher­punafa­sis­tik­si tai ääri­oikeis­to­laisek­si. Saati osasyyl­lisek­si Nor­jan tapahtumiin. 

  Tämä kir­joituk­sesi oli mielestäni asial­lista keskustelua ja erit­täin ter­ve­tul­lut­ta sel­l­aista ver­rat­tuna leimaamiseen ja kär­jistämiseen, mitä saa nyt lukea joka tuutista.

  Pieni kri­ti­ik­in­poika­nen: Vaa­dit Hom­mafoo­ru­min ylläpi­toa kar­si­maan pois esim. ilmaisut “rauhanuskon­to”, “moniosaa­ja” ja “rikas­tut­ta­ja”, joi­ta pidät hal­ven­tavak­si tarkoitet­tuina. Silti edel­lisen kir­joituk­sesi kom­ment­tio­sios­ta ei oltu kar­sit­tu kom­ment­tia, jos­sa Hal­la-Ahoon vitat­ti­in nim­i­tyk­sel­lä “häiri­in­tynyt vihan­li­et­so­ja”. Tämä ei ole mielestäni johdonmukaista.

 18. “Minus­ta kyseis­ten ter­mien tarkoi­tus ei ole hal­ven­taa maa­han­muut­ta­jia vaan kyseenalais­taa par­o­di­an keinoin niiden oikean­lainen­lainen käyt­tö ter­mien alku­peräis­ten käyt­täjien, ns. kukka­hat­tutä­tien, taholta.”

  Tämä ker­tookin hienos­ti kuin­ka kaksi­nais­moraal­i­sis­tista on sit­ten Nor­jan tapauk­sen jäl­keen hom­malais­ten val­i­tus vastapuolen hau­dal­la­tanssimis­es­ta, orgas­meista ym. vahin­go­nilosta. Noi­ta ter­me­jähän käytetään heti kun tulee uuti­nen ulko­maalisen tekemästä rikoksesta.

 19. “Vaik­ka en pidä Jus­si Hal­la-ahon tavas­ta kir­joit­taa, pidän aivan asi­at­tomana uuti­soin­tia siitä, että Breivikin tekeleessä mainit­ti­in myös Jus­si Hal­la-aho. Täl­lainen uuti­soin­ti on jopa vaar­al­lista, sil­lä on sitä hul­lu­ja rin­ta­ma­l­in­jan toisel­lakin puolella.”

  Nyt sinä tai­dat liioitel­la. Sikäli kun main­in­ta Hal­la-ahos­ta selaa­mal­la Breivikin man­i­festi läpi, niin mitä väliä? Kyseessä on yksi blog­gari muiden joukos­sa, ei todel­lakaan se jota voitaisi­in jol­lain tapaa pitää radikaaleim­pana tai tärkeim­pänä Breivikin näke­mys­ten muo­dos­tu­misen suh­teen — mitään täl­laista käsi­tys­tä ei syn­ny esim. ulko­maisen medi­an uuti­soin­tia seu­raa­mal­la. Mitä täl­lainen itsesen­su­uri siis palvelisi? Uskotko että main­in­nan poisjät­tämisel­lä olisi voitet­tu jotain — ja että siitä EI olisi esim. muo­dos­tunut sil­lä hypo­teet­tiselle vastapuolen hul­lulle saman­lainen käsi­tys siitä että “val­ta­me­dia sen­suroi” joka vaikka­pa Breivikil­lä oli?

  Ja eikös tämä nyt olen kolikon kään­töpuoli siitä, että esim. riko­suuti­sis­sa jätetään mainit­se­mat­ta tek­i­jän etnisyys? Siis juuri sel­l­aista mitä moni pitää “poli­it­tis­es­ti kor­rek­ti­na” ja tarkoituk­sel­lisen selek­ti­ivisenä? Eikö ole juuri tietyn­laista poli­it­tista kor­rek­tiut­ta jät­tää ker­tomat­ta se, että Breivik seurasi tämän alan blo­gos­fääriä jos­ta löy­tyy myös suo­ma­laisia toimijoita?

 20. “Maa­han­muu­ton vas­tus­ta­jat eivät ole ain­oi­ta, jot­ka tahal­laan sotke­vat työperäisen ja human­i­taarisen maahanmuuton.”

  Osmo, oletko tosis­sasi? Maa­han­muut­tokri­it­tiset ovat tois­ta­neet tois­ta­mas­ta päästyään, että nämä kak­si ovat eri asioi­ta ja useim­mat näistä per­sumuu­toskokoomus­lai­sista mamukri­itikoista halu­a­vat rajoit­taa nimeno­maan human­i­taarista maa­han­muut­toa, kun taas työperäi­nen maa­han­muut­to taitaa kiusa­ta ennem­minkin demareita. 

  Yksi perusteista sille, mik­si liike halu­aa kut­sua itseään maa­han­muut­toon kri­it­tis­es­ti eikä vain yleis­es­ti vas­tus­tavasti suh­tau­tu­vak­si liit­tyy käsit­tääk­seni juuri tuo­hon eroon.

  Jos vastapuolen argu­ment­tien tun­te­mus on näin heikkoa, on aika vaikea esit­tää heistä kovin uskot­tavasti mitään älyl­listä analyysiä.

 21. Out­sider yllä kir­joit­ti, en tiedä kir­joit­tiko asi­aa, mut­ta noin minäkin olen aina ajatel­lut. Miehen(kin) geeniper­imä on syn­tynyt jo kym­meniä tuhan­sia vuosia sit­ten. Ei se siitä ole mik­sikään muut­tunut. Ei sil­lä tätä Nor­jan hir­mu­työtä voi selit­tää, mut­ta tiet­tyä väki­val­taa miehissä on naisi­in verrattuna.

  Esimerk­it eivät tee meistä väki­val­taisia, vaan tietyis­sä olois­sa väki­val­ta pääsee esi­in. Esille tuo­tu esimerk­ki nat­sisak­san keski­tysleirien var­ti­joista on tasan tot­ta. Kil­teistä per­heeni­sistä tuli tilaisu­u­den tullen julmureita.

  Aikanaan armei­jas­sa pohdin, mik­si alikessut niin mielel­län höykyt­tivät alokkai­ta. Ei se tietysti väki­val­taa ollut, mut­ta pojat selvästi naut­ti­vat val­las­ta ja toisen alis­tamis­es­ta. Tut­tu asia kaikille armei­jan käyneille.

  Minus­ta vier­av­i­ha on yksi aate­su­un­ta, joka ruokkii väki­val­taa. Siinä ympäristössä kiltistäkin miehestä voi kas­vaa agres­si­ivi­nen. Joukos­sa tyh­myys tiivistyy.

 22. Maail­mas­sa on monia kohtu­ullisen type­r­iä liikkeitä, mut­ta “anti-jihadis­tit” ovat kohtu­ullisen kärkipäässä.

  Forgein pol­i­cy lehden blo­gis­sa Tony Archer kuvaa nor­jalaisen maineen hak­i­jan ja anti-jihadistien suhdet­ta: http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/07/25/breivik_s_swamp

  Al-Jazeer­an blo­gis­sa Jim Lobe kuvaa kuin­ka kiireesti anti-islamistiset piireet halu­a­vat otta etäisyyt­tä nor­jalaiseen kuu­luisu­u­den tavoittelijaan:
  http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/07/201172611337853373.html

  Viimek­si kun kat­soin, koraanis­sa ei ketään kan­nuste­ta tap­pa­maan toisia. 

  Mil­jardin ihmisen joukos­sa on var­maan mon­en­laisia mielip­iteitä. Suo­ma­laisen luter­i­laisu­u­den tyyp­piku­vanakaan tuskin voi pitää van­hoil­lis-lesta­di­o­laisu­u­den käsityksiä.

  Suomes­sa on ollut moskei­jo­ja ja islamis­te­ja jo yli vuo­sisadan ajan. Siinäkään ei enää pitäisi olla mitään erikoista.

 23. Marko Hami­lo
  Olen tosis­sani. Kun maa­han­muut­tokri­it­tiset kauhis­tel­e­vat human­i­taarisen maa­han muu­ton kaiken tuhoavaa vaiku­tus­ta, he terästävät kauhuku­via tilas­toil­la, jois­sa on mukana koko maa­han­muut­to, jos­d­ta siis suurin osa on työperäistä tai syn­type­r­äis­ten­suo­ma­lais­ten palu­umuut­toa. Tämän voit kat­soa melkein mis­tä jutus­ta tahansa.

 24. Out­sider:

  Myös vas­takkaiseen sukupuoleen on jol­lain tavoin yritet­tävä tehdä vaiku­tus. Ehkä mah­dol­lisu­udet ovat nykyään niukem­mat kuin ennen

  Itse asi­as­sa mah­dol­lisu­udet on nykyään paljon monipuolisem­mat ku ennen. Idea on edelleen sama, eli vaiku­tus­ta tehdään han­kki­mal­la resursse­ja ja/tai sosi­aal­ista sta­tus­ta, mut keino­ja niiden han­k­in­taan on paljon enem­män ku kam­pak­er­aamisel kaudella.

 25. Pert­ti Virtanen,
  Itse en olisi kir­joit­tanut kuten Juhana Var­tia kir­joit­ti ja olisin sen­suroin­ut sen, ellei Hal­la-aho olisi luon­neht­in­ut itse Juhanaa ruot­salaise­na sosialidemokraat­ti­na seuraavasti:

  “Min­un on vaikea kek­siä maail­mankaikkeud­es­ta alhaisem­paa mateli­jaa kuin pohjo­is­mainen sosi­aalidemokraat­ti. Tämän rep­ti­ilin eri­tyisen limainen alala­ji on ruot­salainen sosiaalidemokraatti.”

  Se antoi minus­ta Juhanalle oikeu­tuk­sen sanoa yhtä pahasti. Jos val­it­see itse tuol­laisen tyylin, on hyväksyt­tävä, että saa samal­la mitalla.

 26. Kun jaan kir­joituk­si­asi Face­book-sivuil­lani niin lisätään automaat­tis­es­ti kuva, joka täl­lä het­kel­lä on jokin “Tilaa vihreä lan­ka” ‑main­os

  .
  Rasti pie­neen ruu­tu­un, jos­sa lukee “ei pikkukuvaa”.

 27. Osmo Soin­in­vaara: “Vaik­ka en pidä Jus­si Hal­la-ahon tavas­ta kir­joit­taa, pidän aivan asi­at­tomana uuti­soin­tia siitä, että Breivikin tekeleessä mainit­ti­in myös Jus­si Halla-aho.”

  Jus­si Hal­la-aho: “Ter­ve­tulleek­si toiv­ot­ta­mamme islam on sitä islamia, joka polt­taa, silpoo ja räjäyt­tää. Se on kuole­man ja tuhon kult­ti, jota me ere­hdymme pitämään ‘uskon­tona uskon­to­jen joukos­sa’. Ylläol­e­va kuva esit­tää sitä Euroop­paa, jon­ka me jätämme lap­sillemme ja lapsen­lap­sillemme. Näin uskon ja pelkään minä, näin uskoo ja toivoo imaa­mi, ja näin ennus­taa globaali empiria sekä Euroopan demografinen kehi­tys. Län­si­maisen sivil­isaa­tion osak­si ei ole tul­lut tehdä val­in­taa sodan ja rauhan välil­lä. Sen on valit­ta­va sodan ja tuhou­tu­misen­sa välil­lä. Jumalaa monikult­tur­is­teil­la ei ole, mut­ta mitä he sanovat lap­silleen sit­ten, kun pimeys on laskeutunut?”

  Osmo Soin­in­vaara: “Täl­lainen uuti­soin­ti on jopa vaar­al­lista, sil­lä on sitä hul­lu­ja rin­ta­ma­l­in­jan toisel­lakin puolella.”

  Tuo on tyyp­illi­nen näke­mys, mut­ta tot­ta hem­metis­sä mei­dän on keskustelta­va Hal­la-ahon tapai­sista kiihot­ta­jista myös medi­as­sa. Keskustelu voidaan hoitaaa aivan asial­lis­es­ti ja kiihot­ta­mat­ta lisää.

 28. Osmo järkeilee:

  Se antoi minus­ta Juhanalle oikeu­tuk­sen sanoa yhtä pahasti [eli J. Var­ti­ainen sanoi eri ketjus­sa Jus­sia häiri­in­tyneek­si houreis­sa ole­vak­si vihan­li­et­so­jak­si sen jäl­keen kun Jus­si vuon­na nak­ki on sanonut ruot­salaisia sosi­aalidemokraat­te­ja nilviäisikisi]. 

  Voi jes­tas tuo­ta logi­ikkaasi, Osmu. 

  Henkilöön nimeltä kohdis­tet­tu solvaus on nyt ihan eri asia kuin mitä Jus­si sanoi ruot­salai­sista sossuista. 

  Jos minä näen lehdessä tai netis­sä että “suo­ma­laiset kes­ki-ikäiset naiset ovat lihavia lehmiä”, niin so what? Täl­laista näkee tavan takaa. Eri­tyisen kun­nos­tau­tunut tässä puheessa on ystävyyskansamme edus­ta­ja Anu Saagim. 

  Mut­ta jos näen julkises­ti san­ot­ta­van, että Eli­na X (suku­ni­mi muutet­tu) on liha­va lehmä, niin saat­taisin hie­man suiv­aan­tua kir­joit­ta­jalle ja päätoimittajalle/moderoijalle.

 29. Osmo, eiks oo vähän eri asia kuva­ta jonkin poli­it­tisen puolueen edus­ta­jia yleis­es­ti negati­ivisel­la ilma­sul­la ku sol­va­ta yksit­täistä henkilöä nimeltä?

  Lisäks kan­nat­taa huomioi­da, et tää tyylin­val­in­takysymys kos­kee myös sun blo­gin tyyliä, ei pelkästään yksit­täis­ten tyyp­pi­en tyyle­jä. Jos moderoit ain­oas­taan logi­ikalla “X saa sol­va­ta Y:tä, kos­ka Y solvas ensin X:ää”, niin sun blo­gi vois peri­aat­teessa täyt­tyy solvaamis­es­ta. Ja sat­un­naisen blo­gin luk­i­jan silmis­sä sun blo­gi alka­is näyt­tää tyyliltään siltä, et solvaami­nen ja loan heit­tämi­nen on ok.

  Syy miks tääl ei pää­sis kuitenkaan noin käymään, on pitkälti aihei­den keskimäärä­nen “kuiv­u­us”, joka ei vedä häiriköitä kauheesti puoleensa.

 30. Rogue,

  Noh… näistä viha­puhei­den ryöpy­istähän meil­lä on vain Osmon sana. 

  En epäile, etteikö tämän asian tiimoil­ta joudu sen­suroimaan enem­män kuin jonkin biokaa­suputken asen­tamisen kyseessä ollessa, mut­ta haiskah­taa nyt vähän vihreältä pro­pa­gan­dal­ta nämä “ryöpyt”.

 31. Osmo:

  Rasti pie­neen ruu­tu­un, jos­sa lukee “ei pikkukuvaa”. 

  Tämä val­in­ta tulee vain “Jaa”-painikkeesta, ei “Suosittele”-painikkeesta.

 32. Goo­glasin, ja kyl­lähän tuo tek­sti on osa Hal­la-Ahon kir­joi­tus­ta vuodelta 2006, Ruotsin demar­it oli­vat sulke­neet lail­lisen puolueen net­ti­sivut ja tästä Hal­la-Aho oli tyrmistynyt. 

  Logi­ikkaa en silti näe linjassasi. 

  Jos hal­ven­ta­vat ilmaisut pitää kitkeä var­teenotet­tavil­ta keskustelu­pal­stoil­ta, niin eihän tähän voi­da myön­tää poikkeuk­sia. Siis jos demar­it nyt saa­vat halveer­a­ta tuon kir­joituk­sen poh­jal­ta Hal­la-Ahoa ikuis­es­ti, niin sil­loin­han kaikil­la muil­lakin tahoil­la on oikeus halveer­a­ta heitä ensin halveer­an­nei­ta ikuisesti. 

  Itse olet sanonut perus­suo­ma­lais­ten ole­van “poli­ti­ikan parasi­it­ti”. Pitäisikö netin keskustelu­pal­sto­jen mod­er­aat­tor­ei­den ottaa tämä huomioon ja antaa perus­suo­ma­laisille eri­oikeus halveer­a­ta sinua?

 33. Maa­han­muut­tokri­it­ti­nen liike on vaat­in­ut parem­pia tilas­to­ja esimerkik­si human­i­taarisen maa­han­muu­ton kus­tan­nuk­sista, mut­ta kun niitä ei ole, on tyy­dyt­tävä noi­hin karkeisi­in lukui­hin, jois­sa human­i­taarisen maa­han­muu­ton kus­tan­nuk­set ja hai­tat eivät tule täysimääräis­es­ti esi­in, kos­ka ne sekoit­tuvat työperäisen maa­han­muu­ton hyötyihin.

 34. Osmo Soin­in­vaara: “Vaik­ka en pidä Jus­si Hal­la-ahon tavas­ta kir­joit­taa, pidän aivan asi­at­tomana uuti­soin­tia siitä, että Breivikin tekeleessä mainit­ti­in myös Jus­si Halla-aho.”

  Jus­si Hal­la-aho: “Ter­ve­tulleek­si toiv­ot­ta­mamme islam on sitä islamia, joka polt­taa, silpoo ja räjäyt­tää. Se on kuole­man ja tuhon kult­ti, jota me ere­hdymme pitämään ‘uskon­tona uskon­to­jen joukos­sa’. Ylläol­e­va kuva esit­tää sitä Euroop­paa, jon­ka me jätämme lap­sillemme ja lapsen­lap­sillemme. Näin uskon ja pelkään minä, näin uskoo ja toivoo imaa­mi, ja näin ennus­taa globaali empiria sekä Euroopan demografinen kehi­tys. Län­si­maisen sivil­isaa­tion osak­si ei ole tul­lut tehdä val­in­taa sodan ja rauhan välil­lä. Sen on valit­ta­va sodan ja tuhou­tu­misen­sa välil­lä. Jumalaa monikult­tur­is­teil­la ei ole, mut­ta mitä he sanovat lap­silleen sit­ten, kun pimeys on laskeutunut?”

  http://www.halla-aho.com/scripta/tulevaisuudenkuva.html

  Osmo Soin­in­vaara jatkaa: “Täl­lainen uuti­soin­ti on jopa vaar­al­lista, sil­lä on sitä hul­lu­ja rin­ta­ma­l­in­jan toisel­lakin puolella.”

  Tuo on tyyp­illi­nen näke­mys, mut­ta tot­ta hem­metis­sä mei­dän on keskustelta­va Hal­la-ahon tapai­sista kiihot­ta­jista myös medi­as­sa. Keskustelu voidaan hoitaaa aivan asial­lis­es­ti ja kiihot­ta­mat­ta lisää.

 35. Juha:

  Joka tapauk­ses­sa tämä merk­it­see mielestäni sitä, että “älyköt” ovat irtaan­tuneet yhteisen edun tavoit­telemis­es­ta. Olemme liian jakau­tunei­ta kansakun­tana. Tarvit­taisi­in uusi “jakau­tuneen kansan johtamismalli.”

  Osal­la kansaa on minus­ta suo­raan sanoen täysin ylim­i­toitet­tu käsi­tys siitä mitä poli­itikot, val­tio­val­ta, virkamiehet, jne. ylipään­sä pystyvät käytän­nössä tekemään. Osit­tain tämä on poli­itikko­jen ja medi­an vika, esimerkik­si puhutaan ikään kuin Suomen hal­li­tus pysty­isi ihan olo­suhteista riip­pumat­ta luo­maan työ­paikko­ja tai pois­ta­maan mielenterveysongelmat.

  Ja tuo ruokkii salali­it­to­te­o­ri­oi­ta, jos joku asia on pielessä, niin se täy­tyy johtuu siitä että eli­it­ti halu­aa niin ole­van. Voin esimerkik­si rapor­toi­da että tääl­lä Enem­mistöläisessä salali­itossa nysvätään jotain sadan metrin ratikkakiskoa vuo­den tai kak­si ja toden­näköis­es­ti on kek­sit­ty henkilötele­por­tit ennen kuin saadaan edes yhden kaupungi­nosan autoli­ikenne tuhottua.

 36. Marko H, mitä eri­tyisen kauhean tuhoavaa kus­tan­nus­ta on (lapse­na) human­i­taarisin perustein Suomeen muut­ta­neessa tekni­ikan­to­htori tuttavassani?

  Mil­lä taval­la min­ulle veron­mak­sa­jana soma­lialainen kas­samyyjä on rasite?
  http://www.tamperelainen.fi/artikkeli/63382-jama-jamasta-leivottiin-positiivisin-tamperelainen

  Pitäisikö futismaa­joukkueesta heit­tää pois ne, jot­ka ovat livah­ta­neet maa­han human­i­taarisin perustein?

  Minus­ta täysin käsit­tämätön­tä pohdintaa.
  Ihmisiä on eri­laisia ja ainakaan minä en naa­mas­ta pysty sanomaan yhtään mitään — enkä myöskään sen tiedon perus­teel­la onko joku tul­lut maa­han human­i­taarisen vai työperäisen muu­ton vai ehkä avi­o­li­iton seu­rauk­se­na. Kum­mallista on myös jos siihen joku muu pystyy.

 37. Aikanaan kun suo­ma­lainen intel­li­gentsi­ja hur­maan­tui kom­mu­nis­mi­in (tais­to­laiset ym.) jut­telin yhden yliopis­ton assis­tentin kanssa, joka ker­toi miten asi­at oli­vat hänelle äkkiä val­jen­neet. Hän pystyi jopa määrit­telemään tarkan het­ken tapah­tu­malle. Kun totesin hänen kuvauk­sen­sa vas­taa­van kaik­il­ta muil­ta osil­taan sosi­olo­gias­sa määritel­lyn uskon­nol­lisen hur­mosli­ik­keen herä­tys­tä, hän ei kieltänyt asi­aa vaikkei selvästikään pitänyt rin­nas­tuk­ses­ta. Kyseessä oli vaik­ka mil­lä mittareil­la fik­su ja hark­it­se­va ihmi­nen kuten val­taosa näistä vas­taavasti aat­teeseen innos­tuneista älymystökommunisteista.
  Jäl­keen­päin kun tiede­tään ‚mitä kaikkea niis­sä piireis­sä varsinkin kan­sain­välis­es­ti ajatellen tehti­in ja suun­nitelti­in, ei voi pitää mitenkään ihmeel­lisenä Nor­jan tapaus­ta. Meil­lä Suomes­sa on ollut onni matkas­sa kun täl­laista ei ole tapahtunut.
  Kyseenalais­tan myös Breivikin leimaamisen ilman tarkem­paa tietoa mieli­sairaak­si; eihän entisiä tais­to­laisi­akaan sen­tään mieli­sairaana pidetä.

 38. Asuuko tpyy­lu­o­ma Ruoholahdessa?

  Minus­ta on hienoa, että ns. maa­han­muut­tokri­itikotkin ovat tämän Nor­jan tapauk­sen myötä herän­neet kaipaa­maan nyansse­ja poli­it­tiseen keskustelu­un ja alka­neet vieras­ta­maan kokon­ais­ten etnis­ten tai poli­it­tis­ten ryh­mit­tymien leimaamista yhden yksilön tai pienen ryh­män teko­jen pohjalta 🙂

  Voisiko tämä jäädä pysyväk­si osak­si keskustelua maa­han­muu­tos­ta? Rohke­nenko toivoa?

 39. Eli­na, tänne tule­vien ryöp­py­jen määrän tietää tosi­aan vain Osmo itse tai joku värvät­ty moderoi­ja. Mä uskon Osmoa tässä asi­as­sa sil­lä perus­teel­la, et löysästi moderoiduil­la foo­rumeil­la kuten US:ssa, maa­han­muut­toon liit­tyvät kir­jo­tuk­set kerää läh­es poikkeuk­set­ta hirveen määrän ihan äly­va­pai­ta kommentteja/kommentoijia.

 40. “Maa­han­muut­tokri­it­ti­nen liike on vaat­in­ut parem­pia tilas­to­ja esimerkik­si human­i­taarisen maa­han­muu­ton kus­tan­nuk­sista, mut­ta kun niitä ei ole, on tyy­dyt­tävä noi­hin karkeisi­in lukui­hin, jois­sa human­i­taarisen maa­han­muu­ton kus­tan­nuk­set ja hai­tat eivät tule täysimääräis­es­ti esi­in, kos­ka ne sekoit­tuvat työperäisen maa­han­muu­ton hyötyihin.”

  Human­itääris­es­tä maa­han­muu­tosta­han voi jo ole­tusar­vois­es­ti odot­taa suh­teessa enem­män kus­tan­nuk­sia kuin mah­dol­lisia pitem­män tähtäi­men hyö­tyjä, kos­ka maa­han tur­va­paikan­hak­i­joina tule­vat tai pako­laisi­na otet­ta­vat eivät valikoidu koulu­tuk­sen­sa tai työkoke­muk­sen­sa perus­teel­la eikä heil­lä lähtöaluei­den tilanteet huomioiden ole yleis­es­ti ottaen saman­laista tar­jot­tavaa työ­nan­ta­jille kuin suo­ma­laisil­la. Työperäiseen maa­han­muut­toon lukeu­tuu puolestaan niin keikkalu­on­toinen hal­patyövoima jos­ta val­uu tulo­ja ulko­maille & joka ei helpota suo­ma­lais­ten työl­listymistä kuin har­maa talous joka puolestaan jät­tää verot­ta­jan (so. val­tion) nuole­maan näppejään. 

  Maa­han­muut­tokri­it­tisen liik­keen retori­ikkaan kuluu esit­tää ensim­mäi­nen koh­ta suure­na oival­luk­se­na — ja viher­vasem­mis­ton salali­it­tona (vaik­ka asi­as­sa ei nähdäk­seni ole mitään sel­l­aista mitä nor­maal­iä­lyl­lä ja perusk­oulupo­h­jaisel­la yhteiskun­taopin tietämyk­sel­lä varustet­tu henkilö ei oival­taisi) — ja jälkim­mäi­nen koh­ta sit­ten pääsään­töis­es­ti vai­etaan, kos­ka se ei sovi “emme vas­tus­ta työperäistä maa­han­muut­toa” ‑mantraan. Onko tämä nyt sel­l­ainen anti jon­ka poh­jal­ta maa­han­muut­tokeskustelu järkiperäistyy — tai yhteiskun­nal­liset ongel­mat ratkeavat? 

  Epäilen vah­vasti. Mut­ta onhan se kiva, että Hami­lo kat­soo tun­te­vansa molem­mat keskustelun osa­puo­let ja sit­ten tarkas­taa uuti­soin­nin paikkansapitävyy­den nimeno­maan Hommasta. 🙂

 41. Tässäkin keskustelus­sa sotkeudu­taan sano­jen merk­i­tysongelmi­in. Onhan noi­ta esimerkke­jä kuten homo, neek­eri, musta­lainen. Ne ovat saa­neet negati­ivisen her­jaus­merk­i­tyk­sen. Ovat kuitenkin alun­perin neu­traale­ja sub­stan­ti­ive­ja. Myös sanon­nat ymmärtämi­nen ja hyväksymi­nen käsitetään syn­onyymeik­si, vaik­ka eivät sitä ole. Helsin­gin kaupunkikin ilmoit­ti kouluille, että ei saa käyt­tää nim­i­tys­tä maa­han­muut­ta­ja vaan sen tilal­la monikult­tuuri­nen. Kun ei saanut pitää kurssia joka oli tarkoitet­tu heikoille ker­tauskurssin nimel­lä niin muutet­ti­in nimek­si ehey­tyskurssi ja nyt kelpasi.Kun koulu­verkos­toa selkiytetään niin suomek­si san­ot­tuna koulu­ja lakkautetaan.

 42. vts:

  Minus­ta kyseis­ten ter­mien tarkoi­tus ei ole hal­ven­taa maa­han­muut­ta­jia vaan kyseenalais­taa par­o­di­an keinoin… 

  Ei kai kukaan tosis­saan usko että sanan ‘rauhanuskon­to’ käyt­tämi­nen ‘iro­nis­es­ti’ vuodes­ta toiseen täyt­tää joitain par­o­di­an tai sati­irin kri­teere­jä. Täl­lä ‘par­o­di­as­ta’ puhu­misel­la vaan legit­i­moidaan puudut­tavaa ja mieliku­vi­tuk­se­ton­ta nimittelyä. 

