Arabianrannan autopaikat

Joku valit­ti Hesarin mielipi­desivul­la, että Ara­bi­an­ran­taan on kaavoitet­tu liian vähän autopaikko­ja. Hän tarvit­see autoa han­kalan työ­matkansa takia, mut­ta ei saa autolleen paikkaa.
Kir­joit­ta­jaa on kohdel­tu väärin, kos­ka hän on todel­lisu­udessa joutunut mak­samaan autopaikas­ta, vaik­ka ei ole saanut sel­l­aista, kuten ovat joutuneet alueen autot­tomat asukkaatkin. Autopaikan hin­ta sisäl­tyy asun­non hintaan/vuokraan.
On väärin, että jotkut saa­vat käyt­töön­sä ali­hin­noitel­lun autopaikan ja toiset eivät. Oikeu­den­mukaisem­paa olisi huu­tokau­pa­ta paikat ker­ran vuodessa. Paikat ovat alueen taloy­htiöi­den omis­tuk­ses­sa. Mak­sut eivät siis valuisi ulkop­uolisille, vaan paikan vuo­ran­neet mak­saisi­vat niille, jot­ka eivät autopaikkaa saa tai hlua.
Tämä ei toisi lisää autopaikko­ja, mut­ta paikat meni­sivät niille, jot­ka niitä eniten tarvitsevat.
Jos paikko­jen kysyn­tä olisi niin suuri, että autopaikan vuo­ra ylit­täisi ylit­täisi autopaikko­jen kus­tan­nuk­set, sil­loin niitä toki kan­nat­taisi rak­en­taa lisää. Paikat ovat kalli­ta, kos­ka ne pitää rak­en­taa joko maan alle tai pysäköintitaloihin.
Kus­tan­nuk­sia vas­taa­va autopaikan hin­ta lie­nee noin 100 euroa kuus­sa, jon­ka alueen asukkaat nytkin joutu­vat mak­samaan. Jos ne raken­netaan maan pin­nalle, ne tule­vat vielä kalli­im­mak­si, kos­ka sil­loin pitää vas­taavasti raken­nu­soikeut­ta alueel­la vähen­tää. Joku menet­täisi siis asun­ton­sa, että toinen saisi autopaikan.

15 vastausta artikkeliin “Arabianrannan autopaikat”

 1. Taitaa olla aika yleistä, että autopaikat uusil­la asum­isalueil­la ovat kortin alla. Pikku-Huopalahdessa (joka on yli kymme­nen vuot­ta van­hempi alue kuin Ara­bi­an uudet talot) on myös autopaikoista pulaa, juuri siitä syys­tä, että talo­jen alle ei viit­sitä talle­ja rak­en­taa — mak­sa­vat liikaa. Kun raken­nuk­ses­ta saa rahaa vain niistä asut­tavista neliöme­treistä, ilmeisesti.

  Mut­ta Pikku-Huopalahdessa asun­to-osakey­htiöt vuokraa­vat omil­la alueil­laan ole­vat parkkipaikat alueen pysäköin­tiy­htiöille ja vas­taavasti vuokraa­vat niiltä eri parkki­halleista paikko­ja. Vir­tu­aali­ra­haa liikkuu molem­pi­in suun­ti­in, ero­tus sit­ten konkreet­tis­es­ti. Asukas voi han­kkia paikan pysäköin­tiy­htiön kaut­ta ja mak­saa siitä 40–100 euroa kuus­sa riip­puen paikas­ta ja laadusta.

  Has­sua tässä on se, että pysäköin­ti­hal­lit ovat varsin väljiä, kun taas kadun­var­sien paikat (joil­la saa vir­ka-aikaan pysähtyä vain parik­si tun­niksi) ovat päivit­täin täyn­nä ja luovia pysäköin­ti­ratkaisu­ja risteyk­si­in ja torille näkyy jatkuvasti.

 2. Parkkipaikko­jen huu­tokaup­paus on kieltämät­tä mie­lenki­in­toinen idea. Tosin mielestäni niitä ei yleen­sä ottaen tulisi rak­en­taa lisää, vaik­ka se olisikin “kan­nat­tavaa”.

