Taas uusi kävijäennätys

Maa­lis­kuus­sa blo­gil­la oli yli 130 000 käyn­tiä. Edel­li­nen ennä­tys, 118 000, oli jou­lu­kuul­ta. Las­ku­rin mukaan eri kävi­jöi­tä oli 35 000, mut­ta tämä luku on vähän epä­luo­tet­ta­va, kos­ka las­ku­ri ei voi tie­tää, kuka ip-nume­ron taka­na piilee.

Suo­si­tuim­mat aiheet liit­tyi­vät perus­suo­ma­lai­siin, Japa­nin ydin­tur­maan ja huumepolitiikkaan.

Artik­ke­lei­ta jul­kai­sin 43.

Hyväk­syt­ty­jä kom­ment­te­ja oli 2889 eli kes­ki­mää­rin 93 kom­ment­tia päi­vää koh­den ja 67 artik­ke­lia koh­den. (Tosin osa kom­men­teis­ta kos­ki edel­lis­ten kuu­kausien artik­ke­lei­ta, mut­ta vas­taa­vas­ti maa­lis­kuun artik­ke­lei­hin on vie­lä tulos­sa kommentteja.)

34 vastausta artikkeliin “Taas uusi kävijäennätys”

 1. Vaut­si vau!

  Olet­kin ahke­roi­nut kan­san­edus­ta­ja­pai­kan (hyväl­lä tsä­gäl­lä ehkä minis­te­ri­pai­kan) eteen, ei sitä käy kiis­tä­mi­nen.. Pal­jon aloi­tuk­sia hyvis­tä aiheista. 

  Res­pect!

  Muis­ta kiit­tää myös hyviä kir­joit­ta­jia, joil­la tod. en tar­koi­ta itseäni.

  1. Olet­kin ahke­roi­nut kan­san­edus­ta­ja­pai­kan (hyväl­lä tsä­gäl­lä ehkä minis­te­ri­pai­kan) eteen, ei sitä käy kiistäminen.. 

   Eli­na, olen pitä­nyt tätä blo­gia nel­jä vuot­ta ja vii­me vuo­den syys­kyyn lop­puun asti olin täy­sin vakuut­tu­nut, etten ryh­dy kansanedustajaehdokkaaksi.

 2. Onnit­te­lut tästä!

  Ja täy­tyy sanoa että uhraat kyl­lä val­ta­vas­ti aikaa tähän blo­giin, joka on tie­tys­ti hie­no jut­tu ja täy­tyy nos­taa sil­le hat­tua. Aika monet polii­ti­kot pitää blo­gia vain kiil­to­ku­va­na mut­ta tääl­lä on ihan aitoa kes­kus­te­lua ja mielipiteenvaihtoa.

  Inter­net par­haas­sa muodossaan.

 3. Eli­na onnis­tuu kyl­lä hyvin kutit­te­le­maan Osmol­ta ärtyi­sät kom­men­tit. Hyvä niin. Ihan kuin joku vaimo 🙂

 4. Kii­tos että jak­sat ja ahke­roit. En tun­ne parem­paa blog­gia enkä parem­pia kirjoittajia. 

  Onnit­te­lut kai­kil­le ket­kä teke­vät täs­tä blo­gis­ta niin hyvän!

  Salud!!

 5. Kokoo­muk­sel­la oli vii­me vaa­lies­sa kor­va­kam­pan. Katai­nen vain unoh­ti ker­toa, että hänen pys­ty­kor­van­sa ovat Eli­kei­noe­lä­män kes­kus­lii­tos­sa, minis­te­ri Holm­lun­din kor­vat ovat olleet ase­kaa­pis­sa — ei hätäkeskuksissa.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra voi­si jos ja kun pää­see edus­kun­taan, muut­taa Suo­men hal­lin­to­kul­tuu­ria iha oikees­ti kuu­le­vaan suun­taan eli pois tsa­ris­ti­ses­ta ala­mai­sa­jat­te­lus­ta tasa­ver­tai­seen kansalaismalliin.

  Tämä blo­gi on hyvä työ­näy­te siitä!

 6. Minä aina­kin tulen tän­ne lähes päi­vit­täin kol­men eri IP:n kaut­ta… tosin jokai­nen kone (tai siis blgin kom­ment­ti­loo­ta) tun­nis­taa minut kyl­lä Riitaksi.

