Töppäsin

Tulin eilen Sipoos­ta fil­lar­il­la Helsinki­in. Kalkki­ran­nan tien­haaras­sa tulin Uudelle Por­voon­tielle. Kat­soin ruti­ini­no­mais­es­ti molem­pi­in suun­ti­in, ja kun tie oli tyhjä, ylitin sen. Yhtäkkiä min­ua kohti ajoi moot­toripyörä. Mis­tä se tuli? Silmälasien san­gan takaa vai kirkkaas­sa auringonpais­teessa puiden var­jos­ta? Pelästyin per­hanas­ti, mut­ta ymmärsin sen­tään olla jar­rut­ta­mat­ta, enkä siis pysähtynyt moot­tipyörän eteen kuin hirvi töllistelemään.

Yksikäsit­teis­es­ti min­un mokani. Ei siinä mitään todel­lista vaaraa ollut, kos­ka paikalla oli 60 km/h nopeusra­joi­tus ja moot­toripyöräil­i­jä nou­dat­ti sitä.  Onnek­si oli täl­lainen nau­ret­ta­van alhainen rajoi­tus. Kovem­mal­la nopeudel­la mei­dän molem­pi­en olisi käynyt huonosti.

33 vastausta artikkeliin “Töppäsin”

 1. Toden­näköisem­pi syy pelas­tu­miselle­si ei ollut nopeusra­joi­tus vaan se että moot­toripyöräil­i­jä ajoi akti­ivis­es­ti ja osasi odot­taa etteivät pyöräil­i­jät taik­ka jalankulk­i­jat pahem­min vilkuile mihinkään ylit­täessään kat­ua ‑syy­hän on aina motorisoidun ajoneu­von tässä maassa.

  Mitenkähän mah­taa käy­dä kun sin­un kaltais­esi nopeusra­joi­tus-usko­vaiset pää­sevät eteen­päin lob­baa­maan pas­si­ivista ajoa jos­sa men­nään puolinukuk­sis­sa eteen­päin suo­raa tietä pien­tä nopeutta.

 2. Ole Osmo varovainen! Sin­ua tarvi­taan valtuustossa.

  Onnek­si sen­tään pääsit pelkäl­lä säikähdyksellä!

 3. Tuliko se oikeal­ta vai vasem­mal­ta? Neu­rop­sykolo­geille on tut­tua että vasem­mal­ta puolelta tule­vat näköhavain­not jätetään hel­posti huomiotta; aiv­ot automaat­tis­es­ti luokit­tel­e­vat kaiken oikeal­la puolel­la tapah­tu­van tärkeäm­mäk­si. Nuo­ril­la aikuisil­la tätä ei juurikaan ilmene, mut­ta lap­sil­la ja kes­ki-iästä alka­en taas.

 4. vaan se että moot­toripyöräil­i­jä ajoi akti­ivis­es­ti ja osasi odot­taa etteivät pyöräil­i­jät taik­ka jalankulk­i­jat pahem­min vilkuile mihinkään ylit­täessään kat­ua ‑syy­hän on aina motorisoidun ajoneu­von tässä maassa. 

  Moot­toripyöräil­i­jät osaa­vat muutenkin ennakoi­da tapah­tu­mia liiken­teessä aivan toisin kuin ali­tuiseen nenää, audio­ta ja kän­nykkää näpläävät kotilokuskit, sik­si heille pitäisikin antaa oikeus ajaa aina 20 km/h yli rajoituk­sen ilman sakkoa! Ainakin kokeneille täys­bonus kul­jet­ta­jille. Motorisoitu­jen ajoneu­vo­jen kul­jet­ta­jat mak­sanevat myös lei­jonaosan kaik­ista veroista, kiitok­se­na tästä on möykkyjä teis­sä ja hen­gen­vaar­al­lisia urapaikkauksia.. 

  Mut­ta hyvä silti ettei täl­lä ker­taa risteyk­sessä tul­lut autovi­hamieli­nen ja sik­si lait­teen huonos­ti hal­lit­se­va city car clu­bi­lainen oudol­la autolla..

 5. Toiv­ot­tavasti säikähdit ter­veel­lis­es­ti ja rak­en­tavasti. Että tästä läh­tien olet kyllin pelokas ja val­pas liiken­teessä. Parikym­men­tä vuot­ta sit­ten min­ulle kävi vähän pahem­min. Siis vähän (vain polkupyörä tarvit­si kor­jaus­ta). Ja siitä läh­tien olen ollut aina valmis siihen että jostain joku kone yrit­tää kur­va­ta päälle.

 6. Viime viikol­la ajoin polkupyöräl­lä myöhään illal­la eräs kaupun­gin ison tien yli. Siinä oli punainen valo jalankulk­i­joille, mut­ta kun ei näkynyt, kuu­lunut sielun sielua, jatkoin tien yli pysähtymättä. 

  10 sekun­nin jäl­keen vier­essäni oli poli­isi­au­to jos­ta erit­täin vihamieli­nen siniukko huusi kuin mielipuoli. Lähel­lä olin ajaa puu­tapäin säikähdyk­ses­tä. Jos olisin ollut eläkeläi­nen niin var­maan kuolen infarktiin!

 7. Sinivuokot ojen­ta­vat ajoit­tain myös meitä. Suomes­sa on hyvin han­kalaa poli­isin kannal­ta ajaa pyöräl­lä ns. ryh­mässä. Se ei poli­isin ohjei­den mukaan käytön­nössä onnis­tu­isi, tai auheut­taisi sit­ten suur­ta hait­taa muulle liiken­teelle. Jono voisi olla 100m pitkä. Tosin pyöräil­i­jän itsen­sä kannal­ta ryh­mässä ajami­nen on koke­muk­seni mukaan tur­val­lis­in­ta. Nimit­täin suuri osa autoil­i­joista kun­nioit­taa ryh­mää, eikä osoi­ta kovinkaan hel­posti mieltään. Tosin poikkeuk­si­akin löytyy.
  Syytä näi­hin autoil­i­joiden mie­lenosoituk­si­in en osaa sanoa. Yleen­sä se on jotain täysin käsit­tämätön­tä, kos­ka takaamme saat­taa tul­la yksi auto per 5 min­utt­tia. Myös vas­taan­tule­vat autoil­i­jat joskus osoit­ta­vat mieltään pyöräilevää ryh­mää kohtaan suo­ral­la tieo­su­udel­la. Se tun­tuu vielä käsittämättömämmältä.

