Kotitalousvähennys

Hal­li­tus on nos­tanut koti­talousvähen­nyk­sen määrän 6000 euroon pariskunnal­ta ja pois­tanut rajoituk­set, kuin­ka paljon tästä saa käyt­tää remont­tei­hin. Tämä on sinän­sä hyvä asia, mut­ta laki on tässä muo­dos­saan räikeästi ker­rostalois­sa asu­via syr­jivä. Omako­ti­a­sukas (jos talo ei ole asun­to-osakey­htiön kaut­ta vaan suo­raan omis­tet­tu) saa vähen­tää putkire­mon­tin kus­tan­nuk­set, mut­ta ker­rostaloa­sukas ei saa.

Olisi mie­lenki­in­toista kuul­la, miten tätä syr­jin­tää perustel­laan. Lakiteknis­es­ti ei olisi mitään vaikeut­ta ulot­taa remont­tiku­lu­jen koti­talousvähen­nys ker­rostalois­sa asuviin.

17 vastausta artikkeliin “Kotitalousvähennys”

 1. Oma­l­la taval­laan ymmäret­tävä asia. Omakoti­talos­sa omi­s­tat kiin­teistön jon­ka kor­jausku­lut ja muut kulut kuu­lu­vat itselle­si. Ker­rostalos­sa omi­s­tat osakkei­ta jot­ka anta­vat sin­ulle oikeu­den hal­li­ta asuntoasi. 

  Kaik­ki rak­en­teisi­in ym.s tehtävät kor­jauk­set ovat taloy­htiön vas­tu­ul­la ja eivät ole asukkaan teetettäviä. 

  Mikäli koti­talousvähen­nys otet­taisi­in käyt­töön myös asun­to-osakey­htiöi­den perus­paran­nuk­sis­sa, niin sil­loin­han laki lait­taisi kiin­teistöy­htiöt ja asun­to-osakey­htiöt eri­ar­voiseen asemaan.

  Kyl­lähän koti­talousvähen­nys­tä voi käyt­tää putkire­mon­tin yhtey­dessä. Asukaal­la on usein­miten oikeus paran­taa asun­non laatu­ta­soa ja siirtää tätä kaut­ta osa töistä tehtäviksi oma­lle urakalleen. 

  Peruskylpy­huone ja keit­tiöre­mon­tin lisäk­si usein­miten tehdään laatu­ta­son koro­tus­ta molem­mis­sa kohteis­sa ja sopi­mal­la urakas­ta oikein se me menee koti­talousvähen­nyk­sen piiri­in töi­den osalta. Putkire­mon­tin töi­den osu­us taloy­htiön osalta ei oikein ole koti­taouy­dessa tehtävää työtä vaan kiin­teistön perusparannusta. 

  Seka­va kom­ment­ti, mut­ta kuhan yritin ajatel­la asiaa.

 2. “Omako­ti­a­sukas (jos talo ei ole asun­to-osakey­htiön kaut­ta vaan suo­raan omis­tet­tu) saa vähen­tää putkire­mon­tin kus­tan­nuk­set, mut­ta ker­rostaloa­sukas ei saa.”

  Pelkäävät, että myös raskai­ta lin­jare­mont­te­ja (sen putk­itöitä) ale­taan vähen­tämään koti­talousvähen­nyk­sel­lä jol­lakin kikkaku­u­tosel­la vaikka­pa laskut joka luukku­un paloitellen. Muu­ta­pa en keksi.

 3. Heinälu­o­ma­lle muis­taak­seni vas­tat­ti­in tähän samaan kom­ment­ti­in, että ker­rostalo­jen remon­teille on jo ole­mas­sa omat avus­tuskana­vansa, jon­ka hän entisenä val­tio­varain­min­is­ter­inä hyvin tietää. 

  Sen enem­pää en tiedä, mut­ta ainakin ker­rostalo­jen hissire­mont­te­ja (myös hissi­talo­jen hissien uusimista, ei vain uusien rak­en­tamista) tue­taan varsin avokätisesti.

