Töppäsin

Tulin eilen Sipoos­ta fil­la­ril­la Hel­sin­kiin. Kalk­ki­ran­nan tien­haa­ras­sa tulin Uudel­le Por­voon­tiel­le. Kat­soin rutii­nin­omai­ses­ti molem­piin suun­tiin, ja kun tie oli tyh­jä, yli­tin sen. Yhtäk­kiä minua koh­ti ajoi moot­to­ri­pyö­rä. Mis­tä se tuli? Sil­mä­la­sien san­gan takaa vai kirk­kaas­sa aurin­gon­pais­tees­sa pui­den var­jos­ta? Peläs­tyin per­ha­nas­ti, mut­ta ymmär­sin sen­tään olla jar­rut­ta­mat­ta, enkä siis pysäh­ty­nyt moot­ti­pyö­rän eteen kuin hir­vi töllistelemään.

Yksi­kä­sit­tei­ses­ti minun moka­ni. Ei sii­nä mitään todel­lis­ta vaa­raa ollut, kos­ka pai­kal­la oli 60 km/h nopeus­ra­joi­tus ja moot­to­ri­pyö­räi­li­jä nou­dat­ti sitä.  Onnek­si oli täl­lai­nen nau­ret­ta­van alhai­nen rajoi­tus. Kovem­mal­la nopeu­del­la mei­dän molem­pien oli­si käy­nyt huonosti.

33 vastausta artikkeliin “Töppäsin”

 1. Toden­nä­köi­sem­pi syy pelas­tu­mi­sel­le­si ei ollut nopeus­ra­joi­tus vaan se että moot­to­ri­pyö­räi­li­jä ajoi aktii­vi­ses­ti ja osa­si odot­taa ettei­vät pyö­räi­li­jät taik­ka jalan­kul­ki­jat pahem­min vil­kui­le mihin­kään ylit­täes­sään katua ‑syy­hän on aina moto­ri­soi­dun ajo­neu­von täs­sä maassa.

  Miten­kä­hän mah­taa käy­dä kun sinun kal­tai­se­si nopeus­ra­joi­tus-usko­vai­set pää­se­vät eteen­päin lob­baa­maan pas­sii­vis­ta ajoa jos­sa men­nään puo­li­nu­kuk­sis­sa eteen­päin suo­raa tie­tä pien­tä nopeutta.

 2. Ole Osmo varo­vai­nen! Sinua tar­vi­taan valtuustossa.

  Onnek­si sen­tään pää­sit pel­käl­lä säikähdyksellä!

 3. Tuli­ko se oikeal­ta vai vasem­mal­ta? Neu­rop­sy­ko­lo­geil­le on tut­tua että vasem­mal­ta puo­lel­ta tule­vat näkö­ha­vain­not jäte­tään hel­pos­ti huo­miot­ta; aivot auto­maat­ti­ses­ti luo­kit­te­le­vat kai­ken oikeal­la puo­lel­la tapah­tu­van tär­keäm­mäk­si. Nuo­ril­la aikui­sil­la tätä ei juu­ri­kaan ilme­ne, mut­ta lap­sil­la ja kes­ki-iäs­tä alkaen taas.

 4. vaan se että moot­to­ri­pyö­räi­li­jä ajoi aktii­vi­ses­ti ja osa­si odot­taa ettei­vät pyö­räi­li­jät taik­ka jalan­kul­ki­jat pahem­min vil­kui­le mihin­kään ylit­täes­sään katua ‑syy­hän on aina moto­ri­soi­dun ajo­neu­von täs­sä maassa. 

  Moot­to­ri­pyö­räi­li­jät osaa­vat muu­ten­kin enna­koi­da tapah­tu­mia lii­ken­tees­sä aivan toi­sin kuin ali­tui­seen nenää, audio­ta ja kän­nyk­kää näplää­vät koti­lo­kus­kit, sik­si heil­le pitäi­si­kin antaa oikeus ajaa aina 20 km/h yli rajoi­tuk­sen ilman sak­koa! Aina­kin koke­neil­le täys­bo­nus kul­jet­ta­jil­le. Moto­ri­soi­tu­jen ajo­neu­vo­jen kul­jet­ta­jat mak­sa­ne­vat myös lei­jo­nao­san kai­kis­ta verois­ta, kii­tok­se­na täs­tä on möyk­ky­jä teis­sä ja hen­gen­vaa­ral­li­sia urapaikkauksia.. 

  Mut­ta hyvä sil­ti ettei täl­lä ker­taa ris­teyk­ses­sä tul­lut auto­vi­ha­mie­li­nen ja sik­si lait­teen huo­nos­ti hal­lit­se­va city car clu­bi­lai­nen oudol­la autolla..

 5. Toi­vot­ta­vas­ti säi­käh­dit ter­veel­li­ses­ti ja raken­ta­vas­ti. Että täs­tä läh­tien olet kyl­lin pelo­kas ja val­pas lii­ken­tees­sä. Pari­kym­men­tä vuot­ta sit­ten minul­le kävi vähän pahem­min. Siis vähän (vain pol­ku­pyö­rä tar­vit­si kor­jaus­ta). Ja sii­tä läh­tien olen ollut aina val­mis sii­hen että jos­tain joku kone yrit­tää kur­va­ta päälle.

 6. Vii­me vii­kol­la ajoin pol­ku­pyö­räl­lä myö­hään illal­la eräs kau­pun­gin ison tien yli. Sii­nä oli punai­nen valo jalan­kul­ki­joil­le, mut­ta kun ei näky­nyt, kuu­lu­nut sie­lun sie­lua, jat­koin tien yli pysähtymättä. 

  10 sekun­nin jäl­keen vie­res­sä­ni oli polii­si­au­to jos­ta erit­täin viha­mie­li­nen siniuk­ko huusi kuin mie­li­puo­li. Lähel­lä olin ajaa puu­ta­päin säi­käh­dyk­ses­tä. Jos oli­sin ollut elä­ke­läi­nen niin var­maan kuo­len infarktiin!

 7. Sini­vuo­kot ojen­ta­vat ajoit­tain myös mei­tä. Suo­mes­sa on hyvin han­ka­laa polii­sin kan­nal­ta ajaa pyö­räl­lä ns. ryh­mäs­sä. Se ei polii­sin ohjei­den mukaan käy­tön­nös­sä onnis­tui­si, tai auheut­tai­si sit­ten suur­ta hait­taa muul­le lii­ken­teel­le. Jono voi­si olla 100m pit­kä. Tosin pyö­räi­li­jän itsen­sä kan­nal­ta ryh­mäs­sä aja­mi­nen on koke­muk­se­ni mukaan tur­val­li­sin­ta. Nimit­täin suu­ri osa autoi­li­jois­ta kun­nioit­taa ryh­mää, eikä osoi­ta kovin­kaan hel­pos­ti miel­tään. Tosin poik­keuk­sia­kin löytyy.
  Syy­tä näi­hin autoi­li­joi­den mie­le­no­soi­tuk­siin en osaa sanoa. Yleen­sä se on jotain täy­sin käsit­tä­mä­tön­tä, kos­ka takaam­me saat­taa tul­la yksi auto per 5 minutt­tia. Myös vas­taan­tu­le­vat autoi­li­jat jos­kus osoit­ta­vat miel­tään pyö­räi­le­vää ryh­mää koh­taan suo­ral­la tie­o­suu­del­la. Se tun­tuu vie­lä käsittämättömämmältä.