 8. Mik­si pyöräil­i­jöil­lä ei ole pakol­lista liiken­nevaku­u­tus­ta? Olisi oikeu­den­mukaista, että vahin­gon sattues­sa myös pyöräil­i­jä, jos on syylli­nen, osal­lis­tu­isi oma­l­ta osaltaan hoitokus­tan­nuk­si­in. Nythän henkilö­vahin­got kor­vataan autoil­i­joiden tai moot­toripyörien liiken­nevaku­u­tusjär­jestelmästä vaik­ka moot­torikäyt­töisen ajoneu­von kul­jet­ta­ja olisi täysin syytön.

 9. Hyvä ettei käynyt kuinkaan. Vaatii munaa tun­nus­taa omat mokat. Veikkaan­pa että moni näistä “olen autoil­lut ylinopeut­ta 40 vuot­ta, enkä koskaan tehnyt virheitä”-kuskeista löytäisi kyl­lä syyn jostain muualta.

 10. Eiköhän jokaisel­la ole jonkin­lainen vaku­u­tus vapaa-ajalle. Koti­vaku­u­tus on myös sel­l­ainen, jota ilman en ainakaan itse ulkaltaisi olla. Se kor­vaa käsit­tääk­seni suurim­man osan pyörälle ja pyöräl­lä aiheute­tu­ista vahingoista.

 11. Moot­toripyöräil­i­jän akti­ivi­su­us tosi­aan pelasti Osmon hen­gen. Itsekin paljon moot­toripyöräilevänä tiedän, että ajami­nen vaatii täy­del­listä keskit­tymistä. Täy­del­lis­es­ti pitää ottaa huomioon myös muut tiel­läli­ikku­jat, etenkin polkupyöräil­i­jät ja siviiliautoilijat.

  Kan­natan pakol­lista liiken­nevaku­u­tus­ta niille polkupyöräil­i­jöille, jot­ka aja­vat kevyen­li­iken­teen­väylien ulkopuolella.

  Mitä mieltä Vihreät de Dor­ka ovat muuten moot­toripyöristä? Onhan niin, että yksin paikas­ta a paikkaan b siir­ryt­täessä moot­toripyörä kulut­taa paljon vähem­män polt­toainet­ta kuin henkilöau­to tai bus­si. Moot­toripyörä kulu­taa tietä vähem­män, vie kaupungis­sa tilaa vähem­män ja sil­lä voi kul­jet­taa myös toista ihmistä tai pieniä tavaroi­ta ja kirjeitä.

  Pitäisikö moot­toripyöri­in luo­da jonkin­lainen Öky-vero? “Jos on ker­ran varaa ja halua ajaa juuri tuol­laisel­la uudel­la R‑mallin Ducatil­la, on var­masti varaa mak­saa enem­män veroakin”.
  Mil­lä tavoin voisimme tehdä moot­toripyöräilystä entistä kalli­im­paa ja hankalampaa?

 12. “Syytä näi­hin autoil­i­joiden mie­lenosoituk­si­in en osaa sanoa. Yleen­sä se on jotain täysin käsit­tämätön­tä, kos­ka takaamme saat­taa tul­la yksi auto per 5 min­utt­tia.”, Ciclista sanoo.

  Jos tarkoi­tat ryh­mäl­lä sel­l­aista että aje­taan use­ampi pyöräil­i­jä rin­nakkain, niin ymmär­rän hyvin mik­si osa autoil­i­joista hermostuu.

  Ote­taan vaik­ka esimerk­ki. Mutkainen ja mäki­nen 80- kympin tie ja pyöriä läh­es koko kaista täyn­nä. Ja keltainen vii­va joka jatkuu ja jatkuu. Autoil­i­ja ei saa ylit­tää sitä keltaista viivaa ja ajaa sit­ten hamaan tule­vaisu­u­teen siel­lä pyöräil­i­jäjoukon takana odot­taen lail­lista ohi­tu­s­paikaa. Ja yleen­sä pyöräil­i­jät ei sit­ten ymmär­rä mik­si auto ei mene ohi. 

  Itse ajan paljon tiel­lä, jol­la menee int­tipoikia fil­lari­marssil­la. Ja vaar­al­lisin tilanne on se, kun pyöräil­i­jät eivät tajua takaa tule­vaa liiken­net­tä ja rupea­vat aja­maan rin­nakkain. Ja eri­tyis­es­ti kun kyseisel­lä tiel­lä kul­kee aika paljon hiekkarekko­ja. Tie on kapea, fil­lar­it tukkii toisen kaistan ja ohi­tu­s­paikko­ja on vähän. Joskus sil­loin tulee jopa töötättyä.

  Ja kan­nat­taa muis­taa, että jos auto ajaa noin 80 km/h tun­nis­sa niin se ete­nee n. 22 m/s ja fil­lar­is­ti­joukko vaik­ka 18 km/h eli 5 m/s eli autoil­i­ja tulee sieltä takaa 17 m/s kovem­paa. Eli kun tulee mutkan takaa ja näkee tien täy­deltä fil­lar­is­te­ja niin ekat 17 ‑34 metriä on saatu kiin­ni fil­lar­is­te­ja jo nor­maali­na reak­tioaikana ja sit­ten ruve­taan pudot­ta­maan vauh­tia siihen pari­inkymp­pi­in kun ohit­taakaan ei saa. Koval­la jar­ru­tuk­sel­la kuiv­al­la tiel­lä auton saa pysähtymään jos­sain 35 metris­sä. Eli eli kokon­ais­mat­ka on jotain 60 ‑100 metrin välillä. 

  Joskus sit­ten kun siel­lä takana on vielä itsel­lä rek­ka, niin miet­tii kumpi on fik­sumpaa eli tap­paakko fil­lar­is­tit aja­mal­la päälle vai itsen­sä täysjarrutuksella.

  Eli ryh­mässä ajo on kyl­lä kivaa kun­han tajuaa sen, että autoil­i­jan pitää päästä lailil­lis­es­ti ohi ja nähdä ryh­mä riit­tävän kaukaa takaa että kerk­iää regoimaan.

  Kimp­pa­jo on niin kauan tur­val­lista kun kukaan ei joudu aja­maan takaapäin kymme­nen pyöril­i­jän päälle. En ainakaan itse edes halua kuvitel­la kyseistä tilannetta.

  P.S. Esim. tiel­lä no. 132 Nui­jamäen tms. kohdal­la ennen Läyliäistä on hyvin mie­lenki­in­toinen paik­ka. Tiessä on sen ver­ran korkeuseroa että kokon­ainen rek­ka katoaa suo­ral­la tiel­lä kuop­paan. Ja ihmiset ihmettelee mik­si suo­ral­la tiel­lä on keltaiset viivat ja läh­tee ohit­ta­maan. Yllä­tys on mon­elle aikamoinen kun kuopas­ta tulee auto vastaan. 

  P.S.S. Liikenne on edelleen yhteis­peliä ja pitää aina muis­taa miet­tiä miten oma ajo vaikut­taa mui­hin liikkujiin.

