Kuka maksaa lääkärin lausunnon?

Hal­li­tus näyt­tää esit­tävän, että aseenkan­tolu­paan tarvit­taisi­in jatkos­sa lääkärin lausun­to. Tämä on käsien­pe­sua, sil­lä ter­veyskeskus­lääkäri ei puolen tun­nin jut­telun aikana pysty pal­jas­ta­maan poti­laan psyykkisiä ongelmia, jos poti­las on kieltänyt ker­tomas­ta psyki­a­tris­es­ta hoi­dos­ta muille lääkäreille. Jos oikeasti olisi tarkoi­tus kar­sia psyyken­poti­laat, pitäisi ava­ta poti­laan ter­veystiedot samal­la taval­la, kun ne avataan vaku­u­tus­ta haet­taes­sa. Molem­mat toimen­piteet, vaku­u­tuk­sen otta­mi­nen ja aseenkan­tolu­van hakem­i­nen ovat vapaaehtoisia.

Täl­lä taval­la saataisi­in kuitenkin kiin­ni vain ne psyykkises­ti oireil­e­vat, jot­ka ovat hakeu­tuneet hoitoon. Vaar­al­lisem­pia ovat ehkä ne, jot­ka eivät ole.

Mut­ta kuka tämän sit­ten mak­saa? Jos aseenkan­tolu­pia myön­netään 60 000 kap­palet­ta, tähän tarkoituk­seen tarvi­taan noin 20 lääkärin panos, jos urakas­ta selvitään puo­lessa tun­nis­sa. Onko meil­lä ter­veyskeskuk­sis­sa jouti­las­ta väkeä, jota ei muuhun tarvi­ta? Lain mukaan kun­tien on tar­jot­ta­va puoli-ilmaisek­si sairaan­hoito, mut­ta ei luvan hakem­i­nen ole sairaut­ta. Kun­tienko tämäkin pitää maksaa? 

Eduskun­nan oikeusasi­amies (tai joku vas­taa­va) teki mielestäni aikanaan käsit­tämät­tömän päätök­sen, että ajoko­rtin hakemiseen tarvit­ta­va lääkärin­lausun­to on ver­rat­tavis­sa sairaau­den seu­lon­taan, joka voi johtaa hoitoon, eikä siitä saa sik­si per­iä palkkiota.

Minus­ta lääkärin­todis­tusten kir­joit­ta­mi­nen ei kuu­lu verovaroin mak­set­tavi­in asioi­hin, jos poti­las ei ole hakeu­tunut ter­veyskeskuk­seen saadak­seen hoitoa vaan pelkästään saadak­seen lausun­non. Mak­saa pitäisi sen, joka lausun­toa vaatii (työ­nan­ta­ja) tai joka sitä jotain varten itse tarvit­see (ajoko­rt­ti, aseenkan­tolu­pa jne)

55 vastausta artikkeliin “Kuka maksaa lääkärin lausunnon?”

 1. Minus­ta ollaan lääkärin peruste­htävän ytimessä, kun ihmisen ter­vey­den­ti­laa arvioidaan eri­laisia riskialt­ti­ita tilantei­ta varten. 

  Ääret­tömän sup­pea näke­mys lääkärin­toimes­ta ja koko ter­vey­den­huol­losta on, että se olisi vain sairau­den hoitoa siinä vai­heessa, kun ongel­mat ovat jo ole­mas­sa. Toimi­va ter­vey­den­huolto toimii ennakoivasti. 

  Kaiken­laiseen ennal­taehkäi­sevään seu­lon­taan nimeno­maan julkises­sa ter­vey­den­hoi­dos­sa tulisi panos­taa, jol­loin muut tehtävät jäi­sivät pitkäl­lä aikavälil­lä vähem­mälle. Eli tästä peri­aat­teesta, ettei julkiselle ter­vey­den­huol­lolle kuu­luisi kar­toit­ta­va toim­inta ja rapor­toin­ti siitä, olen ehdot­toman eri mieltä. 

  Ajoko­rt­ti on vält­tämätön kansalais­taito, mut­ta har­ras­tusaseen han­kkimisen kohdal­la kallis­tun kyl­lä myös sille kan­nalle, että artisti mak­saa.… Toisaal­ta, jos yksikin koulu­am­pumi­nen sil­lä ehkäistään, niin ehkä tämä 20 lääkärin panos nyt ei maail­maa kaada. 

  Kuinka­han mon­ta lääkäriä ja psykolo­gia täl­läkin het­kel­lä työsken­telee Joke­lan ja Kauha­joen trau­mo­jen parissa,niin henkisten kuin fyy­sis­ten. Ei tai­da 20 riittää?

 2. Aikoinaan kun pyrin radiosähköt­täjäk­si Rau­man merenkulkuopis­toon, niin kyl­lä tuol­loinkin tuli käy­dä hake­mas­sa lausun­to sopivu­ud­estaan har­joit­taa merenkävi­jän ammat­tia jo ennen kuin oli pätevä ja sopi­va aloit­ta­maan opin­not. Tuol­loin kysyt­ti­in ennen lääkärin todis­tuk­sen mak­samista, että tiedätkö mihin olet menos­sa, kun noinkin epä­taval­liseen ammat­ti­in pyrit.

  Vas­tasin lääkärille ilmeis­es­ti sopivil­la vas­tauk­sil­la ja respas­sa mak­soin todis­tuk­ses­ta jon­ka sit­ten liitin hakemukseeni.

  Pitäähän sitä tule­vaa oppi­las­ta hiukan hiostaa ennen kuin opin­tielleen pääsee ja hiuk­ka pienel­lä mak­sul­la maksuttaa.

  Aset­ta en ole koskaan omis­tanut eikä aseen omis­tuk­ses­ta ole koskaan min­ul­ta kysyt­ty mitään mis­sään kun­nal­li­sis­sa laitok­sis­sa eikä muis­sakaan yhteyksissä.

  Muuten, isäl­läni (88v) on kaapis­saan jatkoso­das­ta tuo­mansa ase patei­neen, eikä omien sano­jen­sa mukaan luovu­ta sitä kenelleekkään.

 3. “Jos oikeasti olisi tarkoi­tus kar­sia psyyken­poti­laat, pitäisi ava­ta poti­laan ter­veystiedot samal­la taval­la, kun ne avataan vaku­u­tus­ta haettaessa.”

  Tämä olisi mah­dol­lista. Aarnio on sitä perän­nytkin, ks. vaik­ka tuo alem­pi tarina:

  .http://pseudonyymi.blogspot.com/2008_09_26_archive.html

  Joka tapauk­ses­sa todis­tus­ta kohti kulu­ja tulee ~50 euroa. En uskoisi ole­van liikaa itse maksettavaksi. 

  Luul­tavasti nämä arviot jäävät pääosin taval­lis­ten TK-lekurei­den varaan. Mites olisi sil­loin sel­l­ainen jut­tu, että arvion voisi teet­tää valit­taes­sa fysi­ikan osalta laa­jen­net­tuna ja lap­pu kel­paisi myös ajoko­rt­tia varten? Nuorten osalta päästäisi­in siis osas­ta päällekkäisyyttä.

  On hie­man virheel­listä laskea todis­tusten tarve suo­raan myön­nety­istä aselu­vista. On väkeä, jot­ka osta­vat ja myyvät use­am­man aseen vuo­teen ja ei kait ole tarkoi­tus, että he istu­vat kallonkutis­ta­jal­la joka kuukausi — vaik­ka olisi­han tuos­sa jo syytä…

 4. Minä nyt tois­tan sen,että lausun­to­ja laati­neena asiantun­ti­jana antaisin mielu­um­min aseen kymmenelle itse val­it­se­malle para­noidis­elle skit­sofreenikolle kuin sat­un­nais­es­ti val­i­t­ulle kymmenelle ihmiselle, joista en tietäisi muu­ta kuin että he eivät sairas­ta mitään psykoot­tista sairautta.
  Tietääk­seni aselu­vat ovat näin myös hellinneet. En tiedä yhtään vääri­narvioin­tiani realisoituneen.