 8. Mik­si pyö­räi­li­jöil­lä ei ole pakol­lis­ta lii­ken­ne­va­kuu­tus­ta? Oli­si oikeu­den­mu­kais­ta, että vahin­gon sat­tues­sa myös pyö­räi­li­jä, jos on syyl­li­nen, osal­lis­tui­si omal­ta osal­taan hoi­to­kus­tan­nuk­siin. Nyt­hän hen­ki­lö­va­hin­got kor­va­taan autoi­li­joi­den tai moot­to­ri­pyö­rien lii­ken­ne­va­kuu­tus­jär­jes­tel­mäs­tä vaik­ka moot­to­ri­käyt­töi­sen ajo­neu­von kul­jet­ta­ja oli­si täy­sin syytön.

 9. Hyvä ettei käy­nyt kuin­kaan. Vaa­tii munaa tun­nus­taa omat mokat. Veik­kaan­pa että moni näis­tä “olen autoil­lut yli­no­peut­ta 40 vuot­ta, enkä kos­kaan teh­nyt virheitä”-kuskeista löy­täi­si kyl­lä syyn jos­tain muualta.

 10. Eikö­hän jokai­sel­la ole jon­kin­lai­nen vakuu­tus vapaa-ajal­le. Koti­va­kuu­tus on myös sel­lai­nen, jota ilman en aina­kaan itse ulkal­tai­si olla. Se kor­vaa käsit­tääk­se­ni suu­rim­man osan pyö­räl­le ja pyö­räl­lä aiheu­te­tuis­ta vahingoista.

 11. Moot­to­ri­pyö­räi­li­jän aktii­vi­suus tosi­aan pelas­ti Osmon hen­gen. Itse­kin pal­jon moot­to­ri­pyö­räi­le­vä­nä tie­dän, että aja­mi­nen vaa­tii täy­del­lis­tä kes­kit­ty­mis­tä. Täy­del­li­ses­ti pitää ottaa huo­mioon myös muut tiel­lä­liik­ku­jat, eten­kin pol­ku­pyö­räi­li­jät ja siviiliautoilijat.

  Kan­na­tan pakol­lis­ta lii­ken­ne­va­kuu­tus­ta niil­le pol­ku­pyö­räi­li­jöil­le, jot­ka aja­vat kevyen­lii­ken­teen­väy­lien ulkopuolella.

  Mitä miel­tä Vih­reät de Dor­ka ovat muu­ten moot­to­ri­pyö­ris­tä? Onhan niin, että yksin pai­kas­ta a paik­kaan b siir­ryt­täes­sä moot­to­ri­pyö­rä kulut­taa pal­jon vähem­män polt­toai­net­ta kuin hen­ki­lö­au­to tai bus­si. Moot­to­ri­pyö­rä kulu­taa tie­tä vähem­män, vie kau­pun­gis­sa tilaa vähem­män ja sil­lä voi kul­jet­taa myös tois­ta ihmis­tä tai pie­niä tava­roi­ta ja kirjeitä.

  Pitäi­si­kö moot­to­ri­pyö­riin luo­da jon­kin­lai­nen Öky-vero? “Jos on ker­ran varaa ja halua ajaa juu­ri tuol­lai­sel­la uudel­la R‑mallin Duca­til­la, on var­mas­ti varaa mak­saa enem­män veroakin”.
  Mil­lä tavoin voi­sim­me teh­dä moot­to­ri­pyö­räi­lys­tä entis­tä kal­liim­paa ja hankalampaa?

 12. Syy­tä näi­hin autoi­li­joi­den mie­le­no­soi­tuk­siin en osaa sanoa. Yleen­sä se on jotain täy­sin käsit­tä­mä­tön­tä, kos­ka takaam­me saat­taa tul­la yksi auto per 5 minutt­tia.”, Ciclis­ta sanoo.

  Jos tar­koi­tat ryh­mäl­lä sel­lais­ta että aje­taan useam­pi pyö­räi­li­jä rin­nak­kain, niin ymmär­rän hyvin mik­si osa autoi­li­jois­ta hermostuu.

  Ote­taan vaik­ka esi­merk­ki. Mut­kai­nen ja mäki­nen 80- kym­pin tie ja pyö­riä lähes koko kais­ta täyn­nä. Ja kel­tai­nen vii­va joka jat­kuu ja jat­kuu. Autoi­li­ja ei saa ylit­tää sitä kel­tais­ta vii­vaa ja ajaa sit­ten hamaan tule­vai­suu­teen siel­lä pyö­räi­li­jä­jou­kon taka­na odot­taen lail­lis­ta ohi­tus­pai­kaa. Ja yleen­sä pyö­räi­li­jät ei sit­ten ymmär­rä mik­si auto ei mene ohi. 

  Itse ajan pal­jon tiel­lä, jol­la menee int­ti­poi­kia fil­la­ri­mars­sil­la. Ja vaa­ral­li­sin tilan­ne on se, kun pyö­räi­li­jät eivät tajua takaa tule­vaa lii­ken­net­tä ja rupea­vat aja­maan rin­nak­kain. Ja eri­tyi­ses­ti kun kysei­sel­lä tiel­lä kul­kee aika pal­jon hiek­ka­rek­ko­ja. Tie on kapea, fil­la­rit tuk­kii toi­sen kais­tan ja ohi­tus­paik­ko­ja on vähän. Jos­kus sil­loin tulee jopa töötättyä.

  Ja kan­nat­taa muis­taa, että jos auto ajaa noin 80 km/h tun­nis­sa niin se ete­nee n. 22 m/s ja fil­la­ris­ti­jouk­ko vaik­ka 18 km/h eli 5 m/s eli autoi­li­ja tulee siel­tä takaa 17 m/s kovem­paa. Eli kun tulee mut­kan takaa ja näkee tien täy­del­tä fil­la­ris­te­ja niin ekat 17 ‑34 met­riä on saa­tu kiin­ni fil­la­ris­te­ja jo nor­maa­li­na reak­tio­ai­ka­na ja sit­ten ruve­taan pudot­ta­maan vauh­tia sii­hen pariin­kymp­piin kun ohit­taa­kaan ei saa. Koval­la jar­ru­tuk­sel­la kui­val­la tiel­lä auton saa pysäh­ty­mään jos­sain 35 met­ris­sä. Eli eli koko­nais­mat­ka on jotain 60 ‑100 met­rin välillä. 

  Jos­kus sit­ten kun siel­lä taka­na on vie­lä itsel­lä rek­ka, niin miet­tii kum­pi on fik­sum­paa eli tap­paak­ko fil­la­ris­tit aja­mal­la pääl­le vai itsen­sä täysjarrutuksella.

  Eli ryh­mäs­sä ajo on kyl­lä kivaa kun­han taju­aa sen, että autoi­li­jan pitää pääs­tä lai­lil­li­ses­ti ohi ja näh­dä ryh­mä riit­tä­vän kau­kaa takaa että ker­ki­ää regoimaan.

  Kimp­pa­jo on niin kau­an tur­val­lis­ta kun kukaan ei jou­du aja­maan takaa­päin kym­me­nen pyö­ri­li­jän pääl­le. En aina­kaan itse edes halua kuvi­tel­la kyseis­tä tilannetta.

  P.S. Esim. tiel­lä no. 132 Nui­ja­mäen tms. koh­dal­la ennen Läy­liäis­tä on hyvin mie­len­kiin­toi­nen paik­ka. Ties­sä on sen ver­ran kor­keus­e­roa että koko­nai­nen rek­ka kato­aa suo­ral­la tiel­lä kuop­paan. Ja ihmi­set ihmet­te­lee mik­si suo­ral­la tiel­lä on kel­tai­set vii­vat ja läh­tee ohit­ta­maan. Yllä­tys on monel­le aika­moi­nen kun kuo­pas­ta tulee auto vastaan. 