  Tulin kir­joit­ta­neek­si samaan mielipi­dekir­joituk­seen viitat­en het­keä aiem­min: http://peacemaker.homeip.net/blog/2008/07/15/autoilun_kustannukset

  Myön­nän suo­si­ol­la, että suuri osa argu­menteis­tani on lainat­tu juuri täältä.

 3. Pyrörit­telin luku­ja päässäni, ja tuo 120 euroa kuus­sa on aika
  lail­la kohdal­laan. (15m^2 x 1500 — 2000e/m^2 = 20 — 30ke, maan alle louhit­tu parkki­hal­li­paik­ka 20 — 40 ke, eli keskimäärin 30ke jos­ta 5% on 1500e.)

  Aja­tus paikko­jen huu­tokaup­paamis­es­ta vuosit­tain sen sijaan ei ole fik­su. Nämä voidaan huu­tokau­pa­ta tun­net­tain käyt­tämäl­lä inno­vaa­tio­ta nimeltä pysäköintimittari.

  Eli alueen parkkipaikat yhden Ara­bi­an­ran­nan Pysäköin­ti OY:n nimi­in, osakkainan taloy­htiöt, parkki­hal­lit sekä kaupun­ki pysäköin­tipaikko­jen­sa määrän mukaan.

  Jos joku nyt vält­tämät­tä halu­aa ikioman parkkipaikan, sen saa osta­mal­la osak­keen hin­taan 30ke. Muut mak­sa­vat tunnilta.

  Ara­bi­an­ran­ta poikkeaa siinä mielessä keskus­tas­ta, että paikko­jen tarve lie­nee aika tasainen ympäri vuorokau­den, eli voitaisi­in pitää samaa mak­sua 24h. Päivähin­ta parkkipaikalle on neljä euroa (120/30), 20 sen­til­lä siis saa (pyöristäen) 70 min­u­ut­tia pysäköintiaikaa.

  Jos auton­o­mis­ta­ja seisot­taa autoaan keskimäärin 16 tun­tia päivässä parkissa niin se mak­saa noin ton­nin vuodessa, mikä on vähem­män kuin tuon 30ke parkkipaikan hin­ta. Sat­un­nais­es­ti autoa käyt­täville tuo on halvem­paa, esimerkik­si ker­ran-kak­si viikos­sa aja­va voisi säi­lyt­tää omaakin autoa jos­sain syr­jäisem­mässä ja halvem­mas­sa paikassa.

  Olen­naista tässä on se, että jos samaa parkkipaikkaa käyt­tää vaik­ka keskimäärin 1,5 autoa päivässä, niin samoille paikoille mah­tuu 50% enem­män auto­ja. On surkuhu­paisaa että esimerkik­si Töölössä on asukaspysäköin­tipaikat öisin täyn­nä samaan aikaan kun viras­to­jen ja yri­tys­ten piha­paikoil­la ei ole auton autoa, ja toisaal­ta yri­tyk­set rak­en­ta­vat (työn­tek­i­jöilleen mak­sut­to­mia) paikko­ja vaik­ka kadun­var­res­sa on päivisin tilaa.

 4. Huu­tokaup­paus on var­masti hyvä idea. Nehän voisi saman tien myy­dä eniten tar­joavalle, niin talony­htiöi­den ei tarvit­sisi niistä mure­htia. Täl­lä taval­la saataisi­in aika hyvä arvio autopaikan arvos­ta, jol­loin raken­nus­fir­mat voisi­vat tehdä hyviä päätök­siä siitä miten paljon autopaikko­ja kan­nat­taa rak­en­taa ja voitaisi­in luop­ua autopaikko­jen säätelystä kaavoituksella.

 5. tpyy­lu­o­ma:
  “Aja­tus paikko­jen huu­tokaup­paamis­es­ta vuosit­tain sen sijaan ei ole fik­su. Nämä voidaan huu­tokau­pa­ta tun­net­tain käyt­tämäl­lä inno­vaa­tio­ta nimeltä pysäköintimittari.”