 5. Eli­na sot­kee keskenään sen, onko lääkärin­tarkas­tus jotain tehtävää varten tarpeelli­nen ja sen, kuu­luuko tämän todis­tuk­sen kir­joit­ta­mi­nen sairau­den hoitoon, joka kun­nan on asukkailleen tarjottava. 

  Jos mikä taho tahansa voi päät­tää, että se oma­l­la päätök­sel­lään vaatii siitä ja tästä lääkärin todis­tuk­sen, tämä ei mielestäni voi kuu­lua automaat­tis­es­ti verovaroin rahoitet­tavak­si, vaan siitä pitäisi mak­saa kus­tan­nuk­sia vas­taavasti, noin 50 euroa todis­tus­ta kohden. Lääkärit valit­ta­vat kovasti, että nämä todis­tusten hak­i­jat kan­soit­ta­vat vas­taan­otot. Pahimpia ovat työ­nan­ta­jat, jot­ka vaa­ti­vat lääkärin­todis­tuk­sen joka ikises­tä flunssasta.

  Meil­lä on voimas­sa peri­aate, ettei kun­nille saa aset­taa uusia tehtäviä anta­mat­ta siihen rahaa. Tämä on selvästi uusi tehtävä.

 6. Eli­na: “Kaiken­laiseen ennal­taehkäi­sevään seu­lon­taan nimeno­maan julkises­sa ter­vey­den­hoi­dos­sa tulisi panostaa…”

  Tois­taisek­si vain hyvin har­vo­jen sairauk­sien seu­lon­ta on osoit­tau­tunut hyödyl­lisek­si. Esimerkik­si etu­rauhas­syöpäseu­lon­taa on epäilty jopa haitalliseksi.

  Eihän seu­lon­ta ennal­taehkäise yhtään mitään. Seu­lon­ta toteaa tilanteen, ja parhaim­mil­laan aikaistaa diag­noosia. Esim rin­ta­syöpäseu­lon­ta, yksi parhaista seu­lon­noista, siinähän tode­taan, että onko syöpä vai ei. Ei ker­ro onko kah­den vuo­den päästä syöpää. Puhu­mat­takaan siitä että ennal­taehkäi­sisi syövän syntyä.

  “Pitäisi ava­ta kaik­ki ter­veystiedot..” Mis­sä meistä kansalai­sista on nämä “kaik­ki ter­veystiedot”??? Mitään sel­l­aista rek­ister­iä ei luotet­ta­vana ole. KELAl­la on jotakin tieto­ja, mut­ta jos käyt lääkäril­lä, niin mitä KELA siitä käyn­nistä oikeasti tietää?

 7. Catili­na,

  Nyt ne “sat­un­nais­es­ti val­i­tut” skit­sofreenikot ovatkin vai­h­tuneet sin­un valitsemiksesi.… 

  Käytit edel­lä mainit­tua sana­muo­toa aiemmin. 

  Asia muut­tuu aika paljon, ellei suo­ras­taan ratkaisevasti.

 8. “Ajoko­rt­ti on vält­tämätön kansalais­taito, mut­ta har­ras­tusaseen han­kkimisen kohdal­la kallis­tun kyl­lä myös sille kan­nalle, että artisti maksaa”

  Allekir­joit­tanut on kyl­lä selvin­nyt elämässä varsin hyvin ilman sitäkin kansalaistaitoa. 

  Minä ihmette­len sitä, mik­si lääkäreistä on ylipään­sä tehty sel­l­ainen port­in­var­ti­ja-ammat­tiryh­mä jol­la olete­taan ole­van val­is­tunut tieto kaik­keen mah­dol­liseen. Eikö kukaan enää muista kri­ti­ikkiä siitä, että jo nyt lääkärien työa­jas­ta kuluu kohtu­u­ton osa eri­lais­ten lausun­to­jen kir­joit­tamiseen, johon ei lääkäriä tarvittaisi? 

  “Meil­lä on voimas­sa peri­aate, ettei kun­nille saa aset­taa uusia tehtäviä anta­mat­ta siihen rahaa”

  Mahde­taanko­han sel­l­aista noudattaakin?

 9. 30 min­uutin vas­taan­ot­toai­ka on aika rankkaa opti­mis­mia. Eihän näistä tapauk­sista voi kir­joit­taa muu­ta kuin papereista löy­tyy. Ja parikymp­pi­sistä kun puhutaan ei yleen­sä löy­dy mitään. Siinäpä onkin sit­ten muka­va vaku­ut­taa kun­ni­ansa ja omatun­ton­sa kaut­ta että tämä henkilö ei nyt eikä tule­vaisu­udessa sekoa. En ymmär­rä mik­si lääkäreiltä vaa­di­taan täl­laisia ennus­ta­jan­lahjo­ja. Täysin seinähul­lu skit­sofreenikkokin voi esit­tää ihan skarp­pia 15min vas­taan­ot­toa­jan jos haluaa.

 10. Olen ollut aikoinaan vas­taavas­sa lääkärin­tarkas­tuk­ses­sa: taisi olla asevelvol­lis­ten kutsuntatarkastus. 

  Näp­säkästi hoidet­tu tarkas­tus meni suun­nilleen tähän malli­in Lääkäri (L) Allekir­joit­tanut (A):

  L Huo­men­ta
  A Huomenta
  L Jaa­ha, täl­lainen tapaus. Tun­netko itsesi terveeksi?
  A Kyllä
  L Paperin rap­inaa… Selvä, se oli sit­ten tässä.
  A Selvä
  L Hyvää päivänjatkoa
  A Kiitos samoin

  Liekö kaavail­tu aselu­van myön­tämisen perus­teena ole­va tarkas­tus edel­lä kuvatun kaltainen. Taitaa­pa olla, jos sille ei löy­dy mak­sa­jaa, ja työ on tehtävä ilman lisäresurssoin­tia muiden töi­den ohessa.

  Eli. Aloit­ta­jan kanssa samaa mieltä sil­lä lisäyk­sel­lä, että pidän koko aja­tus­ta huonona, jos se toteutetaan kuten nyt on kaavailtu.

 11. Lääkärin on kovin vaikea lausua sel­l­ais­es­ta jon­ka kri­teere­jä ei ole määritel­ty. Use­at oppi­laitok­set ovat nyky­isin kir­jan­neet ter­vey­del­lisiä vaa­timuk­sia (esim. allergikko ei sovi kam­paa­jak­si tms). 

  Mut­ta ampuma-aseen han­kki­jak­si sopi­van henkilön kri­teereistä ei tai­da olla käsi­tys­tä. Sopi­iko masen­tunut har­ras­ta­maan ampumista, vai olete­taanko hänen suun­nit­tel­e­van itse­murhaa tai laa­jen­net­tua itse­murhaa. Jos masen­tunut ei käy, niin kuin­ka pitkään pitää olla masen­tu­mat­ta että saa aseen? entä muut psyykkiset sairaudet? 

  Luon­nehäir­iöt eivät ole varsi­naisia sairauk­sia, mut­ta luon­nehäir­iöiset voivat olla eri­tyi­nen riskiryh­mä. Ja kuten Ode yllä kuvasi, ei lääkäri tiedä poti­laan ter­vey­destä muu­ta kuin sen tiedon johon pääsee käsik­si. Poti­laan ei tarvitse ker­toa aiem­pia hoitopaikkojaan.