 13. Kaikkea sitä Osmo jak­saa julkaista…

  Tuom­moinen “R‑mallin Ducati” vie­nee jotain 5L/100km, joka ei nyt ole niin kovin paljon vähem­män kuin nor­maali henkilöau­to. Mut­ta kuitenkin, kak­sipyöräiset varsinkin sähkö- tai lihas­moot­to­ril­la, mut­ta mik­sei ben­sakoneel­lakin, ovat kaupunkiym­päristössä erit­täin kan­natet­ta­va kulku­muo­to enkä nyt muista kenenkään, mukaan­lukien Osmo ja Vihreät, vas­tus­ta­neen niitä.

  Mitä nyt joskus nuris­taan melus­ta, ja osit­tain syys­täkin. Osa pyöristä on sel­l­aisia että kun niil­lä aje­tasn katukuilus­sa niin meteli on täysin absur­di, her­mot meinasi Kallios­sa men­nä yhden har­rikkakuskin kanssa jol­la oli tapana lähteä ajelulle kel­lo yksi aamulle, niin min­ulle kuin var­maan koko muul­la kadul­lakin. En hyväksy, mut­ta en olisi jak­sanut kauheasti pahek­suakaan jos joku olisi vähän tönäis­syt sitä pyörää ohi kulkiessaan.

 14. Trav­eller,

  Oletko muuten eri tyyp­pi, joka kir­joit­taa nim­imerkil­lä Trav­el­er? Vai etkö osaa kir­joit­taa nim­imerkkiäsi, jol­loin kir­joi­tusasu vaihetelee?

  Näke­myk­sesi mukaan moot­toripyöräil­i­jät ovat eli­it­tiä, joille pitäisi suo­da eriva­pauk­sia liiken­teessä. Mik­si sit­ten liiken­nevaku­u­tuskeskuk­sen mukaan moot­toripyöräon­net­to­muuk­sia sat­tuu viisinker­tainen määrä henkilöau­toi­hin nähden? 

  64 pros­ent­tia moot­toripyöräli­jöistä ajaa ylinopeut­ta onnet­to­muushetkel­lä. Tätä lukua halu­at ilmeis­es­ti vielä nostattaa?

  http://www.liikennevakuutuskeskus.fi/asp/system/empty.asp?P=1593&VID=default&SID=763594115432867&S=1&C=21215

 15. “Mik­si pyöräil­i­jöil­lä ei ole pakol­lista liikennevakuutusta?”

  Ja mik­sei jalankulk­i­joil­lakaan ole pakol­lista liiken­nevaku­u­tus­ta? Hehän aiheut­ta­vat mit­tavia vahinko­ja, kun hei­dän ruumi­in­sa osuu autoon. Tuulilasi menee jo melko vähästä rik­ki, eivätkä ne ole ollenkaan halpo­ja. Jos tulee veriroiskei­ta, niin auton sis­us­tus tahraan­tuu, ja puhdis­tuskus­tan­nuk­setkin on mak­set­ta­va. Kone­pelti on sen­tään vielä suh­teel­lisen vai­va­ton pestä painepesuril­la. Nyt kaik­ki mukaan yhteisi­in liiken­teen vastuutalkoisiin!

 16. Itsel­leni on käynyt vas­taavasti auton ratis­sa. Risteyk­sessä oikeal­ta tul­lut auto jäi tuulilasin sivu­palkin katveeseen juuri kun siihen suun­taan vilka­isin. Sil­loinkin selvit­ti­in säikähdyk­sel­lä. Näin voi käy­dä kenelle tahansa. En usko, että jokainen moral­isoi­ja heilut­telee päätään näi­den tapausten var­al­ta joka jumalan risteyk­sesessä. Vahinko sat­tuu kun sitä vähiten odot­taa. Toki varovaisu­us ja risteyk­sen vapaana olon tuplavarmis­tus on aina poikaa.

 17. Janne: “Moot­toripyöräil­i­jän akti­ivi­su­us tosi­aan pelasti Osmon hen­gen. Itsekin paljon moot­toripyöräilevänä tiedän, että ajami­nen vaatii täy­del­listä keskit­tymistä. Täy­del­lis­es­ti pitää ottaa huomioon myös muut tiel­läli­ikku­jat, etenkin polkupyöräil­i­jät ja siviiliautoilijat.”

  Vas­taa kyl­lä omaa koke­mus­tani moot­toripyöräil­i­jöistä (siis sivus­ta kat­sot­tuna, itse en ole koskaan ajanut prätkää). Eri­no­maisen hyvää ajamista, joka pyrkii ennakoimaan myös muiden liikku­jien mokat jo ennakol­ta. Toki tuol­la syr­jäkylil­lä ja moot­toriteil­lä on joskus näitä nuo­ria prätkäsankare­i­ta jot­ka tap­pa­vat itsen­sä, mut­ta niis­sä kai usein on kyse puoli­ta­hal­lis­es­ta itse­murhas­ta. Keskimäärin moot­toripyöräil­i­jät eivät sikaile liikenteessä.

  Mik­si moot­toripyöräil­i­jät sit­ten aja­vat keskimäärin parem­min kuin autoil­i­jat? No sik­si, että heil­lä ei ole ton­nin pain­oista suo­jakuor­ta ympäril­lään. Liiken­nekäyt­täy­tymi­nen on pohjim­mil­taan apinap­sykolo­giaa, ja ihmis­ap­ina välit­tää het­ken huumas­sa ensisi­jais­es­ti omas­ta hyv­in­voin­nistaan. Suo­jatiel­lä lapsen yli kaa­haavalle autoil­i­jalle ei aiheudu muu­ta vahinkoa kuin suuri trau­ma, jos­ta voi sit­ten avau­tua kyynel­silmin poli­isikon­staapelille ja vaimolle. Moot­toripyöräil­i­jä saat­taa samas­sa tilanteessa kaat­ua itsekin ja katkaista reisilu­un­sa niin, että kävelem­i­nen on mah­do­ton­ta lop­puelämän. Sik­si moot­toripyöräil­i­jät kaa­haa­vat suo­jatiel­lä las­ten yli vähem­män suh­teessa kokon­ais­li­iken­nesuorit­teeseen kuin autoilijat.

  Paras yksit­täi­nen teko, joka voitaisi­in tehdä suo­jatie- ja liiken­neval­okurin paran­tamisek­si olisi se, että auto­jen korit valmis­tet­taisi­in lasikuidus­ta (poh­jan toki pitäisi olla edelleen nykyisenkaltainen, kos­ka moot­tori ja voiman­si­ir­tokoneis­to painaa). Turha väit­tää, ettei lasikui­tu­isil­la vehkeil­lä voisi liikkua Suomen talves­sa. Jokainen armei­jan käynyt (ainakin jalka­väessä) tietää, että Nasu-vaunu toimii pakkasel­lakin kuin sinap­pi lihapiirakassa.

