Selvitysmiesraporttini on julkaistu

Sain tänään luo­vu­te­tuk­si sel­vi­tys­ra­port­ti­ni “Sosi­aa­li. ja ter­veys­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lan lai­tos­ten teh­tä­vät ja raken­teet sote-uudis­tuk­sen ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen teh­tä­vien toteut­ta­mi­sek­si” luo­vu­te­tuk­si STM:lle.

Itse mie­tin­nön voi lada­ta täs­tä.

Sel­vi­tyk­ses­sä esi­te­tään 25 suositusta:

1.     Kehi­te­tään käy­tän­tö­jä, jot­ka tuo­vat THL:n tut­ki­muk­sen lähem­mäs pää­tök­sen­te­koa niin, että tut­ki­mus vai­kut­taa elä­väm­min pää­tök­sen­te­koon ja pää­tök­sen­teon ongel­mat enem­män tut­ki­muk­sen suun­tau­tu­mi­seen. Kei­noi­na voi­vat olla sään­nöl­li­set tapaa­mi­set ja semi­naa­rit sekä THL:n edus­ta­jien osal­lis­tu­mi­nen tapaus­koh­tai­ses­ti minis­te­riön osas­to­ko­kouk­siin. Jat­ka luke­mis­ta “Sel­vi­tys­mies­ra­port­ti­ni on julkaistu”