  Ihmi­nen kai kuitenkin mak­saa mielel­lään vähän lisää siitä että hänel­lä on var­muudel­la aina se sama parkkipaik­ka? Ettei paikkaa tarvitse etsiä, ja ettei tarvitse pelätä että jon­ain iltana paikkaa ei löy­dykään kun kaik­ki paikat ovat jo täynnä.

  On tietysti tehokkaam­paa jos sama paik­ka voisi palvel­la use­am­paa autoa, mut­ta miten tämän voisi yhdis­tää sen kanssa että parkkipaikas­ta mak­saneil­la olisi tur­vat­tu paikka?

 6. Aika kallis miel­tymys, kos­ka se merk­it­see, että paikko­ja on koko ajan tyhjil­lään. Helsingis­sä uusil­la alueil­la ymmärtääk­seni hal­li­paikat myy­dään yli. Hal­li­paik­ka merk­it­see oikeut­ta pysäköidä hal­li­in ja paikko­jamyy­dään enem­män kuin niitä on, kos­ka kaik­ki autot eivät ole koskaan paikalla samanaikaisesti.
  Tässä asi­as­sa antaisin markki­noiden ratkaista. Joka halu­aa nimikkopaikan, mak­saa siitä vas­taavasti enem­män kuin se, joka osal­lis­tuu yhteiskäyt­töön. Jos hal­li­paikan markki­nahin­ta olisi vaikka­pa 80 euroa, nimikkopaik­ka voisi mak­saa 120 euroa.

 7. Sam­po Smolan­der: “Ihmi­nen kai kuitenkin mak­saa mielel­lään vähän lisää siitä että hänel­lä on var­muudel­la aina se sama parkkipaik­ka? Ettei paikkaa tarvitse etsiä, ja ettei tarvitse pelätä että jon­ain iltana paikkaa ei löy­dykään kun kaik­ki paikat ovat jo täynnä.”

  Raken­nus­li­ikkeil­lä on vaikeuk­sia saa­da kau­pak­si parkkipaikkaosakkei­ta Helsingis­sä, ja jos kaavoit­ta­ja ei pakot­taisi niin niitä tehtäisi­in huo­mat­tavasti vähem­män kuin yksi per asun­to. Eli ihmiset eivät ole valmi­ita mak­samaan käypää hin­taa parkkipaikasta.

  Toisaal­ta yri­tyk­set oli­si­vat valmi­ita parkkipaikoista mak­samaan. Ja halu­a­vat niitä enem­män kuin 1/100m^2, mikä on ihan kohtu­ullista kun sataa neliötä kohti on noin kymme­nen työntekijää.

  Surkuhu­paisim­mil­laan meil­lä on tapauk­sia jos­sa ensin on Mikäliekatu 1 jos­sa on 3000m^2 toimis­to­ta­lo, 30 parkkipaikkaa ja 300 työn­tek­i­jää. Vastapäätä on asuin­ta­lo Mikäliekatu 2, 3000 m^2, 40 asun­toa, 80 asukas­ta, 40 parkkipaikkaa. Asuin­talon rak­en­ta­neel­la kon­sernil­la XYZ on puo­let 40 parkkipaikas­ta myymät­tä, kun asukkaat eivät näistä halua mak­saa, ja yri­tys ei voi näitä ostaa. Asuin­talon vara­tu­is­takin parkkipaikoista ainakin puo­let on arkipäivisin tyhjänä, kun niiden halti­jat ovat autol­laan töis­sä, toimis­to­talon paikat taas öisin ja viikon­lop­puisin. Yhteiskäyt­töiset tun­tiveloitte­set parkkipaikat on tähän järkevä ratkaisu.