  Jos sieltä hom­mafoo­ru­mil­ta jotain par­o­di­aa löy­tyy, niin anna ihmeessa lyhyt tek­stinäyte tai link­ki, jos­sa nähdään ne hom­mafoo­ru­min par­o­dis­tit tositoimessa.

 43. Eli­na,

  ottaen huomioon, että et ole viimepäiv­inä tääl­lä paljon muu­ta tehnyt kuin syvästi loukkaan­tunut Hal­la-Ahon sun muiden puoles­ta jokaises­ta poikkipuolis­es­ta sanas­ta ja ollut haas­ta­mas­sa ties mihin kun­ni­an­loukkauskäräjille, on kar­van ver­ran pak­sua, että nyt syytät Osmoa suo­raan vale­hteli­jak­si ilman mitään perusteita.

  Van­ha kun­non folio­hat­tu toki aut­taa, jos siltä oikeasti tuntuu.

 44. Samp­pa lait­toi yllä linkin Hal­la-ahon johonkin kir­joituk­seen. Luin ja kylmät väreet nousi­vat. Elin lap­suuteni lesta­di­o­lais­per­heessä ja Hal­la-ahon kir­joi­tus toi mieleeni lap­suuteni seu­ro­jen saar­nami­esten puheet hel­vetin kauhis­tuk­sista. Jos Hal­la-aho osaisi esi­in­tyä, hänel­lä olisi ainek­sia men­estyä matkasaar­naa­jana tai sarasvuon kaltaise­na hen­gen­herät­täjänä. Jäämme odot­ta­maan, mil­laisia herä­tyk­siä tulee eduskun­nan puhujapöntöstä. 

  Olen aina sanonut, että ruotikaa tarkaan, mitä dem­a­go­gi saar­naa, esim. Sarasvuo. Niis­sä puheis­sa ei ole päätä eikä hän­tää. Ne ovat tun­nel­man luo­jia, kuten joku taide­teos tai musiikikesitys.
  Mut­ta Hal­la-ahon kir­joituk­set luo­vat vaar­al­lisia tun­tei­ta. Sel­l­aisia tun­tei­ta, joi­ta loi eräs Itä­val­lan taidek­oulun pääsykokeis­sa reput­tanut nuorim­ies kauan sitten.

 45. “Ei kai kukaan tosis­saan usko että sanan ‘rauhanuskon­to’ käyt­tämi­nen ‘iro­nis­es­ti’ vuodes­ta toiseen täyt­tää joitain par­o­di­an tai sati­irin kri­teere­jä. Täl­lä ‘par­o­di­as­ta’ puhu­misel­la vaan legit­i­moidaan puudut­tavaa ja mieliku­vi­tuk­se­ton­ta nimittelyä.”

  No, kyl­lähän tuo kieltämät­tä on ironi­nen ja ainakin kohtu­ullisen osu­va. Mut­ta kuten iro­ni­as­sa yleen­sä, tois­to tylsyttää.

 46. Tämä rasisti­nen hiusten­halkomi­nen ei lopu niin kauan kuin poruk­ka on riit­tävän här­mäläistä ja tämä pieni katkeroitunut luke­neem­pi kri­it­tikko­lau­ma ilkkuu viha­puheitaan kuin kor­pit. Kansa kiit­tää kun ongelmille löy­tyy nimi, se heikom­pi osapuoli. 

  Paras mitä tälle pahan ilmapi­ir­ille voisi tehdä, olisi kansal­lisen sosi­aal­i­tur­van vasti­neek­si vaa­dit­ta­va vähin­tään vuo­den mit­tainen pakolli­nen asum­is­jak­so jos­sain toises­sa yhteiskun­nas­sa. Siir­ty­i­sivät puheet muo­dos­ta sisältöön.

 47. Sanan­va­paus on joillekin vain mah­dol­lisu­us käyt­tää taidokkaasti muo­toil­tu­ja solvaavia kieliku­via. Lisäk­si kom­men­toin­nin arvo tun­nu­taan mit­taavaan sil­lä kuin­ka monipuolis­es­ti kir­joit­ta­ja onnis­tuu ivaa­maan kohdet­taan alatyylisil­lä, leimaav­il­la ja muul­la tavoin halveer­aav­il­la ilmaisuilla.

  Näen ongel­mana myös sen että tiety­il­lä pal­stoil­la, akti­iv­it tahot ovat jo kehit­täneet nk. sisäpi­irin jos­sa retori­ik­ka ylit­tää hyvän maun rajat kirkkaasti. Ensik­er­ta­laise­na vierailu Uuden Suomen puheen­vuoro pal­stalle sai veren­paineen nouse­maan. Muis­tan miet­ti­neeni että tämä on infor­maa­tioy­hteiskun­nan suuri ongel­ma. Kaiken­laiset sairaat ajatuk­set ja harhat saa­vat saman­laista pal­sta­ti­laa kuin asial­liset huomiotkin. Mitä jako­ja taval­lisel­la ihmisel­lä on tor­jua väärää infor­maa­tio­ta kun se on ollut vaikeaa jo per­in­teisen lehdis­tön valtakaudella?

 48. Saisiko­han tätä tääl­lä muu­ta­man ker­ran Hal­la-ahol­ta lainat­tua pätkää…

  Min­un on vaikea kek­siä maail­mankaikkeud­es­ta alhaisem­paa mateli­jaa kuin pohjo­is­mainen sosi­aalidemokraat­ti. Tämän rep­ti­ilin eri­tyisen limainen alala­ji on ruot­salainen sosiaalidemokraatti.

  …vähän siedet­täväm­mäk­si, jos lainaisi vähän pidem­min, mis­sä yhtey­dessä se on sanottu:

  Min­un on vaikea kek­siä maail­mankaikkeud­es­ta alhaisem­paa mateli­jaa kuin pohjo­is­mainen sosi­aalidemokraat­ti. Tämän rep­ti­ilin eri­tyisen limainen alala­ji on ruot­salainen sosi­aalidemokraat­ti. Eet­tisyy­del­lään pro­filoitu­vat sos­dem-tädit, kuten Freivalds ja Mona Sahlin, eivät koe tun­non­tuskia vale­hdel­lessaan, rikkoes­saan lake­ja ja mak­saes­saan henkilöko­htaiset menon­sa val­tion luot­toko­r­tilla. Eri­tyisen ahdis­tavaa on, että heistä ei päästä eroon, vaik­ka he jäi­sivät kiin­ni. Pers­son panee hei­dät vähäk­si aikaa jäähylle, minkä jäl­keen he naut­ti­vat jälleen Perssonin täyt­tä luot­ta­mus­ta. Sahlin­in potku­jen jäl­keen kului vain yksi vaa­likausi, ja sim­sal­abim, Mona oli jälleen hal­li­tuk­ses­sa. Freivalds jou­tui jät­tämään val­tio­varain­min­is­terin paikan vuon­na 2000 keinotel­tuaan asun­tokaupois­sa. Kului kolme vuot­ta, ja hän oli sopi­va ulko­min­is­terik­si. Käy­dään vielä seu­raa­vat vaalit, ja Pers­son löytää Freivald­sille tekemistä kehi­tysy­hteistyö- tai peruspalveluministerinä.

  (Seu­raa­va tek­stikap­pale jatkaisi suo­ma­lai­sista sosi­aalidemokraateista ja Ulf Sundqvistin rikosvelko­jen junailuista.)

  http://www.halla-aho.com/scripta/sosiaalidemokraatin_selkaranka.html

  On sitä nyt pahempaakin kuul­tu, kuin rötöstele­vien poli­itikko­jen nimit­te­lyä limaisik­si matelijoiksi.

  [OS Ehkä tätä keskustelua ei kan­na­ta jatkaa. Siinä alku­peräisessä sitaatis­sa oli link­ki koko tek­sti­in, joten kokon­aisu­us ja asi­ay­hteys tuli­vat kyl­lä esille. Kos­ka Jus­si tiet­tävästi osaa suomea hyvin, on syytä olet­taa, että hän tarkoituk­sel­lis­es­ti yleistänyt tuomion koske­maan ei ain­oas­taan rötöstele­viä poli­itikko­ja, vaan kaikkia demare­i­ta Islannin peräkyliä myöten. Minus­ta on kohtu­u­ton­ta vaa­tia, ettei hom­malai­sista saa tehdä yleistyk­siä, mut­ta nämä itse yleistävät aivan surut­ta. Sik­si tek­sti oli minus­ta hyvin loukkaa­va ja typerä.] 

 49. Osmo:

  Moni loukkaan­tui, kun kir­joitin, että Nor­jan ampu­ja oli perus­nor­jalainen, paikalli­nen ”hom­mafoo­ru­mi­lainen”. Moni luki sen syytök­senä hom­malaisia kohtaan, mut­ta ei sitä sel­l­aisek­si ollut tarkoitettu

  No pakko vis­si­in uskoo, kun noin vaku­u­tat, mut­ta taju­ut var­maan, että se vaikut­taa tasan siltä, että sä oot syyl­listämässä hom­mafoo­ru­mia. Et sun mielestä se olen­nainen omi­naisu­us siinä tyypis­sä oli se, että se oli nor­jalainen ja saman­lainen kuin hommafoorumilaiset.

  Neu­traali tapa kir­jot­taa toi olis ollu kut­sua tek­i­jää perus­nor­jalaiseks maa­han­muu­ton vastustajaks.

  Tähän vaikut­taa se, että on yleis­es­ti tiedos­sa mikä sun mielipi­de on hom­mafoo­ru­mista ja mitä noin yleen­sä moni ajat­telee hom­mafoo­ru­mista. (Eli, että se on täyn­nä seko­ja, jot­ka ei oikeesti ees var­maan sääli “mokut­ta­jien” tappamista.)

  Sinän­sä tää koko Nor­jan hom­ma ei nyt mitenkään vie terää maa­han­muu­ton kri­ti­ik­iltä sikäli mikäli kun se on laat­ua maa­han­muut­to lisään­tyy = kaik­kee pahaa tapahtuu.

  Ja vielä varmis­tuk­seks mä en väitä, että hom­mafoo­ru­mi olis täyn­nä seko­ja ja mun mielestä maa­han­muut­too ei pidä rajoit­taa siks, että kan­taväestö ei sekoo. (Pait­si, jos se oikeesti sekois maa­han­muu­tos­ta merkit­tävästi, niin se kyl­lä vois olla syy)

 50. “Helsin­gin kaupunkikin ilmoit­ti kouluille, että ei saa käyt­tää nim­i­tys­tä maa­han­muut­ta­ja vaan sen tilal­la monikulttuurinen.”

  Pitääkö tämä tosi­aan paikkansa vaiko onko kyseessä ns. urbaani leg­en­da, tosin hyvin uskot­ta­va sellainen?

 51. Puo­likri­it­tiselle, minus­ta ‘neek­erin’ ja ‘moniosaa­jan’ ero on siinä että edelli­nen on hal­ven­ta­va mus­tia kohtaan, toinen on piik­ki ns. suvait­se­vais­toa kohtaan. Käsit­tääk­seni ‘moniosaa­jan’ kohdal­la jo ter­min alku­peräiset käyt­täjät (suvait­se­vais­to) määrit­te­liv­ät sen koske­maan kaikkea afrikas­ta ja lähi-idästä tule­via human­i­taarisia maahanmuuttajia.
  Hom­mafo­ru­min suurin ongel­ma on homogeenisyys, jos se halu­aa kas­vaa (etenkin laadullis­es­ti) se tarvit­see myös erim­ieltä ole­via keskustelijoi­ta. Tässä mielessä vit­tuilua (kyses­ten ter­mien vil­je­lyä) muille olisi syytä vähentää.

 52. Suomen tasaval­lan pres­i­dent­ti Tar­ja Halo­nen tote­si tänään Yleis­ra­dion tele­vi­siouuti­sis­sa seuraavaa:

  “Minus­ta on selkeästi san­ot­ta­va, että tämä oli ääri­oikeis­ton piiris­sä syn­tynyt liike, mut­ta se olisi voin­ut syn­tyä jos­sain muus­sakin osas­sa poli­it­tista kenttää.” 

  Breivik ei ole mikään poli­it­ti­nen liike. Hän on vakavasti sairas ihmi­nen, kuten postauk­ses­sani tänne edel­lisessä ketjus­sa kuvailen seuraavasti:

  Breivik on nar­sisti. Nar­sis­mista on alet­tu puhua sairaut­e­na vas­taa viime vuosikym­meninä Häir­iölle on tyyp­il­listä eri­laiset suu­ru­usku­vitel­mat, voimakas ihailun tarve ja empa­t­ian vähäisyys. Nar­sis­mi on yllät­tävän yleistä. Se on jopa koulu- ja työ­paikkak­iusaamis­ten taustalla.

  Bre­vikil­lä tämä tau­ti eteni hyper­nar­sis­mik­si. Hän suuren­si egoaan man­i­festil­la ja uni­vor­muil­la. Lop­ul­ta hän irtosi todel­lisu­ud­es­ta täy­del­liseti ja oli lyi­jyli­iv­it pääl­lä Mod­ern War­fare-sotapelin sisällä.

  Nar­sis­mi val­taapitävien vai­va. Yksi ker­too tuhoa­vansa dik­taat­torin kuvitel­lut kemi­al­liset aseet ja pom­mit­taa koko val­tion kivikau­teen. Toinen tart­tuu hotel­lis­sa aamul­la ensim­mäiseen näkemään­sä naiseen kuin sika limp­pu­un paritel­lak­seen tämän kanssa. Kol­mas on aset­tunut lain yläpuolelle omis­ta­mansa medi­an avul­la jne.

  Ver­i­nen his­to­ria on täyn­nä näit hypernarsisteja.

  Mut­ta miten tun­nistaa nar­sis­mi, tai ker­toa se hänelle? Entä miten saa­da hyper­nar­sisti hoitoon tai pois vas­tu­ulli­sista tehtävistä.

  Nar­sis­mis­sa on se han­kalu­us, että sen asteikol­lista ja että sen tutkimus on perin vähäistä – lie­neekö taustal­la se, että estab­lish­ment­ti kokee nar­simin kiusal­lisek­si ja sen takia korkeata­soinen tieteelli­nen tutkimus puuttuu?

 53. Kat­soin blo­gin roskalaatikkoa, jon­na hylä­tyt kir­joituk­set joutu­vat. Eloku­un 13 päivästä alka­en näitä hylät­tyjä oli lukumääräisesti
  13.8 1
  14.8. 0
  15.8. 0
  16.8. 0
  17.8. 0
  18.8. 0
  19.8. 1
  20.8. 0
  21.8. 1
  22.8. 0
  23.8. 1
  24.8. 10
  25.8. 9
  26.8. 14

  Kolmer­na viimeisenä päivänä hylät­ty­jen määrä ylit­ti 11 edel­lisen päivän keskiar­von 30-ker­tais­es­ti. Noista aiem­mista julkaise­mat­ta jäte­ty­istä lisäk­si melkein kaik­ki oli­vat Eli­nan vieste­jä, jois­sa hän pyysi edi­toimaan kommenttejaan. 

  Mil­laisia nämä hylä­tyt tek­stit ovat, sitä voi käy­dä kat­so­mas­sa vaik­ka Uuden Suomen sivuil­ta blo­gis­tani, jos­ta olen juuri tästä syys­tä päät­tänyt vetäytyä.

 54. Noista aiem­mista julkaise­mat­ta jäte­ty­istä lisäk­si melkein kaik­ki oli­vat Eli­nan vieste­jä, jois­sa hän pyysi edi­toimaan kommenttejaan.

  Siis olen joitain kir­joi­tusvirheitä pyytänyt kor­jaa­maan, ettei tule nyt väärää käsi­tys­tä, että jotain viha­puhei­ta olisin lähetellyt.

 55. Halu­an vai­h­toe­hdon murhaa­jan speku­loimalle tulevaisuudelle.

 56. “Ei kai kukaan tosis­saan usko että sanan ‘rauhanuskon­to’ käyt­tämi­nen ‘iro­nis­es­ti’ vuodes­ta toiseen täyt­tää joitain par­o­di­an tai sati­irin kriteerejä. ”

  Sin­ul­la on var­masti korkeat kri­teer­it, mut­ta kyl­lä pro­pa­gan­dis­tisia ter­me­jä saa pilkata (vrt kommunismi=rauhanaate)

 57. Art­turi:

  Neu­traali tapa kir­jot­taa toi olis ollu kut­sua tek­i­jää perus­nor­jalaiseks maa­han­muu­ton vastustajaks.

  Jot­ta syyl­lis­tetään gallup­pi­en suurin puolue ja vielä se 70% kansaa joka vas­tus­taa maahanmuuttoa! 🙂

  Aihep­i­iri­in liit­tyen Ode voi kir­joit­taa vaikka­pa että eräille Inter­netin keskustelu­foo­rumeil­la Islamista käytävässä vuorop­uhelus­sa näyt­tää äkkiseltään koros­tu­van yllät­tävän paljon kyseisen uskon­non negati­ivisia koe­tut piir­teet, ja tääl­lä on puolisen tusi­naa uhri­u­tu­jaa selit­tämässä että taas vih­jail­laan että he on nat­se­ja, sitä keskustelu­foo­ru­mia johon vih­jaat et ole kuitenkaan lukenut ja mik­sei saa puhua. Ja muutenkin sielu­un sattuu.

 58. Sinän­sä vetäy­tymi­nen jostain jo ker­too paljon val­lit­sev­as­ta tilanteesta. Esim. Uuden Suomen sivuillekin tule­vista viesteistä noin arvi­ol­ta 70–80% ja jois­sain ketjuis­sa suo­raan reilusti yli on tietyn suun­nan pain­ot­teista ja lop­utkin usein pitkälti roskaa ja muiden haukku­mista. Sama näkyy vähin­tään yhtä räikeästi useim­mil­la muil­la keskustelu­alueil­la netin puolel­la. Tietyt aate­su­un­nat ovat saa­neet Inter­netin puolelle jalkeille sel­l­aisen määrän kan­nat­ta­jia että nämä hyvin helpol­la jyräävät muut mielip­i­teet allen­sa sil­ka­lla määräl­lään ja täten vain yksi ajat­telusu­un­ta jää val­lit­se­vana näkyvi­in. Jos kyse on edes osin tietois­es­ti ja jär­jestelmäl­lis­es­ti toteutet­tu aatemaail­man lev­i­tys keskustelupalstojen/yms. kaut­ta, niin hom­ma toimii ihail­ta­van hyvin ja Inter­net todel­lakin on val­jastet­tu hienos­ti omaan käyt­töön. Joka tapauk­ses­sa tilaa alkaa olla melko vähän.

 59. Roskakir­joit­telus­sa ei ole kysymys enää keskustelus­ta, jos­sa kuul­laan argu­men­toin­tia ja etsitään ratkaisu­ja. Pikem­minkin kyseessä on häirikköhuutelu, joka tukah­dut­taa alleen kaiken ajat­telun. Voisiko ajatel­la, että mon­en maa­han­muut­tokri­it­tisen koke­mus keskustelun puut­teesta johtuukin siitä että keskusteluy­hteyt­tä ei syn­ny pal­stame­treistä huolimatta.

  Itse en jak­sa selail­la enkä kir­joitel­la modero­mat­tomille pal­stoille, kos­ka asi­at pääsään­töis­es­ti katoa­vat huutelun ja henkilöko­htaisuuk­sien taakse. Uusi Suo­mi alkaa olla jo pilal­la. Osmon blo­gi on lois­ta­va juuri sik­si, että siinä keskustelu luo uusia ajatuk­sia ja saa itsen­sä jopa muut­ta­maan mielipiteitä.

 60. ‘Myöskin kaik­ki ilmakivääriä voimakkaam­mat aseet tulee säi­lyt­tää ampumara­to­jen yhtey­dessä’ (Jus­si)
  Kes­ki-Euroopas­sa, jos­sa on tiedos­sa, että ilma-aseesta saa yhtä tap­pa­van kuin ruu­ti­aseesta, luval­lisu­u­den raja las­ke­taan ammuk­sen liike-ener­gias­ta. Tästä seu­raa myös se, että heikkote­hoiset ruu­ti­aseet ovat lupava­pai­ta harrastusvälineitä.
  Voimakkaim­mat ilma-aseet, joi­ta on ollut ole­mas­sa, oli­vat 15-tuumaisia laivas­to­tykke­jä: http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamite_gun

 61. Tpyy­lu­o­ma kirjoitti :
  “Osal­la kansaa on minus­ta täysin ylim­i­toitet­tu käsi­tys siitä mitä poli­itikot jne pystyvät ylipäätään tekemään “. Näin­hän se on. Ja hal­li­tuskses­sa uusia min­is­tere­itä, joiden täy­tyy yrit­tää osa­ta sanoa jotain, mut­ta kun ei ole oikein mitään muu­ta san­ot­tavaa, kuin tois­taa sitä mitä tiedo­tusvä­lineistä on jo tul­lut. Kat­so­taan mitä nor­jalaiset tekevät. Näyt­täisi jotenkin siltä, että he sekä kansana, että myös hal­li­tuk­sen ym tasol­la selviävät; katso­vat eteen­päinä, mut­ta myös kri­it­tis­es­ti taaksepäin. 

  ” Kyl­lä kansa tietää ” — tyyp­pinen fraasi oli ilmas­sa ennen Suomen eduskun­tavaale­ja. Mielip­iteis­sä alkaa olla tar­jon­taa ja hajon­taa meil­läkin jo ihan tarpeek­si asti, mut­ta koke­muk­sen hyö­dyn­tämi­nen ja varsi­nainen viisaus on karis­sut. Jos kansal­la on ylim­i­toitet­tu käsitys
  päät­täjien kyvy­istä — niinkuin voi ollakin — kenen tästä pitäisi vetää johtopäätök­siä ? Kansan vai päät­täjien. Vai peräti molempien.

 62. ‘Viimek­si kun kat­soin, koraanis­sa ei ketään kan­nuste­ta tap­pa­maan toisia.’ (JTS)
  Tuos­ta viides jae noin aluk­si: http://quran.com/9
  Lähi-Idän monoteis­mit eivät ole rauhanuskontoja.

 63. tpyy­lu­o­ma:

  Jot­ta syyl­lis­tetään gallup­pi­en suurin puolue ja vielä se 70% kansaa joka vas­tus­taa maahanmuuttoa!

  heh… ei tietenkään. Ihan samal­la taval­la, jos Osmo olis kir­joit­tanut, että tek­i­jä oli perus­nor­jalainen kris­tit­ty, niin sekään ei olis kris­tit­ty­jen syyttämistä.

  Tää johtuu siitä miten hom­mafoo­ru­mista ajatel­laan ja miten Osmon luul­laan ajat­tel­e­van hommafoorumista.

  Mä veikkaa, että toi sun esimerkkikom­ment­ti sais enem­mäkin keskustelua aikaan siitä koros­tuuko siel­lä ne negati­iviset piir­teet ja jos koros­tuu, niin onko se hyvää tas­apain­ot­tamista, jos muual­la sat­tuis koros­tu­maan posi­ti­iviset piirteet.

 64. Totean sivuhuo­mau­tuk­se­na, että Breyvik (myöskään) ei yksinker­tais­es­ti ase­tu vasem­mis­to-oikeis­to akselille.

  Nat­seista nat­seim­mat ääri­oikeis­to­laiset, joit­ten mielestä Sarah Palinkin on läh­es kom­mari, antoi­vat Breyvikille kenkää.

  Breyvik ban­nat­ti­in Storm­fron­til­ta varsin nopeasti hänen ryhdyt­tyään ylistämään Israelia, esi­in­tymään anti­ra­sisti­na ja puo­lus­ta­maan homo­jen oikeuk­sia. SF:lla hän­tä yleis­es­ti pide­tään ZOG:in kätyrinä, mitä poseer­aami­nen vapaa­muu­rarimekos­sa vain vahvistaa.

  Ainakin SF:n Pohjo­is­maid­en ja Balt­ian foo­ru­mil­la hänet on tuomit­tu läh­es yksimielis­es­ti, ja ketjut ovat täyn­nä aito­ja surun ja myötä­tun­non osoituk­sia norjalaisille.

 65. Ossi Lehtisen kom­ment­ti­in kanavoituu suosit­telumäärästä päätellen eli­na-vas­taisu­us, kos­ka on puo­lus­tanut use­asti Halla-ahoa.

  Itse kom­ment­ti­han on taat­tua S24-tasoa. ensin heit­etään keskusteli­jan päälle itse kuvitel­tu tun­neti­la (syvä loukkaan­tu­mi­nen), raken­netaan olk­iukko­ja joil­la ei ole mitään tekemistä alku­peräisen tek­stin kanssa (haas­t­a­mi­nen kun­ni­an­loukkauskäräjille). Lopuk­si yritetään olla nokke­lia jol­lain ehkä viisi vuot­ta sit­ten muodikkaal­la letkau­tuk­sel­la (folio­hat­tu)

  Olen pitänyt eri­tyis­es­ti tästä blo­gista sik­si, että tyyli on jotain aivan muu­ta yleen­sä. Toiv­ot­tavasti peukkumäärä ei houkut­tele käyt­tämään enem­män roskablogityyliä.

 66. Osmo, onko sin­ul­la mielipi­det­tä siitä mihin / mil­laiseen Euroop­paan nykyi­nen maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka johtaa vuosikym­me­nien kuluessa?

  Murhaa­ja et co ajat­tel­e­vat, että monikult­tur­is­mi niin kuin me sen ymmär­rämme täyt­tää Euroopan ‘muukalaisil­la’.

  Ehkä he ajat­tel­e­vat, että kym­me­nien vuosien kulut­tua nyky­hallinto nähdään Euroop­palais­ten kult­tuurien mas­samurhaa­jana, ja päät­täjien toimia ver­rataan Hit­leri­in kun Euroop­palainen val­taväestö on kor­vau­tu­mas­sa muslimeilla.

 67. En tiedä miten esimerkik­si työt­tömyysko­r­vauk­sia tilas­toidaan, mut­ta en usko, että niitä jaotel­laan sen mukaan mis­tä maas­ta on alun­perin tul­lut ja onko kyseessä human­itääri­nen maa­han­muut­to vai ei.
  Näin ollen on aika help­poa huudel­la perään tilas­to­ja, joi­ta ei pystytä anta­maan. Sitä pait­si kyl­lähän jo ter­ve järkikin sanoo, että epä­vakaista oloista tul­lut, ehkä trau­ma­ti­soitunut henkilö, jol­la ei ole sosi­aal­ista tukiverkkoa mak­saa yhteiskunnalle.
  Hyvin usein tieteen nimessä siteer­ataan tilas­to­ja joi­ta ei ymmär­retä tai vähin­täänkin niil­lä perustel­laan epäin­himil­lisiä toim­intat­apo­ja. Esim. tilas­to­jen val­os­sa var­maan kaik­ki miehet, jot­ka ei käy perusk­oulua lop­pu­un pitäisi suo­raan lait­taa vanki­laan, ovathanhan he rikos­ti­las­tois­sa vah­vasti edustet­tu­ja. Tätä en tosi­aankaan suosit­tele, mut­ta maa­han­muut­tokri­it­tisyyt­tä perustel­laan tuonkaltaisin argumentein.
  Jus­si Hal­la-Ahon lain­auk­set oli­vat melkoisen pelot­tavia, varsin samankaltaisia kuin Breivikin näke­myk­set. Mut­ta Osmo on oike­as­sa, että kos­tomielessä joku vasem­mis­to­hul­lu voi saa­da Nor­jan uuti­soin­nin yhtey­dessä päähän­sä räjäytel­lä nimeltä mainit­tu­ja oikeistopoli­itikko­ja, mikä ei ole mis­sään nimessä hyväksyt­tävää ja olisi aika kauhea skenaario.

 68. Suomes­sa viha­puhei­den perinne on pitkä . Muis­tamme tais­telu­lauseen: ” Tapa talon­poi­ka päivässä”. Oliko se Arvo Salo, joka toi tämän julk­isu­u­teen vai joku jo ennen hän­tä ? Alku­perä johtaa ilmeis­es­ti sosi­aalidemokraat­tiseen liik­keeseen. Kor­jatkaa jos olen väärässä.

  Tästä viha­puheesta ei ole juurikaan keskustel­tu. Onko niin, että kun se kohdis­tui maaseu­tu­väestöön ja Keskus­taan , niin ns. parem­pi kansanosa ei nos­tanut asi­aa framille.