  Parem­pi käsi­tys ampuma-aseen han­kki­jan riskeistä saataisi­in toden­näköis­es­ti pyytämäl­lä lausun­to entiseltä luokan­valvo­jal­ta, armie­jas­ta, työ­nan­ta­jal­ta ja naapurilta.

 12. Petri M,

  Moni on selvin­nyt ilman uimataitoakin elämästä. Pidän sitä silti kansalaistaitona. 

  Kyl­lä aikuisen ihmisen pitää pystyä esim. hätäti­lanteessa aja­maan autoa. Ei ajoko­rt­ti estä elämästä ide­olo­giansa mukaises­ti autot­tomana jalko­jaan ja joukkoli­iken­nevä­lineitä suo­si­vana. Minus­ta ajoko­r­tit­to­muudessa ei ole mitään hyvää ja ihail­tavaa, vaik­ka jotkut tun­tu­vat pitävän sitä ekol­o­gisu­u­den merkkinä. 

  Ajoko­rt­ti voisi kuu­lua lukion ja ammat­tik­oulun opin­to­su­un­nitel­maan, vapaae­htoise­na tietysti. Toisaal­ta se ehkä lisäisi autoilua ja nuorten onnet­to­muuk­sia, jos vielä use­am­mal­la olisi kort­ti heti 18-vuo­ti­aana… Että ehkä se ei ole hyvä idea?

  Muis­taak­seni poikani sai ysil­lä sel­l­aisen lääkärin­todis­tuk­sen, joka käy ajoko­rt­tia hakies­sa ja minus­ta siinä luki kelpoisu­us­lu­okkakin varus­mies­palveluk­seen. Mut­ta eikö kut­sun­to­jen yhtey­dessä ole myös terveystarkastus? 

  Joka tapauk­ses­sa point­ti oli, että kyl­lä minus­ta ajoko­rt­tia varten tule­va lääkärin­todis­tus saa olla julki­nen palvelu. Ampumaseu­raa varten se pitäisi itse kyl­lä maksaa. 

  Eri asia tosi­aan sit­ten on, aut­taako lääkärin­tarkas­tus seu­lo­maan per­soon­al­lisu­ushäir­iöiset mis­antroo­p­it muus­ta porukas­ta. Pahoin­pa pelkään ettei. 

  Ja jos Catili­nakin olisi lääkärinä valmis myön­tämään puolta­van lausun­non para­noidis­elle skit­sofreenikolle, niin mitä se edes hyödyt­täisi, että ihmisen sairausker­to­mus olisi saatavilla. 

  Toiv­ot­toma­l­ta näyt­tää. Kol­men koul­u­laisen äit­inä on ollut ikävät tun­nel­mat: järkyt­tää ja pelottaa.

 13. Julkisen ter­vey­den­huol­lon resursse­ja ei pitäisi käyt­tää todis­tusten tuot­tamiseen, niille on parem­paa käyttöä.
  Jos joku tarvit­see ajoko­rtin, niin lääkärin­todis­tuk­sen hin­ta on aika pieni jut­tu ajok­oulu­un ver­rat­tuna (jon­ka senkin joutuu itse mak­samaan). Sama kos­kee aselu­pia: ampumi­nen tai met­sästys ei ole mikään köy­hien har­ras­tus, jota pitäisi tukea julk­i­sista varoista.
  Olisiko mitenkään mah­dol­lista laskut­taa flun­ssatodis­tuk­sia vaa­tivia työ­nan­ta­jia niistä todis­tuk­sista? Kos­ka kun yrit­tää päästä kipeän lapsen kanssa sinne terkkari­in, aja­tus siitä, että suuri osa ajoista menee täl­laiseen paper­in­pyörit­te­lyyn on aika raivostuttava.

 14. En var­masti ole esit­tänyt “sat­un­naisia para­noi­disia skit­sofreenikko­ja”, vaan nimeno­maan itse val­it­se­mani vs. täysin sat­un­nais­es­ti val­i­tut terveet.

  Suosit­te­len tark­ista­maan asian, kuten myös väit­teen pyt­tyläis­ten skit­sofren­ian sairastavuudesta.

  Para­noidis­en skit­sofren­ian suurin kuvaa­va voima ter­minä on siinä, että se ker­too, mil­lainen poti­las toden­näköis­es­tikään ei ole, s.o. hebe­freni­nen tai kata­toni­nen. Itse pelkkä diag­noosi ei ole vielä mitenkään kat­e­gori­nen este oikeas­t­aan yhtään millekään.

 15. Mielestäni aseel­lisen varus­mies­palvelun läpikäyn­ti voitaisi­in kat­soa meri­itik­si, jol­la aseenkan­tolu­pa sivi­ilis­sä heltiää ilman eri­ty­is­todis­telui­ta. Ovathan asepa­lveluk­sen suorit­ta­neet jo kuitenkin osoit­ta­neet oma­l­ta kohdal­taan, että heil­lä on päl­li kestänyt elämää ampuma-aseen kanssa. Ne, jot­ka eivät ole armei­jaa suorit­ta­neet, voisi­vat aselu­van halutes­saan osoit­taa asekelpoisuuten­sa riit­tävän pitkäl­lä ja inten­si­ivisel­lä seurantajaksolla.

 16. Lääkäre­itä aut­taisi kovasti, jos ampuma-aseel­la olisi saman­tyyp­pinen “ajoko­rt­ti”, kuin vaikka­pa bus­sikuskeil­la tai lentäjil­lä. Ovathan lin­ja-auto tai lentokonekin tap­pavia asei­ta vääris­sä käsis­sä. Aset­ta halu­a­van pitäisi siis ensin saa­da hyväksyn­tä opet­ta­jal­ta ja “ajoko­keessa” vielä “inssiltä”. “Ajoko­keeseen” pitäisi kuu­lua jotain stres­saavaa, en vain heti kek­si mitä. Jos vielä vaa­dit­taisi­in kol­man­nen henkilön, esim. huolta­jan tai aikuisen ystävän, “suosi­tus”, lääkärin ei tarvit­sisi yrit­tää sel­l­aista mah­do­ton­ta tehtävää kuin psyko­ana­lyysiä puo­lessa tunnissa.

  Kaik­ki mak­sut lankeaisi­vat tietysti hak­i­jan kontolle.

  Armei­ja erot­taa jyvät akanoista var­maan tehokkaam­min kuin mikään muu hel­posti järestät­tävis­sä ole­va sys­tee­mi. Eihän tämä viimeisinkään ollut siitä selvin­nyt. Mikään patent­ti­ratkaisu tämäkään ei ole, sil­lä kaik­ki eivät armei­jaa edes aloita.

  Ainakin pakkomiel­teiset voisi usein tun­nistaa net­tikäyt­täymisen perus­teel­la. Mut­ta eipä tai­da net­ti­his­to­ria aselu­pa­hake­muk­sen liit­teenä olla real­isti­nen ajatus.

  Lisäk­si aselu­vat pitäisi jakaa (esim. Kanadan tapaan) selkeästi kolmeen ryh­mään, jol­loin helpohkosti irtoaisi lupa vain per­in­teisi­in met­sästysa­seisi­in. Isom­pi käsi­ase tai puo­li­au­tomaat­ti olisi hyvin han­kala saa­da. Hel­posti piilotet­ta­van käsi­aseen sen sijaan saisi vain poli­isi tms. ja hänkin vain poikkeustapauksessa. 

  Tosin tätä voi odot­taa vas­ta, kun Holm­lund on saanut potkut tai muuten häip­päis­syt kuvioista, sil­lä hänen mukaansa­han “aseet eivät tapa vaan ihmiset”, mikä tarkoit­ta­nee, että ihmis­ten vahin­goit­tamiseen kaupunkiym­päristössä suun­nitel­tu­ja käsi­a­sei­ta pitää saa­da yhtä hel­posti kuin metsästysaseita.