  Näi­denkin ongelmien perussyy on aikansa elänyt kaupunkivi­hemieli­nen funk­tion­aa­li­nen jaot­telu toimisto‑, kaup­pa- ja asuinki­in­teistöi­hin. Asukas­ta kohti on noin 10m^2 toími­ti­laa, ja pitäisi olla noin 50m^2 asuin­til­taa. Tyh­mem­pi voisi kuvitel­la että kan­nat­taisi tehdä esim. poh­jap­in­ta-alal­taan 1000m^2 talo­ja jois­sa on katu­ta­sos­sa toimis­to­ja, kaup­patil­laa, tms. ja sen jäl­keen viisi ker­rosta asun­to­ja. Eli 100 asukas­ta ja suur­in­pi­irtein 50 työ­paikkaa. Kel­lari­in mah­tuu noin 50 auton parkki­hal­li jos ei sille tilal­la ole parem­paa käyttöä.

 8. Ok, en minä autoil­i­joiden aja­tus­maail­mas­ta mitään tiedä. Itses­tä tun­tu­isi han­kalal­ta aja­tus että joka ilta töistä tul­lessa pitäisi kier­rel­lä etsimässä lähikul­mil­ta kadun­var­sipysäköin­tiä. Mut­ta min­ul­la ei ole autoa, ja ehkä sit­ten on niin että tuo on autoil­i­joille suur­ta huvia.

 9. Ilmainen vih­je autonpotkijapuolueelle. 

  Kun ker­ran pysäköin­ti on käytän­nössä ilmaista, niin aktivis­ti­joukko­han voisi han­kkia läjän auton­ro­mu­ja (eivät mak­sa juuri mitään, kos­ka niiden ei tarvitse olla käyt­tökelpoisia), han­kkia niille asukaspysäköin­tilu­van ja täyt­tää kaik­ki kadun­var­ret maini­tu­il­la kesäau­toil­la. Luul­tavasti jo pari tuhat­ta peltilehmää ydinkeskus­tas­sa vähen­täisi autoilua selvästi ja saat­taisi johtaa jopa keskustelu­un pysäköin­nin hin­noit­telun mielekkyydestä. 

  Vielä kun maalaa kyseiset romut vaik­ka vaalean­punaisik­si, niin medi­ahuomio on taat­tu. Tee ekoteko, osta auto!

  Ja siltä var­al­ta, että joku ottaa vinkin vakavis­saan. Kan­nat­taa muis­taa, että täl­lainen toim­inta ei ole lähtöko­hdil­taan eri­tyisen rak­en­tavaa ja saat­taa aiheut­taa jo nyt tule­htunei­den keskuste­lyy­hteyk­sien hapret­tumista entis­es­tään. Mut­ta toisaal­ta tilanne nyt ei paljon huonom­mak­si oikein voi enää muuttua…

  Jotain tart­tis tehrä.

  Kari

 10. Yksi­ty­isautoilu­un liit­tyen tart­tui HS:n keskusteluista silmi­in kommenet­ti, joka kuvas­taa osu­vasti sitä kuin­ka nykyi­nen mitätön parkkisakko suo­ras­taan kan­nus­taa yksityisautoiluun: 

  “Iron Maid­enin kon­sert­ti tänään mak­soi halvim­mil­laan 54e/henkilö. Kun tul­laan sta­dion­ille, yks neljäkymp­pii on ihan mitätön sum­ma, täys vit­si. Jen­gi autoon ja kymppi/nenä, JOS tulee parkkisakko. Yleen­sä EI tule. Ja auton voi ajaa siihen nurt­sille 200 m päähän sta­dion­ista, Lintsin alle.

  Tak­sil­la mak­sas paljon enem­män, julk­isil­la ei jak­sa säätää. Ja julk­i­sis­sa virhe­mak­su on 80e/henkilö!” (www.hs.fi)

 11. Hesarin kom­men­toi­jal­la on väärät luvut, nur­mikolle pysäköin­nistä nimike on luva­ton maastopy­säköin­ti ja koven­net­tu tak­sa kokon­aiset 60 euroa. Tai jotain sel­l­aista, sain sen markka-aikaan.

  Mas­sa­t­a­pah­tu­mis­sa tyhjät pul­lot kerääv’t pois pul­lonkerääjät, näin sik­si että pul­loista saa veron­palau­tuk­sen kun ne vie ehjänä takaisin. Eikun lain­säädän­tö kun­toon ja yksi­ty­is­tetään pysäköinninvalvonta.