  O.S:n viit­taus Koi­jär­ven aktivis­mi­in ja sitä seu­ran­neisi­in ääri-ilmiöi­hin muis­tut­taa kiusal­lis­es­ta nyky­hetken ter­ror­is­mista. Vihreät aja­vat turk­istuotan­non siirtämistä kehit­tyvi­in mai­hin (Kiina). Se tapah­tuu lopet­ta­mal­la ko. elinkeino Suomessa.

  Samal­la eläi­nak­tivis­tit rikko­vat Suomen lake­ja tekemäl­lä vahin­gonteko­ja turk­istarhoil­la. Vaik­ka vihreät ovat irrot­tau­tuneet näistä teoista, ne kuitenkin jos­sain määrin hyväksytään hei­dän äänestäjien­sä joukos­sa. Vai joh­tuiko Vihrei­den äänika­to vaaleis­sa näistä rikoksista?

  Onko Vihreis­sä tehty asi­as­ta jäsenky­se­lyä ? Tuliko edelli­nen puolue­jo­hta­ja esi­in tarhaisku­jen jäl­keen jyrkästi tuomit­se­val­la lausumalla ? 

  Nykyi­nen puolue­jo­hto on tuonut esi­in turk­istuotan­non lopet­tamisen, mut­ta tarhoi­hin kohdis­tu­vien rikosten suh­teen en ole havain­nut kannanottoa.

 69. Mik­si turhaan erot­taa poli­it­ti­nen ja uskon­nolli­nen väkivalta?

  Jos ihmiset toimi­vat tietyl­lä taval­la ja oikeut­ta­vat toim­intansa tietyn arvopo­h­jan perus­teel­la niin uskot­tavaa olisi se, että kaiken takana ovat saman­laiset ihmisyy­teen sinän­sä kuu­lu­vat tek­i­jät riip­pumat­ta tuon arvopo­h­jan sisällöstä.

  Mik­si muuten esim. ääri­vasem­mis­to olisi käyt­tänyt niin paljon resursse­ja eri­lais­ten uskon­to­jen elim­i­noimiseen hal­lit­se­mis­saan yhteisöissä?

  Kyl­lä punakhmer­it ja kiihk­ousko­vait­set jihadis­tit toimi­vat samo­jen syi­den vuoksi..

  Mik­si jois­sain tilanteis­sa ihmiskun­nan aggres­sio, joka muuten voi saa­da posi­ti­ivista tulosta aikaan, voi jois­sain tilanteis­sa saa­da jonkun yksit­täisen toim­i­jan elim­i­noimaan kil­pail­i­jansa, vaik­ka edes kuvitteellisen?

  Kyl­lä pyra­mi­di­en rak­en­tamisen määräämisen ja tois­t­en mas­samurhaamisen voi saa­da aikaan sama tek­i­jä. Esim. val­ta­va megalomania..

 70. Väki­val­ta on sinän­sä luon­tev­asti osa poli­it­tista keskustelua. Mik­si olisi uskot­tavaa että sen keskustelun insti­tu­tion­al­isoimi­nen vaalei­hin ja par­la­mentin jokavi­ikkoisi­in väit­te­lyti­lanteisi­in aina estäisi taustal­la ole­vien “luon­nol­lisem­pi­en” vir­tausten esi­in tulemisen?

  Ran­skan val­lanku­mouk­ses­sa ei esim. ymmär­ret­ty puolue­laitok­sen hyödyl­lisyyt­tä vaan val­las­saol­e­van ryh­mit­tymän mielestä oppo­si­tios­sa ole­vat oli­vat maan­pet­ture­i­ta. Yhteisen Hyvän neu­vos­tot ja val­lanku­mous­tuomiois­tuimet pyrkivät nimeno­maan juuri­maan pois hajaan­nus­ta aiheut­tavaa ryh­mit­tymistä puolueisiin.

 71. Ver­tais­ryh­mät ovat hyviä yhteisöjä tuke­maan eri­lai­sista ongelmista ja trau­moista toipu­via. Mut­ta ne voivat toimia myös toiseen suun­taan, tukea huono­ja omi­naisuuk­sia. Samal­la taval­la kuin vanki­las­ta vapau­tu­va ajau­tuu hel­posti uusi­in rikok­si­in jos joutuu ‘huonoon seu­raan’, samal­la taval­la mie­len­ter­veysongelmista kär­sivä voi ajau­tua ‘huonoon seu­raan’ (vrt. tietyt netin ‘viharyh­mät’ ja vas­taa­vat). Tämä seu­ra voi olla siis altista­va tek­i­jä. Toinen altista­va tek­i­jä voivat olla väki­val­taiset tietokone­pelit, vähän kuin vapau­tu­valle vangille alko­holi, päi­hde. Alko­holi ei aiheuta ongelmia jos vaik­ka ottaa saunaolu­en ker­ran viikos­sa mut­ta joka päivä nau­tit­tuna syn­nyt­tää tuhoisan riip­pu­vu­u­den. Eri­laiset vaiku­tus­ketjut ovat hyvin mon­isy­isiä mut­ta on aika toden­näköistä, että jos vanki­las­ta vapau­tu­va jatkaa usein run­sas­ta päi­htei­den käyt­töään ja ajau­tuu huonoon ver­tais­ryh­mään, hän uusii rikok­sen­sa. Sama vail­la sosi­aal­isia kon­tak­te­ja toimi­va mie­len­ter­veysongel­mainen voi altistua vaar­al­lis­es­ti vääris­sä ryh­mis­sä ja vääril­lä toimil­la (eristäy­tymi­nen tietokoneen maailmaan).
  Seu­raa jos­sa liikkuu, ei voi syyt­tää rikok­sista (kuin korkein­taan ylly­tyk­ses­tä) mut­ta suosit­telisin esimerkik­si nuorelle kat­so­maan mis­sä seuras­sa liikkuu.

  Pitäisikö tiety­il­lä foo­rumeil­la olla varoituk­set kuin aikoinaan TV:n ohjelmis­sa. “Emme suosit­tele ‘heikko­her­moisille’ ”, siis mie­len­ter­veysongelmista kär­siville. Tämä ei estä mitään mut­ta aut­taisi esimerkik­si van­hempia opas­taes­saan nuo­ria netin käytössä. Näin alkajaisiksi.

  Eri­lai­sista ryh­mistä ja ide­olo­gioista puhumi­nen yksilön kohdal­la on aina hyvin kyseenalaista (siis mikro- ja makro­ta­son sekoit­ta­mi­nen). Minus­ta esimerkik­si ‘äärikris­tit­ty’ (mikä sana) ei tek­isi pahaa hyt­ty­sellekään. Mitä on olla kris­till­i­nen, on tietysti teologi­nen kysymys, mut­ta joku tolkku tulkin­nois­sa sen­tään. Sama kos­kee ääri-islami­laista. Islam uskon­tona lie­nee jotain muu­ta kuin se tolku­ton näke­mys siitä, jon­ka mm. amerikkalainen (ja suo­ma­lainen) lehdis­tö (ja poli­itikot) ovat islamista meille markki­noi­neet al-Qaidan muo­dos­sa ym. Jos olla kris­tit­ty tarkoit­taa vain merk­in­tää kirkonkir­jois­sa, se ei selitä mitään. Pienet yhteisöt mah­dol­lis­ta­vat usein pahim­mat (ja parhaim­mat) asiat.

 72. Onko Suomes­sa sel­l­ainen monikult­tuurisu­u­den tila, jota pitää pelätä ja tor­jua? Onhan meil­läkin muual­ta tullei­den kaupungi­nosia kute New Yorkissa, jos­sa on tiukat rajat esim. Chi­na­town­in ja Lit­tle Italyn välis­sä. Toisaal­ta muual­la kaupungis­sa kaiken väriset ihmiset asu­vat samoissa kort­teleis­sa ja näyt­tävät tule­van toimeen keskenään. Entä onko USA kärsinyt mahan­muu­tos­ta? Eikö maan vahvuute­na pide­tä nimeno­maan nuor­ta, siir­to­laisu­ud­es­ta johtu­vaa väestöä…joka on kaiken lisäk­si isänmaallista.

  Suurel­la osal­la suo­ma­l­isia ei ole minkäälaisia yhteyk­siä muual­ta tulleisi­in ja use­at maa­han­muut­tokri­itikot asu­vat siel­lä, mis­sä ei vieras­malaisia ole lähi­mail­lakaan. Emme me ole kovin kaukana ajas­ta, jol­loin elävän “neek­erin” näkem­i­nen oli myk­istävä kokemus.

  Toisaal­ta jotkut koke­vat syys­täkin naa­purin muun­maalaiset häir­iök­si. Mut­ta kyseessähän on selvästi korkein­taan paikalli­nen ongel­ma. Mik­si siitä pitää tehdä maan­laa­juinen painajainen? 

  Ja lopuk­si vielä: Suomes­sa on 10000 musta­laista, soma­le­ja suurin piirtein yhtä paljon…

 73. Kun nat­sis­min syn­nys­tä 20-luvun Sak­sas­sa puhutaan, moni kyke­nee aivan kiihkot­tomasti myön­tämään sil­loisen väärän talous­poli­ti­ikan yhdek­si merkit­täväk­si syyk­si avoimen hul­lu­u­den kasvulle. Samaa ana­lyyt­tisyyt­tä on vaikea havai­ta, kun keskustel­laan 2000-luvun Suomes­ta. On vain ole­mas­sa tyh­miä ja paho­ja rasis­te­ja, joiden asen­tei­ta pitää kitkeä pois ennen kuin ne saas­tut­ta­vat kaiken kansan. Ihan kuin ihmiset oli­si­vat muut­tuneet geeneiltään muu­ta­mas­sa vuosikymme­nessä. Ei hyvältä näytä.

 74. Lundqvist: “Mut­ta Hal­la-ahon kir­joituk­set luo­vat vaar­al­lisia tun­tei­ta. Sel­l­aisia tun­tei­ta, joi­ta loi eräs Itä­val­lan taidek­oulun pääsykokeis­sa reput­tanut nuorim­ies kauan sitten.”

  Mitenköhän tämän tapainen nat­siko­rt­tien heilut­telu netis­sä vaikut­ti esimerkik­si Volk­ert van der Graafiin?

  “Dur­ing the tri­al, Van der Graaf described his rea­sons for killing For­tuyn. He had hoped that the lead­ers of oth­er polit­i­cal par­ties would crit­i­cize For­tuyn, but that it nev­er hap­pened. For­tuyn had the tal­ent to chan­nel crit­i­cism so that it nev­er touched him.”

  “To the argu­ment that For­tuyn would have been cho­sen through demo­c­ra­t­ic means, Van der Graaf said that that was also the case for Hitler. He com­pared the rise of For­tuyn to the rise of Nazism in the 1930s.”

  “Van der Graaf said he mur­dered For­tuyn to defend Dutch Mus­lims from per­se­cu­tion. He want­ed to stop For­tuyn from tar­get­ing “the weak parts of soci­ety to score points” and exploit­ing Mus­lims as “scape­goats” in an attempt to seek polit­i­cal power”.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Volkert_van_der_Graaf#The_trial

  Kun Soin­in­vaara niin kovasti yrit­tää saar­na­ta yleisel­lä tasol­la poli­it­tis­ten oppo­nent­tien demon­isoin­tia vas­taan, voisiko hän soveltaa sor­di­inoa myös oman kan­nat­ta­jakun­tansa joukos­sa? Minus­ta nime­tyn henkilön tai puolueen niput­tamista Hit­leri­in tai nat­sis­mi­in ei pidä har­ras­taa kevein perustein.

 75. Aikaisem­mas­sa keskustelus­sa tuli niin paljon kri­ti­soitua, että var­maan nyt on paikallaan sanoa, että avaus on mielestäni oikein hyvä.

  Kos­ka olen aina ollut huono kuu­lumaan mihinkään porukkaan, min­ua tapaa ikuise­na puoli­ulkop­uolise­na vähän korve­ta sel­l­ainen aja­tus, että vain “ne pahat” pystyvät pahoi­hin tekoi­hin toisin kuin “me hyvät”. Min­un mielestäni on aivan ilmi­selvää, että minkä tahansa aat­teen nimis­sä valitet­tavasti voi tap­paa. Utöyan nuorten murhaa­ja näki itsen­sä mus­lim­ien vas­tus­ta­jana, ja Pim For­tuynin (syn­type­r­äi­nen alanko­maalainen, veg­aani) murhaa­ja näki itsen­sä mus­lim­ien puo­lus­ta­jana. Vaik­ka Osmo ei olisikaan vih­jail­lut aate­su­un­tien syyl­lisyy­destä, mon­et muut kyl­lä ovat, ja medi­ailmapi­iri on ollut hyvin herkkä täl­laisille jutu­ille ainakin koko tämän vuo­den. (Joku var­maan tämänkin kiistää, mut­ta var­maan mei­dän on tyy­dyt­tävä asumaan täysin eri todel­lisuuk­sis­sa.) Tavanomais­es­ti muo­toil­tu vaa­timus irti­sanoutua siitä tai tästä, näitähän on lehdis­sä riit­tänyt jo kuukau­sia, on yleen­sä myös vih­jaus osasyyl­lisyy­destä, vaik­ka sen ei vält­tämät­tä tarvit­sisi olla. Itse irti­sanoudun mielel­läni kaik­ista väki­val­tai­sista ja epädemokraat­ti­sista toimintatavoista.

  Mikäli ihmi­nen todel­la syvästi sisim­mässään uskoo, että ns. viha­puhe (kamala anglis­mi, seu­raavak­si puhutaan var­maan “hyökkäys­sanoista”) on vaar­al­lista, kos­ka se saat­taa yllyt­tää väki­val­taan alt­ti­ita tai yleis­es­ti häiri­in­tyneitä yksilöitä väki­val­taisi­in tekoi­hin, aivan kaikkien ihmis­ten tulisi pitäy­tyä sel­l­ais­es­ta kie­lenkäytöstä ja leimaamis­es­ta, joka on min­un mielestäni muut­tunut läh­es jokapäiväisek­si. Ihmisiä ei esimerkik­si pitäisi arkises­ti ja ilman todel­la hyvää syytä kut­sua nat­seik­si eli kuu­den miljoo­nan aseet­toman ihmisen joukko­murhaa­jik­si. Silti näitä “30-luvun Sak­san kaiku­ja” ‑jut­tu­ja näkee jotain HS-raa­tia myöten. Jos kameli­paimenek­si kut­sum­i­nen on loukkaavaa ja viha­puhet­ta (kuten se voi kon­tek­stista riip­puen ollakin), mik­si ana­gram­mi “ulostemas­s­apieru” oli vaalien aikaan niin kovin suosittu?

  Jos ihmi­nen todel­la uskoo, että viha­puhe on vaar­al­lista, niin sil­loin siitä kai tulisi pitäy­tyä siinäkin tapauk­ses­sa, että se toinen aloit­ti. Näin ei kuitenkaan useim­miten käy. Tämä saa min­ut epäilemään, että viha­puheen kauhis­telu on usein lähin­nä retori­nen lyömäase. Kaik­ki näkökul­mat viha­puheen mah­dol­lisi­in vaiku­tuk­si­in on käy­ty keskustelus­sa kai jo läpi, joten en mene niihin.

  Mikäli emme halua tuho­ta lib­er­aalia yhteiskun­taa pelas­taak­semme lib­er­aalin yhteiskun­nan, minkään­lainen val­ti­ol­lisen sen­su­urin, valvon­nan tai muiden pakkokeino­jen lisäämi­nen ei voi olla osa ratkaisua. Pidän kam­mot­tavina esimerkik­si Erk­ki Tuomio­jan (joka on sen­tään erit­täin älykäs mies!) puhei­ta anonymi­teetin mah­dol­lisuuk­sien kaven­tamis­es­ta. Jokainen var­masti ymmärtää, mik­si oma­l­la nimel­lä esi­in­tymi­nen jois­sain tapauk­sis­sa (vaan ei kaikissa, kat­sokaa vaik­ka sitä lärvikir­jaa tai Uut­ta Suomea) oikeas­t­aan miedontaa sitä ihmis­ten itseil­maisua: Tun­nis­tet­tavu­us tuo peli­in mah­dol­lisu­u­den ran­gaista, kiusa­ta ja ostrak­isoi­da, ja sitäkö me muka oikeasti tähän maail­maan halu­amme lisää? Itse en mis­sään tapauk­ses­sa halu­aisi työ­nan­ta­jieni, nykyisen tai tule­vien, tietävän poli­it­ti­sista mielip­iteistäni, toisin kuin ilmeis­es­ti Erk­ki Tuomio­ja, 64. Ps. kannabis maitokauppoihin.

  Mielestäni ain­oa järkevä tapa suh­tau­tua kovenevaan yhteiskun­nal­liseen ilmapi­iri­in on ensin­näkin laka­ta syyt­tämästä asi­as­ta vain “niitä paho­ja”, ja pyrk­iä oma­l­ta osaltaan luo­maan sel­l­aista sosi­aal­ista normia, jos­sa myös ide­ol­o­gisen vastapoolin jäsen­ten dehu­man­isoimi­nen on epä­sopi­vaa. Tietenkään en usko tämän toteu­tu­van, enhän sen­tään ole aivan tyh­mä. Eri­tyis­es­ti loukkauk­sen ja tekopy­hyy­den koke­muk­set pitävät yllä ilmapi­ir­iä, jos­sa tois­es­ta saa sanoa mitä tahansa. Onko se muka oikeasti niin vaikea nähdä, että omas­sa tut­tava­pi­iris­sä (ainakin min­un) ja hom­mafo­ru­mil­la tois­tuu se sama vir­si: “Kat­sokaa nyt mitä nuo tuol­la taas sanoi­vat meistä, nyt aion sanoa vielä ilkeäm­min takaisin.” Sit­ten jos joku sekopää jol­lakin puolel­la ottaa näistä jutu­ista kimmok­keen, niin kyl­lä sit­ten taas ihme­tel­lään ja van­ha rulet­ti pyörii.

 76. Punik­ki:

  Entä onko USA kärsinyt mahan­muu­tos­ta? Eikö maan vahvuute­na pide­tä nimeno­maan nuor­ta, siir­to­laisu­ud­es­ta johtu­vaa väestöä…joka on kaiken lisäk­si isänmaallista

  Joo onhan maalle tiet­ty hyödyl­listä, jos sinne vir­taa työn­tek­i­jöitä, joille ei tartte mak­saa sosi­aal­i­tukia eikä kun­non lik­saa. Sel­l­as­ta tuskin Suomes­sakaan ankarasti vas­tus­tais kovin moni ehkä demare­i­ta lukuunottamatta.

 77. Kun nat­sis­min syn­nys­tä 20-luvun Sak­sas­sa puhutaan, moni kyke­nee aivan kiihkot­tomasti myön­tämään sil­loisen väärän talous­poli­ti­ikan yhdek­si merkit­täväk­si syyk­si avoimen hul­lu­u­den kasvulle. Samaa ana­lyyt­tisyyt­tä on vaikea havai­ta, kun keskustel­laan 2000-luvun Suomes­ta. On vain ole­mas­sa tyh­miä ja paho­ja rasis­te­ja, joiden asen­tei­ta pitää kitkeä pois ennen kuin ne saas­tut­ta­vat kaiken kansan. Ihan kuin ihmiset oli­si­vat muut­tuneet geeneiltään muu­ta­mas­sa vuosikymme­nessä. Ei hyvältä näytä.

  Sak­sas­sa talouskatas­trofi ja hyper­in­flaa­tio yhdis­tet­tynä Ver­saillesin epäreiluk­si koet­tuun rauhan­sopimuk­seen loi­vat katkeru­ut­ta, joka mah­dol­listi Hit­lerin val­taan­nousun ja tämän jäl­keen eri vähem­mistöi­hin kohdis­tu­van väki­val­lan. Vähem­mistöt jou­tu­i­v­at siis sijaiskär­si­jöik­si todel­lisen katkeru­u­den syi­den sijaan. 

  Suomes­sakin on san­ot­tu mon­en eri tahon suul­la syr­jäy­tymisen ja työt­tömyy­den (tai “luuserei­hin ja jet­set­ti­in jakau­tu­va Suomen” Tuomio­jaa siteer­at­en) ja näi­den tuo­man katkeru­u­den ole­van vahvo­ja syitä muukalaisvi­hamielisyy­den nousulle. Oliko esimerkin tarkoi­tus siis osoit­taa, että Suomes­sakaan “muukalaiset” ei olekaan “aito” ongel­ma, vaan että maa­han­muut­tok­iel­teisyys on tämän katkeru­u­den purkau­tu­miskana­va? Hom­mal­la tästä tuskin oltaisi­in samaa mieltä.

 78. Taitaa näitä viha­puhei­den pitäjiä olla nyt enem­mänkin eduskunnassa..

  - Arhin­mä­ki: ilmeis­es­ti osal­lis­tunut ääri­oikeis­to­laisen jalka­pal­lokan­nat­ta­jien törkeisi­in huuteluihin
  — Wallin: leiman­nut pakko­ruotsin vas­tus­ta­jat mieli­sairaik­si ja vaat­in­ut näi­den marginalisointia
  — Paa­vo Lip­po­nen: leiman­nut itä-suo­ma­laiset vähä-älyisiksi.

  Mihinkä se raja vede­tään, keitä vas­taan viha­puhei­ta saa pitää ja keitä ei ?

  Kaikissa tapauk­sis­sa pitäisi poli­itikko­jen tun­nus­taa reilusti tekon­sa väärik­si ja pyytää julkises­ti anteek­si, sekä Hal­la-Ahon, Lip­posen, Wallinin ‚Arhin­mäen.

 79. Har­ri Kettunen:

  Ossi Lehtisen kom­ment­ti­in kanavoituu suosit­telumäärästä päätellen eli­na-vas­taisu­us, kos­ka on puo­lus­tanut use­asti Halla-ahoa.
  Itse kom­ment­ti­han on taat­tua S24-tasoa. ensin heit­etään keskusteli­jan päälle itse kuvitel­tu tunnetila…

  Saivartelu on poh­ja­ton suo, jol­la keskustelu saadaan halut­taes­sa hel­posti heilautet­tua sivu­raiteelle, mut­ta huo­mautet­takoon, että teet ensim­mäisessä virk­keessäsi täs­mälleen sen mis­tä min­ua (mui­ta?) toises­sa syytät.

  Uskaltaisin myös epäil­lä, ettei Eli­na ole vielä sen luokan merkki­henkilö, että täl­laista epäilemääsi Eli­na-vas­taista liiket­tä olisi ole­mas­sa. Tässä voisi taas heit­tää tuon ‘epä­muodikkaan letkautuksen’.

  Joka tapauk­ses­sa, muo­to­seikoista voi tait­taa peistä ja olla mon­taa mieltä, mut­ta Eli­nan vale­htelusyytös oli kohtu­u­ton ja perus­tee­ton. Voisi myös sanoa, että jot­ta todel­li­nen keskustelu olisi ylipäätään mah­dol­lista, on lähtöko­htais­es­ti luotet­ta­va keskustelukump­panin puheisiin.

 80. Jus­si:
  >Oikeasti, ei sivistyneessä ja turvallisessa
  >yhteiskun­nas­sa (joka Suo­mi toiv­ot­tavasti vielä on)
  >pitäisi olla mitään perustei­ta henkilökohtaisille
  >aseille.

  Päin­vas­toin: sivistyneessä ja tur­val­lises­sa yhteiskun­nas­sa, jol­lainen Suo­mi on, ei ole perustei­ta kieltää henkilöko­htaisia asei­ta. Joillekin rajoituk­sille on perustei­ta, mut­ta nykyi­nen ase­lain­säädän­tö on aika hyvä.

  Aseil­la on monia myön­teisiä vaiku­tuk­sia — ennen kaikkea har­ras­tusvä­lineinä. Sadat tuhan­net ihmiset liikku­vat met­sis­sä, ulkoil­e­vat, paran­ta­vat kun­toaan, ja han­kki­vat henkistä hyv­in­voin­tia, kun käyvät met­sästämässä. Lisäk­si ovat tarkku­us- jne ampujat.

  Vaik­ka Suo­mi on län­sieu­roop­palaisit­tain melko väki­val­tainen maa, niin tuos­ta väki­val­las­ta hyvin pieni osa tehdään ampuma-aseilla.

  Ymmär­rän asekiel­tore­ak­tiot tilanteessa, jos­sa tun­nereak­tio on voimakkaampi kuin kyky ratio­naaliseen ajat­telu­un ja muiden ymärtämiseen, kos­ka “jotain pitää tehdä” ja “asekiel­to on jotain”. Mut­ta mihinkään kovin syväl­liseen ymmär­ryk­seen hyvästä elämästä nämä kiel­to­hankkeet eivät perus­tu. Ter­ror­is­mi­in ja väki­val­taan ei pidä reagoi­da hötky­ilemäl­lä, eikä sitä pitäisi myöskään käyt­tää kep­pi­hevose­na omas­ta kon­trol­li­halus­ta tai peloista kumpuaville kielloile.

  (Mainit­takoon, että muil­lakin kiel­loil­la ja pakoil­la on kiel­teisiä oheis­vaiku­tuk­sia: esimerkik­si, jos polkupyöräil­i­jöi­den kypärä­pakko vähen­tää pyöräi­lyä, sen ter­veysvaiku­tuk­set voivat olla negati­iviset, vaik­ka kypärän käyt­tö sinän­sä olisi fiksua.)

 81. Nor­jalainen haki itselleen mainet­ta ja kuu­luisu­ut­ta täyt­tämäl­lä oman fan­tasia­maail­mas­saan luo­maa tehtävää, joka toisin oli noin 11 vuo­ti­aan viit­ta ja miek­ka ‑tasoa.

  Jotenkin hänen kir­joituk­se­na lain­auk­set saa­vat vähän liikaa mainet­ta ja kuu­luisu­ut­ta siihen omaan nau­ret­tavu­u­teen­sa verrattuna. 

  32 vuo­tias peräka­marin poi­ka, joka leikkii Euroopan pelastajaa? 

  Poli­it­ti­nen johtopäätös voisi olla vaik­ka lisätä poli­isin resursse­ja _laittomien_ asei­den vähen­tämisek­si. Samal­la kehitetään ohjel­ma poikien syr­jäy­tymisen estämiseksi. 

  Ulko­maalaiskeskustelu­un riit­tää täysin, että poli­isi huole­htii kaik­ista rikol­li­sista. Sosi­aalipuoli taas aut­taa ihmisiä saavut­ta­maan omat mah­dol­lisuuten­sa ja toim­i­maan samal­la yhteiskun­nan hyväksi. 

  Kan­ta­suo­ma­laisen kas­vat­ta­mi­nen yhteiskun­nan kan­tavak­si voimak­si ja veron­mak­sa­jak­si vie aikaa siinä 24 vuot­ta. Eiköhän sama aika riitä paatuneim­malle human­i­taariselle maa­han­muut­ta­jalle ja kelle tahansa, lyhyem­pikin ilmeisesti. 

  Hom­mafoo­ru­mi­laiset salali­it­to­te­o­reetikot taas ovat lop­pukesän huumorin lähde, joille kan­nat­taisi nau­raa enemmän. 

  Tässä kon­tribuu­tioni sosi­aalisen medi­an keskustelu­un. Kiitos kaikille. Koraanisi­teer­auk­sia kom­men­toi­vat alan tutk­i­jat, mut­ta se ei sen kum­mem­pi uskon­to ole kuin muutkaan eikä todel­lakaan ketään kehoi­ta tappamaan.

 82. Tun­teet näem­mä käyvät kuumi­na. Hom­ma-foru­mil­ta on 27 nim­imerkkiä pois­tet­tu keskustelus­ta ter­rori-isku­jen jäl­keen ja lähin­nä Hom­maa vas­taan trol­laamis­es­ta. Poikkeuk­sel­lisen paljon siis.

  Sinän­sä en ihmettele tätä vihan määrää. Use­at uutiset syyt­tävät suo­raan tai epä­suo­raan tiet­tyä ryh­mit­tymää. Ei jää yhtään epä­selväk­si, mitä epä­suorienkin syytösten takana löy­tyy. Syyt­tömänä use­assa medi­as­sa mon­een ker­taan tuomi­tut harvem­min otta­vat syytök­siä lempeästi. 

  Johtopäätök­senä ehkäpä voisi vetää: sota on alkanut.

