Arabianrannan autopaikat

Joku valit­ti Hesa­rin mie­li­pi­de­si­vul­la, että Ara­bian­ran­taan on kaa­voi­tet­tu lii­an vähän auto­paik­ko­ja. Hän tar­vit­see autoa han­ka­lan työ­mat­kan­sa takia, mut­ta ei saa autol­leen paikkaa.
Kir­joit­ta­jaa on koh­del­tu vää­rin, kos­ka hän on todel­li­suu­des­sa jou­tu­nut mak­sa­maan auto­pai­kas­ta, vaik­ka ei ole saa­nut sel­lais­ta, kuten ovat jou­tu­neet alu­een autot­to­mat asuk­kaat­kin. Auto­pai­kan hin­ta sisäl­tyy asun­non hintaan/vuokraan.
On vää­rin, että jot­kut saa­vat käyt­töön­sä ali­hin­noi­tel­lun auto­pai­kan ja toi­set eivät. Oikeu­den­mu­kai­sem­paa oli­si huu­to­kau­pa­ta pai­kat ker­ran vuo­des­sa. Pai­kat ovat alu­een talo­yh­tiöi­den omis­tuk­ses­sa. Mak­sut eivät siis valui­si ulko­puo­li­sil­le, vaan pai­kan vuo­ran­neet mak­sai­si­vat niil­le, jot­ka eivät auto­paik­kaa saa tai hlua.
Tämä ei toi­si lisää auto­paik­ko­ja, mut­ta pai­kat meni­si­vät niil­le, jot­ka nii­tä eni­ten tarvitsevat.
Jos paik­ko­jen kysyn­tä oli­si niin suu­ri, että auto­pai­kan vuo­ra ylit­täi­si ylit­täi­si auto­paik­ko­jen kus­tan­nuk­set, sil­loin nii­tä toki kan­nat­tai­si raken­taa lisää. Pai­kat ovat kal­li­ta, kos­ka ne pitää raken­taa joko maan alle tai pysäköintitaloihin.
Kus­tan­nuk­sia vas­taa­va auto­pai­kan hin­ta lie­nee noin 100 euroa kuus­sa, jon­ka alu­een asuk­kaat nyt­kin jou­tu­vat mak­sa­maan. Jos ne raken­ne­taan maan pin­nal­le, ne tule­vat vie­lä kal­liim­mak­si, kos­ka sil­loin pitää vas­taa­vas­ti raken­nusoi­keut­ta alu­eel­la vähen­tää. Joku menet­täi­si siis asun­ton­sa, että toi­nen sai­si autopaikan.

15 vastausta artikkeliin “Arabianrannan autopaikat”

 1. Tai­taa olla aika yleis­tä, että auto­pai­kat uusil­la asu­mi­sa­lueil­la ovat kor­tin alla. Pik­ku-Huo­pa­lah­des­sa (joka on yli kym­me­nen vuot­ta van­hem­pi alue kuin Ara­bian uudet talot) on myös auto­pai­kois­ta pulaa, juu­ri sii­tä syys­tä, että talo­jen alle ei viit­si­tä tal­le­ja raken­taa — mak­sa­vat lii­kaa. Kun raken­nuk­ses­ta saa rahaa vain niis­tä asut­ta­vis­ta neliö­met­reis­tä, ilmeisesti.

  Mut­ta Pik­ku-Huo­pa­lah­des­sa asun­to-osa­keyh­tiöt vuo­kraa­vat omil­la alueil­laan ole­vat park­ki­pai­kat alu­een pysä­köin­tiyh­tiöil­le ja vas­taa­vas­ti vuo­kraa­vat niil­tä eri park­ki­hal­leis­ta paik­ko­ja. Vir­tu­aa­li­ra­haa liik­kuu molem­piin suun­tiin, ero­tus sit­ten kon­kreet­ti­ses­ti. Asu­kas voi hank­kia pai­kan pysä­köin­tiyh­tiön kaut­ta ja mak­saa sii­tä 40–100 euroa kuus­sa riip­puen pai­kas­ta ja laadusta.