  “Mitä mieltä Vihreät de Dor­ka ovat muuten moot­toripyöristä? Onhan niin, että yksin paikas­ta a paikkaan b siir­ryt­täessä moot­toripyörä kulut­taa paljon vähem­män polt­toainet­ta kuin henkilöau­to tai bus­si. Moot­toripyörä kulu­taa tietä vähem­män, vie kaupungis­sa tilaa vähem­män ja sil­lä voi kul­jet­taa myös toista ihmistä tai pieniä tavaroi­ta ja kirjeitä.”

  En tiedä mitä mieltä Vihreät De Dor­ka viral­lis­es­ti ovat, kun en kuu­lu puolueeseen ja nekin kak­si ker­taa kun olen puoluet­ta äänestänyt, olen äänestänyt järkivihreyt­tä edus­tavaa Soin­in­vaaraa surullisen tietoise­na siitä, että ääni hyödyt­tää vaal­i­jär­jestelmässämme myös sitä Markus Drake ‑tyyp­pistä hörhöosastoa.

  Mut­ta voisin kuvitel­la, että keskimääräistä vihreätä viehät­tää paljon enem­män moot­toripyörä kuin auto. Moot­toripyörähän on nimeno­maan järkevä ja tehokas liikku­misen muo­to niin polt­toaineen kuin katu­ti­lan kulu­tuk­seltaan, ennen kaikkea kaupunki­olois­sa. Prätkäl­lä ajet­taes­sa siir­tyy ain­oas­taan itse matkus­ta­ja ja liikku­miseen tarvit­ta­va vält­tämätön tekni­ik­ka, ei sitä ton­nin pain­oista pyhää peltilehmää. Moot­toripyöräi­lyn ima­go “öky­i­lynä” kai perus­tuu siihen, että Suomen sääolois­sa pyöräl­lä voi ajaa vain kol­man­nek­sen vuodes­ta, joten se näyt­tää lelul­ta ja itseko­ros­tuk­sen välikap­paleelta. Mut­ta eihän se useinkaan niin ole. Itse tun­nen pari tyyp­piä, jot­ka matkus­ta­vat töi­hin talvi­saikaan julk­isil­la mut­ta kesäl­lä prätkäl­lä, kos­ka prätkäl­lä ajami­nen ilmeis­es­ti on todel­la mukavaa (kuten san­ot­tu, olen tässä kuu­lop­uhei­den varas­sa, kos­ka min­ul­la ei ole har­main­ta aav­is­tus­ta miltä moot­toripyöräl­lä ajami­nen tun­tuu). Tuo­hon liikku­mistapaan ei kai voi olla kenel­läkään järkeväl­lä ihmisel­lä mitään huo­mautet­tavaa. Moot­toripyörät, ja niiden urbaan­it pikku­vel­jet skoot­ter­it, ovat eri­no­mainen tapa siirtää ihmis­li­haa paikas­ta toiseen.

  Liiken­nevaku­u­tus voitaisi­in itse asi­asa jär­jestää klas­sisen new­toni­laisen fysi­ikan poh­jal­ta: mas­san lisään­tymi­nen lisää vaku­u­tusvelvol­lisu­ut­ta, samoin nopeu­den lisään­tymi­nen. Liikevoima = mas­sa * nopeus = kor­vausvelvol­lisu­us. Täten hur­jasti kaa­haa­va polkupyöräil­i­jä saat­taisi olla jopa kor­vausvelvol­lisem­pi kuin maltil­lis­es­ti aja­va moottoripyöräilijä.

  Yksi­ty­isautoil­i­ja olisi tietysti häviävänä osa­puole­na melkein aina, niin kuin oikein onkin, kos­ka liikku­mis­muo­to on jär­jetön ja tehoton.

 18. KariV:

  Mitä jos siel­lä mutkan takana on trak­tori? Se ei ole ongel­ma, mut­ta pyöräil­i­jä onkin…
  Noi­ta ääret­tömi­in jatku­via keltaisia viivo­ja on muuten todel­la har­vas­sa. Mik­si autoil­i­joil­la on Euroopas­sa aikaa odot­taa 15 s. ohi­tu­s­paikkaa mut­ta ei Suomessa?

 19. Niin ja kukaan ei vielä ole joutunut min­un pyöräi­lyelämäni aikana edes kovasti jar­rut­ta­maan. Eli tur­val­lisu­udet­sa ei ole kyse, vaan kär­simät­tömyy­destä. Kyse on puh­taasti mie­lenosoituk­sel­lis­es­ta toimin­nas­ta autoil­i­joiden tahol­ta. Vois­in­pa jopa yksilöidä asi­aa parem­minkin pitkän koke­muk­seni nojal­la. Mut­ta en viit­si, kos­ka sit­ten alkaa sata­maan paskaa niskaan oikeen urakalla.

 20. Kari V:
  Siitä on kauan, kun olin autok­oulus­sa, mut­ta sil­loin opetettiin,että auto pitää pystyä pysäyt­tämään sil­lä tieno­su­udel­la, joka on näkyvis­sä. Muuten tilan­nenopeus on ollut liian suuri, siis lait­toman suuri. Sik­si nuo eteen­päin aja­vat pyöräil­i­jät eivät muo­dos­ta mitään sel­l­aista uhkaa, joka autoil­i­jan ei muutenkin pitäisi ottaa huomioon.

 21. Voi, Voi, Voi.… On todel­la paha sanoa, että fil­lar­is­te­jakin koske­vat sään­nöt. Ei niin saa sanoa. 

  ” 8 §
  Tien eri osien käyttö

  Ajoneu­vo­ja on kul­jetet­ta­va ajo­radal­la. Jos tien oikeal­la puolel­la on pien­nar, jol­la ajo käy hai­tat­ta päin­sä, polkupyörää ja muu­ta moot­tori­ton­ta ajoneu­voa sekä mopoa on kuitenkin kul­jetet­ta­va pientareella.

  Alle 12-vuo­tias lap­si saa kul­jet­taa polkupyörää jalka­käytäväl­lä. Hän ei saa aiheut­taa kohtu­u­ton­ta häir­iötä jalankululle.

  Kun eri­tyiset syyt siihen pakot­ta­vat, ajoneu­voa saa tilapäis­es­ti kul­jet­taa muul­lakin kuin sille tarkoite­tul­la tien osal­la, jollei siitä aiheudu vaaraa eikä huo­mat­tavaa hait­taa.”, laki sanoo.