  Minua täs­sä blo­gis­sa vie­hät­tää eni­ten se, kuin­ka blo­gia pide­tään aidos­sa nört­ti­hen­ges­sä pel­käs­tä blo­gin­pi­tä­mi­sen ilos­ta. Aika mones­ta muus­ta poliit­ti­ses­ta blo­gis­ta pais­taa sel­lai­nen “kai mun­kin täy­tyy” ‑hen­ki. Ei sel­lais­ta jak­sa pit­kään seurata.

 7. Jees,
  odo­tan vie­lä näke­mys­tä­si aihee­seen “Vih­reä Feminismi”

 8. Jees,
  odo­tan vie­lä näke­mys­tä­si aihee­seen “Vih­reä Feminismi”

  No minun koke­muk­se­ni mukaan ne on ihan jär­ke­viä ja käy­tän­nös­sä näyt­tää aja­van lähin­nä van­hem­pain­va­pai­den tasaamista.

  Jos tar­koi­tat jotain Loka-Lai­ti­sen fan­t­asioi­ta, niin nii­den vat­vo­mi­seen on onnek­si mui­ta­kin foorumeja.

 9. Sel­lai­nen paran­nuseh­do­tus oli­si kyl­lä että tän­ne pitäi­si aina kir­joit­taa omal­la nimel­lä ja rekisteröityneenä.

  Kuka tahan­sa­han voi kir­joit­taa tän­ne mil­lä tahan­sa nimel­lä mitä vain nyky­ään, kuten on myös tapah­tu­nut Pek­ka Sau­rin koh­dal­la ainakin.

 10. Hihih!

  Ihan kuin joku vaimo :)” 

  Tämä onkin Suo­men paras blo­gi, kun kai­ken asian­kin kes­kel­lä pää­see seu­raa­maan Oden ja Ellun pari­suh­de­draa­maa. Moni­puo­lis­ta ja toimivaa. 

  Onhan Eli­nal­la usein ihan asia­lin­jal­la­kin hyviä point­te­ja, mut­ta viih­det­tä ei kai kos­kaan ole liikaa.

 11. Kuin­ka­han suu­ri mah­taa olla hylät­ty­jen kom­ment­tien määrä?

  Ter­vei­sin kale­vi Kämäräinen

 12. Tpyy­luo­ma: “No minun koke­muk­se­ni mukaan ne on ihan jär­ke­viä ja käy­tän­nös­sä näyt­tää aja­van lähin­nä van­hem­pain­va­pai­den tasaamista.”

  Kyl­lä vih­reät nai­set ovat sot­keu­tu­neet ihan samoi­hin tol­kut­to­muuk­siin kuin muut­kin nais­jär­jes­töt. Eten­kin väki­val­ta­fan­t­asiat ovat saa­neet puhu­maan älyt­tö­miä. Tasa-arvo­kin toteu­tuu kuu­lem­ma sil­loin kun nais­ten yli­val­ta on mah­dol­li­sim­man suu­ri, jos tiet­ty­jä lausun­to­ja pur­kaa osiinsa. 

  Mut­ta ei ne ulos­päin toi­saal­ta ole pahim­mas­ta pääs­tä. Tie­tyn­lai­nen sala­seu­ra­mei­nin­ki, mie­het eivät saa osal­lis­tua toi­min­taan, tosin hait­taa tiedonkulkua.

  Tuos­ta van­hem­pien­va­pai­den tasaa­mi­ses­ta voi kans­sa olla mon­ta miel­tä. Nimit­täin aina­kin että hyvä jut­tu ja sit­ten sel­lai­nen epäilevämpi. 

  Tar­koi­tus­han on teh­dä nuo­res­ta mie­hes­tä yhtä epäi­lyt­tä­vä kuin nai­ses­ta työ­ha­ki­ja­na työ­an­ta­jan sil­mis­sä. Sel­vää on, että tämä ei ole mies­ten edun mukais­ta työ­mark­ki­noil­la (mui­hin puo­liin en nyt ota kantaa).

  Pitäi­si­kö mies­ten sit­ten hyväk­syä tämä huo­non­nus rie­mu­mie­lin oikeu­den­mu­kai­suu­den nimis­sä? Voi olla. En kui­ten­kaan luot­tai­si täs­sä kysy­myk­ses­sä yhtään tip­paa nais­jär­jes­tö­jen ana­lyy­siin, kos­ka niis­sä läh­tö­koh­dat tup­paa­vat ole­maan aika sään­nön­mu­kai­ses­ti kal­lel­laan päin hon­kia — kuten etu­jär­jes­töil­lä toki muutenkin.