 17. Todis­tuk­set eivät kuu­lu hoito­taku­un piiri­in. Ehkä kyseessä on nerokas suun­nitel­ma lopet­taa ker­ral­la uusien käsi­aselupi­en myön­tämi­nen, kun todis­tuk­sen tarvit­si­jat voidaan aina lait­taa (jatku­vasti pitenevän) jonon hännille? 

  Tehdään vielä ain­oas­taan julkisen ter­vey­den­huol­lon anta­ma todis­tus päteväk­si. Siinä turhau­tuu sitkeinkin kuolemat­to­muud­es­ta haaveil­e­va joukko­murhaa­ja kun vuodes­ta toiseen kuun­telee pim­pelipo­mia ter­veyskeskuk­sen ajanvarauspuhelimessa…

 18. Maas­samme on tuhan­sit­tain psyyken­poti­lai­ta jot­ka eivät suun­nit­tele ja toteu­ta mas­samurhia. En tiedä että Saari olisi psyykenpotilas.

  Turhaa näen­näis­pu­uhastelua.

 19. @Tomppeli
  Siinä mielessä Holm­lundin lausun­to oli ihan tot­ta, että maail­mas­sa on hyvin, hyvin vähän ihmisiä, jot­ka käyt­täy­ty­i­sivät näi­den joukko­murhaa­jien tavoin. Sehän tästä niin han­kalaa tekeekin: jos ihan joka jan­nu (tai edes joka sadas) alka­isi ampua kaikkea mikä liikkuu heti, kun aseen käteen­sä saa, niin tot­ta Moos­es ne pitäisi kieltää, mielel­lään jo eilen. Myös met­sästysaseet. Ja oikeas­t­aan kaik­ki kyn­sisak­sia vaarallisempi.
  Tuhan­sil­la keräil­i­jöil­lä ja muil­la har­ras­ta­jil­la on aika lail­la pienoispis­too­lia tehokkaampia asei­ta ilman, että he tek­i­sivät niil­lä joukko­murhia. Nor­maaleille väki­val­taisille taparikol­lisillekaan ei tule mieleen tehdä mitään täl­laista lait­tomil­la aseil­laan — prätkä­jen­git ovat ampuneet lähin­nä toisiaan.
  Nyt pitää miet­tiä, mitä sal­li­taan ja kenelle, ja siitä on eri­laisia mielipiteitä.

 20. Oih, voin jo nähdä sen kiilu­vasilmäisen yhteiskun­tati­eteil­i­jän, joka tekee gradun­sa tästä medikalisaa­tios­ta kun oikeuslaitos­ta edus­taval­ta järjestys­val­lal­ta siir­ret­tään val­taa lääketi­eteelle. Mitään val­taa ei silti siir­retä vaan vas­tuu, maa­han pol­je­tun tk-lääkärin elämästä tehdään vielä vähän vaikeam­paa. Mikä ihme aja­tus on, että nämä saaret oli­si­vat automaat­tis­es­ti psyki­a­tris­es­ti diag­nosoitavia. Ei rikol­lisu­us tee ihmis­es­tä psyyke­poti­las­ta! Jos rikok­set voisi tuol­la taval­la ennakoi­da ter­veyskeskus­lääkärin maagisel­la kat­seel­la ja puheel­la niin eihän tässä maas­sa tarvit­taisi yhtään poli­isia. Syn­tipukkia tässä haetaan ja lääkäri­hän siihen rooli­in sopii niin kuin joka tilanteessa. Lääkäri on ahne, paha, epäpätevä ja epäem­paat­ti­nen mut­ta sopi­van ennus­ta­jan­lah­jainen. Nyt jo täyn­nä tätä syyn vierit­tämistä lääkärien niskoille vaik­ka en ole edes vielä valmis­tunut. Kokoomus vyöryt­tää tätä ja keskus­ta pakko­työn lisäämistä ter­veyskeskuk­ses­sa. Mik­sei poli­isi voi vain pyytää todis­tus­ta psyki­a­tris­es­ta sairaushistoriasta/historiattomuudesta. Jos tämän lisäk­si halu­taan selvit­tää onko henkilöl­lä tämän het­k­istä psyki­a­trista sairaut­ta, tulee se arvioi­da psyki­a­trin toimes­ta ja jo käytän­nön pakostakin yksi­tyisel­lä puolel­la. Psyki­a­tri arvioi tarvit­ta­van ajan tutkimuk­seen. Laskun mak­saa pyssyn heilut­teli­ja, kos­ka ase ei ole mikään kansalaisoikeus.

 21. Hei Ode, eduskun­ta hyväksyi vajaat 2 vuot­ta sit­ten kansan­ter­veyslain muu­tok­sen, jos­sa sääde­tään ter­veyskeskuk­sen velvol­lisu­ud­es­ta antaa lääkärin­todis­tuk­sia. Olit sil­loin vielä kansane­dus­ta­jana, mut­ta et näköjään ollut mukana kun muu­tos hyväksyt­ti­in isos­sa salis­sa. Joka tapauk­ses­sa velvol­lisu­us on sil­loin kun lääkärin­todis­tus tarvi­taan lais­sa ole­van sään­nök­sen perus­teel­la tai henkilö tarvit­see sen hoidon, toimeen­tu­lon, opiskelun tai muun vas­taa­van syyn kannal­ta vält­tämät­tömästä syys­tä. Kos­ka ampuma-ase­lain perus­teel­la voidaan edel­lyt­tää lääkärin­todis­tus­ta, niin sieltä ter­veyskeskuk­sen velvoitekin tulee. Olis var­maan kan­nat­tanu kasansan­ter­veyslain eduskukun­takäsit­te­lyn yhtey­dessä ehdot­taa jotain toisen­laista sään­nöstä lääkärintodistusvelvoitteeseen??

  Todis­tus­ta ei ter­veyskeskuk­ses­takaan saa ilmaisek­si, mak­su on noin 32 €. Ajoko­rt­ti­todis­tus mak­saa 38 euroa. Nämä mak­sut sääde­tään ase­tuk­sel­la. Jos pidät Ode mak­su­ja liian matali­na, niin voisit var­maan esit­tää, että vihreät hal­li­tus­puolueena ryhtyis toimen­piteisi­in ampuma-ase­todis­tuk­sen mak­sun korot­tamisek­si sopi­valle tasolle.

 22. “Mielestäni aseel­lisen varus­mies­palvelun läpikäyn­ti voitaisi­in kat­soa meri­itik­si, jol­la aseenkan­tolu­pa sivi­ilis­sä heltiää ilman erityistodisteluita.”

  Tuo on muuten tot­ta vaik­ka se ei kaikkia miel­lyt­täisi: varus­mies­palveluk­sen aikana esimiehet seu­raa­vat ja kir­jaa­vat havain­to­ja alais­es­taan, varus­miehille tehdään psykol­o­gisia teste­jä ja varus­mies­palvelus kehit­tää sosi­aal­isia taito­ja ja sosi­aal­isu­ut­ta väistämättä. 

  Lisäk­si asepa­lveluk­ses­sa opi­taan tur­valli­nen aseenkäsit­te­ly ja paineen­si­etokykykin tulee tes­tatuk­si use­aan ker­taan. Kyl­lä sanois­in, että ajal­laan kotiu­tuneet ovat fyy­sis­es­ti ja psyykkises­ti sitä paras­ta A‑ryhmää mitä aseen omis­tamiseen tulee. Muut asi­at sit­ten erikseen.

  Soti­las­pas­si voisi tässä mielessä olla pari-kolme vuot­ta voimassa. 