  Toi asia selit­tää sen saman mitä yritin sanoa. Fil­lar­istin paik­ka on niin oikeal­la kuin vain voi tur­val­lis­es­ti ajaa. Ei rin­nakkain, ei keskel­lä tietä eikä eri­tyis­es­ti suures­sa ryh­mässä use­ampi fil­lar­isti vierekkäin ajoradalla.

  Ja pysäyt­tämis­es­tä

  “23 §
  Tilannenopeus

  Ajoneu­von nopeus on sovitet­ta­va sel­l­aisek­si kuin liiken­netur­val­lisu­us edel­lyt­tää huomioon ottaen muun ohel­la tien kun­to, sää, keli, näkyvyys, ajoneu­von kuor­mi­tus ja kuor­man laatu sekä liiken­neolo­suh­teet. Nopeus on pidet­tävä sel­l­aise­na, että kul­jet­ta­ja säi­lyt­tää ajoneu­von hallinnan. Ajoneu­vo on voita­va pysäyt­tää edessä ole­van ajo­radan näkyväl­lä osal­la ja kaikissa ennal­ta arvat­tavis­sa tilanteis­sa. Ennen kauko­val­oil­ta lähival­oille vai­h­tamista nopeus on sovitet­ta­va uusia näkyvyysolo­suhtei­ta vastaavaksi.

  Kul­jet­ta­jan on sovitet­ta­va ajoneu­von­sa nopeus sel­l­aisek­si, etteivät muut tienkäyt­täjät joudu kohtu­ut­tomasti lian tai soran roisku­miselle alttiiksi.” 

  Liiken­teessä ole­tan täl­lä het­kel­lä ajokaistal­ta löy­tyvän mm. mopoau­to­ja, trak­tor­e­i­ta (jot­ka tup­paa kulke­maan 50 ‑60 väli­in). Mut­ten ole­ta, että fil­lar­is­tit on päät­tänyt kek­siä uusia liiken­nesään­töjä ja tukkia koko ajokaistan.

  ” 3 §
  Tienkäyt­täjän yleiset velvollisuudet

  Tienkäyt­täjän on nou­datet­ta­va liiken­nesään­töjä sekä muutenkin olo­suhtei­den edel­lyt­tämää huolel­lisu­ut­ta ja varovaisu­ut­ta vaaran ja vahin­gon välttämiseksi.

  Tienkäyt­täjä ei saa tarpeet­tomasti estää tai häir­itä liikennettä.”

  Eli kun nuo kolme pykälää lukee ajatuk­sel­la, niin pääsee aika nopeasti selville mik­si fil­lar­il­la ei saa ajaa ryh­mis­sä rin­nakkain tiel­lä. Mut­ta ker­tauk­sen vuoksi:

  1. Se häir­it­see ja estää muu­ta liikennettä.

  2. Fil­lar­istien kokoon­tu­mi­a­jo ajokaistal­la ei ole ihan ennal­ta-arvat­ta­va liikennetilanne

  3. Ajoneu­vo nimeltä fil­lari on löy­dyt­tävä ajon aikana pienta­reelta jos mah­dol­lista. Jos ei niin mah­dol­lisim­man oikealta.

  4. Jos vielä kat­sot­taisi­in ohi­tus­pykäliä, niin siel­lä ker­ro­taan jotain ohitet­ta­van velvol­lisuuk­sista. Esim. etä ohi­tus­ta ei saa haitata.

  On jotenkin jär­jetön­tä joutua todis­ta­maan ihmisille,että laki­in on kir­jat­tu ihan hei­dän oman ter­vey­den vuok­si eri­laisia pykäliä.

  Jos tönäisen vahin­gos­sa fil­lar­istin nurin, niin toden­näköis­es­ti osun kypärät­tömään fil­lar­is­ti­in ja pää halkeaa ja hen­ki menee. 

  Joskus tun­tuu että fil­lar­is­tit on ihan aidosti aiv­ot­to­mia. Uno­hde­taan kuin­ka tur­va­ton fil­lar­isti on kolar­i­ti­lanteessa ja myös se, että myös heitä kos­kee samat lakipykälät kuin esim. motoris­te­jä ja autoja.

  Jotenkin tun­tuu, että lail­lis­tet­tu tapa tehdä itse­murha on ajaa fil­lar­il­la ilman aivoja.

  Aijuu. Pakko kysyä että mik­si fil­lar­is­tit eivät muuten osaa päästää bus­sista pois­tu­via ihmisiä ulos. Vaan aja­vat hidas­ta­mat­ta pyöräti­etä eteen­päin pysäkin läpi välit­tämät­tä autos­ta pois­tu­vista ja pois­tu­jat joutu­vat sil­loin varo­maan fil­lar­is­tia. Var­maan sik­si, että fil­lar­is­te­ja ei koske mitkään säännöt 🙂

 22. “Eli tur­val­lisu­udet­sa ei ole kyse, vaan kär­simät­tömyy­destä. Kyse on puh­taasti mie­lenosoituk­sel­lis­es­ta toimin­nas­ta autoil­i­joiden tahol­ta.”, Ciclista Says 11. heinäku­u­ta 2008 kel­lo 20.47

  Taide­taan ajaa hiukan eri­laisia teitä. Kat­selin tuos­sa koti­in tulessa että aika har­vas­ta paikas­ta löy­tyy yli 200 metriä näkyvyyt­tä ker­ral­la. Auto pysähtyy näin kuiv­al­la kelil­lä kyl­lä alle 80 metrin, mut­ta ohi­tus­ta ei sit­ten tehdäkkään niin hel­posti. Ei kauheasti kiin­nos­ta men­nä vas­taan­tuli­jan kaistalle vain sen takia, että fil­lar­is­teista on kiva ajaa vierekkäin. Ja erikois­es­ti kun tiedän, että vas­taan­tuli­ja kuitenkin leikkaa kaar­teessa vielä liian keskelle ja saan kuitenkin varoa sitäkin. Lop­puu peli­v­ara aika äkkiä.

  Tun­tuu, että tääl­lä keskustelus­sa on meitä paljon ajavia ja teitä vähän ajavia. Kun asuu haja-asu­tusalueel­la, niin ajo­matkat on hiukan pidem­piä. Jos meil­lä läh­tee auto pihal­ta, niin min­imi­a­jo­mat­ka on yleen­sä noin 30 ‑40 km. Siinä tulee kat­sot­tua liiken­net­tä aika eri­lail­la kuin vain nor­maali 5 000 — 15 000 vuodessa aja­va autoil­i­ja. Ja myös mon­esti mietit­tyä, mik­si ihmeessä näistä puhuu.