  Kysei­ses­sä uudis­tuk­ses­sa nimit­täin tapah­tuu myös niin, että monil­le työ­mark­ki­noil­la vuo­si vuo­del­ta huo­nom­min pär­jää­vil­le mies­ryh­mil­le kasa­taan nis­kaan lisää pai­no­las­tia. Näin uudis­tus kiih­dyt­tää jo kovaa vauh­tia ete­ne­vää (nuor­ten) mies­ten syr­jäy­ty­mis­tä, mikä on ehkä suu­rin yhteis­kun­nal­li­nen ongel­ma lähi­tu­le­vai­suu­des­sa. Toi­vot­ta­vas­ti olen väärässä.

  Jos ura­nais­ten ase­maa nyt on pak­ko paran­taa (en nimit­täin tie­dä, onko se edes huo­no, aina­kin monel­la alal­la nais­ten pal­kat ovat jo ohit­ta­neet mies­ten), toi­voi­si sen onnis­tu­van ilman mies­ten ase­man huononnusta.

  Se on kyl­lä tot­ta, että tämä blo­gi ei ole hyvä paik­ka kes­kus­tel­la asias­ta. Blo­gis­ti­kin varoo otta­mas­ta kan­taa nais­asi­aan, mikä lie­nee jär­ke­vää vih­reäl­le polii­ti­kol­le vaa­li­kamp­pai­lun kan­nal­ta mut­ta ei edis­tä keskustelua.

  Mis­sä, muu­ten, kes­kus­tel­laan Loka-Lai­ti­sen fan­t­asiois­ta? Oli­si mie­len­kiin­tois­ta käy­dä lukemassa.

  1. TomiA
   Mis­tä sinä oikein puhut ja mil­lä tie­tä­myk­sel­lä. En todel­la­kaan tun­nis­ta vih­reis­tä tuon­kal­tais­ta femi­nis­miä. On kan­na­tet­tu per­he­kus­tan­nus­ten tasaa­mis­ta, suku­puo­li­kiin­tiöi­tä kun­nal­li­sis­sa eli­mis­sä. Jot­kut aja­vat suku­puo­li­kiin­tiöi­tä pörs­siyh­tiöi­den hal­li­tuk­siin, mut­ta eivät kaik­ki, en esi­mer­kik­si minä. Hel­sin­gis­sä suku­puo­li­kiin­tiöt suo­je­le­vat useam­min mie­hiä kuin nai­sia, eikä vain vihreissä.

 13. Mel­kein toi­voi­si, ettei Ode pää­se eds­kun­taan. 😉 Pel­kään pahoin tämän blo­gin pää­ty­vän vaa­lien jäl­keen hun­nin­gol­le ja jon­kun avus­ta­jan hoitoon. 🙂

  1. Blo­gi jat­kaa täl­lai­se­na, vaik­ka pää­si­sin edus­kun­taan. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­taa rapor­toi­daan sil­loin vähemmän.

 14. Mis­tä sinä oikein puhut ja mil­lä tietämyksellä.”

  http://www.vihreatnaiset.fi

  Tuol­ta löy­tyy pit­käl­ti se tyy­pil­li­nen femi­nis­ti­pro­pa­gan­da, jota joku voi­si kil­tis­ti ilmais­ten kut­sua kum­mal­li­sek­si asian­tun­te­mat­to­muu­dek­si tyy­liin: nais­ten palk­ka on 80% mies­ten pal­kas­ta, 20% nai­sis­ta on koke­nut väki­val­taa pari­suh­tees­sa, kou­lu­lai­tos suo­sii poi­kia jne.

  Jos taas tar­koi­tat kom­ment­tia­ni “van­hem­pain­va­pai­den tasaa­mi­ses­ta”, esi­tin argu­ment­ti­ni mie­les­tä­ni aika loogisesti. 

  Tii­vis­te­tys­ti: pak­ko­ta­saa­mi­sel­la on var­mas­ti myön­tei­siä vai­ku­tuk­sia, mut­ta yhtä var­mas­ti kiel­tei­siä. Kiel­tei­set kos­ke­vat mie­hiä ja eri­tyi­ses­ti nii­tä, joi­den työl­lis­ty­mi­nen on muu­ten­kin han­ka­laa. Väis­tä­mä­tön seu­raus on syr­jäy­ty­mi­sen lisään­ty­mi­nen tuos­sa ryh­mäs­sä. Lopuk­si toi­voin että kek­sit­täi­siin tasaa­mi­sen tapa, jol­la ei oli­si kyseis­tä kiel­teis­tä seurausta.