  Has­sua täs­sä on se, että pysä­köin­ti­hal­lit ovat var­sin väl­jiä, kun taas kadun­var­sien pai­kat (joil­la saa vir­ka-aikaan pysäh­tyä vain parik­si tun­nik­si) ovat päi­vit­täin täyn­nä ja luo­via pysä­köin­ti­rat­kai­su­ja ris­teyk­siin ja toril­le näkyy jatkuvasti.

 2. Park­ki­paik­ko­jen huu­to­kaup­paus on kiel­tä­mät­tä mie­len­kiin­toi­nen idea. Tosin mie­les­tä­ni nii­tä ei yleen­sä ottaen tuli­si raken­taa lisää, vaik­ka se oli­si­kin “kan­nat­ta­vaa”.

  Tulin kir­joit­ta­neek­si samaan mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­seen vii­ta­ten het­keä aiem­min: http://peacemaker.homeip.net/blog/2008/07/15/autoilun_kustannukset

  Myön­nän suo­siol­la, että suu­ri osa argu­men­teis­ta­ni on lai­nat­tu juu­ri täältä.

 3. Pyrö­rit­te­lin luku­ja pääs­sä­ni, ja tuo 120 euroa kuus­sa on aika
  lail­la koh­dal­laan. (15m^2 x 1500 — 2000e/m^2 = 20 — 30ke, maan alle lou­hit­tu park­ki­hal­li­paik­ka 20 — 40 ke, eli kes­ki­mää­rin 30ke jos­ta 5% on 1500e.)

  Aja­tus paik­ko­jen huu­to­kaup­paa­mi­ses­ta vuo­sit­tain sen sijaan ei ole fik­su. Nämä voi­daan huu­to­kau­pa­ta tun­net­tain käyt­tä­mäl­lä inno­vaa­tio­ta nimel­tä pysäköintimittari.

  Eli alu­een park­ki­pai­kat yhden Ara­bian­ran­nan Pysä­köin­ti OY:n nimiin, osak­kai­nan talo­yh­tiöt, park­ki­hal­lit sekä kau­pun­ki pysä­köin­ti­paik­ko­jen­sa mää­rän mukaan.

  Jos joku nyt vält­tä­mät­tä halu­aa ikio­man park­ki­pai­kan, sen saa osta­mal­la osak­keen hin­taan 30ke. Muut mak­sa­vat tunnilta.

  Ara­bian­ran­ta poik­ke­aa sii­nä mie­les­sä kes­kus­tas­ta, että paik­ko­jen tar­ve lie­nee aika tasai­nen ympä­ri vuo­ro­kau­den, eli voi­tai­siin pitää samaa mak­sua 24h. Päi­vä­hin­ta park­ki­pai­kal­le on nel­jä euroa (120/30), 20 sen­til­lä siis saa (pyö­ris­täen) 70 minuut­tia pysäköintiaikaa.

  Jos auto­no­mis­ta­ja sei­sot­taa auto­aan kes­ki­mää­rin 16 tun­tia päi­väs­sä par­kis­sa niin se mak­saa noin ton­nin vuo­des­sa, mikä on vähem­män kuin tuon 30ke park­ki­pai­kan hin­ta. Satun­nai­ses­ti autoa käyt­tä­vil­le tuo on hal­vem­paa, esi­mer­kik­si ker­ran-kak­si vii­kos­sa aja­va voi­si säi­lyt­tää omaa­kin autoa jos­sain syr­jäi­sem­mäs­sä ja hal­vem­mas­sa paikassa.

  Olen­nais­ta täs­sä on se, että jos samaa park­ki­paik­kaa käyt­tää vaik­ka kes­ki­mää­rin 1,5 autoa päi­väs­sä, niin samoil­le pai­koil­le mah­tuu 50% enem­män auto­ja. On sur­ku­hu­pai­saa että esi­mer­kik­si Töö­lös­sä on asu­kas­py­sä­köin­ti­pai­kat öisin täyn­nä samaan aikaan kun viras­to­jen ja yri­tys­ten piha­pai­koil­la ei ole auton autoa, ja toi­saal­ta yri­tyk­set raken­ta­vat (työn­te­ki­jöil­leen mak­sut­to­mia) paik­ko­ja vaik­ka kadun­var­res­sa on päi­vi­sin tilaa.

