Tahti hidastuu

Läh­den per­hei­ne­ni kier­tä­mään Euroop­paa  junal­la. Pys­tyn kom­mu­ni­kaa­to­rin avul­la aut­ta­vas­ti  yllä­pi­tä­mään blo­gia­ni, mut­ta mode­roin­ti har­ve­nee, joten oman kom­men­tin hyväk­sy­mis­tä voi jou­tua vähän odottelemaan.

6 vastausta artikkeliin “Tahti hidastuu”

 1. Haus­kaa mat­kaa vain parem­man lii­ken­ne­kult­tuu­rin sydänmaille! 

  Älä nyt kui­ten­kaan astu sin­ne suo­ja­tiel­le ihan niin rohees­ti joka puo­lel­la kuin Suomessa.

 2. Hyvää lomaa ja muka­vaa junai­lua. Muka­va kuul­la että junal­la tut­ki­mas­sa maa­il­maa mie­luum­min kuin lentokoneella.

 3. No, ei se tah­ti nyt­kään kovin kii­vas ole ollut (vrt. pos­tauk­se­ni 12. hei­nä­kuu­ta 2008 kel­lo 11.04).

  Haus­kan­hi­das­ta matkaa!

  Nimi­merk­ki “Sie­lun­sa, per­ke­le, kesä­mat­kan osal­ta myynyt”

 4. Muka­vaa kesä­lo­maa! Luin juu­ri kir­ja­si “Pol­ku­pyö­räl­lä Nizzaan”. Olen itse­kin into­hi­moi­nen pyö­räi­li­jä, vaik­ka­kin har­ras­tuk­se­ni on suun­tau­tu­nut maas­to­pyö­räi­lyyn. Kir­ja­si innoit­ta­ma­na kai­voin van­ha Ber­nar­di ‑kil­pa­pyö­rä­ni varas­tos­ta ja aloin suun­nit­te­le­maan koti­mais­ten maan­tei­den val­loi­tus­ta. Mie­les­tä­ni kir­jas­sa antoi­saa oli pait­si tie­ten­kin pyö­räi­ly itses­sään, myös kom­men­toin­ti mat­kan aika­na aja­mie­si mai­den ja koti­maan erois­ta elin­kei­no­toi­min­nas­sa ja ympä­ris­tö­asiois­sa sekä lii­ken­ne­suun­nit­te­lus­sa ja ‑kult­tuu­ris­sa.
  Ihmet­te­len usein kuin­ka poliit­ti­set toi­mi­jat ja jak­sa­vat teh­dä työ­tään täs­sä suo­ma­lai­ses­sa poliit­ti­ses­sa jär­jes­tel­mäs­sä kyy­nis­ty­mät­tä ja kyl­läs­ty­mät­tä. Mis­tä löy­tyy se voi­ma, jot­ta jak­saa yrit­tää paran­taa yhtei­sön ja yhteis­kun­nan toi­min­taa siten että kan­sa­lai­sen oli­si hyvä olla. (Ole­tan, tai aina­kin toi­von, että poliit­tis­ta toi­min­taa ohjaa pyr­ki­mys yhtei­seen hyvään, eikä hen­ki­lö­koh­tai­sen edun tavoit­te­lu. Noin niin kuin ylei­se­nä ilmiö­nä.). Toi­von, että yhteis­kun­nal­li­sen vai­kut­ta­mi­sen rin­ta­mal­la jak­sat toi­mia etu­jou­kois­sa, oli­pa sit­ten työ­ka­lu­na kynä tai polkupyörä.

 5. Soi­nin­vaa­ra, toi­vot­ta­vas­ti seu­raat lomal­la­si myös Suo­men uuti­sia, esim tämä saat­taa kiinnostaa

  Nel­jä kuo­li ja usei­ta louk­kaan­tui vii­kon­lo­pun moottoripyöräkolareissa
  Jul­kais­tu 20.07.2008 20:23 (päi­vi­tet­ty 22:24)
  Eri puo­lil­la maa­ta on tapah­tu­nut vii­kon­vaih­tees­sa kaik­ki­aan nel­jä kuo­le­maan joh­ta­nut­ta mopo- ja moot­to­ri­pyö­rä­on­net­to­muut­ta. Lisäk­si kak­si moot­to­ri­pyö­räi­li­jää louk­kaan­tui vaka­vas­ti kola­roi­tu­aan hen­ki­lö­au­ton kanssa.”
  http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2008/07/675751
  Mil­lä­hän taval­la ne AUTOIHIN asen­ne­tut nopeus­ra­joit­ti­met oli­si­vat estä­neet nämä onnet­to­muu­det? Tai tääl­lä nykyi­sel­lä asuin­paik­ka­kun­nal­la­ni äsket­täin tapah­tu­neen onnet­to­muu­den, jos­sa parin pro­mil­len kän­nis­sä ollut pyö­räi­li­jä pyö­räi­li auton eteen? Var­maan autoi­li­jan vika että pyö­räi­li­jät ei enää uskal­la läh­teä lii­ken­tee­seen sel­vin päin…!?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.