  P.S.S. Lii­ken­ne on edel­leen yhteis­pe­liä ja pitää aina muis­taa miet­tiä miten oma ajo vai­kut­taa mui­hin liikkujiin.

 13. Kaik­kea sitä Osmo jak­saa julkaista…

  Tuom­moi­nen “R‑mallin Duca­ti” vie­nee jotain 5L/100km, joka ei nyt ole niin kovin pal­jon vähem­män kuin nor­maa­li hen­ki­lö­au­to. Mut­ta kui­ten­kin, kak­si­pyö­räi­set var­sin­kin säh­kö- tai lihas­moot­to­ril­la, mut­ta mik­sei ben­sa­ko­neel­la­kin, ovat kau­pun­kiym­pä­ris­tös­sä erit­täin kan­na­tet­ta­va kul­ku­muo­to enkä nyt muis­ta kenen­kään, mukaan­lu­kien Osmo ja Vih­reät, vas­tus­ta­neen niitä.

  Mitä nyt jos­kus nuris­taan melus­ta, ja osit­tain syys­tä­kin. Osa pyö­ris­tä on sel­lai­sia että kun niil­lä aje­tasn katu­kui­lus­sa niin mete­li on täy­sin absur­di, her­mot mei­na­si Kal­lios­sa men­nä yhden har­rik­ka­kus­kin kans­sa jol­la oli tapa­na läh­teä aje­lul­le kel­lo yksi aamul­le, niin minul­le kuin var­maan koko muul­la kadul­la­kin. En hyväk­sy, mut­ta en oli­si jak­sa­nut kau­heas­ti pahek­sua­kaan jos joku oli­si vähän tönäis­syt sitä pyö­rää ohi kulkiessaan.

 14. Tra­vel­ler,

  Olet­ko muu­ten eri tyyp­pi, joka kir­joit­taa nimi­mer­kil­lä Tra­ve­ler? Vai etkö osaa kir­joit­taa nimi­merk­kiä­si, jol­loin kir­joi­tusa­su vaihetelee?

  Näke­myk­se­si mukaan moot­to­ri­pyö­räi­li­jät ovat eliit­tiä, joil­le pitäi­si suo­da eri­va­pauk­sia lii­ken­tees­sä. Mik­si sit­ten lii­ken­ne­va­kuu­tus­kes­kuk­sen mukaan moot­to­ri­pyö­rä­on­net­to­muuk­sia sat­tuu vii­sin­ker­tai­nen mää­rä hen­ki­lö­au­toi­hin nähden? 

  64 pro­sent­tia moot­to­ri­pyö­rä­li­jöis­tä ajaa yli­no­peut­ta onnet­to­muus­het­kel­lä. Tätä lukua haluat ilmei­ses­ti vie­lä nostattaa?

  http://www.liikennevakuutuskeskus.fi/asp/system/empty.asp?P=1593&VID=default&SID=763594115432867&S=1&C=21215

 15. Mik­si pyö­räi­li­jöil­lä ei ole pakol­lis­ta liikennevakuutusta?”

  Ja mik­sei jalan­kul­ki­joil­la­kaan ole pakol­lis­ta lii­ken­ne­va­kuu­tus­ta? Hehän aiheut­ta­vat mit­ta­via vahin­ko­ja, kun hei­dän ruu­miin­sa osuu autoon. Tuu­li­la­si menee jo mel­ko vähäs­tä rik­ki, eivät­kä ne ole ollen­kaan hal­po­ja. Jos tulee veri­rois­kei­ta, niin auton sisus­tus tah­raan­tuu, ja puh­dis­tus­kus­tan­nuk­set­kin on mak­set­ta­va. Kone­pel­ti on sen­tään vie­lä suh­teel­li­sen vai­va­ton pes­tä pai­ne­pe­su­ril­la. Nyt kaik­ki mukaan yhtei­siin lii­ken­teen vastuutalkoisiin!

 16. Itsel­le­ni on käy­nyt vas­taa­vas­ti auton ratis­sa. Ris­teyk­ses­sä oikeal­ta tul­lut auto jäi tuu­li­la­sin sivu­pal­kin kat­vee­seen juu­ri kun sii­hen suun­taan vil­kai­sin. Sil­loin­kin sel­vit­tiin säi­käh­dyk­sel­lä. Näin voi käy­dä kenel­le tahan­sa. En usko, että jokai­nen mora­li­soi­ja hei­lut­te­lee pää­tään näi­den tapaus­ten varal­ta joka juma­lan ris­teyk­se­ses­sä. Vahin­ko sat­tuu kun sitä vähi­ten odot­taa. Toki varo­vai­suus ja ris­teyk­sen vapaa­na olon tupla­var­mis­tus on aina poikaa.

 17. Jan­ne: “Moot­to­ri­pyö­räi­li­jän aktii­vi­suus tosi­aan pelas­ti Osmon hen­gen. Itse­kin pal­jon moot­to­ri­pyö­räi­le­vä­nä tie­dän, että aja­mi­nen vaa­tii täy­del­lis­tä kes­kit­ty­mis­tä. Täy­del­li­ses­ti pitää ottaa huo­mioon myös muut tiel­lä­liik­ku­jat, eten­kin pol­ku­pyö­räi­li­jät ja siviiliautoilijat.”

  Vas­taa kyl­lä omaa koke­mus­ta­ni moot­to­ri­pyö­räi­li­jöis­tä (siis sivus­ta kat­sot­tu­na, itse en ole kos­kaan aja­nut prät­kää). Erin­omai­sen hyvää aja­mis­ta, joka pyr­kii enna­koi­maan myös mui­den liik­ku­jien mokat jo enna­kol­ta. Toki tuol­la syr­jä­ky­lil­lä ja moot­to­ri­teil­lä on jos­kus näi­tä nuo­ria prät­kä­san­ka­rei­ta jot­ka tap­pa­vat itsen­sä, mut­ta niis­sä kai usein on kyse puo­li­ta­hal­li­ses­ta itse­mur­has­ta. Kes­ki­mää­rin moot­to­ri­pyö­räi­li­jät eivät sikai­le liikenteessä.

  Mik­si moot­to­ri­pyö­räi­li­jät sit­ten aja­vat kes­ki­mää­rin parem­min kuin autoi­li­jat? No sik­si, että heil­lä ei ole ton­nin pai­nois­ta suo­ja­kuor­ta ympä­ril­lään. Lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­nen on poh­jim­mil­taan api­nap­sy­ko­lo­gi­aa, ja ihmi­sa­pi­na välit­tää het­ken huu­mas­sa ensi­si­jai­ses­ti omas­ta hyvin­voin­nis­taan. Suo­ja­tiel­lä lap­sen yli kaa­haa­val­le autoi­li­jal­le ei aiheu­du muu­ta vahin­koa kuin suu­ri trau­ma, jos­ta voi sit­ten avau­tua kyy­nel­sil­min polii­si­kons­taa­pe­lil­le ja vai­mol­le. Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä saat­taa samas­sa tilan­tees­sa kaa­tua itse­kin ja kat­kais­ta rei­si­luun­sa niin, että käve­le­mi­nen on mah­do­ton­ta lop­pue­lä­män. Sik­si moot­to­ri­pyö­räi­li­jät kaa­haa­vat suo­ja­tiel­lä las­ten yli vähem­män suh­tees­sa koko­nais­lii­ken­ne­suo­rit­tee­seen kuin autoilijat.