 4. Huu­to­kaup­paus on var­mas­ti hyvä idea. Nehän voi­si saman tien myy­dä eni­ten tar­joa­val­le, niin talo­nyh­tiöi­den ei tar­vit­si­si niis­tä mureh­tia. Täl­lä taval­la saa­tai­siin aika hyvä arvio auto­pai­kan arvos­ta, jol­loin raken­nus­fir­mat voi­si­vat teh­dä hyviä pää­tök­siä sii­tä miten pal­jon auto­paik­ko­ja kan­nat­taa raken­taa ja voi­tai­siin luo­pua auto­paik­ko­jen sää­te­lys­tä kaavoituksella.

 5. tpyy­luo­ma:
  “Aja­tus paik­ko­jen huu­to­kaup­paa­mi­ses­ta vuo­sit­tain sen sijaan ei ole fik­su. Nämä voi­daan huu­to­kau­pa­ta tun­net­tain käyt­tä­mäl­lä inno­vaa­tio­ta nimel­tä pysäköintimittari.”

  Ihmi­nen kai kui­ten­kin mak­saa mie­lel­lään vähän lisää sii­tä että hänel­lä on var­muu­del­la aina se sama park­ki­paik­ka? Ettei paik­kaa tar­vit­se etsiä, ja ettei tar­vit­se pelä­tä että jonain ilta­na paik­kaa ei löy­dy­kään kun kaik­ki pai­kat ovat jo täynnä.

  On tie­tys­ti tehok­kaam­paa jos sama paik­ka voi­si pal­vel­la useam­paa autoa, mut­ta miten tämän voi­si yhdis­tää sen kans­sa että park­ki­pai­kas­ta mak­sa­neil­la oli­si tur­vat­tu paikka?

 6. Aika kal­lis miel­ty­mys, kos­ka se mer­kit­see, että paik­ko­ja on koko ajan tyh­jil­lään. Hel­sin­gis­sä uusil­la alueil­la ymmär­tääk­se­ni hal­li­pai­kat myy­dään yli. Hal­li­paik­ka mer­kit­see oikeut­ta pysä­köi­dä hal­liin ja paik­ko­ja­myy­dään enem­män kuin nii­tä on, kos­ka kaik­ki autot eivät ole kos­kaan pai­kal­la samanaikaisesti.
  Täs­sä asias­sa antai­sin mark­ki­noi­den rat­kais­ta. Joka halu­aa nimik­ko­pai­kan, mak­saa sii­tä vas­taa­vas­ti enem­män kuin se, joka osal­lis­tuu yhteis­käyt­töön. Jos hal­li­pai­kan mark­ki­na­hin­ta oli­si vaik­ka­pa 80 euroa, nimik­ko­paik­ka voi­si mak­saa 120 euroa.

 7. Sam­po Smo­lan­der: “Ihmi­nen kai kui­ten­kin mak­saa mie­lel­lään vähän lisää sii­tä että hänel­lä on var­muu­del­la aina se sama park­ki­paik­ka? Ettei paik­kaa tar­vit­se etsiä, ja ettei tar­vit­se pelä­tä että jonain ilta­na paik­kaa ei löy­dy­kään kun kaik­ki pai­kat ovat jo täynnä.”

  Raken­nus­liik­keil­lä on vai­keuk­sia saa­da kau­pak­si park­ki­paik­kao­sak­kei­ta Hel­sin­gis­sä, ja jos kaa­voit­ta­ja ei pakot­tai­si niin nii­tä teh­täi­siin huo­mat­ta­vas­ti vähem­män kuin yksi per asun­to. Eli ihmi­set eivät ole val­mii­ta mak­sa­maan käy­pää hin­taa parkkipaikasta.