 83. nos: Kan­nat­taa var­maan huo­ma­ta, että nat­si­aat­teen nousun syyk­si harvem­min kat­so­taan (ainakaan vähänkään jär­jel­li­sis­sä piireis­sä) esimerkik­si sotien välisen Sak­san liian suo­pea juu­ta­lais­poli­ti­ik­ka taik­ka se, että muut euroop­palaiset val­tiot evä­sivät sak­salaisil­ta heille kuu­lu­van lebensraumin.

  Nat­sianalo­giasi perus­teel­la per­su­jen yms. nousun syynä ei ole siis väärän­lainen maa­han­muut­to- tai euroop­pa­poli­ti­ik­ka, vaan jokin muu.

 84. “Ker­ran min­ulle jopa soit­ti ”mies Kirkkon­um­melta”, joka ker­toi, että hänel­lä on koton­aan sata kiloa dynami­it­tia ja tiedusteli, tietäisinkö jotain hyviä, luon­non­suo­jelua edis­täviä kohtei­ta sille. Epäilen kyl­lä vah­vasti, että soit­ta­ja oli suojelupoliisista.”

  Kas kun ei CIA. Joku pelleili kus­tan­nuk­sel­lasi ja sinä alat heti kehit­tämään fan­ta­sioi­ta Supos­ta. Mikä saa sin­ut kuvit­tele­maan tuollaista?

 85. Kuka mitäkin tarkoit­taa sanoessaan…
  Lain­aus Liisa Ihmemaassa:Humpty appears in Lewis Car­rol­l’s Through the Look­ing-Glass (1872), where he dis­cuss­es seman­tics and prag­mat­ics with Alice.

  “I don’t know what you mean by ‘glo­ry,’ ” Alice said.
  Hump­ty Dump­ty smiled con­temp­tu­ous­ly. “Of course you don’t—till I tell you. I meant ‘there’s a nice knock-down argu­ment for you!’ ”
  “But ‘glo­ry’ doesn’t mean ‘a nice knock-down argu­ment’,” Alice objected.
  “When I use a word,” Hump­ty Dump­ty said, in rather a scorn­ful tone, “it means just what I choose it to mean—neither more nor less.”
  “The ques­tion is,” said Alice, “whether you can make words mean so many dif­fer­ent things.”
  “The ques­tion is,” said Hump­ty Dump­ty, “which is to be mas­ter that’s all.”
  Alice was too much puz­zled to say any­thing, so after a minute Hump­ty Dump­ty began again. “They’ve a tem­per, some of them—particularly verbs, they’re the proudest—adjectives you can do any­thing with, but not verbs—however, I can man­age the whole lot! Impen­e­tra­bil­i­ty! That’s what I say!”[15]

  En nyt löytänyt suomek­si. Tämä lain­aus Wikipediasta

 86. Eniten tuo­ta kuvitel­maa tuki, että Suo­jelupoli­isin edus­ta­ja kysyt­täessä myön­si, että se oli hei­dän testisoittonsa.

  Olin seu­raa­vana päivänä nimit­täin menos­sa tapaa­maan Suo­jelupoli­i­sis­sa työsken­televää kave­ria, jol­la oli vas­tu­ualueena vihreät (ja siinä ohes­sa Chilen pako­laiset). Tämä halusi keskustel­la molem­pia osa­puo­lia kiin­nos­tavista kysymyk­sistä. Hän halusi ensik­si varoit­taa, ettei vihreille seu­raisi mitään hyvää siitä, jos val­it­sisimme ter­ror­in tai teol­lisu­uss­ab­o­taasin tien, ikään kuin tätä olisi tarvin­nut meille korostaa. Sit­ten keskuste­limme siitä, miten voimme yhteis­toimin­nas­sa tun­nistaa tuol­laiset poten­ti­aaliset hul­lut — ja myös henkilöt jot­ka pyrkivät käyt­tämään hyväk­seen vihrei­den kovin huter­aa organ­isaa­tio­ta ja sen haavoittuvuutta.

 87. Täy­tyy muuten sanoa, että Breivikin kaltaista määräti­etoista psykopaat­tia ei kyl­lä mitkään ase­lain­säädän­nön ymms. rajoit­teet olisi estäneet. Tyyp­pi on sen ver­ta pitkään ja har­taasti suun­nitel­lut tekoaan, joten uskallan väit­tää ettei mil­lään rajoituk­sil­la olisi voin­ut tätä kyseistä tekoa voitu estää.
  Mikael M. piti mielestäni tosi hyvän puheen myös vastapuolen kun­nioit­tamis­es­ta, jota ehdot­tomasti kan­natan. Käytös­ta­vat kun­ni­aan, netissäkin.

 88. JTS:

  Poli­it­ti­nen johtopäätös voisi olla vaik­ka lisätä poli­isin resursse­ja _laittomien_ asei­den vähen­tämisek­si. Samal­la kehitetään ohjel­ma poikien syr­jäy­tymisen estämiseksi.

  Tähän kyseiseen tapauk­seen tuo ei kai oikein osu, mut­ta minus­ta tuo­ta viimeistä on kyl­lä tehty. Koulupu­dokku­us ennus­taa rikol­lisu­ut­ta hyvin, ja siihen kai yritetään puut­tua. Joskus tämä san­o­taan niinkin että nimeno­maan koulupu­dokkaiden aut­ta­mi­nen on vankeusran­gais­tuk­si­in ver­rat­tuna moninker­tais­es­ti kus­tan­nuste­hokkaam­paa ihan jo pelkästään rikol­lisu­u­den ehkäisyn kannal­ta. Aiheesta yleisem­min kts. esim. http://www.haaste.om.fi/Etusivu/Haasteenaihearkisto/Syrjaytyminen/1290610407884

  Mut­ta ei se tutkimuskaan ihan help­poa ole, yllä linka­tus­sa Mika Aal­to­nen kirjoittaa:

  Toisaal­ta rek­ister­itutkimuk­sen haas­teena on se, että eri­lais­ten krim­i­nol­o­gisen teo­ri­an kannal­ta keskeis­ten yksilöom­i­naisuuk­sien, kuten per­soon­al­lisu­u­den tai itsekon­trol­lin, vakioin­ti ei yleen­sä ole mah­dol­lista. Rek­ister­itutkimuk­sen perus­teel­la tiede­tään kuitenkin, että esimerkik­si mata­lan koulu­tus­ta­son ja rikol­lisu­u­den väli­nen yhteys ei rajoitu vain rikok­sia uusivi­in, vaan on havait­tavis­sa myös ryh­mässä, jol­la ei ole aikaisem­pia tuomioi­ta (Aal­to­nen ym. 2011). Saman­su­un­taisia tulok­sia saati­in tuoreessa ADHD:n ja rikol­lisu­u­den yhteyt­tä tarkastelleessa suo­ma­lais­tutkimuk­ses­sa, jos­sa koulupu­dokku­u­den vaiku­tus pysyi vah­vana usei­den rikol­lisu­ut­ta selit­tävien yksilötek­i­jöi­den vakioin­nin jäl­keen (Savolainen ym. 2010).

  Yhteen­ve­t­ona voi tode­ta, että mata­la sosioekonomi­nen ase­ma kor­reloi vah­vasti rikol­lisu­u­den kanssa, mut­ta epä­selvää on se, mikä eri­lais­ten valikoi­tu­mis­pros­essien rooli on. Riip­pumat­ta siitä, onko syr­jäy­tymi­nen rikol­lisu­u­den syy vai toisin päin, on kuitenkin selvää, että rikkon­ainen työu­ra ja koulu­tuk­sen puut­tumi­nen ovat konkreet­tisia ongelmia esimerkik­si vapau­tuville vangeille, joiden toiv­ot­taisi­in inte­groitu­van takaisin yhteiskuntaan.

  Tuol­lai­sista syistä olisin vähän varovainen minkään suuren rikol­lisu­u­den yleis­seli­tyk­sen kanssa, on se sit­ten etni­nen taus­ta, aatemaail­ma, tai mie­len­ter­veys. Kur­ju­us kasaan­tuu, ja on monimuotoista.

 89. Talous­poli­ti­ik­ka, joka kär­jistää tulo­ero­ja, luo syr­jäy­tyneitä, lisää epä­var­muut­ta, ahdis­tus­ta ja suo­ranaista köy­hyyt­tä, on epäon­nis­tunut­ta myös suvait­se­vaisu­u­den kannal­ta. Tietyn­lainen maa­han­muut­to saat­taa myös lisätä em. asioi­ta. Sil­lä ei ole väliä, tehdäänkö mainit­tu­ja asioi­ta sit­ten kenen toimes­ta — lop­putu­los on sama.

 90. nos:

  Talous­poli­ti­ik­ka, joka kär­jistää tulo­ero­ja, luo syr­jäy­tyneitä, lisää epä­var­muut­ta, ahdis­tus­ta ja suo­ranaista köy­hyyt­tä, on epäon­nis­tunut­ta myös suvait­se­vaisu­u­den kannalta. 

  Var­masti mut­ta talous­poli­ti­ik­ka, joka kär­jistää tulo­ero­ja, mut­ta ei luo syr­jäy­tyneitä ei ole epäon­nis­tunut­ta suvait­se­vaisu­u­den kannalta.

 91. Täy­tyy muuten sanoa, että Breivikin kaltaista määräti­etoista psykopaat­tia ei kyl­lä mitkään ase­lain­säädän­nön ymms. rajoit­teet olisi estäneet.

  Ilmeis­es­tikään A. A. Breivik ei ollut psykopaat­ti saati­ka sit­ten kovin määräti­etoinen, kos­ka Nor­jan (ja muiden Euroopan maid­en) ase­lain­säädän­tö esti hän­tä han­kki­mas­ta joukko­murhan suorit­tamiseen halu­ami­aan asei­ta ja lippaita.

  Hesarista voi lukea miten henki­in­jääneet ker­to­vat syöksyneen­sä Breivikin tumpu­loidessa lip­paan­vai­h­don kanssa ja tääl­lä ase­har­ras­ta­jat runk­kaa­vat lennos­ta­lataam­is­fan­ta­sioiden­sa kanssa. Jos on ker­ran niin selvä, että on ihan sama, olisiko Breivikil­lä ollut puo­li­au­tomaat­ti vai ei, niin ilmeis­es­ti ihan kaik­ki tuliaseet ja ilma-aseet kan­nat­taa kieltää, var­si­jousista puhu­mat­takaan. Pahvi­in­han saa ere­hdyt­tävästi reiän näköisiä jälk­iä vaik­ka laser­il­la ja printterillä.

 92. Ns uusateistien (Dawk­ings, Hitchens, Har­ris, Den­net) paris­sa tun­tuu ole­van val­lal­la aja­tus, että mitä uskon­toi­hin tulee, maltil­liset OVAT vas­tu­us­sa fanaatikko­jen teoista.

  Muis­taak­seni Boy­er on kir­joit­tanut tästä jotain tieteel­lisem­pää. Point­ti on kai siinä että hyö­tyykö ide­olo­gian maltil­liset kan­nat­ta­jat fun­da­men­tal­istien mel­skaamis­es­ta jol­lain tavalla.

 93. jouni lundqvist: “Olen aina sanonut, että ruotikaa tarkaan, mitä dem­a­go­gi saar­naa, esim. Sarasvuo. Niis­sä puheis­sa ei ole päätä eikä hän­tää. Ne ovat tun­nel­man luo­jia, kuten joku taide­teos tai musiikikesitys.”

  Ilmeis­es­ti siis viitataan tähän:

  “Ter­ve­tulleek­si toiv­ot­ta­mamme islam on sitä islamia, joka polt­taa, silpoo ja räjäyt­tää. Se on kuole­man ja tuhon kult­ti, jota me ere­hdymme pitämään ‘uskon­tona uskon­to­jen joukossa’..”

  Kaunokir­jal­liset kieliku­vat sik­seen, mut­ta real­i­ty check on paikallaan. Suo­mi on Afgan­istanis­sa de fac­to sodas­sa, siis sel­l­aises­sa per­in­teisessä jos­sa polte­taan, sil­votaan ja räjäytetään. Vastapuole­na on organ­isaa­tio joka poh­jaa radikaali­in islami­in ja islamis­mi­in, siis oppi­in joka on var­tavas­ten kehitet­ty lib­er­aalin islamin kor­vaa­jak­si, ja jos­sa keskeinen aja­tus on poli­ti­soi­da uskon­to ja uskon­nol­lis­taa politiikka.

  Henkilöko­htainen liikku­mati­la kutis­tuu olemat­tomi­in kun kaikel­la on oma poli­it­tis-uskon­nolli­nen sym­bo­l­iar­von­sa. Kult­ti on tälle aika hyvä luon­nehd­in­ta, “kuole­maa ja tuhoa” on per­in­teis­es­ti aikaansaatu juurikin mytolo­giaa ja poli­ti­ikkaa yhdistelemällä.

 94. [Ossin ja Har­rin kom­ment­tien inspiroima par­o­dia] Eihän tässä toki Eli­na-vas­taisia olla, kun­han suh­taudumme kri­it­tis­es­ti Eli­nan kommentteihin.[/parodia]

  Vakavam­min, taipumus kak­sois­stan­dard­eil­la pelailu­un taitaa olla melko lail­la yleis­in­himilli­nen. Ei se silti ole oikein tai hyväksyt­tävää, vaik­ka kat­soes­sani peili­in huo­maan joskus sor­tu­vani siihen itsekin. Pahek­sun joidenkin “maa­han­muut­tokri­it­tis­ten” tapaa puhua “maa­han­muut­topoli­ti­ikan kri­ti­ik­istä” sil­loinkin, kun selvästi vas­tuste­taan maa­han­muut­toa ja mus­tataan maa­han­muut­ta­jia sekä sol­vataan “viher­vasem­mis­toa”. Kuitenkin mielel­läni selit­telisin itsel­leni Ossin kom­mentin peukut­tamista hie­man tuon par­o­di­an kaltaisil­la argumenteilla. 

  Saako, kan­nat­taako vai pitääkö net­tikeskusteluis­sa kanssakeskustelijoiden argu­men­taa­tioon puut­tua, jos kokee sen ole­van epäasial­lista? Voisiko sen tehdä jotenkin rak­en­ta­van kri­it­tis­es­ti, sor­tu­mat­ta henkilöko­htaisuuk­si­in, solvaa­mat­ta ja loukkaa­mat­ta toista? Olen mon­esti yrit­tänyt ja liian usein onnis­tunut vain suu­tut­ta­maan ihmisiä, mut­ta yritän opetella.

  Poli­it­tiset aat­teet voi ehkä jakaa ter­veisi­in ja epäter­veisi­in samoin kuin uskon­not: raja ei mene niiden välil­lä vaan sisäl­lä. Lap­sia ja nuo­ria voidaan (ja mielestäni pitää) varoitel­la epäter­veestä uskon­nol­lisu­ud­es­ta kotona, koulus­sa uskon­non opetuk­sen yhtey­dessä, uskon­nol­lis­ten yhteisö­jen ja medi­an kaut­ta. Samoin voidaan (ja mielestäni pitää) varoitel­la poli­it­tisen ääri­a­jat­telun vaaroista.

 95. “Talous­poli­ti­ik­ka, joka kär­jistää tulo­ero­ja, luo syr­jäy­tyneitä, lisää epä­var­muut­ta, ahdis­tus­ta ja suo­ranaista köy­hyyt­tä, on epäon­nis­tunut­ta myös suvait­se­vaisu­u­den kannalta.”

  Nykyään yhteiskun­ta on alka­nut luo­da uut­ta luokkay­hteiskun­taa. Nyt luok­ka määritel­lään ns “tuot­tavu­u­den” mukaan ja erot­telua pyritään vain lisäämään esim. pitkäaikaistyöt­tömiä ei enää “palvel­la” samoissa viras­tois­sa kui ns nor­maale­ja työttömiä.
  On selvää, että kun yhteiskun­ta lyö otsaasi hylk­iön leiman niin eipä siitä juuri toivu­ta parem­pi­in luokkiin,koska sin­ut luokitel­laan ilman mitään uudel­lenarvi­non­tia pysyvästi em luokkaan.

  Merkit­tävää on, että täl­lä uuskastit­toma­l­la ei ole mitään oikeuk­sia vaan hän on täysin yhteiskun­nan mieli­v­al­lan kohteena, esim pakko­työ vail­la mitään nor­maale­ja työn­tek­i­jän oikeuksia

  Eri­tyis­es­ti vihreät ovat aja­neet tätä uus­lu­okka­jakoa, Osmo etunenenässä. 

  Mielestäni näil­lä uuskastit­tomil­la on oikeus vas­tar­in­taan enem­mistön sor­toa vas­taan, ei muitakaan vähem­mistöjä saa sortaa

 96. “Osmo, oletko tosis­sasi? Maa­han­muut­tokri­it­tiset ovat tois­ta­neet tois­ta­mas­ta päästyään, että nämä kak­si ovat eri asioi­ta ja useim­mat näistä per­sumuu­toskokoomus­lai­sista mamukri­itikoista halu­a­vat rajoit­taa nimeno­maan human­i­taarista maa­han­muut­toa, kun taas työperäi­nen maa­han­muut­to taitaa kiusa­ta ennem­minkin demareita.”

  Ei ole suur­ta merk­i­tys­tä onko maa­han­muut­to työperäsitä vai human­i­taarista, tärkein­tä ovat kokon­aisu­u­den negatiiviset/positiiviset
  vaiku­tuk­set, joi­ta ei oel uskallet­tu arvioi­da esim tilas­toin­ti on niin raken­net­tu ettei asi­aa voikaan selvittää.

  Niin­pä nuo Osmon ja muiden myön­teiset mielip­i­teet ovat pelkkää mutuia

 97. ” Yksi kulu kansan­talouden kannal­ta on maa­han­muut­ta­jien koti­in viemä/lähettämä valuutta

  hihi­hi­hi­hi… you can’t make this shit up!”

  Ilmeis­es­ti kansan­talouden opin­not ovat jääneet kesken.
  Raho­jen lähet­tämi­nen ulko­maille huonon­taa vai­h­to­taset­ta , on pois suo­ma­lis­es­ta kulu­tuk­ses­ta eli ei syn­nytä työ­paikko­ja eikä välil­lisä veroja

 98. Tässä vielä lain­aus hol­lan­ti­laisen europar­la­men­tarikon blo­gista (löy­tyy CNN GPS ohjel­man sivun kautta. 

  This debate about the rela­tion­ship between words and deeds touch­es a par­tic­u­lar­ly raw nerve in Dutch soci­ety. Geert Wilders, leader of the Dutch Free­dom Par­ty, is a politi­cian who fre­quent­ly and firm­ly speaks out against Islam and against politi­cians to the left of the polit­i­cal spec­trum. Wilders is ref­er­enced 30 times in Breivik’s writings.

  Now Wilders is at pains to avoid guilt by asso­ci­a­tion. He is call­ing the Nor­we­gian sus­pect “psy­cho­path­ic and insane.” Yet when sim­i­lar acts of vio­lence are car­ried out in the name of Islam, he doesn’t call the per­pe­tra­tors ‘insane psy­chopaths’. Instead, he calls them ter­ror­ists part of the larg­er plan of Islam­ic world domination.

  Wilders expects Mus­lims to col­lec­tive­ly take respon­si­bil­i­ty for the extrem­ists in their midst. But he denounces the link between him­self and Breivik.  In that case, he argues that vio­lence can only be attrib­uted to the individual.

  I believe the lat­ter is true, but it would help if Wilders and like­mind­ed com­men­ta­tors would con­sis­tent­ly and not selec­tive­ly apply this analysis.”

  *Suomes­sa lait­tomien asei­den vähen­tämi­nen olisi voin­ut Por­voos­sa estää kolme tappoa. 

  *Islam min­un ja mon­en muunkin mielestä on sivistynyt kult­tuuri, joka ei edis­tä väki­val­taa. Jokainen aate saadaan väki­val­taisek­si. Jugosla­vian hajotes­sa Ser­bias­sa tarkoituk­sel­la käytet­ti­in väki­val­taista ja etnisiä ero­ja korostavaa retori­ikkaa ennen sodan alkua, samoin Ruandassa. 

  *Masen­tavin­ta on, että nor­jalainen maineen tavoit­teli­ja saa viestin­sä läpi tässäkin keskustelus­sa. Don Qui­hote kuvasi jo aukoinaan omi­in harhoi­hin­sa pää­tymistä ikävin seurauksin.

 99. Muuten Osmo,

  en itse ole vihreä. Vaikkei ammat­ti­ni tek­isikään puolueisi­in kuu­lu­mista han­kalak­si, en liit­ty­isi ainakaan tei­dän puolueeseenne, sil­lä se ei edus­ta arvo­maail­maani. Pikem­minkin demar­it. Tästä huoli­mat­ta tah­toisin esit­tää lämpimän kiitok­sen sin­ulle ja muille vihre­it­ten alkuaiko­jen akti­iveille. Te teitte Suomelle val­taisan suuren palveluk­sen, kun väl­tyitte radikalisoi­tu­mas­ta ja ryhtymästä terroristeiksi.

 100. Liian van­ha:

  Raho­jen lähet­tämi­nen ulko­maille huonon­taa vai­h­to­taset­ta , on pois suo­ma­lis­es­ta kulu­tuk­ses­ta eli ei syn­nytä työ­paikko­ja eikä välil­lisä veroja

  Olete­taan, että tää on tot­ta. (Se ei oo, mut­ta oletetaan…)

  Sun mielestä on huono jut­tu suo­ma­lais­ten kannal­ta, että joku tyyp­pi on valmis tekeen meille töitä, eikä edes vaa­di mitään vasti­neeks ku paperilappuja?

  Jos meiltä meinaa paper­i­la­put lop­pua, niin niitä saa lisää keskus­pankista eikä mak­sa mitään.

  Oikeesti ne rahaläte­hyk­set tulee takas ulko­maise­na kysyn­tänä suo­ma­laisille tuotteille.

 101. Tulin­pa aikoinani vihreänä (siis osaa­mat­tomana) Osmoa kehuneeni, että yksi Osmon hyvistä puolista on, että perustelee näke­myk­sen­sä tilas­to­jen perusteella.

  Mut­ta lop­ul­ta petyin, kun Osmo ei perustel­lutkaan näke­myk­siään niin suuresti tilas­toil­la, kuin aluk­si oletin.

  Onnek­si sivus­tolle kir­joit­taa “Liian Van­ha”, että tilas­to­jen perus­teel­la tulee asioi­ta perustel­tua hänen taval­laankin. Ja Hyvä näin.

 102. Liian Van­ha, rahan lähet­tämi­nen rajan yli pienen­tää rahamäärää, joka rajo­jen sisäl­lä on. Vau­raus ja hyv­in­voin­ti ei syn­ny rahan määrästä, vaan kaikesta muus­ta mitä rajo­jen sisäl­lä on. Rahas­ta sinän­sä ei ole mitään iloa. Tämä on keskeinen syy siihen, mik­si merkan­til­is­mi noin ylipäätään ei toimi.

  Raha tietysti voi tul­la takaisin, jol­loin sil­lä oste­taan jotain reaal­ista rajo­jen sisältä. Euroalueel­la tämä ei ole kovin toden­näköistä, kos­ka kun euro­ja lähetetään ulos maas­ta, niitä käytetään toden­näköis­es­ti jos­sain ihan muual­la. Tai siis, se toden­näköisyys ei ole sen suurem­pi kuin siinä, että sak­salainen ostaa toiselta sak­salaiselta jotain.

 103. “Oikeesti ne rahaläte­hyk­set tulee takas ulko­maise­na kysyn­tänä suo­ma­laisille tuotteille.”

  Heh , hyvä vit­si, tuos­ta ei olemitään evi­denssiä, sil­lä köy­hälle viro­laiselle tai soma­lil­lelähetet­ty raha kulute­taan lähiruokaan. Rahaa lähetetään ulko­maille sen vuos­ki, että muaalle jääneil­lä suku­laisil­la ei ole paikallista sosiaaliturvaa .

  Asi­aa voi tarkastel­la myös bkt;n kannal­ta: Kun maahn tuo­daan n 100000 maa­han­muut­ta­jaa niin työvoiman heistä kuu­luu n 50000 eli puo­let, mut­ta 100000 on sopeutettava.
  Kun he tule­vat pieni­palkkaisi­in töi­hin niin vaiku­tus bkt:een on 0,5 %

  Ja kun heitä sopeut­ta­vat suuri­palkkaiset korkeak­oulute­tut opet­ta­jat niin hyö­ty­suhde on aika huono.

  Ja kun tuos­ta 0,2 % lähetetään ulkoa­maille niin hyö­ty vain supistuu.

  Ain­oa joka hyö­tyvät Suomes­sa ovat Kokoomuk­sen , Vihrei­den ja Kepun virkamiesjäsenet.
  Maiu­ni­itakoon, että Kokko­muk­senkin kansane­dus­ta­jista 2/3 on virkamiehiä tai ikän­sä poli­ti­ikas­sa olleita.
  Tämä ja EK:n halu hajot­taa työn­tek­i­jät klikkei­hin ja halu mur­taa ay-liike on yksi suuri moti­vaat­tori, ei huoltosuhde

  Meil­lähän on 430000 työtön­tä työn­hak­i­jaa, joten työvoima­pu­las­ta ei ole kyse.

 104. päivän lehtiä kun lukee niin tulee mieleen että jos 3.maailmansota syt­ty­isi niin sekin olisi perus­suo­ma­lais­ten syy/vika??

  -jäitä hat­tuun kaikille(vaalit ovat taas vajaan 4vuoden päästä).

 105. Wilder­sin ja her­ra B:n kytkös on minus­ta vähän huono argu­ment­ti, so. aika taval­la heikom­mal­la kan­timel­la kuin islamin kohdalla. 

  En kiistä, etteikö argu­men­tis­sa olisi jotain järkeä, enkä sinän­sä halua Wilder­sin näke­myk­siä puo­lus­tel­la. Wilders on kuitenkin koko sille spek­trille näitä eri­laisia “kri­itikoi­ta” ja kri­itikoi­ta jonkin­lainen ikoni tai ref­er­enssip­iste, kos­ka hän on kuu­luisin (pahamaineisin?) euroop­palainen poli­itikko, jon­ka negati­iviset lausun­not islamista ovat vie­neet leivät­tömän pöy­dän ääreen. 

  Wilder­sin lausun­not islamista ovat kuitenkin melko kesyjä ver­rat­tuna esimerkik­si (sit­tem­min kyl­läkin karkotet­tu­jen) Bri­tan­ni­as­sa län­sivi­haa saar­nan­nei­den mul­lahien juttuihin. 

  Wilder­sin epäko­htelias ja tyly tapa puhua islamista on kuitenkin aika eri asia kuin se, että joku insti­tu­tion­aalis­es­ti tärkeässä ase­mas­sa uskon­nol­lises­sa jär­jestössä ole­va henkilö suo­raan kehot­taa tais­tele­maan län­si­maisia arvo­ja ja ihmisiä vas­taan. Mis­sään tapauk­ses­sa syytä ei voi siirtää muille — Wilder­siä ei voi syyt­tää her­ra B:n teko­sista. Mut­ta jos Wilder­siä ver­rataan johonkin pom­mit­tamiseen kehot­tavaan mul­lahi­in, niin kyl­lä siinä vielä aika mon­ta kilo­metriä eroa on. Wilder­sil­lä ei ole mitään organ­isaa­tio­ta, jon­ka jäsenet on laps­es­ta pitäen kas­vatet­tu usko­maan sen peru­sopinkap­paleisi­in, ja jon­ka oppi-isä Wilders olisi. Siinä argu­ment­ti tosin on mielekäs, että yksit­täistä mus­lim­ia ei mitenkään voi vetää vas­tu­useen islamistien teoista, ja vielä vähem­män kuin Wilder­siä näistä nor­jan ampumisista.

 106. Osmon point­ti on jäänyt taka-alalle: fanaatikot kerään­tyvät nyt ajan kuvan mukaan vas­tus­ta­maan maa­han­muut­toa. Hom­mafo­rum on täl­lä het­kel­lä se “jut­tu”, joka kerää joukkoon­sa ne sairaat, jot­ka etsivät syn­tipukke­ja omaan kur­jaan oloon­sa ja keino­ja purkaa patoutumiaan.

  Nyt yleinen keskustelu on siir­tynyt viha­puheisi­in, viha­puhei­den kahlit­semiseen. Pyrkimyk­senä on, ettei näitä sanan äärelle kerään­tynei­den sairai­ta yllytetä tekoi­hin. Toisaal­ta olen kyl­lä huo­man­nut, että ilmapi­iri liet­soo itsessään yhä rankem­pia ilmaisuja.