 23. Olen tehnyt tietoisen päätök­sen olla piit­taa­mat­ta nopeusra­joituk­sista ja vieläpä akti­ivis­es­ti rohkaista täl­laiseen kansalais­tot­telemat­to­muu­teen. Syynä on seu­raa­va tapahtuma:

  Maalisku­us­sa ‑08 menetin ajolu­pani kolmek­si kuukaudek­si koska

  2005 syksyl­lä en täysin pysähtynyt stop-merkin kohdalla.

  2006 kesäl­lä ajoin tun­net­tuun Ikaal­is­ten Sam­mun sakko­rysään ja nopeuteni oli 86 km/t.

  2006 syksyl­lä kään­nyin Turun keskus­tan risteyk­sessä virheellisesti.

  2007 helmiku­us­sa sain vira­nomaisil­ta kir­jeen, jos­sa ystäväl­lis­es­ti huo­mautet­ti­in min­ul­la ole­van kak­si riket­tä vuo­den aikana ja että olen ns “katkol­la”. Jos vuo­den sisään tulisi kol­mas, menet­täisin ajolu­pani. Tämä oli toki jo tiedos­sani, mut­ta viralli­nen vahvis­tus oli muka­va saada.

  2007 syksyl­lä sain kir­jeen, jos­sa ilmoitet­ti­in min­un tehneen kolme riket­tä vuo­den aikana, ja että kol­men kuukau­den ajok­iel­toni alka­isi _viikon_ päästä. Oli siis kat­sot­tu taak­sepäin ja havait­tu myös vuo­den 2005 rike, vas­ta nyt. Viikos­sa ei olisi ehdit­ty jär­jestää hajal­laan sijait­se­vien työ­mait­teni vaa­timia kul­je­tuk­sia, ja vaik­ka työtä olisin toki voin­ut tehdä täyspäiväis­es­ti 200m:n päässä ulko-oves­tani, nuo paikat oli­si­vat taas jääneet hoita­mat­ta. Laki sal­li huomioi­da tämän, ja selvisin varoituk­sel­la, mut­ta jos seu­raa­van vuo­den aikana tulisi yksikin rike, ajok­iel­to tulisi puolitoistakertaisena.

  2008 kuu­luisana maalisku­u­na sit­ten ajoin pitkää kuiv­aa suo­raa kesä­vauh­tia tun­net­tuun poli­isien rahas­tu­s­paikkaan Itäkylän suo­ral­la, ja soitin välit­tömästi paikalliselle poli­isille pyytäen asian käsit­telemistä heti, kos­ka ajanko­h­ta todel­la oli ajok­iel­lon paras mah­dolli­nen, ja halusin sen pois alta. Poli­isi palveli hyvin, ja vein ajoko­rt­ti­ni seu­raa­vana päivänä.

  Tähän asti ajet­tuani elämäni aikana hyvin kon­ser­vati­ivis­es­ti ja maltil­lis­es­ti n. 3Mkm pääsinkin yhtäkkiä vauhdin hur­maan. Vit­tuun kytät ja tur­val­lisu­us­narko­man­ian hal­vaan­nut­ta­ma holhousyhteiskunta!
  Lumi pöllysi ja neu­la nousi jääradoil­la niin kauan kuin jää kan­toi. 100W kaivurin­lam­puil­la jo näkeekin jotain. Kun jää ei enää kan­tanut, siir­ryin sul­je­tu­ille met­säteille ja työ­maille. Ajakaa­pa joskus sataakah­takymp­piä lumista pel­toti­etä ja aut­takaa kään­nök­sis­sä vähän käsi­jar­rul­la 🙂 Hulppeeta.
  Sak­salainen osaa tehdä auto­ja, ja ‑91 F‑Kadettini on edelleen usko­ma­ton auto, mut­ta halusin jotain vähän räväkäm­pää. Niin­pä tulin osta­neek­si _kaksi_ leg­en­daarista ‑80-luvun GSi- Kadet­tia. They don’t make engines like that any­more. Kun 156hv läh­tee viemään 840:ä kiloa, isom­matkin Audit ja Bemar­it nikot­tel­e­vat. S‑sarjan Mer­su yrit­ti röyhkeästi risteykssä kään­tyessä ohit­seni, ja kun edessä oli parin kilo­metrin tyhjä suo­ra, löinkin kaa­sun poh­jaan. Suo­ran päässä men­ti­inkin sit­ten jo kah­tasa­taa, eikä Mer­su ollut eden­nyt sivul­lani yhtään sen edem­mäs, ja vain sen automaat­ti­laatikko piti sen edes siinä. Ter­veisiä vain sinne Euraan.

  Tämä käyt­täy­tymiseni muu­tos on yksi­no­maan nopeu­den­valvon­nan seu­raus. Ilman sitä koko aja­tus ei olisi edes juo­lah­tanut mieleeni.
  Minä pidän tästä. E‑Kadettin mit­toi­hin mah­tuu tur­boahdet­tu V6, vain vähän ehkä ahdas­ta, mut­ta kyl­lä se sinne aset­tuu. Osia on jo kertymässä.

  Urheilu­au­toilu on kallista, mut­ta mak­saisi­vathan ne golfvä­li­neetkin, ja johonk­in­han ne veron­mak­sajien ter­vey­den­huoltoon osoit­ta­mat rahat on sit­ten kulutet­ta­va. Heitän pien­tä keikkaa ja teen vähän lisätöitä, niin ei tee tiukkaakaan.

  Mitkä riskit? Emme elä ikuis­es­ti mis­sään tapauk­sis­sa. Jos nopeusvalvon­ta pois­tet­taisi­in, liiken­nekuolemat siis kuulem­ma lisään­ty­i­sivät monel­la sadal­la. Mihin te siis _haluaisitte_ näit­ten ihmis­ten kuol­e­van ja mil­lä taval­la? Jos nuo kuolleet ovat hin­ta hol­hous­val­tion ja tur­val­lisu­us­narko­man­ian tuhos­ta, hyväksyn sen.

  Sivu­men­nen sanoen inhoan jonos­sa puikkele­hti­joi­ta, ja minus­ta pääsee yleen­sä nätisti ohi, jos tarvet­ta tun­tee. Muis­takaa vaan, että jos halu­at­te näyt­tää tyt­töys­tävälle, miten rahoi­tusy­htiön omis­ta­ma uusi Audi oikein kiihtyykään, niin aggres­si­ivis­es­ta ulkonäöstään huoli­mat­ta pehep­irssi on aina kuitenkin per­hep­irssi, ja edessä menevä van­ha räp­pänä saat­taakin olla jotain muu­ta, mitä ensi silmäyk­sel­lä luulisi.