  Toi­saal­ta yri­tyk­set oli­si­vat val­mii­ta park­ki­pai­kois­ta mak­sa­maan. Ja halua­vat nii­tä enem­män kuin 1/100m^2, mikä on ihan koh­tuul­lis­ta kun sataa neliö­tä koh­ti on noin kym­me­nen työntekijää.

  Sur­ku­hu­pai­sim­mil­laan meil­lä on tapauk­sia jos­sa ensin on Mikä­lie­ka­tu 1 jos­sa on 3000m^2 toi­mis­to­ta­lo, 30 park­ki­paik­kaa ja 300 työn­te­ki­jää. Vas­ta­pää­tä on asuin­ta­lo Mikä­lie­ka­tu 2, 3000 m^2, 40 asun­toa, 80 asu­kas­ta, 40 park­ki­paik­kaa. Asuin­ta­lon raken­ta­neel­la kon­ser­nil­la XYZ on puo­let 40 park­ki­pai­kas­ta myy­mät­tä, kun asuk­kaat eivät näis­tä halua mak­saa, ja yri­tys ei voi näi­tä ostaa. Asuin­ta­lon vara­tuis­ta­kin park­ki­pai­kois­ta aina­kin puo­let on arki­päi­vi­sin tyh­jä­nä, kun nii­den hal­ti­jat ovat autol­laan töis­sä, toi­mis­to­ta­lon pai­kat taas öisin ja vii­kon­lop­pui­sin. Yhteis­käyt­töi­set tun­ti­ve­loit­te­set park­ki­pai­kat on tähän jär­ke­vä ratkaisu.

  Näi­den­kin ongel­mien perus­syy on aikan­sa elä­nyt kau­pun­ki­vi­he­mie­li­nen funk­tio­naa­li­nen jaot­te­lu toimisto‑, kaup­pa- ja asuin­kiin­teis­töi­hin. Asu­kas­ta koh­ti on noin 10m^2 toí­mi­ti­laa, ja pitäi­si olla noin 50m^2 asuin­til­taa. Tyh­mem­pi voi­si kuvi­tel­la että kan­nat­tai­si teh­dä esim. poh­ja­pin­ta-alal­taan 1000m^2 talo­ja jois­sa on katu­ta­sos­sa toi­mis­to­ja, kaup­pa­til­laa, tms. ja sen jäl­keen vii­si ker­ros­ta asun­to­ja. Eli 100 asu­kas­ta ja suu­rin­piir­tein 50 työ­paik­kaa. Kel­la­riin mah­tuu noin 50 auton park­ki­hal­li jos ei sil­le tilal­la ole parem­paa käyttöä.

 8. Ok, en minä autoi­li­joi­den aja­tus­maa­il­mas­ta mitään tie­dä. Itses­tä tun­tui­si han­ka­lal­ta aja­tus että joka ilta töis­tä tul­les­sa pitäi­si kier­rel­lä etsi­mäs­sä lähi­kul­mil­ta kadun­var­si­py­sä­köin­tiä. Mut­ta minul­la ei ole autoa, ja ehkä sit­ten on niin että tuo on autoi­li­joil­le suur­ta huvia.

 9. Ilmai­nen vih­je autonpotkijapuolueelle. 

  Kun ker­ran pysä­köin­ti on käy­tän­nös­sä ilmais­ta, niin akti­vis­ti­jouk­ko­han voi­si hank­kia läjän auton­ro­mu­ja (eivät mak­sa juu­ri mitään, kos­ka nii­den ei tar­vit­se olla käyt­tö­kel­poi­sia), hank­kia niil­le asu­kas­py­sä­köin­ti­lu­van ja täyt­tää kaik­ki kadun­var­ret mai­ni­tuil­la kesä­au­toil­la. Luul­ta­vas­ti jo pari tuhat­ta pel­ti­leh­mää ydin­kes­kus­tas­sa vähen­täi­si autoi­lua sel­väs­ti ja saat­tai­si joh­taa jopa kes­kus­te­luun pysä­köin­nin hin­noit­te­lun mielekkyydestä. 