  Joka tapauk­ses­sa, läh­tö­koh­ta ei voi mie­les­tä­ni olla nais­jär­jes­tö­jen ana­lyy­si nyky­ti­lan­tees­ta, kun ottaa huo­mioon tuon ana­lyy­sin pro­pa­gan­dis­ti­sen luon­teen usei­den mui­den kysy­mys­ten kohdalla.

  1. Sor­ry. TomiA Tuo oli nais­jär­jes­tön sivu. Mene min­kä puo­lu­een nais­jär­jes­tön sivuil­le hyvän­sä ja huo­maat, että nais­jär­jes­töt puol­ta­vat nais­ten asiaa.

 15. Heit­to­ni tasa-arvos­ta nais­ten yli­val­ta­na taas liit­tyy sii­hen puhe­ta­paan , jos­sa 1) tasa-arvo rin­nas­te­taan nais­ten ase­man paran­ta­mi­seen (vaik­ka nai­set ovat kes­kei­sil­lä indi­kaat­to­rei­la mie­hiä parem­pio­sai­sia) ja 2) Vih­rei­tä pide­tään eri­tyi­sen tasa-arvoi­se­na puo­lu­ee­na sil­loin­kin, kun nai­sil­la on mie­hiä enem­män val­taa tai kun nai­sia tue­taan mut­ta mie­hiä ei. Tähän liit­ty­viä kom­ment­te­ja oli­si help­po kai­vaa Vih­rei­den omil­ta sivuil­ta, mut­ta uskon, että asias­ta jotain tie­tä­vät usko­vat kaivamattakin.

 16. Olen abaut­ti­ral­laa 90% eri miel­tä kans­sa­si asia­ky­sy­myk­sis­sä mut­ta ei voi muu­ta kuin onni­tel­la. Eri­tyi­ses­ti kri­tii­kin­sie­to­ky­ky­si on poik­keuk­sel­li­nen. Netis­tä löy­tyy eri­lai­sia “sanan­va­pau­den puo­les­ta” foo­ru­mei­ta mut­ta niin­hän se näyt­tää mene­vän että sen­suu­ri on kovin­ta juu­ri siel­lä mis­sä sitä vas­taan muka tais­tel­laan. Sanan­va­paus­puo­lel­la vih­reät vas­taan per­sut: 6 — 0, kii­tos Osmon.

  Ja Eli­na on foo­ru­min suola!

 17. Vai että kuin vai­mo ja parisuhdedraamaa… 🙂

  Tulee kuul­kaas koh­ta ihan oikea­ta draa­maa, jos tuol­lai­set kom­men­tit osu­vat rou­va Soi­nin­vaa­ran silmiin. 

  Ilta­pu­lu: Raa­ka paloit­te­lusur­ma Munkkivuoressa!

  Mut­ta Osmo­han on onne­kas, kun kak­si nais­ta pitää kuris­sa ja nuh­tees­sa omil­la tahoil­laan. Näin hyvin mie­hel­lä pyyh­kii vaa­lien kyn­nyk­sel­lä: Osmo on suosikkipoju.

 18. Joo. Aina kun on tyls­sää ja pitää kek­siä teko­syy siir­tää jon­kun työn aloit­ta­mis­ta, pitää kat­soa mitä uut­ta Oden blo­gil­ta löy­tyy. Ei mikään huo­no ajankäyttötapa.

 19. Ode:
  Sor­ry. TomiA Tuo oli nais­jär­jes­tön sivu. Mene min­kä puo­lu­een nais­jär­jes­tön sivuil­le hyvän­sä ja huo­maat, että nais­jär­jes­töt puol­ta­vat nais­ten asiaa.

  Mik­si ihmees­sä nais­jär­jes­tö­jä pide­tään sit­ten tasa-arvo­asioi­den eteen­päin­vie­ji­nä? Eihän kukaan edes väi­tä että esi­mer­kik­si EK ajai­si duu­na­rin, SAK val­ko­kau­lus­työ­läi­sen asi­aa tai Green­peace ajat­te­li­si ydin­voi­ma­teol­li­suu­den parasta.

  Sen­si­jaan nais­jär­jes­töt esiin­ty­vät “tasa-arvon” asial­la, joka käy­tän­nös­sä tar­koit­taa vain ja ainoas­taan nais­ten etu­jen aja­mis­ta. Tähän kuu­luu “nai­sen euro on 80-senttiä”-tapaisten pro­pa­gan­das­lo­ga­nien suoltaminen.