 24. Mikä KariV:n mielestä on tur­valli­nen ohi­tusetäisyys pyöräil­i­jästä? Luulem­pa, että val­taosa kestopäällystei­sistä sivuteistä on niin kapei­ta, että samaa kaistaa ohit­ta­mi­nen on yhdenkin pyöräil­i­jän tapauk­ses­sa mah­do­ton­ta tur­val­lis­es­ti. Lakikin vaatii, että ohi­tuk­sen on tapah­dut­ta­va tur­val­lis­es­ti. Se ei oikein riitä, että ohi men­nään 90 km/h peili pyöräil­i­jän hihaa hipoen.
  Aina ei voi Suomen tei­den laadus­ta johtuen ajaa siel­lä ihan oike­as­sa reunas­sa. Lisäk­si, kos­ka näitä kovaa ja läheltä ohit­tavia auto­ja on aika paljon, tulee olla varaa, että pysyy edes tiellä.
  Eikä se että ei nähdä eteen­päin tun­nu muutenkaan kaikkia autoil­i­joi­ta häir­it­sevän. Ohi men­nään nyppylän kohdal­lakin osit­tain toisel­la kaistal­la, vaik­ka ei nähdä eteen­päin kuin n. 30m. Luote­taan selvästi tuuriin.
  Ei tarvitse men­nä vas­taan­tuli­jan kaistalle, kun malt­taa hidas­taa ja odot­taa vaikka­pa sen 15 s. Se ei ole paljon vaa­dit­tu ihmishenkien turvallisuudesta?
  Yhtään auto­jonoa en ole pyöräil­i­jöi­den perässä näh­nyt. Sekin ker­too jotain mainit­se­mas­tasi kohtu­ut­tomas­ta haitasta.
  Yleen­sä pyöräil­i­jät kun­nioit­ta­vat autoil­i­jaa, ja anta­vat heille tilaa, sekä anta­vat jopa ohitusmerkkejä.
  Miten pyöräil­i­jä voi muka hai­ta­ta ohi­tus­ta? Tarkoi­tatko nyt sitä, että joudut mah­dol­lis­es­ti jar­rut­taa­maa, eikä pääse suo­raan ohittamaan?
  Mikä saa sin­ut usko­maan, että joku ajaa vähän?
  Itsel­leni muuten tulee pyöräi­lyk­ilo­me­tre­jä n. 15 000–20 000 vuodessa. Sen kun muu­tat tun­neik­si niin liiken­nekoke­mus­ta alkaa olla.
  Kuten alus­sa mainitsin ongelmia esi­in­tyy huo­mat­tavasti enem­män kun ajaa yksin. Porukalla ajaes­sa autoil­i­jat käyt­ty­tyvät pääsään­töis­es­ti huo­mat­tavasti parem­min. MIten se voi olla mahdollista?
  Olen myös paljon ajanut Euroopas­sa ja Etelä-Amerikas­sa. Se ihme­tyt­tää, mik­si pyöräil­i­jät ja autoil­i­jat tule­vat mon­es­sa maas­sa hienos­ti toimeen, vaik­ka kumpiakin on huo­mat­tavasti enem­män samal­la tiel­lä kuin tääl­lä, josa liikenne on hyvin vähäistä. Tiet ovat kylien kohdal­la hyvinkin kapei­ta, ja pitkät vuoris­toti­et mutkaisia. Silti hom­ma pelaa parem­min ilman kiukut­telua! Olisiko niin, että heil­lä on eri­lainen ASENNE. Myön­teinen asenne ihmisiä kohtaan ja ymmär­rys siitä, että eivät elä juuri sil­lä het­kel­lä vain itselleen.
  Toki jos asenne on se, että olen tutk­in­ut lakikir­jaa ja min­ul­la on oikeus vaaran­taa liiken­netur­val­lisu­us aina kun joku on tehnyt virheen tai ei toi­mi täy­del­lis­es­ti jonkin pykälän perus­teel­la, niin on vaikeaa ja stres­saavaa liikkuminen.
  Aika har­va trak­tori tai maat­alouskone muuten liikkuu 60 km/h. Pyöräil­i­jöi­den keskinopeus on tyyp­pis­es­ti 27–40 km/h. Toki ylämäis­sä alhaisempi.

 25. Niin ja joka ikisel­lä lenkil­lä itse jos halu­aisin voisin ajaa auton kyl­keen kevyen­li­iken­teen väylän ja auto­tien risteyk­sessä. Ja mon­ta ker­taa… Vaik­ka autoil­i­jalle olisi stop ‑merk­ki.
  Mik­si sit­ten en niin tee? Mik­si ennakoin risteyk­sis­sä, että sieltä voi olla auto tul­la eteen. Mik­si pysäh­dyn tarvit­taes­sa, jos liiken­netur­val­lisu­us sitä vaatii…

 26. Eli­nalle; nim­imerkki­ni on todel­lakin kahdel­la äLLäl­lä mut­ta voi olla että olen uno­htanut sen joskus.. Muual­la esi­in­tyvät travel(l)erit ovat mui­ta, mut­ta tääl­lä on ole mui­ta huomannut..

  Sit­ten se eli­it­tikul­jet­ta­jat. Sarkas­mi on näköjään taito­la­ji.. Tutkin myös linkkisi pikaises­ti ja huo­masin ettei mikään ole muut­tunut; alle 18 v kevarikuskit ja 1. ison pyörän­sä han­kki­neet reilu 20 v kuol­e­vat.. Ikävää, surullista. En tiedä mik­si niin mon­et nuoret miehet ovat niin itse­tuhoisia. Joh­tu­isiko se sosi­aalidemokraat­tis­es­ta (yhtähyvin Vihreästä tai kepu­lais­es­ta tai jne..) hol­houshel­vetistä kum­malli­sine, ahdis­tavine määräyksi­neeen ja luon­not­tomine arvoineen, vai peräti siitä huu­tavas­ta työvoima­pul­las­ta? En tiedä. Ei sat­tunut myös silmi­in sitä 5X onnet­to­muuk­sien määrä. Vaikea se on uskoa kos­ka vaku­u­tus­mak­sut ovat pudon­neet euromääräis­es­tikin viimeisen 25 vuo­den aikana..

 27. S — W: “Toden­näköisem­pi syy pelas­tu­miselle­si ei ollut nopeusra­joi­tus vaan se että moot­toripyöräil­i­jä ajoi akti­ivis­es­ti ja osasi odot­taa etteivät pyöräil­i­jät taik­ka jalankulk­i­jat pahem­min vilkuile mihinkään ylit­täessään kat­ua ‑syy­hän on aina motorisoidun ajoneu­von tässä maassa.”

  Juu, todel­la osaa­vat. Eräskin bus­sikus­ki, siis ajamisen ammat­ti­lainen, arveli ilmeis­es­ti, että näkee kyl­lä pyöräil­i­jän ylit­tävän vihreil­lä val­oil­la suo­jatiel­lä, mut­ta voisi nyt kuitenkin kään­tyä ja yrit­tää osua pyöräil­i­jään. Ei osunut — pyöräil­i­jä kiittää. 