  Vie­lä kun maa­laa kysei­set romut vaik­ka vaa­lean­pu­nai­sik­si, niin media­huo­mio on taat­tu. Tee eko­te­ko, osta auto!

  Ja sil­tä varal­ta, että joku ottaa vin­kin vaka­vis­saan. Kan­nat­taa muis­taa, että täl­lai­nen toi­min­ta ei ole läh­tö­koh­dil­taan eri­tyi­sen raken­ta­vaa ja saat­taa aiheut­taa jo nyt tuleh­tu­nei­den kes­kus­te­lyyh­teyk­sien hapret­tu­mis­ta enti­ses­tään. Mut­ta toi­saal­ta tilan­ne nyt ei pal­jon huo­nom­mak­si oikein voi enää muuttua…

  Jotain tart­tis tehrä.

  Kari

 10. Yksi­tyi­sau­toi­luun liit­tyen tart­tui HS:n kes­kus­te­luis­ta sil­miin kom­me­net­ti, joka kuvas­taa osu­vas­ti sitä kuin­ka nykyi­nen mitä­tön park­ki­sak­ko suo­ras­taan kan­nus­taa yksityisautoiluun: 

  Iron Mai­de­nin kon­sert­ti tänään mak­soi hal­vim­mil­laan 54e/henkilö. Kun tul­laan sta­dio­nil­le, yks nel­jä­kymp­pii on ihan mitä­tön sum­ma, täys vit­si. Jen­gi autoon ja kymppi/nenä, JOS tulee park­ki­sak­ko. Yleen­sä EI tule. Ja auton voi ajaa sii­hen nurt­sil­le 200 m pää­hän sta­dio­nis­ta, Lint­sin alle.

  Tak­sil­la mak­sas pal­jon enem­män, jul­ki­sil­la ei jak­sa sää­tää. Ja jul­ki­sis­sa vir­he­mak­su on 80e/henkilö!” (www.hs.fi)

 11. Hesa­rin kom­men­toi­jal­la on vää­rät luvut, nur­mi­kol­le pysä­köin­nis­tä nimi­ke on luva­ton maas­to­py­sä­köin­ti ja koven­net­tu tak­sa koko­nai­set 60 euroa. Tai jotain sel­lais­ta, sain sen markka-aikaan.

  Mas­sa­ta­pah­tu­mis­sa tyh­jät pul­lot kerääv’t pois pul­lon­ke­rää­jät, näin sik­si että pul­lois­ta saa veron­pa­lau­tuk­sen kun ne vie ehjä­nä takai­sin. Eikun lain­sää­dän­tö kun­toon ja yksi­tyis­te­tään pysäköinninvalvonta.

 12. Mikä ihmeen Ara­bian­ran­ta? Kuvi­tel­laan­ko siel­lä hel­sin­ki­sam­ma­kon pers­pek­tii­vis­sä, että Hel­sin­kin ulko­puo­lel­la asu­vat­kin opet­te­le­vat ulkoa Hgin kar­tan? Ja jos auto­paik­ka on ongel­ma, kukas käs­kee siel­lä asua? Itse mak­soin vie­lä pari vuot­ta sit­ten auto­pai­kas­ta­ni 2 euroa kuus­sa, ja sekin tun­tui kal­liil­ta edel­li­seen ver­rat­tu­na. Ja kun tuos­sa äsket­täin tote­sin auto­paik­ka­ni ahtaak­si, otin sit­ten se vie­rei­sen­kin pai­kan nimii­ni, eli hal­lus­sa­ni on nyt kak­si auto­paik­kaa. Käte­vää pitää sii­nä yhtä autoa, voi ava­ta oven­kin seläl­leen pel­kää­mät­tä että naa­pu­rin kot­te­ro menee rut­tuun. Muut­ta­kaa pois Hel­sin­kis­tä jos siel­lä on noin vai­kea asua! Hel­sin­gin ja Nor­jan rajan välil­lä on noin tuhat kilo­met­riä, sii­nä on valin­nan­va­raa. Itse en asui­si Hel­sin­gis­sä vaik­ka mak­set­tai­siin, sen ver­ran auto­vi­ha­mie­li­nen paik­ka tun­tuu olevan.