  Jos kat­soo, että nuoret ja vapaute­tut jou­tu­isi­vat huonom­paan ase­maan joutues­saan han­kki­maan kallonkutis­ta­jan lausun­non, voitaisi­in toises­sa vaakakupis­sa ottaa huomioon varus­mi­esten heikko ansio­ta­so ja ansionmenetykset.

  Nuorem­mil­la ei ole tulo­ja ken­ties, mut­ta jos isä kus­tan­taa pis­toolin, kus­tan­ta­nee hän myös lausunnon.

  Sivar­it eivät taitaisi tässä asi­as­sa muo­dostaa suur­takaan väliinputoajajoukkoa?

 23. Muis­tan hämärästi, että sil­loinen huono hal­li­tus antoi tuol­laisen ehdo­tuk­sen. Yritin valiokun­nas­sa saa­da siihen jotain min­in­taa siitä, että tämä olisi mak­sullista toim­intaa, mut­ta ei asialle tul­lut ymmärrystä. 

  Tämä ei muu­ta muuk­si sitä, että jos val­tio antaa kun­nalle uusia tehtäviä, sen pitäisi kor­va­ta se kokonaan. 

  Edelleen, min­ulle EI riitä argu­men­tik­si jollekin käytän­nölle, ettäse on laki­in perustuva.Jos laki on surkea, sitä pitää muut­taa. Vaik­ka kan­natan hyv­in­voin­ti­val­tio­ta ja olen siis big gov­ern­ment ‑miehiä, kavah­dan sitä, että ihmiset siirtävät yksi­ty­isiä kulu­ja muiden mak­set­tavak­si. Jos aselu­van han­kkimis­es­ta aiheutuu kulu­ja, minus­ta ne kuu­lu­vat asianomaisen itsen­sä mak­set­tavak­si. Pitäisikö pas­si­in tarvit­ta­va pas­siku­vakin mak­sat­taa veronmaksajilla?

  Kokon­aan toinen asia on, ettei ter­veyskeskus­lääkäril­lä ole mitään edel­ly­tyk­siä vart­ti­tun­nis­sa päätel­lä, kenel­lä on vaka­va luon­nehäir­iö — varsinkin, kun hal­li­tus ei ehdo­ta lääkärille tässä edes tiedon­saan­tioikeut­ta hak­i­jan saa­mas­ta psyki­a­tris­es­ta hoidosta.

 24. Tämän päivän Hesaris­sa Eero Palo­heimo kir­joit­taa aika eri­laisen yhdyskun­tarak­en­tamisen puoles­ta kuin Osmo. Halu­aisitko ker­toa meille, mitä mieltä olet Eeron näkemyksistä?

 25. Catili­na,

  Muistin väärin, kir­joitit todel­lakin skit­sofreenikoista, jot­ka val­it­sisit itse. Sori!

  Krim­i­naalipoti­laista kuitenkin 90 pros­ent­tia on skit­sofreenikko­ja ja näistä suurin osa para­noi­disia skit­sofreenikko­ja, joten edelleen epäi­lyt­tää sanomisesi. 

  http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2005/12/pr1138779839986/passthru.pdf

  Pyt­ty­van­git ovat sit­ten erik­seen, he lienevät pahan­laa­tu­isia sosiopaat­te­ja. Kir­joitin ensik­si pakko­hoito­vangeista ja sekoitin käsitteitä. 

  Yhtä kaik­ki, en tosi­aan vieläkään ole vaku­ut­tunut aseen myön­tämisen kan­nat­tavu­ud­es­ta skit­sofre­ni­aa sairas­tavalle jo monikym­menker­taisen itse­murhariskin vuoksi.

 26. Eli­na:
  “Kyl­lä aikuisen ihmisen pitää pystyä esim. hätäti­lanteessa aja­maan autoa.”

  Paljon tärkeämpi kansalais­taito hätäti­lanteessa on hyvä ensi­a­putaito. Sairaankul­je­tuk­sen ammat­ti­laisetkin anta­vat ensi­avun aina paikan pääl­lä ja lähtevät vas­ta sit­ten kul­jet­ta­maan poti­las­ta jatkohoitoon.

  Ajoko­rtin saamisek­si tarvit­ta­vat todis­tuk­set siis ehdot­tomasti kyseisen hak­i­jan mak­set­taviksi, niin kuin aseenkan­tolu­vankin saamisek­si tarvit­ta­vat. Ja hin­ta mah­dol­lisim­man korkeak­si — niin korkeak­si­han sitä ei mitenkään voi säätää, että se kat­taisi ter­veyskeskuk­sille aiheutu­van työvoiman hukkakäytön.

 27. Lake­ja saa toki arvostel­la ja niitä voidaan tarvit­taes­sa muut­taa. Mut­ta olen kyl­lä sitä mieltä, että jos eduskun­ta säätää lain, jos­sa kansalaiselta edel­lytetään lääkärin­todis­tus­ta jonkin etu­u­den tai oikeu­den saamisek­si, niin on myös kohtu­ullista, että eduskun­ta samal­la huole­htii siitä, että lääkärin­todis­tuk­sen voi saa­da. Helsingis­sä lääkärin­todis­tuk­sen saa aina yksi­ty­is­lääkäriltä, mut­ta Suomes­sa on aluei­ta jois­sa ter­veyskeskus on käytän­nössä ain­oa mah­dol­lisu­us saa­da lääkärin­todis­tus. Sik­si mun mielestä on perustel­tua, että kansalaisel­la on oikeus saa­da lak­isääteinen lääkärin­todis­tus ter­veyskeskuk­ses­ta. Vai oletko sinä Ode tosi­aan sitä mieltä, että eduskunnal­ta tai hal­li­tuk­selta olisi kor­rek­tia toim­intaa säätää jokin velvoite, jon­ka toteut­ta­mi­nen olisi osas­sa Suomea käytän­nössä mahdotonta?
  Tuos­sa aiem­mas­sa kir­joituk­ses­sani totesin, että ter­veyskeskuk­sen mak­sut sääde­tään ase­tuk­sel­la ja nyt vaikka­pa aseenkan­tolu­van saamik­si tarvit­tavas­ta lääkärin­todis­tuk­ses­ta voi per­iä 32 euron mak­sun. Hal­li­tuk­sen tulisi tietysti nyt pohtia, että pitäisikö sen olla korkeampi, esimerkik­si saman hin­tainen kuin ajoko­rt­tia varten tarvit­ta­van todis­tuk­sen tai vieläkin korkeampi. Mun mielestäni aseenkan­tolu­van saamisek­si tarvit­tavas­ta lääkärin­todis­tuk­ses­ta voitaisi­in per­iä todel­lis­ten kus­tan­nusten mukainen maksu.
  Sinän­sä olen sitä mieltä että lääkärin­todis­tuk­sel­la ei voi­da selvit­tää sitä, mitä joku tulee myöhem­min tekemään. Yhtä hyvin voitaisi­in vaa­tia astrolo­gin anta­maa todis­tus­ta. Se olisi luul­tavasti läh­es yhtä luotettava.
  Sik­si minus­ta paras ratkaisu olisi kieltää käsi­aseet kokon­aan. Tarkku­usam­muntaa har­ras­taville voisi kuitenkin sal­lia ilmapis­toolit. Täl­laisia rajoituk­sia vas­tus­ta­vat väit­tävät usein, että joukko­sur­maa suun­nit­telisi­vat han­kki­si­vat sit­ten lait­toman aseen, kiväärin tai rak­en­taisi­vat pom­min. Sik­si hei­dän mielestään nykyi­nen sään­nös on hyvä ja lupia myön­net­täessä pitäisi vain olla tarkem­pi tai ottaa ase pois, jos on todet­tu jotain epäi­lyt­tävää. Väite on mun mielestä aivan epäloogi­nen. Jos se pitäisi paikkansa, niin sil­loin joukko­murhan suun­nit­teli­ja, jol­ta nykysään­nösten mukaan evät­täisi­in ase, ryhty­isi rak­en­ta­maan pom­mia. Elikkä vaa­timus poli­isin luvas­ta olisi näin kokon­aan turha. Samaan kat­e­go­ri­aan kuu­luu väite siitä, että ase ei tapa ketään. Jos nämä käsi­tyk­set pitäi­sivät paikkansa, voisimme luop­ua aseenkan­tolu­vas­ta kokon­aan ja ryhtyä myymään asei­ta maitokaupoissa.
  Mun näke­mys on se, että mitä vähem­män asei­ta on käytössä, sitä vähem­män niil­lä voidaan sur­ma­ta ihmisiä. Sik­si kan­natan käsi­a­sei­den kiel­toa, se on tehokkain tapa vähen­tää aseita.