  Paras yksit­täi­nen teko, joka voi­tai­siin teh­dä suo­ja­tie- ja lii­ken­ne­va­lo­ku­rin paran­ta­mi­sek­si oli­si se, että auto­jen korit val­mis­tet­tai­siin lasi­kui­dus­ta (poh­jan toki pitäi­si olla edel­leen nykyi­sen­kal­tai­nen, kos­ka moot­to­ri ja voi­man­siir­to­ko­neis­to pai­naa). Tur­ha väit­tää, ettei lasi­kui­tui­sil­la veh­keil­lä voi­si liik­kua Suo­men tal­ves­sa. Jokai­nen armei­jan käy­nyt (aina­kin jal­ka­väes­sä) tie­tää, että Nasu-vau­nu toi­mii pak­ka­sel­la­kin kuin sinap­pi lihapiirakassa.

  Mitä miel­tä Vih­reät de Dor­ka ovat muu­ten moot­to­ri­pyö­ris­tä? Onhan niin, että yksin pai­kas­ta a paik­kaan b siir­ryt­täes­sä moot­to­ri­pyö­rä kulut­taa pal­jon vähem­män polt­toai­net­ta kuin hen­ki­lö­au­to tai bus­si. Moot­to­ri­pyö­rä kulu­taa tie­tä vähem­män, vie kau­pun­gis­sa tilaa vähem­män ja sil­lä voi kul­jet­taa myös tois­ta ihmis­tä tai pie­niä tava­roi­ta ja kirjeitä.”

  En tie­dä mitä miel­tä Vih­reät De Dor­ka viral­li­ses­ti ovat, kun en kuu­lu puo­lu­ee­seen ja nekin kak­si ker­taa kun olen puo­luet­ta äänes­tä­nyt, olen äänes­tä­nyt jär­ki­vih­reyt­tä edus­ta­vaa Soi­nin­vaa­raa surul­li­sen tie­toi­se­na sii­tä, että ääni hyö­dyt­tää vaa­li­jär­jes­tel­mäs­säm­me myös sitä Mar­kus Dra­ke ‑tyyp­pis­tä hörhöosastoa.

  Mut­ta voi­sin kuvi­tel­la, että kes­ki­mää­räis­tä vih­reä­tä vie­hät­tää pal­jon enem­män moot­to­ri­pyö­rä kuin auto. Moot­to­ri­pyö­rä­hän on nime­no­maan jär­ke­vä ja teho­kas liik­ku­mi­sen muo­to niin polt­toai­neen kuin katu­ti­lan kulu­tuk­sel­taan, ennen kaik­kea kau­pun­kio­lois­sa. Prät­käl­lä ajet­taes­sa siir­tyy ainoas­taan itse mat­kus­ta­ja ja liik­ku­mi­seen tar­vit­ta­va vält­tä­mä­tön tek­niik­ka, ei sitä ton­nin pai­nois­ta pyhää pel­ti­leh­mää. Moot­to­ri­pyö­räi­lyn ima­go “ökyi­ly­nä” kai perus­tuu sii­hen, että Suo­men sää­olois­sa pyö­räl­lä voi ajaa vain kol­man­nek­sen vuo­des­ta, joten se näyt­tää lelul­ta ja itse­ko­ros­tuk­sen väli­kap­pa­leel­ta. Mut­ta eihän se usein­kaan niin ole. Itse tun­nen pari tyyp­piä, jot­ka mat­kus­ta­vat töi­hin tal­vi­sai­kaan jul­ki­sil­la mut­ta kesäl­lä prät­käl­lä, kos­ka prät­käl­lä aja­mi­nen ilmei­ses­ti on todel­la muka­vaa (kuten sanot­tu, olen täs­sä kuu­lo­pu­hei­den varas­sa, kos­ka minul­la ei ole har­main­ta aavis­tus­ta mil­tä moot­to­ri­pyö­räl­lä aja­mi­nen tun­tuu). Tuo­hon liik­ku­mis­ta­paan ei kai voi olla kenel­lä­kään jär­ke­väl­lä ihmi­sel­lä mitään huo­mau­tet­ta­vaa. Moot­to­ri­pyö­rät, ja nii­den urbaa­nit pik­ku­vel­jet skoot­te­rit, ovat erin­omai­nen tapa siir­tää ihmis­li­haa pai­kas­ta toiseen.

  Lii­ken­ne­va­kuu­tus voi­tai­siin itse asia­sa jär­jes­tää klas­si­sen new­to­ni­lai­sen fysii­kan poh­jal­ta: mas­san lisään­ty­mi­nen lisää vakuu­tus­vel­vol­li­suut­ta, samoin nopeu­den lisään­ty­mi­nen. Lii­ke­voi­ma = mas­sa * nopeus = kor­vaus­vel­vol­li­suus. Täten hur­jas­ti kaa­haa­va pol­ku­pyö­räi­li­jä saat­tai­si olla jopa kor­vaus­vel­vol­li­sem­pi kuin mal­til­li­ses­ti aja­va moottoripyöräilijä.

  Yksi­tyi­sau­toi­li­ja oli­si tie­tys­ti häviä­vä­nä osa­puo­le­na mel­kein aina, niin kuin oikein onkin, kos­ka liik­ku­mis­muo­to on jär­je­tön ja tehoton.

 18. KariV:

  Mitä jos siel­lä mut­kan taka­na on trak­to­ri? Se ei ole ongel­ma, mut­ta pyö­räi­li­jä onkin…
  Noi­ta ääret­tö­miin jat­ku­via kel­tai­sia vii­vo­ja on muu­ten todel­la har­vas­sa. Mik­si autoi­li­joil­la on Euroo­pas­sa aikaa odot­taa 15 s. ohi­tus­paik­kaa mut­ta ei Suomessa?

 19. Niin ja kukaan ei vie­lä ole jou­tu­nut minun pyö­räi­lye­lä­mä­ni aika­na edes kovas­ti jar­rut­ta­maan. Eli tur­val­li­suu­det­sa ei ole kyse, vaan kär­si­mät­tö­myy­des­tä. Kyse on puh­taas­ti mie­le­no­soi­tuk­sel­li­ses­ta toi­min­nas­ta autoi­li­joi­den tahol­ta. Voi­sin­pa jopa yksi­löi­dä asi­aa parem­min­kin pit­kän koke­muk­se­ni nojal­la. Mut­ta en viit­si, kos­ka sit­ten alkaa sata­maan pas­kaa nis­kaan oikeen urakalla.

 20. Kari V:
  Sii­tä on kau­an, kun olin auto­kou­lus­sa, mut­ta sil­loin opetettiin,että auto pitää pys­tyä pysäyt­tä­mään sil­lä tie­no­suu­del­la, joka on näky­vis­sä. Muu­ten tilan­ne­no­peus on ollut lii­an suu­ri, siis lait­to­man suu­ri. Sik­si nuo eteen­päin aja­vat pyö­räi­li­jät eivät muo­dos­ta mitään sel­lais­ta uhkaa, joka autoi­li­jan ei muu­ten­kin pitäi­si ottaa huomioon.

 21. Voi, Voi, Voi.… On todel­la paha sanoa, että fil­la­ris­te­ja­kin kos­ke­vat sään­nöt. Ei niin saa sanoa. 

  ” 8 §
  Tien eri osien käyttö

  Ajo­neu­vo­ja on kul­je­tet­ta­va ajo­ra­dal­la. Jos tien oikeal­la puo­lel­la on pien­nar, jol­la ajo käy hai­tat­ta päin­sä, pol­ku­pyö­rää ja muu­ta moot­to­ri­ton­ta ajo­neu­voa sekä mopoa on kui­ten­kin kul­je­tet­ta­va pientareella.

  Alle 12-vuo­tias lap­si saa kul­jet­taa pol­ku­pyö­rää jal­ka­käy­tä­väl­lä. Hän ei saa aiheut­taa koh­tuu­ton­ta häi­riö­tä jalankululle.