 13. Mik­si ei asu­kas­py­sä­köin­ti? Sai­si asu­kas pysä­köi­dä auton­sa koti­ka­tun­sa var­rel­le. Miten pitäi­si kaa­voi­tus­ta muut­taa jos lisää auto­paik­ko­ja. Pitää­hän sii­nä talo­jen välis­sä edes joku haju­ra­ko olla johon autot voi park­kee­ra­ta. Viih­ty­vyy­den kan­nal­ta kat­son mie­lum­min ulos kadul­le kuin naa­pu­rin kämppään.
  Onko tut­kit­tu min­kä­lai­set auto­no­mis­ta­jat kus­tan­ta­vat nämä mak­sut alueil­la pik­ku­huo­pa­lah­ti, ara­bian­ran­ta, hert­to­nie­mi ja viik­ki. Aina­kin pik­ku-huo­pa­lah­des­sa olen useas­ti näh­nyt lap­si-per­hei­den autois­sa sakon. Ilmei­ses­ti ei ole aikaa siir­tää autoa kah­den tun­nin välein uuteen parkkipaikkaan.
  Tei­den var­sil­la näkyy romu­ja jois­sa on sak­ko. Mik­si? Mik­si ei hina­ta pois vaan anne­taan sak­ko­ja kak­si vuot­ta ja sit­ten hina­taan. Aut­taa­ko sak­ko jotain romussa?
  Suo­sin kadun­var­si­py­sä­köin­tiä itse. Syyt: auto on tur­vas­sa näky­väl­lä pai­kal­la valais­tul­la tiel­lä, työ varus­teet hel­pom­min siir­ret­tä­vis­sä auton ja kodin välil­lä ja park­ki­hal­lien mak­sul­li­suus on kohtuutonta,kylmätila ilman säh­kö­tolp­paa vuo­kra 47 €/ 9 m²/ kk kun kodin vuo­kra jo 950€/ 60 m²/ kk kal­liik­si tulee .
  Voi­sin kyl­lä ostaa itsel­le­ni auto­pai­kan jos sel­lai­sia myy­dään, sit­ten sitä voi­si vuokrata/sakottaa tar­pees­sa ole­vil­le tar­peen mukaan hin­noi­tel­lus­ti se kuul­los­taa minus­ta­kin oikein mukavalta.
  Ole­tan että auto­jen pysä­köin­nis­tä vas­tuus­sa on kau­pun­gin kaavoitus/suunnittelu vir­ka­mie­het. Tilai­suut­ta käyt­tää hyväk­si yksi­tyi­set yhtiöt jot­ka hais­ta­vat rahan kun tilan­ne pääs­te­tään kontrollista.
  Mik­si auto ei saa olla pysä­köi­ty­nä? Sil­loin­han se ei tuo­ta pääs­tö­jä jos sil­lä ei tur­haan ajeta.
  Autol­la tulee rak­sa­mie­het hom­miin, autol­la vie­dään jät­teet pois, autol­la tuo­daan tava­rat kaup­paan, vie­dään rikol­li­set put­kaan mitä vaan. Autoi­lu ei ole eril­li­nen asia vaan kaik­ki ympä­ril­läm­me. Työ­paik­ka ilmoi­tuk­sis­sa lai­ton­ta? Oma auto käy­tös­sä. Työ­nan­ta­ja olet­taa auton löy­ty­vän jos töi­hin mielii.
  Auto­jen vas­tai­nen sota on varo­jen huk­kaa­mis­ta tuu­li­myl­ly­jä vas­taan tais­te­lua. Vaih­toeh­to­ja autoil­le? Minul­le sopi­si här­kä tai hevo­nen ja vank­ku­rit, se hidas­tai­si kyl­lä työ­mai­den val­mis­tu­mis­ta! Jos jokai­sel­la oli­si hevo­set ja vank­ku­rit tuli­si­ko kau­pun­gis­ta tur­val­li­sem­pi? Tai pitäi­si­kö kaa­voit­taa aluei­ta uudel­leen? Haju­kin voi­si olla toisenlainen.

