Onnittelut kehäradasta!

Hal­li­tus­ta pitää onnitel­la päätök­ses­tä toteut­taa sit­tenkin Kehära­ta aio­tus­sa aikataulus­sa. Merkit­tävä päätös hyvän asun­topoli­ti­ikan ja kestävän kehi­tyk­sen tiellä.

Samal­la Kehära­ta pudot­ti Kirkkon­um­men moot­toriten (kan­tatie 51) myöhem­mäk­si. Voisi kysyä, pitikö se juuri tästä kohteesta ottaa, sil­lä tuo tie on kyl­lä aika ruuhkainen. Samanaikaissti maas­sa raken­netaan selvästi vähem­män kiireisiä teitä.

On tässä Kirkkon­um­men moot­to­rien lykkäyk­sessä jotain hyvääkin. Se lykkää kuulem­ma par­in­tuhan­nen, moot­tori­tieheen liit­tyvän asun­non rak­en­tamista. Auto­jen varaan raken­net­tavia asun­to­ja ei Pääkaupunkiseudul­la enää tarvi­ta. Rak­en­tamisen pitäisi tukeu­tua raideli­iken­teeseen. Jos nuo ben­sasyöpöt asun­not saadaan lykä­tyk­si par­il­la vuodel­la, ehkä ne lop­ul­ta lykkäy­tyvät kokon­aan, kun jär­ki voit­taa kaupunkisuunnittelussa.

Mik­si muuten val­tio vaatii Van­taa­ta osal­lis­tu­maan Mar­ja-adan kustnnuk­si­in, mut­ta ei Kirkkon­um­mea osal­lis­tu­maan Kan­tatie 51:n lev­en­tämiseen, vaik­ka Kirkkon­um­men asun­to­tarpeil­la sitä perustellaan?

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klikkaa­mal­la tästä. 

4 vastausta artikkeliin “Onnittelut kehäradasta!”

 1. Vai että ilah­dut kan­ta­tien 51 lykkäyk­ses­tä. Kuule, nykyisel­lään se on Suomen vilkkaim­min liiken­nöi­ty kak­sikaistainen tie, vieläpä vaar­alli­nen sel­l­ainen. Pari ystävää on meinan­nut päästä siel­lä hengestään kolarissa. 

  Han­ke ei sit­ten ole pelkästään Kirkkon­um­men tarpeisi­in, vaan tie on koko län­tisen Uuden­maan val­ti­mo pääkaupunkiseudulle. Tien väl­i­tyskyky alkaa lop­pua 13.000–14.000 ajoneu­von kohdal­la, nyky­isin siel­lä on enim­mil­lään yli 20.000 autoa vuorokaudessa. Tur­val­lista ja mukavaa.

  Vihre­itä ajatuk­sia voisi kai parhait­en toteut­taa räjäyt­tämäl­lä Ruo­ho­lah­den sil­lan poik­ki. Siihen lop­puisi väärän­lainen liikenne ja Helsin­ki ja muut kun­nat voisi rak­en­taa asun­ton­sa rauhas­sa raidey­hteyk­sien varaan.

 2. Taisin kyl­lä sanoa, että Kehäradan rahan otta­mi­nen juuri kan­tatie 51:stä oli aika kepulisti tehty.

  Mut­ta on asial­la toinenkin puoli. Kirkkon­um­men suun­nas­sa on syn­nytet­ty liiken­neon­gel­ma, johon ei tai­da päteä kuin tien lev­en­tämi­nen. Asia muut­tuu mon­imutkaisem­mak­si, kun Kirkkon­um­mi ilmoit­taa, että kun tie leven­netään, he aiko­vat tuot­taa lisää ongelmaa.

  Toki Kirkkon­um­men ruuhk­ista kär­sivät myös han­ko­laiset ja tam­misaare­laiset, mut­ta kyl­lä Kirkkon­um­men ben­san­hajuinen kaavoitus on ne ruuhkat synnyttänyt

  Kirkkon­um­melle menee myös juna, mut­ta kun­ta on jät­tänyt ase­manseudut rak­en­ta­mat­ta niin, että VR on joutunut hark­it­se­maan jopa Luo­man ase­man lakkaut­tamista matkus­ta­jamäärien vähäisyy­den vuok­si. Min­un on vaikea puoltaa täl­laista kaavoitus­ta ja tukea sitä syytämäl­lä val­tion tier­a­ho­ja tahal­laan aiheutet­tu­jen ruuhkien purkuun. 

 3. “Kirkkon­um­men ben­san­hajuinen kaavoitus on ne ruuhkat synnyttänyt” 

  Entä kas­vanut rekkali­ikenne, etenkin venäläi­nen, onko sekin kirkkon­um­men vika? 

  Mitä tulee asun­torak­en­tamiseen, mm sunds­berg, siitähän jar­rutet­ti­in erään yhteisön tasol­ta vuosikau­sia, ellei kym­meniäkin. Masalan rautatiease­ma on siinä vieressä.

  Luo­man seisak­keen lakkau­tus­ta yrit­tää RHK, kun sitä pitäisi remon­toi­da mm lai­tu­rit, kun 30 vuo­teen siel­lä ei ole tehty mitään. VR taas halun­nee Helsin­ki-Turku junil­len­sa väljyyt­tä rataverkkoon, jol­loin pienet pysäk­it pitäisi saa­da pen­dolino­jen tieltä pois..

  Muis­te­taan­pa vielä, että emme kaik­ki voi ruve­ta käyt­tämään junaa työ­matkoi­hin, ei meil­lä ole nelosen ratikkaa johon voi hypätä ulko-oven­sa edestä. Kirkkon­um­mi on laa­ja pitäjä, jos­sa etäisyy­det ovat pitkiä.

 4. Niiden autonkul­je­tus­rekko­jen takia nyt ei kan­na­ta moot­tori­ti­etä rak­en­taa, kos­ka tarkoi­tus on siirtää tämä liikenne rautateille. Sitä pait­si Venäjä rak­en­taa omia satami­aan eikä niiden valmis­tut­tua var­maankaan käytä Han­koa yhtä ahkerasti.

  Masalan ase­ma on Sund­ber­gin vier­essä. Pakko myön­tää, että paikallis­tute­muk­seni vähän hor­juu, mut­ta eikä siinä ole matkaa yli kilometri?

  VR halu­aa eroon pieneistä asemista. Se on oikeas­t­aan luon­nol­lista, sil­lä isoa junaa ei kan­na­ta yhden matkus­ta­jan takia edes pysäyt­tää. Mut­ta Mik­si se Luo­man ase­ma on niin pieni? Kirkkon­um­mi on laa­ja pitäjä, mut­ta pakkoko se asu­tus on ripotel­la tasais­es­ti? Olisi jotenkin loogista keskit­tää se asemien viereen, esimerkik­si sinne Luomaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.