  Kun eri­tyi­set syyt sii­hen pakot­ta­vat, ajo­neu­voa saa tila­päi­ses­ti kul­jet­taa muul­la­kin kuin sil­le tar­koi­te­tul­la tien osal­la, jol­lei sii­tä aiheu­du vaa­raa eikä huo­mat­ta­vaa hait­taa.”, laki sanoo.

  Toi asia selit­tää sen saman mitä yri­tin sanoa. Fil­la­ris­tin paik­ka on niin oikeal­la kuin vain voi tur­val­li­ses­ti ajaa. Ei rin­nak­kain, ei kes­kel­lä tie­tä eikä eri­tyi­ses­ti suu­res­sa ryh­mäs­sä useam­pi fil­la­ris­ti vie­rek­käin ajoradalla.

  Ja pysäyt­tä­mi­ses­tä

  “23 §
  Tilannenopeus

  Ajo­neu­von nopeus on sovi­tet­ta­va sel­lai­sek­si kuin lii­ken­ne­tur­val­li­suus edel­lyt­tää huo­mioon ottaen muun ohel­la tien kun­to, sää, keli, näky­vyys, ajo­neu­von kuor­mi­tus ja kuor­man laa­tu sekä lii­ken­neo­lo­suh­teet. Nopeus on pidet­tä­vä sel­lai­se­na, että kul­jet­ta­ja säi­lyt­tää ajo­neu­von hal­lin­nan. Ajo­neu­vo on voi­ta­va pysäyt­tää edes­sä ole­van ajo­ra­dan näky­väl­lä osal­la ja kai­kis­sa ennal­ta arvat­ta­vis­sa tilan­teis­sa. Ennen kau­ko­va­loil­ta lähi­va­loil­le vaih­ta­mis­ta nopeus on sovi­tet­ta­va uusia näky­vyy­so­lo­suh­tei­ta vastaavaksi.

  Kul­jet­ta­jan on sovi­tet­ta­va ajo­neu­von­sa nopeus sel­lai­sek­si, ettei­vät muut tien­käyt­tä­jät jou­du koh­tuut­to­mas­ti lian tai soran rois­ku­mi­sel­le alttiiksi.” 

  Lii­ken­tees­sä ole­tan täl­lä het­kel­lä ajo­kais­tal­ta löy­ty­vän mm. mopoau­to­ja, trak­to­rei­ta (jot­ka tup­paa kul­ke­maan 50 ‑60 väliin). Mut­ten ole­ta, että fil­la­ris­tit on päät­tä­nyt kek­siä uusia lii­ken­ne­sään­tö­jä ja tuk­kia koko ajokaistan.

  ” 3 §
  Tien­käyt­tä­jän ylei­set velvollisuudet

  Tien­käyt­tä­jän on nou­da­tet­ta­va lii­ken­ne­sään­tö­jä sekä muu­ten­kin olo­suh­tei­den edel­lyt­tä­mää huo­lel­li­suut­ta ja varo­vai­suut­ta vaa­ran ja vahin­gon välttämiseksi.

  Tien­käyt­tä­jä ei saa tar­peet­to­mas­ti estää tai häi­ri­tä liikennettä.”

  Eli kun nuo kol­me pykä­lää lukee aja­tuk­sel­la, niin pää­see aika nopeas­ti sel­vil­le mik­si fil­la­ril­la ei saa ajaa ryh­mis­sä rin­nak­kain tiel­lä. Mut­ta ker­tauk­sen vuoksi:

  1. Se häi­rit­see ja estää muu­ta liikennettä.

  2. Fil­la­ris­tien kokoon­tu­mia­jo ajo­kais­tal­la ei ole ihan ennal­ta-arvat­ta­va liikennetilanne

  3. Ajo­neu­vo nimel­tä fil­la­ri on löy­dyt­tä­vä ajon aika­na pien­ta­reel­ta jos mah­dol­lis­ta. Jos ei niin mah­dol­li­sim­man oikealta.

  4. Jos vie­lä kat­sot­tai­siin ohi­tus­py­kä­liä, niin siel­lä ker­ro­taan jotain ohi­tet­ta­van vel­vol­li­suuk­sis­ta. Esim. etä ohi­tus­ta ei saa haitata.

  On joten­kin jär­je­tön­tä jou­tua todis­ta­maan ihmisille,että lakiin on kir­jat­tu ihan hei­dän oman ter­vey­den vuok­si eri­lai­sia pykäliä.

  Jos tönäi­sen vahin­gos­sa fil­la­ris­tin nurin, niin toden­nä­köi­ses­ti osun kypä­rät­tö­mään fil­la­ris­tiin ja pää hal­ke­aa ja hen­ki menee. 

  Jos­kus tun­tuu että fil­la­ris­tit on ihan aidos­ti aivot­to­mia. Unoh­de­taan kuin­ka tur­va­ton fil­la­ris­ti on kola­ri­ti­lan­tees­sa ja myös se, että myös hei­tä kos­kee samat laki­py­kä­lät kuin esim. moto­ris­te­jä ja autoja.

  Joten­kin tun­tuu, että lail­lis­tet­tu tapa teh­dä itse­mur­ha on ajaa fil­la­ril­la ilman aivoja.

  Aijuu. Pak­ko kysyä että mik­si fil­la­ris­tit eivät muu­ten osaa pääs­tää bus­sis­ta pois­tu­via ihmi­siä ulos. Vaan aja­vat hidas­ta­mat­ta pyö­rä­tie­tä eteen­päin pysä­kin läpi välit­tä­mät­tä autos­ta pois­tu­vis­ta ja pois­tu­jat jou­tu­vat sil­loin varo­maan fil­la­ris­tia. Var­maan sik­si, että fil­la­ris­te­ja ei kos­ke mit­kään säännöt 🙂

 22. Eli tur­val­li­suu­det­sa ei ole kyse, vaan kär­si­mät­tö­myy­des­tä. Kyse on puh­taas­ti mie­le­no­soi­tuk­sel­li­ses­ta toi­min­nas­ta autoi­li­joi­den tahol­ta.”, Ciclis­ta Says 11. hei­nä­kuu­ta 2008 kel­lo 20.47

  Tai­de­taan ajaa hiu­kan eri­lai­sia tei­tä. Kat­se­lin tuos­sa kotiin tules­sa että aika har­vas­ta pai­kas­ta löy­tyy yli 200 met­riä näky­vyyt­tä ker­ral­la. Auto pysäh­tyy näin kui­val­la kelil­lä kyl­lä alle 80 met­rin, mut­ta ohi­tus­ta ei sit­ten teh­däk­kään niin hel­pos­ti. Ei kau­heas­ti kiin­nos­ta men­nä vas­taan­tu­li­jan kais­tal­le vain sen takia, että fil­la­ris­teis­ta on kiva ajaa vie­rek­käin. Ja eri­koi­ses­ti kun tie­dän, että vas­taan­tu­li­ja kui­ten­kin leik­kaa kaar­tees­sa vie­lä lii­an kes­kel­le ja saan kui­ten­kin varoa sitä­kin. Lop­puu peli­va­ra aika äkkiä.

  Tun­tuu, että tääl­lä kes­kus­te­lus­sa on mei­tä pal­jon aja­via ja tei­tä vähän aja­via. Kun asuu haja-asu­tusa­lu­eel­la, niin ajo­mat­kat on hiu­kan pidem­piä. Jos meil­lä läh­tee auto pihal­ta, niin mini­mia­jo­mat­ka on yleen­sä noin 30 ‑40 km. Sii­nä tulee kat­sot­tua lii­ken­net­tä aika eri­lail­la kuin vain nor­maa­li 5 000 — 15 000 vuo­des­sa aja­va autoi­li­ja. Ja myös mones­ti mie­tit­tyä, mik­si ihmees­sä näis­tä puhuu.