 4. Kuu­lun siihen out­oon (ja vähälukuiseen) ihmis­ryh­mään, jolle tuot­taa vaikeuk­sia ymmärtää eri­laisia verovähen­nyk­siä yleen­sä. Muis­telisin, että vain ammat­tili­it­to­jen jäsen­mak­su­jen vähen­nysoikeut­ta on jos­sain his­to­ri­an vai­heessa vas­tustet­tu aika laa­jasti julkisuudessa.
  Ilman näitä koti­talousvähen­nyk­siäkin ihmiset tuli­vat toimeen vielä kait reilu kymme­nen vuot­ta sitten.
  Koti­talousvähen­nyk­sen käyt­töönot­to perustelti­in sen työl­listävil­lä vaiku­tuk­sil­la aikana, jol­loin työt­tömyys oli nykyiseen ver­rat­tuna todel­la suuri ongel­ma. Halut­ti­in saa­da työt­tömiä siivousalan yrit­täjik­si ja tässä kai onnistuttiinkin.
  Loogista olisi, että täl­lainen tukimuo­to veron­mak­sa­jal­ta toiselle puret­taisi­in, kun sen tarve pois­tuu, mut­ta eihän saavutet­tu­ja etuuk­sia yleen­säkään voi enää koskaan pois ottaa.
  Omi­tu­inen on myös asun­tolu­ot­to­jen verovähen­nysoikeus, Mik­si ihmeessä velat­tomien pitäisi tukea velkaa teke­vien mah­dol­lisu­ut­ta velka­an­tua enem­män kuin ilman vähen­nys­tä olisi mahdollista?
  Samaa sar­jaa ovat ylim­i­toite­tut työ­matkaku­lu­jen vähen­nysoikeudet. Vähen­nyk­set pitäisi antaa vain niille, jot­ka oikeasti joutu­vat lähtemään kotoaan kauas töi­hin, mut­ta ei niille, jot­ka muut­ta­vat kauas työ­paikas­taan mm. tämän vähen­nyk­sen huokut­tele­m­ana eli lisäävät liiken­net­tä ja yhdyskun­tarak­en­teen hajanaisuutta.
  Kos­ka ne ihmiset, jot­ka eivät vähen­nyk­sistä pääse hyö­tymään, joutu­vat mak­samaan vero­ja vähen­nyk­sistä hyö­tyvienkin edus­ta, pitäisi var­maa säätää vähen­nysoikeus sen perus­teel­la, että näin on. Eli tarvi­taan vähen­nyk­set­to­myysvähen­nys eoäoikeu­den­mukaisuuk­sia tasaamaan.
  Suomes­sa on kuitenkin aika paljon ihmisiä, jot­ka ovat velat­to­mia, asu­vat vuokral­la tai jo mak­se­tus­sa omis­tusasun­nos­sa ja hoita­vat siivouk­set ja remon­tit itse ja omin varoin. Jos he ovat vielä pien­i­t­u­loisia, ei vähen­nyk­sistä suur­ta hyö­tyä heille olisikaan.

 5. Kuu­lun siihen out­oon (ja vähälukuiseen) ihmis­ryh­mään, jolle tuot­taa vaikeuk­sia ymmärtää eri­laisia verovähen­nyk­siä yleen­sä.

  Se taas johtuu siitä että vain hyvin har­vat ihmiset ymmärtävät edes sel­l­aisen yksinker­taisen tosi­asian että kaik­ki yhteiskun­nan rahat ovat peräisin suo­raan tai pienen mutkan kaut­ta kansalaisil­ta. Poli­itikot eivät myöskään ole kat­soneet tarpeel­lisek­si tätä alle­vi­iva­ta nikä onkin var­masti viisas­ta kun itse rahaa etu­ryh­milleen lapioi..

  Koti­talousvähen­nys osoit­tau­tui ilme­ses­ti todel­lisek­si men­estyk­sek­si ja tek­isi mie­leni sanoa että tietenkin. Leikkasi­han se tolkut­toman suurek­si levin­nyt­tä veroki­ilaa edes yhdel­lä kapeal­la sek­to­ril­la. Vielä kun kansa ymmärtäisi että tämä sama hyvä kehi­tys olisi saavutet­tavis­sa muual­lakin niin ehkä säröjä tähän var­maan konkurssi­in johtavaan sosial­is­mi­in alka­isi syntyä.