  Nais­jär­jes­töt ovat etu­jär­jes­tö­jä samal­la taval­la kuin työ­mark­ki­na­jär­jes­töt ja sel­lai­si­na ne pitäis näh­dä. Niin­pä nii­den teke­mil­lä tut­ki­muk­sil­la voi pää­asial­li­ses­ti pyyh­kiä ***ttä.

 20. TomiA:

  Tar­koi­tus­han on teh­dä nuo­res­ta mie­hes­tä yhtä epäi­lyt­tä­vä kuin nai­ses­ta työ­ha­ki­ja­na työ­an­ta­jan sil­mis­sä. Sel­vää on, että tämä ei ole mies­ten edun mukais­ta työ­mark­ki­noil­la (mui­hin puo­liin en nyt ota kantaa).

  Tämä on ihan loo­gi­ses­ti perusteltu…

  Pitäi­si­kö mies­ten sit­ten hyväk­syä tämä huo­non­nus rie­mu­mie­lin oikeu­den­mu­kai­suu­den nimis­sä? Voi olla.

  …yri­tän pysyä samas­sa itsekin.

  Ensin­nä­kin oikeu­den­mu­kai­suu­den edis­tä­mi­nen tar­koit­taa etuoi­keuk­sien pois­toa ihan mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti, mut­ta tämä on myös mies­ten int­res­seis­sä. Sen takia että se on suo­ma­lais­ten intreissä:

  Olen täy­sin samaa miel­tä tuos­ta että van­heim­pain­va­pai­den tasaa­mi­nen tekee kum­mas­ta­kin suku­puo­les­ta yhtä epäi­lyt­tä­vän. Mut­ta täs­tä ei seu­raa että työ­nan­ta­jat syr­jii sekä mie­hiä että nai­sia, kos­ka kaik­kia ei voi syr­jiä kun joku pitää palkatakin.

  Suu­rim­mal­la osal­la mie­his­tä on puo­li­so, ei ole mies­ten int­reis­sä että hän on työ­tön. Kaik­ki on hyvin niin kau­an kun on itse ter­ve ja vai­mol­la on töi­tä, ja toisinpäin.

  Ihan ilman ver­tai­lu­tut­ki­mus­kia eli ylei­sel­lä elä­män­ko­ke­muk­sel­la väit­täi­sin että kol­kyt plus­mii­nus nais­ten työl­lis­ty­mis­vai­keuk­sil­la on jotain teke­mis­tä sen kans­sa että hei­tä jää lähes pari tuhat­ta vuo­des­sa mie­len­ter­veys­syis­tä työ­eläk­keel­le. Tämä ei ole kenen­kään int­res­seis­sä, mm. sik­si että se vähen­tää kokonaistuotattuvuutta.

  Työ­nan­ta­jien kor­keam­pi ris­kia­ver­sio rek­ry­toin­neis­sa myös joh­taa sii­hen että pal­ka­taan vähem­män teh­tä­vään sopi­via mut­ta ris­kit­tö­mäm­piä työn­te­ki­jöi­tä. Myös tämä las­kee koko­nais­tuot­ta­vuut­ta, niin kuin huo­nom­min toi­mi­vat työ­mark­ki­nat tekevät.

  Minus­ta yli­pään­sä työ­nan­ta­jal­ta pitäi­si nykyis­tä enem­män sosia­li­soi­da vas­tuut niin työn­te­ki­jöi­den van­hem­pain­va­pais­ta, sai­ras­te­luis­ta kuin muis­ta­kin pois­sao­lois­ta. Vas­ta-argu­ment­ti tähän on että jos työ­nan­ta­jal­la on rahal­li­sia vas­tui­ta niin hänel­lä on myös inten­sii­vi pitää huol­ta sii­tä että työn­te­ki­jät ovat työ­kun­nos­sa, mut­ta minus­ta nuo ym. on isom­pi paha kuin tämän insen­tii­vin heikkeneminen.

  Kysei­ses­sä uudis­tuk­ses­sa nimit­täin tapah­tuu myös niin, että monil­le työ­mark­ki­noil­la vuo­si vuo­del­ta huo­nom­min pär­jää­vil­le mies­ryh­mil­le kasa­taan nis­kaan lisää pai­no­las­tia. Näin uudis­tus kiih­dyt­tää jo kovaa vauh­tia ete­ne­vää (nuor­ten) mies­ten syr­jäy­ty­mis­tä, mikä on ehkä suu­rin yhteis­kun­nal­li­nen ongel­ma lähi­tu­le­vai­suu­des­sa. Toi­vot­ta­vas­ti olen väärässä.