 28. Sit­ten vielä tois­tok­si ne maagiset sanat: “… vaan voidaan hän­tä arvioi­da tässä suh­teessa kuten kaikkia muitakin ihmisiä”. Minähän en nimit­täin myön­nä aselu­pia, enkä ajoko­rt­te­ja. Teen vain lausun­to­ja siitä, onko estääkö joku sairaus nor­maalin arvioin­nin vai ei, vai onko ryhdyt­tävä kayt­tåmåån poikkeav­ia kriteerejå.

 29. Jos lääkärei­den pitää alkaa anta­maan aseenkan­tolu­van myön­tämiseen liit­tyviä arvioi­ta, tulisi myön­tämistä sit­ten arvioi­da lääketi­eteel­lisin perustein: luvan myön­tämi­nen olisi siis kon­traindikoitu, mikäli sen kansan­ter­vey­del­liset riskit oli­si­vat hyö­tyjä suuremmat.

 30. Eli­na: ”Ajoko­rt­ti voisi kuu­lua lukion ja ammat­tik­oulun opin­to­su­un­nitel­maan, vapaae­htoise­na tietysti.…”

  Met­sään menee.… Ehkä olisi tehokkaam­paa että suo­ma­laiset äid­it ja isät oppi­si­vat ja opet­taisi­vat kos­ket­ta­maan omi­aan lap­si­aan ja mui­ta ihmisiä absolu­ut­tisel­la ja totaalisel­la taval­la, jos­sa on tun­tei­ta ja huolenpitoa. 

  Min­un näkymä on se että per­heis­sä, kouluis­sa ollaan ”hel­liä” ain­oas­taan puheta­sol­la mut­ta tämä ”totaa­li­nen, absolu­ut­ti­nen ja pelkäämätön kos­ke­tus” puut­tuu kokonaan.

  Olisi tehokkaam­paa jos opetet­taisi­in lap­sia spon­taaniseen sosi­aa­likäyt­täy­tymiseen jos­sa voi ilmaista itseään pelkäämät­tä että riko­taan muodol­lisu­udet jot­ka täyt­tävät tätä nyky-ysteiskuntaa. 

  Tämä maa on täynä sosi­aalis­es­ti kyken­emät­tömiä yksilöitä, muodol­lisuuk­sia täynä ole­via per­heitä jos­sa spon­taneisu­us tapetaan ja hau­dataan, jos­sa hellyys ja huolen­pid­to on ain­oas­taan puheta­sol­la. Tuskin ajoko­rt­ti opin­to­su­un­nitel­maan aut­taisi paran­ta­maan tilannetta.

 31. Pekka Järviselle:

  En vas­tus­ta sitä, että tämä lääkärin­tarkas­tus tulee ter­veyskeskus­lääkärien tehtäväk­si vaan että siitä per­itään kus­tan­nuk­sia vas­taa­va mak­su. Tuo 32 euroa ei ymmärtääk­seni sisäl­lä lääkärin tekemän “tutkimuk­sen” mak­sua, vaan hin­nan pitäisi olla jos­sain lähel­lä sataa euroa.

  Jos hakee todis­tuk­sen yksi­ty­is­lääkäriltä, sitäkään ei sairaus­vaku­u­tus tue, kos­ka kyse ei ole sairau­den hoita­mis­es­ta. Samas­ta syys­tä ei pitäisi kun­nan veron­mak­sajien tukea sitäkään, että hakee todis­tuk­sen kunnalta.

  “Tutkimuk­sen” hin­ta on itseasi­as­sa määritel­ty, kun puo­lus­tusvoimat ostaa kun­nil­ta tämän noin viisi kysymys­tä sisältävän lääkärin­todis­tuk­sen. (Joku selosti kat­tavasti sen sisäl­lön aiem­mas­sa viestissä)

 32. Juani­to,

  Voi olla, ettei ajoko­rtin suorit­ta­mi­nen tun­tike­hyk­sen puit­teis­sa ollut hyvä ehdo­tus, mut­ta en nyt suurin sur­minkaan ymmär­rä, miten hellyys ja kau­ni­it sanat siihen kuu­lu­vat jotenkin vas­takkaise­na asiana.…

  Var­masti sinän­sä ihan tot­ta, mitä san­ot muodol­lisuuk­sista ja kas­vatuk­sen keskit­tymis­es­tä niihin. Van­hem­man peruste­htävä on koh­da­ta lapsen­sa tun­neta­sol­la ja antaa eväät itsen­sä ja tois­t­en ymmärtämiseen. Vier­aan­tu­mi­nen inhimil­li­sistä tun­teista on se vaar­al­lisin asia, mitä lapselle voi tapah­tua. Kun tähän vielä nykyaikana liit­tyy raais­ta­va vir­tu­aa­li­nen ympäristö, niin pom­mi on valmis.

 33. Se, että ter­veyskeskuk­ses­sa perit­täisi­in todis­tuk­ses­ta mak­su ei auta.

  Kus­tan­nus on vai­h­toe­htoiskus­tan­nus. Kun lääkäri laatii todis­tus­ta niin sinä aikana jonkun muun poti­laan asia jää hoitamatta.

  Kysymys kuu­luukin min­is­teri Holm­lundille, mitä jätetään tekemät­tä, jot­ta nämä todis­tuk­set saadaan ihmisille käteen?

  Ilmeis­es­ti vai­h­toe­htoiskus­tan­nus ei ole min­is­ter­ille tut­tu käsite. Voisiko joku STAKE­Sista ystäväl­lis­es­ti käy­dä sisämin­is­ter­iössä pitämässä luen­non terveystaloudesta.

 34. Anu Karl­son,

  Jo nyt on argu­men­toin­ta… Mik­sei ihmi­nen voi SEKÄ osa­ta antaa ensi­a­pua ETTÄ ajaa autoa. 

  Eihän toisen asian tärkeyt­tä vähen­nä se, että jokin toinenkin asia on tärkeä. Riip­puu ihan tilanteesta mikä mil­loinkin on tärkein­tä. Joskus se on hyvä uimataito. 

  Eli pitäy­dyn siinä, että taito ajaa autoa, on nyky-yhteiskun­nas­sa kansalais­taito, joka voisi olla oppi­laitok­sis­sa ohjel­mas­sa. Ajoko­rt­ti on niin kallis suorit­taa nykykäytän­nöl­lä että nuoret ovat kovin epä­tasa-arvoises­sa ase­mas­sa tämän suhteen.

 35. riku: eikös sil­lä lisära­hal­la voi sit­ten palkata lisää lääkäreitä?

 36. Lääkäre­itä on liikaa. Ei liian vähän, vaan liikaa.
  Kaik­ki allokoita­vat lisäresurssit, oli­pa niitä miten paljon hyvän­sä, tule­vat vuoren­var­masti kulute­tuik­si. Nykyi­nen tilanne on seu­raus­ta siitä, että näin on jatkunut jo jonkin aikaa.