  Muuten, aika kylmää on pidel­lyt viime aikoina eikä edes mie­lenki­in­tois­es­ta viime maanan­tain MOT ohjel­mas­ta ole puhut­tu sanaakaan. 

 6. Seu­raa­va iso ver­ou­ud­is­tus on luul­tavasti tulos­sa kos­ka nämä eri vähen­nyk­set ovat lisän­neet jär­jestelmän mon­imutkaisu­ut­ta, men­nee ensi hal­li­tuskaudel­la. Mut­ta sit­ten kun sitä tehdään: Koti­talousvähen­nys on ymmärtääk­seni mekanis­mi vähen­tää työvoimaval­tais­ten palvelu­iden veroast­et­ta. Estääkä EU-sään­nöt että palveluille, siis työn osu­udelle, laitet­taisi­in pienem­pi ALV-kan­ta noin yleen­sä? Kai nyt joku yleinen mekanis­mi löytyisi.

 7. “Tämä on sinän­sä hyvä asia, mut­ta laki on tässä muo­dos­saan räikeästi ker­rostalois­sa asu­via syrjivä.”

  EIIII!!!! ONKO???? VÄÄRYYS!!!!

 8. Ei tässä mitään mon­imutkaista ole: 

  Asun­to-osakey­htiö voi vähen­tää perusko­r­jauk­set omas­sa vero­tuk­ses­saan. Ei kai nyt mitään tuplatukia sen­tään ole, että vielä osakkaat kukin ker­ral­laan saisi­vat erik­seen vähen­tää osuutensa. 

  Sit­ten­hän se olisi ker­rostaloa­sukkaiden suosimista.

 9. Minä olen itseasi­as­sa ollut ker­rostalon viemärire­mont­tikok­ouk­ses­sa, jos­sa eri­laisia veronkier­tom­ah­dol­lisuuk­sia mietit­ti­in. Osa näistä ratkaisu­ista olisi ken­ties toimin­utkin. Mut­ta kos­ka ne iso­tu­loiset, jot­ka oli­si­vat hyö­tyneet eniten, eivät olleet valmi­it jaka­maan hyö­tyjä muiden kanssa, päätin minäkin äänestää ehdo­tuk­set kumoon, varsinkin kun näyt­ti siltä, että remont­tien pilkkomi­nen osi­in olisi itse asi­as­sa nos­tanut juuri köy­hien kansaeläkeläis­mum­mo­jen kus­tan­nus­ta­soa. Itsekkäi­den mak­samat verot palau­tu­vat kuitenkin kaikkien hyödyk­si, ei se raha mihkään katoa.

 10. Asun­to-osakey­htiö voi vähen­tää perusko­r­jauk­set omas­sa verotuksessaan. 

  Asun­to-osakey­htiön tulos on käytän­nössä aina se pyöreä 0 joten vero­hyö­tyä ei tule. Koti­talousvähen­nys on vain vähen­tänyt pimeän työn määrää alal­la mikä käsit­tääk­seni oli koko hom­man idiskin.

 11. Taisi tul­la parikin argu­ment­tia, jot­ka tehokkaasti lieven­sivät Osmon esi­in­nos­ta­maa epäoikeu­den­mukaisu­ut­ta, eli se, että yleen­sä as-oy:stä löy­tyy halukku­ut­ta ja keino­ja yhdessä urakoit­si­jan kanssa vyöryt­tää mon­en­laisia jut­skia sen koti­talousvähen­nyk­sen alle, ja sit­ten se, että saa­han as-oy nyt kus­tan­nuk­sen­sa vero­tuk­ses­sa vähentää.