  Väit­täi­sin että ei tuo käy­tän­nös­sä tähän juu­ri lii­ty, kuvit­te­li­sin esi­mer­kik­si ettei kil­pai­lu nais­ten kans­sa työ­pai­kois­ta nyt ole se syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­vien nuor­ten mies­ten ongelma.

 21. Osmo, Puhuin koko ajan Vih­reis­tä nai­sis­ta ja vie­lä nimel­lä mai­ni­ten, kos­ka ne kir­joi­tuk­set, joi­ta kom­men­toin teki­vät samoin. 

  Ja minus­ta on edel­leen outoa, että nais­jär­jes­töt, kuten Vih­reät nai­set, esiin­ty­vät tasa-arvo­asian­tun­ti­joi­na edus­kun­taa myö­ten, vaik­ka niil­lä on vai­keuk­sia saa­da aivan kes­kei­siä tasa-arvoon liit­ty­viä fak­to­ja oikein. 

  Tie­dän että olen tämän mie­li­pi­tee­ni kans­sa vähem­mis­tös­sä ja että eri­tyi­ses­ti polii­ti­kot ovat ole­vi­naan kuin kaik­ki oli­si niin kuin kuu­luu. Mut­ta kai sitä sil­ti saa ihmetellä.

  Tpyy­luo­ma, suu­rin osa vas­tauk­ses­ta­si käsit­te­lee muu­ta kuin sitä, min­kä ker­roin ongelmaksi. 

  Lopus­sa kom­men­toit kui­ten­kin lyhyes­ti myös point­tia­ni: “Väit­täi­sin että ei tuo käy­tän­nös­sä tähän juu­ri lii­ty, kuvit­te­li­sin esi­mer­kik­si ettei kil­pai­lu nais­ten kans­sa työ­pai­kois­ta nyt ole se syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­vien nuor­ten mies­ten ongelma”.

  Ja täs­sä olet­kin sit­ten täy­sin väärässä. 

  Vään­nän rau­ta­lan­kas­pi­raa­lin. Hom­ma kier­tää syö­ve­rei­hin näin: 1) hei­ken­ne­tään mies­ten ase­maa työ­mark­ki­noil­la (mikä voi siis olla jol­tain osin hyvä­kin asia), 2) vai­keas­ti työl­lis­ty­vät, syr­jäy­ty­mis­ris­ki­set mie­het saa­vat yhä har­vem­min töi­tä, 3) syr­jäy­ty­mis­ris­ki suu­re­nee tai toteu­tuu 4) jos­sain koh­din avio­lii­ton­kin mah­dol­li­suus alkaa olla aika ole­ma­ton 5) työ­tä ei viit­si­tä enää edes hakea 6) päih­teet astu­vat yhä useam­min kuvaan, 7) tuet lak­kaa­vat ja pitää hank­kia elan­to muu­ten, 8) ale­taan myy­mään huu­mei­ta varas­te­le­maan tai ryös­te­le­mään 9) pis­te­tään muu­ta­ma kan­sa­lai­nen huu­meel­la tai nyr­kil­lä hen­gil­tä ja pää­dy­tään vankilaan.

  Spi­raa­li ei toteu­du tie­ten­kään kaik­kien koh­dal­la eikä lop­puun asti kuin muu­ta­man koh­dal­la — pait­si ehkä osis­sa jenk­ki­lää. Point­ti on, että sen toden­nä­köi­syys suurenee. 

  Lisäk­si pitää ymmär­tää, että nai­sil­la tuon spi­raa­lin mah­dol­li­suus on aina ollut hyvin pie­ni syis­tä joi­hin en mene. Eli täs­sä ei ole kyse sii­tä, että mene­te­tään mie­hiä spi­raa­lin syö­ve­rei­hin mut­ta pelas­te­taan vas­taa­va mää­rä naisia.

  Lisäk­si olen havain­nut uuti­sis­ta ja tilas­tois­ta, että nuor­ten mies­ten huo­no-osais­tu­mi­nen suh­tees­sa nai­siin on tren­di. Syr­jäy­ty­nei­den tai syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­vien nuor­ten mies­ten mää­rä siis näyt­täi­si nouse­van vuo­si vuo­del­ta. Ihan var­ma en voi olla, kos­ka Suo­mes­sa ei teh­dä täl­lais­ta suku­puol­ten väli­siin eroi­hin liit­ty­vää tut­ki­mus­ta. Tai jos teh­dään­kin jos­sain mar­gi­naa­lis­sa, se ei pää­se uutisiin.

