Tiivistä ja matalaa”

Toron­tos­sa ollaan otta­mas­sa käyt­töön rau­ta­teil­tä ja varas­to­ra­ken­nuk­sil­ta vapau­tu­vaa ran­taa raken­ta­mi­seen. Raken­ta­mi­seen ote­taan 800 heh­taa­ria ja puis­toi­hin 300 heh­taa­ria. Noil­le 800 heh­taa­ril­le on tar­koi­tus saa­da mah­tu­maan 40 000 asun­toa ja mil­joo­na ker­ros­ne­liö­tä toimistotilaa.

Ensin aja­tel­tiin raken­taa kor­kei­ta talo­ja, mut­ta kun kan­sa tun­tui nii­tä vas­tus­tet­ta­van, pää­dyt­tiin mata­laan. Tii­vis ja mata­la tun­tuu ole­van suo­sios­sa tääl­lä­kin. Niin­pä noil­le ton­teil­le nousee sel­lai­sia söpö­jä 12-ker­rok­si­sia asuin­ta­lo­ja. Vain alu­een nurk­kiin sal­li­taan kor­keam­pia, 40-ker­rok­si­sia asuintaloja(!) 

Muu­ta­ma neli­kym­men­ker­rok­si­nen tor­ni­ta­lo on kui­ten­kin jo ehdit­ty raken­taa. Minun on pak­ko tun­nus­taa, ettei­vät ne kau­pun­ki­ku­vaa nyt niin mah­dot­to­mas­ti pilan­neet. Toki ne estä­vät näky­män jär­vel­le, mut­ta niin estää kuusi­ker­rok­si­nen talokin. 

Sitä on aika tur­ha men­nä sano­maan, ettei ketään pidä pakot­taa asu­maan tuol­lai­sis­sa hir­vi­tyk­sis­sä, sil­lä ei todel­la tar­vit­se pakot­taa. Tuli­joi­ta on ja aika kor­keik­si ovat asun­to­jen hin­nat näis­sä nousseet.toronto-tornitalot.jpg

Kau­pun­kiin mah­tuu kyl­lä kor­kei­ta tor­ne­ja — ne jopa ehkäi­se­vät eksy­mis­tä toi­mies­saan maa­merk­kei­nä — mut­ta tuol­loin tor­nin ulkoa­sul­le on ase­tet­ta­va poik­keuk­sel­li­sia vaa­ti­muk­sia. Vuo­saa­res­sa tätä yri­tet­tiin, mut­ta raken­nut­ta­ja ei halun­nut raken­taa sel­lais­ta taloa, joka kaa­vaan oli mer­kit­ty ja raken­nus­lau­ta­kun­ta anoi raken­nus­lu­van rumal­le tor­nil­le. Jos sään­nöt ovat täl­la­si­sia, ei tor­ne­ja oikein uskal­la sallia.

Rank­kaa ran­ta­ra­ken­ta­mis­ta meil­lä on kokeil­tu Meri­haas­sa. Täy­tyy olla tosi van­nou­tu­nut dema­ri saa­dak­seen itsen­sä usko­maan, että Meri­ha­ka on kau­nis. Ei kui­ten­kaan voi olla mikään luon­non­la­ki, että tii­viis­ti raken­net­tu on aina myös rumaa. Toron­tos­sa on hyvin kau­nii­ta kor­kei­ta raken­nuk­sia — sen lisäk­si, että aika pal­jon oli myös rumaa.

Rehel­li­syy­den nimis­sä on kylä sanot­ta­va, että vähän ydin­kes­kus­tan ulko­puo­lel­ta Toron­tos­ta löy­tyy myös aitoa tii­vis­tä ja mata­laa, noin 0,5 tehok­kuu­del­la raken­net­tu­ja oma­ko­ti­ta­lo­ja, jot­ka oli­vat oikein nättejä.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klik­kaa­mal­la tästä. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.