 23. Olen teh­nyt tie­toi­sen pää­tök­sen olla piit­taa­mat­ta nopeus­ra­joi­tuk­sis­ta ja vie­lä­pä aktii­vi­ses­ti roh­kais­ta täl­lai­seen kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muu­teen. Syy­nä on seu­raa­va tapahtuma:

  Maa­lis­kuus­sa ‑08 mene­tin ajo­lu­pa­ni kol­mek­si kuu­kau­dek­si koska

  2005 syk­syl­lä en täy­sin pysäh­ty­nyt stop-mer­kin kohdalla.

  2006 kesäl­lä ajoin tun­net­tuun Ikaa­lis­ten Sam­mun sak­ko­ry­sään ja nopeu­te­ni oli 86 km/t.

  2006 syk­syl­lä kään­nyin Turun kes­kus­tan ris­teyk­ses­sä virheellisesti.

  2007 hel­mi­kuus­sa sain viran­omai­sil­ta kir­jeen, jos­sa ystä­väl­li­ses­ti huo­mau­tet­tiin minul­la ole­van kak­si riket­tä vuo­den aika­na ja että olen ns “kat­kol­la”. Jos vuo­den sisään tuli­si kol­mas, menet­täi­sin ajo­lu­pa­ni. Tämä oli toki jo tie­dos­sa­ni, mut­ta viral­li­nen vah­vis­tus oli muka­va saada.

  2007 syk­syl­lä sain kir­jeen, jos­sa ilmoi­tet­tiin minun teh­neen kol­me riket­tä vuo­den aika­na, ja että kol­men kuu­kau­den ajo­kiel­to­ni alkai­si _viikon_ pääs­tä. Oli siis kat­sot­tu taak­se­päin ja havait­tu myös vuo­den 2005 rike, vas­ta nyt. Vii­kos­sa ei oli­si ehdit­ty jär­jes­tää hajal­laan sijait­se­vien työ­mait­te­ni vaa­ti­mia kul­je­tuk­sia, ja vaik­ka työ­tä oli­sin toki voi­nut teh­dä täys­päi­väi­ses­ti 200m:n pääs­sä ulko-oves­ta­ni, nuo pai­kat oli­si­vat taas jää­neet hoi­ta­mat­ta. Laki sal­li huo­mioi­da tämän, ja sel­vi­sin varoi­tuk­sel­la, mut­ta jos seu­raa­van vuo­den aika­na tuli­si yksi­kin rike, ajo­kiel­to tuli­si puolitoistakertaisena.

  2008 kuu­lui­sa­na maa­lis­kuu­na sit­ten ajoin pit­kää kui­vaa suo­raa kesä­vauh­tia tun­net­tuun polii­sien rahas­tus­paik­kaan Itä­ky­län suo­ral­la, ja soi­tin välit­tö­mäs­ti pai­kal­li­sel­le polii­sil­le pyy­täen asian käsit­te­le­mis­tä heti, kos­ka ajan­koh­ta todel­la oli ajo­kiel­lon paras mah­dol­li­nen, ja halusin sen pois alta. Polii­si pal­ve­li hyvin, ja vein ajo­kort­ti­ni seu­raa­va­na päivänä.

  Tähän asti ajet­tua­ni elä­mä­ni aika­na hyvin kon­ser­va­tii­vi­ses­ti ja mal­til­li­ses­ti n. 3Mkm pää­sin­kin yhtäk­kiä vauh­din hur­maan. Vit­tuun kytät ja tur­val­li­suus­nar­ko­ma­nian hal­vaan­nut­ta­ma holhousyhteiskunta!
  Lumi pöl­ly­si ja neu­la nousi jää­ra­doil­la niin kau­an kuin jää kan­toi. 100W kai­vu­rin­lam­puil­la jo näkee­kin jotain. Kun jää ei enää kan­ta­nut, siir­ryin sul­je­tuil­le met­sä­teil­le ja työ­mail­le. Aja­kaa­pa jos­kus sataa­kah­ta­kymp­piä lumis­ta pel­to­tie­tä ja aut­ta­kaa kään­nök­sis­sä vähän käsi­jar­rul­la 🙂 Hulppeeta.
  Sak­sa­lai­nen osaa teh­dä auto­ja, ja ‑91 F‑Kadettini on edel­leen usko­ma­ton auto, mut­ta halusin jotain vähän rävä­käm­pää. Niin­pä tulin osta­neek­si _kaksi_ legen­daa­ris­ta ‑80-luvun GSi- Kadet­tia. They don’t make engi­nes like that any­mo­re. Kun 156hv läh­tee vie­mään 840:ä kiloa, isom­mat­kin Audit ja Bema­rit nikot­te­le­vat. S‑sarjan Mer­su yrit­ti röyh­keäs­ti ris­teyks­sä kään­tyes­sä ohit­se­ni, ja kun edes­sä oli parin kilo­met­rin tyh­jä suo­ra, löin­kin kaa­sun poh­jaan. Suo­ran pääs­sä men­tiin­kin sit­ten jo kah­ta­sa­taa, eikä Mer­su ollut eden­nyt sivul­la­ni yhtään sen edem­mäs, ja vain sen auto­maat­ti­laa­tik­ko piti sen edes sii­nä. Ter­vei­siä vain sin­ne Euraan.

  Tämä käyt­täy­ty­mi­se­ni muu­tos on yksi­no­maan nopeu­den­val­von­nan seu­raus. Ilman sitä koko aja­tus ei oli­si edes juo­lah­ta­nut mieleeni.
  Minä pidän täs­tä. E‑Kadettin mit­toi­hin mah­tuu tur­boah­det­tu V6, vain vähän ehkä ahdas­ta, mut­ta kyl­lä se sin­ne aset­tuu. Osia on jo kertymässä.

  Urhei­luau­toi­lu on kal­lis­ta, mut­ta mak­sai­si­vat­han ne golf­vä­li­neet­kin, ja johon­kin­han ne veron­mak­sa­jien ter­vey­den­huol­toon osoit­ta­mat rahat on sit­ten kulu­tet­ta­va. Hei­tän pien­tä keik­kaa ja teen vähän lisä­töi­tä, niin ei tee tiukkaakaan.

  Mit­kä ris­kit? Emme elä ikui­ses­ti mis­sään tapauk­sis­sa. Jos nopeus­val­von­ta pois­tet­tai­siin, lii­ken­ne­kuo­le­mat siis kuu­lem­ma lisään­tyi­si­vät monel­la sadal­la. Mihin te siis _haluaisitte_ näit­ten ihmis­ten kuo­le­van ja mil­lä taval­la? Jos nuo kuol­leet ovat hin­ta hol­hous­val­tion ja tur­val­li­suus­nar­ko­ma­nian tuhos­ta, hyväk­syn sen.

  Sivu­men­nen sanoen inhoan jonos­sa puik­ke­leh­ti­joi­ta, ja minus­ta pää­see yleen­sä nätis­ti ohi, jos tar­vet­ta tun­tee. Muis­ta­kaa vaan, että jos haluat­te näyt­tää tyt­töys­tä­väl­le, miten rahoi­tus­yh­tiön omis­ta­ma uusi Audi oikein kiih­tyy­kään, niin aggres­sii­vi­ses­ta ulko­näös­tään huo­li­mat­ta pehe­pirs­si on aina kui­ten­kin per­he­pirs­si, ja edes­sä mene­vä van­ha räp­pä­nä saat­taa­kin olla jotain muu­ta, mitä ensi sil­mäyk­sel­lä luulisi.