  Sanan­va­paus on otet­tu toisen puolen aseeksi. 

  On itse asi­as­sa surullista, etten minä edes tiedä, mitä san­ot­tavaa maa­han­muut­tokri­itikoil­la on. Kär­jistyk­set, yleistyk­set ja vihamieliset ilmaisut tukah­dut­ta­vat alleen asian, ehkä jos­sain määrin suvaittavankin. 

  Nykyisel­lään kri­itikoit­ten äänet ovat min­ulle kuin tääl­lä esite­tyt Hal­la-aho ‑lain­auk­set: pelot­tavia, uhkaavia ja kaikil­la tavoin sel­l­aisia, jot­ka tulisi yhteiskun­nas­ta välit­tömästi kitkeä. Olen Osmoa val­is­tu­mat­tomampi, niin­pä en voi Hal­la-ahos­sa nähdä hyvää. Pidän hirveänä on, että noi­ta tek­ste­jä kir­joit­tanut voi tul­la val­i­tuk­si kansanedustajaksi. 

  Tapah­tu­i­han itä­val­ta­laisen taiteil­i­japo­jankin nousu län­si­maisen demokra­t­ian keinoin.

 107. Tiedemies: rahan arvo on sen ostovoima. Jos rahaa ostovoimaista rahaa lähetetään rajo­jen yli, se automaat­tis­es­ti heiken­tää talout­ta, sil­lä kyseisel­lä rahal­la olisi voitu ylläpitää koti­maista kulu­tuskysyn­tää. Sama lop­putu­los syn­tyy siitä, jos rahaa sul­lotaan vaik­ka pat­jan täytteeksi. 

  Rahan määräl­lä on erit­täin läheinen yhteys vau­rauteen ja hyv­in­voin­ti­in. Vaik­ka rahal­la itsessään ei ole arvoa, sen vir­taus kansan­talouden läpi on talouskasvun lähde. Rahat­aloudessa tämä tarkoit­taa kokon­aiskysyn­tää, jon­ka muu­tok­set aiheut­ta­vat suhdannevaihtelut. 

  Pitkäl­lä aikavälil­lä talous toki sopeu­tuu pienen­tyneeseen rahan määrään (palkat ja hin­nat jous­ta­vat hitaasti), mut­ta tämä sopeu­tu­mis­pros­es­si aiheut­taa haitallisia ilmiöitä kuten työttömyyttä.

 108. Kait­su:

  Hom­mafo­rum on täl­lä het­kel­lä se “jut­tu”, joka kerää joukkoon­sa ne sairaat, jot­ka etsivät syn­tipukke­ja omaan kur­jaan oloon­sa ja keino­ja purkaa patoutumiaan

  Toi­han itse asi­as­sa ei ollu Osmon kir­jo­tuk­sen point­ti. Point­ti oli se, että pin­nal­la ole­va aihe “maa­han­muut­to” vetää idioot­te­ja mille tahansa foo­ru­mille netis­sä, esim. Osmon omaan blogi­in. Hom­man tee­m­ana luon­nol­lis­es­ti on maa­han­muut­to, mut toisaal­ta siel­lä moderoin­ti saat­taa olla paljon tiukem­paa ku vaik keskimääräsessä US:n blo­gis­sa. Tästä syys­tä idioot­te­ja voi valikoitua US:n enem­män ku Hom­maan, vaik­ka Hom­mas­sa pää­tee­m­ana onkin maa­han­muut­to. Osmo­han itse veti blo­gin­sa pois US:sta just sen takia, et siel­lä on niin paljon idioot­te­ja kom­men­toimas­sa. Hupaisa huomio muuten, et myös Per­su­jen ja Suomen Sisun Teemu Lahti­nen ilmot­ti tänään lopet­ta­vansa blo­gaamisen siel­lä pitkälti samas­ta syystä. 

  Teemu:

  “Oma vaa­ti­ma­ton panok­seni uusisuomi.fi:n sivuli­iken­teen muo­dostamises­sa on tältä erää ohi. Alkuaiko­jen­sa raikkaas­ta tuu­lah­duk­ses­ta suo­ma­laises­sa medi­ak­en­tässä tämä verkkole­hti on taan­tunut tunkkaisim­mak­si amatöörisur­nal­istien hiekkalaatikok­si, jon­ka mata­lamielisyy­dessään lyövät vain Kansan Uutis­ten kaltaiset muinaisjäänteet”

 109. Kun aat­tei­den vaar­al­lisu­ut­ta arvioi, keskeisel­lä sijal­la on se, mis­sä määrin niistä seu­raa organ­isoitua väki­val­taa, toisin sanoen onko väki­val­taa toteut­ta­mas­sa enem­män kuin yksi ihmi­nen. Organ­isoitua väki­val­taa on myös esimerkik­si tap­po­ra­han lupaami­nen, vaikkei organ­isaa­tio suo­raan väki­val­taan osallistuisikaan.

  Sik­si minus­ta indi­vid­u­al­isti Breivikin toim­inta on ver­rat­tavis­sa enem­män suo­ma­laisi­in koulu­am­pumisi­in ja Myyr­man­nin räjähdyk­seen kuin islamistiseen terroriin. 

  “Aat­teel­lis­takin” vas­tu­u­ta on eri­laista. Siitä lie­nee kon­sen­sus, että aate­toveris­takin on kan­nelta­va vira­nomaisille, jos epäilee hänen suun­nit­tel­e­van vakavaa rikos­ta. Joku hom­mafoo­ru­mi ei tässä suh­teessa ole mikään ongel­ma, kos­ka vira­nomaisil­lakin on sinne vapaa pääsy ja he taa­tusti sitä myös seuraavat. 

  Nyt “tiedosta­vat” besser­wis­ser­it näyt­tävät kuitenkin tosis­saan ole­van sitä mieltä, että vas­tu­ullisu­ut­ta on olla julkises­ti sanomat­ta mitään, mikä teo­ri­as­sa voisi edis­tää jonkun häiri­in­tyneen yksilön väki­val­taista käyt­täy­tymistä. Ihmette­len suuresti, että nämä tahot eivät ymmär­rä, kuin­ka tuhoisa tämä asenne on sanan­va­pau­den kannalta. 

  On myös mie­lenki­in­toista, kuin­ka demon­isoin­ti menee aatelin­jo­jen mukaan. Ne, jot­ka demon­isoi­vat Hom­mafoo­ru­mia, eivät kri­ti­soi Takku-foo­ru­mia (ja ilmeis­es­ti myös päin­vas­toin). Molem­pi­in pää­tyy kuitenkin myös kär­jekkäitä ja poli­it­tis­es­ti epäko­r­rek­te­ja vieste­jä, jot­ka voidaan tulki­ta vihak­si joitain tiet­tyjä ihmisiä tai ihmis­ryh­mää kohtaan.

 110. liian van­ha
  “Ilmeis­es­ti kansan­talouden opin­not ovat jääneet kesken. Raho­jen lähet­tämi­nen ulko­maille huonon­taa vai­h­to­taset­ta , on pois suo­ma­lis­es­ta kulu­tuk­ses­ta eli ei syn­nytä työ­paikko­ja eikä välil­lisä veroja.”

  Jos oma val­u­ut­ta-alue on muiden ankkuri­val­u­ut­ta, kuten dol­lari tai euro, vas­tu­ullista poli­ti­ikkaa nor­maali­olois­sa on maltill­i­nen vai­h­to­taseen ali­jäämä maail­man­laa­juisen kokon­aiskysyn­nän tukemiseksi. 

  Jos oma val­u­ut­ta-alue on paikallis­val­u­ut­ta, vas­tu­ullista poli­ti­ikkaa nor­maali­olois­sa on maltill­i­nen vai­h­to­taseen yli­jäämä, oman val­u­ut­ta-alueen mak­sukyvyn säi­lyt­tämisek­si myös olo­suhtei­den tilapäis­es­ti huonontuessa.

  USA on tukenut maail­man­talouden kokon­aiskysyn­tää vai­h­to­taseen ali­jäämil­lään niin pitkään, että sen muske­lit alka­vat olla hapoil­la. Nyt euroalueen on reilua jos­sain määrin jakaa USA:n vetovastuuta.

 111. “Wilder­sin lausun­not islamista ovat kuitenkin melko kesyjä ver­rat­tuna esimerkik­si (sit­tem­min kyl­läkin karkotet­tu­jen) Bri­tan­ni­as­sa län­sivi­haa saar­nan­nei­den mul­lahien juttuihin.”

  Tot­ta. Johtuen siitä, että Wilders operoi/joutuu oper­oimaan lib­er­aalin demokra­t­ian pelisään­tö­jen mukaan, ulko­maalaisia mul­la­hei­ta ja imaame­ja nämä eivät sido tai tun­nu sito­van. Toisaal­ta, kuten alla argu­men­toin, on Wilder­sin ajamis­sa asiois­sa mon­es­sa mielessä vähin­tään yhtä paljon — ellei enem­mänkin — yhteyt­tä näi­hin imaamei­hin kuin län­si­maisi­in lib­er­aalei­hin perusarvoihin.

  “Wilder­sin epäko­htelias ja tyly tapa puhua islamista on kuitenkin aika eri asia kuin se, että joku insti­tu­tion­aalis­es­ti tärkeässä ase­mas­sa uskon­nol­lises­sa jär­jestössä ole­va henkilö suo­raan kehot­taa tais­tele­maan län­si­maisia arvo­ja ja ihmisiä vastaan.”

  Mut­ta onhan Wilders insti­tuu­tion­aalis­es­ti tärkeässä ase­mas­sa! Hän on Alanko­maid­en 3. suurim­man puolueen johta­ja. Tässä ase­mas­sa hänen vas­tu­un­sa sanomi­sis­taan ja tekemi­sistään on kiis­tat­ta suuri. Tätä vas­tu­u­ta hän on käyt­tänyt sekä yri­tyk­si­in rajoit­taa uskon­non­va­paut­ta että ilmaisuoikeut­ta (halu kieltää Koraani) ja lisäk­si yri­tyk­si­in luo­da sivistyneeseen län­si­maa­han “kah­den kastin väkeä” ‑tyyp­pinen erot­telukäytän­tö, mitä ihmisoikeuk­si­in tulee (ehdo­tus lisäveros­ta hijabi­in pukeu­tuville; ehdo­tus luokitel­la 3. sukupol­ven maa­han­muut­ta­jataus­taiset edelleen maa­han­muut­ta­jik­si mikä ver­tau­tuu aika suo­raan erään keskieu­roop­palaisen val­tion 1930-luvun luokit­telukäytän­teisi­in jne.). Puhu­mat­takaan tun­teisi­in vetoavas­ta retori­ikas­ta (“Eura­bia”, “Jerusalem Euroopan tur­va) joka on jok­seenkin yksi yhteen maa­han­muut­tokri­it­tisen liik­keen retori­ikan kanssa ylipäätään.

  Tältä poh­jal­ta on aika taval­la vaikeaa pitää Wilder­siä henkilönä, joka voisi pelas­taa Euroopan lib­er­aalit arvot. Johtuen siis siitä, että hän hyvin mon­es­sa suh­teessa ajaa Euroopan lib­er­aaleille arvoille päin­vas­taista poli­ti­ik­ka. Se, ovatko nämä arvot säi­lyt­tämisen ja suo­jelemisen arvoisia, on toki eri kysymys. Oma kan­tani on että kyl­lä ovat.

 112. Helsin­gin Sanomat löi tänään pääkir­joituk­ses­saan poh­jat kri­ti­soidessaan James Hirvisaarta.

  HS läh­tee tässä siitä, että asioi­ta saisi argu­men­toi­da vain tiety­istä per­spek­ti­iveistä. Itse käsitin Hirvisaaren kir­joituk­sen niin, että yksi syy tapauk­seen on kult­tuurien­vä­li­nen tör­mäys. Sama syy on myös sil­loin, kun tek­i­jä on ääri-islami­lainen. Hirvisaari kikkailee hie­man Oslon vuo­den 2009 tilas­toil­la, jot­ka yhdessä otan­nas­sa näyt­tävät vain maalisku­un lop­pu­un saak­ka 41 raiskaus­ta, kaik­ki maa­han­muut­ta­jien tekemiä. Joka tapauk­ses­sa näin on paikalli­sis­sa lehdis­sä sil­loin uuti­soitu ja täl­laisel­la infor­maa­ti­ol­la on oma merkityksensä.

  Vaa­likoneessa Hirvisaari tuli min­ulle päin­vas­taisek­si ehdokkaak­si. Silti vas­tus­tan täl­laista ajo­jahdi­no­maista uuti­soin­tia. Jos Hirvisaari halu­aa elää vähem­män monikult­tuurises­sa ympäristössä, kuten ilmeis­es­ti hänen äänestäjän­säkin, on siihen ole­mas­sa demokraat­tiset keinot vaikut­taa, joi­ta asiano­sainen on käyt­tänyt. Tuol­lais­ten kohtuu asial­lis­ten kir­joi­tusten tuomit­sem­i­nen val­takun­nan pää-äänenkan­nat­ta­jal­ta aloit­tel­e­van poli­itikon suh­teen on yliampu­vaa. Vähän sama kuin väitel­lyt tohtori hyökkäisi jonkun gradun kimp­pu­un aka­teemises­sa julkaisussa.

 113. Liian van­ha:

  Heh , hyvä vit­si, tuos­ta ei olemitään evi­denssiä, sil­lä köy­hälle viro­laiselle tai soma­lil­lelähetet­ty raha kulute­taan lähiruokaan. 

  No voi pyhä sylvi!

  Se osa euroista, joka lähetetään Soma­li­aan eikä ikinä tuu takas on sama ku mak­s­a­sit monop­o­li­ra­hal­la jonkun tekemästä työstä, eli ihan tosi posi­ti­ivi­nen jut­tu suo­ma­laisille. Se osa rahas­ta minkä lähetät Soma­li­aan ja joka tulee takas näkyy kysyntänä.

  Sä et nyt oo ihan hif­fan­nu sitä, että me ollaan sitä rikkaampia mitä vähem­män me joudu­taan mak­saan kulu­tuk­ses­tamme eikä toisin päin.

 114. Kom­ment­ti Kait­sulle 29.7.2011 kel­lo 10:52

  Sille itä­val­ta­laiselle taiteil­i­japo­jalle taisi olla selkeämpi ns. sosi­aa­li­nen tilaus. Meitä ei esimerkik­si ole lyö­ty mai­hin sodan jäl­keen yhtä lail­la kuin aikoinaan Saksaa.

  Kyl­lä esimerkik­si Soin­in­vaaran jalois­taan karis­ta­man Uuden Suomen blo­geis­sa on niitä kär­jistyk­siä, yleistyk­siä ja vihamielisiä ilmauk­sia, mut­ta olisin toisaal­ta varuil­lani sanan­va­pau­den sun muiden kaven­tamispyrkimys­ten kanssa. Aika nopeast­i­han niitä halu­ja ovat val­lan­pitäjämme esille tuoneet. 

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 115. Tämä aja­tus juri­di­s­ista pros­es­seista tiet­ty­jen asioiden sano­jia kohtaan on kovin hark­it­se­ma­ton. Mitä tulisi tehdä Linko­lalle tai Akuli­ina Saarikoskelle esimerkik­si? Hei­dän anti­hu­man­is­tiset hori­nansa — sel­l­aiset siis jot­ka kel­lu­vat sil­lä pin­nal­la, jos­ta ne saat­taa näköhavain­noin havai­ta — tuskin ovat omi­aan rak­en­ta­maan har­monista yhteiskuntaa.

  Tästä huoli­mat­ta har­moni­nen yhteiskun­ta tarvit­see ei-har­mon­isia ääniä sekä purkau­tu­miskana­vana, että uusien suun­tien hais­telijoina. Myös sel­l­ais­ten suun­tien, joiden löyhkä hirvit­tää val­taväestöä, ja saa totea­maan, ettei tuo­ta ainakaan haluta.

  Ongel­ma on, jos näitä puupäitä julis­te­taan mestareik­si tai ties mik­si. Olisi hyvä muis­taa, että retori­ikas­saan, keinois­san ja ana­lyysin­sä syvyy­dessä annemoilaset ja jus­si­hal­la-ahot ovat lähin­nä tois­t­en­sa par­it. Vaik­ka katso­vatkin maail­maa eri suun­nil­ta. Vaik­ka kuvit­tel­e­vatkin kumpukin ole­vansa hyviä ja vas­tu­ullisia, ja vas­tus­ta­jien­sa ole­van todel­lisu­ud­es­ta vier­aan­tunei­ta änkyröitä. 

  Jos voidaan muis­taa, että nämä toi­sis­taan kaukana ole­vat tahot ovat lähin­nä tois­t­en­sa pei­liku­via, ja jos hyväksytään, että nämä kuvat ovat osa sivistynyt­tä yhteiskun­taa, niiden kanssa on mah­dol­lista elää. Ehkä ne kykenevät elmään myös keskenään. Ehkä jon­ain päivänä ääripäät voivat myös havai­ta oman säälit­tävän naurettavuutensa.

  Toisaal­ta luku sinän­sä ovat “Gates of Vien­na” tyyp­piset sivus­tot. Ne anta­vat jo lähtöko­htais­es­ti ymmärtää, että bar­baar­it ovat muurin juurel­la, ja väistämätön lop­pu­ratkaisu tulee ole­maan väki­val­tainen. Sil­lä eihän haukku tee edes haavaa.

 116. Liian van­ha,

  työt­tömiä työn­hak­i­joi­ta on puo­let mainit­se­mas­tasi määrästä eli reilut 200 000:

  http://www.tem.fi/files/30286/TOUKO11.pdf

  Tavalli­nen teknikko on innoissaan:

  Onnek­si sivus­tolle kir­joit­taa “Liian Van­ha”, että tilas­to­jen perus­teel­la tulee asioi­ta perustel­tua hänen taval­laankin. Ja Hyvä näin.

  Ensin­näkin Liian van­han “tilas­tot” ovat jär­jestään pielessä ja vaik­ka oli­si­vat oikeitakin, niin hän tulk­it­see niitä usem­miten väärin.

 117. nos: “Kun nat­sis­min syn­nys­tä 20-luvun Sak­sas­sa puhutaan, moni kyke­nee aivan kiihkot­tomasti myön­tämään sil­loisen väärän talous­poli­ti­ikan yhdek­si merkit­täväk­si syyk­si avoimen hul­lu­u­den kasvulle. Samaa ana­lyyt­tisyyt­tä on vaikea havai­ta, kun keskustel­laan 2000-luvun Suomesta.”

  No, jos nyt kiihkot­tomasti ollaan jotain mieltä a) Breivikin vihaa­man kult­tuuri­marx­is­tisen lumi­pal­lon ole­mas­saolosta ja b) mah­dol­lisu­ud­es­ta vaikut­taa ilmiöön poli­it­tisen väki­val­lan kaut­ta tul­laan lop­putu­lok­seen että väki­val­ta toimii aina. Joku voisi sanoa väki­val­taa aliar­voste­tuk­si ongelmanratkaisukeinoksi.

  Poli­it­ti­nen väki­val­ta on ihan yhtä tehokas­ta poli­it­tis­es­ta kat­san­tokan­nas­ta riip­pumat­ta, jol­loin kan­nat­taa kään­tää huomio poli­it­ti­sista “syistä” itse väki­val­lan tor­jun­taan. Tur­vataan val­tion väki­val­ta­mo­nop­o­li, siis. Käy­dään val­tion väki­val­takoneis­tol­la väki­val­taa vastaan.

  Har­joi­tuste­htäväk­si jätetään mitä pitäisi ajatel­la niistä jot­ka halu­a­vat val­jas­taa val­tion väki­val­takoneis­ton poli­it­tisia vaikut­timia eli “syitä” vas­taan. Kemp­pinen jo ehtikin huo­maut­taa mitä lain­säädän­nöstä pitäisi pyyhk­iä pois ulko­min­is­terin visioiden toteuttamiseksi.

 118. Tiedemies: Mut­ta jos Wilder­siä ver­rataan johonkin pom­mit­tamiseen kehot­tavaan mul­lahi­in, niin kyl­lä siinä vielä aika mon­ta kilo­metriä eroa on. Wilder­sil­lä ei ole mitään organ­isaa­tio­ta, jon­ka jäsenet on laps­es­ta pitäen kas­vatet­tu usko­maan sen peru­sopinkap­paleisi­in, ja jon­ka oppi-isä Wilders olisi. Siinä argu­ment­ti tosin on mielekäs, että yksit­täistä mus­lim­ia ei mitenkään voi vetää vas­tu­useen islamistien teoista, ja vielä vähem­män kuin Wilder­siä näistä nor­jan ampumisista.

  Tuos­sa on ihan hyvä point­ti, enkä kiistä, etteikö asia saat­taisi Wilder­sin osalta olla juuri noin. Ehkä taus­tani vuok­si en itse kuitenkaan pysty suh­tau­tu­maan ääri­oikeis­to­laisu­u­den nousun uhkaan Suomes­sa yhtä kevyesti kuin sinä. Olen syn­tynyt ja kas­vanut valkoisel­la Poh­jan­maal­la. Kört­ti­ju­urteni pimeältä puolelta löy­tyy Elias Simo­jo­ki, Vih­tori Koso­la, IKL ja Lapuan liike, heimoaat­teen ja uskon­nol­lisen vihan epäpy­hä liit­to. Kun viralli­nen Suo­mi oli suomet­tunut, Poh­jan­maal­la har­rastet­ti­in kansalais­tot­telemat­to­muut­ta ja vastapro­pa­gan­daa — myös koul­u­laitok­sen sisäl­lä. Jos tietäisit, miten yltiöisän­maalli­nen se ilmapi­iri ja kas­va­tus oli ja mil­laisia vaiku­tuk­sia sil­lä ajoit­tain oli min­u­unkin, niin… San­o­taan vaik­ka niin, ettei min­ua lainkaan yllätä, että perus­suo­ma­lais­ten hom­ma­sis­usi­ivessä on paljon poh­jalais­taus­taisia. Hyvän ja pahan rajakaan ei ole ihmis­ten välil­lä vaan sisällä.

 119. ‘ilmeis­es­ti ihan kaik­ki tuliaseet ja ilma-aseet kan­nat­taa kieltää, var­si­jousista puhu­mat­takaan’ (Pekka Pessi)
  Mis­tä tämä pelko var­si­jou­sia kohtaan johtuu? Sehän on hitaim­min ladat­ta­va jou­si­ase, ja vir­i­tyk­sen aikana täysin vaara­ton. Onko tämä sitä tun­tem­at­toman pelkoa?

 120. ‘Suomes­sa lait­tomien asei­den vähen­tämi­nen olisi voin­ut Por­voos­sa estää kolme tap­poa.’ (JTS)
  Suomes­sa elinkautis­ran­gais­tusten piden­tämi­nen 25 vuo­teen olisi var­masti estänyt Por­voos­sa kolme tap­poa. Sin­un siirtosi.
  ‘Jokainen aate saadaan väki­val­taisek­si.’ (JTS)
  Meinaatko tosis­saan, ettei sisäl­löl­lä ole mitään väliä? Kos­keeko tämä nyt sit­ten äärioikeistoakin?
  Joidenkin aat­tei­den kohdal­la haaste on saa­da niistä väki­val­lat­to­mia ja nyky­maail­maan sopivia.

 121. Tiedemies:

  Wilder­sin lausun­not islamista ovat kuitenkin melko kesyjä ver­rat­tuna esimerkik­si (sit­tem­min kyl­läkin karkotet­tu­jen) Bri­tan­ni­as­sa län­sivi­haa saar­nan­nei­den mul­lahien juttuihin. 

  Onko joku noista muuten oikeasti saatu karkoitet­tua? Sikäli kuin olen seu­ran­nut, niin yleen­sä niis­sä käy niin että viha­puheen tai taval­lisem­pi­en rikosten poh­jal­ta tehdään karkoi­tus­päätös, mut­ta sitä ei saa­da koskaan pan­tua toimeen, kos­ka eri­laisil­la perusteil­la toimeen­pano estetään (oikeus per­he-elämään, pelko siitä että siel­lä minne karkoitet­tu huolit­taisi­in hän­tä kohdel­laan huonosti).

  Abu Hamza on edelleen Bri­tan­ni­as­sa (vanki­las­sa), ja usei­ta mui­ta hul­luhko­ja (Anjem Choudary, Abu Izzadeen) ei voi karkoit­taa mihinkään kun he ovat syn­type­r­äisiä kansalaisia.

 122. Se itä­val­ta­lainen taideopiske­li­ja porukoi­neen sai enim­mil­lään 33 pros­entin kan­natuk­sen vaaleis­sa. Viimei­sis­sä vapais­sa vaaleis­sa nat­sien SA-joukot ter­ro­sisoi­vat vas­tus­ta­ji­aan ja vaalien jäl­keen nat­sit suorit­ti­vat vallankaappauksen.

  En oikein kykyne näkemään vas­taavaa kehi­tys­tä mah­dol­lise­na Suomessa.
  Alan huolestua vas­ta siinä vai­heessa kun joku Puolue alkaa perus­taa omia kaarte­ja Unkarin malliin.

 123. Lait­taisin tuon kolum­nisi kohdan

  4) Uskonki­ihkoil­i­jat, joista viime aikoina eri­tyis­es­ti ovat olleet esil­lä islamistit, mut­ta jok­seenkin kaikil­la uskon­tokun­nil­la on tässä omat syntin­sä, jopa hinduilla.

  rin­nalle (ihan tas­a­puolisu­u­den vuok­si) myös ateis­ti/­va­paa-ajat­teli­jaki­ihkoil­i­jat, joiden joitakin kan­naot­to­ja eri­tyis­es­ti kristi­nuskoa vas­taan voidaan aika hyväl­lä syyl­lä pitää ns. viha­puheina, esim. bus­si­tar­ratem­pauk­set ja Raa­mat­tu­jen vai­h­dot pornolehtiin.

 124. Eli­na:

  Ensin­näkin Liian van­han “tilas­tot” ovat jär­jestään pielessä ja vaik­ka oli­si­vat oikeitakin, niin hän tulk­it­see niitä usem­miten väärin.

  Tulee mieleen wan­ha sanon­ta: “val­he, emä­val­he, tilas­to.” Kun tilas­to­ja valkkaa ja tulkkaa sopi­vasti, niil­lä voi vääris­tel­lä totu­ut­ta ja jopa manip­u­loi­da. Sik­si on hie­man huolestut­tavaa, jos jotkut “tark­ista­vat totu­u­den” poli­it­tisen liik­keen foo­ru­mil­ta — oli se poli­it­ti­nen liike mikä tahansa. 

  Uuti­sis­sa on toki usein virheitä ja niitä on ihan hyvä lukea kri­it­tis­es­ti, mut­ta jotenkin tun­tuu, että joil­lakin on jäänyt liian vah­vana mieleen suomet­tumisen aikainen ohje suo­dat­taa neu­vos­to- ja kom­mu­nis­timyön­teinen medi­apro­pa­gan­da. Kun Neu­vos­toli­it­toa ei enää ole ja kom­mu­nis­mi on mar­gin­aalin mar­gin­aalis­sa, on vain siir­ryt­ty olet­ta­maan medi­an syöt­tävän nykyään EU- ja vasem­mis­to­myön­teistä propagandaa.

 125. Nor­jas­sa tehti­in puoluei­den kan­na­tus­mit­taus­ta. Alla on kyseisen tutkimuk­sen mit­taus­tu­lok­set ennen ja jäl­keen tapah­tu­man. Taulukko löy­tyy lukukelpoise­na täältä:
  http://www.smp.no/nyheter/article363177.ece

  Valg 09
  Juni 2011
  Før 22. juli
  Etter 22. juli
  Dif­fer­anse før/etter terroren 

  Ap
  35,4
  26,7
  28,1
  38,7
  10,6

  Frp
  22,9
  22,6
  20,3
  17,5
  ‑2,8

  Høyre
  17,2
  28,6
  28,6
  21,5
  ‑7,1

  KrF
  5,5
  4,5
  6,1
  4,4
  ‑1,7

  Sp
  6,2
  4,7
  4,0
  4,1
  0,0

  Ven­stre
  3,9
  3,9
  3,9
  6,0
  2,2

  SV
  6,2
  6,7
  4,7
  6,0
  1,3

  Rødt
  1,3
  1,1
  2,4
  0,8
  ‑1,6

  Andre
  1,0
  0,5
  1,2
  0,8
  ‑0,5

 126. Eli­na kir­joit­ti 29.7.2011 kel­lo 14:29 :
  “Tavalli­nen teknikko innoissaan…”

  No min­ua saa ruoskia ja räim­iä sanal­lisel­la voimal­la vaik­ka kuin. Mut­ta olisi vaan joskus kiva nähdä muidenkin kuin Liian van­han tilas­to­tulk­in­to­ja täl­lä sivul­la esim. työttömyydestä. 