 12. Mikä ihmeen Ara­bi­an­ran­ta? Kuvitel­laanko siel­lä helsinkisam­makon per­spek­ti­ivis­sä, että Helsinkin ulkop­uolel­la asu­vatkin opet­tel­e­vat ulkoa Hgin kar­tan? Ja jos autopaik­ka on ongel­ma, kukas käs­kee siel­lä asua? Itse mak­soin vielä pari vuot­ta sit­ten autopaikas­tani 2 euroa kuus­sa, ja sekin tun­tui kalli­il­ta edel­liseen ver­rat­tuna. Ja kun tuos­sa äsket­täin totesin autopaikkani ahtaak­si, otin sit­ten se viereisenkin paikan nimi­i­ni, eli hal­lus­sani on nyt kak­si autopaikkaa. Kätevää pitää siinä yhtä autoa, voi ava­ta ovenkin selälleen pelkäämät­tä että naa­purin kot­tero menee rut­tuun. Muut­takaa pois Helsinkistä jos siel­lä on noin vaikea asua! Helsin­gin ja Nor­jan rajan välil­lä on noin tuhat kilo­metriä, siinä on valin­nan­varaa. Itse en asu­isi Helsingis­sä vaik­ka mak­set­taisi­in, sen ver­ran autovi­hamieli­nen paik­ka tun­tuu olevan.

 13. Mik­si ei asukaspysäköin­ti? Saisi asukas pysäköidä auton­sa kotikatun­sa var­relle. Miten pitäisi kaavoitus­ta muut­taa jos lisää autopaikko­ja. Pitäähän siinä talo­jen välis­sä edes joku haju­rako olla johon autot voi park­keer­a­ta. Viihtyvyy­den kannal­ta kat­son mielum­min ulos kadulle kuin naa­purin kämppään.
  Onko tutkit­tu minkälaiset auton­o­mis­ta­jat kus­tan­ta­vat nämä mak­sut alueil­la pikkuhuopalahti, ara­bi­an­ran­ta, hert­tonie­mi ja viik­ki. Ainakin pikku-huopalahdessa olen use­asti näh­nyt lap­si-per­hei­den autois­sa sakon. Ilmeis­es­ti ei ole aikaa siirtää autoa kah­den tun­nin välein uuteen parkkipaikkaan.
  Tei­den var­sil­la näkyy romu­ja jois­sa on sakko. Mik­si? Mik­si ei hina­ta pois vaan annetaan sakko­ja kak­si vuot­ta ja sit­ten hinataan. Aut­taako sakko jotain romussa?
  Suosin kadun­var­sipysäköin­tiä itse. Syyt: auto on tur­vas­sa näkyväl­lä paikalla valais­tul­la tiel­lä, työ varus­teet helpom­min siir­ret­tävis­sä auton ja kodin välil­lä ja parkki­hal­lien mak­sullisu­us on kohtuutonta,kylmätila ilman sähkö­tolp­paa vuokra 47 €/ 9 m²/ kk kun kodin vuokra jo 950€/ 60 m²/ kk kalli­ik­si tulee .
  Voisin kyl­lä ostaa itsel­leni autopaikan jos sel­l­aisia myy­dään, sit­ten sitä voisi vuokrata/sakottaa tarpeessa oleville tarpeen mukaan hin­noitel­lusti se kuul­lostaa minus­takin oikein mukavalta.
  Ole­tan että auto­jen pysäköin­nistä vas­tu­us­sa on kaupun­gin kaavoitus/suunnittelu virkamiehet. Tilaisu­ut­ta käyt­tää hyväk­si yksi­tyiset yhtiöt jot­ka hais­ta­vat rahan kun tilanne päästetään kontrollista.
  Mik­si auto ei saa olla pysäköi­tynä? Sil­loin­han se ei tuo­ta päästöjä jos sil­lä ei turhaan ajeta.
  Autol­la tulee rak­samiehet hom­mi­in, autol­la viedään jät­teet pois, autol­la tuo­daan tavarat kaup­paan, viedään rikol­liset putkaan mitä vaan. Autoilu ei ole erilli­nen asia vaan kaik­ki ympäril­lämme. Työ­paik­ka ilmoituk­sis­sa laiton­ta? Oma auto käytössä. Työ­nan­ta­ja olet­taa auton löy­tyvän jos töi­hin mielii.
  Auto­jen vas­tainen sota on varo­jen hukkaamista tuulimyl­lyjä vas­taan tais­telua. Vai­h­toe­hto­ja autoille? Min­ulle sopisi härkä tai hevo­nen ja vankku­rit, se hidas­taisi kyl­lä työ­maid­en valmis­tu­mista! Jos jokaisel­la olisi hevoset ja vankku­rit tulisiko kaupungista tur­val­lisem­pi? Tai pitäisikö kaavoit­taa aluei­ta uudelleen? Hajukin voisi olla toisenlainen.