  Kun minä ynnäi­len täl­lai­sia seik­ko­ja yhteen, en pää­dy samaan tulok­seen kuin sinä. Minus­ta kyse on suu­res­ta ja vuo­si vuo­del­ta suu­re­ne­vas­ta ongel­mas­ta ja aina­kin suu­rem­mas­ta kuin joku rai­to­vau­nu­py­sä­kin hin­ta. Täs­sä­kin olen vähem­mis­tös­sä eikä polii­tik­ko­jen mie­leen tule täl­lai­sia kela­ta, mut­ta kai sitä kan­sa­lai­se­na saa vaa­lien alla tätä­kin ihmetellä.

 22. Sylt­ty:

  Mik­si ihmees­sä nais­jär­jes­tö­jä pide­tään sit­ten tasa-arvo­asioi­den eteen­päin­vie­ji­nä? Eihän kukaan edes väi­tä että esi­mer­kik­si EK ajai­si duu­na­rin, SAK val­ko­kau­lus­työ­läi­sen asi­aa tai Green­peace ajat­te­li­si ydin­voi­ma­teol­li­suu­den parasta. 

  Tämä ana­lo­gia ei minus­ta ihan osu maa­liin­sa. Eihän esi­mer­kik­si EK pyri aja­maan työ­nan­ta­jan etua sano­mal­la, että työ­nan­ta­jat ovat työn­te­ki­jöi­hin näh­den epä­ta­sa-arvoi­ses­sa asemassa.

 23. Elina:“Mutta Osmo­han on onne­kas, kun kak­si nais­ta pitää kuris­sa ja nuh­tees­sa omil­la tahoillaan.”

  Leik­ki leik­ki­na, mut­ta tot­ta toi­nen puo­li , tava­taan sanoa.

  Ihmet­te­len todel­la­kin tätä suo­ma­lais­ten nais­po­lii­tik­ko­jen asen­net­ta, että mie­hiä pitäi­si vah­tia. Tämä pai­men­ta­mi­nen on men­nyt todel­la pit­käl­le sii­nä mitä mie­het voi­vat puhua, miten käyt­täy­tyä jne. 

  Suh­tau­tu­mi­nen on usein todel­la rai­vo­kas­ta , tuo­mit­se­vaa ja tosik­ko­mais­ta. Tyy­pil­li­nen esi­merk­ki oli audi­mie­hen jul­ki­nen teloi­tus ja kastroin­ti. Asian oli­si todel­la­kin voi­nut ohit­taa huumorilla.

  Nais­po­lii­ti­kot rat­sas­ta­vat vaa­leis­ta toi­seen tasa-arvon puut­teel­la. Sen puu­te ei ole suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan pahin ongel­ma , ei sin­ne päin­kään. Kat­so­kaa hie­man ympä­ril­len­ne maa­il­mas­sa, niin huo­maat­te miten hyvin meil­lä ovat ko. asiat.

  Tasa-arvo-käsi­te on rais­kat­tu poli­ti­koin­nil­la. Todel­li­nen tasa-arvo­pyr­ki­mys poh­jaa etiik­kaan ja ihmi­sen moraa­li­kä­si­tyk­seen. Poliit­ti­sil­la tasa-arvo­pu­heil­la hae­taan vain lisä-ääniä omal­le puolueelle.

  Näis­sä poliit­ti­sis­sa kan­na­no­tois­sa syyl­lis­te­tään voit­to­puo­li­ses­ti mie­hiä. Vaa­di­taan kiintiöitä,asetetaan direk­tii­ve­jä , sank­tioi­ta ja rajoi­te­taan sanan­va­paut­ta. Nämä tela­ket­ju­mat­roo­nat halua­vat riis­tää palan mies­su­ku­puo­len ihmisarvosta.

 24. Eihän esi­mer­kik­si EK pyri aja­maan työ­nan­ta­jan etua sano­mal­la, että työ­nan­ta­jat ovat työn­te­ki­jöi­hin näh­den epä­ta­sa-arvoi­ses­sa asemassa. 

  Kyl­lä­hän he aina­kin anta­vat ymmär­tää, että se, mikä on eduk­si työ­nan­ta­jil­le hyö­dyt­tää myös työn­te­ki­jöi­tä. Ja sama tie­tys­ti toi­sin päin. Jos­tain syys­tä näke­myk­set eivät aina kohtaa…

 25. Lisäk­si olen havain­nut uuti­sis­ta ja tilas­tois­ta, että nuor­ten mies­ten huo­no-osais­tu­mi­nen suh­tees­sa nai­siin on trendi. 