  Sen sijaan T.Spilän esi­in­nos­ta­mat matkavähen­nyk­set (ja niiden ylära­jan NOSTO vis­si­in tämän hal­li­tuk­sen ensi toim­i­na) soti­vat mielestäni vas­toin kaikkia vihre­itä peri­aat­tei­ta, järkeä ja omi­akin peri­aatei­tani vas­taan: val­tio sub­ven­toi sitä, että ihmiset hakeu­tu­vat asumaan mah­dol­lisim­man huono­jen liiken­ney­hteyk­sien päähän — tässä se puu­tarhakaupun­gin lop­ulli­nen clou lie­nee. Nehän on aivan mielet­tömän suuria ne nykyiset vähen­nyk­set ja mui­jal­la ja miehel­lä vielä omansa — vaikkei olisikaan.

  Touko Met­ti­nen

 12. Yhdyn usei­den vas­taa­jien mielip­i­teeseen näi­den kir­javien verovähen­nyk­sien järkevyy­destä. Eri­tyis­es­ti työ­matkavähen­nys ei minus­takaan aja asi­aansa. Mei­dänkin työ­paikalla asun­non­va­i­h­don yhtey­dessä matkavähen­nysoikeu­den kas­vami­nen nähdään mon­esti posi­ti­ivise­na seikkana. 

  Tarvi­taan vähen­nys, joka toimisi päin­vas­toin kun asun­non­va­i­h­to tulee eteen.

 13. “Tarvi­taan vähen­nys, joka toimisi päin­vas­toin kun asun­non­va­i­h­to tulee eteen.”

  Ei vähen­nys­tä toimisi juuri noin, mut­ta sen var­maan juuri halusit sanoakin. Kaiken maail­man vähen­nyk­set ja tuet vain luo­vat kum­mallisia kan­nustei­ta tehdä kum­mallisia asioi­ta. Ja vähen­tävät vero­tuk­sen ymmär­ret­tävyyt­tä ja läpinäkyvyyttä.

 14. Miten putkire­mon­tin yhtey­dessä tehtäviä mui­ta perus­paran­nusku­lu­ja voidaan siirtää koitalousvähen­ny­sen alle ja minkälaisia esimerkiksi? 

  Sijoi­tusasun­non putkire­mon­tin kulut voi vähen­tää vero­tuk­ses­sa. Korkeim­man oikeu­den päätök­sen mukaan vuokranan­ta­ja voi mak­saa sen lisäk­si vastik­keen yhtey­dessä ja se on silti verot­ta­jan aikaisem­paan tulk­in­taan ver­rat­tuna vähen­nyskelpoinen. Täl­lä yms. vuokranan­ta­jia suo­sivil­la keinoil­la pyritään kaiketi tuke­maan vuo­ra­sun­to­jen saatavuutta.

 15. Pien­i­t­u­loinen esim. eläkeläi­nen, jol­la ei ole verotet­tavaa tuloa ei saa hyö­tyä koti­talousvähen­nyk­ses­tä. En ole mis­sään tiedot­teessa huo­man­nut mainit­ta­van tätä seikkaa. Vaan myös ikäih­misiä kehoite­taan käyt­tämään palvelu­ja ja tekemään kotitalousvähennykset.

 16. As.oy-lakiin pitäisi saa­da muu­tos: vedener­is­teet siir­retään osakkaan vas­tu­ulle. Sil­loin asukas saa koti­talousvähen­nyk­sen pesuhuoner­e­mon­teista ja esim. hanat esi­tyk­sessä jo siir­retään osakkaalle. Järkipe­rustei­ta tuolle että vedener­is­teet kat­so­taan osakkaan vas­tu­ulle kuu­lu­viksi, ei ole. Ks. viestiketju HS:n keskustelusta

  http://www.hs.fi/keskustelu/Asunto-osakeyhti%F6t+j%E4%E4v%E4t+yh%E4+kotitalousv%E4hennyst%E4+paitsi/thread.jspa?threadID=137135&tstart=20

  Lakiesi­tys tulee eduskun­taan näinä päiv­inä, jol­loin siihen voi ottaa kantaa.

 17. Pesuhuoner­e­mon­tis­sa tuo hyö­ty olisi melkoinen. Mik­si ker­rostaloa­sukas ei muka olisi oikeutet­tu saa­maan kotitalousvähennystä?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.