  Kuin­ka vasem­mis­to­laisen ja oikeis­to­laisen että väli­in jäävät aat­tei­den kan­nat­ta­jat tulkitsisivat
  yhtä ja samaa tilas­toa — ja monel­lako eri tavalla.

  Itse uskon työt­tömyys­ti­las­to­jen (se viral­lisem­pi) jo ole­van sil­lä tasol­la, että ei tarvitse kuin etsiä EU:n keskimääräi­nen työt­tömyy­den taso jostain muual­ta kuin Suomes­ta, niin tähän tasoon nat­saa myös Suomenkin tilas­tot. Ja ihan kaikessa muu­us­sakin tilas­toin­nis­sa halu­taan tääl­lä Suomes­sa pysyä EU:n keskimääräisel­lä tasol­la. Tältä asia ainakin näyt­tää min­un vinkke­listä katsottuna.

 127. Samuli:

  Se itä­val­ta­lainen taideopiske­li­ja porukoi­neen sai enim­mil­lään 33 pros­entin kan­natuk­sen vaaleis­sa. Viimei­sis­sä vapais­sa vaaleis­sa nat­sien SA-joukot ter­ro­sisoi­vat vas­tus­ta­ji­aan ja vaalien jäl­keen nat­sit suorit­ti­vat vallankaappauksen.

  Avain sen val­ta­lain hyväksymisek­si tuloon­han oli, että riit­tävän mon­ta edus­ta­jaa, jot­ka oli­si­vat äänestäneet sitä vas­taan oli heit­et­ty vanki­laan val­tion vihol­lisi­na tai muuten saatu pois sal­ista. Tämän voisivsat ehkä yrit­tää muis­taa ne jot­ka ovat innokkaim­min ehdot­tamssa kei­den istu­mi­nen eduskun­nas­sa pitäisi ja ei pitäisi sallia.

 128. Markus:

  “Lait­taisin tuon kolum­nisi kohdan
  4) Uskonki­ihkoil­i­jat, joista viime aikoina eri­tyis­es­ti ovat olleet esil­lä islamistit, mut­ta jok­seenkin kaikil­la uskon­tokun­nil­la on tässä omat syntin­sä, jopa hinduilla.
  rin­nalle (ihan tas­a­puolisu­u­den vuok­si) myös ateis­ti/­va­paa-ajat­teli­jaki­ihkoil­i­jat, joiden joitakin kan­naot­to­ja eri­tyis­es­ti kristi­nuskoa vas­taan voidaan aika hyväl­lä syyl­lä pitää ns. viha­puheina, esim. bus­si­tar­ratem­pauk­set ja Raa­mat­tu­jen vai­h­dot pornolehtiin.”

  Hyvä esimerk­ki siitä kun keski­tytään ns. viha­puheeseen, eikä itse asi­aan. Tiedätkö mikä on Vapaa-ajat­telijoiden tavoite? No minäpä ker­ron. Tavoit­teena on uskon­non ja val­tion erot­ta­mi­nen, joka on perusedel­ly­tys oikeu­den­mukaiselle yhteiskunnalle.

  On myös jär­jetön­tä esit­tää bus­sikam­pan­jaa ja pornole­htikam­pan­jaa esimerkkinä viha­puheesta. Bussien main­ok­sis­sa julis­tet­ti­in, että jumalaa on tuskin ole­mas­sa ja raaa­mat­tu­ja vai­hdet­ti­in ihan rauhal­li­sis­sa merkeissä.

 129. Tavalli­nen Teknikko
  Mut­ta olisi vaan joskus kiva nähdä muidenkin kuin Liian van­han tilas­to­tulk­in­to­ja täl­lä sivul­la esim. työttömyydestä.

  Liian Van­ha on kir­joit­tanut niin paljon puu­ta­heinää, että Odekin tuos­sa taan­noin ilmoit­ti, että jos kir­joi­tusten taso ei parane, hän ei enää julkaise Liian Van­han höpöjut­tu­ja koskien jotain aihet­ta, jota en nyt täl­lä haavaa muista.

  Eli Liian van­han tilas­toil­la ei tee mitään. Hal­la-ahol­lakin on uskot­tavam­mat tilas­tot käytössään.

 130. Kun tapah­tuu jotain poikkeuk­sel­lisen kauhea­ta kan­nat­taa aina pitää jäitä hatus­sa, ja joidenkin näköjään pitäisi myös käyt­tää aikuisvaippoja.

  Tarkoi­tan sitä, että ylilyön­nin vaara on täl­lai­sis­sa tilanteis­sa ilmeinen ja äkkipikaistuk­sis­sa voidaan sil­loin tehdä huono­jakin päätöksiä.

  Sodan aikana kuulem­ma san­ot­ti­in: “Jos pitää pan­na pani­ikki­juok­suk­si, niin suun­nal­la ei enää ole väliä.”

  Ylilyön­te­jä näyt­tää nytkin tule­van tuon Nor­jan kauhis­tut­ta­van trage­di­an yhtey­dessä, samoin kuin niitä tapah­tui Japanin maan­järistyk­sen yhteydessä.

  Täl­laisik­si ylilyön­neik­si luen esimerkik­si Erk­ki Tuomio­jan ehdo­tuk­sen “kon­fiskoi­da” kaik­ki suo­ma­lais­ten aseet ja Mikael Jungner­in oper­aa­tion Jus­si Hal­la-Ahon erot­tamisek­si eduskun­nan hallinto­valiokun­nan puheen­jo­hta­jan paikalta.

  Täl­lainen toim­inta näyt­tää pahasti poli­it­tis­ten irtopis­tei­den kalastelul­ta toisille sat­tunei­den trage­dioiden kustannuksella.

  Kyl­lä suo­ma­lais­ten poli­itikko­jen nyt pitäisi pikem­minkin ottaa pää pois pen­saas­ta ja ruve­ta lait­ta­maan Suomen talout­ta kun­nol­liselle kasvu-uralle. Nykyi­nen investoin­til­a­mamme pitäisi säikäyt­tää paatuneim­mankin pop­ulisti-poli­itikon toim­i­maan tämän asian puolesta.

  Hyväl­lä talouskasvul­la nimit­täin saadaan varo­ja vaikka­pa mie­len­ter­veystyön paran­tamiseen ja syr­jäy­tymisen estämiseen, jol­loin Nor­jan kaltaisia katas­tro­fe­ja voidaan parem­min ehkäistä, vaikkakaan ei var­maankaan kokon­aan välttää.

  Sep­po Korppoo
  Joka ei pidä päätä pensaassa

 131. “Hirvisaari kikkailee hie­man Oslon vuo­den 2009 tilas­toil­la, jot­ka yhdessä otan­nas­sa näyt­tävät vain maalisku­un lop­pu­un saak­ka 41 raiskaus­ta, kaik­ki maa­han­muut­ta­jien tekemiä. Joka tapauk­ses­sa näin on paikalli­sis­sa lehdis­sä sil­loin uuti­soitu ja täl­laisel­la infor­maa­ti­ol­la on oma merkityksensä.”

  Eli kri­ti­soit Hesaria siitä, että se muis­tut­taa Hirvisaaren käsit­televän asi­aa vain yhdestä per­spek­ti­ivistä? Ok. Mut­ta mil­lä logi­ikalla tämä SAMA on sit­ten Hirvisaaren kohdal­la ok?

  “Tuol­lais­ten kohtuu asial­lis­ten kir­joi­tusten tuomit­sem­i­nen val­takun­nan pää-äänenkan­nat­ta­jal­ta aloit­tel­e­van poli­itikon suh­teen on yliampu­vaa. Vähän sama kuin väitel­lyt tohtori hyökkäisi jonkun gradun kimp­pu­un aka­teemises­sa julkaisussa.”

  Maa­han­muut­tokri­it­tisen liik­keen esitt­tämi­in asi­apo­h­jaisi­in väit­teisi­in, joiden huteru­us on havait­tu, ei siis saisi puut­tua asi­apo­h­jaisel­la kirjoituksella?

  Nyt täy­tyy sanoa, että tämä sin­un aja­tus­maail­masi ei min­ulle avaudu, ei sit­ten mil­lään. Tämähän on NIMENOMAAN sitä asial­lista keskustelua ja vas­ta-argu­men­toin­tia, johon mm. Ahti­saari kehot­ti. Vai hiertääkö sin­ua se, että maa­han­muut­tokri­it­tisen liik­keen argu­men­taa­tio­ta tarkastel­laan medi­as­sa jota joku seu­raa? Jos näin, niin mil­lä taval­la olisi parem­pi asia että kansane­dus­ta­ja Hirvisaaren jutustelua olisi puitu esim. jos­sain kain­u­u­laisen pikkupitäjän ilmais­jakelule­hdessä?? Min­un ymmärtääk­seni medi­an nimeno­maan kuu­luu haas­taa poli­itikot vas­taa­maan puheis­taan ja selit­tämään mielipiteitään!

  Joten en näe suo­raan sanoen tässä sin­un sijais­pa­hek­sum­is­reak­tios­sasi mitään järkeä.

 132. Ville Niin­istö näyt­tää pitävän per­su­ja syyl­lisenä Nor­jan iskui­hin ja mm vaatii Hal­la-ahon eroa Jungner­in kanssa.

 133. Härskii touhuu kyl Jungner­il­ta, Tuomio­jal­ta ja kump­paneil­ta. En alun­perin pystyny ees kuvit­tele­maan, et ne oikeesti kehtais vierit­tää vas­tu­u­ta Hal­la-Ahon niskoille Nor­jan cas­es­ta. Vaikee myöskään kuvitel­la, et ne hyö­tyis tol­lases­ta pelleilystä poli­it­tis­es­ti. Itel lähin­nä nos­tat­taa oras­ta­van hin­gun äänestää JHA:ta protesti­na seu­raavis vaaleis­sa. Mut ehkä pojat osaa las­kee juonien­sa net­to­hyö­dyn mua paremmin.

  Mitäköhän SDP:n poruk­ka olis mieltä siitä, jos ran­dom mus­lim­in ulko­mail­la tekemän pom­mi-iskun jäl­keen joku rupeis Suomes­sa vaa­ti­maan jonkun mus­lim­i­taus­tasen suo­ma­laisen poli­itikon luopumista/erottamista tehtävistään? Rasismi?

  Tän kalta­nen poli­it­ti­nen sikailu saat­taa aiheut­taa kiiho­tuk­selle alt­ti­is­sa ihmi­sis­sä vihaa siinä mis­sä “viha­puheiks” tit­uleer­atut kirjotuksetkin.

 134. Muis­tu­tus todellisuudesta:

  - ter­ror­is­mi on harv­inaista. 9/11 ‑tapah­tu­mien jäl­keen siihen on varaudut­tu mas­si­ivis­es­ti. Silti yleisem­piä ja toden­näköisem­piä uhkaku­via ovat jär­jestäy­tynyt rikol­lisu­us (myös nar­coter­ror­ism) ja vaikka­pa hint and run ‑tyyp­pinen suun­niotel­tu rosvoaminen.

  - koulu­am­pumiset ovat myös harv­inaisia, onneksi.

  - Nor­jalainen AB oli fan­tasia­maail­mansa ke´ksinyt maail­man mainet­ta halun­nut ja näköjään saavut­tanut tyyp­pi, kuten vaik­ka Lennon­in ampuja.

  Tämän vuok­si kan­nat­taa miet­tiä mil­laisia asioi­ta uhkien tor­ju­misek­si on järkevää tehdä ja mikä on todel­la vaikuttavaa.

  Poli­isin, rajavar­tios­ton ja tullin sekä oikeuslaitok­sen ja vankein­hoidon resurssien oieka määrä lie­nee myös tarve­po­h­jaises­sa harkin­nas­sa eikä vain kovin yksioikoises­sa säästämisessä.

  Eri­tyi­nen ongel­ma on pitkä viive tuomion ja ran­gais­tuk­sen kär­simisen aloituk­sen välil­lä — osal­la hörhöjä, kun tässä välis­sä kaik­ki rajat pois­tu­vat kun ran­gais­tus on jo tulossa.

  Yleis­vaar­al­lis­ten ihmis­ten säilömi­nen tietysti mak­saa, mut­ta lie­nee sen arvoista. Silti, lop­ul­ta kaik­ki van­git joskus vapaute­taan. Joitakin — ainakin Jam­mu — on siir­ret­ty vankeu­den jäl­keen pakko­hoitoon mielisairaalaan.

  Ran­gais­tuk­set lait­tomista aseista — ei niistä sota­muis­toista vaan tarkoituk­sel­la uudelleen käyt­töön ote­tu­ista — on hel­posti koven­net­tavis­sa. Lait­tomien asei­denkin valvon­taa voi nyky­lain­säädän­nöl­lä lisätä.

  Poli­itikot saa­vat lisäpis­teitä lain­säädän­tö­työstä, mut­ta helpom­min, nopeam­min ja vaikut­tavam­min asi­as­sa pääsee eteenpäin.

  Vaik­ka kaikeen­maail­man jxxxx:t huuteluis­saan pitävätkin kaikkia ulko­maalaisia kollek­ti­ivis­es­ti syyl­lisenä kaik­keen pahaan ja rikol­lisu­u­teen, lie­nee hyvä muista ettei se kään­töpuo­likaan ole hyvä vai­h­toe­hto. Ode selvästi tote­si, että vas­tu­u­ta sekopäistä ei jollekin sekopään aat­teelle kan­na­ta antaa.

  Sekopäi­den julk­isu­u­den tavoit­telu on myös eri asia kuin terrorismi.

  Anti­ji­hadis­tit oli­vat mar­gin­aa­li­nen ilmiö, eivät enää — ja kohtu tuo heille var­masti omat kan­nat­ta­jansa. Hom­mafoo­ru­mi oli myös mar­gin­aa­li­nen ilmiö, kunnes HS alkoi sen esit­telemisen ja maineen ja merk­i­tyk­sen paisuttelun. 

  Suomes­sa on hymis­tel­ty kaiken­laista höpere­htimistä ja vihan liet­somista maa­han­muu­ta­jista, islamista ja ulko­maalai­sista. Anti­ji­hadistien kan­na­tus­ta suit­si­nee ain­oas­taan ymmär­ryk­sen lisään­tymi­nen ylipäätään siitä, että ulko­maalaiset ja islam eivät ole hei­dän kuvitelmien­sa mukaisia. 

  Samal­la lie­nee syytä hyväksyä, että ihmiset ovat varsin saman­laisia — kun­nol­lisia ja rikol­lisia on niin suo­ma­lai­sis­sa kuin kaikkien muiden maid­en kansalai­sis­sa. Sama kos­kee myös kaikkia uskon­tokun­tia, aat­tei­ta ja yhdistyksiä.

  Ter­ror­is­mille ei ole yhtä laa­jasti käytet­tyä selkeää määritelmää. Sik­si ter­ror­is­mi-kort­tia käytetään aika hel­posti ja sekavastikin.

  Jär­jestäy­tyneen rikol­lisu­u­den uhkailua ja peloit­telua sisältävät toim­intata­vat ovat rikol­lisu­ut­ta. Soma­lialaiset merirosvot ovat no, merirosvo­ja ja jokut liik­keet enem­män rosvojukkoja.

  Jokainen aate saadaan väki­val­taisek­si. Sisäl­löl­lä ei ole mitään väliä. Oleel­lista on sama kuin kaikissa kul­teis­sa, että saman­mieliset saa­vat tietoa vain liik­keen hyväksymiltä tahoil­ta ja joku ulkop­uo­li­nen saadaan kuvat­tua uhaksi.

  Niinkin rauhanomainen toim­inta kuin eläin­suo­jelu saati­in muutet­tua Englan­nis­sa A.L.F:n väki­val­taiskuik­si, jolle sit­ten löy­tyi matk­i­joi­ta myös Suomesta.

  RAF/Baad­er-Main­hof ‑ryh­män taustal­la oli DDR:n Stasi, joka tar­josi alku­un rahoi­tus­ta ja tukea ja myöhem­min pakopaikan. Irak ja Iran ovat myös rahoit­ta­vat ja tuke­vat ter­ror­is­ti­jär­jestöjä edis­tääk­seen omia tavoit­teitaan. IRA sai rahoi­tus­ta USA:sta ja asei­ta mm. Libyalta.

  Jos ter­ror­is­min uhka aiheut­taa samo­ja kansalaisoikeuk­sien mene­tyk­siä kuin dik­tatu­uri, ter­ror­is­tit ovat onnis­tuneet tavoit­teis­saan. Tähän esimerkik­si RAF pyr­ki ja melkein onnistui.

  Yhetiskun­taa pysyvästi muut­ta­neet liik­keet ovat perus­tuneet väki­vallt­ta­muu­teen muu­tok­sen aikaan saamises­sa vaik­ka väki­val­taa toki samas­sa yhtey­dessä on tapah­tunut. Viimek­si tämä nähti­in Egyp­tis­sä Tahir-auki­ol­la, aiem­min Balt­ian vapau­tu­mises­sa ja aparthei­din lop­pumises­sa Etelä-Afrikas­sa. Gand­hi ja Mar­tin Luther King ovat olleet merkit­täviä vaikut­ta­jia, ter­ror­is­tit eivät.

 135. Mie:

  (Tuo­mas)
  “Hirvisaari kikkailee hie­man Oslon vuo­den 2009 tilas­toil­la, jot­ka yhdessä otan­nas­sa näyt­tävät vain maalisku­un lop­pu­un saak­ka 41 raiskaus­ta, kaik­ki maa­han­muut­ta­jien tekemiä. Joka tapauk­ses­sa näin on paikalli­sis­sa lehdis­sä sil­loin uuti­soitu ja täl­laisel­la infor­maa­ti­ol­la on oma merkityksensä.”

  Eli kri­ti­soit Hesaria siitä, että se muis­tut­taa Hirvisaaren käsit­televän asi­aa vain yhdestä per­spek­ti­ivistä? Ok. Mut­ta mil­lä logi­ikalla tämä SAMA on sit­ten Hirvisaaren kohdal­la ok?

  Kun tässä näköjään kom­men­toidaan kom­ment­te­ja luke­mat­ta alku­peräisiä, niin Hesari ei krit­soin­ut Hir­ven­saaren fak­to­ja, eli väitet­tä, että kaikkien ‘hyökkäys­raiskauk­sien’ (Nor­jalainen ter­mi, jolle ei ole vastinet­ta mei­dän lakikir­jas­samme. Osajoukko kaik­ista raiskauk­sista) tek­i­jät ovat todel­lakin olleet viimeiset vuodet kaik­ki ei-län­tisiä maa­han­mut­ta­jia. Se nimit­täin pitää paikkansa.

  http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/voldtekt/innenriks/5759702/
  (2009 koskien kolmea edeltävää vuotta)
  http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.6944861
  (2010)
  (enköhän minä sen 2011 uutisenkin löy­dä, jos on tarpeen)

  Hesari krit­soi sitä, Hireven­saari tämän kaut­ta langet­ti blo­gis­saan (sen kom­ment­tio­sios­sa) edes osasyyn ampumis­es­ta jonkin muun kuin itse ampu­jan(*) kontolle. 

  (*) tai perus­suo­ma­lais­ten ja Halla-ahon.
  http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Hirvitt%C3%A4v%C3%A4+teko+mutta/HS20110729SI1MA010er
  http://jameshirvisaari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/78791-norjan-veriloyly

 136. Rogue:

  Joo onhan maalle tiet­ty hyödyl­listä, jos sinne vir­taa työn­tek­i­jöitä, joille ei tartte mak­saa sosi­aal­i­tukia eikä kun­non lik­saa. Sel­l­as­ta tuskin Suomes­sakaan ankarasti vas­tus­tais kovin moni ehkä demare­i­ta lukuunottamatta.

  No, miten sen nyt ottaa. Tuol­lainen luo köy­hälistön ja kur­ju­ut­ta ja sitä kaut­ta rikol­lisu­ut­ta ja sosi­aal­isia ongelmia.
  Pitää olla sekä hölmö että ahne halu­tak­seen tuol­laista. Tai ken­ties vain riit­tävän ilkeä.

 137. Yleis­es­ti ottaen vakav­ista rikok­sista ja eri­tyis­es­ti sek­suaalirikol­lisu­ud­es­ta. Ja jätetään nyt ker­talu­okkaa yleisem­pi parisuhde­väki­val­ta tästä pois kun se on vähän eri ongelmakenttä.

  Olet­taen että tarkoi­tus on vähen­tää puskaraiskauk­sia ja muu­ta vas­taavaa yleistä ahdis­tus­ta ja pelkoa herät­tävää sek­suaalirikol­lisu­ut­ta, niin äkkiseltään tulee mieleen vaikka­pa että lisätään pol­lisin resursse­ja sekä paran­netaan kri­isi­a­pua ja hoitoa, muun hyvän ohel­la laske­nee kyn­nys­tä tehdä rikosil­moi­tus. Pelko sinän­sä on myös ongel­ma, paikallis­es­ti jos vaik­ka Kaisaniemen puis­to koetaan pelot­tavak­si, niin hoitaa sinne poli­ise­ja par­tioimaan, lisää valais­tus­ta, jär­jestää jotain toim­intaa jot­ta siel­lä on ihmisiä, tms.

  Keinoina esimerkik­si pornon suit­simi­nen, alko­holin kulu­tuk­sen rajoit­ta­mi­nen, yleinen asen­nekas­va­tus tai jonkun tietyn etnisen ryh­män koon rajoit­ta­mi­nen taval­la tai toisel­la on erit­täin huonos­ti kohden­net­tu toimen­pide. Esimerkik­si pornoa kat­se­lee noin miljoona suo­ma­laista ja sek­suaalirikol­lisia (parisuhde­väki­val­ta edelleen pois­lukien) on ehkä suu­ru­us­lu­okkaa tuhat. Helsin­gin keskus­tas­sa on enem­män tai vähem­män kän­nis­sä var­maan jotain 50 000 ihmistä joka per­jan­tai, pahoin­pite­ly­itä vakavam­mista rikok­ista puhu­mat­takaan on sormil­la las­ket­ta­va määrä. Jos­sain aivan poikkeuk­sel­lisen krim­i­naalis­sa väestöo­tok­ses­sa saat­taisi ehkä olla jopa yksi väki­val­tainen rois­to sataa kohden. Jne. 

  Suh­teel­lisu­u­den­ta­ju.

 138. Masi:

  Nyt “tiedosta­vat” besser­wis­ser­it näyt­tävät kuitenkin tosis­saan ole­van sitä mieltä, että vas­tu­ullisu­ut­ta on olla julkises­ti sanomat­ta mitään, mikä teo­ri­as­sa voisi edis­tää jonkun häiri­in­tyneen yksilön väki­val­taista käyt­täy­tymistä. Ihmette­len suuresti, että nämä tahot eivät ymmär­rä, kuin­ka tuhoisa tämä asenne on sanan­va­pau­den kannalta.

  Selit­täisitkö, mil­lä taval­la vas­tu­un otta­mi­nen omista puheista on tuhoisaa sanan­va­pau­den kannalta?

  Kun lähdet aja­maan autol­la, otat vas­tu­un siitä ettei ajamis­esi vahin­goi­ta mui­ta tiel­läli­ikku­jia. Onko tämäkin jotenkin vahin­gol­lista liikku­mis­va­paute­si kannalta?

  Kaikki­in vapauk­si­in liit­tyy vas­tuu hyö­dyn­tää noi­ta vapauk­sia siten, että vapaudet voivat olla voimas­sa jatkos­sakin. Eikös tämä nyt ole ihan yksi niistä perusju­tu­ista, joiden ymmärtämi­nen on aikuis­tu­mises­sa keskeistä?

 139. “Hyväl­lä talouskasvul­la nimit­täin saadaan varo­ja vaikka­pa mie­len­ter­veystyön paran­tamiseen ja syr­jäy­tymisen estämiseen, jol­loin Nor­jan kaltaisia katas­tro­fe­ja voidaan parem­min ehkäistä, vaikkakaan ei var­maankaan kokon­aan välttää”

  Pait­si että Breivik ei ilmeis­es­tikään ollut sen enem­pää mie­len­ter­veysongel­mainen kuin syr­jäy­tynytkään. Mie­len­ter­veystyöhön ja syr­jäy­tymisen ehkäisyyn panos­t­a­mi­nen on toki arvokas­ta, mut­ta ter­ror­is­min tor­jun­taan tarvi­taan muu­takin panostusta.

 140. “Mie”:
  >Maa­han­muut­tokri­it­tisen liik­keen esitttämiin
  >asi­apo­h­jaisi­in väit­teisi­in, joiden huteru­us on
  >havait­tu, ei siis saisi puut­tua asiapohjaisella
  >kir­joituk­sel­la?

  Ei, vaan niihin nimeno­maan pitäisi puut­tua asi­apo­h­jaisil­la kir­joituk­sil­la. Osa Hirvisaar­ta, Hal­la-ahoa jne käsit­tele­vistä kir­joituk­sista ei ole lainkaan asial­lisia. Itse en tykkää ollenkaan Hirvisaaren tavas­ta esit­tää asiansa, enkä ole keksinyt hänel­lä ole­van kenel­läkään mitään posi­ti­ivista annet­tavaa, mut­ta Hesarin jne läh­estymis­tavas­sa on mielestäni silti vähän noitavain­on makua. Toimit­ta­jat eivät osaa erot­taa henkilöko­htaisia miel­tymyk­siään ja ammat­tim­inään­sä, tehtävään­sä tiedonvälittäjinä. 

  Hal­la-aho näyt­tää silti ärsyt­tävän sur­nal­is­te­ja enem­män kuin Hirvisaari, ehkäpä juuri sik­si että hän on men­estyk­sekkäim­min nos­tanut esille ongelmia ja kaksi­nais­moraalin ilmen­tymiä, joista mielu­um­min pitäisi vaieta.

  Joku Hakkarainen on oikein hyvä viholli­nen, kos­ka hän on vain tyh­mä rasisti ja kaikkien niiden, jot­ka kyseenalais­ta­vat maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa, pitäisikin sopia tuo­hon muot­ti­in. Hal­la-aho sopii paljon huonom­min, ja se hänessä kai eniten närästää.

  Lopuk­si halu­an yhtyä Sep­po Korp­poon näke­myk­seen, että juuri nyt ei kan­nat­taisi hötky­il­lä. Jungner­in ja Tuomio­jan pyrkimys rat­sas­taa ruumi­il­la on aika mau­ton­ta. Jos syn­nit­tömiä ensim­mäisen kiv­en heit­täjiä löy­tyy jostain, tek­isi mie­leni huo­maut­taa että taaskaan ei ole tutkit­tu tarpeeksi.

 141. Samuli:
  >Se itä­val­ta­lainen taideopiske­li­ja porukoineen
  >sai enim­mil­lään 33 pros­entin kan­natuk­sen vaaleissa.
  >Viimei­sis­sä vapais­sa vaaleis­sa nat­sien SA-joukot
  >ter­ro­sisoi­vat vas­tus­ta­ji­aan ja vaalien jälkeen
  >nat­sit suorit­ti­vat vallankaappauksen.

  Aivan. Nat­se­ja vas­tus­tavia valit­tu­ja par­la­men­taarikko­ja pelotelti­in, uhkailti­in ja haastet­ti­in oikeu­teen, niin että he jou­tu­i­v­at eroa­maan tai muuten pois pelistä. Ilman tätä nat­sit eivät olisi koskaan saa­neet enem­mistöä ja päässeet säätämään valtalakeja.

  Onko hyvä idea liit­tyä kuoroon, joka vaatii par­la­men­taarikko­ja eroa­maan jonkin kristal­liyön tai saari­ammuskelun vuok­si? (Rin­nas­tus voi tun­tua makaaber­il­ta, mut­ta sitä kan­nat­taa kuitenkin hie­man miettiä.)

 142. Itseä kyl­lä häir­it­see nämä Tuomio­jan ja Jun­gerin kom­men­tit. Jos Ter­ror­is­miä halu­taan estää, niin tärkein­tä on jatkaa kuten ennenkin. Jos taas ter­ror­is­min takia ale­taan säätämään asioi­ta ja muut­ta­maan toim­intat­apo­ja, niin sil­loin­han ter­ror­is­mi saa asiansa läpi.