  Muutenkaan en ole havain­nut, että autoil­i­jat kovin akti­ivis­es­ti tarkkail­i­si­vat ympäristöön, use­am­man ker­ran on selkeästi yllä­tyt­ty, kun olen pyöräl­läni “ilmaan­tunut ihan yhtäkkiä eteen” kaukaa pitkältä suoralta. 

  Mitä tulee pyöräil­i­jöi­den vierekkäin ajoon, se ärsyt­tää min­ua pyöräil­i­jänä ihan pyöräteil­läkin. Siinä joutuu itse sit­ten esim. vas­taan­tule­vana väistämään selkeästi jalankulk­i­joiden puolelle tai jopa jon­nekin jor­pakkoon, pahim­mil­laan, kos­ka joidenkuiden tahmapäi­den on iiihan pakko saa­da ajaa vierekkäin. Blääh. 

  Use­ampi kuin yksi pyöräil­i­jä -> jono. Poikkeuk­se­na vain etukä­teen jär­jeste­tyt pyöräilytapahtumat/kilpailut.

 28. Ihan hyviä aihe­val­in­to­ja mitä sul­la tääl­lä blo­gis­sasi on, mut­ta ei tää kovin rak­en­tavaa ole. Tun­tuu ennem­minkin että sel­l­aista repivää oman kup­pikun­tansa etu­jen puoles­ta puhu­jaa. Kukaan ei halua antaa kellekkään perik­si vaan kaikkien pitäisi olla oike­as­sa. Jollei muuten niin lakitek­sti­in tukeutuen. Ollaan me ihmeelli­nen rotu me ihmiset. Ihan oikeasti luulisi etä kun meitä ei ole tässä maas­sa enem­pää kuin se viisi ja puli miljoon­aa niin että mah­dut­taisi­in tänne sovus­sa, mut­ta ei vaan onnis­tu. Kiire ja oma napa ovat lähim­pänä kaikilla.

 29. Muis­tan­pa eräässä amerikkalaises­sa eloku­vas­sa, miten rikok­sen nuoret dynaamiset toiv­ot aikoi­vat ohi­men­nen ryöstää ja tap­paa van­hat ikäl­lop­ut vet­er­aanikon­nat. Joku nuorista lei­ijon­ista kuitenkin het­ken har­rasti ajattelua:

  - They are just old men!

  - That’s what I mean. _Why_ are they so old? Why haven’t they died long ago?

  On terävä huomio liit­tää tämä teema hol­hous­val­tioon. Hol­hous­val­tion ala­mainen on opetet­tu usko­maan, että hänel­lä on rajat­tomasti oikeuk­sia, mut­ta elämää ja kuole­maa lähempänä ole­vis­sa yhteiskun­nis­sa käsi­tys on ter­veem­pi. Mitä kaikkea tuhoa hyv­in­voin­ti­val­tio saakaan aikaan, olisi oman ketjun­sa tai jopa blo­gin­sa arvoinen.

 30. Catili­na:
  “Olen tehnyt tietoisen päätök­sen olla piit­taa­mat­ta nopeusra­joituk­sista ja vieläpä akti­ivis­es­ti rohkaista täl­laiseen kansalais­tot­telemat­to­muu­teen. Syynä on seu­raa­va tapahtuma:”

  Tietois­es­ti siis oikein IMUROIT ylinopeussakko­ja sekä ajok­iel­to­ja, jon­ka jäl­keen itket netis­sä kun saat niitä? 

  Onko järkeä haka­ta päätä seinään ja val­i­tat­taa netis­sä kun käy kipeää? No huvin­sa kullakin…

 31. “Pelästyin per­hanas­ti, mut­ta ymmärsin sen­tään olla jar­rut­ta­mat­ta, enkä siis pysähtynyt moot­tipyörän eteen kuin hirvi töllistelemään.”

  Mut­ta mitähän olisi tapah­tunut jos olisit vais­tom­ais­es­ti jar­rut­tanut? Olisit jäänyt alle, ja joku hen­gen­heimo­lais­esi olisi saanut taas oivan esimerkin siitä miten se 60 on aivan liian kova nopeus ja vaat­in­ut paikalle 50 tai 40 rajoi­tus­ta. Joka sit­ten olisi tul­lut, sin­ul­la kun niitä hen­gen­heimo­laisia näyt­tää riit­tävän. Ja jos joku tehoau­toil­i­ja sit­ten uskaltaisi esit­tää kri­ti­ikkiä liian alhaas­ta rajoituk­ses­ta, niin sit­ten seliteltäisi­in, että siinä on todel­la vaar­alli­nen paik­ka kun itse ammat­tipyöräil­i­jä Osmo Soin­in­vaara jäi kaa­harin alle. Näin­hän se tun­tuu menevän eri puo­lil­la Suomea: sat­tuu yksit­täistapaus, joka saa hys­teeriset vouhot­ta­jat kauhis­tele­maan kyseisen tien tai kadun tms vaar­al­lisu­ut­ta ja vaa­ti­maan lisää rajoituk­sia ja lisää valvon­taa ja ankarampia ran­gais­tuk­sia jne. Ja jostain syys­tä päät­täjät kuun­tel­e­vat näitä vouhot­ta­jia eli ummis­ta­vat kor­vansa ENEM­MISTÖn mielipiteeltä.

 32. Enhän minä mitään imuroi. Päin vas­toin, vältän niitä. Ennen en ole välit­tänyt siitä, mis­sä poli­ise­ja ehkä on. Nyt välitän.
  Ei yhtään sakkoa vielä.

 33. Vaimo toi just Suomes­ta Niz­za-kir­jan. Luin sen mie­lenki­in­nol­la ;suun­nit­teil­la on taas kesäisiä ja syksy­isiä viikon­lop­pukeikko­ja arkiveloilun lisäk­si. Oden rep­pumin­i­mal­is­mi on huip­pu­un­sa viritet­tyä, itse pidän enem­mänkin veden­pitävistä sivu- ja varsinkin tanko­laukus­ta. Rep­pu on kuin parasi­it­ti, joka hait­taa menoa ja hiostaa.
  Kun pyöräi­ly lisään­tyy Suomes­sakin, joudu­taan vaku­u­tus­tur­vaan puut­tumaan ken­ties lakiteitse. Tääl­lä Sveit­sis­sä (liki) kaikil­la pyöräil­i­jöil­lä on nelisen euroa mak­sa­va vuo­siv­in­jet­ti, joka kor­vaa pyöräil­i­jän aiheut­ta­mat vahin­got muis­taak­seni miljoon­aan euroon asti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.