 37. Catili­na:

  “Lääkäre­itä on liikaa.”

  Sinivihreä:

  Mah­ta­vatko­han ne lukuisat kun­nat, jot­ka eivät saa rekry­toitua tarvit­semi­aan lääkäre­itä, jakaa tuon käsi­tyk­sen. Lääkärien saataavu­u­songel­man lisäk­si myös palkkake­hi­tys antaa viit­teitä siihen suun­taan, että työvoiman kysyn­tää on enem­män kuin tar­jon­taa. Asi­akas­näkökul­mas­ta sanois­in, että lääkäre­itä on liian vähän.

 38. Eli­na:

  Mis­tä auto mys­tis­es­ti täl­laisen autot­toman ajokansalais­taitoisen eteen hätäti­lanteessa lihallistuisi?
  Oletko koskaan kuul­lut ambulansseista?

  Mielestäni kysymys ei ole siitä mikä on ihail­tavaa, vaan siitä, mikä on fik­sua. Mielestäni nämä kymmenet/sadat miljoonat lisäeu­rot voitaisi­in luul­tavasti käyt­tää fik­sum­minkin kansalais­ten terveyteen.

 39. Ter­vaeyskeskus­lääkäre­itä ei löy­dy, ei mil­lääm rahal­la. Se taas johtuu siitä, että kukaan ei halua tehdä niitä hom­mia, ei mil­lään rahal­la. Tämä ehkä ker­too jotain itse työstä.
  Kun kaikkein vaa­tivin ja haas­tavin, eniten osaamista vaa­ti­va työ onkin käytän­nössä hotellin pikkolona ja poseti­ivarin apinana hyp­pe­lyä, lie­nee peili­in kat­somisen paik­ka, ja ehkä myös muil­la kuin vain aina lääkäreillä.

 40. Dum­mie on ilmeisen helsinkikeskeinen, mikä onkin tietysti blo­gin ja blo­gi-isän­nän hen­gen mukaista. 

  Ambu­lanssin odot­telu voi viedä tun­nin jos toisenkin mon­es­sa paikassa. 

  Mikä siinä nyt on niin jotenkin väärin ajatel­tu, että on hyvä osa­ta ajaa autoa. Se on hyvä mon­es­sa muus­sakin tilanteessa kuin jos­sain akuutis­sa äärihätätapauksessa. 

  Kaikille ajoko­r­tit­tomille ja autot­tomille hurskastelijoille muuten kum­masti autokyyti kel­paa, kun sel­l­ainen on tarjolla…

 41. Lääkäre­itä on liikaa kaupungeis­sa sairaalois­sa, Helsingis­sä aivan liikaa. Erikois­sairaan­hoito paisuu ja lääkäre­itä on joka kadunkul­mas­sa tar­joa­mas­sa mil­loin mitäkin seniorik­linikkaa tai tarkas­tus­ta. Lääkäre­itä on liian vähän maaseudul­la, Itä- ja Pohjois-Suomes­sa aivan liian vähän. Tämä, kos­ka nuoret koulute­tut ihmiset halu­a­vat asua kaupungeis­sa, eivätkä halua raataa aliar­vostet­tuina per­ife­ri­as­sa. Lääkäre­itä ei siis ole liikaa tai liian vähän vaan molem­mat samanaikaises­ti. Yksinker­tainen asia mut­ta erit­täin vaikea ratkaista.

 42. Meil­lä oli kova lääkärip­u­la viimek­si 1980-luvun lopus­sa, nousukau­den läh­estyessä lop­puaan. Kun sit­ten lama iski päälle, ter­veyskeskuk­setkin sai­vat kaikki­in lääkärivirkoi­hin hoita­jat, lääkärili­it­to valit­ti lääkärien työt­tömyy­destä ja lääkärien koulu­tus­määriä leikat­ti­in. Laman väistyessä lääkärien houkut­telu ter­veyskeskuk­si­in ja kun­nal­lisi­in sairaaloi­hin alkoi taas vaikeutua.
  Lääkärit siis tekevät kyl­lä työtä elääk­seen kuten muutkin ja val­it­se­vat tar­jol­la ole­vista työ­paikoista sen, joka on mie­lenki­in­toisin ja kaiketi myös taloudel­lis­es­ti kan­nat­tavin. Sik­si ter­veyskeskusten tulisi jär­jestää lääkärien työ siten, että työ siel­lä kiin­nos­taisi. Täl­laisi­akin ter­veyskeskuk­sia on eri puolel­la Suomea, sekä kaupungeis­sa että maaseudulla.

 43. “Kaikille ajoko­r­tit­tomille ja autot­tomille hurskastelijoille muuten kum­masti autokyyti kel­paa, kun sel­l­ainen on tarjolla…”
  Löysitkö tästäkin tilas­ton todisteeksi?
  Monin paikoin maaseudul­la on han­kit­ta­va auto tai muutet­ta­va, jos aikoo elää taval­lista elämää. Mut­ta ei oma eikä naa­purin auto hen­gen­pelas­ta­jana tai­da kovinkaan usein olla perustel­tu, vaik­ka ambu­lanssi tulisi kaukaa. Tässä aiheessa kyl­lä men­nään ja syr­jäteille alkuperäisestä.

 44. AUTTTAAKO LÄÄKÄRINLAUSUNTO

  Aseharrastus,kuten jok­senkin kaik­ki har­rat­suk­set, vaa­ti­vat jonkin ver­ran kus­tan­nuk­sia: ase,patruunat, matkat har­ras­tu­s­paikalle. (Itse en olekoskaana ruu­ti­aset­ta omistanut.Junioireille han­kin lufa­tarin Anno dazu­mal.) Siinä konkurssis­sa yksi 50 e:n lääkärin­lausun­to ei ole paljoa, sem­minkään kun saman henkilön ei tarvit­sisi mieleestäni uut­ta aset­ta varten tarvit­tavaa lupaa varten toista lääkärin­todis­tus­ta hankkia.

  Epäilen kuitenkin, vas­taisilääkäris­ntodis­tuk­sen vaa­timi­nen tarkoitustaan.

  Itse olen edelleen sitä mieltä,että aseenkan­tolu­van saamisek­si tulisi olla­jonkun ampuma- tai met­sästysseu­ran jäsen. Kau­palli­nen klu­bi ei riitä. Kuvit­telin pitkään, että näin juuri laki vaatii.

  Tänä aamu­na nousin junaan Sar­ganzis­sa Sveit­sis­sä. Samaan aikaan nousi junaan muu­ta­ma ker­taushar­joituk­si­in menevä sveitsiläismies,täysissä varusteissa,rynnäri olal­la. Eikä kukaan sen kum­mem­min asi­aa pan­nut merkille.Eikä mitään mil­i­taris­tista uhoa myöskään näkynyt.

  Svei­sis­sä on jokaisel­la asekun­toisel­la miehel­lä ryn­näkkökivääri koton­aan. Ja sur­mia tapah­tuu maas­sa erit­täin vähän.

 45. Tätien kan­nat­taisi joskus miet­tiä, mitä poten­ti­aalisen joukko­murhaa­jan mielelle tekee tietoisu­us siitä, että joku saat­taakin ihan oikeasti ampua takaisin. Mitä hänen mielessään liikah­taa sil­loin, kun tietoisu­u­teen tun­keekin ensi laukausten jäl­keen, että hei, nythän tosi­aan sieltä joku ampuukin takaisin?

 46. Joukko­murhaa­ja on päät­tänyt lop­ul­ta ampua myös itsen­sä. En tiedä, kuin­ka loogis­es­ti nuo ajat­tel­e­vat, mut­ta ei kai sil­loin henken­sä puoles­ta pitäisi ajatel­la; siis loogis­es­ti ajatellen.