 143. Kan­nat­taisi käy­dä Kiinas­sa. Siel­lä ei näitä ongelmia ole.

 144. Olet­taen että tarkoi­tus on vähen­tää puskaraiskauk­sia ja muu­ta vas­taavaa yleistä ahdis­tus­ta ja pelkoa herät­tävää sek­suaalirikol­lisu­ut­ta, niin äkkiseltään tulee mieleen vaikka­pa että lisätään pol­lisin resursse­ja sekä paran­netaan kri­isi­a­pua ja hoitoa, muun hyvän ohel­la laske­nee kyn­nys­tä tehdä rikosilmoitus.

  Jos maail­man tärkein asia olisi estää puskaraiskauk­set, help­po ratkaisu olisi koko maas­sa asu­vaa väestöä koske­va geenirek­isteri, joka ei edes mak­saisi paljon. Siihen vain liit­tyy mui­ta ongelmia

 145. Ville_
  Jos taas ter­ror­is­min takia ale­taan säätämään asioi­ta ja muut­ta­maan toim­intat­apo­ja, niin sil­loin­han ter­ror­is­mi saa asiansa läpi.

  Mieti nyt vähän. Jos ter­ror­is­min takia tehdään juuri päin­vas­toin kun ter­ror­is­tit oli­si­vat halun­neet, ter­ror­is­tit ampui­v­at juuri omaan jalka­ansa. Näin kävi turk­istarhaisku­jen tek­i­jöille. Nyt ket­tutytötkin ovat vai­h­ta­neet tak­ti­ikkaa ja sab­o­taasi-iskut muut­tuneet tiedonhankkimisreissuiksi.

 146. Osmo:

  Jos maail­man tärkein asia olisi estää puskaraiskauk­set, help­po ratkaisu olisi koko maas­sa asu­vaa väestöä koske­va geenirek­isteri, joka ei edes mak­saisi paljon.

  Ensin­näkin mik­si sen pitäisi olla “maail­man tärkein asia”, jos hel­posti pystytään ehkäisemään ko. kohteel­len­sa erit­täin trau­ma­ti­soivia rikok­sia? Eikö riitä, että se vain on erit­täin tärkeä asia?

  Toisek­si kus­tan­nuk­set lask­i­si­vat tuos­ta “koko väestöstä” jo puoleen sen tosi­seikan toteamisel­la, että puskaraiskauk­si­in syyl­listyvät vain miehet ja volyy­mi lask­isi vielä siitäkin, kun poten­ti­aa­li­nen raiskausikä otet­taisi­in huomioon. Ehkä 90-vuo­ti­as­ta sotavet­er­aa­nia ei kan­nat­taisi raa­ha­ta DNA-tutkimuksiin…

  Kol­man­nek­si uskon, että puskaraiskauk­ses­ta tehdään läh­es aina rikosil­moi­tus. Ilmoit­ta­mat­to­muu­den ongel­ma kos­kee sisätilois­sa tapah­tu­via usein kostei­den jatko­jen raiskauk­sia, jois­sa nainen kokee itsen­sä vähin­täänkin ali­ta­juis­es­ti osasyylliseksi.

 147. Nyt voi nähdä ja lukea irtiot­to­ja ihan poli­itikoil­ta itseltään, kun puolue­tuomis­tot ovat kesälomil­laan. Mut­ta suo­takoon tämä — ker­ran vuodessa poliitikoillekin.

  Mut­ta mitä tulee Tuomio­jan viimeisen kohu­lausun­toon­sa, niin täy­tyy vaan tode­ta, että Eki on vaar­alli­nen mies — noin niin kuin siinä mielessä, että tarkoit­taa toista mitä oli tarkoittavinaan.

 148. Itse vaan en hyväksy väki­val­taa, sil­lä uhkailua, enkä muiden tekemän väki­val­lan käyt­tö keppihevosena.

 149. Jos maail­man tärkein asia olisi estää puskaraiskauk­set, help­po ratkaisu olisi koko maas­sa asu­vaa väestöä koske­va geenirek­isteri, joka ei edes mak­saisi paljon.

  Ei riitä. Ensin­näkään tuo ei estä mitään.
  Toisek­seen mon­et raiskauk­sen uhrit käsit­tääk­seni käyvät perus­teel­lisel­la pesul­la ennen raiskaus­tutkimus­ta tuhoten samal­la todisteet.

 150. “Osa Hirvisaar­ta, Hal­la-ahoa jne käsit­tele­vistä kir­joituk­sista ei ole lainkaan asiallisia.”

  Ei var­masti. Asi­at­to­muuk­sia löy­tyy molem­mista päistä.

  “Itse en tykkää ollenkaan Hirvisaaren tavas­ta esit­tää asiansa, enkä ole keksinyt hänel­lä ole­van kenel­läkään mitään posi­ti­ivista annet­tavaa, mut­ta Hesarin jne läh­estymis­tavas­sa on mielestäni silti vähän noitavain­on makua.”

  Erit­teletkö tarkem­min mis­sä mielessä?

  “Toimit­ta­jat eivät osaa erot­taa henkilöko­htaisia miel­tymyk­siään ja ammat­tim­inään­sä, tehtävään­sä tiedonvälittäjinä.”

  Taju­at kai, että medi­an kan­taaot­tavu­us on ole­tusar­vo? Kuka enää v. 2011 kuvit­telee, että toimit­ta­ja olisi tiedonväl­i­tyk­sessä hakukoneen luokkaa?

  “Hal­la-aho näyt­tää silti ärsyt­tävän sur­nal­is­te­ja enem­män kuin Hirvisaari, ehkäpä juuri sik­si että hän on men­estyk­sekkäim­min nos­tanut esille ongelmia ja kaksi­nais­moraalin ilmen­tymiä, joista mielu­um­min pitäisi vaieta.”

  Aikanaan, juu. Tätä nykyä hän on lähin­nä keskit­tynyt lähin­nä toim­i­maan itse täl­lä tavoin, vrt. vaik­ka reak­tio Tuomio­jan kommentteihin.

  “Joku Hakkarainen on oikein hyvä viholli­nen, kos­ka hän on vain tyh­mä rasisti ja kaikkien niiden, jot­ka kyseenalais­ta­vat maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa, pitäisikin sopia tuo­hon muottiin.”

  Älä nyt viit­si. Hakkarainen myy lehtiä ole­mal­la poli­ti­ikan Mat­ti Nykä­nen. Ei hän­tä “vain­o­ta”, vaan kohtelu on tasan tarkkaan saman­laista kuin mokail­e­val­la poli­ti­ikol­la ylipäätään — vrt. vaik­ka Kan­er­van keissi.

 151. “Kun tässä näköjään kom­men­toidaan kom­ment­te­ja luke­mat­ta alku­peräisiä, niin Hesari ei krit­soin­ut Hir­ven­saaren fak­to­ja, eli väitet­tä, että kaikkien ‘hyökkäys­raiskauk­sien’ (Nor­jalainen ter­mi, jolle ei ole vastinet­ta mei­dän lakikirjassamme.”

  Kaa­da itselle­si vain. Kir­joitin, että

  “Eli kri­ti­soit Hesaria siitä, että se muis­tut­taa Hirvisaaren käsit­televän asi­aa vain yhdestä perspektiivistä”

  On paikkansapitävää esit­tää, että Hirvisaari käsit­telee asi­aa yksipuolis­es­ti — ja että HS tästä muistuttaa. 

  Ensin­näkin, Breivikin radikalisoi­tu­mi­nen alkoi jo vuosia ennen kys. rikos­ti­las­to­jen esit­tämien vuosien raiskauk­sia — man­i­festin kir­joit­ta­mi­nen v. 2003. On selvää, että myöhempi­en raiskausti­las­to­jen esit­tämi­nen osasyynä Breivikin toim­intaan tuskin kan­taa kovin pitkälle. 

  Toisek­seen, pääkir­joituk­sen ydin oli tässä:

  “Kun islamisti tekee ter­rori-iskun, monikult­tuurisu­ut­ta vas­tus­ta­vat näkevät hel­posti, että sur­matyön tek­i­jän ihan­noima aatemaail­ma on vas­tu­us­sa teosta eikä täl­laista sur­matyötä voi­da selit­tää minkään ulkop­uolisen paineen laukaise­m­ana. Tilille on siis pan­ta­va sekä ihmi­nen että hänen ihan­noimansa aatemaailma.”

  Hirvisaari ei yhdessäkään asian tiimoil­ta laa­ti­mas­saan kir­joituk­ses­sa ole ottanut kri­it­tistä kan­taa ns. maa­han­muut­tokri­it­tisen liikehdinnän/“antijihadismin” sisäl­lön “yksi yhteen” vas­taavu­u­teen Breivikin man­i­festin kanssa tai edes harkin­nut sitä mah­dol­lisu­ut­ta, että täl­lä liike­hdin­näl­lä olisi rooli Breivikin radikalisoi­tu­mises­sa. Kansane­dus­ta­jan ajat­telun kaksi­nais­moral­is­mi on siis hyvin selvästi havaittavissa.

 152. Saar­al­la on taas logi­ikkapi­iri ylikuumentunut.

  “Masi:
  Nyt “tiedosta­vat” besser­wis­ser­it näyt­tävät kuitenkin tosis­saan ole­van sitä mieltä, että vas­tu­ullisu­ut­ta on olla julkises­ti sanomat­ta mitään, mikä teo­ri­as­sa voisi edis­tää jonkun häiri­in­tyneen yksilön väki­val­taista käyt­täy­tymistä. Ihmette­len suuresti, että nämä tahot eivät ymmär­rä, kuin­ka tuhoisa tämä asenne on sanan­va­pau­den kannalta.
  Selit­täisitkö, mil­lä taval­la vas­tu­un otta­mi­nen omista puheista on tuhoisaa sanan­va­pau­den kannalta?
  Kun lähdet aja­maan autol­la, otat vas­tu­un siitä ettei ajamis­esi vahin­goi­ta mui­ta tiel­läli­ikku­jia. Onko tämäkin jotenkin vahin­gol­lista liikku­mis­va­paute­si kannalta?
  Kaikki­in vapauk­si­in liit­tyy vas­tuu hyö­dyn­tää noi­ta vapauk­sia siten, että vapaudet voivat olla voimas­sa jatkos­sakin. Eikös tämä nyt ole ihan yksi niistä perusju­tu­ista, joiden ymmärtämi­nen on aikuis­tu­mises­sa keskeistä?”

  Sanan­va­pau­den ydin on siinä, ettei ole ennakkosen­su­uria. Vas­tuu sanan­va­pau­den käyt­tämisessä kan­netaan siis jälkikä­teen. Sanoma ei saa olla laiton, esimerkik­si kun­ni­aa loukkaa­va tai pal­jas­taa luvat­ta jotakin toisen yksityiselämästä.

  Kenenkään ei kuitenkaan tarvitse kan­taa vas­tu­u­ta siitä, mitä toiset ihmiset päät­tävät sanan­va­paut­ta käyt­täneen inspiroimana tehdä. Jos kiihot­tamisen, rikok­seen yllyt­tämisen tms. Tun­nus­merk­istö ei täy­ty, vas­tuu inspiroi­tu­mis­es­ta on savolaiseen tapaan yksin viestin vastaanottajalla.

 153. Hesari ei krit­soin­ut Hir­ven­saaren fak­to­ja, eli väitet­tä, että kaikkien ‘hyökkäys­raiskauk­sien’ (Nor­jalainen ter­mi, jolle ei ole vastinet­ta mei­dän lakikir­jas­samme. Osajoukko kaik­ista raiskauk­sista) tek­i­jät ovat todel­lakin olleet viimeiset vuodet kaik­ki ei-län­tisiä maa­han­mut­ta­jia. Se nimit­täin pitää paikkansa.

  Mitä minä nor­jaa ymmär­rän, poli­isi onnis­tui viime vuon­na Oslos­sa otta­maan kiin­ni viisi (5) miestä epäiltynä kuud­es­ta (6) ‘hyökkäys­raiskauk­ses­ta’. He oli­vat kaik­ki tosi­aan ei-län­tisiä maa­han­muut­ta­jia. Toisaal­ta poli­isi ei viime vuon­na onnis­tunut otta­maan kiin­ni yhtään epäiltyä niis­sä viidessä (5) tapauk­ses­sa, jois­sa tek­i­jä oli tun­tomerkkien perus­teel­la perusnorjalainen.

  Ihan vain dat­a­point­ti­na, halu­a­mat­ta arvostel­la Suomen tai Nor­jan poli­isia tai oikeuslaitos­ta: Suomen poli­isi onnis­tui otta­maan kiin­ni ja pidät­tämään epäiltynä sat­un­naisen ei-län­tisen maa­han­muut­ta­jan raiskaustapauk­ses­sa, jos­sa sukupuoliy­htey­destä ei ollut näyt­töä ja valvon­takam­er­an nauhoituk­sen mukaan asian­omis­ta­ja oli yksin teon väitet­tynä ajankohtana.

 154. “Ensin­näkin mik­si sen pitäisi olla “maail­man tärkein asia”, jos hel­posti pystytään ehkäisemään ko. kohteel­len­sa erit­täin trau­ma­ti­soivia rikok­sia? Eikö riitä, että se vain on erit­täin tärkeä asia?”

  Pelkkää fem­i­nis­miä, muu­takin väki­val­taa on ja paljon enem­män. Kyl­lä tas­apain­oinen ihmi­nen on ottanut huomioon maail­man riskit, har­va ihmi­nen on niin sin­isilmäi­nen ettei ole tul­lut meit­ti­neek­si miten suh­tau­tua itseen­sä kohdis­tu­vaan väkivaltaan.

  Nor­maalit ihmiset selviävät täl­lai­sista koet­tele­muk­sista ilman suuria traumoja.

 155. Pitää muis­taa, että Suomes­sa suh­taudu­taan kri­it­tis­es­ti vain maa­han­muut­toon kohdis­tu­vaan vihakir­joit­telu­un, esim vasem­mis­toa vas­taan saa kir­joit­taa mitä tahansa , mut­ta se ei aiheuta mitään kritiikkiä.

  Johtunee siitä, että maa­han­muu­ton epäko­hdista vaikenevat maa­han­muu­ton kan­nat­ta­jat ovat myös oikeis­ton kannattajia.

  Täl­laisia kir­joit­telui­ta löy­tyy pil­vin pimein googlettamalla 

  “Lib­er­taristien on vaku­utet­ta­va mah­dol­lisim­man mon­et siitä, että kom­mu­nis­min peto ei ole kuol­lut vaan se on ain­oas­taan koteloitunut uut­ta tulemista varten. Kom­mu­nis­mi on tuhot­ta­va nyt, kun se läh­es puo­lus­tuskyvyt­tömänä vielä voidaan tuhota.”

 156. Liian van­ha,

  Minä en ottanut mitään kan­taa geenirek­isterin perus­tamiseen. Ihmettelin vain, mik­si tietyn rikok­sen pitäisi olla “maail­man tärkein”, jot­ta ehkäi­se­vi­in toimi­in ryhdyttäisiin. 

  Nor­maalit ihmiset selviävät täl­lai­sista koet­tele­muk­sista [raiskauk­sista] ilman suuria traumoja.

  Sin­ul­la on jälleen var­masti jokin vaku­ut­ta­va tilas­to väit­tei­desi tueksi?

  Tosi­asi­as­sa raiskaus tutkimusten mukaan trau­ma­ti­soi uhrin­sa läh­es aina jopa vuosik­si. Raiskaa­ja tunkeu­tuu kaikkein inti­im­im­mälle alueelle, vie sek­suaalisen itsemääräämisoikeu­den ja mon­et koke­vat myös menet­tävän ihmisarvonsa. 

  Raiskaus­ta koke­muk­se­na ei voi ver­ra­ta nakkikioski­tap­pelu­un. Ja nyt en vähät­tele kenenkään mur­tunei­ta leukaper­iä. Asi­at ovat vain eri mittakaavassa. 

  Itse asi­as­sa Liian van­han kom­ment­ti oli niin pöyristyt­tävä ja raiskauk­sen uhre­ja hal­ven­ta­va, että se olisi pitänyt jät­tää omaan arvoon­sa. Mut­ta tässä vas­taus nyt kuitenkin tuli. 

  Fem­i­nis­min kanssa min­ul­la ei ole mitään tekemistä. Olen pikem­minkin kah­den pojan äit­inä miesasianainen tämän päivän Suomes­sa, jos­sa miesten ja poikien pahoin­voin­ti on suuri ongelma.

 157. anonyy­mi:

  No, miten sen nyt ottaa. Tuol­lainen luo köy­hälistön ja kur­ju­ut­ta ja sitä kaut­ta rikol­lisu­ut­ta ja sosi­aal­isia ongelmia.
  Pitää olla sekä hölmö että ahne halu­tak­seen tuol­laista. Tai ken­ties vain riit­tävän ilkeä.

  No riip­puu vähän. Mut point­ti oli lähin­nä se, et Jenkkien ja Suomen maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka ja sosi­aal­i­tur­va on täysin eri­laiset eikä Jenkkien maa­han­muu­tos­ta saamia hyö­tyjä voi oikeen käyt­tää perus­teena esim. human­i­taarisen maa­han­muu­ton lisäämiselle Suomeen.

 158. Eli­na:

  Tosi­asi­as­sa raiskaus tutkimusten mukaan trau­ma­ti­soi uhrin­sa läh­es aina jopa vuosik­si. Raiskaa­ja tunkeu­tuu kaikkein inti­im­im­mälle alueelle, vie sek­suaalisen itsemääräämisoikeu­den ja mon­et koke­vat myös menet­tävän ihmisarvonsa

  En sinän­sä epäile tota, mut välil vaan miet­tii et miks noin on ja voisko olla toisin? Ts. epäilen, et toi äärim­mäi­nen trau­ma­ti­soi­tu­mi­nen ja koke­muk­set ihmis­ar­von mene­tyk­ses­tä saat­taa olla pitkälti niitä pahamaineisia “sosi­aal­isia konstruktioita”(jotka siis koke­muksi­na voi olla ihan yhtä todel­lisia ku muutkin koke­muk­set). Jokin sosi­aa­li­nen mekanis­mi tuot­ta­nee osan tos­ta trau­ma­ti­soi­tu­mis­es­ta, jon­ka suh­teen sek­suaalisen väki­val­lan uhrit tun­tuu niin oleel­lis­es­ti eroovan muista väki­val­lan uhreista. Ilman omaa syytään tur­paan saanu tyyp­pi­hän harvem­min trau­ma­ti­soituu eri­tyisen pahasti saati et kokis menet­täneen­sä ihmis­ar­von­sa. Oma vaiku­tuk­sen­sa voi olla myös sil­lä, et joka tuutista jatku­vasti toitote­taan, kuin­ka raiskauk­sen uhri tyyli­in “väistämät­tä trau­ma­ti­soituu elinikäis­es­ti” pahem­min ees riip­pumat­ta tapah­tu­man yksi­tyisko­hdista. Ton toitot­tamisen sijaan vois olla parem­pi yrit­tää miet­tiä, et minkälaisel­la kam­pan­join­nil­la niitä uhrien trau­ma- ja ihmis­ar­von­mene­tyskoke­muk­sia saatais lievennettyä.

 159. “Raiskaus­ta koke­muk­se­na ei voi ver­ra­ta nakkikioski­tap­pelu­un. Ja nyt en vähät­tele kenenkään mur­tunei­ta leukaper­iä. Asi­at ovat vain eri mittakaavassa. ”

  Mitäpä tuo muu­ta on kuin vähättelyä. 

  Enkä minä hal­ven­na ketään sen enem­pää kuin sinä itsekin teet.

  Ja miehenkin voi raiska­ta, sekin on tul­lut todet­tua, mut­ta ei onnek­si koet­tua, kaikkea muu­ta väki­val­taa kyl­lä kat­tavasti, mut­ta ei Suomessa

 160. tpyy­lu­o­ma,

  Arvelisin, että raiskaa­jat ymmärtävät siir­tyä pois hyvin valais­tu­il­ta poli­isin valvom­il­ta paikoil­ta vähän syrjemmäs.

  Pornon vähen­tämi­nen raiskausten estäjänä olisi tosi­aan harv­inaisen huono toimen­pide, kun ottaa huomioon, että ainakin Jenkkilässä raiskauk­set ovat vähen­tyneet pornon räjähdys­mäisen yleistymisen myötä — tai ainakin samaan tahtiin.

  Huonoa ehkäisy­toim­intaa on myös erit­täin yleinen tapa syyl­listää tai neu­voa suo­ma­laista miestä. Puskaraiskauk­sethan eivät kuu­lu suo­ma­lais­ten miesten, edes niiden hul­luimpi­en rikos­reper­tu­aari­in kuin hyvin harvoin.

  Mamukri­itikoiden suosit­tele­ma mus­limein kar­simi­nen väestöstä, toimisi hiukan parem­min. Mut­ta kohdis­tus olisi edelleen äärim­mäisen heikko; eihän mus­limeis­takaan raiskaa kuin pienen pieni osa. Tosin mus­limeista pystytään kuulem­ma pro­filoimaan esi­in osajoukko, jon­ka syyl­listymi­nen raiskauk­si­in on huo­mat­tavasti toden­näköisem­pää. Poli­isit usein tietävät näistä aiem­pi­en rikosten yms. perusteella.

  Naisia pitäisi kai neu­voa varo­maan huo­mates­saan tum­mai­hoisia kans­saih­misiä hämäris­sä olo­suhteis­sa. Pal­jas­ta­van pukeu­tu­misen ker­ro­taan ole­van myös käypä tekosyy hyökätä naisen kimp­pu­un joil­lakuil­la mus­limeil­la, kos­ka “nainen sil­loin ansait­see sen”. Mut­ta neu­vom­i­nen on poli­it­tis­es­ti mah­do­ton­ta ja naisjär­jestötkin saisi­vat sätkyn, kos­ka “uhria ei saa syyllistää”.

  No, elämä on. Täyn­nä riske­jä. Ja lop­ulliseen kohtaloomme ver­rat­tuna raiskaus on kuitenkin pienem­pi paha. Joku neli­raa­ja­hal­vauk­seen pää­tyvä pahoin­pite­ly voisi vain olla kuole­maa pahempi. Mut­ta ei sel­l­aisi­akaan voi estää.

 161. Marko Hami­lo:

  Sanan­va­pau­den ydin on siinä, ettei ole ennakkosensuuria.

  Samaa mieltä.

  Vas­tuu sanan­va­pau­den käyt­tämisessä kan­netaan siis jälkikäteen.

  Juridis­es­ti kyl­lä, mut­ta minä olen puhunut yksi­tyis­es­tä, henkilöko­htais­es­ta vas­tu­us­ta. En sen­su­urista enkä sank­tioista, vaan siitä, että aikuisen ihmisen voi toivoa hie­man miet­tivän, mitä sanoo, miten sen sanoo ja kenelle. Jopa jo ennen kuin sanoo.

  Kenenkään ei kuitenkaan tarvitse kan­taa vas­tu­u­ta siitä, mitä toiset ihmiset päät­tävät sanan­va­paut­ta käyt­täneen inspiroimana tehdä. Jos kiihot­tamisen, rikok­seen yllyt­tämisen tms. Tun­nus­merk­istö ei täy­ty, vas­tuu inspiroi­tu­mis­es­ta on savolaiseen tapaan yksin viestin vastaanottajalla.

  Juridis­es­ti asia on näin ja niin pitääkin olla. Ei ris­tiri­itaa edel­lä sanomani kanssa.

 162. Raiskauk­sien tutkin­nan ongel­ma on myös raikaussyytösten käyt­tö kos­ton välineenä.

  Poli­isin edus­ta­jan Mar­ja Vuen­non mukaan peräti 30 %:iin ilmoituk­sista liit­tyy kos­to eli syyte on ollut perätön.

  Se on yksi merkit­tävä syy , mik­si ilmoi­tusten määrään näh­den niin har­va tuomitaan. 

  Sen seu­rauk­se­na todel­liset uhrit joutu­vat hyvin tarkkaan tutk­in­taan ja kun useim­mat tapauk­set tapah­tu­vat uhrin tai molem­pi­en yhteisessä kodis­sa ja joka tapuk­ses­sa tut­tu­jen kesken niin tuomiois­tuimetkin ovat varovaisia tuomioissaan

 163. Liian van­ha: “Poli­isin edus­ta­jan Mar­ja Vuen­non mukaan peräti 30 %:iin ilmoituk­sista liit­tyy kos­to eli syyte on ollut perätön.”

  Jos Vuen­to on tuol­laista sanonut, mitä epäilen, hän puhuu puu­ta heinää. Kukaan ei nimit­täin tiedä, kuin­ka suuri osa raiskausil­moituk­sista on perät­tömiä, eikä perät­tömis­sä ilmoituk­sis­sa kos­to edes ole kuin yksi moti­ivi monien joukossa. 

  Jenkkilässä perät­tömien raiskaus­rikosil­moi­tusten määräk­si on arvioitu 2–50% ja ylikin. Eka luku eli pari prossaa on tiet­ty se, mihin nais­tutk­i­jat ja fem­i­nis­tit ovat pää­tyneet. Nuo yli puolen luvut taas ovat peräisin tiety­istä yksit­täi­sistä tutkimuk­sista, joiden metode­ja on syys­tä tai syyt­tä epäilty.

  Kel­lään ei siis ole siel­läkään kuin ehkä har­maa aav­is­tus asi­as­ta. FBI on muis­taak­seni ehdot­tanut kahdek­saa pros­ent­tia, mut­ta lukuisat tutkimuk­set viit­taa­vat suurem­pi­in osuuk­si­in. Ja jotkut siis kyl­lä myös pienempiin.

  Joidenkin uusien DNA-tutkimusten perus­teel­la on päätel­ty, että noin 20% raiskaus­tuomioista olisi siel­lä vääriä. Väärä tuomio ei kuitenkaan ole sama asia kuin väärään ilmoituk­seen perus­tu­va tuomio.

 164. ato­mi:

  Joidenkin uusien DNA-tutkimusten perus­teel­la on päätel­ty, että noin 20% raiskaus­tuomioista olisi siel­lä vääriä

  Ja noiden DNA-tutkimustenkin perus­teel­la voidaan lähin­nä tode­ta, onks jonkun tietyn tyypin siemennestet­tä tai jotain muu­ta aines­ta löy­tyny olete­tus­ta uhrista. Siit on viel pitkä mat­ka sen todis­tamiseen, et kyseessä on ollu raiskaus. 

  Mua vähän epäi­lyt­tää, et aika suuri osa Suomes­sa annet­tavista “lievistä” raiskaus­tuomioista on annet­tu kom­pro­missi­na tapauk­sis­sa, jois­sa on näyt­töä yhdyn­nästä mut­tei väki­val­las­ta ja käytän­nössä on vain sana sanaa vas­taan. Paine antaa tuomioi­ta on kova, mut toisaal­ta ei halu­ta lait­taa poten­ti­aalis­es­ti syyt­tömiä pitkiks ajoiks kiv­en sisään. Olis kiva joskus kuul­la jonkun näitä asioi­ta käsit­televän tuo­marin henkilöko­hta­nen näke­mys aiheesta. Medi­as­ta ei saa oikeen minkään­laista käsi­tys­tä siitä mis­sä men­nään, kun siel­lä ei tun­nu ole­van sal­lit­tua muu kuin pienistä tuomioista vouhkaaminen.

 165. “Täl­laisia kir­joit­telui­ta löy­tyy pil­vin pimein googlettamalla 

  “Lib­er­taristien on vaku­utet­ta­va mah­dol­lisim­man mon­et siitä, että kom­mu­nis­min peto ei ole kuol­lut vaan se on ain­oas­taan koteloitunut uut­ta tulemista varten. Kom­mu­nis­mi on tuhot­ta­va nyt, kun se läh­es puo­lus­tuskyvyt­tömänä vielä voidaan tuhota”

  Ker­toisitko vielä sen että mikä tässä on viha­puhet­ta? Kom­mu­nis­min his­to­ria antaa mitä parhaim­mat perus­teet suh­tau­tua kom­mu­nis­mi­in (kuten myös vaikka­pa fasis­mi­in ja nat­sis­mi­in) aat­teena jon­ka mar­gin­al­isoi­tu­mi­nen on ollut ihmiskun­nan hyv­in­voin­nille ja maail­man­rauhalle yksi­no­maan myön­teinen asia.