 24. Mikä KariV:n mie­les­tä on tur­val­li­nen ohi­tuse­täi­syys pyö­räi­li­jäs­tä? Luu­lem­pa, että val­tao­sa kes­to­pääl­lys­tei­sis­tä sivu­teis­tä on niin kapei­ta, että samaa kais­taa ohit­ta­mi­nen on yhden­kin pyö­räi­li­jän tapauk­ses­sa mah­do­ton­ta tur­val­li­ses­ti. Laki­kin vaa­tii, että ohi­tuk­sen on tapah­dut­ta­va tur­val­li­ses­ti. Se ei oikein rii­tä, että ohi men­nään 90 km/h pei­li pyö­räi­li­jän hihaa hipoen.
  Aina ei voi Suo­men tei­den laa­dus­ta joh­tuen ajaa siel­lä ihan oikeas­sa reu­nas­sa. Lisäk­si, kos­ka näi­tä kovaa ja lähel­tä ohit­ta­via auto­ja on aika pal­jon, tulee olla varaa, että pysyy edes tiellä.
  Eikä se että ei näh­dä eteen­päin tun­nu muu­ten­kaan kaik­kia autoi­li­joi­ta häi­rit­se­vän. Ohi men­nään nyp­py­län koh­dal­la­kin osit­tain toi­sel­la kais­tal­la, vaik­ka ei näh­dä eteen­päin kuin n. 30m. Luo­te­taan sel­väs­ti tuuriin.
  Ei tar­vit­se men­nä vas­taan­tu­li­jan kais­tal­le, kun malt­taa hidas­taa ja odot­taa vaik­ka­pa sen 15 s. Se ei ole pal­jon vaa­dit­tu ihmis­hen­kien turvallisuudesta?
  Yhtään auto­jo­noa en ole pyö­räi­li­jöi­den peräs­sä näh­nyt. Sekin ker­too jotain mai­nit­se­mas­ta­si koh­tuut­to­mas­ta haitasta.
  Yleen­sä pyö­räi­li­jät kun­nioit­ta­vat autoi­li­jaa, ja anta­vat heil­le tilaa, sekä anta­vat jopa ohitusmerkkejä.
  Miten pyö­räi­li­jä voi muka hai­ta­ta ohi­tus­ta? Tar­koi­tat­ko nyt sitä, että jou­dut mah­dol­li­ses­ti jar­rut­taa­maa, eikä pää­se suo­raan ohittamaan?
  Mikä saa sinut usko­maan, että joku ajaa vähän?
  Itsel­le­ni muu­ten tulee pyö­räi­ly­ki­lo­met­re­jä n. 15 000–20 000 vuo­des­sa. Sen kun muu­tat tun­neik­si niin lii­ken­ne­ko­ke­mus­ta alkaa olla.
  Kuten alus­sa mai­nit­sin ongel­mia esiin­tyy huo­mat­ta­vas­ti enem­män kun ajaa yksin. Poru­kal­la ajaes­sa autoi­li­jat käyt­ty­ty­vät pää­sään­töi­ses­ti huo­mat­ta­vas­ti parem­min. MIten se voi olla mahdollista?
  Olen myös pal­jon aja­nut Euroo­pas­sa ja Ete­lä-Ame­ri­kas­sa. Se ihme­tyt­tää, mik­si pyö­räi­li­jät ja autoi­li­jat tule­vat mones­sa maas­sa hie­nos­ti toi­meen, vaik­ka kum­pia­kin on huo­mat­ta­vas­ti enem­män samal­la tiel­lä kuin tääl­lä, josa lii­ken­ne on hyvin vähäis­tä. Tiet ovat kylien koh­dal­la hyvin­kin kapei­ta, ja pit­kät vuo­ris­to­tiet mut­kai­sia. Sil­ti hom­ma pelaa parem­min ilman kiu­kut­te­lua! Oli­si­ko niin, että heil­lä on eri­lai­nen ASENNE. Myön­tei­nen asen­ne ihmi­siä koh­taan ja ymmär­rys sii­tä, että eivät elä juu­ri sil­lä het­kel­lä vain itselleen.
  Toki jos asen­ne on se, että olen tut­ki­nut laki­kir­jaa ja minul­la on oikeus vaa­ran­taa lii­ken­ne­tur­val­li­suus aina kun joku on teh­nyt vir­heen tai ei toi­mi täy­del­li­ses­ti jon­kin pykä­län perus­teel­la, niin on vai­ke­aa ja stres­saa­vaa liikkuminen.
  Aika har­va trak­to­ri tai maa­ta­lous­ko­ne muu­ten liik­kuu 60 km/h. Pyö­räi­li­jöi­den kes­ki­no­peus on tyyp­pi­ses­ti 27–40 km/h. Toki ylä­mäis­sä alhaisempi.

 25. Niin ja joka iki­sel­lä len­kil­lä itse jos haluai­sin voi­sin ajaa auton kyl­keen kevyen­lii­ken­teen väy­län ja auto­tien ris­teyk­ses­sä. Ja mon­ta ker­taa… Vaik­ka autoi­li­jal­le oli­si stop ‑merk­ki.
  Mik­si sit­ten en niin tee? Mik­si enna­koin ris­teyk­sis­sä, että siel­tä voi olla auto tul­la eteen. Mik­si pysäh­dyn tar­vit­taes­sa, jos lii­ken­ne­tur­val­li­suus sitä vaatii…

 26. Eli­nal­le; nimi­merk­ki­ni on todel­la­kin kah­del­la äLLäl­lä mut­ta voi olla että olen unoh­ta­nut sen jos­kus.. Muu­al­la esiin­ty­vät travel(l)erit ovat mui­ta, mut­ta tääl­lä on ole mui­ta huomannut..

  Sit­ten se eliit­ti­kul­jet­ta­jat. Sar­kas­mi on näkö­jään tai­to­la­ji.. Tut­kin myös link­ki­si pikai­ses­ti ja huo­ma­sin ettei mikään ole muut­tu­nut; alle 18 v keva­ri­kus­kit ja 1. ison pyö­rän­sä hank­ki­neet rei­lu 20 v kuo­le­vat.. Ikä­vää, surul­lis­ta. En tie­dä mik­si niin monet nuo­ret mie­het ovat niin itse­tu­hoi­sia. Joh­tui­si­ko se sosi­aa­li­de­mo­kraat­ti­ses­ta (yhtä­hy­vin Vih­reäs­tä tai kepu­lai­ses­ta tai jne..) hol­hous­hel­ve­tis­tä kum­mal­li­si­ne, ahdis­ta­vi­ne mää­räyk­si­neeen ja luonn­ot­to­mi­ne arvoi­neen, vai perä­ti sii­tä huu­ta­vas­ta työ­voi­ma­pul­las­ta? En tie­dä. Ei sat­tu­nut myös sil­miin sitä 5X onnet­to­muuk­sien mää­rä. Vai­kea se on uskoa kos­ka vakuu­tus­mak­sut ovat pudon­neet euro­mää­räi­ses­ti­kin vii­mei­sen 25 vuo­den aikana..

 27. S — W: “Toden­nä­köi­sem­pi syy pelas­tu­mi­sel­le­si ei ollut nopeus­ra­joi­tus vaan se että moot­to­ri­pyö­räi­li­jä ajoi aktii­vi­ses­ti ja osa­si odot­taa ettei­vät pyö­räi­li­jät taik­ka jalan­kul­ki­jat pahem­min vil­kui­le mihin­kään ylit­täes­sään katua ‑syy­hän on aina moto­ri­soi­dun ajo­neu­von täs­sä maassa.”