 47. Luulen, että siinä ei tosi­aan ajatel­la loogis­es­ti. Jälki­ana­lyysit ovat kuitenkin tois­tu­vasti osoit­ta­neet, että tapausten kulku ratkeaa ensi sekun­teina. Jokainen kuu­tioimiseen ja vitkastelu­un käytet­ty sekun­ti mak­saa henkiä.

  Meil­lähän on tosi­aan kult­tuure­ja ja yhteiskun­tia, jois­sa ase kuu­luu miehen asu­un. Ei niis­sä tapah­du tällaisia.

  Saat ammut­tua vain yksi tai kak­si, mut­ta sit­ten eten­e­m­i­nen pysähtyykin. Siinähän voisi vaik­ka vielä antau­tu­akin. Kymme­nen tai kah­denkymme­nen jäl­keen ei kyl­lä enää antauduta.

 48. Itsen­sä ampumi­nen ei kuitenkaan ole koulu­am­pu­jil­la pääosas­sa, vaain Suuri Mis­sio on tehdä joukkomurha. 

  Itsen­sä ampumi­nen on vain “kun­ni­akas” päätös asialle, jon­ka vai­h­toe­htona oli­si­vat oikeu­denkäyn­nit ja elinkau­ti­nen murhatuomio. Näin minä ajat­te­len, vaik­ka keit­tiöp­sykologik­si on tääl­lä haukuttu… 

  Mikäli pelkona olisi, että joku ampuu hyvinkin nopeasti takaisin Suuren Mis­sion toteu­tu­mi­nen olisi huo­mat­tavasti epä­varmem­paa. Tilal­la olisi nöyryy­tys ja häpeä säälit­tävästä epäon­nis­tu­mis­es­ta. Lisäbonuk­se­na mah­dolli­nen elinikäi­nen vam­mau­tu­mi­nen ja ihmis­ten viha ja halveksunta.

 49. Maaseudul­lakin on toimivia ter­veyskeskuk­sia mut­ta ne toimi­vat lähin­nä erikois­tu­mista odot­tele­vien nuorien lääkärien ja muu­ta­man van­han konkarin voimin. Uut­ta pysyvää lääkäri­työvoimaa sinne on vaikea saa­da, kos­ka kukaan ei muu­ta 5000 ihmisen kun­taan keskelle erä­maa­ta jos ei ole sieltä kotoisin. Toimi­vat ter­veyskeskuk­set ovat lähin­nä iso­jen kaupunkien vau­rais­sa ympäryskun­nis­sa, jois­sa väestö on helpom­paa. Talo on raken­net­tu kehyskun­taan, nainen on lääkärinä tk:ssa ja mies ajaa kaupunki­in insinööröimään.

 50. Art­turille:

  1) Mis­tä saadaan lisää lääkäre­itä ter­veyskeskuk­seen? Ei saa­da nytkään. Työn sisältö: tee tyt­tö todis­tuk­sia tosimiehille. Huippuhomma.

  2) Todis­tuk­sista tule­va lisära­ha on niin pieni, ettei sil­lä palkata edes ter­veyskeskusu­ud­is­tus­ta suun­nit­tel­e­vaa kon­sult­tia Uuraisille.

 51. Ei kukaan lääkäri voi arvioi­da ihmisen henkistä oloti­laa yhden käyn­nin perus­teel­la. Toki jos sairaushis­to­ria on selvil­lä, se antaa edes jonkin­laisia mahdollisuuksia.
  Mik­si uuden aseen saa han­kkia, vaik­ka ei niistä tietäisi yhtään mitään, saati osaisi käyttää?
  Voisi ottaa edes hie­man mallia puo­lus­tusvoimien tavas­ta käsitel­lä asei­ta ja patru­unoi­ta. Heil­lä kun on asi­as­ta aika moinen koke­mus ja sitä kaut­ta myös asiatuntemus

 52. riku: jos todis­tuk­sista per­itään markki­nahin­taa, niin niiden hin­nal­la voidaan palkata uusia lääkäre­itä. DUCY?

 53. Art­turi:

  1) “Markki­nahin­nat” eivät kata palkkakustannuksia.
  2) Lääkäre­itä ei ole.
  3) Jos tk-lääkärei­den työn­sisältö on todis­tus­lap­pusten lait­telua — niin lop­utkin lähtevät.

 54. riku:

  1. Mik­si luulet, että markki­nat tek­i­sivät hyvän­tekeväisyyt­tä ja tar­joaisi­vat todis­tuk­sia alle palkkaku­lu­jen hinnalla?

  2. Jos lääkäreille on lisää töitä, niin niitä koulute­taan lisää. Tois­taisek­si vähim­män tuot­ta­vat työt jätetään tekemät­tä. (Nämä vähiten tuot­ta­vat työt voi olla niitä todis­tusten kir­joit­tamista tai sit­ten jotain muu­ta.) Luul­tavasti kuitenkin ihmis­ten halu ajaa autol­la tai saa­da kan­taa aset­ta on niin suuri, että lääkäre­itä kan­nat­taa koulut­taa vaik­ka pelkästään kir­joit­ta­maan terveystodistuksia.

  3. Lääkärit arvioi­vat työn­teosta itselleen aiheutu­vaa hait­taa palkkaansa vas­taan. Jos nykyisel­lä pal­ka­lla ei huvi­ta kir­joit­taa todis­tuk­sia, niin tietysti pitää mak­saa enem­män palkkaa ja vas­taavasti per­iä suurem­paa mak­sua todis­tuk­sen kir­joit­tamis­es­ta. Kyl­lä se tas­apaino sieltä löy­tyy… Jos on ole­mas­sa joku sum­ma, jon­ka lääkäri hyväksyy palkkiok­si todis­tuk­sen kir­joit­tamis­es­ta ja todis­tuk­sen osta­ja hyväksyy kus­tan­nuk­sek­si niin vai­h­tokaup­pa on mah­dolli­nen. Muus­sa tapauk­ses­sa­han todis­tuk­sia ei sit­ten kir­joite­ta, mut­ta tämä ei tietysti vaiku­ta ter­veyskeskusten toim­intaan, kun ske­naario ei poikkea nykyisestä.

  Sel­ven­nyk­sek­si: Minä vas­tus­tan määräys­tä, että ajoko­rtin / aseenkan­tolu­van saamisek­si pitää han­kkia lääkäriltä todis­tus. Kuitenkin jos eduskun­ta kaikessa viisaudessaan nyt päät­tää, että täl­lainen pilet­ti pitää han­kkia aseen saadak­seen, niin olen Osmon kanssa samaa mieltä siitä, että kus­tan­nuk­set pitää kohdis­taa sen luvan hak­i­jalle, eli määrit­tää markkinaperusteisesti.

 55. Mielestäni olisi pitänyt sit­ten kokon­aan kieltää kaik­ki ampuma­har­ras­tuk­set. Itel­läni on pis­tooli ja pitää uusia lupa. Ja nyt pitäisi men­nä lääkäri­in joka ei min­ua edes tunne. Ter­veyskeskus tai työ­paikkalekuri taas tun­tisi min­ut. Voisin siitä sen kolmisen kymp­piä mak­saa niinkuin luvan haus­ta myös toinen 30 eli ainakin 60. Mut­ta tuol­la oli yksi net­ti­sivu mis­sä oli 240 euroo kun­non perus­teel­lisen tutkimusen teko. Laite­taan täyskiel­to ja jos sen jäl­keen tapah­tuu ampuma-ase murhia niin kato­taan vaikut­tiko tuo laki yhtään?
  Type­rä soininvaara!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.