  Onhan se, mut­ta se ei joh­du per­he­va­pais­ta. Se joh­tuu sii­tä, että perus­kou­lun päät­tyes­sä tytöil­lä on mur­ro­si­kä yleen­sä jo ohi, mut­ta pojil­la vie­lä pääl­lä. Näin ollen tytöil­lä juok­see jär­ki kirk­kaam­min sii­nä elä­män­vai­hees­sa, kun teh­dään todel­la kau­as­kan­toi­sia päätöksiä.

 26. Riit­ta:

  Se joh­tuu sii­tä, että perus­kou­lun päät­tyes­sä tytöil­lä on mur­ro­si­kä yleen­sä jo ohi, mut­ta pojil­la vie­lä pääl­lä. Näin ollen tytöil­lä juok­see jär­ki kirk­kaam­min sii­nä elä­män­vai­hees­sa, kun teh­dään todel­la kau­as­kan­toi­sia päätöksiä.

  Täs­sä mie­les­sä suku­puol­ten tasa-arvon kan­nal­ta siir­ty­mi­nen perus­kou­lu­jär­jes­tel­mään oli taka-askel. Ennen­hän kau­as­kan­toi­set kou­lu­tus­pää­tök­set teh­tiin van­hem­pien toi­mes­ta ennen mur­ro­si­kää. Oppi­kou­luun pyr­ki­mi­nen tapah­tui kan­sa­kou­lun nel­jän­nel­tä luokalta.

 27. Riit­ta: “Onhan se, mut­ta se ei joh­du perhevapaista.”

  Täs­sä­hän tulee ihan olo kuin Väy­ry­sel­lä, kun koko ajan vää­ris­tel­lään sanomisiani.

 28. Pekka:“Tässä mie­les­sä suku­puol­ten tasa-arvon kan­nal­ta siir­ty­mi­nen perus­kou­lu­jär­jes­tel­mään oli taka-askel.”

  Onnet­to­min pää­tös teh­tiin sosi­aa­li­de­mo­kraat­ti­sen vir­ka­mies­ten ja polii­tik­ko­jen toi­mes­ta perus­kou­luun siir­ryt­täes­sä. Kyse on lin­jauk­ses­ta, että “kaik­ki oppi­vat kaiken”. 

  Yhteis­kun­nal­li­sen tasa-arvon nimes­sä halut­tiin pois­taa luok­ka­jaot (lah­ta­rit ja pro­le­taa­rit) perus­kou­lun avul­la. Halut­tiin , että kai­kil­la on mah­dol­li­suus opin­tie­hen perus­kou­lus­ta yli­opis­toon. Tämä oli ehdot­to­mas­ti hyvä uudistus. 

  MUTTA , tasa-arvois­ta­mi­ses­sa men­tiin lii­an pit­käl­le. Teo­reet­ti­ses­ti vähem­män lah­jak­kaat pako­te­taan sel­lai­seen opis­ke­luun, johon heil­lä ei ole avu­ja. Täl­lai­nen ei kun­nioi­ta ihmi­sen eri­lai­suut­ta eikä ota huo­mioon lah­jak­kuut­ta jol­la­kin toi­sel­la saral­la. Kaik­ki vaan samaan muot­tiin itä­sak­sa­lai­sen ideo­lo­gian mukaisesti.

  Täs­tä ase­tel­mas­ta seu­raa sit­ten tur­hau­tu­mis­ta , tois­ten opis­ke­lun häi­rit­se­mis­tä ja muul­la­kin taval­la ilme­ne­vää huo­noa elämänhallintaa.

  Kou­lua käy­dään nais­ten joh­dol­la ja tytöil­le sovel­tu­vil­la työ­ta­voil­la. Ei ole ihme, että mur­ro­si­käi­set pojat ovat väliin­pu­toa­jia ja syrjäytyviä.

  Tätä tuhoa vie­lä täy­den­tää kasa­ri- ja 90-luvun van­hem­pien toteut­ta­ma vapaa kas­va­tus. He ovat saaa­neet tämän vapaan kas­va­tuk­sen ideo­lo­gian ilmei­ses­ti ‑70-luvun hip­pi­liik­keen har­hai­ses­ta maailmasta.

  Luo­ja var­je­le mei­tä nykyis­ten kou­lusuun­nit­te­li­joi­den uto­pias­ta: valin­nai­suu­den lisää­mi­nen ja kurs­si­muo­toi­nen yläkoulu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.