  T. Vil­le

 14. Auto­pai­kat tuli­si huo­mioi­da jo kaa­voi­tus­vai­hees­sa. Kaik­ki hel­sin­ki­läi­set eivät ole töis­sä hel­sin­gis­sä ja jos ovat­kin eivät aina auto­maat­ti­ses­ti voi naut­tia jul­ki­ses­ta lii­ken­tees­tä. Omal­la koh­dal­la­ni menen töi­hin 20km:n pää­hän. Jul­ki­sel­la tämä tar­koit­tai­si noin 1 h/suunta (kah­ta vaih­toa) eli 2h päi­väs­sä mat­kus­ta­mi­seen ja odot­te­luun. Autol­la saman ajan ajaa 20 minuu­tis­sa eli 40 minuut­tia per päi­vä. Kum­man­ko valit­si­sin? Yli tun­ti jää aikaa per­heen pariin / omiin har­ras­tuk­siin. Toi­nen ongel­ma on sii­nä, että jul­ki­nen lii­ken­ne ei kul­je sii­hen aikaan aamus­ta, kun menen töi­hin. Jos meni­sin tun­ti myö­hem­min, pää­si­sin pol­ky­pyö­rä + bus­si yhdis­tel­mäl­lä yli tun­nis­sa töi­hin. Tar­koit­tai­si kui­ten­kin sitä, että jou­tui­sin niin kesät kuin tal­ve­tin aja­maan 5km pol­ku­pyö­räl­lä bus­sil­le (kos­ka met­ro ei vie­lä kui­ten­kaan kul­je). Mik­si minun siis pitäi­si mak­saa jotain “huu­to­kaup­paext­raa” auto­pai­kas­ta, jot­ta pää­sen ali­pal­kat­tuun työhön?

  Auto­pai­kat tuli­si­kin suun­na­ta heil­le, jot­ka työ­mat­ko­jen / aiko­jen takia on sidot­tu auton käyt­töön ja tuli­si­kin antaa veloi­tuk­set­ta käyt­töön. Ne, jot­ka autol­la mene­vät töi­hin vaik­ka met­rol­la­kin pää­si­si­vät niin saa­vat mak­saa sit­ten vaik­ka asun­non hin­nan auto­pai­kas­taan.. Soi­nin­vaa­ra­han voi­si tie­tys­ti ajaa asi­aa jul­ki­sen lii­ken­teen käy­tös­tä 24h/vrk ja suju­vaa lii­ken­net­tä seu­tu­lii­ken­tees­sä, niin sit­ten on ihan sama, mil­lai­sia hin­to­ja auto­pai­kois­ta ote­taan. Kyl­lä minä­kin autos­ta luo­pui­sin. Mut­ta niin kau­an kuin auto on eli­neh­to, kan­nat­taa muis­taa se, ettei kaik­ki istu Arka­dian­mäel­lä ja/tai pää­se töi­hin rati­kal­la kotio­vel­taan suju­vas­ti. Niin kau­an kuin jul­ki­nen lii­ken­ne on yhtä sur­kea ja hidas kuin mitä se täl­lä het­kel­lä on (pait­si, jos lii­kut met­rol­la), pitäi­si autol­li­sia tukea verohelpotuksin.

 15. Mil­lai­sin mal­lein raken­ta­mis­vai­hees­sa raken­nus­yh­tiö voi rahoit­taa auto­paik­ko­jen raken­ta­mi­sen, jot­ta ne eivät oli­si uusien asun­to­jen raken­nus­kus­tan­nuk­sis­sa mukana?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.