 166. Pakko kom­men­toi­da, etta mik­si raiskau­sai­heesta keskustel­lessa vais­ta­mat­ta liu’u­taan arvot­ta­maan, mit­ka kaik­ki rikok­set ovat pahempia kuin raiskaus? Mita ihmetta tal­la voite­taan? Eihan puuko­tuk­sia ja ampumisi­akaan ver­tal­la, tai pide­ta toista jotenkin har­mit­tomam­pana kuin toista.

  Eiko voi­da vain tode­ta, etta raiskaus on vaki­val­taa, jota ei pida kenenkaan — ei miehen, naisen eika lapsen — sietaa. Raiskausten estamisek­si tulisi teh­da kaik­ki voita­va, mut­ta jar­jen rajois­sa. Geenikart­ta koko vaestos­ta tuskin estaa yhtaan raiskaus­ta, kos­ka toden­nakois­es­ti yhtaan raiskaus­ta ei teh­da jar­jen­val­on kirkkaim­mal­la het­kel­la, jol­loin jak­se­taan harki­ta teon seuraustakin.

  Provona viela hei­tan, etta jos se raiskaus ei edes ole niin kauhean vakavaa/traumatisoivaa, niin eiko ole aika tekopy­haa vedo­ta juuri raiskausuhkaan, jon­ka var­jol­la rajoit­taa maahanmuuttoa?

 167. Rogue,

  Jos van­noo sosi­aalisen kon­struk­tivis­min nimeen, niin var­masti kaik­ki emootiot ovat tämän peri­aat­teen mukaan rakentuneet. 

  Yhtä hyv­in­hän voisi ajatel­la, että yllä­tyssek­si on muka­va asia sem­minkin jos ei pitkään aikaan ole saanut. Parin kuukau­den HIV-testin tulosten odot­telu tuo jän­ni­tys­tä taval­lis­es­ti niin tyl­sään arkeen ja on jotain mie­lenki­in­toista ker­rot­tavaa juh­lien kohokohtana. 

  Nyt on vain niin, että uhria ei juurikaan aute­ta ker­toma­l­la, että kokee kuten kokee sik­si, että kyseessä on sosi­aa­li­nen konstruktio. 

  Joku otti tääl­lä esi­in uhrien voimakkaan tarpeen pesey­tyä huolel­lis­es­ti heti raiskauk­sen jäl­keen, vaik­ka useim­mat tietävät tämän vaikeut­ta­van tutkimuk­sia. Tämä ker­too raiskauk­sen häpäi­sevästä ja likaisu­u­den tun­net­ta aiheut­tavas­ta vaiku­tuk­ses­ta. Sodis­sa­han raiskaus­ta käytetään vihol­lispuolen täy­del­lisen alis­tamisen näyttönä. 

  Min­ul­la on poikia ja tytär. Jos jou­tu­isin val­it­se­maan ottaako poi­ka grillil­lä pataan vai raiskataanko tytär, niin ratkaisu olisi heti selvä. Sil­lä edel­ly­tyk­sel­lä tietenkin, ettei tap­pelu johtaisi vakavi­in vam­moi­hin. Isä olisi täs­mälleen samaa mieltä ja taa­tusti pojat itsekin. 

  Löy­tyykö muun­laisia van­hempia? Enpä usko.

 168. Roguelle vielä,

  Nämä sana sanaa vas­ten ‑tilanteet ovat usein äärim­mäisen han­kalia oikeudessa, ja jaan kanssasi näke­myk­sen, että tuomio ei aina taa­tusti ole kohdallaan. 

  Tyyp­il­listä lie­nee, että sam­mu­mispis­teessä ole­va nainen antaa muti­nal­la tai eleil­lä “suos­tu­muk­sen­sa”, sam­muu aktin aikana tai välit­tömästi sen jäl­keen eikä muista tapah­tuneesta mitään. Toteaa vain aamul­la, että pesässä on käy­ty ja tekee rikosilmoituksen. 

  Tämän vuok­si naisen tiedot­tomas­sa tilas­sa tapah­tuneen sukupuoliy­htey­den rikos­nimik­keen koven­t­a­mi­nen sek­suaalis­es­ta hyväk­sikäytöstä raiskauk­sek­si sisältää ongelmia. 

  Jokaisen miehen tietysti pitäisi tietää, että jos naisen hark­in­takyky näyt­tää huo­mat­tavasti alen­tuneen, niin naiseen ei kos­ke­ta. Asi­aa vaikeut­taa tietysti se, että miehel­lä itsel­läänkin hark­in­takyky voi olla yhtä heikois­sa kantimissa.

 169. Olen itsekin poht­in­ut saman suun­tais­es­ti kuin Rogue: ran­gais­taanko raiskauk­sista (ainakin jois­sakin osis­sa Suomea) ran­gais­tusskaalan lievem­mästä päästä sik­si, että syyt­tömät eivät liikaa kär­sisi. Toisin sanoen onko oikeuslaitok­sen sisäl­lä käytän­tö ran­gaista lievästi sel­l­ai­sis­sa rikok­sis­sa, jois­sa näyt­tö on jatku­vasti hyvin epätäydellinen.

  Minus­ta maal­likkona tuol­lainen kuu­lostaa reilum­mal­ta kuin sel­l­ainen sys­tee­mi, jos­sa esim. raiskauk­sista saa vuosikym­menten tuomioi­ta — myös siis syyttömät.

  Olen myös poht­in­ut, minkälaiseen val­oon Suomen Amnestyn toim­inta tästä näkökul­mas­ta joutuu tai pääsee. Kyseinen lafka­han on täysin vas­toin alku­peräisiä ideoitaan ryhtynyt voimakkaasti aja­maan kovem­pia ja enem­män ran­gais­tuk­sia nimeno­maan sek­suaalirikok­sisi­in syyllistyneille.

  Suuri yleisö tun­tuu ole­van samaa mieltä: raiskauk­sia halu­taan jostain syys­tä pitää poikkeuk­sel­lisen kovia ran­gais­tuk­sia vaa­ti­vana rikok­se­na. Mut­ta ovatko ihmiset miet­ti­neet asian lop­pu­un nimeno­maan oikeustur­van kannal­ta? Vai olenko minä hakoteillä?

  Niin tai näin, nyt kun ns. pus­ka- ja joukko­raiskauk­set ovat tun­ne­tu­ista syistä lisään­tyneet, paineet ran­gais­tusten koven­tamiseen ovat tietysti kovat.

 170. ato­mi
  Olen itsekin poht­in­ut saman suun­tais­es­ti kuin Rogue: ran­gais­taanko raiskauk­sista (ainakin jois­sakin osis­sa Suomea) ran­gais­tusskaalan lievem­mästä päästä sik­si, että syyt­tömät eivät liikaa kärsisi.

  Vähän on jäänyt sel­l­ainen fiilis, että kun ei ole veden­pitävää kun­non näyt­töä syylisyy­den puoles­ta eikä vas­taan, niin annetaan sem­moinen puo­liväl­i­tuomio eli ehdol­lista. Ei ole kun­non tuomio mut­ta ei vapauttavakaan.

  Jos on vain puh­das sana sanaa vas­taan, sen pitäisi useim­miten kyl­lä kallis­tua syyte­tyn puolelle.

  Eli­na
  Joku otti tääl­lä esi­in uhrien voimakkaan tarpeen pesey­tyä huolel­lis­es­ti heti raiskauk­sen jäl­keen, vaik­ka useim­mat tietävät tämän vaikeut­ta­van tutkimuksia.

  Mut­ta ei kai oikeusval­tios­ta voi luop­ua sil­lä perus­teel­la että asian­omis­ta­jat ovat torveloi­ta? Etenkin kun tiede­tään että merkit­tävä osa ilmoituk­sista on oikeastikin aiheet­to­mia (muis­taak­seni poli­idsin tietoon tulleista ilmoituk­sista noin. 20% on täysin aiheet­to­mia) ja niil­lä vain peit­el­lään omaa törttöilyä. 

  Lisäk­si pitää muis­taa oikeat sekopäät, erään blog­gaa­van lakipro­fes­sorin mukaan pk-seudul­la vaikut­ti nainen, jol­la oli n. 100 perätön­tä ilmoi­tus­ta vetämässä.

 171. Eilisessä Hesaris­sa oli lis­tat­tu esimerkki­ta­pauk­sia hov­ioikeuk­sien raiskaustuomioista. 

  Tässä kuvaus kovim­paan tuomioon johta­neesta teosta nimik­keenä törkeä raiskaus(5 vuot­ta 6 kuukautta):

  Raiskaa­ja tunkeu­tui uhrin koti­in ja uhkasi tätä mat­toveit­sel­lä. Tek­i­jä kuristi uhria laudeli­inal­la sekä pakot­ti otta­maan sukupuolie­li­men­sä suuhun. Raiskaa­ja löi uhria vedenkeit­timel­lä takaraivoon niin voimakkaasti, että keitin halkesi

  Koven­tamisen varaa mielestäni ran­gais­tuk­ses­sa tässä tapauk­ses­sa totis­es­ti olisi. Lehti ei ker­ro tuliko tuomio vain törkeästä raiskauk­ses­ta. Tapon/murhan yri­tyk­seltä tuo raiskauk­sen lisäk­si näyttää.

 172. Eli­na,

  Jos nyt yhtään mui­s­tat mun aikasem­pia höpinöitä, niin et var­maan ajat­tele, et mä van­nois­in kon­struk­tion­is­min nimeen? Mut toki mon­et ilmiöt on rak­en­tunu sosi­aalis­es­ti, jol­loin niiden sisältöön voidaan vaikuttaa. 

  Kuten sanoin, koke­mus voi olla uhrille ihan yhtä todel­li­nen riip­pumat­ta siitä onks se biol­o­gista kipua vai sosi­aalis­es­ti luo­tua häpeää, pelkoa tms. Meinasin vaan, et kun etenkin toi häpeän tunne ihmis­ar­von­mene­tyksi­neen jne. ei oikeen voi muu­ta olla ku sosi­aalis­es­ti raken­net­tu, niin kan­nat­taisko tätä sosi­aal­ista sys­teemiä yrit­tää muut­taa jotenkin silleen, ettei niille viat­tomille uhreille yhteisön toimes­ta tuotet­tais tol­la­sia tun­tei­ta? En siis väitä et tol­las­ta “kon­struk­tio­ta” olis help­po muut­taa, mut ainakin sitä vois pohtia sen sijaan et vaan jankute­taan uhreille et niiden täy­tyy olla lop­ullis­es­ti trau­ma­ti­soitunei­ta ja pilalla.

  Min­ul­la on poikia ja tytär. Jos jou­tu­isin val­it­se­maan ottaako poi­ka grillil­lä pataan vai raiskataanko tytär, niin ratkaisu olisi heti selvä.

  Niin toi olis mullekin ja var­maan suun­nilleen kaikille muillekin ihan selvä. Mut tää ei oikeen toi­mi perus­teena sille, ettei raiskauk­sen uhrien sosi­aalis­es­ti luo­tua pain­o­las­tia kan­nat­tais yrit­tää vähentää.

 173. Eli­na:

  Tässä kuvaus kovim­paan tuomioon johta­neesta teosta nimik­keenä törkeä raiskaus(5 vuot­ta 6 kuukautta):

  Raiskaa­ja tunkeu­tui uhrin koti­in ja uhkasi tätä mat­toveit­sel­lä. Tek­i­jä kuristi uhria laudeli­inal­la sekä pakot­ti otta­maan sukupuolie­li­men­sä suuhun. Raiskaa­ja löi uhria vedenkeit­timel­lä takaraivoon niin voimakkaasti, että keitin halkesi

  Mut tos nyt kuitenkin taas nähään, et kun kyseessä on sel­keesti raiskaus eikä oo näyt­töon­gelmia, niin kyl siitä ihan kun­non tuomio nap­sah­taa. Tuomion pitu­ud­es­ta nyt voi olla vaik­ka mitä mieltä, mut kuu­lostais toi ihan lin­jas­sa ole­van muista rikok­sista annet­tavien tuomioiden kanssa. Eihän tapos­takaan vält­tämät­tä saa sen enem­pää ku tosta.

  Oman koulukun­tansa muo­dostaa sit tiet­ty ne fem­i­nis­tiset vouhkaa­jat, joiden mukaan mikään tuomio raiskauk­ses­ta ei oo riit­tävä eikä raiskaus­ta sais suh­teut­taa mihinkään mui­hin ole­mas­saole­vi­in rikoksiin.

 174. Sylt­ty:

  Mut­ta ei kai oikeusval­tios­ta voi luop­ua sil­lä perus­teel­la että asian­omis­ta­jat ovat torveloita?

  En kai oikeusval­tios­ta luop­umista ole esittänyt? 

  Olen yrit­tänyt sanoa, että raiskaus väki­val­tarikok­se­na on uhrilleen yleen­sä trau­maat­tisem­pi koke­mus kuin “tavalli­nen” väki­val­ta, mikäli jälkim­mäi­nen ei joh­da vakavi­in fyy­sisi­in vam­moi­hin vaan mus­taan silmään, nopeahkosti paranevaan luun­mur­tu­maan ym. 

  Tämä näkyy konkreet­tis­es­ti ter­api­an tarpeena, joka on paljon suurem­paa raiskausten kuin perus­pa­hoin­pite­lyi­den yhteydessä.

  Mut­ta neljän seinän sisäl­lä tapah­tu­vat raiskauk­set ovat prob­le­maat­tisia ratkot­tavia ja mah­dol­lis­es­ti useinkin ratkaisut ovat miehen kannal­ta epäoikeu­den­mukaisia. Tämänkin jo sanoin.

  Toisaal­ta var­masti ovat epäoikeu­den­mukaisia usein naisenkin kannal­ta.… En jak­sa uskoa, että kovin moni nainen läh­tee nöyryyt­tävi­in kuu­lus­telui­hin ja raskaisi­in oikeuspros­es­sei­hin moti­iv­inaan pelkkä miehen vaikeuk­si­in saat­ta­mi­nen. En silti sano, etteikö näinkin tapahdu.

 175. Tuomioiden suu­ru­u­teen liit­tyen tuore lööppi.

  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011080214148986_uu.shtml

  Ensin tuli kidutuksesta+palottelumurhasta 8,5 vuot­ta, jos­ta käytän­nössä istu vaan 4 vuot­ta. Sit vapaalle ja uus uhri lihoiks vesuril­la ja tuomio 9 vuot­ta. Nyt taas vapaal­la, kos­ka näköjään sairaim­matkin psyko­murhaa­jat saa Suomes­sa käy­dä omin nokki­neen duunissa.

  Kos­ka eka murha tapah­tu alaikäsenä, jätetään se tässä huomiotta, vaik mun mielestä 17-vuo­ti­aan pitäiskin istua tol­lases­ta teosta kauem­min ku 4 vuot­ta. Mut siis täysikäsenä tehdys­tä raas­ta taposta+törkeästä vam­man­tuot­tamis­es­ta rikok­senu­usi­jana saa siis 9 vuot­ta. Se on noin 1/3 lisää tohon Eli­nan mainit­se­maan raiskaus­tuomioon. Vaikee nähä tota silleen, et raiskauk­ses­ta olis saanu suh­teet­toman pienen tuomion tappamiseen+törkeeseen vam­man­tuot­tamiseen verrattuna.

 176. ato­mi:

  Naisia pitäisi kai neu­voa varo­maan huo­mates­saan tum­mai­hoisia kans­saih­misiä hämäris­sä olosuhteissa.

  [sarkas­mi] Ehdot­tomasti juuri näin. Jos nainen säp­sii ja säikkyy ja panikoi puoli­hys­teeris­es­ti hämärän puis­ton poik­ki oikaistes­saan joka ker­ta, kun vas­taan tulee joku maa­han­muut­ta­jan näköi­nen tai takaa kuu­luu epäi­lyt­täviä askelei­ta eikä nainen näe, minkä väri­nen mies siel­lä kul­kee, niin sil­loin hän­tä ei raiska­ta. [/sarkasmi]

  “Tutut on tur­val­lisia” voi muuten olla todel­la vaar­alli­nen ohje. Eräs lap­su­u­den­tut­tuni tapet­ti­in tei­ni-ikäisenä. Hän oli lif­tan­nut kaupungista koti­in ja nous­sut tutun, pari vuot­ta itseään van­hem­man, oman kun­nan pojan kyyti­in (vier­aan matkaan ei toden­näköis­es­ti olisi läht­enyt yksin, kun siitä oli varoitel­tu). Ruumis löy­tyi sit­ten Vas­sorin­lahdelta, kuris­tet­tuna. Koti­paikkakun­nal­lani halut­ti­in toki uskoa, ettei kukaan paikalli­nen voisi olla syylli­nen, mut­ta se paikalli­nen nuori mies sai tuomion siitä tapos­ta ja tois­es­ta saman­lais­es­ta vuosia myöhem­min. Ran­gais­tus on kär­sit­ty ja kyseinen mies asuu nykyään tietääk­seni ihan toisel­la puolel­la Suomea, joten nim­iä en tähän lai­ta, mut­ta tästä oli kyl­lä aikanaan paljon lehtijuttujakin.

 177. ‘Eihan puuko­tuk­sia ja ampumisi­akaan ver­tal­la, tai pide­ta toista jotenkin har­mit­tomam­pana kuin toista.’ (Amae)
  Net­tikeskustelun vakion­u­meroi­hin kuu­luu rasit­ta­va vänkäämi­nen esim. Hit­lerin ja Stal­in­in suh­teel­lis­es­ta pahem­muud­es­ta. Mut­ta jos puhutaan ran­gais­tusten koven­tamis­es­ta, niin sil­loin ver­tailu mui­hin rikok­si­in ja niistä langetet­tavi­in ran­gais­tuk­si­in on aika luon­te­vaa. Ei tääl­lä saa pitk­iä tuomioi­ta muus­ta kuin murhas­ta, ja ‘elinkau­ti­nen’ on meil­lä huo­mat­tavasti vähem­män kuin se Nor­jan 21 vuo­den mak­si­mi. Ver­tailun voi tehdä niinkin päin, että pysäköin­nin virhe­mak­su on tun­tu­vampi ran­gais­tus kuin ehdolli­nen tuomio, jos­ta ei tarvitse kär­siä mitenkään, jos ei jää uudelleen kiinni.

 178. Saara:

  …“aikuisen ihmisen voi toivoa hie­man miet­tivän, mitä sanoo, miten sen sanoo ja kenelle. Jopa jo ennen kuin sanoo.”

  Nykyään­hän tuo “kenelle” on täysin epärel­e­vant­tia. Sano joku asia pienel­lä net­ti­foo­ru­mil­la, sitä siteer­ataan jos­sain pal­stal­la A ja A:ta pal­stal­la B. Jos B:n kir­joit­ta­ja tekee kauhei­ta, olet moraalises­sa vas­tu­us­sa siitä, ettet tul­lut ajatelleek­si että tek­stiäsi voi kier­rät­tää maa­pal­lon ympäri niin että syn­tyy blame by association.

 179. Sek­suaalirikok­sis­sa on sel­l­ainen niin tai näin, väärin­päin ongel­ma, eli usein salatut käsit­telyaineis­tot ja sul­je­tut oikeu­denkäyn­nit. Toisaal­ta tuo on var­masti aiheel­lista uhrin kannal­ta. Mut­ta sit­ten tuos­ta taas seu­raa se että rapor­toin­ti lehdis­tössä perus­tuu ohueen tietopo­h­jaan ja vakavam­min että tuomiois­tu­imil­la ei ole keskinäistä ver­tailupo­h­jaa, kun ei tiede­tä mis­tä tarkalleen on tuomittu.

  Eli­na aprikoi:

  En jak­sa uskoa, että kovin moni nainen läh­tee nöyryyt­tävi­in kuu­lus­telui­hin ja raskaisi­in oikeuspros­es­sei­hin moti­iv­inaan pelkkä miehen vaikeuk­si­in saat­ta­mi­nen. En silti sano, etteikö näinkin tapahdu.

  Moti­ivi ei vält­tämät­tä ole tuo (alla enem­män), mut­ta kun raiskauk­set edelleenkin on hyvin harv­inaisia niin ei hyvin har­van tarvitse näin tehdä että se olisi jo pros­en­tu­aalis­es­ti merkit­tävä osuus.

  Helsin­gin poli­isin väki­val­tarikosyk­sikössä tehty epävi­ralli­nen selvi­tys osoit­taa, että viime vuon­na enem­män kuin viidennes raiskausil­moituk­sista johti “ei rikos­ta” ‑päätök­seen.

  Myös sek­suaal­isi­in hyväk­sikäyt­töi­hin liit­tyvät rikosil­moituk­set osoit­tau­tu­vat poli­isin mukaan usein perät­tömik­si. Taustal­la on yleen­sä vah­van humalati­lan aiheut­ta­mat muis­tikatkot sekä “ali­b­in” rak­en­t­a­mi­nen puolisoa tai poikaystävää varten.

  http://www.iltalehti.fi/uutiset/200905029498126_uu.shtml

  …Lähdimme selvit­tämään, miten muiden ulko­maalais­ten tekemik­si väitet­ty­jen joukko­raiskausten tutk­in­ta ja oikeuspros­es­sit ovat eden­neet. Kysy­imme isoimpi­en kaupunkien tutkin­nan­jo­hta­jil­ta tilan­nekat­saus­ta 2000-luvul­la ilmoite­tu­ista tapauk­sista. Vas­tauk­set yllättivät.

  Paris­takymmen­estä ulko­maalais­taus­tais­ten tekemäk­si epäillystä joukko­raiskausil­moituk­ses­ta ani­har­va on eden­nyt edes syyt­täjälle asti. Tuomiot ovat olleet ankaria, mut­ta niitä on tul­lut vain parista-kolmes­ta tapauk­ses­ta. Uhrit ovat olleet läh­es aina eri­asteis­es­ti päi­htyneitä. Poli­isille on jäänyt kuva, että tari­naa on usein väritet­ty ja asian­omis­ta­jan omaa roo­lia kaunisteltu…

  “Poikaystävän halukku­us ilmoituk­sen tekoon on ymmär­ret­tävä, mut­ta aika ajoin uhrin halut­to­muus haiskah­taa siltä, että on oltu luvat­tomil­la teillä.”

  http://ohjelmat.yle.fi/poliisitv/raportit/joukkoraiskauksista_osa_keksittyja

 180. Rogue,

  Oikeustapauk­sia on tietysti vaikea arvioi­da ilman pöytäkir­jo­jen läpi kahlaamista.

  Lapseltani varastet­ti­in vuosi sit­ten kän­nykkä Tal­in ten­niskeskuk­ses­ta ja olisin melkein antanut asian olla, mut­ta keskuk­sen johta­ja pyysi min­ua tekemään rikosil­moituk­sen. Asian­omis­ta­jana (kos­ka tyt­tö oli vielä niin nuori) sain sata­sivuisen läpyskän postis­sa oikeudenkäyntiasiakirjoja.

  Varkaalle oli erinäisiä pikkurikok­sia ker­tynyt tämän tyt­täreni tapauk­sen lisäk­si muu­ta­ma, mut­ta silti nivaskan pak­su­us yllätti.

  Paloit­telusurman yhtey­dessä kir­jal­lisu­ut­ta ker­tynee tuhan­sia sivu­ja. Niis­sä on vähin­tään tuhat detaljia, jot­ka vaikut­ta­vat tapauk­sen arvioin­ti­in. Ymmär­rän tämän joka tuomion kohdal­la ja sik­si yritän vält­tää Suomi24-tyyp­pistä kauhis­telua, mut­ta joskus näin pääsee käymään.

  Ter­hi Ter­vashon­gan tapaus on joka tapauk­ses­sa veret seisauttava.

  Ter­vashon­ka oli alku­peräisessä paloit­telusurmas­sa “avus­ta­ja” ja sik­si vält­tyi kovem­mal­ta tuomi­ol­ta. Osit­tain kyseessä oli myös nuori ikä ja arvio ettei teko ollut tehty täy­dessä ymmär­ryk­sessä. Tuo 8,5 vuot­ta on tietysti alaikäiselle nyky-Suomes­sa äärim­mäisen kova tuomio.

  Olen taipu­vainen ajat­tele­maan, että mitä nuorem­pana ääret­tömän jul­mi­in raakuuk­si­in (kan­ni­bal­is­mikin mukana tässä) syyl­listyy, niin sitä sairaampi yksilö. Eli en aivan ymmär­rä tätä iäl­lä alen­tamista sil­loin, kun kyse ei ole nuoru­u­den hairah­duk­sista, vaan nor­mi-ihmiselle käsit­tämät­tömästä sadismista.

  Hoitoa­han tuo tarvit­sisi — sen ver­ran minus­sakin on sosi­aal­i­tant­taa. Tai saunan taakse — sen ver­ran minus­sa on Jul­mia Juonista.

  Mut­ta eihän tässä paloit­telu­murhas­sa tosi­aan vielä kaikki.

  Raa’an vesuril­la suorite­tun taponkin jäl­keen on kat­sot­tu sopi­vak­si Ter­hi-tyt­telille puis­to­työn­tek­i­jän posti kol­men vuo­den sul­je­tus­sa vanki­las­sa oloa­jan päät­tek­si ja vapaal­la jalal­la kulkem­i­nen joukkoli­iken­nevä­lineitä käyttäen.

  Ei voi kuin ihme­tel­lä samoin kuin sinäkin, Rogue…

  Mis­tä näitä sekopäitä sik­iää? Mik­si sitä ei pon­te­vam­min tutkita?

  Kas­va­tusti­eteel­lisessäkin tutk­i­taan jotain naruhyp­pe­lyn kon­tek­stu­aal­isia muu­tok­sia koulun­piho­jen asfal­toin­nin par­a­dig­man val­os­sa tms.

  Näitä ter­hiter­vashon­kia pitäisi tun­nistaa päiväkodeis­sa, kouluis­sa, neu­volois­sa jne.

  Mis­tä he tulevat?

 181. “Sano joku asia pienel­lä net­ti­foo­ru­mil­la, sitä siteer­ataan jos­sain pal­stal­la A ja A:ta pal­stal­la B. Jos B:n kir­joit­ta­ja tekee kauhei­ta, olet moraalises­sa vas­tu­us­sa siitä, ettet tul­lut ajatelleek­si että tek­stiäsi voi kier­rät­tää maa­pal­lon ympäri niin että syn­tyy blame by association.”

  Tai sit­ten voi vuosien ajan kir­joitel­la tois­tu­vasti blogikir­joituk­sia, joiden maail­manku­va, affek­tia pur­suen maalail­lut uhkaku­vat sekä ter­mi­nolo­gia “kult­tuuri­marx­is­tei­neen” ja “mokut­ta­ji­neen” on likip­itäen yksi yhteen erään nor­jalaisen laa­ti­man man­i­festin kanssa — ja kun tämä käy ilmi, niin omas­sa ilmais­us­sa ei edelleenkään ole mitään muutet­tavaa tai harkit­tavaa eikä mitään yhteyt­tä mihinkään tietenkään ole eikä tule.

 182. Mie:

  Tai sit­ten voi vuosien ajan kir­joitel­la tois­tu­vasti blogikir­joituk­sia, joiden maail­manku­va, affek­tia pur­suen maalail­lut uhkaku­vat sekä ter­mi­nolo­gia “kult­tuuri­marx­is­tei­neen” ja “mokut­ta­ji­neen” on likip­itäen yksi yhteen erään nor­jalaisen laa­ti­man man­i­festin kanssa – ja kun tämä käy ilmi, niin omas­sa ilmais­us­sa ei edelleenkään ole mitään muutet­tavaa tai harkit­tavaa eikä mitään yhteyt­tä mihinkään tietenkään ole eikä tule.

  Onko­han tämä Lehden artikke­li jo linkitet­ty tänne? Varsin osu­va kuvaus aiheesta.

  Net­tikeskusteli­jat: vihan ilmapi­ir­il­lä ei mitään tekemistä vihan ilmapi­irin kanssa

 183. Voit tehdä tämän kuvan avul­la rasis­mitestin. Mitä kuvas­sa tapahtuu:

  1) Mies antaa vaat­tei­ta Lon­toon mel­lakois­sa ryöstetylle toverilleen.

  2) Mies ryöstää tover­il­taan vaat­teet päältä Lon­toon mellakoissa.

  3) Kuva on lavastet­tu, itse asi­as­sa miehet ovat parhai­ta kavereita.

  4) En osaa sanoa.

  Kuva on tässä:
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2024001/UK-riots-2011-London-Birmingham-people-forced-strip-naked-street.html

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.