Torontolaista kaupunkisuunnittelua

Ter­vei­siä edel­leen maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen Torontonmatkalta.

Onta­rion pro­vins­si on mää­rän­nyt nopeas­ti kas­va­van Toron­ton ympä­ril­le vih­reän vyö­hyk­keen (green belt) joka on käy­tän­nös­sä rajat­tu muun kuin maa­ta­lou­teen liit­ty­vän raken­ta­mi­sen ulko­puo­lel­le. Vas­taa­vas­ti kehi­tys­suun­ni­tel­mas­sa osoi­te­taan alu­eet, joil­le kas­vu suunnataan.

Vih­reä vyö myös kiris­tää Toron­ton kas­vun koh­ti yhdys­kun­ta­ra­ken­teen tii­vis­tä­mis­tä, kun kau­pun­ki ei saa kas­vaa tuon vyön yli.

Kau­pun­ki­ra­ken­teel­li­ses­ti tämä kaik­ki on ihan­teel­lis­ta. En voi kuin kadeh­tia. Hel­sin­gin sue­dul­la suh­teel­li­ses­ti nopei­ten kas­va­ta­vat asu­kas­lu­ku­aan kun­nat, jot­ka kai­ken jär­jen mukaan kuu­lui­si­vat tuo­hon vih­re­ään vyöhykkeeseen.

Yri­tin vähän kysel­lä, miten tämä on jär­jes­tet­ty noin talou­del­li­ses­ti. Nuo maa­ta­lous- ja luon­non­suo­je­lu­käyt­töön mää­rä­tyt alu­eet sijait­se­vat raken­ta­mi­sen kan­nal­ta erit­täin hou­kut­te­le­vas­ti. Maan spe­ku­la­tii­vi­nen arvo las­kee aika pal­jon, kun ne pan­naan käy­tän­nös­sä pysy­vään raken­nus­kiel­toon. Pet­ty­nei­tä omis­ta­jat kuu­lem­ma ovat olleet, mut­ta kor­vauk­siin he eivät sil­ti ole oikeu­tet­tu­ja, kos­ka ei heil­le ole kos­kaan luvat­tu, että alu­eel­le saa raken­taa. Kana­das­sa ei siis tun­ne­ta perusrakentamiusoikeutta.

Toi­saal­ta vyön sisäl­le jää­vän maan arvo nousee, kos­ka sil­lä on taval­laan mono­po­li raken­nus­maak­si. Kun kaa­voi­tus on erit­täin eriar­vois­ta­vaa — jot­kut saa­vat oma­ko­ti­ta­lo­ja, jon­ne­kin sal­li­taan 40-ker­rok­si­nen ker­ros­ta­lo — jär­jes­tel­mä jakaa valg­ta­via pika­voit­to­ja hal­lin­nol­li­sil­la pää­tök­sil­le, kuten se tekee meil­lä­kin. Meil­lä­hän tähän liit­ty­väö koh­tuut­to­muus on hoi­det­tu niin, että maa­no­mis­ta­jia pitää koh­del­la tas­a­puo­li­ses­ti, mikä voi olla oikeu­den­mu­kais­ta, mut­ta joh­taa jär­jet­tö­mään yhdyskuntarakenteeseen. 

Yri­tin vähän kysel­lä, onko Kana­das­sa käy­tös­sä min­kään­lais­ta Kes­ki-Euroo­pas­ta tut­tua arvon­lei­kaus­jär­jes­tel­mää. Jokin kas­sa kuu­lem­ma on, jos­sa raken­nusoi­keuk­sis­ta kerä­tään mak­sua infra­struk­tuu­rin raken­ta­mi­seen, mut­ta ei se tätä kysy­mys­tä rii­tä ratkaisemaan.

Kysy­mys­tä­ni ei oikein edes ymmär­ret­ty. Vas­ta myö­hem­min ymmär­sin mik­si. Kana­das­sa kiin­ties­tö­ve­ro on ainoa kun­nan kerää­mä vero. Nor­maa­lis­ta oma­ko­ti­ta­los­ta kiin­tis­tö­ve­roa kerä­tään 3000 — 4000 euroa vuo­des­sa. Neli­kym­men­tä­ker­rok­si­ses­ta ker­ros­ta­sol­ta vie­lä aika pal­jon enem­män. Kor­kea kiin­teis­tö­ve­ro mer­kit­see, että vaik­ka maa on yksi­tyi­so­mis­tuk­ses­sa, sii­tä mak­se­taan oikeas­taan vuo­kraa yhteis­kun­nal­le. Kiin­teis­tö­ve­ro leik­kaa auto­maat­ti­ses­ti yhteis­kun­nal­le suu­ren osan kaavoitushyödystä. 

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klik­kaa­mal­la tästä. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.