  T. Ville

 14. Autopaikat tulisi huomioi­da jo kaavoitus­vai­heessa. Kaik­ki helsinkiläiset eivät ole töis­sä helsingis­sä ja jos ovatkin eivät aina automaat­tis­es­ti voi naut­tia julkises­ta liiken­teestä. Oma­l­la kohdal­lani menen töi­hin 20km:n päähän. Julkisel­la tämä tarkoit­taisi noin 1 h/suunta (kah­ta vai­h­toa) eli 2h päivässä matkus­tamiseen ja odot­telu­un. Autol­la saman ajan ajaa 20 min­uutis­sa eli 40 min­u­ut­tia per päivä. Kum­manko val­it­sisin? Yli tun­ti jää aikaa per­heen pari­in / omi­in har­ras­tuk­si­in. Toinen ongel­ma on siinä, että julki­nen liikenne ei kul­je siihen aikaan aamus­ta, kun menen töi­hin. Jos menisin tun­ti myöhem­min, pää­sisin polkypyörä + bus­si yhdis­telmäl­lä yli tun­nis­sa töi­hin. Tarkoit­taisi kuitenkin sitä, että jou­tu­isin niin kesät kuin tal­vetin aja­maan 5km polkupyöräl­lä bus­sille (kos­ka metro ei vielä kuitenkaan kul­je). Mik­si min­un siis pitäisi mak­saa jotain “huu­tokaup­paex­traa” autopaikas­ta, jot­ta pääsen ali­palkat­tuun työhön?

  Autopaikat tulisikin suun­na­ta heille, jot­ka työ­matko­jen / aiko­jen takia on sidot­tu auton käyt­töön ja tulisikin antaa veloituk­set­ta käyt­töön. Ne, jot­ka autol­la menevät töi­hin vaik­ka metrol­lakin pää­si­sivät niin saa­vat mak­saa sit­ten vaik­ka asun­non hin­nan autopaikas­taan.. Soin­in­vaara­han voisi tietysti ajaa asi­aa julkisen liiken­teen käytöstä 24h/vrk ja suju­vaa liiken­net­tä seu­tuli­iken­teessä, niin sit­ten on ihan sama, mil­laisia hin­to­ja autopaikoista ote­taan. Kyl­lä minäkin autos­ta luopuisin. Mut­ta niin kauan kuin auto on eline­hto, kan­nat­taa muis­taa se, ettei kaik­ki istu Arka­di­an­mäel­lä ja/tai pääse töi­hin ratikalla kotioveltaan suju­vasti. Niin kauan kuin julki­nen liikenne on yhtä surkea ja hidas kuin mitä se täl­lä het­kel­lä on (pait­si, jos liikut metrol­la), pitäisi autol­lisia tukea verohelpotuksin.

 15. Mil­laisin mallein rak­en­tamis­vai­heessa raken­nusy­htiö voi rahoit­taa autopaikko­jen rak­en­tamisen, jot­ta ne eivät olisi uusien asun­to­jen raken­nuskus­tan­nuk­sis­sa mukana?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.