  Juu, todel­la osaa­vat. Eräs­kin bus­si­kus­ki, siis aja­mi­sen ammat­ti­lai­nen, arve­li ilmei­ses­ti, että näkee kyl­lä pyö­räi­li­jän ylit­tä­vän vih­reil­lä valoil­la suo­ja­tiel­lä, mut­ta voi­si nyt kui­ten­kin kään­tyä ja yrit­tää osua pyö­räi­li­jään. Ei osu­nut — pyö­räi­li­jä kiittää. 

  Muu­ten­kaan en ole havain­nut, että autoi­li­jat kovin aktii­vi­ses­ti tark­kai­li­si­vat ympä­ris­töön, useam­man ker­ran on sel­keäs­ti yllä­tyt­ty, kun olen pyö­räl­lä­ni “ilmaan­tu­nut ihan yhtäk­kiä eteen” kau­kaa pit­käl­tä suoralta. 

  Mitä tulee pyö­räi­li­jöi­den vie­rek­käin ajoon, se ärsyt­tää minua pyö­räi­li­jä­nä ihan pyö­rä­teil­lä­kin. Sii­nä jou­tuu itse sit­ten esim. vas­taan­tu­le­va­na väis­tä­mään sel­keäs­ti jalan­kul­ki­joi­den puo­lel­le tai jopa jon­ne­kin jor­pak­koon, pahim­mil­laan, kos­ka joi­den­kui­den tah­ma­päi­den on iii­han pak­ko saa­da ajaa vie­rek­käin. Blääh. 

  Useam­pi kuin yksi pyö­räi­li­jä -> jono. Poik­keuk­se­na vain etu­kä­teen jär­jes­te­tyt pyöräilytapahtumat/kilpailut.

 28. Ihan hyviä aihe­va­lin­to­ja mitä sul­la tääl­lä blo­gis­sa­si on, mut­ta ei tää kovin raken­ta­vaa ole. Tun­tuu ennem­min­kin että sel­lais­ta repi­vää oman kup­pi­kun­tan­sa etu­jen puo­les­ta puhu­jaa. Kukaan ei halua antaa kel­lek­kään perik­si vaan kaik­kien pitäi­si olla oikeas­sa. Jol­lei muu­ten niin laki­teks­tiin tukeu­tuen. Ollaan me ihmeel­li­nen rotu me ihmi­set. Ihan oikeas­ti luu­li­si etä kun mei­tä ei ole täs­sä maas­sa enem­pää kuin se vii­si ja puli mil­joo­naa niin että mah­dut­tai­siin tän­ne sovus­sa, mut­ta ei vaan onnis­tu. Kii­re ja oma napa ovat lähim­pä­nä kaikilla.

 29. Muis­tan­pa erääs­sä ame­rik­ka­lai­ses­sa elo­ku­vas­sa, miten rikok­sen nuo­ret dynaa­mi­set toi­vot aikoi­vat ohi­men­nen ryös­tää ja tap­paa van­hat ikäl­lo­put vete­raa­ni­kon­nat. Joku nuo­ris­ta leii­jo­nis­ta kui­ten­kin het­ken har­ras­ti ajattelua:

  - They are just old men!

  - That’s what I mean. _Why_ are they so old? Why haven’t they died long ago?

  On terä­vä huo­mio liit­tää tämä tee­ma hol­hous­val­tioon. Hol­hous­val­tion ala­mai­nen on ope­tet­tu usko­maan, että hänel­lä on rajat­to­mas­ti oikeuk­sia, mut­ta elä­mää ja kuo­le­maa lähem­pä­nä ole­vis­sa yhteis­kun­nis­sa käsi­tys on ter­veem­pi. Mitä kaik­kea tuhoa hyvin­voin­ti­val­tio saa­kaan aikaan, oli­si oman ket­jun­sa tai jopa blo­gin­sa arvoinen.

 30. Cati­li­na:
  “Olen teh­nyt tie­toi­sen pää­tök­sen olla piit­taa­mat­ta nopeus­ra­joi­tuk­sis­ta ja vie­lä­pä aktii­vi­ses­ti roh­kais­ta täl­lai­seen kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muu­teen. Syy­nä on seu­raa­va tapahtuma:”

  Tie­toi­ses­ti siis oikein IMUROIT yli­no­peus­sak­ko­ja sekä ajo­kiel­to­ja, jon­ka jäl­keen itket netis­sä kun saat niitä? 

  Onko jär­keä haka­ta pää­tä sei­nään ja vali­tat­taa netis­sä kun käy kipe­ää? No huvin­sa kullakin…

 31. Peläs­tyin per­ha­nas­ti, mut­ta ymmär­sin sen­tään olla jar­rut­ta­mat­ta, enkä siis pysäh­ty­nyt moot­ti­pyö­rän eteen kuin hir­vi töllistelemään.”

  Mut­ta mitä­hän oli­si tapah­tu­nut jos oli­sit vais­to­mai­ses­ti jar­rut­ta­nut? Oli­sit jää­nyt alle, ja joku hen­gen­hei­mo­lai­se­si oli­si saa­nut taas oivan esi­mer­kin sii­tä miten se 60 on aivan lii­an kova nopeus ja vaa­ti­nut pai­kal­le 50 tai 40 rajoi­tus­ta. Joka sit­ten oli­si tul­lut, sinul­la kun nii­tä hen­gen­hei­mo­lai­sia näyt­tää riit­tä­vän. Ja jos joku tehoau­toi­li­ja sit­ten uskal­tai­si esit­tää kri­tiik­kiä lii­an alhaas­ta rajoi­tuk­ses­ta, niin sit­ten seli­tel­täi­siin, että sii­nä on todel­la vaa­ral­li­nen paik­ka kun itse ammat­ti­pyö­räi­li­jä Osmo Soi­nin­vaa­ra jäi kaa­ha­rin alle. Näin­hän se tun­tuu mene­vän eri puo­lil­la Suo­mea: sat­tuu yksit­täis­ta­paus, joka saa hys­tee­ri­set vou­hot­ta­jat kau­his­te­le­maan kysei­sen tien tai kadun tms vaa­ral­li­suut­ta ja vaa­ti­maan lisää rajoi­tuk­sia ja lisää val­von­taa ja anka­ram­pia ran­gais­tuk­sia jne. Ja jos­tain syys­tä päät­tä­jät kuun­te­le­vat näi­tä vou­hot­ta­jia eli ummis­ta­vat kor­van­sa ENEM­MIS­TÖn mielipiteeltä.

 32. Enhän minä mitään imu­roi. Päin vas­toin, väl­tän nii­tä. Ennen en ole välit­tä­nyt sii­tä, mis­sä polii­se­ja ehkä on. Nyt välitän.
  Ei yhtään sak­koa vielä.

 33. Vai­mo toi just Suo­mes­ta Nizza-kir­jan. Luin sen mie­len­kiin­nol­la ;suun­nit­teil­la on taas kesäi­siä ja syk­syi­siä vii­kon­lop­pu­keik­ko­ja arki­ve­loi­lun lisäk­si. Oden rep­pu­mi­ni­ma­lis­mi on huip­puun­sa viri­tet­tyä, itse pidän enem­män­kin veden­pi­tä­vis­tä sivu- ja var­sin­kin tan­ko­lau­kus­ta. Rep­pu on kuin para­siit­ti, joka hait­taa menoa ja hiostaa.
  Kun pyö­räi­ly lisään­tyy Suo­mes­sa­kin, jou­du­taan vakuu­tus­tur­vaan puut­tu­maan ken­ties laki­teit­se. Tääl­lä Sveit­sis­sä (liki) kai­kil­la pyö­räi­li­jöil­lä on neli­sen euroa mak­sa­va vuo­si­vin­jet­ti, joka kor­vaa pyö­räi­li­jän aiheut­ta­mat vahin­got muis­taak­se­ni mil­joo­naan euroon asti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.